SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie Zamawiający: INSPEKTORAT UZE3RPJENIA KANCELA A JAWNA... SKARB PAŃSTWA INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 arszawa I /JA iu.oiizemon.oy.pl N rjl J....1/t., tel CL-O9 Warszawa faks zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczna I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa - dostawa sprzętu i oprogramowania zabezpieczającego środowisko sieciowe zawierająca: licencji oprogramowania; - dostawę - dostawę - specjalistyczne sprzętu informatycznego; szkolenia. oprogramowania i sprzętu do rozbudowy eksploatowanego systemu zarządzania siecią MIL-WAN zawierająca: - dostawę - dostawę - konfigurację - usługi - prace - dokumentację - usługi - specjalistyczne licencji oprogramowania; sprzętu informatycznego; oraz integrację modułów zarządzania; analityczne; programistyczne; powykonawczą; wsparcia technicznego i serwisowego; szkolenia. 2. Oferowany wraz z oprogramowaniem sprzęt musi być fabrycznie nowe, wyprodukowany po 1 stycznia 2011 r. w I kategorii (nieużywany), skonfigurowany i uruchomiony (przetestowany) przez producenta sprzętu oraz musi spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone przez producenta sprzętu jak i producenta oprogramowania. 3. Zakres przedmiotowy zamówienia (wymagania, parametry techniczno-eksploatacyjne) określone zostały w załącznikach nr I A i 1 B do SIWZ - umowy ). załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ ( Wzór ( Wymagania techniczne ) i 4. Wymagania Zamawiającego w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wyszczególnione w załączniku nr 1 A, IB do SIWZ parametry techniczne określają minimalne wymagania Zamawiającego. 2) Oferowane wyroby muszą spełniać wszystkie wymagania określone ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. strona 1

2 w w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 935, z póź. zm.) w szczególności muszą spełniać warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007 r.nr 155, poz. 1089). 3) Zamawiający dopuszcza oferowanie innych parametrów (wyposażenia) niż żądane, jednak muszą to być parametry (wyposażenie) równoważne lub jakościowo i technicznie korzystniejsze dla Zamawiającego. 4) Zamawiający wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji na terenie całego kraju. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w miejscu wskazanym przez użytkownika (zgłaszającego wadę) z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa. Szczegółowe wymagania gwarancyjno-serwisowe opisane są w załącznikach nr 2A i 2B do SIWZ ( Wzór umowy ). 5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji. II. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielono na 2 zadania: Zadanie nr 1 obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania zabezpieczającego środowisko sieciowe zakresie określonym w załączniku nr 1A do SIWZ. Zadanie nr 2 obejmuje dostawę oprogramowania i sprzętu do rozbudowy eksploatowanego systemu zarządzania siecią MIL-WAN załączniku nr lb do SIWZ. zakresie określonym w 2. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. III. Informacja o zamówieniach uzupełniających. Zamawiaj ący nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. IV. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia 30 dni od daty zawarcia umowy. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy oraz spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; strona 2

3 w w SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdowania się sytuacji ekonomicznej i finansowej. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w art. 22 ust.1 ustawy, Zamawiający wymaa aby wykonawca: posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: dla Zadania 1: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, dwie (2) dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dostawę sprzętu i oprogramowania zabezpieczającego środowisko sieciowe o wartóści co najmniej ,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda; znajdował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał był środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych); ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). dla Zadania 2: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie, dwie (2) dostawy odpowiadaj ące swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. rozbudowa systemu zarządzania w sieci o wartości co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) każda; znąj dował się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, tj.: posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych); był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów (Część VII SIWZ). 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, składając ponadto dokumenty o których mowa w 1 ust. 3 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, wjakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817). 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy każdy podmiot (dotyczy również wykonawców określonych w art. 23 oraz podmiotów wskazanych w art. 26 ust. 2b ustawy) musi strona 3

4 na zgodnie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składając dokumenty o których mowa w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumeniy mogą być składane oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maję dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udzialu w postępowaniu. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w części VI, Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju, dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. Nr 226, poz. 1817), zwanym dalej Rozporządzeniem, żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 4 do SIWZ; ze wzorem stanowiącym 2) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie załączniku nr 6 do SIWZ; z opisem zawartym w Części VI pkt I SIWZ 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzających wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy zgodnie z opisem zawartym w Części VI pkt 1 SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem * 1 ust. 3 Rozporządzenia; 5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodńie z opisem zawartym w Części VI pkt 1 SIWZ; 6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 7) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; decyzji właściwego organu wystawionego 8) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, strona 4

5 składa wystawiony wystawione wystawionego wystawiony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie wcześniej niż 9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - upływem terminu składania ofert; 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. I pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby wchodzące w skład podmiotów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym się je organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: 1) w pkt 6-8 i pkt 10 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, decyzji właściwego organu 2) pkt 9 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; wystawiony zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy upływem terminu składania ofert. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania terminach określonych w ust. 3. wystawionych strona 5

6 wadium wadium Lilianna SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z wykonawcami: 1) pisemnie; 2) za pośrednictwem a; 3) za pośrednictwem faksu. 2. Wszelkie informacje udzielane drogą telefoniczną nie sąwiążące dla Zamawiającego. 3. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie wjęzyku polskim na adres Zamawiającego: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA nr sprawy IU/454/yII-53/ZOJPN/AE/DOSJK/2011 nr faksu iu.oiizemon.goy.pl 4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Przewodniczący komisji Sekretarz komisji Marta OCHAL tel ; NIEPORĘCKA tel Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie X. Wymagania dotyczące wadium. Wadium: nr 7028 w wysokości ,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych) - zadanie nr 1; nr 7030 w wysokości ,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) - zadanie nr 2; należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w Części XIII specyfikacji (SIWZ). Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium na więcej niż jedno zadanie należy zsumować wartość wadium oraz podać numer wadium dla każdego oferowanego zadania, których dane wadium dotyczy (wymieniając je po przecinku). 2. Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 1/7 pokój nr 119 z dopiskiem: Wadium nr w przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania i systemów zarządzania dla sieci informatycznych resortu obrony narodowej - nr postępowania IU/454/VII 53/ZO1PN/AEJDOSJKI2O Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. strona 6

7 stanowiące SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 6. Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony - XI. Termin zwiazania ofertą. art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najniniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się o przedłużenie terminu na oznaczony okres, nie dłużej niż 60 dni. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. XII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 2. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 4. Ofertę oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, należy wypełnić ściśle według niniejszych wymagań, bez dokonywania zmian w treści tych dokumentów. Zmiany nie mogą być dokonywane bez zgody Zamawiającego. 5. Ofertę wraz z dokumentami, oświadczeniami oraz załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania i systemów zarządzania dla sieci informatycznych resortu obrony narodowej - nr postępowania: IU/454/VII-51/ZOIPN/AE/DOS/ K/2011 Zadanie nr. 6. Wskazanym jest, aby wszystkie strony oferty i załączników stanowiących jej integralną część były ponumerowane i parafowane przez osobę(-by) podpisującą(-ce) ofertę oraz powpinane w kolejności do segregatora, skoroszytu, itp. 7. Wskazanym jest załączenie kopii oferty (po jej podpisaniu) w formie elektronicznej (np. na CD) w formacie PDF. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 9. Wymagania określone w pkt 6-7 nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 10. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej załącznik nr 7 do SIWZ. li. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom strona 7

8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do oferty. 12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 13. Wzory załączników nie mogą być zmieniane bez zgody Zamawiaj ącego XIII. Miejsce i termin skiadania ofert. 1. Oferty należy składać w godz i w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Inspektoratu Uzbrojenia, ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie lub przesyłać pocztą na adres: INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA Kancelaria Inspektoratu Uzbrojenia 2. Termin składania ofert upływa w dniu godz. 09:00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). 3. W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w ust.2 Zamawiający niezwłocznie go poinformuje o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. 4. Otwarcie ofert nastajń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie w pok. 019 dnia godz. 10:00. XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Cena oferty to cena wyrażona w jednostkach pieniężnych (w walucie polskiej), uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. 2. Cena oferty musi zawierać w sobie całkowitą jej kalkulację, tj. wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (dostawa sprzętu, wsparcie techniczne i usługa serwisowa). 3. Przy wyliczaniu ceny oferty, na każdym etapie wyliczania ceny, należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena oferty będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom, z zastrzeżeniem części XVI pkt 4. XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca. Rozliczenia finansowe będą realizowane tylko w walucie polskiej (PLN). XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według kryterium ceny, o znaczeniu 100%. 2. Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według następującego wzoru: strona 8

9 ilość szczegółowe najniższa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA gdzie: Co=Cmin/Cb* 100 pkt C0 uzyskanych punktów, C min cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, C b cena oferty badanej. 3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. W przypadku gdy w postępowaniu wpłyną co najmniej trzy (3) oferty niepodlegające odrzuceniu, zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Kryterium óceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny, przeliczanej automatycznie na wartość punktową oferty (bez ingerencji Zamawiającego) według wzoru określonego w pkt. 2, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa, wyliczona zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału, jest największa. XVII. Aukcja elektroniczna Dane wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i nie mają dostępu do systemu aukcyjnego, zostaną przesłane do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) celem ich zarejestrowania w systemie. Dane dostępowe do systemu aukcyjnego (nazwa użytkownika z hasłem) oraz bezpłatne instrukcje obsługi tego systemu zostaną im przesłane droga elektroniczną przez PWPW. 2. Wykonawcy mogą wziąć udział w odpłatnym szkoleniu dotyczącym obsługi systemu aukcyjnego informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 (22) PWPW udziela także informacji technicznych związanych z przygotowaniem stanowisk komputerowych do współpracy z systemem aukcyjnym pod numerem telefonu: +48 (22) lub em: aukcjepwpw.pl. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości złożenia ofert w trakcie trwania aukcji elektronicznej, np. awaria urządzeń informatycznych wykonawcy, awaria łącza, które wykonawca wykorzystuje do połączenia się z platformą aukcyjną. 4. Zamawiający powtórzy aukcję elektroniczną tylko w przypadku awarii systemu aukcyjnego, potwierdzonej przez PWPW. 5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych do udziału w aukcji elektronicznej: 1) Komputer osobisty klasy PC o minimalnych parametrach technicznych: a) Procesor z zegarem 1 GHz; b) 256 MB pamięci RAM. 2) Zainstalowane oprogramowanie: a) system operacyjny Windows 2000 lub nowszy; b) przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6 SP1; c) środowisko Java Runtime Enyiroment w najnowszej dostępnej wersji. 3) Łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kbps. 4) Konfiguracja infrastruktury teleinformatycznej Użytkownika musi zapewnić stabilny dostęp stacji roboczej Użytkownika do wszystkich komponentów Systemu PPP. W szczególności w przypadku stosowania serwera Proxy należy upewnić się, czy nie zakłóca on dostępu do żadnego z elementów Systemu PPP. 5) Ważny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (zgodny z ustawą o strona 9

10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA podpisie elektronicznym). 6. Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postąpień, czas trwania aukcji i warunki jej zamknięcia zostaną przekazane wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. 7. Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej, składają kolejne korzystniejsze postąpienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej - w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną. 8. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 9. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej, określonego w Rozdziale XVI SIWZ. XVIIL Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 na stronie Zamawiaj ącego. 2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub em, w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy. 3. Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania umowy z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy. 4. Wybrany wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w Zaproszeniu do podpisania umowy. XIX. Wymagania dotyczace zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed terminem podpisania umowy na zasadach określonych dla wadium jak w pkt. X - wzór gwarancji określa załącznik nr 9 do SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej ważności. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) wartości zamówienia. O konieczności wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 3. Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia będzie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni od dnia upływu strona 10

11 XX. XXI. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA okresu rękojmi. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załączniki nr 2A i 2B do specyfikacji. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcom, a także innym osobom, których, interes prawny doznał uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Załączniki: Zał. 1 - wymagania Zał. 2 - wzór Zał. 3 - formularz Zał. 4 - oświadczenie Zał. 5 - oświadczenie Zał. 6 - wykaz Zał. 7 - oświadczenie Zał. 8 - wzór Zał. 9 - wzór techniczne (Ii IB) umowy (2A i 2B) ofertowy o spełuieniu warunków udziału w postępowaniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonanych dostaw wykonawcy o ustanowieniu reprezentacji na czas trwania aukcji elektronicznej gwarancji przetargowej należytego zabezpieczenia wykonania umowy PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OJx Lilianna OCHAL strona 11

12 SolarWinds - 3 wsparcie - szkolenie licencja Załącznik nr lado SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Ilość kpi. Konfiguracja wg załącznika lub norma techniczna E-policy Orchestrator - McAfee Server McAfee E-Policy Orchestrator (epo) Server 4.5 (Build 937). Wymagania dodatkowe: obsługa 100 stacji roboczych; letnie wsparcie techniczne McAfee Platinum Enterprise Suport; - szkolenie z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień. 2. McAfee VirusScan Enterprise 100 McAfee VirusScan Enterprise y. 8.7i Wymagania dodatkowe: - 3 letnie wsparcie techniczne McAfee Platinum Enterprise Suport; - szkolenie z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień. 3 System kontroli dostępu do - urządzeń końcowych - licencja Checkpoint Endpoint Security R73 HFAI Wymagania dodatkowe: na 100 urządzeń końcowych; techniczne i inżynierskie przez 3 lata; z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień. - 4 Skaner sieciowy GFI LAN Guard 2011 lub produkt równoważny Wymagania dodatkowe: na 100 hostów; - wsparcie techniczne i inżynierskie przez 3 tata; - szkolenie z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień. 5 Oprogramowanie do zarządzania siecią - Engineers Toolsety.10 lub produkt SolarWinds równoważny Wymagania dodatkowe: wsparcie techniczne i inżynierskie przez 3 lata; - szkolenie z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień. 6 Oprogramowanie do analizy - ruchu sieciowego NetFlow Traffic Analyzer lub produkt równoważny Wymagania dodatkowe: licencja na 150 hostów; - wsparcie techniczne i inżynierskie przez 3 lata; - szkolenie z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień. Urządzenie Cisco lronport 8670 z modułami Web Usage Control, Web Reputation, McAfee i Urządzenie do kontroli Webroot ruchu sieciowego i ochrony 7. sieci przed 2 Wymagania dodatkowe: - oprogramowaniem licencia na uzytkownikow; - złośliwym 3 letnie wsparcie techniczne Platinum; - szkolenie z administrowania i obsługi dla 5 osób - co najmniej 3 dni po 8 godzin na dzień.

13 - - Załącznik nr lado SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 8 McAfee E-policy Orchestrator McAfee E-Policy Orchestrator (epo) Server (Build 937) Wymagania dodatkowe: co stacii roboczych: letnie wsoarcie techniczne obsłuaa 80 Enterprise Suport; szkolenie najmniej administrowania z 3 dni po 8 i McAfee obsługi godzin na dzień. Platinum dla osób McAfee VirusScan Enterprise ou McAfee VirusScan Enterprise Wymaaania dodatkowe: - 3 y. 8.7i letnie wsoarcie techniczne Platinum McAfee Enterprise Suport; Szkolenie administrowania - co najmniej z 3 dni po 8 obsłuqi dla godzin na dzień. i 7 osób 10. Skaner onhine iadomosci.. -. e-mai Trend ScanMail version 8.0 for MS 2007 Wymagania dodatkowe: Licencją dla 200 skrzynek Wsparcie techniczne Szkolenie co najmniej i z 3 dni po 8 administrowania inżynierskie przez obsłuqi godzin na dzień. i Exchange 3 lata. dla 7 osób System kontroli dostępu do urządzeń końcowych Checkpoint Endpoint Security R73 HFAI Wymagania dodatkowe: Licencja Wsparcie techniczne Szkolenie co najmniej 80 urządzeń końcowych. na i z 3 dni po 8 administrowania inżynierskie przez i obsługi dla godzin na dzień. 3 lata. 7 osób Uwaga: ilość kompletów nie dotyczy szkoleń. Zamawiający dopuszcza oprogramowanie równoważne pod względem realizowanych funkcji, jednak musi to być oprogramowanie dopuszczone certyfikowane w systemie PL-NOAN. i

14 Załącznik nr lb do SIWZ Wymagania techniczne Rozbudowa wykorzystywanego w sieci MIL-WAN systemu zarządzania Celem zamówienia jest rozbudowa istniejącego w Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT) systemu zarządzania sieciami oraz usługami teleinformatycznymi o moduły umożliwiające: zarządzanie konfiguracją i zmianą sieci eksploatowanych w resorcie obrony narodowej; i i elementy usług teleinformatycznych zarządzanie zdarzeniami, incydentami oraz problemami żwiązanymi z funkcjonowaniem eksploatowanych sieci oraz usług w resorcie obrony narodowej. Głównym zadaniem wdrażanych modułów będzie wspomaganie organów technicznych odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną resortu obrony narodowej w procesach rejestracji, obsługi oraz analizy zdarzeń, incydentów i problemów występujących w eksploatowanych sieciach teleinformatycznych oraz spójne zarządzanie konfiguracją i zmianą. i usługach Służby techniczne resortu obrony narodowej odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną poprzez wdrożenie modułu zarządzania konfiguracją i zmianą oraz modułu rejestracji zgłoszeń serwisowych zamierzają zwiększyć efektywność procesu zarządzania sieciami i usługami. Urządzenia końcowe wdrażanych modułów mogą być również wykorzystywane przez innych potencjalnych użytkowników czyn nie wspierających procesy zarządzania zdarzeniami/incydentami/problemami/konfiguracją/zmianą w sieciach i usługach eksploatowanych przez resort obrony narodowej oraz posłużyć mogą do delegowania odpowiedzialności za obsługę wspomnianych procesów w ramach segmentów eksploatowanych sieci.

15 Załącznik nr 1 B do SIWZ I Opis przedmiotu zamówienia Zakres rozbudowy obejmuje: 1.1 Dostawę oprogramowania, licencji oraz sprzętu do zarządzania konfiguracją, zmianą i wersjami - IBM Tiyoli Change and Configuration Management Database (CCMDB) y (lub wyższa) albo równoważne: Konfigurację oraz integrację modułu zarządzania konfiguracją z istniejącym systemem zarządzania; i zmianą Zasilanie bazy danych konfiguracji informacjami o elementach konfiguracyjnych (CI) pochodzących z udostępnionych przez Zamawiającego źródeł danych opisujących te elementy. Wykorzystanie istniejącego systemu poczty elektronicznej w zakresie wysyłania powiadomień z modułu rejestracji zmianą. Wykorzystanie usługi katalogowej (LDAP) w zakresie pobierania informacji zgłoszeń serwisowych oraz modułu zarządzania konfiguracją o użytkownikach, grupach i przynależności do nich; Zasilenie bazy danych konfiguracji informacją o bieżącej konfiguracji (Cl) sieci, usługi telefoni VoIP, środowiska blaciowego, usługi poczty elektronicznej, usługi elektronicznego obiegu dokumentów oraz usługi katalogowej; i 1.2 Dostawę oprogramowania, licencji oraz sprzętu do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi równoważny; - System Tiyoli Seryjce Request Manager (lub wyższa) albo Zestaw modułów programowo sprzętowych niezbędnych do zintegrowania Systemu rejestracji zgłoszeń serwisowych z funkcjonującymi w RCZSiUT aplikacjami wspomagającymi pracę obsług technicznych: Tiyoli Netcool Omnibus; Tiyoli Nelwork Manager, Tiyoli Netcool lmpact; Tiyoli Netcool Reporter, Tiyoli Composite Application Manager for Internet Seryice Monitoring oraz z aplikacją Tiyoli Change and Configuration Management Database, która znajduje się z zakresie wdrożenia opisanego w niniejszym OPZ.; Konfigurację oraz integrację modułu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi z istniejącym systemem zarządzania; 2

16 Załącznik nr IB do SIWZ 1.3 W ramach realizacji zamówienia, Oferent dostarczy wymagany do uruchomienia sprzęt i oprogramowanie oraz wykona usługi analityczne (związane z identyfikacją procesów realizowanych przez Zmianę Dyżurną RCZSiUT)I wdrożeniowe, integracyjne oraz serwisowe opisane w dalszej części specyfikacji wymagań; 1.4 Oferent wykona wszystkie prace konfiguracyjne i wdrożeniowe niezbędne dla dostosowania produktu do potrzeb zamawiającego określonych w niniejszym OPZ oraz w zatwierdzonym dokumencie będącym efektem usług analitycznych o których mowa w pkt Specyfikacja wymagań techniczno-funkcjonalnych 2.1 Charakterystyka istniejącego systemu zarządzania W chwili obecnej w skład systemu zarządzania wchodzą następujące komponenty oprogramowania funkcjonalnego: - Aplikacja - Aplikacja - Aplikacja - Aplikacja - Aplikacja - Aplikacja - Aplikacja - Aplikacja - Zestaw - Zestaw - Cisco IBM Tiyoli Netcool Omnibus 7.3 pracująca w konfiguracji failoyer; IBM Tiyoli Network Manager for lp 3.8; IBM Tiyoli Netcool WebGUI; IBM Tiyoli Netcool Impact 5.1; IBM Tiyoli Netcool Reporter 2.2; IBM Tiyoli Composite Application Manager for Internet Seryice Monitoring wraz z modułem Tiyoli Monitoring; CA E2E Console w wersji 6.2 (CA ehealth Network Performance Manager Suites); CA LiyeHealth w wersji 6.2 (CA ehealth Network Performance Manager Suites); sond MTTrapd i Sys log; Elementów Uniwersalnych System EDGE (CA ehealth Network Performance Manager Suites); Works LMS 2.5 R. 2.2 Wymagania ogólne W ramach wykonywanych prac Wykonawca: Dostarczy na własny koszt wymagany sprzęt oraz oprogramowanie do realizacji wdrożenia; Dostarczy wymagane licencje na produkt oraz wszelkie moduły dodatkowe wymagane do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów funkcjonalnie im równoważnych, integrujących się w pełni 3

17 Załącznik nr IB do SIWZ z zainstalowanymi w RCZSiUT aplikacjami funkcje użytkowe; oraz posiadających nie gorsze Przeprowadzi inwentaryzację RCZSiUT. Dokona opisu tych analityczne celem analitycznej dokona wdrożenia odpowiednia sporządzona procesów procesów zamodelowania procesów procesów systemie dokumentacja realizowanych przez i przeprowadzi w Po w oraz powinna analityczo-projektowa; systemie. zmianę dyżurną niezbędne prace części zostać Wykona usługi programistyczne, wdrożeniowe i integracyjne oraz zakończy odbiorczymi ustalonymi tworzenia dokumentacji projektowej. Usługi wdrożeniowe i integracyjne na pełnym zainstalowaniu oraz uruchomieniu konfiguracji komunikacji z pozostałymi komponentami funkcjonującymi w RCZSiUT oraz w zidentyfikowanych procesów; prace testami zamodelowaniu systemie Wykona projekt techniczny polskim. Projekt zatwierdzeniu powinien podlega opisać poniższe zagadnienia: podczas polegają systemu centralnego, oraz dokumentację powykonawczą Zamawiającego. przez w języku Projekt Opis kształtów z wdrażany system procesów zamodelowaniem MON, które być ich obsługi w systemie; mają wspierane przez Listę rodzajów użytkowników (ról) i ich uprawnień w systemie; Wykaz potrzeb szkoleniowych z MON; zakresu systemu dla pracowników Opis mechanizmów ochrony danych (kopie szyfrowanie komunikacji, etc.); bezpieczeństwa, Opis (np. serwerów) i oprogramowania (np. operacyjne), które mają być wykorzystywane do działania systemu; urządzeń systemy Specyfikację związanych z systemem wymagań i funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych MON pracy; sposobem jego Opracuje Bezpieczeństwa dokumenty w procedur bezpiecznej niezbędne zakresie do przygotowania Szczególnych Wymagań opisu architektury analizy ryzyka oraz eksploatacji.; systemu, W dokumentacji powykonawczej instrukcję zidentyfikowanych procesów), administratora oraz w języku polskim. Instrukcja podlega zatwierdzeniu zestawie (zestaw procedur managera systemu wykonaną przez Zamawiającego. dostarczy operatora 4

18 Załącznik nr lb do SIWZ 2.3 Wymagania funkcjonalne Moduł Zarządzania Konfiguracją i Zmianą (System) powinien zapewniać przechowywanie danych o jednostkach konfiguracji (Cl) takich jak: stacje robocze, serwery, urządzenia sieciowe, aplikacje Moduł powinien zapewniać przechowywanie danych o elementach konfiguracji pozyskanych w następujących trybach: - bezagentowego - ręcznego - importu automatycznego wykrywania (discoyering), wprowadzenia, danych z zewnętrznych źródeł takich jak: pliki tekstowe, bazy konfiguracji, bieżące wyniki rozpoznania sieci, informacji z urządzeń obsługujących protokół SNMP i interfejsów WMI nie wyłączając innych możliwości; Moduł powinien zapewniać automatyczne wykrywanie relacji oraz zależności pomiędzy elementami konfiguracji; Moduł musi umożliwiać dynamiczne rozszerzanie schematu danych o dodatkowe atrybuty. Rozszerzanie schematu powinno odbywać się z poziomu interfejsu graficznego systemu; Moduł powinien posiadać zintegrowany moduł zarządzania zasobami umożliwiający przechowywanie i przetwarzanie informacji o zasobach powiązanych z poszczególnymi jednostkami konfiguracji; Moduł musi umożliwiać wizualizację jednostek konfiguracji, ich relacji i systemów biznesowych w postaci graficznej; Moduł musi umożliwiać przechowywanie relacji pomiędzy jednostkami konfiguracji a incydentami, wnioskami o zmianę czy umowami SLA dotyczącymi tej jednostki konfiguracji; Moduł musi umożliwiać ręczne dodawanie jednostek konfiguracji oraz relacji pomiędzy nimi z poziomu interfejsu graficznego jak również z poziomu linii komend i z wykorzystaniem API; Moduł musi posiadać możliwość exportu i importu danych w formacie XML; Moduł musi umożliwiać pobieranie danych z innych źródeł i utrzymywanie dynamicznego powiązania porn iędzy jednostką konfiguracji a zewnętrznym systemem umożliwiającego proste sięgnięcie do systemu będącego źródłem danych; Moduł musi umożliwiać definiowanie profili i ról określających dostęp poszczególnych użytkowników do jednostek konfiguracji; Moduł musi umożliwiać wizualizację zmian w środowisku; 5

19 Załącznik nr IB do SIWZ Moduł musi umożliwiać generowanie raportów na podstawie zgromadzonych danych o jednostkach konfiguracji. Użytkownik musi mieć możliwość tworzenia graficznego; i zapisywania własnych zapytać w ramach interfejsu Moduł musi umożliwiać generowanie raportów porównawczych jednostek konfiguracji tego samego typu; Moduł musi posiadać zintegrowany moduł wykrywania środowiska IT pozwalający na bezagentowe wykrycie topologii środowiska serwerowego, konfiguracji serwerów i aplikacji oraz powiązań pomiędzy aplikacjami. Wykrywanie powinno opierać się na bezpiecznych połączeniach protokołem SSH oraz protokołami SNMP, WMI, ODBC czy JMX.; Moduł musi umożliwiać bezagentowe zebranie danych o konfiguracji serwerów, między innymi: - ilość - wielkość - wolumeny - wersja - zainstalowane i typ procesorów, pamięci, dyskowe logiczne systemu operacyjnego, i fizyczne, poprawki oraz zapisywanie tych danych w system w trybie rejestrowania zmian w stosunku do zastanych informacji; Moduł musi umożliwiać bezagentowe zebranie danych o konfiguracji baz danych (co najmniej dla baz Oracle, MS SQL, DB2 w szczególności informacji 0: - wersji, - parametrach - plikach - bazach uruchomionych procesach i modułach, konfiguracyjnych bazy lub instancji danych i/lub urządzeniach (ang. deyices), i Sybase), danych w instancji, oraz zapisywanie tych danych w system w trybie rejestrowania zmian w stosunku do zastanych informacji; Moduł musi umożliwiać bezagentowe zebranie danych o konfiguracji aplikacji funkcjonujących w RCZSiUT, w szczególności 0: - procesach, - portach, - plikach - wskazanych konfiguracyjnych, parametrach konfiguracyjnych oraz zapisywanie tych danych w trybie rejestrowania zmian w stosunku do zastanych informacji; Poniżej przedstawiono wykaz funkcjonujących aplikacji w RCZSiUT: - Poczta - Usługa - Lotus Elektroniczna Exchange; katalogowa Actiye Directory; Domino; 6

20 Załącznik nr lb do SIWZ - CA ehealth - Tiyoli NetCool; - Cisco Unified Manager; - Cisco Unified Presence; - Cisco Unified Connection; - Cisco Meeting Place; - Cisco Unified Contcact Center Express; - Cisco los traktowane jako systemy operacyjne wykorzystywane w urządzeniach sieciowych Cisco Moduł musi umożliwiać bezagentowe zebranie danych o konfiguracji urządzeń sieciowych, oraz usług sieciowych takich jak serwer DNS, serwerldap, serwer NFS, współdzielone dyski Windows, usługi katalogowej i poczty elektronicznej zbudowanej w oparciu o oprogramowanie firmy Microsoft tj. MS Actiye Directory i MS Exchange; Moduł musi umożliwiać skanowanie środowiska podzielonego firewallami bez konieczności otwierania wielu portów komunikacyjnych w systemach firewall; O Moduł powinien umożliwiać przechowywanie historii konfiguracji bazowych (configuration baseline); Moduł musi umożliwiać definiowanie cyklu życia jednostek konfiguracji i ich statusów chronionych (dla takich, których zmiana parametrów wymagają procesu Zmiany); Moduł musi dostarczać mechanizm definiowania dowolnych atrybutów opisujących jednostkę konfiguracji; Moduł musi pozwalać na definiowanie dowolnych relacji pomiędzy jednostkami konfiguracji; Moduł musi umożliwiać zdefiniowanie pełnego procesu Zarządzania Konfig u racją (od zapotrzebowania procesu, przez akceptację po implementację zmian konfiguracyjnych w CMDB); Moduł musi umożliwiać zdefiniowanie procesu Zarządzania Zmianą z uwzględnieniem: - wymaganych - wymaganych - analizy - definiowania typów zmian, akceptacji, wpływu system musi ułatwiać dokonywanie analizy poprzez podpowiadanie oparte na relacjach pomiędzy jednostkami konfiguracji, kolejności wykonania zadań implementacyjnych, 7

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161614-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2012/S 97-161614 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311481-2011:text:pl:html PL-Warszawa: System zarządzania bazą danych 2011/S 191-311481 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173693-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Anteny i reflektory 2012/S 104-173693 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240444-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2011/S 145-240444 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164847-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Komputery przenośne 2012/S 99-164847 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240447-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 145-240447 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114486-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125200-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki i plotery 2012/S 76-125200 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Komputer biurkowy 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Komputer biurkowy 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:72999-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Komputer biurkowy 2014/S 044-072999 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 1. ZAMAWIAJĄCY: Datacomp_użytkownik testowy Grzegórzecka 79 31-559 Kraków 2. TRYB POSTĘPOWANIA: Postępowanie prowadzone będzie w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1, Suwałki tel. 087/ ; fax. 087/

Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1, Suwałki tel. 087/ ; fax. 087/ Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki tel. 087/ 562 80 49; fax. 087/ 562 80 46 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby WPR SP ZOZ w Lublinie Numer ogłoszenia: 486034-2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Dostawa oprogramowania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 9 Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: 219492-2013; data zamieszczenia: 07.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11, Garwolin: Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp z o.o. Numer ogłoszenia: 40960-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl 1 z 5 2012-04-13 16:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Częstochowa: elektroniczny system informacji - bilet elektroniczny Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Warszawa: Sukcesywne wykonywanie usług w zakresie opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych, piwnic, strychów położonych w budynkach znajdujących się na terenie administrowanym przez ZGN w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki Gniew NIP:

OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki Gniew NIP: OGŁOSZENIE z dnia 01.03.2007 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarządzania zbiorami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ipis.zabrze.pl Zabrze: Zakup i konfigurację serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy A-ZP-14/I/LJ/2012 Bielsko-Biała, dn. 06.02.2012r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 135308-2013

Zamówienie public... - 135308-2013 1 z 7 2013-04-26 07:49 Zamówienie public... - 135308-2013 25/04/2013 S81 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Warszawa: Maszyny biurowe i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zapewnienie wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Steelhead

Bardziej szczegółowo