PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO"

Transkrypt

1 Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS /06. 1

2 Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie II, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publishers. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób, bądź elektroniczny, bądź mechaniczny, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawnictwo EGIS Sp. z o.o. ul. Pilotów 71, Kraków, Poland tel , fax

3 Spis treści 1. METRYCZKA PROGRAMU O AUTORCE ADRESACI PROGRAMU WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA CELE NAUCZANIA OGÓLNE CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OGÓLNE CELE PROGRAMU CELE SZCZEGÓŁOWE TREŚCI NAUCZANIA TEMATY, SYTUACJE, LEKSYKA FUNKCJE KOMUNIKACYJNE KATEGORIE GRAMATYCZNE PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW OGÓLNE ZALECENIA METODYCZNE CHARAKTERYSTYKA UCZNIA A TECHNIKI NAUCZANIA ROLA NAUCZYCIELA FORMY PRACY NA LEKCJI PRZYKŁADOWE TECHNIKI NAUCZANIA MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I TECHNICZNE ŚRODKI NAUCZANIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I TECHNIKI ICH OCENIANIA OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW OCENA ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ BIBLIOGRAFIA

4 1. Metryczka Programu 1.1. O autorce Dr Magdalena Kębłowska jest adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z metodyki nauczania języka angielskiego. W ramach Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli uczy przedmiotów: Integracja międzyprzedmiotowa i Opcje w konstrukcji programów nauczania. Pracowała jako nauczycielka języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym oraz w szkołach języków obcych na kursach ogólnych i egzaminacyjnych (FCE i CAE). Ma praktykę nauczania cudzoziemców oraz rodzimych użytkowników języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych Adresaci Programu - Program przeznaczony jest do nauczania języka angielskiego w przedszkolach (dzieci pięcio- i sześcioletnie) i szkolnych oddziałach przedszkolnych (tzw. zerówkach); - 2 godziny lekcyjne w tygodniu; - optymalna liczebność grup osób. Program adresowany jest do nauczycieli uczących języka angielskiego w przedszkolach i szkolnych oddziałach przedszkolnych. Program pomaga nauczycielowi zaplanować zajęcia, a przede wszystkim dobrać odpowiednie techniki nauczania i materiały, jak również ocenić skuteczność stosowanych środków dydaktycznych. Program pokazuje nauczycielomfilologom, zwłaszcza tym bez kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dziećmi przedszkolnymi, specyfikę pracy z dzieckiem w wieku 5-6 lat poprzez między innymi uświadomienie im cech rozwojowych tej grupy wiekowej. Z Programu mogą również korzystać rodzice uczniów oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół, w których gestii będzie leżało zadecydowanie o udziale dzieci w kursie języka angielskiego. Program pozwoli im zapoznać się z celami nauczania na tym poziomie oraz osiągnięciami uczniów, co może znacząco wpłynąć na podjęcie decyzji o wprowadzeniu kursu. Zapoznanie się rodziców z Programem ułatwi współpracę z nauczycielem, gdyż dowiedzą się, w jaki sposób pracować z dzieckiem w domu oraz jakiego rodzaju realnych umiejętności mogą się po dziecku spodziewać po zakończeniu kursu. 4

5 Program może też być pomocny nauczycielowi prowadzącemu klasę lub grupę przedszkolną w sytuacji, gdy nie jest on jednocześnie nauczycielem języka angielskiego. Ponieważ Program zakłada integrację treści i umiejętności zdobywanych przez dziecko na zajęciach nauczania przedszkolnego oraz na lekcjach języka angielskiego (na tyle, na ile jest to możliwe na tym etapie edukacji), współpraca obu pedagogów wydaje się konieczna Warunki realizacji Programu kwalifikacje nauczyciela Optymalnie nauczyciel realizujący Program powinien posiadać pełne kwalifikacje do nauczania zarówno języka angielskiego jak i nauczania przedszkolnego. Ponieważ należy założyć, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca zbyt często w kontekście polskiego przedszkola czy szkoły, przewiduje się, że Program może być realizowany przez nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego, jednakże, jak już podkreślono, przy ścisłej współpracy z nauczycielem prowadzącym grupę, co zapewni niezbędną i wymaganą na tym etapie integrację treści i umiejętności. 5

6 2. Cele nauczania 2.1. Ogólne cele wychowania przedszkolnego Podstawa programowa wychowania przedszkolnego została sformułowana w języku oczekiwań rozwojowych dziecka, ponieważ zakłada, że to właśnie dziecko jest ich faktycznym realizatorem. Zadaniem nauczyciela będzie zatem taka organizacja procesu dydaktycznego, która sprzyja autonomicznej realizacji tych oczekiwań przez dziecko włączone we wspólnotę innych dzieci i dorosłych, pozostające z nimi w różnych relacjach. Oczekiwania rozwojowe dziecka i zadania nauczyciela - dziecko oczekuje akceptacji i bezpieczeństwa, dlatego nauczyciel: nawiązuje emocjonalny kontakt z dzieckiem; rozpoznaje możliwości dziecka i prowadzi systematyczną obserwację jego linii rozwojowej; pomaga w budowaniu pozytywnego własnego ja ; tworzy bezpieczne otoczenie i uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka; - dziecko oczekuje, że pozna i doświadczy komunikowania się z ludźmi; stąd nauczyciel: umożliwia doświadczenia w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym; tworzy okazje do dyskutowania, negocjowania, dochodzenia do kompromisu oraz do komunikowania się w sposób niewerbalny; umożliwia tworzenie i odtwarzanie tekstów mówionych i pisanych; - dziecko oczekuje, że będzie zaspokajać ciekawość oraz pozna sposoby porządkowania i reprezentowania otaczającej rzeczywistości, dlatego nauczyciel: umożliwia bezpieczne kontakty z ludźmi i przedmiotami w sytuacjach znanych i nie znanych dziecku; wykorzystuje i tworzy okazje do poznawania rzeczywistości, np. poprzez manipulowanie, przekształcanie, odkrywanie, eksperymentowanie; stwarza okazje do dostrzegania i opisywania różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami; umożliwia porządkowanie i klasyfikowanie przedmiotów i zjawisk; dba o wielość i różnorodność kontekstów aktywności dziecka, projektując sytuacje edukacyjne; organizuje sytuacje wywołujące zdziwienie i zaskoczenie; 6

7 umożliwia poznawanie i stosowanie symboli i znaków; prowokuje do zadawania pytań i formułowania odpowiedzi dotyczących sytuacji problemowych i zadaniowych; - dziecko oczekuje, że pozna i rozwinie własne możliwości twórcze, a więc nauczyciel: wspiera działania twórcze w różnych aktywnościach dziecka; organizuje warunki i sytuacje pozwalające dziecku na poznanie jego możliwości twórczych oraz tworzy okazje do niekonwencjonalnych zastosowań przedmiotów, symboli, znaków; dostarcza wiedzy na temat zróżnicowanych form wyrażania siebie; - dziecko oczekuje, że doświadczy sposobów wyrażania i rozpoznawania emocji własnych i innych ludzi; stąd nauczyciel: umożliwia przeżywanie i ekspresję własnych stanów emocjonalnych dziecka w różnych formach niewerbalnych i werbalnych; uczy sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i reagowania na przejawy emocji innych ludzi; - dziecko oczekuje, że pozna reguły życia w grupie i dlatego nauczyciel: umożliwia i organizuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi; dostarcza przykładów rozwiązywania sytuacji społecznych na zasadzie tolerancji; tworzy okazje do zajmowania różnych pozycji w układach interakcyjnych oraz do podejmowania wspólnych zadań i rozwiązywania problemów; - dziecko oczekuje, że doświadczy samodzielności i skuteczności działania, a więc nauczyciel: wspiera samodzielne działania dziecka; pomaga w dostrzeganiu, planowaniu i realizowaniu zadań przez dziecko; umożliwia poznawanie i stosowanie różnych sposobów rozwiązywania zadań i ich ocenę; umożliwia podejmowanie decyzji i zdawanie sobie sprawy z ich konsekwencji; organizuje warunki i sytuacje pozwalające na poznanie możliwości własnych i innych ludzi, np. wynikających ze stanu zdrowia, czy zróżnicowania płci. Do najważniejszych zadań placówki wychowania przedszkolnego należy wspieranie i integrowanie działań wychowawczych poprzez: - dostarczanie rodzicom wiedzy pedagogicznej i uwrażliwianie ich na potrzeby i możliwości dziecka; 7

8 - informowanie o postępach dziecka, wskazując osiągnięcia, powodzenia i podejmowane próby; - uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w domu. Podkreślić należy, że rodzice współuczestniczą w organizowaniu edukacji w przedszkolu. Powyższe cele i zadania placówki nauczania przedszkolnego odnoszą się do całego procesu wychowania jak i do nauczania języka obcego. Ponieważ podstawa programowa przewiduje wprowadzenie obowiązkowych zajęć z języka obcego dopiero na drugim etapie edukacyjnym (tj. od klasy czwartej szkoły podstawowej), nie precyzuje ona zaleceń dotyczących nauczania języka obcego w oddziałach przedszkolnych. Dlatego też niniejszy Program wytycza cele zgodne z podstawą programową biorąc pod uwagę bieżące i przyszłe potrzeby wychowawcze i językowe małego ucznia, a zwłaszcza rozwój elementarnych umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim Ogólne cele Programu Nadrzędnym celem Programu jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem. Tak więc podstawowe umiejętności, które można i należy rozwijać to rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa. Zakłada się, że te sprawności, z kolei, staną się bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na następnych etapach edukacyjnych. Wraz z rozwijaniem umiejętności językowych, Program zakłada budowanie motywacji dziecka, bez której jakikolwiek sukces wydaje się niemożliwy. Motywacja ma ogromny wpływ na aktywność i ukierunkowanie działania, a więc łatwiej i trwalej zapamiętujemy to, co zapamiętać chcemy, co nas interesuje i sprawia nam przyjemność (por. Pamuła 2003:19). Ponieważ na tym etapie edukacji dzieci będą najczęściej miały swój pierwszy sformalizowany kontakt z językiem angielskim i ponieważ w tym wieku nie posiadają one motywacji wewnętrznej (tzn. nie uczą się języka dla samych siebie), istotne jest by nauka języka obcego była dla nich doświadczeniem pozytywnym. Raz zachęcone przez nauczyciela, chętniej podejmą trud nauki w późniejszych latach, kiedy to zacznie się w nich stopniowo wykształcać motywacja wewnętrzna. Stąd należy zwrócić szczególną uwagę na budowanie pozytywnego stosunku dziecka do przedmiotu. 8

9 Kolejnym nie mniej istotnym celem Programu jest realizowanie jednego z kluczowych postulatów podstawy programowej wychowania przedszkolnego zaspokajanie ciekawości dziecka, umożliwianie mu poznawania otaczającego świata i porządkowania zjawisk. Aby to osiągnąć Program zakłada integrację międzyprzedmiotową, która pozwala na holistyczne czyli całościowe postrzeganie człowieka i świata. Nauczanie języka angielskiego powinno być zatem skoordynowane z tym, czym dzieci aktualnie zajmują się na innych zajęciach. Dotyczy to zarówno treści jak i umiejętności. Na przykład nie można od dziecka oczekiwać, by umiało określać godziny w języku angielskim, jeśli jeszcze nie poznało zegara i zasad określania czasu na zajęciach ogólnorozwojowych. Rolą lekcji języka obcego powinno być więc wspieranie i utrwalanie treści i umiejętności już zdobytych lub właśnie przez dziecko zdobywanych. W ten sposób pokazujemy małemu uczniowi spójny obraz świata i uczymy go wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w innych sytuacjach, co jest niezbędnym warunkiem rozwoju samodzielności. Ponadto fakt, że raz wyćwiczona umiejętność lub zapamiętana informacja jest później wykorzystywana w innych kontekstach stanowi silny czynnik motywujący. Tak więc, by zapewnić integrację międzyprzedmiotową, jak już wcześniej wspomniano, jeśli nauczyciel języka angielskiego nie jest jednocześnie nauczycielem prowadzącym dzieci, niezbędna jest ścisła współpraca między oboma pedagogami. Wreszcie podkreślić należy aspekt wychowawczy zajęć z języka angielskiego. Dla dzieci przedszkolnych nauczyciel, tak jak rodzice, to autorytet i wzór do naśladowania w każdej dziedzinie. Dlatego też obok nauczania języka, istotnym zadaniem nauczyciela będzie troska o rozwój umiejętności społecznych małego ucznia, wykształcenie w nim pozytywnych postaw, przyjaźni, tolerancji, współpracy, negocjacji zasad fair-play oraz uwrażliwienie na potrzeby innych. Wychowywać można oceniając postępowanie bohaterów z bajek, ucząc współpracy w parach i grupach, angażując dzieci w gry i zabawy językowe. Nie mniej ważnym celem wychowawczym będzie wspieranie dziecka w budowaniu własnej tożsamości jako jednostki odrębnej lecz należącej do większej społeczności. Co więcej na tym etapie można stopniowo uświadamiać dzieciom ich przynależność narodową i kulturową, zaszczepiając w nich jednocześnie postawę otwartości, tolerancji i poszanowania innych kultur i ras. 9

10 Podsumowując, Program wytycza cele zgodne z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego ze szczególnym podkreśleniem integracji międzyprzedmiotowej, budowaniem motywacji dziecka oraz wychowawczego charakteru nauczania Cele szczegółowe Chcąc określić szczegółowe cele nauczania języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych, należy pamiętać, iż: - zajęcia będą miały charakter nieobowiązkowy, a więc o wiele mniej sformalizowany niż np. lekcje w szkole podstawowej; - nie istnieją wytyczne podstawy programowej dotyczące nauczania języka obcego na tym etapie, dlatego też Program wytyczy własne cele, które będą uwzględniały możliwości ucznia i warunki nauczania, pozostając w zgodzie z ogólnymi zaleceniami podstawy dla wychowania przedszkolnego; - lekcje języka angielskiego będą stanowić integralną część całego procesu edukacji w przedszkolach i zerówkach; stąd zadania kursu będą wykraczały poza cele czysto językowe. Jak już wspomniano, na tym etapie nauczania zasadniczym celem będzie nie tyle rozwój precyzyjnie określonych umiejętności językowych ile uwrażliwianie dziecka na język angielski. Oznacza to oczywiście że młody uczeń nabędzie pewnych umiejętności i wiedzy, ale ważniejsze będzie dla niego samo doświadczenie języka obcego i uświadomienie sobie, że istnieją różne sposoby porozumiewania się. Biorąc pod uwagę powyższe warunki przeprowadzania kursu, Program przyjmuje następujące cele szczegółowe: Umiejętności receptywne - rozumienie prostych i powtarzalnych poleceń (nauczyciela, z kasety); - rozumienie ogólnego sensu prostych i krótkich dialogów (wspartych ilustracją); - wyszukiwanie znanych słów, zwrotów, pytań i innych szczegółowych informacji w usłyszanych krótkich tekstach. Umiejętności produktywne Niewerbalne - kreślenie różnych kształtów; - kreślenie liter i pisanie cyfr; - kolorowanie kształtów, postaci, itp. (np. według podanego kodu lub usłyszanej instrukcji); 10

11 - wycinanie, przyklejanie postaci, ilustracji itp. w odpowiednich miejscach; - rysowanie np. członków własnej rodziny, przyborów szkolnych, zabawek; - pokazywanie różnych czynności ruchami ciała. Werbalne - wypowiadanie poznanych słów, zwrotów, krótkich zdań (np. nazywając przedmioty, postacie, czynności na obrazku; przedstawijąc siebie i nnych, witając się i żegnając); - zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi. Cele wychowawcze - nauka umiejętności społecznych (współpracy z innymi w parach, grupach, zespołach); - wdrażanie do wyrażania własnych opinii i uczuć oraz uwrażliwienie na opinie i uczucia innych osób; - kształtowanie szacunku dla członków rodziny, postawy koleżeństwa i otwartości wobec innych; - wdrażanie do oceny zachowań swoich i innych oraz przewidywanie ich potencjalnych konsekwencji; - rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej i społecznej; - rozwijanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur. 11

12 3. Treści nauczania 3.1. Tematy, sytuacje, leksyka - rodzina: członkowie rodziny; - szkoła: przybory szkolne; - dom: opis domu, pokoi, meble i sprzęty domowe, zabawki, kolory; - jedzenie: artykuły spożywcze; - zwierzęta: nazwy zwierząt, części ciała zwierząt; - czas wolny: przyjęcie, zabawa, wakacje, święta Funkcje komunikacyjne - powitanie, pozdrawianie, żegnanie (Hello. How are you? Goodbye. See you); - przedstawianie siebie i innych (I m Cindy. This is Oscar. Nice to meet you.); - podziękowanie (It s great. Thanks.). - identyfikacja osób, przedmiotów i zwierząt (This is a dog. It s Mummy.); - identyfikacja miejsca (np. Where is the rubber? On the desk.); - mówienie o ilości (How many boys? Two.); - wyrażanie posiadania (I ve got a blue bed.); - mówienie o umiejętnościach (Can the tortoise climb? No, it can t.); - wyrażanie upodobań (I don t like eggs.); - mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia (Larry is playing the trumpet.) Kategorie gramatyczne - czasowniki to be, have (got), can/can t; - tryb rozkazujący; - czas Present Continuous, czas Present Simple (czasownik like); - określniki this, that; - przyimki miejsca. 12

13 4. Procedury osiągania celów 4.1. Ogólne zalecenia metodyczne Jak już wspomniano w rozdziale omawiającym cele, Program kładzie nacisk na rozwój rozumienia mowy, znajomości słownictwa i podstawowych umiejętności komunikacyjnych dziecka, zaszczepienie pozytywnego stosunku do nauki języka angielskiego i wykształcenie społecznie pożądanych postaw. Wszystkie treści i umiejętności powinny zaś być skoordynowane z innymi zajęciami dydaktycznymi. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cele, Program nie rekomenduje jednej słusznej metody nauczania, a raczej proponuje podejście eklektyczne, umożliwiające wybór takich technik i form pracy, które będą odpowiadały danej grupie uczniów. Program zakłada podejście skoncentrowane na uczniu (learner-centered), co pozwoli na realizację postulatu uwzględniania indywidualnych potrzeb, możliwości i upodobań dziecka. Dostosowując treści nauczania do tego, co dla dziecka odpowiednie i bliskie jego doświadczeniu (np. rodzina, zwierzęta domowe, zabawki) sprawiamy, że lekcje języka angielskiego i wiedza na nich zdobywana stają się częścią świata dziecka, a tym samym motywują je do aktywnego i chętnego udziału w procesie dydaktycznym. Zaleca się stosowanie wielu i różnorodnych technik nauczania tak, by dotrzeć do każdego ucznia i wykorzystać jego potencjał. Takie skoncentrowanie zabiegów dydaktycznych na osobie ucznia przyczyni się zarówno do rozwoju jego motywacji, umocni w nim wiarę we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu, jak i pozytywne wpłynie na rozwój samodzielności. Wśród metod, z których nauczyciel może czerpać inspirację lub techniki odpowiednie dla dzieci przedszkolnych wyróżnić należy: - Metodę Naturalną, która nawiązuje do procesów charakterystycznych dla akwizycji języka ojczystego poprzez m.in.: zapewnienie dziecku maksymalnego kontaktu z językiem obcym (nabywając język ojczysty dzieci są nim otoczone ); nacisk na słuchanie i rozumienie języka kierowanego do dziecka, przy czym język ten powinien lekko wykraczać poza aktualny poziom rozwoju językowego dziecka (ucząc 13

14 się języka ojczystego dzieci również pokazują, że rozumieją, co się do nich mówi wykonując np. plecenia typu Połóż książkę na stole zanim zaczną mówić); nie zmuszanie dziecka, by samodzielnie podejmowało próby mówienia, kiedy jeszcze nie czuje się gotowe (dzieci same decydują, kiedy zaczną mówić w języku ojczystym); - Metodę Bezpośrednią, która podkreśla używanie języka obcego na lekcji kosztem zredukowania lub nawet całkowitej eliminacji języka ojczystego. Dzięki temu dzieci są nie tylko otoczone językiem angielskim, ale też mogą nauczyć się postrzegać i poznawać świat właśnie w tym języku. Ma to istotne znaczenie również dla późniejszej nauki języka obcego, ponieważ pozwala ograniczyć chęć tłumaczenia wszystkiego z angielskiego na polski i odwrotnie, co może prowadzić do problemów ze swobodnym komunikowaniem się; - Metodę Komunikacyjną, która zaleca podejmowanie prób komunikowania się od pierwszego kontaktu z językiem obcym. Choć, jak wspomniano powyżej, nauczyciel nie powinien zmuszać dziecka do mówienia, kiedy ono nie chce, techniki pochodzące z tej metody (np. odgrywanie scenek, gry językowe i ogólne zadania z luką informacyjną) są bardzo atrakcyjne dla małego ucznia i potrafią zachęcić go do aktywnego udziału w lekcji i produkcji językowej; - Metodę Reagowania Całym Ciałem (TPR), która podobnie jak Metoda Naturalna, zwraca uwagę na rozwój umiejętności słuchania i rozumienie języka adresowanego do dziecka. Poza tym, TPR to niezwykle pomocna technika w pracy z tą grupą wiekową pozwalająca na zaktywizowanie całego ciała, a więc zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka przedszkolnego; - Metodę Audiolingwalną, która, choć w inny sposób niż Metoda Komunikacyjna, stymuluje rozwój mowy i poprawnej wymowy w języku obcym. Technika drylu językowego mimo, iż przez wielu dydaktyków krytykowana, wydaje się również odpowiednim dla dziecka przedszkolnego sposobem na ćwiczenie struktur gramatycznych, wyrażeń i fraz typowych dla nauczanego języka. Powyższe metody i techniki z nich pochodzące to propozycja dla nauczyciela, który, jak już wspomniano, powinien stosować szeroko pojętą różnorodność, a więc wybierać różne strategie, formy pracy, ćwiczenia, materiały itp. w ramach pojedynczej jednostki lekcyjnej. Każdorazowy wybór odpowiednich zabiegów dydaktycznych będzie zaś zależał od cech danej grupy dzieci. Dlatego też zasadne wydaje się uświadomienie nauczycielowi zarówno cech wspólnych dzieci przedszkolnych, jak i różniących ich cech indywidualnych. Ponadto zapoznanie się nauczyciela z charakterystyką ucznia w tym wieku pozwoli uniknąć 14

15 niebezpieczeństwa uczenia przedszkolaków tak, jak grupy dzieci starszych (ośmio- czy dziesięciolatków) czy nawet nastolatków Charakterystyka ucznia a techniki nauczania Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują następujące wspólne cechy 1 : 1) myślenie konkretne nie potrafią myśleć abstrakcyjnie. Dlatego też pojęcia abstrakcyjne (np. państwo, narodowość, gramatyka) są dla nich niezrozumiałe. Należy więc: - naukę języka opierać na konkretnych sytuacjach i przedmiotach; - wprowadzać słownictwo i zwroty bliskie doświadczeniu dziecka; - unikać objaśnień i terminów gramatycznych, a struktury gramatyczne wprowadzać jako całe frazy i zdania; 2) pamięć mechaniczna, szybkie zapominanie i krótkie okresy koncentracji dzieci przedszkolne nie panują nad swoja pamięcią, dlatego trudno im przypomnieć sobie, czego już się nauczyły. Cechuje je uwaga mimowolna, automatyczna, dlatego łatwo się rozpraszają i męczą. Stąd trzeba: - wielokrotnie powtarzać materiał; - stosować techniki oparte na powtórzeniach, a jednocześnie atrakcyjne dla dziecka (np. piosenki, wiersze, rymowanki, wyliczanki); - opierać zajęcia na wielu krótkich i różnorodnych zadaniach; - stosować różnorodne bodźce podtrzymujące uwagę: pomoce wizualne (np. obrazki, film), muzykę, ruch fizyczny i manipulację (np. wycinacie, przyklejanie, kolorowanie); 3) potrzeba słuchania i umiejętność naśladowania ponieważ, co już podkreślano, poprzez słuchanie dzieci nauczyły się języka ojczystego, rozwijanie tej sprawności wydaje się naturalnym sposobem poznawania drugiego języka. Co więcej, dzięki, między innymi, elastyczności organów mowy, dzieci w tym wieku potrafią znakomicie naśladować obce dźwięki. Sprzyja temu brak zahamowań i strachu przed artykułowaniem nieznanych dźwięków. Dlatego też należy: - skoncentrować się na rozwoju sprawności rozumienia ze słuchu poprzez wystawianie dziecka na język obcy kiedy to tylko możliwe a unikanie języka ojczystego na lekcji; 1 W opisie cech wspólnych dzieci wczesnoszkolnych wykorzystano informacje z Komorowska 2001 i Pamuła

16 - unikać zmuszania dzieci do wypowiadania się w języku obcym jeżeli nie czują się gotowe; ten etap nauczania potraktować jako wstęp do późniejszego rozwoju nauki mówienia; - zachęcać uczniów do powtarzania nowych dźwięków, wyrazów, fraz (zwłaszcza w wierszykach, piosenkach, wyliczankach); 4) stała potrzeba aktywności fizycznej należy zatem: - stosować techniki nauczania oparte na ruchu fizycznym (np. TPR, metodę action series, w której wykonywane czynności są nazywane w języku obcym, odgrywanie scenek i dialogów wymagających aktywności fizycznej); - w miarę możliwości uwzględniać ćwiczenia tzw. Brain Gym czyli gimnastyki mózgu, które nie tylko angażują dziecko fizycznie, ale również przyczyniają się do zaktywizowania obu półkul mózgowych, co może zasadniczo wpływać na sukces w nauczaniu; - stosować ćwiczenia i zadania rozwijające zarówno precyzję manualną jak i koordynację wzrokowa-ruchową (np. kreślenie po śladzie, rysowanie, kolorowanie, wycinanie), niezbędne w celu wykształcenia umiejętności pisania; 5) brak rozwiniętej motywacji wewnętrznej, co oznacza potrzebę nieustannego zachęcania przez czynniki zewnętrzne, takie jak: - interesujące i bliskie dziecku tematy; - atrakcyjne materiały nauczania; - różnorodność form pracy, technik i ćwiczeń, w tym wiele gier i zabaw; - zachęcanie dziecka do mówienia, ale nie zmuszanie go, jeśli nie czuje się gotowe; - stawianie osiągalnych celów i poczucie sukcesu; - pozytywna informacja zwrotna; - miła atmosfera w klasie; - pozytywne stosunki z nauczycielem; 6) brak rozwiniętych umiejętności społecznych uczeń w tym wieku miewa problemy z podporządkowaniem się normom grupowym, co może powodować agresję i negatywizm, a nawet odrzucenie przez grupę. Innym aspektem niedojrzałości społecznej jest brak świadomości przynależności narodowej i kulturowej. Należy, więc: - stosować techniki i aktywności zachęcające do współdziałania, a w mniejszym stopniu rywalizacji (np. wspólne projekty i zadania w parach, grupach; różnorodne gry, w których wielu wygrywa i, najlepiej, nikt nie przegrywa, ponieważ ktoś 16

17 wykonał zadanie jako pierwszy, ktoś inny wykonał zadanie najstaranniej, ktoś poprawnie wymówił, inny ładnie narysował, a jeszcze inny ładnie zaśpiewał); - zachęcać dzieci do komunikowania się w sytuacjach konfliktowych i odgrywać rolę mediatora, łagodzić konflikty; - włączać do nauki języka obcego zasady poprawnego zachowania (np. przywitanie się i pożegnanie z nauczycielem, używanie zwrotów grzecznościowych w języku obcym); - stosować rutyny klasowe, które dają dziecku poczucie bezpieczeństwa, ułatwiają orientację w czasie, pomagają zapobiec problemom z dyscypliną, a jednocześnie pozwalają na efektywne wykorzystanie języka obcego w klasie (np. powitanie i pożegnanie, przeczytanie listy obecności, określanie dnia tygodnia, daty, pogody, przeznaczenie określonego czasu lekcji na zajęcia plastyczne, na piosenkę, na zabawę czy opowiadanie bajek); - świętowanie urodzin, imienin, specjalnych dni w roku (np. Dzień Matki, Dzień Babci), co pozytywnie wpływa na wzajemne poznawanie się dzieci i ich integrację; - stosowanie materiałów dydaktycznych, w których pokazani są przedstawiciele różnych ras, narodowości i kultur, jak również obchodzenie świąt (Bożego Narodzenia, Wielkanocy, świąt państwowych), dzięki czemu dzieci rozwijają zarówno swoją tożsamość narodową i kulturową jak i uczą się tolerancji i otwartości w stosunku do innych kultur i narodowości; 7) spontaniczność i silny wpływ emocji dzieci przedszkolne częściej kierują się uczuciem niż logicznym rozumowaniem, jednym z najważniejszych elementów motywujących jest dla nich nauczyciel, a warunkiem dobrego samopoczucia przyjazne, serdecznie i ciepłe stosunki z nauczycielem. Biorąc pod uwagę siły wpływ emocji na działanie dziecka, oprócz nawiązania przyjaznych stosunków, nauczyciel powinien: - stosować techniki budujące dobrą atmosferę na lekcji i rozwijające wrażliwość emocjonalną dziecka, takie jak muzyka, piosenka, gra na instrumentach, humor i komizm historyjek obrazkowych, żartów i scenek, gry i zabawy ruchowe; - umacniać w dziecku poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości poprzez stawianie osiągalnych celów, nacisk na pozytywną informację zwrotną i nagradzanie. 17

18 Obok opisanych powyżej cech charakterystycznych dla przeciętnego dziecka w wieku 5-6 lat, uczniowie będą również przejawiali cechy indywidualne. Chcąc realizować nauczanie skoncentrowane na uczniu i dostosowywać techniki do możliwie jak największej liczby odbiorców a jednocześnie zapewnić różnorodność, należy brać po uwagę różne style uczenia się. I tak, uczniowie o dominującym stylu wzrokowym dobrze reagują na wszelkie pomoce wizualne (rysunki, zdjęcia, plansze) i lepiej zapamiętują rysując, kolorując, układając ilustracje w odpowiedniej kolejności itp. Słuchowcy uczą się zwłaszcza słuchając nauczyciela, kasety, innych uczniów, dlatego korzystne dla nich techniki obejmują słuchanie i opowiadanie historyjek, powtarzanie i uczenie się na pamięć wierszy i piosenek. Uczniowie kinestetyczni, z kolei, w celu zapamiętania muszą zaktywizować całe ciało i pobudzić ośrodki ruchowe. Uczą się przez działanie i dotyk, a wiec odpowiednie dla nich techniki to pantomima, TPR, action series, odgrywanie ról z udziałem rekwizytów, których mogą dotknąć oraz inne zadania obejmujące manipulację (np. wycinanie, przyklejanie itp.). Jak dowodzą badania, zazwyczaj dominującym stylem uczenia się w przeciętnej klasie jest styl wzrokowy. Jednakże biorąc pod uwagę stałą potrzebę ruchu u dziecka w wieku przedszkolnym oraz naturalny dla niego sposób poznawania języka przez słuchanie, konieczne wydaje się stosowanie technik odpowiednich dla wszystkich kanałów sensorycznych. Należy zatem zadbać, by na każdej lekcji dostarczyć uczniom wystarczającej ilości bodźców wzrokowych, słuchowych i ruchowych Rola nauczyciela Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej cechy wspólne i indywidualne młodego ucznia, jak również cele wytyczone przez Program, nauczyciel języka obcego powinien skupić się na realizacji następujących zadań: - obserwowanie i poznawanie dziecka, które jest podstawowym warunkiem zapewnienia poprawnych stosunków w grupie (np. zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów) oraz wyboru odpowiednich dla uczniów technik i metod nauczania; - zachęcanie do nauki języka angielskiego nie tylko poprzez wspomniany wielokrotnie dobór odpowiednich technik nauczania i budowanie przyjaznej atmosfery w klasie, ale również nacisk na pozytywną informację zwrotną i wzmacnianie w dziecku poczucia sukcesu i własnej wartości; - dostarczanie dziecku modelu do naśladowania, zarówno modelu językowego (nauczyciel powinien charakteryzować się przede wszystkim wysokim stopniem poprawności fonetycznej, gdyż ze względu na 18

19 nacisk na umiejętność słuchania, dziecko będzie naśladowało jego wymowę, a wymowa wypracowana w tym wieku najprawdopodobniej przetrwa i zostanie przeniesiona na dalsze lata nauki) jak i modelu zachowań (nauczyciel jest dla dziecka w tym wieku równie ważny jak rodzic, dlatego będzie w zasadniczy sposób wpływał na rozwój osobowości i postaw uczniów). Podkreślić należy, iż niezbędnym warunkiem realizacji powyższych zadań jest bliskość emocjonalna dziecka i nauczyciela (por. Misiorna i Ziętkiewicz 1997, w Pamuła 2003:39), zapewniająca obu stronom potrzebne poczucie komfortu i bezpieczeństwa Formy pracy na lekcji Ze względu na przedstawione wcześniej cele, Program zakłada różnorodne formy interakcji w ramach pojedynczej jednostki lekcyjnej. I tak praca w parach będzie pomocna zwłaszcza we wszelkiego rodzaju dialogach oraz w ćwiczeniach z luką informacyjną. Praca grupowa umożliwi wykonywanie powyższych ćwiczeń jak również realizację projektów zespołowych, w których każdy z uczestników ma do wykonania część większego zadania. Ta forma interakcji stosowana jest często także w grach i zabawach. Choć podkreślić należy znaczenie pracy w parach i grupach dla rozwoju umiejętności społecznych i rozwoju samodzielności, dzieci w tym wieku będą często wolały pracę indywidualną. Sprzyjać jej będą zajęcia rozwijające nie tylko umiejętności językowe, ale również zadania stymulujące ćwiczenie precyzji manualnej i koordynacji wzrokoworuchowej tak ważnych dla wypracowania umiejętności pisania. Nauczyciel powinien również wziąć pod uwagę omówiony wcześniej brak umiejętności, a często nawet chęci współpracy z innymi, i z jednej strony rozwijać społeczne postawy dziecka poprzez angażowanie w interakcję, a z drugiej pozwolić mu na pracę samodzielną, we własnym tempie i, najlepiej, nad wybranymi przez siebie ćwiczeniami. Wreszcie praca z całą klasą wykorzystywana będzie w trakcie prezentowania nowego materiału, słuchania kasety, czy powtarzania chórem nowych wyrazów Przykładowe techniki nauczania Poniżej przedstawiono przykładowe techniki nauczania bez podziału na wiek ucznia (5 czy 6 lat). W zależności od wieku oraz aktualnego poziomu rozwoju językowego, nauczyciel sam wybierze zadania i techniki odpowiednie dla dzieci w danym okresie. 19

20 Nauczanie umiejętności receptywnych (rozumienie mowy) - dopasowywanie ilustracji do usłyszanego słowa, zdania, opisu; - powtarzanie usłyszanych wyrazów, zdań; - odpowiedzi na proste pytania do usłyszanego tekstu; - szeregowanie obrazków według tego, o czym mowa w tekście; - TPR i inne techniki, w których dzieci wykonują zadania i czynności na podstawie poleceń nauczyciela (np. gra Simon says, rysowanie, wędrówka po labiryncie); - słuchanie bajek, historyjek; - słuchanie i śpiewanie piosenek; - oglądanie bajek i filmów. Nauczanie umiejętności mówienia i komunikacji - krótkie odpowiedzi na pytania do tekstu lub obrazka; - łańcuszek pytań i odpowiedzi; - metoda action series; - opisywanie osoby, miejsca, ilustracji; - recytowanie rymowanek i śpiewanie piosenek; - dialogi na podstawie dialogu modelowego w podręczniku; - odgrywanie ról; - dryl językowy (np. pytania i odpowiedzi) Nauczanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i precyzji manualnej - kreślenie po śladzie; - kreślenie różnych kształtów (szlaczków); - kreślenie liter i cyfr; - transponowanie druku na pismo; - kolorowanie, rysowanie (postaci, zwierząt, przedmiotów); - wycinanie, wyklejanie; - prace projektowe. Nauczanie słownictwa - prezentacja za pomocą prostych rysunków, plansz, kart dydaktycznych (flashcards), rekwizytów itp.; - użycie języka ojczystego do wyjaśniania znaczenia; - nazywanie osób, przedmiotów na ilustracji; - dopasowywanie ilustracji do usłyszanego słowa; - powtarzanie słów za nauczycielem, kasetą; 20