KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz. U. z dnia r. poz. 560 ). Statutu Przedszkola Publicznego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Łęcznej. O NASZYM PRZEDSZKOLU Łęczna to miejscowość obecnie licząca około 40 tysięcy mieszkańców utrzymujących się głównie z pracy w pobliskiej kopalni. Konieczność powstania przedszkola w Łęcznej narodziła się w latach 70-tych z powodu napływania ludności do pracy w nowo powstałej kopalni w Bogdance. Przedszkole mieści się przy ulicy Tysiąclecia 12 w sąsiedztwie Gimnazjum nr 1 oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Organem prowadzącym jest Miasto Łęczna, nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie. Dyrektorem przedszkola jest od dnia 1 września 2013 roku mgr Katarzyna Gańska. Wokół przedszkola rozciąga się przestronny ogród z nowoczesnym placem zabaw. W wydzielonym miejscu funkcjonuje ogródek z mini szklarenką, w którym dzieci hodują warzywa. Dodatkowo w zacisznym miejscu przy budynku powstał ogrodzony mini plac zabaw dla dzieci 3-letnich. Budynek przedszkola otoczony jest bardzo dużym ogrodem wyposażonym w urządzenia do zabaw i wypoczynku. Cały teren ogrodu porasta bogata roślinność: drzewa, krzewy, trawa, kwiaty. W zazielenianiu ogrodu brały udział dzieci przy wsparciu pracowników przedszkola. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Budynek jest jednokondygnacyjny, przystosowany na potrzeby przedszkola. W budynku znajduje się 5 sal dydaktycznych z przyległymi łazienkami i szatniami, kuchnia, pomieszczenia

2 gospodarcze, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski oraz gabinet dla logopedy i psychologa. Uroku dodaje duża ilość ozdobnych krzewów w pięknie zaprojektowanym placu wokół przedszkola. W latach 90- tych powstała filia przedszkola w Nowogrodzie. Dzieci przebywają tam w jednej grupie mieszanej. Przedszkole zatrudnia 23 pracowników, w tym 9 nauczycieli. Dyrektor posiada wykształcenie wyższe magisterskie z pedagogiki oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Kadra posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne. W przedszkolu pracuje również nauczyciel rytmiki i nauczyciel języka angielskiego. Przedszkole nasze stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez dobre warunki lokalowe dostosowane do potrzeb dzieci, wykształconą kadrę pedagogiczną oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Ponadto nauczyciele poszukują innowacyjnych rozwiązań w pracy z dziećmi, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Wszyscy pracownicy przedszkola współpracują ze sobą i dzielą się ze sobą zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi pracownicy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. WIZJA PRZEDSZKOLA Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dalszym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata, respektujemy prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka, zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami. MISJA PRZEDSZKOLA W naszym przedszkolu: Każde dziecko jest traktowane jednakowo. Nasze dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole.

3 Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami. Każde dziecko ma świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do wyrażania swoich uczuć. Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia. Staramy się, aby każde dziecko nabywało wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym. Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą. Zapobiegamy wszelkim nieprawidłowościom poprzez działalność profilaktyczną. W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami. Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości: pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego. Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć. Proponujemy wychowankom udział w dodatkowych płatnych i bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez dobrze przygotowaną i stale doskonalącą swój warsztat pracy kadrę pedagogiczną. Kadra pedagogiczna doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna, twórcza i wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka. Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie. Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.

4 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków. Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest: dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego, wszechstronny rozwój dziecka, nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej, przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, wspieranie rodziców celem osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola, podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez spotkania, prelekcje, warsztaty itp. promowanie placówki w środowisku lokalnym.

5 KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI NA LATA 2014/2016 ZADANIA FORMA REALIZACJI UWAGI Adaptacja dziecka w przedszkolu Wspomaganie edukacji dzieci Rozpowszechnienie informacji prezentującej działalność przedszkola. Realizacja autorskiego programu adaptacyjnego ( ankieta dla rodziców). Organizowanie warunków mających na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci i rodziców. Planowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej w poszczególnych grupach zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego i ramowym rozkładem dnia. Doposażenie sal w potrzebne pomoce i zabawki dydaktyczne (gry, klocki, pus-y, układanki). Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej poprzez organizowanie i doposażenie nowych kącików zainteresowań. Realizacja programów autorskich: Czytamy razem Program adaptacyjny dla dzieci 3 letnich Program z profilaktyki logopedycznej Mówię wyraźnie Program edukacji zdrowotnej Lepiej zapobiegać niż leczyć Plany pracy pomocy psychologicznopedagogicznej oraz plany pracy z dzieckiem zdolnym Realizacja dodatkowych programów:

6 Diagnoza przedszkolna Wspomaganie aktywności społecznej dzieci- budowanie systemu wartości Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej Akademia Aquafresh Program profilaktyki antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas Ogólnopolski program profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla małych dzieci Dzieciństwo bez próchnicy Realizacja projektów: Ekologiczny Chrońmy przyrodę Profilaktyki uzależnień Rodzina bez alkoholu Projekt Kindergarten współpraca z międzynarodową organizacją AISEC Autoprezentacja zdolności, zainteresowań dzieci na forum grupy, przedszkola. Udział dzieci w różnorodnych konkursach przedszkolnych i poza przedszkolnych. Diagnozowanie umiejętności i sprawności dzieci poprzez systematyczną obserwację dzieci i analizę wytworów ich działalności. Diagnozowanie poziomu gotowości dzieci 5-6 letnich do podjęcia nauki w szkole z zakresu realizacji podstawy programowej Wykorzystanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami. Wykorzystanie literatury dziecięcej w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji oraz wybranych wartości moralnych (zachowania bohaterów literackich). Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach artystycznych. Oglądanie edukacyjnych przedstawień

7 teatralnych Nauczyciele dzieciom. Opracowanie i wdrażanie Kodeksu grupowego. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami Przybliżanie dzieciom Praw dziecka. Wykorzystanie literatury dziecięcej w kontekście kształconych cech charakteru (prawda, dobro, piękno) Wprowadzenie systemów motywacyjnych w celu weryfikacji prawidłowych zachowań dzieci Realizowanie zadań dydaktyczno wychowawczych z podstawy programowej Realizowanie programów profilaktycznych Spotkania edukacyjne z rodzicem ekspertem Organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z tematyką Oglądanie przedstawień teatralnych Nauczyciele dzieciom Współpraca ze środowiskiem lokalnym: policja, straż pożarna, szpital, ratownik medyczny, straż miejska, zakład gazowniczy, pracownik sanepidu Konsultacje indywidualne nauczyciela z rodzicami (spotkania z inicjatywy nauczyciela, spotkania z inicjatywy rodzica) Zebrania ogólne z rodzicami Zebrania grupowe z rodzicami Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców Zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne Organizowanie spotkań rodziców z psychologiem i logopedą przedszkolnym, pracownikami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

8 Prezentowanie ciekawych publikacji związanych z problemami dzieci w wieku przedszkolnym Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola Włączanie rodziców w działania na rzecz przedszkola Promowanie placówki w Angażowanie rodziców w życie przedszkola i grup (uroczystości, konkursy, wycieczki, udział w zajęciach jako rodzic ekspert ) Udział rodziców w akcjach przeprowadzanych na terenie placówki Cała Polska Czyta Dzieciom Góra Grosza Nakręceni na pomaganie Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę Pełna miska dla kochanego psiska Wiosenna pomoc dla dzieci z Domu Dziecka w Kijanach Eko- szkoła zbiórka telefonów komórkowych Tak Nie Wiele współpraca ze stowarzyszeniem z Chełma Udział rodziców w pracach porządkowych na terenie przedszkola Sponsoring rodziców na rzecz grupy bądź przedszkola Zachęcanie rodziców do współdecydowania na temat działań podejmowanych w przedszkolu (zajęcia dodatkowe, wycieczki, uroczystości) Powołanie zespołu do spraw promocji przedszkola Zapraszanie władz samorządowych do udziału w

9 środowisku lokalnym wydarzeniach przedszkolnych Udział dyrektora w sesjach Rady Gminyprzedstawianie bieżących problemów przedszkola Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnej prasie Organizowanie imprez promujących placówkę: Dzień Przedszkolaka Dzień Górnika Jasełka Międzyprzedszkolny przegląd poezji dziecięcej W krainie dziecięcej fantazji Międzyprzedszkolny Quiz ekologiczny Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego Według potrzeb środowiska lokalnego Udział dzieci i pracowników przedszkola w uroczystościach organizowanych na terenie gminy Łęczna Udział dzieci i pracowników w imprezach organizowanych na terenie Łęcznej Prezentowanie umiejętności Święto Odzyskania Niepodległości Korowód Trzech Króli Święto Konstytucji 3 Maja Dzień Przedszkolaka Dni Łęcznej Olimpiada sportowa Duży i mały to sportowiec doskonały Festiwal Piosenki i Tańca Debiuty

10 dzieci na terenie powiatu łęczyńkiego- konkursy, przeglądy Udział dzieci w konkursach, akcjach ogólnopolskich Współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury - Powiatowa Komenda Policji - Powiatowa Komenda Straży Pożarnej - Urząd Miasta - placówki oświatowe - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiatowy Szpital - Straż Miejska - Zakład gazowniczy - Parafia Św. Marii Magdaleny Współpraca z instytucjami wspierającymi działania przedszkola: - Kuratorium Oświaty w Lublinie - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Według ofert Góra Grosza Cała Polska Czyta Dzieciom Nakręcamy się na pomaganie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę Wycieczki Konkursy Prelekcje Spotkania Pogadanki Warsztaty Lekcje biblioteczne Organizowanie imprez Szkolenia Kursy Warsztaty Konferencje

11 ZESTAW PROGRAMÓW DOPUSZCZONYCH I ZATWIERDZONYCH PRZEZ DYREKTORA DO REALIZACJI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 1 IM MARII KONOPNICKIEJ W ŁĘCZNEJ NR DOPUSZCZENIA TYTUŁ PROGRAMU AUTOR, WYDAWNICTWO PR 1/ 2010 Nasze Przedszkole Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci Małgorzata Kwaśniewska Wiesława Żaba -Żabińska MAC PR 2/2012 PR 3/2013 PR 4/2013 Nasze Przedszkole Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci Dziecko w swoim żywiole Program wychowania przedszkolnegodobre praktyki Czytamy razem Program działań edukacyjnych z zakresu czytelnictwa dla dzieci letnich Małgorzata Kwaśniewska Wiesława Żaba -Żabińska MAC A. Pawłowska- Niedbała D. Kucharska J. Święcicka E. Wilkos NOWA ERA Alicja Puchlerz Katarzyna Gańska Anna Gomuła-Dobosz Maria Jaszuk PR 5/2014 Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich Małgorzata Wawryszuk PR 6/2014 PR 7/2014 Razem w przedszkolu Program wychowania przedszkolnego Mówię wyraźnie Program z profilaktyki logopedycznej Jolanta Andrzejewska Jolanta Wierucka WSiP Małgorzata Wawryszuk PR 8/2014 Programy dodatkowe (wspomagające) Lepiej zapobiegać, niż leczyć Program z edukacji zdrowotnej Program nauczania języka angielskiego Urszula Pytka Barbara Wiśniewska Estera Libiszewska

12 Rytmika w przedszkolu Renata Panas Akademia Aquafresh Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dotyczący profilaktyki stomatologicznej dzieci Czyste powietrze wokół nas Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej Państwowa Inspekcja Sanitarna KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI NA ROK SZKOLNY 2014/ /2018 TEMAT: PRZEDSZKOLAK W RUCHU - Sprawność ruchowa warunkiem zdrowia i wszechstronnego rozwoju dziecka ZADANIA FORMA REALIZACJI UWAGI Stymulowanie Realizowanie programu Lepiej zapobiegać, i doskonalenia sprawności niż leczyć psychomotorycznej, jak również przyswajanie, opanowywanie przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno rekreacyjnym oraz sportowym. Promowanie zdrowego Realizowanie zadań dydaktyczno

13 i bezpiecznego stylu życia "Bezpieczeństwo, ważna sprawa, wszystkie dzieci wiedzą, że to nie zabawa" - Bezpieczeństwo w domu i w przedszkolu Lubimy spacery i wycieczki "Ruch to zdrowie, każdy przedszkolak ci powie" Właściwie się odżywiamy "Nie wszystko co kolorowe jest zdrowe" wychowawczych z podstawy programowej Realizowanie projektów profilaktycznych Spotkania edukacyjne z rodzicem ekspertem Spotkania edukacyjne ze specjalistami Organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z tematyką Oglądanie przedstawień teatralnych Nauczyciele dzieciom Udział w olimpiadzie sportowej Duży i mały to sportowiec doskonały Kontynuowanie współpracy z Gimnazjum nr 1- ćwiczenia na sali gimnastycznej Kontynuowanie współpracy z GKS Górnik Łęczna Współpraca ze środowiskiem lokalnym: policja, straż pożarna, szpital, ratownik medyczny, straż miejska, zakład gazowniczy, pracownik sanepidu. Realizowanie zadań dydaktyczno wychowawczych z podstawy programowej. Realizowanie zadań z podstawy programowej Zapoznanie rodziców z referatem Ruch w życiu dziecka Realizowanie zadań z podstawy programowej KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 TEMAT: Dbamy o przyrodę

14 ZADANIA FORMA REALIZACJI UWAGI Praca z dziećmi nad kształtowaniem ich postaw ekologicznych Obserwacje, eksperymenty i odkrywanie przyrody w ciągu całego roku. Rozumienie zależności człowieka od przyrody Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę Skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną Obserwacje przyrody w różnych porach roku Realizowanie zadań z podstawy programowej Udział w konkursach o tematyce ekologicznej Przeprowadzanie obserwacji i eksperymentów przyrodniczych w różnych środowiskach Zorganizowanie wycieczki o tematyce ekologicznej Spotkanie z pracownikiem Parku Narodowego Dokarmianie ptaków i zwierząt zimą Sprzątanie placu zabaw Dni Ziemi Dbanie o ogródek przedszkolny; wysiew nasion, dosadzanie krzewów i roślin wokół przedszkola Zorganizowanie kącików przyrody w salach: dbanie o rośliny, praca dyżurnych Dzielenie się wiedzą poprzez udział w konkursach, quizach ekologicznych MODEL ABSOLWENTA Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które dba o swój rozwój w każdej sferze - uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej, poznawczej i twórczej, przestrzegając podstawowych norm społecznych, zasad zdrowego, efektywnego i bezpiecznego stylu życia prezentowanego wobec siebie i najbliższego otoczenia. Absolwent Przedszkola Publicznego nr 1 w Łęcznej Ma pozytywny obraz siebie. Ma świadomość własnej tożsamości. Jest komunikatywny Nie boi się wyrażać własnych opinii. Jest aktywny, dociekliwy i poszukujący.

15 Dąży do rozwiązywania problemów Rozumie świat i wartości w nim nagromadzone. Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Jest przygotowany do obowiązku szkolnego. Rozumie potrzebę znajomości obcych języków. Jest wesoły i uśmiechnięty. Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na: Wybranych programach wychowania przedszkolnego. Programach autorskich i projektach edukacyjnych. Miesięcznych planach pracy wychowawczo- dydaktycznej poszczególnych grup. Monitoringu realizacji podstawy programowej. Diagnozie potrzeb i możliwości dzieci. Planach współpracy z rodzicami opracowanymi w poszczególnych grupach. Kalendarzu imprez i uroczystości przedszkolnych na dany rok przedszkolny. Planie współpracy ze środowiskiem lokalnym. Planie nadzoru pedagogicznego na dany rok przedszkolny. Priorytety pracy placówki na lata 2014/ /2018 Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zgodnie z ich potencjałem rozwojowym w celu osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i ich zaspokajanie. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Promocja zdrowia i świadomości ekologicznej. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.

16 Dbałość o estetykę i wygląd pomieszczeń przedszkolnych. Wzbogacanie bazy przedszkolnej w środki dydaktyczne. Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych. Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. Wzbogacanie ogrodu przedszkolnego o nowe rośliny. Dążenie do podnoszenia jakości pracy przedszkola poprzez działania zespołu do ewaluacji wewnętrznej i zespołu do spraw promocji placówki w środowisku lokalnym. Wdrażanie działań profilaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. Wdrażanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej. Uwagi o realizacji Koncepcji Pracy Przedszkola: Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola nr 1 w Łęcznej. Koncepcję zatwierdza Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. Wnioski wynikające z realizacji koncepcji dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej na posiedzeniu kończącym dany rok szkolny. Uszczegółowieniem koncepcji pracy przedszkola jest roczny planu pracy przedszkola. Koncepcja obowiązuje od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2018 roku. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Dzieci zapisane na 10 godz. przebywają w przedszkolu od 6:00 do Dzieci zapisane na 5 godz. przebywają w przedszkolu od 8:00 do POSIŁKI W GRUPACH CAŁODZIENNYCH ŚNIADANIE godz OBIAD godz PODWIECZOREK godz POSIŁKI W GRUPIE 5 - GODZINNEJ ŚNIADANIE godz OBIAD godz

17 POSIŁEK W GRUPIE 5-GODZINNEJ (NOWOGRÓD) ŚNIADANIE godz RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-4 LETNICH Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne. Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym i wychowawczym Zabawy swobodne, ćwiczenia indywidualne Zajęcia dydaktyczne Przygotowanie do śniadania czynności organizacyjne Śniadanie czynności samoobsługowe Zajęcia dydaktyczne Zajęcia dodatkowe Czynności organizacyjne Zabawy, zajęcia w ogrodzie, na powietrzu, na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze Czynności organizacyjne Zabawy swobodne, ćwiczenia indywidualne Obiad czynności samoobsługowe Zajęcia dydaktyczne Czynności opiekuńcze- relaksacja, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela, oglądanie lub słuchanie bajek z płyt CD Zabawy swobodne w sali lub świeżym powietrzu. 3-latki - odpoczynek na leżakach Czynności organizacyjne Podwieczorek Zabawy i gry stolikowe, zabawy w małych zespołach. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci. RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5-6 LETNICH Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne. Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym wychowawczym.

18 Zabawy swobodne, ćwiczenia indywidualne Zajęcia dydaktyczne. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe Przygotowanie do śniadania czynności samoobsługowe Śniadanie Czynności organizacyjne przygotowanie do zajęć Zajęcia dydaktyczne Czynności organizacyjne Zabawy, zajęcia w ogrodzie, na boisku, w parku. Ćwiczenia gimnastyczne Czynności organizacyjne i samoobsługowe Obiad czynności samoobsługowe Ćwiczenia relaksacyjne Zabawy swobodne, ćwiczenia indywidualne Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym Przygotowanie do podwieczorku - czynności organizacyjne Podwieczorek Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy i gry stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci. KONCEPCJA WYCHOWAWCZA Wypracowanie dokumentów zawierających normy i zasady postępowania w przedszkolu: Kodeks Przedszkolaka (zbiór zasad). Kontrakt grupowy (zbiór zasad i norm postępowania w grupie przedszkolnej). Kodeks nagród i kar. Formy nagradzania zachowań dzieci: Pochwała ustna.

19 Nagroda (np. naklejki, pieczątki) Wyrażenie uznania przez nauczyciela Przydzielenie dodatkowej funkcji Konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych norm zachowań: Tłumaczenie, wyjaśnienie Upomnienie słowne Czasowe odebranie przywileju Odsunięcie od zabawy do kącików przemyśleń. Poinformowanie rodziców o przewinieniach Zasady budowania systemu motywacji: Stosowanie nagród zaraz po sytuacji. Zachowanie konsekwencji w stosowaniu wzmocnień. Procedura postępowania w przypadku zachowań trudnych / agresywnych Rozmowa z dzieckiem. Odsunięcie od zabawy. Wyprowadzenie do innej sali. Rozmowa dziecka z dyrektorem. Poinformowanie rodziców o zaistniałej sytuacji ( w szczególnych przypadkach wezwanie telefoniczne rodziców do placówki). W przypadku notorycznych agresywnych zachowań rozmowa z psychologiem. Poinformowanie rodziców o możliwości konsultacji w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do

20 działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH Oferty osób chętnych do prowadzenia zajęć dodatkowych są przyjmowane przez dyrektora przedszkola przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dyrektor sprawdza kwalifikacje oferentów i zapoznaje z ofertami nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej organizacyjnej. Następnie oferty są przedstawiane rodzicom na rozpoczęciu roku szkolnego. Rodzice mają możliwość wyrażenia swoich opinii na temat zajęć dodatkowych. Zajęcia taneczne Zajęcia płatne, wybrane i finansowane przez rodziców to: Zajęcia finansowane przez Organ Prowadzący przedszkole to: Logopedia Religia Zajęcia rytmiczne Język angielski

Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Kaliszu

Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Kaliszu Koncepcja Pracy Niepublicznego Przedszkola Calineczka w Kaliszu W przedszkolu funkcjonuje koncepcja pracy ukierunkowana na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej i fizycznej

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem, każdy ma czas swój i porę. Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem: Nie wszystkie kwiaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2015/2016 Gminne Przedszkole w Połomi

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2015/2016 Gminne Przedszkole w Połomi Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2015/2016 Gminne Przedszkole w Połomi 1 Działanie I. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny rozwój każdego wychowanka,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I. Praca z dziećmi ZADANIE FORMA REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNY UWAGI Realizacja programu adaptacyjnego od V każdego nauczyciele dzieci roku szkolnego nowoprzyjętych Adaptacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH na lata 2014-2018 Podstawa prawna: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie Koncepcja pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU 1. Wizja przedszkola Przedszkole drugim domem dziecka Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne, są radosne i optymistyczne, w

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU Z ROZLICZENIEM ZAGOSPODAROWANIA CZASU DZIECKA W CZASIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WEDŁUG ZALECEŃ MEN Godziny organizacji dnia w przedszkolu Czynności wykonywane przez

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Połomi. rok szkolny 2013/2014. Gminne Przedszkole w Połomi

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Połomi. rok szkolny 2013/2014. Gminne Przedszkole w Połomi Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2013/2014 Gminne Przedszkole w Połomi Działanie I Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny rozwój każdego wychowanka,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 10 Kolorowy świat dzieci 5-6 letnie. Schodzenie się dzieci do przedszkola: - prowadzenie obserwacji.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 10 Kolorowy świat dzieci 5-6 letnie. Schodzenie się dzieci do przedszkola: - prowadzenie obserwacji. Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Miejskim nr 10 Kolorowy świat dzieci 5-6 letnie. Czas trwania Aktywność dzieci 6.00 8.00 I. Schodzenie się dzieci do przedszkola: - zabawy w kącikach tematycznych, zabawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLA PRACY PRZEDSZKOLA A ROK SZKOLY 2013/2014 Lp. Zadanie Sposoby realizacji Termin 1. Wyrabianie nawyków kulturalnych oraz umiejętności wyrażania uczuć i emocji u dzieci 1. Wykorzystywanie bajek w nazywaniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole Samorządowe w Wolborzu

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole Samorządowe w Wolborzu KONCEPCJA PRACY Przedszkole Samorządowe w Wolborzu 1. MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 16 W GDYNI NA LATA 2011-2016

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 16 W GDYNI NA LATA 2011-2016 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 16 W GDYNI NA LATA 2011-2016 PODSTAWA PRAWNA: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych i

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Cel: Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LEŚNEJ PODLASKIEJ. rok szkolny 2014 / 2015

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LEŚNEJ PODLASKIEJ. rok szkolny 2014 / 2015 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LEŚNEJ PODLASKIEJ rok szkolny 2014 / 2015 1 Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statut

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 Opracowano na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z 2006r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2012 2017

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2012 2017 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2012 2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.09.168.1324);

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY KSZTAŁCENIE WIELORAKICH INTELIGENCJI DZIECI

KONCEPCJA PRACY KSZTAŁCENIE WIELORAKICH INTELIGENCJI DZIECI KONCEPCJA PRACY Przedszkola Publicznego nr 1 w Ożarowie Mazowieckim KSZTAŁCENIE WIELORAKICH INTELIGENCJI DZIECI CELE PRACY PRZEDSZKOLA 1. Diagnozowanie i rozwijanie różnorodnych inteligencji dzieci 2.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego im. Juliana Tuwima w Łabiszynie na lata 2015-2018

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego im. Juliana Tuwima w Łabiszynie na lata 2015-2018 KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego im. Juliana Tuwima w Łabiszynie na lata 2015-2018 MISJA Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim na lata 2012/13-2016/17

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim na lata 2012/13-2016/17 KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim na lata 2012/13-2016/17 1. Misja przedszkola Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. szkolnego prezentującego działalność przedszkola.

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. szkolnego prezentującego działalność przedszkola. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI: I Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Rozpowszechnianie Od III każdego roku Dyrektor informatora szkolnego prezentującego

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Uchwała Nr 1 /2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Gminnego w Dukli

KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Gminnego w Dukli KONCEPCJA PRACY Przedszkola Gminnego w Dukli 1. MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 13 w Olkuszu im. Marii Konopnickiej w Olkuszu

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 13 w Olkuszu im. Marii Konopnickiej w Olkuszu KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 13 w Olkuszu im. Marii Konopnickiej w Olkuszu 1. MISJA PRZEDSZKOLA (forma opisowa) Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole Nr1 w Sochaczewie

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole Nr1 w Sochaczewie KONCEPCJA PRACY Przedszkole Nr1 w Sochaczewie 1. MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ZADANIA : WIEM, JAK BYĆ BEZPIECZNYM I ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM. JESTEŚMY EKOPRZEDSZKOLAKAMI DBAMY O PRZYRODĘ.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Kształcenie Zarządzanie i organizacja Wychowanie i opieka 1 2 3 1.1 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna 2.1 Podnoszenie jakości pracy 3.1 Kształtowanie postaw Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014 Cel ogólny: Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ

KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ Koncepcja Pracy Przedszkola 1 KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie może pomóż. Janusz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ANIOŁEK W SKARSZEWACH NA LATA 2014-2019

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ANIOŁEK W SKARSZEWACH NA LATA 2014-2019 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ANIOŁEK W SKARSZEWACH NA LATA 2014-2019 Dobro dziecka jest naszym dobrem Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Augustowie na lata 2012/13 2014/15

Koncepcja pracy Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Augustowie na lata 2012/13 2014/15 Koncepcja pracy Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Augustowie na lata 2012/13 2014/15 Misja Zapewniać atmosferę szczęścia, w której dziecko rozwija się i tworzy własną przyszłość W przedszkolu jest wspierany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 1. Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola 22 w Bydgoszczy

Koncepcja pracy Przedszkola 22 w Bydgoszczy Koncepcja pracy Przedszkola 22 w Bydgoszczy I. Podstawa prawna i źródła opracowania koncepcji: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach obowiązujących aktów prawnych ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania państwa wobec przeszkoli ustalone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania państwa wobec przeszkoli ustalone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. PRZEDSZKOLE LEŚNA KRAINA W GNIEŹNIE ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI: Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania państwa wobec przeszkoli ustalone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. MISJA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNEGO BAJKOWY DOMEK W ŚWIDNICY

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNEGO BAJKOWY DOMEK W ŚWIDNICY KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNEGO BAJKOWY DOMEK W ŚWIDNICY Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach,które zawarte są w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty, ustawa MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Podstawa prawna : Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty, ustawa MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku Organizacja Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karpicku 1. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Karpicku, zwany dalej Punktem Przedszkolnym. 2. Punkt Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANIU NA LATA 2012-2017 Miejskie Przedszkole nr 2 w Żaganiu KONCEPCJA PRACY MEJSKEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻAGANU NA LATA 2012-2017 STRATEGA ROZWOJU PLACÓWK 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy placówki.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020 Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. Robert

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Zebrania grupowe z rodzicami: - dotyczące organizacji pracy przedszkola, zamierzeń wychowawczodydaktycznych

Zebrania grupowe z rodzicami: - dotyczące organizacji pracy przedszkola, zamierzeń wychowawczodydaktycznych Zadania Formy realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna I. Rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkola i nauczyciela Zebrania grupowe z rodzicami: - dotyczące organizacji pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 18 na lata szkolne 2010 2015

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 18 na lata szkolne 2010 2015 Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 18 na lata szkolne 2010 2015 Przedszkole drugim domem jest 1. Koncepcja pracy przedszkola na lata szkolne 2010 2015 została opracowana na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 WIZJA Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach Koncepcja pracy przedszkola na lata 2013 2015

Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach Koncepcja pracy przedszkola na lata 2013 2015 Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach Koncepcja pracy przedszkola na lata 2013 2015 Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 3 w Gnieźnie

Przedszkole nr 3 w Gnieźnie Przedszkole nr 3 w Gnieźnie ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI: Podstawą opracowania koncepcji są wymagania państwa wobec przeszkoli ustalone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. M isja przedszkola Gniezno

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 139 IM. NIEZAPOMINAJKA W KRAKOWIE

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 139 IM. NIEZAPOMINAJKA W KRAKOWIE KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 139 IM. NIEZAPOMINAJKA W KRAKOWIE Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w Ustawie o Systemie Oświaty i aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola Miejskiego Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Przedszkola Miejskiego Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2013/2014 Plan pracy Przedszkola Miejskiego Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Przedszkola nr 2 U Jasia i Małgosi w Inowrocławiu

Program wychowawczy. Przedszkola nr 2 U Jasia i Małgosi w Inowrocławiu Program wychowawczy Przedszkola nr 2 U Jasia i Małgosi w Inowrocławiu Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 140 W ŁODZI. na rok szkolny 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 140 W ŁODZI. na rok szkolny 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 140 W ŁODZI na rok szkolny 2013/2014 1 OGÓLNE ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE 1. Wychowanie przedszkolne ma na celu wszechstronny rozwój osobowy dziecka

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU Podstawa prawna Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY Przedszkola Publicznego Nr 1 Calineczka w Policach na lata 2012/2017

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY Przedszkola Publicznego Nr 1 Calineczka w Policach na lata 2012/2017 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY Przedszkola Publicznego Nr 1 Calineczka w Policach na lata 2012/2017 Misja Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PROMYCZEK

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PROMYCZEK PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA PROMYCZEK w BOJANIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

II. WIZJA PRZEDSZKOLA:

II. WIZJA PRZEDSZKOLA: 1 I. PODSTAWA PRAWNA: Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz. U z dnia 14.05.2013 poz.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne MISJA

Podstawy prawne MISJA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA. Wizja Przedszkola Podstawy prawne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego Konwencja

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5... każda rodzina, bez względu na to, czy zdaje sobie sprawę czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sokołowie Podlaskim w latach 2010-2014

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sokołowie Podlaskim w latach 2010-2014 Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sokołowie Podlaskim w latach 2010-2014 Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie moŝe pomóŝ Janusz Korczak Koncepcję pracy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Załącznik do Statutu Zespołu Szkół w Gostyni ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOSTYNI Utworzonego na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry XVI/139/2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DĄBRÓWCE TUCHOWSKIEJ Misja Przedszkola Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Przedszkole to miejsce: wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania i poszanowania praw dziecka, wspierania harmonijnego rozwoju, zadowolenia z sukcesów, będących następstwem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 13 GNIAZDO ORLĄT

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 13 GNIAZDO ORLĄT KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 13 GNIAZDO ORLĄT ŹRÓDŁEM OPRACOWANIA KONCEPCJI BYŁY: Cele i zadania zawarte w aktach prawnych : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA Plan roczny pracy Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha Smerfna chata w Żabnie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan współpracy z rodzicami

Roczny plan współpracy z rodzicami Roczny plan współpracy z rodzicami Plan współpracy Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej WSTĘP Współdziałanie nauczycieli z rodzicami dzieci jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Badaniu został poddany obszar Procesy zachodzące w przedszkolu służące jego rozwojowi 2.1 Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola Nr 88 na rok szkolny 2014 / 2015

Plan pracy Przedszkola Nr 88 na rok szkolny 2014 / 2015 Plan pracy Przedszkola Nr 88 na rok szkolny 2014 / 2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t.), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Aktywny - samodzielny - twórczy przedszkolak. Koncepcja rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr1 w Dobrym Mieście

Aktywny - samodzielny - twórczy przedszkolak. Koncepcja rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr1 w Dobrym Mieście Aktywny - samodzielny - twórczy przedszkolak Koncepcja rozwoju Przedszkola Samorządowego Nr1 w Dobrym Mieście Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 39 W KRAKOWIE NA LATA 2014/2017

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 39 W KRAKOWIE NA LATA 2014/2017 KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 39 W KRAKOWIE NA LATA 2014/2017 Kraków 2014 Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U,Nr 168,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU Nasze przedszkole stwarza warunki, które zapewniaja każdemu wychowankowi indywidualny rozwój zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W STARYCH PIEŚCIROGACH w roku szkolnym 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W STARYCH PIEŚCIROGACH w roku szkolnym 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W STARYCH PIEŚCIROGACH w roku szkolnym 2011/2012 Plan pracy dydaktyczno wychowawczo opiekuńczej w roku szkolnym 2011/2012

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

KONCEPCJA PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu KONCEPCJA PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu AKTY PRAWNE: Koncepcja pracy naszego Oddziału Przedszkolnego oparta jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W TYKOCINIE

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W TYKOCINIE PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE, UL.SZKOLNA 1, 16-080 TYKOCIN, tel. 85-718-16-45 PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W TYKOCINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7.IX.1991r. o systemie oświaty (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym Zespół Szkolno-Przedszkolny składa się z Przedszkola oraz Szkoły MISJA naszej szkoły i przedszkola Jesteśmy szkołą, w której: kształtuje

Bardziej szczegółowo

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 W RADOMIU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 W RADOMIU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 W RADOMIU Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. J.P. II Koncepcja pracy przedszkola

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu. w roku szkolnym

Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu. w roku szkolnym Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu. w roku szkolnym Podstawa prawna: 1. Art. 33 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 7 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA na lata 2013-2018

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA na lata 2013-2018 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA na lata 2013-2018 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE LUDZIKOWO W BYDGOSZCZY Motto: Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Rodzic partnerem przedszkola w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym.

KONCEPCJA PRACY. Rodzic partnerem przedszkola w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym. KONCEPCJA PRACY 2014 2019 1. MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Publicznego Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Katowicach

KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Publicznego Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Katowicach KONCEPCJA PRACY Przedszkola Publicznego Parafii Rzymskokatolickiej św. Szczepana w Katowicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaworznie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaworznie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaworznie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015

Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015 Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko wg jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

Propozycja organizowania czasu w Przedszkolu zgodnie z wytycznymi podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Propozycja organizowania czasu w Przedszkolu zgodnie z wytycznymi podstawy programowej wychowania przedszkolnego Załącznik nr 3 do Statutu Przedszkola nr 74 Przy Zielonym Wzgórzu Propozycja organizowania czasu w Przedszkolu zgodnie z wytycznymi podstawy programowej wychowania przedszkolnego Wymiar czasowy co najmniej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2011-2013

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2011-2013 SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 122 W KRAKOWIE KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2011-2013 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324)

Bardziej szczegółowo