ZP Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR"

Transkrypt

1 UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, Rzeszów, NIP: reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1. Przedmiotem Umowy jest: 1) dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych elektronicznych z modułem archiwizowania dokumentów z wykorzystaniem funkcjonalności OCR w Urzędzie Miasta Rzeszowa i jednostkach organizacyjnych Gminy zwanego w dalszej części Systemem, zintegrowanego z elektroniczną platformą usług administracji publicznej epuap, zintegrowanego z Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa, zintegrowanego z oprogramowaniem do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zintegrowanego z oprogramowaniem elektronicznego rejestru dokumentów, oraz zintegrowanego z kompleksowym systemem administracji terenowej; 2) dostawa wraz z konfiguracją systemu poczty elektronicznej; 3) dostarczenie licencji do oprogramowania umożliwiającego tworzenie aktywnych formularzy PDF; 4) przeszkolenie przez Wykonawcę użytkowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonych systemów Szczegółowy opis przedmiotu umowy przedstawia Załącznik 1 2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie: 1) etap I - dostawa licencji na dostarczone systemy do 1 miesiąca od daty podpisania umowy; 2) etap II - wdrożenie dostarczonego oprogramowania do 5 miesięcy od daty podpisania umowy; 3) etap III - przeszkolenie użytkowników do 7 miesięcy od daty podpisania

2 umowy; 3. Szczegółowy harmonogram prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. 3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności zobowiązuje się do udostępnienia infrastruktury technicznej, w której ma zostać wdrożone Oprogramowanie a także do dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów i informacji własnych koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy Prace związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy będą wykonywane i odbierane etapami zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Procedura odbioru opisana w 4 ust. 3 do ust. 6 będzie wykonywana dla każdego etapu prac wymienionego w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 3. Po wykonaniu każdego etapu prac, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru Zamawiającemu. 4. Jeżeli Zamawiający uzna, że etap został zakończony to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin odbioru częściowego. Zamawiający dokona odbioru częściowego w ciągu 7 dni, licząc od daty zgłoszenia. Z odbioru częściowego zostanie spisany protokół odbioru częściowego. 5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że prace nie zostały zakończone lub są wadliwe to odmówi odbioru do czasu zakończenia prac i usunięcia wad. 6. Częściowe odebranie danych robót, nie oznacza końcowego i ostatecznego odbioru prac w tej części. Oznacza to w szczególności, że Zamawiający może żądać usunięcia przez Wykonawcę wszelkich usterek wykrytych lub powstałych w czasie ich prowadzenia a odebranych częściowo, również po odbiorze częściowym a także w ramach końcowego odbioru robót. 7. Strony przewidują odbiór końcowy przedmiotu umowy w zakresie Etapów I, II, III po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia realizacji etapów I, II, III. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może odmówić odbioru.

3 5. 1. Na prawidłowe działanie oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu 18 miesięcy gwarancji na prawidłowe działanie rozpoczynającej się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć błędy zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną w terminach liczonych od zgłoszenia: 1) 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w przypadku błędów krytycznych uniemożliwiających Zamawiającemu korzystanie z funkcji Programów niezbędnych do bieżącej pracy, 2) 7 dni roboczych w pozostałych przypadkach, 3. Gwarancja obejmuje również: 1) pomoc i doradztwo w sprawie używania oprogramowania świadczone telefonicznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8.00 do 15.00, lub owo 2) aktualizację Programów wynikającą ze zmiany przepisów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, bez potrzeby wnioskowania o takie dostosowanie ze strony Zamawiającego, dokonywaną nie później niż w dniu wejścia zmian w życie, 3) aktualizacje systemu w celu dostosowania go do nowych wersji przeglądarek, które pojawią się w okresie objętym gwarancją, 4) prawo do otrzymywania kolejnych wydań Programów i związanych z nimi zmian w dokumentacji użytkowej i administratora. 4. Dokonanie przez Zamawiającego lub przez osobę trzecią jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu, także jeżeli są one niezbędne z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego, powoduje utratę gwarancji na Programy, chyba że Wykonawca wyraził na piśmie pod rygorem nieważności zgodę na dokonanie takich zmian. 5. Wykonawca nie odpowiada za nieprawidłowości działania oprogramowania wynikające z nieprawidłowego administrowania środowiskami systemów operacyjnych i bazy danych Do realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby: a. Konsultant. b. Deweloper. c. Administrator d. Projektant. 2. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:..

4 7. 1. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości. zł netto ( zł brutto): 1). zł netto ( zł brutto) za Etap I - Dostawa licencji, 2). zł netto ( zł brutto) za Etap II - Wdrożenie, 3). zł netto ( zł brutto) za Etap III - Przeszkolenie użytkowników. 2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od dnia odebrania poszczególnych etapów, na podstawie faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej: 1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za etap za każdy dzień zwłoki w realizacji etapu, 2) w wysokości 10% całości wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia. 3. Jeżeli szkody przekroczą kary umowne, Zamawiający może dochodzić na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania tajemnicy państwowej, służbowej i handlowej, w której posiadanie weszły w związku z realizacją niniejszej umowy 2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do oprogramowania. 3. Zamawiającemu nie wolno ujawniać osobom trzecim otrzymanego oprogramowania, w całości lub części, ani ich dokumentacji o ile obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa. Zamawiający zobowiązuje się nie wynajmować, nie oddawać w leasing, nie udzielać licencji, nie prowadzić dystrybucji, nie dokonywać transferu, nie odstępować nieodpłatnie, nie kopiować, nie reprodukować, nie modyfikować, bądź nie dzielić się oprogramowaniem lub jego dokumentacją, ani w inny sposób nie udostępniać ich osobom trzecim na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego lub faktycznego.

5 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania oprogramowania wyłącznie na własnej konfiguracji sprzętowej przy zachowaniu warunków wynikających z posiadanych licencji. Zamawiający zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie kroki w celu zapobiegania jakimkolwiek naruszeniom przysługujących Wykonawcy praw autorskich Strony dopuszczają dokonanie zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku dokonania zmian statutu Miasta Rzeszowa, struktury organizacyjnej, regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa lub regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Gminy. 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

6 Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy Przedmiotem umowy jest: I. Dostawa, implementacja i wdrożenie oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych elektronicznych z modułem archiwizowania dokumentów z wykorzystaniem funkcjonalności OCR w Urzędzie Miasta Rzeszowa i jednostkach organizacyjnych Gminy, zwanego w dalszej części Systemem, zintegrowanego z elektroniczną platformą usług administracji publicznej epuap, zintegrowanego z Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa, zintegrowanego z oprogramowaniem do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zintegrowanego z oprogramowaniem elektronicznego rejestru dokumentów, oraz zintegrowanego z kompleksowym systemem administracji terenowej II. Dostawa wraz z konfiguracją systemu poczty elektronicznej. III. Dostarczenie licencji do programu do edycji aktywnych formularzy PDF.. 1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przeprowadzenia szczegółowej analizy wymagań, sporządzenia projektu funkcjonalnego oraz projektu technicznego (w tym projektów interfejsów użytkownika), 2) dostawy, implementacji i wdrożenia oprogramowania, 3) udzielenia Licencji do użytkowania Systemu przez Urząd Miasta Rzeszowa, Gminę Miasto Rzeszów i jednostki organizacyjne Gminy, 4) skonfigurowania infrastruktury technicznej (sieciowej i serwerowej) tak, aby spełniała wszystkie wymagania dostarczonego systemu oraz wymagania systemów zewnętrznych, z którymi dostarczony system musi być zintegrowany (elektroniczną platformą usług administracji publicznej epuap, Biuletyn Informacji Publicznej, oprogramowaniem do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną, mechanizmami uwierzytelniania użytkowników i infrastrukturą wykorzystywaną do podpisu elektronicznego) 5) dostarczenia oraz instalacji i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego niezbędnego oprogramowania systemowego, aplikacyjnego i bazodanowego, w szczególności: a) serwerowych systemów operacyjnych stanowiących środowisko, w którym będzie uruchomiony zamawiany System, b) platformy bazodanowej wymaganej przez oferowany System, c) serwera aplikacji i serwera WWW, d) systemu poczty elektronicznej e) oprogramowania aplikacji składających się na oferowany System, f) zintegrowanie Systemu z elektroniczną platformą usług administracji publicznej epuap, g) zintegrowanie Systemu z Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa, h) zintegrowanie Systemu z oprogramowaniem do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną i) zintegrowanie Systemu z oprogramowaniem elektronicznego rejestru dokumentów j) zintegrowanie Systemu z kompleksowym systemem administracji terenowej k) zaimplementowanie mechanizmów bezpieczeństwa (uwierzytelniania użytkowników) umożliwiających wykorzystanie infrastruktury programowej i sprzętowej Urzędu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Gminy,

7 tj. czytników kart elektronicznych CryptoTech SCR 3310 oraz kart kryptograficznych CryptoCard multisign w oparciu interfejs PKCS#11. l) zaimplementowanie mechanizmów podpisu elektronicznego umożliwiających wykorzystanie infrastruktury programowej i sprzętowej Urzędu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Gminy, tj. czytników kart elektronicznych CryptoTech SCR 3310 oraz kart kryptograficznych CryptoCard multisign w oparciu interfejs PKCS#11. m) aplikacji do edycji aktywnych formularzy PDF. 6) dostarczenie dokumentacji użytkownika, 7) przeprowadzenie szkoleń funkcjonalnych z zakresu użytkowania systemu, 8) przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów w zakresie administrowania systemem, 9) dostarczenie dokumentacji technicznej sporządzonej w notacji UML lub równoważnej i obejmującej cały obszar funkcjonalny systemu. Wymagane diagramy w dokumentacji to: Diagram przypadków użycia wraz z ustrukturyzowanymi scenariuszami głównymi i alternatywnymi dla przypadków użycia, diagramy klas, diagramy sekwencji i diagramy przejść stanów. Dokumentacja bazy danych musi zawierać diagram w notacji ERD lub równoważny z pełnym opisem atrybutów, funkcji i procedur. Dokumentacja kodu musi zawierać specyfikację wszystkich klas z listą metod i atrybutów oraz diagram wywołań funkcji pomiędzy klasami, 2. Dostarczony System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne i techniczne: 1) każdy użytkownik musi mieć dostęp do swojego profilu i może samodzielnie wprowadzać swoje dane oraz zmieniać hasło, 2) system musi mieć możliwość uwierzytelniania użytkowników przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zarządzanego zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami. Mechanizm uwierzytelniania użytkowników poprzez kwalifikowane certyfikaty musi współpracować z kartą CryptoCard multisign działającą w oparciu o system operacyjny SetCOS w wersji ) System musi posiadać możliwość przypisywania kwalifikowanych certyfikatów do kont użytkowników, 4) system musi być przyjazny dla użytkowników tzn. charakteryzować się łatwością i intuicyjnością obsługi oprogramowania między innymi poprzez umożliwienie dokonywania wszelkich zmian struktury wprowadzanych danych poprzez mechanizmy Drag & Drop (Przeciągnij i upuść), 5) interfejs użytkownika systemu musi działać w przeglądarce internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera) bez żadnego przeładowania strony tak, aby zapewnić wysoki poziom interaktywności i komfortu pracy użytkownika z aplikacją, 6) system musi być w polskiej wersji językowej i obsługiwać polskojęzyczne formaty wartości (daty, liczby, waluty, sortowanie itp.), 7) system będzie umożliwiał prowadzenie ewidencji wielopoziomowej struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz oddzielnych jednostek organizacyjnych. Edycja ww. struktury będzie intuicyjna dla użytkownika w postaci wielopoziomowej struktury drzewiastej i zapewni dynamiczne doczytywanie elementów podrzędnych bez konieczności odświeżania/przeładowania strony. Wyżej wymieniona struktura musi być zintegrowana i na bieżąco aktualizowana ze wszystkimi

8 zmianami struktury dokonywanymi w Biuletynie Informacji Publicznej, oprogramowaniu do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz oprogramowaniem elektronicznego rejestru dokumentów. 8) System musi umożliwiać pobieranie dokumentów elektronicznych wraz z załącznikami (dowolne pliki), które zostały złożone drogą elektroniczną. 9) System musi umożliwiać wysyłanie odpowiedzi wraz z załącznikami (dowolne pliki) do osób, które złożyły dokumenty drogą elektroniczną przez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa. 10) System musi umożliwiać pobieranie elektronicznych dokumentów, które zostały złożone drogą elektroniczną przez platformę usług administracji publicznej epuap 11) System musi umożliwiać wysyłanie odpowiedzi (dokumentów) wraz z załącznikami (dowolne pliki) do osób, które złożyły dokumenty drogą elektroniczną przez zaufany profil w platformie usług administracji publicznej epuap. Odpowiedzi muszą być przesyłane bezpośrednio do skrzynki odbiorczej zaufanego profilu w systemie epuap. 12) System musi umożliwiać wysyłanie pism wraz z załącznikami (dowolne pliki) poprzez platformę epuap. 13) System musi umożliwiać podpisywanie wysyłanych dokumentów przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu zarządzanego zgodnie z wymaganiami ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450) oraz towarzyszącymi jej rozporządzeniami. Mechanizm uwierzytelniania użytkowników poprzez kwalifikowane certyfikaty musi współpracować z kartą CryptoCard multisign działającą w oparciu o system operacyjny SetCOS w wersji posiadany przez Zamawiającego. 14) System musi umożliwiać weryfikację podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego, wiadomości pochodzących z epuap. 15) System obsługi epuap musi umożliwiać wybranie trybu wysyłania UPD / UPP (Urzędowe Poświadczenie Odbioru / Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia). 16) System obsługi epuap musi umożliwiać odczyt UPP i UPD. 17) System musi umożliwiać pobieranie dokumentów z bieżącego i archiwalnego repozytorium plików i dokumentów oprogramowania do obsługi usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Rzeszowa. 18) System musi umożliwiać drukowanie odebranych i wysłanych dokumentów oraz korespondencji seryjnej w tym kopert (np. dokument z jedną sygnaturą i kilkuset różnymi odbiorcami). 19) System musi umożliwiać przesyłanie dokumentów, które wpłynęły drogą elektroniczną pomiędzy użytkownikami. W każdym momencie obsługi wniosku system musi mieć możliwość poinformowania użytkownika o bieżącym statusie wniosku i postępie w obsłudze sprawy, której wniosek dotyczy. 20) System musi zapewniać pełną historyzację i wersjonowanie elektronicznych dokumentów wraz z adnotacjami wszystkich użytkowników oraz odpowiedzi na wnioski i załączone w nich dokumenty. 21) System musi umożliwiać nadawanie statusów dla wniosków, dokumentów i spraw. 22) Wszystkie zdarzenia w systemie muszą być rejestrowane w rejestrze zmian systemu i muszą być zintegrowane z rejestrem zmian Biuletynu Informacji Publicznej. 23) System musi posiadać funkcjonalność tworzenia, edycji profili i nadawania uprawnień użytkownikom do wysyłania odpowiedzi wraz z załącznikami na wnioski, sprawy i dokumenty. 24) System musi umożliwiać budowę archiwum w strukturze drzewiastej. 25) System musi posiadać moduł elektronicznego archiwizowania dokumentów

9 a) Zasady bezpieczeństwa Systemu oraz Instrukcja Bezpieczeństwa Systemu powinna określać cel, zakres, sposób przetwarzania informacji ogólnodostępnych i prawnie chronionych, w tym danych osobowych, wymogi ochrony tych informacji oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę informacji przetwarzanych w Systemie zgodnie z wymogami: i. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024); ii. Polskiej Normy PN-ISO/IEC (Technika informatyczna, Techniki bezpieczeństwa, Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji) lub równoważnej. b) Bezpieczeństwem informacji, w zakresie ochrony danych osobowych Systemu, musi zarządzać Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) c) Stabilność i ciągłość działania Systemu musi być poparta certyfikatem na zgodność z międzynarodową normą ISO 22301: Zarządzanie ciągłością działania lub równoważną. 26) System musi posiadać wyodrębniony moduł centralnego rejestru umów. Dostępność do funkcjonalności modułu musi być dostępna dla użytkowników wszystkich komórek organizacyjnych zgodnie z nadanymi przez administratora uprawnieniami. Repozytorium modułu musi być automatycznie przenoszone do systemu elektronicznego archiwum dokumentów oraz elektronicznego rejestru pism. Centralny rejestr umów powinien mieć także możliwość: a) podpięcia skanu umowy, aneksu np. w formacie pdf odstąpienia od umowy, w taki sposób, aby każda osoba po zalogowaniu mogła mieć dostępu do ww. dokumentu. b) wyszukiwania umów według dat zawarcia, podmiotu z którym zawarto umowę, rodzaju zamówienia, trybu zawarcia umowy, komórki odpowiedzialnej za realizację umowy, źródła finansowania, zawartych aneksów i odstąpień od umowy. Centralny rejestr umów powinien zawierać pola: Numer umowy Data zawarcia umowy Podmiot, z którym zawarto umowę nazwa i adres Nazwa zamówienia / Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia: dostawa, usługa, robota budowlana Tryb zawarcia umowy w trybie ustawy Pzp np.: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, licytacja elektroniczna, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, negocjacje bez ogłoszenia, negocjacje z ogłoszeniem poza ustawą Pzp. Okres obowiązywania umowy / termin realizacji umowy Wartość umowy netto / brutto Symbol komórki organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnej za realizacje umowy Aneks do umowy nr i data zawarcia Odstąpienie od umowy data odstąpienia Uwagi / finansowanie ze źródeł zewnętrznych Skan umowy / aneksu / odstąpienia od umowy (plik pdf) Data wpływu oryginału umowy / aneksu

10 27) System musi posiadać moduł obsługi Biura Rady Miasta Rzeszowa posiadający następujące cechy: a) baza użytkowników z rozbudowanym systemem uprawnień, nadawanych przez administratora, b) umożliwienie zdefiniowania grup użytkowników przez administratora np.: radni, komisje; c) historia zdarzeń systemowych z możliwością filtrowania czasu, osoby i rodzaju zdarzenia; d) możliwość zarządzania danymi w systemie z uwzględnieniem filtra kadencji (kadencja bieżąca, dane archiwalnych kadencji); e) zarządzanie słownikami danych wykorzystywanych w systemie np.: radni, komisje, departamenty, wydziały, osoby, sesje etc. f) kreator ogłoszeń posiedzeń komisji; g) kreator porządku obrad; h) kreator ogłoszeń dla logujących się użytkowników; i) możliwość automatycznego eksportu danych (uchwał/zarządzeń) wraz z informacją o przebiegu głosowania do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa; j) możliwość wyszukiwania podjętych uchwał. k) możliwość automatycznego eksportu danych do Systemu elektronicznego archiwum dokumentów, l) możliwość stosowania dowolnej ilości załączników (tekstowych oraz graficznych) dla każdego dokumentu będącego w trakcie przygotowania; m) wprowadzenie możliwości ustawienia statusu wykonania dla każdego dokumentu/projektu/uchwały; n) możliwość wprowadzenia terminu ważności dokumentu; o) możliwość przesłania powiadomienia na (zdefiniowany w polu informacji o użytkowniku) lub skrzynkę prywatną użytkownika (bądź ich grupy np. całej komisji/do wiadomości wszystkich) w obrębie systemu; p) możliwość przesyłania wiadomości prywatnych w obrębie systemu pomiędzy użytkownikami; q) umieszczenie kalendarza z możliwością zaznaczenia terminów spotkań/posiedzeń/sesji etc. i. kalendarz powinien być w pełni edytowalny przez moderatora/administratora, ii. powinien posiadać podział na komisje, iii. terminarze dla poszczególnych komisji powinny być widoczne tylko dla ich członków, przewodniczącego rady miasta oraz jego zastępców); r) Sekcję publiczną w postaci portalu dla radnych zawierający sekcje: i. dokumenty na najbliższą sesję, ii. porządek obrad, iii. dokumenty uchwał w toku z podziałem na komisje, iv. bazę interpelacji, v. terminy posiedzeń komisji oraz archiwum zawierające dokumenty z poprzednich sesji, a także takie, które z różnych powodów nie weszły do obrad sesji, ale zostały dodane do archiwum 28) System musi posiadać funkcjonalność repozytorium dokumentów elektronicznych w formie chmury spełniającą następuje wymagania: a) musi realizować dostęp do chmury (dokumentów elektronicznych) dla wszystkich użytkowników, b) musi umożliwiać prowadzenie bazy dokumentów, kontaktów i kalendarzy,

11 c) dostęp do plików musi być zapewniony przez: i. przeglądarkę internetową, ii. Protokół WebDAV d) Musi posiadać możliwość zainstalowania oprogramowania klienckiego dla następujących systemów: i. Windows ii. Mac OS X iii. Linux iv. Android v. ios e) Musi posiadać możliwość wymiany danych z urządzeniami zewnętrznymi przez protokoły caldav i carddav. f) Musi posiadać funkcjonalność wersjonowania dokumentów, g) Musi pozwalać na szyfrowanie całych zbiorów dokumentów dla użytkownika. 29) System musi zapewnić kontrolę nad dokumentami poprzez stworzenie grup użytkowników z określonymi prawami dostępu do konkretnych zasobów 30) System zapewni pełne bezpieczeństwo przechowywanych informacji (dostęp do dokumentów chroniony jest rozbudowanymi funkcjami, skutecznie zapobiegającymi przed nieuprawnionym ich użyciem) 31) System musi zapewniać stały dostęp do dokumentów, w tym również do takich, które zostały już zarchiwizowane w Systemie 32) System musi umożliwiać integrację z pocztą elektroniczną pozwalającą na automatyczne pobieranie wiadomości z oferowanego serwera pocztowego opisanego w dalszej części. 33) System musi zostać wyposażony w dokumentację użytkownika końcowego, techniczną i administratora 34) System musi mieć zaimplementowany mechanizm ochrony przed całkowitym usunięciem dokumentów przez osoby inne niż Administrator Systemu. Usunięte przez użytkownika dokumenty powinny pozostać w buforze dokumentów do usunięcia 35) System musi posiadać funkcjonalność OCR (rozpoznający język polski pismo drukowane) 36) OCR musi umożliwiać rozpoznawanie tekstu wg określanych przez administratora systemu harmonogramów (określenie godzin uruchamiania i zakończenia przetwarzania OCR) 37) System musi umożliwiać sprawne wyszukiwanie pełnotekstowe wśród dokumentów wcześniej przetworzonych przez OCR 38) System musi umożliwiać analizę OCR dokumentów graficznych 39) Dokumenty muszą być trzymane w systemie plików w taki sposób, aby do dokumentów niejawnych nie było dostępu z poziomu systemu operacyjnego 40) System musi posiadać możliwość zabezpieczenia wybranych dokumentów (np. szyfrowanie dokumentów w repozytorium) 41) System musi uniemożliwiać wprowadzanie i modyfikację danych w sposób anonimowy. 42) Architektura systemu powinna zakładać jedną centralną bazę danych, która będzie przetwarzana w głównej siedzibie Zamawiającego. 43) System musi umożliwiać wersjonowanie dokumentów 44) System musi umożliwiać cofanie aktualnej wersji do wersji historycznej 45) System musi umożliwiać zastosowanie XML, jako standardu wymiany danych 46) System musi umożliwiać jednoczesny dostępu do danych przez wielu użytkowników, z ochroną tych danych przed utratą spójności lub zniszczeniem

12 47) System musi posiadać zabezpieczenia danych przed niepowołanym dostępem, dzięki możliwości przydzielania zakresu uprawnień poszczególnym użytkownikom, grupom użytkowników lub zewnętrznym systemom 48) System musi współpracować z eksploatowanym przez Zamawiającego pakietem Office na poziomie przygotowania i edycji dokumentów. System ma umożliwić otwarcie dokumentu w Office z poziomu Systemu 49) System musi umożliwić tworzenie, przeglądanie, edycję, usuwanie i drukowanie utworzonych dokumentów poprzez uprawnione osoby 50) System musi umożliwiać szybką i sprawną aktualizację systemu z zachowaniem środków bezpieczeństwa przed utratą danych 51) System musi posiadać mechanizm zapewniający, że podczas aktualizacji oprogramowania nie zostaną utracone żadne zgromadzone dane oraz nie dojdzie do ich uszkodzenia bądź przekłamania nawet w wówczas, gdy aktualizacja przebiegnie błędnie lub wystąpi awaria 52) System musi charakteryzować się otwartą architekturą, zapewniającą możliwość integracji z innymi bazami danych funkcjonującymi w ramach działalności Zamawiającego (min. poprzez ODBC, integrację plikową XML). 53) System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych z zadanym harmonogramem w razie konieczności przywrócenia danych systemowych. 54) System musi prowadzić ewidencję użytkowników systemowych 55) Interfejs dla administratora Systemu powinien umożliwiać administrowanie min. 3 użytkownikom jednocześnie. 56) System powinien posiadać moduł komunikacyjno - integracyjny. 57) System powinien pracować w oparciu o dostarczoną wraz z systemem bazę danych. Wymaga się dostarczenie bazy danych pracującej na serwerze wyposażonym w procesor 4-rdzeniowy. System bazy danych musi spełniać następujące wymagania: Kompresja kopii zapasowych: System zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS) powinien pozwalać na kompresję kopii zapasowej danych (backup) od razu w czasie jej tworzenia. Powinna to być cecha RDBMS niezależna od systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych. Możliwość zastosowania reguł bezpieczeństwa obowiązujących w przedsiębiorstwie: Wsparcie dla zdefiniowanej w przedsiębiorstwie polityki bezpieczeństwa (np. automatyczne wymuszanie zmiany haseł użytkowników lub zastosowanie mechanizmu weryfikacji dostatecznego poziomu komplikacji haseł wprowadzanych przez użytkowników). Możliwość definiowania zasad administracyjnych dla serwera lub grupy serwerów: System RDBMS powinien mieć możliwość automatyzacji zadań administracyjnych przez definiowanie reguł wymuszanych potem przez system. Przykłady takich reguł: - uniemożliwienie użytkownikom tworzenia obiektów (np. tabel, procedur, baz danych, widoków) o zdefiniowanych przez administratora nazwach lub ich fragmentach. Powinna być możliwa rejestracja i raportowanie niezgodności ze wskazanymi regułami działającego systemu bez wpływu na jego funkcjonalność. Rejestrowanie zdarzeń silnika bazy danych w czasie rzeczywistym: System RDBMS powinien pozwalać na definiowanie rejestracji zdarzeń na poziomie silnika bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych bez ujemnego wpływu na wydajność rozwiązania. Przykłady takich zdarzeń to: - odczyt lub zapis danych na dysku dla wyszczególnionego zapytania (w celu wychwytywania zapytań znacząco obciążających system)

13 -wykonanie zapytania lub procedury trwające dłużej niż zdefiniowany czas (wychwytywanie długo trwających zapytań lub procedur) - para zdarzeń zablokowanie/zwolnienie blokady na obiekcie bazy takim jak np. tabela (w celu wychwytywania długotrwałych blokad obiektów bazy) Rejestracja zdarzeń powinna pozwalać na selektywne ich wychwytywanie (rejestrowanie tylko zdarzeń spełniających zdefiniowane warunki filtrujące, np. dotyczących tylko wskazanego obiektu) Zarządzanie serwerem za pomocą skryptów: System RDBMS powinien udostępniać mechanizm zarządzania silnikiem bazy danych za pomocą skryptów administracyjnych, które pozwolą zautomatyzować rutynowe czynności związane z zarządzaniem serwerem. Wysoka dostępność: System RDBMS powinien posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) przy zachowaniu następujących cech: - bez specjalnego sprzętu (rozwiązanie tylko programowe oparte o sam RDBMS) - niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe) - klienci bazy danych automatycznie korzystają z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach - czas przełączenia na system zapasowy poniżej 10 sekund. System RDBMS powinien również umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych. Możliwość automatycznej aktualizacji systemu: System RDBMS powinien umożliwiać automatyczne ściąganie i instalację wszelkich poprawek (redukowania zagrożeń powodowanych przez znane luki w zabezpieczeniach oprogramowania). Definiowanie nowych typów danych w RDBMS: System RDBMS powinien umożliwiać definiowanie nowych typów danych wraz z definicją specyficznej dla tych typów danych logiki operacji. Logika operacji nowego typu danych powinna być implementowana w zaproponowanym przez Dostawcę języku programowania. Nowe typy danych nie mogą być ograniczone wyłącznie do okrojenia typów wbudowanych lub ich kombinacji. Wsparcie dla technologii XML: System RDBMS powinien udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. W szczególności powinien: - udostępniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli - udostępniać mechanizm walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD - udostępniać język zapytań do struktur XML - udostępniać język modyfikacji danych (DML) w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML) - udostępniać możliwość indeksowania struktur XML-owych w celu optymalizacji wykonywania zapytań Obsługa błędów w kodzie zapytań: Język zapytań i procedur w systemie RDBMS powinien umożliwiać zastosowanie mechanizmu przechwytywania błędów wykonania procedury (na zasadzie bloku instrukcji TRY/CATCH) tak jak w klasycznych językach programowania. Możliwość tworzenia rekursywnych zapytań do bazy danych: System RDBMS powinien udostępniać wbudowany mechanizm umożlwiający tworzenie rekursywnych