PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO"

Transkrypt

1 Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS /06. 1

2 Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie II, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publishers. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie w jakikolwiek sposób, bądź elektroniczny, bądź mechaniczny, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawnictwo EGIS Sp. z o.o. ul. Pilotów 71, Kraków, Poland tel , fax

3 Spis treści 1. METRYCZKA PROGRAMU O AUTORCE ADRESACI PROGRAMU WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA CELE NAUCZANIA OGÓLNE CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OGÓLNE CELE PROGRAMU CELE SZCZEGÓŁOWE TREŚCI NAUCZANIA TEMATY, SYTUACJE, LEKSYKA FUNKCJE KOMUNIKACYJNE KATEGORIE GRAMATYCZNE PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW OGÓLNE ZALECENIA METODYCZNE CHARAKTERYSTYKA UCZNIA A TECHNIKI NAUCZANIA ROLA NAUCZYCIELA FORMY PRACY NA LEKCJI PRZYKŁADOWE TECHNIKI NAUCZANIA MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I TECHNICZNE ŚRODKI NAUCZANIA OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I TECHNIKI ICH OCENIANIA OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW OCENA ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ BIBLIOGRAFIA

4 1. Metryczka Programu 1.1. O autorce Dr Magdalena Kębłowska jest adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej UAM w Poznaniu, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z metodyki nauczania języka angielskiego. W ramach Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli uczy przedmiotów: Integracja międzyprzedmiotowa i Opcje w konstrukcji programów nauczania. Pracowała jako nauczycielka języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym oraz w szkołach języków obcych na kursach ogólnych i egzaminacyjnych (FCE i CAE). Ma praktykę nauczania cudzoziemców oraz rodzimych użytkowników języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych Adresaci Programu - Program przeznaczony jest do nauczania języka angielskiego w przedszkolach (dzieci pięcio- i sześcioletnie) i szkolnych oddziałach przedszkolnych (tzw. zerówkach); - 2 godziny lekcyjne w tygodniu; - optymalna liczebność grup osób. Program adresowany jest do nauczycieli uczących języka angielskiego w przedszkolach i szkolnych oddziałach przedszkolnych. Program pomaga nauczycielowi zaplanować zajęcia, a przede wszystkim dobrać odpowiednie techniki nauczania i materiały, jak również ocenić skuteczność stosowanych środków dydaktycznych. Program pokazuje nauczycielomfilologom, zwłaszcza tym bez kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dziećmi przedszkolnymi, specyfikę pracy z dzieckiem w wieku 5-6 lat poprzez między innymi uświadomienie im cech rozwojowych tej grupy wiekowej. Z Programu mogą również korzystać rodzice uczniów oraz dyrektorzy przedszkoli i szkół, w których gestii będzie leżało zadecydowanie o udziale dzieci w kursie języka angielskiego. Program pozwoli im zapoznać się z celami nauczania na tym poziomie oraz osiągnięciami uczniów, co może znacząco wpłynąć na podjęcie decyzji o wprowadzeniu kursu. Zapoznanie się rodziców z Programem ułatwi współpracę z nauczycielem, gdyż dowiedzą się, w jaki sposób pracować z dzieckiem w domu oraz jakiego rodzaju realnych umiejętności mogą się po dziecku spodziewać po zakończeniu kursu. 4

5 Program może też być pomocny nauczycielowi prowadzącemu klasę lub grupę przedszkolną w sytuacji, gdy nie jest on jednocześnie nauczycielem języka angielskiego. Ponieważ Program zakłada integrację treści i umiejętności zdobywanych przez dziecko na zajęciach nauczania przedszkolnego oraz na lekcjach języka angielskiego (na tyle, na ile jest to możliwe na tym etapie edukacji), współpraca obu pedagogów wydaje się konieczna Warunki realizacji Programu kwalifikacje nauczyciela Optymalnie nauczyciel realizujący Program powinien posiadać pełne kwalifikacje do nauczania zarówno języka angielskiego jak i nauczania przedszkolnego. Ponieważ należy założyć, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca zbyt często w kontekście polskiego przedszkola czy szkoły, przewiduje się, że Program może być realizowany przez nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego, jednakże, jak już podkreślono, przy ścisłej współpracy z nauczycielem prowadzącym grupę, co zapewni niezbędną i wymaganą na tym etapie integrację treści i umiejętności. 5

6 2. Cele nauczania 2.1. Ogólne cele wychowania przedszkolnego Podstawa programowa wychowania przedszkolnego została sformułowana w języku oczekiwań rozwojowych dziecka, ponieważ zakłada, że to właśnie dziecko jest ich faktycznym realizatorem. Zadaniem nauczyciela będzie zatem taka organizacja procesu dydaktycznego, która sprzyja autonomicznej realizacji tych oczekiwań przez dziecko włączone we wspólnotę innych dzieci i dorosłych, pozostające z nimi w różnych relacjach. Oczekiwania rozwojowe dziecka i zadania nauczyciela - dziecko oczekuje akceptacji i bezpieczeństwa, dlatego nauczyciel: nawiązuje emocjonalny kontakt z dzieckiem; rozpoznaje możliwości dziecka i prowadzi systematyczną obserwację jego linii rozwojowej; pomaga w budowaniu pozytywnego własnego ja ; tworzy bezpieczne otoczenie i uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka; - dziecko oczekuje, że pozna i doświadczy komunikowania się z ludźmi; stąd nauczyciel: umożliwia doświadczenia w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym; tworzy okazje do dyskutowania, negocjowania, dochodzenia do kompromisu oraz do komunikowania się w sposób niewerbalny; umożliwia tworzenie i odtwarzanie tekstów mówionych i pisanych; - dziecko oczekuje, że będzie zaspokajać ciekawość oraz pozna sposoby porządkowania i reprezentowania otaczającej rzeczywistości, dlatego nauczyciel: umożliwia bezpieczne kontakty z ludźmi i przedmiotami w sytuacjach znanych i nie znanych dziecku; wykorzystuje i tworzy okazje do poznawania rzeczywistości, np. poprzez manipulowanie, przekształcanie, odkrywanie, eksperymentowanie; stwarza okazje do dostrzegania i opisywania różnic, podobieństw i relacji między przedmiotami; umożliwia porządkowanie i klasyfikowanie przedmiotów i zjawisk; dba o wielość i różnorodność kontekstów aktywności dziecka, projektując sytuacje edukacyjne; organizuje sytuacje wywołujące zdziwienie i zaskoczenie; 6

7 umożliwia poznawanie i stosowanie symboli i znaków; prowokuje do zadawania pytań i formułowania odpowiedzi dotyczących sytuacji problemowych i zadaniowych; - dziecko oczekuje, że pozna i rozwinie własne możliwości twórcze, a więc nauczyciel: wspiera działania twórcze w różnych aktywnościach dziecka; organizuje warunki i sytuacje pozwalające dziecku na poznanie jego możliwości twórczych oraz tworzy okazje do niekonwencjonalnych zastosowań przedmiotów, symboli, znaków; dostarcza wiedzy na temat zróżnicowanych form wyrażania siebie; - dziecko oczekuje, że doświadczy sposobów wyrażania i rozpoznawania emocji własnych i innych ludzi; stąd nauczyciel: umożliwia przeżywanie i ekspresję własnych stanów emocjonalnych dziecka w różnych formach niewerbalnych i werbalnych; uczy sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i reagowania na przejawy emocji innych ludzi; - dziecko oczekuje, że pozna reguły życia w grupie i dlatego nauczyciel: umożliwia i organizuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi; dostarcza przykładów rozwiązywania sytuacji społecznych na zasadzie tolerancji; tworzy okazje do zajmowania różnych pozycji w układach interakcyjnych oraz do podejmowania wspólnych zadań i rozwiązywania problemów; - dziecko oczekuje, że doświadczy samodzielności i skuteczności działania, a więc nauczyciel: wspiera samodzielne działania dziecka; pomaga w dostrzeganiu, planowaniu i realizowaniu zadań przez dziecko; umożliwia poznawanie i stosowanie różnych sposobów rozwiązywania zadań i ich ocenę; umożliwia podejmowanie decyzji i zdawanie sobie sprawy z ich konsekwencji; organizuje warunki i sytuacje pozwalające na poznanie możliwości własnych i innych ludzi, np. wynikających ze stanu zdrowia, czy zróżnicowania płci. Do najważniejszych zadań placówki wychowania przedszkolnego należy wspieranie i integrowanie działań wychowawczych poprzez: - dostarczanie rodzicom wiedzy pedagogicznej i uwrażliwianie ich na potrzeby i możliwości dziecka; 7

8 - informowanie o postępach dziecka, wskazując osiągnięcia, powodzenia i podejmowane próby; - uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w domu. Podkreślić należy, że rodzice współuczestniczą w organizowaniu edukacji w przedszkolu. Powyższe cele i zadania placówki nauczania przedszkolnego odnoszą się do całego procesu wychowania jak i do nauczania języka obcego. Ponieważ podstawa programowa przewiduje wprowadzenie obowiązkowych zajęć z języka obcego dopiero na drugim etapie edukacyjnym (tj. od klasy czwartej szkoły podstawowej), nie precyzuje ona zaleceń dotyczących nauczania języka obcego w oddziałach przedszkolnych. Dlatego też niniejszy Program wytycza cele zgodne z podstawą programową biorąc pod uwagę bieżące i przyszłe potrzeby wychowawcze i językowe małego ucznia, a zwłaszcza rozwój elementarnych umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim Ogólne cele Programu Nadrzędnym celem Programu jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem. Tak więc podstawowe umiejętności, które można i należy rozwijać to rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa. Zakłada się, że te sprawności, z kolei, staną się bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na następnych etapach edukacyjnych. Wraz z rozwijaniem umiejętności językowych, Program zakłada budowanie motywacji dziecka, bez której jakikolwiek sukces wydaje się niemożliwy. Motywacja ma ogromny wpływ na aktywność i ukierunkowanie działania, a więc łatwiej i trwalej zapamiętujemy to, co zapamiętać chcemy, co nas interesuje i sprawia nam przyjemność (por. Pamuła 2003:19). Ponieważ na tym etapie edukacji dzieci będą najczęściej miały swój pierwszy sformalizowany kontakt z językiem angielskim i ponieważ w tym wieku nie posiadają one motywacji wewnętrznej (tzn. nie uczą się języka dla samych siebie), istotne jest by nauka języka obcego była dla nich doświadczeniem pozytywnym. Raz zachęcone przez nauczyciela, chętniej podejmą trud nauki w późniejszych latach, kiedy to zacznie się w nich stopniowo wykształcać motywacja wewnętrzna. Stąd należy zwrócić szczególną uwagę na budowanie pozytywnego stosunku dziecka do przedmiotu. 8

9 Kolejnym nie mniej istotnym celem Programu jest realizowanie jednego z kluczowych postulatów podstawy programowej wychowania przedszkolnego zaspokajanie ciekawości dziecka, umożliwianie mu poznawania otaczającego świata i porządkowania zjawisk. Aby to osiągnąć Program zakłada integrację międzyprzedmiotową, która pozwala na holistyczne czyli całościowe postrzeganie człowieka i świata. Nauczanie języka angielskiego powinno być zatem skoordynowane z tym, czym dzieci aktualnie zajmują się na innych zajęciach. Dotyczy to zarówno treści jak i umiejętności. Na przykład nie można od dziecka oczekiwać, by umiało określać godziny w języku angielskim, jeśli jeszcze nie poznało zegara i zasad określania czasu na zajęciach ogólnorozwojowych. Rolą lekcji języka obcego powinno być więc wspieranie i utrwalanie treści i umiejętności już zdobytych lub właśnie przez dziecko zdobywanych. W ten sposób pokazujemy małemu uczniowi spójny obraz świata i uczymy go wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w innych sytuacjach, co jest niezbędnym warunkiem rozwoju samodzielności. Ponadto fakt, że raz wyćwiczona umiejętność lub zapamiętana informacja jest później wykorzystywana w innych kontekstach stanowi silny czynnik motywujący. Tak więc, by zapewnić integrację międzyprzedmiotową, jak już wcześniej wspomniano, jeśli nauczyciel języka angielskiego nie jest jednocześnie nauczycielem prowadzącym dzieci, niezbędna jest ścisła współpraca między oboma pedagogami. Wreszcie podkreślić należy aspekt wychowawczy zajęć z języka angielskiego. Dla dzieci przedszkolnych nauczyciel, tak jak rodzice, to autorytet i wzór do naśladowania w każdej dziedzinie. Dlatego też obok nauczania języka, istotnym zadaniem nauczyciela będzie troska o rozwój umiejętności społecznych małego ucznia, wykształcenie w nim pozytywnych postaw, przyjaźni, tolerancji, współpracy, negocjacji zasad fair-play oraz uwrażliwienie na potrzeby innych. Wychowywać można oceniając postępowanie bohaterów z bajek, ucząc współpracy w parach i grupach, angażując dzieci w gry i zabawy językowe. Nie mniej ważnym celem wychowawczym będzie wspieranie dziecka w budowaniu własnej tożsamości jako jednostki odrębnej lecz należącej do większej społeczności. Co więcej na tym etapie można stopniowo uświadamiać dzieciom ich przynależność narodową i kulturową, zaszczepiając w nich jednocześnie postawę otwartości, tolerancji i poszanowania innych kultur i ras. 9

10 Podsumowując, Program wytycza cele zgodne z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego ze szczególnym podkreśleniem integracji międzyprzedmiotowej, budowaniem motywacji dziecka oraz wychowawczego charakteru nauczania Cele szczegółowe Chcąc określić szczegółowe cele nauczania języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych, należy pamiętać, iż: - zajęcia będą miały charakter nieobowiązkowy, a więc o wiele mniej sformalizowany niż np. lekcje w szkole podstawowej; - nie istnieją wytyczne podstawy programowej dotyczące nauczania języka obcego na tym etapie, dlatego też Program wytyczy własne cele, które będą uwzględniały możliwości ucznia i warunki nauczania, pozostając w zgodzie z ogólnymi zaleceniami podstawy dla wychowania przedszkolnego; - lekcje języka angielskiego będą stanowić integralną część całego procesu edukacji w przedszkolach i zerówkach; stąd zadania kursu będą wykraczały poza cele czysto językowe. Jak już wspomniano, na tym etapie nauczania zasadniczym celem będzie nie tyle rozwój precyzyjnie określonych umiejętności językowych ile uwrażliwianie dziecka na język angielski. Oznacza to oczywiście że młody uczeń nabędzie pewnych umiejętności i wiedzy, ale ważniejsze będzie dla niego samo doświadczenie języka obcego i uświadomienie sobie, że istnieją różne sposoby porozumiewania się. Biorąc pod uwagę powyższe warunki przeprowadzania kursu, Program przyjmuje następujące cele szczegółowe: Umiejętności receptywne - rozumienie prostych i powtarzalnych poleceń (nauczyciela, z kasety); - rozumienie ogólnego sensu prostych i krótkich dialogów (wspartych ilustracją); - wyszukiwanie znanych słów, zwrotów, pytań i innych szczegółowych informacji w usłyszanych krótkich tekstach. Umiejętności produktywne Niewerbalne - kreślenie różnych kształtów; - kreślenie liter i pisanie cyfr; - kolorowanie kształtów, postaci, itp. (np. według podanego kodu lub usłyszanej instrukcji); 10

11 - wycinanie, przyklejanie postaci, ilustracji itp. w odpowiednich miejscach; - rysowanie np. członków własnej rodziny, przyborów szkolnych, zabawek; - pokazywanie różnych czynności ruchami ciała. Werbalne - wypowiadanie poznanych słów, zwrotów, krótkich zdań (np. nazywając przedmioty, postacie, czynności na obrazku; przedstawijąc siebie i nnych, witając się i żegnając); - zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi. Cele wychowawcze - nauka umiejętności społecznych (współpracy z innymi w parach, grupach, zespołach); - wdrażanie do wyrażania własnych opinii i uczuć oraz uwrażliwienie na opinie i uczucia innych osób; - kształtowanie szacunku dla członków rodziny, postawy koleżeństwa i otwartości wobec innych; - wdrażanie do oceny zachowań swoich i innych oraz przewidywanie ich potencjalnych konsekwencji; - rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej i społecznej; - rozwijanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur. 11

12 3. Treści nauczania 3.1. Tematy, sytuacje, leksyka - rodzina: członkowie rodziny; - szkoła: przybory szkolne; - dom: opis domu, pokoi, meble i sprzęty domowe, zabawki, kolory; - jedzenie: artykuły spożywcze; - zwierzęta: nazwy zwierząt, części ciała zwierząt; - czas wolny: przyjęcie, zabawa, wakacje, święta Funkcje komunikacyjne - powitanie, pozdrawianie, żegnanie (Hello. How are you? Goodbye. See you); - przedstawianie siebie i innych (I m Cindy. This is Oscar. Nice to meet you.); - podziękowanie (It s great. Thanks.). - identyfikacja osób, przedmiotów i zwierząt (This is a dog. It s Mummy.); - identyfikacja miejsca (np. Where is the rubber? On the desk.); - mówienie o ilości (How many boys? Two.); - wyrażanie posiadania (I ve got a blue bed.); - mówienie o umiejętnościach (Can the tortoise climb? No, it can t.); - wyrażanie upodobań (I don t like eggs.); - mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia (Larry is playing the trumpet.) Kategorie gramatyczne - czasowniki to be, have (got), can/can t; - tryb rozkazujący; - czas Present Continuous, czas Present Simple (czasownik like); - określniki this, that; - przyimki miejsca. 12

13 4. Procedury osiągania celów 4.1. Ogólne zalecenia metodyczne Jak już wspomniano w rozdziale omawiającym cele, Program kładzie nacisk na rozwój rozumienia mowy, znajomości słownictwa i podstawowych umiejętności komunikacyjnych dziecka, zaszczepienie pozytywnego stosunku do nauki języka angielskiego i wykształcenie społecznie pożądanych postaw. Wszystkie treści i umiejętności powinny zaś być skoordynowane z innymi zajęciami dydaktycznymi. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cele, Program nie rekomenduje jednej słusznej metody nauczania, a raczej proponuje podejście eklektyczne, umożliwiające wybór takich technik i form pracy, które będą odpowiadały danej grupie uczniów. Program zakłada podejście skoncentrowane na uczniu (learner-centered), co pozwoli na realizację postulatu uwzględniania indywidualnych potrzeb, możliwości i upodobań dziecka. Dostosowując treści nauczania do tego, co dla dziecka odpowiednie i bliskie jego doświadczeniu (np. rodzina, zwierzęta domowe, zabawki) sprawiamy, że lekcje języka angielskiego i wiedza na nich zdobywana stają się częścią świata dziecka, a tym samym motywują je do aktywnego i chętnego udziału w procesie dydaktycznym. Zaleca się stosowanie wielu i różnorodnych technik nauczania tak, by dotrzeć do każdego ucznia i wykorzystać jego potencjał. Takie skoncentrowanie zabiegów dydaktycznych na osobie ucznia przyczyni się zarówno do rozwoju jego motywacji, umocni w nim wiarę we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu, jak i pozytywne wpłynie na rozwój samodzielności. Wśród metod, z których nauczyciel może czerpać inspirację lub techniki odpowiednie dla dzieci przedszkolnych wyróżnić należy: - Metodę Naturalną, która nawiązuje do procesów charakterystycznych dla akwizycji języka ojczystego poprzez m.in.: zapewnienie dziecku maksymalnego kontaktu z językiem obcym (nabywając język ojczysty dzieci są nim otoczone ); nacisk na słuchanie i rozumienie języka kierowanego do dziecka, przy czym język ten powinien lekko wykraczać poza aktualny poziom rozwoju językowego dziecka (ucząc 13

14 się języka ojczystego dzieci również pokazują, że rozumieją, co się do nich mówi wykonując np. plecenia typu Połóż książkę na stole zanim zaczną mówić); nie zmuszanie dziecka, by samodzielnie podejmowało próby mówienia, kiedy jeszcze nie czuje się gotowe (dzieci same decydują, kiedy zaczną mówić w języku ojczystym); - Metodę Bezpośrednią, która podkreśla używanie języka obcego na lekcji kosztem zredukowania lub nawet całkowitej eliminacji języka ojczystego. Dzięki temu dzieci są nie tylko otoczone językiem angielskim, ale też mogą nauczyć się postrzegać i poznawać świat właśnie w tym języku. Ma to istotne znaczenie również dla późniejszej nauki języka obcego, ponieważ pozwala ograniczyć chęć tłumaczenia wszystkiego z angielskiego na polski i odwrotnie, co może prowadzić do problemów ze swobodnym komunikowaniem się; - Metodę Komunikacyjną, która zaleca podejmowanie prób komunikowania się od pierwszego kontaktu z językiem obcym. Choć, jak wspomniano powyżej, nauczyciel nie powinien zmuszać dziecka do mówienia, kiedy ono nie chce, techniki pochodzące z tej metody (np. odgrywanie scenek, gry językowe i ogólne zadania z luką informacyjną) są bardzo atrakcyjne dla małego ucznia i potrafią zachęcić go do aktywnego udziału w lekcji i produkcji językowej; - Metodę Reagowania Całym Ciałem (TPR), która podobnie jak Metoda Naturalna, zwraca uwagę na rozwój umiejętności słuchania i rozumienie języka adresowanego do dziecka. Poza tym, TPR to niezwykle pomocna technika w pracy z tą grupą wiekową pozwalająca na zaktywizowanie całego ciała, a więc zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dziecka przedszkolnego; - Metodę Audiolingwalną, która, choć w inny sposób niż Metoda Komunikacyjna, stymuluje rozwój mowy i poprawnej wymowy w języku obcym. Technika drylu językowego mimo, iż przez wielu dydaktyków krytykowana, wydaje się również odpowiednim dla dziecka przedszkolnego sposobem na ćwiczenie struktur gramatycznych, wyrażeń i fraz typowych dla nauczanego języka. Powyższe metody i techniki z nich pochodzące to propozycja dla nauczyciela, który, jak już wspomniano, powinien stosować szeroko pojętą różnorodność, a więc wybierać różne strategie, formy pracy, ćwiczenia, materiały itp. w ramach pojedynczej jednostki lekcyjnej. Każdorazowy wybór odpowiednich zabiegów dydaktycznych będzie zaś zależał od cech danej grupy dzieci. Dlatego też zasadne wydaje się uświadomienie nauczycielowi zarówno cech wspólnych dzieci przedszkolnych, jak i różniących ich cech indywidualnych. Ponadto zapoznanie się nauczyciela z charakterystyką ucznia w tym wieku pozwoli uniknąć 14

15 niebezpieczeństwa uczenia przedszkolaków tak, jak grupy dzieci starszych (ośmio- czy dziesięciolatków) czy nawet nastolatków Charakterystyka ucznia a techniki nauczania Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzują następujące wspólne cechy 1 : 1) myślenie konkretne nie potrafią myśleć abstrakcyjnie. Dlatego też pojęcia abstrakcyjne (np. państwo, narodowość, gramatyka) są dla nich niezrozumiałe. Należy więc: - naukę języka opierać na konkretnych sytuacjach i przedmiotach; - wprowadzać słownictwo i zwroty bliskie doświadczeniu dziecka; - unikać objaśnień i terminów gramatycznych, a struktury gramatyczne wprowadzać jako całe frazy i zdania; 2) pamięć mechaniczna, szybkie zapominanie i krótkie okresy koncentracji dzieci przedszkolne nie panują nad swoja pamięcią, dlatego trudno im przypomnieć sobie, czego już się nauczyły. Cechuje je uwaga mimowolna, automatyczna, dlatego łatwo się rozpraszają i męczą. Stąd trzeba: - wielokrotnie powtarzać materiał; - stosować techniki oparte na powtórzeniach, a jednocześnie atrakcyjne dla dziecka (np. piosenki, wiersze, rymowanki, wyliczanki); - opierać zajęcia na wielu krótkich i różnorodnych zadaniach; - stosować różnorodne bodźce podtrzymujące uwagę: pomoce wizualne (np. obrazki, film), muzykę, ruch fizyczny i manipulację (np. wycinacie, przyklejanie, kolorowanie); 3) potrzeba słuchania i umiejętność naśladowania ponieważ, co już podkreślano, poprzez słuchanie dzieci nauczyły się języka ojczystego, rozwijanie tej sprawności wydaje się naturalnym sposobem poznawania drugiego języka. Co więcej, dzięki, między innymi, elastyczności organów mowy, dzieci w tym wieku potrafią znakomicie naśladować obce dźwięki. Sprzyja temu brak zahamowań i strachu przed artykułowaniem nieznanych dźwięków. Dlatego też należy: - skoncentrować się na rozwoju sprawności rozumienia ze słuchu poprzez wystawianie dziecka na język obcy kiedy to tylko możliwe a unikanie języka ojczystego na lekcji; 1 W opisie cech wspólnych dzieci wczesnoszkolnych wykorzystano informacje z Komorowska 2001 i Pamuła

16 - unikać zmuszania dzieci do wypowiadania się w języku obcym jeżeli nie czują się gotowe; ten etap nauczania potraktować jako wstęp do późniejszego rozwoju nauki mówienia; - zachęcać uczniów do powtarzania nowych dźwięków, wyrazów, fraz (zwłaszcza w wierszykach, piosenkach, wyliczankach); 4) stała potrzeba aktywności fizycznej należy zatem: - stosować techniki nauczania oparte na ruchu fizycznym (np. TPR, metodę action series, w której wykonywane czynności są nazywane w języku obcym, odgrywanie scenek i dialogów wymagających aktywności fizycznej); - w miarę możliwości uwzględniać ćwiczenia tzw. Brain Gym czyli gimnastyki mózgu, które nie tylko angażują dziecko fizycznie, ale również przyczyniają się do zaktywizowania obu półkul mózgowych, co może zasadniczo wpływać na sukces w nauczaniu; - stosować ćwiczenia i zadania rozwijające zarówno precyzję manualną jak i koordynację wzrokowa-ruchową (np. kreślenie po śladzie, rysowanie, kolorowanie, wycinanie), niezbędne w celu wykształcenia umiejętności pisania; 5) brak rozwiniętej motywacji wewnętrznej, co oznacza potrzebę nieustannego zachęcania przez czynniki zewnętrzne, takie jak: - interesujące i bliskie dziecku tematy; - atrakcyjne materiały nauczania; - różnorodność form pracy, technik i ćwiczeń, w tym wiele gier i zabaw; - zachęcanie dziecka do mówienia, ale nie zmuszanie go, jeśli nie czuje się gotowe; - stawianie osiągalnych celów i poczucie sukcesu; - pozytywna informacja zwrotna; - miła atmosfera w klasie; - pozytywne stosunki z nauczycielem; 6) brak rozwiniętych umiejętności społecznych uczeń w tym wieku miewa problemy z podporządkowaniem się normom grupowym, co może powodować agresję i negatywizm, a nawet odrzucenie przez grupę. Innym aspektem niedojrzałości społecznej jest brak świadomości przynależności narodowej i kulturowej. Należy, więc: - stosować techniki i aktywności zachęcające do współdziałania, a w mniejszym stopniu rywalizacji (np. wspólne projekty i zadania w parach, grupach; różnorodne gry, w których wielu wygrywa i, najlepiej, nikt nie przegrywa, ponieważ ktoś 16

17 wykonał zadanie jako pierwszy, ktoś inny wykonał zadanie najstaranniej, ktoś poprawnie wymówił, inny ładnie narysował, a jeszcze inny ładnie zaśpiewał); - zachęcać dzieci do komunikowania się w sytuacjach konfliktowych i odgrywać rolę mediatora, łagodzić konflikty; - włączać do nauki języka obcego zasady poprawnego zachowania (np. przywitanie się i pożegnanie z nauczycielem, używanie zwrotów grzecznościowych w języku obcym); - stosować rutyny klasowe, które dają dziecku poczucie bezpieczeństwa, ułatwiają orientację w czasie, pomagają zapobiec problemom z dyscypliną, a jednocześnie pozwalają na efektywne wykorzystanie języka obcego w klasie (np. powitanie i pożegnanie, przeczytanie listy obecności, określanie dnia tygodnia, daty, pogody, przeznaczenie określonego czasu lekcji na zajęcia plastyczne, na piosenkę, na zabawę czy opowiadanie bajek); - świętowanie urodzin, imienin, specjalnych dni w roku (np. Dzień Matki, Dzień Babci), co pozytywnie wpływa na wzajemne poznawanie się dzieci i ich integrację; - stosowanie materiałów dydaktycznych, w których pokazani są przedstawiciele różnych ras, narodowości i kultur, jak również obchodzenie świąt (Bożego Narodzenia, Wielkanocy, świąt państwowych), dzięki czemu dzieci rozwijają zarówno swoją tożsamość narodową i kulturową jak i uczą się tolerancji i otwartości w stosunku do innych kultur i narodowości; 7) spontaniczność i silny wpływ emocji dzieci przedszkolne częściej kierują się uczuciem niż logicznym rozumowaniem, jednym z najważniejszych elementów motywujących jest dla nich nauczyciel, a warunkiem dobrego samopoczucia przyjazne, serdecznie i ciepłe stosunki z nauczycielem. Biorąc pod uwagę siły wpływ emocji na działanie dziecka, oprócz nawiązania przyjaznych stosunków, nauczyciel powinien: - stosować techniki budujące dobrą atmosferę na lekcji i rozwijające wrażliwość emocjonalną dziecka, takie jak muzyka, piosenka, gra na instrumentach, humor i komizm historyjek obrazkowych, żartów i scenek, gry i zabawy ruchowe; - umacniać w dziecku poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości poprzez stawianie osiągalnych celów, nacisk na pozytywną informację zwrotną i nagradzanie. 17

18 Obok opisanych powyżej cech charakterystycznych dla przeciętnego dziecka w wieku 5-6 lat, uczniowie będą również przejawiali cechy indywidualne. Chcąc realizować nauczanie skoncentrowane na uczniu i dostosowywać techniki do możliwie jak największej liczby odbiorców a jednocześnie zapewnić różnorodność, należy brać po uwagę różne style uczenia się. I tak, uczniowie o dominującym stylu wzrokowym dobrze reagują na wszelkie pomoce wizualne (rysunki, zdjęcia, plansze) i lepiej zapamiętują rysując, kolorując, układając ilustracje w odpowiedniej kolejności itp. Słuchowcy uczą się zwłaszcza słuchając nauczyciela, kasety, innych uczniów, dlatego korzystne dla nich techniki obejmują słuchanie i opowiadanie historyjek, powtarzanie i uczenie się na pamięć wierszy i piosenek. Uczniowie kinestetyczni, z kolei, w celu zapamiętania muszą zaktywizować całe ciało i pobudzić ośrodki ruchowe. Uczą się przez działanie i dotyk, a wiec odpowiednie dla nich techniki to pantomima, TPR, action series, odgrywanie ról z udziałem rekwizytów, których mogą dotknąć oraz inne zadania obejmujące manipulację (np. wycinanie, przyklejanie itp.). Jak dowodzą badania, zazwyczaj dominującym stylem uczenia się w przeciętnej klasie jest styl wzrokowy. Jednakże biorąc pod uwagę stałą potrzebę ruchu u dziecka w wieku przedszkolnym oraz naturalny dla niego sposób poznawania języka przez słuchanie, konieczne wydaje się stosowanie technik odpowiednich dla wszystkich kanałów sensorycznych. Należy zatem zadbać, by na każdej lekcji dostarczyć uczniom wystarczającej ilości bodźców wzrokowych, słuchowych i ruchowych Rola nauczyciela Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej cechy wspólne i indywidualne młodego ucznia, jak również cele wytyczone przez Program, nauczyciel języka obcego powinien skupić się na realizacji następujących zadań: - obserwowanie i poznawanie dziecka, które jest podstawowym warunkiem zapewnienia poprawnych stosunków w grupie (np. zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów) oraz wyboru odpowiednich dla uczniów technik i metod nauczania; - zachęcanie do nauki języka angielskiego nie tylko poprzez wspomniany wielokrotnie dobór odpowiednich technik nauczania i budowanie przyjaznej atmosfery w klasie, ale również nacisk na pozytywną informację zwrotną i wzmacnianie w dziecku poczucia sukcesu i własnej wartości; - dostarczanie dziecku modelu do naśladowania, zarówno modelu językowego (nauczyciel powinien charakteryzować się przede wszystkim wysokim stopniem poprawności fonetycznej, gdyż ze względu na 18

19 nacisk na umiejętność słuchania, dziecko będzie naśladowało jego wymowę, a wymowa wypracowana w tym wieku najprawdopodobniej przetrwa i zostanie przeniesiona na dalsze lata nauki) jak i modelu zachowań (nauczyciel jest dla dziecka w tym wieku równie ważny jak rodzic, dlatego będzie w zasadniczy sposób wpływał na rozwój osobowości i postaw uczniów). Podkreślić należy, iż niezbędnym warunkiem realizacji powyższych zadań jest bliskość emocjonalna dziecka i nauczyciela (por. Misiorna i Ziętkiewicz 1997, w Pamuła 2003:39), zapewniająca obu stronom potrzebne poczucie komfortu i bezpieczeństwa Formy pracy na lekcji Ze względu na przedstawione wcześniej cele, Program zakłada różnorodne formy interakcji w ramach pojedynczej jednostki lekcyjnej. I tak praca w parach będzie pomocna zwłaszcza we wszelkiego rodzaju dialogach oraz w ćwiczeniach z luką informacyjną. Praca grupowa umożliwi wykonywanie powyższych ćwiczeń jak również realizację projektów zespołowych, w których każdy z uczestników ma do wykonania część większego zadania. Ta forma interakcji stosowana jest często także w grach i zabawach. Choć podkreślić należy znaczenie pracy w parach i grupach dla rozwoju umiejętności społecznych i rozwoju samodzielności, dzieci w tym wieku będą często wolały pracę indywidualną. Sprzyjać jej będą zajęcia rozwijające nie tylko umiejętności językowe, ale również zadania stymulujące ćwiczenie precyzji manualnej i koordynacji wzrokoworuchowej tak ważnych dla wypracowania umiejętności pisania. Nauczyciel powinien również wziąć pod uwagę omówiony wcześniej brak umiejętności, a często nawet chęci współpracy z innymi, i z jednej strony rozwijać społeczne postawy dziecka poprzez angażowanie w interakcję, a z drugiej pozwolić mu na pracę samodzielną, we własnym tempie i, najlepiej, nad wybranymi przez siebie ćwiczeniami. Wreszcie praca z całą klasą wykorzystywana będzie w trakcie prezentowania nowego materiału, słuchania kasety, czy powtarzania chórem nowych wyrazów Przykładowe techniki nauczania Poniżej przedstawiono przykładowe techniki nauczania bez podziału na wiek ucznia (5 czy 6 lat). W zależności od wieku oraz aktualnego poziomu rozwoju językowego, nauczyciel sam wybierze zadania i techniki odpowiednie dla dzieci w danym okresie. 19

20 Nauczanie umiejętności receptywnych (rozumienie mowy) - dopasowywanie ilustracji do usłyszanego słowa, zdania, opisu; - powtarzanie usłyszanych wyrazów, zdań; - odpowiedzi na proste pytania do usłyszanego tekstu; - szeregowanie obrazków według tego, o czym mowa w tekście; - TPR i inne techniki, w których dzieci wykonują zadania i czynności na podstawie poleceń nauczyciela (np. gra Simon says, rysowanie, wędrówka po labiryncie); - słuchanie bajek, historyjek; - słuchanie i śpiewanie piosenek; - oglądanie bajek i filmów. Nauczanie umiejętności mówienia i komunikacji - krótkie odpowiedzi na pytania do tekstu lub obrazka; - łańcuszek pytań i odpowiedzi; - metoda action series; - opisywanie osoby, miejsca, ilustracji; - recytowanie rymowanek i śpiewanie piosenek; - dialogi na podstawie dialogu modelowego w podręczniku; - odgrywanie ról; - dryl językowy (np. pytania i odpowiedzi) Nauczanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i precyzji manualnej - kreślenie po śladzie; - kreślenie różnych kształtów (szlaczków); - kreślenie liter i cyfr; - transponowanie druku na pismo; - kolorowanie, rysowanie (postaci, zwierząt, przedmiotów); - wycinanie, wyklejanie; - prace projektowe. Nauczanie słownictwa - prezentacja za pomocą prostych rysunków, plansz, kart dydaktycznych (flashcards), rekwizytów itp.; - użycie języka ojczystego do wyjaśniania znaczenia; - nazywanie osób, przedmiotów na ilustracji; - dopasowywanie ilustracji do usłyszanego słowa; - powtarzanie słów za nauczycielem, kasetą; 20

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 Elżbieta Pełka-Pryszcz Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie 16

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową Nauczyciel: Anna Synoradzka Liczba godzin tygodniowo w klasach I-III: 2 godziny 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym

Język angielski w nauczaniu przedszkolnym Język angielski w nauczaniu przedszkolnym Mariola Bogucka Lublin, 21.10.2015 Cele nauczania języka angielskiego w przedszkolu Integracja lekcji języka angielskiego i nauczania przedszkolnego Kompetencje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Plan prezentacji pytania: - Jak dzieci uczą się języka obcego? - Jak rodzic może uczyć języka obcego swoje dziecko? - Jak sprawić, aby dziecko polubiło

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej

Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe Raport Dyrektoriatu Generalnego Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Nauczanie języków obcych wsród najmłodszych obywateli WNIOSEK Nauczyciele nie powinni

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III Podczas trwania procesu nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane w klasach I, II, III) nauczyciel stopniowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Obszary podlegające ocenianiu słuchanie i słownictwo - stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWOSĄDZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ JĘZYK ANGIELSKI I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III 1 I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według programu,, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

Sharing Stories about Cooperation nagrodzony European Language Label w 2009 nagrodzony European Language Label w 2010

Sharing Stories about Cooperation nagrodzony European Language Label w 2009 nagrodzony European Language Label w 2010 I. Informacje Ogólne! 1. Metryczka programu Przedmiot: język angielski Typ szkoły: szkoła podstawowa uczniowie w wieku 6-12 Autor: Anneta Sadowska-Martyka Warunki powstania programu: Program opracowany

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Rok szkolny: 2017/2018 I OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE słuchanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Sarah M Howell i Lisa Kester-DodgsonTreetops 1, Oxford Univeristy Press. Nr dopuszczenia MEN:

Bardziej szczegółowo

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna.

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna. Temat: My Holiday. I will go to London. Wprowadzenie słownictwa związanego z wakacyjnymi Elementy czasu Future Simple Czas zajęć: 45-60 minut Cele ogólne: rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku

Bardziej szczegółowo

Uczniowie czują potrzebę zaspokajania naturalnej ciekawości świata, wyrażania swoich emocji, zdobywania i pogłębiania wiedzy.

Uczniowie czują potrzebę zaspokajania naturalnej ciekawości świata, wyrażania swoich emocji, zdobywania i pogłębiania wiedzy. Autorski program nauczania opracowany w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. "Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. ADRESAT Uczniowie klasy

Bardziej szczegółowo

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania I. Podstawy prawne: 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w Szkole Podstawowej dla klasy 1-3 Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z wymaganiami stawianymi przez: Nową Podstawę Programową, Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 4A Trener: Katarzyna Mokwioska Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19 w Kaliszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 29 września

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę dobrej pracy.

Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę dobrej pracy. WSPÓLNY JĘZYK CZYLI JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. ZAMIAST WSTĘPU KILKA CENNYCH REFLEKSJI Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: III TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04, numer dopuszczenia 30/2/2010

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III Barbara Pytlarska, Joanna Malcherek, Marzena Wyrobek Nauczyciele Języka Angielskiego i Mniejszości Niemieckiej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 wrzesnia1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, oraz z 2009 r. Nr.6 poz.33, Nr 31 poz. 206

Bardziej szczegółowo

Dwujęzyczność w klasach I-VI

Dwujęzyczność w klasach I-VI Dwujęzyczność w klasach I-VI Program - Wprowadzenie do nauczania dwujęzycznego dla klas I-VI szkoły podstawowej "First Steps into Bilingual Edu" przeznaczony jest do realizacji dla dzieci w klasach I-VI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt;

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: uczeń zna liczebniki 1-15; potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; zna słownictwo z zakresu: najbliższa rodzina,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W GŁOGOWIE IM. ORLĄT LWOWSKICH DLA KLAS I - III Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1.Poinformowanie ucznia i rodzica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PISZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PISZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PISZU ROK SZKOLNY 2016/2017 1 I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki.

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1- III Szkoły Podstawowej Obowiązkowe wyposażenie: Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa II- książka

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 KRYTERIA NA POSZCZEGO LNE OCENY : KLASA II W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I, II, III I ETAP EDUKACYJNY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I, II, III I ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I, II, III I ETAP EDUKACYJNY 1 Zespół Szkół w Cmolasie Szkoła Podstawowa im. prof. Jana Czekanowskiego I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: I TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04 numer dopuszczenia 30/2/2010 Tytuł:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBLINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś

Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe zasady oceniania Język angielski Klasy I III Nauczyciel: Magdalena Karaś Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z języka angielskiego zgodne są z Wewnątrzszkolnym System Oceniania (WSO) zawartym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z J Ę Z Y K A K A S Z U B S K I E G O Zajęcia z języka kaszubskiego prowadzone są w wymiarze 3 godzin tygodniowo w grupach międzyklasowych lub utworzonych

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1 Rok szkolny 2011/2012 Nauczyciel: mgr Łukasz Pruchnik Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy I - III w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II NAUCZYCIEL: Ewa Popiela OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE NA ZAJĘCIACH: PODRĘCZNIK, ĆWICZENIE, ZESZYT PRZEDMIOTOWY,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OZIMKU OPRACOWANIE ANNA MAZUR EWA KWIATKOWSKA OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH KRYTERIA Nauka języków obcych

Bardziej szczegółowo

Go Tiger! czyli jak pomóc własnemu dziecku w nauce języka angielskiego

Go Tiger! czyli jak pomóc własnemu dziecku w nauce języka angielskiego Go Tiger! czyli jak pomóc własnemu dziecku w nauce języka angielskiego Drodzy rodzice! Czy chcielibyście zrozumieć, jak języka obcego uczy się Wasze dziecko i wspierać je w procesie tej nauki? Z pewnością

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Welcome Friends.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Welcome Friends. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Welcome Friends. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego 1. AUTOR Nauczyciel kontraktowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla klas I III Szkoły Podstawowej nr 27

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla klas I III Szkoły Podstawowej nr 27 Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego dla klas I III Szkoły Podstawowej nr 27 Obowiązujące podręczniki Klasa I S. M.Howell, L. Kester-Dodgson- Young Treetops 1 Class Book 1 S. M.Howell, L.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego na rok szkolny 2016/2017 1. Podstawowe umiejętności rozwijane przez uczniów podczas lekcji to: - rozpoznawanie i zrozumienie prostych poleceń - nazywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III. obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS I III obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 Wymagania konieczne* : - zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, - reaguje na proste komunikaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ. w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana

PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ. w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana PROGRAM AUTORSKI ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NAUKA SŁÓW PRZEZ ZABAWĘ w grupie uczniów w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach w roku szkolnym 2014/2015 REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących w klasach 1-3 szkoły podstawowej II etap edukacyjny dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

Bardziej szczegółowo