OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Stan: Grudzień 2013 Ingenious Technologies Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Ks. Bogusława 1/3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy w Szczecinie pod numerem , (zwanej dalej Ingenious) 1. Zakres obowiązywania Do umów i zleceń zawieranych pomiędzy Ingenious a partnerem umownym (zwanym dalej Zleceniodawcą) o prawo korzystania z Oprogramowania spółki Ingenious Technologies: - Ingenious.net, - Ingenious.track, - Ingenious.pay (określanego łącznie i pojedynczo "Oprogramowaniem") maja zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ( zwanej dalej OWH) w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy lub zlecenia. Odmienne warunki handlowe Zleceniodawcy, które nie zostały zaakceptowane pisemnie przez Ingenious, nie są obowiązujące. 2. Przedmiot umowy i zawarcie umowy 2.1. Przedmiotem umowy lub zlecenia jest prawo korzystania z Oprogramowania spółki Ingenious Technologies na podstawie udzielonej licencji w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Istotnym jej składnikiem jest oddanie do dyspozycji uzgodnionego każdorazowo Oprogramowania firmy Ingenious Technologies, a mianowicie - Ingenious.net stosownie do postanowień punktu 5, - Ingenious.track stosownie do postanowień punktu 6 oraz - Ingenious.pay stosownie do postanowień punktu 7 jako usługi częściowe możliwe do oddzielnego księgowania. Umowy Ingenious.BIZ obejmują dostawę wszystkich usług częściowych stosownie do postanowień ww. punktów.

2 2.3. Przesyłając zlecenie w formie pisemnej Zleceniodawca składa wniosek o zawarcie umowy, przyjmując złożoną przez Ingenious ofertę, z uwzględnieniem niniejszych OWH. Przyjęcie zlecenia przez Ingenious następuje po otrzymaniu i sprawdzeniu zlecenia poprzez przekazanie odpowiedniej informacji Zleceniodawcy lub w chwili rozpoczęcia świadczenia usługi przez Ingenious Oferty Ingenious i inne podobne pisma handlowe nie są wiążące. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne potwierdzenie przez Ingenious zlecenia lub zawarcie umowy z Zleceniodawcą. 3. Ogólne prawa i obowiązki firmy Ingenious 3.1. Ingenious świadczyć będzie usługi uzgodnione w danej ofercie i podczas ich świadczenia uwzględniać będzie prawa, dobra prawne i interesy Zleceniodawcy Ingenious oddaje do dyspozycji Oprogramowanie w postaci rozwiązania "Software as a service" [z ang. oprogramowanie jako usługa] dostępne przez Internet i gwarantuje Zleceniodawcy korzystanie z niego. Zakres usług Oprogramowania wynika z niniejszych postanowień ogólnych oraz z danego zlecenia lub umowy Dostosowanie Oprogramowania do konkretnych potrzeb Zleceniodawcy możliwe jest wyłącznie na specjalne dodatkowe zlecenie złożone na piśmie oraz stosownie do postanowień punktu Ingenious ma prawo do dokonywania zmian w Oprogramowaniu, w szczególności w celu jego dostosowania do postępu technologicznego. W wyniku tego mogą również ulec zmianie poszczególne funkcje lub zostać całkowicie usunięte. O wprowadzeniu istotnych zmian, które powodują zmianę ogólnej funkcjonalności Oprogramowania, Ingenious uprzedzi Zleceniodawcę w formie pisemnej w terminie co najmniej dwóch tygodni przed ich wprowadzeniem W czasie wprowadzania zmian do Oprogramowania możliwe są utrudnienia w korzystaniu z Oprogramowania przez Zleceniodawcę. Ingenious będzie dokładać wszelkich starań by wprowadzać takie zmiany w nocy lub w czasie dni wolnych od pracy. Mogą one doprowadzić do chwilowej przerwy lub utrudnień w dostępie podczas normalnych godzin urzędowania tylko wtedy, gdy będzie to konieczne ze względów technicznych. Niezapowiedziane okresy braku dostępności ograniczone są do ogółem dziesięciu godzin w miesiącu Ingenious przekaże do dyspozycji Zleceniodawcy podręcznik użytkowania w postaci dokumentu w formacie PDF, w którym opisane są istotne funkcje Oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy. Ingenious nie jest zobowiązana do przekazywania opisu wykraczające poza powyższe ustalenia.

3 3.7. Ingenious ma prawo do wykorzystania w celach reklamowych faktu nawiązania współpracy ze Zleceniodawcą, na podstawie zlecenia lub umowy, w tym i również po jej zakończeniu, włącznie z powołaniem na powyższe w listach referencyjnych (zarówno online jak i offline) logotypów, symboli etc. Zleceniodawcy O ile nie uzgodniono inaczej, w formie pisemnej, Ingenious jest upoważniona w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu, podpisywać umowy, przyjmować i opracowywać zlecenia od zleceniodawców z tej samej lub podobnej branży Ingenious ma prawo uważać za kompletne i prawidłowe wszelkie parametry określane w Oprogramowaniu samodzielnie przez Zleceniodawcę (np. warunki, definicje, środki reklamowe) oraz bazujące na nich wyniki automatycznie sporządzane przez stosowne Oprogramowanie. Ingenious nie jest w szczególności zobowiązana do sprawdzania warunków oraz wyników automatycznych. 4. Ogólne prawa i obowiązki Zleceniodawcy 4.1. Określanie parametrów Za określenie parametrów niezbędnych do korzystania z Oprogramowania (m.in. do zarządzania partnerami) odpowiedzialny jest Zleceniodawca we własnym zakresie Zleceniodawca jest świadomy tego, że wyniki wygenerowane przez Oprogramowanie bazują na całkowicie automatycznym procesie z uwzględnieniem warunków określonych przez Zleceniodawcę Ogólne obowiązki w zakresie współdziałania Zleceniodawca zobowiązuje się do wspierania Ingenious w możliwie najlepszy i kompletny sposób przy wypełnianiu usług uzgodnionych w umowie. Obowiązek współdziałania obejmuje w szczególności przekazywanie w uzgodnionym przez strony terminie wymaganych informacji oraz dokumentów Zleceniodawca zobowiązuje do przekazywanie informacji w niniejszym zleceniu, w sposób dokładny i prawdziwy. Odnosi się to w szczególności do przekazywanych Paramentów niezbędnych do korzystania z oprogramowania (np. definiowane parametrów z paragrafu 4.1). Zleceniodawca nie będzie zawierał umów z klientami lub partnerami, które mogą odnieść negatywny skutek dla Ingenious i jego interesy, sprzecznie z zasadą działania w dobrej wierze zgodnego z przyjętą praktyką Zleceniodawca jest zobowiązany do wiążącego wyznaczenia co najmniej jednego

4 przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z Ingenious, który będzie skutecznie umocowany do działania oraz uprawniony do podejmowania i przekazywania wiążących decyzji w imieniu Zleceniodawcy, jakie będą konieczne w ramach niniejszego stosunku umownego Zleceniodawca jest zobowiązany do stałego zabezpieczania danych, które zostały zapisane w pamięci podczas użytkowania Oprogramowania Dane dostępowe Klient zapewnia, że tylko upoważnone i przeszkolone zgodnie z pkt 4.7 osoby uzyskaja dostęp do oprogramowania Po zawarciu umowy lub zlecenia Ingenious przekaże Zleceniodawcy w ustalonym przez strony terminie indywidualne dane dostępowe, zgodnie z paragrafem Zleceniodawca zobowiązany jest do starannego przechowywania swoich danych dostępowych i zabezpieczenia ich przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Skutki działań, które wykonane zostały z wykorzystaniem danych dostępowych, Zleceniodawca musi uznać jako wynikające z własnego zaniedbania. Zleceniodawca nie ma prawa do przekazywania danych dostępowych osobom trzecim W wypadku, gdy Zleceniodawca za zgodą Ingenious samodzielnie przydziela dane dostępowe upoważnionym osobom trzecim (np. pracownikom, usługodawcom lub klientom), to Zleceniodawca jest odpowiedzialny za ich działania oraz ich skutki, jakie będą podejmowały z wykorzystaniem tych danych dostępowych. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania przez upoważnione przez niego osoby trzecie z Oprogramowania, wyjaśni im znaczenie działań, jakie mogą być podejmowane, zobowiąże do starannego przechowywania danych dostępowych oraz ich ochrony przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz zabroni im dalszego przekazywania danych dostępowych innym osobom Zapłata wynagrodzenia Zleceniodawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty Ingenious uzgodnionego wynagrodzenia stosownie do postanowień pkt Kod źródłowy i korzystanie z Oprogramowania Zleceniodawca nie ma prawa żądać wydania kodu źródłowego Oprogramowania. Zleceniodawca nie ma prawa do zapewnienia sobie w jakikolwiek sposób dostępu

5 do kodu źródłowego i wprowadzenia do niego zmian. Ponadto Zleceniodawca nie ma prawa do powielania Oprogramowania, zmieniania go, ani poza uzgodnionym celem umowy lub zlecenia do umożliwiania dostępu osobom trzecim do Oprogramowania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, z uwzględnieniem OWH Uwolnienie Zleceniodawca zobowiązuje się do zaspokajania na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich, których zasadność została uznana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub ostateczną decyzją organu administracyjnego, a także nałożonych na Ingenious kar w jakimkolwiek postępowaniu, z tytułu niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń określonych w umowie lub zleceniu, z uwzględnieniem OWH,, a w razie skierowania tych roszczeń przeciwko Ingenious do wstąpienia do sporu w miejsce Ingenious lub występowania wspólnie z nią na drodze postępowania sądowego, arbitrażowego lub ugodowego i ponoszenia związanych z tym kosztów i wydatków. Zleceniodawca zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Ingenious lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Ingenious, a wynikłego z zawarcia umowy lub zlecenia. Do kosztów podlegających zwrotowi zalicza się w szczególności koszty wytoczenia powództwa w postępowaniu cywilnym, administracyjnym etc. wraz z kosztami zastępstwa procesowego w tych postępowania lub obrony przed sądem Szkolenie Zleceniodawca zapewnia, że wszystkie osoby upoważnione do korzystania z oprogramowania (w szczególności pracownicy, dostawcy usług, lub klienci), będą uczestniczyć w szkoleniu technicznym oferowanym przez Ingenious W przypadku kooperacji Zleceniodawcy ze stroną trzecią (np. z agencją), strona trzecia godzi się uczestniczyć w szkoleniu sprzedażowym przeprowadzanym przez Ingenious Koszt niniejszego szkolenia według aktualnego cennika szkoleń.

6 5. Ingenious.net (Zarządzanie Partnerami) O ile strony uzgodniły korzystanie z Ingenious.net, obowiązują uzupełniająco następujące postanowienia: 5.1. Zastosowanie Oprogramowania przez Zleceniodawcę Celem zastosowania Oprogramowania jest Zarządzanie partnerami Zleceniodawcy w ramach Programu Prywatnego lub Sieci Prywatnej. Oprogramowanie wspiera Zleceniodawcę przy zarządzaniu kampaniami reklamowymi online poprzez określonych przez Zleceniodawcę partnerów i wygenerowane przez nich akcje odnoszące się do wyników (zwane dalej KPI [z ang.: Key Performance Indicators (kluczowe wskaźniki efektywności)]; np. sprzedaż, kontakt, kliknięcie, wyświetlenie) Stosunek do partnerów Zleceniodawcy W wyłącznej kompetencji Zleceniodawcy jest wybór swojego Programu Prywatnego lub Sieci Prywatnej, a także przygotowanie kampanii z danym partnerem oraz jej umowne określenie oraz przeprowadzenie. Ingenious nie jest partnerem umownym dla wyżej określonych partnerów Zleceniodawcy Zleceniodawca będzie samodzielnie zarządzał kampaniami marketingowymi online oraz biorącymi w niej udział partnerami oraz odpowiedzialny jest za określenie w ramach Oprogramowania zarówno szczegółów kampanii (np. rodzaju środków reklamowych) jak również warunków, w szczególności wskaźników KPI oraz prowizji dla partnerów umownych. Wskaźniki KPI zatwierdza lub odrzuca wyłącznie Zleceniodawca. Jeśli Zleceniodawca nie zatwierdzi Akcji (KPI) w ciągu 60 dni, zostaną one zatwierdzone Śledzenie [ang. tracking] Elementem Oprogramowania jest możliwość śledzenia wskaźników KPI określonych przez Zleceniodawcę. Do tego celu stosowany jest system śledzenia udostępniony przez firmę Ingenious w ramach Ingenious.net Zleceniodawca zapewni szerokie współdziałanie podczas procesu śledzenia. W szczególności Zleceniodawca wprowadzi na czas określony na stronach docelowych odpowiednie kody śledzenia [ang. tracking codes] (kody zliczające i mierzące) zgodnie z wytycznymi Ingenious oraz troszczył się będzie o ich stałe działanie Jeśli zliczanie akcji (KPI) nie będzie możliwe z przyczyn zależnych od

7 Zleceniodawcy lub jego partnerów, zwłaszcza jeśli kod zliczający nie będzie poprawnie dodany lub serwer Zleceniodawcy nie będzie dostępny (np. z powodu wygaśnięcia certyfikatu SSL, zmian w ustawieniach DNS lub innych zmian sklepu, strony, lub dostępności mediów reklamowych spowodowanych przez Zleceniodawcę), Ingenious przysługuje wynagrodzenie zgodne z paragrafem 9 niniejszej umowy. Wartość wynagrodzenia za okres problemów ze zliczaniem akcji, o których mowa wyżej, będzie wyliczony na podstawie średniej z ostatnich trzech miesięcy. Ponadto Zleceniodawca zaniecha wszystkiego, co mogłoby mieć negatywny wpływ na śledzenie. Strony będą siebie wzajemnie niezwłocznie informowały, gdy widocznym będzie, że występują utrudnienia w śledzeniu niezależnie od ich powodu. 6. Ingenious.track (Mierzenie Wielokanałowe) O ile strony uzgodniły korzystanie z Ingenious.track, obowiązują uzupełniająco następujące postanowienia: 6.1. Ingenious.track umożliwia zleceniodawcy analizowanie wyników działań marketingowych online uzgodnionych ze swoimi partnerami (Mierzenie Wielokanałowe). Szczegóły wynikają z umowy lub zlecenia Ingenious zbierze konieczne dane i udostępni je w narzędziu do analiz. Za uprzednie ustawienie parametrów wymaganych w ramach Ingenious.track odpowiada Zleceniodawca we własnym zakresie Zleceniodawca zapewnia szerokie współdziałanie podczas Mierzenia Wielokanałowego. W szczególności Zleceniodawca wprowadzi na czas we wszystkich istotnych miejscach odpowiednie kody śledzenia [ang. tracking codes] (kody zliczające i mierzące) zgodnie z wytycznymi Ingenious oraz troszczył się będzie o stałe jej działanie Jeśli zliczanie akcji (KPI) nie będzie możliwe z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy lub jego partnerów, zwłaszcza jeśli kod zliczający nie będzie poprawnie dodany lub serwer Zleceniodawcy nie będzie dostępny (np. z powodu wygaśnięcia certyfikatu SSL, zmian w ustawieniach DNS lub innych zmian sklepu, strony, lub dostępności mediów reklamowych spowodowanych przez Zleceniodawcę) Ingenious przysługuje wynagrodzenie zgodne z paragrafem 9 niniejszej umowy. Wartość wynagrodzenia a okres problemów ze zliczaniem akcji, będzie wyliczony na podstawie średniej z ostatnich trzech miesięcy.

8 6.5. Ponadto Zleceniodawca zaniecha wszystkiego, co mogłoby mieć negatywny wpływ na Mierzenie Wielokanałowe i w razie konieczności odpowiednio zobowiąże do tego swoich partnerów Strony będą siebie wzajemnie i niezwłocznie informowały, w przypadku widocznego utrudnienia w Mierzeniu Wielokanałowym, niezależnie od ich powodu. 7. Ingenious.pay (Rozliczenia i Płatności) O ile strony uzgodniły korzystanie z Ingenious.pay, obowiązują uzupełniająco następujące postanowienia: 7.1. Istotny zakres usługi oraz warunki korzystania Ingenious wspiera Zleceniodawcę w rozliczaniu prowizji oraz realizacji płatności wynikających z umów zawartych pomiędzy Zleceniodawcą a partnerami oraz umów pomiędzy partnerami Jako techniczny usługodawca Zleceniodawcy Ingenious przekazuje priorytetowo wyniki automatycznie wygenerowane przez Oprogramowanie poprzez interfejs API do określonej przez Ingenious instytucji bankowej (zwanej dalej Bankiem). Powyższe obejmuje w szczególności przekazywanie Bankowi informacji o zatwierdzonych przez Zleceniodawcę w ramach Oprogramowania wskaźnikach KPI. Poza tym oprogramowanie sporządza automatycznie zestawienia płatności wzgl. dzienniki dla partnerów oraz przekazuje je do dyspozycji Zleceniodawcy w określonym przez niego formacie cyfrowym Ingenious przypisze i przekaże projekt, transakcję lub numer identyfikacyjny Zleceniodawcy, do którego zawsze będzie się odnosić w razie jakichkolwiek płatności bankowych, poprzez wskazanie niniejszego numeru jako podstawy przelewu Warunkiem korzystania z systemu Ingenious.pay jest zawarcie z Bankiem umowy powierniczej na aktualnie obowiązujących warunkach, oraz zgoda na usługi płatnicze powiązane z usługami Ingenious. Gdy i o ile taka umowa powiernicza nie istnieje lub już nie istnieje, przestają obowiązywać wszelkie zobowiązania firmy Ingenious do świadczenia usług wynikające z korzystania z Ingenious.pay, tudzież Zleceniodawca staje się współwłaścicielem konta na które będzie dokonywać wpłat. Sama realizacja płatności realizowana będzie dla Zleceniodawcy przez Bank.

9 Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania firmie Ingenious w stosownym czasie wszelkich wymaganych, kompletnych i merytorycznie prawidłowych danych potrzebnych do przeprowadzenia wymaganego przepisami prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, sprawdzenia tożsamości i legitymacji Zleceniodawcy lub partnerów dokonujących wpłat. Z tego tytułu Ingenious jest upoważnione do zbierania następujących danych osobowych od klienta jak i przetrzymywanie danych oraz przekazywanie danych do banku w imieniu klienta: - nazwa firmy - forma prawna - numer identyfikacyjny firmy (jeśli istnieje) - adres głównej siedziby (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) - numer telefonu - numer faksu - adres - imiona członków reprezentujących podmiot lub prawnych reprezentantów - dane właściciela firmy - dane konta (bank, numer konta bankowego, numer banku); dane niniejszego konta jako konto, na które bank może wypłacić środki, zakładając, że żadne inne konto nie zostało wyznaczone do tego typu płatności. - zaświadczenie o komercyjnej działalności firmy Firma Ingenious nie ma obowiązku sprawdzania wyników generowanych przez Oprogramowanie Realizacja płatności Przedmiotem niniejszej umowy nie jest realizacja płatności przez Bank Korzystając z Ingenious.pay oraz potwierdzając wskaźniki KPI Zleceniodawca wydaje w razie potrzeby polecenia zapłaty bezpośrednio Bankowi. Dalsze przekazywanie informacji odbywa się w wyniku wykorzystania Oprogramowania automatycznie poprzez interfejs API, firma Ingenious nie występuje przy tym ani w charakterze reprezentanta ani przedstawiciela, a jedynie usługodawcy technicznego Zleceniodawca jest sam odpowiedzialny za zapewnienie na koncie bankowym odpowiedniego i wystarczająco wysokiego budżetu na przeprowadzenie danej kampanii. Firma Ingenious nie jest zobowiązana ani do zapewnienia, ani do sprawdzenia wystarczającego pokrycia na koncie.

10 Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia (np. klient agencyjny) zdeponuje budżet, w razie jakichkolwiek wątpliwości, płatność jest uznawana jako dokonana przez Zleceniodawce. Niniejszy podpunkt nie obowiązuje, jeśli trzecia strona jest współwłaścicielem konta rozliczeniowego.pay w banku Aby móc w pełni korzystać z Ingenious.pay konieczne jest, żeby partnerzy, którym mają być wypłacane prowizje, godzili się na procedurę wypłaty, angażując bank zgodne z niniejszymi ustaleniami. Powinnością Zleceniodawcy jest zatroszczenie się o odpowiednie prawne zobowiązanie partnera. Tyczy się to również klienta w przypadku gdy klient nie ma żadnych bezpośrednich zobowiązań kontraktowych z partnerami (np. partnerzy są obciążani przez klientów Zleceniodawcy) Klient wyraża zgodę na udzielenie niezbędnych informacji firmie Ingenious odnośnie kont partnerów Zleceniodawcy, na które bank będzie mógł w razie potrzeby wypłacać środki. Niniejsze konto rozliczeniowe (.pay) będzie weryfikowane tzw. 'przelewem 1-groszowym' poprzez Ingenious. Partnerzy mogą przystąpić do współpracy z Ingenious.pay tylko, jeśli niniejsza weryfikacja przebiegnie pomyślnie Nadzór nad stanem kont Ingenious sprawdza obroty na kontach i nadzoruje prawidłowy stan kont za pomocą danych udostępnionych prze Bank, jednakże w żadnym momencie nie uzyskuje prawa do dysponowania środkami zaksięgowanymi na danym koncie powierniczym Zleceniodawca przyznaje firmie Ingenious obszerne prawo do odczytu danego konta kampanii w Banku oraz gwarantuje, że również jego klienci (którzy mogą być również jego partnerami) przyznają firmie Ingenious stosowne prawo do wglądu. Powyższe prawo obejmuje w szczególności, że firma Ingenious będzie miała w każdej chwili wgląd do stanu konta oraz wszystkich obrotów na koncie Zleceniodawcy oraz partnerów W wypadku stwierdzenia przez firmę Ingenious błędów w obrotach na koncie, poinformuje ona o tym Bank oraz Zleceniodawcę przesyłając mu dane transakcji. Błąd występuje w szczególności wtedy, gdy obroty konta nie są zgodne z danymi płatniczymi ustalonymi przez Oprogramowanie Księgowość Firma Ingenious przyporządkowuje jednoznacznie każdy zapisany wskaźnik KPI uczestniczącym partnerom i prezentuje dane transakcje w przejrzystej formie oraz

11 w sposób umożliwiający ich przeszukiwanie w pewnym okresie czasu Zapisane transakcje zastawiane będą na dowodach elektronicznych, które w zależności od stosowanych u Zleceniodawcy lub partnerów systemów księgowych będą mogły bezpośrednio posłużyć jako dowód księgowy Sporządzenie prawidłowych dowodów przez firmę Ingenious zakłada, że dane wszystkich uczestniczących partnerów będą wpisane przez Zleceniodawcę na czas i prawidłowo Zmiana Banku oraz usługi świadczone bez włączania instytucji bankowej Firma Ingenious, w celu wypełnienia swoich zobowiązań z wynikających z niniejszej umowy, ma prawo w czasie trwania umowy skorzystać usług innej instytucji bankowej. W takim przypadku Zleceniodawca dokona stosownych uzgodnień z nową określoną przez firmę Ingenious instytucją bankową O ile strony uzgodniły zastosowanie systemu Ingenious.pay z wykluczeniem włączenia Banku, usługa firmy Ingenious w związku z korzystaniem z systemu Ingenious.pay ogranicza się do przekazywania do dyspozycji Zleceniodawcy danych księgowych ustalonych przez Oprogramowanie. Rozliczenia danej kampanii dokonuje później Zleceniodawca we własnym zakresie. 8. Zobowiązania w wypadku innych zleceń na usługi 8.1. W wypadku uzgodnienia innych zleceń na usługi (w szczególności indywidualne dostosowanie Oprogramowania, szkolenia, usługi wsparcia), firma Ingenious zobowiązana jest do wykonania takich czynności w uzgodnionym czasie i zakresie. Szczegóły usług, jakie mają być świadczone przez firmę Ingenious, wynikają z danego zlecenia oraz z odrębnej umowy, gdy taka została zawarta. Firma Ingenious zobowiązana jest do wyświadczenia uzgodnionych usług, jednakże nie do spowodowania określonego sukcesu Firma Ingenious, w celu wykonania usług, ma prawo zatrudnić podwykonawców oraz wolno jest jej dokonać zmiany zarówno podwykonawców jak również poszczególnych osób, które zatrudnione zostały do wyświadczenia uzgodnionej usługi, bez wyraźnej zgody Zleceniodawcy, o ile nie jest to niemożliwe do przyjęcia przez Zleceniodawcę. O ile w wyniku takiej zmiany dojdzie do opóźnień, firma Ingenious nie może wywodzić z tego skutków prawnych Przy wyborze osób wyznaczonych do wypełnienia zlecenia usługowego firma Ingenious uwzględni w stosownym stopniu interesy Zleceniodawcy. Firma

12 Ingenious może w celu wsparcia wykonania usługi zatrudnić również dalszych zewnętrznych usługodawców. 9. Wynagrodzenie i warunki płatności 9.1. Wszelkie uzgodnione ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. 9.2 Wobec braku odmiennych ustaleń, wyrażonych na piśmie, wynagrodzenie za wyjątkiem opłaty aktywacyjnej, będzie płacona z góry (przedpłata) Opłata Set-Up-Fee (aktywacyjna) jest płatna przy zawarciu umowy. Production i Customer Support-Fee są płatne (każdy) raz w roku z góry. Kwota opłaty transakcyjnej będzie obliczona na podstawie KPI zgodnie z ustawieniami oprogramowania u Zleceniodawcy. 9.4 Jeżeli usługi odnoszące się do pkt.7 niniejszej umowy (Ingenious.pay) są z góry ustalone, Zleceniodawca zgadza się na opłaty związane z tą usługą. Środki transferowane są z budżetu Zleceniodawcy do konta rozliczeniowego (.pay) do Ingenious poprzez bank. 9.5 Fakturowanie odbywać się będzie na początku okresu rozliczeniowego (Production-Fee [opłata produkcyjna] oraz Customer-Support-Fee [opłata za wsparcie klienta]) lub raz na miesiąc za miesiąc trwający (Transaction-Fee [opłata transakcyjna]), tudzież kwota jest wyliczona na podstawie wydatków na podstawie trackingu; wartości rozbieżne będą uwzględnione w przyszłych fakturach. Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów podróży przedstawicieli Ingenious, jakie powstały w ramach niniejszej umowy, po przedłożeniu przez Ingenious stosownych rozliczeń. 9.6 W wypadku opóźnienia w zapłacie Ingenious ma prawo do naliczenia Zleceniodawcy odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne art ¹ k.c.). Ingenious w wypadku opóźnienia w zapłacie jest uprawniona wstrzymać dalsze wykonywanie bieżących zleceń i kampanii aż do otrzymania całkowitej zapłaty. 9.7 Skuteczna cesja wierzytelności wobec Ingenious możliwa jest wyłącznie za jej wyraźną zgodą wyrażoną na piśmie. 10 Gwarancja i odpowiedzialność 10.1 Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia Oprogramowania będącego

13 przedmiotem umowy oraz jego funkcjonalności niezwłocznie po stworzeniu mu możliwości jego użytkowania, na podstawie udzielonej gwarancji do zgłoszenia na piśmie stwierdzonych wad wraz z ich dokładnym opisem. W wypadku niedokonania takiego zgłoszenia przez Zleceniodawcę, uważa się oprogramowanie za zatwierdzone, chyba że w okresie późniejszym wykryto wadę, której nie można było stwierdzić podczas sprawdzania po udostępnieniu oprogramowania. Powyższe obowiązuje odpowiednio w stosunku do wad, które wystąpią później Powstanie zwłoki w usuwaniu wad zakłada zakreślenie przez Zleceniodawcę stosownego terminu na usunięcie wad. W wypadku upływu tego terminu Zleceniodawca ma prawo do zakreślenia Ingenious kolejnego ostatecznego terminu na usunięcie wad. Gdy Ingenious nie usunie wad w tym terminie, Zleceniodawca ma prawo do stosownego pomniejszenia uzgodnionego wynagrodzenia. Wszelkie ustalenia terminów muszą następować na piśmie Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy lub zlecenia. Ingenious nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie całkowicie wolne od błędów oraz że spełni oczekiwania Zleceniodawcy. Gwarancja nie obejmuje problemów i wad wynikłych z nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego użycia sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń i programów mających wpływ na działanie oprogramowania. Gwarancja nie obejmuje problemów i wad wynikłych ze zdarzeń losowych lub nieprawidłowego użytkowania oprogramowania Za szkody, wyrządzone wskutek naruszenia obowiązków umownych oraz pozaumownych Ingenious i/lub osoby działające w jej imieniu i/lub jej przedstawiciele prawni odpowiadają wyłącznie w przypadku, gdy szkoda taka powstała z winy umyślnej Ingenious oraz za naruszenie obowiązków kardynalnych, z tym, że odpowiedzialność odszkodowawcza ogranicza się do przewidywalnych, typowych dla tej umowy szkód i nie obejmuje korzyści, jakie Zleceniodawca mógłby odnieść, gdy nie wystąpiła szkoda. Pod pojęciem obowiązków kardynalnych rozumie się takie obowiązki, których wypełnienie w ogóle umożliwia zawarcie umowy lub zlecenia i których dotrzymania Zleceniodawca może zwykle słusznie oczekiwać Ingenious nie odpowiada za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub zlecenia, chyba, że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej Ingenious, z tym że odpowiedzialność odszkodowawcza ogranicza się do przewidywalnych, typowych dla tej umowy szkód i nie obejmuje korzyści, jakie Zleceniodawca mógłby odnieść, gdy nie wystąpiła szkoda

14 10.6 W związku z udzieloną Zleceniodawcy gwarancją na warunkach opisanych wyżej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Ingenious z tytułu rękojmi za wady oprogramowania Wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku szkody na życiu, ciele lub zdrowiu człowieka Ingenious nie odpowiada za szkody, które powstają w wyniku usterek technicznych lub utrudnień w oprogramowaniu, za które odpowiadają Zleceniodawca lub inne osoby trzecie. Ingenious nie odpowiada również za szkody, którym Zleceniodawca mógłby zapobiec w wyniku podjęcia działań, których słusznie można od niego oczekiwać, w szczególności regularnego, co najmniej codziennego zabezpieczania programu i danych Odpowiedzialność cywilna jest wykluczona, jeżeli powyżej nie uregulowano inaczej. 11 Czas trwania umowy i wypowiedzenie Umowa obowiązuje od chwili jej podpisania, zaś zlecenie od chwili jego przyjęcia przez Ingenious. Umowa lub zlecenie zawierane są na czas nieokreślony i można ją wypowiedzieć na koniec miesiąca z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, o ile w indywidualnym przypadku nie uzgodniono na piśmie niczego odmiennego Wypowiedzenie umowy nie jest możliwe, przed końcem uzgodnionego i minimalnego czasu jej trwania. O ile nie uzgodniono inaczej, okres minimalny trwa 12 miesięcy. Powyższe nie narusza prawa do rozwiązania umowy lub zlecenia z ważnych powodów Ważne powody zachodzą wtedy, gdy - Zleceniodawca mimo ponaglenia nie wywiązuje się ze swojego obowiązku do zapłaty wynagrodzenia; - Zleceniodawca jest w zwłoce z zapłatą 2 miesięcznego wynagrodzenia w wysokości kwoty, która osiągnęła wartość wynagrodzenia za dwa miesiące; - Ingenious pozwana zostanie przez osoby trzecie z powodu rzekomego naruszenia prawa w związku z działalnością na rzecz Zleceniodawcy; - Zleceniodawca rażąco naruszy swoje zobowiązanie do współdziałania wynikające z umowy lub zlecenia, z uwzględnieniem OWH lub w przypadku mniej poważnych naruszeń umowy nie zaprzestanie kwestionowanego postępowania mimo zwrócenia mu na nie stosownej uwagi Ważny powód, który uprawnia Zleceniodawcę do wypowiedzenia umowy z

15 powodu wad Oprogramowania, zachodzi tylko w przypadku istotnych wad i tylko wtedy, gdy Zleceniodawca postępuje zgodnie z punktem 10.1 i 10.2, a Ingenious w przeciągu zakreślonego jej ostatecznego terminu nie uda się usunąć wad lub zapewnić dostępu do możliwego do przyjęcia rozwiązania alternatywnego. Istotna wada Oprogramowania występuje tylko wtedy, gdy istotne składniki Oprogramowania nie funkcjonują lub nie funkcjonują w istotnym stopniu Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 12 Poufność i ochrona danych 12.3 Partnerzy umowni zobowiązują się do wzajemnego poufnego traktowania wszelkich informacji oraz wiedzy dotyczącej przedsiębiorstwa i polityki handlowej strony przeciwnej, które uzyskali w związku z realizacją niniejszej umowy oraz do tego, że bez uprzedniej zgody strony przeciwnej nie będą ich przekazywali stronom trzecim, a także, że nałożą na swoich pracowników i osoby działające w ich imieniu odpowiednie zobowiązanie. Powyższe nie obowiązuje, gdy takie informacje i wiedza są powszechnie znane lub były już znane zawierającej umowę stronie przeciwnej w momencie ich ujawnienia. Niniejsze zobowiązanie będzie obowiązywało również po zakończeniu stosunku umownego Wszelkie dokumenty przekazywane Ingenious przez Zleceniodawcę są poufne. Ingenious będzie je starannie przechowywała i na żądanie zwróci je Zleceniodawcy. W odniesieniu do tych dokumentów nie ma zastosowania prawo do zatrzymania. Ingenious ma prawo do sporządzania kopii dla celów zabezpieczenia stwierdzonego stanu rzeczy i zabezpieczenia dowodów W wypadku, gdy Ingenious podczas świadczenia usług będzie musiała przetwarzać dane osobowe, zobowiązana będzie do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych. 13 Postanowienia końcowe 13.3 Do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy stronami umowy ma zastosowanie wyłącznie prawo polskie. Miejscem wykonania umowy lub zlecenia oraz właściwością miejscową sądu dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub zlecenia oraz w związku z niniejszą umową jest siedziba Spółki Ingenious Technologies z ograniczona odpowiedzialnością w Szczecinie Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych OWH lub umowy i zlecenia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Powyższe obowiązuje również dla zmiany tego postanowienia.

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48 12 6882600 Faks: +48 12 6882699 Email: biuro@dotpay.pl REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin PaySquare. Zasady akceptacji Kart płatniczych PAYSQUARE

Regulamin PaySquare. Zasady akceptacji Kart płatniczych PAYSQUARE Regulamin PaySquare Zasady akceptacji Kart płatniczych PAYSQUARE PAYSQUARE Strona 1/11 PSQ WYPŁATA KWOT TRANSAKCJI wypłata WYPŁATA KWOT TRANSAKCJI sposób wypłaty termin waluta potrącenia niedobór Akceptanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo