PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA Wiesław Wolny Bogdan Sadecki Wprowadzenie Jeśli chcesz zbudować statek nie poganiaj ludzi, by zabierali drewno, nie rozdzielaj im zadań i nie wydawaj rozkazów. Zamiast tego naucz ich wsłuchiwać się w przestrzeń i nieskończoność morza. [SAIN00] Warunki rynkowe charakteryzuje duŝa zmienność i konieczność poszukiwania elementów przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest stałe obserwowanie przez kadrę zarządzającą kluczowych wskaźników działania przedsiębiorstwa wraz z szybkim podejmowaniem właściwych decyzji biznesowych. MoŜliwość natychmiastowego otrzymania wiarygodnej informacji w oparciu o wszystkie dostępne dane gromadzone przez przedsiębiorstwo stała się kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa podejmowanych decyzji. Obecnie na rynku wiele firm realizuje juŝ projekty hurtowni danych i buduje systemy raportowo analityczne klasy Business Intelligence. BI jest zbiorem koncepcji, metod i procesów mających na celu optymalizację decyzji biznesowych [ZAST05]. Rozwiązania BI wykorzystując dane zawarte w zasobach informacyjnych przedsiębiorstwa oraz doświadczenie i wiedzę uczestników biznesu, pozwalają lepiej zrozumieć jego dynamikę. Dzięki BI monitorowanie na bieŝąco zmieniającej się sytuacji pozwala przedsiębiorstwom szybko zaadaptować się i zyskać przewagę konkurencyjną. Oferując narzędzia do eksploracji danych, Business Intelligence pozwala na odkrywanie moŝliwości, identyfikowanie tendencji i intuicyjne wykrywanie zdarzeń istotnych dla biznesu. BI to równieŝ zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji.

2 ROZDZIAŁ III Rys. 1. Systemy Business Intelligence Źródło: [ZAST05] Business Intelligence Pojęcie BI zdobyło sobie popularność w ostatnich kilku latach. Wcześniej duŝo chętniej uŝywano skrótów DSS (Decision Support System) czy EIS (Executive Information System). Obecnie nie proponuje się juŝ samych systemów EIS, lecz rozwiązania znacznie bardziej kompleksowe [RZEW01] Rozproszenie danych o aktualnym stanie przedsiębiorstwa, poziomie zapasów magazynowych, zaawansowaniu produkcji itd., które ma miejsce zwłaszcza w duŝych firmach, uniemoŝliwia skuteczne zarządzanie. Jeszcze trudniej zarządza się w warunkach rozproszonej informacji takimi instytucjami, jak na przykład banki. Brak solidnej informacji o stanie kredytowania setek placówek oraz informacji o procencie złych długów w poszczególnych regionach uniemoŝliwia prowadzenie skutecznej polityki finansowej całej instytucji i moŝe narazić ją na duŝe straty. Warunkiem przydatności systemów BI jest wcześniejsza agregacja informacji, na której dopiero później moŝna przeprowadzać skuteczne analizy statyczne i wariantowe. Podstawą systemu BI jest baza danych: tradycyjna lub wielowymiarowa, która wykorzystuje technologię OLAP lub rozwiązanie pośrednie (tzw. hybrydowe). Rozwiązania korzystające z OLAP pozwalają na wykonywa- 378

3 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE nie analiz finansowych i marketingowych oraz wizualizację ich wyników w czasie rzeczywistym. Wymagają one duŝej ilości pamięci operacyjnej, w której przechowywane są "kostki" bazy wielowymiarowej, co znacznie ogranicza moŝliwości wykonania złoŝonych obliczeń na wielkich bazach danych. Obecnie stosowane są raczej rozwiązania hybrydowe pozwalające na załadowanie części bazy danych do pamięci operacyjnej. Systemy analityczne klasy Business Intelligence często zasilane są z hurtowni danych. Mniejsze systemy klasy OLAP, posługują się własną wielowymiarową bazą danych. Podstawowe funkcje BI (sporządzanie raportów i analiz) moŝna wzbogacić o eksplorację danych (Data Mining) w celu wyszukiwania regularnych wzorców oraz współzaleŝności pomiędzy danymi. Od niedawna, dzięki rozwojowi e-biznesu, systemy te moŝna zasilać danymi wpisanymi przez klientów sklepów internetowych w formularze zamówień. Projekty hurtowni danych przyczyny niepowodzeń Projekty hurtowni danych bardzo często kończą się niepowodzeniem (przekroczeniem budŝetu, czasu itp.). Biorąc pod uwagę takie ryzyko obserwuje się coraz większe zastanawianie przed zaimplementowaniem hurtowi danych. Wykaz czynności do oceny ryzyk w projekcie hurtowni danych wg Craiga Utley a prezesa firmy specjalizującej się w hurtowniach danych [UTLE04]: Polityka przedsiębiorstwa jest główną przyczyną niepowodzeń w projektowaniu hurtowni danych, jest takŝe najtrudniejsza do rozwiązania (zasoby, wizja projektu). Często udaje się zakończyć działania sukcesem dzięki pozyskaniu wsparcia lidera. Hurtownia danych powinna być inicjatywą działów biznesowych, a nie IT. Zwiększenie zaangaŝowania uŝytkowników zwłaszcza tych końcowych jest jednym z elementów sukcesu w tworzeniu hurtowni danych. Dobrze jest angaŝować ich w procesie budowy, aby móc weryfikować to czy odpowiada ona potrzebom. Niezmiernie waŝnym elementem jest takŝe szkolenie. Składnice danych projekt moŝe znaleźć się w niebezpieczeństwie, jeŝeli od razu będzie się dąŝyło do pełnej hurtowni całego przedsiębiorstwa spełniającej wszystkie wymagania. Skupienie wysiłku na etapach pośrednich moŝe zapewnić sukces. Dobrze jest tworzyć najpierw składnice danych i następnie łączyć je w hurtownie danych. Na rynku sukcesem kończyły się działania firm tworzących w szybkim tempie hurtownie danych, ale rozpoczynając od pojedynczych składnic. Przeładowane kostki stanowią istotny problem ze względu na przeładowanie informacyjne i trudność przeglądania. Kostki zazwyczaj stosuje się w raportowaniu i w analizach. NaleŜy ograniczać liczbę wymiarów w kostkach do ośmiu. Jednym ze sposobów tworzenia łatwych do przeglądania kostek jest bu- 379

4 ROZDZIAŁ III dowanie prostych kostek i łączenie ich w większe. UŜytkownicy powinni powiedzieć jak chcą widzieć strukturę danych i jakie wartości chcą wyliczać. Nieprawidłowe lub niepełne wskaźniki KPI (key performance indicators - kluczowy wskaźnik wydajności). Wskaźniki te róŝnią się w poszczególnych firmach. Tutaj takŝe naleŝy konsultować dobór z końcowym uŝytkownikiem. Znajomość wskaźników KPI kluczowych dla organizacji pozwala zbudować skuteczną i uŝyteczną hurtownię danych. Ograniczony lub kiepski dostęp do danych naleŝy stosować odpowiednie narzędzia kliencie, dostarczając właściwy poziom moŝliwości analitycznych poszczególnym uŝytkownikom. NaleŜy pamiętać takŝe o włączeniu uŝytkowników do testowania i wyboru narzędzi kluczowe z punktu widzenia akceptacji i uŝycia hurtowni danych. Słaba jakość danych uŝytkownicy muszą bazować na poprawnych danych w hurtowni. Sukcesem kończy się przeglądanie wszystkich danych pochodzących z systemów źródłowych, zidentyfikowanie problemów z danymi i ewentualne ich usunięcie (jak nie u źródła to w procesie ETL). Niewystarczające finansowanie. Kolejnym istotnym czynnikiem zapewniającym sukces hurtowni danych jest właściwe budŝetowanie projektu. Zazwyczaj oszacowanie budŝetu jest za niskie. NaleŜy zaimplementować wszystkie części projektu. Projekty hurtowni danych są zazwyczaj ryzykownym przedsięwzięciem. Sukces lub poraŝka zaleŝy od kilku czynników. Projekty HD zakończą się powodzeniem, jeŝeli uda się uniknąć błędów tych najbardziej znanych. Szanse i zagroŝenia Business Intelligence Business Intelligence oferuje bardzo duŝo, jednak większość przedsiębiorstw nadal nie potrafi strategicznie wykorzystywać tego rozwiązania. Analitycy Gartner Group zidentyfikowali najczęstsze błędy w implementacjach BI oraz najwaŝniejsze sposoby ich uniknięcia [ZOLC05]. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez firmę Partner wśród 130 dyrektorów w informatycznych firmach w ponad 30 krajach pokazały chęć zainwestowania-podwyŝszenia wydatków na BI o ponad 6% rocznie. Wraz z odchodzeniem przez firmy od polityki cięcia kosztów, CIO zauwaŝają, Ŝe strategiczne wykorzystanie BI, połączone z koncentracją na poprawie jakości i skuteczności procesów biznesowych, będzie najbardziej znaczącym elementem w dostarczaniu wsparcia informatycznego dla rozwoju biznesu w latach Instytucje zapytane, do czego będą uŝywały aplikacji BI, najczęściej odpowiadają, Ŝe jest (będzie) lepsze podejmowanie decyzji. MoŜna jednak powiedzieć, Ŝe większość przedsiębiorstw w ciągu ostatnich 5 lat nie poczyniła postę- 380

5 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE pów w jakości podejmowanych decyzji. Ogromna presja spowodowana koniecznością cięcia kosztów i usprawnianiem procesów wywołała większe zainteresowanie BI. Ciągle biznes traktuje BI głównie taktycznie. Niewielka część dostrzega, Ŝe kluczowym elementem sukcesu jest wpisanie BI w kulturę firmy. Analitycy Gartner Group wyróŝnili 7 kluczowych błędów związanych z wdraŝaniem Business Intelligence: Pierwszy błąd wizja, Ŝe wystarczy zbudować hurtownię danych, a firma się dostosuje. Dane są podstawą dla BI, jednakŝe niezmiernie istotny jest równieŝ rodzaj hurtowni danych i sposób jej prowadzenia. Bardzo często są one tworzone przez działy IT z niewielkim lub Ŝadnym zaangaŝowaniem biznesowym, przez co ich uŝytkownicy uwaŝają je za mało wartościowe. Drugi błąd - menedŝerowie znajdują się za zasłoną arkuszy. Bardzo wielu pracowników ukrywa się za arkuszami danych, poniewaŝ przyzwyczaili się do nich i poniewaŝ wiedzą, jak sterować liczbami tak, aby szefowie byli w pełni zadowoleni. Trzeci błąd - problematyczna jakość danych. Przewiduje się (Gartner), Ŝe do 2007 r. tylko ponad połowa projektów hurtowni danych będzie akceptowana w ograniczonym stopniu lub będzie odrzucana z powodu braku staranności w tworzeniu standardów jakości danych. Wiele firm wciąŝ nie dostrzega problemów z jakością danych, koncentrując się na identyfikacji, wyodrębnianiu i ładowaniu danych. Czwarty błąd - projekty BI muszą ewoluować. Współczesny biznes wymaga, aby projekty były stosunkowo krótkie, proste i natychmiast się zwracały. MoŜe to jednak często prowadzić do błędnego oceniania projektów. Stosowanie tych samych schematów za kaŝdym razem, uniemoŝliwia ewoluowanie projektów, a budowanie tych samych ograniczeń w nowych systemach jest jednym z największych wrogów sukcesu. Piąty błąd - dostawca aplikacji (nasz) zapewni nam najlepsze rozwiązanie. Za często zakłada się, Ŝe rozwiązanie typu "one-stop shop" będzie najbardziej opłacalne z punktu widzenia kosztów i jednocześnie najlepsze dla biznesu. Aby nie popełnić błędu zawsze naleŝy porównać kilka ofert najlepszych w danej dziedzinie dostawców. Szósty błąd - wykorzystanie outsourcingu (moŝliwość). Przewiduje się (Gartner), Ŝe do 2006 r. mniej niŝ 10% firm, w których outsourcing moŝe być elementem strategii, będzie w stanie całościowo korzystać z outsourcingu aplikacji i operacji BI. Według firmy tej, powinno się zdefiniować swoje kluczowe kompetencje i moŝliwości BI, aby oszacować, co mogą robić u siebie, a co zlecić firmie zewnętrznej, unikając pokusy przekazywania w outsourcing wszystkiego. Siódmy błąd wystarczy zestaw narzędzi. Elementem wieńczącym cały projekt powinien być zestaw narzędzi do zarządzania. Firmy powinny najpierw 381

6 ROZDZIAŁ III zbudować trwałą i stabilną infrastrukturę BI. Później powinny stworzyć podejście sieciowe, w którym te nowe technologie są w stanie współpracować z innymi technologiami BI wewnątrz organizacji i poza nią. Rekomendowane działania Gartner Group: pewność, Ŝe zarząd chce wydać pieniądze na BI, stworzenie jednolitej struktury BI, podniesienie bieŝących kwalifikacji i ciągłe ulepszanie inicjatyw BI. Rekomendowane działania SAS. Przede wszystkim organizacje róŝnią się od siebie rynkiem, na jakim działają, kompetencjami kadry, dojrzałością procesów, kulturą czy zbudowaną lub odziedziczoną po poprzednikach infrastrukturą techniczną. W ramach organizacji róŝne departamenty mogą mieć róŝną dojrzałość. Te właśnie róŝnice są równieŝ bardzo istotne w kontekście pytania o skuteczne wdraŝanie rozwiązań Business Intelligence. Dojrzałość jest zdolnością organizacji do wykorzystania informacji jako strategicznego zasobu. Dojrzałe organizacje potrafią wykorzystać informację podczas definiowania swojej strategii, a później osiągać swoje strategiczne i taktyczne cele poprzez jej uŝycie do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Poziomy dojrzałości 1. Poziom operacji - jest typowym dla nowo powstałych, szybko rozwijających się organizacji, skupionych na rozwiązywaniu problemów "tu i teraz". Informacja jest "własnością" jednostek i kaŝdy ma swoją "wersję prawdy". Brak jest planów długofalowych i standardów w zakresie informacji, a ona sama niewiele wnosi dla przedsiębiorstwa jako całości. 2. Poziom konsolidacji - organizacja na tym etapie ma pewne rozwiązania funkcjonalne lub działowe, a informacja jest zgromadzona w działowych czy funkcjonalnych bazach danych. Informacja w danej jednostce jest spójna i zarządzana przy uŝyciu lokalnych standardów i narzędzi. Jest tzw. efekt silosów informacyjnych. Największym ich problemem jest niewielka kontrola nad procesami informacyjnymi w skali całej organizacji. Przejście z tego etapu na kolejny jest największym wyzwaniem, ściśle związanym ze skutecznością wdraŝania rozwiązań typu Business Intelligence. 3. Poziom integracji - silosy informacyjne w tym etapie zostają zintegrowane w jeden pełny obraz firmy i powstaje zintegrowane środowisko informacyjne. Firma jest świadoma wagi jednolitego zdefiniowania danych i informacji na poziomie ogólno-firmowym. Wersja prawdy jest jedna i realna ocena funkcjonowania oparta o mierzalną informację. Dostęp do informacji jest powszechny i jednolity, a procesy informacyjne są powtarzalne. 4. Poziom optymalizacji - na tym poziomie organizacja jest w stanie monitorować rynek i bardzo szybko dostosować się do jego wymagań. Informacja jest elementem mierzenia, dostosowywania i ulepszania procesów biznesowych, pozwalając na podejmowanie decyzji w oparciu o fakty. Poziom ten 382

7 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE koncentruje się nad doskonaleniem i rozwojem procesów, jak teŝ dalej idącym zrozumieniem i nadąŝaniem za potrzebami klientów i partnerów. Organizacja ma jasny obraz całego biznesowego łańcucha wartości i jest w stanie poprawiać swoje procesy, eliminując nieefektywność i straty. Dotyczy to m.in. rentowności produktu i klienta, efektywności działań marketingowych, produktywności kadry, efektywności dostaw, satysfakcji klienta i innych miar. Technologia (infrastruktura) jest tylko jednym z wymiarów, w ramach których moŝliwe są próby oszacowania poziomu rozwoju tej czy innej organizacji. Istotna jest jej zdolność do adaptacji, stabilność, skalowalność i moŝliwości integracji. Jednak niemniej waŝne są inne czynniki, takie jak postawa i umiejętności pracowników, kultura organizacji, procesy, standardy. Ryzyko projektu budowy hurtowni danych Hurtownie danych obejmujące swoim zasięgiem działania całą firmę są bardzo złoŝone pod względem swojej struktury. Wraz ze złoŝonością przedsięwzięcia rośnie ryzyko jego niepowodzenia. Chcąc doprowadzić projekt do szczęśliwego zakończenia naleŝy, co jest powszechnie znane, ściśle współpracować z przyszłymi uŝytkownikami, sensownie planować technicznie i merytorycznie, iteracyjnie wdraŝać system. Współpraca z uŝytkownikami na poziomie zarządów, kadry kierowniczej ze względu na ograniczenia czasowe i róŝne inne jest wyjątkowo skomplikowana. Drugim sposobem ograniczenia ryzyka jest precyzyjne zdefiniowanie architektury hurtowni danych juŝ na samym początku prac. Chodzi o odniesienie całego zakresu funkcjonalnego do strategii działania oraz o zaplanowanie architektury technicznej całego systemu. Jest to etap bardzo Ŝmudnej pracy, w wyniku której powstaje jedynie dokumentacja. Jest on jednak bardzo waŝny ze względu na jakość planu realizacji przedsięwzięcia, która jest proporcjonalna do wiedzy na jego temat. Dobrze zaplanowana architektura pozwoli na znaczną poprawę wydajności w realizacji kolejnych fragmentów hurtowni danych (fundament do budowy kolejnych systemów). Hurtownie danych są systemami bardzo złoŝonymi, obejmują bardzo szeroki zakres potrzeb informacyjnych. Z zakresem tym nie da się walczyć czy unikać go. Skutecznym jest podejście polegające na podzieleniu etapów projektowania i realizacji na kilka kawałków i realizowaniu ich po części. UŜytkownik otrzymujący juŝ gotowy element całości chętniej angaŝuje się we współpracę, współtworzenie dalszych jego części, co zazwyczaj ma swój pozytywny koniec. 383

8 ROZDZIAŁ III Przyrosty funkcjonalności systemu powinny być tak zdefiniowane, aby dało się kaŝdy nich zaprojektować, zaimplementować i wdroŝyć w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy. Wnioski Koncepcja Business Intelligence, moŝna powiedzieć, jest niezaleŝna od platformy sprzętowej, systemu operacyjnego oraz bazy danych. Informacje, które są potrzebne do analiz w przedsiębiorstwie, mogą pochodzić z wielu róŝnych systemów informatycznych w nim funkcjonujących. Celem jest integracja wszelkich procesów analitycznych na poziomie całego przedsiębiorstwa wraz z jak najbardziej elastyczną dystrybucją rezultatów do wszystkich zainteresowanych i uprawnionych. Efektywne wprowadzenie rozwiązań Business Intelligence wymaga od wdra- Ŝających ogromnej i specyficznej wiedzy dziedzinowej oraz duŝego doświadczenia. Potrzebna jest dobra, jednoczenie poparta doświadczeniami koncepcja zarządzania wiedzą, umiejętność przełoŝenia potrzeb biznesowych na mechanizmy informatyczne oraz nowoczesna i starannie dobrana technologia. Przedsiębiorstwo chcące samodzielnie zdobyć niezbędne kompetencje w akresie Business Intelligence musi się liczyć z duŝymi kosztami, co często okazuje się nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia wysoką jakość świadczonych usług. Szczęśliwe zakończenie projektu to, o czym juŝ wspomniano, ścisła współpraca z przyszłymi uŝytkownikami, sensowne planowanie technicznie i merytoryczne, iteracyjne wdraŝanie systemu. Literatura: [SAIN00] Saint-Exupery A.: The Wisdom of the Sands, motto jednego z wystąpień na kongresie Business Intelligence, Hamburg, 2000 [ZAST05] Zastosowania Business Intelligence. zastosowania.htm, [RZEW01] Rzewuski M.: Polowanie na klienta, PCkurier, [UTLE04] Utleń C.: Hurtownie danych jak zwiększyć szanse powodzenia, Systemy IT, [ZOLC05] śółcińska W.: Szanse sukcesu i zagroŝenia poraŝką w BI, CIO Magazyn Dyrektorów IT,

Strona 2. Jaka jest toŝsamość IT? Jaką wartość biznesową niesie?

Strona 2. Jaka jest toŝsamość IT? Jaką wartość biznesową niesie? Śniadanie HBRP i Klubu Polskiej Rady Biznesu Rola IT w kreowaniu wartości biznesowej firmy Tomasz Bejm, Aleksander Poniewierski Strona 2 Jaka jest toŝsamość IT? Jaką wartość biznesową niesie? IT jako Kamerdyner

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

VII Kongres BOUG 03 października 2012

VII Kongres BOUG 03 października 2012 Raportowanie SLA w duŝej organizacji Studium przypadku VII Kongres BOUG 03 października 2012 Zdefiniowanie przypadku Zadanie do wykonania: Jak przenieść ustalenia formalne na efektywnie raportujący system?

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie outsourcingu

Blaski i cienie outsourcingu Blaski i cienie outsourcingu Klub MBA UE Kraków 19.11.2011 r. Funkcje pomocnicze : Inwestować nie realizują bezpośrednio misji firmy i nie kreują wartości pochłaniają nawet 40% zasobów przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało Wprowadzenie do Hurtowni Danych Mariusz Rafało mariusz.rafalo@hotmail.com WPROWADZENIE DO HURTOWNI DANYCH Co to jest hurtownia danych? Hurtownia danych jest zbiorem danych zorientowanych tematycznie, zintegrowanych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Dorota Kazanecka Pieńkosz dyrektor pionu Business Intelligence Grupa Antares Plan Potrzeba kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

ISO 27001 w Banku Spółdzielczym - od decyzji do realizacji

ISO 27001 w Banku Spółdzielczym - od decyzji do realizacji ISO 27001 w Banku Spółdzielczym - od decyzji do realizacji Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Agenda ISO 27001 zalety i wady Miejsce systemów bezpieczeństwa w Bankowości

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na systemy Business Intelligence

Spojrzenie na systemy Business Intelligence Marcin Adamczak Nr 5375 Spojrzenie na systemy Business Intelligence 1.Wprowadzenie. W dzisiejszym świecie współczesna organizacja prędzej czy później stanie przed dylematem wyboru odpowiedniego systemu

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska Temat (rozumiany jako lekcja) 1.1. Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy controllingu marketingu

Praktyczne problemy controllingu marketingu nr 10/121 2009, 5 października Praktyczne problemy controllingu marketingu Michał Guzek managing partner w firmie Hicron Consulting; Albert Smektalski niezaleŝny konsultant w zakresie zarządzania i controllingu;

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1.

Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1. Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Cele warsztatów Główne cele naszego warsztatu to: przygotowanie do samodzielnego optymalizowania procesów utrwalenie techniki

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw. Przedstawiciel zespołu: dr inŝ. Jan Skonieczny

Strategie rozwoju dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw. Przedstawiciel zespołu: dr inŝ. Jan Skonieczny Strategie rozwoju dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw metodologia formułowania i implementacji Przedstawiciel zespołu: dr inŝ. Jan Skonieczny Wrocław 12.12.2007 Zakres zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017

Analityka danych w środowisku Hadoop. Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Analityka danych w środowisku Hadoop Piotr Czarnas, 5 czerwca 2017 Pytania stawiane przez biznes 1 Jaka jest aktualnie sytuacja w firmie? 2 Na czym jeszcze możemy zarobić? Które procesy możemy usprawnić?

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Piotr Czarnas Querona CEO Analityka biznesowa (ang. Business Intelligence) Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2 Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 180/2014. Wójta Gminy Sadowne. z dnia 05 maja 2014 r.

Zarządzenie 180/2014. Wójta Gminy Sadowne. z dnia 05 maja 2014 r. Zarządzenie 180/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Sadownem. Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Tomkiewicz Bydgoszcz, 26 października 2009 r.

Krzysztof Tomkiewicz Bydgoszcz, 26 października 2009 r. Usługi IT jak skutecznie z nich korzystać? Krzysztof Tomkiewicz Bydgoszcz, 26 października 2009 r. AGENDA I II III IV Model usługowy funkcjonowania IT Przykład podejścia usługowego Najlepsze praktyki w

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp W dobie ciągłych zmian rynkowych oraz rosnącej konkurencji przedsiębiorstwa chcące osiągnąć sukces

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence narzędziem wsparcia sprzedaży

Business Intelligence narzędziem wsparcia sprzedaży Forum Sektora Finansowego 2007 Business Intelligence narzędziem wsparcia sprzedaży Filip Łapiński Konsultant Zarządzający IBM Polska 05/06/2007 Prognozy IBM Institute for Business Value IBM Institute for

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION DATAWALK DEBT COLLECTION OPTIMIZATION Znaczenie szybkiego analizowania rozproszonych danych i testowania dowolnych hipotez w branży windykacyjnej na przykładzie wybranych projektów DataWalk pomaga zwiększyć

Bardziej szczegółowo

Model Matematyczny Call Center

Model Matematyczny Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Model Matematyczny Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe.

Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe. Czy strategię marki moŝna zbudować bez badań? MoŜna. Sesja Marki a badania strategie marek a badania marketingowe. Tomasz Bartnik, Corporate Profiles Consulting NIE CHCĘ POWIEDZIEĆ, śe : Nie naleŝy przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej

Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej 5 KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO 6 KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO 18-20 listopada, Warszawa Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej Arkadiusz Burnos Manager Operacyjny,

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY:

PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY: MATERIAŁ DO DYSPOZYCJI KLIENTA PRZYKŁADOWY RAPORT PORÓWNAWCZY: PROFIL STANOWISKA PRACY (THOMAS JOB) Księgowa/Księgowy ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO Pani XY oraz Pani YZ Warszawa, październik 2014 roku PANI

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo