Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji"

Transkrypt

1 Stanowisko w postępowaniu w sprawie z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 22 czerwca 2007 roku o zatwierdzenie instrukcji i opisu kalkulacji kosztów. Spis treści: 1. Wstęp Zastosowanie przyszłościowych wartości kosztów i wolumenów- zasady planowania w TP S.A Zasady planowania kosztów operacyjnych TP w przyszłych okresach Zasady planowania wolumenów ruchu w przyszłych okresach i ich powiązanie z infrastrukturą sieci i jej kosztami utrzymania Przeszacowanie kosztów operacyjnych o inflację Korekty i przeszacowania kosztów rozliczeń międzyoperatorskich Skorygowanie przyszłościowe stanu majątku Przeszacowanie składników sieci do wartości bieżącej Wycena wg nowoczesnego odpowiednika MEA Wycena Kosztorysowanie robót teletechnicznych Indeksacja Wycena wg kosztu historycznego Przeszacowanie poszczególnych grup środków trwałych Kalkulacja amortyzacji sieci i kosztu kapitału Obliczanie amortyzacji od wartości bieżącej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Obliczanie średniorocznej wartości bieżącej netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby kalkulacji kosztu kapitału Metoda kalkulacji kosztów Schemat metodologii LRIC oraz zasadność uwzględnienia kosztów w kalkulacji Matryce alokacji i dokumentacja pomocnicza Specyficzne koszty rozliczeń międzyoperatorskich i pozostałe koszty Definicje i koszty usług interkonektowych Definicje usług międzyoperatorskich Kalkulacja kosztów usług Metoda rozśredniania stawek Korekty efektywności wykorzystania elementów sieciowych Korekta wartości bieżącej z tytułu optymalizacji struktury sieci Korekta wartości bieżącej sieci z tytułu optymalizacji nadwyżkowej pojemności Korekta wartości bieżącej budynków wynikająca z utrzymywania powierzchni niewykorzystanej Korekta wartości bieżącej z tytułu dodatkowych funkcjonalności wynikających z MEA Korekty efektywności kosztów operacyjnych Korekty i przeszacowania kosztów utrzymania sieci Korekty i przeszacowania kosztów zarządzania nieruchomościami Kapitał pracujący Pozostałe uwagi Uwagi ogólne dotyczące metodologii i dokumentacji Inne uwagi Bibliografia... 60

2 1. Wstęp Na mocy Postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej DRTH-WKO /07(33) z dnia 7 lipca 2007 po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (zwanej dalej KIGEiT) z dnia 11 lipca 2007 roku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 22 czerwca 2007 roku o zatwierdzenie instrukcji i opisu kalkulacji kosztów KIGEiT został dopuszczony do postępowania w powyższej sprawie. Niniejszy dokument zawiera stanowisko KIGEiT wypracowane po zapoznaniu się z dokumentami będącymi przedmiotem postępowania otrzymanych przez KIGEiT od UKE, zwanych dalej dokumentacją lub instrukcją : Opis kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci na rok 2008 i 2009 Telekomunikacji Polskie S.A. (nadany kod dokumentu na potrzeby referencji D.1), Tabele wyników kalkulacji kosztów stanowiący załącznik nr 1 do ww. dokumentu (D.2), Instrukcja w zakresie wyodrębnienia i przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na regulowane działalności za rok 2007 Telekomunikacji Polskiej S.A. (D.3), oraz Opis przeszacowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Telekomunikacji Polskiej S.A (D.4). Macierz alokacji procesów modelowych na usługi załącznik do D.3 (D.5) Przypisanie procesów modelowych do działalności rachunkowości regulacyjnej załącznik do D.3 (D.6) Użyte w niniejszym dokumencie określenie model, należy rozumieć jako system komputerowy, wraz ze źródłami danych oraz powiązaną dokumentacją, które wykorzystywane są przez TP S.A. do kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci, które powinny być zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa oraz wymaganiami nałożonymi na TP S.A przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Do przedstawienia uwag w odniesieniu do ww. dokumentacji przyjęta została nomenklatura opisu przedstawiona poniżej. Na poziomie obszarów regulacyjnych poddanych analizie: Ryzyka: Próba oszacowania/określenia scenariuszy zdarzeń jeśli dane zagadnienie nie zostanie uszczegółowione, zmienione lub zgłoszone do UKE jako istotne i wymagające interwencji zgodnie z propozycjami zawartymi w uwagach. Istotność: Dlaczego dane zagadnienie jest istotne, tzn. jaki ma wpływ na wyniki prezentowane przez TP, jak wpływa na sytuację innych operatorów ewentualnie pozycję regulatora - UKE, czy też potencjalnego audytora modelu. Dlaczego rekomendujemy wprowadzić opisane zmiany. Przyjęte w dokumencie oznaczenia istotności: Wysoka/Średnia/Niska. 2/62

3 Na poziomie tematów w ramach obszarów regulacyjnych poddanych analizie: Definicja problemu i referencje: Określenie analizowanego zagadnienia regulacyjnego. Odniesienie do dokumentów TP, gdzie zagadnienie to występuje lub jest szczególnie istotne [nr dokumentu, rozdział, strona/akapit]. Sugerowane zmiany: Proponowane zapisy i procedury oraz określenie co naszym zadaniem w analizowanych dokumentach wymaga dodania, usunięcia, zmiany lub uszczegółowienia. Uzasadnienie: Argumenty przemawiające za wprowadzeniem sugerowanych zmian zawierające odwołania do literatury, innych praktyk regulacyjnych, przykłady wraz z dokumentami źródłowymi. W ramach naszych analiz przyjęto następujące kryteria oceny dokumentów (uszeregowane wg stopnia istotności): wpływ na wysokość wynikowych kosztów jednostkowych modelu TP S.A.; zgodność z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującego w Polsce i/lub ogólnie rozumianą praktyką regulacyjną stosowaną w krajach UE lub na świecie; wpływ na zdolność UKE i/lub ewentualnych audytorów do wypełniania nałożonych przez nich obowiązków; oraz wpływ na sytuację konkurencyjną na odpowiednich rynkach telekomunikacyjnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji przyjęto, że głównym czynnikiem decydującym o istotności danego zagadnienia jest jego wpływ na wysokość wynikowych kosztów jednostkowych wyliczanych w modelu TP S.A. Rozpatrując to zagadnienie należy zauważyć co następuje: Największy wpływ na wyliczenie stawek jednostkowych mają przyjęte założenia odnośnie przenoszonego przez elementy sieci wolumenu ruchu, wpływ ten powinien dotyczyć trzech głównych aspektów: o Wolumen jest mianownikiem wyrażeń kosztów jednostkowych o Wolumen ruchu wpływa również na licznik, gdyż postulat efektywnego operatora oznacza optymalne koszty sieciowego dla określonego ruchu o Wolumen ruchu jest bezpośrednio lub pośrednio składową wielu nośników stosowanych w modelu co decyduje o wartościach kosztów przyporządkowanym poszczególnym elementom modelu sieci TP. Kolejnym istotnym czynnikiem jest zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Bez względu na ich ogólność czy też wykładnię prawną, zdaniem KIGEiT najistotniejsze są kwestie dotyczące: koncepcji działania operatora efektywnego; uwzględnienia kosztów uzasadnionych i dozwolonych prawem. Oba wyżej wymienione czynniki mają pierwszorzędny wpływ na bazę kosztową, która stanowi podstawę kalkulacji i w rezultacie wpływają na wynikowe koszty jednostkowe usług interkonektowych. Należy jednak podkreślić, że badania wrażliwości kosztowych modeli sieciowych na dane potwierdzają tezę, że na wynik końcowy obliczeń kosztowych zasadniczy wpływ mają wartości kluczy podziałowych (wartości nośników i ich jakość), natomiast przyjęta baza kosztowa i stosowane kierunki alokacji (aczkolwiek ważne z punktu widzenia prawnego) mają mniejszy wpływ na finalne wyniki. Tak więc istotna jest nie tylko procedura 3/62

4 obliczeniowa, a przede wszystkim prawidłowość, rzetelność i jakość danych, których ze zrozumiałych względów nie jesteśmy w stanie skomentować. Kolejnymi czynnikami wpływającymi na istotność zagadnień poruszanych w dokumentacji TP S.A. są zdaniem KIGEiT kwestie które utrudniają realizację celów UKE: zapewnianie wyboru i niskich cen użytkownikom usług telekomunikacyjnych, stymulowanie rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym; rozwój infrastruktury pozwalającej na rozwój usług i ciągłe polepszanie ich jakości. Z tego punktu widzenia istotne są różnego rodzaju kwestie proceduralne, czy też uwagi o charakterze ogólnym związane z dokumentacją przedstawioną przez TP, które powinny wspierać ww. cele. W dalszej części niniejszego dokumentu przedstawiono najistotniejsze grupy zagadnień, które wynikają z analizy dokumentów przedstawionych przez TP S.A. dokonanej przez KIGEiT w odniesieniu do wymienionych wyżej kwestii. 2. Zastosowanie przyszłościowych wartości kosztów i wolumenów- zasady planowania w TP S.A. Ryzyka Zgodnie z D.1 str. 24 Zorientowanie przyszłościowe - oznacza ono ustalenie bazy kosztowej nie na kosztach poniesionych w przeszłości (historycznych) lecz na kosztach, które operator poniósłby obecnie przy uwzględnieniu przyszłych warunków świadczenia usług, w tym także odpisy amortyzacyjne od wartości bieżącej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zastosowanie zorientowania przyszłościowego w sposób jaki zawarła w swojej dokumentacji TP wydaje się być celowym działaniem umożliwiającym dowolne kształtowanie wyników kalkulacji modelu przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości ich weryfikacji. Istotne jest również to, że w ramach istniejących zapisów TP S.A. nie ma najmniejszej konieczności uzasadniania wzrostu różnych składowych kosztów i np. spadku wolumenów bo jest to w pełni sankcjonowane bieżącym stanem prawnym i formą instrukcji kosztowej. Spowoduje to: wzrost cen usług na danym rynku telekomunikacyjnym; i w konsekwencji; umacnianie dominującej pozycji TP S.A. w przypadku zatwierdzenia dokumentacji w takim kształcie jak proponuje TP S.A. utrudniona będzie możliwość reakcji UKE, ponieważ będzie to usankcjonowane obowiązującą procedurą. Istotność: Wysoka Wiele danych modelu kosztowego TP wg obecnej dokumentacji odnosi się do przyszłości (w tym konkretnym przypadku przewidywanego stanu na rok 2008 i 2009). Dane te mają jednocześnie decydujący wpływ na wynikowe koszty jednostkowe, jak to już wspomniano we wstępie do niniejszego dokumentu. TP definiuje forward looking jako ekstrapolację kosztów oraz wolumenów na przyszłe okresy w oparciu o założenia budżetowe, arbitralne szacunki i wskaźniki bez precyzyjnego określenia źródeł danych, procedury i możliwości weryfikacji jakości tych danych. 4/62

5 Znamienne jest to, że TP praktycznie dowolnie i niekonsekwentnie stosuje dostosowanie przyszłościowe tak, aby uzyskać korzystne dla siebie wyniki. Wysokie ryzyko zawyżania kosztów i zaniżania szacowanego ruchu daje możliwość manipulacji wynikami. Biorąc pod uwagę, że zagadnienie to dotyka zarówno licznika (baza kosztowa i sposób jej rozliczenia) oraz mianownika (wolumen usług) zagadnienie to ma decydujący wpływ na wyniki kalkulacji kosztów przedstawiane przez TP S.A., dlatego uznane zostało przez KIGEiT jako grupa zagadnień o najwyższej istotności. 2.1 Zasady planowania kosztów operacyjnych TP w przyszłych okresach Definicja problemu i referencje D.1 str. 25 W związku z tym w celu określenia efektywnej wysokości zatrudnienia w kalkulacji kosztów wykorzystano plany zatrudnienia na rok czyli na okres obowiązywania stawek rozliczeniowych. Wraz z dalszymi zapisami instrukcji stanowi typowy przykład stosowania przez TP S.A. bardzo ogólnych zapisów dotyczących danych planistycznych Zgodnie z zapisami D.1 str. 37 i 38 grupa korekt kosztów wynikających ze zmian wielkości zatrudnienia Zapotrzebowanie na obsługę kadrową, administracyjną i informatyczną Zapotrzebowanie na pozostałą energię gaz, woda proporcjonalną do zmian w poziomie zatrudnienia. Zapotrzebowanie na materiały biurowe, których zużycie jest zależne od poziomu zatrudnienia. Zgodnie z zapisami D.1 str przeszacowanie kosztów osobowych W każdym z ww. wzorów indeksy oznaczają: p- planowany koszt (po przeprowadzeniu zmian w wielkości zatrudnienia) b- bazowy koszt (przed przeprowadzeniem zmian w wielkości zatrudnienia) Wyżej wymienione korekty i stosowanie planów zatrudnienia bez konieczności uzasadnienia działań firmy i metodologii, na podstawie których oszacowano te wartości, oraz wykazania, że doprowadzą one do wzrostu efektywności działania TP, prowadzi do możliwości niekontrolowanego powiększenia bazy kosztowej. 5/62

6 Inny przykład stanowią tzw. - specyficzne metody przeszacowania kosztów operacyjnych wg D.1 str. 40 gdzie indeksy oznaczają: p- planowany koszt b- bazowy koszt Zastosowanie ostatniej korekty jest opisane w sposób niejasny, brak również precyzyjnej definicji dla jakich kosztów konkretnie przeszacowanie jest stosowane, a dla jakich nie. Z opisu wynika, że obejmuje ono wszystkie nie wymienione wcześniej koszty w opisywanym podrozdziale dokumentacji TP. W każdym z ww. przypadków należy zwrócić uwagę, że ze względu na nieprecyzyjny opis procedury korekt (przeszacowania) odnosi się wrażenie, że dotyczy ona całości danej kategorii kosztów. Podczas gdy przyjmiemy w modelu stosowanie zależności przyczynowo-skutkowych, na które powołuje się TP i zasadę rozliczenia uzasadnionych kosztów wynikających z przepisów prawa to przykładowo: wzrost wynagrodzeń sprzedaży bezpośredniej zajmującej się sprzedażą usług detalicznych, nie powinien w rezultacie przenosić się na modelowe elementy sieciowe w odniesieniu do kalkulacji kosztów usług interkonektowych. Stosowanie uogólnień i uśrednień może spowodować, że w rezultacie na kosztach procesów najbardziej istotnych z punktu widzenia rozpatrywanych usług telekomunikacyjnych koszty jednostkowe będą zawyżone. Przedstawiona przez TP metodologia koncentruje się na wyliczeniu wskaźników opierających się na subiektywnych kosztach planowanych co więcej bez konieczności wyjaśnienia i uzasadnienia przyczyn, sposobu liczenia i źródeł danych, dotyczących ich wzrostu i odpowiedzi na pytanie czy obecnie TP działa efektywnie. Korekty powodują, że bieżące nieefektywności TP np.: nadmierne zatrudnienie, przerost funkcji pomocniczych, nieefektywne zużycie materiałów i energii przenosi się wprost na bazę kosztów przyszłościowych. Przy takim podejściu do danych będących podstawą kalkulacji kosztów, błąd planowania (który może być robiony świadomie, co trudno zweryfikować i udowodnić), może być przenoszony na wynikowe koszy jednostkowe usług Sugerowane zmiany KIGEiT proponuje pominięcie dostosowania przyszłościowego tak jak rozumie to TP w odniesieniu do kosztów operacyjnych. D.1 rozdział 4 Cechy metodologii kosztowej stosowanej przez Telekomunikację Polską na str. 25 cały punkt Istniejący poziom zatrudnienia zastąpić przez: Efektywny poziom zatrudnienia TP w kalkulacji kosztów stosuje efektywny poziom zatrudnienia poprzez zastosowanie korekty na efektywny poziom zatrudnienia. Efektywny poziom zatrudnienia wyliczany jest poprzez porównanie wskaźnika ilość zatrudnionych na linię dostępową dla TP i innych operatorów, a następnie dokonywana jest proporcjonalna korekta kosztów wynagrodzeń. Dostosowanie poziomu zatrudnienia znajduje odzwierciedlenie w kalkulacji w postaci stosownych korekt. Zmiana zatrudnienia wywołuje jednocześnie odpowiednie zmiany wielkości innych zasobów związanych z wysokością zatrudnienia, które również są odpowiednio korygowane. 6/62

7 D1 str. 39 po słowach Przeszacowanie kosztów osobowych - Procesy grupujące koszty osobowe (wynagrodzenia z narzutami, świadczenia na rzecz pracowników i inne koszty osobowe) przeszacowywane są o wskaźniki określone na bazie.. tekst do końca tego podrozdziału zastąpić następującym: porównania z innymi operatorami telefonii stacjonarnymi w Polsce. Podstawą jest średnia wskaźnik ilość zatrudnionych do ilości linii dostępowych dla co najmniej dwóch operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce. Wartość średniej operatorów jest mnożona przez liczbę linii dostępowych TP, w wyniku otrzymuje się liczbę zatrudnionych ETAT p. Wskaźnik korekty wyraża wzór: Kor wyn = (ETAT p /ETAT b ) 1. Kor wyn - wskaźnik korekty ETAT p - wielkość zatrudnienia wyliczona na podstawie przemnożenia liczby linii dzwoniących dla roku bazowego kalkulacji przez średni wskaźnik ilość zatrudnionych do ilości linii dostępowych dla co najmniej dwóch operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce ETAT b - wielkość zatrudnienia bazowa (wielkość zatrudnienia na zakończenie roku dla którego istnieją najnowsze zaudytowane dane finansowe) D1 str. 37, zastąpić definicję ETAT p i ETAT b przez wyżej wymienione. W punkcie b, po słowach proporcjonalną do zmian w poziomie zatrudnienia dodać: wynikających z wyliczenia wskaźnika Kor wyn D1 str. 38 lit. c ostatni podpunkt od słów zmian w poziomie zatrudnienia zastąpić w całości przez: zmian w poziomie zatrudnienia wynikających z wyliczenia wskaźnika Kor wyn. Na tej samej stronie zastąpić definicje MAT p i MAT b przez: MAT p - koszt materiałów związanych z korektą zatrudnienia o Kor wyn MAT b - bazowy koszt materiałów związanych z wielkością bazowa (koszt na zakończenie roku dla którego istnieją najnowsze zaudytowane dane finansowe) D1 str 40 wykreślić w całości podrozdział Specyficzne metody przeszacowania kosztów operacyjnych. KIGEiT uważa, że koszty których dotyczy ta korekta na tym etapie kalkulacji nie powinny być przeszacowywane i odnosić do kosztów na zakończenie roku dla którego istnieją najnowsze zaudytowane dane finansowe. Wyniki kalkulacji modelu w odniesieniu do danych finansowych i powiązanych z nimi danych ilościowych powinny być zgodne z okresem, dla którego są dostępne najnowsze zaudytowane dane w momencie sporządzania kalkulacji Uzasadnienie TP S.A. nadmiernie rozszerza zakres zorientowanie w wielu miejscach dokumentacji odwołuje się do przyszłości wręcz nadużywając tego określenia. Analiza dokumentacji przedstawionej przez TP S.A. uprawnia do stwierdzenia, że w praktyce realizacja tego zapisu wg rozumienia TP daje możliwości niemal nieograniczonego i niesankcjonowanego manipulowania danymi i zwiększania bazy 7/62

8 kosztowej co ma decydujący wpływ na wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych świadczenia usług. Należy zwrócić uwagę, że przewidywanie danych dotyczące przyszłości z definicji obarczone jest dużą dozą subiektywizmu, nawet przy najlepiej udokumentowanych procedurach. Możliwość udowodnienia w sposób przekonujący i rzeczowy celowości w manipulowaniu prognozą jest niewielka, bo różnice zawsze w takim przypadku można wyjaśnić błędnymi założeniami, czy też zmianami sytuacji spółki oraz rynku. Wprowadzenie subiektywnych elementów związanych z danymi przyszłościowymi/planowanymi wprowadzonymi do modelu nie jest elementem kalkulacji kosztów pozwalającym w jasny i przejrzysty sposób wnioskować o orientacji kosztowej stawek usług rozliczeń międzyoperatorskich stosowanych przez TP S.A. Zdaniem KIGEiT biorąc pod uwagę europejską praktykę w tym zakresie zorientowanie przyszłościowe odnosi się przede wszystkim do kosztów sieciowych wynikających z historycznie poniesionych nakładów. Natomiast dla większości kosztów operacyjnych ostatnie dostępne zaudytowane dane są o wiele lepszą alternatywą niż hipotetyczne szacunki ponieważ są one wystarczająco aktualne oraz co ważniejsze weryfikowalne i kontrolowalne. 2.2 Zasady planowania wolumenów ruchu w przyszłych okresach i ich powiązanie z infrastrukturą sieci i jej kosztami utrzymania Definicja problemu i referencje D.1, str. 28 i 29 W kalkulacji kosztów uwzględnia się strukturę ruchu dla wszystkich usług i rodzajów połączeń zarejestrowanych w sieci TP w roku Wielkość ruchu dla okresu obowiązywania stawek prognozuje się na podstawie założeń budżetowych TP przyjętych na dany rok. Prognozowany ruch wykorzystywany na potrzeby kalkulacji opiera się na założeniach budżetowych akceptowanych przez Zarząd spółki... Wolumeny ruchu realizowane przez sieć TP kalkulowane są przy wykorzystaniu założenia dotyczącego udziałów rynkowych osiąganych przez TP na danym typie połączenia. D.1 w rozdziale 8.5 Kalkulacja kosztu jednostkowego elementu sieci na str. 71 TP odnosi się do okresu na podstawie którego opracowywane są dane dotyczące wyliczenia zaangażowania elementów sieciowych. Zdaniem KIGEiT bez precyzyjnego określenia źródeł danych, procedury i założeń planistycznych, możliwości ich weryfikacji jakości tych danych (przez audytora), a także wykorzystania źródeł niezależnych od TP możliwe jest znaczące zawyżenie kosztów jednostkowych kalkulowanych przez TP usług interkonektowych. Zagadnienie to nabiera jeszcze większej wagi jeśli weźmie się pod uwagę konieczność korelacji prognozy ruchu z korektami, które należy wprowadzić aby dany wolumen ruchu był przenoszony przez efektywną sieć telekomunikacyjna w dokumentacji TP zagadnienie to opisane jest niejasno i ogólnie stwarzając możliwości do manipulowania wynikami Sugerowane zmiany KIGEiT postuluje pominięcie dostosowania przyszłościowego w odniesieniu do wolumenów ruchu. Kalkulacja powinna być oparta o wolumeny ruchu, są spójne z okresem który odnosi się do najnowszych zaudytowanych danych finansowych dostępnych w momencie sporządzania kalkulacji, tak aby były spójne z bazą kosztową stosowaną do kalkulacji. Natomiast zasady routowania i wyliczenia dotyczące zaangażowania elementów 8/62

9 sieciowych powinny dotyczyć możliwie najnowszego okresu przed momentem sporządzenia kalkulacji (np. ostatniego kwartału). D.1 str. 28 w Kluczowe pojęcia i zasady wykreślić fragment tekstu rozpoczynający się od słów: Wielkość ruchu dla okresu obowiązywania stawek prognozuje się,,, do końca tego podrozdziału i zastąpić: Dane dotyczące wolumenów ruchu wykorzystywane na potrzeby kalkulacji są spójne się z okresem dla najnowszych zaudytowanych danych finansowych dostępnych w momencie sporządzania kalkulacji (ostatni zaudytowany rok). D.1 w rozdziale 8.5 Kalkulacja kosztu jednostkowego elementu sieci na str. 71 w zdaniu Próbki - losowo wybrane 14 dni (10 roboczych, 2 soboty i 2 święta) z 2007 roku. wykreślić z 2007 roku. D.1 str. 72. fragment Powyższe dane wejściowe służą do stworzenia macierzy... zastąpić przez tekst: Powyższe dane wejściowe, pozyskane z ostatniego kwartału przed momentem sporządzania kalkulacji, służą do stworzenia macierzy Uzasadnienie Podobnie jak poprzednio w odniesieniu do kosztów operacyjnych KIGEiT uważa, że wprowadzenie subiektywnych elementów związanych z danymi planowanymi wprowadzonymi do modelu nie przyczynia się do przejrzystości zasad kalkulacji i rzetelności wnioskowania o orientacji kosztowej stawek usług rozliczeń międzyoperatorskich stosowanych przez TP S.A. Jak wykazuje choćby [Z.18 p. 4.5 str. 20] tego rodzaju podejście prowadzi do dysput i braku konsensusu pomiędzy operatorami i regulatorem odnośnie przyjętych założeń. 2.3 Przeszacowanie kosztów operacyjnych o inflację Definicja problemu i referencje Zgodnie z D.1, str. 39 pkt Przeważającą metodą dostosowania przyszłościowego procesów grupujących koszty operacyjne inne niż koszty osobowe jest przeszacowanie o wskaźnik przewidywanej stopy inflacji. Zdaniem KIGEiT sformułowanie to jest bardzo ogólne, nie precyzuje także jakich kosztów dotyczy. Dokumentacja TP nie wyjaśnia również, czy w wyniku wcześniejszych przeszacowań kosztów możemy otrzymać efekt kumulacji wzrostu kosztów, chociażby przez podwójne uwzględnienie inflacji w prognozach. Stosowanie tego przeszacowania jest naszym zdaniem pokazuje dążenie TP S.A. do nieuzasadnionego zawyżania bazy kosztowej będącej podstawą kalkulacji Sugerowane zmiany KIGEiT postuluje pominąć przeszacowanie kosztów operacyjnych przez wskaźnik inflacji poprzez usunięcie całego podrozdziału /62

10 2.3.3 Uzasadnienie Zakładana inflacja cen konsumpcyjnych ma nikłą korelację w stosunku do większości kosztów operacyjnych/sieciowych ponoszonych przez TP. Głównym zadaniem tego mechanizmu jest zwiększenie kosztów operacyjnych w modelu TP, dlatego należy wyeliminować ten składnik przeszacowań jak wprowadzający dodatkowe składowe subiektywizmu w wyniki kalkulacji. Sposób w jaki TP S.A. stosuje dostosowanie przyszłościowe, tak naprawdę umożliwia kształtowanie wyników zgodnie z oczekiwaniami TP (zawyżanie bazy kosztowej), ze względu na subiektywizm przewidywania przyszłych wartości. Postulat ten uzupełnia wcześniejsze propozycje zawarte w niniejszym dokumencie, zmierzające do ograniczenia wpływu subiektywnych i nieweryfikowalnych a priori prognoz na wyniki kalkulacji kosztów usług interkonektowych. 2.4 Korekty i przeszacowania kosztów rozliczeń międzyoperatorskich Definicja problemu i referencje Zgodnie z D.1, str Przeszacowanie kosztów opłat interkonektowych. gdzie indeksy oznaczają: p- planowany koszt b- bazowy koszt Zastosowanie przeszacowania jest niejasne, powstaje pytanie dlaczego w modelu mającym ustalić koszty określonych usług interkonektowych świadczonych w sieci TP zawarte są właśnie koszty rozliczeń międzyoperatorskich? W dokumentacji TP nie ma definicji kosztów omawianych w tym rozdziale, gdyż jak rozumiemy nie są to Specyficzne koszty rozliczeń międzyoperatorskich. Ponadto opisane przeszacowanie kosztów opłat interkonektowych, pomijając zasadność uwzględnienia tych kosztów w kalkulacji, stanowi kolejny przykład stosowanie przez TP subiektywnych i nieudokumentowanych założeń w celu powiększania wynikowych kosztów jednostkowych usług Sugerowane zmiany Zdaniem KIGEiT koszty rozliczeń międzyoperatorskich związane bezpośrednio z opłatami ponoszonymi przez TP na rzecz innych operatorów nie powinny być rozliczane na usługi świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. Jeśli wg TP to nie jest pomyłka w dokumentacji niezbędne są definicje i wyjaśnienia dotyczące tego zagadnienia, określenie zasadności wykorzystywania tych kosztów w modelu kalkulacyjnym dla usług interkonektowych. Jeśli koszty te są zasadne, co wydaje się wątpliwe, a opierają się stricte na założeniach planistycznych, KIGEiT postuluje pominąć tą korektę podobnie jak w przypadku innych dostosowań przyszłościowych kosztów tzn. usunąć w całości podrozdział Przeszacowanie kosztów opłat interkonektowych. Należy zwrócić uwagę, że jeśli mamy doczynienia z kosztami, które są tożsame ze specyficznymi kosztami rozliczeń międzyoperatorskich to w tym przypadku istotne są 10/62

11 również uwagi zawarte w rozdziale niniejszego stanowiska KIGEiT i koszty takie nie powinny zostać rozliczone na usługi interkonektowe w całości Uzasadnienie Koszty rozliczeń międzyoperatorskich nie są uzasadnionym kosztem w modelu kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. Jest to oczywisty błąd lub nadużycie. Nie może być tak, że model, który ma oszacować stawki za usługi interkonektowe w sieci TP, w swojej bazie kosztowej zawiera koszty rozliczeń interkonektowych z innymi operatorami. Dodatkowo te nieprawidłowo, zakwalifikowane koszty, zgodnie z zapisami dokumentacji TP są subiektywnie zwiększane na podstawie nieokreślonych założeń planistycznych. Jest to oczywiste dążenie TP do zawyżenia wyliczanych z modelu kosztów jednostkowych usług świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. 2.5 Skorygowanie przyszłościowe stanu majątku Definicja problemu i referencje Zgodnie z D.4 str , Aby oszacować wzrost wielkości sieci telekomunikacyjnej w okresie pomiędzy rokiem bazowym a okresem kalkulacyjnym bierze się pod uwagę inwestycje prowadzone przez TP. Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane, jak i nowe. Na ww. stronach dokumentacji TP opisuje kalkulacje dla obliczanie średniorocznej wartości bieżącej brutto oraz netto danej grupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb kalkulowania kosztu kapitału oraz kalkulowania odpisu amortyzacyjnego, w tym przypadku dotyczy ona wartości brutto. Abstrahując od zastosowanych wzorów uśredniających poziom inwestycji pomiędzy latami, zdaniem KIGEiT niesłusznych bo nie mają one odniesienia do rzeczywistego rozkładu inwestycji w czasie, opisane w dokumentacji TP zagadnienia są zbyt ogólne, nie określając związku prowadzonych inwestycji z konkretnymi usługami będącymi przedmiotem kalkulacji Sugerowane zmiany Zdaniem KIGEiT należy zrezygnować ze skorygowanie przyszłościowego stanu majątku, ze względu na jego subiektywność i trudności weryfikacji danych i założeń użytych do korekt. aby zapewnić spójność z ogólna koncepcją, rekomendowaną przez KIGEiT, że koszty i ruch powinny być kalkulowane w oparciu o dane zgodne i odpowiadające ostatniemu okresowi poddanemu audytowi finansowemu, a nie szacowane na przyszłość. Stosowanie inwestycji planowanych jako wprowadzający dodatkowe składowe subiektywizmu i możliwości manipulowania wynikami kalkulacji KIGEiT proponuje pominąć. D4 Część II - Przeszacowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb kalkulacji kosztów usług na rok 2008 str. 72 usunąć tekst od słów Ponieważ kalkulacje kosztów usług (LRIC, FL-FDC) zakładają do słów.bierze się pod uwagę inwestycje prowadzone przez TP i mające na celu rozbudowę sieci. Zdanie Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane, jak i nowe. Zastąpić przez zdanie: Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane. 11/62

12 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +0.5*IZ 8 oraz jego definicję dotyczącą planowanych nakładów inwestycyjnych. D4 str. 73 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +0.5*IZ 8 oraz jego definicję dotyczącą planowanych nakładów inwestycyjnych. D4 str. 74 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +0.5*IZ 8 oraz jego definicję dotyczącą planowanych nakładów inwestycyjnych. We wzorze na tej stronie przy STBZ 7/8 wykasować wagę 0.5. D4 Część III - Przeszacowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb kalkulacji kosztów usług na rok 2009 str. 75 usunąć tekst od słów Ponieważ kalkulacje kosztów usług (LRIC, FL-FDC) zakładają do słów.bierze się pod uwagę inwestycje prowadzone przez TP i mające na celu rozbudowę sieci. Zdanie Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane, jak i nowe. Zastąpić przez zdanie: Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane. We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +IZ * IZ 9 oraz definicje dotyczące planowanych nakładów inwestycyjnych IZ 8 oraz IZ 9. D4 str. 76 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +IZ * IZ 9 oraz definicje dotyczące planowanych nakładów inwestycyjnych IZ 8 oraz IZ 9. D4 str. 77 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +IZ * IZ 9 oraz definicje dotyczące planowanych nakładów inwestycyjnych IZ 8 oraz IZ 9. We wzorze na tej stronie przy STBZ 7/9 wykasować wagę Uzasadnienie Podstawowym kryterium w stosowanych na. ww. stronach jest przynależność do danej grupy środków trwałych, jest to naszym zdaniem kolejne pole do zawyżania kosztów kalkulacji. Jeśli w roku przyjętym za bazowy sieć telekomunikacyjna miała zdolność do przenoszenia ruchu wynikającego z usług interkonektowych to jeśli w kolejnych latach nie następuje jego znaczący wzrost to można założyć, że inwestycje które czyni TP wynikają z zapotrzebowania na rozbudowę sieci pod usługi o charakterze innym niż głosowe czy też związane z usługami świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. Inwestycje telekomunikacyjne charakteryzują się kontraktami pod klucz, w których ciężko jest prawidłowo przypisać odpowiedni udział w wartości całości nakładów na dany projekt poszczególnym grupom środków trwałych. Ponadto ze względu na funkcjonalność elementów sieci, ta sama grupa środków trwałych może być wykorzystywana do różnych rodzajów działalności/usług. Zastosowane podejście może spowodować doliczanie inwestycji w toku, pomimo że nie są one dedykowane działalności, które jest przedmiotem kalkulacji w tym przypadku usług świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. Zdaniem KIGEiT zastosowane przez TP podejście może powodować, że inwestycje chybione, niewłaściwe, lub cześć inwestycji niezwiązanych z usługami interkonektowymi np. koszt rozbudowy transmisji wynikający z zapotrzebowania na przepływność pod usługi przesyłu danych, w ramach kalkulacji będą obciążały koszty usług interkonektowych. 12/62

13 3 Przeszacowanie składników sieci do wartości bieżącej Ryzyka TP przyjęła założenie, że o ile jest to możliwe przy kalkulacji kosztów bieżących elementów sieci stosowana jest metoda wyceny bezpośredniej (D.4 str. 23 pkt 3) polegająca na wymnożeniu ilości rodzaju danego środka trwałego będącego w użytkowaniu przez aktualne ceny rynkowe tych elementów pochodzące z umów TP z dostawcami. Na 104 kategorie elementów sieci tylko dla 8 wartość bieżąca jest kalkulowana w oparciu o wycenę wg nowoczesnego odpowiednika MEA (Modern Equivalent Asset) i/lub wycenę bezpośrednią, 20 w oparciu o indeksację, a 5 w oparciu o koszt historyczny. TP tym samym niewłaściwie zakłada, że jej infrastruktura jest na tyle nowoczesna, że w przypadku jej budowy w tym momencie użyte zostałyby te same urządzenia. Oparcie wyceny środków trwałych TP na metodzie bezpośredniej i indeksacji prowadzi do zawyżenia kosztów sieci, gdyż nie jest spełniony warunek zastosowania w modelu TP kosztów bieżących efektywnego operatora. Istotność: Wysoka Koszty sieci stanowią najistotniejszą część kosztów usług, toteż zasady ich dotyczące powinny być jasno i precyzyjnie określone, tak aby nie prowadzić do nieuzasadnionego zawyżania kosztów jednostkowych wyliczanych przez TP. Niestety nie dysponowaliśmy danymi ilościowymi i wartościowymi dotyczącymi TP w tym zakresie, ale KIGEiT uważa, że prawidłowe wyliczenie wartości bieżącej środków trwałych ma fundamentalne znaczenie dla ostatecznego kosztu usługi, w którym udział kosztu kapitału i amortyzacji stanowi zwykle ok. 80% kosztów. Podejście zastosowane w wycenie środków trwałych przez TP prowadzi do zawyżenia wartości bieżącej infrastruktury telekomunikacyjnej. 3.1 Wycena wg nowoczesnego odpowiednika MEA Definicja problemu i referencje Metoda wyceny wg nowoczesnego odpowiednika MEA (Modern Equivalent Asset) została opisana w dokumentacji TP w następujących miejscach: D.4, str. 24 pkt 3.3 metoda wyceny wg nowoczesnego odpowiednika. D.4, str pkt 4 tabele z przypisaniem metody przeszacowania do grupy środków trwałych. D.4, str , opisy metod wyceny zastosowanych dla poszczególnych kategorii środków trwałych. Metoda nowoczesnego odpowiednika jest najrzadziej stosowaną przez TP metodą wyceny. Dotyczy jedynie 8 kategorii środków trwałych i to w powiązaniu z metodą wyceny bezpośredniej. Metoda MEA została zastosowana do następujących grup środków trwałych: przewodowe systemy dostępowe (POTS, ISDN, ADSL, HDSL, Transmisja), kable sieci transmisyjnej, urządzenia HDSL i urządzenia SDH w warstwie PDH. Jednak opisy metody wyceny nie są dla tych kategorii jednoznaczne co sugeruje, że kategorie te tylko częściowo są wyceniane w oparciu o MEA a częściowo w oparciu o metodę bezpośrednią. Jedynymi wymienionymi elementami sieci podlegającymi MEA są: kable transmisyjne miedziane i współosiowe (wymiana na światłowody), transmisja analogowa HDSL (wymiana na cyfrową), urządzenia transmisyjne PDH (wymiana na SDH). KIGEiT stoi na stanowisku, że: 13/62

14 definicja MEA stosowana przez TP jest niewystarczająca i wymaga uzupełnienia. nie prawdziwe jest założenie TP, że tylko ww. 3 kategorie nie są już dostępne na rynku i wymagają wymiany w najbliższych 3 latach. nie jest też prawdą, że wszystkie kategorie wyceniane bezpośrednio są obecnie kupowane oraz planowane do zakupu w najbliższym czasie. dla wszystkich ww. kategorii nie jest jednoznacznie zdefiniowana metoda wyceny, gdyż za każdym razem metoda określona jest jako wycena i/lub MEA a szczegółowe opisy zastosowanej metody wyceny dla poszczególnych kategorii systemów dostępowych wskazują jedynie na wykorzystywanie metody wyceny bezpośredniej. niespójnym jest zastosowanie korekty optymalizacji sieci zakładającej wymianę znacznej części central (i zamiana na elementy wyniesione) oraz jednoczesna wycena całej komutacji metoda wyceny bezpośredniej zamiast MEA Sugerowane zmiany Metoda wyceny oparta o MEA powinna być dominującą metodą w modelu kosztowym TP. Powinna być stosowana dla wszystkich środków trwałych, których technologia albo nie jest już dostępna na rynku, albo jest dostępna lecz przestarzała, to znaczy, że istnieją urządzenia o nowszej i tańszej jednostkowo technologii. KIGEiT rekomenduje w dokumencie D.4 str. 23, pkt 3 zdanie: TP przyjęła założenie, że o ile jest to możliwe przyjmuje się metodę wyceny bezpośredniej. Pozostałe metody stosowane są wyłącznie w przypadkach, w których zastosowanie metody bezpośredniej nie jest w danych warunkach możliwe. zastąpić następującym tekstem: TP przyjęła założenie, że o ile jest to możliwe przyjmuje się metodę wyceny wg nowoczesnego odpowiednika (MEA). Pozostałe metody stosowane są wyłącznie w przypadkach, w których zastosowanie metody nowoczesnego odpowiednika (MEA) nie jest w danych warunkach możliwe. Poniższy graf pokazuje zastosowany przez TP sposób wyboru metody wyceny środków trwałych: 14/62

15 Środki trwałe zakupione w ciągu roku, o niewielkiej wartości lub o krótkim okresie użytkowania TAK Koszt historyczny NIE Technologia środków trwałych jest wciąż dostępna na rynku NIE MEA TAK Technologia środków trwałych jest nieefektywna NIE Wycena lub indeksacja (w uzasadnionych przypadkach) TAK Wartość środków trwałych o nieefektywnej technologii jest mniejsza lub równa wartości odtworzeniowej MEA TAK Wycena lub indeksacja (w uzasadnionych przypadkach) NIE MEA W oparciu o powyższy sposób postępowania zostały wybrane metody wyceny, zgodnie z którymi dokonano przeszacowania do wartości bieżącej poszczególnych kategorii środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zastosowane metody wyceny dla poszczególnych kategorii środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pokazuje tabela w rozdziale 4. KIGEiT rekomenduje w dokumencie D.4 str. 24, pkt 3.3 umieścić następującą definicję metody wyceny wg nowoczesnego odpowiednika: W sytuacji, w której następuje istotna zmiana technologiczna i używane środki trwałe nie są już dostępne na rynku lub są dostępne na rynku ale ich użycie jest nieuzasadnione ze względu na postęp technologiczny lub rachunek ekonomiczny, tzn. wtedy gdy wartość posiadanych środków trwałych jest większa lub równa nowej technologii dostępnej na rynku, przyjmuje się koncepcję zastąpienia ich dostępnym na rynku nowoczesnym 15/62

16 odpowiednikiem tzw. MEA (od ang. Modern Equivalent Asset), czyli środkiem oferowanym na rynku obecnie i przeznaczonym do świadczenia identycznych usług. Środek trwały jest uznawany za nieefektywny w sytuacji, gdy podejmując w chwili obecnej decyzję inwestycyjną w oparciu o efektywne kryteria oceny projektów inwestycyjnych TP nabyłaby inny środek trwały nowszy i lepszy technicznie/ekonomicznie odpowiednik. Za nowoczesne odpowiedniki przyjmuje się takie same urządzenia, jakimi zastąpione byłyby środki trwałe w przypadku ich rzeczywistej wymiany przy zachowaniu warunku optymalizacji kosztów. Wybór nowoczesnego odpowiednika uzależniono od architektury sieci zastosowanej przez TP. W przypadku stosowania wyceny MEA, przeszacowanie odbywa się w dwóch następujących po sobie krokach: określenie nowoczesnego odpowiednika dla poszczególnych grup środków trwałych, ustalenie wartości bieżącej, analogiczne do metody wyceny bezpośredniej. Przy wycenie z wykorzystaniem nowoczesnego odpowiednika uwzględnia się również korekty wynikające z dodatkowych funkcjonalności. W przypadku, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie i wycenienie elementu środka trwałego o dodatkowej funkcjonalności, nie dokonuje się tej korekty. Każdy przypadek rezygnacji z zastosowania tej korekty jest pisemnie uzasadniony w dokumentacji modelu kosztowego Uzasadnienie Właściwym podejściem do nowoczesnego ekwiwalentu jest zastępowanie nie tylko elementów jakich brak jest na rynku ale też tych, których zakup staje się nieefektywny kosztowo. Aby być efektywnym w praktyce kupowane są nowe, jednostkowo tańsze technologie, mimo że stare rozwiązania są jeszcze dostępne na rynku. Zastosowanie metody MEA ma ułatwić operatorom alternatywnym podjęcie decyzji build or buy. Definicja MEA stosowana obecnie przez TP pozwala na zawyżanie wartości bieżącej sieci poprzez wycenianie metodą bezpośrednią nieefektywnych środków trwałych, które powinny być wycenione metodą MEA. W konsekwencji wyceniana sieć jest siecią nieefektywną technologicznie i ekonomicznie, gdyż zawiera elementy, których podejmujący racjonalne decyzje operator w danym momencie by nie zakupił. Rekomendowane w punkcie rozwiązanie jest stosowane m.in. przez regulatora włoskiego (Dokument Z.23 - Załącznik A do rozporządzenia AGCOM nr 399/02/CONS z 8 stycznia 2003) oraz na Węgrzech Zarządzenie Ministra Informatyki i Komunikacji nr 1/2002 na temat reguł dotyczących kalkulacji kosztów usług sieciowych. MEA jako główna metoda stosowana na potrzeby CCA jest rekomendowana przez Komisję Europejską w Rekomendacji (2005/698/EC) z dnia 19 września 2005 (COMMISSION RECOMMENDATION on accounting separation and cost accounting systems under the regulatory framework for electronic communications (Text with EEA relevance)). MEA jako główna metoda stosowana na potrzeby CCA jest także rekomendowana przez regulatorów Irlandii, Australii i Jamajki. 3.2 Wycena Definicja problemu i referencje Metoda wyceny bezpośredniej została opisana w dokumentacji TP w następujących miejscach: 16/62

17 D.4, str. 24 pkt 3.2 Wycena. D.4, str pkt 4 tabele z przypisaniem metody przeszacowania do grupy środków trwałych. Metoda wyceny bezpośredniej jest najczęściej stosowaną przez TP metodą przeszacowania. Metoda ta jest wykorzystywana dla wszystkich najbardziej istotnych kosztowo kategorii środków trwałych, w tym: całej komutacji, prawie całej sieci dostępowej i transmisyjnej. Ze 104 kategorii środków trwałych dla co najmniej 71 wartość bieżąca jest wyliczana w oparciu o wycenę bezpośrednią, polegającą na wymnożeniu ilości elementów przez ceny tych elementów pochodzące z umów TP z dostawcami. Taka wycena może nie odzwierciedlać rynkowych trendów technologicznych i cenowych i w konsekwencji powodować zawyżenie wartości bieżącej środków trwałych. KIGEiT stoi na stanowisku, że: nie zostały wystarczająco opisane w dokumentacji szczegóły dotyczące bezpośredniej wyceny środków trwałych takie jak: stosowane kursy walut, definicje cen jednostkowych, które powinny uwzględniać wszystkie opusty otrzymywane od dostawców. istnieje ryzyko, że TP utrzymuje w umowach cenniki wykorzystywane jednie na potrzeby wyliczania wartości bieżącej środków trwałych w celach regulacyjnych. Takie podejście stwarza możliwości nadużyć poprzez wykorzystanie do kalkulacji pozycji cennikowych, których de facto już się nie zamawia. doprecyzowania wymaga metoda wyznaczania wartości budynków w szczególności w przypadku braku aktualnej wyceny rzeczoznawcy Sugerowane zmiany KIGEiT rekomenduje w dokumencie D.4 str. 24, pkt 3.2 umieścić następującą definicję metody wyceny bezpośredniej: Wycena środków trwałych odbywa się: bezpośrednio dla całego środka trwałego; bezpośrednio dla środka trwałego z uwzględnieniem jego komponentów. Metoda wyceny bezpośredniej polega na przemnożeniu wolumenu poszczególnych środków/komponentów cenowych przez bieżące ceny tych środków/komponentów cenowych. Przez cenę bieżącą środka/komponentu cenowego należy rozumieć cenę obowiązującą na dzień wyceny. Wycena jest stosowana dla wybranych kategorii środków trwałych gdy nie jest możliwe zastosowanie wyceny metodą nowoczesnego odpowiednika (MEA) oraz przy następujących założeniach: technologia jest dostępna na rynku, jest efektywna i wyceniane urządzenia są kupowane w chwili obecnej przy założeniu realizowania zakupów w sposób efektywny kosztowo i technologicznie. TP posiada rzetelne i weryfikowalne dane odnośnie wolumenów wycenianych komponentów. W przypadku, gdy wolumeny komponentów cenowych nie są pozyskiwane z systemu inwentaryzacyjnego TP, ale są wyznaczone na podstawie założeń lub modeli inżynierskich, wszystkie takie założenia lub modele inżynierskie są wiarygodnie udokumentowane. stosowane do wyliczeń ceny jednostkowe pochodzą z obowiązujących i najbardziej aktualnych na datę dokonywania kalkulacji cenników i uwzględniają wszystkie upusty i rabaty uzyskane przez TP od dostawców zarówno dotyczące poszczególnych pozycji jak i całokształtu współpracy dostawcy z TP. 17/62

18 w przypadku braku obowiązujących umów zawartych przez TP stosuje się cenniki rynkowe lub otrzymane odpowiedzi na zapytania ofertowe przy uwzględnieniu maksymalnych upustów i rabatów otrzymywanych od obecnych dostawców. ceny pochodzące z zapytań ofertowych wybierane są jedynie przy zachowaniu warunków konkurencyjności postępowania ofertowego. Jako minimum w postępowaniu musi uczestniczyć co najmniej 3 oferentów, musi nastąpić porównanie ofert, wybrana cena musi być najniższa i uwzględniać wszystkie możliwe upusty i rabaty otrzymywane przez TP. stosowane ceny są najbardziej aktualnymi cenami obowiązującymi na dzień przeprowadzania kalkulacji. kursy walut służące do przeliczenia cen są jednoznacznie zdefiniowane jako średnia kursów NBP z 6 m-cy sprzed daty dokonywania kalkulacji Uzasadnienie Definicja metody wyceny bezpośredniej wymagała doprecyzowania i uzupełnienia zgodnie z podejściem stosowanym przez regulatorów w większości krajów europejskich, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Danii, Włoszech i Szwecji. Stosowana obecnie przez TP definicja wyceny bezpośredniej pozwala m.in. na następujące manipulacje prowadzące do zawyżenia wartości odtworzeniowej środków trwałych: wybór najwyższej ceny spośród posiadanych odpowiedzi na zapytania ofertowe. manipulowanie kursem waluty w celu wybrania najwyższego w danym okresie i zastosowanie go do wyceny danej grupy środków trwałych. nie uwzględnienie podczas wyceny wszystkich upustów i rabatów posiadanych przez TP u danego dostawcy, np. dodatkowych rabatów globalnych niekoniecznie zawartych w konkretnej umowie z dostawcą ale funkcjonujących na mocy innych umów ramowych. utrzymywanie w cennikach i kontraktach z dostawcami nieefektywnych środków trwałych po zawyżonych cenach (TP nie kupuje takiego asortymentu, a jedynie wykorzystuje ich ceny w kalkulacji kosztów sieci). 3.3 Kosztorysowanie robót teletechnicznych Definicja problemu i referencje Metoda wyceny robót teletechnicznych została opisana w dokumentacji TP w następujących miejscach: D.4, str pkt 3.4 Kosztorysowanie robót teletechnicznych. Do wyceny robót teletechnicznych TP stosuje metodę kosztorysowania. Ceny jednostkowe robót teletechnicznych uzyskiwane są w wyniku skomplikowanych kalkulacji dokonywanych w systemie kosztorysowym ZUZIA. Ilości wprowadzanych parametrów mających wpływ na ostateczne ceny robót są bardzo duże a ich wartości trudne do weryfikacji. Stwarza to możliwość manipulacji wynikami wyliczeń i w konsekwencji zawyżania kosztów elementów sieci Sugerowane zmiany KIGEiT rekomenduje w dokumencie D.4 str , pkt 3.4, następujące kolejno po sobie akapity: 18/62

19 W przypadku braku umów zawartych przez TP stosuje się na wyżej wymienione roboty inwestycyjne stawki rynkowe. Ceny jednostkowe netto użytych materiałów do kalkulacji kosztorysowej pochodzą zobowiązujących TP umów z firmami dostarczającymi materiały inwestycyjne. Cenniki zawarte w umowach zawierają upusty i rabaty. W przypadku braku umów zawartych przez TP stosuje się rynkowe cenniki materiałów inwestycyjnych. W kosztorysie buduje się tabelę wartości elementów scalonych stanowiącą sumaryczne zestawienie wartości nakładów rzeczowych dla poszczególnych rodzajów robót oraz pozostałych składników kalkulacyjnych ceny kosztorysowej, odniesionych do elementów danego obiektu lub zbiorczych rodzajów robót. Suma tak ustalonych kwot stanowi wartość kosztorysową robót. Wyliczone ceny jednostkowe są wymnażane przez odpowiedni wolumen elementów sieci. W ten sposób otrzymujemy wartość bieżącą danej grupy środków trwałych. zastąpić następującym tekstem: Wyliczone w systemie Zuzia średnie ceny jednostkowe materiałów, robocizny i sprzętu są porównywane z cenami normatywnymi pochodzącymi z tabel cennika kosztorysowego Sekocenbud, aktualnych w dniu wyceny środków trwałych. Zastosowanie maja tutaj następujące tabele Sekocenbud: informacja o cenach materiałów budowlanych IMB. informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI. informacja o cenach materiałów elektrycznych IME. informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS. Do wyliczenia wartości bieżącej danej grupy środków trwałych stosowane są te ceny jednostkowe czynników cenotwórczych, które są niższe. Niższe z dwóch porównywanych ceny jednostkowe, po skorygowaniu o średnie upusty i rabaty uzyskiwane przez TP od dostawców robót teletechnicznych, wymnażane są przez odpowiedni wolumen elementów sieci. W ten sposób otrzymujemy wartość bieżącą danej grupy środków trwałych. KIGEiT również rekomenduje w aby każdorazowe zastosowanie dodatkowych składników ceny kosztorysowej dla danej grupy środków trwałych poza kosztami materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, robocizny oraz pracy sprzętu budowlanego było pisemnie uzasadnione w dokumentacji modelu Uzasadnienie Zastosowanie stawek rynkowych Sekocenbud dla materiałów, robocizny i sprzętu zapewnia przejrzystość i weryfikowalność wyników wyliczeń kosztów robót teletechnicznych z niezależnym od TP źródłem i weryfikację efektywności podejścia stosowanego przez TP w oparciu o zewnętrzne kryteria. 3.4 Indeksacja Definicja problemu i referencje Metoda wyceny polegająca na indeksacji została opisana w dokumentacji TP w następujących miejscach: D.4, str pkt 3.5 Indeksacja. 19/62

20 Indeksacja jest drugą, po wycenie bezpośredniej, najczęściej stosowaną przez TP metodą wyceny i odnosi się do aż 20 kategorii środków trwałych. Wykorzystuję wartości księgowe brutto środków trwałych i indeksy zmian cen do wyliczenia wartości bieżącej. KIGEiT stoi na stanowisku, że: stosowanie przez TP indeksów w większości przypadków opartych jedynie o zmiany cen walut NBP i wskaźniki wzrostu cen GUS nie odzwierciedla trendów cenowych sprzętu charakteryzujących się spadkiem cen technologii. W szczególności wskaźniki wzrostu cen GUS, odnoszące się do koszyka dóbr konsumpcyjnych, nie powinny być stosowane do wyliczania indeksów dla taniejącej technologii. stosowanie przez TP tej metody jest nadużywane i może prowadzić do zawyżania kosztów, np. wtedy kiedy jest stosowana do już niepotrzebnych aktywów nadal występujących w rejestrze środków trwałych lub gdy wartość brutto środka trwałego wzrasta w wyniku powtórnych instalacji/reinstalacji napraw, itp. definicje stosowanych przez TP indeksów nie są precyzyjne. Brakuje w dokumentacji odniesienia do konkretnych, weryfikowalnych zestawów danych wykorzystanych do kalkulacji indeksów dla poszczególnych kategorii środków trwałych. dokumentacja modelu powinna zawierać uzasadnienie każdorazowego zastosowania indeksacji do wyceny brak takiego uzasadnienia w obecnej dokumentacji (poza urządzeniami wentylacji i klimatyzacji) Sugerowane zmiany KIGEiT rekomenduje w dokumencie D.4 str , cały pkt Indeksacja zastąpić następującym tekstem: Indeksacja jest stosowana do wyceny środków trwałych w przypadku niemożności zastosowania metody bezpośredniej lub MEA, ale jedynie przy spełnieniu następujących warunków: technologia środka trwałego nie uległa zmianie od momentu zakupu; są dostępne w TP indeksy wyliczone na podstawie rzetelnych, udokumentowanych i weryfikowalnych danych, pokazujące trend cenowy dla środków trwałych w danej kategorii (np. na podstawie transakcji zakupowych z Działu zakupów) uwzględniający również, jeśli uzasadnione, zmiany kursów walut z tabel NBP; dla wszystkich środków trwałych w ramach kategorii istnieją w TP rzetelne dane określające datę i koszt nabycia; przeszacowywane grupy środków trwałych są wewnętrznie jednorodne, tzn. w odniesieniu do ich komponentów składowych ceny nie odbiegają od przyjętego trendu. Jeden indeks dla całej kategorii środków trwałych można zastosować jedynie w przypadku kiedy wewnętrznie jednorodne są środki trwałe reprezentujące ponad 80% wartości środków trwałych danej kategorii. W każdym przypadku kiedy w ramach danej kategorii środki trwałe reprezentujące 20% lub więcej wartości danej grupy odbiegają od głównego trendu cenowego, powinny mieć zdefiniowany swój indywidualny indeks; koszt historyczny środka trwałego NIE został ukształtowany pod wpływem wyjątkowych okoliczności i może odbiegać od cen rynkowych w momencie zakupu. 20/62

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r.

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r. Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r. Podstawy formalne sporządzania sprawozdań finansowych Na mocy uchwały nr 10/2005 podjętej w dniu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl Rzecz o terapii Warunki skuteczności: 1. adekwatność; 2. proporcjonalność; 4. konsekwencja; 3. aspekt psychologiczny; Rynki detaliczne najważniejszy problem regulacyjny: poziome wiązanie usług przez operatora

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej Załącznik Nr 1 do komunikatu Nr 4/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2016 r. Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania badania informacji finansowej regulacyjnej/sprawozdania

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS Celem procedury opisanych poniżej jest zapewnienie maksymalnej transparentności oraz skuteczności

Bardziej szczegółowo

Wycena według wartości godziwej przyczyna kryzysu finansowego czy też jego miernik?

Wycena według wartości godziwej przyczyna kryzysu finansowego czy też jego miernik? Wraz z pogłębiającym się kryzysem finansowym i bessą giełdową pojawiły się krytyczne głosy w kontekście zastosowania wartości godziwej jako wyceny bilansowej. Wraz z pogłębiającym się kryzysem finansowym

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Uwagi i propozycje do części ogólnej pkt 1 5 projektu modelu

I. Uwagi i propozycje do części ogólnej pkt 1 5 projektu modelu 1.1 1.2 od 1 do 5 Ryszard Śnieżyk przedsiębiorca figurujący w CEIDG Józef Jasiński nie figuruje w CEIDG (dalej J. Jasiński) I. Uwagi i propozycje do części ogólnej 1 5 projektu modelu Brak kontroli zasadności

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa, 15 czerwca 2007 r. KIGEiT/632/06/2007 Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa W związku ze wszczętym przez Prezesa UKE w dniu 28 maja

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku

Zarządzenie Nr Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku Zarządzenie Nr Or. 0050.96.2016 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2012

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2012 ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2012 w sprawie: ustalenia zasad udzielania przez Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Wyceń, zaplanuj, rozlicz zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w

Bardziej szczegółowo

Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika.

Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika. z dnia 21 kwietnia 2017 r. Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika. I. Słowniczek Pojęcia, używane w niniejszej procedurze,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości przyznawanej rekompensaty

Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości przyznawanej rekompensaty Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 724.211 z dnia 29 lipca 211 r. Kalkulacja średniorocznej wartości wskaźnika rentowności aktywów (ROA) w celu weryfikacji i kontroli wysokości

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Zadania czy paragrafy?

Zadania czy paragrafy? Zadania czy paragrafy? Wpływ sposobu planowania i rozliczania wydatków na sposób patrzenia na oświatę by Antoni Jeżowski, 2012 Budżet tradycyjny a budżet w układzie zadaniowym W tradycyjnym układzie klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego użytkowania. Aby element majątku mógł zostać przyjęty i wykazany jako środek trwały, musi on

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Prezesa URE w sprawie szczegółowych reguł regulacyjnych w zakresie stymulowania i kontroli wykonania inwestycji w AMI

Stanowisko Prezesa URE w sprawie szczegółowych reguł regulacyjnych w zakresie stymulowania i kontroli wykonania inwestycji w AMI Warszawa, dnia 11.01.2013r. Stanowisko Prezesa URE w sprawie szczegółowych reguł regulacyjnych w zakresie stymulowania i kontroli wykonania inwestycji w AMI Dokument powiązany ze Stanowiskiem Prezesa URE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstw. Metody majątkowe

Wycena przedsiębiorstw. Metody majątkowe Wycena przedsiębiorstw Metody majątkowe Najczęściej spotykane metody: księgowa Ewidencyjna - najprostsza polega na odjęciu od sumy wartości aktywów przedsiębiorstwa sumy jego zobowiązań bieżących i długoterminowych

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r. Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki

Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Ceny transferowe jeszcze podatki czy już ekonomia? Michał Majdański BT&A Podatki Plan prezentacji 1. Ceny transferowe uwagi wstępne 2. Definicja podmiotów powiązanych 3. Zasada ceny rynkowej 4. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 388 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF

Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF Zysk Zasady ramowe, zmodyfikowane przez obecne MSSF Aktywa netto otwarcia Zmiany w aktywach netto Aktywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu Załącznik do Zarządzenia Nr.. Starosty Elbląskiego z dnia Regulamin udzielania 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Elblągu;

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych Załącznik nr 4 do Regulaminu odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych 1 Wstęp Model obliczeniowy zaimplementowany w systemie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER INFRASTRUKTURY KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie uzgodnienia standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia;

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia; Regulamin udzielania zamówień w projekcie Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1 WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPYKAPITAŁOWEJSTX AUTOSTRADY Data dokumentu: 12 maja 2010 WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 stycznia 2017 r. KL/3/1/2749/DK/2017. Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii. Szanowny Panie Ministrze,

Warszawa, 3 stycznia 2017 r. KL/3/1/2749/DK/2017. Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii. Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 3 stycznia 2017 r. KL/3/1/2749/DK/2017 Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii Szanowny Panie Ministrze, W odpowiedzi na pismo nr DE-II-41011-2/4/16 z 1 grudnia 2016 r. i w uzupełnieniu do

Bardziej szczegółowo

Baza kosztowa -podstawa do ustalania wysokości stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej

Baza kosztowa -podstawa do ustalania wysokości stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej Baza kosztowa -podstawa do ustalania wysokości stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej Warszawa, 21 listopada 2011 r. Ramy prawne -przypomnienie Hierarchia aktów normatywnych regulujących sposób obliczania

Bardziej szczegółowo

projekt pozakonkursowy PUP Średnia liczba korekt na wniosek o płatność Projekt ujęty w Planie Kontroli Projektów Nie stwierdzono nieprawidłowości

projekt pozakonkursowy PUP Średnia liczba korekt na wniosek o płatność Projekt ujęty w Planie Kontroli Projektów Nie stwierdzono nieprawidłowości Załącznik nr 5 do Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2016/ 2017 Załącznik nr 5 a): Analiza ryzyka weryfikowanego wniosku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości od kuchni

Polityka rachunkowości od kuchni Rafał Pecka Polityka rachunkowości od kuchni czyli jak i dlaczego prowadzić/nie prowadzić działalność odpłatną i gospodarczą w NGO Działalność gospodarcza szansa czy zagrożenie Dlaczego Ustawodawca postanowił

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 190/2016 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 190/2016 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 września 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 190/2016 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Wycena klienta i aktywów niematerialnych

Wycena klienta i aktywów niematerialnych Wycena klienta i aktywów niematerialnych Istota wpływu klienta na wartość spółki Strategie marketingowe i zarządzanie nimi Metryki zorientowane na klienta Podatność i zmienność klientów Łączna wartość

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

Standardy oceny biznesplanów

Standardy oceny biznesplanów Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Standardy oceny biznesplanów L.p. Kryterium Punktacja Uzasadnienie punktacji I.1 Celowość przedsięwzięcia 0-5

Bardziej szczegółowo

Nadpodaż zielonych certyfikatów

Nadpodaż zielonych certyfikatów Nadpodaż zielonych certyfikatów Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) od co najmniej 2 lat postuluje o wprowadzenie przejrzystego systemu informacji o rynku zielonych certyfikatów. Bardzo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/54/11. Rada Gminy. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IX/54/11. Rada Gminy. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IX/54/11 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 4 z dnia 4 lutego 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ Przedszkole nr 6 w Tychach których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 28 sierpnia 2015 r. Podstawowe zasady konstrukcji projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej. 1.Ogólne założenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. 1409 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 10.09.2010r Dyrektora PPP w Tanowie. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości

Bardziej szczegółowo