OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Stan: Grudzień 2013 Ingenious Technologies Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Ks. Bogusława 1/3, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XIII Wydział Gospodarczy w Szczecinie pod numerem , (zwanej dalej Ingenious) 1. Zakres obowiązywania Do umów i zleceń zawieranych pomiędzy Ingenious a partnerem umownym (zwanym dalej Zleceniodawcą) o prawo korzystania z Oprogramowania spółki Ingenious Technologies: - Ingenious.net, - Ingenious.track, - Ingenious.pay (określanego łącznie i pojedynczo "Oprogramowaniem") maja zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ( zwanej dalej OWH) w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy lub zlecenia. Odmienne warunki handlowe Zleceniodawcy, które nie zostały zaakceptowane pisemnie przez Ingenious, nie są obowiązujące. 2. Przedmiot umowy i zawarcie umowy 2.1. Przedmiotem umowy lub zlecenia jest prawo korzystania z Oprogramowania spółki Ingenious Technologies na podstawie udzielonej licencji w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Istotnym jej składnikiem jest oddanie do dyspozycji uzgodnionego każdorazowo Oprogramowania firmy Ingenious Technologies, a mianowicie - Ingenious.net stosownie do postanowień punktu 5, - Ingenious.track stosownie do postanowień punktu 6 oraz - Ingenious.pay stosownie do postanowień punktu 7 jako usługi częściowe możliwe do oddzielnego księgowania. Umowy Ingenious.BIZ obejmują dostawę wszystkich usług częściowych stosownie do postanowień ww. punktów.

2 2.3. Przesyłając zlecenie w formie pisemnej Zleceniodawca składa wniosek o zawarcie umowy, przyjmując złożoną przez Ingenious ofertę, z uwzględnieniem niniejszych OWH. Przyjęcie zlecenia przez Ingenious następuje po otrzymaniu i sprawdzeniu zlecenia poprzez przekazanie odpowiedniej informacji Zleceniodawcy lub w chwili rozpoczęcia świadczenia usługi przez Ingenious Oferty Ingenious i inne podobne pisma handlowe nie są wiążące. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne potwierdzenie przez Ingenious zlecenia lub zawarcie umowy z Zleceniodawcą. 3. Ogólne prawa i obowiązki firmy Ingenious 3.1. Ingenious świadczyć będzie usługi uzgodnione w danej ofercie i podczas ich świadczenia uwzględniać będzie prawa, dobra prawne i interesy Zleceniodawcy Ingenious oddaje do dyspozycji Oprogramowanie w postaci rozwiązania "Software as a service" [z ang. oprogramowanie jako usługa] dostępne przez Internet i gwarantuje Zleceniodawcy korzystanie z niego. Zakres usług Oprogramowania wynika z niniejszych postanowień ogólnych oraz z danego zlecenia lub umowy Dostosowanie Oprogramowania do konkretnych potrzeb Zleceniodawcy możliwe jest wyłącznie na specjalne dodatkowe zlecenie złożone na piśmie oraz stosownie do postanowień punktu Ingenious ma prawo do dokonywania zmian w Oprogramowaniu, w szczególności w celu jego dostosowania do postępu technologicznego. W wyniku tego mogą również ulec zmianie poszczególne funkcje lub zostać całkowicie usunięte. O wprowadzeniu istotnych zmian, które powodują zmianę ogólnej funkcjonalności Oprogramowania, Ingenious uprzedzi Zleceniodawcę w formie pisemnej w terminie co najmniej dwóch tygodni przed ich wprowadzeniem W czasie wprowadzania zmian do Oprogramowania możliwe są utrudnienia w korzystaniu z Oprogramowania przez Zleceniodawcę. Ingenious będzie dokładać wszelkich starań by wprowadzać takie zmiany w nocy lub w czasie dni wolnych od pracy. Mogą one doprowadzić do chwilowej przerwy lub utrudnień w dostępie podczas normalnych godzin urzędowania tylko wtedy, gdy będzie to konieczne ze względów technicznych. Niezapowiedziane okresy braku dostępności ograniczone są do ogółem dziesięciu godzin w miesiącu Ingenious przekaże do dyspozycji Zleceniodawcy podręcznik użytkowania w postaci dokumentu w formacie PDF, w którym opisane są istotne funkcje Oprogramowania stanowiącego przedmiot umowy. Ingenious nie jest zobowiązana do przekazywania opisu wykraczające poza powyższe ustalenia.

3 3.7. Ingenious ma prawo do wykorzystania w celach reklamowych faktu nawiązania współpracy ze Zleceniodawcą, na podstawie zlecenia lub umowy, w tym i również po jej zakończeniu, włącznie z powołaniem na powyższe w listach referencyjnych (zarówno online jak i offline) logotypów, symboli etc. Zleceniodawcy O ile nie uzgodniono inaczej, w formie pisemnej, Ingenious jest upoważniona w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu, podpisywać umowy, przyjmować i opracowywać zlecenia od zleceniodawców z tej samej lub podobnej branży Ingenious ma prawo uważać za kompletne i prawidłowe wszelkie parametry określane w Oprogramowaniu samodzielnie przez Zleceniodawcę (np. warunki, definicje, środki reklamowe) oraz bazujące na nich wyniki automatycznie sporządzane przez stosowne Oprogramowanie. Ingenious nie jest w szczególności zobowiązana do sprawdzania warunków oraz wyników automatycznych. 4. Ogólne prawa i obowiązki Zleceniodawcy 4.1. Określanie parametrów Za określenie parametrów niezbędnych do korzystania z Oprogramowania (m.in. do zarządzania partnerami) odpowiedzialny jest Zleceniodawca we własnym zakresie Zleceniodawca jest świadomy tego, że wyniki wygenerowane przez Oprogramowanie bazują na całkowicie automatycznym procesie z uwzględnieniem warunków określonych przez Zleceniodawcę Ogólne obowiązki w zakresie współdziałania Zleceniodawca zobowiązuje się do wspierania Ingenious w możliwie najlepszy i kompletny sposób przy wypełnianiu usług uzgodnionych w umowie. Obowiązek współdziałania obejmuje w szczególności przekazywanie w uzgodnionym przez strony terminie wymaganych informacji oraz dokumentów Zleceniodawca zobowiązuje do przekazywanie informacji w niniejszym zleceniu, w sposób dokładny i prawdziwy. Odnosi się to w szczególności do przekazywanych Paramentów niezbędnych do korzystania z oprogramowania (np. definiowane parametrów z paragrafu 4.1). Zleceniodawca nie będzie zawierał umów z klientami lub partnerami, które mogą odnieść negatywny skutek dla Ingenious i jego interesy, sprzecznie z zasadą działania w dobrej wierze zgodnego z przyjętą praktyką Zleceniodawca jest zobowiązany do wiążącego wyznaczenia co najmniej jednego

4 przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z Ingenious, który będzie skutecznie umocowany do działania oraz uprawniony do podejmowania i przekazywania wiążących decyzji w imieniu Zleceniodawcy, jakie będą konieczne w ramach niniejszego stosunku umownego Zleceniodawca jest zobowiązany do stałego zabezpieczania danych, które zostały zapisane w pamięci podczas użytkowania Oprogramowania Dane dostępowe Klient zapewnia, że tylko upoważnone i przeszkolone zgodnie z pkt 4.7 osoby uzyskaja dostęp do oprogramowania Po zawarciu umowy lub zlecenia Ingenious przekaże Zleceniodawcy w ustalonym przez strony terminie indywidualne dane dostępowe, zgodnie z paragrafem Zleceniodawca zobowiązany jest do starannego przechowywania swoich danych dostępowych i zabezpieczenia ich przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Skutki działań, które wykonane zostały z wykorzystaniem danych dostępowych, Zleceniodawca musi uznać jako wynikające z własnego zaniedbania. Zleceniodawca nie ma prawa do przekazywania danych dostępowych osobom trzecim W wypadku, gdy Zleceniodawca za zgodą Ingenious samodzielnie przydziela dane dostępowe upoważnionym osobom trzecim (np. pracownikom, usługodawcom lub klientom), to Zleceniodawca jest odpowiedzialny za ich działania oraz ich skutki, jakie będą podejmowały z wykorzystaniem tych danych dostępowych. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania przez upoważnione przez niego osoby trzecie z Oprogramowania, wyjaśni im znaczenie działań, jakie mogą być podejmowane, zobowiąże do starannego przechowywania danych dostępowych oraz ich ochrony przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz zabroni im dalszego przekazywania danych dostępowych innym osobom Zapłata wynagrodzenia Zleceniodawca zobowiązany jest do terminowej zapłaty Ingenious uzgodnionego wynagrodzenia stosownie do postanowień pkt Kod źródłowy i korzystanie z Oprogramowania Zleceniodawca nie ma prawa żądać wydania kodu źródłowego Oprogramowania. Zleceniodawca nie ma prawa do zapewnienia sobie w jakikolwiek sposób dostępu

5 do kodu źródłowego i wprowadzenia do niego zmian. Ponadto Zleceniodawca nie ma prawa do powielania Oprogramowania, zmieniania go, ani poza uzgodnionym celem umowy lub zlecenia do umożliwiania dostępu osobom trzecim do Oprogramowania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, z uwzględnieniem OWH Uwolnienie Zleceniodawca zobowiązuje się do zaspokajania na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich, których zasadność została uznana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub ostateczną decyzją organu administracyjnego, a także nałożonych na Ingenious kar w jakimkolwiek postępowaniu, z tytułu niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń określonych w umowie lub zleceniu, z uwzględnieniem OWH,, a w razie skierowania tych roszczeń przeciwko Ingenious do wstąpienia do sporu w miejsce Ingenious lub występowania wspólnie z nią na drodze postępowania sądowego, arbitrażowego lub ugodowego i ponoszenia związanych z tym kosztów i wydatków. Zleceniodawca zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Ingenious lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Ingenious, a wynikłego z zawarcia umowy lub zlecenia. Do kosztów podlegających zwrotowi zalicza się w szczególności koszty wytoczenia powództwa w postępowaniu cywilnym, administracyjnym etc. wraz z kosztami zastępstwa procesowego w tych postępowania lub obrony przed sądem Szkolenie Zleceniodawca zapewnia, że wszystkie osoby upoważnione do korzystania z oprogramowania (w szczególności pracownicy, dostawcy usług, lub klienci), będą uczestniczyć w szkoleniu technicznym oferowanym przez Ingenious W przypadku kooperacji Zleceniodawcy ze stroną trzecią (np. z agencją), strona trzecia godzi się uczestniczyć w szkoleniu sprzedażowym przeprowadzanym przez Ingenious Koszt niniejszego szkolenia według aktualnego cennika szkoleń.

6 5. Ingenious.net (Zarządzanie Partnerami) O ile strony uzgodniły korzystanie z Ingenious.net, obowiązują uzupełniająco następujące postanowienia: 5.1. Zastosowanie Oprogramowania przez Zleceniodawcę Celem zastosowania Oprogramowania jest Zarządzanie partnerami Zleceniodawcy w ramach Programu Prywatnego lub Sieci Prywatnej. Oprogramowanie wspiera Zleceniodawcę przy zarządzaniu kampaniami reklamowymi online poprzez określonych przez Zleceniodawcę partnerów i wygenerowane przez nich akcje odnoszące się do wyników (zwane dalej KPI [z ang.: Key Performance Indicators (kluczowe wskaźniki efektywności)]; np. sprzedaż, kontakt, kliknięcie, wyświetlenie) Stosunek do partnerów Zleceniodawcy W wyłącznej kompetencji Zleceniodawcy jest wybór swojego Programu Prywatnego lub Sieci Prywatnej, a także przygotowanie kampanii z danym partnerem oraz jej umowne określenie oraz przeprowadzenie. Ingenious nie jest partnerem umownym dla wyżej określonych partnerów Zleceniodawcy Zleceniodawca będzie samodzielnie zarządzał kampaniami marketingowymi online oraz biorącymi w niej udział partnerami oraz odpowiedzialny jest za określenie w ramach Oprogramowania zarówno szczegółów kampanii (np. rodzaju środków reklamowych) jak również warunków, w szczególności wskaźników KPI oraz prowizji dla partnerów umownych. Wskaźniki KPI zatwierdza lub odrzuca wyłącznie Zleceniodawca. Jeśli Zleceniodawca nie zatwierdzi Akcji (KPI) w ciągu 60 dni, zostaną one zatwierdzone Śledzenie [ang. tracking] Elementem Oprogramowania jest możliwość śledzenia wskaźników KPI określonych przez Zleceniodawcę. Do tego celu stosowany jest system śledzenia udostępniony przez firmę Ingenious w ramach Ingenious.net Zleceniodawca zapewni szerokie współdziałanie podczas procesu śledzenia. W szczególności Zleceniodawca wprowadzi na czas określony na stronach docelowych odpowiednie kody śledzenia [ang. tracking codes] (kody zliczające i mierzące) zgodnie z wytycznymi Ingenious oraz troszczył się będzie o ich stałe działanie Jeśli zliczanie akcji (KPI) nie będzie możliwe z przyczyn zależnych od

7 Zleceniodawcy lub jego partnerów, zwłaszcza jeśli kod zliczający nie będzie poprawnie dodany lub serwer Zleceniodawcy nie będzie dostępny (np. z powodu wygaśnięcia certyfikatu SSL, zmian w ustawieniach DNS lub innych zmian sklepu, strony, lub dostępności mediów reklamowych spowodowanych przez Zleceniodawcę), Ingenious przysługuje wynagrodzenie zgodne z paragrafem 9 niniejszej umowy. Wartość wynagrodzenia za okres problemów ze zliczaniem akcji, o których mowa wyżej, będzie wyliczony na podstawie średniej z ostatnich trzech miesięcy. Ponadto Zleceniodawca zaniecha wszystkiego, co mogłoby mieć negatywny wpływ na śledzenie. Strony będą siebie wzajemnie niezwłocznie informowały, gdy widocznym będzie, że występują utrudnienia w śledzeniu niezależnie od ich powodu. 6. Ingenious.track (Mierzenie Wielokanałowe) O ile strony uzgodniły korzystanie z Ingenious.track, obowiązują uzupełniająco następujące postanowienia: 6.1. Ingenious.track umożliwia zleceniodawcy analizowanie wyników działań marketingowych online uzgodnionych ze swoimi partnerami (Mierzenie Wielokanałowe). Szczegóły wynikają z umowy lub zlecenia Ingenious zbierze konieczne dane i udostępni je w narzędziu do analiz. Za uprzednie ustawienie parametrów wymaganych w ramach Ingenious.track odpowiada Zleceniodawca we własnym zakresie Zleceniodawca zapewnia szerokie współdziałanie podczas Mierzenia Wielokanałowego. W szczególności Zleceniodawca wprowadzi na czas we wszystkich istotnych miejscach odpowiednie kody śledzenia [ang. tracking codes] (kody zliczające i mierzące) zgodnie z wytycznymi Ingenious oraz troszczył się będzie o stałe jej działanie Jeśli zliczanie akcji (KPI) nie będzie możliwe z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy lub jego partnerów, zwłaszcza jeśli kod zliczający nie będzie poprawnie dodany lub serwer Zleceniodawcy nie będzie dostępny (np. z powodu wygaśnięcia certyfikatu SSL, zmian w ustawieniach DNS lub innych zmian sklepu, strony, lub dostępności mediów reklamowych spowodowanych przez Zleceniodawcę) Ingenious przysługuje wynagrodzenie zgodne z paragrafem 9 niniejszej umowy. Wartość wynagrodzenia a okres problemów ze zliczaniem akcji, będzie wyliczony na podstawie średniej z ostatnich trzech miesięcy.

8 6.5. Ponadto Zleceniodawca zaniecha wszystkiego, co mogłoby mieć negatywny wpływ na Mierzenie Wielokanałowe i w razie konieczności odpowiednio zobowiąże do tego swoich partnerów Strony będą siebie wzajemnie i niezwłocznie informowały, w przypadku widocznego utrudnienia w Mierzeniu Wielokanałowym, niezależnie od ich powodu. 7. Ingenious.pay (Rozliczenia i Płatności) O ile strony uzgodniły korzystanie z Ingenious.pay, obowiązują uzupełniająco następujące postanowienia: 7.1. Istotny zakres usługi oraz warunki korzystania Ingenious wspiera Zleceniodawcę w rozliczaniu prowizji oraz realizacji płatności wynikających z umów zawartych pomiędzy Zleceniodawcą a partnerami oraz umów pomiędzy partnerami Jako techniczny usługodawca Zleceniodawcy Ingenious przekazuje priorytetowo wyniki automatycznie wygenerowane przez Oprogramowanie poprzez interfejs API do określonej przez Ingenious instytucji bankowej (zwanej dalej Bankiem). Powyższe obejmuje w szczególności przekazywanie Bankowi informacji o zatwierdzonych przez Zleceniodawcę w ramach Oprogramowania wskaźnikach KPI. Poza tym oprogramowanie sporządza automatycznie zestawienia płatności wzgl. dzienniki dla partnerów oraz przekazuje je do dyspozycji Zleceniodawcy w określonym przez niego formacie cyfrowym Ingenious przypisze i przekaże projekt, transakcję lub numer identyfikacyjny Zleceniodawcy, do którego zawsze będzie się odnosić w razie jakichkolwiek płatności bankowych, poprzez wskazanie niniejszego numeru jako podstawy przelewu Warunkiem korzystania z systemu Ingenious.pay jest zawarcie z Bankiem umowy powierniczej na aktualnie obowiązujących warunkach, oraz zgoda na usługi płatnicze powiązane z usługami Ingenious. Gdy i o ile taka umowa powiernicza nie istnieje lub już nie istnieje, przestają obowiązywać wszelkie zobowiązania firmy Ingenious do świadczenia usług wynikające z korzystania z Ingenious.pay, tudzież Zleceniodawca staje się współwłaścicielem konta na które będzie dokonywać wpłat. Sama realizacja płatności realizowana będzie dla Zleceniodawcy przez Bank.

9 Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania firmie Ingenious w stosownym czasie wszelkich wymaganych, kompletnych i merytorycznie prawidłowych danych potrzebnych do przeprowadzenia wymaganego przepisami prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, sprawdzenia tożsamości i legitymacji Zleceniodawcy lub partnerów dokonujących wpłat. Z tego tytułu Ingenious jest upoważnione do zbierania następujących danych osobowych od klienta jak i przetrzymywanie danych oraz przekazywanie danych do banku w imieniu klienta: - nazwa firmy - forma prawna - numer identyfikacyjny firmy (jeśli istnieje) - adres głównej siedziby (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) - numer telefonu - numer faksu - adres - imiona członków reprezentujących podmiot lub prawnych reprezentantów - dane właściciela firmy - dane konta (bank, numer konta bankowego, numer banku); dane niniejszego konta jako konto, na które bank może wypłacić środki, zakładając, że żadne inne konto nie zostało wyznaczone do tego typu płatności. - zaświadczenie o komercyjnej działalności firmy Firma Ingenious nie ma obowiązku sprawdzania wyników generowanych przez Oprogramowanie Realizacja płatności Przedmiotem niniejszej umowy nie jest realizacja płatności przez Bank Korzystając z Ingenious.pay oraz potwierdzając wskaźniki KPI Zleceniodawca wydaje w razie potrzeby polecenia zapłaty bezpośrednio Bankowi. Dalsze przekazywanie informacji odbywa się w wyniku wykorzystania Oprogramowania automatycznie poprzez interfejs API, firma Ingenious nie występuje przy tym ani w charakterze reprezentanta ani przedstawiciela, a jedynie usługodawcy technicznego Zleceniodawca jest sam odpowiedzialny za zapewnienie na koncie bankowym odpowiedniego i wystarczająco wysokiego budżetu na przeprowadzenie danej kampanii. Firma Ingenious nie jest zobowiązana ani do zapewnienia, ani do sprawdzenia wystarczającego pokrycia na koncie.

10 Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia (np. klient agencyjny) zdeponuje budżet, w razie jakichkolwiek wątpliwości, płatność jest uznawana jako dokonana przez Zleceniodawce. Niniejszy podpunkt nie obowiązuje, jeśli trzecia strona jest współwłaścicielem konta rozliczeniowego.pay w banku Aby móc w pełni korzystać z Ingenious.pay konieczne jest, żeby partnerzy, którym mają być wypłacane prowizje, godzili się na procedurę wypłaty, angażując bank zgodne z niniejszymi ustaleniami. Powinnością Zleceniodawcy jest zatroszczenie się o odpowiednie prawne zobowiązanie partnera. Tyczy się to również klienta w przypadku gdy klient nie ma żadnych bezpośrednich zobowiązań kontraktowych z partnerami (np. partnerzy są obciążani przez klientów Zleceniodawcy) Klient wyraża zgodę na udzielenie niezbędnych informacji firmie Ingenious odnośnie kont partnerów Zleceniodawcy, na które bank będzie mógł w razie potrzeby wypłacać środki. Niniejsze konto rozliczeniowe (.pay) będzie weryfikowane tzw. 'przelewem 1-groszowym' poprzez Ingenious. Partnerzy mogą przystąpić do współpracy z Ingenious.pay tylko, jeśli niniejsza weryfikacja przebiegnie pomyślnie Nadzór nad stanem kont Ingenious sprawdza obroty na kontach i nadzoruje prawidłowy stan kont za pomocą danych udostępnionych prze Bank, jednakże w żadnym momencie nie uzyskuje prawa do dysponowania środkami zaksięgowanymi na danym koncie powierniczym Zleceniodawca przyznaje firmie Ingenious obszerne prawo do odczytu danego konta kampanii w Banku oraz gwarantuje, że również jego klienci (którzy mogą być również jego partnerami) przyznają firmie Ingenious stosowne prawo do wglądu. Powyższe prawo obejmuje w szczególności, że firma Ingenious będzie miała w każdej chwili wgląd do stanu konta oraz wszystkich obrotów na koncie Zleceniodawcy oraz partnerów W wypadku stwierdzenia przez firmę Ingenious błędów w obrotach na koncie, poinformuje ona o tym Bank oraz Zleceniodawcę przesyłając mu dane transakcji. Błąd występuje w szczególności wtedy, gdy obroty konta nie są zgodne z danymi płatniczymi ustalonymi przez Oprogramowanie Księgowość Firma Ingenious przyporządkowuje jednoznacznie każdy zapisany wskaźnik KPI uczestniczącym partnerom i prezentuje dane transakcje w przejrzystej formie oraz

11 w sposób umożliwiający ich przeszukiwanie w pewnym okresie czasu Zapisane transakcje zastawiane będą na dowodach elektronicznych, które w zależności od stosowanych u Zleceniodawcy lub partnerów systemów księgowych będą mogły bezpośrednio posłużyć jako dowód księgowy Sporządzenie prawidłowych dowodów przez firmę Ingenious zakłada, że dane wszystkich uczestniczących partnerów będą wpisane przez Zleceniodawcę na czas i prawidłowo Zmiana Banku oraz usługi świadczone bez włączania instytucji bankowej Firma Ingenious, w celu wypełnienia swoich zobowiązań z wynikających z niniejszej umowy, ma prawo w czasie trwania umowy skorzystać usług innej instytucji bankowej. W takim przypadku Zleceniodawca dokona stosownych uzgodnień z nową określoną przez firmę Ingenious instytucją bankową O ile strony uzgodniły zastosowanie systemu Ingenious.pay z wykluczeniem włączenia Banku, usługa firmy Ingenious w związku z korzystaniem z systemu Ingenious.pay ogranicza się do przekazywania do dyspozycji Zleceniodawcy danych księgowych ustalonych przez Oprogramowanie. Rozliczenia danej kampanii dokonuje później Zleceniodawca we własnym zakresie. 8. Zobowiązania w wypadku innych zleceń na usługi 8.1. W wypadku uzgodnienia innych zleceń na usługi (w szczególności indywidualne dostosowanie Oprogramowania, szkolenia, usługi wsparcia), firma Ingenious zobowiązana jest do wykonania takich czynności w uzgodnionym czasie i zakresie. Szczegóły usług, jakie mają być świadczone przez firmę Ingenious, wynikają z danego zlecenia oraz z odrębnej umowy, gdy taka została zawarta. Firma Ingenious zobowiązana jest do wyświadczenia uzgodnionych usług, jednakże nie do spowodowania określonego sukcesu Firma Ingenious, w celu wykonania usług, ma prawo zatrudnić podwykonawców oraz wolno jest jej dokonać zmiany zarówno podwykonawców jak również poszczególnych osób, które zatrudnione zostały do wyświadczenia uzgodnionej usługi, bez wyraźnej zgody Zleceniodawcy, o ile nie jest to niemożliwe do przyjęcia przez Zleceniodawcę. O ile w wyniku takiej zmiany dojdzie do opóźnień, firma Ingenious nie może wywodzić z tego skutków prawnych Przy wyborze osób wyznaczonych do wypełnienia zlecenia usługowego firma Ingenious uwzględni w stosownym stopniu interesy Zleceniodawcy. Firma

12 Ingenious może w celu wsparcia wykonania usługi zatrudnić również dalszych zewnętrznych usługodawców. 9. Wynagrodzenie i warunki płatności 9.1. Wszelkie uzgodnione ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. 9.2 Wobec braku odmiennych ustaleń, wyrażonych na piśmie, wynagrodzenie za wyjątkiem opłaty aktywacyjnej, będzie płacona z góry (przedpłata) Opłata Set-Up-Fee (aktywacyjna) jest płatna przy zawarciu umowy. Production i Customer Support-Fee są płatne (każdy) raz w roku z góry. Kwota opłaty transakcyjnej będzie obliczona na podstawie KPI zgodnie z ustawieniami oprogramowania u Zleceniodawcy. 9.4 Jeżeli usługi odnoszące się do pkt.7 niniejszej umowy (Ingenious.pay) są z góry ustalone, Zleceniodawca zgadza się na opłaty związane z tą usługą. Środki transferowane są z budżetu Zleceniodawcy do konta rozliczeniowego (.pay) do Ingenious poprzez bank. 9.5 Fakturowanie odbywać się będzie na początku okresu rozliczeniowego (Production-Fee [opłata produkcyjna] oraz Customer-Support-Fee [opłata za wsparcie klienta]) lub raz na miesiąc za miesiąc trwający (Transaction-Fee [opłata transakcyjna]), tudzież kwota jest wyliczona na podstawie wydatków na podstawie trackingu; wartości rozbieżne będą uwzględnione w przyszłych fakturach. Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów podróży przedstawicieli Ingenious, jakie powstały w ramach niniejszej umowy, po przedłożeniu przez Ingenious stosownych rozliczeń. 9.6 W wypadku opóźnienia w zapłacie Ingenious ma prawo do naliczenia Zleceniodawcy odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne art ¹ k.c.). Ingenious w wypadku opóźnienia w zapłacie jest uprawniona wstrzymać dalsze wykonywanie bieżących zleceń i kampanii aż do otrzymania całkowitej zapłaty. 9.7 Skuteczna cesja wierzytelności wobec Ingenious możliwa jest wyłącznie za jej wyraźną zgodą wyrażoną na piśmie. 10 Gwarancja i odpowiedzialność 10.1 Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia Oprogramowania będącego

13 przedmiotem umowy oraz jego funkcjonalności niezwłocznie po stworzeniu mu możliwości jego użytkowania, na podstawie udzielonej gwarancji do zgłoszenia na piśmie stwierdzonych wad wraz z ich dokładnym opisem. W wypadku niedokonania takiego zgłoszenia przez Zleceniodawcę, uważa się oprogramowanie za zatwierdzone, chyba że w okresie późniejszym wykryto wadę, której nie można było stwierdzić podczas sprawdzania po udostępnieniu oprogramowania. Powyższe obowiązuje odpowiednio w stosunku do wad, które wystąpią później Powstanie zwłoki w usuwaniu wad zakłada zakreślenie przez Zleceniodawcę stosownego terminu na usunięcie wad. W wypadku upływu tego terminu Zleceniodawca ma prawo do zakreślenia Ingenious kolejnego ostatecznego terminu na usunięcie wad. Gdy Ingenious nie usunie wad w tym terminie, Zleceniodawca ma prawo do stosownego pomniejszenia uzgodnionego wynagrodzenia. Wszelkie ustalenia terminów muszą następować na piśmie Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy lub zlecenia. Ingenious nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie całkowicie wolne od błędów oraz że spełni oczekiwania Zleceniodawcy. Gwarancja nie obejmuje problemów i wad wynikłych z nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego użycia sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń i programów mających wpływ na działanie oprogramowania. Gwarancja nie obejmuje problemów i wad wynikłych ze zdarzeń losowych lub nieprawidłowego użytkowania oprogramowania Za szkody, wyrządzone wskutek naruszenia obowiązków umownych oraz pozaumownych Ingenious i/lub osoby działające w jej imieniu i/lub jej przedstawiciele prawni odpowiadają wyłącznie w przypadku, gdy szkoda taka powstała z winy umyślnej Ingenious oraz za naruszenie obowiązków kardynalnych, z tym, że odpowiedzialność odszkodowawcza ogranicza się do przewidywalnych, typowych dla tej umowy szkód i nie obejmuje korzyści, jakie Zleceniodawca mógłby odnieść, gdy nie wystąpiła szkoda. Pod pojęciem obowiązków kardynalnych rozumie się takie obowiązki, których wypełnienie w ogóle umożliwia zawarcie umowy lub zlecenia i których dotrzymania Zleceniodawca może zwykle słusznie oczekiwać Ingenious nie odpowiada za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub zlecenia, chyba, że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej Ingenious, z tym że odpowiedzialność odszkodowawcza ogranicza się do przewidywalnych, typowych dla tej umowy szkód i nie obejmuje korzyści, jakie Zleceniodawca mógłby odnieść, gdy nie wystąpiła szkoda

14 10.6 W związku z udzieloną Zleceniodawcy gwarancją na warunkach opisanych wyżej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Ingenious z tytułu rękojmi za wady oprogramowania Wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku szkody na życiu, ciele lub zdrowiu człowieka Ingenious nie odpowiada za szkody, które powstają w wyniku usterek technicznych lub utrudnień w oprogramowaniu, za które odpowiadają Zleceniodawca lub inne osoby trzecie. Ingenious nie odpowiada również za szkody, którym Zleceniodawca mógłby zapobiec w wyniku podjęcia działań, których słusznie można od niego oczekiwać, w szczególności regularnego, co najmniej codziennego zabezpieczania programu i danych Odpowiedzialność cywilna jest wykluczona, jeżeli powyżej nie uregulowano inaczej. 11 Czas trwania umowy i wypowiedzenie Umowa obowiązuje od chwili jej podpisania, zaś zlecenie od chwili jego przyjęcia przez Ingenious. Umowa lub zlecenie zawierane są na czas nieokreślony i można ją wypowiedzieć na koniec miesiąca z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, o ile w indywidualnym przypadku nie uzgodniono na piśmie niczego odmiennego Wypowiedzenie umowy nie jest możliwe, przed końcem uzgodnionego i minimalnego czasu jej trwania. O ile nie uzgodniono inaczej, okres minimalny trwa 12 miesięcy. Powyższe nie narusza prawa do rozwiązania umowy lub zlecenia z ważnych powodów Ważne powody zachodzą wtedy, gdy - Zleceniodawca mimo ponaglenia nie wywiązuje się ze swojego obowiązku do zapłaty wynagrodzenia; - Zleceniodawca jest w zwłoce z zapłatą 2 miesięcznego wynagrodzenia w wysokości kwoty, która osiągnęła wartość wynagrodzenia za dwa miesiące; - Ingenious pozwana zostanie przez osoby trzecie z powodu rzekomego naruszenia prawa w związku z działalnością na rzecz Zleceniodawcy; - Zleceniodawca rażąco naruszy swoje zobowiązanie do współdziałania wynikające z umowy lub zlecenia, z uwzględnieniem OWH lub w przypadku mniej poważnych naruszeń umowy nie zaprzestanie kwestionowanego postępowania mimo zwrócenia mu na nie stosownej uwagi Ważny powód, który uprawnia Zleceniodawcę do wypowiedzenia umowy z

15 powodu wad Oprogramowania, zachodzi tylko w przypadku istotnych wad i tylko wtedy, gdy Zleceniodawca postępuje zgodnie z punktem 10.1 i 10.2, a Ingenious w przeciągu zakreślonego jej ostatecznego terminu nie uda się usunąć wad lub zapewnić dostępu do możliwego do przyjęcia rozwiązania alternatywnego. Istotna wada Oprogramowania występuje tylko wtedy, gdy istotne składniki Oprogramowania nie funkcjonują lub nie funkcjonują w istotnym stopniu Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 12 Poufność i ochrona danych 12.3 Partnerzy umowni zobowiązują się do wzajemnego poufnego traktowania wszelkich informacji oraz wiedzy dotyczącej przedsiębiorstwa i polityki handlowej strony przeciwnej, które uzyskali w związku z realizacją niniejszej umowy oraz do tego, że bez uprzedniej zgody strony przeciwnej nie będą ich przekazywali stronom trzecim, a także, że nałożą na swoich pracowników i osoby działające w ich imieniu odpowiednie zobowiązanie. Powyższe nie obowiązuje, gdy takie informacje i wiedza są powszechnie znane lub były już znane zawierającej umowę stronie przeciwnej w momencie ich ujawnienia. Niniejsze zobowiązanie będzie obowiązywało również po zakończeniu stosunku umownego Wszelkie dokumenty przekazywane Ingenious przez Zleceniodawcę są poufne. Ingenious będzie je starannie przechowywała i na żądanie zwróci je Zleceniodawcy. W odniesieniu do tych dokumentów nie ma zastosowania prawo do zatrzymania. Ingenious ma prawo do sporządzania kopii dla celów zabezpieczenia stwierdzonego stanu rzeczy i zabezpieczenia dowodów W wypadku, gdy Ingenious podczas świadczenia usług będzie musiała przetwarzać dane osobowe, zobowiązana będzie do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych. 13 Postanowienia końcowe 13.3 Do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy stronami umowy ma zastosowanie wyłącznie prawo polskie. Miejscem wykonania umowy lub zlecenia oraz właściwością miejscową sądu dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub zlecenia oraz w związku z niniejszą umową jest siedziba Spółki Ingenious Technologies z ograniczona odpowiedzialnością w Szczecinie Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych OWH lub umowy i zlecenia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Powyższe obowiązuje również dla zmiany tego postanowienia.

16 13.5 Dokonywanie zmian w niniejszych OWH możliwe jest po upływie 28 dni zapowiedzenia ich wprowadzenia. W wypadku dokonania zmian w OWH Zleceniodawcy przysługuje prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy, z którego może skorzystać w nieprzekraczającym terminie jednego tygodnia od ich zapowiedzenia Kompensacja zobowiązań Zleceniodawcy wynikających z niniejszej umowy z jego należnościami od firmy Ingenious dopuszczalna jest tylko wtedy, gdy ich istnienie zostało prawomocnie stwierdzone orzeczeniem sądowym, lub gdy Ingenious jednoznacznie je uznała w pisemnym oświadczeniu Ingenious ma prawo do scedowania niniejszej umowy ze wszystkimi wynikającymi z niej prawami i obowiązkami na swoje przedsiębiorstwo zależne lub przedsiębiorstwo siostrzane. Cesja taka wchodzi w życie po upływie 28 dni od poinformowania o niej Zleceniodawcy W wypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWH jest lub stanie się nieważna, to skuteczność pozostałych postanowień pozostaje w mocy.

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC UMOWA O DZIEŁO zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: Dane Firmy Zamawiającego (Nazwa firmy, dane teleadresowe, NIP, reprezentant) zwanym dalej Zamawiającym a Mediamagic Paweł Daleszak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez Umowy nr /2013 W dniu... w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941 Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP

Bardziej szczegółowo

emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12

emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 2010 emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 EMITS Agnieszka Koch Emmerichstrasse 32 D-02826 Görlitz zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 2.1 UMOWA zawarta w dniu 2016 roku, w, pomiędzy: Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Samodzielnym Oddziałem w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra, KRS 0000122355, NIP 9290118015

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy U M O W A Nr.. zawarta w dniu. r. w... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP/.../2014

Umowa nr ZP/.../2014 Nr sprawy: ZP.271.77.2014 Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy Umowa nr ZP/.../2014 W dniu.. 2014 r. pomiędzy Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030,

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy:

U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH. zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: U M O W A NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH zawarta w dniu [ ] r., w Warszawie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR./16/AAD/XXX/ na świadczenie usług przewozowych. zawarta w dniu.. roku, pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR./16/AAD/XXX/ na świadczenie usług przewozowych. zawarta w dniu.. roku, pomiędzy: Wzór umowy Sygnatura sprawy: /16/AAD/XXX/ UMOWA NR./16/AAD/XXX/ na świadczenie usług przewozowych zawarta w dniu.. roku, pomiędzy: Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR...

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... UMOWA NR... Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Mirosława Patoła Prezes

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dnia roku pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, a zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: I Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON..

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. wzór UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a Biuro usług rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy

Odpowiedzialność umowna. obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy Prawo umów 1 Odpowiedzialność umowna obowiązek wykonania zobowiązania odpowiedzialność odszkodowawcza odsetki dodatkowe postanowienia umowy 2 Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Art. 471 Dłużnik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze Część III. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę nazwaną, określoną w Kodeksie cywilnym. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo