RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY"

Transkrypt

1

2

3 NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2010 r.

4 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Spis treści do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE Strona Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat... 4 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 5 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 6 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 7 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych... 9 Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Podstawowe informacje o Banku Ochrony Środowiska S.A. i Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A Sezonowość lub cykliczność działalności w okresie śródrocznym Informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dane porównawcze Korekty błędów dotyczących poprzednich okresów WaŜniejsze oszacowania i oceny Zarządzanie ryzykiem finansowym Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Ogólne koszty administracyjne Lokaty w innych bankach oraz kredyty i poŝyczki udzielone innym bankom Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i poŝyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Aktywa zastawione Zobowiązania wobec klientów Rezerwy Podatek dochodowy Pozostałe zobowiązania Aktywa i zobowiązania warunkowe Kapitał podstawowy Informacje dodatkowe do rachunku środków pienięŝnych Sprawozdawczość dotycząca segmentów Transakcje z podmiotami powiązanymi Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pienięŝnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ

5 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 30. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach śródrocznych bieŝącego roku obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieŝący okres śródroczny Wypłacone dywidendy (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję), z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu pierwszego półrocza 2010 roku, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym Skutek zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu pierwszego półrocza 2010, łącznie z połączeniem jednostek gospodarczych, przejęciem lub sprzedaŝą jednostek zaleŝnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat Banku Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pienięŝnych Banku Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Podstawowe informacje o Banku Ochrony Środowiska S.A Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Dane porównawcze Zarządzanie kapitałem Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty Kredyty i poŝyczki udzielone klientom Sezonowość lub cykliczność działalności w okresie śródrocznym Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pienięŝnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w poprzednich okresach śródrocznych bieŝącego roku obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieŝący okres śródroczny Wypłacone dywidendy (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję), z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu pierwszego półrocza 2010 roku, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym Skutek zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu pierwszego półrocza 2010, łącznie z połączeniem jednostek gospodarczych, przejęciem lub sprzedaŝą jednostek zaleŝnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacją i zaniechaniem działalności Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Transakcje z podmiotami powiązanymi

6 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat Działalność kontynuowana Nota 2 kwartał okres od do za okres 6 miesięcy zakończony kwartał okres od do za okres 6 miesięcy zakończony Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze Koszty z tytułu odsetek i podobne koszty Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych Wynik z pozycji wymiany Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Ogólne koszty administracyjne Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto ObciąŜenia podatkowe część bieŝąca część odroczona Zysk netto Z tego przypadający na: - akcjonariuszy Banku akcjonariuszy niekontrolujących Zysk na akcję przypadający akcjonariuszom Banku za dany okres (w zł): podstawowy 2,23 0,13 rozwodniony 2,23 0,13 Działalność zaniechana w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku oraz w roku 2009 nie wystąpiła. Noty przedstawione na stronach od 10 do 59 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 4

7 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 2 kwartał okres od do za okres 6 miesięcy zakończony kwartał okres od do za okres 6 miesięcy zakończony Zysk netto Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy (netto) Całkowity dochód ogółem Z tego przypadający na: - akcjonariuszy Banku akcjonariuszy niekontrolujących Noty przedstawione na stronach od 10 do 59 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 5

8 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Nota Kasa, środki w Banku Centralnym Lokaty w innych bankach oraz kredyty i poŝyczki udzielone innym bankom Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i poŝyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: dostępne do sprzedaŝy utrzymywane do terminu zapadalności Aktywa zastawione Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu podatku dochodowego bieŝące odroczone Inne aktywa Aktywa razem ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Rezerwy Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Banku: Kapitał podstawowy Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Udział mniejszości w kapitale własnym - - Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem Noty przedstawione na stronach od 10 do 59 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 6

9 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Kapitał zakładowy (nota 25) Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitał przypadający na akcjonariuszy Banku Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostały kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy Razem kapitał własny Stan na Wycena aktywów dostępnych do sprzedaŝy Podatek odroczony z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaŝy Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Wynik netto Całkowity dochód ogółem PodwyŜszenie kapitału Podział wyniku, w tym: Przeniesienie wyniku na pozostałe kapitały Pozostała dystrybucja wyniku Stan na () Stan na Wycena aktywów dostępnych do sprzedaŝy Podatek odroczony z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaŝy Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Wynik netto Całkowity dochód ogółem Podział wyniku, w tym: Przeniesienie wyniku na pozostałe kapitały Przeniesienie z tytułu zaokrągleń Stan na Noty przedstawione na stronach od 10 do 59 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

10 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym c.d. Kapitał podstawowy Kapitał zakładowy (nota 25) Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitał przypadający na akcjonariuszy Banku Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostały kapitał zapasowy Zyski zatrzymane Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ogólnego ryzyka Niepodzielony wynik finansowy Razem kapitał własny Stan na Wycena aktywów dostępnych do sprzedaŝy Podatek odroczony z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaŝy Zyski i straty odnoszone na kapitał własny Wynik netto Całkowity dochód ogółem Podział wyniku, w tym: Przeniesienie wyniku na pozostałe kapitały Pozostała dystrybucja wyniku Stan na () Noty przedstawione na stronach od 10 do 59 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8

11 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych Metoda pośrednia PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ nota za okres 6 miesięcy zakończony Zysk brutto Korekty razem: Amortyzacja Odsetki z działalności inwestycyjnej Odsetki z działalności finansowej Zysk z tytułu działalności inwestycyjnej Zapłacony podatek dochodowy Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu wyceny pochodnych instrumentów finansowych Zmiana stanu lokat w innych bankach oraz kredytów i poŝyczek udzielonych innym bankom Zmiana stanu kredytów i poŝyczek udzielonych klientom Zmiana stanu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych Zmiana stanu aktywów zastawionych Zmiana stanu innych aktywów Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków i Banku Centralnego Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów Zmiany stanu rezerw Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zmiana stanu pozostałych zobowiązań Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Wykup innych lokat na rynku pienięŝnym Wykup papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności Odsetki otrzymane Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 1 90 Wydatki Nabycie wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wydatki Odsetki zapłacone od obligacji emitowanych przez Banku Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej PRZEPŁYWY PIENIĘśNE NETTO, RAZEM BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH ŚRODKI PIENIĘśNE I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘśNE I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH NA KONIEC OKRESU Środki pienięŝne i ekwiwalenty środków pienięŝnych o ograniczonej moŝliwości dysponowanie (nota 26) Noty przedstawione na stronach od 10 do 59 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 9

12 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Podstawowe informacje o Banku Ochrony Środowiska S.A. i Grupie Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A Bank Ochrony Środowiska S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. jest Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej Bankiem lub BOŚ S.A., lub jednostką dominującą) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12. Bank został utworzony na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Nr 42 z dnia 15 września 1990 roku i aktu notarialnego z dnia 28 września 1990 roku o utworzeniu Banku. Bank został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy w dniu 4 czerwca 2001 roku pod numerem KRS oraz nadano mu numer statystyczny REGON Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) działalność Banku została zaklasyfikowana jako PKD 6512 A. Czas trwania jednostki dominującej jest nieoznaczony. Naczelną misją Banku jest wspieranie poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych działań słuŝących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, a takŝe rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią. Według statutu przedmiotem działalności Banku jest gromadzenie środków pienięŝnych, udzielanie kredytów, dokonywanie rozliczeń pienięŝnych, wykonywanie innych usług bankowych oraz świadczenie finansowych usług konsultacyjno-doradczych. Do zakresu działania Banku naleŝy: - przyjmowanie wkładów pienięŝnych płatnych na Ŝądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, - prowadzenie innych rachunków bankowych, - udzielanie kredytów, - udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, - emitowanie bankowych papierów wartościowych, - przeprowadzanie bankowych rozliczeń pienięŝnych, - wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, - udzielanie poŝyczek pienięŝnych, - wykonywanie operacji czekowych i wekslowych, - wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich uŝyciu, - nabywanie i zbywanie wierzytelności pienięŝnych, - przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, - prowadzenie skupu i sprzedaŝy wartości dewizowych, - udzielanie i potwierdzanie poręczeń, - wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, - pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pienięŝnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, - pełnienie funkcji banku depozytariusza. Do zakresu działania Banku naleŝy ponadto: - obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, - zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, - dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, - dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłuŝnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłuŝnika, - nabywanie i zbywanie nieruchomości, - świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, w szczególności w zakresie związanym z ekologią, - świadczenie usług faktoringowych, 10

13 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe - prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, - pośredniczenie w prowadzeniu przez fundusze inwestycyjne zapisów na jednostki uczestnictwa, a takŝe pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusze inwestycyjne jednostek uczestnictwa, - świadczenie usług pośrednictwa na rzecz domów maklerskich, - świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, - prowadzenie czynności windykacyjnych na zlecenie banków oraz podmiotów, z którymi Bank zawarł umowy o wspólnym finansowaniu lub umowy o realizację działań w ramach programów operacyjnych. Od dnia 24 stycznia 1997 roku decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), akcje Banku zostały dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie i zakwalifikowane do działu finanse - sektor bankowy. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało w dniu 19 sierpnia 2010 roku zatwierdzone przez Zarząd jednostki dominującej do publikacji w dniu 23 sierpnia 2010 roku Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. objętych konsolidacją. Grupę Kapitałową Banku Ochrony Środowiska S.A. na dzień 30 czerwca 2010 roku tworzy Bank Ochrony Środowiska S.A., pełniący rolę dominującą nad jednostką zaleŝną Domem Maklerskim BOŚ S.A. i jego jednostką zaleŝną BOŚ Eko Profit S.A. Lp. Spółki podporządkowane Siedziba Podmiot zaleŝny bezpośrednio 1. Dom Maklerski BOŚ S.A. Rodzaj działalności Warszawa Usługi maklerskie Udział % w kapitale Spółki na Podmiot zaleŝny pośrednio (podmiot zaleŝny od DM BOŚ S.A.) Udział % w głosach na dzień Metoda konsolidacji 100% 100% Konsolidacja metodą pełną KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. Gosp. KRS BOŚ Eko Profit S.A. Warszawa Pośrednictwo finansowe, działalność usługowa 100% 100% Konsolidacja metodą pełną Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. Gosp. KRS Na dzień 30 czerwca 2009 roku udział Banku w kapitale Domu Maklerskiego BOŚ S.A., jak teŝ udział w głosach Spółki wynosił 100%. Grupa posiada 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe Ekoleasing S.A. w upadłości. Z uwagi na toczące się postępowanie upadłościowe, przed dniem 1 stycznia 2004 roku Grupa utraciła kontrolę jak równieŝ jakiekolwiek znaczące wpływy na Spółkę. W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółka wykazywana jest jako aktywa dostępne do sprzedaŝy i objęta jest 100% odpisem aktualizującym. 11

14 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 1.3. Opis jednostek zaleŝnych objętych śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie obejmuje dane Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz BOŚ Eko Profit S.A., które konsolidowane są metodą pełną. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - podmiot zaleŝny Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwany dalej w skrócie DM BOŚ S.A. lub Dom Maklerski) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej nr 78/80 został utworzony w dniu 6 kwietnia 1994 roku aktem notarialnym o utworzeniu Domu Maklerskiego BOŚ S.A. sporządzonym przez Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 (rep A nr 1392/94). Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego w dniu 15 kwietnia 1994 roku Dział B nr Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dom Maklerski BOŚ S.A. uzyskał zezwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego na podstawie decyzji KPWiG z dnia 18 sierpnia 1994 roku. Od 1 marca 1996 roku DM BOŚ S.A. jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych (zwanej dalej GPW) i od tego dnia rozpoczął bezpośrednie działanie na GPW. W związku ze zmianą Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 8 grudnia 2000 roku. (Dz.U. Nr 122, poz. 1315), Dom Maklerski ponownie na podstawie złoŝonego do KPWiG wniosku uzyskał zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Działalność maklerska obejmuje wykonywanie czynności polegających na: przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, wykonywaniu zleceń, o których mowa powyŝej, na rachunek dającego zlecenie, nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek maklerskich instrumentów finansowych, zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych, oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych, świadczeniu usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeŝeli ich przedmiotem są maklerskie instrumenty finansowe, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pienięŝnych słuŝących do ich obsługi, z wyłączeniem rachunków prowadzonych przez bank powierniczy, doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, organizowaniu alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeŝeniem art.21 ust. 3 i art. 33 ust. 3 ww. ustawy. BOŚ Eko Profit S.A. - podmiot zaleŝny pośrednio Spółka akcyjna BOŚ Eko Profit S.A. została zawiązana dnia 12 sierpnia 2009 roku aktem notarialnym o utworzeniu BOŚ Eko Profit S.A. sporządzonym przez Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Szarej 14 lok. 15 (rep A nr 6216/2009). Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12 lok 133. Spółka została zarejestrowana w dniu 2 września 2009 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. Gosp. KRS pod numerem Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 milion złotych i dzieli się na 1 milion akcji o wartości nominalnej 1 złotych kaŝda. Wszystkie akcje Spółki BOŚ Eko Profit S.A. zostały w całości objęte i opłacone przez Dom Maklerski BOŚ S.A. Przedmiotem działalności Spółki jest: pozostała działalność wydawnicza, działalność portali internetowych, pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 12

15 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe działalność holdingów finansowych, działalność trustów, funduszów i podobnych inwestycji finansowych, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność agencji reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej BOŚ S.A. a) Skład Zarządu Banku Skład Zarządu Banku zarówno na dzień 30 czerwca 2010 roku jak i na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco: Mariusz Klimczak Adam Zbigniew Grzebieluch Stanisław Kolasiński Marek Kazimierz Serafiński Krzysztof Wojciech Telega - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu W dniu 29 października 2009 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Jacka Pierzyńskiego na stanowisko Wiceprezesa pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu BOŚ S.A. Uchwała wejdzie w Ŝycie z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego stosownie do postanowień art. 22 b ust. 1 Ustawy Prawo bankowe. Do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania KNF nie wydał ww. zgody. b) Skład Rady Nadzorczej Banku W skład Rady Nadzorczej Banku zarówno na dzień 30 czerwca 2010 roku jak i na dzień 31 grudnia 2009 roku wchodzili: Marcin Likierski Jacek Maciej Bajorek Marian Adam Pigan Józef Kozioł Michał Juliusz Machlejd Marian Malicki Michał Jacek Wysocki Ryszard Ochwat - Przewodniczący - Wiceprzewodniczący - Sekretarz - Członek - Członek - Członek - Członek - Członek Na wniosek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Akcjonariusza posiadającego 79,10% udziału w kapitale BOŚ S.A. - Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. na dzień 25 sierpnia 2010 r. na którym, zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza planowane jest podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 9 osób oraz powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. 2. Sezonowość lub cykliczność działalności w okresie śródrocznym Bank świadczy usługi finansowe, które nie mają charakteru sezonowego. Wyniki Domu Maklerskiego BOŚ S.A. są zaleŝne od koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Sezonowość nie ma istotnego wpływu na wyniki BOŚ Eko Profit S.A. 13

16 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 3. Informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3.1. Podstawa sporządzenia Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (Grupa Kapitałowa BOŚ S.A., Grupa Kapitałowa, Grupa) obejmuje śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku oraz dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku oraz dane porównawcze za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku i za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku oraz obejmuje śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2009 roku. Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmują równieŝ dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 roku - nie były one przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską (MSSF) obowiązującymi na dzień sprawozdawczy tj. 30 czerwca 2010 roku oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym i śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku oraz śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2010 roku wraz z danymi porównywalnymi zostały sporządzone przy zastosowaniu takich samych zasad rachunkowości dla kaŝdego z okresów za wyjątkiem prezentacji wyceny pochodnych instrumentów finansowych. Począwszy od 1 stycznia 2010 r. zmiany wartości godziwej wszystkich instrumentów pochodnych wykazywane są w rachunku zysków i strat bieŝącego okresu w pozycji Wynik na działalności handlowej Zmiany prezentacji danych porównawczych zostały przedstawione w nocie 4 sprawozdania. Prezentowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 r. spełnia wymogi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w tym takŝe Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 34 odnoszącego się do śródrocznej sprawozdawczości finansowej. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma róŝnicy między standardami MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF). Dom Maklerski BOŚ S.A. od dnia 1 stycznia 2008 roku sporządza sprawozdania finansowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami MSSF zatwierdzonymi przez UE. BOŚ Eko Profit S.A. prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Ustawa ) z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami ( polskie standardy rachunkowości ). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostki, wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdania finansowego tej jednostki do zgodności z MSSF. 14

17 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone według zasady kosztu historycznego z wyjątkiem wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu oraz wszystkich kontraktów pochodnych wycenianych do wartości godziwej. Stosowane przez Grupę zasady rachunkowości zostały szczegółowo opisane w Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku w pkt Zasady rachunkowości stosowano przy zachowaniu zasady ciągłości we wszystkich prezentowanych okresach sprawozdawczych. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych (tys.zł). Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Bank oraz spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŝenie kontynuowania działalności przez Bank oraz spółki Grupy w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź ograniczenia dotychczasowej działalności. W niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości, jakie zastosowano przy sporządzaniu rocznego pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2010 roku: MSSF 2 Płatności w formie akcji: Grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pienięŝnych mający zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku. Zmiana ma na celu wyjaśnienie sposobu ujęcia księgowego grupowych transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pienięŝnych. Zastępuje ona KIMSF 8 oraz KIMSF 11. Zastosowanie tej zmiany nie miało wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy, poniewaŝ nie miały miejsca Ŝadne zdarzenia, których by ona dotyczyła. MSSF 3 Połączenia jednostek (znowelizowany) oraz MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (zmieniony) mające zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Znowelizowany MSSF 3 wprowadza istotne zmiany do sposobu ujmowania połączeń jednostek mających miejsce po tej dacie. Zmiany te dotyczą wyceny udziałów niekontrolujących, ujmowania kosztów związanych bezpośrednio z transakcją, początkowego ujmowania i późniejszej wyceny zapłaty warunkowej oraz rozliczenia połączeń wieloetapowych. Zmiany te wpływają na wartość rozpoznanej wartości firmy, wyniki prezentowane za okres, w którym nastąpiło nabycie jednostki oraz wyniki raportowane w kolejnych okresach. Zmieniony MSR 27 wymaga, by zmiany udziału w kapitale jednostki zaleŝnej (nieprowadzące do utraty kontroli) były ujmowane jako transakcje z właścicielami. W konsekwencji takie transakcje nie będą prowadziły do powstania wartości firmy ani rozpoznania zysku lub straty. Dodatkowo standard zmienia sposób alokacji strat poniesionych przez jednostki zaleŝne oraz ujmowania utraty kontroli nad nimi. Zmiany do MSSF 3 oraz MSR 27 wpłyną na przyszłe transakcje nabycia lub utraty kontroli nad jednostkami zaleŝnymi a takŝe transakcje z udziałowcami nieposiadającymi kontroli. Zmiana w polityce rachunkowości została wprowadzona prospektywnie i nie miała wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy. MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Spełniające kryteria pozycje zabezpieczane mający zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Zmiany dotyczą wyznaczenia jednostronnego ryzyka w pozycji zabezpieczanej oraz wyznaczania, w określonych sytuacjach, inflacji jako zabezpieczanego ryzyka bądź części ryzyka. Zmiana nie miała wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy. KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom mająca zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Interpretacja zawiera wskazówki w zakresie ujęcia księgowego transakcji, w ramach których następuje wydanie właścicielom aktywów niegotówkowych w formie dystrybucji rezerw lub dywidendy. Interpretacja ta nie miała wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy. 15

18 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Zmiany wynikające z corocznego przeglądu MSSF: MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy oraz działalność zaniechana: zmiana wyjaśnia, Ŝe jeŝeli jednostka zaleŝna spełnia kryteria klasyfikacji jako przeznaczona do sprzedaŝy, wszystkie jej aktywa i zobowiązania są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy, nawet jeŝeli po transakcji sprzedaŝy jednostka dominująca zachowa udziały niekontrolujące w tej jednostce zaleŝnej. Zmiana ma zastosowanie prospektywne i nie ma wpływu na sytuację finansową ani na wyniki działalności Grupy. MSSF 8 Segmenty operacyjne: Wyjaśniono, iŝ aktywa i zobowiązania segmentu naleŝy wykazywać tylko wówczas, gdy aktywa takie i zobowiązania są włączone do miar wykorzystywanych przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych. PoniewaŜ główny organ Grupy odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych dokonuje przeglądu aktywów i zobowiązań segmentu, Grupa kontynuuje ujawnianie wymaganych informacji w nocie 27. MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pienięŝnych: Wyraźnie stwierdzono, Ŝe jako przepływy pienięŝne z działalności inwestycyjnej zaklasyfikować moŝna jedynie wydatki prowadzące do rozpoznania składnika aktywów. Zmiana ta nie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. MSR 36 Utrata wartości aktywów: Wyjaśnia, iŝ największa dozwolona jednostka przyporządkowania wartości firmy nabytej w wyniku połączenia jednostek dla celów testów na utratę wartości to segment operacyjny w rozumieniu MSSF 8 przed zagregowaniem dla celów sprawozdawczości. Zmiana ta nie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy, poniewaŝ coroczny test na utratę wartości jest przeprowadzany przed zagregowaniem. MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Wyjaśniono, Ŝe opcja wcześniejszej spłaty jest uwaŝana za ściśle powiązaną z umową zasadniczą, jeŝeli cena wykonania opcji daje poŝyczkodawcy zwrot w kwocie w przybliŝeniu równej wartości bieŝącej utraconych odsetek za pozostały do końca okres umowy zasadniczej. MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Wyjaśniono, iŝ z zakresu MSR 39 wyłączone są jedynie kontrakty terminowe forward kupna lub sprzedaŝy zawierane pomiędzy jednostką przejmującą i sprzedającym udziałowcem, których rezultatem będzie połączenie jednostek na dzień przejęcia w przyszłości, a nie instrumenty pochodne w przypadku, których wymagane jest podjęcie działań przez którąkolwiek ze stron. Zastosowanie wszystkich powyŝszych zmian nie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie Ŝadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w Ŝycie. Zarząd Banku nie przewiduje aby wprowadzenie nowych standardów oraz interpretacji, które nie weszły jeszcze w Ŝycie miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę zasady rachunkowości, z wyjątkiem zmian, które będą wprowadzone przez MSSF 9. Efekt zmian wynikających z MSSF 9, który został opublikowany do daty zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, wpłynie na prezentację pozycji bilansowych Grupy oraz ujawnienia prezentowane w informacjach dodatkowych, natomiast zmiany te nie będą miały istotnego wpływu na wynik netto Grupy. 16

19 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 4. Dane porównawcze Na dzień 30 czerwca 2010 roku Grupa dokonała następujących zmian prezentacyjnych w stosunku do uprzednio publikowanych sprawozdań finansowych na dzień 30 czerwca 2009 roku: Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat Pozycja w rachunku Wynik na działalności handlowej Wynik z pozycji wymiany Tytuł Zmiana prezentacji wyniku z tytułu wyceny do wartości godziwej transakcji FX spot i FX forward Zmiana prezentacji wyniku z tytułu wyceny do wartości godziwej transakcji FX spot i FX forward Dane opublikowane za okres 6 miesięcy zakończony Wpływ korekty prezentacyjnej Dane zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym Zmiana prezentacji miała na celu ujednolicenie sposobu prezentacji wyceny pochodnych instrumentów finansowych. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych Pozycja w rachunku Tytuł Dane opublikowane za okres 6 miesięcy zakończony Wpływ korekty prezentacyjnej Dane zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym Korekty razem: Odsetki z działalności inwestycyjnej Odsetki od papierów utrzymywanych do terminu zapadalności Zmiana stanu innych lokat na rynku pienięŝnym Zmiana stanu inwestycyjnych (lokacyjnych) papierów wartościowych Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Wykup obligacji NBP wykazany w części inwestycyjnej Zmiana stanu papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności wykazywana w części inwestycyjnej

20 Grupa Kapitałowa BOŚ S.A. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Pozycja w rachunku Tytuł Dane opublikowane PRZEPŁYWY PIENIĘśNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ za okres 6 miesięcy zakończony Wpływ korekty prezentacyjnej Dane zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym WPŁYWY Wykup innych lokat na rynku pienięŝnym Wykup papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności Odsetki otrzymane Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Wykup obligacji NBP Wykup obligacji Skarbu Państwa Odsetki otrzymane od wykupionych papierów wartościowych W celu ujednolicenia prezentacji przepływów pienięŝnych z tytułu papierów wartościowych utrzymywanych do zapadalności, wykazywanych w Przepływach pienięŝnych z działalności inwestycyjnej zaistniała konieczność zmiany prezentacji w okresie porównawczym. 5. Korekty błędów dotyczących poprzednich okresów W okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2010 roku Grupa nie dokonała korekty błędów poprzednich okresów. 18