UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007

2 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa. Zmiany, które nastąpiły po transformacji ustrojowej w wielu dziedzinach polskiej gospodarki oraz życiu społecznym w powiązaniu z wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej wymagają od absolwentów wyższych uczelni stałego uzupełniania swojego wykształcenia m.in., poprzez uprofilowane, specjalistyczne studia podyplomowe. Uniwersytet Wrocławski wychodząc naprzeciw aktualnym oczekiwaniom społeczeństwa oferuje ponad 90 kierunków studiów podyplomowych, w których co roku, uczestniczy ponad uczestników. Oferta nasza, wynikająca z aktualnego zapotrzebowania rynku pracy, jest systematycznie poszerzana. Tak więc każdy zainteresowany pragnący pogłębić swoją wiedzę ma dużą możliwość wyboru interesujących, a jednocześnie aktualnie potrzebnych studiów. Niniejszy Informator zawiera m.in. omówienie specyfiki poszczególnych studiów podyplomowych, ich programy, wymagane od kandydatów wykształcenie oraz uzyskiwane kwalifikacje. Uniwersytet Wrocławski zaprasza. 2

3 Słowo wstępne... 2 DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE... 6 WYDZIAŁ CHEMII... 7 Podyplomowe Studia Chemii i Chemii Środowiska... 7 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - I/PO dla bibliotekarzy Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - II/PN kwalifikacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy Podyplomowe Studia Technik Informacyjnych i Multimedialnych Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Filologii Polskiej Podyplomowe Doskonalące Studia Polonistyczne Podyplomowe Studia Wiedzy o Teatrze i Filmie Podyplomowe Studia Wydawnicze Podyplomowe Studia Komunikacji Językowej Podyplomowe Studia Logopedyczne - kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Logopedyczne -Neurologopedia - kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Logopedyczne Specjalność: Emisja głosu Podyplomowe Studium Logopedyczne Specjalność: Surdologopedia Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie pedagogiki specjalnej-rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie Podyplomowe Studia Rosyjski Język Biznesu Podyplomowe Studia Przekładu Podyplomowe Studia Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holokauście Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Języka Polskiego jako Obcego Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich Podyplomowe Studia Języka i Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej Podyplomowe Studia Lider i animator społeczności lokalnej. Edukacja nieformalna WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII Podyplomowe Studia,,Komputer w nauczaniu fizyki WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Podyplomowe Studia Matematyka z Informatyką Podyplomowe Studia Informatyki dla Nauczycieli Podyplomowe Studia Edukacji Informatycznej Podyplomowe Studia Edukacja Matematyczna z Technologią Informacyjną WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH Podyplomowe Studia Historii Podyplomowe Studia,,Psychologia Zarządzania Podyplomowe Studia,,Szkoła Kontaktów Interpersonalnych Podyplomowe Studia,,Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami Podyplomowe Studia Pedagogiczne w zakresie Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Leczniczo- Wychowawczej Podyplomowe Studia Pracownik Socjalny Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Wiedzy o Śląsku Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli Podyplomowe Studia Wiedzy o Sztuce Podyplomowe Studia Historii Społeczno-Politycznej XX wieku Podyplomowe Studia Dokumentalistyka Dóbr Kultury Materialnej Podyplomowe Studia Zarządzanie Dokumentacją Audiowizualną i Dokumentem Elektronicznym54 Podyplomowe Studia Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

4 Podyplomowe Studia Biologii dla Nauczycieli Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne dla Nauczycieli,,Edukacja Ekologiczna i Zdrowotna WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli Podyplomowe Studia Turystyki i Edukacji Regionalnej Podyplomowe Studia Ochrony i Kształtowania Środowiska Międzywydziałowe Studia Podyplomowe dla Nauczycieli uczących w klasach IV-VI szkoły podstawowej zintegrowanego przedmiotu,,przyroda WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Podyplomowe Studia Filozoficzne Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Filozoficzno - Etyczne Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Wiedzy o Społeczeństwie Podyplomowe Studia Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego Podyplomowe Studia Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej Podyplomowe Studia dla Pracowników Samorządu Terytorialnego Podyplomowe Studia Rzecznictwa Prasowego Podyplomowe Studia Ochrony Praw Człowieka Podyplomowe Studia Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Społecznym WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII Podyplomowe Studia Kryminalistycznej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych Podyplomowe Studia Kryminalistyki Podyplomowe Studia Ekspertyzy Dokumentów Podyplomowe Studia Kryminalistyczno - Prawne dla Celników Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Podyplomowe Studia Podatkowe Podyplomowe Studia Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego Podyplomowe Studia Zarządzanie w Warunkach Umiędzynarodowienia Gospodarki (Zarządzanie Międzynarodowe) Podyplomowe Studia Zarządzania Jednostkami Gospodarczymi Podyplomowe Studia Prawa Bankowego Podyplomowe Studia Prawa Karnego Wykonawczego Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego Specjalizacja: Prawo Karne Skarbowe w ramach Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Gospodarczego Podyplomowe Studia Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Specjalizacja: Organizacja Pomocy Społecznej w ramach Podyplomowych Studiów Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Podyplomowe Studia Prawa Ochrony Środowiska Podyplomowe Studia Zarządzania Bezpieczeństwem Podyplomowe Studia Legislacji Podyplomowe Studia Nauk Prawno-Politycznych Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych Podyplomowe Studia Skargi Konstytucyjnej Podyplomowe Studia Ubezpieczeń Gospodarczych Podyplomowe Studia Egzekucji Administracji Podyplomowe Studia Prawa Zamówień Publicznych Podyplomowe Studia Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów Podyplomowe Studia Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi Podyplomowe Studia Mediów Elektronicznych Podyplomowe Studia Zadań publicznych powierzanych organizacją pozarządowym i przedsiębiorcom Podyplomowe Studia Prawo Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELSKIEJ Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne dla nauczycieli przedszkoli Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczyciel kształcenia zintegrowanego Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczyciel przyrody Podyplomowe Studia Nauczyciel fizyki w gimnazjum Podyplomowe Studia Nauczyciel chemii w gimnazjum Podyplomowe Studium Nauczyciel przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

5 Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Wychowanie do życia w rodzinie Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z zakresu przysposobienia obronnego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Szkolny doradca zawodowy Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Wiedza o kulturze dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Métiers de l Europe et de la coopération franco-polonaise KWESTIONARIUSZ OSOBY KANDYDATA NA STUDIA PODYPLOMOWE ZOBOWIĄZANIE do terminowego regulowania opłaty za studia podyplomowe

6 DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE I Kandydaci na studia podyplomowe składają w dziekanatach wydziału lub sekretariatach jednostek międzywydziałowych prowadzących studia podyplomowe następujące dokumenty: 1/ podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 2/ odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub ksero dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty, 3/ kwestionariusz osobowy (wzór znajduje się w niniejszym informatorze), 4/ podpisane zobowiązanie do terminowego regulowania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych (wzór znajduje się w niniejszym informatorze), lub umowę zawartą w formie pisemnej między uczelnią a uczestnikiem studiów podyplomowych za świadczone usługi edukacyjne 5/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela - (dotyczy studiów przeznaczonych dla przyszłych nauczycieli), 6/ zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych lub akt nadania stopnia awansu zawodowego - (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli), 7/ kserokopia dowodu osobistego, 8/ 2 fotografie o wymiarach 37mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem, 9/ w przypadku studiów grantowych kopie innych dokumentów określonych w umowie o finansowanie studiów podyplomowych. II Zasady funkcjonowania Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim reguluje Uchwała Nr 161/2006 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 listopada 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych 6

7 WYDZIAŁ CHEMII Podyplomowe Studia Chemii i Chemii Środowiska Wrocław, ul. F. Joliot-Curie 14, tel./fax: (0 71) , (0 71) wchuwr.chem.uni.wroc.pl prof. dr hab. Florian Pruchnik ścieżka 1 3 semestry 380 godz. ścieżka 2, 3 2 semestry 310 godz. Termin składania podań 15 wrzesień 2007r. Termin rozpoczęcia 1 października 2007r. ścieżka zł - za trzy semestry ścieżka zł za dwa semestry ścieżka zł - za dwa semestry wolny zapis Wymagania, wykształcenie kandydata ścieżka 1, 3 dyplom ukończenia studiów magisterskich nauk ścisłych lub przyrodniczych ścieżka 2 dyplom ukończenia studiów magisterskich na wydziałach chemii szkół wyższych ścieżka 1 studia kwalifikacyjne, świadectwo ukończenia Studiów uprawnia absolwentów studiów magisterskich nauk ścisłych i przyrodniczych posiadających uprawnienia pedagogiczne, do nauczania chemii oraz chemii i ochrony środowiska w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ścieżka 2 studia doskonalące; ukończenie studiów pozwoli pogłębić wiedzę z zakresu chemii i chemii środowiska i podnieść jakość nauczania chemii oraz chemii i ochrony środowiska ścieżka 3 studia dla osób zajmujących się różnymi aspektami chemii środowiska i ochrony środowiska i fizykochemicznymi metodami analitycznymi. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi aspektami chemii środowiska i ochrony środowiska, chemicznej analizy i monitoringu zanieczyszczeń występujących w środowisku oraz toksykologii. Przedstawione także zostaną zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawne aspekty ochrony środowiska. 7

8 Ukończenie tych studiów powinno umożliwić absolwentom pracę w komórkach zajmujących się ochroną środowiska w zakładach pracy i w administracji. ścieżka 1 Chemia ogólna 128 godz. Chemia środowiska 30 godz. Kataliza 15 godz. Metody spektroskopowe w chemii 35 godz. Chromatografia 25 godz. Monitoring środowiska - 16 godz. Elektrochemia 7 godz. Efekty pól elekromagnetycznych i magnetycznych w biologii 3 godz. Chemia radiacyjna 3 godz. Metodyka nauczania chemii oraz chemii i ochrony środowiska - 72 godz. Toksykologia 6 godz. Elementy informatyki - 26 godz. Prawne aspekty ochrony środowiska - 4 godz. BHP 10 godz. Ścieżka 2 Chemia ogólna 100 godz. Chemia środowiska 30 godz. Metodyka nauczania chemii oraz chemii i ochrony środowiska - 72 godz. Kataliza 15 godz. Chemia jądrowa i radiacyjna 8 godz. Metody spektroskopowe w chemii 25 godz. Chromatografia 20 godz. Elementy informatyki - 14 godz. Monitoring środowiska - 10 godz. BHP 10 godz. Elektrochemia 6 godz. Toksykologia 6 godz. Prawne aspekty środowiska - 4 godz. (ścieżka 1 i 2) Studia Podyplomowe z Chemii i Chemii Środowiska są przeznaczone dla osób zajmujących się zarówno nauczaniem chemii oraz chemii i ochrony środowiska, jak i badaniem chemii środowiska i ochroną środowiska. W ramach Studiów realizowane są zajęcia z dydaktyki chemii dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje. Obejmują one metodykę zintegrowanego nauczania chemii oraz chemii i ochrony środowiska, ścieżki międzyprzedmiotowe na różnych poziomach nauczania w reformowanym systemie oświaty. Problematyka Studiów obejmuje także współczesną chemię ogólną, chemię środowiska, fizykochemiczne metody analizy (spektroskopowe, chromatograficzne i elektrochemiczne) związków występujących w środowisku oraz monitoring środowiska, aspekty środowiskowe chemii jądrowej i radiacyjnej, wpływ pól 8

9 elektromagnetycznych na środowisko, elementy informatyki, toksykologię, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz prawne problemy ochrony środowiska. Ścieżka 3 Chemia ogólna 110 godz. Chemia środowiska 40 godz. Kataliza 30 godz. Chemia jądrowa i radiacyjna 14 godz. Metody spektroskopowe w chemii 25 godz. Chromatografia 25 godz. Elementy informatyki - 15 godz. Monitoring środowiska - 15 godz. BHP 10 godz. Elektrochemia 10 godz. Toksykologia 10 godz. Prawne aspekty środowiska - 6 godz. Studia Podyplomowe z Chemii i Chemii Środowiska są przeznaczone dla osób zajmujących się zarówno badaniem chemii środowiska, jak i ochroną środowiska, zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska, eliminowaniem zanieczyszczeń ze środowiska, analizą i reaktywnością związków chemicznych zanieczyszczających środowisko. Problematyka Studiów obejmuje współczesną chemię ogólną, chemię środowiska, fizykochemiczne metody analizy (spektroskopowe, chromatograficzne i elektrochemiczne) związków występujących w środowisku oraz monitoring środowiska, aspekty środowiskowe chemii jądrowej i radiacyjnej, wpływ pól elektromagnetycznych na środowisko, elementy informatyki, toksykologię, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz prawne problemy ochrony środowiska. Ukończenie tych studiów pozwoli zdobyć umiejętności i kwalifikacje umożliwiające rozwiązywanie problemów związanych z chemią i ochroną środowiska. 9

10 WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - I/PO dla bibliotekarzy Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13, tel. (0 71) , , adres internetowy:http://www.ibi.uni.wroc.pl Kierownik Studia dr Ewa Żgutowicz 2 semestry 280 godz. Termin składania podań od kwietnia do 15 września 2007 r. Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej ilości kandydatów Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Cena w zależności od ilości zgłoszeń i kalkulacji (w roku akad. 2006/2007opłata wynosiła 3500 zł za dwa semestry) (Wpłatę dokonuje się na konto Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Wrocław nr ; z dopiskiem Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa I/PO - dla bibliotekarzy, rok akad. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w całości przed rozpoczęciem zajęć. Opłata może zostać rozłożona na raty na podstawie pisemnego wniosku uczestnika do Kierownika Studiów Wymagania, wykształcenie kandydata wolny zapis (kolejność zgłoszeń) studia wyższe magisterskie lub licencjackie ( z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa) po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów 10

11 Podstawy bibliologii 10 godz. egz. Historia kultury książki 10 godz. zal. z oceną Współczesny rynek wydawniczy i księgarski 5 godz. zal. Organizacja i zarządzanie biblioteką 10 godz. egz. * Budowa kolekcji 10 godz. zal. Opracowanie formalne zbiorów 25 godz. zal. z oceną Opracowanie rzeczowe zbiorów - 45 godz. zal. z oceną Czytelnictwo i użytkowanie informacji 15 godz. zal. Organizacja działalności informacyjnej 10 godz. zal. Marketing w bibliotece 15 godz. zal. Techniki komunikacyjne w bibliotece 10 godz. zal. Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym 5 godz. zal. Internet w pracy bibliotekarza 15 godz. zal. Zautomatyzowane systemy biblioteczne 20 godz. zal. Źródła informacji 45 godz. egz. Metodyka bibliograficzna 20 godz. zal. z oceną Heurystyka informacyjna 10 godz. zal. RAZEM: 280 godz. przewidywanych programem studium, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji bibliotekarza * W zakres egzaminu wchodzą także: Budowa kolekcji, Organizacja działalności informacyjnej, Marketing w bibliotece Studia przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków studiów (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa), posiadających tytuł magistra. Prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych (zaoczne). Studia trwają dwa semestry (od października do czerwca). Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele jeden raz w miesiącu. Ilość miejsc 30 osób. Studia przygotowują do pracy w bibliotekach publicznych i naukowych (oprócz bibliotek pedagogicznych), dostarczając wiedzę niezbędną na wszystkich etapach działalności tychże placówek. Program studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności. Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa - II/PN kwalifikacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13, tel. (0 71) , , adres internetowy:http://www.ibi.uni.wroc.pl dr Ewa Żgutowicz 3 semestry 350 godz. Termin składania podań od kwietnia do 15 września 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Cena w zależności od ilości zgłoszeń i kalkulacji (w roku akad. 2006/2007opłata wynosiła zł za trzy semestry) (Wpłatę dokonuje się na konto Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Wrocław nr ; z dopiskiem Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa I/PO - dla bibliotekarzy, rok akad. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w 11

12 całości przed rozpoczęciem zajęć. Opłata może zostać rozłożona na raty na podstawie pisemnego wniosku uczestnika do Kierownika Studiów Wymagania, wykształcenie kandydata wolny zapis (kolejność zgłoszeń) studia wyższe magisterskie lub licencjackie ( z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa), przygotowanie pedagogiczne po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidywanych programem Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji nauczycielabibliotekarza Wstęp do bibliologii - 10 godz. zal. Historia kultury książki - 10 godz. - zal. Edukacja czytelnicza, medialna i informacyjna - 35 godz. - egz. po II sem. Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji- 55 godz.- egz. po II sem. Literatura dla dzieci i młodzieży - 25 godz. - zal. z oceną po III sem. Organizacja biblioteki i opracowanie zbiorów- 55 godz. - egz. po III sem. Marketing w bibliotece - 15 godz. - zal. Źródła informacji - 40 godz. - egz. po II sem. Metodyka bibliograficzna 20 godz. zal. z oceną po II sem. Technologia informacyjna - 15 godz. - zal. Komputeryzacja procesów bibliotecznych - 20 godz. - zal. Internet w edukacji szkolnej 15 godz. zal. Biblioterapia w pracy pedagogicznej 15 godz. zal. Edukacja regionalna 10 godz. zal. Multimedia w dydaktyce 10 godz. zal. z oceną po III sem Razem: 350 godz. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni wszystkich kierunków (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa), posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne. Prowadzone jest systemem zaocznym. Studia trwają trzy semestry (od października do końca stycznia kolejnego roku akad.). Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele jeden raz w miesiącu. Ilość miejsc 50 osób. Uczestnicy uzyskują wiedzę niezbędną dla właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych. Studia przygotowują do pracy w tej kategorii bibliotek, a także doskonali umiejętności już posiadane, zgodnie z aktualnymi potrzebami użytkowników i nowoczesnym wizerunkiem bibliotekarstwa szkolnego. Podyplomowe Studia Technik Informacyjnych i Multimedialnych Wrocław, pl. Uniwersytecki 9/13, tel. (0 71) , , adres internetowy:http://www.ibi.uni.wroc.pl Prof. dr hab. Anna Migoń 2 semestry 210 godz. Termin składania podań do 20 września 2007r. 12

13 Termin rozpoczęcia październik 2007r. Cena w zależności od ilości zgłoszeń i kalkulacji (Wpłatę dokonuje się na konto Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Wrocław nr ; z dopiskiem Podyplomowe Studia Technik Informacyjnych i Multimedialnych Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w całości przed rozpoczęciem zajęć. Opłata może zostać rozłożona na raty na podstawie pisemnego wniosku uczestnika do Kierownika Studiów Wymagania, wykształcenie kandydata wolny zapis (kolejność zgłoszeń) Dyplom studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub inżynierskich dowolnego kierunku Przeznaczone dla bibliotekarzy, nauczycieli oraz innych osób pragnących nabyć lub udoskonalić umiejętności informacyjne i sprawności multimedialne po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidywanych programem Studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Technik Informacyjnych i Multimedialnych Semestr I I Biblioteki Biblioteki zasoby, systemy, usługi Biblioteki cyfrowe organizacja i zrządzanie II Zarządzanie informacją (wyszukiwanie, przetwarzanie, upowszechnianie) Źródła informacji Bazy danych w Internecie Heurystyka informacyjna Ocena zasobów elektronicznych Redagowanie tekstów Podstawy edytorstwa (typografia tekstów) III Użytkownicy informacji, wiedzy i mediów Komunikacja społeczna i medialna Semestr II I Zarządzanie informacją (wyszukiwanie, przetwarzanie, upowszechniania) Warsztaty multimedialne (grafika, fotografia, film, dźwięk, animacje) II Użytkownicy informacji, wiedzy i mediów Potrzeby użytkowników informacji Podstawy marketingu Elementy prawa autorskiego Studia mają za zadanie przygotować specjalistów w zakresie zaawansowanej technologii informacyjnej, zarządzania informacją oraz wykorzystania multimediów w codziennej pracy zawodowej. Uczestnicy będą mieli możliwość nabycia (lub aktualizacji) wiedzy w zakresie usług świadczonych przez współczesne biblioteki ( w tym biblioteki cyfrowe) i inne instytucje, koniecznych w wyszukiwaniu niezbędnych informacji. Uczestnicy nauczą się sposobów oceniania zdobytych informacji, ich przetwarzania i upowszechniania. Nastawienie na zajęcia laboratoryjne i konwersatoryjne pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się informacją oraz tworzenia i wykorzystania multimediów. 13

14 Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations Wrocław, ul. Joliot-Curie 15 tel. (0 71) , fax: (0 71) e- mail: dr Igor Borkowski 2 semestry Termin składania podań maj-wrzesień 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r zł za semestr wolny zapis Wymagania, wykształcenie kandydata ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich, lub 6 semestru studiów (na podstawie zaświadczeń z dziekanatu o kontynuowaniu nauki; w tym wypadku świadectwo ukończenia nauki zostanie wydane po okazaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych) Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Dziennikarstwa i Public Relations w zakresie jednej specjalności W ramach Studiów prowadzone są trzy specjalności: dziennikarstwo Public Relations PODYPLOMOWE STUDIA DZIENNIKARSTWA I PUBLIC RELATIONS SPECJALNOŚĆ PUBLIC RELATIONS PRZEDMIOT Wykłady plenarne - prowadzą zaproszeni goście RODZAJ ZAJĘĆ Liczba godzin ogółem SEMESTR I SEMESTR II Wykład Konwersatorium powykładowe - prowadzą zaproszeni goście Konwersatorium 6 6 Istota i miejsce PR w systemach komunikowania się organizacji z otoczeniem Wykład Prawne aspekty PR Wykład Etyka i kultura PR Konwersatorium Psychologia PR i reklamy Wykład

15 Komunikacja interpersonalna i społeczna Konwersatorium Nośniki PR Konwersatorium Angielski w biznesie - zajęcia w języku angielskim Konwersatorium Niemiecki w biznesie i korespondencja handlowa Konwersatorium Marketing Konwersatorium Strategie negocjacji Konwersatorium PR w organizacjach różnych typów Konwersatorium Corporate Identity i kreowanie wizerunku Konwersatorium Zarządzanie sytuacją kryzysową Konwersatorium Kontrola powykonawcza w procesach PR Konwersatorium Media Relations i Media Planning Konwersatorium Redagowanie tekstów PR I narzędzia PR Warsztat PR polityczny Konwersatorium Strategie i taktyki PR Konwersatorium RAZEM PODYPLOMOWE STUDIA DZIENNIKARSTWA I PUBLIC RELATIONS SPECJALNOŚĆ DZIENNIKARSTWO PRZEDMIOT Wykłady plenarne- prowadzą zaproszeni goście Konwersatorium powykładowe - prowadzą zaproszeni goście RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN OGÓŁEM SEMESTR I SEMESTRII Wykład Konwersatorium 6-6 Prawo prasowe Wykład Dziennikarstwo radiowe Warsztat Dziennikarstwo prasowe Warsztat

16 Dziennikarstwo telewizyjne Warsztat Rynek mediów anglojęzycznych Konwersatorium Rynek mediów niemiecko języcznych Konwersatorium Pracownia fotograficzna Warsztat Etyka dziennikarska Konwersatorium Logopedia Warsztat Stylistyka praktyczna Konwersatorium Dziennikarstwo internetowe z elementami edytorstwa internetowego Psychologia kontaktów międzyludzkich Konwersatorium konwersatorium Techniki medialne Konwersatorium Techniki prezentacji osobistej Warsztat Rzecznictwo prasowe konwersatorium Specjalizacja Dziennikarstwo sportowe Warsztat Specjalizacja Dziennikarstwo obywatelskie Warsztat Specjalizacja Dziennikarstwo śledcze Warsztat Specjalizacja RAZEM Dwusemestralne dokształcające studia podyplomowe (bez uprawnień doskonalących) kształcące i dyplomujące w dwóch prowadzonych w ramach jednych Studiów specjalnościach: dziennikarstwa, i public relations (PR). Wszystkie dwa toki studiów są połączone merytorycznie, kadrowo oraz organizacyjnie w jedną całość funkcjonującą jako jedne Studia Dziennikarstwa i Public Relations. Nabór prowadzony jest na studia ze wskazaniem na specjalność, którą kandydat chce w trakcie roku realizować. Przedmioty kształcenia ogólnego są w ramach oferty programowej zbieżne, gdyż pewne kwantum wspólnej wiedzy jest konieczne do nabywania umiejętności i kształcenia się w każdym z trzech obszarów, jakie obejmuje oferta Studiów. Dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa, public relations pokrywają się merytorycznie z zagadnieniami, jakie wchodzą w zakres badań i działań praktycznych pracowników Katedry Dziennikarstwa i Public Relations oraz zespołu współpracowników praktyków i teoretyków tych zagadnień. Wszystkie dwie specjalności są związane z obszarem mediów, dziennikarstwa, komunikowania społecznego, każda precyzuje zakres tematyczny do jednej, wyodrębnionej dziedziny, daje możliwość w miarę szybkiego (dwa semestry) podniesienia kwalifikacji, nastawiona jest na kształtowanie umiejętności i nawyków praktycznych podbudowanych akademicką rzetelną wiedzą. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Filologii Polskiej Wrocław, pl. Nankiera 15, tel. (0 71) prof. dr hab. Irena Kamińska Szmaj 4 semestry 370 godz. 16

17 Termin składania podań od 15 czerwca do 5 września 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Wymagania, wykształcenie kandydata zł za rok zapisy na podstawie złożonych dokumentów absolwenci magisterskich kierunków humanistycznych, posiadających uprawnienia pedagogiczne, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu - języka polskiego studia kwalifikacyjne dające uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum Gramatyka opisowa języka polskiego - 45 godz. Dzieje polszczyzny -5 godz. Funkcjonalne zróżnicowanie polszczyzny - 20 godz. Praktyczna stylistyka - 20 godz. Kultura języka - 10 godz. Poetyka opisowa - 30 godz. Problemy kultury współczesnej - 20 godz. Literatura staropolska i oświecenia wraz z analizą tekstów literackich - 30 godz. Literatura XIX wieku wraz z analizą tekstów literackich - 40 godz. Literatura XX wieku wraz z analizą tekstów literackich - 30 godz. Literatura dla dzieci i młodzieży - 10 godz. Technologia informacyjna w dydaktyce - 10 godz. Seminarium dyplomowe - 20 godz. Seminarium dyplomowe metodyczne - 10 godz. Warsztaty metodyczne - 30 godz. Projekt metodyczny 10 godz. Prace pisemne: historycznoliteracka, językoznawcza, dyplomowa 40 godz. W czasie trwania Studiów uczestnik powinien opanować podstawową wiedzę humanistyczną (wiedzę o języku, literaturze i kulturze) oraz zdobyć umiejętności z zakresu metodyki kształcenia zintegrowanego i blokowego. Podyplomowe Doskonalące Studia Polonistyczne Wrocław, pl. Nankiera 15, tel. (0 71) prof. dr hab. Jacek Kolbuszewski 2 semestry 200 godz. Termin składania podań od 15 czerwca do 5 września 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Wymagania, wykształcenie kandydata zł za rok zapisy na podstawie złożonych dokumentów magistrowie, absolwenci filologii polskiej 17

18 ukończenie studiów daje podstawę do ubiegania się o wyższe stopnie nauczycielskich kwalifikacji zawodowych (w tym także przewidzianych w projekcie reformy oświaty) studia doskonalące Kultura języka - 20 godz. Filozofia współczesna - 15 godz. Praktyczna stylistyka - 15 godz. Historia literatury - XIX - XX w godz. Wybrane zagadnienia kultury współczesnej - 20 godz. Analiza i interpretacja dzieła literackiego - 40 godz. Teatrologia i filmoznawstwo - 20 godz. Filologiczne warsztaty naukowe - 20 godz. W czasie trwania studiów uczestnik zapozna się z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej humanistyce, najistotniejszymi problemami współczesnej kultury; pozna metodologię interpretacji dzieła literackiego oraz kluczowe zagadnienia współczesnego językoznawstwa. Podstawą zaliczenia będą dwie prace pisemne napisane przez słuchacza w toku studiów. Zajęcia warsztatowe poświęcone będą prezentacji dokonań wybitnych współczesnych badaczy literatury, języka i kultury, stworzą uczestnikom zajęć szansę bezpośredniego z nimi kontaktu i poznania specyfiki prowadzonych przez nich badań. Podyplomowe Studia Wiedzy o Teatrze i Filmie Wrocław, pl. Nankiera 15. tel. (0 71) dr Ireneusz Guszpit dwa semestry 200 godz. Termin składania podań 15 września 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Wymagania, wykształcenie kandydata zł za semestr zapisy na podstawie złożonych dokumentów absolwenci studiów magisterskich studia doskonalące - uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu teatrologii i filmoznawstwa Wstęp do wiedzy o teatrze - 20 godz. Analiza dramatu - 20 godz. Analiza dzieła teatralnego - 30 godz. Teatr współczesny - 15 godz. Pogranicza teatru - 20 godz. Teatr w świecie sztuk - 15 godz. Podstawy wymowy i recytacji - 20 godz. Wstęp do wiedzy o filmie - 20 godz. Analiza dzieła filmowego - 20 godz. Film w dydaktyce szkolnej - 20 godz. 18

19 Nowe programy nauczania w szkołach podstawowych, licealnych i w gimnazjach przewidują dużą ilość godzin na zajęcia poświecone problematyce teatru i filmu. Nakładają na nauczycieli obowiązek prowadzenia lekcji z uwzględnieniem dramy oraz z wykorzystaniem filmu i nowych mediów. Celem studiów jest zaznajomienie uczestnika z wiedzą tyczącą teorii i badania dzieła teatralnego i filmowego, a także z elementami praktyki. Obok przedmiotów porządkujących stan badań nad dramatem, filmem i teatrem w programie znajdą się zajęcia poświęcone analizie oraz podstawy wymowy i recytacji, tak niezbędne w dydaktyce szkolnej. Podyplomowe Studia Wydawnicze Wrocław, pl. Nankiera 15, tel Kierownik studiów dr Jan Choroszy 3 semestry 290 godz. Termin składania podań 5 września 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Wymagania, wykształcenie kandydata zł za semestr zapisy na podstawie złożonych dokumentów absolwenci studiów magisterskich, studenci, którzy uzyskają dyplom przed zakończeniem trzeciego semestru studiów przygotowanie do pracy na stanowiskach redaktorskich w wydawnictwach, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych i serwisach internetowych oraz w instytucjach prowadzących prace dokumentacyjno-bibliograficzne oraz posługujących się drukami w wykonywanej działalności studia doskonalące Podstawy tekstologii i edytorstwa 10 godz. Językowe podstawy edytorstwa i kultura języka 20 godz. Struktura i organizacja współczesnych placówek wydawniczych 10 godz. Redakcja publikacji 30 godz. Komputerowe wspomaganie składu i łamania (dtp) 60 godz. Współczesny rynek książki 10 godz. Prawo autorskie 10 godz. Historia i typologia książki 10 godz. Redakcja techniczna 30 godz. Marketing wydawniczy 20 godz. Estetyka druku 20 godz. Edytorstwo internetowe 10 godz. Korekta 10 godz. Strategie wydawnicze 10 godz. Kształtowanie przekazów tekstowych 20 godz. Warsztat edytora 10 godz. Charakterystyka studiów Podyplomowe Studia Wydawnicze zostało powołane przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa i Instytucie Filologii Polskiej z zadaniem kształcenia w zakresie współczesnej problematyki ruchu wydawniczego, prac edytorsko-wydawniczych i zastosowania komputerowego wspomagania składu i całego procesu przygotowania materiałów do druku (prepress). 19

20 Rozwój społeczeństwa informatycznego, ekspansja środków masowej komunikacji stwarzają zapotrzebowanie na pracowników przygotowujących wszelkiego rodzaju komunikaty (od profesjonalnej działalności wydawniczej, przez tworzenie materiałów informacyjno-reklamowych, po indywidualne tworzenie dokumentów). Podyplomowe Studia Komunikacji Językowej Wrocław, Pl. Nankiera 15, tel. (0 71) Kierownik studiów dr Monika Zaśko Zielińska 1 semestr 160 godz. Termin składania podań 5 września 2007 r. Termin rozpoczęcia październik 2007 r. Wymagania, wykształcenie kandydata zł na podstawie złożonych dokumentów absolwenci wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich, studia o charakterze dokształcającym, nastawione na usprawnienie umiejętności w zakresie poprawności językowej oraz tworzenia mówionych i pisanych typów tekstów Kultura języka - 24 godz. Redagowanie tekstów użytkowych - 40 godz. Redagowanie i wygłaszanie tekstów mówionych - 40 godz. Kształcenie poprawności wymowy -14 godz. Świadomość komunikacyjna i jej przejawy - 12 godz. Etykieta językowa - 4 godz. Styl urzędowy - 4 godz. Zróżnicowanie współczesnego języka polskiego -12 godz. Każdy blok tematyczny obejmuje odpowiednio dostosowane zajęcia z kultury języka (wykład i konwersatorium) oraz dwa wykłady z zagadnień komunikacji językowej, które będą wprowadzeniem do zajęć warsztatowych poświęconych ćwiczeniom w mówieniu oraz pisaniu tekstów użytkowych. Dobór konkretnych typów komunikatów na zajęcia warsztatowe może być dostosowany do grupy uczestników, ale zawsze będzie obejmował teksty użytkowe i gatunki etykiety językowej. Ważnym elementem programu jest także cykl wykładów na temat współczesnego języka polskiego oraz warsztaty poświęcone poprawności wymowy wraz z towarzyszącymi im konsultacjami. Podyplomowe Studia Logopedyczne - kwalifikacyjne Wrocław, pl. Nankiera 15, tel. (0 71) dr Małgorzata Młynarska 4 semestry 650 godz. Termin składania podań od 2 stycznia do 30 czerwca 2007 r. 20