FITasystent program do obsługi fitness klubu i siłowni Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FITasystent program do obsługi fitness klubu i siłowni Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 FITasystent program do obsługi fitness klubu i siłowni Instrukcja obsługi Spis treści: 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU PRZYGOTOWANIE PROGRAMU DO PRACY KONFIGURACJA KLUBU PRACOWNICY - DODANIE PERSONELU KONFIGURACJA USŁUG DODAWANIE NOWYCH ZAJĘĆ UKŁADANIE PLANU ZAJĘĆ SALE Z GODZINOWYMI REZERWACJAMI ( ZAJĘCIA CO: MIN ) NP. FITNESS SALE BEZ OGRANICZEŃ NP. SIŁOWNIA KOPIOWANIE PLANU ZAJĘĆ KONFIGURACJA KART CZŁONKOWSKICH, KARNETÓW PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE KART CZŁONKOWSKICH JAK EDYTOWAĆ WAśNOŚĆ KARNETU? KONFIGURACJA KART PRACOWNICZYCH NP.: MULTISPORT PLUS, FITPROFIT, FITFLEX WYKORZYSTANIE FUNKCJI FAKTURA ZBIORCZA ZARZĄDZANIE DANYMI KLIENTÓW REZERWACJA USŁUG OBSŁUGA SIŁOWNI ODZNACZENIE OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH / POBÓR OPŁATY ZA USŁUGI NOWI KLIENCI DOTYCHCZASOWI KLIENCI KOSZYK ZAKUPÓW SPRZEDAś ŁĄCZONA SKLEP SAMODZIELNA AKTUALIZACJA GRAFIKU ZAJĘĆ NA STRONIE PRZYGOTOWANIE STRONY INTERNETOWEJ EKSPORT GRAFIKU Z PROGRAMU FITASYSTENT SZAFKI KLUBOWE ZBIOROWY MAILING DO KLIENTÓW UśYWAM PROGRAMU POCZTOWEGO OUTLOOK EXPRESS UśYWAM INNEGO PROGRAMU POCZTOWEGO, NIś OUTLOOK EXPRESS OBSŁUGIWANE CZYTNIKI KART JAK WSTAWIĆ SWOJE LOGO NA FAKTURZE/RACHUNKU ARCHIWIZACJA DANYCH....42

2 1. Logowanie do systemu. Po uruchomieniu programu pojawi się okno logowania. Rysunek 1. Logowanie do programu. Podczas pierwszego logowania naleŝy podać: login: admin / hasło: admin. 2. Przygotowanie programu do pracy. Kolejność prac: I. Konfiguracja klubu (sale, godziny pracy). II. Dodanie pracowników (instruktorzy, pracownicy recepcji, masaŝyści, szkoleniowcy itp.) + ewentualnie harmonogramy pracy. III. Konfiguracja usług IV. UłoŜenie planu - drag&drop (przeciągnij i puść). V. Konfiguracja karnetów / kart członkowskich. 2

3 3. Konfiguracja klubu. Rysunek 2. Przykładowa konfiguracja klubu. a. Wpisz liczbę sal (dla wersji STANDARD maksymalnie 4 sale, dla wersji PREMIUM maksymalnie 20 sal). Ustal nazwy poszczególnych sal. Określ, czy są to sale z rezerwacjami na godziny, czy sale, na które nie prowadzi się godzinowych zapisów. Sala - to pomieszczenie oferujące usługi podobnego typu lub rodzaj oferowanej usługi np. sala do zajęć fitness, sauna, masaŝe, siłownia, trening indywidualny, poradnia dietetyczna, basen, grota solna itp. WyróŜniamy 2 rodzaje sal, sale z określonym czasem trwania zajęć i sale bez określonego czasu trwania zajęć. Specyfika Sali pociąga za sobą odmienny typ obsługi klienta. Sala Zajęcia co (min) sala z określonym czasem trwania zajęć dla usług, które rozpoczynają się i kończą o konkretnej godzinie. Na tego typu sali istnieje moŝliwość rezerwacji wybranej usługi na konkretną godzinę. Klient nie dopłaca za kaŝdą minutę przedłuŝenia. Przykładowe sale tego typu: zajęcia fitness, masaŝe, trening indywidualny. Sala bez ograniczeń sala bez określonego czasu trwania zajęć dla usług, na które nie prowadzi się godzinowych rezerwacji. Klient moŝe skorzystać z usługi bez wcześniejszej rezerwacji, ćwiczy sam i po pewnym czasie opuszcza salę i albo mieści się w czasie, do jakiego uprawniał go karnet lub wejściówka jednorazowa, albo musi dopłacić za swój pobyt. Przykładowe sale tego typu: siłownia, sauna, basen. b. Wpisz godziny pracy klubu. c. Odznacz fakturę lub rachunek. Wpisz dane, które mają się ukazywać na fakturze lub rachunku. 3

4 d. Jeśli uŝywasz programu pocztowego Outlook Express - skonfiguruj pocztę, oczywiście, o ile będzie prowadzony zbiorowy mailing do klientów. Jeśli uŝywasz innego programu pocztowego, niŝ Outlook Express wykasuj wszystkie dane. Rysunek 3. Konfiguracja ustawień poczty (dla Outlook Express) w celu prowadzenia zbiorowego mailingu do klientów. e. Uaktywnij Rejestrację czasu pracy swoich pracowników. Do wyboru masz 2 moŝliwości, albo wg czasu logowania, albo z odczytu z kart pracowniczych: Istnieje moŝliwość wykonania zestawienia czasu pracy (zestawienie RCP) wszystkich pracowników za dowolny okres. Jeśli RCP nie będzie uŝywany pozostaw go nieaktywnym. 4

5 f. Skonfiguruj program lojalnościowy (o ile będzie wprowadzony). Rysunek 4. Konfiguracja programu lojalnościowego. g. Jeśli występują w Twoim klubie róŝne taryfy na wejściówki jednorazowe (np. poranna, wieczorna, weekendowa), moŝesz opisać harmonogram taryf. Dzięki jego wprowadzeniu w momencie zapłaty za zajęcia, program automatycznie będzie sugerował właściwą cenę (w zaleŝności od pory dnia) patrz teŝ punkt 5.1. Rysunek 5. Harmonogram taryf dla wejściówek jednorazowych. Kliknięcie lewym klawiszem myszki jeden kolor do przodu. Kliknięcie prawym klawiszem myszki jeden kolor wstecz. h. ZAPISZ dane. Program poprosi o ponowne uruchomienie go (wyłącz program i ponownie go uruchom). 5

6 4. Pracownicy - dodanie personelu. Wpisujemy wszystkich pracowników, którzy są zatrudnienie w klubie (np. instruktorzy fitness, masaŝyści, pracownicy recepcji itp.) Rysunek 6. Okno zarządzania personelem. W celu dodania nowego pracownika naciśnij DODAJ : Rysunek 7. Konfiguracja uprawnień pracownika. W pola Dane pracownika wpisz jego imię, nazwisko, login i hasło (koniecznie trzeba podać jakiekolwiek hasło nawet, jeśli ta osoba nie będzie się logować). Osoba mająca uprawnienia administratora jako jedyna moŝe konfigurować ustawienia klubu (sale, godziny pracy, dane do faktury / rachunku, itp.) 6

7 oznaczenie danej osoby instruktorem zajęć oznacza, iŝ będzie dla niej moŝliwy do utworzenia harmonogram dostępności oraz moŝliwość jego podglądu na wybranej Sali (patrz opis poniŝej). Przy konfiguracji zajęć, będzie równieŝ moŝliwość wybrania tej osoby z listy osób prowadzących i przypisania jej do konkretnych zajęć. Klawisz moŝna uŝyć, kiedy dany pracownik jest pracownikiem dyspozycyjnym w określone dni i godziny tygodnia, czyli np. masaŝysta dostępny w poniedziałek od do oraz piątek od do Opisanie tak harmonogramów wszystkich masaŝystów pozwoli w momencie umawiania spotkania na szybki podgląd, który z masaŝystów jest dostępny na konkretną godzinę. Nie ma konieczności wprowadzania takich danych dla kaŝdego pracownika np., jeśli prowadzi tylko zajęcia ze stałego grafiku zajęć. Rysunek 8. Harmonogram pracy instruktora. Aby sprawdzić dostępność wybranego masaŝysty, na panelu głównym wybieramy właściwą salę np. salę nr 2 - będzie to nasz gabinet masaŝu. Naciskając klawisz po prawej stronie pojawi nam się lista wszystkich instruktorów. Wybieramy z listy masaŝystów i zaznaczamy ich, klikając w kwadracik na prawo od imienia danego masaŝysty. Na grafiku powinny pojawić się buźki w kolorze przypisanym do danego masaŝysty w ramach ustalonego harmonogramu dostępności. JeŜeli instruktor ten w określonym czasie ma juŝ zajęcia na innej Sali, to nie będzie dostępny jednocześnie na sali do masaŝu. 7

8 5. Konfiguracja usług. Rysunek 9. Okno główne zajęć / usług. Wprowadzamy tutaj: - wszystkie prowadzone zajęcia fitness oraz wszystkie oferowane usługi, dla których istnieje wejściówka jednorazowa i które są podstawą do budowania karnetów. Przykładowe usługi: trening indywidualny, siłownia, cardio, sauna, masaŝ częściowy, całościowy, masaŝ karku, masaŝ gorącymi kamieniami, solarium, łaźnia parowa, basen-pływanie, aqua aerobik, dieta 7 dniowa itp. Przykładowe zajęcia fitness: ABT, pilates, step, piłki. Na bazie wprowadzonych tutaj zajęć będziemy budować karnety, uprawniające do poszczególnych zajęć, np. - sala FITNESS - Karnet Fitness-10 uprawniający do udziału w 10 zajęciach fitness typu abt, tbc, piłki, step - sala SIŁOWNIA - Karnet Siłownia uprawniający do korzystania z zajęć typu siłownia - sala SIŁOWNIA, BASEN, SAUNA i odpowiadający tej Sali karnet basen+sauna+siłownia uprawniający do udziału do zajęć typu basen+sauna+siłownia UWAGA! Nie wprowadzamy tutaj karnetów, a wyłącznie wejściówki jednorazowe. - ewentualnie harmonogram taryf dla klubu (np. taryfa poranna, wieczorna, weekendowa) o ile występują róŝne taryfy za wejściówki jednorazowe (np. poranna, wieczorna, weekendowa. Dzięki jego wprowadzeniu w momencie zapłaty za zajęcia, program automatycznie będzie sugerował właściwą cenę (w zaleŝności od pory dnia) patrz punkt 3.G instrukcji oraz 5.1). 8

9 5. 1. Dodawanie nowych zajęć. Rysunek 10. Okno zarządzania typami zajęć/usług. Uzupełnij kolejno pola wpisując: - nazwę zajęć lub rodzaj usługi: np. ABT, zdrowy kręgosłup, sauna, masaŝ częściowy, taniec flamenco, masaŝ twarzy, trening indywidualny, siłownia, cardio, jadłospis 7 dniowy, jadłospis 14 dniowy - cenę jednorazowego wejścia: podaj cenę netto lub brutto jednorazowej wejściówki. Wpisując jedną z cen, druga nam się uzupełni automatycznie. Określenie ceny za jednorazowe wejście niezaleŝnie od pory dnia: Istnieje moŝliwość określenia 4 cen (taryf) za pojedynczą usługę lub pojedyncze zajęcia (np. normalny, ulgowy, dla seniora, dla kobiet w ciąŝy) niezaleŝnie od pory dnia: Rysunek nr 11. Przykładowa konfiguracja wejściówki jednorazowej (bez rozróŝnienia na porę dnia). 9

10 W powyŝszym przykładzie ustalono 2 taryfy za pojedyncze wejście: normalną i ulgową. W momencie zapłaty za zajęcia program automatycznie podpowie nam wszystkie, wprowadzone wcześniej, taryfy za pojedynczą wejściówkę: Określenie ceny za jednorazowe wejście zaleŝnie od pory dnia: Dodatkowo istnieje moŝliwość zróŝnicowania ceny za jednorazowe wejście w zaleŝności od pory dnia (taryfa poranna, wieczorna, weekendowa), np.: w dni powszednie do taryfa nr 2-24 zł, po taryfa nr 1-35 zł, w weekendy do taryfa nr 4 50 zł, po taryfa nr 3 70 zł. Jeśli chcemy, aby ustalone od pory dnia taryfy, były automatycznie podpowiadane przez program, kliknij w opcję wybór taryfy wg harmonogramu tygodniowego : Rysunek nr 12. Przykładowa konfiguracja wejściówki jednorazowej (w zaleŝności od pory dnia). Następnie naleŝy opisać harmonogram taryf na oknie głównym Typy zajęć (patrz rysunek nr. 10) lub Ustawienia (patrz rysunek nr 2): 10

11 Kliknięcie lewym klawiszem myszki jeden kolor do przodu. Kliknięcie prawym klawiszem myszki jeden kolor wstecz. W momencie zapłaty w dzień powszedni w godz program automatycznie wskaŝe właściwą wysokość zapłaty (taryfę nr 2) za wejście jednorazowe: W momencie zapłaty w weekend w godz program automatycznie wskaŝe właściwą wysokość zapłaty (taryfę nr 3) za wejście jednorazowe: - dopłatę: moŝemy ją określić tylko dla zajęć bez ograniczeń czasowych w zaleŝności od podanej taryfy (np. po przekroczeniu 2 godzin pobytu na saunie dopłata za kaŝde 5 minut w wysokości 5 zł dla biletu normalnego i 2 zł dla biletu ulgowego). Zajęcia bez ograniczeń czasowych to takie zajęcia, które wpisuje się do sal bez ograniczeń czasowych, na których nie prowadzimy godzinowych rezerwacji np. sauna, siłownia - datę obowiązywania od do - prowadzący: wybierz prowadzącego zajęcia z rozwijalnej listy lub poprzez klawisz Dodaj nowego pracownika - maksymalną liczbę osób na zajęciach - czas trwania zajęć / usługi. Dla zajęć bez ograniczeń czasowych wpisujemy 0 - kolor, pod jakim mają być widoczne zajęcia / usługi w grafiku - przypomnienie przed zajęciami oraz program lojalnościowy moŝemy uzupełnić w terminie późniejszym. Wprowadzone dane zatwierdzamy klawiszem Zapisz. 11

12 6. Układanie planu zajęć Sale z godzinowymi rezerwacjami ( zajęcia co: min ) np. fitness Sala - to pomieszczenie oferujące usługi podobnego typu lub rodzaj oferowanej usługi np. sala do zajęć fitness, sauna, masaŝe, siłownia, trening indywidualny, poradnia dietetyczna, basen, grota solna itp. WyróŜniamy 2 rodzaje sal, sale z określonym czasem trwania zajęć i sale bez określonego czasu trwania zajęć. Specyfika Sali pociąga za sobą odmienny typ obsługi klienta. Sala Zajęcia co (min) sala z określonym czasem trwania zajęć dla usług, które rozpoczynają się i kończą o konkretnej godzinie. Na tego typu sali istnieje moŝliwość rezerwacji wybranej usługi na konkretną godzinę. Klient nie dopłaca za kaŝdą minutę przedłuŝenia. Przykładowe sale tego typu: zajęcia fitness, masaŝe, trening indywidualny. Sala bez ograniczeń sala bez określonego czasu trwania zajęć dla usług, na które nie prowadzi się godzinowych rezerwacji. Klient moŝe skorzystać z usługi bez wcześniejszej rezerwacji, ćwiczy sam i po pewnym czasie opuszcza salę i albo mieści się w czasie, do jakiego uprawniał go karnet lub wejściówka jednorazowa, albo musi dopłacić za swój pobyt. Przykładowe sale tego typu: siłownia, sauna, basen. Rysunek nr 13. Przykładowe sale z godzinowymi rezerwacjami na usługi sale, z określonymi w minutach odstępach, między kolejnymi zajęciami. Po naciśnięciu klawisza układania planu zajęć, po prawej stronie okna głównego pojawi się lista dopisanych wcześniej przez nas zajęć/usług. UŜywając techniki drag&drop (przeciągnij i puść) przeciągamy zajęcia układając je w nasz grafik zajęć (najeŝdŝamy myszką na zajęcia z listy po prawej stronie, naciskając lewy klawisz myszy i trzymając go, jedziemy na termin zajęć, następnie puszczamy klawisz myszki). UŜywając tej samej techniki moŝemy równieŝ przesuwać zajęcia juŝ umieszczone na grafiku. 12

13 Rysunek 14. Sala fitness - podczas układania grafiku zajęć. Po ułoŝeniu grafiku naciskamy jeszcze raz klawisz układania planu listy zajęć. w celu zamknięcia 6.2. Sale bez ograniczeń np. siłownia Sala bez ograniczeń sala bez określonego czasu trwania zajęć dla usług, na które nie prowadzi się godzinowych rezerwacji. Klient moŝe skorzystać z usługi bez wcześniejszej rezerwacji, ćwiczy sam i po pewnym czasie opuszcza salę i albo mieści się w czasie, do jakiego uprawniał go karnet lub wejściówka jednorazowa, albo musi dopłacić za swój pobyt. Przykładowe sale tego typu: siłownia, sauna, basen. Rysunek nr 15. Sale bez ograniczeń czasowych. Na sali SIŁOWNIA w lewym górnym rogu widoczny jest napis nie określono zajęć na wskazany dzień (patrz rys. 16). Trzeba dodać zajęcia do utworzonej Sali SIŁOWNIA. W tym celu naciskamy klawisz układania planu zajęć. Po prawej stronie okna głównego pojawi się lista dopisanych wcześniej przez nas zajęć/usług. UŜywając techniki drag&drop (przeciągnij i puść) przeciągamy zajęcia siłownia do naszej sali. 13

14 Rysunek 16. Brak zajęć siłownia na Sali. NaleŜy dodać zajęcia do utworzonej sali SIŁOWNI. Rysunek 17. Dodanie zajęć siłownia ( przeciągnij i puść ) do Sali SIŁOWNIA. Rysunek 18. Prawidłowo skonfigurowana sala do SIŁOWNI (widoczna nazwa zajęć w lewym górnym rogu). 6.2.Kopiowanie planu zajęć. Kopiowanie planu zajęć naleŝy wykonywać zarówno dla sal z określonym czasem trwania zajęć Zajęcia co (min) jak i sal bez ograniczeń czasowych. W celu skopiowania grafiku zajęć naleŝy wybrać klawisz znajdujący się na oknie głównym programu. Dostępne opcje: na następny tydzień jeden dzień do podanego dnia uŝywając tej funkcji zalecamy kopiowanie grafiku najdalej miesiąc naprzód, ze względu na moŝliwe zmiany w grafiku oraz braku moŝliwości szybkiego usunięcia skopiowanego grafiku zajęć 14

15 7. Konfiguracja kart członkowskich, karnetów. Rysunek 19. Okno zarządzania karnetami/kartami klubowymi. Wprowadzamy tutaj wszystkie usługi, które sprzedajemy w serii w formie karnetów lub kart członkowskich. Nie wprowadzamy tutaj wejściówek jednorazowych. Na bazie wprowadzonych wcześniej zajęć tworzymy tutaj karnety, uprawniające do poszczególnych zajęć, np. - sala FITNESS - Karnet Fitness-10 uprawniający do udziału w 10 zajęciach fitness typu abt, tbc, piłki, step - sala SIŁOWNIA - Karnet Siłownia uprawniający do korzystania z zajęć typu siłownia - sala SIŁOWNIA, BASEN, SAUNA i odpowiadający tej Sali karnet basen+sauna+siłownia uprawniający do udziału do zajęć typu basen+sauna+siłownia 15

16 Po wybraniu opcji 'Nowy' wyświetli się właściwe okno do konfiguracji kart: Rysunek nr 20. Okno zarządzania karnetami/kartami klubowymi. PowyŜszy przykład ilustruje kartę na zajęcia fitness waŝną w godzinach od 8.00 do między pn-pt. Karta uprawnia do 20 wejść na takie zajęcia jak: ABT, joga, NW, piłki, salsa, tbc. WaŜna jest przez 90 dni. Aktywacja karty na pierwszych zajęciach klienta (30 dni nieaktywności karnetu). Adj. 1 - Opis uprawnień: Rysunek nr 21. Definicja kolumny liczba wejść (w ramach konfiguracji kart członkowskich). 16

17 Rysunek nr 22. Definicja kolumny czasowo (w ramach konfiguracji kart członkowskich). Rysunek nr 23. Definicja kolumny liczba wejść tygodniowo (w ramach konfiguracji kart członkowskich). W kolumnie Liczba wejść lub czas w minutach wpisujemy liczbę wejść (całkowitą lub na tydzień) lub czas w minutach, w zaleŝności od rodzaju karty. JeŜeli nasz karnet pozwala na nieograniczoną liczbą zajęć naleŝy podać zero. Jak dopisujemy zajęcia lub usługi? Rysunek nr 24. Sposób dopisywania zajęć/usług w ramach uprawnień danej karty. Po zakliknięciu kwadracików / kwadracika wychodzimy z dialogu klikając w krzyŝyk w prawym górnym rogu. 17

18 Adj. 2 Karty poranne / wieczorne: Istnieje moŝliwość określenia waŝności kart w określonych godzinach np lub w zaleŝności od rodzaju karty (karty poranne, wieczorne). Adj. 3 WaŜność i sposób aktywacji karty: W tym polu określamy: ilość dni, w czasie, których dana karta uprawnia do korzystania z ustalonych wcześniej zajęć / usług. sposób aktywacji karty Adj. 4 Cena: Istnieje moŝliwość określenia waŝności kart w określonych godzinach np lub w zaleŝności od rodzaju karty (karty poranne, wieczorne).dla kaŝdej karty mamy moŝliwość określenia 4 cen (taryf) (np. normalny, ulgowy, dla seniora, dla kobiet w ciąŝy). Adj. 5 i 6 program lojalnościowy: Adj. 5 i 6: dla osób biorących udział w programie lojalnościowym istnieje moŝliwość przyznania rabatu za uzbieranie określonej wielkości punktów np. 5% rabatu za uzbieranie 100 pkt, Istnieje teŝ moŝliwość przyznania punktów za zakup danej karty. Podgląd indywidualnego konta z ilością uzbieranych punktów przez danego członka klubu znajduje się w jego danych (baza klientów). 18

19 7.1 Przykładowe konfiguracje kart członkowskich. - KARTA OPEN = np. nieograniczony dostęp do zajęć (ABT, joga, nordic walking, salsa, TBC) oraz sauny: Rysunek 25. Przykładowa konfiguracja karty 'open'. JeŜeli nasz karnet pozwala na nieograniczoną liczbą zajęć w kolumnie liczba wejść lub czas w minutach naleŝy podać zero. - KARTA MIX = np. nieograniczony dostęp do zajęć fitness (ABT, TBC, salsa, joga, piłki), 5 wejść na saunę za dopłatą 5 zł, 20 minut na siłowni gratis, 2 treningi indywidualne tygodniowo gratis, 3 masaŝe twarzy gratis Rysunek 26. Przykładowa konfiguracja karty MIX. - KARTA NA OKREŚLONĄ LICZBĘ WEJŚĆ = np. 10 wejść na dowolne lub wybrane zajęcia / usługi Rysunek 27. Przykładowa konfiguracja karty na określoną liczbę wejść. 19

20 - KARTA 100 MINUT np. na siłowni Rysunek 28. Przykładowa konfiguracja karty uprawniającej do skorzystania z danej usługi w ramach ustalonej wielkości minut. - KARTA 3 WEJŚCIA TYGODNIOWO np. na saunę Rysunek 29. Przykładowa konfiguracja karty na określoną liczbę wejść tygodniowo Jak edytować waŝność karnetu? - wejdź do danych klienta, do zakładki 'kanety'. Kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszki na wybrany karnet. Otworzy nam się dialog z danymi szczegółowymi tego karnetu. Klawisz edytuj pozwoli nam zmienić: datę zakupu, waŝności karnetu, zakres godzinowy, dniowy, sposób aktywacji oraz liczbę wykorzystanych wejść. Klawisz 'zapisz' zatwierdzi wprowadzone zmiany. 20

21 7.3. Konfiguracja kart pracowniczych np.: MultiSport Plus, FitProfit, Fitflex. Otwórz okno do zarządzania kartami / karnetami członkowskimi Dodaj kartę np. Benefit i podaj jej zakres uprawnień. Określ długi okres waŝności karty np. 365 dni i podaj fikcyjną cenę (np., 100 PLN) Rysunek 30. Konfiguracja kart pracowniczych np. MultiSport Plus, FitProfit, Fitflex. KROK 2: WPROWADŹ NUMER KARTY (SKANER LUB Z KLAWIATURY) W danych członka klubu wprowadź nr karty. Jako numer karty członkowskiej moŝemy podać numer z karty Multisport Plus skanując ją skanerem kodów kreskowych lub wprowadzając numer ręcznie za pomocą klawiatury numerycznej (tej po prawej stronie). Aby wprowadzić nr karty z klawiatury numerycznej musimy być pewni, Ŝe mamy ją włączoną. Dioda "Num Lock" na klawiaturze oznacza włączoną klawiaturę numeryczną. Będąc w danych członka klubu kliknij na znaczek skanera (myszką), później wpisz numer karty i zatwierdź klawiszem ENTER. 21

22 KROK 3: PODARUJ KLIENTOWI KARTĘ JAKO GRATIS Wszystkie tego typu karty sprzedajemy klientom posiadającym takie karty jako gratis (zakładka karnety w danych członka klubu). Podczas sprzedaŝy wybieramy opcję gratis. Rysunek 31. Lista kart/ karnetów przypisanych członkowi klubu. Rysunek 32. Sposób sprzedaŝy kart pracowniczych np. MultiSport Plus (wybierz gratis). 22

23 KROK 4: UTWÓRZ FAKTURĘ ZBIORCZĄ Po skonfigurowaniu karty pracowniczej (krok 1, 2 i 3) moŝna juŝ dopisywać osoby do zajęć i odznaczać ich obecność. Po kaŝdorazowym przyjściu osoby fakt ten zostanie odnotowany jako wykorzystanie karnetu. Pozwoli nam to na koniec okresu rozliczeniowego na uŝycie funkcji wykorzystanie karnetów celem sporządzenia miesięcznego zestawienia. Rysunek 33. Sporządzanie miesięcznego zestawienia wejść z karty pracowniczej np. MultiSport Plus, celem generowania faktury zbiorczej krok 1. Na liście dostępnych typów karnetów wybieramy karta Benefit, określamy przedział czasu, następnie klikamy w PokaŜ. Rysunek 34. Sporządzanie miesięcznego zestawienia wejść z karty pracowniczej np. MultiSport Plus, celem generowania faktury zbiorczej krok 2. W dolnej części zestawienia mamy klawisz Generuj zbiorczą fakturę po jego naciśnięciu pojawi się okno: Rysunek 35. Wybór płatnika faktury zbiorczej oraz określenie ceny za pojedyncza wejściówkę. 23

24 Na rysunku nr 30 wybierz płatnika faktury. MoŜna w tym miejscu utworzyć nowego płatnika ( Otwórz nowy ) albo skorzystać z danych wprowadzonych wcześniej poprzez wybór płatnika z rozwijalnej listy. Następnie naciśnij klawisz Generuj. Przejdź teraz do panelu zarządzania fakturami zbiorczymi. Na oknie głównym programu naciśnij, przechodząc do listy faktur. Następnie naciśnij. Otworzy się lista faktur zbiorczych. Zaznacz utworzoną wcześniej fakturę i przejdź do jej edycji, o ile chcesz wprowadzić do niej jakieś zmiany. W oknie poniŝej moŝesz skorygować dane. Istnieje moŝliwość skorygowania ceny, usunięcia jakiejś pozycji. Wbudowany jest teŝ mechanizm usuwania pozycji na liście, jeśli wejścia były częściej niŝ 6 godzin. Rysunek 36. Okno edycji faktury zbiorczej. Klawisz Generuj fakturę utworzy gotowy dokument. 24

25 7.4. Wykorzystanie funkcji FAKTURA ZBIORCZA. Funkcjonalność tą, oprócz do rozliczania wejściówek z kart pracowniczych np. Multisport Plus (patrz pkt 7.2), moŝna wykorzystać równieŝ w przypadku, kiedy np. realizujemy zlecenie polegające na obsłudze wielu osób, na róŝnych zajęciach, w róŝnych cenach, przez określony okres np. weekend. Jak utworzyć nową fakturę zbiorczą?: Krok 1 - wybierz klawisz okna do zarządzania fakturami/rachunkami: Krok 2 - naciśnij. Krok 3 naciśnij Krok 4 dodaj fakturę zbiorczą naciskając klawisz Rysunek 37. Okno edycji faktury zbiorczej. Wybierz kontrahenta spośród wcześniej wprowadzonych lub dodaj nowego. Zatwierdź klawiszem Zapisz. Następnie moŝna przystąpić do obsługi osób przychodzących i korzystających z usług w ramach przyjętego zlecenia. KaŜdą usługę na planszy pobierania naleŝności zamykamy klawiszem Faktura zbiorcza. 25

26 Rysunek 38. Sposób poboru opłaty w przypadku grupowych, okresowych zleceń z wykorzystaniem funkcji Faktura zbiorcza. Krok 5 utwórz fakturę zbiorczą Po zakończeniu obsługi wszystkich osób w ramach przyjętego zlecenia przejdź do listy faktur.. Następnie naciśnij. Otworzy się okno poniŝej: Rysunek 39. Okno generowania faktur zbiorczych. Na liście wskaŝ właściwą pozycję. Jeśli nie chcesz wprowadzić Ŝadnych zmian do utworzonej wcześniej faktury zbiorczej, zamknij ją ( zamknięcie ) otrzymując właściwy dokument sumaryczny. 26

27 8. Zarządzanie danymi klientów. Klienta moŝna dodać na kilka sposobów. Jeśli chcemy dopisać osobę uzupełniając jej pełne dane, naleŝy z panelu głównego wybrać klawisz. Pojawi się okno: Rysunek 40. Okno zarządzania danymi o klientach. Klawisz dodaj pozwala na dopisanie nowej osoby. Druga metoda jest wygodna, kiedy umawiamy osobę na zajęcia np. telefonicznie - moŝemy dodać ją do dowolnych zajęć (w ramach poszczególnych sal: siłownia, fitness, trening indywidualny, zajęcia outdoor, masaŝe itp.), a program sam doda ją do bazy. Dane szczegółowe (np. telefon, mail) moŝemy uzupełnić w dowolnym momencie. 27

28 8.1 Rezerwacja usług. W wybranej sali (np. zajęcia fitness, masaŝe, trening indywidualny) zaznacz lewym klawiszem myszki wybrane zajęcia, co zostanie potwierdzone zmianą koloru zajęć na pomarańczowy oraz pojawi się opis zajęć w oknie po prawej stronie ekranu. Rysunek 41. Potwierdzenie wyboru zajęć do edycji listy obecności. Aby dopisać osobę do zajęć, w przypadku starych klientów wybierz klawisz. Po otwarciu bazy wyszukaj interesującą osobę i dopisz ją do zajęć. W przypadku nowej osoby wybierz klawisz. Wprowadzone dane potwierdź klawiszem 'Zapisz'. Program automatycznie dopisze nową osobę do zajęć oraz do bazy klientów. Dane szczegółowe (np. telefon, mail) moŝemy uzupełnić w późniejszym czasie.. Rysunek 42. Lista osób dopisanych na zajęcia. 28

29 9. Obsługa siłowni. SIŁOWNIA JAKO SALA BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH Po dodaniu sali SIŁOWNIA w lewym górnym rogu widoczny jest napis nie określono zajęć na wskazany dzień (patrz rys. 43). Trzeba dodać zajęcia do utworzonej Sali SIŁOWNIA. W tym celu naciskamy klawisz układania planu zajęć. Po prawej stronie okna głównego pojawi się lista dopisanych wcześniej przez nas zajęć/usług. UŜywając techniki drag&drop (przeciągnij i puść) przeciągamy zajęcia siłownia do naszej sali. Rysunek 43. Brak zajęć siłownia na Sali. NaleŜy dodać zajęcia do utworzonej sali SIŁOWNI. Rysunek 44. Dodanie zajęć siłownia ( przeciągnij i puść ) do Sali SIŁOWNIA. Rysunek 45. Prawidłowo skonfigurowana sala do SIŁOWNI (widoczna nazwa zajęć w lewym górnym rogu programu). 29

30 MoŜna teraz wpuszczać klientów na siłownię. Jeśli uŝywamy modułu szafki klubowe, kaŝdemu klientowi przydzielamy konkretny numer szafki (patrz punkt 13 instrukcji) Rysunek 46. Lista klientów będących na siłowni ( osoby obecne na Sali teraz ). Dostępne są 2 opcje podglądu osób ćwiczących na siłowni (po kliknięciu prawym klawiszem myszki): - osoby obecne na sali teraz - wszystkie osoby ćwiczące dzisiaj JAK WYPUŚCIĆ KLIENTA Z SIŁOWNI? Aby wypuścić klienta z siłowni naleŝy zeskanować jego kartę klubową lub kliknąć lewym klawiszem myszki na wysokości jego imienia i nazwiska oraz kolumny na sali do. Wyskoczy okno potwierdzające opuszczenie siłowni przez naszego klienta. Rysunek 47. Sposób wypuszczenia klienta z siłowni. Jeśli klient miał przydzieloną wcześniej szafkę, pojawi się kolejny komunikat z zapytaniem czy zwolnić jego szafkę. 30

31 10. Odznaczenie obecności na zajęciach / pobór opłaty za usługi Nowi klienci. W przypadku nowego klienta, juŝ dopisanego do zajęć lub innej usługi, w celu odznaczenia jego obecności na zajęciach i jednocześnie pobrania opłaty, zaznaczamy mały kwadracik na lewo od imienia i nazwiska danej osoby. W przypadku osoby, która przyszła z ulicy, i nie rezerwowała wcześniej zajęć, a która to chce od razu skorzystać z naszych usług, wpierw dopisujemy ją do wybranych zajęć, następnie postępujemy, tak jak w pierwszym przypadku. W przypadku osoby, która przyszła z ulicy i chce skorzystać z naszych usług, ale w terminie późniejszym, moŝemy z wyprzedzeniem sprzedać jej kartę członkowską. SprzedaŜy moŝna dokonać bezpośrednio przy zakładaniu karty w zakładce karnety. W przypadku zakupu wejściówki jednorazowej udajemy się do zakładki zakupy. Po wyborze usługi pojawi się okno poboru opłaty: Rysunek nr 48. Okno poboru opłaty. Dostępne są następujące moŝliwości: - faktura vat / faktura zbiorcza (patrz pkt 7.3 oraz 7.4) / paragon / rachunek (zaleŝnie od ustawień systemu) 31

32 - gratis - usługi za darmo - z karty - pobranie wejścia za zajęcia z karty / karnetu innej osoby - dopłata moŝliwość dopłaty pienięŝnej za wybrane usługi - koszyk sprzedaŝ łączona (np. woda ze sklepu+masaŝ+trening indywidualny)-patrz pkt rabat moŝliwość przyznania rabatu - kredyt pobranie opłaty na kredyt, z moŝliwością późniejszej spłaty. Lista zadłuŝonych osób widoczna jest w raporcie. Przy pobraniu opłaty na kredyt, jeśli klient ma w portfelu tylko część sumy, najlepiej całą kwotę jest wpisać na kredyt. Następnie naleŝy dokonać spłaty kredytu wchodząc do jego danych członka klubu nacisnąć klawisz Spłata. i Rysunek 49. Okno spłaty zadłuŝenia Dotychczasowi klienci. W przypadku starych klientów, z wykupioną kartą na wybrane usługi, w celu odznaczenia ich obecności, moŝemy postępować jak opisano powyŝej lub przy pomocy zainstalowanych czytników kart. Jeśli klient nie ma wpisanej Ŝadnej rezerwacji na liście zajęć to jest automatycznie dopisywany do zajęć z bieŝąco oglądanej sali. I tak w zaleŝności, o której przyjdzie - albo do zajęć, które rozpoczynają się w przeciągu najbliŝszej pół godziny (np. między a 17.00) lub do zajęć, które juŝ trwają (w przeciągu pierwszych pół godziny zajęć np. między a 17.30). Podczas odznaczania wejścia z karty/karnetu pojawia się jego data waŝności. Tło pola jest zaleŝne od okresu waŝności. W przypadku waŝności karty/karnetu ponad tydzień widoczny jest kolor zielony. Jeśli waŝność skończy się za 7-3 dni ukaŝe się kolor Ŝółty, w przypadku waŝności mniej niŝ 3 dni pojawi się kolor czerwony. Rysunek 50. Okno wyświetlające się po odznaczeniu obecności na zajęciach i pobraniu opłaty w ramach wykupionego karnetu. 32

33 10.3. Koszyk zakupów sprzedaŝ łączona. Rysunek 51. Okno główne koszyka zakupów. Funkcja koszyka zakupów umoŝliwia sprzedaŝ kilku produktów w ramach jednego paragonu lub faktury/rachunku. Jak skorzystać z koszyka zakupów? W momencie nabywania przez klienta róŝnych usług na oknie poboru opłaty (patrz rys. 48) wybieramy opcję koszyka. Program automatycznie dopisze zakupy do listy zakupów. Chcąc wystawić paragon lub fakturę/rachunek na oknie głównym programu klikamy w koszyk zakupów, gdzie powinny nam się ukazać wszystkie zakupione rzeczy przez naszego klienta. Wybieramy opcję wystaw paragon lub fakturę / rachunek (w zaleŝności od ustawień w programie). 33

34 11. Sklep. W sklepie sprzedajemy róŝnego rodzaju towary w ramach barku klubowego np. napoje, batony, suplementy, ale i równieŝ odzieŝ, sprzęt sportowy, ksiąŝki itd. Rysunek 52. Okno główne sklepu. Zacznij od dostaw, a więc od wprowadzenia towaru do sklepu. Po wyborze klawisza Dostawa, otworzy się poniŝsze okno: 34

35 Rysunek nr 53. Dostawa. Towar wprowadzamy poprzez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki w daną komórkę. Po wprowadzeniu nazwy produktu, ceny brutto lub netto, ilości sztuk oraz ewentualnie kodu kreskowego kliknij w Zatwierdź pozycję. Pamiętaj, iŝ cena netto, którą tutaj wprowadzasz to cena, po jakiej nabyto towar od hurtownika. Cenę detaliczną, a więc cenę, po jakiej będziemy sprzedawać towar klientowi, wprowadzisz później, po wprowadzeniu dostawy, na oknie głównym sklepu, klikając w. Po wprowadzeniu dostawy i zapisie danych wszystkie wcześniej wprowadzone pozycje powinny ukazać się w oknie asortymentu. Teraz moŝna ustalić cenę detaliczną, zaznaczając myszką daną pozycję, następnie klikając w. Po ustaleniu cen detalicznych, moŝna rozpocząć prawdziwą sprzedaŝ. Dwukrotne kliknięcie na wybrany towar, przenosi go z listy asortymentu do listy zakupów. Na liście zakupów, w przypadku większych ilości, poprzez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki dokonasz edycji pola ILOŚĆ. Dostępne opcje sprzedaŝy to: - na kredyt - pobranie opłaty na kredyt, z moŝliwością późniejszej spłaty - paragon - faktura / rachunek - koszyk zakupów (patrz pkt 10.3) 35

36 12. Samodzielna aktualizacja grafiku zajęć na stronie www. Program FITasystent umoŝliwia samodzielną i dowolną liczbę aktualizacji grafiku zajęć na stronie www Przygotowanie strony internetowej. Strona internetowa, aby moŝna było na niej prezentować grafik zajęć ładowany automatycznie, musi być przygotowana w odpowiedni sposób. Grafik zajęć musi być ładowany z osobnego pliku. Efekt taki moŝna uzyskać na parę sposobów. Jednym z nich moŝe być uŝycie ramek na stronie. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Frameset//EN"> <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=iso "> <META NAME="Robots" CONTENT="noindex"> <META NAME="author" CONTENT="FITasystent"> <META HTTP-EQUIV="Content-Language" CONTENT="pl"> <TITLE>Klub fitness</title> </HEAD> <FRAMESET COLS="20%,*"> <FRAME noresize="noresize" frameborder="no" SRC="test.html"> <FRAMESET ROWS="30%,*%"> <FRAME noresize="noresize" frameborder="no" SRC="baner.html"> <FRAME noresize="noresize" frameborder="no" SRC="sala.html"> </FRAMESET> <NOFRAMES> <BR><BR><BR> <CENTER><FONT SIZE=6> Przykro mi... <BR><BR><BR> <B>Twoja przeglądarka nie akceptuje ramek!</b> </FONT></CENTER> </NOFRAMES> </FRAMESET> </HTML> Przykładowy fragment szkieletu strony w oparciu o strukturę z ramkami. Plik baner.html jest prezentowany w górnej części ekranu. Plik test.html po lewej stronie jako boczne menu natomiast plik sala.html jest grafikiem zajęć ładowanym automatycznie z programu. Kolejną rzeczą, która będzie potrzebna do eksportu jest skonfigurowanie dostępu dla uŝytkownika ftp. 36

37 12.2. Eksport grafiku z programu FITasystent. Eksportować z programu moŝemy poszczególne grafiki zajęć z kaŝdej sali osobno, bądź łączyć je w małe podgrupy. W celu wyeksportowania naleŝy nacisnąć klawisz Drukuj / Export Rysunek nr 54. Eksport grafiku zajęć. Wybranie tej funkcji otworzy nam dialog konfiguracyjny, w którym decydujemy o wyglądzie grafiku (kolory i zakres informacji): Rysunek nr 55. Konfiguracja wyglądu grafiku. Na dialogu tym moŝemy ustawić następujące wartości. Zakres: - jedna sala drukowany jest grafik z bieŝącej Sali - wybrane sale moŝna określić które sale mają zostać połączone np. 1,2 37

38 Układ: - kolumny dni tygodnia Rysunek nr 56. Układ grafiku kolumny jako dni tygodnia. - wiersze dni tygodnia Rysunek nr 57. Układ grafiku wiersze jako dni tygodnia. Wygląd: MoŜemy określić elementy, które mają się ukazywać na naszym grafiku, czyli dni tygodnia, data, nazwa sali, nazwa zajęć, instruktor oraz liczba zapisanych osób/maksymalna liczba (co pozwala na pokazywanie bieŝącego obłoŝenia zajęć). Kolejnymi elementami na dialogu konfiguracyjnym jest pięć guzików konfiguracji kolorystycznej. Załączone przykłady są wykonane przy takich ustawieniach klawiszy, jakie zostały pokazane w pierwszym rzucie ekranu. Zmiana tych wartości, pozwala na uzyskanie zupełnie odmiennych szat graficznych. 38

39 Rysunek nr 58. Przykładowy wygląd grafiku na stronie Po wybraniu wszystkich opcji naciskamy klawisz PokaŜ przechodzimy do panelu prezentującego przygotowany grafik. Mamy tutaj moŝliwość wydrukowania grafiku albo eksportu. Wybieramy klawisz Export Rysunek nr 59. Eksport grafiku na stronę www. Na dialogu tym musimy podać dane potrzebne do nawiązania połączenia z serwerem. Ostatni wiersz to nazwa pliku, pod jaką ma zostać zapisany grafik na serwer. Musi to być nazwa zgodna, umówiona z twórcą strony www tak, aby była prezentowana w poŝądanym przez nas miejscu. Naciskamy klawisz połącz i jeśli podaliśmy prawidłowe dane połączenie zostanie nawiązane i aktywowany zostanie klawisz wyślij. Naciśnięcie go spowoduje przesłanie pliku na serwer. Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się ostrzeŝenie systemu windows 39

40 NaleŜy wybrać opcję odblokuj. MoŜemy juŝ wejść na stronę www i sprawdzić, czy uzyskaliśmy oczekiwany efekt. (uwaga! Jeśli wcześniej strona internetowa była załadowana przez nasz komputer, to część danych moŝe być załadowana do pamięci cache naszego komputera. Trzeba naciskać klawisz odświeŝania w naszej przeglądarce. Jest to tylko efekt lokalny i nie dotyczy osób odwiedzających naszą stronę). 13. Szafki klubowe. Posiadaną liczbę szafek wpisuje się w oknie 'Konfiguracja ustawień programu' (patrz punkt 3). Rysunek nr 60. Okno do zarządzania szafkami klubowymi. zajęta wolna nieczynna uszkodzona Kliknięcie lewym klawiszem myszki szafka zajęta / wolna Kliknięcie prawym klawiszem myszki otwiera dialog konfiguracyjny pozwalający na ustawienie kodu kreskowego zawieszki od kluczyka, ustalenie nazwy numeru szafki (np. 8D ) oraz bieŝącego stanu szafki (nieczynna, uszkodzona, zajęta, wolna). MoŜna teŝ po wybraniu klawisza Historia przejrzeć listę uŝytkowników korzystających z tej szafki. 40

41 Rysunek nr 61. Otwarcie okna do zarządzania stanami szafek kliknięcie prawym klawiszem myszki. Obsługa szafek: ręczna (wg schematu: skanuj kartę klubową klienta lub odznacz ręcznie jego obecność, otwórz szafki, kliknij lewym klawiszem myszki na wybraną szafkę) ze skanerem kodów kreskowym (skanuj kartę klubową, skanuj zawieszkę kluczyka) 14. Zbiorowy mailing do klientów UŜywam programu pocztowego Outlook Express. wpisz ustawienia poczty (okno Konfiguracja ustawień programu') patrz punkt 3e idź do bazy klientów i naciśnij klawisz. Powinna otworzyć się nowa wiadomość wraz z wszystkimi adresami mailowymi (UDW:), dla których była zgoda na mailing UŜywam innego programu pocztowego, niŝ Outlook Express. idź do bazy klientów i naciśnij klawisz. Powinien otworzyć się notatnik wraz z wszystkimi adresami mailowymi, dla których była zgoda na mailing. Jeśli notatnik nie otworzy się, idź do ustawień programu i sprawdź czy w ustawieniach poczty są wpisane jakiekolwiek dane. Jeśli tak usuń je. po otwarciu notatnika zaznacz wszystkie adresy i skopiuj do swojego programu pocztowego. 41