Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str str. 11. str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str."

Transkrypt

1 Nr 4(14) kwiecień 2013 r. Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA str. 4 Uważać na rutynę! str. 6 8 Uroczysty Dzień Koksownika str. 11 Po męsku na argumenty str. 16

2 spis treści Z okazji naszego święta, braci hutniczo-koksowniczej, strażakom, wszystkim pracownikom koksowni Grupy JSW oraz spółek-córek, najserdeczniejsze życzenia pomyślności, spełnienia ambicji zawodowych, zdrowia oraz bezpiecznej pracy składają Zarządy Koksowni Przyjaźń S.A. Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. informacje zwz koksowni przyjaźń s.a. komunikat nr 2 str. 3 jsw sa jarosław zagórowski ponownie prezesem jsw sa str. 4 5 bhp uważać na rutynę! str. 6 8 zarządzanie w kombinacie funkcjonuje już iso pozwolenie dla Victorii STR. 9 nasze sprawy uroczysty dzień koksownika STR. 11 program integracja integracja niejedno ma imię... str związki zawodowe po męsku na argumenty STR. 16 program integracja konsolidacja usług kolejowych STR. 17 Magazyn Koksowniczy miesięcznik informacyjno-publicystyczny KOKSOWNI PRZYJAŹŃ S.A., KK ZABRZE S.A., WZK VICTORIA S.A. Wydawca: Koksownia Przyjaźń S.A., Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła. Redakcja: Katarzyna Stachowicz, Wioletta Polak-Bodziony, Marek Filas Telefon kontaktowy: ; Realizacja poligraficzna: wdr.pl Nakład: 2700 egz. Korespondencję prosimy składać w Kancelarii Ogólnej Koksowni Przyjaźń, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 23 kwietnia 2013 r. Zdjęcia okładki: Archiwum Koksownia Przyjaźń S.A. 2 Nr 4(14) kwiecień 2013

3 Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęciu porządku obrad przystąpiono do realizacji punktów merytorycznych. Porządek obrad przewidywał przyjęcie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Koksowni Przyjaźń w roku obro- informacje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Koksowni Przyjaźń S.A. 12 kwietnia br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Koksowni Przyjaźń S.A. Na przewodniczącego ZWZ wybrano jednogłośnie mec. Tadeusza Gicalę. towym 2012 i sprawozdania finansowego za miniony rok. Uczestnikom ZWZ przedstawiono także sprawozdania Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń dotyczące wyników oceny sprawozdań finansowych Zarządu Koksowni oraz odczytano sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Kwestie finansowo-ekonomiczne wyjaśniał uczestnikom ZWZ członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczny Henryk Kolender. Cd. na str. 4 KOMUNIKAT nr 2 Głównej Komisji Wyborczej Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. w sprawie wyników wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na szóstą kadencję w latach Główna Komisja Wyborcza informuje, że wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej na szóstą kadencję w latach przeprowadzone zostały zgodnie z Regulaminem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A. w czterech Okręgach Wyborczych: Okręg Wyborczy nr 1 Koksownia Jadwiga Okręg Wyborczy nr 2 Koksownia Radlin Okręg Wyborczy nr 3 Koksownia Dębieńsko Okręg Wyborczy nr 4 Służby Zarządu Głosowanie przeprowadzono w godzinach od 6.00 do w dniach: r. I tura wyborów oraz r. II tura wyborów. Na podstawie wyników wyborów stwierdza się, że kandydatem wybranym przez pracowników na pierwsze miejsce mandatowe w I turze wyborów został BUGDOL STEFAN. W związku z nieuzyskaniem wymaganej liczby głosów na drugie miejsce mandatowe, Główna Komisja Wyborcza zarządziła drugą turę wyborów, w której uczestniczyło dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów, tj. Górecki Mirosław i Przybysz Irena. W wyniku głosowania w II turze wyborów, wybranym kandydatem na drugie miejsce mandatowe została PRZYBYSZ IRENA. W głosowaniu w I turze wyborów udział wzięło 642 pracowników, co stanowi 69,86% uprawnionych do głosowania. W głosowaniu w II turze wyborów udział wzięło 627 pracowników, co stanowi 68,4 % uprawnionych do głosowania. Na podstawie wyników głosowania, Główna Komisja Wyborcza stwierdziła, że kandydatami na członków Rady Nadzorczej, wybranymi przez pracowników Spółki Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A. na szóstą kadencję w latach zostali: BUGDOL STEFAN i PRZY- BYSZ IRENA. Wybory uznane zostały za ważne. Nie odnotowano żadnych reklamacji, odwołań i zakłóceń w przebiegu głosowania. Główna Komisja Wyborcza stwierdza, że wybory zostały zakończone. Przewodnicząca Głównej Komisji Wyborczej Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. Katarzyna Mirek MAGAZYN KOKSOWNICZY 3

4 jsw sa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Koksowni Przyjaźń S.A. Dok. ze str. 3 Jarosław Zagórowski kieruje JSW od 2007 roku. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie skończył dwa kierunki: mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym oraz zarządzanie i marketing na Wydziale Organizacji i Zarządzania. W 2004 roku ukończył też studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 19 marca 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu JSW SA. Jeszcze przed objęciem tej funkcji związany był ze spółką jako przewodniczący jej Rady Nadzorczej, a wcześniej od 30 czerwca 2003 roku jako członek Rady. Niemal od początku kariery zawodowej, a więc od 1997 roku, pracował w Ministerstwie Gospodarki między innymi na stanowisku doradcy Podsekretarza Stanu w sprawach związanych z górnictwem, energetyką, gazownictwem, paliwami płynnymi, hutnictwem, doradcy w sprawach związanych z ini- Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał dotyczących zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Koksowni Przyjaźń i Rady Nadzorczej Spółki. ZWZ w trybie tajnym udzieliło absolutorium wszystkim członkom Rady i Zarządu. W ostatniej części ZWZ przewodniczący przedstawił protokół Głównej Komisji Wyborczej Koksowni Przyjaźń z przeprowadzonych wyborów przedstawiciela pracownikówkandydata na członka Rady Nadzorczej Przyjaźni, po czym podjęto uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Koksowni oraz w sprawie regulaminów Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Koksowni Przyjaźń S.A. Jarosław Zagórowski ponownie prezesem JSW Rada Nadzorcza JSW na posiedzeniu 9 kwietnia br. dokonała wyboru Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA VIII kadencji. Został nim ponownie wybrany Jarosław Zagórowski. Kolejna trzyletnia kadencja rozpocznie się z dniem odbycia tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełen skład zarządu JSW ósmej kadencji będzie znany pod koniec kwietnia. cjowaniem i realizacją polityki przemysłowej państwa w hutnictwie, przemyśle koksowniczym, wydobywczym kopalin energetycznych i nieenergetycznych, a także w sprawach polityki energetycznej państwa. W latach jako wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki odpowiadał za sektor górnictwa węgla kamiennego oraz kopalin nieenergetycznych, od 2003 r. był Radcą Ministra w Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Wiceprzewodniczący Central Europe Energy Partners. Wiceprezydent największej i najstarszej organizacji pracodawców w Polsce Pracodawcy RP. Członek Coal Industry Advisory Board. Pod jego kierunkiem JSW w lipcu 2011 roku zadebiutowała na GPW. Laureat wielu nagród i tytułów, m.in.: odznaczony tytułem Dla tego, który zmienia polski przemysł. (mp) uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem Manager Award, przyznawanym przez Wydawnictwo Business Magazine Manager za znaczące akwizycje w strategicznych dla branży segmentach koksowym i energetycznym, ambitny program inwestycyjny prowadzony przez Spółkę, oraz rekordowe w historii firmy wyniki. uznany za Osobowość Roku 2011 w Konkursie Górniczy Sukces Roku za działania na rzecz budowy wiodącej w Europie giełdowej Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Organizatorem Konkursu była Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa i Szkoła Eksploatacji Podziemnej. * * * Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech. Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2012 roku wypracowała 988,1 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 8821 mln zł. Produkcja węgla w Grupie wyniosła w tym okresie ,4 tys. ton. (KJ-B) 4 Nr 4(14) kwiecień 2013

5 Pracownicy wybrali Artur Wojtków przez kolejną kadencję będzie zastępcą prezesa JSW Artur Wojtków ponownie został wybrany przez załogę na członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Będzie on pełnił funkcję zastępcy prezesa ds. pracy i polityki społecznej. Wybory odbyły się 11 kwietnia we wszystkich zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W głosowaniu wzięło udział 8564 pracowników, spośród których 98,6 procent oddało głos na dotychczasowego zastępcę prezesa JSW. Kolejna, jsw sa VIII kadencja rozpocznie się z dniem odbycia tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Artur Wojtków jest z wykształcenia prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Społecznego dialogu pracy na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Z Jastrzębską Spółką Węglową związany niemal od początku jej istnienia, bo od 1995 roku. Przed objęciem funkcji zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej, a więc od maja 1999 roku do sierpnia 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Pracy KWK Borynia. (KJ-B) Koncesja dla kopalni Krupiński Minister Środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej przez kopalnię Krupiński do 31 grudnia 2030 roku. Koncesją został objęty obszar górniczy Suszec IV o powierzchni 33,8 km 2 położony głównie na terenie gminy Suszec oraz częściowo na terenie miast Orzesze i Żory. Tym samym wygasła koncesja przyznana kopalni w 1994 roku na wydobywanie węgla do końca 2015 roku. Powierzchnia dotychczasowego obszaru górniczego wynosiła 27,6 km 2. O nową koncesję kopalnia ubiegała się nie tylko ze względu na upływający termin jej ważności, ale także z powodu udokumentowania nowych zasobów węgla w złożu, powiększenie obszaru górniczego o tereny znajdujące się na północ i wschód od aktualnego obszaru górniczego i zmianę głębokości dokumentowania złoża z 1020 do 1220 metrów, co umożliwi jej kontynuowanie działalności wydobywczej przez kolejnych kilkanaście lat. Wielkość zasobów operatywnych (możliwych do wydobycia) węgla kamiennego w obszarze objętym koncesją szacowana jest na 48,8 mln ton. Do głębokości 1220 m w granicach złoża udokumentowano 72 pokłady węgla. Warunki prowadzenia eksploatacji i gospodarczego korzystania ze środowiska zostały określone w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wynika z niej, że kopalnia będzie prowadziła eksploatację w oparciu o istniejącą infrastrukturę zakładu górniczego i nie przewiduje budowy nowych obiektów. W obrębie terenu górniczego może wystąpić maksymalnie III kategoria szkód górniczych, a kopalnia będzie podejmowała działania mające na celu ograniczenie oddziaływania prowadzonej eksploatacji na powierzchnię. Roboty górnicze w rozszerzonej części obszaru górniczego zostały już rozpoczęte, gdyż stanowią kontynuację wcześniej prowadzonych prac związanych z rozpoznaniem złoża zaznacza Marian Kurpas, dyrektor kopalni Krupiński. Kopalnia Krupiński prowadzi eksploatację węgla od 1983 roku. Wydobycie dobowe kształtuje się na poziomie 8,5 tys. ton węgla. Produkuje węgle stosowane zarówno w energetyce, jak i koksownictwie. Zatrudnia ponad 2700 osób. (KJ-B) MAGAZYN KOKSOWNICZY 5

6 bhp Uważać na rutynę! 22 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Koksowni Przyjaźń. Omawiano realizację wniosków podjętych w listopadzie ubiegłego roku, dokonano analizy stanu bhp, rozpatrywano również stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach zewnętrznych, które wykonują prace na terenie Przyjaźni. Spotkanie otworzył i powitał zebranych Przewodniczący Komisji BHP Marian Malicki Główny Specjalista ds. BHP, który następnie przedstawił porządek obrad i poprowadził posiedzenie. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji, w posiedzeniu udział wziął Krzysztof Kaleta Dyrektor Techniczny oraz zaproszeni kierownicy jednostek organizacyjnych. Pierwszym punktem posiedzenia było omówienie realizacji wniosków, podjętych na poprzednich posiedzeniach Komisji BHP, w dniu: 1) 26 marca 2012 r., o treści: Przeprowadzać jeden raz na kwartał badania wody na obecność bakterii Legionella w instalacjach wodnych, w łaźniach: w obiekcie 004 i obiekcie 005/2, 2) 27 września 2012 r., o treści: Wprowadzić dla pracowników zatrudnionych na stanowisku spawacza, którzy posiadają przeciwwskazania zdrowotne (okulistyczne) do wykonywania pracy, stosowanie soczewek, 3) 20 listopada 2012 r., o treści: Na bieżąco monitorować stanowiska pracy, na których występuje przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu oraz monitorować bezwzględne stosowanie przez pracowników ochronników słuchu. Przewodniczący Komisji poinformował, że wniosek dotyczący badania wody na obecność bakterii Legionella jest realizowany na bieżąco, zgodnie z zapisem w Pro- tokole z dnia 26 marca 2012 r. Odnośnie realizacji wniosku dotyczącego stosowania soczewek przez pracowników zatrudnionych na stanowisku spawacza, Przewodniczący Komisji BHP poinformował, że zostały zakupione i przekazane do Wydziału Utrzymania Ruchu okulary gogle dla spawaczy, którzy mają przeciwwskazania okulistyczne, w celu ich testowania przez tę grupę zawodową. Po otrzymaniu opinii, pracownicy, o których mowa powyżej zostaną przebadani okulistycznie w ramach okresowych badań lekarskich lub w innym trybie i zostaną podjęte dalsze działania. W zakresie realizacji wniosku dotyczącego monitorowania stanowisk pracy, na których występuje przekroczenie norm NDN hałasu, Marian Malicki poinformował, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach gdzie występują przekroczenia norm NDN hałasu stosują odpowiednie ochronniki słuchu. W sprawozdaniach, które są przesyłane do GUS i ZUS podaje się liczbę 24 pracowników narażonych na hałas i dotyczy to pracowników Wydziału Utrzymania Ruchu zatrudnionych na stanowisku spawacza. Ponadto, Przewodniczący Komisji poinformował, że w ubiegłym roku w marcu na terenie Spółki, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, przy współpracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, przeprowadził badania narządu słuchu i równowagi u pracowników narażonych na hałas oraz pracowników nienarażonych na hałas (grupy kontrolnej). Wykonano również pomiary hałasu na badanych stanowiskach. Natomiast w miesiącu październiku 2012 r. wykonano tym pracownikom badania krwi (morfologia ogólna) i badanie moczu. W tej akcji przebadano 63 pracowników, pracownicy otrzymali komplet wyników badań. Kolejnym punktem posiedzenia była analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Koksowni Przyjaźń S.A. za 2012 r., w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 r. Przewodniczący omówił najważniejsze aspekty analizy, która w całości została przekazana do Członków Zarządu, Zakładowego Inspektora Pracy i właściwych kierowników jednostek organizacyjnych: Wypadkowość za 2012 r. W 2012 r. w Koksowni Przyjaźń odnotowano szesnaście wypadków przy pracy, co w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. stanowi o siedem wypadków więcej. W Wydziale Produkcji Koksu zaistniało dziewięć wypadków przy pracy, natomiast w analizowanym okresie 2011 r. odnotowano sześć wypadków. W Wydziale Utrzymania Ruchu odnotowano pięć wypadków przy pracy, natomiast w analogicznym okresie 2011 r. zaistniały dwa wypadki. W Wydziale Energetycznym odnotowano dwa wypadki przy pracy, natomiast w analogicznym okresie 2011 r. zaistniał jeden wypadek. W Wydziale Produkcji Węglopochodnych w roku 2012 i 2011 nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy. W pozostałych jednostkach organizacyjnych w pozycji Inne w roku 2012 i 2011 r. nie stwierdzono żadnego wypadku przy pracy. Stwierdzono, że: trzynaście zarejestrowanych wypadków przy pracy zaistniało podczas wykonywania czynności na stanowisku pracy, 6 Nr 4(14) kwiecień 2013

7 dwa zarejestrowane wypadki przy pracy zaistniały podczas poruszania się pracownika poza stanowiskiem pracy, jeden zarejestrowany wypadek przy pracy zaistniał podczas poruszania się pracownika w rejonie stanowiska pracy. Analizując zdarzenia wypadkowe zaistniałe w 2012 r. należy uznać, że w tych wypadkach nie stwierdzono wyłącznej odpowiedzialności zakładu oraz rażącego łamania przepisów bhp. Wszystkie wypadki zostały zarejestrowane, wykonano niezbędną dokumentację powypadkową, która została przesłana do ZUS i GUS. Okoliczności i przyczyny zaistniałych wypadków omawiano z pracownikami w trakcie szkoleń kwartalnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Niezależnie od tego, z każdym poszkodowanym pracownikiem, po jego powrocie z absencji chorobowej, przeprowadzono doraźny instruktaż powypadkowy, podczas którego omawiano szczegóły związane z zaistniałym zdarzeniem oraz odbyto rozmowę pouczającą. W 2012 r. najdłuższą przerwę bez wypadku przy pracy zanotowano w okresach: od r. do r. 93 dni, od r. do r. 43 dni i od r. do r. 34 dni. Z dokonanej analizy wypadków przy pracy za 2012 r. wynika, że najczęstszą przyczyną wypadków było niezachowanie należytej ostrożności przez pracownika piętnaście zdarzeń oraz jedno zdarzenie, które miało związek z przyczyną z winy pracodawcy i dotyczyło pracownika Wydziału Produkcji Koksu, pod którym zarwał się podest i pracownik spadł z wysokości. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe W 2012 r. zgłoszono siedem zdarzeń potencjalnie wypadkowych, w których przedstawiono zadania do wykonania. Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Przedsiębiorcy zewnętrzni, wykonujący prace na terenie Spółki, nie zgłosili w okresie sprawozdawczym żadnego zdarzenia potencjalnie wypadkowego. Realizacja planu poprawy warunków pracy za 2012 r. Z dniem 27 grudnia 2011 r. wydano Polecenie Służbowe Nr 16/11 Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego w sprawie wprowadzenia Planu realizacji celów jakościowych, energetycznych, poprawy warunków pracy i środowiska na rok 2012, w którym ujęto pięć zadań do wykonania w zakresie poprawy warunków pracy. W roku ubiegłym zrealizowano cztery zadania, jedno zadanie Usprawnienie wentylacji w Łaźni Centralnej ob. 004 ma prolongatę terminu realizacji do końca I kwartału 2013 r. i jest w trakcie realizacji. Następnym punktem posiedzenia była analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy za rok 2012 w firmach zewnętrznych wykonujących prace na terenie Spółki. Na bieżąco prowadzone są kontrole wykonywanych prac na terenie Spółki przez firmy zewnętrzne. W firmach tych odnotowano trzy wypadki przy pracy, w tym jeden wypadek ciężki, który dotyczył pracownika firmy REMKOKS Sp. z o.o., oraz dwa wypadki z lżejszym uszkodzeniem ciała, w tym jeden w CLP-B Sp. z o.o. i jeden w POLKOKS Sp. z o.o. Nadzór nad firmami zewnętrznymi jest właściwie prowadzony przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych, w których prowadzone są prace. Kolejnym punktem posiedzenia było zatwierdzenie tematyki i terminów rocznego przeglądu warunków pracy, planowanego na kwietnia 2013 r. Przewodniczący Komisji BHP poinformował, że tematyka obejmuje ten sam zakres co w latach ubiegłych, z naciskiem na sprawdzanie stosownej dokumentacji i wymagań dotyczących maszyn i urządzeń. Terminy i tematykę rocznego przeglądu warunków pracy przyjęto bez głosów sprzeciwu. Następnym punktem spotkania była informacja o postępie prac bhp wdrożenia systemu rentalu odzieżą. Od maja 2012 r. w Spółce, na wyznaczonych stanowiskach pracy w Oddziale Węglowni oraz Oddziale Sortowni i Odpylania Wydziału Produkcji Koksu. (ok. 200 pracowników), wprowadzono usługę systemu rentalu odzieżą. W związku z wprowadzeniem usługi systemu rentalu odzieżą, Zakładowa Komisja Odzieżowa, we współpracy z Szefem Biura Zakupów oraz kierownikami jednostek organizacyjnych, podejmowała niezbędne działania w celu prawidłowego funkcjonowania tego systemu, w tym: Obradom przewodniczył Marian Malicki sporządziła wykazy stanowisk pracy do objęcia systemem rentalu odzieżą, nadzorowała pomiary pracowników, którym szyto asortyment odzieżowy, uczestniczyła w rozmieszczeniu w łaźni centralnej szafek ubraniowych firmy, która obecnie realizuje usługę systemu rentalu odzieżą, dokonała oceny asortymentu odzieżowego, zdawanego do Działu Magazynów przez pracowników objętych systemem rentalu odzieżą. Przewodniczący Komisji BHP poinformował również, że w ubiegłym roku Zarząd Spółki podjął decyzję o rozszerzeniu usługi systemu rentalu odzieżą w pozostałych jednostkach organizacyjnych, wobec czego zostały podjęte odpowiednie działania organizacyjne, m.in. rozmieszczono szafki na czysty i brudny asortyment odzieżowy objęty systemem. Dla pracowników Wydziału: PK oraz dla pozostałych jednostek organizacyjnych, oprócz MAGAZYN KOKSOWNICZY 7

8 bhp PW, PM i TR, szafki zlokalizowano w obiekcie 004, w piwnicach łaźni centralnej, PW i TR szafki zlokalizowano w łaźni w obiekcie 005, PM szafki zlokalizowano w obiekcie 405. W związku z decyzją Zarządu Spółki w zakresie rozszerzenia usługi systemu rentalu odzieżą oraz w związku ze zmianami organizacyjnymi w Spółce, a także z uwzględnieniem wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Zakładowa Komisja Środków Ochrony Indywidualnej sporządziła nową Zakładową Tabelę Środków Ochrony Indywidualnej, którą przedstawiła do akceptacji Członkom Zarządu. Zaktualizowana Zakładowa Tabela ma obowiązywać z dniem 15 kwietnia 2013 r. Z dniem 26 marca 2013 r. Zakładowa Tabela została zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego. Z dniem jej obowiązywania będzie zamieszczona w zakładowej sieci Intranet. Przewodniczący Komisji dodał również, że w Zakładowej Tabeli przydzielono obuwie robocze (oznaczone symbolem B1) i ochronne (oznaczone symbolem (B2 lub B3), w zależności od występujących zagrożeń na stanowisku lub w miejscu pracy. Następnym punktem spotkania była informacja o nowych przepisach bhp i prawa pracy. Ostatnim punktem posiedzenia były wolne wnioski i dyskusja. Pierwszy zabrał głos Zenon Gręda Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, który poinformował, że wniósł odrębne zdanie do Protokołu z posiedzenia Zakładowej Komisji Środków Ochrony Indywidualnej w dniu 18 marca 2013 r., w związku z wykreśleniem w Zakładowej Tabeli Środków Ochrony Indywidualnej, botków ocieplanych, w zamian których przydzielono gumofilce jako obuwie zimowe. Do tej kwestii odniósł się również Sławomir Bladziak Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydziału Energetycznego, który także nie zgadza się na takie rozwiązanie. Kolejnym rozmówcą był Marek Góral Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydziału Utrzymania Ruchu, który zapytał o przydział w Zakładowej Tabeli kominiarek, które jego zdaniem nie chronią przed zimnem i są o właściwościach ogniotrwałych. Odpowiedzi udzieliła Danuta Wieczorek Specjalista ds. medycznych, odzieży i środków ochronnych, która podkreśliła, że w Zakładowej Tabeli przydzielone zostały dla wybranych stanowisk pracy kominiarki trudnopalne. Marek Góral poruszył również kwestię potrzeby zgłaszania drobnych napraw asortymentu objętego systemem rentalu odzieżą (np. przyszycie napy czy guzika). Następnie zabrał głos Ryszard Kałwak Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydziału Produkcji Koksu, który zapytał o remont pomieszczenia przy sterowni w obiekcie 210, który miał być przeprowadzony w ubiegłym roku. Odpowiedzi udzielił Mirosław Tukaj Kierownik Wydziału Produkcji Koksu, który podkreślił, że remont tego pomieszczenia na pewno zostanie wykonany w niedługim czasie. Kolejnym rozmówcą był Jan Piotrowski Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydziału Produkcji Węglopochodnych, który poruszył kwestię wpisywania w skierowaniu na badania profilaktyczne wszystkich czynników szkodliwych dla zdrowia, które występują na stanowisku pracy. Odpowiedzi udzielił Marian Malicki, który odniósł się do zapisów w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. nr 33, poz. 166) i poinformował, że badania i pomiary przeprowadza się w każdym przypadku występowania czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, w tym także, jeżeli występuje czynnik o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, badanie te przeprowadza się: 1) co najmniej raz na sześć miesięcy jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS, 2) co najmniej raz na trzy miesiące jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,5 wartości NDS, 3) w przypadku narażenia na pył zawierający azbest, badania i pomiary wykonuje się co najmniej raz na trzy miesiące. Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów nie przekroczyły 0,5 wartości NDS, częstotliwość badań i pomiarów może być zmniejszona do ich wykonywania raz na sześć miesięcy. Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wykonanych w odstępie co najmniej dwóch lat, nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, można odstąpić od wykonywania badań i pomiarów. Do tego zagadnienia odniósł się Krzysztof Kaleta Dyrektor Techniczny, który zaproponował Janowi Piotrowskiemu wyjaśnienie tej kwestii bezpośrednio w Dziale Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który sprawuje nadzór nad tymi zagadnieniami. Na zakończenie posiedzenia Komisji zatwierdzono tematykę i terminy rocznego przeglądu warunków pracy oraz postanowiono wystąpić z pismem do Szefa Biura Zakupów w sprawie napraw asortymentu objętego systemem rentalu odzieżą. (DW) 8 Nr 4(14) kwiecień 2013

9 W Kombinacie funkcjonuje już ISO 28 marca br. zakończył się w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze S.A. trwający 9 miesięcy etap opracowywania i wdrażania dokumentów wymaganych przez System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001 obejmujących Politykę Jakości, Księgę Systemu Zarządzania Jakości, Procedury i Instrukcje Robocze. Od tego dnia w Kombinacie Koksochemicznym Zabrze funkcjonuje System Zarządzania Jakością. Wszystkie komórki organizacyjne pracują zgodnie z opracowanymi i wprowadzonymi Zarządzeniami Prezesa Zarządu oraz dokumentami wymaganymi przez Normę ISO Obecnie od 15 kwietnia rozpoczyna się cykl auditów wewnętrznych. Zadaniem auditów jest sprawdzenie w praktyce wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg ww. Normy w poszczególnych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Przewidywane zakończenie tego etapu to 14 maja 2013 r. Audity wewnętrzne mają za zadanie określenie przygotowania KKZ do auditu certyfikacyjnego, który jest planowany pod koniec II kwartału 2013 r. Zaangażowanie Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A. w realizację wymagań określonych w SZJ obrazuje Polityka Jakości, w której określono główne cele oraz zobowiązania umożliwiające ich realizację. Jan Pasz Pełnomocnik ds. ISO zarządzanie Pozwolenie zintegrowane dla Victorii na czas nieokreślony Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. otrzymały pozwolenie zintegrowane na czas nieokreślony. Nowe pozwolenie dotyczy m.in. wymagań dyrektywy IED (Industrial Emissions Directive) nr 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz Konkluzji BAT. Pierwsze pozwolenie zintegrowane dla WZK Victoria S.A. Prezes Fryderyk Krukowski otrzymał z rąk wojewody w roku Pozwolenie, które dzisiaj otrzymaliśmy jest swoistym certyfikatem zaświadczającym o tym, że Zakład prawidłowo prowadzi procesy produkcyjne. Ta decyzja administracyjna otwiera kolejny etap w rozwoju naszej Spółki i pozwala na dalszą poprawę rentowności i wydajności produkcji oraz dowodzi dbałości Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. o środowisko naturalne... Zapewniam, iż jest to początek wielkiej przemiany naszego Zakładu... to część wypowiedzi Fryderyka Krukowskiego z 20 marca 2007 r. Od tamtego, pamiętnego czasu pozwolenie zintegrowane aktualizowaliśmy trzykrotnie. Przez okres tych 6. rewolucyjnych lat Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. przeszły przeobrażenie zupełne. Dzisiaj Victoria to atrakcyjny pracodawca i nowoczesne przedsiębiorstwo, którego działanie opiera się na zasadach społecznej odpowiedzialności. (WPB) MAGAZYN KOKSOWNICZY 9

10 kalejdoskop Finansiści i analitycy w Przyjaźni Liczna grupa analityków finansowych domów maklerskich i pracowników sektora bankowego przyjechała w kwietniu z jednodniową wizytą do Koksowni Przyjaźń. Celem wizyty było zapoznanie się ze specyfiką produkcji Spółki wchodzącej w skład Grupy JSW. Gości w imieniu Zarządu Spółki przywitał Prezes Edward Szlęk. W kilkudziesięciominutowym wystąpieniu przedstawił szczegó łowo historię zakładu, jego dotychczasowe osiągnięcia Prezes Edward Szlęk przedstawia plany inwestycyjne Koksowni Przyjaźń oraz plany rozwojowe i inwestycje przewidziane na najbliższe lata. Prezes Szlęk dokładnie omówił sytuację na rynkach koksu, przypominając, że koksownictwo jest nierozerwalnie związane z przemysłem metalurgicznym. Jako jeden z czołowych europejskich eksporterów koksu jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od gospodarczej koniunktury Unii Europejskiej oraz jesteśmy wrażliwi na wprowadzane unijne akty prawne, które dużym zakładom produkcyjnym mogą czasem mocno utrudnić życie. Koksownia zawsze przykładała najwyższą uwagę do jak najlepszej ochrony środowiska. Podraża to koszty, jednak zdajemy sobie sprawę, że Przyjaźń musi być konkurencyjnym przedsiębiorstwem mimo rygorów ochrony środowiska wyjaśniał Edward Szlęk. Po prezentacji goście udali się na zwiedzanie Przyjaźni. Oprowadzał ich członek Zarządu, Dyrektor Produkcji i Techniki Bogusław Smółka zaprowadził gości nawet pod masyw ceramiczny baterii nr 5 Dyrektor Produkcji i Techniki Bogusław Smółka. Analitycy i finansiści zobaczyli wszystkie wydziały naszej Koksowni. Dyrektor Smółka odpowiadał na wiele pytań dotyczących metod produkcji koksu. Największe zdziwienie wzbudzał wśród gości... zupełny brak pracowników na wydziałach produkcji koksu, zaś największe emocje wywołała obserwacja wypychania koksu na baterii nr 5. Proszę państwa, koksownictwo kojarzy się zazwyczaj z bardzo ciężką pracą i umorusanym tłumem ludzi. Owszem, jest to ciężki i odpowiedzialny zawód, ale człowieka wspiera nowoczesna automatyka. Stosujemy w Przyjaźni od wielu lat najnowocześniejsze rozwiązania techniczno-technologiczne, automatykę, produkujemy koks o bardzo wysokich parametrach pod indywidualne zlecenie klienta. Pracownicy na bateriach są u nas potrzebni raczej do obsługi maszyn, niż bardzo ciężkiej pracy fizycznej. Koksownia ciągle się unowocześnia i automatyzuje. Nie musimy zatrudniać wielu tysięcy osób aby wyprodukować nasz koks tłumaczył Bogusław Smółka. Po zwiedzeniu Przyjaźni strudzonych gości poczęstowano posiłkiem, po czym cała grupa pojechała do Jastrzębia na spotkanie z Zarządem JSW. (JP) 10 Nr 4(14) kwiecień 2013

11 Uroczysty Dzień Koksownika 2013 W związku z dużą ilością pytań jubilatów zarówno Koksowni Przyjaźń, jak i Kombinatu Koksochemicznego Zabrze dotyczących tegorocznych obchodów Dnia Koksownika, przedstawiamy jak w tym roku Koksownicy-Jubilaci będą obchodzić swoje święto. Centralne obchody Dnia Koksownika dla całego Segmentu Koksowniczego będą miały miejsce w Hali MOSiR w Zabrzu w dniu 17 maja. Na uroczystości obecni będą wszyscy jubilaci Koksowni Przyjaźń i Kombinatu Koksochemicznego Zabrze, przedstawiciele WZK Victoria z Wałbrzycha oraz zaproszeni goście. nasze sprawy Po części oficjalnej na której poza wystąpieniem Prezesa Edwarda Szlęka, wręczone zostaną odznaki dla Zasłużonych pracowników Przyjaźni, Zabrza i Victorii, specjalny koncert zagra zespół Elektryczne Gitary. Popularny polski zespół muzyczny, obecny na muzycznej scenie od 1991 roku, znany m.in. ze znakomitej ścieżki dźwiękowej do filmu Kiler Juliusza Machulskiego. Do największych przebojów grupy zaliczają się utwory: Człowiek z liściem, Dzieci, Kiler, To już jest koniec Wytrąciłaś mnie z równowagi. Liderem Elektrycznych Gitar jest Jakub Sienkiewicz. Po uroczystym obiedzie czas zaproszonym gościom będzie umilał zespół MeGa z Białegostoku, który zaliczył występy na antenach takich stacji, jak TVP1 (w programie Śpiewaj i walcz ), TVP2 ( The Voice of Poland ), TVN ( Dzień dobry TVN ). Jesteśmy pewni, że będą to niezapomniane chwile! Tekst: MF Zdjęcia: Piotr Bułas, Archiwum Zespołu MeGa, Pracownicze jubileusze Jak co roku o tej porze pracownicy Koksowni Przyjaźń S.A., którzy nabyli uprawnienia do nagrody jubileuszowej w okresie od czerwca ubiegłego roku do maja bieżącego roku wezmą udział w obchodach jubileuszy pracowniczych. W tym roku jest 261 jubilatów, którzy obchodzą jubileusze pracy zawodowej. I tak: jubileusz 45-lecia pracy obchodzą 4 osoby, jubileusz 40-lecia obchodzi 39 osób, jubileusz 35- lecia obchodzi 97 osób, jubileusz 30-lecia obchodzi 85 osób, jubileusz 25-lecia obchodzi 30 osób, a jubileusz 20-lecia obchodzi 6 osób. Jubilaci w dniu r. świętować będą swój jubileusz w Hali MOSiR w Zabrzu. Obchody zorganizowane będą wspólnie dla jubilatów z segmentu koksowniczego Grupy JSW. W związku z powyższym dzień ten ustala się dniem wolnym dla wszystkich jubilatów celem wzięcia udziału w uroczystościach. Od kierowników jednostek organizacyjnych jubilaci otrzymają listy gratulacyjne oraz upominki. Jubilaci z 45-letnim stażem pracy otrzymają zegarki o wartości około 600 zł, z 40-letnim stażem pracy otrzymają zegarki o wartości około 500 zł., z 35-letnim stażem pracy otrzymają bony towarowe o wartości 250 zł, z 30-letnim stażem pracy bony towarowe o wartości 200 zł, z 25-letnim stażem pracy bony o wartości 150 zł, z 20-letnim stażem pracy bony o wartości 100 zł. Szef Służby Pracy Koksowni Przyjaźń S.A. Henryk Grabowski MAGAZYN KOKSOWNICZY 11

12 fotoreportaż fotoreportaż Jest lepiej Wzrosło zapotrzebowanie na koks w Unii Europejskiej. Z Polski wyeksportowano w styczniu br. o ponad 30 proc. koksu więcej niż w grudniu 2012 roku. Mają w tym swój udział koksownie należące do Grupy JSW. Na początku 2013 roku odnotowano wzrost cen koksu o ok. 10 dolarów na tonie. 12 Nr 4(14) kwiecień 2013 MAGAZYN KOKSOWNICZY 13

13 program integracja Integracja niejedno ma imię... W Koksowni Przyjaźń 20 marca br. odbyło się spotkanie, dotyczące standaryzacji postępowania z ważnymi informacjami w Grupie Kapitałowej JSW S.A. Z momentem wejścia 6 lipca 2011 roku Jastrzębskiej Spółki Węglowej na Giełdę Papierów Wartościowych, wzmogło się zainteresowanie ze strony akcjonariuszy kluczowymi informacjami generowanymi w Grupie Kapitałowej JSW innymi słowy wyselekcjonowane informacje stały się aktywami na wagę złota. Zarząd JSW S.A. dążąc do standaryzacji postępowania z ważnymi informacjami w całej Grupie Kapitałowej JSW oraz w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania w JSW S.A. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, opartego o wymagania międzynarodowej normy ISO/IEC 27001:2005, określił wytyczne do opracowania wspólnej dla całej Grupy Kapitałowej JSW, polityki bezpieczeństwa informacji. Do koordynowania prac dotyczących standaryzacji postępowania w zakresie bezpieczeństwa informacji upoważniony został pan Stanisław Sitek, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ JSW S.A. Marcowe spotkanie zostało zorganizowane przez Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Syste- mów Zarządzania ABI Krzysztofa Lebdowicza. Uczestniczyli w nim zainteresowani tematycznie przedstawiciele spółek wchodzących w skład Grupy JSW S.A., tj.: Advicom Sp. z o.o., SEJ S.A., JSK Sp. z o.o., JZR Sp. z o.o., CLP-B Sp. z o.o., PGWIR S.A., JSU Sp. z o.o. oraz Koksowni Przyjaźń S.A. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego omówieniem strategii Grupy JSW S.A. na najbliższe lata. Krzysztof Lebdowicz przypomniał, że integracja segmentu koksowniczego ma szczególny wymiar organizacyjny, w którym istotnym zadaniem jest m.in. wypracowanie modelu przepływu informacji pomiędzy spółkami w Grupie. Biorąc pod uwagę charakter Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego ze standardem ISO oraz wynikającą z niego Polityką Bezpieczeństwa Informacji (PBI), na bazie doświadczeń Koksowni Przyjaźń S.A., omówiono budowę i rolę polityk bezpieczeństwa informacji oraz formę ich rozpowszechnienia. Warto zaznaczyć, że PBI stanowi zbiór zasad dotyczących bezpiecznego przetwarzania informacji w formie tradycyjnej papierowej oraz elektronicznej i ma zapewnić, że informacje są zawsze dostępne i kompletne tylko dla upoważnionych osób. Brak spełnienia tych warunków traktowany jest w systemie jako incydent bezpieczeństwa informacji. Należy pamiętać, że pojęcie bezpieczeństwa informacji, utożsamiane często wyłącznie z zapewnieniem ochrony i poufności, ma również głębsze znaczenie, odnoszące się do zachowania integralności oraz dostępności informacji. Problem z integralnością występuje wówczas, gdy informacja, którą odczytujemy w formie papierowej jest niekompletna innymi słowy brakuje w niej odpowiednich zapisów, stron lub dokonano w niej nieautoryzowanej zmiany. W przypadku formy elektronicznej problem ten może być spowodowany poprzez wirusowe uszkodzenie plików, a nawet ich przypadkowe utracenie. Niemniej kłopotliwym zagadnieniem jest aspekt dostępności, odnoszący się do osób, które co prawda posiadają nadane upoważnienie do przetwarzania danych informacji, jednak z różnych przyczyn nie mają do nich dostępu w odpowiednim miejscu i czasie. Taka sytuacja może mieć miejsce w momencie absencji chorobowej pracownika i braku dostępu do danych na jego komputerze lub w przypadku zagubienia klucza od pomieszczenia, w którym informacje są zabezpieczone. Zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne informacji kluczowych z punktu widzenia biznesowego firmy, wynikają z aspektu poufności. Pomimo, że kradzież danych oraz nieautoryzowane ich odczytanie są głównymi zagro- 14 Nr 4(14) kwiecień 2013

14 program integracja żeniami dla tego aspektu, to należy tak organizować pracę i zabezpieczać dane w jednostkach, by nie dopuszczać do utraty dostępności i integralności, bowiem brak wzajemnego powiązania tych trzech aspektów może dezorganizować i w konsekwencji utrudniać pracę. W tematykę zagadnień uczestników spotkania wprowadzał Krzysztof Lebdowicz z Koksowni Przyjaźń Pełnomocnik ds. ZSZ ABI Krzysztof Lebdowicz wskazał przedstawicielom spółek, które dotychczas nie wdrożyły Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, iż prace nad opracowaniem wspólnej dla Grupy JSW S.A. strategii postępowania z informacjami są możliwe niezależnie od dotychczas wdrożonych już systemów zarządzania. Zaznaczył ponadto, że stosowanie zasad polityki bezpieczeństwa informacji należy traktować również jako klucz do zachowania TAJEMNICY PRZED- SIĘBIORSTWA, przeciwdziałający utracie istotnych danych biznesowych. Wiele cennych spostrzeżeń wniósł w tej kwestii również Pełnomocnik ds. ZSZ JSW S.A. Stanisław Sitek, który w swoim wystąpieniu zaakcentował znaczenie podejścia systemowego w ramach funkcjonującego w JSW S.A. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, które w odpowiedni sposób wspomaga zarządzanie organizacją. Nadmienił, że konieczność opracowania wspólnej polityki bezpieczeństwa informacji jest wynikiem dużej ilości ważnych informacji z obszarów: bezpieczeństwa osobowego, fizycznego, informatycznego, prawnego, przepływających pomiędzy podmiotami w Grupie JSW oraz przekazywanych na zewnątrz korporacji. Biorąc pod uwagę charakter tych informacji i ich wpływ na obroty giełdowe spółki, w celu zapewnienia równego dostępu do danych dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy akcji JSW S.A., priorytetem jest wypracowanie zrozumiałych zasad dla wszystkich podmiotów zwłaszcza w kwestii ochrony informacji biznesowych. Podczas dyskusji podkreślano, że budowanie zasad bezpieczeństwa informacji pomimo, że odbywa się w oparciu o międzynarodową normę, powinno zamykać się w granicach zdrowego rozsądku i uzasadnionych potrzeb. W podsumowaniu spotkania powołano zespół, którego zadaniem będzie opracowanie wspólnego projektu Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Grupy JSW S.A. Paweł Karpiński Specjalista ds. ZSZ Międzynarodowe warsztaty w Przyjaźni Od 16 do 18 kwietnia br. odbywały się w Polsce międzynarodowe warsztaty związane z realizacją projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) Poprawa wykorzystania alternatywnych surowców w mieszankach węglowych poprzez zagęszczanie wsadu do komory koksowniczej (Densicharge). Organizatorem warsztatów był Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza, który z tej właśnie okazji 17 kwietnia br. zaprosił do Koksowni Przyjaźń grupę partnerów projektu oraz przedstawicieli krajowych i zagranicznych koksowni z Austrii, Czech, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Głównym celem warsztatów było zapoznanie się z technologiami polskich koksowni. Goście najpierw wysłuchali referatu przygotowanego przez kadrę inżynieryjno-techniczną Koksowni, w którym przedstawiono procesy produkcji koksu i produktów węglopochodnych, a następnie pod opieką inżynierów Zbigniewa Smyka, Andrzeja Farmasa i Zdzisława Klimka udali się na zwiedzanie wydziałów produkcyjnych. (mp) MAGAZYN KOKSOWNICZY 15

15 związki zawodowe XXXIV Międzyzakładowe Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń S.A. Po męsku na argumenty Swoje zebranie sprawozdawcze zaliczyli związkowcy NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń. Gośćmi zebrania byli ksiądz kanonik Andrzej Stasiak, zastępca Przewodniczącego ZR Justyna Latos oraz członkowie Zarządu Koksowni Przyjaźń Edward Szlęk i Bogusław Smółka. W zebraniu uczestniczyli również prezesi spółek-córek Przyjaźni. Delegatów i gości przywitał Zenon Fiuk, szef zakładowej organizacji związkowej. Po wprowadzeniu sztandaru związkowego, minutą ciszy uczczono zmarłych pracowników i kolegów. Jako jeden z pierwszych głos zabrał kapelan zakładowej Solidarności. Ksiądz Stasiak mówił o społecznej nauce kościoła, solidarności ludzi pracy i potrzebie wzajemnego wsparcia. Przypomniał delegatom, że politycy i pracodawcy, którzy mówią o ochronie interesów ludzi pracy nie muszą szukać nowych koncepcji, gdyż od ponad 100 lat dostarcza gotowe podpowiedzi społeczna nauka Kościoła, która już w XIX wieku upomniała się o prawną ochronę pracownika. Następnie mówił Edward Szlęk, który szczegółowo przedstawił obecną sytuację Spółki i odpowiadał na pytania delegatów, których interesowały głównie sprawy finansowe, kwestie podwyżek płac i reorganizacji Koksowni w ramach integracji segmentu koksowniczego. Prezes Szlęk uspokajał, że o żadnych zwolnieniach nie Do delegatów przemawia kapelan związkowców ks. kanonik Andrzej Stasiak może być mowy, ale stanowczo sprzeciwił się radykalnym żądaniom podwyżek płac, twierdząc, że Koksowni na spełnienie wszystkich żądań związkowców nie stać. Na pytania delegatów odpowiadał również Bogusław Smółka. Dyrektor Produkcji i Techniki koncentrował się przede wszystkim na sprawach związanych z organizacją produkcji. Tłumaczył, że reorganizacja segmentu koksowniczego wymusza wiele nowych zachowań, ale głównym celem Zarządu jest to, aby pracownicy poszczególnych wydziałów Przyjaźni i spółekcórek mieli zagwarantowaną robotę. Wymaga to jednak elastyczności i dostosowania się do warunków dyktowanych przez rynek i konkurencję. Momentami (podczas omawiania spraw płacowych) dyskusja na sali była bardzo gorąca, ale mieściła się w ramach męskiej, twardej argumentacji. Podczas drugiej części swych obrad związkowcy zajmowali się już sprawami stricte wewnętrznymi. (jp) 16 Nr 4(14) kwiecień 2013

16 Konsolidacja usług kolejowych Zgodnie ze Strategią transportową Grupy Kapitałowej JSW, głównym celem w tym obszarze jest maksymalizacja efektywności działania transportu. Strategia zakłada, że cel ten jest możliwy do osiągnięcia, jeśli w obszarze przewozów kolejowych zoptymalizujemy liczbę przewoźników, a w obszarze związanym z zarządzaniem infrastrukturą kolejową, powierzymy go jednemu podmiotowi. Na początku 2013 roku podjęto decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu integracyjnego w obszarze infrastruktury i transportu kolejowego w koksowniach Grupy JSW. Do realizacji projektu powołano interdyscyplinarny zespół, którego liderem został Edward Strząbała z Koksowni Przyjaźń, a w jego skład weszli: Janusz Kocaj z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Kazimierz Bestry i Radosław Wardas z Jastrzębskiej Spółki Kolejowej, Krzysztof Szafraniec i Kazimierz Kasprzak z KK Zabrze, Marcin Gardeła i Dariusz Napora ze SPEDKOKS-u oraz Tadeusz Łagiewczyk z WZK Victoria i Zbigniew Smyk z Koksowni Przyjaźń. W prace zespołu aktywnie włączył się również Leszek Jarno, doradca Zarządu Koksowni Przyjaźń i KK Zabrze. Zespół w ramach projektu integracyjnego ma za zadanie przeprowadzić analizę stanu aktualnego w zakresie infrastruktury i taboru kolejowego w poszczególnych koksowniach, analizę stanu zatrudnienia w obszarze usług kolejowych, analizę umów z kontrahentami zewnętrznymi, analizę kosztów i własności gruntów i infrastruktury oraz określić możliwości synergii wspólnej gospodarki infrastrukturą i taborem, a także możliwe nowe rozwiązania organizacyjne. Na koniec przedstawić optymalne rozwiązania problemu. Należy przypomnieć, że realizując Strategię transportową... już wcześniej nastąpiło przejęcie infrastruktury kolejowej Koksowni Przyjaźń przez Jastrzębską Spółkę Kolejową i zdjęcie tego obowiązku z firmy SPEDKOKS. Jastrzębska Spółka Kolejowa jest obecnie na etapie przejmowania infrastruktury kolejowej w koksowniach Kombinatu Koksochemicznego Zabrze i Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria. W pierwszej kolejności planowane jest przejęcie w maju br. infrastruktury Koksowni Radlin, a w lipcu infrastruktury Koksowni Dębieńsko i Jadwiga. Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. powstała 1 kwietnia 1998 roku na bazie infrastruktury kolejowej JSW SA, a jej głównym przedmiotem działalności jest udostępnianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom, wśród których najważniejsi to PKP Cargo SA, DB Schenker Rail Rybnik SA, CTL Logistics Sp. z o.o. i SPED- KOKS Sp. z o.o. Spółka od 1998 roku posiada 50-letnią koncesję program integracja na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi. Zgodnie z zaleceniami Zespołu przewozy bocznicowe wewnątrz zakładów Kombinatu Koksochemicznego Zabrze oraz WZK Victoria wraz z zasobami ludzkimi, zgodnie ze wzorem zastosowanym w Koksowni Przyjaźń zostałyby przejęte przez SPED- KOKS, który tym samym stałby się jedynym operatorem taboru kolejowego w Segmencie Koksowniczym. Planowanym terminem realizacji tego rozwiązania jest czerwiec-lipiec 2013 r. Spółka SPEDKOKS, która powstała w 2000 roku, świadczy usługi w zakresie przewozów i spedycji węgla, koksu oraz substancji węglopochodnych. Posiada licencję na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym. Poprzez przyjęcie rozwiązania jednego wspólnego operatora w Grupie Koksowej istnieje szansa na racjonalizację wydatków w tym obszarze oraz możliwość sprawowania kompleksowej kontroli nad realizacją funkcji transportu w wymiarze zarządzania. Opracował: MF (na podstawie materiałów Zespołu ds. Konsolidacji Usług Kolejowych) MAGAZYN KOKSOWNICZY 17

17 wydarzenia Uwaga, kamera, start, poszło! Inteligentna koksownia W marcu br. Telewizja Polska nagrywała w Koksowni Przyjaźń fragmenty programu Ekosonda. Program został wyemitowany 28 marca przez TVP Katowice. Materiał był realizowany pod auspicjami IChPW w Zabrzu, który zaprezentował szczegóły Projektu pt. INTELIGENTNA KOKSOWNIA spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki. Jednym z kluczowych projektów badawczych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata jest projekt POIG /08 pod nazwą Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki. Projekt realizowany jest w ramach I osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych tech- Po swoim podwórku oprowadzał ekipę TVP Katowice Kierownik Wydziału Produkcji Koksu Mirosław Tukaj nologii, działania 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Budżet projektu w wysokości ,00 zł stanowią krajowe środki publiczne (15 %) oraz środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85 %). Termin realizacji projektu obejmuje lata Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, będący realizatorem projektu Inteligenta koksownia, został powołany do życia w 1955 roku jako zaplecze naukowo-badawcze polskiego przemysłu koksowniczego. Pomimo zmieniającej się koniunktury oraz ewoluujących realiów rynkowych, koksownictwo nadal stanowi jeden z głównych kierunków działalności IChPW w pracach realizowanych na rzecz tej gałęzi przemysłu wykorzystywane jest wieloletnie doświadczenie i dorobek naukowo-badawczy Instytutu. Bogate krajowe zasoby węgla koksowego, najwyższa produkcja koksu w krajach UE oraz pierwsze miejsce w jego eksporcie w skali globalnej, a także stosunkowo niski wiek baterii koksowniczych i ciągłe inwestowanie w bazę wytwórczą stanowią o pozytywach koksownictwa w Polsce. Mankamentem jest jednak brak nowoczesnych rozwiązań tak w zakresie rozwiniętych systemów zarządzania technologicznego, jak i kompleksowego monitoringu oddziaływania koksowni na środowisko. Plusy i minusy branży koksowniczej w Polsce oraz potrzeby sygnalizowane przez producentów koksu były przesłanką określenia celów i stworzenia programu badawczego projektu Inteligentna koksownia. Celem projektu jest: doskonalenie nowoczesnej teorii i praktyki koksowania węgla oraz opracowanie narzędzi, procedur i produktów, które wykorzystane w praktyce przemysłowej pozwolą na produkowanie koksu wysokiej jakości z dostępnego surowca krajowego, a tym samym podniosą konkurencyjność produkcji koksu oraz ograniczą negatywne oddziaływanie koksowni na środowisko. Program badawczy projektu, mając na względzie cel jego realizacji, podzielony został na pięć obszarów badawczych. Przedmiotem badań w obszarze I Mechanizmy fizyko-chemiczne procesów konwersji węgla jest prognostyczny model właściwości koksu obejmujący: formowanie struktury porowatej koksu, modelowy opis zjawiska ciśnienia koksowania i prognozowanie składu chemicznego koksu, a także model komory koksowniczej dla symulacji zjawisk wymiany ciepła i masy w procesie koksowania. Obszar II Efektywne procesy i operacje jednostkowe skupia się na badaniach nowych technik wzbogacania węgla i procesach przygotowania mieszanki węglowej do procesu koksowania oraz na optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej koksowni. Istotą obszaru III Optymalne systemy technologiczne jest koksowanie metodą wsadu ubijanego, system regulacji ciśnienia w komorze koksowniczej oraz system monitorowania stanu technicznego baterii, a także badania poświęcone konwersji i głębokiemu oczyszczaniu gazu koksowniczego do jego dalszych, niekonwencjonalnych zastosowań. Model systemu monitoringu ekologicznego pracy baterii koksowniczej, w tym monitoringu emisji niezorganizowanej oraz model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu w otoczeniu koksowni wchodzi w zakres IV obszaru badawczego Bezpieczeństwo ekologiczne. 18 Nr 4(14) kwiecień 2013

18 Obszar badawczy V Zintegrowane sterowanie i kontrola dotyczy systemu rozpoznania i oceny przydatności technologicznej węgla w oparciu o prognostyczny model jakości koksu, prognozowania jakości koksu w skali makro jako funkcji przejścia przez instalację koksowniczą oraz systemu nadrzędnego sterowania pracą baterii koksowniczej na poziomach technicznym, technologicznym i ekologicznym. Część badań eksperymentalnych w projekcie w skali półtechnicznej realizowana jest we współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi, prace w skali przemysłowej prowadzone są we współpracy i na terenie wytypowanych koksowni m.in.: Koksowni Przyjaźń, Koksowni Jadwiga oraz Koksowni Radlin. Realizacja testów przemysłowych jest warunkiem uzyskania końcowych rezultatów projektu w rzeczywistości odpowiadających potrzebom i dostosowanych do warunków polskich zakładów koksowniczych. Mechanizmem zabezpieczającym dobry poziom naukowy oraz przystawalność końcowych rezultatów projektu do rzeczywistych potrzeb przemysłu jest również stworzenie dwóch organów doradczych przy Kierowniku Projektu, którym jest dr inż. Aleksander Sobolewski, Zastępca Dyrektora IChPW ds. Badawczo-Rozwojowych. Rada Konsultacyjna projektu, składająca się z ekspertów o uznanym dorobku naukowo-badawczym oraz wdrożeniowym w dziedzinie koksownictwa, wspomaga Kierownika Projektu w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z projektem i dba o wysoki poziom naukowy jego osiągnięć. Zespół odbiorowy projektu, którego członkami stałymi są przedstawiciele przyszłych odbiorców efektów projektu krajowych zakładów koksowniczych ocenia efekty prowadzonych prac przede wszystkim pod kątem przydatności do zastosowania w przemyśle. Opracowane rozwiązania (produkty) projektu spełniać będą wydarzenia Z chemiczną stroną Przyjaźni zaznajamiał Kierownik Wydziału Produkcji Węglopochodnych Ryszard Nowak wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT), a ich wdrożenie do praktyki przemysłowej umożliwi dalsze, efektywne funkcjonowanie koksownictwa w zmieniających się warunkach rynkowych oraz wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i społecznego odbioru tej branży przemysłu. W roku 2010 projekt uzyskał nominację do nagrody głównej w kategorii Komercjalizacja badań w konkursie Fundusze i Nauka, organizowanym przez Fundację Pro- Regio i firmę Smartlink. Więcej na stronie: (IChPW) Jastrzębska Spółka Węglowa ma już 20 lat! 2 kwietnia br. w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 20-lecia JSW. Zaproszonych gości przywitał Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu JSW oraz Józef Myrczek, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Dwadzieścia lat temu, pomysł utworzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbierano jako żart. Miło mi dzisiaj powitać osoby, dzięki którym ten żart zamienił się w potężną firmę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych powiedział prezes Zagórowski. Później głos zabierali zaproszeni goście, którzy dzielili się swoimi wspomnieniami i życzyli obecnemu Zarządowi sukcesów. Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do wspólnego uroczystego obiadu. W kameralnej uroczystości wzięli udział m.in. Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, prof. Maciej Kaliski, Dyrektor Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki, który przekazał na ręce Prezesa Zarządu List Gratulacyjny od Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki. W spotkaniu wzięli udział również członkowie dotychczasowych Zarządów oraz Rad Nadzorczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, obecni dyrektorzy kopalń i dyrektorzy Biura Zarządu. Tomasz Siemieniec Zdjęcie: Agnieszka Materna MAGAZYN KOKSOWNICZY 19

19 o nas i o branży 18 górników podtrutych tlenkiem węgla w zabytkowej sztolni 18 górników zostało w piątek rano (19 kwietnia br.) podtrutych tlenkiem węgla podczas prac wykonywanych w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu Po południu w szpitalach pozostawało 11 osób, życiu żadnej z nich nie grozi niebezpieczeństwo podał zabrzański magistrat. Według wcześniej podawanych informacji w wypadku ucierpiało 13 pracowników. Po południu służby prasowe Urzędu Miejskiego w Zabrzu sprostowały, że podtrutych zostało 18 górników. Zamieszanie tłumaczą faktem, że do wypadku doszło w chwili, gdy w sztolni poranna zmiana zastępowała nocną. W wypadku ucierpieli pracownicy Chorzowskiego Przedsiębiorstwa Robót Górniczych, prowadzącego prace, dzięki którym w przyszłości zabytkowa sztolnia zostanie udostępniona turystom. Do wypadku doszło na poziomie ok. 30 m, m od wylotu sztolni; stwierdzono tam podwyższone stężenie tlenku węgla. Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, powiedział PAP, że w akcji ratowniczej wzięły udział trzy zastępy ratowników górniczych. Większość poszkodowanych opuściła sztolnię o własnych siłach. St. post. Agnieszka Żyłka z zabrzańskiej policji poinformowała PAP, że stan dwóch górników określano jako ciężki. Jednego z nich przewieziono śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu. Jak podała rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach Jolanta Talarczyk, akcja ratownicza w sztolni rozpoczęła się po godz. 6 od poszukiwania trzech członków pięcioosobo- 20 wej brygady z nocnej zmiany. W strefie zagrożenia było w sumie 18 osób (5 ze zmiany nocnej i 13 osób z porannej). Nikt nie spodziewał się, że do takiego wypadku może dojść w takim miejscu płytko pod powierzchnią, gdzie trudno mówić o zagrożeniach naturalnych, typowych dla głębokiej eksploatacji powiedziała PAP Talarczyk. Dyrektor Szewczyk powiedział, wykonująca prace przy drążeniu sztolni górnicza firma zewnętrzna usuwa z niej muł i zabezpiecza wyrobisko. To są prace prowadzone przeważnie ręcznie, z użyciem łopat i taczek, ale także przy tego typu pracy obowiązkowo używane są aparaty ucieczkowe i urządzenia do pomiaru składu powietrza wyjaśnił. Jak powiedział dyrektor, przepływ powietrza w wyrobisku wymuszają dwa wentylatory, usytuowane przy szybie Carnall i Wyzwolenie. Do tej pory ta wentylacja działała w miarę poprawnie, nie było żadnych tego typu zdarzeń. Co było przyczyną tego wypadku, jeszcze w tej chwili nie wiemy, musi to zostać zbadane zaznaczył dyrektor. Przyczyny i okoliczności wypadku wraz ze specjalistami WUG będzie ustalał Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach. Przedstawiciele nadzoru górniczego za najbardziej prawdopodobną przyczynę wypadku uważają awarię sprzętu wentylacyjnego lub błąd techniczny. W postępowaniu będą też sprawdzane kwalifikacje, wyposażenie górników pracujących przy drążeniu sztolni oraz zgodność wykonywanych robót z obowiązującymi przepisami. Przesłuchiwani będą poszkodowani i świadkowie wypadku. Wizję lokalną na miejscu wypadku zaplanowano na poniedziałek. Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna to wybudowany w latach podziemny kanał ciągnący się kilkadziesiąt metrów pod ziemią przez 14 km od Chorzowa do Zabrza. Odwadniano nim kopalnie i spławiano łodzie z węglem do wylotu, który mieścił się w dzisiejszym centrum Zabrza i dalej naziemnym kanałem do Gliwic. Od 2008 r. trwają prace związane z udostępnieniem dla turystów zabrzańskiej części sztolni na odcinku ok. 2,5 km. Miasto prowadzi je w ramach projektu tworzenia Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej. Sprzedawcy węgla: zmiany w akcyzie idą w dobrym kierunku W kwietniu odbyły się trzy posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego, mające na celu rozpatrzenie poselskiego projektu o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zarówno w tworzeniu propozycji do projektu ustawy, jak i w pracach komisji, aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla oraz producentów surowca. W trakcie prac podkomisji zostało zgłoszonych wiele propozycji zmian, które po przegłosowaniu 17 kwietnia br. częściowo zmieniły pierwotny projekt poselski ustawy. Przedstawiciele Izby oraz współpracującej firmy konsultingowej KPMG pozytywnie oceniają końcowy kształt projektu ustawy o zmianie ustawy podatkowej, który wprowadza regulacje umożliwiające uczestnikom rynku węglowego prostsze, bardziej racjonalne, bezpieczniejsze i możliwe w praktyce stosowanie reguł ustawy akcyzowej. Generalne zmiany, jakie niesie przyjęty w podkomisji projekt ustawy zakładają wprowadzenie instytucji finalnego nabywcy węglowego (zamiast podmiotu zużywającego) przy jednoczesnym utrzymaniu pośredniczącego podmiotu węglowego (PPW). Nr 4(14) kwiecień 2013

20 Dąbrowa Górnicza Konkurs na pracę o Zagłębiu Rusza konkurs im. Piotra Zarzyckiego na pracę dyplomową lub tekst publicystyczny o Zagłębiu Dąbrowskim. Rywalizacja jest skierowana do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Zagłębiacy. Do wygrania tablet! Konkurs im. Piotra Zarzyckiego na pracę dyplomową lub tekst publicystyczny o Zagłębiu Dąbrowskim to okazja do przypomnienia zmarłego w ubiegłym roku miłośnika i popularyzatora naszego regionu, Piotra Zarzyckiego. Piotr Zarzycki przez wiele lat reprezentował Zagłębie w Sejmiku Województwa Śląskiego, był też działaczem społecznym, od zawsze związanym ze swoją małą ojczyzną. W 2011 roku regionalista założył Stowarzyszenie Zagłębiacy, którego został pierwszym prezesem. Rywalizacja w obszarze, jakim jest pisanie prac dyplomowych czy tekstów publicystycznych o Zagłębiu Dąbrowskim to świetna okazja, aby zwrócić uwagę na walory i ciekawostki naszego regionu oraz skutecznie go promować. Jeszcze wiele postaci, zdarzeń historycznych czy zjawisk lokalnych nie zostało odkrytych. Chcemy pokazać, że warto interesować się Zagłębiem Dąbrowskim. Rywalizacja to także okazja, aby przypomnieć o Piotrze Zarzyckim, który pragnął, aby zwłaszcza młodzi ludzie identyfikowali się ze swoim regionem mówi obecny prezes Stowarzyszenia Zagłębiacy, Przemysław Ruta. W konkursie im. Piotra Zarzyckiego oceniane będą prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) lub prace publicystyczne (reportaże, eseje, felietony itp.) poświęcone tematyce zagłębiowskiej. W rywalizacji mogą uczestniczyć studenci uczący się na wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych krajów), jak również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Konkursowe prace należy przesyłać pocztą na adres Stowarzyszenia Zagłębiacy, ulica Warszawska 1/9 w Sosnowcu. Konkursem chcemy promować Zagłębie Dąbrowskie, jako region posiadający własną tożsamość i indywidualność oraz propagować wartości lokalne i ideę regionalizmu. Ponadto zamierzamy rozwijać wśród młodych ludzi postawy twórcze. Mamy nadzieję, że doskonalenie warsztatu publicystycznego i naukowego zaowocuje w przyszłości mówi Ruta. informator Zabrze Kopalnia uszczelni wały Kłodnicy 17 kwietnia odbyło się dziewiąte posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla oceny eksploatacji górniczej pod terenami Zabrza. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, naczelnicy wydziałów zabrzańskiego magistratu, centrali Kompanii Węglowej oraz Zakładu Górniczego Siltech i kopalń Bielszowice oraz Sośnica-Makoszowy. Obrady były poświęcone likwidacji skutków eksploatacji górniczej, które w przypadku Kompanii Węglowej, widoczne są w dzielnicach Pawłów i Makoszowy. Przypomniano, że w połowie lutego br. dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową nowego mostu nad rzeką Kłodnicą w Zabrzu (w ciągu ul. Legnickiej) oraz wykonano opracowanie dotyczące regulacji potoku Bielszowickiego na terenie należącym do kopalni Sośnica-Makoszowy. Poinformowano także, że kopalnia po zakończeniu regulacji 600- metrowego odcinka Kłodnicy na terenie Makoszów przystąpiła już do opracowania drugiego etapu robót obejmujących m.in. podniesienie i uszczelnienie wałów Kłodnicy na kolejnym odcinku. W trakcie dyskusji podkreślono konieczność współpracy, nie tylko pomiędzy przedsiębiorcą górniczym a samorządem, ale również pomiędzy samorządami lokalnymi, w szczególności w sprawach związanych z koniecznością zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W 2012 roku na naprawę szkód górniczych na terenie Zabrza, kopalnie Sośnica Makoszowy i Bielszowice wydały łącznie 15,9 mln zł. W latach , kopalnie należące do Kompanii Węglowej usunęły na terenie Zabrza szkody w 738 obiektach, za łączną kwotę 47 mln zł. W tym roku, kopalnie Sośnica Makoszowy i Bielszowice wydobędą spod terenów Zabrza około 460 tys. ton węgla. Eksploatacja prowadzona będzie na terenach niezabudowanych, co sprawi, że jej skutki na powierzchni będą praktycznie niezauważalne. Wałbrzych Nowe starostwo wałbrzyskie Koalicja Naszego Powiatu, Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego oraz jednego radnego z komitetu Razem dla Powiatu przez najbliższe kilkanaście miesięcy rządzić będzie starostwem. W Wałbrzychu już po pierwszych decyzjach personalnych przewodniczącym Rady Powiatu został Jerzy Detyna. Podczas pierwszej w tej kadencji sesji Rady Powiatu ważyły się losy przyszłej koalicji. W rozgrywce liczyły się trzy komitety: popierany przez Platformę Obywatelską Nasz Powiat (7 mandatów), Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa (5 mandatów) oraz Obywatelskie Porozumienie Samorządowe (2 mandaty). Znamy także nowego starostę. Został nim Józef Piksa (komisarz w starostwie), a jego zastępcą Andrzej Lipiński. MAGAZYN KOKSOWNICZY 21

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna Informacja o publicznej ofercie akcji Węglowa Spółka Akcyjna 2011-06-13 www.bm.aliorbank.pl 1 Podstawowe informacje o Ofercie Na podstawie Prospektu w ramach pierwszej oferty publicznej oferowanych jest

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek Zwiedzanie kopalni Guido Przygotował Piotr Tomanek Dnia 15.12.2013 r. razem z grupą udaliśmy się w ramach praktyk modelowych do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu celem zwiedzenia, towarzyszył nam wykładowca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2013 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ETOS S.A. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu.

ETOS S.A. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu. ETOS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Bysewskiej 23, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 178415) ANEKS NR 6 do

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Zarządu spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku 2. Zarząd działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... czerwca dwa tysiące czternastego roku (.06.2014r.) o godzinie.. w obecności notariusza..., prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy..., odbyło

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. - Jastrzębska Spółka Węglowa drugim tegorocznym największym IPO w Europie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. Uchwała nr.. Załącznik nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego JSW S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala,

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny Maj 2014 r.

Raport miesięczny Maj 2014 r. Raport miesięczny Maj 2014 r. Mysłowice, dnia 14.06.2014 r. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego JSW S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 25 Statutu JSW S.A. uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a

Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a PROTOKÓŁ NR 1/2008 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Kluczowe daty rozwoju Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 1987 Uruchomienie Zakładów Koksowniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Herby, 23.05.2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2015 Realizacje Wałbrzych, 14 lipiec 2015 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura akcjonariatu ze

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2008 roku Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ( PGNiG ) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd PGNiG

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Poznań, marzec 2012 Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w 2011 r. działała następującym składzie: 1. dr Piotr Gosieniecki Przewodniczący,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór nad działalnością spółki ZUE S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. AUDYTU BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2005 r., zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 grudnia 2005 r., uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 lutego 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów... 9

Spis treści. Od Autorów... 9 Spis treści Od Autorów... 9 1. Historia bezpieczeństwa i higieny pracy... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Przyczyny stosowania profilaktyki BHP... 13 1.3. Organizacja profilaktyki... 15 1.4. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego Page 1 of 5 CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport bieżący Archiwum raportów Aktualizacja danych teleadresowych Wyloguj Potwierdzenie nadania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Użyte w niniejszym Regulaminie wyrazy oznaczają odpowiednio: 1. Spółka - PBS Finanse Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu Proponowane zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z treścią uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Power Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku Dotychczasowy tekst

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY ZARZĄDU I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA" sp. z o.o. zwany dalej Zarządem działa na podstawie: - Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z 15.09.2000 r. - Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia piętnastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (15.02.2012r.) o godz. 18.00 w drugim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 14 WZA PROJPRZEM S.A. z dnia 23 maja 2003 r.) 1. Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu Radą działa na zasadzie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A. SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.... 4 1.1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 1.2. ZASADY ZARZĄDZANIA JSW S.A. I JEJ GRUPĄ KAPITAŁOWĄ... 11 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. CZERWIEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. CZERWIEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. CZERWIEC 2015 r. Białystok, 13 lipca 2015 r. Strona 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 W związku z realizacją na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projektu pt. POKL.04.01.02-00-184/11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki KLEBA INVEST S.A. z siedzibą w BOJANIE (zwanej dalej Spółką). 2. Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ 1 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle n. Notecią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr I/8/96 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r.

MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. MEDIAN POLSKA S.A. Raport miesięczny czerwiec 2015 r. Mysłowice, dn. 10. lipca 2015 r. Median Polska S.A. Raport miesięczny za czerwiec 2015 r. 1 Spis treści Spis treści... 1 1. Informacje o Emitencie...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014 RAPORT MIESIĘCZNY za miesiąc czerwiec 2014 14 lipca 2014 3 RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Dział 2 Przedmiot i zakres działania

Dział 2 Przedmiot i zakres działania załącznik do uchwały Nr IV/21/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku zmieniony uchwałą Nr V/7/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach Rozdział I. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Zarząd Zarząd

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Załącznik do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCHEM SA w 2008 r. Oświadczenie o stosowaniu w Spółce Prochem S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku Warszawa, kwiecień 2009 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2013r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2013r. Projekty uchwał Capital Partners S.A. Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka

Bardziej szczegółowo

Interpretacja zapisów konkluzji BAT dla przemysłu koksowniczego

Interpretacja zapisów konkluzji BAT dla przemysłu koksowniczego Koksownictwo 2016 6-8 października 2016 Interpretacja zapisów konkluzji BAT dla przemysłu koksowniczego Jolanta Telenga-Kopyczyńska, Radosław Lajnert, Aleksander Sobolewski ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo