ZP Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR"

Transkrypt

1 UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, Rzeszów, NIP: reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1. Przedmiotem Umowy jest: 1) dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych elektronicznych z modułem archiwizowania dokumentów z wykorzystaniem funkcjonalności OCR w Urzędzie Miasta Rzeszowa i jednostkach organizacyjnych Gminy zwanego w dalszej części Systemem, zintegrowanego z elektroniczną platformą usług administracji publicznej epuap, zintegrowanego z Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa, zintegrowanego z oprogramowaniem do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zintegrowanego z oprogramowaniem elektronicznego rejestru dokumentów, oraz zintegrowanego z kompleksowym systemem administracji terenowej; 2) dostawa wraz z konfiguracją systemu poczty elektronicznej; 3) dostarczenie licencji do oprogramowania umożliwiającego tworzenie aktywnych formularzy PDF; 4) przeszkolenie przez Wykonawcę użytkowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonych systemów Szczegółowy opis przedmiotu umowy przedstawia Załącznik 1 2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: 1) etap I - dostawa licencji na dostarczone systemy do 1 miesiąca od daty podpisania umowy; 2) etap II - wdrożenie dostarczonego oprogramowania do 5 miesięcy od daty podpisania umowy; 3) etap III - przeszkolenie użytkowników do 7 miesięcy od daty podpisania

2 umowy; 3. Szczegółowy harmonogram prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności zobowiązuje się do udostępnienia infrastruktury technicznej, w której ma zostać wdrożone Oprogramowanie a także do dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów i informacji własnych koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy Prace związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy będą wykonywane i odbierane etapami zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Procedura odbioru opisana w 4 ust. 3 do ust. 6 będzie wykonywana dla każdego etapu prac wymienionego w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 3. Po wykonaniu każdego etapu prac, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru Zamawiającemu. 4. Jeżeli Zamawiający uzna, że etap został zakończony to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin odbioru częściowego. Zamawiający dokona odbioru częściowego w ciągu 7 dni, licząc od daty zgłoszenia. Z odbioru częściowego zostanie spisany protokół odbioru częściowego. 5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że prace nie zostały zakończone lub są wadliwe to odmówi odbioru do czasu zakończenia prac i usunięcia wad. 6. Częściowe odebranie danych robót, nie oznacza końcowego i ostatecznego odbioru prac w tej części. Oznacza to w szczególności, że Zamawiający może żądać usunięcia przez Wykonawcę wszelkich usterek wykrytych lub powstałych w czasie ich prowadzenia a odebranych częściowo, również po odbiorze częściowym a także w ramach końcowego odbioru robót. 7. Strony przewidują odbiór końcowy przedmiotu umowy w zakresie Etapów I, II, III po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia realizacji etapów I, II, III. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może odmówić odbioru.

3 5. 1. Na prawidłowe działanie oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu 18 miesięcy gwarancji na prawidłowe działanie rozpoczynającej się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć błędy zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną w terminach liczonych od zgłoszenia: 1) 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w przypadku błędów krytycznych uniemożliwiających Zamawiającemu korzystanie z funkcji Programów niezbędnych do bieżącej pracy, 2) 7 dni roboczych w pozostałych przypadkach, 3. Gwarancja obejmuje również: 1) pomoc i doradztwo w sprawie używania oprogramowania świadczone telefonicznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8.00 do 15.00, lub owo 2) aktualizację Programów wynikającą ze zmiany przepisów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, bez potrzeby wnioskowania o takie dostosowanie ze strony Zamawiającego, dokonywaną nie później niż w dniu wejścia zmian w życie, 3) aktualizacje systemu w celu dostosowania go do nowych wersji przeglądarek, które pojawią się w okresie objętym gwarancją, 4) prawo do otrzymywania kolejnych wydań Programów i związanych z nimi zmian w dokumentacji użytkowej i administratora. 4. Dokonanie przez Zamawiającego lub przez osobę trzecią jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu, także jeżeli są one niezbędne z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego, powoduje utratę gwarancji na Programy, chyba że Wykonawca wyraził na piśmie pod rygorem nieważności zgodę na dokonanie takich zmian. 5. Wykonawca nie odpowiada za nieprawidłowości działania oprogramowania wynikające z nieprawidłowego administrowania środowiskami systemów operacyjnych i bazy danych Do realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby: a. Konsultant. b. Deweloper. c. Administrator d. Projektant. 2. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:..

4 7. 1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości. zł netto ( zł brutto): 1). zł netto ( zł brutto) za Etap I - Dostawa licencji, 2). zł netto ( zł brutto) za Etap II - Wdrożenie, 3). zł netto ( zł brutto) za Etap III - Przeszkolenie użytkowników. 2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia odebrania poszczególnych etapów, na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej: 1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za etap za każdy dzień zwłoki w realizacji etapu, 2) w wysokości 10% całości wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia. 3. Jeżeli szkody przekroczą kary umowne, Zamawiający może dochodzić na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania tajemnicy państwowej, służbowej i handlowej, w której posiadanie weszły w związku z realizacją niniejszej umowy 2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do oprogramowania. 3. Zamawiającemu nie wolno ujawniać osobom trzecim otrzymanego oprogramowania, w całości lub części, ani ich dokumentacji o ile obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa. Zamawiający zobowiązuje się nie wynajmować, nie oddawać w leasing, nie udzielać licencji, nie prowadzić dystrybucji, nie dokonywać transferu, nie odstępować nieodpłatnie, nie kopiować, nie reprodukować, nie modyfikować, bądź nie dzielić się oprogramowaniem lub jego dokumentacją, ani w inny sposób nie udostępniać ich osobom trzecim na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego lub faktycznego.

5 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania oprogramowania wyłącznie na własnej konfiguracji sprzętowej przy zachowaniu warunków wynikających z posiadanych licencji. Zamawiający zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie kroki w celu zapobiegania jakimkolwiek naruszeniom przysługujących Wykonawcy praw autorskich Strony dopuszczają dokonanie zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku dokonania zmian statutu Miasta Rzeszowa, struktury organizacyjnej, regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa lub regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Gminy. 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

6 Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy Przedmiotem umowy jest: I. Dostawa, implementacja i wdrożenie oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych elektronicznych z modułem archiwizowania dokumentów z wykorzystaniem funkcjonalności OCR w Urzędzie Miasta Rzeszowa i jednostkach organizacyjnych Gminy, zwanego w dalszej części Systemem, zintegrowanego z elektroniczną platformą usług administracji publicznej epuap, zintegrowanego z Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa, zintegrowanego z oprogramowaniem do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zintegrowanego z oprogramowaniem elektronicznego rejestru dokumentów, oraz zintegrowanego z kompleksowym systemem administracji terenowej II. Dostawa wraz z konfiguracją systemu poczty elektronicznej. III. Dostarczenie licencji do programu do edycji aktywnych formularzy PDF.. 1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przeprowadzenia szczegółowej analizy wymagań, sporządzenia projektu funkcjonalnego oraz projektu technicznego (w tym projektów interfejsów użytkownika), 2) dostawy, implementacji i wdrożenia oprogramowania, 3) udzielenia Licencji do użytkowania Systemu przez Urząd Miasta Rzeszowa, Gminę Miasto Rzeszów i jednostki organizacyjne Gminy, 4) skonfigurowania infrastruktury technicznej (sieciowej i serwerowej) tak, aby spełniała wszystkie wymagania dostarczonego systemu oraz wymagania systemów zewnętrznych, z którymi dostarczony system musi być zintegrowany (elektroniczną platformą usług administracji publicznej epuap, Biuletyn Informacji Publicznej, oprogramowaniem do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną, mechanizmami uwierzytelniania użytkowników i infrastrukturą wykorzystywaną do podpisu elektronicznego) 5) dostarczenia oraz instalacji i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego niezbędnego oprogramowania systemowego, aplikacyjnego i bazodanowego, w szczególności: a) serwerowych systemów operacyjnych stanowiących środowisko, w którym będzie uruchomiony zamawiany System, b) platformy bazodanowej wymaganej przez oferowany System, c) serwera aplikacji i serwera WWW, d) systemu poczty elektronicznej e) oprogramowania aplikacji składających się na oferowany System, f) zintegrowanie Systemu z elektroniczną platformą usług administracji publicznej epuap, g) zintegrowanie Systemu z Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa, h) zintegrowanie Systemu z oprogramowaniem do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną i) zintegrowanie Systemu z oprogramowaniem elektronicznego rejestru dokumentów j) zintegrowanie Systemu z kompleksowym systemem administracji terenowej k) zaimplementowanie mechanizmów bezpieczeństwa (uwierzytelniania użytkowników) umożliwiających wykorzystanie infrastruktury programowej i sprzętowej Urzędu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Gminy,

7 tj. czytników kart elektronicznych CryptoTech SCR 3310 oraz kart kryptograficznych CryptoCard multisign w oparciu interfejs PKCS#11. l) zaimplementowanie mechanizmów podpisu elektronicznego umożliwiających wykorzystanie infrastruktury programowej i sprzętowej Urzędu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Gminy, tj. czytników kart elektronicznych CryptoTech SCR 3310 oraz kart kryptograficznych CryptoCard multisign w oparciu interfejs PKCS#11. m) aplikacji do edycji aktywnych formularzy PDF. 6) dostarczenie dokumentacji użytkownika, 7) przeprowadzenie szkoleń funkcjonalnych z zakresu użytkowania systemu, 8) przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów w zakresie administrowania systemem, 9) dostarczenie dokumentacji technicznej sporządzonej w notacji UML lub równoważnej i obejmującej cały obszar funkcjonalny systemu. Wymagane diagramy w dokumentacji to: Diagram przypadków użycia wraz z ustrukturyzowanymi scenariuszami głównymi i alternatywnymi dla przypadków użycia, diagramy klas, diagramy sekwencji i diagramy przejść stanów. Dokumentacja bazy danych musi zawierać diagram w notacji ERD lub równoważny z pełnym opisem atrybutów, funkcji i procedur. Dokumentacja kodu musi zawierać specyfikację wszystkich klas z listą metod i atrybutów oraz diagram wywołań funkcji pomiędzy klasami, 2. Dostarczony System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne i techniczne: 1) każdy użytkownik musi mieć dostęp do swojego profilu i może samodzielnie wprowadzać swoje dane oraz zmieniać hasło, 2) system musi mieć możliwość uwierzytelniania użytkowników przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zarządzanego zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami. Mechanizm uwierzytelniania użytkowników poprzez kwalifikowane certyfikaty musi współpracować z kartą CryptoCard multisign działającą w oparciu o system operacyjny SetCOS w wersji ) System musi posiadać możliwość przypisywania kwalifikowanych certyfikatów do kont użytkowników, 4) system musi być przyjazny dla użytkowników tzn. charakteryzować się łatwością i intuicyjnością obsługi oprogramowania między innymi poprzez umożliwienie dokonywania wszelkich zmian struktury wprowadzanych danych poprzez mechanizmy Drag & Drop (Przeciągnij i upuść), 5) interfejs użytkownika systemu musi działać w przeglądarce internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera) bez żadnego przeładowania strony tak, aby zapewnić wysoki poziom interaktywności i komfortu pracy użytkownika z aplikacją, 6) system musi być w polskiej wersji językowej i obsługiwać polskojęzyczne formaty wartości (daty, liczby, waluty, sortowanie itp.), 7) system będzie umożliwiał prowadzenie ewidencji wielopoziomowej struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz oddzielnych jednostek organizacyjnych. Edycja ww. struktury będzie intuicyjna dla użytkownika w postaci wielopoziomowej struktury drzewiastej i zapewni dynamiczne doczytywanie elementów podrzędnych bez konieczności odświeżania/przeładowania strony. Wyżej wymieniona struktura musi być zintegrowana i na bieżąco aktualizowana ze wszystkimi

8 zmianami struktury dokonywanymi w Biuletynie Informacji Publicznej, oprogramowaniu do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz oprogramowaniem elektronicznego rejestru dokumentów. 8) System musi umożliwiać pobieranie dokumentów elektronicznych wraz z załącznikami (dowolne pliki), które zostały złożone drogą elektroniczną. 9) System musi umożliwiać wysyłanie odpowiedzi wraz z załącznikami (dowolne pliki) do osób, które złożyły dokumenty drogą elektroniczną przez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa. 10) System musi umożliwiać pobieranie elektronicznych dokumentów, które zostały złożone drogą elektroniczną przez platformę usług administracji publicznej epuap 11) System musi umożliwiać wysyłanie odpowiedzi (dokumentów) wraz z załącznikami (dowolne pliki) do osób, które złożyły dokumenty drogą elektroniczną przez zaufany profil w platformie usług administracji publicznej epuap. Odpowiedzi muszą być przesyłane bezpośrednio do skrzynki odbiorczej zaufanego profilu w systemie epuap. 12) System musi umożliwiać wysyłanie pism wraz z załącznikami (dowolne pliki) poprzez platformę epuap. 13) System musi umożliwiać podpisywanie wysyłanych dokumentów przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu zarządzanego zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami. Mechanizm uwierzytelniania użytkowników poprzez kwalifikowane certyfikaty musi współpracować z kartą CryptoCard multisign działającą w oparciu o system operacyjny SetCOS w wersji posiadany przez Zamawiającego. 14) System musi umożliwiać weryfikację podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego, wiadomości pochodzących z epuap. 15) System obsługi epuap musi umożliwiać wybranie trybu wysyłania UPD / UPP (Urzędowe Poświadczenie Odbioru / Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia). 16) System obsługi epuap musi umożliwiać odczyt UPP i UPD. 17) System musi umożliwiać pobieranie dokumentów z bieżącego i archiwalnego repozytorium plików i dokumentów oprogramowania do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Rzeszowa. 18) System musi umożliwiać drukowanie odebranych i wysłanych dokumentów oraz korespondencji seryjnej w tym kopert (np. dokument z jedną sygnaturą i kilkuset różnymi odbiorcami). 19) System musi umożliwiać przesyłanie dokumentów, które wpłynęły drogą elektroniczną pomiędzy użytkownikami. W każdym momencie obsługi wniosku system musi mieć możliwość poinformowania użytkownika o bieżącym statusie wniosku i postępie w obsłudze sprawy, której wniosek dotyczy. 20) System musi zapewniać pełną historyzację i wersjonowanie elektronicznych dokumentów wraz z adnotacjami wszystkich użytkowników oraz odpowiedzi na wnioski i załączone w nich dokumenty. 21) System musi umożliwiać nadawanie statusów dla wniosków, dokumentów i spraw. 22) Wszystkie zdarzenia w systemie muszą być rejestrowane w rejestrze zmian systemu i muszą być zintegrowane z rejestrem zmian Biuletynu Informacji Publicznej. 23) System musi posiadać funkcjonalność tworzenia, edycji profili i nadawania uprawnień użytkownikom do wysyłania odpowiedzi wraz z załącznikami na wnioski, sprawy i dokumenty. 24) System musi umożliwiać budowę archiwum w strukturze drzewiastej. 25) System musi posiadać moduł elektronicznego archiwizowania dokumentów

9 a) Zasady bezpieczeństwa Systemu oraz Instrukcja Bezpieczeństwa Systemu powinna określać cel, zakres, sposób przetwarzania informacji ogólnodostępnych i prawnie chronionych, w tym danych osobowych, wymogi ochrony tych informacji oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę informacji przetwarzanych w Systemie zgodnie z wymogami: i. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024); ii. Polskiej Normy PN-ISO/IEC (Technika informatyczna, Techniki bezpieczeństwa, Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji) lub równoważnej. b) Bezpieczeństwem informacji, w zakresie ochrony danych osobowych Systemu, musi zarządzać Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) c) Stabilność i ciągłość działania Systemu musi być poparta certyfikatem na zgodność z międzynarodową normą ISO 22301: Zarządzanie ciągłością działania lub równoważną. 26) System musi posiadać wyodrębniony moduł centralnego rejestru umów. Dostępność do funkcjonalności modułu musi być dostępna dla użytkowników wszystkich komórek organizacyjnych zgodnie z nadanymi przez administratora uprawnieniami. Repozytorium modułu musi być automatycznie przenoszone do systemu elektronicznego archiwum dokumentów oraz elektronicznego rejestru pism. Centralny rejestr umów powinien mieć także możliwość: a) podpięcia skanu umowy, aneksu np. w formacie pdf odstąpienia od umowy, w taki sposób, aby każda osoba po zalogowaniu mogła mieć dostępu do ww. dokumentu. b) wyszukiwania umów według dat zawarcia, podmiotu z którym zawarto umowę, rodzaju zamówienia, trybu zawarcia umowy, komórki odpowiedzialnej za realizację umowy, źródła finansowania, zawartych aneksów i odstąpień od umowy. Centralny rejestr umów powinien zawierać pola: Numer umowy Data zawarcia umowy Podmiot, z którym zawarto umowę nazwa i adres Nazwa zamówienia / Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana Tryb zawarcia umowy w trybie ustawy Pzp np.: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, licytacja elektroniczna, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, negocjacje bez ogłoszenia, negocjacje z ogłoszeniem poza ustawą Pzp. Okres obowiązywania umowy / termin realizacji umowy Wartość umowy netto / brutto Symbol komórki organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnej za realizacje umowy Aneks do umowy nr i data zawarcia Odstąpienie od umowy data odstąpienia Uwagi / finansowanie ze źródeł zewnętrznych Skan umowy / aneksu / odstąpienia od umowy (plik pdf) Data wpływu oryginału umowy / aneksu

10 27) System musi posiadać moduł obsługi Biura Rady Miasta Rzeszowa posiadający następujące cechy: a) baza użytkowników z rozbudowanym systemem uprawnień, nadawanych przez administratora, b) umożliwienie zdefiniowania grup użytkowników przez administratora np.: radni, komisje; c) historia zdarzeń systemowych z możliwością filtrowania czasu, osoby i rodzaju zdarzenia; d) możliwość zarządzania danymi w systemie z uwzględnieniem filtra kadencji (kadencja bieżąca, dane archiwalnych kadencji); e) zarządzanie słownikami danych wykorzystywanych w systemie np.: radni, komisje, departamenty, wydziały, osoby, sesje etc. f) kreator ogłoszeń posiedzeń komisji; g) kreator porządku obrad; h) kreator ogłoszeń dla logujących się użytkowników; i) możliwość automatycznego eksportu danych (uchwał/zarządzeń) wraz z informacją o przebiegu głosowania do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa; j) możliwość wyszukiwania podjętych uchwał. k) możliwość automatycznego eksportu danych do Systemu elektronicznego archiwum dokumentów, l) możliwość stosowania dowolnej ilości załączników (tekstowych oraz graficznych) dla każdego dokumentu będącego w trakcie przygotowania; m) wprowadzenie możliwości ustawienia statusu wykonania dla każdego dokumentu/projektu/uchwały; n) możliwość wprowadzenia terminu ważności dokumentu; o) możliwość przesłania powiadomienia na (zdefiniowany w polu informacji o użytkowniku) lub skrzynkę prywatną użytkownika (bądź ich grupy np. całej komisji/do wiadomości wszystkich) w obrębie systemu; p) możliwość przesyłania wiadomości prywatnych w obrębie systemu pomiędzy użytkownikami; q) umieszczenie kalendarza z możliwością zaznaczenia terminów spotkań/posiedzeń/sesji etc. i. kalendarz powinien być w pełni edytowalny przez moderatora/administratora, ii. powinien posiadać podział na komisje, iii. terminarze dla poszczególnych komisji powinny być widoczne tylko dla ich członków, przewodniczącego rady miasta oraz jego zastępców); r) Sekcję publiczną w postaci portalu dla radnych zawierający sekcje: i. dokumenty na najbliższą sesję, ii. porządek obrad, iii. dokumenty uchwał w toku z podziałem na komisje, iv. bazę interpelacji, v. terminy posiedzeń komisji oraz archiwum zawierające dokumenty z poprzednich sesji, a także takie, które z różnych powodów nie weszły do obrad sesji, ale zostały dodane do archiwum 28) System musi posiadać funkcjonalność repozytorium dokumentów elektronicznych w formie chmury spełniającą następuje wymagania: a) musi realizować dostęp do chmury (dokumentów elektronicznych) dla wszystkich użytkowników, b) musi umożliwiać prowadzenie bazy dokumentów, kontaktów i kalendarzy,

11 c) dostęp do plików musi być zapewniony przez: i. przeglądarkę internetową, ii. Protokół WebDAV d) Musi posiadać możliwość zainstalowania oprogramowania klienckiego dla następujących systemów: i. Windows ii. Mac OS X iii. Linux iv. Android v. ios e) Musi posiadać możliwość wymiany danych z urządzeniami zewnętrznymi przez protokoły caldav i carddav. f) Musi posiadać funkcjonalność wersjonowania dokumentów, g) Musi pozwalać na szyfrowanie całych zbiorów dokumentów dla użytkownika. 29) System musi zapewnić kontrolę nad dokumentami poprzez stworzenie grup użytkowników z określonymi prawami dostępu do konkretnych zasobów 30) System zapewni pełne bezpieczeństwo przechowywanych informacji (dostęp do dokumentów chroniony jest rozbudowanymi funkcjami, skutecznie zapobiegającymi przed nieuprawnionym ich użyciem) 31) System musi zapewniać stały dostęp do dokumentów, w tym również do takich, które zostały już zarchiwizowane w Systemie 32) System musi umożliwiać integrację z pocztą elektroniczną pozwalającą na automatyczne pobieranie wiadomości z oferowanego serwera pocztowego opisanego w dalszej części. 33) System musi zostać wyposażony w dokumentację użytkownika końcowego, techniczną i administratora 34) System musi mieć zaimplementowany mechanizm ochrony przed całkowitym usunięciem dokumentów przez osoby inne niż Administrator Systemu. Usunięte przez użytkownika dokumenty powinny pozostać w buforze dokumentów do usunięcia 35) System musi posiadać funkcjonalność OCR (rozpoznający język polski pismo drukowane) 36) OCR musi umożliwiać rozpoznawanie tekstu wg określanych przez administratora systemu harmonogramów (określenie godzin uruchamiania i zakończenia przetwarzania OCR) 37) System musi umożliwiać sprawne wyszukiwanie pełnotekstowe wśród dokumentów wcześniej przetworzonych przez OCR 38) System musi umożliwiać analizę OCR dokumentów graficznych 39) Dokumenty muszą być trzymane w systemie plików w taki sposób, aby do dokumentów niejawnych nie było dostępu z poziomu systemu operacyjnego 40) System musi posiadać możliwość zabezpieczenia wybranych dokumentów (np. szyfrowanie dokumentów w repozytorium) 41) System musi uniemożliwiać wprowadzanie i modyfikację danych w sposób anonimowy. 42) Architektura systemu powinna zakładać jedną centralną bazę danych, która będzie przetwarzana w głównej siedzibie Zamawiającego. 43) System musi umożliwiać wersjonowanie dokumentów 44) System musi umożliwiać cofanie aktualnej wersji do wersji historycznej 45) System musi umożliwiać zastosowanie XML, jako standardu wymiany danych 46) System musi umożliwiać jednoczesny dostępu do danych przez wielu użytkowników, z ochroną tych danych przed utratą spójności lub zniszczeniem

12 47) System musi posiadać zabezpieczenia danych przed niepowołanym dostępem, dzięki możliwości przydzielania zakresu uprawnień poszczególnym użytkownikom, grupom użytkowników lub zewnętrznym systemom 48) System musi współpracować z eksploatowanym przez Zamawiającego pakietem Office na poziomie przygotowania i edycji dokumentów. System ma umożliwić otwarcie dokumentu w Office z poziomu Systemu 49) System musi umożliwić tworzenie, przeglądanie, edycję, usuwanie i drukowanie utworzonych dokumentów poprzez uprawnione osoby 50) System musi umożliwiać szybką i sprawną aktualizację systemu z zachowaniem środków bezpieczeństwa przed utratą danych 51) System musi posiadać mechanizm zapewniający, że podczas aktualizacji oprogramowania nie zostaną utracone żadne zgromadzone dane oraz nie dojdzie do ich uszkodzenia bądź przekłamania nawet w wówczas, gdy aktualizacja przebiegnie błędnie lub wystąpi awaria 52) System musi charakteryzować się otwartą architekturą, zapewniającą możliwość integracji z innymi bazami danych funkcjonującymi w ramach działalności Zamawiającego (min. poprzez ODBC, integrację plikową XML). 53) System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych z zadanym harmonogramem w razie konieczności przywrócenia danych systemowych. 54) System musi prowadzić ewidencję użytkowników systemowych 55) Interfejs dla administratora Systemu powinien umożliwiać administrowanie min. 3 użytkownikom jednocześnie. 56) System powinien posiadać moduł komunikacyjno - integracyjny. 57) System powinien pracować w oparciu o dostarczoną wraz z systemem bazę danych. Wymaga się dostarczenie bazy danych pracującej na serwerze wyposażonym w procesor 4-rdzeniowy. System bazy danych musi spełniać następujące wymagania: Kompresja kopii zapasowych: System zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS) powinien pozwalać na kompresję kopii zapasowej danych (backup) od razu w czasie jej tworzenia. Powinna to być cecha RDBMS niezależna od systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych. Możliwość zastosowania reguł bezpieczeństwa obowiązujących w przedsiębiorstwie: Wsparcie dla zdefiniowanej w przedsiębiorstwie polityki bezpieczeństwa (np. automatyczne wymuszanie zmiany haseł użytkowników lub zastosowanie mechanizmu weryfikacji dostatecznego poziomu komplikacji haseł wprowadzanych przez użytkowników). Możliwość definiowania zasad administracyjnych dla serwera lub grupy serwerów: System RDBMS powinien mieć możliwość automatyzacji zadań administracyjnych przez definiowanie reguł wymuszanych potem przez system. Przykłady takich reguł: - uniemożliwienie użytkownikom tworzenia obiektów (np. tabel, procedur, baz danych, widoków) o zdefiniowanych przez administratora nazwach lub ich fragmentach. Powinna być możliwa rejestracja i raportowanie niezgodności ze wskazanymi regułami działającego systemu bez wpływu na jego funkcjonalność. Rejestrowanie zdarzeń silnika bazy danych w czasie rzeczywistym: System RDBMS powinien pozwalać na definiowanie rejestracji zdarzeń na poziomie silnika bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych bez ujemnego wpływu na wydajność rozwiązania. Przykłady takich zdarzeń to: - odczyt lub zapis danych na dysku dla wyszczególnionego zapytania (w celu wychwytywania zapytań znacząco obciążających system)

13 -wykonanie zapytania lub procedury trwające dłużej niż zdefiniowany czas (wychwytywanie długo trwających zapytań lub procedur) - para zdarzeń zablokowanie/zwolnienie blokady na obiekcie bazy takim jak np. tabela (w celu wychwytywania długotrwałych blokad obiektów bazy) Rejestracja zdarzeń powinna pozwalać na selektywne ich wychwytywanie (rejestrowanie tylko zdarzeń spełniających zdefiniowane warunki filtrujące, np. dotyczących tylko wskazanego obiektu) Zarządzanie serwerem za pomocą skryptów: System RDBMS powinien udostępniać mechanizm zarządzania silnikiem bazy danych za pomocą skryptów administracyjnych, które pozwolą zautomatyzować rutynowe czynności związane z zarządzaniem serwerem. Wysoka dostępność: System RDBMS powinien posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) przy zachowaniu następujących cech: - bez specjalnego sprzętu (rozwiązanie tylko programowe oparte o sam RDBMS) - niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe) - klienci bazy danych automatycznie korzystają z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach - czas przełączenia na system zapasowy poniżej 10 sekund. System RDBMS powinien również umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych. Możliwość automatycznej aktualizacji systemu: System RDBMS powinien umożliwiać automatyczne ściąganie i instalację wszelkich poprawek (redukowania zagrożeń powodowanych przez znane luki w zabezpieczeniach oprogramowania). Definiowanie nowych typów danych w RDBMS: System RDBMS powinien umożliwiać definiowanie nowych typów danych wraz z definicją specyficznej dla tych typów danych logiki operacji. Logika operacji nowego typu danych powinna być implementowana w zaproponowanym przez Dostawcę języku programowania. Nowe typy danych nie mogą być ograniczone wyłącznie do okrojenia typów wbudowanych lub ich kombinacji. Wsparcie dla technologii XML: System RDBMS powinien udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. W szczególności powinien: - udostępniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli - udostępniać mechanizm walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD - udostępniać język zapytań do struktur XML - udostępniać język modyfikacji danych (DML) w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML) - udostępniać możliwość indeksowania struktur XML-owych w celu optymalizacji wykonywania zapytań Obsługa błędów w kodzie zapytań: Język zapytań i procedur w systemie RDBMS powinien umożliwiać zastosowanie mechanizmu przechwytywania błędów wykonania procedury (na zasadzie bloku instrukcji TRY/CATCH) tak jak w klasycznych językach programowania. Możliwość tworzenia rekursywnych zapytań do bazy danych: System RDBMS powinien udostępniać wbudowany mechanizm umożlwiający tworzenie rekursywnych

14 zapytań do bazy danych bez potrzeby pisania specjalnych procedur i wywoływania ich w sposób rekurencyjny. Dedykowana sesja administracyjna: System RDBMS powinien pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów. Wsparcie dla danych przestrzennych: System RDBMS powinien zapewniać wsparcie dla geometrycznych i geograficznych typów danych pozwalających w prosty sposób przechowywać i analizować informacje o lokalizacji obiektów, dróg i innych punktów orientacyjnych zlokalizowanych na kuli ziemskiej, a w szczególności: - zapewniać możliwość wykorzystywania szerokości i długości geograficznej do opisu lokalizacji obiektów, - powinien oferować wiele metod, które pozwalają na łatwe operowanie kształtami czy bryłami, testowanie ich wzajemnego ułożenia w układach współrzędnych oraz dokonywanie obliczeń takich wielkości, jak pola figur, odległości do punktu na linii, itp. - obsługa geometrycznych i geograficznych typów danych powinna być dostępna z poziomu języka zapytań do systemu RDBMS, - typy danych geograficznych powinny być konstruowane na podstawie obiektów wektorowych, określonych w formacie Well-Known Text (WKT) lub Well-Known Binary (WKB), (powinny być to m.in. takie typy obiektów jak: lokalizacja (punkt), seria punktów, seria punktów połączonych linią, zestaw wielokątów, itp.), Raportowanie zależności między obiektami: System RDBMS powinien udostępniać obiekty systemowe do raportowania zależności między obiektami baz danych. Mechanizm ten powinien umożliwiać m.in. uzyskanie informacji o referencjach między obiektami, czyli które obiekty bazy danych odwołują się do innych obiektów. Mechanizm blokowania planów wykonania zapytań do bazy danych: System RDBMS powinien udostępniać mechanizm pozwalający na zablokowanie planu wykonania zapytania przez silnik bazy danych (w wyniku takiej operacji zapytanie jest zawsze wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam sposób). Efektywne zarządzanie pustymi wartościami w bazie danych: System RDBMS powinien efektywnie zarządzać pustymi wartościami przechowywanymi w bazie danych (NULL). W szczególności puste wartości wprowadzone do bazy danych powinny zajmować minimalny obszar pamięci. System transformacji danych: System powinien posiadać narzędzie do graficznego projektowania transformacji danych. Narzędzie to powinno pozwalać na przygotowanie definicji transformacji w postaci pliku, które potem mogą być wykonywane automatycznie lub z asystą operatora. Transformacje powinny posiadać możliwość graficznego definiowania zarówno przepływu sterowania (program i warunki logiczne) jak i przepływu strumienia rekordów poddawanych transformacjom Powinna być także zapewniona możliwość tworzenia własnych transformacji. Środowisko tworzenia transformacji danych powinno udostępniać m.in. - mechanizm debuggowania tworzonego rozwiązania, - mechanizm stawiania pułapek (breakpoints), - mechanizm logowania do pliku wykonywanych przez transformację operacji, - możliwość wznowienia wykonania transformacji od punktu, w którym przerwano jej wykonanie (np. w wyniku pojawienia się błędu), - możliwość cofania i ponawiania wprowadzonych przez użytkownika zmian podczas edycji transformacji (funkcja undo/redo)

15 - mechanizm analizy przetwarzanych danych (możliwość podglądu rekordów przetwarzanych w strumieniu danych oraz tworzenia statystyk, np. histogram wartości w przetwarzanych kolumnach tabeli), - mechanizm automatyzacji publikowania utworzonych transformacji na serwerze bazy danych (w szczególności tworzenia wersji instalacyjnej pozwalającej automatyzować proces publikacji na wielu serwerach), - mechanizm tworzenia parametrów zarówno na poziomie poszczególnych pakietów, jak też na poziomie całego projektu, parametry powinny umożliwiać uruchamianie pakietów podrzędnych i przesyłanie do nich wartości parametrów z pakietu nadrzędnego, - mechanizm mapowania kolumn wykorzystujący ich nazwę i typ danych do automatycznego przemapowania kolumn w sytuacji podmiany źródła danych, System analityczny: System powinien posiadać moduł pozwalający na tworzenie rozwiązań służących do analizy danych wielowymiarowych (kostki OLAP). Powinno być możliwe tworzenie: wymiarów, miar. Wymiary powinny mieć możliwość określania dodatkowych atrybutów będących dodatkowymi poziomami agregacji. Powinna być możliwość definiowania hierarchii w obrębie wymiaru. Przykład: wymiar Lokalizacja Geograficzna. Atrybuty: miasto, gmina, województwo. Hierarchia: Województwo->Gmina. System powinien mieć możliwość wyliczania agregacji wartości miar dla zmieniających się elementów (członków) wymiarów i ich atrybutów. Agregacje powinny być składowane w jednym z wybranych modeli (MOLAP wyliczone gotowe agregacje rozłącznie w stosunku do danych źródłowych, ROLAP agregacje wyliczane w trakcie zapytania z danych źródłowych). Pojedyncza baza analityczna powinna mieć możliwość mieszania modeli składowania, np. dane bieżące ROLAP, historyczne MOLAP w sposób przezroczysty dla wykonywanych zapytań. Dodatkowo powinna być dostępna możliwość drążenia danych z kostki do poziomu rekordów szczegółowych z bazy relacyjnych (drill to detail). System powinien pozwalać na dodanie akcji przypisanych do elementów kostek wielowymiarowych (np. pozwalających na przejście użytkownika do raportów kontekstowych lub stron WWW powiązanych z przeglądanym obszarem kostki). System powinien posiadać narzędzie do rejestracji i śledzenia wykonywanych zapytań spójne z analogicznym narzędziem dla systemu RDBMS. System powinien obsługiwać wielojęzykowość (tworzenie obiektów wielowymiarowych w wielu językach w zależności od ustawień na komputerze klienta). System analityczny powinien udostępniać rozwiązania Data Mining ( m.in. algorytmy reguł związków (Association Rules), szeregów czasowych (Time Series), drzew regresji (Regression Trees), sieci neuronowych (Neural Nets) oraz Naive Bayes). Dodatkowo system powinien udostępniać narzędzia do wizualizacji danych z modelu Data Mining oraz język zapytań do odpytywania tych modeli. System powinien pozwalać na dodawanie własnych algorytmów oraz modułów wizualizacji modeli Data Mining. Tworzenie głównych wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicators): System powinien udostępniać użytkownikom możliwość tworzenia wskaźników KPI (Key Performance Indicators) na podstawie danych zgromadzonych w strukturach wielowymiarowych. W szczególności powinien pozwalać na zdefiniowanie takich elementów, jak: wartość aktualna, cel, trend, symbol graficzny wskaźnika w zależności od stosunku wartości aktualnej do celu.

16 System raportowania: System RDBMS powinien posiadać możliwość definiowania i generowania raportów. Narzędzie do tworzenia raportów powinno pozwalać na ich graficzną definicję. Raporty powinny być udostępnianie przez system protokołem HTTP (dostęp klienta za pomocą przeglądarki) bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania po stronie serwera. Dodatkowo system raportowania powinien obsługiwać: - raporty parametryzowane - cache raportów (generacja raportów bez dostępu do źródła danych) - cache raportów parametryzowanych (generacja raportów bez dostępu do źródła danych z różnymi wartościami parametrów) - współdzielenie predefiniowanych zapytań do źródeł danych - wizualizację danych analitycznych na mapach geograficznych (w tym import map w formacie ESRI Shape File) - możliwość opublikowania elementu raportu (wykresu, tabeli) do współdzielonej biblioteki, z której mogą korzystać inni użytkownicy, tworząc nowy raport ze znajdujących się w bibliotece elementów raportowych - możliwość wizualizacji wskaźników KPI, - możliwość wizualizacji danych w postaci obiektów sparkline Środowisko raportowania powinno być osadzone i administrowane z wykorzystaniem mechanizmu Web Serwisów (Web Services). Wymagane jest generowanie raportów w formatach: XML, PDF, Microsoft Excel (od wersji 1997 do 2010), Microsoft Word (od wersji 1997 do 2010), HTML, TIFF. Dodatkowo raporty powinny być eksportowane w formacie Atom data feeds, które można będzie wykorzystać, jako źródło danych w innych aplikacjach. System RDBMS powinien umożliwiać rozbudowę mechanizmów raportowania m.in. o dodatkowe formaty eksportu danych, obsługę nowych źródeł danych dla raportów, funkcje i algorytmy wykorzystywane podczas generowania raportu (np. nowe funkcje agregujące), mechanizmy zabezpieczeń dostępu do raportów. System RDBMS powinien umożliwiać wysyłkę raportów drogą mailową w wybranym formacie (subskrypcja). System raportowania powinien posiadać rozszerzalną architekturę oraz otwarte interfejsy do osadzania raportów oraz do integrowania rozwiązania z różnorodnymi środowiskami IT. Zintegrowanie narzędzia do zarządzania systemem: System powinien dostarczać zintegrowane narzędzia do zarządzania i konfiguracji wszystkich usług wchodzących w skład systemu (baza relacyjna, usługi analityczne, usługi raportowe, usługi transformacji danych). Narzędzia te powinno udostępniać możliwość tworzenia i wykonywania skryptów zarządzających RDBMS oraz silnikiem baz wielowymiarowych OLAP. Możliwość tworzenia funkcji i procedur w innych językach programowania: System powinien umożliwiać tworzenie procedur i funkcji z wykorzystaniem innych języków programowania, niż standardowo obsługiwany język zapytań danego RDBMS. System powinien umożliwiać tworzenie w tych językach m.in. agregujących funkcji użytkownika oraz wyzwalaczy. Dodatkowo powinien udostępniać środowisko do debuggowania. 58) System musi umożliwiać monitorowanie zdefiniowanych katalogów sieciowych oraz automatycznego deponowania plików w tych katalogach. 59) System musi odczytywać oraz przechowywać, jako wartość identyfikującą ten dokument zawartość kodu kreskowego.

17 60) System musi obsługiwać kody kreskowe jedno wymiarowe przynajmniej w formatach Code 39, Code 128, EAN ) System musi umożliwiać odczyt kodu kreskowego z dokumentów graficznych w formacie JPG, PNG, BMP oraz pliki wielostronicowe TIFF oraz PDF 62) System musi udostępniać w pełni udokumentowany, interfejs programistyczny API udostępniany poprzez webservice. 63) Interfejs musi udostępniać funkcje pozwalające na zarządzanie przechowywanymi w repozytorium dokumentów (dodanie dokumentów, usuwanie dokumentów, zarządzanie wersjami dokumentów, wyszukiwanie dokumentów po ID oraz danych pełnotekstowych, pobieranie dokumentów). 64) Dostęp do dokumentów repozytorium poprzez interfejs programistyczny powinien być możliwy po podaniu nazwy właściwego użytkownika i hasła. 65) Wszystkie operacje wykonywane z wykorzystaniem interfejsu programistycznego w obrębie repozytorium dokumentów powinny być rejestrowane. 66) System musi zapewniać możliwość pracy z systemem, co najmniej 1500 użytkownikom o dowolnie zdefiniowanych poziomach dostępu, 67) System powinien zapewnić stabilną pracę, co najmniej 100 użytkownikom, wykonującym w tym samym czasie zapytania do motoru bazy danych, 68) aplikacja użytkownika musi posiadać standardowe cechy aplikacji webowej, 69) administracja i zarządzanie użytkownikami musi odbywać się poprzez przeglądarkę internetową, 70) dostęp do aplikacji przez użytkowników powinien odbywać się przy użyciu przeglądarki internetowej, 71) aplikacja użytkownika ma pracować z rozdzielczością ekranu stacji roboczej. Okna i zakładki interfejsu użytkownika muszą skalować się do rozdzielczości, co najmniej 1920x1080px. Cały obszar ekranu musi być wykorzystany przestrzenią roboczą Aplikacji tj. opisy, pola formularzy, okna dialogowe itp. Niedopuszczalne jest, aby po zmaksymalizowaniu okna aplikacji do pełnego ekranu powiększało się wyłącznie okno, a obszar ekranu, który wykorzystywała aplikacja pozostawał niezmienny, 72) System musi umożliwiać tworzenie bieżących i archiwalnych raportów w zakresie dokumentów elektronicznych z uwzględnieniem kryteriów czasu, statusu, osób obsługujących. Raporty musza być generowane do formatu CSV rozdzielany średnikami i formatu HTML 73) System musi umożliwiać autoryzacje, uwierzytelnianie i rozgraniczanie dostępu użytkowników przy wykorzystaniu mechanizmów bezpieczeństwa kwalifikowanych certyfikatów. 74) System musi umożliwić wykorzystanie infrastruktury technicznej i programowej podpisu elektronicznego wykorzystywanego w Urzędzie Miasta Rzeszowa i jednostkach organizacyjnych Gminy, tj. czytników kart elektronicznych CryptoTech SCR 3310 oraz kart kryptograficznych CryptoCard multisign w oparciu interfejs PKCS# Dostarczony system musi zostać zintegrowany z elektroniczną platformą usług administracji publicznej epuap, Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa, oprogramowaniem do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną wykorzystywanym przez Urząd Miasta Rzeszowa, oraz oprogramowaniem elektronicznego rejestru korespondencji wykorzystywanym przez Urząd Miasta Rzeszowa. Wszystkie interfejsy integracyjne muszą być tak skonfigurowane, że nie będzie możliwości połączenia się z nimi, ani zakłócenia ich pracy z komputerów zlokalizowanych poza siedzibą Zamawiającego.

18 1) Dostarczony system będzie zintegrowany z Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa w następującym zakresie i formie: a) konta użytkowników: i. dostęp do Systemu będzie możliwy przy pomocy tych samych loginów i haseł, oraz w oparciu o poziomy dostępu zdefiniowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ii. wszelkie zmiany w profilu użytkownika (takie jak hasło, adres , dane osobowe) będą niezwłocznie synchronizowane pomiędzy dostarczonym Systemem a Biuletynem Informacji Publicznej. Synchronizacja będzie dwustronna, tj. wszelkie zmiany profilu użytkownika w Systemie będą propagowane do BIP, oraz wszelkie zmiany profilu w BIP będą wykrywane przez System, b) struktura wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa oraz struktura jednostek organizacyjnych Gminy, zdefiniowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa będzie dwustronnie synchronizowana ze strukturą wydziałów we wdrażanym Systemie, c) wszystkie elektroniczne dokumenty wprowadzone do oferowanego Systemu będą zintegrowane z repozytorium plików i aktów prawnych BIP, d) System musi umożliwiać użytkownikom publikację aktualnego i archiwalnego własnego repozytorium dokumentów bezpośrednio w Biuletynie Informacji Publicznej. Użytkownik musi mieć możliwość automatycznego opublikowania każdego dokumentu znajdującego się w repozytorium oferowanego Systemu w zadanym miejscu w strukturze Biuletynu informacji Publicznej. e) wszelkie operacje wykonywane przez użytkowników Systemu, będą rejestrowane w dzienniku zdarzeń Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa. 2) Dostarczony system będzie zintegrowany z elektroniczną platformą usług administracji publicznej epuap w następującym zakresie i formie: a) system musi posiadać interfejs do komunikacji z platformą usług administracji publicznej epuap umożliwiający uwierzytelnianie w systemie epuap zgodne z rozwiązaniami technologicznymi udostępnianymi przez platformę epuap, b) System musi umożliwiać pobieranie dokumentów elektronicznych przesłanych na skrzynkę w platformie epuap. c) Wszystkie pobierane z epuap dokumenty muszą być automatycznie rejestrowane w: i. dostarczonym Systemie ii. oprogramowaniu elektronicznego rejestru dokumentów wykorzystywanym w Urzędzie Miasta Rzeszowa d) System musi umożliwić wysyłanie odpowiedzi na dokumenty elektroniczne dostarczone ze skrzynek systemu epuap. Odpowiedzi wraz z załącznikami muszą być wysyłane bezpośrednio do skrzynki odbiorczej zaufanego profilu w systemie epuap. Odpowiedzi oraz załączone dokumenty wysyłane na skrzynki profili użytkowników systemu epuap muszą być podpisywane przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu zarządzanego zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami. Mechanizm uwierzytelniania użytkowników poprzez kwalifikowane certyfikaty musi współpracować z kartą CryptoCard multisign działającą w oparciu o system operacyjny SetCOS w wersji posiadanymi przez Zamawiającego

19 e) System musi implementować mechanizm WS-Security, w ramach. którego przesłane wiadomości SOAP, stanowiące wywołanie operacji będą podpisane certyfikatem zarejestrowanym w systemie DRACO. W odpowiedziach zwrotnych weryfikowana będzie obecność tokenu, zgodnie z wymaganiami dla interfejsów zewnętrznych systemu epuap, f) System musi weryfikować podpis epuap we wszystkich dokumentach, 3) Dostarczony System będzie zintegrowany z oprogramowaniem do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną wykorzystywanym w Urzędzie Miasta Rzeszowa i jednostkach organizacyjnych Gminy w następującym zakresie i formie: a) obsługa elektronicznych dokumentów i korespondencji - System musi umożliwiać powiązanie elektronicznych dokumentów z otrzymanymi wcześniej wnioskami i dokumentami. b) dostęp do Systemu będzie możliwy przy pomocy tych samych loginów i haseł, oraz w oparciu o poziomy dostępu zdefiniowane w oprogramowaniu do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną wykorzystywanym przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne Gminy, c) wszelkie zmiany w profilu użytkownika (takie jak hasło, adres , dane osobowe) będą niezwłocznie synchronizowane pomiędzy dostarczonym Systemem a oprogramowaniem do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną wykorzystywanym przez Urząd Miasta Rzeszowa i jednostki organizacyjne Gminy. Synchronizacja będzie dwustronna, tj. wszelkie zmiany profilu użytkownika w Systemie będą propagowane do oprogramowania do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz wszelkie zmiany profilu w oprogramowaniu do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną będą wykrywane przez System, 4) Dostarczony System będzie zintegrowany z centralną bazą rejestru dokumentów w następującym zakresie i formie: a) Wszystkie dokumenty przychodzące muszą być automatycznie rejestrowane w oprogramowaniu (bazie danych) rejestru korespondencji przychodzącej wykorzystywanej przez Urząd Miasta Rzeszowa. b) wszystkie dokumenty wychodzące muszą być automatycznie rejestrowane w oprogramowaniu (bazie danych) rejestru korespondencji wychodzącej wykorzystywanej przez Urząd Miasta Rzeszowa. c) System musi przekazywać do oprogramowania rejestru dokumentów wszystkie dane w strukturze, zgodnej z projektem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wraz z załącznikami. 5) System musi posiadać interfejs wymiany danych oparty o protokół SOAP lub równoważny umożliwiający integrację z zewnętrznym autonomicznym Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). Zakres funkcjonalny interfejsu wymiany danych musi obejmować: a) Dodawanie, usuwanie i edycję klientów, b) Dodawanie, usuwanie i edycję dokumentów wraz z całą historią, ścieżkami obiegu/dekretacji oraz załącznikami, c) Eksportowanie dokumentów przesyłanych do Urzędu Miasta Rzeszowa z platformy usług administracji publicznej epuap, oprogramowania do obsługi usług

20 świadczonych drogą elektroniczną wykorzystywanym przez Urząd Miasta Rzeszowa oraz oprogramowania elektronicznego rejestru korespondencji wykorzystywanego przez Urząd Miasta Rzeszowa do systemów elektronicznego obiegu dokumentów. d) Eksportowanie dokumentów wysłanych z Urzędu Miasta Rzeszowa przez platformy usług administracji publicznej epuap, oprogramowania do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną wykorzystywanym przez Urząd Miasta Rzeszowa oraz oprogramowania elektronicznego rejestru korespondencji wykorzystywanego przez Urząd Miasta Rzeszowa do systemów elektronicznego obiegu dokumentów. e) Eksportowanie dokumentów wewnętrznych Urzędu Miasta Rzeszowa przez zaewidencjonowanych w Systemie, oprogramowaniu do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną wykorzystywanym przez Urząd Miasta Rzeszowa oraz oprogramowaniu elektronicznego rejestru korespondencji wykorzystywanego przez Urząd Miasta Rzeszowa do systemów elektronicznego obiegu dokumentów. f) Importowanie do Systemu dokumentów przychodzących, wychodzących oraz wewnętrznych powstałych systemie elektronicznego obiegu dokumentów. g) Akceptowanie przychodzących wiadomości h) Dodawanie załączników do pism i) Dodawanie istniejących pism do sprawy j) Dołączanie istniejących pism do istniejącej sprawy k) Dołączanie istniejących pism do istniejącej sprawy na postawie nr jednego z jej pism l) Dodawanie nowych pism do istniejącej sprawy na postawie nr jednego z jej pism m) Tworzenie grup użytkowników n) Dodawanie użytkowników do grupy o) Tworzenie nowej sprawy p) Tworzenie nowego interesanta q) Tworzenie nowego dokumentu r) Tworzenie nowego pisma i dodawanie do sprawy s) Tworzenie nowego dokumentu t) Tworzenie wiadomości u) Tworzenie nowego powiadomienia v) Tworzenie użytkownika w) Usuwanie wiadomości o określonych identyfikatorach x) Pobieranie załącznika y) Pobieranie listy teczek z) Pobieranie informacji o sprawie aa) Pobieranie informacji o interesancie bb) Pobieranie listy interesantów cc) Pobieranie określonego słownika dd) Pobieranie wszystkich typów słowników ee) Pobieranie tekstu wg pozycji słownika ff) Pobieranie informacji o piśmie gg) Pobieranie listy pism hh) Pobieranie listy typów pism ii) Pobieranie numerów wniosków EBOI i informacji czy jest podpisany na podstawie numeru pisma jj) Pobieranie nazwy usługi kk) Pobieranie listy aktywnych numeracji dla pism

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr II

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr II Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia Część nr II Załącznik nr 1b do SIWZ Dostawa licencji na oprogramowanie Microsoft SQL Server 2014 2 sztuki wraz z Windows Server External Connector 2012 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla części II - Załącznik nr 1b do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla części II - Załącznik nr 1b do SIWZ OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części II - Załącznik nr 1b do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo licencji oprogramowania SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI Licencje oprogramowania serwera relacyjnych baz danych System bazodanowy (SBD) licencjonowany na rdzenie procesora musi spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Zamawiającym a. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Zamawiającym a. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: PROJEKT UMOWY zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE Opis przedmiotu zamówienia Licencja na Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition Gov. MOLP 1 CPU (2 szt.) lub Licencja na Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/93/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego różnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych Umowa Serwisowa numer ORG.132.2.2014 o świadczenie usług serwisowych Niniejsza Umowa Serwisowa (nazywana dalej Umową), zawarta w dniu r. pomiędzy: Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa: skanerów, drukarek etykiet i czytników kodów kreskowych (urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Formularz ofertowy. łupkowego - GAZ ŁUPKOWY. słownie złotych:

Szanowni Państwo, Formularz ofertowy. łupkowego - GAZ ŁUPKOWY. słownie złotych: Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r. Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej. Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej. 1. Program Nr umowy : PROGRAM OPERACYJNY: INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP 1. Architektura Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) 1.1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową,

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT Ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie komputerowego systemu do: INTERNETOWEGO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zał. nr 1 do SIWZ (zał. nr 1 do wzoru umowy) Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zamawiający oświadcza, iż w związku z potrzebą zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza FlowER & eboi Agenda Flower Cyfrowy Urząd eboi Serwer wiadomości SCS Administracja SCS Warianty wdrożenia systemu Cele istnienia FlowER

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy załącznik nr 5E do specyfikacji MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia P1/CMWUM/2016 Załącznik nr 3.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 1: Sprzęt komputerowy i system ( oprogramowanie ) e-przychodnia I. INFORMACJE OGÓLNE: Zamierzeniem Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu EZD w Urzędzie Gminy w Stężycy 2. Zamówienie obejmie w szczególności: 1) Wdrożenie systemu,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo