Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Niemce: Usługa edukacyjna na prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Publicznym w Niemcach w ramach projektu Przedszkole dla Ciebie - Edukacja XXI wieku POKL /13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, Niemce, woj. lubelskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa edukacyjna na prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Publicznym w Niemcach w ramach projektu Przedszkole dla Ciebie - Edukacja XXI wieku POKL /13. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna prowadzenia zajęć dodatkowych, tj. zajęć logopedycznych, zajęć z języka angielskiego, zajęć z rytmiki oraz zajęć tanecznych w Przedszkolu Publicznym w Niemcach w ramach projektu Przedszkole dla Ciebie - Edukacja XXI wieku POKL II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

2 III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. III.3.3) Potencjał techniczny o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia o LOGOPEDA - Wykształcenie wyższe w zakresie logopedii z przygotowaniem pedagogicznym, lub wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe w zakresie logopedii, dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje, stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela mianowanego. JĘZYK ANGIELSKI - Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym, lub wykształcenie wyższe pedagogiczne magisterskie w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub w klasach I - III szkół podstawowych, ponadto świadectwo znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej podstawowym oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego, lub dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języka angielskiego, lub dyplom ukończenia studiów magisterskich lub zawodowych na dowolnym kierunku i świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia II lub świadectwo potwierdzające znajomość języka w zakresie zaawansowanym lub biegłym RYTMIKA - wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym lub średnie oraz kurs instruktora rytmiki lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły muzycznej II stopnia, umiejętność gry na instrumentach klawiszowych. TANIEC - wykształcenie wyższe lub średnie, kurs instruktora tańca, Zamawiający oceni czy wykonawca spełnia wymóg dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania do SIWZ oraz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. Zamawiający uzna spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w posiada co najmniej 1 osobę na wykonanie danej części zamówienia (lub sam jest tą osobą) posiadającą powyższe uprawnienia i kwalifikacje. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

3 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. CV i deklaracja uczestnictwa w projekcie. Oświadczenie o zaangażowaniu w realizację innych projektów z NSRO. Oświadczenie o zatrudnieniu w instytucji realizującej PO KL. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach ul. Lubelska Niemce. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Niemcach ul. Lubelska Niemce pok IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Prowadzenie zajęć logopedycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia logopedyczne będą odbywać się w 10 grupach po 3 osoby w grupie: 6 godz./tyg. (1 godz. konsultacji dla rodziców, 5 godz. - terapia dzieci) Podział godzin na poszczególne lata kalendarzowe kształtuje się następująco: Rok tyg. - łącznie 96 godzin zajęć: z czego w ciągu dwóch pierwszych tygodni nastąpi diagnoza dzieci (12 godz.), w ciągu następnych 14 tygodni zostanie przeprowadzonych 14 godzin konsultacji z rodzicami oraz 70 godzin terapii z dziećmi. Rok tyg. - łącznie 240 godzin zajęć: z czego w marcu nastąpi diagnoza dzieci nowo przyjętych do przedszkola (6 godz.), oraz zostanie przeprowadzonych 39 godzin konsultacji z rodzicami oraz 195 godzin terapii z dziećmi. Rok tyg. - łącznie 144 godzin zajęć: zostanie przeprowadzonych 24 godziny konsultacji z rodzicami oraz 120 godzin terapii z dziećmi. Podsumowując, łączna liczba godzin zajęć logopedycznych wynosi -

5 480 godzin, z czego 18 godzin (60 min.) w projekcie obejmuje diagnozę dzieci, 77 godzin (60 min.) konsultacji z rodzicami oraz 385 godzin zajęć specjalistycznych (60 min.) terapii dzieci, realizowanych w blokach 30 minutowych (2 bloki 30 minutowe = 1 godzina specjalistyczna 60 min.). Nauczyciel będzie zobowiązany do: a. Przygotowania Planu pracy na każdy rok szkolny b. Diagnoza dzieci c. Przygotowania do 15 każdego miesiąca harmonogramu prowadzonych zajęć na następny miesiąc, d. Prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem e. Prowadzenia na bieżąco kart pracy oraz całej dokumentacji pracy dziecka (dziennik zajęć, listy obecności dzieci, ewaluacja prowadzonych zajęć), a także innej dokumentacji na zlecenie koordynatora projektu f. Przygotowywanie kwartalnego i końcowego sprawozdania ze swojej pracy. g. Współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, koordynatorem projektu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prowadzenie zajęć z języka angielskiego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się w 9 grupach - 6 grup po 8 dzieci w grupie i 3 grupy po 9 dzieci w grupie. Łącznie 9 grup. W jednostkach zajęć trwających 30 minut tygodniowo. Łączny czas pracy nauczyciela z dziećmi w tygodniu wynosi zatem 4,5 godziny zegarowej: 9 grup x 0,5 h = 4,5 godziny tygodniowo x 80 tyg. = 360 godzin zegarowych realizowanych w blokach 30 minutowych (2 bloki 30 minutowe = 1 godzina 60 min.). Nauczyciel będzie zobowiązany do: a. Przygotowania Planu pracy na każdy rok szkolny b. Diagnoza dzieci. c. Przygotowania do 15 każdego miesiąca harmonogramu prowadzonych zajęć na następny miesiąc, d. Prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem e. Prowadzenia na bieżąco kart pracy oraz całej dokumentacji pracy dziecka (dziennik zajęć, listy obecności dzieci, ewaluacja prowadzonych zajęć), a także innej dokumentacji na zlecenie koordynatora projektu f. Przygotowywanie kwartalnego i końcowego sprawozdania ze swojej pracy. g. Współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, koordynatorem projektu.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prowadzenie zajęć z rytmiki. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z zakresu rytmiki będą odbywać się w 3 grupach - po 25 osób w grupie. Łącznie 3 grupy w jednostkach zajęć trwających 30 minut tygodniowo. Łączny czas pracy nauczyciela z dziećmi w tygodniu wynosi zatem 1,5 godziny zegarowej: 3 grupy x 0,5 h = 4,5 godziny tygodniowo x 80 tyg. = 120 godzin zegarowych realizowanych w blokach 30 minutowych (2 bloki 30 minutowe = 1 godzina 60 min.). Nauczyciel będzie zobowiązany do: a. Przygotowania Planu pracy na każdy rok szkolny b. Diagnoza dzieci. c. Przygotowania do 15 każdego miesiąca harmonogramu prowadzonych zajęć na następny miesiąc, d. Prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem e. Prowadzenia na bieżąco kart pracy oraz całej dokumentacji pracy dziecka (dziennik zajęć, listy obecności dzieci, ewaluacja prowadzonych zajęć), a także innej dokumentacji na zlecenie koordynatora projektu f. Przygotowywanie kwartalnego i końcowego sprawozdania ze swojej pracy. g. Współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, koordynatorem projektu.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

6 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Prowadzenie zajęć tanecznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia z zakresu tańca będą odbywać się w 9 grupach: 6 grup po 8 dzieci w grupie i 3 grupy po 9 dzieci w grupie. Łącznie 9 grup w jednostkach zajęć trwających 30 minut tygodniowo. Łączny czas pracy nauczyciela z dziećmi w tygodniu wynosi zatem 4,5 godziny zegarowej: 9 grup x 0,5 h = 4,5 godziny tygodniowo x 80 tyg. = 360 godzin zegarowych realizowanych w blokach 30 minutowych (2 bloki 30 minutowe = 1 godzina 60 min.). Nauczyciel będzie zobowiązany do: a. Przygotowania Planu pracy na każdy rok szkolny b. Diagnoza dzieci c. Przygotowania do 15 każdego miesiąca harmonogramu prowadzonych zajęć na następny miesiąc, d. Prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem e. Prowadzenia na bieżąco kart pracy oraz całej dokumentacji pracy dziecka (dziennik zajęć, listy obecności dzieci, ewaluacja prowadzonych zajęć), a także innej dokumentacji na zlecenie koordynatora projektu f. Przygotowywanie kwartalnego i końcowego sprawozdania ze swojej pracy. g. Współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, koordynatorem projektu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.