PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA Wiesław Wolny Bogdan Sadecki Wprowadzenie Jeśli chcesz zbudować statek nie poganiaj ludzi, by zabierali drewno, nie rozdzielaj im zadań i nie wydawaj rozkazów. Zamiast tego naucz ich wsłuchiwać się w przestrzeń i nieskończoność morza. [SAIN00] Warunki rynkowe charakteryzuje duŝa zmienność i konieczność poszukiwania elementów przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest stałe obserwowanie przez kadrę zarządzającą kluczowych wskaźników działania przedsiębiorstwa wraz z szybkim podejmowaniem właściwych decyzji biznesowych. MoŜliwość natychmiastowego otrzymania wiarygodnej informacji w oparciu o wszystkie dostępne dane gromadzone przez przedsiębiorstwo stała się kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa podejmowanych decyzji. Obecnie na rynku wiele firm realizuje juŝ projekty hurtowni danych i buduje systemy raportowo analityczne klasy Business Intelligence. BI jest zbiorem koncepcji, metod i procesów mających na celu optymalizację decyzji biznesowych [ZAST05]. Rozwiązania BI wykorzystując dane zawarte w zasobach informacyjnych przedsiębiorstwa oraz doświadczenie i wiedzę uczestników biznesu, pozwalają lepiej zrozumieć jego dynamikę. Dzięki BI monitorowanie na bieŝąco zmieniającej się sytuacji pozwala przedsiębiorstwom szybko zaadaptować się i zyskać przewagę konkurencyjną. Oferując narzędzia do eksploracji danych, Business Intelligence pozwala na odkrywanie moŝliwości, identyfikowanie tendencji i intuicyjne wykrywanie zdarzeń istotnych dla biznesu. BI to równieŝ zbieranie i zarządzanie danymi oraz analizowanie i dystrybuowanie informacji.

2 ROZDZIAŁ III Rys. 1. Systemy Business Intelligence Źródło: [ZAST05] Business Intelligence Pojęcie BI zdobyło sobie popularność w ostatnich kilku latach. Wcześniej duŝo chętniej uŝywano skrótów DSS (Decision Support System) czy EIS (Executive Information System). Obecnie nie proponuje się juŝ samych systemów EIS, lecz rozwiązania znacznie bardziej kompleksowe [RZEW01] Rozproszenie danych o aktualnym stanie przedsiębiorstwa, poziomie zapasów magazynowych, zaawansowaniu produkcji itd., które ma miejsce zwłaszcza w duŝych firmach, uniemoŝliwia skuteczne zarządzanie. Jeszcze trudniej zarządza się w warunkach rozproszonej informacji takimi instytucjami, jak na przykład banki. Brak solidnej informacji o stanie kredytowania setek placówek oraz informacji o procencie złych długów w poszczególnych regionach uniemoŝliwia prowadzenie skutecznej polityki finansowej całej instytucji i moŝe narazić ją na duŝe straty. Warunkiem przydatności systemów BI jest wcześniejsza agregacja informacji, na której dopiero później moŝna przeprowadzać skuteczne analizy statyczne i wariantowe. Podstawą systemu BI jest baza danych: tradycyjna lub wielowymiarowa, która wykorzystuje technologię OLAP lub rozwiązanie pośrednie (tzw. hybrydowe). Rozwiązania korzystające z OLAP pozwalają na wykonywa- 378

3 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE nie analiz finansowych i marketingowych oraz wizualizację ich wyników w czasie rzeczywistym. Wymagają one duŝej ilości pamięci operacyjnej, w której przechowywane są "kostki" bazy wielowymiarowej, co znacznie ogranicza moŝliwości wykonania złoŝonych obliczeń na wielkich bazach danych. Obecnie stosowane są raczej rozwiązania hybrydowe pozwalające na załadowanie części bazy danych do pamięci operacyjnej. Systemy analityczne klasy Business Intelligence często zasilane są z hurtowni danych. Mniejsze systemy klasy OLAP, posługują się własną wielowymiarową bazą danych. Podstawowe funkcje BI (sporządzanie raportów i analiz) moŝna wzbogacić o eksplorację danych (Data Mining) w celu wyszukiwania regularnych wzorców oraz współzaleŝności pomiędzy danymi. Od niedawna, dzięki rozwojowi e-biznesu, systemy te moŝna zasilać danymi wpisanymi przez klientów sklepów internetowych w formularze zamówień. Projekty hurtowni danych przyczyny niepowodzeń Projekty hurtowni danych bardzo często kończą się niepowodzeniem (przekroczeniem budŝetu, czasu itp.). Biorąc pod uwagę takie ryzyko obserwuje się coraz większe zastanawianie przed zaimplementowaniem hurtowi danych. Wykaz czynności do oceny ryzyk w projekcie hurtowni danych wg Craiga Utley a prezesa firmy specjalizującej się w hurtowniach danych [UTLE04]: Polityka przedsiębiorstwa jest główną przyczyną niepowodzeń w projektowaniu hurtowni danych, jest takŝe najtrudniejsza do rozwiązania (zasoby, wizja projektu). Często udaje się zakończyć działania sukcesem dzięki pozyskaniu wsparcia lidera. Hurtownia danych powinna być inicjatywą działów biznesowych, a nie IT. Zwiększenie zaangaŝowania uŝytkowników zwłaszcza tych końcowych jest jednym z elementów sukcesu w tworzeniu hurtowni danych. Dobrze jest angaŝować ich w procesie budowy, aby móc weryfikować to czy odpowiada ona potrzebom. Niezmiernie waŝnym elementem jest takŝe szkolenie. Składnice danych projekt moŝe znaleźć się w niebezpieczeństwie, jeŝeli od razu będzie się dąŝyło do pełnej hurtowni całego przedsiębiorstwa spełniającej wszystkie wymagania. Skupienie wysiłku na etapach pośrednich moŝe zapewnić sukces. Dobrze jest tworzyć najpierw składnice danych i następnie łączyć je w hurtownie danych. Na rynku sukcesem kończyły się działania firm tworzących w szybkim tempie hurtownie danych, ale rozpoczynając od pojedynczych składnic. Przeładowane kostki stanowią istotny problem ze względu na przeładowanie informacyjne i trudność przeglądania. Kostki zazwyczaj stosuje się w raportowaniu i w analizach. NaleŜy ograniczać liczbę wymiarów w kostkach do ośmiu. Jednym ze sposobów tworzenia łatwych do przeglądania kostek jest bu- 379

4 ROZDZIAŁ III dowanie prostych kostek i łączenie ich w większe. UŜytkownicy powinni powiedzieć jak chcą widzieć strukturę danych i jakie wartości chcą wyliczać. Nieprawidłowe lub niepełne wskaźniki KPI (key performance indicators - kluczowy wskaźnik wydajności). Wskaźniki te róŝnią się w poszczególnych firmach. Tutaj takŝe naleŝy konsultować dobór z końcowym uŝytkownikiem. Znajomość wskaźników KPI kluczowych dla organizacji pozwala zbudować skuteczną i uŝyteczną hurtownię danych. Ograniczony lub kiepski dostęp do danych naleŝy stosować odpowiednie narzędzia kliencie, dostarczając właściwy poziom moŝliwości analitycznych poszczególnym uŝytkownikom. NaleŜy pamiętać takŝe o włączeniu uŝytkowników do testowania i wyboru narzędzi kluczowe z punktu widzenia akceptacji i uŝycia hurtowni danych. Słaba jakość danych uŝytkownicy muszą bazować na poprawnych danych w hurtowni. Sukcesem kończy się przeglądanie wszystkich danych pochodzących z systemów źródłowych, zidentyfikowanie problemów z danymi i ewentualne ich usunięcie (jak nie u źródła to w procesie ETL). Niewystarczające finansowanie. Kolejnym istotnym czynnikiem zapewniającym sukces hurtowni danych jest właściwe budŝetowanie projektu. Zazwyczaj oszacowanie budŝetu jest za niskie. NaleŜy zaimplementować wszystkie części projektu. Projekty hurtowni danych są zazwyczaj ryzykownym przedsięwzięciem. Sukces lub poraŝka zaleŝy od kilku czynników. Projekty HD zakończą się powodzeniem, jeŝeli uda się uniknąć błędów tych najbardziej znanych. Szanse i zagroŝenia Business Intelligence Business Intelligence oferuje bardzo duŝo, jednak większość przedsiębiorstw nadal nie potrafi strategicznie wykorzystywać tego rozwiązania. Analitycy Gartner Group zidentyfikowali najczęstsze błędy w implementacjach BI oraz najwaŝniejsze sposoby ich uniknięcia [ZOLC05]. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez firmę Partner wśród 130 dyrektorów w informatycznych firmach w ponad 30 krajach pokazały chęć zainwestowania-podwyŝszenia wydatków na BI o ponad 6% rocznie. Wraz z odchodzeniem przez firmy od polityki cięcia kosztów, CIO zauwaŝają, Ŝe strategiczne wykorzystanie BI, połączone z koncentracją na poprawie jakości i skuteczności procesów biznesowych, będzie najbardziej znaczącym elementem w dostarczaniu wsparcia informatycznego dla rozwoju biznesu w latach Instytucje zapytane, do czego będą uŝywały aplikacji BI, najczęściej odpowiadają, Ŝe jest (będzie) lepsze podejmowanie decyzji. MoŜna jednak powiedzieć, Ŝe większość przedsiębiorstw w ciągu ostatnich 5 lat nie poczyniła postę- 380

5 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE pów w jakości podejmowanych decyzji. Ogromna presja spowodowana koniecznością cięcia kosztów i usprawnianiem procesów wywołała większe zainteresowanie BI. Ciągle biznes traktuje BI głównie taktycznie. Niewielka część dostrzega, Ŝe kluczowym elementem sukcesu jest wpisanie BI w kulturę firmy. Analitycy Gartner Group wyróŝnili 7 kluczowych błędów związanych z wdraŝaniem Business Intelligence: Pierwszy błąd wizja, Ŝe wystarczy zbudować hurtownię danych, a firma się dostosuje. Dane są podstawą dla BI, jednakŝe niezmiernie istotny jest równieŝ rodzaj hurtowni danych i sposób jej prowadzenia. Bardzo często są one tworzone przez działy IT z niewielkim lub Ŝadnym zaangaŝowaniem biznesowym, przez co ich uŝytkownicy uwaŝają je za mało wartościowe. Drugi błąd - menedŝerowie znajdują się za zasłoną arkuszy. Bardzo wielu pracowników ukrywa się za arkuszami danych, poniewaŝ przyzwyczaili się do nich i poniewaŝ wiedzą, jak sterować liczbami tak, aby szefowie byli w pełni zadowoleni. Trzeci błąd - problematyczna jakość danych. Przewiduje się (Gartner), Ŝe do 2007 r. tylko ponad połowa projektów hurtowni danych będzie akceptowana w ograniczonym stopniu lub będzie odrzucana z powodu braku staranności w tworzeniu standardów jakości danych. Wiele firm wciąŝ nie dostrzega problemów z jakością danych, koncentrując się na identyfikacji, wyodrębnianiu i ładowaniu danych. Czwarty błąd - projekty BI muszą ewoluować. Współczesny biznes wymaga, aby projekty były stosunkowo krótkie, proste i natychmiast się zwracały. MoŜe to jednak często prowadzić do błędnego oceniania projektów. Stosowanie tych samych schematów za kaŝdym razem, uniemoŝliwia ewoluowanie projektów, a budowanie tych samych ograniczeń w nowych systemach jest jednym z największych wrogów sukcesu. Piąty błąd - dostawca aplikacji (nasz) zapewni nam najlepsze rozwiązanie. Za często zakłada się, Ŝe rozwiązanie typu "one-stop shop" będzie najbardziej opłacalne z punktu widzenia kosztów i jednocześnie najlepsze dla biznesu. Aby nie popełnić błędu zawsze naleŝy porównać kilka ofert najlepszych w danej dziedzinie dostawców. Szósty błąd - wykorzystanie outsourcingu (moŝliwość). Przewiduje się (Gartner), Ŝe do 2006 r. mniej niŝ 10% firm, w których outsourcing moŝe być elementem strategii, będzie w stanie całościowo korzystać z outsourcingu aplikacji i operacji BI. Według firmy tej, powinno się zdefiniować swoje kluczowe kompetencje i moŝliwości BI, aby oszacować, co mogą robić u siebie, a co zlecić firmie zewnętrznej, unikając pokusy przekazywania w outsourcing wszystkiego. Siódmy błąd wystarczy zestaw narzędzi. Elementem wieńczącym cały projekt powinien być zestaw narzędzi do zarządzania. Firmy powinny najpierw 381

6 ROZDZIAŁ III zbudować trwałą i stabilną infrastrukturę BI. Później powinny stworzyć podejście sieciowe, w którym te nowe technologie są w stanie współpracować z innymi technologiami BI wewnątrz organizacji i poza nią. Rekomendowane działania Gartner Group: pewność, Ŝe zarząd chce wydać pieniądze na BI, stworzenie jednolitej struktury BI, podniesienie bieŝących kwalifikacji i ciągłe ulepszanie inicjatyw BI. Rekomendowane działania SAS. Przede wszystkim organizacje róŝnią się od siebie rynkiem, na jakim działają, kompetencjami kadry, dojrzałością procesów, kulturą czy zbudowaną lub odziedziczoną po poprzednikach infrastrukturą techniczną. W ramach organizacji róŝne departamenty mogą mieć róŝną dojrzałość. Te właśnie róŝnice są równieŝ bardzo istotne w kontekście pytania o skuteczne wdraŝanie rozwiązań Business Intelligence. Dojrzałość jest zdolnością organizacji do wykorzystania informacji jako strategicznego zasobu. Dojrzałe organizacje potrafią wykorzystać informację podczas definiowania swojej strategii, a później osiągać swoje strategiczne i taktyczne cele poprzez jej uŝycie do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Poziomy dojrzałości 1. Poziom operacji - jest typowym dla nowo powstałych, szybko rozwijających się organizacji, skupionych na rozwiązywaniu problemów "tu i teraz". Informacja jest "własnością" jednostek i kaŝdy ma swoją "wersję prawdy". Brak jest planów długofalowych i standardów w zakresie informacji, a ona sama niewiele wnosi dla przedsiębiorstwa jako całości. 2. Poziom konsolidacji - organizacja na tym etapie ma pewne rozwiązania funkcjonalne lub działowe, a informacja jest zgromadzona w działowych czy funkcjonalnych bazach danych. Informacja w danej jednostce jest spójna i zarządzana przy uŝyciu lokalnych standardów i narzędzi. Jest tzw. efekt silosów informacyjnych. Największym ich problemem jest niewielka kontrola nad procesami informacyjnymi w skali całej organizacji. Przejście z tego etapu na kolejny jest największym wyzwaniem, ściśle związanym ze skutecznością wdraŝania rozwiązań typu Business Intelligence. 3. Poziom integracji - silosy informacyjne w tym etapie zostają zintegrowane w jeden pełny obraz firmy i powstaje zintegrowane środowisko informacyjne. Firma jest świadoma wagi jednolitego zdefiniowania danych i informacji na poziomie ogólno-firmowym. Wersja prawdy jest jedna i realna ocena funkcjonowania oparta o mierzalną informację. Dostęp do informacji jest powszechny i jednolity, a procesy informacyjne są powtarzalne. 4. Poziom optymalizacji - na tym poziomie organizacja jest w stanie monitorować rynek i bardzo szybko dostosować się do jego wymagań. Informacja jest elementem mierzenia, dostosowywania i ulepszania procesów biznesowych, pozwalając na podejmowanie decyzji w oparciu o fakty. Poziom ten 382

7 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE koncentruje się nad doskonaleniem i rozwojem procesów, jak teŝ dalej idącym zrozumieniem i nadąŝaniem za potrzebami klientów i partnerów. Organizacja ma jasny obraz całego biznesowego łańcucha wartości i jest w stanie poprawiać swoje procesy, eliminując nieefektywność i straty. Dotyczy to m.in. rentowności produktu i klienta, efektywności działań marketingowych, produktywności kadry, efektywności dostaw, satysfakcji klienta i innych miar. Technologia (infrastruktura) jest tylko jednym z wymiarów, w ramach których moŝliwe są próby oszacowania poziomu rozwoju tej czy innej organizacji. Istotna jest jej zdolność do adaptacji, stabilność, skalowalność i moŝliwości integracji. Jednak niemniej waŝne są inne czynniki, takie jak postawa i umiejętności pracowników, kultura organizacji, procesy, standardy. Ryzyko projektu budowy hurtowni danych Hurtownie danych obejmujące swoim zasięgiem działania całą firmę są bardzo złoŝone pod względem swojej struktury. Wraz ze złoŝonością przedsięwzięcia rośnie ryzyko jego niepowodzenia. Chcąc doprowadzić projekt do szczęśliwego zakończenia naleŝy, co jest powszechnie znane, ściśle współpracować z przyszłymi uŝytkownikami, sensownie planować technicznie i merytorycznie, iteracyjnie wdraŝać system. Współpraca z uŝytkownikami na poziomie zarządów, kadry kierowniczej ze względu na ograniczenia czasowe i róŝne inne jest wyjątkowo skomplikowana. Drugim sposobem ograniczenia ryzyka jest precyzyjne zdefiniowanie architektury hurtowni danych juŝ na samym początku prac. Chodzi o odniesienie całego zakresu funkcjonalnego do strategii działania oraz o zaplanowanie architektury technicznej całego systemu. Jest to etap bardzo Ŝmudnej pracy, w wyniku której powstaje jedynie dokumentacja. Jest on jednak bardzo waŝny ze względu na jakość planu realizacji przedsięwzięcia, która jest proporcjonalna do wiedzy na jego temat. Dobrze zaplanowana architektura pozwoli na znaczną poprawę wydajności w realizacji kolejnych fragmentów hurtowni danych (fundament do budowy kolejnych systemów). Hurtownie danych są systemami bardzo złoŝonymi, obejmują bardzo szeroki zakres potrzeb informacyjnych. Z zakresem tym nie da się walczyć czy unikać go. Skutecznym jest podejście polegające na podzieleniu etapów projektowania i realizacji na kilka kawałków i realizowaniu ich po części. UŜytkownik otrzymujący juŝ gotowy element całości chętniej angaŝuje się we współpracę, współtworzenie dalszych jego części, co zazwyczaj ma swój pozytywny koniec. 383

8 ROZDZIAŁ III Przyrosty funkcjonalności systemu powinny być tak zdefiniowane, aby dało się kaŝdy nich zaprojektować, zaimplementować i wdroŝyć w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy. Wnioski Koncepcja Business Intelligence, moŝna powiedzieć, jest niezaleŝna od platformy sprzętowej, systemu operacyjnego oraz bazy danych. Informacje, które są potrzebne do analiz w przedsiębiorstwie, mogą pochodzić z wielu róŝnych systemów informatycznych w nim funkcjonujących. Celem jest integracja wszelkich procesów analitycznych na poziomie całego przedsiębiorstwa wraz z jak najbardziej elastyczną dystrybucją rezultatów do wszystkich zainteresowanych i uprawnionych. Efektywne wprowadzenie rozwiązań Business Intelligence wymaga od wdra- Ŝających ogromnej i specyficznej wiedzy dziedzinowej oraz duŝego doświadczenia. Potrzebna jest dobra, jednoczenie poparta doświadczeniami koncepcja zarządzania wiedzą, umiejętność przełoŝenia potrzeb biznesowych na mechanizmy informatyczne oraz nowoczesna i starannie dobrana technologia. Przedsiębiorstwo chcące samodzielnie zdobyć niezbędne kompetencje w akresie Business Intelligence musi się liczyć z duŝymi kosztami, co często okazuje się nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia wysoką jakość świadczonych usług. Szczęśliwe zakończenie projektu to, o czym juŝ wspomniano, ścisła współpraca z przyszłymi uŝytkownikami, sensowne planowanie technicznie i merytoryczne, iteracyjne wdraŝanie systemu. Literatura: [SAIN00] Saint-Exupery A.: The Wisdom of the Sands, motto jednego z wystąpień na kongresie Business Intelligence, Hamburg, 2000 [ZAST05] Zastosowania Business Intelligence. zastosowania.htm, [RZEW01] Rzewuski M.: Polowanie na klienta, PCkurier, [UTLE04] Utleń C.: Hurtownie danych jak zwiększyć szanse powodzenia, Systemy IT, [ZOLC05] śółcińska W.: Szanse sukcesu i zagroŝenia poraŝką w BI, CIO Magazyn Dyrektorów IT,

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Jaka jest toŝsamość IT? Jaką wartość biznesową niesie?

Strona 2. Jaka jest toŝsamość IT? Jaką wartość biznesową niesie? Śniadanie HBRP i Klubu Polskiej Rady Biznesu Rola IT w kreowaniu wartości biznesowej firmy Tomasz Bejm, Aleksander Poniewierski Strona 2 Jaka jest toŝsamość IT? Jaką wartość biznesową niesie? IT jako Kamerdyner

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1.

Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta. Dzień 1. Optymalizacja wybranych procesów obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Cele warsztatów Główne cele naszego warsztatu to: przygotowanie do samodzielnego optymalizowania procesów utrwalenie techniki

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Dorota Kazanecka Pieńkosz dyrektor pionu Business Intelligence Grupa Antares Plan Potrzeba kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

VII Kongres BOUG 03 października 2012

VII Kongres BOUG 03 października 2012 Raportowanie SLA w duŝej organizacji Studium przypadku VII Kongres BOUG 03 października 2012 Zdefiniowanie przypadku Zadanie do wykonania: Jak przenieść ustalenia formalne na efektywnie raportujący system?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na Business Intelligence

Nowe spojrzenie na Business Intelligence Page 1 of 5 ARCHIWUM Nowe spojrzenie na Business Intelligence 7 lipca 2008 Józef Muszyński Od zarządów biznesu płyną Ŝądania coraz to nowych raportów potrzebnych do prawidłowego zarządzania firmą, w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence narzędziem wsparcia sprzedaży

Business Intelligence narzędziem wsparcia sprzedaży Forum Sektora Finansowego 2007 Business Intelligence narzędziem wsparcia sprzedaży Filip Łapiński Konsultant Zarządzający IBM Polska 05/06/2007 Prognozy IBM Institute for Business Value IBM Institute for

Bardziej szczegółowo

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Podyplomowe Studia Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, II edycja Spotkanie informacyjne 19.12.2006 r. Od wieku na oceanie wiedzy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Co matematyka może dać bankowi?

Co matematyka może dać bankowi? Co matematyka może dać bankowi? Biznes zakres pracy matematyków Pomiar i analiza miar detalicznych procesów kredytowych i ubezpieczeniowych, inicjowanie działań zapewniających poprawę efektywności i obniżenie

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp W dobie ciągłych zmian rynkowych oraz rosnącej konkurencji przedsiębiorstwa chcące osiągnąć sukces

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja

Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Podyplomowe Studia Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, III edycja SPOTKANIE INFORMACYJNE Remigiusz Orzechowski 19.06.2007 r. Od wieku na oceanie wiedzy Szkoła

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Zaufanie otwiera drzwi

Zaufanie otwiera drzwi Zaufanie otwiera drzwi Spółka projektowo-dystrybucyjna Wiemy, że nawiązywanie i zawieranie transakcji handlowych jest łatwiejsze, wydajniejsze i skuteczniejsze, jeśli się posiada kredyt zaufania. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji.

Zajęcia prowadzone przez MCT, auditora wiodącego systemów bezpieczeństwa informacji. OFERTA SZKOLENIOWA BAZY DANYCH O firmie: Firma Information & Technology Consulting specjalizuje się w szkoleniach w zakresie systemów bazodanowych Microsoft i Sybase oraz Zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PROJEKTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH E-BIZNESU

CZYNNIKI SUKCESU PROJEKTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH E-BIZNESU CZYNNIKI SUKCESU PROJEKTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH E-BIZNESU Joanna Palonka Wstęp Internet umoŝliwia współczesnym organizacjom wielokierunkowy rozwój i ekspansję rynkową. Otwiera nowe rynki ze względu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

ETL - wykład III. Zagadnienia do omówienia. Identyfikacja wymagań

ETL - wykład III. Zagadnienia do omówienia. Identyfikacja wymagań ETL - wykład III Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2006-2008 Zagadnienia do omówienia 1. na dane 2. Specyfikacja wymagań / systemu 3. Integracja informacji 4. Dyskusja

Bardziej szczegółowo

3 marca 2015 godz. 14:00 Buchalter Skłodowscy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

3 marca 2015 godz. 14:00 Buchalter Skłodowscy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki 3 marca 2015 godz. 14:00 Buchalter Skłodowscy ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki PATRONAT MERYTORYCZNY PATRONAT ORGANIZACYJNY Każda firma jest inna. Każdy zespół handlowy jest inny. Problemy w sprzedaży bardzo

Bardziej szczegółowo

ISO 27001 w Banku Spółdzielczym - od decyzji do realizacji

ISO 27001 w Banku Spółdzielczym - od decyzji do realizacji ISO 27001 w Banku Spółdzielczym - od decyzji do realizacji Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Agenda ISO 27001 zalety i wady Miejsce systemów bezpieczeństwa w Bankowości

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych o hurtownie danych

Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych o hurtownie danych Dr Jerzy ROSZKOWSKI Management Systems Consulting Budowa modeli wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych o hurtownie danych TIAPiSZ 09 Definiowanie wymagań Główny problem: Jak definiować

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o.

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działa na rynku usług poligraficznych od 1991 r. Swoim klientom

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów (c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 1 Cel prezentacji Wskazanie kluczowych ryzyk projektów wdrożenia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY BUDOWY RELACJI BIZNESOWYCH FIRM USŁUGOWYCH

WYBRANE ASPEKTY BUDOWY RELACJI BIZNESOWYCH FIRM USŁUGOWYCH Marek Jabłoński Adam Jabłoński WYBRANE ASEKTY BUDOWY RELACJI BINESOWYCH FIRM USŁUGOWYCH Wstęp ozytywne kształtowanie relacji biznesowych obecnie odgrywa kluczową rolę w długoterminowym trwaniu firmy na

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ WYNIKI BADAŃ

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ WYNIKI BADAŃ Arkadiusz Januszewski Katedra Informatyki w Zarządzaniu ATR Bydgoszcz e-mail: arekj@mail.atr.bydgoszcz.pl ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ WYNIKI BADAŃ Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Dane - problem czy szansa?

Dane - problem czy szansa? Dane - problem czy szansa? Arkadiusz Kuczera Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Informacji Zarządczej, ING Bank Śląski arkadiusz.kuczera@ingbank.pl tel. +48 667970655 Filip Łapiński IBM GBS Business

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

BADANIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE OCENY ROZWIĄZĄŃ INFORMATYCZNYCH PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ

BADANIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE OCENY ROZWIĄZĄŃ INFORMATYCZNYCH PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ BADANIA WSTĘPNE DOTYCZĄCE OCENY ROZWIĄZĄŃ INFORMATYCZNYCH PRZEZ KADRĘ KIEROWNICZĄ Helena Dudycz Wprowadzenie Podstawą kaŝdej trafnie podjętej decyzji jest pozyskana, przetworzona i odpowiednio zaprezentowana

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence w ING Banku Śląskim

Business Intelligence w ING Banku Śląskim Business Intelligence w ING Banku Śląskim CASE Arkadiusz Kuczera Zastępca Dyrektora Departament Systemu Informacji Zarządczej telefon: 667-970-655 email: arkadiusz.kuczera@ingbank.pl ING 1 ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM: DZIEŃ GODZINA MIEJSCE PROWADZĄCY TEMAT OPIS

HARMONOGRAM: DZIEŃ GODZINA MIEJSCE PROWADZĄCY TEMAT OPIS WARSZTATY Grupa warsztatowa nr 1 System bilingowy operator telekomunikacyjny od środka Uczestnikom warsztatów zostanie przedstawiona specyfika działalności operatora telekomunikacyjnego ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

System Raportowania Zarządczego oraz Analiz Porównawczych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence

System Raportowania Zarządczego oraz Analiz Porównawczych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence System Raportowania Zarządczego oraz Analiz Porównawczych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence Małgorzata Szlachetka MenedŜer Działu Rozwiązania BI Rynek Samorządów

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na porażkę projektu. 1. Niekompletne wymagania 13.1% 2. Brak zaangażowania użytkowników 12.4% 3. Brak zasobów 10.

Czynniki wpływające na porażkę projektu. 1. Niekompletne wymagania 13.1% 2. Brak zaangażowania użytkowników 12.4% 3. Brak zasobów 10. Bez celu ani rusz Karolina Zmitrowicz Niepowodzenia projektów informatycznych to nieustannie wdzięczny temat pojawia się na konferencjach, szkoleniach, w prasie i innych publikacjach. Badaniem przyczyn

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypadków testowych

Tworzenie przypadków testowych Tworzenie przypadków testowych Prowadząca: Katarzyna Pietrzyk Agenda 1. Wprowadzenie 2. Wymagania 3. Przypadek testowy Definicja Schemat Cechy dobrego przypadku testowego 4. Techniki projektowania Czarnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych w praktyce

Hurtownie danych w praktyce Hurtownie danych w praktyce Fakty i mity Dr inż. Maciej Kiewra Parę słów o mnie... 8 lat pracy zawodowej z hurtowniami danych Projekty realizowane w kraju i zagranicą Certyfikaty Microsoft z Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Wprowadzenie Informacje o kursie Opis kursu We współczesnej informatyce coraz większą

Bardziej szczegółowo

QlikView Business Intelligence, a system ERP SAP Użytkownicy systemów ERP firmy SAP przez wiele lat poszukiwali skutecznych i łatwych sposobów dotarcia do swych danych. Używali arkuszy kalkulacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu dr Helena Dudycz Katedra Teorii Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu e-mail: helena.dudycz@ae.wroclaw.pl Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Nowy system pomoŝe zintegrować BOT

Nowy system pomoŝe zintegrować BOT Nowy system pomoŝe zintegrować BOT Autor: Piotr Stępniewski (BOT Górnictwo i Energetyka) JuŜ wkrótce wszystkie spółki Grupy BOT połączy wspólny zintegrowany system informatyczny. Usprawni on procesy biznesowo

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015 Optymalizacja procesów biznesowych Warszawa, 14 stycznia, 2015 Prelegent Włodzimierz Makowski Partner Doświadczenie zawodowe MDDP Business Consulting Partner Polpharma Dyrektor Departamentu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

Warto pamiętać, że to, jak bardzo dane

Warto pamiętać, że to, jak bardzo dane Jak controllerzy oceniają systemy informatyczne BI 10fe8796-2308-426a-840f-595f20370970 Edyta Szarska partner w firmie Controlling Partner, delegat krajowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład V dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 ARKUSZ KALKULACYJNY Podstawowym narzędziem informatycznym stosowanym w

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy obiegu dokumentów w firmie pod kątem wdroŝenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Metoda analizy obiegu dokumentów w firmie pod kątem wdroŝenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Marcin Nitka Metoda analizy obiegu dokumentów w firmie pod kątem wdroŝenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Wstęp W dzisiejszych czasach prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą nie ma praktycznie

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów

Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów prof. nadzw. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013 www.gen-prof.pl 1. Pojecie sterowania i regulacji Regulacja, sterowanie,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Nasze kompetencje. Co nas wyróżnia. Skuteczne wdrożenie - dopasowanie do strategii klientów

Nasze kompetencje. Co nas wyróżnia. Skuteczne wdrożenie - dopasowanie do strategii klientów Grupa Codec Codec jest europejskim liderem w zakresie usług doradczych i wdrażania rozwiązań wspierających efektywność organizacji. Pełniąc rolę ogniwa łączącego strategię, controlling i nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Bezpieczeństwo nie jest przywilejem banków komercyjnych System prawny na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOWY WYMIAR ZARZĄDZANIA Z nami osiągniesz lepsze efekty biznesowe

NOWY WYMIAR ZARZĄDZANIA Z nami osiągniesz lepsze efekty biznesowe NOWY WYMIAR ZARZĄDZANIA Z nami osiągniesz lepsze efekty biznesowe 1. KORZYŚCI Czy można zarządzać czymś, czego się nie mierzy? Zobacz wymierne korzyści współpracy z Solutions Lab! Solutions Lab opracowało

Bardziej szczegółowo

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych StatSoft Polska Sp. z o.o. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009

Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2 Nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD MARZEC 2008 R. Spis treści: 1. Wstęp 2. Opis zawodu przyszłości: broker edukacyjny (Podobieństwa i róŝnice do innych zawodów) 3. Wnioski z przeprowadzonych badań (Analiza SWOT

Bardziej szczegółowo