SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie Zamawiający: INSPEKTORAT UZE3RPJENIA KANCELA A JAWNA... SKARB PAŃSTWA INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 arszawa I /JA iu.oiizemon.oy.pl N rjl J....1/t., tel CL-O9 Warszawa faks zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczna I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa - dostawa sprzętu i oprogramowania zabezpieczającego środowisko sieciowe zawierająca: licencji oprogramowania; - dostawę - dostawę - specjalistyczne sprzętu informatycznego; szkolenia. oprogramowania i sprzętu do rozbudowy eksploatowanego systemu zarządzania siecią MIL-WAN zawierająca: - dostawę - dostawę - konfigurację - usługi - prace - dokumentację - usługi - specjalistyczne licencji oprogramowania; sprzętu informatycznego; oraz integrację modułów zarządzania; analityczne; programistyczne; powykonawczą; wsparcia technicznego i serwisowego; szkolenia. 2. Oferowany wraz z oprogramowaniem sprzęt musi być fabrycznie nowe, wyprodukowany po 1 stycznia 2011 r. w I kategorii (nieużywany), skonfigurowany i uruchomiony (przetestowany) przez producenta sprzętu oraz musi spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone przez producenta sprzętu jak i producenta oprogramowania. 3. Zakres przedmiotowy zamówienia (wymagania, parametry techniczno-eksploatacyjne) określone zostały w załącznikach nr I A i 1 B do SIWZ - umowy ). załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ ( Wzór ( Wymagania techniczne ) i 4. Wymagania Zamawiającego w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wyszczególnione w załączniku nr 1 A, IB do SIWZ parametry techniczne określają minimalne wymagania Zamawiającego. 2) Oferowane wyroby muszą spełniać wszystkie wymagania określone ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. strona 1

2 w w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 935, z póź. zm.) w szczególności muszą spełniać warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r.nr 155, poz. 1089). 3) Zamawiający dopuszcza oferowanie innych parametrów (wyposażenia) niż żądane, jednak muszą to być parametry (wyposażenie) równoważne lub jakościowo i technicznie korzystniejsze dla Zamawiającego. 4) Zamawiający wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w miejscu wskazanym przez użytkownika (zgłaszającego wadę) z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa. Szczegółowe wymagania gwarancyjno-serwisowe opisane są w załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ ( Wzór umowy ). 5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji. II. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielono na 2 zadania: Zadanie nr 1 obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania zabezpieczającego środowisko sieciowe zakresie określonym w załączniku nr 1A do SIWZ. Zadanie nr 2 obejmuje dostawę oprogramowania i sprzętu do rozbudowy eksploatowanego systemu zarządzania siecią MIL-WAN załączniku nr lb do SIWZ. zakresie określonym w 2. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. III. Informacja o zamówieniach uzupełniających. Zamawiaj ący nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. IV. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia 30 dni od daty zawarcia umowy. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; strona 2

3 w w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdowania się sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust.1 ustawy, Zamawiający wymaa aby wykonawca: posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: dla Zadania 1: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, dwie (2) dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę sprzętu i oprogramowania zabezpieczającego środowisko sieciowe o wartóści co najmniej ,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda; znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał był środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych); ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). dla Zadania 2: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, dwie (2) dostawy odpowiadaj ące swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. rozbudowa systemu zarządzania w sieci o wartości co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) każda; znąj dował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych); był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów (Część VII SIWZ). 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, składając ponadto dokumenty o których mowa w 1 ust. 3 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, wjakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817). 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy każdy podmiot (dotyczy również wykonawców określonych w art. 23 oraz podmiotów wskazanych w art. 26 ust. 2b ustawy) musi strona 3

4 na zgodnie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składając dokumenty o których mowa w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumeniy mogą być składane oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maję dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udzialu w postępowaniu. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w części VI, Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju, dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. Nr 226, poz. 1817), zwanym dalej Rozporządzeniem, żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 4 do SIWZ; ze wzorem stanowiącym 2) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie załączniku nr 6 do SIWZ; z opisem zawartym w Części VI pkt I SIWZ 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w Części VI pkt 1 SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem * 1 ust. 3 Rozporządzenia; 5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodńie z opisem zawartym w Części VI pkt 1 SIWZ; 6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 7) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; decyzji właściwego organu wystawionego 8) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, strona 4

5 składa wystawiony wystawione wystawionego wystawiony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie wcześniej niż 9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - upływem terminu składania ofert; 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. I pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby wchodzące w skład podmiotów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym się je organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: 1) w pkt 6-8 i pkt 10 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, decyzji właściwego organu 2) pkt 9 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; wystawiony zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy upływem terminu składania ofert. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania terminach określonych w ust. 3. wystawionych strona 5

6 wadium wadium Lilianna SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z wykonawcami: 1) pisemnie; 2) za pośrednictwem a; 3) za pośrednictwem faksu. 2. Wszelkie informacje udzielane drogą telefoniczną nie sąwiążące dla Zamawiającego. 3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie wjęzyku polskim na adres Zamawiającego: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA nr sprawy IU/454/yII-53/ZOJPN/AE/DOSJK/2011 nr faksu iu.oiizemon.goy.pl 4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Przewodniczący komisji Sekretarz komisji Marta OCHAL tel ; NIEPORĘCKA tel Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie X. Wymagania dotyczące wadium. Wadium: nr 7028 w wysokości ,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych) - zadanie nr 1; nr 7030 w wysokości ,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) - zadanie nr 2; należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w Części XIII specyfikacji (SIWZ). Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium na więcej niż jedno zadanie należy zsumować wartość wadium oraz podać numer wadium dla każdego oferowanego zadania, których dane wadium dotyczy (wymieniając je po przecinku). 2. Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 1/7 pokój nr 119 z dopiskiem: Wadium nr w przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania i systemów zarządzania dla sieci informatycznych resortu obrony narodowej - nr postępowania IU/454/VII 53/ZO1PN/AEJDOSJKI2O Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. strona 6

7 stanowiące SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 6. Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony - XI. Termin zwiazania ofertą. art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najniniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się o przedłużenie terminu na oznaczony okres, nie dłużej niż 60 dni. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. XII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 2. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 4. Ofertę oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, należy wypełnić ściśle według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w treści tych dokumentów. Zmiany nie mogą być dokonywane bez zgody Zamawiającego. 5. Ofertę wraz z dokumentami, oświadczeniami oraz załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania i systemów zarządzania dla sieci informatycznych resortu obrony narodowej - nr postępowania: IU/454/VII-51/ZOIPN/AE/DOS/ K/2011 Zadanie nr. 6. Wskazanym jest, aby wszystkie strony oferty i załączników stanowiących jej integralną część były ponumerowane i parafowane przez osobę(-by) podpisującą(-ce) ofertę oraz powpinane w kolejności do segregatora, skoroszytu, itp. 7. Wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie elektronicznej (np. na CD) w formacie PDF. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 9. Wymagania określone w pkt 6-7 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 10. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej załącznik nr 7 do SIWZ. li. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom strona 7

8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do oferty. 12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 13. Wzory załączników nie mogą być zmieniane bez zgody Zamawiaj ącego XIII. Miejsce i termin skiadania ofert. 1. Oferty należy składać w godz i w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie lub przesyłać pocztą na adres: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA Kancelaria Inspektoratu Uzbrojenia 2. Termin składania ofert upływa w dniu godz. 09:00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). 3. W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w ust.2 Zamawiający niezwłocznie go poinformuje o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. 4. Otwarcie ofert nastajń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie w pok. 019 dnia godz. 10:00. XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Cena oferty to cena wyrażona w jednostkach pieniężnych (w walucie polskiej), uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. 2. Cena oferty musi zawierać w sobie całkowitą jej kalkulację, tj. wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (dostawa sprzętu, wsparcie techniczne i usługa serwisowa). 3. Przy wyliczaniu ceny oferty, na każdym etapie wyliczania ceny, należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom, z zastrzeżeniem części XVI pkt 4. XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca. Rozliczenia finansowe będą realizowane tylko w walucie polskiej (PLN). XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium ceny, o znaczeniu 100%. 2. Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według następującego wzoru: strona 8

9 ilość szczegółowe najniższa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA gdzie: Co=Cmin/Cb* 100 pkt C0 uzyskanych punktów, C min cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, C b cena oferty badanej. 3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium óceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na wartość punktową oferty (bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru określonego w pkt. 2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wyliczona zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału, jest największa. XVII. Aukcja elektroniczna Dane wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i nie mają dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) celem ich zarejestrowania w systemie. Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa użytkownika z hasłem) oraz bezpłatne instrukcje obsługi tego systemu zostaną im przesłane droga elektroniczną przez PWPW. 2. Wykonawcy mogą wziąć udział w odpłatnym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu aukcyjnego informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) PWPW udziela także informacji technicznych związanych z przygotowaniem stanowisk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym pod numerem telefonu: +48 (22) lub em: aukcjepwpw.pl. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia ofert w trakcie trwania aukcji elektronicznej, np. awaria urządzeń informatycznych wykonawcy, awaria łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączenia się z platformą aukcyjną. 4. Zamawiający powtórzy aukcję elektroniczną tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW. 5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych do udziału w aukcji elektronicznej: 1) Komputer osobisty klasy PC o minimalnych parametrach technicznych: a) Procesor z zegarem 1 GHz; b) 256 MB pamięci RAM. 2) Zainstalowane oprogramowanie: a) system operacyjny Windows 2000 lub nowszy; b) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6 SP1; c) środowisko Java Runtime Enyiroment w najnowszej dostępnej wersji. 3) Łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbps. 4) Konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej Użytkownika musi zapewnić stabilny dostęp stacji roboczej Użytkownika do wszystkich komponentów Systemu PPP. W szczególności w przypadku stosowania serwera Proxy należy upewnić się, czy nie zakłóca on dostępu do żadnego z elementów Systemu PPP. 5) Ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawą o strona 9

10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA podpisie elektronicznym). 6. Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postąpień, czas trwania aukcji i warunki jej zamknięcia zostaną przekazane wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. 7. Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej, składają kolejne korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej - w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. 8. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej, określonego w Rozdziale XVI SIWZ. XVIIL Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 na stronie Zamawiaj ącego. 2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub em, w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy. 3. Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania umowy z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy. 4. Wybrany wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w Zaproszeniu do podpisania umowy. XIX. Wymagania dotyczace zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed terminem podpisania umowy na zasadach określonych dla wadium jak w pkt. X - wzór gwarancji określa załącznik nr 9 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) wartości zamówienia. O konieczności wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 3. Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni od dnia upływu strona 10

11 XX. XXI. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA okresu rękojmi. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załączniki nr 2A i 2B do specyfikacji. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcom, a także innym osobom, których, interes prawny doznał uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Załączniki: Zał. 1 - wymagania Zał. 2 - wzór Zał. 3 - formularz Zał. 4 - oświadczenie Zał. 5 - oświadczenie Zał. 6 - wykaz Zał. 7 - oświadczenie Zał. 8 - wzór Zał. 9 - wzór techniczne (Ii IB) umowy (2A i 2B) ofertowy o spełuieniu warunków udziału w postępowaniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonanych dostaw wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej gwarancji przetargowej należytego zabezpieczenia wykonania umowy PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OJx Lilianna OCHAL strona 11

12 SolarWinds - 3 wsparcie - szkolenie licencja Załącznik nr lado SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Ilość kpi. Konfiguracja wg załącznika lub norma techniczna E-policy Orchestrator - McAfee Server McAfee E-Policy Orchestrator (epo) Server 4.5 (Build 937). Wymagania dodatkowe: obsługa 100 stacji roboczych; letnie wsparcie techniczne McAfee Platinum Enterprise Suport; - szkolenie z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień. 2. McAfee VirusScan Enterprise 100 McAfee VirusScan Enterprise y. 8.7i Wymagania dodatkowe: - 3 letnie wsparcie techniczne McAfee Platinum Enterprise Suport; - szkolenie z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień. 3 System kontroli dostępu do - urządzeń końcowych - licencja Checkpoint Endpoint Security R73 HFAI Wymagania dodatkowe: na 100 urządzeń końcowych; techniczne i inżynierskie przez 3 lata; z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień. - 4 Skaner sieciowy GFI LAN Guard 2011 lub produkt równoważny Wymagania dodatkowe: na 100 hostów; - wsparcie techniczne i inżynierskie przez 3 tata; - szkolenie z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień. 5 Oprogramowanie do zarządzania siecią - Engineers Toolsety.10 lub produkt SolarWinds równoważny Wymagania dodatkowe: wsparcie techniczne i inżynierskie przez 3 lata; - szkolenie z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień. 6 Oprogramowanie do analizy - ruchu sieciowego NetFlow Traffic Analyzer lub produkt równoważny Wymagania dodatkowe: licencja na 150 hostów; - wsparcie techniczne i inżynierskie przez 3 lata; - szkolenie z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień. Urządzenie Cisco lronport 8670 z modułami Web Usage Control, Web Reputation, McAfee i Urządzenie do kontroli Webroot ruchu sieciowego i ochrony 7. sieci przed 2 Wymagania dodatkowe: - oprogramowaniem licencia na uzytkownikow; - złośliwym 3 letnie wsparcie techniczne Platinum; - szkolenie z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień.