Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji"

Transkrypt

1 Stanowisko w postępowaniu w sprawie z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 22 czerwca 2007 roku o zatwierdzenie instrukcji i opisu kalkulacji kosztów. Spis treści: 1. Wstęp Zastosowanie przyszłościowych wartości kosztów i wolumenów- zasady planowania w TP S.A Zasady planowania kosztów operacyjnych TP w przyszłych okresach Zasady planowania wolumenów ruchu w przyszłych okresach i ich powiązanie z infrastrukturą sieci i jej kosztami utrzymania Przeszacowanie kosztów operacyjnych o inflację Korekty i przeszacowania kosztów rozliczeń międzyoperatorskich Skorygowanie przyszłościowe stanu majątku Przeszacowanie składników sieci do wartości bieżącej Wycena wg nowoczesnego odpowiednika MEA Wycena Kosztorysowanie robót teletechnicznych Indeksacja Wycena wg kosztu historycznego Przeszacowanie poszczególnych grup środków trwałych Kalkulacja amortyzacji sieci i kosztu kapitału Obliczanie amortyzacji od wartości bieżącej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Obliczanie średniorocznej wartości bieżącej netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby kalkulacji kosztu kapitału Metoda kalkulacji kosztów Schemat metodologii LRIC oraz zasadność uwzględnienia kosztów w kalkulacji Matryce alokacji i dokumentacja pomocnicza Specyficzne koszty rozliczeń międzyoperatorskich i pozostałe koszty Definicje i koszty usług interkonektowych Definicje usług międzyoperatorskich Kalkulacja kosztów usług Metoda rozśredniania stawek Korekty efektywności wykorzystania elementów sieciowych Korekta wartości bieżącej z tytułu optymalizacji struktury sieci Korekta wartości bieżącej sieci z tytułu optymalizacji nadwyżkowej pojemności Korekta wartości bieżącej budynków wynikająca z utrzymywania powierzchni niewykorzystanej Korekta wartości bieżącej z tytułu dodatkowych funkcjonalności wynikających z MEA Korekty efektywności kosztów operacyjnych Korekty i przeszacowania kosztów utrzymania sieci Korekty i przeszacowania kosztów zarządzania nieruchomościami Kapitał pracujący Pozostałe uwagi Uwagi ogólne dotyczące metodologii i dokumentacji Inne uwagi Bibliografia... 60

2 1. Wstęp Na mocy Postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej DRTH-WKO /07(33) z dnia 7 lipca 2007 po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (zwanej dalej KIGEiT) z dnia 11 lipca 2007 roku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu w sprawie z wniosku Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 22 czerwca 2007 roku o zatwierdzenie instrukcji i opisu kalkulacji kosztów KIGEiT został dopuszczony do postępowania w powyższej sprawie. Niniejszy dokument zawiera stanowisko KIGEiT wypracowane po zapoznaniu się z dokumentami będącymi przedmiotem postępowania otrzymanych przez KIGEiT od UKE, zwanych dalej dokumentacją lub instrukcją : Opis kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci na rok 2008 i 2009 Telekomunikacji Polskie S.A. (nadany kod dokumentu na potrzeby referencji D.1), Tabele wyników kalkulacji kosztów stanowiący załącznik nr 1 do ww. dokumentu (D.2), Instrukcja w zakresie wyodrębnienia i przypisania aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na regulowane działalności za rok 2007 Telekomunikacji Polskiej S.A. (D.3), oraz Opis przeszacowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Telekomunikacji Polskiej S.A (D.4). Macierz alokacji procesów modelowych na usługi załącznik do D.3 (D.5) Przypisanie procesów modelowych do działalności rachunkowości regulacyjnej załącznik do D.3 (D.6) Użyte w niniejszym dokumencie określenie model, należy rozumieć jako system komputerowy, wraz ze źródłami danych oraz powiązaną dokumentacją, które wykorzystywane są przez TP S.A. do kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci, które powinny być zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa oraz wymaganiami nałożonymi na TP S.A przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Do przedstawienia uwag w odniesieniu do ww. dokumentacji przyjęta została nomenklatura opisu przedstawiona poniżej. Na poziomie obszarów regulacyjnych poddanych analizie: Ryzyka: Próba oszacowania/określenia scenariuszy zdarzeń jeśli dane zagadnienie nie zostanie uszczegółowione, zmienione lub zgłoszone do UKE jako istotne i wymagające interwencji zgodnie z propozycjami zawartymi w uwagach. Istotność: Dlaczego dane zagadnienie jest istotne, tzn. jaki ma wpływ na wyniki prezentowane przez TP, jak wpływa na sytuację innych operatorów ewentualnie pozycję regulatora - UKE, czy też potencjalnego audytora modelu. Dlaczego rekomendujemy wprowadzić opisane zmiany. Przyjęte w dokumencie oznaczenia istotności: Wysoka/Średnia/Niska. 2/62

3 Na poziomie tematów w ramach obszarów regulacyjnych poddanych analizie: Definicja problemu i referencje: Określenie analizowanego zagadnienia regulacyjnego. Odniesienie do dokumentów TP, gdzie zagadnienie to występuje lub jest szczególnie istotne [nr dokumentu, rozdział, strona/akapit]. Sugerowane zmiany: Proponowane zapisy i procedury oraz określenie co naszym zadaniem w analizowanych dokumentach wymaga dodania, usunięcia, zmiany lub uszczegółowienia. Uzasadnienie: Argumenty przemawiające za wprowadzeniem sugerowanych zmian zawierające odwołania do literatury, innych praktyk regulacyjnych, przykłady wraz z dokumentami źródłowymi. W ramach naszych analiz przyjęto następujące kryteria oceny dokumentów (uszeregowane wg stopnia istotności): wpływ na wysokość wynikowych kosztów jednostkowych modelu TP S.A.; zgodność z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującego w Polsce i/lub ogólnie rozumianą praktyką regulacyjną stosowaną w krajach UE lub na świecie; wpływ na zdolność UKE i/lub ewentualnych audytorów do wypełniania nałożonych przez nich obowiązków; oraz wpływ na sytuację konkurencyjną na odpowiednich rynkach telekomunikacyjnych. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji przyjęto, że głównym czynnikiem decydującym o istotności danego zagadnienia jest jego wpływ na wysokość wynikowych kosztów jednostkowych wyliczanych w modelu TP S.A. Rozpatrując to zagadnienie należy zauważyć co następuje: Największy wpływ na wyliczenie stawek jednostkowych mają przyjęte założenia odnośnie przenoszonego przez elementy sieci wolumenu ruchu, wpływ ten powinien dotyczyć trzech głównych aspektów: o Wolumen jest mianownikiem wyrażeń kosztów jednostkowych o Wolumen ruchu wpływa również na licznik, gdyż postulat efektywnego operatora oznacza optymalne koszty sieciowego dla określonego ruchu o Wolumen ruchu jest bezpośrednio lub pośrednio składową wielu nośników stosowanych w modelu co decyduje o wartościach kosztów przyporządkowanym poszczególnym elementom modelu sieci TP. Kolejnym istotnym czynnikiem jest zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Bez względu na ich ogólność czy też wykładnię prawną, zdaniem KIGEiT najistotniejsze są kwestie dotyczące: koncepcji działania operatora efektywnego; uwzględnienia kosztów uzasadnionych i dozwolonych prawem. Oba wyżej wymienione czynniki mają pierwszorzędny wpływ na bazę kosztową, która stanowi podstawę kalkulacji i w rezultacie wpływają na wynikowe koszty jednostkowe usług interkonektowych. Należy jednak podkreślić, że badania wrażliwości kosztowych modeli sieciowych na dane potwierdzają tezę, że na wynik końcowy obliczeń kosztowych zasadniczy wpływ mają wartości kluczy podziałowych (wartości nośników i ich jakość), natomiast przyjęta baza kosztowa i stosowane kierunki alokacji (aczkolwiek ważne z punktu widzenia prawnego) mają mniejszy wpływ na finalne wyniki. Tak więc istotna jest nie tylko procedura 3/62

4 obliczeniowa, a przede wszystkim prawidłowość, rzetelność i jakość danych, których ze zrozumiałych względów nie jesteśmy w stanie skomentować. Kolejnymi czynnikami wpływającymi na istotność zagadnień poruszanych w dokumentacji TP S.A. są zdaniem KIGEiT kwestie które utrudniają realizację celów UKE: zapewnianie wyboru i niskich cen użytkownikom usług telekomunikacyjnych, stymulowanie rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym; rozwój infrastruktury pozwalającej na rozwój usług i ciągłe polepszanie ich jakości. Z tego punktu widzenia istotne są różnego rodzaju kwestie proceduralne, czy też uwagi o charakterze ogólnym związane z dokumentacją przedstawioną przez TP, które powinny wspierać ww. cele. W dalszej części niniejszego dokumentu przedstawiono najistotniejsze grupy zagadnień, które wynikają z analizy dokumentów przedstawionych przez TP S.A. dokonanej przez KIGEiT w odniesieniu do wymienionych wyżej kwestii. 2. Zastosowanie przyszłościowych wartości kosztów i wolumenów- zasady planowania w TP S.A. Ryzyka Zgodnie z D.1 str. 24 Zorientowanie przyszłościowe - oznacza ono ustalenie bazy kosztowej nie na kosztach poniesionych w przeszłości (historycznych) lecz na kosztach, które operator poniósłby obecnie przy uwzględnieniu przyszłych warunków świadczenia usług, w tym także odpisy amortyzacyjne od wartości bieżącej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zastosowanie zorientowania przyszłościowego w sposób jaki zawarła w swojej dokumentacji TP wydaje się być celowym działaniem umożliwiającym dowolne kształtowanie wyników kalkulacji modelu przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości ich weryfikacji. Istotne jest również to, że w ramach istniejących zapisów TP S.A. nie ma najmniejszej konieczności uzasadniania wzrostu różnych składowych kosztów i np. spadku wolumenów bo jest to w pełni sankcjonowane bieżącym stanem prawnym i formą instrukcji kosztowej. Spowoduje to: wzrost cen usług na danym rynku telekomunikacyjnym; i w konsekwencji; umacnianie dominującej pozycji TP S.A. w przypadku zatwierdzenia dokumentacji w takim kształcie jak proponuje TP S.A. utrudniona będzie możliwość reakcji UKE, ponieważ będzie to usankcjonowane obowiązującą procedurą. Istotność: Wysoka Wiele danych modelu kosztowego TP wg obecnej dokumentacji odnosi się do przyszłości (w tym konkretnym przypadku przewidywanego stanu na rok 2008 i 2009). Dane te mają jednocześnie decydujący wpływ na wynikowe koszty jednostkowe, jak to już wspomniano we wstępie do niniejszego dokumentu. TP definiuje forward looking jako ekstrapolację kosztów oraz wolumenów na przyszłe okresy w oparciu o założenia budżetowe, arbitralne szacunki i wskaźniki bez precyzyjnego określenia źródeł danych, procedury i możliwości weryfikacji jakości tych danych. 4/62

5 Znamienne jest to, że TP praktycznie dowolnie i niekonsekwentnie stosuje dostosowanie przyszłościowe tak, aby uzyskać korzystne dla siebie wyniki. Wysokie ryzyko zawyżania kosztów i zaniżania szacowanego ruchu daje możliwość manipulacji wynikami. Biorąc pod uwagę, że zagadnienie to dotyka zarówno licznika (baza kosztowa i sposób jej rozliczenia) oraz mianownika (wolumen usług) zagadnienie to ma decydujący wpływ na wyniki kalkulacji kosztów przedstawiane przez TP S.A., dlatego uznane zostało przez KIGEiT jako grupa zagadnień o najwyższej istotności. 2.1 Zasady planowania kosztów operacyjnych TP w przyszłych okresach Definicja problemu i referencje D.1 str. 25 W związku z tym w celu określenia efektywnej wysokości zatrudnienia w kalkulacji kosztów wykorzystano plany zatrudnienia na rok czyli na okres obowiązywania stawek rozliczeniowych. Wraz z dalszymi zapisami instrukcji stanowi typowy przykład stosowania przez TP S.A. bardzo ogólnych zapisów dotyczących danych planistycznych Zgodnie z zapisami D.1 str. 37 i 38 grupa korekt kosztów wynikających ze zmian wielkości zatrudnienia Zapotrzebowanie na obsługę kadrową, administracyjną i informatyczną Zapotrzebowanie na pozostałą energię gaz, woda proporcjonalną do zmian w poziomie zatrudnienia. Zapotrzebowanie na materiały biurowe, których zużycie jest zależne od poziomu zatrudnienia. Zgodnie z zapisami D.1 str przeszacowanie kosztów osobowych W każdym z ww. wzorów indeksy oznaczają: p- planowany koszt (po przeprowadzeniu zmian w wielkości zatrudnienia) b- bazowy koszt (przed przeprowadzeniem zmian w wielkości zatrudnienia) Wyżej wymienione korekty i stosowanie planów zatrudnienia bez konieczności uzasadnienia działań firmy i metodologii, na podstawie których oszacowano te wartości, oraz wykazania, że doprowadzą one do wzrostu efektywności działania TP, prowadzi do możliwości niekontrolowanego powiększenia bazy kosztowej. 5/62

6 Inny przykład stanowią tzw. - specyficzne metody przeszacowania kosztów operacyjnych wg D.1 str. 40 gdzie indeksy oznaczają: p- planowany koszt b- bazowy koszt Zastosowanie ostatniej korekty jest opisane w sposób niejasny, brak również precyzyjnej definicji dla jakich kosztów konkretnie przeszacowanie jest stosowane, a dla jakich nie. Z opisu wynika, że obejmuje ono wszystkie nie wymienione wcześniej koszty w opisywanym podrozdziale dokumentacji TP. W każdym z ww. przypadków należy zwrócić uwagę, że ze względu na nieprecyzyjny opis procedury korekt (przeszacowania) odnosi się wrażenie, że dotyczy ona całości danej kategorii kosztów. Podczas gdy przyjmiemy w modelu stosowanie zależności przyczynowo-skutkowych, na które powołuje się TP i zasadę rozliczenia uzasadnionych kosztów wynikających z przepisów prawa to przykładowo: wzrost wynagrodzeń sprzedaży bezpośredniej zajmującej się sprzedażą usług detalicznych, nie powinien w rezultacie przenosić się na modelowe elementy sieciowe w odniesieniu do kalkulacji kosztów usług interkonektowych. Stosowanie uogólnień i uśrednień może spowodować, że w rezultacie na kosztach procesów najbardziej istotnych z punktu widzenia rozpatrywanych usług telekomunikacyjnych koszty jednostkowe będą zawyżone. Przedstawiona przez TP metodologia koncentruje się na wyliczeniu wskaźników opierających się na subiektywnych kosztach planowanych co więcej bez konieczności wyjaśnienia i uzasadnienia przyczyn, sposobu liczenia i źródeł danych, dotyczących ich wzrostu i odpowiedzi na pytanie czy obecnie TP działa efektywnie. Korekty powodują, że bieżące nieefektywności TP np.: nadmierne zatrudnienie, przerost funkcji pomocniczych, nieefektywne zużycie materiałów i energii przenosi się wprost na bazę kosztów przyszłościowych. Przy takim podejściu do danych będących podstawą kalkulacji kosztów, błąd planowania (który może być robiony świadomie, co trudno zweryfikować i udowodnić), może być przenoszony na wynikowe koszy jednostkowe usług Sugerowane zmiany KIGEiT proponuje pominięcie dostosowania przyszłościowego tak jak rozumie to TP w odniesieniu do kosztów operacyjnych. D.1 rozdział 4 Cechy metodologii kosztowej stosowanej przez Telekomunikację Polską na str. 25 cały punkt Istniejący poziom zatrudnienia zastąpić przez: Efektywny poziom zatrudnienia TP w kalkulacji kosztów stosuje efektywny poziom zatrudnienia poprzez zastosowanie korekty na efektywny poziom zatrudnienia. Efektywny poziom zatrudnienia wyliczany jest poprzez porównanie wskaźnika ilość zatrudnionych na linię dostępową dla TP i innych operatorów, a następnie dokonywana jest proporcjonalna korekta kosztów wynagrodzeń. Dostosowanie poziomu zatrudnienia znajduje odzwierciedlenie w kalkulacji w postaci stosownych korekt. Zmiana zatrudnienia wywołuje jednocześnie odpowiednie zmiany wielkości innych zasobów związanych z wysokością zatrudnienia, które również są odpowiednio korygowane. 6/62

7 D1 str. 39 po słowach Przeszacowanie kosztów osobowych - Procesy grupujące koszty osobowe (wynagrodzenia z narzutami, świadczenia na rzecz pracowników i inne koszty osobowe) przeszacowywane są o wskaźniki określone na bazie.. tekst do końca tego podrozdziału zastąpić następującym: porównania z innymi operatorami telefonii stacjonarnymi w Polsce. Podstawą jest średnia wskaźnik ilość zatrudnionych do ilości linii dostępowych dla co najmniej dwóch operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce. Wartość średniej operatorów jest mnożona przez liczbę linii dostępowych TP, w wyniku otrzymuje się liczbę zatrudnionych ETAT p. Wskaźnik korekty wyraża wzór: Kor wyn = (ETAT p /ETAT b ) 1. Kor wyn - wskaźnik korekty ETAT p - wielkość zatrudnienia wyliczona na podstawie przemnożenia liczby linii dzwoniących dla roku bazowego kalkulacji przez średni wskaźnik ilość zatrudnionych do ilości linii dostępowych dla co najmniej dwóch operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce ETAT b - wielkość zatrudnienia bazowa (wielkość zatrudnienia na zakończenie roku dla którego istnieją najnowsze zaudytowane dane finansowe) D1 str. 37, zastąpić definicję ETAT p i ETAT b przez wyżej wymienione. W punkcie b, po słowach proporcjonalną do zmian w poziomie zatrudnienia dodać: wynikających z wyliczenia wskaźnika Kor wyn D1 str. 38 lit. c ostatni podpunkt od słów zmian w poziomie zatrudnienia zastąpić w całości przez: zmian w poziomie zatrudnienia wynikających z wyliczenia wskaźnika Kor wyn. Na tej samej stronie zastąpić definicje MAT p i MAT b przez: MAT p - koszt materiałów związanych z korektą zatrudnienia o Kor wyn MAT b - bazowy koszt materiałów związanych z wielkością bazowa (koszt na zakończenie roku dla którego istnieją najnowsze zaudytowane dane finansowe) D1 str 40 wykreślić w całości podrozdział Specyficzne metody przeszacowania kosztów operacyjnych. KIGEiT uważa, że koszty których dotyczy ta korekta na tym etapie kalkulacji nie powinny być przeszacowywane i odnosić do kosztów na zakończenie roku dla którego istnieją najnowsze zaudytowane dane finansowe. Wyniki kalkulacji modelu w odniesieniu do danych finansowych i powiązanych z nimi danych ilościowych powinny być zgodne z okresem, dla którego są dostępne najnowsze zaudytowane dane w momencie sporządzania kalkulacji Uzasadnienie TP S.A. nadmiernie rozszerza zakres zorientowanie w wielu miejscach dokumentacji odwołuje się do przyszłości wręcz nadużywając tego określenia. Analiza dokumentacji przedstawionej przez TP S.A. uprawnia do stwierdzenia, że w praktyce realizacja tego zapisu wg rozumienia TP daje możliwości niemal nieograniczonego i niesankcjonowanego manipulowania danymi i zwiększania bazy 7/62

8 kosztowej co ma decydujący wpływ na wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych świadczenia usług. Należy zwrócić uwagę, że przewidywanie danych dotyczące przyszłości z definicji obarczone jest dużą dozą subiektywizmu, nawet przy najlepiej udokumentowanych procedurach. Możliwość udowodnienia w sposób przekonujący i rzeczowy celowości w manipulowaniu prognozą jest niewielka, bo różnice zawsze w takim przypadku można wyjaśnić błędnymi założeniami, czy też zmianami sytuacji spółki oraz rynku. Wprowadzenie subiektywnych elementów związanych z danymi przyszłościowymi/planowanymi wprowadzonymi do modelu nie jest elementem kalkulacji kosztów pozwalającym w jasny i przejrzysty sposób wnioskować o orientacji kosztowej stawek usług rozliczeń międzyoperatorskich stosowanych przez TP S.A. Zdaniem KIGEiT biorąc pod uwagę europejską praktykę w tym zakresie zorientowanie przyszłościowe odnosi się przede wszystkim do kosztów sieciowych wynikających z historycznie poniesionych nakładów. Natomiast dla większości kosztów operacyjnych ostatnie dostępne zaudytowane dane są o wiele lepszą alternatywą niż hipotetyczne szacunki ponieważ są one wystarczająco aktualne oraz co ważniejsze weryfikowalne i kontrolowalne. 2.2 Zasady planowania wolumenów ruchu w przyszłych okresach i ich powiązanie z infrastrukturą sieci i jej kosztami utrzymania Definicja problemu i referencje D.1, str. 28 i 29 W kalkulacji kosztów uwzględnia się strukturę ruchu dla wszystkich usług i rodzajów połączeń zarejestrowanych w sieci TP w roku Wielkość ruchu dla okresu obowiązywania stawek prognozuje się na podstawie założeń budżetowych TP przyjętych na dany rok. Prognozowany ruch wykorzystywany na potrzeby kalkulacji opiera się na założeniach budżetowych akceptowanych przez Zarząd spółki... Wolumeny ruchu realizowane przez sieć TP kalkulowane są przy wykorzystaniu założenia dotyczącego udziałów rynkowych osiąganych przez TP na danym typie połączenia. D.1 w rozdziale 8.5 Kalkulacja kosztu jednostkowego elementu sieci na str. 71 TP odnosi się do okresu na podstawie którego opracowywane są dane dotyczące wyliczenia zaangażowania elementów sieciowych. Zdaniem KIGEiT bez precyzyjnego określenia źródeł danych, procedury i założeń planistycznych, możliwości ich weryfikacji jakości tych danych (przez audytora), a także wykorzystania źródeł niezależnych od TP możliwe jest znaczące zawyżenie kosztów jednostkowych kalkulowanych przez TP usług interkonektowych. Zagadnienie to nabiera jeszcze większej wagi jeśli weźmie się pod uwagę konieczność korelacji prognozy ruchu z korektami, które należy wprowadzić aby dany wolumen ruchu był przenoszony przez efektywną sieć telekomunikacyjna w dokumentacji TP zagadnienie to opisane jest niejasno i ogólnie stwarzając możliwości do manipulowania wynikami Sugerowane zmiany KIGEiT postuluje pominięcie dostosowania przyszłościowego w odniesieniu do wolumenów ruchu. Kalkulacja powinna być oparta o wolumeny ruchu, są spójne z okresem który odnosi się do najnowszych zaudytowanych danych finansowych dostępnych w momencie sporządzania kalkulacji, tak aby były spójne z bazą kosztową stosowaną do kalkulacji. Natomiast zasady routowania i wyliczenia dotyczące zaangażowania elementów 8/62

9 sieciowych powinny dotyczyć możliwie najnowszego okresu przed momentem sporządzenia kalkulacji (np. ostatniego kwartału). D.1 str. 28 w Kluczowe pojęcia i zasady wykreślić fragment tekstu rozpoczynający się od słów: Wielkość ruchu dla okresu obowiązywania stawek prognozuje się,,, do końca tego podrozdziału i zastąpić: Dane dotyczące wolumenów ruchu wykorzystywane na potrzeby kalkulacji są spójne się z okresem dla najnowszych zaudytowanych danych finansowych dostępnych w momencie sporządzania kalkulacji (ostatni zaudytowany rok). D.1 w rozdziale 8.5 Kalkulacja kosztu jednostkowego elementu sieci na str. 71 w zdaniu Próbki - losowo wybrane 14 dni (10 roboczych, 2 soboty i 2 święta) z 2007 roku. wykreślić z 2007 roku. D.1 str. 72. fragment Powyższe dane wejściowe służą do stworzenia macierzy... zastąpić przez tekst: Powyższe dane wejściowe, pozyskane z ostatniego kwartału przed momentem sporządzania kalkulacji, służą do stworzenia macierzy Uzasadnienie Podobnie jak poprzednio w odniesieniu do kosztów operacyjnych KIGEiT uważa, że wprowadzenie subiektywnych elementów związanych z danymi planowanymi wprowadzonymi do modelu nie przyczynia się do przejrzystości zasad kalkulacji i rzetelności wnioskowania o orientacji kosztowej stawek usług rozliczeń międzyoperatorskich stosowanych przez TP S.A. Jak wykazuje choćby [Z.18 p. 4.5 str. 20] tego rodzaju podejście prowadzi do dysput i braku konsensusu pomiędzy operatorami i regulatorem odnośnie przyjętych założeń. 2.3 Przeszacowanie kosztów operacyjnych o inflację Definicja problemu i referencje Zgodnie z D.1, str. 39 pkt Przeważającą metodą dostosowania przyszłościowego procesów grupujących koszty operacyjne inne niż koszty osobowe jest przeszacowanie o wskaźnik przewidywanej stopy inflacji. Zdaniem KIGEiT sformułowanie to jest bardzo ogólne, nie precyzuje także jakich kosztów dotyczy. Dokumentacja TP nie wyjaśnia również, czy w wyniku wcześniejszych przeszacowań kosztów możemy otrzymać efekt kumulacji wzrostu kosztów, chociażby przez podwójne uwzględnienie inflacji w prognozach. Stosowanie tego przeszacowania jest naszym zdaniem pokazuje dążenie TP S.A. do nieuzasadnionego zawyżania bazy kosztowej będącej podstawą kalkulacji Sugerowane zmiany KIGEiT postuluje pominąć przeszacowanie kosztów operacyjnych przez wskaźnik inflacji poprzez usunięcie całego podrozdziału /62

10 2.3.3 Uzasadnienie Zakładana inflacja cen konsumpcyjnych ma nikłą korelację w stosunku do większości kosztów operacyjnych/sieciowych ponoszonych przez TP. Głównym zadaniem tego mechanizmu jest zwiększenie kosztów operacyjnych w modelu TP, dlatego należy wyeliminować ten składnik przeszacowań jak wprowadzający dodatkowe składowe subiektywizmu w wyniki kalkulacji. Sposób w jaki TP S.A. stosuje dostosowanie przyszłościowe, tak naprawdę umożliwia kształtowanie wyników zgodnie z oczekiwaniami TP (zawyżanie bazy kosztowej), ze względu na subiektywizm przewidywania przyszłych wartości. Postulat ten uzupełnia wcześniejsze propozycje zawarte w niniejszym dokumencie, zmierzające do ograniczenia wpływu subiektywnych i nieweryfikowalnych a priori prognoz na wyniki kalkulacji kosztów usług interkonektowych. 2.4 Korekty i przeszacowania kosztów rozliczeń międzyoperatorskich Definicja problemu i referencje Zgodnie z D.1, str Przeszacowanie kosztów opłat interkonektowych. gdzie indeksy oznaczają: p- planowany koszt b- bazowy koszt Zastosowanie przeszacowania jest niejasne, powstaje pytanie dlaczego w modelu mającym ustalić koszty określonych usług interkonektowych świadczonych w sieci TP zawarte są właśnie koszty rozliczeń międzyoperatorskich? W dokumentacji TP nie ma definicji kosztów omawianych w tym rozdziale, gdyż jak rozumiemy nie są to Specyficzne koszty rozliczeń międzyoperatorskich. Ponadto opisane przeszacowanie kosztów opłat interkonektowych, pomijając zasadność uwzględnienia tych kosztów w kalkulacji, stanowi kolejny przykład stosowanie przez TP subiektywnych i nieudokumentowanych założeń w celu powiększania wynikowych kosztów jednostkowych usług Sugerowane zmiany Zdaniem KIGEiT koszty rozliczeń międzyoperatorskich związane bezpośrednio z opłatami ponoszonymi przez TP na rzecz innych operatorów nie powinny być rozliczane na usługi świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. Jeśli wg TP to nie jest pomyłka w dokumentacji niezbędne są definicje i wyjaśnienia dotyczące tego zagadnienia, określenie zasadności wykorzystywania tych kosztów w modelu kalkulacyjnym dla usług interkonektowych. Jeśli koszty te są zasadne, co wydaje się wątpliwe, a opierają się stricte na założeniach planistycznych, KIGEiT postuluje pominąć tą korektę podobnie jak w przypadku innych dostosowań przyszłościowych kosztów tzn. usunąć w całości podrozdział Przeszacowanie kosztów opłat interkonektowych. Należy zwrócić uwagę, że jeśli mamy doczynienia z kosztami, które są tożsame ze specyficznymi kosztami rozliczeń międzyoperatorskich to w tym przypadku istotne są 10/62

11 również uwagi zawarte w rozdziale niniejszego stanowiska KIGEiT i koszty takie nie powinny zostać rozliczone na usługi interkonektowe w całości Uzasadnienie Koszty rozliczeń międzyoperatorskich nie są uzasadnionym kosztem w modelu kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. Jest to oczywisty błąd lub nadużycie. Nie może być tak, że model, który ma oszacować stawki za usługi interkonektowe w sieci TP, w swojej bazie kosztowej zawiera koszty rozliczeń interkonektowych z innymi operatorami. Dodatkowo te nieprawidłowo, zakwalifikowane koszty, zgodnie z zapisami dokumentacji TP są subiektywnie zwiększane na podstawie nieokreślonych założeń planistycznych. Jest to oczywiste dążenie TP do zawyżenia wyliczanych z modelu kosztów jednostkowych usług świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. 2.5 Skorygowanie przyszłościowe stanu majątku Definicja problemu i referencje Zgodnie z D.4 str , Aby oszacować wzrost wielkości sieci telekomunikacyjnej w okresie pomiędzy rokiem bazowym a okresem kalkulacyjnym bierze się pod uwagę inwestycje prowadzone przez TP. Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane, jak i nowe. Na ww. stronach dokumentacji TP opisuje kalkulacje dla obliczanie średniorocznej wartości bieżącej brutto oraz netto danej grupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb kalkulowania kosztu kapitału oraz kalkulowania odpisu amortyzacyjnego, w tym przypadku dotyczy ona wartości brutto. Abstrahując od zastosowanych wzorów uśredniających poziom inwestycji pomiędzy latami, zdaniem KIGEiT niesłusznych bo nie mają one odniesienia do rzeczywistego rozkładu inwestycji w czasie, opisane w dokumentacji TP zagadnienia są zbyt ogólne, nie określając związku prowadzonych inwestycji z konkretnymi usługami będącymi przedmiotem kalkulacji Sugerowane zmiany Zdaniem KIGEiT należy zrezygnować ze skorygowanie przyszłościowego stanu majątku, ze względu na jego subiektywność i trudności weryfikacji danych i założeń użytych do korekt. aby zapewnić spójność z ogólna koncepcją, rekomendowaną przez KIGEiT, że koszty i ruch powinny być kalkulowane w oparciu o dane zgodne i odpowiadające ostatniemu okresowi poddanemu audytowi finansowemu, a nie szacowane na przyszłość. Stosowanie inwestycji planowanych jako wprowadzający dodatkowe składowe subiektywizmu i możliwości manipulowania wynikami kalkulacji KIGEiT proponuje pominąć. D4 Część II - Przeszacowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb kalkulacji kosztów usług na rok 2008 str. 72 usunąć tekst od słów Ponieważ kalkulacje kosztów usług (LRIC, FL-FDC) zakładają do słów.bierze się pod uwagę inwestycje prowadzone przez TP i mające na celu rozbudowę sieci. Zdanie Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane, jak i nowe. Zastąpić przez zdanie: Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane. 11/62

12 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +0.5*IZ 8 oraz jego definicję dotyczącą planowanych nakładów inwestycyjnych. D4 str. 73 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +0.5*IZ 8 oraz jego definicję dotyczącą planowanych nakładów inwestycyjnych. D4 str. 74 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +0.5*IZ 8 oraz jego definicję dotyczącą planowanych nakładów inwestycyjnych. We wzorze na tej stronie przy STBZ 7/8 wykasować wagę 0.5. D4 Część III - Przeszacowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb kalkulacji kosztów usług na rok 2009 str. 75 usunąć tekst od słów Ponieważ kalkulacje kosztów usług (LRIC, FL-FDC) zakładają do słów.bierze się pod uwagę inwestycje prowadzone przez TP i mające na celu rozbudowę sieci. Zdanie Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane, jak i nowe. Zastąpić przez zdanie: Na koszty inwestycji składają się zarówno inwestycje kontynuowane. We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +IZ * IZ 9 oraz definicje dotyczące planowanych nakładów inwestycyjnych IZ 8 oraz IZ 9. D4 str. 76 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +IZ * IZ 9 oraz definicje dotyczące planowanych nakładów inwestycyjnych IZ 8 oraz IZ 9. D4 str. 77 We wzorach występujących na tej stronie usunąć składnik +IZ * IZ 9 oraz definicje dotyczące planowanych nakładów inwestycyjnych IZ 8 oraz IZ 9. We wzorze na tej stronie przy STBZ 7/9 wykasować wagę Uzasadnienie Podstawowym kryterium w stosowanych na. ww. stronach jest przynależność do danej grupy środków trwałych, jest to naszym zdaniem kolejne pole do zawyżania kosztów kalkulacji. Jeśli w roku przyjętym za bazowy sieć telekomunikacyjna miała zdolność do przenoszenia ruchu wynikającego z usług interkonektowych to jeśli w kolejnych latach nie następuje jego znaczący wzrost to można założyć, że inwestycje które czyni TP wynikają z zapotrzebowania na rozbudowę sieci pod usługi o charakterze innym niż głosowe czy też związane z usługami świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. Inwestycje telekomunikacyjne charakteryzują się kontraktami pod klucz, w których ciężko jest prawidłowo przypisać odpowiedni udział w wartości całości nakładów na dany projekt poszczególnym grupom środków trwałych. Ponadto ze względu na funkcjonalność elementów sieci, ta sama grupa środków trwałych może być wykorzystywana do różnych rodzajów działalności/usług. Zastosowane podejście może spowodować doliczanie inwestycji w toku, pomimo że nie są one dedykowane działalności, które jest przedmiotem kalkulacji w tym przypadku usług świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie połączenia sieci. Zdaniem KIGEiT zastosowane przez TP podejście może powodować, że inwestycje chybione, niewłaściwe, lub cześć inwestycji niezwiązanych z usługami interkonektowymi np. koszt rozbudowy transmisji wynikający z zapotrzebowania na przepływność pod usługi przesyłu danych, w ramach kalkulacji będą obciążały koszty usług interkonektowych. 12/62

13 3 Przeszacowanie składników sieci do wartości bieżącej Ryzyka TP przyjęła założenie, że o ile jest to możliwe przy kalkulacji kosztów bieżących elementów sieci stosowana jest metoda wyceny bezpośredniej (D.4 str. 23 pkt 3) polegająca na wymnożeniu ilości rodzaju danego środka trwałego będącego w użytkowaniu przez aktualne ceny rynkowe tych elementów pochodzące z umów TP z dostawcami. Na 104 kategorie elementów sieci tylko dla 8 wartość bieżąca jest kalkulowana w oparciu o wycenę wg nowoczesnego odpowiednika MEA (Modern Equivalent Asset) i/lub wycenę bezpośrednią, 20 w oparciu o indeksację, a 5 w oparciu o koszt historyczny. TP tym samym niewłaściwie zakłada, że jej infrastruktura jest na tyle nowoczesna, że w przypadku jej budowy w tym momencie użyte zostałyby te same urządzenia. Oparcie wyceny środków trwałych TP na metodzie bezpośredniej i indeksacji prowadzi do zawyżenia kosztów sieci, gdyż nie jest spełniony warunek zastosowania w modelu TP kosztów bieżących efektywnego operatora. Istotność: Wysoka Koszty sieci stanowią najistotniejszą część kosztów usług, toteż zasady ich dotyczące powinny być jasno i precyzyjnie określone, tak aby nie prowadzić do nieuzasadnionego zawyżania kosztów jednostkowych wyliczanych przez TP. Niestety nie dysponowaliśmy danymi ilościowymi i wartościowymi dotyczącymi TP w tym zakresie, ale KIGEiT uważa, że prawidłowe wyliczenie wartości bieżącej środków trwałych ma fundamentalne znaczenie dla ostatecznego kosztu usługi, w którym udział kosztu kapitału i amortyzacji stanowi zwykle ok. 80% kosztów. Podejście zastosowane w wycenie środków trwałych przez TP prowadzi do zawyżenia wartości bieżącej infrastruktury telekomunikacyjnej. 3.1 Wycena wg nowoczesnego odpowiednika MEA Definicja problemu i referencje Metoda wyceny wg nowoczesnego odpowiednika MEA (Modern Equivalent Asset) została opisana w dokumentacji TP w następujących miejscach: D.4, str. 24 pkt 3.3 metoda wyceny wg nowoczesnego odpowiednika. D.4, str pkt 4 tabele z przypisaniem metody przeszacowania do grupy środków trwałych. D.4, str , opisy metod wyceny zastosowanych dla poszczególnych kategorii środków trwałych. Metoda nowoczesnego odpowiednika jest najrzadziej stosowaną przez TP metodą wyceny. Dotyczy jedynie 8 kategorii środków trwałych i to w powiązaniu z metodą wyceny bezpośredniej. Metoda MEA została zastosowana do następujących grup środków trwałych: przewodowe systemy dostępowe (POTS, ISDN, ADSL, HDSL, Transmisja), kable sieci transmisyjnej, urządzenia HDSL i urządzenia SDH w warstwie PDH. Jednak opisy metody wyceny nie są dla tych kategorii jednoznaczne co sugeruje, że kategorie te tylko częściowo są wyceniane w oparciu o MEA a częściowo w oparciu o metodę bezpośrednią. Jedynymi wymienionymi elementami sieci podlegającymi MEA są: kable transmisyjne miedziane i współosiowe (wymiana na światłowody), transmisja analogowa HDSL (wymiana na cyfrową), urządzenia transmisyjne PDH (wymiana na SDH). KIGEiT stoi na stanowisku, że: 13/62

14 definicja MEA stosowana przez TP jest niewystarczająca i wymaga uzupełnienia. nie prawdziwe jest założenie TP, że tylko ww. 3 kategorie nie są już dostępne na rynku i wymagają wymiany w najbliższych 3 latach. nie jest też prawdą, że wszystkie kategorie wyceniane bezpośrednio są obecnie kupowane oraz planowane do zakupu w najbliższym czasie. dla wszystkich ww. kategorii nie jest jednoznacznie zdefiniowana metoda wyceny, gdyż za każdym razem metoda określona jest jako wycena i/lub MEA a szczegółowe opisy zastosowanej metody wyceny dla poszczególnych kategorii systemów dostępowych wskazują jedynie na wykorzystywanie metody wyceny bezpośredniej. niespójnym jest zastosowanie korekty optymalizacji sieci zakładającej wymianę znacznej części central (i zamiana na elementy wyniesione) oraz jednoczesna wycena całej komutacji metoda wyceny bezpośredniej zamiast MEA Sugerowane zmiany Metoda wyceny oparta o MEA powinna być dominującą metodą w modelu kosztowym TP. Powinna być stosowana dla wszystkich środków trwałych, których technologia albo nie jest już dostępna na rynku, albo jest dostępna lecz przestarzała, to znaczy, że istnieją urządzenia o nowszej i tańszej jednostkowo technologii. KIGEiT rekomenduje w dokumencie D.4 str. 23, pkt 3 zdanie: TP przyjęła założenie, że o ile jest to możliwe przyjmuje się metodę wyceny bezpośredniej. Pozostałe metody stosowane są wyłącznie w przypadkach, w których zastosowanie metody bezpośredniej nie jest w danych warunkach możliwe. zastąpić następującym tekstem: TP przyjęła założenie, że o ile jest to możliwe przyjmuje się metodę wyceny wg nowoczesnego odpowiednika (MEA). Pozostałe metody stosowane są wyłącznie w przypadkach, w których zastosowanie metody nowoczesnego odpowiednika (MEA) nie jest w danych warunkach możliwe. Poniższy graf pokazuje zastosowany przez TP sposób wyboru metody wyceny środków trwałych: 14/62

15 Środki trwałe zakupione w ciągu roku, o niewielkiej wartości lub o krótkim okresie użytkowania TAK Koszt historyczny NIE Technologia środków trwałych jest wciąż dostępna na rynku NIE MEA TAK Technologia środków trwałych jest nieefektywna NIE Wycena lub indeksacja (w uzasadnionych przypadkach) TAK Wartość środków trwałych o nieefektywnej technologii jest mniejsza lub równa wartości odtworzeniowej MEA TAK Wycena lub indeksacja (w uzasadnionych przypadkach) NIE MEA W oparciu o powyższy sposób postępowania zostały wybrane metody wyceny, zgodnie z którymi dokonano przeszacowania do wartości bieżącej poszczególnych kategorii środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zastosowane metody wyceny dla poszczególnych kategorii środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pokazuje tabela w rozdziale 4. KIGEiT rekomenduje w dokumencie D.4 str. 24, pkt 3.3 umieścić następującą definicję metody wyceny wg nowoczesnego odpowiednika: W sytuacji, w której następuje istotna zmiana technologiczna i używane środki trwałe nie są już dostępne na rynku lub są dostępne na rynku ale ich użycie jest nieuzasadnione ze względu na postęp technologiczny lub rachunek ekonomiczny, tzn. wtedy gdy wartość posiadanych środków trwałych jest większa lub równa nowej technologii dostępnej na rynku, przyjmuje się koncepcję zastąpienia ich dostępnym na rynku nowoczesnym 15/62

16 odpowiednikiem tzw. MEA (od ang. Modern Equivalent Asset), czyli środkiem oferowanym na rynku obecnie i przeznaczonym do świadczenia identycznych usług. Środek trwały jest uznawany za nieefektywny w sytuacji, gdy podejmując w chwili obecnej decyzję inwestycyjną w oparciu o efektywne kryteria oceny projektów inwestycyjnych TP nabyłaby inny środek trwały nowszy i lepszy technicznie/ekonomicznie odpowiednik. Za nowoczesne odpowiedniki przyjmuje się takie same urządzenia, jakimi zastąpione byłyby środki trwałe w przypadku ich rzeczywistej wymiany przy zachowaniu warunku optymalizacji kosztów. Wybór nowoczesnego odpowiednika uzależniono od architektury sieci zastosowanej przez TP. W przypadku stosowania wyceny MEA, przeszacowanie odbywa się w dwóch następujących po sobie krokach: określenie nowoczesnego odpowiednika dla poszczególnych grup środków trwałych, ustalenie wartości bieżącej, analogiczne do metody wyceny bezpośredniej. Przy wycenie z wykorzystaniem nowoczesnego odpowiednika uwzględnia się również korekty wynikające z dodatkowych funkcjonalności. W przypadku, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie i wycenienie elementu środka trwałego o dodatkowej funkcjonalności, nie dokonuje się tej korekty. Każdy przypadek rezygnacji z zastosowania tej korekty jest pisemnie uzasadniony w dokumentacji modelu kosztowego Uzasadnienie Właściwym podejściem do nowoczesnego ekwiwalentu jest zastępowanie nie tylko elementów jakich brak jest na rynku ale też tych, których zakup staje się nieefektywny kosztowo. Aby być efektywnym w praktyce kupowane są nowe, jednostkowo tańsze technologie, mimo że stare rozwiązania są jeszcze dostępne na rynku. Zastosowanie metody MEA ma ułatwić operatorom alternatywnym podjęcie decyzji build or buy. Definicja MEA stosowana obecnie przez TP pozwala na zawyżanie wartości bieżącej sieci poprzez wycenianie metodą bezpośrednią nieefektywnych środków trwałych, które powinny być wycenione metodą MEA. W konsekwencji wyceniana sieć jest siecią nieefektywną technologicznie i ekonomicznie, gdyż zawiera elementy, których podejmujący racjonalne decyzje operator w danym momencie by nie zakupił. Rekomendowane w punkcie rozwiązanie jest stosowane m.in. przez regulatora włoskiego (Dokument Z.23 - Załącznik A do rozporządzenia AGCOM nr 399/02/CONS z 8 stycznia 2003) oraz na Węgrzech Zarządzenie Ministra Informatyki i Komunikacji nr 1/2002 na temat reguł dotyczących kalkulacji kosztów usług sieciowych. MEA jako główna metoda stosowana na potrzeby CCA jest rekomendowana przez Komisję Europejską w Rekomendacji (2005/698/EC) z dnia 19 września 2005 (COMMISSION RECOMMENDATION on accounting separation and cost accounting systems under the regulatory framework for electronic communications (Text with EEA relevance)). MEA jako główna metoda stosowana na potrzeby CCA jest także rekomendowana przez regulatorów Irlandii, Australii i Jamajki. 3.2 Wycena Definicja problemu i referencje Metoda wyceny bezpośredniej została opisana w dokumentacji TP w następujących miejscach: 16/62

17 D.4, str. 24 pkt 3.2 Wycena. D.4, str pkt 4 tabele z przypisaniem metody przeszacowania do grupy środków trwałych. Metoda wyceny bezpośredniej jest najczęściej stosowaną przez TP metodą przeszacowania. Metoda ta jest wykorzystywana dla wszystkich najbardziej istotnych kosztowo kategorii środków trwałych, w tym: całej komutacji, prawie całej sieci dostępowej i transmisyjnej. Ze 104 kategorii środków trwałych dla co najmniej 71 wartość bieżąca jest wyliczana w oparciu o wycenę bezpośrednią, polegającą na wymnożeniu ilości elementów przez ceny tych elementów pochodzące z umów TP z dostawcami. Taka wycena może nie odzwierciedlać rynkowych trendów technologicznych i cenowych i w konsekwencji powodować zawyżenie wartości bieżącej środków trwałych. KIGEiT stoi na stanowisku, że: nie zostały wystarczająco opisane w dokumentacji szczegóły dotyczące bezpośredniej wyceny środków trwałych takie jak: stosowane kursy walut, definicje cen jednostkowych, które powinny uwzględniać wszystkie opusty otrzymywane od dostawców. istnieje ryzyko, że TP utrzymuje w umowach cenniki wykorzystywane jednie na potrzeby wyliczania wartości bieżącej środków trwałych w celach regulacyjnych. Takie podejście stwarza możliwości nadużyć poprzez wykorzystanie do kalkulacji pozycji cennikowych, których de facto już się nie zamawia. doprecyzowania wymaga metoda wyznaczania wartości budynków w szczególności w przypadku braku aktualnej wyceny rzeczoznawcy Sugerowane zmiany KIGEiT rekomenduje w dokumencie D.4 str. 24, pkt 3.2 umieścić następującą definicję metody wyceny bezpośredniej: Wycena środków trwałych odbywa się: bezpośrednio dla całego środka trwałego; bezpośrednio dla środka trwałego z uwzględnieniem jego komponentów. Metoda wyceny bezpośredniej polega na przemnożeniu wolumenu poszczególnych środków/komponentów cenowych przez bieżące ceny tych środków/komponentów cenowych. Przez cenę bieżącą środka/komponentu cenowego należy rozumieć cenę obowiązującą na dzień wyceny. Wycena jest stosowana dla wybranych kategorii środków trwałych gdy nie jest możliwe zastosowanie wyceny metodą nowoczesnego odpowiednika (MEA) oraz przy następujących założeniach: technologia jest dostępna na rynku, jest efektywna i wyceniane urządzenia są kupowane w chwili obecnej przy założeniu realizowania zakupów w sposób efektywny kosztowo i technologicznie. TP posiada rzetelne i weryfikowalne dane odnośnie wolumenów wycenianych komponentów. W przypadku, gdy wolumeny komponentów cenowych nie są pozyskiwane z systemu inwentaryzacyjnego TP, ale są wyznaczone na podstawie założeń lub modeli inżynierskich, wszystkie takie założenia lub modele inżynierskie są wiarygodnie udokumentowane. stosowane do wyliczeń ceny jednostkowe pochodzą z obowiązujących i najbardziej aktualnych na datę dokonywania kalkulacji cenników i uwzględniają wszystkie upusty i rabaty uzyskane przez TP od dostawców zarówno dotyczące poszczególnych pozycji jak i całokształtu współpracy dostawcy z TP. 17/62

18 w przypadku braku obowiązujących umów zawartych przez TP stosuje się cenniki rynkowe lub otrzymane odpowiedzi na zapytania ofertowe przy uwzględnieniu maksymalnych upustów i rabatów otrzymywanych od obecnych dostawców. ceny pochodzące z zapytań ofertowych wybierane są jedynie przy zachowaniu warunków konkurencyjności postępowania ofertowego. Jako minimum w postępowaniu musi uczestniczyć co najmniej 3 oferentów, musi nastąpić porównanie ofert, wybrana cena musi być najniższa i uwzględniać wszystkie możliwe upusty i rabaty otrzymywane przez TP. stosowane ceny są najbardziej aktualnymi cenami obowiązującymi na dzień przeprowadzania kalkulacji. kursy walut służące do przeliczenia cen są jednoznacznie zdefiniowane jako średnia kursów NBP z 6 m-cy sprzed daty dokonywania kalkulacji Uzasadnienie Definicja metody wyceny bezpośredniej wymagała doprecyzowania i uzupełnienia zgodnie z podejściem stosowanym przez regulatorów w większości krajów europejskich, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Danii, Włoszech i Szwecji. Stosowana obecnie przez TP definicja wyceny bezpośredniej pozwala m.in. na następujące manipulacje prowadzące do zawyżenia wartości odtworzeniowej środków trwałych: wybór najwyższej ceny spośród posiadanych odpowiedzi na zapytania ofertowe. manipulowanie kursem waluty w celu wybrania najwyższego w danym okresie i zastosowanie go do wyceny danej grupy środków trwałych. nie uwzględnienie podczas wyceny wszystkich upustów i rabatów posiadanych przez TP u danego dostawcy, np. dodatkowych rabatów globalnych niekoniecznie zawartych w konkretnej umowie z dostawcą ale funkcjonujących na mocy innych umów ramowych. utrzymywanie w cennikach i kontraktach z dostawcami nieefektywnych środków trwałych po zawyżonych cenach (TP nie kupuje takiego asortymentu, a jedynie wykorzystuje ich ceny w kalkulacji kosztów sieci). 3.3 Kosztorysowanie robót teletechnicznych Definicja problemu i referencje Metoda wyceny robót teletechnicznych została opisana w dokumentacji TP w następujących miejscach: D.4, str pkt 3.4 Kosztorysowanie robót teletechnicznych. Do wyceny robót teletechnicznych TP stosuje metodę kosztorysowania. Ceny jednostkowe robót teletechnicznych uzyskiwane są w wyniku skomplikowanych kalkulacji dokonywanych w systemie kosztorysowym ZUZIA. Ilości wprowadzanych parametrów mających wpływ na ostateczne ceny robót są bardzo duże a ich wartości trudne do weryfikacji. Stwarza to możliwość manipulacji wynikami wyliczeń i w konsekwencji zawyżania kosztów elementów sieci Sugerowane zmiany KIGEiT rekomenduje w dokumencie D.4 str , pkt 3.4, następujące kolejno po sobie akapity: 18/62

19 W przypadku braku umów zawartych przez TP stosuje się na wyżej wymienione roboty inwestycyjne stawki rynkowe. Ceny jednostkowe netto użytych materiałów do kalkulacji kosztorysowej pochodzą zobowiązujących TP umów z firmami dostarczającymi materiały inwestycyjne. Cenniki zawarte w umowach zawierają upusty i rabaty. W przypadku braku umów zawartych przez TP stosuje się rynkowe cenniki materiałów inwestycyjnych. W kosztorysie buduje się tabelę wartości elementów scalonych stanowiącą sumaryczne zestawienie wartości nakładów rzeczowych dla poszczególnych rodzajów robót oraz pozostałych składników kalkulacyjnych ceny kosztorysowej, odniesionych do elementów danego obiektu lub zbiorczych rodzajów robót. Suma tak ustalonych kwot stanowi wartość kosztorysową robót. Wyliczone ceny jednostkowe są wymnażane przez odpowiedni wolumen elementów sieci. W ten sposób otrzymujemy wartość bieżącą danej grupy środków trwałych. zastąpić następującym tekstem: Wyliczone w systemie Zuzia średnie ceny jednostkowe materiałów, robocizny i sprzętu są porównywane z cenami normatywnymi pochodzącymi z tabel cennika kosztorysowego Sekocenbud, aktualnych w dniu wyceny środków trwałych. Zastosowanie maja tutaj następujące tabele Sekocenbud: informacja o cenach materiałów budowlanych IMB. informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI. informacja o cenach materiałów elektrycznych IME. informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS. Do wyliczenia wartości bieżącej danej grupy środków trwałych stosowane są te ceny jednostkowe czynników cenotwórczych, które są niższe. Niższe z dwóch porównywanych ceny jednostkowe, po skorygowaniu o średnie upusty i rabaty uzyskiwane przez TP od dostawców robót teletechnicznych, wymnażane są przez odpowiedni wolumen elementów sieci. W ten sposób otrzymujemy wartość bieżącą danej grupy środków trwałych. KIGEiT również rekomenduje w aby każdorazowe zastosowanie dodatkowych składników ceny kosztorysowej dla danej grupy środków trwałych poza kosztami materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, robocizny oraz pracy sprzętu budowlanego było pisemnie uzasadnione w dokumentacji modelu Uzasadnienie Zastosowanie stawek rynkowych Sekocenbud dla materiałów, robocizny i sprzętu zapewnia przejrzystość i weryfikowalność wyników wyliczeń kosztów robót teletechnicznych z niezależnym od TP źródłem i weryfikację efektywności podejścia stosowanego przez TP w oparciu o zewnętrzne kryteria. 3.4 Indeksacja Definicja problemu i referencje Metoda wyceny polegająca na indeksacji została opisana w dokumentacji TP w następujących miejscach: D.4, str pkt 3.5 Indeksacja. 19/62

20 Indeksacja jest drugą, po wycenie bezpośredniej, najczęściej stosowaną przez TP metodą wyceny i odnosi się do aż 20 kategorii środków trwałych. Wykorzystuję wartości księgowe brutto środków trwałych i indeksy zmian cen do wyliczenia wartości bieżącej. KIGEiT stoi na stanowisku, że: stosowanie przez TP indeksów w większości przypadków opartych jedynie o zmiany cen walut NBP i wskaźniki wzrostu cen GUS nie odzwierciedla trendów cenowych sprzętu charakteryzujących się spadkiem cen technologii. W szczególności wskaźniki wzrostu cen GUS, odnoszące się do koszyka dóbr konsumpcyjnych, nie powinny być stosowane do wyliczania indeksów dla taniejącej technologii. stosowanie przez TP tej metody jest nadużywane i może prowadzić do zawyżania kosztów, np. wtedy kiedy jest stosowana do już niepotrzebnych aktywów nadal występujących w rejestrze środków trwałych lub gdy wartość brutto środka trwałego wzrasta w wyniku powtórnych instalacji/reinstalacji napraw, itp. definicje stosowanych przez TP indeksów nie są precyzyjne. Brakuje w dokumentacji odniesienia do konkretnych, weryfikowalnych zestawów danych wykorzystanych do kalkulacji indeksów dla poszczególnych kategorii środków trwałych. dokumentacja modelu powinna zawierać uzasadnienie każdorazowego zastosowania indeksacji do wyceny brak takiego uzasadnienia w obecnej dokumentacji (poza urządzeniami wentylacji i klimatyzacji) Sugerowane zmiany KIGEiT rekomenduje w dokumencie D.4 str , cały pkt Indeksacja zastąpić następującym tekstem: Indeksacja jest stosowana do wyceny środków trwałych w przypadku niemożności zastosowania metody bezpośredniej lub MEA, ale jedynie przy spełnieniu następujących warunków: technologia środka trwałego nie uległa zmianie od momentu zakupu; są dostępne w TP indeksy wyliczone na podstawie rzetelnych, udokumentowanych i weryfikowalnych danych, pokazujące trend cenowy dla środków trwałych w danej kategorii (np. na podstawie transakcji zakupowych z Działu zakupów) uwzględniający również, jeśli uzasadnione, zmiany kursów walut z tabel NBP; dla wszystkich środków trwałych w ramach kategorii istnieją w TP rzetelne dane określające datę i koszt nabycia; przeszacowywane grupy środków trwałych są wewnętrznie jednorodne, tzn. w odniesieniu do ich komponentów składowych ceny nie odbiegają od przyjętego trendu. Jeden indeks dla całej kategorii środków trwałych można zastosować jedynie w przypadku kiedy wewnętrznie jednorodne są środki trwałe reprezentujące ponad 80% wartości środków trwałych danej kategorii. W każdym przypadku kiedy w ramach danej kategorii środki trwałe reprezentujące 20% lub więcej wartości danej grupy odbiegają od głównego trendu cenowego, powinny mieć zdefiniowany swój indywidualny indeks; koszt historyczny środka trwałego NIE został ukształtowany pod wpływem wyjątkowych okoliczności i może odbiegać od cen rynkowych w momencie zakupu. 20/62

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Biegły rewident musi stosować normy wykonywania zawodu, zarówno krajowe, jak i. Rola i zadania biegłego rewidenta

Biegły rewident musi stosować normy wykonywania zawodu, zarówno krajowe, jak i. Rola i zadania biegłego rewidenta Podstawowym celem badania na podstawie ustawy o rachunkowości jest wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej, uzasadnionej opinii o prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego. Opinia

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA)

WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA) WYNAGRODZENIE, ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA ORAZ ROZLICZENIE ROCZNE (REKOMPENSATA) I. Wynagrodzenie a rekompensata za świadczone usługi przewozowe 1. Zamawiający zapłaci podmiotowi wewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1 WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPYKAPITAŁOWEJSTX AUTOSTRADY Data dokumentu: 12 maja 2010 WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie Załącznik do Zarządzenia Nr 05/04/2014 Dyrektora CSTiR w Strzyżowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. Procedury dokonywania wydatków nieobjętych przepisami Prawa zamówień publicznych w Centrum Sportu Turystyki

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF

Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF Rola wartości godziwej i wartości użytkowej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF Zysk Zasady ramowe, zmodyfikowane przez obecne MSSF Aktywa netto otwarcia Zmiany w aktywach netto Aktywa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. P r z e r o b o w y r a c h u n e k k o s z t ó w S t r o n a 1 CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Literatury na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest tak dużo, że każdy zainteresowany

Bardziej szczegółowo

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Celem niniejszej noty jest przedstawienie uzgodnionych w środowisku

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kraków dnia 28 luty 2008 roku MERITUM AUDYT Sp. z o.o. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nr 2903 Adres do korespondencji: ul. Stachowicza 4/7 30-103 Kraków Biegły Rewident Ewa Włodecka

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. 1409 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Budżetowanie przygotowanie planów finansowych 1/2 W procesie budżetowania, plany operacyjne przedsiębiorstwa są wyrażane w pieniądzu, co pozwala

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Jak zmiany kursów walut wpływają na amortyzację

Jak zmiany kursów walut wpływają na amortyzację Jak zmiany kursów walut wpływają na amortyzację Maciej Jurczyga OPTYMALIZACJA / Podatnik kupujący środek trwały, którego cena jest wyrażona w walucie obcej, musi określić jego wartość początkową. Ma w

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

Wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe EIOPA-BoS-15/113 PL Wytyczne w sprawie ujmowania oraz wyceny aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarządca narodowej sieci linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. www.plk-sa.pl Warszawa, 22 marca 2013 r. Główne wyzwania kształtowania systemu opłat za korzystanie z linii kolejowych Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Braniewo, dnia ... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2 OŚWIADCZENIE. ( Imię i nazwisko Wnioskodawcy)

Braniewo, dnia ... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Pl. Piłsudskiego 2 OŚWIADCZENIE. ( Imię i nazwisko Wnioskodawcy) Zasady przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka 1. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Baza kosztowa -podstawa do ustalania wysokości stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej

Baza kosztowa -podstawa do ustalania wysokości stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej Baza kosztowa -podstawa do ustalania wysokości stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej Warszawa, 21 listopada 2011 r. Ramy prawne -przypomnienie Hierarchia aktów normatywnych regulujących sposób obliczania

Bardziej szczegółowo

IndigoAccounting. MSR / MSSF dla spółek z branży Real Estate MSR 2 / MSR 11 / MSR 16 / MSR 40

IndigoAccounting. MSR / MSSF dla spółek z branży Real Estate MSR 2 / MSR 11 / MSR 16 / MSR 40 IndigoAccounting MSR / MSSF dla spółek z branży Real Estate MSR 2 / MSR 11 / MSR 16 / MSR 40 Warszawa, dnia 17 kwietnia 2013 r. Prowadzący: Monika Karniewska-Mazur www.indigoaccounting.pl Program 1. System

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Stanowisko Pracodawców RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r.

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r. Dz.Urz.KPWiG.02.13.66 UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sporządzania i przedstawiania informacji reklamowych dotyczących funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie poszczególnych kosztów realizacji projektu. Metodologia oszacowania wysokości poszczególnych kosztów wytworzenia i świadczenia e-usługi.

Uzasadnienie poszczególnych kosztów realizacji projektu. Metodologia oszacowania wysokości poszczególnych kosztów wytworzenia i świadczenia e-usługi. 2012 Uzasadnienie poszczególnych kosztów realizacji projektu. Metodologia oszacowania wysokości poszczególnych kosztów wytworzenia i świadczenia e-usługi. Joanna Kasprzak-Dżyberti Analiza biznesowa e-usług

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (projekt)

Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (projekt) Warszawa,... 2015 r. 1. Wstęp Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (projekt) Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie praktycznej

Bardziej szczegółowo

Według MSR 37 Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne.

Według MSR 37 Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne. Rezerwy są tą pozycją, która jest najczęściej wykorzystywana do manipulacji wynikiem finansowym. Niewłaściwe zastosowanie konserwatywnej zasady ostrożnej wyceny może natomiast doprowadzić do nieuzasadnionych

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o.

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.3.2009 r. K(2009) 2110 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek

PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek PRZEJŚCIE NA MSSF NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Krzysztof Pierścionek Wprowadzenie Wraz z dynamicznym rozwojem rynków finansowych i nasilającej się tendencji integracji gospodarczej nastąpiło znaczące uwolnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA KALKULACJI KOSZTÓW POŚREDNICH - WYTYCZNE

METODOLOGIA KALKULACJI KOSZTÓW POŚREDNICH - WYTYCZNE METODOLOGIA KALKULACJI KOSZTÓW POŚREDNICH - WYTYCZNE KOSZTY POŚREDNIE W PROJEKTACH (KOSZTY OGÓLNE) W ramach Programu dla wnioskodawców/beneficjentów zarówno na etapie budżetowania (wniosek aplikacyjny

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy z dnia 26.06.2014r. REGULAMIN w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu GEKON. C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia:

Załącznik nr 5 do Regulaminu GEKON. C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia: Załącznik nr 5 do Regulaminu GEKON C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia: I. Studium wykonalności przedsięwzięcia 1 II. Aktywny model finansowy 1 z uwzględnieniem tabel: a) Koszty

Bardziej szczegółowo

Wycena klienta i aktywów niematerialnych

Wycena klienta i aktywów niematerialnych Wycena klienta i aktywów niematerialnych Istota wpływu klienta na wartość spółki Strategie marketingowe i zarządzanie nimi Metryki zorientowane na klienta Podatność i zmienność klientów Łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański.

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. INWENTARYZACJA Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. 1.Definicja i rola w rachunkowości: INWENTARYZACJA - to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56. 1. Postanowienia ogólne

Zarządzenie nr 56. 1. Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad wnoszenia wkładu własnego w projektach finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2008 r., znak: DZC-WAP-5174-1/08 (238) doręczonego do PIIT w dniu 3 grudnia 2008 r., Polska Izba

Bardziej szczegółowo

Aktualności MSSF. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2. *connectedthinking. Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik*

Aktualności MSSF. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2. *connectedthinking. Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Aktualności MSSF Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik* Dodatek 66 - wrzesień 2008 r. Zmieniony MSR 23 Pytania i odpowiedzi, część 2 Jest to drugi z serii dwóch dodatków prezentujących pytania

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-AZOWA-0161/ZR-21-153/14 ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. L 77/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.3.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku energii elektrycznej

Monitoring rynku energii elektrycznej Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

II ETAP EGZAMINU EGZAMIN PISEMNY

II ETAP EGZAMINU EGZAMIN PISEMNY II ETAP EGZAMINU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO EGZAMIN PISEMNY 20 maja 2012 r. Warszawa Treść i koncepcja pytań zawartych w teście są przedmiotem praw autorskich i nie mogą być publikowane lub w inny sposób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo