Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji"

Transkrypt

1 Stanowisko w postępowaniu w sprawie z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 22 czerwca 2007 roku o zatwierdzenie instrukcji i opisu kalkulacji kosztów. Spis treści: 1. Wstęp Zastosowanie przyszłościowych wartości kosztów i wolumenów- zasady planowania w TP S.A Zasady planowania kosztów operacyjnych TP w przyszłych okresach Zasady planowania wolumenów ruchu w przyszłych okresach i ich powiązanie z infrastrukturą sieci i jej kosztami utrzymania Przeszacowanie kosztów operacyjnych o inflację Korekty i przeszacowania kosztów rozliczeń międzyoperatorskich Skorygowanie przyszłościowe stanu majątku Przeszacowanie składników sieci do wartości bieżącej Wycena wg nowoczesnego odpowiednika MEA Wycena Kosztorysowanie robót teletechnicznych Indeksacja Wycena wg kosztu historycznego Przeszacowanie poszczególnych grup środków trwałych Kalkulacja amortyzacji sieci i kosztu kapitału Obliczanie amortyzacji od wartości bieżącej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Obliczanie średniorocznej wartości bieżącej netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby kalkulacji kosztu kapitału Metoda kalkulacji kosztów Schemat metodologii LRIC oraz zasadność uwzględnienia kosztów w kalkulacji Matryce alokacji i dokumentacja pomocnicza Specyficzne koszty rozliczeń międzyoperatorskich i pozostałe koszty Definicje i koszty usług interkonektowych Definicje usług międzyoperatorskich Kalkulacja kosztów usług Metoda rozśredniania stawek Korekty efektywności wykorzystania elementów sieciowych Korekta wartości bieżącej z tytułu optymalizacji struktury sieci Korekta wartości bieżącej sieci z tytułu optymalizacji nadwyżkowej pojemności Korekta wartości bieżącej budynków wynikająca z utrzymywania powierzchni niewykorzystanej Korekta wartości bieżącej z tytułu dodatkowych funkcjonalności wynikających z MEA Korekty efektywności kosztów operacyjnych Korekty i przeszacowania kosztów utrzymania sieci Korekty i przeszacowania kosztów zarządzania nieruchomościami Kapitał pracujący Pozostałe uwagi Uwagi ogólne dotyczące metodologii i dokumentacji Inne uwagi Bibliografia... 60

2 1. Wstęp Na mocy Postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej DRTH-WKO /07(33) z dnia 7 lipca 2007 po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (zwanej dalej KIGEiT) z dnia 11 lipca 2007 roku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 22 czerwca 2007 roku o zatwierdzenie instrukcji i opisu kalkulacji kosztów KIGEiT został dopuszczony do postępowania w powyższej sprawie. Niniejszy dokument zawiera stanowisko KIGEiT wypracowane po zapoznaniu się z dokumentami będącymi przedmiotem postępowania otrzymanych przez KIGEiT od UKE, zwanych dalej dokumentacją lub instrukcją : Opis kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci na rok 2008 i 2009 Telekomunikacji Polskie S.A. (nadany kod dokumentu na potrzeby referencji D.1), Tabele wyników kalkulacji kosztów stanowiący załącznik nr 1 do ww. dokumentu (D.2), Instrukcja w zakresie wyodrębnienia i przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na regulowane działalności za rok 2007 Telekomunikacji Polskiej S.A. (D.3), oraz Opis przeszacowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Telekomunikacji Polskiej S.A (D.4). Macierz alokacji procesów modelowych na usługi załącznik do D.3 (D.5) Przypisanie procesów modelowych do działalności rachunkowości regulacyjnej załącznik do D.3 (D.6) Użyte w niniejszym dokumencie określenie model, należy rozumieć jako system komputerowy, wraz ze źródłami danych oraz powiązaną dokumentacją, które wykorzystywane są przez TP S.A. do kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci, które powinny być zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa oraz wymaganiami nałożonymi na TP S.A przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Do przedstawienia uwag w odniesieniu do ww. dokumentacji przyjęta została nomenklatura opisu przedstawiona poniżej. Na poziomie obszarów regulacyjnych poddanych analizie: Ryzyka: Próba oszacowania/określenia scenariuszy zdarzeń jeśli dane zagadnienie nie zostanie uszczegółowione, zmienione lub zgłoszone do UKE jako istotne i wymagające interwencji zgodnie z propozycjami zawartymi w uwagach. Istotność: Dlaczego dane zagadnienie jest istotne, tzn. jaki ma wpływ na wyniki prezentowane przez TP, jak wpływa na sytuację innych operatorów ewentualnie pozycję regulatora - UKE, czy też potencjalnego audytora modelu. Dlaczego rekomendujemy wprowadzić opisane zmiany. Przyjęte w dokumencie oznaczenia istotności: Wysoka/Średnia/Niska. 2/62

3 Na poziomie tematów w ramach obszarów regulacyjnych poddanych analizie: Definicja problemu i referencje: Określenie analizowanego zagadnienia regulacyjnego. Odniesienie do dokumentów TP, gdzie zagadnienie to występuje lub jest szczególnie istotne [nr dokumentu, rozdział, strona/akapit]. Sugerowane zmiany: Proponowane zapisy i procedury oraz określenie co naszym zadaniem w analizowanych dokumentach wymaga dodania, usunięcia, zmiany lub uszczegółowienia. Uzasadnienie: Argumenty przemawiające za wprowadzeniem sugerowanych zmian zawierające odwołania do literatury, innych praktyk regulacyjnych, przykłady wraz z dokumentami źródłowymi. W ramach naszych analiz przyjęto następujące kryteria oceny dokumentów (uszeregowane wg stopnia istotności): wpływ na wysokość wynikowych kosztów jednostkowych modelu TP S.A.; zgodność z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującego w Polsce i/lub ogólnie rozumianą praktyką regulacyjną stosowaną w krajach UE lub na świecie; wpływ na zdolność UKE i/lub ewentualnych audytorów do wypełniania nałożonych przez nich obowiązków; oraz wpływ na sytuację konkurencyjną na odpowiednich rynkach telekomunikacyjnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji przyjęto, że głównym czynnikiem decydującym o istotności danego zagadnienia jest jego wpływ na wysokość wynikowych kosztów jednostkowych wyliczanych w modelu TP S.A. Rozpatrując to zagadnienie należy zauważyć co następuje: Największy wpływ na wyliczenie stawek jednostkowych mają przyjęte założenia odnośnie przenoszonego przez elementy sieci wolumenu ruchu, wpływ ten powinien dotyczyć trzech głównych aspektów: o Wolumen jest mianownikiem wyrażeń kosztów jednostkowych o Wolumen ruchu wpływa również na licznik, gdyż postulat efektywnego operatora oznacza optymalne koszty sieciowego dla określonego ruchu o Wolumen ruchu jest bezpośrednio lub pośrednio składową wielu nośników stosowanych w modelu co decyduje o wartościach kosztów przyporządkowanym poszczególnym elementom modelu sieci TP. Kolejnym istotnym czynnikiem jest zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Bez względu na ich ogólność czy też wykładnię prawną, zdaniem KIGEiT najistotniejsze są kwestie dotyczące: koncepcji działania operatora efektywnego; uwzględnienia kosztów uzasadnionych i dozwolonych prawem. Oba wyżej wymienione czynniki mają pierwszorzędny wpływ na bazę kosztową, która stanowi podstawę kalkulacji i w rezultacie wpływają na wynikowe koszty jednostkowe usług interkonektowych. Należy jednak podkreślić, że badania wrażliwości kosztowych modeli sieciowych na dane potwierdzają tezę, że na wynik końcowy obliczeń kosztowych zasadniczy wpływ mają wartości kluczy podziałowych (wartości nośników i ich jakość), natomiast przyjęta baza kosztowa i stosowane kierunki alokacji (aczkolwiek ważne z punktu widzenia prawnego) mają mniejszy wpływ na finalne wyniki. Tak więc istotna jest nie tylko procedura 3/62

4 obliczeniowa, a przede wszystkim prawidłowość, rzetelność i jakość danych, których ze zrozumiałych względów nie jesteśmy w stanie skomentować. Kolejnymi czynnikami wpływającymi na istotność zagadnień poruszanych w dokumentacji TP S.A. są zdaniem KIGEiT kwestie które utrudniają realizację celów UKE: zapewnianie wyboru i niskich cen użytkownikom usług telekomunikacyjnych, stymulowanie rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym; rozwój infrastruktury pozwalającej na rozwój usług i ciągłe polepszanie ich jakości. Z tego punktu widzenia istotne są różnego rodzaju kwestie proceduralne, czy też uwagi o charakterze ogólnym związane z dokumentacją przedstawioną przez TP, które powinny wspierać ww. cele. W dalszej części niniejszego dokumentu przedstawiono najistotniejsze grupy zagadnień, które wynikają z analizy dokumentów przedstawionych przez TP S.A. dokonanej przez KIGEiT w odniesieniu do wymienionych wyżej kwestii. 2. Zastosowanie przyszłościowych wartości kosztów i wolumenów- zasady planowania w TP S.A. Ryzyka Zgodnie z D.1 str. 24 Zorientowanie przyszłościowe - oznacza ono ustalenie bazy kosztowej nie na kosztach poniesionych w przeszłości (historycznych) lecz na kosztach, które operator poniósłby obecnie przy uwzględnieniu przyszłych warunków świadczenia usług, w tym także odpisy amortyzacyjne od wartości bieżącej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zastosowanie zorientowania przyszłościowego w sposób jaki zawarła w swojej dokumentacji TP wydaje się być celowym działaniem umożliwiającym dowolne kształtowanie wyników kalkulacji modelu przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości ich weryfikacji. Istotne jest również to, że w ramach istniejących zapisów TP S.A. nie ma najmniejszej konieczności uzasadniania wzrostu różnych składowych kosztów i np. spadku wolumenów bo jest to w pełni sankcjonowane bieżącym stanem prawnym i formą instrukcji kosztowej. Spowoduje to: wzrost cen usług na danym rynku telekomunikacyjnym; i w konsekwencji; umacnianie dominującej pozycji TP S.A. w przypadku zatwierdzenia dokumentacji w takim kształcie jak proponuje TP S.A. utrudniona będzie możliwość reakcji UKE, ponieważ będzie to usankcjonowane obowiązującą procedurą. Istotność: Wysoka Wiele danych modelu kosztowego TP wg obecnej dokumentacji odnosi się do przyszłości (w tym konkretnym przypadku przewidywanego stanu na rok 2008 i 2009). Dane te mają jednocześnie decydujący wpływ na wynikowe koszty jednostkowe, jak to już wspomniano we wstępie do niniejszego dokumentu. TP definiuje forward looking jako ekstrapolację kosztów oraz wolumenów na przyszłe okresy w oparciu o założenia budżetowe, arbitralne szacunki i wskaźniki bez precyzyjnego określenia źródeł danych, procedury i możliwości weryfikacji jakości tych danych. 4/62

5 Znamienne jest to, że TP praktycznie dowolnie i niekonsekwentnie stosuje dostosowanie przyszłościowe tak, aby uzyskać korzystne dla siebie wyniki. Wysokie ryzyko zawyżania kosztów i zaniżania szacowanego ruchu daje możliwość manipulacji wynikami. Biorąc pod uwagę, że zagadnienie to dotyka zarówno licznika (baza kosztowa i sposób jej rozliczenia) oraz mianownika (wolumen usług) zagadnienie to ma decydujący wpływ na wyniki kalkulacji kosztów przedstawiane przez TP S.A., dlatego uznane zostało przez KIGEiT jako grupa zagadnień o najwyższej istotności. 2.1 Zasady planowania kosztów operacyjnych TP w przyszłych okresach Definicja problemu i referencje D.1 str. 25 W związku z tym w celu określenia efektywnej wysokości zatrudnienia w kalkulacji kosztów wykorzystano plany zatrudnienia na rok czyli na okres obowiązywania stawek rozliczeniowych. Wraz z dalszymi zapisami instrukcji stanowi typowy przykład stosowania przez TP S.A. bardzo ogólnych zapisów dotyczących danych planistycznych Zgodnie z zapisami D.1 str. 37 i 38 grupa korekt kosztów wynikających ze zmian wielkości zatrudnienia Zapotrzebowanie na obsługę kadrową, administracyjną i informatyczną Zapotrzebowanie na pozostałą energię gaz, woda proporcjonalną do zmian w poziomie zatrudnienia. Zapotrzebowanie na materiały biurowe, których zużycie jest zależne od poziomu zatrudnienia. Zgodnie z zapisami D.1 str przeszacowanie kosztów osobowych W każdym z ww. wzorów indeksy oznaczają: p- planowany koszt (po przeprowadzeniu zmian w wielkości zatrudnienia) b- bazowy koszt (przed przeprowadzeniem zmian w wielkości zatrudnienia) Wyżej wymienione korekty i stosowanie planów zatrudnienia bez konieczności uzasadnienia działań firmy i metodologii, na podstawie których oszacowano te wartości, oraz wykazania, że doprowadzą one do wzrostu efektywności działania TP, prowadzi do możliwości niekontrolowanego powiększenia bazy kosztowej. 5/62

6 Inny przykład stanowią tzw. - specyficzne metody przeszacowania kosztów operacyjnych wg D.1 str. 40 gdzie indeksy oznaczają: p- planowany koszt b- bazowy koszt Zastosowanie ostatniej korekty jest opisane w sposób niejasny, brak również precyzyjnej definicji dla jakich kosztów konkretnie przeszacowanie jest stosowane, a dla jakich nie. Z opisu wynika, że obejmuje ono wszystkie nie wymienione wcześniej koszty w opisywanym podrozdziale dokumentacji TP. W każdym z ww. przypadków należy zwrócić uwagę, że ze względu na nieprecyzyjny opis procedury korekt (przeszacowania) odnosi się wrażenie, że dotyczy ona całości danej kategorii kosztów. Podczas gdy przyjmiemy w modelu stosowanie zależności przyczynowo-skutkowych, na które powołuje się TP i zasadę rozliczenia uzasadnionych kosztów wynikających z przepisów prawa to przykładowo: wzrost wynagrodzeń sprzedaży bezpośredniej zajmującej się sprzedażą usług detalicznych, nie powinien w rezultacie przenosić się na modelowe elementy sieciowe w odniesieniu do kalkulacji kosztów usług interkonektowych. Stosowanie uogólnień i uśrednień może spowodować, że w rezultacie na kosztach procesów najbardziej istotnych z punktu widzenia rozpatrywanych usług telekomunikacyjnych koszty jednostkowe będą zawyżone. Przedstawiona przez TP metodologia koncentruje się na wyliczeniu wskaźników opierających się na subiektywnych kosztach planowanych co więcej bez konieczności wyjaśnienia i uzasadnienia przyczyn, sposobu liczenia i źródeł danych, dotyczących ich wzrostu i odpowiedzi na pytanie czy obecnie TP działa efektywnie. Korekty powodują, że bieżące nieefektywności TP np.: nadmierne zatrudnienie, przerost funkcji pomocniczych, nieefektywne zużycie materiałów i energii przenosi się wprost na bazę kosztów przyszłościowych. Przy takim podejściu do danych będących podstawą kalkulacji kosztów, błąd planowania (który może być robiony świadomie, co trudno zweryfikować i udowodnić), może być przenoszony na wynikowe koszy jednostkowe usług Sugerowane zmiany KIGEiT proponuje pominięcie dostosowania przyszłościowego tak jak rozumie to TP w odniesieniu do kosztów operacyjnych. D.1 rozdział 4 Cechy metodologii kosztowej stosowanej przez Telekomunikację Polską na str. 25 cały punkt Istniejący poziom zatrudnienia zastąpić przez: Efektywny poziom zatrudnienia TP w kalkulacji kosztów stosuje efektywny poziom zatrudnienia poprzez zastosowanie korekty na efektywny poziom zatrudnienia. Efektywny poziom zatrudnienia wyliczany jest poprzez porównanie wskaźnika ilość zatrudnionych na linię dostępową dla TP i innych operatorów, a następnie dokonywana jest proporcjonalna korekta kosztów wynagrodzeń. Dostosowanie poziomu zatrudnienia znajduje odzwierciedlenie w kalkulacji w postaci stosownych korekt. Zmiana zatrudnienia wywołuje jednocześnie odpowiednie zmiany wielkości innych zasobów związanych z wysokością zatrudnienia, które również są odpowiednio korygowane. 6/62

7 D1 str. 39 po słowach Przeszacowanie kosztów osobowych - Procesy grupujące koszty osobowe (wynagrodzenia z narzutami, świadczenia na rzecz pracowników i inne koszty osobowe) przeszacowywane są o wskaźniki określone na bazie.. tekst do końca tego podrozdziału zastąpić następującym: porównania z innymi operatorami telefonii stacjonarnymi w Polsce. Podstawą jest średnia wskaźnik ilość zatrudnionych do ilości linii dostępowych dla co najmniej dwóch operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce. Wartość średniej operatorów jest mnożona przez liczbę linii dostępowych TP, w wyniku otrzymuje się liczbę zatrudnionych ETAT p. Wskaźnik korekty wyraża wzór: Kor wyn = (ETAT p /ETAT b ) 1. Kor wyn - wskaźnik korekty ETAT p - wielkość zatrudnienia wyliczona na podstawie przemnożenia liczby linii dzwoniących dla roku bazowego kalkulacji przez średni wskaźnik ilość zatrudnionych do ilości linii dostępowych dla co najmniej dwóch operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce ETAT b - wielkość zatrudnienia bazowa (wielkość zatrudnienia na zakończenie roku dla którego istnieją najnowsze zaudytowane dane finansowe) D1 str. 37, zastąpić definicję ETAT p i ETAT b przez wyżej wymienione. W punkcie b, po słowach proporcjonalną do zmian w poziomie zatrudnienia dodać: wynikających z wyliczenia wskaźnika Kor wyn D1 str. 38 lit. c ostatni podpunkt od słów zmian w poziomie zatrudnienia zastąpić w całości przez: zmian w poziomie zatrudnienia wynikających z wyliczenia wskaźnika Kor wyn. Na tej samej stronie zastąpić definicje MAT p i MAT b przez: MAT p - koszt materiałów związanych z korektą zatrudnienia o Kor wyn MAT b - bazowy koszt materiałów związanych z wielkością bazowa (koszt na zakończenie roku dla którego istnieją najnowsze zaudytowane dane finansowe) D1 str 40 wykreślić w całości podrozdział Specyficzne metody przeszacowania kosztów operacyjnych. KIGEiT uważa, że koszty których dotyczy ta korekta na tym etapie kalkulacji nie powinny być przeszacowywane i odnosić do kosztów na zakończenie roku dla którego istnieją najnowsze zaudytowane dane finansowe. Wyniki kalkulacji modelu w odniesieniu do danych finansowych i powiązanych z nimi danych ilościowych powinny być zgodne z okresem, dla którego są dostępne najnowsze zaudytowane dane w momencie sporządzania kalkulacji Uzasadnienie TP S.A. nadmiernie rozszerza zakres zorientowanie w wielu miejscach dokumentacji odwołuje się do przyszłości wręcz nadużywając tego określenia. Analiza dokumentacji przedstawionej przez TP S.A. uprawnia do stwierdzenia, że w praktyce realizacja tego zapisu wg rozumienia TP daje możliwości niemal nieograniczonego i niesankcjonowanego manipulowania danymi i zwiększania bazy 7/62

8 kosztowej co ma decydujący wpływ na wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych świadczenia usług. Należy zwrócić uwagę, że przewidywanie danych dotyczące przyszłości z definicji obarczone jest dużą dozą subiektywizmu, nawet przy najlepiej udokumentowanych procedurach. Możliwość udowodnienia w sposób przekonujący i rzeczowy celowości w manipulowaniu prognozą jest niewielka, bo różnice zawsze w takim przypadku można wyjaśnić błędnymi założeniami, czy też zmianami sytuacji spółki oraz rynku. Wprowadzenie subiektywnych elementów związanych z danymi przyszłościowymi/planowanymi wprowadzonymi do modelu nie jest elementem kalkulacji kosztów pozwalającym w jasny i przejrzysty sposób wnioskować o orientacji kosztowej stawek usług rozliczeń międzyoperatorskich stosowanych przez TP S.A. Zdaniem KIGEiT biorąc pod uwagę europejską praktykę w tym zakresie zorientowanie przyszłościowe odnosi się przede wszystkim do kosztów sieciowych wynikających z historycznie poniesionych nakładów. Natomiast dla większości kosztów operacyjnych ostatnie dostępne zaudytowane dane są o wiele lepszą alternatywą niż hipotetyczne szacunki ponieważ są one wystarczająco aktualne oraz co ważniejsze weryfikowalne i kontrolowalne. 2.2 Zasady planowania wolumenów ruchu w przyszłych okresach i ich powiązanie z infrastrukturą sieci i jej kosztami utrzymania Definicja problemu i referencje D.1, str. 28 i 29 W kalkulacji kosztów uwzględnia się strukturę ruchu dla wszystkich usług i rodzajów połączeń zarejestrowanych w sieci TP w roku Wielkość ruchu dla okresu obowiązywania stawek prognozuje się na podstawie założeń budżetowych TP przyjętych na dany rok. Prognozowany ruch wykorzystywany na potrzeby kalkulacji opiera się na założeniach budżetowych akceptowanych przez Zarząd spółki... Wolumeny ruchu realizowane przez sieć TP kalkulowane są przy wykorzystaniu założenia dotyczącego udziałów rynkowych osiąganych przez TP na danym typie połączenia. D.1 w rozdziale 8.5 Kalkulacja kosztu jednostkowego elementu sieci na str. 71 TP odnosi się do okresu na podstawie którego opracowywane są dane dotyczące wyliczenia zaangażowania elementów sieciowych. Zdaniem KIGEiT bez precyzyjnego określenia źródeł danych, procedury i założeń planistycznych, możliwości ich weryfikacji jakości tych danych (przez audytora), a także wykorzystania źródeł niezależnych od TP możliwe jest znaczące zawyżenie kosztów jednostkowych kalkulowanych przez TP usług interkonektowych. Zagadnienie to nabiera jeszcze większej wagi jeśli weźmie się pod uwagę konieczność korelacji prognozy ruchu z korektami, które należy wprowadzić aby dany wolumen ruchu był przenoszony przez efektywną sieć telekomunikacyjna w dokumentacji TP zagadnienie to opisane jest niejasno i ogólnie stwarzając możliwości do manipulowania wynikami Sugerowane zmiany KIGEiT postuluje pominięcie dostosowania przyszłościowego w odniesieniu do wolumenów ruchu. Kalkulacja powinna być oparta o wolumeny ruchu, są spójne z okresem który odnosi się do najnowszych zaudytowanych danych finansowych dostępnych w momencie sporządzania kalkulacji, tak aby były spójne z bazą kosztową stosowaną do kalkulacji. Natomiast zasady routowania i wyliczenia dotyczące zaangażowania elementów 8/62

9 sieciowych powinny dotyczyć możliwie najnowszego okresu przed momentem sporządzenia kalkulacji (np. ostatniego kwartału). D.1 str. 28 w Kluczowe pojęcia i zasady wykreślić fragment tekstu rozpoczynający się od słów: Wielkość ruchu dla okresu obowiązywania stawek prognozuje się,,, do końca tego podrozdziału i zastąpić: Dane dotyczące wolumenów ruchu wykorzystywane na potrzeby kalkulacji są spójne się z okresem dla najnowszych zaudytowanych danych finansowych dostępnych w momencie sporządzania kalkulacji (ostatni zaudytowany rok). D.1 w rozdziale 8.5 Kalkulacja kosztu jednostkowego elementu sieci na str. 71 w zdaniu Próbki - losowo wybrane 14 dni (10 roboczych, 2 soboty i 2 święta) z 2007 roku. wykreślić z 2007 roku. D.1 str. 72. fragment Powyższe dane wejściowe służą do stworzenia macierzy... zastąpić przez tekst: Powyższe dane wejściowe, pozyskane z ostatniego kwartału przed momentem sporządzania kalkulacji, służą do stworzenia macierzy Uzasadnienie Podobnie jak poprzednio w odniesieniu do kosztów operacyjnych KIGEiT uważa, że wprowadzenie subiektywnych elementów związanych z danymi planowanymi wprowadzonymi do modelu nie przyczynia się do przejrzystości zasad kalkulacji i rzetelności wnioskowania o orientacji kosztowej stawek usług rozliczeń międzyoperatorskich stosowanych przez TP S.A. Jak wykazuje choćby [Z.18 p. 4.5 str. 20] tego rodzaju podejście prowadzi do dysput i braku konsensusu pomiędzy operatorami i regulatorem odnośnie przyjętych założeń. 2.3 Przeszacowanie kosztów operacyjnych o inflację Definicja problemu i referencje Zgodnie z D.1, str. 39 pkt Przeważającą metodą dostosowania przyszłościowego procesów grupujących koszty operacyjne inne niż koszty osobowe jest przeszacowanie o wskaźnik przewidywanej stopy inflacji. Zdaniem KIGEiT sformułowanie to jest bardzo ogólne, nie precyzuje także jakich kosztów dotyczy. Dokumentacja TP nie wyjaśnia również, czy w wyniku wcześniejszych przeszacowań kosztów możemy otrzymać efekt kumulacji wzrostu kosztów, chociażby przez podwójne uwzględnienie inflacji w prognozach. Stosowanie tego przeszacowania jest naszym zdaniem pokazuje dążenie TP S.A. do nieuzasadnionego zawyżania bazy kosztowej będącej podstawą kalkulacji Sugerowane zmiany KIGEiT postuluje pominąć przeszacowanie kosztów operacyjnych przez wskaźnik inflacji poprzez usunięcie całego podrozdziału /62

10 2.3.3 Uzasadnienie Zakładana inflacja cen konsumpcyjnych ma nikłą korelację w stosunku do większości kosztów operacyjnych/sieciowych ponoszonych przez TP. Głównym zadaniem tego mechanizmu jest zwiększenie kosztów operacyjnych w modelu TP, dlatego należy wyeliminować ten składnik przeszacowań jak wprowadzający dodatkowe składowe subiektywizmu w wyniki kalkulacji. Sposób w jaki TP S.A. stosuje dostosowanie przyszłościowe, tak naprawdę umożliwia kształtowanie wyników zgodnie z oczekiwaniami TP (zawyżanie bazy kosztowej), ze względu na subiektywizm przewidywania przyszłych wartości. Postulat ten uzupełnia wcześniejsze propozycje zawarte w niniejszym dokumencie, zmierzające do ograniczenia wpływu subiektywnych i nieweryfikowalnych a priori prognoz na wyniki kalkulacji kosztów usług interkonektowych. 2.4 Korekty i przeszacowania kosztów rozliczeń międzyoperatorskich Definicja problemu i referencje Zgodnie z D.1, str Przeszacowanie kosztów opłat interkonektowych. gdzie indeksy oznaczają: p- planowany koszt b- bazowy koszt Zastosowanie przeszacowania jest niejasne, powstaje pytanie dlaczego w modelu mającym ustalić koszty określonych usług interkonektowych świadczonych w sieci TP zawarte są właśnie koszty rozliczeń międzyoperatorskich? W dokumentacji TP nie ma definicji kosztów omawianych w tym rozdziale, gdyż jak rozumiemy nie są to Specyficzne koszty rozliczeń międzyoperatorskich. Ponadto opisane przeszacowanie kosztów opłat interkonektowych, pomijając zasadność uwzględnienia tych kosztów w kalkulacji, stanowi kolejny przykład stosowanie przez TP subiektywnych i nieudokumentowanych założeń w celu powiększania wynikowych kosztów jednostkowych usług Sugerowane zmiany Zdaniem KIGEiT koszty rozliczeń międzyoperatorskich związane bezpośrednio z opłatami ponoszonymi przez TP na rzecz innych operatorów nie powinny być rozliczane na usługi świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. Jeśli wg TP to nie jest pomyłka w dokumentacji niezbędne są definicje i wyjaśnienia dotyczące tego zagadnienia, określenie zasadności wykorzystywania tych kosztów w modelu kalkulacyjnym dla usług interkonektowych. Jeśli koszty te są zasadne, co wydaje się wątpliwe, a opierają się stricte na założeniach planistycznych, KIGEiT postuluje pominąć tą korektę podobnie jak w przypadku innych dostosowań przyszłościowych kosztów tzn. usunąć w całości podrozdział Przeszacowanie kosztów opłat interkonektowych. Należy zwrócić uwagę, że jeśli mamy doczynienia z kosztami, które są tożsame ze specyficznymi kosztami rozliczeń międzyoperatorskich to w tym przypadku istotne są 10/62

11 również uwagi zawarte w rozdziale niniejszego stanowiska KIGEiT i koszty takie nie powinny zostać rozliczone na usługi interkonektowe w całości Uzasadnienie Koszty rozliczeń międzyoperatorskich nie są uzasadnionym kosztem w modelu kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. Jest to oczywisty błąd lub nadużycie. Nie może być tak, że model, który ma oszacować stawki za usługi interkonektowe w sieci TP, w swojej bazie kosztowej zawiera koszty rozliczeń interkonektowych z innymi operatorami. Dodatkowo te nieprawidłowo, zakwalifikowane koszty, zgodnie z zapisami dokumentacji TP są subiektywnie zwiększane na podstawie nieokreślonych założeń planistycznych. Jest to oczywiste dążenie TP do zawyżenia wyliczanych z modelu kosztów jednostkowych usług świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. 2.5 Skorygowanie przyszłościowe stanu majątku Definicja problemu i referencje Zgodnie z D.4 str , Aby oszacować wzrost wielkości sieci telekomunikacyjnej w okresie pomiędzy rokiem bazowym a okresem kalkulacyjnym bierze się pod uwagę inwestycje prowadzone przez TP. Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane, jak i nowe. Na ww. stronach dokumentacji TP opisuje kalkulacje dla obliczanie średniorocznej wartości bieżącej brutto oraz netto danej grupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb kalkulowania kosztu kapitału oraz kalkulowania odpisu amortyzacyjnego, w tym przypadku dotyczy ona wartości brutto. Abstrahując od zastosowanych wzorów uśredniających poziom inwestycji pomiędzy latami, zdaniem KIGEiT niesłusznych bo nie mają one odniesienia do rzeczywistego rozkładu inwestycji w czasie, opisane w dokumentacji TP zagadnienia są zbyt ogólne, nie określając związku prowadzonych inwestycji z konkretnymi usługami będącymi przedmiotem kalkulacji Sugerowane zmiany Zdaniem KIGEiT należy zrezygnować ze skorygowanie przyszłościowego stanu majątku, ze względu na jego subiektywność i trudności weryfikacji danych i założeń użytych do korekt. aby zapewnić spójność z ogólna koncepcją, rekomendowaną przez KIGEiT, że koszty i ruch powinny być kalkulowane w oparciu o dane zgodne i odpowiadające ostatniemu okresowi poddanemu audytowi finansowemu, a nie szacowane na przyszłość. Stosowanie inwestycji planowanych jako wprowadzający dodatkowe składowe subiektywizmu i możliwości manipulowania wynikami kalkulacji KIGEiT proponuje pominąć. D4 Część II - Przeszacowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb kalkulacji kosztów usług na rok 2008 str. 72 usunąć tekst od słów Ponieważ kalkulacje kosztów usług (LRIC, FL-FDC) zakładają do słów.bierze się pod uwagę inwestycje prowadzone przez TP i mające na celu rozbudowę sieci. Zdanie Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane, jak i nowe. Zastąpić przez zdanie: Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane. 11/62

12 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +0.5*IZ 8 oraz jego definicję dotyczącą planowanych nakładów inwestycyjnych. D4 str. 73 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +0.5*IZ 8 oraz jego definicję dotyczącą planowanych nakładów inwestycyjnych. D4 str. 74 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +0.5*IZ 8 oraz jego definicję dotyczącą planowanych nakładów inwestycyjnych. We wzorze na tej stronie przy STBZ 7/8 wykasować wagę 0.5. D4 Część III - Przeszacowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb kalkulacji kosztów usług na rok 2009 str. 75 usunąć tekst od słów Ponieważ kalkulacje kosztów usług (LRIC, FL-FDC) zakładają do słów.bierze się pod uwagę inwestycje prowadzone przez TP i mające na celu rozbudowę sieci. Zdanie Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane, jak i nowe. Zastąpić przez zdanie: Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane. We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +IZ * IZ 9 oraz definicje dotyczące planowanych nakładów inwestycyjnych IZ 8 oraz IZ 9. D4 str. 76 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +IZ * IZ 9 oraz definicje dotyczące planowanych nakładów inwestycyjnych IZ 8 oraz IZ 9. D4 str. 77 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +IZ * IZ 9 oraz definicje dotyczące planowanych nakładów inwestycyjnych IZ 8 oraz IZ 9. We wzorze na tej stronie przy STBZ 7/9 wykasować wagę Uzasadnienie Podstawowym kryterium w stosowanych na. ww. stronach jest przynależność do danej grupy środków trwałych, jest to naszym zdaniem kolejne pole do zawyżania kosztów kalkulacji. Jeśli w roku przyjętym za bazowy sieć telekomunikacyjna miała zdolność do przenoszenia ruchu wynikającego z usług interkonektowych to jeśli w kolejnych latach nie następuje jego znaczący wzrost to można założyć, że inwestycje które czyni TP wynikają z zapotrzebowania na rozbudowę sieci pod usługi o charakterze innym niż głosowe czy też związane z usługami świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. Inwestycje telekomunikacyjne charakteryzują się kontraktami pod klucz, w których ciężko jest prawidłowo przypisać odpowiedni udział w wartości całości nakładów na dany projekt poszczególnym grupom środków trwałych. Ponadto ze względu na funkcjonalność elementów sieci, ta sama grupa środków trwałych może być wykorzystywana do różnych rodzajów działalności/usług. Zastosowane podejście może spowodować doliczanie inwestycji w toku, pomimo że nie są one dedykowane działalności, które jest przedmiotem kalkulacji w tym przypadku usług świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. Zdaniem KIGEiT zastosowane przez TP podejście może powodować, że inwestycje chybione, niewłaściwe, lub cześć inwestycji niezwiązanych z usługami interkonektowymi np. koszt rozbudowy transmisji wynikający z zapotrzebowania na przepływność pod usługi przesyłu danych, w ramach kalkulacji będą obciążały koszty usług interkonektowych. 12/62