INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACOWNIKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACOWNIKÓW"

Transkrypt

1 W yz w a l a n i e p r z e d s iębi o r c z ości i zaangażow a n i a t e c h n i k ów I N T E R N AL I Z AT O R U D A- P O K L / INTERNALIZATOR MECHANIZM WZMACNIAJĄCY ZAANGAŻOWANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACOWNIKÓW

2 SPIS TREŚCI Wstęp Cel wprowadzania mechanizmu Teoretyczne podstawy skuteczności mechanizmu wspierającego zaangażowanie i przedsiębiorczości Najistotniejsze elementy mechanizmu... 7 a. Mechanizm dysonansu poznawczego... 7 b. Swoboda działania Różnice między mechanizmem a dostępnymi narzędziami Możliwości szerokiego zastosowania Internalizatora - dostępne modyfikacje i ulepszenia Zasady funkcjonowania mechanizmu a. Warianty zastosowania mechanizmu i. Wariant indywidualnej licytacji b Alternatywne warianty i. Wariant z deklaracją ii. Wariant zespołowy iii. Wariant mieszany c. Okres rozliczeniowy d. Powiązanie Klienta z pracownikiem e. Podstawowe informacje na temat wskaźnika NPS f. Ograniczenia NPS Role pełnione w ramach mechanizmu a. Pracownik b. Menadżer (Szef zespołu / przełożony) c. Administrator (moderator) mechanizmu Etapy procesu a. Licytacja b. Działania wspierające zrealizowanie zakładanego wskaźnika NPS c. Badanie poziomu satysfakcji klientów d. Obliczenie wyników e. Ogłoszenie wyników f. Przyznanie nagród

3 9. Zasady wyliczania punktów i przyznawania nagród a. Podstawowywariant indywidualny licytacyjny i. Wyliczanie uznawanej w konkursie wartości NPS: ii. Przeliczanie uznanej wartości NPS na punkty: iii. Przypisanie wartości finansowej punktom: b. Warianty alternatywne i. Wyliczanie uznawanej w konkursie wartości NPS: ii. Przypisanie wartości finansowej miejscom w rankingu: Rodzaje nagród a. Nagrody w wersji alternatywnej - zespołowej Kalendarz procesu Warunki wstępne dla zastosowania mechanizmu Wskazówki dla użytkowników (przedstawicieli działów zarządzania zasobami ludzkimi, kierownictwa firm) Załącznik 1: Koncepcja ankiety badającej oczekiwania w stosunku do nagród 42 Załącznik 2: Proponowany schemat przeliczenia wyników NPS na punkty oraz wartość finansową

4 Wstęp Niniejszy podręcznik jest produktem prac projektu Wyzwalanie przedsiębiorczości i zaangażowania techników Internalizator prowadzonego przez firmę Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. (dalej KMBS). Za cel projektu postawiono opracowanie Internalizatora: innowacyjnego mechanizmu wzmacniającego zaangażowanie i przedsiębiorczość specjalistów ds. obsługi technicznej, którego zastosowanie doprowadzi do poprawy doświadczeń klientów oraz zwiększy ich satysfakcję z poziomu dostarczanych usług. Wypracowane rozwiązanie z powodzeniem można także zastosować wśród innych grup zawodowych. Projekt zrealizowano jest w ramach konkursu Rozwiązania jutra w HR na projekty innowacyjne, ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a mającego na celu wdrażanie do praktyki przedsiębiorstw w Polsce nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Projekty w ramach konkursu są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw". Projekt zrealizowany został przez Zespól złożony z pracowników Konica Minolta Business Solutions Polska Sp z o.o. (kadra kierownicza, dział serwisu, dział HR) oraz firm partnerskich: COPY PARTNER S.K.A. Marek Szczytowski, HiCOPY Poznań Sp. z o.o. oraz Data Park Sp. z o.o. i wspierany przez zewnętrznych konsultantów tj: MK Consulting Małgorzata Klenk, Evolution The Human Capital Company Sp. z o.o., WIN - Tomasz Wański a także Zespół Zarządzania Kapitałem Ludzkim PWC. 4

5 1. Cel wprowadzania mechanizmu Internalizator przedstawiony mechanizm w niniejszym dokumencie jest innowacyjnym rozwiązaniem służącym do wyzwalania przedsiębiorczości i zaangażowania w wybranym obszarze pożądanej zmiany organizacyjnej (poprawy poziomu zadowolenia klienta zewnętrznego/wewnętrznego z poziomu obsługi lub współpracy). Opiera się on o wskaźnik ujmujący syntetycznie poziom obsługi klienta, tzw. NPS (Net Promoter Score) czyli wskaźnik bezpośrednich rekomendacji klientów skłonność klientów do polecania firmy innym osobom Nie jest to jednak jedyny obszar możliwego zastosowania Internalizatora. Przy modyfikacji wskaźnika mechanizm może być stosowany w odniesieniu do każdej grupy pracowników, od których wymaga się poprawy w danym obszarze biznesowym przy założeniu, że kluczem do tej poprawy jest wzrost zaangażowania i przedsiębiorczości pracowników. Więcej informacji nt możliwości modyfikacji i szerokiego zastosowania Internalizatora znajduje się w części Możliwości szerokiego zastosowania Internalizatora - dostępne modyfikacje i ulepszenia. Założenia przyjęte podczas opracowywania mechanizmu to: niski koszt wdrożenia, minimum wymogów technologicznych, oparcie o mechanizmy organizacyjne, a nie formy czy kanały komunikacji, a także uzyskanie szybkich efektów w obszarze poprawy obsługi klienta. Poza tym, mechanizm powinien funkcjonować obok, a nie zamiast istniejących systemów motywacyjnych, tak, aby nie kolidował z innymi systemami, a jednocześnie, aby stawiał na rozwój kompetencji pracowników. Jako mierniki sukcesu po wdrożeniu mechanizmu przyjęto: Poprawę doświadczeń klientów z obsługi serwisowej mierzoną wskaźnikiem NPS, Wzrost zaangażowania i przedsiębiorczości pracowników na stanowisku pracy, Wzrost kompetencji pracowników (w zakresie budowania relacji z klientami i organizacji czasu pracy). 5

6 2. Teoretyczne podstawy skuteczności mechanizmu wspierającego zaangażowanie i przedsiębiorczości Istotą innowacji Internalizatora jest budowanie zachowań i postaw przedsiębiorczych przez utożsamienie się z zadeklarowanymi celami. Motywacja wewnętrzna wynikać będzie z samodzielnego określania poziomu celów, przejęcia przez pracowników odpowiedzialności za mierzony wskaźnik (zadowolenie klienta) dzięki uzyskanej samodzielności w podejmowanych działaniach. Mechanizm wyzwala dodatkowo myślenie pracowników w kategoriach zwrotu z inwestycji. Samodzielny wybór poziomu celu wyzwala mechanizm dysonansu poznawczego: to znaczy, że pozytywne nastawienie do realizacji celu będzie oparte o obserwację własnych zachowań, przy niższym poziomie uzasadnienia zewnętrznego, niż w przypadku klasycznego schematu premiowego (gdzie działania polegają na zwiększaniu wartości wskaźników premiowych). Poziom uzasadnienia zewnętrznego decyduje o tym, czy zadanie jest uznawane za swoje czy narzucone. Publiczne określenie poziomu celu wzmocnią poczucie właścicielstwa celu, powodując odmienną percepcję nagród. Luki w kompetencjach są przez adresatów Internalizatora postrzegane w kontekście oczekiwanych nagród, dzięki czemu unika się postawy roszczeniowej, zastępując ją postawą aktywną (dobór środków do uzyskania spodziewanych korzyści). Pracownicy () pełnią niejako rolę gracza gospodarczego (aby uzyskać korzyści określają własne zasoby oraz zarządzają nimi samodzielnie).). 6

7 3. Najistotniejsze elementy mechanizmu Internalizator może być modyfikowany i twórczo rozwijany jednak, aby zachować efekty wyzwalania przedsiębiorczości i zaangażowania nie mogą zostać zmienione następujące elementy: a. Mechanizm dysonansu poznawczego Mechanizm dysonansu poznawczego opiera się na naturalnej tendencji ludzi do utrzymywania spójności pomiędzy zachowaniem i przekonaniami. Ludzie dostosują przekonania do zachowań, jeśli działania podejmowane są dobrowolnie i bez nacisków zewnętrznych. Jeżeli dana osoba zaangażuje się w działania na rzecz poprawy zadowolenia klienta zewnętrznego to dobrowolnie uzna, że zadowolenie klienta jest dla niej ważne. Dzieje się tak, ponieważ w ten sposób zachowuje spójność pomiędzy przekonaniami i zachowaniem. Przekonanie o dobrowolnym zaangażowaniu w działania na rzecz poprawy zadowolenia klientów buduje postawę poczucia właścicielstwa i odpowiedzialności za ten obszar co wyzwala potencjał zaangażowania i przedsiębiorczości. Mechanizm dysonansu poznawczego opiera się na zasadzie dobrowolnego udziału, ponieważ w przypadku, gdy pojawia się uzasadnienie zewnętrzne do przejawianych zachowań (np. narzucony system premiowy, obowiązkowy udział w konkursie) wtedy nie dokonuje się przełożenia zachowań na przekonania, gdyż zachowania są łatwo wyjaśniane poprzez odwołanie do przymusu zewnętrznego. Z tego również powodu oferowane w ramach rozwiązania nagrody nie mogą mieć zbyt dużej wartości, ponieważ wtedy uzasadnieniem będzie chęć tylko i wyłącznie materialnej korzyści i zostanie utracony efekt właścicielstwa. Nagrody (przeliczone na punkty w celu przykrycia aspektu materialnego) mają stanowić jedynie punkt wyjścia, zapalnik do procesów, które w dalszym ciągu przebiegają samoistnie. b. Swoboda działania Komunikowanie możliwości swobodnego podejścia do budowania zadowolenia klienta w ramach schematów postępowania to drugi konieczny warunek funkcjonowania mechanizmu. Aby wyzwolone przekonanie o chęci poprawy doświadczenia klienta, które wyniknęło z uruchomienia dystansu poznawczego mogło przełożyć energię i zaangażowanie na postawy przedsiębiorcze konieczne jest wskazanie pracownikom, 7

8 że w ramach swobody na stanowisku pracy (oczywiście przy wciąż działających elementach istniejących systemów premiowych oraz stałej bazie kosztowej) zachęca się ich do podejmowania przedsięwzięć, które uznają za poprawiające zadowolenie klienta. Elementy budowania tego typu postawy znajdują się w podręczniku do samokształcenia ( Podręcznik dla Pracowników ) w zakresie zarządzania czasem, ale konieczne jest również, aby przy komunikacji wprowadzenia konkursu (czy to mailowo, czy na spotkaniu) menadżer bądź sponsor projektu podkreślał te kwestie. Podsumowanie Kluczowe elementy Internalizatora, które nie mogą ulec zmianie przy dostosowywaniu rozwiązania pod własne potrzeby to: - wyzwolenie mechanizmu dysonansu poznawczego, - dobrowolność udziału, - brak silnego uzasadnienia zewnętrznego, - pewna swoboda działania w ramach swojej roli u pracownika. W przypadku, gdy osiągnięcie oczekiwanego rezultatu biznesowego wymaga nabycia nowych kompetencji, również nabycie tych kompetencji chociażby w minimalnym stopniu jest warunkiem koniecznym do efektywnego działania Internalizatora. 8

9 4. Różnice między Internalizatorem a dostępnymi narzędziami Klasyczne schematy premiowe (przez klasyczne rozumie się mechanizm określania przez zarządzających wskaźników, które należy osiągać oraz proponowanie algorytmu przeliczania tych wskaźników na nagrody) narzucają poprzez kierownictwo idealny model funkcjonowania pracownika wyrażony operacyjnie w układzie konkretnych wskaźników. Oznacza to, że pracownik nie tylko otrzymuje cel, który jest zbyt szczegółowo dookreślony, ale jednoczenie narzuca z góry przyjęty, jedynie słuszny sposób jego osiągnięcia. Tymczasem wymodelowanie wielu celów biznesowych o charakterze ogólnym (np. doświadczenie klienta) nawet najbardziej wyrafinowanym schematem wskaźników premiowych nie oddaje skomplikowania rzeczywistości. Proponowana innowacja pozwala pracownikowi uzyskiwać zakładane cele biznesowe (np. zwiększać zadowolenie klienta) metodami, które to on uzna za najskuteczniejsze. Nie skupia się wówczas na wartości wskaźnika premiowego (np. liczbie wizyt, rozmów), ale na istocie celu (doświadczeniu klienta). Ma do dyspozycji stałą bazę kosztową i funkcjonuje jako mini-przedsiębiorca, przez co wyzwala swoje zaangażowanie i kreatywność. Proponowany mechanizm zachowuje przy tym pożądane cechy klasycznych schematów premiowych, czyli jest prosty w zastosowaniu i działa w krótkim horyzoncie czasowym w obszarze wymaganej zmiany (w tym przypadku jest to obsługa klienta). Innym (choć zdecydowanie mniej popularnym od schematów premiowych) podejściem do osiągania celów biznesowych poprzez zaangażowanie i przedsiębiorczość pracowników jest ich budowanie poprzez zmianę kultury organizacyjnej bądź zarządzanie partycypacyjne. Jednak te sposoby wymagają dużego zaangażowania całej organizacji wraz z przeformułowaniem zasad i wartości na jakich opiera się funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ponadto działają w długim horyzoncie czasowym i wymagają dużych nakładów organizacyjno-finansowych. Internalizator zachowuje zalety obu rozwiązań osiąganie celów biznesowych przez wzrost zaangażowania i przedsiębiorczości pracowników (z modeli zmiany kultury organizacyjnej lub zarządzania partycypacyjnego) oraz szybkie efekty i kontrolę (z klasycznych schematów premiowych) jednocześnie przezwyciężając 9

10 ich wady takie, jak duży nakład sił, środków oraz długi i niepewny horyzont czasowy (z modeli zmiany kultury organizacyjnej lub zarządzania partycypacyjnego) oraz w istocie zabijanie przejawów innowacyjności i przedsiębiorczości, a także motywacji wewnętrznej poprzez ścisłe wskaźniki w formie algorytmu z określoną jedynie słuszną drogą realizacji (z klasycznych schematów premiowych). Jednocześnie należy pamiętać, że Internalizator działa w krótkim horyzoncie czasowym jako środek do szybkiego osiągania efektów biznesowych w wybranym, kluczowym w danym okresie obszarze działalności przedsiębiorstwa. Nie jest to rozwiązanie przeznaczone do długotrwałego działania (maksymalnie pół roku), ale raczej środek specjalnego przeznaczenia, który można stosować jedynie od czasu do czasu. Nie oznacza to oczywiście, że pozytywne zmiany, które wywołuje nie przełożą się na ogólny wzrost zaangażowania i przedsiębiorczości pracowników, jednak wyniki takie nie były analizowane w ramach testowania Internalizatora w projekcie. Ponadto Internalizator nie jest rozwiązaniem opartym o grywalizację. Posiada pewne cechy, które w grywalizacji występują, takie jak ranking czy wirtualne pieniądze (punkty), ale jednocześnie nie występują w nim kluczowe elementy grywalizacji, takie jak: ściśle określone zachowania pożądane, kontrola i monitoring postępów, symbole statusu, różne poziomy trudności. Różnice te wynikają z odmiennych mechanizmów motywacyjnych na których opierają się te rozwiązania. W grywalizacji motywacją jest udział w grze, rywalizacja, współzawodnictwo, pokonywanie wyzwań. Punkty i rankingi są celem samym w sobie ich zdobywanie daje graczowi przyjemność. W przypadku Internalizatora punkty służą wzbudzeniu motywacji do wzięcia udziału w rozwiązaniu i jednocześnie zmniejszeniu prawdopodobieństwa uzasadnienia zewnętrznego dla udziału w rozwiązaniu. A mechanizm motywacyjny opiera się o internalizację celu przy udziale mechanizmu dysonansu poznawczego. W trakcie samej licytacji celu działa ekscytacja i przyjemność z gry, ale późniejsze działania są motywowane zinternalizowaniem celu. 10

11 5. Możliwości szerokiego zastosowania Internalizatora dostępne modyfikacje i ulepszenia Mechanizm dysonansu poznawczego, na którym jest oparte rozwiązanie ma charakter uniwersalny, dlatego możliwa jest daleko posunięta ingerencja w elementy rozwiązania w odniesieniu do szerokiego spektrum problemów biznesowych. Jednak pewne elementy nie mogą zostać zmienione ponieważ warunkują prawidłowe działanie rozwiązania. Elementy, które są kluczowe i warunkują prawidłowe działanie Internalizatora to dobrowolność udziału, indywidualne rozliczenie pracownika, wskaźnik o charakterze ogólnym, swoboda działania w ramach własnej roli. Istotne znaczenie mają, ale podlegają pewnej modyfikacji: wartość nagrody (nie powinna być zbyt duża), licytacyjna forma rozwiązania i kontrola kosztów operacyjnych. Spora swoboda istnieje natomiast w zakresie doboru okresów działania rozwiązania. Należy również pamiętać, że w niektórych przypadkach konieczne będzie dostarczenie pracownikom chociażby minimum wiedzy z zakresu, którego dotyczy wskaźnik. W trakcie testowania rozwiązania maksymalizującego poziom NPS (zadowolenie klienta), takie minimum obejmowało wiedzę nt. budowania relacji z klientem oraz zarządzania czasem pracy w postaci Materiały do samodzielnej pracy dla pracowników z tego zakresu (tzw. podręcznik do samokształcenia) są elementem Internalizatora w postaci załącznika nr 03 Podręcznik dla Pracowników. W przypadku modyfikacji polegającej na użyciu innych wskaźników konieczne może być zaopatrzenie pracowników w materiały do samodzielnego studiowania lub przeprowadzenie szkoleń kompetencyjnych z danego zakresu. 11

12 Najważniejsze elementy rozwiązania i możliwości modyfikacji: Lp. Element Waga elementu Możliwy do modyfikacji Forma przetestowana w praktyce i opisana w podręczniku Możliwe inne formy 1. Dobrowolność udziału Kluczowy Nie N/A N/A 2. Wartość nagrody Bardzo ważny Tak, ale z maksymalnym limitem na poziomie, który wyklucza uzasadnienie zewnętrzne (max 10% wynagrodzenia miesięcznego) 3% wynagrodzenia miesięcznego Np. 1%, 5% 3. Forma licytacyjna Bardzo ważny Tak, ale ze świadomością, że wariant deklaracji (zamiast licytowania rozwiązania, do zastosowania metoda deklaracji, kiedy uczestnicy w sposób oficjalny i widoczny publiczne deklarują cel do osiągnięcia). W trakcie przeprowadzonych testów działa o połowę słabiej niż opcja licytacyjna Licytacja indywidualna Deklaracja indywidualna

13 5. Ogólny wskaźnik (KPI) Kluczowy Treść wskaźnika może być dowolna, jednak musi on mieć formę ogólną, syntetyczną, tak aby jego osiągnięcie było możliwe wieloma sposobami NPS (Net Promoter Score) Wskaźniki sprzedażowe (Obrót, marża), jakościowe wskaźniki na które ma wpływ pracownik (np. klarowność i jasność przedstawionej informacji), ale nie takie na które wpływ jest znacznie ograniczone (np. SLA czasu reakcji od zgłoszenia) 6. Swoboda działania w ramach roli Kluczowy Nie pewien zakres swobody jest konieczny, jeżeli istnieje tylko i wyłącznie jeden najlepszy sposób działania (np. sekwencja działań produkcyjnych), a celem jest tylko maksymalizacja efektywności czasowej to Internalizator nie jest odpowiednim narzędziem Brak skryptów rozmowy z klientem, brak określonych modeli zachowań u klienta N/A 7. Kontrola kosztów operacyjnych Bardzo ważne Tak pod warunkiem, że akceptuje się zwiększenie kosztów operacyjnych w celu Baza kosztowa nie może wahać się o więcej niż 10% w górę Np. zwiększenie udziałów w rynku bez względu na nakłady 13

14 poprawy poziomu wskaźnika 8. Okres działania Ważne Tak, od 1 do 6 miesięcy z możliwością kontynuacji lub cyklicznego powracania. Nie rekomenduje się jednorazowego działania rozwiązania na okres dłuższy niż 6 miesięcy Jednorazowo na okres 3 miesięcy Np. 2 miesiące co pół roku czterokrotnie, na pół roku co 2 lata. 14

15 6. Zasady funkcjonowania mechanizmu W toku testowania działania mechanizmu zweryfikowano efektywność dwóch wariantów indywidualnych licytacyjnego oraz deklaracyjnego oraz jednego wariantu zespołowego. Ponadto zastosowano wariant mieszany, który był de facto kombinacją wariantów indywidualnych oraz podejścia zespołowego. Wyniki jednoznacznie wskazują, że najefektywniej działa wariant indywidualny licytacyjny. Wariant zespołowy oraz deklaratywny działają słabo lub w ogóle. Dlatego też w dalszej części opisujemy i polecamy wariant licytacyjny indywidualny (mogący mieć kilka okresów rozliczeniowych). a. Warianty zastosowania mechanizmu i. Wariant indywidualny licytacyjny Wariant indywidualny konkursu polega na licytacji celu wybranego wskaźnika przez każdego pracownika osobno. Wylicytowana przez Pracownika wartość docelowa indywidualnego wskaźnika porównywana jest na koniec okresu rozliczeniowego z aktualnym wynikiem badania i przeliczana zgodnie z przyjętym systemem na punkty i nagrody. Proces indywidualny (w trakcie jednego okresu rozliczeniowego) wygląda następująco: Ustalenie wartości bazowej wskaźnika dla indywidualnego pracownika: Na początku funkcjonowania mechanizmu, przed licytacją, określany jest poziom bazowy wybranego wskaźnika uzyskanego przez ankietowanie klienta zewnętrznego/ wewnętrznego lub zmierzenie odpowiednich parametrów finansowych etc. Ustalenie przelicznika poziomów wskaźnika na punkty oraz nagrody: Administrator, wraz z przedstawicielem działu HR, przygotowuje przypisanie wartości finansowej punktom w oparciu o liczbę pracowników biorących udział w konkursie, przewidywane poziomy licytacji oraz dostępny budżet (w tym celu opracowano 05 Kalkulator wartości wskaźnika i nagród. Licytacja poziomu punktów (maksymalnie 240 punktów równe poziomowi wskaźnika = 100) Jeden poziom punktowy jest dostępny tylko dla jednego pracownika (oznacza to, że maksymalna liczba uczestników licytacji jest ograniczona, lub też możliwy jest podział dużej grupy pracowników na mniejsze i przeprowadzić licytacje wewnątrz grup). Wszyscy pracownicy biorący udział w konkursie indywidualnym biorą

16 udział w licytacji punktów (max. poziom = 240 punktów). Pracownicy licytują poziomem wskaźnika jaki osiągną (waluta), a przedmiotem licytacji jest poziom punktów (za te punkty otrzymuje się nagrodę). Inny słowy wylicytowany poziom punktów przekłada się poziom wskaźnika, który muszą osiągnąć, aby otrzymać wylicytowane punkty zgodnie z podanym przelicznikiem (patrz Kalkulator Wartości wskaźnika i nagród ). Jeden poziom punktów może zostać wylicytowany tylko przez jednego pracownika. Często oznacza to współzawodnictwo kilku pracowników o pożądany poziom punktowy, motywując ich do zwiększania poziomu wskaźnika jaki muszą osiągnąć. Warunkiem udziału w licytacji jest licytowanie poziomu wskaźnika minimalnie o jeden poziom wyższego niż obecny. Licytacja przebiega metodą angielską ( kto da więcej ). Samokształcenie pracowników, którzy zadeklarowali udział w konkursie otrzymują podręcznik do samokształcenia, dzięki któremu nabywają podstawowe kompetencje dotyczące budowania relacji z Klientami oraz zarządzania czasem. W efekcie są gotowi z zaangażowaniem wykazywać przedsiębiorczą postawę wobec zadań i Klientów (Załącznik nr 03 Podręcznik dla Pracowników ). Działania administracyjne: Wylicytowany przez pracownika poziom punktów przekazuje do administratora mechanizmu i do bezpośredniego przełożonego. Administrator zbiera deklaracje indywidualne od wszystkich pracowników, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie. Działanie mechanizmu (zwiększone zaangażowanie i przedsiębiorczość): Pracownicy podejmują samodzielnie decyzje i działania, dzięki którym zwiększą zadowolenie swoich Klientów, przez co osiągną zadeklarowany poziom konkretnego wskaźnika. Badanie zmian w poziomie wskaźnika po upływie okresu rozliczeniowego: Administrator systemu przeprowadza badanie satysfakcji wśród klientów obsługiwanych w danym okresie rozliczeniowym lub mierzy określone inne parametry, np. wyniki finansowe, jakościowe etc. Minimalna liczba respondentów ankiety badającej satysfakcję klienta, która kwalifikuje pracownika do wzięcia udziału w badaniu to 25% przypisanych Klientów (ankieta rozsyłana jest do wszystkich Klientów, którym pracownik świadczył usługi = 100%), ale nie mniej niż 5 respondentów. Zapewnia to rzetelność pomiaru. W przypadku trudności z zebraniem dostatecznej liczby ocen, możliwe jest oparcie się o mniejsza liczbę ankiet. 16

17 Rozliczenie efektów działania mechanizmu: Po przeprowadzeniu badania poziomu wskaźnika, administrator porównuje uzyskane wyniki dla poszczególnych klientów (poziom wskaźnika osiągnięty) każdego uczestnika konkursu z ich wylicytowanym poziomem punktów. Administrator, korzystając z Kalkulatora wartości wskaźnika i nagród przelicza indywidualne wyniki uczestników konkursu zgodnie z ustalonymi schematami. Administrator przygotowuje zestawienie wyników i komunikuje je pracownikom oraz ich przełożonym. Nagrody: Pracownicy, którzy uzyskali wynik predestynujący ich do otrzymania nagrody, wskazują/wybierają nagrodę przypisaną do liczby zdobytych punktów, zgodnie z ustalonym katalogiem nagród na dany okres rozliczeniowy. Administrator przekazuje informację o wybranej nagrodzie do działu kadr i płac, pamiętając o kwestii odpowiedniego naliczenia zobowiązań podatkowoubezpieczeniowych. b. Alternatywne warianty i. Wariant z deklaracją poziomu wskaźnika: Indywidualna deklaracja docelowego poziomu wskaźnika w danym okresie Każdy pracownik sam określa swój docelowy poziom wskaźnika (poziom wskaźnika zadeklarowany), który będzie wypracowywał w danym okresie rozliczeniowym. Poziom ten musi być wyższy (przynajmniej o 1 punkt) od uzyskanego w poprzednim okresie rozliczeniowym (na początku funkcjonowania systemu od poziomu bazowego). Określanie poziomu wskaźnika wiąże się również z dialogiem pomiędzy pracownikiem i przełożonym. Pracownik, określając możliwe do podjęcia działania, które mają się przyczynić do wzrostu poziomu satysfakcji z serwisu jego klientów, powinien uzyskać od przełożonego wsparcie i poradę w tym zakresie. W tym modelu kilku pracowników może zadeklarować taką samą wartość poziomu wskaźnika i w konsekwencji otrzymać taką samą liczbę punktów. 17

18 ii. Wariant zespołowy Wariant zespołowy zastosowania mechanizmu polega na zgłaszaniu do konkursu wartości wskaźnika dla całego zespołu (oddziału / delegatury / działu) i porównaniu wyników badania wśród wszystkich klientów danego zespołu do złożonej deklaracji. Proces zespołowy (w trakcie jednego okresu rozliczeniowego) wygląda następująco: Ustalenie wartości początkowej wskaźnika dla zespołu: Na początku funkcjonowania mechanizmu, przed złożeniem deklaracji, określany jest poziom bazowy wskaźnika dla klientów danego zespołu. Ustalenie puli nagród grupowych: Administrator wraz z przedstawicielem działu HR określa budżet przeznaczony na nagrody grupowe oraz jego podział w zależności od osiągniętych wyników. W tym celu korzysta z Kalkulatora wartości wskaźnika i nagród. Ustalenie wartości docelowej wskaźnika dla zespołu: Istnieją dwie możliwości ustalenia wartości docelowej dla zespołu: W przypadku funkcjonowania konkursu zespołowego równolegle z konkursem indywidualnym (wariant mieszany): Szef zespołu omawia z pracownikami poziom wskaźnika dla całego swojego zespołu. Deklarowany poziom wskaźnika dla zespołu (delegatury / oddziału / działu) jest średnią arytmetyczną z wylicytowanych poziomów punktów przeliczonych na wysokość wskaźnika. Zespół bierze udział w konkursie zespołowym tylko wtedy, kiedy wszyscy aktywni, pracujący specjaliści biorą udział w konkursie indywidualnym. W przypadku funkcjonowania wyłącznie konkursu zespołowego: W przypadku, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu indywidualnego (brak możliwości przypisania klienta do konkretnego pracownika) szef zespołu wspólnie razem z pracownikami określa docelowy poziom wskaźnika, który zadeklarują. W obu przypadkach określony poziom ten musi być wyższy (przynajmniej o 1 punkt) od uzyskanego w poprzednim okresie rozliczeniowym (na początku funkcjonowania systemu od poziomu bazowego). Działania administracyjne: 18

19 Szef zespołu komunikuje deklarację administratorowi mechanizmu. Administrator mechanizmu zbiera deklaracje od wszystkich zespołów, które zdecydowały się wziąć udział w konkursie. Badanie zmian w poziomie wskaźnika po upływie okresu rozliczeniowego: Administrator systemu przeprowadza opomiar wybranego wskaźnika w danym okresie rozliczeniowym specjalistów dla danego pracownika biorącego udział w konkursie. W przypadku funkcjonowania wyłącznie konkursu zespołowego minimalna liczba respondentów ankiety badającej satysfakcję klienta, która kwalifikuje zespół do wzięcia udziału w badaniu to 25% Klientów (ankieta rozsyłana jest do wszystkich Klientów, dla których członkowie zespołu świadczyli usługi = 100%), ale nie mniej niż 10 respondentów. Rozliczenie efektów działania mechanizmu: Po przeprowadzeniu badania poziomu satysfakcji klientów/ pomiaru wybranego wskaźnika konkursowego, administrator wylicza średnią arytmetyczną uzyskanych wyników dla klientów każdego zespołu. Ocenie poddawany jest poziom bezwzględny wskaźnika uzyskany przez zespół pracowników (delegaturę / oddział / dział). Administrator, korzystając z Kalkulatora wartości wskaźnika i nagród przelicza indywidualne zespołu konkursu zgodnie z ustalonymi schematami. Administrator przygotowuje zestawienie wyników i komunikuje je specjalistom oraz ich przełożonym. Zespoły, które uzyskały wyniki predestynujące ich do otrzymania nagrody, wskazują/wybierają nagrodę przypisaną do ilości zdobytych punktów, zgodnie z ustalonym katalogiem nagród na dany okres rozliczeniowy. Administrator przekazuje informację o wybranej nagrodzie do działu kadr i płac, w celu odpowiedniego naliczenia zobowiązań podatkowo-ubezpieczeniowych. Wariant zespołowy może funkcjonować również w przypadku istnienia tylko jednego zespołu wtedy zespół ten po prostu stara się osiągnąć zadeklarowany poziom wskaźnika, do którego się zobowiązał. 19

20 iii. Wariant mieszany W wariancie mieszanym poza rozliczeniem indywidualnym rywalizują również zespoły. Wynik zespołu to średnia arytmetyczna rzeczywistych wyników każdego ze specjalistów, przy czym w konkursie zespołowym mogą brać udział tylko zespoły, których wszyscy członkowie wzięli udział w konkursie indywidualnym. Wygrywają np. dwa pierwsze zespoły, które otrzymują pewną wartość punktową przeliczaną na wartość nagrody grupowej, czyli np. wyjście/wyjazd integracyjny. Warianty alternatywne powinny być użyte (ze świadomością ich znacznie niższego potencjału oddziaływania). JEDYNIE w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie podstawowego wariantu indywidualnego licytacyjnego. Warunkiem zastosowania wariantu indywidualnego jest możliwość rozliczenia każdego pracownika osobno za osiągnięty poziom wskaźnika. W przypadku Techników serwisu możliwość taka może zostać osiągnięta za pomocą 2 podejść: 1 przypisanie po kliencie: ankietowanie grupy klientów przypisanych do danego Technika (w organizacjach, w których technicy posiadają stała bazę klientów) 2 przypisanie po wizycie: ankietowanie klientów tuż po wizycie technika (lub krótko po niej (w organizacjach, w których nie występuje stałe przypisanie klienta do technika, ale wizyty są rejestrowane, tzn. wiadomo który Technik obsłużył jakiego klienta w jakim dniu). Mimo, że ankietowanie w podejściu nr 2 ma sporo wad (np. możliwość manipulacji wynikiem przez technika, zawyżanie ocen z uwagi na formę ankietowania) to jednak są to wady mniej ważne niż udokumentowane korzyści z zastosowania wariantu indywidualnego licytacyjnego. Warunkiem zastosowania wariantu licytacyjnego jest konieczność przeprowadzenia w określonym czasie licytacji w gronie wszystkich pracowników chętnych do wzięcia udziału w rozwiązaniu. Nie jest to wymóg trudny do spełnienia, ale jeżeli dla organizacji chcącej wdrożyć Internalizatora nie można zapewnić przeprowadzenia licytacji to alternatywą pozostaje wersja z deklaracją. Ma ona jednak znacznie mniejszą siłę oddziaływania. 20

21 W przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie wariantu indywidualnego można skorzystać z opcji zespołowej, Należy jednak pamiętać, że z założenia Internalizator nie wymaga dużego zaangażowania kadry kierowniczej (poza wsparciem i poparciem dla wdrożenia takiej inicjatywy oraz jej zakomunikowania w organizacji) a wersja zespołowa, w której główną rolę ogrywa menadżer wymaga znacznego z jej/jego strony zaangażowania. Wersja zespołowa może być też traktowa jako dodatek do wersji indywidualnej (tzw. wariant mieszany) dla dużych organizacji. c. Okres rozliczeniowy Wszelkie działania związane z funkcjonowaniem mechanizmu (np. badanie opinii klientów, licytacja, opcjonalnie zgłaszanie deklaracji przez specjalistów w konkursie, ocena wyników konkursu, wypłata nagród) prowadzone są w ustalonym z góry okresie rozliczeniowym. Okresem rozliczeniowym może być miesiąc, kwartał, półrocze lub rok. Dla pierwszego wdrożenia (testowego) rozwiązania przyjęto kwartał jako najbardziej optymalny okres rozliczeniowy. d. Powiązanie Klienta technicznej pracownikiem Każdy klient ma przypisanego, odpowiedzialnego za jego obsługę pracownika. W takim przypadku pracownik jest oceniany w konkurencji indywidualnej w odniesieniu do wyników badania poziomu zadowolenia jego klientów. Jeżeli nie jest możliwe powiązanie klienta z pracownikiem nie jest prowadzony konkurs indywidualny, tylko zespołowy. e. Podstawowe informacje na temat wskaźnika NPS (wskaźnik zalecany) Wskaźnik NPS (określany również mianem Wskaźnika Rekomendacji) bazuje na jednym pytaniu, które firma powinna zadać klientom: Na ile prawdopodobne jest, że poleciłby Pan / Pani współpracę z X rodzinie / znajomym? Założenia dotyczące NPS: 21

22 Skala 0 10; Krytycy firmy - respondenci udzielający odpowiedzi 0-6; Obojętni - respondenci udzielający odpowiedzi 7-8; Promotorzy firmy respondenci udzielający odpowiedzi Wskaźnik NPS określa różnicę pomiędzy liczbą klientów, którzy ocenili gotowość do rekomendowania danej firmy na poziomie 9-10 (w 10-stopniowej skali), a tymi, którzy oszacowali ją na poziomie 1-6. NPS = % promotorów - % krytyków Wskaźnik NPS jest wyrażany liczbowo, nie procentowo. W ekstremalnych przypadkach może zatem przybrać wartość -100 lub Najlepsze firmy z branży internetowej, osiągają NPS na poziomie (np. firma Amazon.com poziom 73). W przypadku czołówki amerykańskich firm wartość NPS oscyluje na poziomie ok Dla przykładu NPS marki Apple to 66, Harley Davidson 81. Przeciętny wynik NPS to 16, a średni NPS amerykańskich firm mieści się w przedziale Wiele firm plasuje się jednak na poziomie poniżej zera, np. najniżej oceniane branże to bankowość (NPS około -25.), hipermarkety (-10.), firmy telekomunikacyjne (-5). f. Ograniczenia NPS Należy pamiętać o pewnych ograniczeniach wskaźnika NPS, np. wynik NPS na poziomie 20 osiągnie firma posiadająca 60% Promotorów i 40% Krytyków, ale również firma posiadająca 20% Promotorów i 0% Krytyków. Poza tym metodologia NPS nie różnicuje wartości wyników dotyczących Krytyków firmy, czyli tych w zakresie 0-6, a mogą one być dość istotne. Jednak skalowanie od 0 do 6 oraz różnicowanie poziomów 7-8 oraz 9 i 10 wynika z wielu badań, które tak właśnie odzwierciedlają istotne różnice w postrzeganiu poziomu świadczonych usług na continuum poznawczym oceniających. 22

23 7. Role pełnione w ramach mechanizmu Poniżej znajdują się opisane zadania dla poszczególnych ról w procesie funkcjonowania Internalizatora. a. Pracownik Odbiorca mechanizmu, który licytuje poziom wskaźnika jaki osiągnie u swoich klientów (lub poziom punktów przeliczany na wskaźnik), szkoli się z zakresu obsługi klienta oraz zarządzania czasem za pomocą podręcznika do samokształcenia oraz podejmuje samodzielnie działania mające na celu osiągnięcie zadeklarowanego wskaźnika. Pracownik może poradzić się i przedyskutować z przełożonym planowany wynik, a także, wspólnie z przełożonym, zidentyfikować sposoby działania, zmierzające do uzyskania zaplanowanego wyniku. Jednakże ostateczna odpowiedzialność za zgłoszony wynik indywidualny spoczywa na pracowniku. b. Menadżer (Szef zespołu Koordynator Serwisu/ przełożony) Szef pracowników, którzy biorą udział w konkursie, zna założenia działania mechanizmu, wspiera pracowników, służy radą i pomocą, inspiruje do postawy zaangażowania i przedsiębiorczości. Przełożony informuje pracowników o wynikach badań ankietowych, omawia z pracownikami sposoby działania, w celu poprawy zadowolenia klienta. Przełożony wspiera pracownika w kontaktach z pozostałymi działami w firmie. Szefowie zespołów nie biorą bezpośrednio udziału w konkursie indywidualnym, jednak stanowią część zespołu. Ich praca jako przełożonych powinna być oceniana w oparciu o wyniki ich zespołu - jak dobrze podlegli im pracownicy zrealizowali swoje licytacje. Kluczowa jest właściwa komunikacja do tej grupy odbiorców podkreślają korzyści i zalety stosowania Internalizatora (patrz: załącznik nr 04 Podręcznik dla menadżerów ) c. Administrator (moderator) mechanizmu Administrator mechanizmu odpowiada za zgodne z przyjętym okresem rozliczeniowym, przeprowadzenie wśród klientów firmy badania poziomu serwisowej wskaźnika konkursowego. Następnie administrator dostarcza szefom zespołów oraz pracownikom wyniki przeprowadzonych przez siebie pomiarów i badań. 23

24 Administrator zbiera rejestruje indywidualne licytacje oraz zespołowe (dla delegatur / oddziałów / działów) i cyklicznie, zgodnie z ustalonym okresem rozliczeniowym, przygotowuje zestawienie wyników indywidualnych i zespołowych. Dba o sprawny przepływ informacji związany ze zbieraniem deklaracji (np. przypomina o zbliżającym się terminie wysyłania deklaracji), a także komunikowaniem wyników konkursu (informuje o wynikach konkursu). Poza tym, administrator zarządza systemem wyboru i przyznawania nagród. Przekazuje dane do działu kadr i płac o wygranych oraz wybranych przez pracowników nagrodach. 24

25 8. Etapy procesu Poniżej znajdują się opisane poszczególne etapy procesu. a. Licytacja Udział w konkursie jest dobrowolny. Pracownicy indywidualnie decydują czy chcą brać udział w konkursie. To samo dotyczy szefów zespołów wspólnie z pracownikami podejmują decyzję o udziale. Jest to kluczowy element z punktu widzenia oparcia mechanizmu o zjawisko dysonansu poznawczego. Stosowanie mechanizmu w sposób narzucony bez dobrowolności udziału mija się z celem, ponieważ niweluje samą istotę jego działania. Co najmniej na tydzień przed planowaną licytacją administrator wysyła informację o nadchodzącym terminie do wszystkich pracowników oraz szefów zespołów. W dniu wyznaczonym jako termin licytacji ponownie wysyłana jest przez administratora informacja mailowa. Dodatkowo można zapewnić komunikację w biuletynach firmowych, na tablicach informacyjnych o ile takie kanały przekazywania informacji są stosowane w firmie. Licytacja odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Administratora. 25

INSTRUKCJA WDROŻENIA INTERALIZATORA

INSTRUKCJA WDROŻENIA INTERALIZATORA W yz w a l a n i e p r z e d s iębi o r c z ości i zaangażow a n i a t e c h n i k ów I n t e r n a l i z a t o r U D A- P O K L. 0 2. 0 1. 0 1-0 0-0 1 5 / 1 2-0 1 INSTRUKCJA WDROŻENIA INTERALIZATORA M

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW WDROŻENIE INTERALIZATORA

STUDIUM PRZYPADKÓW WDROŻENIE INTERALIZATORA W yz w a l a n i e p r z e d s iębi o r c z ości i zaangażow a n i a t e c h n i k ów T e c H R e l a c j e U D A- P O K L. 0 2. 0 1. 0 1-0 0-0 1 5 / 1 2-0 1 STUDIUM PRZYPADKÓW WDROŻENIE INTERALIZATORA

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

System premiowania na jakich zasadach go oprzeć, aby był efektywny dla firmy i motywował handlowców

System premiowania na jakich zasadach go oprzeć, aby był efektywny dla firmy i motywował handlowców II Forum Szefów Sprzedaży System premiowania na jakich zasadach go oprzeć, aby był efektywny dla firmy i motywował handlowców 20 listopada 2015 r., Warszawa Prelegent: Teresa Horbaczewska Case study Firma

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku

Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku 1 Patronat medialny: 2 O badaniu Badanie Praktyki wynagradzania pracowników sprzedaży w 2013 roku zorganizowane zostało przez firmy Sedlak & Sedlak oraz Aon Hewitt. Celem badania było zebranie informacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie

WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie Urząd Gminy Ornontowice WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie 01 31 marzec 2017 r. Ornontowice 2017 r. Strona 1 / 13 I. Wstęp Badanie ankietowe satysfakcji klienta

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym

RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ. Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym RAPORT 2014 OCENA I ROZWÓJ Kompetencje kadry kierowniczej w sektorze rolniczym W związku z rozwojem koncepcji zrównoważonego rolnictwa (sustainable agriculture) zespół Gamma Consulting przeprowadził diagnozę

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w gospodarce

Wynagrodzenia w gospodarce Wynagrodzenia w gospodarce Gorzów Wielkopolski, 23.04.2016r. PREMIA Slajd nr 2 Premia jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej, a uzależniony

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY nia Warszawa I miejsce w rankingu 23-24 października Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

X Krakowskie Forum Wynagrodzeń

X Krakowskie Forum Wynagrodzeń Maj 2015 X Krakowskie Forum Wynagrodzeń Kluczowe mierniki efektywności systemu wynagrodzeń przykłady z firm Maciej Rosa, InConsulting Maciej Rosa Partner Zarządzający tel. kom. 0 669 996 779 e-mail: maciej.rosa@inconsulting.pl

Bardziej szczegółowo

Kontekst innowacyjnego produktu:

Kontekst innowacyjnego produktu: IP4 KARTA ROZWOJU PRACOWNIKA Kontekst innowacyjnego produktu: Karta (IP4) jest produktem finalnym w zakresie określenia rozwoju z poziomu pracownika i pracodawcy. Narzędzie będzie służyć nie tylko ocenie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy Regulamin Sprzedaży premiowej Akuna Start Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Akuna Start organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Standard usługi informacyjnej opieka nad klientem Załącznik nr.. do aneksu nr do Umowy nr PK/2.2.1/2012/../ Załącznik nr 2b do umowy o udzielnie wsparcia Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Grażyna Strózik, menedżer zarządzania relacjami, Departament CRM i Wsparcia Sprzedaży, Bank Zachodni WBK SA Agnieszka Jóźwik, Dyrektor Programowy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14marca 2012 rok Proces certyfikacji Niezbędna część produktu innowacyjnego Certyfikacja jako narzędzie włączania produktu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu Temat szkolenia nieformalnego: Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu. Cele szkolenia Celem szkolenia jest podwyższenie poziomu kompetencji, ważnych z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności I. Informacje ogólne. Nazwa i adres Zamawiającego: BIMs PLUS Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY W GMINIE STRYSZÓW BADANIE NA WEJŚCIU SUCHA BESKIDZKA, GRUDZIEŃ 2013 R. 1. Wstęp Prezentowany raport to opracowanie wyników badania ankietowego

Bardziej szczegółowo

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben

Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie. Grupa Raben Jak żyć wartościami w rozwijającej się organizacjiwdrożenie wartości w Grupie Raben Alina Dembińska Grupa Raben Krzysztof Pimpicki 4 Results Czym zajmuje się Grupa Raben? Grupa Raben Doświadczenie - 75

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

ZAPYTANIE OFERTOWE. DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J SKUTECZNA KOMUNIKACJA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w różnych obszarach m.in. Prezesi Zarządu, Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

IP7 Karta potwierdzania rozwoju pracownika

IP7 Karta potwierdzania rozwoju pracownika IP7 Karta potwierdzania rozwoju pracownika Kontekst innowacyjnego produktu: Karta (IP7) jest produktem finalnym w zakresie realizacji rozwoju zawodowego pracownika. Narzędzie opisuje proces rozwoju pracownika

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

System podnoszenia kompetencji pracowników w Urzędzie Miejskim w Gliwicach

System podnoszenia kompetencji pracowników w Urzędzie Miejskim w Gliwicach System podnoszenia kompetencji pracowników w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Zadowolenie pracowników z proponowanych przez UM form rozwoju zawodowego na podstawie badania satysfakcji pracowników Lata 2010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 181/2016 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie planowania zatrudnienia i rozwoju kompetencji kadr

ZARZĄDZENIE NR 181/2016 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie planowania zatrudnienia i rozwoju kompetencji kadr ZARZĄDZENIE NR 181/2016 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie planowania zatrudnienia i rozwoju kompetencji kadr Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. /2014

Zarządzenie nr. /2014 Zarządzenie nr. /2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia. w sprawie regulaminu premiowania pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie niebędących

Bardziej szczegółowo

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników

Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników Inteligentne zarządzanie efektywnością pracowników SMART Performance Management Bieżący monitoring przebiegu pracy i procesów Szybka i łatwa ocena rezultatów pracy Koncentracja na kluczowych celach organizacji

Bardziej szczegółowo

Outplacement Wyniki ankiety

Outplacement Wyniki ankiety Outplacement Wyniki ankiety Informacje o ankiecie CEL przeprowadzenia ankiety: Zweryfikowanie oczekiwań klientów wobec programów outplacement Ankieta została przeprowadzona w dniach 1 kwietnia 23 maja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI BARBARA KUBICKA - KLUCZNY Cross-coaching nowoczesne narzędzie rozwoju w organizacji Zarówno o coachingu indywidualnym jak i zespołowym powiedziano

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2009 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczym urzędniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI Załącznik do Zarządzenia nr 17 / 2014 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 13 marca 2014r. REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

Bardziej szczegółowo

AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2013

AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce AudIT najlepsze miejsce pracy IT w Polsce 2013 30 września 2013 Wzrost liczby klientów Tworzenie dobrze funkcjonującej organizacji sprzyja osiąganiu wzrostu Nowe rynki 4 2 3 Nowi klienci 0 Nowe produkty i usługi 1 Dzisiejszy biznes Lojalność i większe

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY nia Warszawa I miejsce w rankingu 23-24 października Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni X SPOTKANIE EKSPERCKIE System ocen pracowniczych metodą 360 stopni Warszawa, 16.09.2011 Prezentacja wyników badania ankietowego dr Victor Wekselberg dr Diana Malinowska Ankieta: System ocen pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PROCES SZKOLENIOWY ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb bazując na HPI metodologii, która jest wykorzystywana obecnie na rynku i daje bardzo dużo informacji źródłowych

Bardziej szczegółowo

3 Klucze biznesowego partnerstwa HR w projektach rozwojowych - Paradoks ulubionej przez Zarządy Zasady 70/20/10

3 Klucze biznesowego partnerstwa HR w projektach rozwojowych - Paradoks ulubionej przez Zarządy Zasady 70/20/10 3 Klucze biznesowego partnerstwa HR w projektach rozwojowych - Paradoks ulubionej przez Zarządy Zasady 70/20/10 PAWEŁ KOPIJER, Warszawa 20 VI 2016 Klucz nr 1 Definiuj cele biznesowe dla projektów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi

Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi Sławomir Brzózka, Umbrella Consulting; Stanisława Szołtysek, Kierownik programu, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

REKOMENDOWANE MODELE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DEALERA UCZESTNICZĄCYCH W SPRZEDAŻY USŁUG I PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

REKOMENDOWANE MODELE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DEALERA UCZESTNICZĄCYCH W SPRZEDAŻY USŁUG I PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH REKOMENDOWANE MODELE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DEALERA UCZESTNICZĄCYCH W SPRZEDAŻY USŁUG I PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Rekomendowane systemy wynagrodzeń zostały opracowane w oparciu o następujące założenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13

Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 Toruń, dnia 24.11.2012 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 2/HR/126/12/13 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Definicja testu psychologicznego

Definicja testu psychologicznego Definicja testu psychologicznego Badanie testowe to taka sytuacja, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu jakim jest jej ocena. Jest to sytuacja tworzona specjalnie dla celów diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE W SŁUŻBIE PARTNERSTWA HR Z BIZNESEM. Katarzyna Mirkiewicz

KOMPETENCJE COACHINGOWE W SŁUŻBIE PARTNERSTWA HR Z BIZNESEM. Katarzyna Mirkiewicz KOMPETENCJE COACHINGOWE W SŁUŻBIE PARTNERSTWA HR Z BIZNESEM Katarzyna Mirkiewicz 19.11.2014 Agenda Trudności w budowaniu partnerstwa Rola działu HR Czym jest partnerstwo? Jak budować partnerstwo? Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Cykl organizacyjny le Chateliera

Cykl organizacyjny le Chateliera Cykl organizacyjny le Chateliera Cykl organizacyjny Cykl określa etapy postępowania, które należy zachować, jeśli się chce, aby jakiekolwiek działanie przebiegało w sposób sprawny. 1 Etapy w cyklu organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Ul. Stalmacha Katowice Tel / , Fax /

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Ul. Stalmacha Katowice Tel / , Fax / Raport z identyfikacji dobrych praktyk w obszarze XV. Organizacja pracy urzędu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu

Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WK-P na lata z dnia 1 września 2016 r. Kryteria szczegółowe wyboru projektu Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałanie: 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Oferta badania enps. 1

Oferta badania enps.  1 www.wskazniklojalnosci.pl 1 Jaki problem rozwiązuje badanie enps? Pracownicy są kluczowym zasobem każdej firmy. Większość zarządzających wie o tym, że sceptycyzm pracowników z czasem przekłada się też

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE Z E-LEARNING.PL MECHANIZMY GRYWALIZACJI W PROCESACH E-LEARNGOWYCH

ŚNIADANIE Z E-LEARNING.PL MECHANIZMY GRYWALIZACJI W PROCESACH E-LEARNGOWYCH ŚNIADANIE Z E-LEARNING.PL MECHANIZMY GRYWALIZACJI W PROCESACH E-LEARNGOWYCH Po co komu grywalizacja Według Instytutu Gallupa, aż 63% pracowników na świecie jest niezaangażowanych w swoją pracę, a 23% pracowników

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie

ZAPROSZENIE. Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie ZAPROSZENIE Do testowania rozwiązań w ramach projektu Dialog generacji efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie 1 Materiał dystrybuowany bezpłatnie 2 Szanowni Państwo, Firma doradcza HRP Group

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Wójt (-) Jerzy Ulbin

Wójt (-) Jerzy Ulbin ZARZĄDZENIE NR 0050.102. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 września 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Trzy klucze efektywności projektów szkoleniowo-rozwojowych Transformacja: OD SZKOLEŃ DLA AKTYWNOŚCI DO SZKOLEŃ DLA EFEKTÓW

Trzy klucze efektywności projektów szkoleniowo-rozwojowych Transformacja: OD SZKOLEŃ DLA AKTYWNOŚCI DO SZKOLEŃ DLA EFEKTÓW Trzy klucze efektywności projektów szkoleniowo-rozwojowych Transformacja: OD SZKOLEŃ DLA AKTYWNOŚCI DO SZKOLEŃ DLA EFEKTÓW Jakie są wyniki firm z Górnego Śląska na tle rynku w 2015? Żeby móc pokazać partnerom

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1. ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTU W ZAKRESIE GOTOŚCI FIRM DO WDROŻENIA ZMIAN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTU W ZAKRESIE GOTOŚCI FIRM DO WDROŻENIA ZMIAN Załącznik do Decyzji nr 4 Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG AUDYTU W ZAKRESIE GOTOŚCI FIRM DO WDROŻENIA ZMIAN w ramach Projektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 : Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD KOLD.

Załącznik nr 2 : Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD KOLD. Załącznik nr 2 : Procedury dokonywania i monitoringu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD KOLD. 1. Opis elementów funkcjonowania LGD, które będą podlegać - wraz z opisem procedury: sposobami działania, odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY WIELOWYMIAROWEJ

ARKUSZ OCENY WIELOWYMIAROWEJ ARKUSZ OCENY WIELOWYMIAROWEJ www.fim.org.pl Lublin, luty 2015 r. Spis treści: Wprowadzenie... 3 Cel arkusza oceny wielowymiarowej... 4 Metodyka opracowania wskaźników arkusza oceny wielowymiarowej... 5

Bardziej szczegółowo

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit Tylko funkcjonalność Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do zarządzania Kapitałem Ludzkim. Nasza

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Lp Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo