UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Studiów Edukacyjnych DROGA DO SUKCESU ZACZYNA SIĘ OD PASJI. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE.

2 O WYDZIALE Wydział Studiów Edukacyjnych powstał w 1993 r. w wyniku przekształcenia Instytutu Pedagogiki istniejącego w ramach Wydziału Nauk Społecznych w kolejny samodzielny wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest jedną z nielicznych placówek naukowych w Polsce, która posiada uprawnienia w zakresie nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki oraz do wszczęcia procedury dotyczącej tytułu naukowego profesora nauk społecznych. Wydział Studiów Edukacyjnych położony jest przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu. WYDZIAŁ W LICZBACH 6 budynków (przy ul. Szamarzewskiego, przy ul. Słowackiego oraz przy ul. Międzychodzkiej) 136 nauczycieli akademickich ponad 5500 studentów 2 kierunki studiów w tym 18 specjalności 35 doktorantów ok. 190 tys. woluminów w Bibliotece Dwuwydziałowej 23 zakłady i 3 pracownie

3 SPIS KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI 2014/2015 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE I ST. II ST. I ST. II ST. PEDAGOGIKA SPECJALNA spec. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PEDAGOGIKA SPECJALNA spec. PEDAGOGIKA WSPIERAJĄCA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI PEDAGOGIKA spec. EDUKACJA ELEMENTARNA I NAUCZANIE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM NAUCZYCIELSKIE STUDIA DWUPRZEDMIOTOWE PEDAGOGIKA spec. DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE PEDAGOGIKA spec. DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE /zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Pile/ PEDAGOGIKA spec. EDUKACJA DOROSŁYCH I GERONTOLOGIA PEDAGOGIKA spec. EDUKACJA ELEMENTARNA I JĘZYK ANGIELSKI NAUCZYCIELSKIE STUDIA DWUPRZEDMIOTOWE PEDAGOGIKA spec. EDUKACJA ELEMENTARNA I JĘZYK NIEMIECKI NAUCZYCIELSKIE STUDIA DWUPRZEDMIOTOWE PEDAGOGIKA spec. EDUKACJA ELEMENTARNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA NAUCZYCIELSKIE STUDIA DWUPRZEDMIOTOWE PEDAGOGIKA spec. EDUKACJA MEDIALNA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE PEDAGOGIKA spec. KSZTAŁCENIE ZDALNE PEDAGOGIKA spec. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA PEDAGOGIKA spec. SOCJOTERAPIA I PROMOCJA ZDROWIA PEDAGOGIKA spec. RESOCJALIZACJA PEDAGOGIKA spec. RESOCJALIZACJA /Kolegium Europejskie im. Jana Pawła II w Gnieźnie/ PEDAGOGIKA spec. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA PEDAGOGIKA spec. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I NAUCZANIE POCZĄTKOWE NAUCZYCIELSKIE STUDIA DWUPRZEDMIOTOWE PEDAGOGIKA spec. EDUKACJA ELEMENTARNA I WYCHOWANIE FIZYCZNE PEDAGOGIKA spec. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ PEDAGOGIKA spec. PORADNICTWO I POMOC PSYCHOPEDAGOGICZNA PEDAGOGIKA spec. ANIMACJA CZASU WOLNEGO I REKREACJA RUCHOWA PEDAGOGIKA spec. EDUKACJA ELEMENTARNA I KSZTAŁCENIE ARTYSTYCZNE DZIECKA PEDAGOGIKA spec. EDUKACJA EUROPEJSKA Stan na dzień: Aktualne informacje na temat kierunków i specjalności:

4 STUDIA DOKTORANCKIE Studia doktoranckie realizowane na WSE rozpoczynają się procedurą konkursową, trwają 4 lata i kończą się obroną pracy doktorskiej oraz nadaniem stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prowadzone są we wszystkich specjalnościach w ramach kierunku PEDAGOGIKA. W czasie studiów doktoranckich podejmowana jest aktywność dydaktyczna oraz naukowo-badawcza. Poprzez prowadzone badania doktorant uczestniczy w życiu środowiska naukowego zarówno w kraju, jak i za granicą, biorąc m.in. udział w stażach oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych. STUDIA PODYPLOMOWE Wydział oferuje absolwentom uczelni wyższych możliwość podjęcia nauki na następujących studiach podyplomowych: Akademia Trenera, Doradztwo Zawodowe i Personalne, Edukacja Przedszkolna i Opieka nad małym dzieckiem, Gerontologia, Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii, Pedagogiki Specjalnej w zakresie Terapii Pedagogicznej, Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Zarządzanie Oświatą (Poznań, Piła), Przygotowanie Pedagogiczne (Poznań, Gniezno), Pomoc Psychologiczna i Coaching w edukacji. CZEGO I JAK UCZYMY O wysokiej jakości kształcenia na Wydziale świadczą uzyskiwane akredytacje dla kierunku PEDAGOGIKA udzielone przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz fakt, że w ostatnich latach WSE konsekwentnie zdobywał czołowe miejsca we wszystkich rankingach polskich wydziałów pedagogicznych ogłaszanych przez Politykę, Wprost, Newsweek czy Rzeczpospolitą. Na WSE kandydaci mają możliwość studiowania na dwóch kierunkach: PEDAGOGIKA oraz PEDAGO- GIKA SPECJALNA w obrębie 18 specjalności wybieranych zgodnie z zainteresowaniami kandydatów i realizowanych w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Kierunek pedagogika jest również w ofercie w ośrodkach zamiejscowych UAM w Gnieźnie i Pile. Zapewniamy na WSE pomoc wszystkim osobom niepełnosprawnym poprzez m.in. ofertę stypendialną, wystawianie zaświadczeń PFRON, niwelowanie barier architektonicznych (winda, podjazdy) czy udostępnianie studentom niedosłyszącym przenośnego Systemu FM. Studenci niepełnosprawni mają ponadto możliwość korzystania z pomocy Asystenta Studenta Niepełnosprawnego, udziału w obozach rehabilitacyjno-integracyjnych oraz członkostwa w Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych UAM Ad Astra. Każdego roku wielu studentów odbywa zagraniczne staże naukowe realizowane m.in. w ramach programu ERASMUS oraz uczestniczy w semestralnej wymianie studentów pomiędzy Uniwersytetami w Polsce w ramach programu MOST oraz MISHiS. Na Wydziale znajduje się również Księgarnia Fundacji UAM oferująca szeroki wybór literatury z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

5 CO PO STUDIACH Absolwent Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną może pracować m.in. jako pedagog specjalny w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwent Pedagogiki wspierającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiada kwalifikacje do pracy m.in. w placówkach oświatowo-wychowawczych czy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako pedagog specjalny terapeuta. Absolwent Doradztwa zawodowego i personalnego posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy jako doradca zawodowy i personalny, a także ma możliwość samozatrudnienia w obszarze usług doradczych i szkoleniowych. Absolwent Edukacji dorosłych i gerontologii posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do opieki i udzielania pomocy w starzeniu typowym oraz niepomyślnym, patologicznym. Jest przygotowany do pracy w placówkach edukacyjnych dla osób dojrzałych i seniorów (od 50+). Absolwent Edukacji elementarnej i języka angielskiego lub edukacji elementarnej i języka niemieckiego posługuje się biegle językiem angielskim lub niemieckim, jest twórczym i kompetentnym nauczycielem, który potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i doświadczenie w swojej pracy np. jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel nauczania początkowego, nauczyciel języka angielskiego lub niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwent Wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego to osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne oraz wszechstronne kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także do pełnienia roli wychowawcy i nauczyciela prowadzącego grupy i klasy integracyjne. Absolwent Edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej posiada przygotowanie pedagogiczne do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz nauczania, wychowania i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się. Jest przygotowany do pracy m.in. w przedszkolu, szkole czy placówkach prowadzących terapię pedagogiczną Absolwent Edukacji elementarnej i nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jest przygotowany do podejmowania efektywnych działań związanych z nauczaniem i wychowaniem dzieci, wspomaganiem i wspieraniem ich rozwoju. Absolwent Edukacji medialnej i technologii informacyjnych posiada interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne i praktyczne dla edukacyjnego zastosowania nowych mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Posiada kwalifikacje zawodowe do pracy m.in. w instytucjach medialnych, np. w prasie, radiu, telewizji i agencjach reklamowych. Absolwent Kształcenia zdalnego posiada umiejętności projektowania i zarządzania strukturą platform edukacyjnych; tworzy materiały: tekstowe, audialne, wizualne. Posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach i firmach zajmujących się kształceniem zdalnym (e-learningiem). Absolwent specjalności Opiekuńczo-wychowawczej ma przygotowanie pedagogiczne i zarazem kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach zajmujących się opieką i innymi formami pomocy, a także profilaktyką i terapią m.in. w ośrodkach pomocy, ośrodkach adopcyjnych, przyszkolnych bursach i internatach lub pogotowiach opiekuńczych. Absolwent Socjoterapii i promocji zdrowia posiada szczegółową wiedzę na temat zdrowia, edukacji zdrowotnej, profilaktyki, promocji zdrowia i socjoterapii. Jest przygotowany do przeprowadzenia diagnozy pedagogicznej problemów wychowawczych i niepowodzeń szkolnych m.in. w placówkach oświatowych, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Absolwent Resocjalizacji ma wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, posiada umiejętności z zakresu diagnozy zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m.in. w placówkach wymiaru sprawiedliwości, tj. w policji, służbie więziennej i w schroniskach dla nieletnich. Absolwent Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada wiedzę o prawidłowym i zaburzonym rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem okresu od poczęcia do 7 roku życia. Potrafi przygotować kompleksowe programy terapeutyczne we współpracy z innymi specjalistami, m.in. w specjalistycznych poradniach medycznych: rehabilitacyjnych, pediatrycznych, zdrowia psychicznego, w żłobkach i domach małego dziecka czy w przedszkolach specjalnych i integracyjnych. Absolwent Edukacji elementarnej i wychowania fizycznego posiada kwalifikacje i uprawnienia do samodzielnego planowania i organizowania procesu kształcenia zintegrowanego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także do pracy z dziećmi w instytucjach opieki nad dzieckiem do lat 3. Posiada również kwalifikacje do pracy m.in. w klubach sportowych. Absolwent Zarządzania oświatą posiada kwalifikacje do pracy m.in. w instytucjach oświatowych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na stanowiskach kierowniczych. Zdobyte wiadomości i umiejętności

6 pozwalają na organizację nadzoru, sprawnego zarządzania, kształcenia umiejętności praktycznych. Absolwent Poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie pomocy psychopedagogicznej, poradnictwa i coachingu, zagadnień związanych z profilaktyką społeczną, diagnozowaniem potrzeb oraz świadczeniem pomocy i formalnego wsparcia osobom w różnych kategoriach wiekowych. Posiada kwalifikacje do pracy m.in. w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Absolwent specjalności Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje pedagoga animatora czasu wolnego. Ma możliwość pracy m.in. w instytucjach systemu oświaty, placówkach wychowawczych i opiekuńczych. Ma przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Absolwent Edukacji elementarnej i kształcenia artystycznego dziecka legitymuje się wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi spełnianie się w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz nauczyciela w placówkach wychowania pozaszkolnego prowadzących zajęcia artystyczne. NASZE OSIĄGNIĘCIA Na Wydziale Studiów Edukacyjnych wydawane są ogólnopolskie czasopisma, w których publikowane są artykuły, raporty z badań oraz polemiki i recenzje naukowców z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce oraz na świecie: Studia Edukacyjne, Kultura Społeczeństwo Edukacja, Biuletyn Historii Wychowania, Neodidagmata, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej oraz Studenckie Zeszyty Naukowe. Pracownicy naukowi WSE pełnią funkcje w ważnych gremiach na szczeblu krajowym i europejskim. Zasiadają m.in. w: Sejmie RP, Radzie Polityki Penitencjarnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Komitecie Rozwoju Edukacji Narodowej PAN, Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN oraz w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym. Otrzymują również prestiżowe nagrody PAN za wybitne i twórcze prace naukowe. WSE dzięki imponującej działalności konferencyjnej potwierdza swoją wysoką pozycję naukową wśród wydziałów pedagogicznych w Polsce. Odzwierciedla to organizacja cyklu konferencji o charakterze krajowym i międzynarodowym. Studenci WSE mogą poszczycić się licznymi nagrodami m.in. wyróżnieniem w konkursie Poznański Wolontariusz Roku 2012 czy też nagrodą w konkursie na najlepszy studencki biznesplan organizowanym przez InQbator Technologiczny Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Dane kontaktowe dla kandydatów na studia: Wydział Studiów Edukacyjnych ul. Szamarzewskiego 89, Poznań tel.: , faks: