KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz. U. z dnia r. poz. 560 ). Statutu Przedszkola Publicznego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej. O NASZYM PRZEDSZKOLU Łęczna to miejscowość obecnie licząca około 40 tysięcy mieszkańców utrzymujących się głównie z pracy w pobliskiej kopalni. Konieczność powstania przedszkola w Łęcznej narodziła się w latach 70-tych z powodu napływania ludności do pracy w nowo powstałej kopalni w Bogdance. Przedszkole mieści się przy ulicy Tysiąclecia 12 w sąsiedztwie Gimnazjum nr 1 oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Organem prowadzącym jest Miasto Łęczna, nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie. Dyrektorem przedszkola jest od dnia 1 września 2013 roku mgr Katarzyna Gańska. Wokół przedszkola rozciąga się przestronny ogród z nowoczesnym placem zabaw. W wydzielonym miejscu funkcjonuje ogródek z mini szklarenką, w którym dzieci hodują warzywa. Dodatkowo w zacisznym miejscu przy budynku powstał ogrodzony mini plac zabaw dla dzieci 3-letnich. Budynek przedszkola otoczony jest bardzo dużym ogrodem wyposażonym w urządzenia do zabaw i wypoczynku. Cały teren ogrodu porasta bogata roślinność: drzewa, krzewy, trawa, kwiaty. W zazielenianiu ogrodu brały udział dzieci przy wsparciu pracowników przedszkola. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Budynek jest jednokondygnacyjny, przystosowany na potrzeby przedszkola. W budynku znajduje się 5 sal dydaktycznych z przyległymi łazienkami i szatniami, kuchnia, pomieszczenia

2 gospodarcze, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski oraz gabinet dla logopedy i psychologa. Uroku dodaje duża ilość ozdobnych krzewów w pięknie zaprojektowanym placu wokół przedszkola. W latach 90- tych powstała filia przedszkola w Nowogrodzie. Dzieci przebywają tam w jednej grupie mieszanej. Przedszkole zatrudnia 23 pracowników, w tym 9 nauczycieli. Dyrektor posiada wykształcenie wyższe magisterskie z pedagogiki oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Kadra posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne. W przedszkolu pracuje również nauczyciel rytmiki i nauczyciel języka angielskiego. Przedszkole nasze stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez dobre warunki lokalowe dostosowane do potrzeb dzieci, wykształconą kadrę pedagogiczną oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Ponadto nauczyciele poszukują innowacyjnych rozwiązań w pracy z dziećmi, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Wszyscy pracownicy przedszkola współpracują ze sobą i dzielą się ze sobą zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi pracownicy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. WIZJA PRZEDSZKOLA Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dalszym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata, respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka, zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami. MISJA PRZEDSZKOLA W naszym przedszkolu: Każde dziecko jest traktowane jednakowo. Nasze dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole.

3 Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami. Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do wyrażania swoich uczuć. Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia. Staramy się, aby każde dziecko nabywało wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą. Zapobiegamy wszelkim nieprawidłowościom poprzez działalność profilaktyczną. W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami. Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości: pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego. Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć. Proponujemy wychowankom udział w dodatkowych płatnych i bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez dobrze przygotowaną i stale doskonalącą swój warsztat pracy kadrę pedagogiczną. Kadra pedagogiczna doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna, twórcza i wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka. Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie. Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.

4 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków. Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest: dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego, wszechstronny rozwój dziecka, nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej, przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, wspieranie rodziców celem osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez spotkania, prelekcje, warsztaty itp. promowanie placówki w środowisku lokalnym.

5 KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI NA LATA 2014/2016 ZADANIA FORMA REALIZACJI UWAGI Adaptacja dziecka w przedszkolu Wspomaganie edukacji dzieci Rozpowszechnienie informacji prezentującej działalność przedszkola. Realizacja autorskiego programu adaptacyjnego ( ankieta dla rodziców). Organizowanie warunków mających na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci i rodziców. Planowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej w poszczególnych grupach zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego i ramowym rozkładem dnia. Doposażenie sal w potrzebne pomoce i zabawki dydaktyczne (gry, klocki, pus-y, układanki). Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej poprzez organizowanie i doposażenie nowych kącików zainteresowań. Realizacja programów autorskich: Czytamy razem Program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich Program z profilaktyki logopedycznej Mówię wyraźnie Program edukacji zdrowotnej Lepiej zapobiegać niż leczyć Plany pracy pomocy psychologicznopedagogicznej oraz plany pracy z dzieckiem zdolnym Realizacja dodatkowych programów:

6 Diagnoza przedszkolna Wspomaganie aktywności społecznej dzieci- budowanie systemu wartości Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej Akademia Aquafresh Program profilaktyki antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas Ogólnopolski program profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla małych dzieci Dzieciństwo bez próchnicy Realizacja projektów: Ekologiczny Chrońmy przyrodę Profilaktyki uzależnień Rodzina bez alkoholu Projekt Kindergarten współpraca z międzynarodową organizacją AISEC Autoprezentacja zdolności, zainteresowań dzieci na forum grupy, przedszkola. Udział dzieci w różnorodnych konkursach przedszkolnych i poza przedszkolnych. Diagnozowanie umiejętności i sprawności dzieci poprzez systematyczną obserwację dzieci i analizę wytworów ich działalności. Diagnozowanie poziomu gotowości dzieci 5-6 letnich do podjęcia nauki w szkole z zakresu realizacji podstawy programowej Wykorzystanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami. Wykorzystanie literatury dziecięcej w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji oraz wybranych wartości moralnych (zachowania bohaterów literackich). Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach artystycznych. Oglądanie edukacyjnych przedstawień

7 teatralnych Nauczyciele dzieciom. Opracowanie i wdrażanie Kodeksu grupowego. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami Przybliżanie dzieciom Praw dziecka. Wykorzystanie literatury dziecięcej w kontekście kształconych cech charakteru (prawda, dobro, piękno) Wprowadzenie systemów motywacyjnych w celu weryfikacji prawidłowych zachowań dzieci Realizowanie zadań dydaktyczno wychowawczych z podstawy programowej Realizowanie programów profilaktycznych Spotkania edukacyjne z rodzicem ekspertem Organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z tematyką Oglądanie przedstawień teatralnych Nauczyciele dzieciom Współpraca ze środowiskiem lokalnym: policja, straż pożarna, szpital, ratownik medyczny, straż miejska, zakład gazowniczy, pracownik sanepidu Konsultacje indywidualne nauczyciela z rodzicami (spotkania z inicjatywy nauczyciela, spotkania z inicjatywy rodzica) Zebrania ogólne z rodzicami Zebrania grupowe z rodzicami Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców Zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne Organizowanie spotkań rodziców z psychologiem i logopedą przedszkolnym, pracownikami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

8 Prezentowanie ciekawych publikacji związanych z problemami dzieci w wieku przedszkolnym Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola Włączanie rodziców w działania na rzecz przedszkola Promowanie placówki w Angażowanie rodziców w życie przedszkola i grup (uroczystości, konkursy, wycieczki, udział w zajęciach jako rodzic ekspert ) Udział rodziców w akcjach przeprowadzanych na terenie placówki Cała Polska Czyta Dzieciom Góra Grosza Nakręceni na pomaganie Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę Pełna miska dla kochanego psiska Wiosenna pomoc dla dzieci z Domu Dziecka w Kijanach Eko- szkoła zbiórka telefonów komórkowych Tak Nie Wiele współpraca ze stowarzyszeniem z Chełma Udział rodziców w pracach porządkowych na terenie przedszkola Sponsoring rodziców na rzecz grupy bądź przedszkola Zachęcanie rodziców do współdecydowania na temat działań podejmowanych w przedszkolu (zajęcia dodatkowe, wycieczki, uroczystości) Powołanie zespołu do spraw promocji przedszkola Zapraszanie władz samorządowych do udziału w

9 środowisku lokalnym wydarzeniach przedszkolnych Udział dyrektora w sesjach Rady Gminyprzedstawianie bieżących problemów przedszkola Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnej prasie Organizowanie imprez promujących placówkę: Dzień Przedszkolaka Dzień Górnika Jasełka Międzyprzedszkolny przegląd poezji dziecięcej W krainie dziecięcej fantazji Międzyprzedszkolny Quiz ekologiczny Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego Według potrzeb środowiska lokalnego Udział dzieci i pracowników przedszkola w uroczystościach organizowanych na terenie gminy Łęczna Udział dzieci i pracowników w imprezach organizowanych na terenie Łęcznej Prezentowanie umiejętności Święto Odzyskania Niepodległości Korowód Trzech Króli Święto Konstytucji 3 Maja Dzień Przedszkolaka Dni Łęcznej Olimpiada sportowa Duży i mały to sportowiec doskonały Festiwal Piosenki i Tańca Debiuty

10 dzieci na terenie powiatu łęczyńkiego- konkursy, przeglądy Udział dzieci w konkursach, akcjach ogólnopolskich Współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury - Powiatowa Komenda Policji - Powiatowa Komenda Straży Pożarnej - Urząd Miasta - placówki oświatowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiatowy Szpital - Straż Miejska - Zakład gazowniczy - Parafia Św. Marii Magdaleny Współpraca z instytucjami wspierającymi działania przedszkola: - Kuratorium Oświaty w Lublinie - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Według ofert Góra Grosza Cała Polska Czyta Dzieciom Nakręcamy się na pomaganie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę Wycieczki Konkursy Prelekcje Spotkania Pogadanki Warsztaty Lekcje biblioteczne Organizowanie imprez Szkolenia Kursy Warsztaty Konferencje

11 ZESTAW PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH I ZATWIERDZONYCH PRZEZ DYREKTORA DO REALIZACJI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 IM MARII KONOPNICKIEJ W ŁĘCZNEJ NR DOPUSZCZENIA TYTUŁ PROGRAMU AUTOR, WYDAWNICTWO PR 1/ 2010 Nasze Przedszkole Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci Małgorzata Kwaśniewska Wiesława Żaba -Żabińska MAC PR 2/2012 PR 3/2013 PR 4/2013 Nasze Przedszkole Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci Dziecko w swoim żywiole Program wychowania przedszkolnegodobre praktyki Czytamy razem Program działań edukacyjnych z zakresu czytelnictwa dla dzieci letnich Małgorzata Kwaśniewska Wiesława Żaba -Żabińska MAC A. Pawłowska- Niedbała D. Kucharska J. Święcicka E. Wilkos NOWA ERA Alicja Puchlerz Katarzyna Gańska Anna Gomuła-Dobosz Maria Jaszuk PR 5/2014 Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich Małgorzata Wawryszuk PR 6/2014 PR 7/2014 Razem w przedszkolu Program wychowania przedszkolnego Mówię wyraźnie Program z profilaktyki logopedycznej Jolanta Andrzejewska Jolanta Wierucka WSiP Małgorzata Wawryszuk PR 8/2014 Programy dodatkowe (wspomagające) Lepiej zapobiegać, niż leczyć Program z edukacji zdrowotnej Program nauczania języka angielskiego Urszula Pytka Barbara Wiśniewska Estera Libiszewska

12 Rytmika w przedszkolu Renata Panas Akademia Aquafresh Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dotyczący profilaktyki stomatologicznej dzieci Czyste powietrze wokół nas Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej Państwowa Inspekcja Sanitarna KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI NA ROK SZKOLNY 2014/ /2018 TEMAT: PRZEDSZKOLAK W RUCHU - Sprawność ruchowa warunkiem zdrowia i wszechstronnego rozwoju dziecka ZADANIA FORMA REALIZACJI UWAGI Stymulowanie Realizowanie programu Lepiej zapobiegać, i doskonalenia sprawności niż leczyć psychomotorycznej, jak również przyswajanie, opanowywanie przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno rekreacyjnym oraz sportowym. Promowanie zdrowego Realizowanie zadań dydaktyczno

13 i bezpiecznego stylu życia "Bezpieczeństwo, ważna sprawa, wszystkie dzieci wiedzą, że to nie zabawa" - Bezpieczeństwo w domu i w przedszkolu Lubimy spacery i wycieczki "Ruch to zdrowie, każdy przedszkolak ci powie" Właściwie się odżywiamy "Nie wszystko co kolorowe jest zdrowe" wychowawczych z podstawy programowej Realizowanie projektów profilaktycznych Spotkania edukacyjne z rodzicem ekspertem Spotkania edukacyjne ze specjalistami Organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z tematyką Oglądanie przedstawień teatralnych Nauczyciele dzieciom Udział w olimpiadzie sportowej Duży i mały to sportowiec doskonały Kontynuowanie współpracy z Gimnazjum nr 1- ćwiczenia na sali gimnastycznej Kontynuowanie współpracy z GKS Górnik Łęczna Współpraca ze środowiskiem lokalnym: policja, straż pożarna, szpital, ratownik medyczny, straż miejska, zakład gazowniczy, pracownik sanepidu. Realizowanie zadań dydaktyczno wychowawczych z podstawy programowej. Realizowanie zadań z podstawy programowej Zapoznanie rodziców z referatem Ruch w życiu dziecka Realizowanie zadań z podstawy programowej KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 TEMAT: Dbamy o przyrodę

14 ZADANIA FORMA REALIZACJI UWAGI Praca z dziećmi nad kształtowaniem ich postaw ekologicznych Obserwacje, eksperymenty i odkrywanie przyrody w ciągu całego roku. Rozumienie zależności człowieka od przyrody Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę Skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną Obserwacje przyrody w różnych porach roku Realizowanie zadań z podstawy programowej Udział w konkursach o tematyce ekologicznej Przeprowadzanie obserwacji i eksperymentów przyrodniczych w różnych środowiskach Zorganizowanie wycieczki o tematyce ekologicznej Spotkanie z pracownikiem Parku Narodowego Dokarmianie ptaków i zwierząt zimą Sprzątanie placu zabaw Dni Ziemi Dbanie o ogródek przedszkolny; wysiew nasion, dosadzanie krzewów i roślin wokół przedszkola Zorganizowanie kącików przyrody w salach: dbanie o rośliny, praca dyżurnych Dzielenie się wiedzą poprzez udział w konkursach, quizach ekologicznych MODEL ABSOLWENTA Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze - uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej, poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia prezentowanego wobec siebie i najbliższego otoczenia. Absolwent Przedszkola Publicznego nr 1 w Łęcznej Ma pozytywny obraz siebie. Ma świadomość własnej tożsamości. Jest komunikatywny Nie boi się wyrażać własnych opinii. Jest aktywny, dociekliwy i poszukujący.

15 Dąży do rozwiązywania problemów Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone. Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Jest przygotowany do obowiązku szkolnego. Rozumie potrzebę znajomości obcych języków. Jest wesoły i uśmiechnięty. Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na: Wybranych programach wychowania przedszkolnego. Programach autorskich i projektach edukacyjnych. Miesięcznych planach pracy wychowawczo- dydaktycznej poszczególnych grup. Monitoringu realizacji podstawy programowej. Diagnozie potrzeb i możliwości dzieci. Planach współpracy z rodzicami opracowanymi w poszczególnych grupach. Kalendarzu imprez i uroczystości przedszkolnych na dany rok przedszkolny. Planie współpracy ze środowiskiem lokalnym. Planie nadzoru pedagogicznego na dany rok przedszkolny. Priorytety pracy placówki na lata 2014/ /2018 Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zgodnie z ich potencjałem rozwojowym w celu osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i ich zaspokajanie. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

16 Dbałość o estetykę i wygląd pomieszczeń przedszkolnych. Wzbogacanie bazy przedszkolnej w środki dydaktyczne. Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych. Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. Wzbogacanie ogrodu przedszkolnego o nowe rośliny. Dążenie do podnoszenia jakości pracy przedszkola poprzez działania zespołu do ewaluacji wewnętrznej i zespołu do spraw promocji placówki w środowisku lokalnym. Wdrażanie działań profilaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Wdrażanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej. Uwagi o realizacji Koncepcji Pracy Przedszkola: Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola nr 1 w Łęcznej. Koncepcję zatwierdza Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. Wnioski wynikające z realizacji koncepcji dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej na posiedzeniu kończącym dany rok szkolny. Uszczegółowieniem koncepcji pracy przedszkola jest roczny planu pracy przedszkola. Koncepcja obowiązuje od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2018 roku. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Dzieci zapisane na 10 godz. przebywają w przedszkolu od 6:00 do Dzieci zapisane na 5 godz. przebywają w przedszkolu od 8:00 do POSIŁKI W GRUPACH CAŁODZIENNYCH ŚNIADANIE godz OBIAD godz PODWIECZOREK godz POSIŁKI W GRUPIE 5 - GODZINNEJ ŚNIADANIE godz OBIAD godz

17 POSIŁEK W GRUPIE 5-GODZINNEJ (NOWOGRÓD) ŚNIADANIE godz RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-4 LETNICH Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne. Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym Zabawy swobodne, ćwiczenia indywidualne Zajęcia dydaktyczne Przygotowanie do śniadania czynności organizacyjne Śniadanie czynności samoobsługowe Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dodatkowe Czynności organizacyjne Zabawy, zajęcia w ogrodzie, na powietrzu, na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze Czynności organizacyjne Zabawy swobodne, ćwiczenia indywidualne Obiad czynności samoobsługowe Zajęcia dydaktyczne Czynności opiekuńcze- relaksacja, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela, oglądanie lub słuchanie bajek z płyt CD Zabawy swobodne w sali lub świeżym powietrzu. 3-latki - odpoczynek na leżakach Czynności organizacyjne Podwieczorek Zabawy i gry stolikowe, zabawy w małych zespołach. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci. RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5-6 LETNICH Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne. Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym wychowawczym.

18 Zabawy swobodne, ćwiczenia indywidualne Zajęcia dydaktyczne. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe Przygotowanie do śniadania czynności samoobsługowe Śniadanie Czynności organizacyjne przygotowanie do zajęć Zajęcia dydaktyczne Czynności organizacyjne Zabawy, zajęcia w ogrodzie, na boisku, w parku. Ćwiczenia gimnastyczne Czynności organizacyjne i samoobsługowe Obiad czynności samoobsługowe Ćwiczenia relaksacyjne Zabawy swobodne, ćwiczenia indywidualne Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym Przygotowanie do podwieczorku - czynności organizacyjne Podwieczorek Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy i gry stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci. KONCEPCJA WYCHOWAWCZA Wypracowanie dokumentów zawierających normy i zasady postępowania w przedszkolu: Kodeks Przedszkolaka (zbiór zasad). Kontrakt grupowy (zbiór zasad i norm postępowania w grupie przedszkolnej). Kodeks nagród i kar. Formy nagradzania zachowań dzieci: Pochwała ustna.

19 Nagroda (np. naklejki, pieczątki) Wyrażenie uznania przez nauczyciela Przydzielenie dodatkowej funkcji Konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych norm zachowań: Tłumaczenie, wyjaśnienie Upomnienie słowne Czasowe odebranie przywileju Odsunięcie od zabawy do kącików przemyśleń. Poinformowanie rodziców o przewinieniach Zasady budowania systemu motywacji: Stosowanie nagród zaraz po sytuacji. Zachowanie konsekwencji w stosowaniu wzmocnień. Procedura postępowania w przypadku zachowań trudnych / agresywnych Rozmowa z dzieckiem. Odsunięcie od zabawy. Wyprowadzenie do innej sali. Rozmowa dziecka z dyrektorem. Poinformowanie rodziców o zaistniałej sytuacji ( w szczególnych przypadkach wezwanie telefoniczne rodziców do placówki). W przypadku notorycznych agresywnych zachowań rozmowa z psychologiem. Poinformowanie rodziców o możliwości konsultacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do

20 działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH Oferty osób chętnych do prowadzenia zajęć dodatkowych są przyjmowane przez dyrektora przedszkola przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dyrektor sprawdza kwalifikacje oferentów i zapoznaje z ofertami nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej organizacyjnej. Następnie oferty są przedstawiane rodzicom na rozpoczęciu roku szkolnego. Rodzice mają możliwość wyrażenia swoich opinii na temat zajęć dodatkowych. Zajęcia taneczne Zajęcia płatne, wybrane i finansowane przez rodziców to: Zajęcia finansowane przez Organ Prowadzący przedszkole to: Logopedia Religia Zajęcia rytmiczne Język angielski