UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007

2 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa. Zmiany, które nastąpiły po transformacji ustrojowej w wielu dziedzinach polskiej gospodarki oraz życiu społecznym w powiązaniu z wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej wymagają od absolwentów wyższych uczelni stałego uzupełniania swojego wykształcenia m.in., poprzez uprofilowane, specjalistyczne studia podyplomowe. Uniwersytet Wrocławski wychodząc naprzeciw aktualnym oczekiwaniom społeczeństwa oferuje ponad 90 kierunków studiów podyplomowych, w których co roku, uczestniczy ponad uczestników. Oferta nasza, wynikająca z aktualnego zapotrzebowania rynku pracy, jest systematycznie poszerzana. Tak więc każdy zainteresowany pragnący pogłębić swoją wiedzę ma dużą możliwość wyboru interesujących, a jednocześnie aktualnie potrzebnych studiów. Niniejszy Informator zawiera m.in. omówienie specyfiki poszczególnych studiów podyplomowych, ich programy, wymagane od kandydatów wykształcenie oraz uzyskiwane kwalifikacje. Uniwersytet Wrocławski zaprasza. 2

3 Słowo wstępne... 2 DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE... 6 WYDZIAŁ CHEMII... 7 Podyplomowe Studia Chemii i Chemii Środowiska... 7 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - I/PO dla bibliotekarzy Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - II/PN kwalifikacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy Podyplomowe Studia Technik Informacyjnych i Multimedialnych Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Filologii Polskiej Podyplomowe Doskonalące Studia Polonistyczne Podyplomowe Studia Wiedzy o Teatrze i Filmie Podyplomowe Studia Wydawnicze Podyplomowe Studia Komunikacji Językowej Podyplomowe Studia Logopedyczne - kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Logopedyczne -Neurologopedia - kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Logopedyczne Specjalność: Emisja głosu Podyplomowe Studium Logopedyczne Specjalność: Surdologopedia Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie pedagogiki specjalnej-rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie Podyplomowe Studia Rosyjski Język Biznesu Podyplomowe Studia Przekładu Podyplomowe Studia Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holokauście Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich Podyplomowe Studia Języka i Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej Podyplomowe Studia Lider i animator społeczności lokalnej. Edukacja nieformalna WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII Podyplomowe Studia,,Komputer w nauczaniu fizyki WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Podyplomowe Studia Matematyka z Informatyką Podyplomowe Studia Informatyki dla Nauczycieli Podyplomowe Studia Edukacji Informatycznej Podyplomowe Studia Edukacja Matematyczna z Technologią Informacyjną WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH Podyplomowe Studia Historii Podyplomowe Studia,,Psychologia Zarządzania Podyplomowe Studia,,Szkoła Kontaktów Interpersonalnych Podyplomowe Studia,,Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami Podyplomowe Studia Pedagogiczne w zakresie Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Leczniczo- Wychowawczej Podyplomowe Studia Pracownik Socjalny Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Wiedzy o Śląsku Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli Podyplomowe Studia Wiedzy o Sztuce Podyplomowe Studia Historii Społeczno-Politycznej XX wieku Podyplomowe Studia Dokumentalistyka Dóbr Kultury Materialnej Podyplomowe Studia Zarządzanie Dokumentacją Audiowizualną i Dokumentem Elektronicznym54 Podyplomowe Studia Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

4 Podyplomowe Studia Biologii dla Nauczycieli Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne dla Nauczycieli,,Edukacja Ekologiczna i Zdrowotna WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli Podyplomowe Studia Turystyki i Edukacji Regionalnej Podyplomowe Studia Ochrony i Kształtowania Środowiska Międzywydziałowe Studia Podyplomowe dla Nauczycieli uczących w klasach IV-VI szkoły podstawowej zintegrowanego przedmiotu,,przyroda WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Podyplomowe Studia Filozoficzne Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Filozoficzno - Etyczne Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Wiedzy o Społeczeństwie Podyplomowe Studia Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego Podyplomowe Studia Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej Podyplomowe Studia dla Pracowników Samorządu Terytorialnego Podyplomowe Studia Rzecznictwa Prasowego Podyplomowe Studia Ochrony Praw Człowieka Podyplomowe Studia Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Społecznym WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII Podyplomowe Studia Kryminalistycznej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych Podyplomowe Studia Kryminalistyki Podyplomowe Studia Ekspertyzy Dokumentów Podyplomowe Studia Kryminalistyczno - Prawne dla Celników Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Podyplomowe Studia Podatkowe Podyplomowe Studia Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego Podyplomowe Studia Zarządzanie w Warunkach Umiędzynarodowienia Gospodarki (Zarządzanie Międzynarodowe) Podyplomowe Studia Zarządzania Jednostkami Gospodarczymi Podyplomowe Studia Prawa Bankowego Podyplomowe Studia Prawa Karnego Wykonawczego Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego Specjalizacja: Prawo Karne Skarbowe w ramach Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Gospodarczego Podyplomowe Studia Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Specjalizacja: Organizacja Pomocy Społecznej w ramach Podyplomowych Studiów Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Podyplomowe Studia Prawa Ochrony Środowiska Podyplomowe Studia Zarządzania Bezpieczeństwem Podyplomowe Studia Legislacji Podyplomowe Studia Nauk Prawno-Politycznych Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych Podyplomowe Studia Skargi Konstytucyjnej Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych Podyplomowe Studia Egzekucji Administracji Podyplomowe Studia Prawa Zamówień Publicznych Podyplomowe Studia Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów Podyplomowe Studia Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi Podyplomowe Studia Mediów Elektronicznych Podyplomowe Studia Zadań publicznych powierzanych organizacją pozarządowym i przedsiębiorcom Podyplomowe Studia Prawo Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELSKIEJ Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne dla nauczycieli przedszkoli Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczyciel kształcenia zintegrowanego Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczyciel przyrody Podyplomowe Studia Nauczyciel fizyki w gimnazjum Podyplomowe Studia Nauczyciel chemii w gimnazjum Podyplomowe Studium Nauczyciel przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

5 Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Wychowanie do życia w rodzinie Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z zakresu przysposobienia obronnego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Szkolny doradca zawodowy Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Wiedza o kulturze dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Métiers de l Europe et de la coopération franco-polonaise KWESTIONARIUSZ OSOBY KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOBOWIĄZANIE do terminowego regulowania opłaty za studia podyplomowe

6 DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE I Kandydaci na studia podyplomowe składają w dziekanatach wydziału lub sekretariatach jednostek międzywydziałowych prowadzących studia podyplomowe następujące dokumenty: 1/ podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 2/ odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub ksero dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty, 3/ kwestionariusz osobowy (wzór znajduje się w niniejszym informatorze), 4/ podpisane zobowiązanie do terminowego regulowania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych (wzór znajduje się w niniejszym informatorze), lub umowę zawartą w formie pisemnej między uczelnią a uczestnikiem studiów podyplomowych za świadczone usługi edukacyjne 5/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela - (dotyczy studiów przeznaczonych dla przyszłych nauczycieli), 6/ zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych lub akt nadania stopnia awansu zawodowego - (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli), 7/ kserokopia dowodu osobistego, 8/ 2 fotografie o wymiarach 37mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem, 9/ w przypadku studiów grantowych kopie innych dokumentów określonych w umowie o finansowanie studiów podyplomowych. II Zasady funkcjonowania Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim reguluje Uchwała Nr 161/2006 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych 6

7 WYDZIAŁ CHEMII Podyplomowe Studia Chemii i Chemii Środowiska Wrocław, ul. F. Joliot-Curie 14, tel./fax: (0 71) , (0 71) wchuwr.chem.uni.wroc.pl prof. dr hab. Florian Pruchnik ścieżka 1 3 semestry 380 godz. ścieżka 2, 3 2 semestry 310 godz. Termin składania podań 15 wrzesień 2007r. Termin rozpoczęcia 1 października 2007r. ścieżka zł - za trzy semestry ścieżka zł za dwa semestry ścieżka zł - za dwa semestry wolny zapis Wymagania, wykształcenie kandydata ścieżka 1, 3 dyplom ukończenia studiów magisterskich nauk ścisłych lub przyrodniczych ścieżka 2 dyplom ukończenia studiów magisterskich na wydziałach chemii szkół wyższych ścieżka 1 studia kwalifikacyjne, świadectwo ukończenia Studiów uprawnia absolwentów studiów magisterskich nauk ścisłych i przyrodniczych posiadających uprawnienia pedagogiczne, do nauczania chemii oraz chemii i ochrony środowiska w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ścieżka 2 studia doskonalące; ukończenie studiów pozwoli pogłębić wiedzę z zakresu chemii i chemii środowiska i podnieść jakość nauczania chemii oraz chemii i ochrony środowiska ścieżka 3 studia dla osób zajmujących się różnymi aspektami chemii środowiska i ochrony środowiska i fizykochemicznymi metodami analitycznymi. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi aspektami chemii środowiska i ochrony środowiska, chemicznej analizy i monitoringu zanieczyszczeń występujących w środowisku oraz toksykologii. Przedstawione także zostaną zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawne aspekty ochrony środowiska. 7

8 Ukończenie tych studiów powinno umożliwić absolwentom pracę w komórkach zajmujących się ochroną środowiska w zakładach pracy i w administracji. ścieżka 1 Chemia ogólna 128 godz. Chemia środowiska 30 godz. Kataliza 15 godz. Metody spektroskopowe w chemii 35 godz. Chromatografia 25 godz. Monitoring środowiska - 16 godz. Elektrochemia 7 godz. Efekty pól elekromagnetycznych i magnetycznych w biologii 3 godz. Chemia radiacyjna 3 godz. Metodyka nauczania chemii oraz chemii i ochrony środowiska - 72 godz. Toksykologia 6 godz. Elementy informatyki - 26 godz. Prawne aspekty ochrony środowiska - 4 godz. BHP 10 godz. Ścieżka 2 Chemia ogólna 100 godz. Chemia środowiska 30 godz. Metodyka nauczania chemii oraz chemii i ochrony środowiska - 72 godz. Kataliza 15 godz. Chemia jądrowa i radiacyjna 8 godz. Metody spektroskopowe w chemii 25 godz. Chromatografia 20 godz. Elementy informatyki - 14 godz. Monitoring środowiska - 10 godz. BHP 10 godz. Elektrochemia 6 godz. Toksykologia 6 godz. Prawne aspekty środowiska - 4 godz. (ścieżka 1 i 2) Studia Podyplomowe z Chemii i Chemii Środowiska są przeznaczone dla osób zajmujących się zarówno nauczaniem chemii oraz chemii i ochrony środowiska, jak i badaniem chemii środowiska i ochroną środowiska. W ramach Studiów realizowane są zajęcia z dydaktyki chemii dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje. Obejmują one metodykę zintegrowanego nauczania chemii oraz chemii i ochrony środowiska, ścieżki międzyprzedmiotowe na różnych poziomach nauczania w reformowanym systemie oświaty. Problematyka Studiów obejmuje także współczesną chemię ogólną, chemię środowiska, fizykochemiczne metody analizy (spektroskopowe, chromatograficzne i elektrochemiczne) związków występujących w środowisku oraz monitoring środowiska, aspekty środowiskowe chemii jądrowej i radiacyjnej, wpływ pól 8

9 elektromagnetycznych na środowisko, elementy informatyki, toksykologię, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz prawne problemy ochrony środowiska. Ścieżka 3 Chemia ogólna 110 godz. Chemia środowiska 40 godz. Kataliza 30 godz. Chemia jądrowa i radiacyjna 14 godz. Metody spektroskopowe w chemii 25 godz. Chromatografia 25 godz. Elementy informatyki - 15 godz. Monitoring środowiska - 15 godz. BHP 10 godz. Elektrochemia 10 godz. Toksykologia 10 godz. Prawne aspekty środowiska - 6 godz. Studia Podyplomowe z Chemii i Chemii Środowiska są przeznaczone dla osób zajmujących się zarówno badaniem chemii środowiska, jak i ochroną środowiska, zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska, eliminowaniem zanieczyszczeń ze środowiska, analizą i reaktywnością związków chemicznych zanieczyszczających środowisko. Problematyka Studiów obejmuje współczesną chemię ogólną, chemię środowiska, fizykochemiczne metody analizy (spektroskopowe, chromatograficzne i elektrochemiczne) związków występujących w środowisku oraz monitoring środowiska, aspekty środowiskowe chemii jądrowej i radiacyjnej, wpływ pól elektromagnetycznych na środowisko, elementy informatyki, toksykologię, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz prawne problemy ochrony środowiska. Ukończenie tych studiów pozwoli zdobyć umiejętności i kwalifikacje umożliwiające rozwiązywanie problemów związanych z chemią i ochroną środowiska. 9

10 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - I/PO dla bibliotekarzy Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13, tel. (0 71) , , adres internetowy:http://www.ibi.uni.wroc.pl Kierownik Studia dr Ewa Żgutowicz 2 semestry 280 godz. Termin składania podań od kwietnia do 15 września 2007 r. Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej ilości kandydatów Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Cena w zależności od ilości zgłoszeń i kalkulacji (w roku akad. 2006/2007opłata wynosiła 3500 zł za dwa semestry) (Wpłatę dokonuje się na konto Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Wrocław nr ; z dopiskiem Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa I/PO - dla bibliotekarzy, rok akad. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w całości przed rozpoczęciem zajęć. Opłata może zostać rozłożona na raty na podstawie pisemnego wniosku uczestnika do Kierownika Studiów Wymagania, wykształcenie kandydata wolny zapis (kolejność zgłoszeń) studia wyższe magisterskie lub licencjackie ( z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa) po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów 10

11 Podstawy bibliologii 10 godz. egz. Historia kultury książki 10 godz. zal. z oceną Współczesny rynek wydawniczy i księgarski 5 godz. zal. Organizacja i zarządzanie biblioteką 10 godz. egz. * Budowa kolekcji 10 godz. zal. Opracowanie formalne zbiorów 25 godz. zal. z oceną Opracowanie rzeczowe zbiorów - 45 godz. zal. z oceną Czytelnictwo i użytkowanie informacji 15 godz. zal. Organizacja działalności informacyjnej 10 godz. zal. Marketing w bibliotece 15 godz. zal. Techniki komunikacyjne w bibliotece 10 godz. zal. Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym 5 godz. zal. Internet w pracy bibliotekarza 15 godz. zal. Zautomatyzowane systemy biblioteczne 20 godz. zal. Źródła informacji 45 godz. egz. Metodyka bibliograficzna 20 godz. zal. z oceną Heurystyka informacyjna 10 godz. zal. RAZEM: 280 godz. przewidywanych programem studium, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji bibliotekarza * W zakres egzaminu wchodzą także: Budowa kolekcji, Organizacja działalności informacyjnej, Marketing w bibliotece Studia przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków studiów (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa), posiadających tytuł magistra. Prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych (zaoczne). Studia trwają dwa semestry (od października do czerwca). Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele jeden raz w miesiącu. Ilość miejsc 30 osób. Studia przygotowują do pracy w bibliotekach publicznych i naukowych (oprócz bibliotek pedagogicznych), dostarczając wiedzę niezbędną na wszystkich etapach działalności tychże placówek. Program studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności. Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - II/PN kwalifikacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13, tel. (0 71) , , adres internetowy:http://www.ibi.uni.wroc.pl dr Ewa Żgutowicz 3 semestry 350 godz. Termin składania podań od kwietnia do 15 września 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Cena w zależności od ilości zgłoszeń i kalkulacji (w roku akad. 2006/2007opłata wynosiła zł za trzy semestry) (Wpłatę dokonuje się na konto Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Wrocław nr ; z dopiskiem Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa I/PO - dla bibliotekarzy, rok akad. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w 11

12 całości przed rozpoczęciem zajęć. Opłata może zostać rozłożona na raty na podstawie pisemnego wniosku uczestnika do Kierownika Studiów Wymagania, wykształcenie kandydata wolny zapis (kolejność zgłoszeń) studia wyższe magisterskie lub licencjackie ( z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa), przygotowanie pedagogiczne po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidywanych programem Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji nauczycielabibliotekarza Wstęp do bibliologii - 10 godz. zal. Historia kultury książki - 10 godz. - zal. Edukacja czytelnicza, medialna i informacyjna - 35 godz. - egz. po II sem. Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji- 55 godz.- egz. po II sem. Literatura dla dzieci i młodzieży - 25 godz. - zal. z oceną po III sem. Organizacja biblioteki i opracowanie zbiorów- 55 godz. - egz. po III sem. Marketing w bibliotece - 15 godz. - zal. Źródła informacji - 40 godz. - egz. po II sem. Metodyka bibliograficzna 20 godz. zal. z oceną po II sem. Technologia informacyjna - 15 godz. - zal. Komputeryzacja procesów bibliotecznych - 20 godz. - zal. Internet w edukacji szkolnej 15 godz. zal. Biblioterapia w pracy pedagogicznej 15 godz. zal. Edukacja regionalna 10 godz. zal. Multimedia w dydaktyce 10 godz. zal. z oceną po III sem Razem: 350 godz. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni wszystkich kierunków (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa), posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne. Prowadzone jest systemem zaocznym. Studia trwają trzy semestry (od października do końca stycznia kolejnego roku akad.). Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele jeden raz w miesiącu. Ilość miejsc 50 osób. Uczestnicy uzyskują wiedzę niezbędną dla właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych. Studia przygotowują do pracy w tej kategorii bibliotek, a także doskonali umiejętności już posiadane, zgodnie z aktualnymi potrzebami użytkowników i nowoczesnym wizerunkiem bibliotekarstwa szkolnego. Podyplomowe Studia Technik Informacyjnych i Multimedialnych Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13, tel. (0 71) , , adres internetowy:http://www.ibi.uni.wroc.pl Prof. dr hab. Anna Migoń 2 semestry 210 godz. Termin składania podań do 20 września 2007r. 12

13 Termin rozpoczęcia październik 2007r. Cena w zależności od ilości zgłoszeń i kalkulacji (Wpłatę dokonuje się na konto Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Wrocław nr ; z dopiskiem Podyplomowe Studia Technik Informacyjnych i Multimedialnych Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w całości przed rozpoczęciem zajęć. Opłata może zostać rozłożona na raty na podstawie pisemnego wniosku uczestnika do Kierownika Studiów Wymagania, wykształcenie kandydata wolny zapis (kolejność zgłoszeń) Dyplom studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub inżynierskich dowolnego kierunku Przeznaczone dla bibliotekarzy, nauczycieli oraz innych osób pragnących nabyć lub udoskonalić umiejętności informacyjne i sprawności multimedialne po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidywanych programem Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Technik Informacyjnych i Multimedialnych Semestr I I Biblioteki Biblioteki zasoby, systemy, usługi Biblioteki cyfrowe organizacja i zrządzanie II Zarządzanie informacją (wyszukiwanie, przetwarzanie, upowszechnianie) Źródła informacji Bazy danych w Internecie Heurystyka informacyjna Ocena zasobów elektronicznych Redagowanie tekstów Podstawy edytorstwa (typografia tekstów) III Użytkownicy informacji, wiedzy i mediów Komunikacja społeczna i medialna Semestr II I Zarządzanie informacją (wyszukiwanie, przetwarzanie, upowszechniania) Warsztaty multimedialne (grafika, fotografia, film, dźwięk, animacje) II Użytkownicy informacji, wiedzy i mediów Potrzeby użytkowników informacji Podstawy marketingu Elementy prawa autorskiego Studia mają za zadanie przygotować specjalistów w zakresie zaawansowanej technologii informacyjnej, zarządzania informacją oraz wykorzystania multimediów w codziennej pracy zawodowej. Uczestnicy będą mieli możliwość nabycia (lub aktualizacji) wiedzy w zakresie usług świadczonych przez współczesne biblioteki ( w tym biblioteki cyfrowe) i inne instytucje, koniecznych w wyszukiwaniu niezbędnych informacji. Uczestnicy nauczą się sposobów oceniania zdobytych informacji, ich przetwarzania i upowszechniania. Nastawienie na zajęcia laboratoryjne i konwersatoryjne pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się informacją oraz tworzenia i wykorzystania multimediów. 13

14 Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations Wrocław, ul. Joliot-Curie 15 tel. (0 71) , fax: (0 71) e- mail: dr Igor Borkowski 2 semestry Termin składania podań maj-wrzesień 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r zł za semestr wolny zapis Wymagania, wykształcenie kandydata ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, lub 6 semestru studiów (na podstawie zaświadczeń z dziekanatu o kontynuowaniu nauki; w tym wypadku świadectwo ukończenia nauki zostanie wydane po okazaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych) Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w zakresie jednej specjalności W ramach Studiów prowadzone są trzy specjalności: dziennikarstwo Public Relations PODYPLOMOWE STUDIA DZIENNIKARSTWA I PUBLIC RELATIONS SPECJALNOŚĆ PUBLIC RELATIONS PRZEDMIOT Wykłady plenarne - prowadzą zaproszeni goście RODZAJ ZAJĘĆ Liczba godzin ogółem SEMESTR I SEMESTR II Wykład Konwersatorium powykładowe - prowadzą zaproszeni goście Konwersatorium 6 6 Istota i miejsce PR w systemach komunikowania się organizacji z otoczeniem Wykład Prawne aspekty PR Wykład Etyka i kultura PR Konwersatorium Psychologia PR i reklamy Wykład

15 Komunikacja interpersonalna i społeczna Konwersatorium Nośniki PR Konwersatorium Angielski w biznesie - zajęcia w języku angielskim Konwersatorium Niemiecki w biznesie i korespondencja handlowa Konwersatorium Marketing Konwersatorium Strategie negocjacji Konwersatorium PR w organizacjach różnych typów Konwersatorium Corporate Identity i kreowanie wizerunku Konwersatorium Zarządzanie sytuacją kryzysową Konwersatorium Kontrola powykonawcza w procesach PR Konwersatorium Media Relations i Media Planning Konwersatorium Redagowanie tekstów PR I narzędzia PR Warsztat PR polityczny Konwersatorium Strategie i taktyki PR Konwersatorium RAZEM PODYPLOMOWE STUDIA DZIENNIKARSTWA I PUBLIC RELATIONS SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSTWO PRZEDMIOT Wykłady plenarne- prowadzą zaproszeni goście Konwersatorium powykładowe - prowadzą zaproszeni goście RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN OGÓŁEM SEMESTR I SEMESTRII Wykład Konwersatorium 6-6 Prawo prasowe Wykład Dziennikarstwo radiowe Warsztat Dziennikarstwo prasowe Warsztat

16 Dziennikarstwo telewizyjne Warsztat Rynek mediów anglojęzycznych Konwersatorium Rynek mediów niemiecko języcznych Konwersatorium Pracownia fotograficzna Warsztat Etyka dziennikarska Konwersatorium Logopedia Warsztat Stylistyka praktyczna Konwersatorium Dziennikarstwo internetowe z elementami edytorstwa internetowego Psychologia kontaktów międzyludzkich Konwersatorium konwersatorium Techniki medialne Konwersatorium Techniki prezentacji osobistej Warsztat Rzecznictwo prasowe konwersatorium Specjalizacja Dziennikarstwo sportowe Warsztat Specjalizacja Dziennikarstwo obywatelskie Warsztat Specjalizacja Dziennikarstwo śledcze Warsztat Specjalizacja RAZEM Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe (bez uprawnień doskonalących) kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa, i public relations (PR). Wszystkie dwa toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Dziennikarstwa i Public Relations. Nabór prowadzony jest na studia ze wskazaniem na specjalność, którą kandydat chce w trakcie roku realizować. Przedmioty kształcenia ogólnego są w ramach oferty programowej zbieżne, gdyż pewne kwantum wspólnej wiedzy jest konieczne do nabywania umiejętności i kształcenia się w każdym z trzech obszarów, jakie obejmuje oferta Studiów. Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa, public relations pokrywają się merytorycznie z zagadnieniami, jakie wchodzą w zakres badań i działań praktycznych pracowników Katedry Dziennikarstwa i Public Relations oraz zespołu współpracowników praktyków i teoretyków tych zagadnień. Wszystkie dwie specjalności są związane z obszarem mediów, dziennikarstwa, komunikowania społecznego, każda precyzuje zakres tematyczny do jednej, wyodrębnionej dziedziny, daje możliwość w miarę szybkiego (dwa semestry) podniesienia kwalifikacji, nastawiona jest na kształtowanie umiejętności i nawyków praktycznych podbudowanych akademicką rzetelną wiedzą. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Filologii Polskiej Wrocław, pl. Nankiera 15, tel. (0 71) prof. dr hab. Irena Kamińska Szmaj 4 semestry 370 godz. 16

17 Termin składania podań od 15 czerwca do 5 września 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Wymagania, wykształcenie kandydata zł za rok zapisy na podstawie złożonych dokumentów absolwenci magisterskich kierunków humanistycznych, posiadających uprawnienia pedagogiczne, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu - języka polskiego studia kwalifikacyjne dające uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum Gramatyka opisowa języka polskiego - 45 godz. Dzieje polszczyzny -5 godz. Funkcjonalne zróżnicowanie polszczyzny - 20 godz. Praktyczna stylistyka - 20 godz. Kultura języka - 10 godz. Poetyka opisowa - 30 godz. Problemy kultury współczesnej - 20 godz. Literatura staropolska i oświecenia wraz z analizą tekstów literackich - 30 godz. Literatura XIX wieku wraz z analizą tekstów literackich - 40 godz. Literatura XX wieku wraz z analizą tekstów literackich - 30 godz. Literatura dla dzieci i młodzieży - 10 godz. Technologia informacyjna w dydaktyce - 10 godz. Seminarium dyplomowe - 20 godz. Seminarium dyplomowe metodyczne - 10 godz. Warsztaty metodyczne - 30 godz. Projekt metodyczny 10 godz. Prace pisemne: historycznoliteracka, językoznawcza, dyplomowa 40 godz. W czasie trwania Studiów uczestnik powinien opanować podstawową wiedzę humanistyczną (wiedzę o języku, literaturze i kulturze) oraz zdobyć umiejętności z zakresu metodyki kształcenia zintegrowanego i blokowego. Podyplomowe Doskonalące Studia Polonistyczne Wrocław, pl. Nankiera 15, tel. (0 71) prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski 2 semestry 200 godz. Termin składania podań od 15 czerwca do 5 września 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Wymagania, wykształcenie kandydata zł za rok zapisy na podstawie złożonych dokumentów magistrowie, absolwenci filologii polskiej 17

18 ukończenie studiów daje podstawę do ubiegania się o wyższe stopnie nauczycielskich kwalifikacji zawodowych (w tym także przewidzianych w projekcie reformy oświaty) studia doskonalące Kultura języka - 20 godz. Filozofia współczesna - 15 godz. Praktyczna stylistyka - 15 godz. Historia literatury - XIX - XX w godz. Wybrane zagadnienia kultury współczesnej - 20 godz. Analiza i interpretacja dzieła literackiego - 40 godz. Teatrologia i filmoznawstwo - 20 godz. Filologiczne warsztaty naukowe - 20 godz. W czasie trwania studiów uczestnik zapozna się z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej humanistyce, najistotniejszymi problemami współczesnej kultury; pozna metodologię interpretacji dzieła literackiego oraz kluczowe zagadnienia współczesnego językoznawstwa. Podstawą zaliczenia będą dwie prace pisemne napisane przez słuchacza w toku studiów. Zajęcia warsztatowe poświęcone będą prezentacji dokonań wybitnych współczesnych badaczy literatury, języka i kultury, stworzą uczestnikom zajęć szansę bezpośredniego z nimi kontaktu i poznania specyfiki prowadzonych przez nich badań. Podyplomowe Studia Wiedzy o Teatrze i Filmie Wrocław, pl. Nankiera 15. tel. (0 71) dr Ireneusz Guszpit dwa semestry 200 godz. Termin składania podań 15 września 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Wymagania, wykształcenie kandydata zł za semestr zapisy na podstawie złożonych dokumentów absolwenci studiów magisterskich studia doskonalące - uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu teatrologii i filmoznawstwa Wstęp do wiedzy o teatrze - 20 godz. Analiza dramatu - 20 godz. Analiza dzieła teatralnego - 30 godz. Teatr współczesny - 15 godz. Pogranicza teatru - 20 godz. Teatr w świecie sztuk - 15 godz. Podstawy wymowy i recytacji - 20 godz. Wstęp do wiedzy o filmie - 20 godz. Analiza dzieła filmowego - 20 godz. Film w dydaktyce szkolnej - 20 godz. 18

19 Nowe programy nauczania w szkołach podstawowych, licealnych i w gimnazjach przewidują dużą ilość godzin na zajęcia poświecone problematyce teatru i filmu. Nakładają na nauczycieli obowiązek prowadzenia lekcji z uwzględnieniem dramy oraz z wykorzystaniem filmu i nowych mediów. Celem studiów jest zaznajomienie uczestnika z wiedzą tyczącą teorii i badania dzieła teatralnego i filmowego, a także z elementami praktyki. Obok przedmiotów porządkujących stan badań nad dramatem, filmem i teatrem w programie znajdą się zajęcia poświęcone analizie oraz podstawy wymowy i recytacji, tak niezbędne w dydaktyce szkolnej. Podyplomowe Studia Wydawnicze Wrocław, pl. Nankiera 15, tel Kierownik studiów dr Jan Choroszy 3 semestry 290 godz. Termin składania podań 5 września 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Wymagania, wykształcenie kandydata zł za semestr zapisy na podstawie złożonych dokumentów absolwenci studiów magisterskich, studenci, którzy uzyskają dyplom przed zakończeniem trzeciego semestru studiów przygotowanie do pracy na stanowiskach redaktorskich w wydawnictwach, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych i serwisach internetowych oraz w instytucjach prowadzących prace dokumentacyjno-bibliograficzne oraz posługujących się drukami w wykonywanej działalności studia doskonalące Podstawy tekstologii i edytorstwa 10 godz. Językowe podstawy edytorstwa i kultura języka 20 godz. Struktura i organizacja współczesnych placówek wydawniczych 10 godz. Redakcja publikacji 30 godz. Komputerowe wspomaganie składu i łamania (dtp) 60 godz. Współczesny rynek książki 10 godz. Prawo autorskie 10 godz. Historia i typologia książki 10 godz. Redakcja techniczna 30 godz. Marketing wydawniczy 20 godz. Estetyka druku 20 godz. Edytorstwo internetowe 10 godz. Korekta 10 godz. Strategie wydawnicze 10 godz. Kształtowanie przekazów tekstowych 20 godz. Warsztat edytora 10 godz. Charakterystyka studiów Podyplomowe Studia Wydawnicze zostało powołane przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa i Instytucie Filologii Polskiej z zadaniem kształcenia w zakresie współczesnej problematyki ruchu wydawniczego, prac edytorsko-wydawniczych i zastosowania komputerowego wspomagania składu i całego procesu przygotowania materiałów do druku (prepress). 19

20 Rozwój społeczeństwa informatycznego, ekspansja środków masowej komunikacji stwarzają zapotrzebowanie na pracowników przygotowujących wszelkiego rodzaju komunikaty (od profesjonalnej działalności wydawniczej, przez tworzenie materiałów informacyjno-reklamowych, po indywidualne tworzenie dokumentów). Podyplomowe Studia Komunikacji Językowej Wrocław, Pl. Nankiera 15, tel. (0 71) Kierownik studiów dr Monika Zaśko Zielińska 1 semestr 160 godz. Termin składania podań 5 września 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Wymagania, wykształcenie kandydata zł na podstawie złożonych dokumentów absolwenci wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich, studia o charakterze dokształcającym, nastawione na usprawnienie umiejętności w zakresie poprawności językowej oraz tworzenia mówionych i pisanych typów tekstów Kultura języka - 24 godz. Redagowanie tekstów użytkowych - 40 godz. Redagowanie i wygłaszanie tekstów mówionych - 40 godz. Kształcenie poprawności wymowy -14 godz. Świadomość komunikacyjna i jej przejawy - 12 godz. Etykieta językowa - 4 godz. Styl urzędowy - 4 godz. Zróżnicowanie współczesnego języka polskiego -12 godz. Każdy blok tematyczny obejmuje odpowiednio dostosowane zajęcia z kultury języka (wykład i konwersatorium) oraz dwa wykłady z zagadnień komunikacji językowej, które będą wprowadzeniem do zajęć warsztatowych poświęconych ćwiczeniom w mówieniu oraz pisaniu tekstów użytkowych. Dobór konkretnych typów komunikatów na zajęcia warsztatowe może być dostosowany do grupy uczestników, ale zawsze będzie obejmował teksty użytkowe i gatunki etykiety językowej. Ważnym elementem programu jest także cykl wykładów na temat współczesnego języka polskiego oraz warsztaty poświęcone poprawności wymowy wraz z towarzyszącymi im konsultacjami. Podyplomowe Studia Logopedyczne - kwalifikacyjne Wrocław, pl. Nankiera 15, tel. (0 71) dr Małgorzata Młynarska 4 semestry 650 godz. Termin składania podań od 2 stycznia do 30 czerwca 2007 r. 20

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska:

Proponujemy studia podyplomowe w odpowiedzi na konkretne potrzeby środowiska: nformacja o studiach podyplomowych dla nauczycieli Ogólna charakterystyka studiów Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu szkoły wyższe prowadzą kształcenie nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu

Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich, przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu 1. Opis projektu 2. Założenia organizacyjno-programowe 3. Zespół

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy terapeuty z zakresu diagnozy, terapii mowy i wymowy pracującego z dziećmi, młodzieżą

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna STUDIA PODYPLOMOWE Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nawiązał współpracę z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która w naszym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ na rok 2014/15

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ na rok 2014/15 OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ na rok 2014/15 Terminy rejestracji i rozmów kwalifikacyjnych na filologię: hiszpańską, francuską komunikacyjną, francuską traduktologiczną,

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011

Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształcające w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 Wysokość opłaty semestralnej za poszczególne semestry studiów (w złotych) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA LOGOPEDIA SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent ma wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku filologia angielska 2. poziom kształcenia drugi 3. profil kształcenia ogólnoakademicki Efekty kształcenia 4. opis zakładanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/125/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO CEL: Celem PODYPLOMOWEGO STUDIUM AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO jest uporządkowanie i poszerzenie wiedzy pracowników

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOA Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 I ROK Kod Socratesa Nazwa przedmiotu 1 semestr 2 semestr 14.2 Kierunki i metody badań socjologicznych 10E 20Z 2 08.1

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY 1 II.A 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) Instytuty: Języka Angielskiego (IJA) oraz Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO KIERUNKACH

PRZEWODNIK PO KIERUNKACH PRZEWODNIK PO KIERUNKACH 2 Collegium Polonicum w Słubicach 3 Collegium Polonicum to unikatowa w skali europejskiej placówka naukowa utworzona wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 1. Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY. NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA ŚCIEŻKA ARCHITEKTURA INFORMACJI I WIEDZY NAZWA PRZEDMIOTU L. godzin ECTS Forma ST NST zaliczenia Blok I: seminaria magisterskie Seminarium magisterskie 0 80 0 egzamin magisterski

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POMATURALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POMATURALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY ZAŁĄCZNIK Nr 12 RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POMATURALNEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY Tabela 1 - ZAJĘCIA EDUKACYJNE PROWADZONE W SYSTEMIE STACJONARNYM Zawód: animator kultury SEMESTR Liczba

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2010/2011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską

Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 2010/2011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską Plan trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na rok akad. 010/011 w zakresie filologii rosyjskiej z filologią ukraińską I rok filologia rosyjska z filologią ukraińską 010/011 PROFIL OGÓLNY/

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu "Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.40-/5 (projekt) UCHWAŁA Nr.../05 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 kwietnia 05 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2015/2016 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) przedmiot język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kultury i Edukacji al. Piłsudskiego 8 tel. /+8/ 2 291 98 20 90-051 Łódź fax /+8/ 2 291 98 22 www.lodzkie.pl sekretariatke@lodzkie.pl RAPORT Z DOSKONALENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII - 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI

FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI FINANSOWE I RACHUNKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI dr Elżbieta Hajduga Adiunkt Katedry Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Opieka merytoryczna prof. dr hab. Grażyna

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Plan studiów ZIiB. studia niestacjonarne Biblioterapia Dziedzictwo kulturowe książki Specjalność:

Plan studiów ZIiB. studia niestacjonarne Biblioterapia Dziedzictwo kulturowe książki Specjalność: Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Plan studiów ZIiB Wydział Nauk Historycznych Zarządzanie informacją i bibliologia studia drugiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu WyŜsza Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Naszym studentom oferujemy: Studia I Stopnia: stacjonarne i niestacjonarne Studia podyplomowe: w tym kwalifikacyjne dla nauczycieli DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU *)

SUPLEMENT DO DYPLOMU *) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu SUPLEMENT DO DYPLOMU *) ważny z dyplomem nr xxx (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: XXX 2. Imię (imiona): Xxx

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Plan studiów ZIiB. Wydział Nauk Historycznych

Plan studiów ZIiB. Wydział Nauk Historycznych Plan studiów ZIiB Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ SPECJALNOŚCI INFORMACJE OGÓLNE

KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ SPECJALNOŚCI INFORMACJE OGÓLNE I N S T Y T U T J Ę Z Y K A P O L S K I E G O UNIWERSYTET ŚLĄSKI pl. Sejmu Śląskiego 1 40-032 Katowice (32) 2009 515 http://www.fil.us.edu.pl/ijp/ e-mail: ijp@us.edu.pl KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych

Program kształcenia na studiach wyższych Załącznik nr 1 Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszarów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela).

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela). Wrocław, dnia 8 czerwca 2015 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Żywności w roku akademickim 2015/2016 Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM ST. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE

Regulamin Rekrutacji XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM ST. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE Regulamin Rekrutacji XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM ST. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: Zasady rekrutacji opracowane zostały na podstawie zarządzenia Nr 6 z dnia

Bardziej szczegółowo