Metryczne Zlaczki Miedziane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metryczne Zlaczki Miedziane"

Transkrypt

1 CATALOG C MCF-PL0306 Metryczne Zlaczki Miedziane

2 WYBÓR NA NIBCO. Wynalezlismy zlaczki z miedzi hartowanej ponad 73 lata temu. W chwili obecnej NIBCO jest jednym z najwiekszych producentów zlaczek miedzianych na swiecie. Nasze zlaczki i zawory spelniaja najbardziej surowe standardy. Wiekszosc z calego zakresu naszych produktów zostalo zaaprobowanych na szesciu kontynentach. Nasze nieugiete dazenie do podnoszenia jakosci nie konczy sie na zdobyciu akceptacji. Produkty NIBCO wytwarzane sa zgodnie z Systemem Zarzadzania Jakoscia wedlug aktualnej wersji Miedzynarodowego Standardu ISO Nasza pewnosc, co do jakosci i niezawodnosci naszych produktów pozwala nam na zaoferowanie -cio letniej ograniczonej gwarancji na wszystkie nasze zlaczki. Oczywistym jest, ze NIBCO swiatowy lider w produkcji instalacji sanitarnych, to równiez najlepszy dostawca zlaczek miedzianych.

3 Metryczne kszta³tki miedziane 01A uk nyplowy 90 LW x LZ 0 02A 0 uk 90 LW x LW 40 uk nyplowy 45 LZ x LW (8) 1 (2) (2) 02 G uk z nakrêtk¹ 90 LW x GW uk 45 LW x LW 1 () 02A 0 uk 90 LW x LW / / / / /4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 3/ c.d.

4 Metryczne kszta³tki miedziane 85 Obejœcie pe³ne LW x LW 90 Kolanko 90 LW x LW 0 92 Kolanko nyplowe 90 LW x LZ (400) (270) (170) 5 (130) 86 Pó³obejœcie nyplowe LW x LZ (4) Trójnik/Trójnik red. LW/LW/LW (3) (2) 5 (1) Rozmiary gniazd trójników podano w nastepujacej kolejnosci: wejscie/wyjscie/odejscie (8) 1 (3) c.d.

5 Metryczne kszta³tki miedziane Trójnik/Trójnik red. Trójnik/Trójnik red. LW/LW/LW LW/LW/LW Rozmiary gniazd trójników podano w nastepujacej kolejnosci: wejscie/wyjscie/odejscie Rozmiary gniazd trójników podano w nastepujacej kolejnosci: wejscie/wyjscie/odejscie 5130 Trójnik/Trójnik red. LW/LW/LW Rozmiary gniazd trójników podano w nastepujacej kolejnosci: wejscie/wyjscie/odejscie x 8 x 8 x 8 x x x 8 x x x x x 8 x 8 x 8 x x 8 x x x 8 x x x x x x 8 x x x x x x x x 14 x x 14 x x 14 x 8 x x 8 x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x 16 x x x 14 x 16 x 14 x x 14 x 16 x x x x x x x x c.d x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (0) c.d x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 x x 35 x x 42 x 35 x x x x 35 x x 35 x x x x 35 x x 35 x x x x 35 x x 35 x x 35 x x 35 x x x x 35 x x 35 x x 35 x x 35 x x x 35 x 35 x 35 x 35 x 35 x 35 x 35 x 35 x 42 x x x x x x x 35 (0) (0) (0) (0) c.d.

6 Metryczne kszta³tki miedziane 5130 Trójnik/Trójnik red. LW/LW/LW Rozmiary gniazd trójników podano w nastepujacej kolejnosci: wejscie/wyjscie/odejscie 5240 Mufa redukcyjna LW x LW 5243 Nypel redukcyjny LW x LZ x x x x 42 x x 42 x x x x x 35 x 42 x 35 x x 35 x x 42 x 42 x 42 x 42 x 42 x x 54 x x x x x x x x x x x x x x 35 x x 35 x x 35 x x 42 x x 42 x x 54 x 54 x 54 x 54 x 54 x 54 x 54 x x 54 x x 35 x x 42 x x 54 x 76 1 (13) 1 () 1 () x 8 x 8 x 14 x 14x x x 16 x 16 x 14 x x x x x x x x x x 35 x 35 x 35 x 35 x 42 x 42 x 42 x 42 x 42 x x 54 x 54 x x x 54 1 (40) x 8 x 8 x 14 x x 8 x x 16 x 14 x x x x x x x x x x x x 35 x 35 x 35 x 35 x 42 x 42 x 42 x 42 x 42 x x 54 x 54 x 54 x 54 x x x x x x x x 67 1 (40) 1 (40) 1 (40) 1 (40) 1 (40) 1 (40)

7 Metryczne kszta³tki miedziane 5270 Mufa LW x LW 5301 Zaœlepka LW 5359 G Pó³œrubunek bez uszczelki LW x GW (00) (2) (2) 1 (27) 1 (6) (2) (2) 1 (40) / / / / /4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 3/

8 Metryczne kszta³tki z mosi¹dzu 4090G o Kolanko 90 nakrêtne LW x GW 4092G Kolanko wkrêtne 90 LW x GZ o 4243G Nypel gwintowany LZ x GZ / / / / / / / / / / / ,1/ ,1/ x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 3/8 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1 x 3/4 x 1 35 x 1 35 x 1 1/4 42 x 1 1/2 54 x G Kolanko wkrêtne 90 LW x GZ / / / / / / / / / / x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 3/8 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1 20 (200) c.d. o / / / / / / / / / / / / / / / / / / / x 3/4 x 1 35 x 1 1/4 42 x 1 1/2 54 x G Trójnik LW x GW x LW x 3/8 x x 3/8 x x 1/2 x x 3/8 x x 1/2 x x 3/4 x x 3/8 x x 1/2 x x 3/4 x x 3/8 x x 1/2 x x 3/4 x x 1/2 x x 3/4 x x 1 x 35 x 1 1/4 x x 1 1/2 x x 2 x / / / / / / / / / / / / / / / / / / x 3/8 x 1/2 x 3/8 x 1/2 x 3/8 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1 x 1/2 x 3/4 x 1 x 1 1/4 35 x 1 35 x 1 1/4 35 x 1 1/2 42 x 1 1/4 42 x 1 1/2 54 x 2

9 Metryczne kszta³tki z mosi¹dzu 4270G Mufa gwintowana LW x GW 4340G Œrubunek nakrêtny LW x GW 4471G Kolanko z trzema ³apami LW x GW / / / / / / / / / ,1/ ,1/ ,1/ x 1/2 x 3/8 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1 x 3/4 x 1 x 1 1/4 35 x 1 35 x 1 1/4 42 x 1 1/2 54 x / / / / /4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1 35 x 11/ / / / / / /4 x1/2 x1/2 x1/2 x3/4 x1/2 x3/ Œrubunek LW x LW 4341G Œrubunek wkretny LW x GZ 4472G Kolanko z dwoma ³apami LW x GW / / / / x 1/2 x 1/2 x 3/4 x 3/4 x / / / / / /4 x 3/8 x 1/2 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 3/4

10 591-Cu P³ytka monta owa z kolanami z dwoma ³apami 593 Pasta LF do lutowania miêkkiego 595 Szczotka do kszta³tek Akcesoria 591-Cu x 1/ W³ókno czyszcz¹ce niemetaliczne g 2g Lut miêkki x Pasta HS do lutowania twardego mm/2 g 2,5mm/2 g 3mm/2 g 591 Obcinak do rur miedzianych g Lut twardy 591 do 35mm / kg 1

11 Akcesoria 598 Topnik C Uchwyt podwójny z ko³kiem rozporowym 5929 Uchwyt podwójny ze œrub¹ dwugwintow¹ g 0g 1 (20) 1 (24) 599 Topnik el C g 1 (20) 5926 Uchwyt pojedynczy z ko³kiem rozporowym Uchwyt pojedynczy ze œrub¹ dwugwintow¹ Uchwyt pojedynczy Nofix 62T T T T T T T4855 mm mm mm mm 35 mm 42 mm 54 mm 25(0) 25(0) 25() 25() 25(25) 25(25) 25(25)

12 Sztuka lutowania miêkkiego Przylegaj¹ce powierzchnie wykonane z miedzi i stopów miedziowych s¹ ³¹czone w odpowiednich warunkach czystoœci i temperatury.sto lutuj¹cy wytworzy doskona³e po³¹czenie wtedy,gdy wytrzyma³oœæ z³¹cza jest równa lub nawet wy sza ni wytrzyma³oœæ samej rury.napiêcie powierzchniowe uszczelnia z³¹cze a si³y kapilarne wci¹gaj¹ stop lutowniczy oraz sprawiaj¹, e zostaje on rozmieszczony dooko³a ca³ego z³¹cza.stosuj¹c kszta³tki NIBCO nietrudno jest nauczyæ siê wykonywania prawid³owego z³¹cza lutowanego.. Przeci¹æ rurê prostopadle do jej osi, oczyœciæ i usun¹æ zadziory. U yæ p³ótna œciernego lub stalowej szczotki lub stalowej szczotki drucianej w celu oczyszczenia rury I gniazda a do uzyskania po³ysku metalu. Ostro nie na³o yæ topnik do lutowania miêkkiego na zewnêtrzn¹ powierzchniê rury i do wnêtrza gniazda kszta³tki w taki sposób, aby powierzchnie ³¹czone by³y ca³kowicie pokryte. Oszczêdnie u ywaæ topnika. Rozpocz¹æ ogrzewanie ³¹czonych elementów za pomoc¹ palnika propan-butan. 5. Usun¹æ p³omieñ i wprowadzaæ stop lutowniczy do z³¹cza w dwóch lub trzech miejscach, a pojawi siê pierœcieñ stopu lutowniczego na koñcu kszta³tki.ogrzewanie kontynuowaæ dopóki stop lutowni czynie bêdzie siê topi³. Nadmiar stopu usun¹æ kiedy jest on jeszcze plastyczny, u ywaj¹c do tego szczoteczki lub angielskiej skóry (moleskin).

13 Sztuka lutowania twardego Doœwiadczony instalator uzyska najlepsze wyniki stosuj¹c krok po kroku przedstawion¹ poni ej technikê twardego lutowania: Rurê zamocowan¹ w imadle przycinamy prostopadle do jej osi. Mo na równie u yæ specjalnego przecinaka do rur miedzianych. Rura powinna byæ odpowiedniej d³ugoœci, tak eby wesz³a ca³kowicie w gniazdo kszta³tki. Nale y usun¹æ wszystkie opi³ki i zadziory pozosta³e po przeciêciu. W celu wykonania odpowiedniego z³¹cza lutowanego twardego, odstêp miêdzy gniazdem a rur¹ powinien wynosiæ mniej wiêcej 0,0254 mm 0,0254 mm. Dziêki dobremu dopasowaniu czêœci, które maj¹ byæ po³¹czone na drodze twardego lutowania uzyskuje siê: Pewnoœæ po³¹czenia Zbyt du e odstêpy powoduj¹ zanik si³ kapilarnych, w wyniku czego stop do lutowania albo nie bêdzie w stanie zalaæ ca³ego z³¹cza, lub te mo e z niego wyp³yn¹æ. Odpornoœæ na korozjê Istnieje równie bezpoœredni zwi¹zek miêdzy odpornoœci¹ z³¹cza na korozjê a odstêpem miêdzy jego elementami.. Oszczêdnoœæ Jeœli luty twarde maj¹ byæ u ywane w sposób ekonomiczny, musz¹ byæ one nak³adane na z³¹cze w sposób odpowiedni i w minimalnej iloœci. Nale y u ywaæ jedynie tyle lutu, aby wype³ni³ przestrzeñ miêdzy elementami. Powierzchnie, które maj¹ byæ ³¹czone musz¹ byæ czyste oraz pozbawione oleju, smaru i tlenków metali ciê kich. Koniec rury musi byæ oczyszczony na d³ugoœci nieznacznie wiêkszej ni g³êbokoœæ, na któr¹ rura wchodzi w gniazdo.do czyszczenia rury mo na u yæ specjalnie zaprojektowanych szczotek drucianych, jednak e nale y je stosowaæ ostro nietak, aby nie usun¹æ zbyt wiele metalu z rury. Mo na równie stosowaæ drobnoziarniste p³ótno œcierne lub p³ótno szmerglowe, zachowuj¹c tak¹ sam¹ ostro noœæ. Do czyszczenia nie nale y u ywaæ we³ny stalowej (waty stalowej), poniewa istnieje prawdopodobieñstwo pozostawienia ma³ych opi³ków stali lub oleju w z³¹czu. Gniazdo kszta³tki nale y wyczyœciæ podobnie jak koniec rury. W przypadku wykonania lutowania twardego zanieczyszczonych lub niew³aœciwie oczyszczonych powierzchni, powstanie z³¹cze z³ej jakoœci. Lut twardy nie bêdzie p³yn¹³, ani nie bêdzie ³¹czy³ siê z tlenkami; powierzchnie zat³uszczone lub zabrudzone smarem maj¹ tendencjê do wypierania topników, pozostawiaj¹c go³e miejsca, które ulegn¹ utlenieniu spowoduje to powstanie dziur i w erów miejscowych..

14 Topnik nale y nanieœæ na rurê i gniazdo kszta³tki oszczêdnie i przy doœæ p³ynnej jego konsystencji. Nale y unikaæ nak³adania topnika na miejsca nieoczyszczone. Szczególnie nale y unikaæ stosowania nadmiaru topnika wewn¹trz rury. Topnik ma trzy g³ówne zadania do spe³nienia:. Zapobiega utlenianiu powierzchni metalu podczas ogrzewania.. Absorbuje i rozpuszcza resztki tlenków, które znajduj¹ siê na powierzchni oraz tlenki, które mog¹ powstaæ podczas ogrzewania.. U³atwia przep³yw stopu. Ponadto topnik jest wspania³ym wskaÿnikiem temperatury, zw³aszcza jeœli u ywa siê topnika indykatorowego.. Czêœci, które maj¹ byæ po³¹czone lutem twardym nale y zmontowaæ natychmiast po pokryciu topnikiem. Jeœli czêœci pokryte topnikiem pozostawimy niez³¹czone, woda z topnika wyparuje, a suchy topnik jest podatny na z³uszczanie, nara aj¹c tym samym powierzchniê metalu na utlenianie w wyniku ogrzewania. Z³¹cze zmontowaæ wciskaj¹c rurê do gniazda do oporu. ¹czone czêœci powinny byæ dobrze podparte i odpowiednio ustawione podczas lutowania twardego.. Lutowanie twarde rozpoczyna siê poprzez podgrzanie ³¹czonych czêœci. Preferowany jest p³omieñ acetylenowo-tlenowy. Czasami, w przypadku mniejszych elementów, stosuje siê propan lub inne gazy. P³omieñ wewnêtrzny stanowi niebieski sto ek; zwnêtrzna czêœæ p³omienia jest bladozielona. Najpierw nale y ogrzaæ rurê, zaczynaj¹c mniej wiêcej w odleg³oœci 2,5 cm odbrzegu kszta³tki. Przesuwaæ p³omieñ po rurze szybkimi poci¹gniêciami pod k¹tem prostym w stosunku do osi rury w górê i w dó³. Bardzo wa ne jest, aby p³omieñ by³ w ci¹g³ym ruchu tak, aby unikn¹æ przepalenia rury. Ogólnie rzecz bior¹c, topnik mo e s³u yæ jako indykator, wskazuj¹cy jak d³ugo nale y ogrzewaæ rurê; ogrzewanie kontynuowaæ po tym jak topnik zacznie wrzeæ i dopóki topnik nie uspokoi siê i nie stanie siê przezroczysty jak czysta woda. Topnik przejdzie przez cztery s t a d i a :. o A. W 0 C woda wyparowuje. o B. W 3,6 C topnik staje siê bia³y oraz nieco spuchniêty i zaczyna dzia³aæ. o C. W 426,7 C topnik jest równomiernie roz³o- ony na powierzchni i ma mleczny wygl¹d. o D. W 593,3 C topnik jest zupe³nie przezroczysty oraz aktywny i ma wygl¹d wody. Teraz nale y przenieœæ p³omieñ na kszta³tkê przy podstawie gniazda. Ogrzewanie nale y prowadziæ równomiernie, przenosz¹c p³omieñ miêdzy rur¹ a z³¹czk¹ dopóki topnik na kszta³tce nie uspokoi siê. Nale y unikaæ nadmiernego ogrzewania kszta³tek odlewanych.. Kiedy topnik stanie siê p³ynny i przezroczysty zarówno na rurze, jak i na kszta³tce, nale y zacz¹æ przesuwanie p³omienia w tê i z powrotem wzd³u osi z³¹cza, w celu utrzymania temperatury ³¹czonych czêœci, zw³aszcza w kierunku podstawy gniazda kszta³tki. P³omieñ musi byæ przemieszczany tak, aby nie dosz³o do spalenia rury lub kszta³tki.. Przy³o yæ drut lub prêt do twardego lutowania do miejsca, gdzie rura wchodzi w gniazdo kszta³tki. Temperatura z³¹cza powinna byæ na tyle wysoka, eby stopiæ lut twardy. A. Kiedy p³omieñ jest wprowadzany do z³¹cza, nale y go trzymaæ z daleka od prêta i drutu. podczas gdy lut jest wci¹gany do z³¹cza, zarówno kszta³tka, jak i rura powinny byæ ogrzewane za pomoc¹ p³omienia przenoszonego z jednego elementu na drugi.

15 Po osi¹gniêciu prawid³owej temperatury, lut z ³atwoœci¹ wp³ynie do przestrzeni miêdzy zewnêtrzn¹ œcian¹ rury a gniazdem z³¹czki, gdzie zostanie wci¹gniêty przez naturalne si³y kapilarne. Nale y upewniæ siê, czy podczas operacji nak³adania œwie y lut twardy zachodzi na poprzedni¹ warstwê lutu. Po wype³nieniu z³¹cza, ci¹g³y pasek lutu twardego bêdzie widoczny dooko³a ca³ego z³¹cza. Nale y zaprzestaæ wprowadzania lutu jak tylko z³¹cze zostanie wype³nione, zgodnie z zaleceniami dotycz¹cymi zu ycia lutu twardego.. Z CZA PIONOWE Dla z³¹cz pionowych nie ma znaczenia, w którym miejscu zaczniemy. Jeœli otwór gniazda jest skierowany w dó³, nale y uwa aæ, aby nie przegrzaæ rury, poniewa mo e to spowodowaæ sp³ywanie lutu w dó³ po rurze. Jeœli tak siê stanie, nale y odsun¹æ palnik i pozostawiæ lut do zestalenia siê. Nastêpnie nale y ponownie ogrzaæ gniazdo kszta³tki w celu wci¹gniêcia lutu do góry. Po zestaleniu lutu twardego, usun¹æ resztki topnika z obszaru z³¹cza, poniewa posiada on w³aœciwoœci korozyjne oraz wygl¹da nieestetycznie. Nale y u yæ gor¹cej wody lub pary oraz miêkkiej szmatki. Ca³y topnik musi byæ usuniêty przed prób¹ ciœnieniow¹. UWAGA: W przypadku rur powy ej 25mm, trudno jest ogrzaæ w tym samym momencie ca³e z³¹cze. Czêsto okazuje siê, e nale y u ywaæ palnika o podwójnej dyszy dla utrzymania odpowiedniej temperatury na wiêkszej powierzchni. Zalecane jest wstêpne umiarkowane ogrzanie ca³ej kszta³tki. Nastêpnie ogrzewanie mo na przeprowadziæ tak, jak to opisano w punktach 7, 8, 9 i.. Z CZA POZIOME Podczas montowania poziomych z³¹cz, po ¹dane jest rozpoczêcie nanoszenia lutu twardego w pozycji wskazówki wskazuj¹cej godzinê 5, nastêpnie przejœcie do pozycji godziny 7, a nastêpnie przejœcie do góry na wierzcho³ek z³¹cza. K OPOTLIWE MIEJSCA: Jeœli lut nie p³ynie lub ma tendencjê do tworzenia kulek oznacza to, e powierzchnia metalu jest utleniona lub e nie doprowadzono wystarczaj¹cej iloœci ciep³a do ³¹czonych czêœci. Jeœli utlenianie zachodzi podczas ogrzewania oznacza to, e u yto niewystarczaj¹cej iloœci topnika lub e u yto topnik o zbyt niskiej konsystencji. Jeœli lut twardy nie wchodzi do z³¹cza, a ma tendencjê do wyp³ywania na zewn¹trz elementu z³¹cza, oznacza to, e ten element jest przegrzany lub e drugi element jest ogrzany niedostatecznie, albo jedno i drugie. W obu przypadkach, proces nale y przerwaæ i rozmontowaæ z³¹cze, ponownie wyczyœciæ i pokryæ topnikiem..

16 GWARANCJA NA PRODUKTY NIBCO Z CZKI I RURY Z PVC-C (chlorowany polichlorek winylu) Z CZKI I RURY Z PVC-U Z CZKI MIEDZIANE (polichlorek winylu) DO LUTOWANIA KAPILARNEGO W ZAKRESIE ŒREDNIC 8-8 mm CHARAKTERYSTYKA Pex-Al-Pex Instalacje ciep³ej i zimnej wody u ytkowej w zakresie œrednic od 1/2" do 4" Temp. max.70 C (temp. awaryjna 95 C) Ciœnienie pracy - zgodnie z katalogiem Instalacje do wody zimnej w zakresie œrednic od 1/2" to 8" Temp. 45 C, woda pitna do 20 C Ciœnienie pracy - zgodnie z katalogiem MiedŸ odtleniona fosforem Cu+Ag > 99,90%, P od 0,0 do 0,040% CU DHP wg. ISO UNS C0 Parametry pracy: 1,6 MPa (8mm - mm) przy 1 C 1 MPa (35mm - 8mm) przy 1 C Max. temp. pracy 204 C Max. temp. pracy dla centralnego ogrzewania 95 C (temp. awaryjna 0 C) Ciœnienie pracy dla centralnego ogrzewania 0,6 MPa ZASTOSOWANIE Instalacje do wody zimnej z PVC-C i PVC-U Instalacje do wody ciep³ej z PVC-C Instalacje przemys³owe dla ró nego rodzaju zwi¹zków chemicznych z PVC-C i PVC-U (po konsultacji z producentem) Instalacje klimatyzacyjne Instalacje wody zimnej i ciep³ej Instalacje centralnego ogrzewania Instalacje gazowe Instalacje gazów ciek³ych i medycznych Systemy klimatyzacyjne i ch³odnicze Instalacje sprê onego powietrza Instalacje olejowe Instalacje wody zimnej i ciep³ej Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz pod³ogowego WARUNKI GWARANCJI: 1. NIBCO Sp. z o.o. gwarantuje, e z³¹czki z: miedzi, PVC-C, PVC-U, Pex-Al-Pex oraz rury z PVC-C, PVC-U, Pex-Al-Pex do instalacji sanitarnych s¹ wolne od wad wykonawczych i materia³owych. 2. Gwarancja ta jest wa na przez: lat od daty zakupu dla rur PVC-C, PVC-U oraz z³¹czek z miedzi, PVC-C, PVC-U 20 lat od daty zakupu dla rur oraz z³¹czek Pex-Al-Pex 3. Gwarancja obejmuje jedynie reklamacje dotycz¹ce wad rur i z³¹czek zakupionych przez klienta w sieci sprzeda y NIBCO Sp. z o.o. 4. NIBCO Sp. z o.o. gwarantuje wymianê wadliwego produktu na swój koszt w ci¹gu 30 dni od zg³oszenia reklamacji lub w terminie uzgodnionym ze zg³aszaj¹cym szkodê. 5. Gwarancja bêdzie honorowana jedynie w przypadku przedstawienia dowodu zakupu w postaci faktury b¹dÿ wydruku z kasy fiskalnej nie pozostawiaj¹cego w¹tpliwoœci, e produkt zosta³ zakupiony w sieci sprzeda y NIBCO Sp. z o.o. 6. Gwarancja ogranicza siê do kosztu naprawy lub wymiany produktu. 7. Gwarancja traci wa noœæ w nastêpuj¹cych przypadkach: rury i z³¹czki nie zosta³y zainstalowane zgodnie z instrukcj¹ produkt nie by³ przechowywany lub u ytkowany prawid³owo rury i z³¹czki s¹ u yte niezgodnie z ich przeznaczeniem ( patrz: zastosowanie ) uszkodzenia powsta³y wskutek zdarzeñ losowych (wy³adowania atmosferyczne, katastrofa budowlana, po ar, powódÿ itp.) szkody spowodowanej przez czynniki zewnêtrzne; fizyczne lub chemiczne, np. woda o agresywnym sk³adzie

17 Notatki

18 Notatki

19 globalne rozwi¹zania komunikacyjne na wszystkich poziomach Siedziba glówna Elkhart, Indiana ZAKLADY PRODUKCYJNE USA Metalowe zlaczki i zawory Plastikowe rury, zawory i zlaczki Instalacje przemyslowe Podwieszenia i uchwyty do rur MIEDZYNARODOWE DYSTRYBUCJA Amerykanskie i miedzynarodowe centra dystrybucyjne BIURA NA SWIECIE Blytheville, Arkansas Greensboro, Georgia Charlestown, Indiana Corona, Kalifornia Lódz, Polska Atlanta, Georgia Elkhart, Indiana McAllen, Teksas Goshen, Indiana Reynosa, Meksyk Charlestown, Indiana Lódz, Polska Nacogdoches, Texas Denmark, South Carolina Columbus, Ohio South Glens Falls, Nowy York Lódz, Polska Stuarts Draft, Virginia Los Angeles, Kalifornia NIBCO INC. WORLD HEADQUARTERS 16 MIDDLEBURY ST. ELKHART, IN USA INTERNATIONAL OFFICE PH: FAX: NIBCO Sp. z o.o. ul.p.k.p. 6, ÓDZ POLAND TEL: +48(42) FAX: +48(42)

20 C MCF-PL0306 Corzan j Kynar KSZTALTKI Kszta³tki kanalizacyjne z miedzi kutej lub odlewanej Ko³nierze ze stopu odlewanej miedzi Kszta³tki DWV z ABS i PVC-U Kszta³tki ciœnieniowe Sch 40 z PVC-U Kszta³tki CTS z PVC-C Kszta³tki przejœciowe CTS -metal z PVC-C Systemy Sch 80 z PVC-U i PVC- C Metryczne systemy ruroci¹gowe z PVC-C.. ZAWORY I URZADZENIA URUCHAMIAJACE Zawory zasuwowe, grzybkowe i zwrotne z br¹zu, elaza i stopu elaza o ró nych ciœnieniach znamionowych Zawory kulowe z br¹zu o ró nych ciœnieniach znamionowych Specjalne zawory kot³owe Zawory motylkowe do zastosowañ komercyjnych i przemys³owych Zawory kulowe wêglowe i ze stali nierdzewnej Ko³nierzowe, stalowe zawory kulowe zgodne ze standardem ANSI Pneumatyczne i elektryczne urz¹dzenia uruchamiaj¹ce i kontrolne Rowkowane zawory kulowe i motylkowe Niezawodne przepustnice Zawory przeciwpo arowe UL/FM Niskociœnieniowe zawory zasuwowe, grzybkowe, zwrotne i Kulowe Specjalne zawory z br¹zu Zawory kurkowe odporne na dzia³anie mrozu Zawory zgodne ze specyfikacj¹ MSS Zawory kulowe PVC-U Zawory kulowe CTS z PVC-C. CHEMTROL Rury, zawory i kszta³tki termoplastyczne z PVC-U, Corzan PVC-C, polipropylenu i PVDF Kynar Termoplastyczne systemy ruroci¹gowe Chem-Aire do sprê onego powietrza Pneumatyczne i elektryczne systemy uruchamiaj¹ce. est zastrze onym znakiem towarowym firmy Noveon, Inc. jest zastrze onym znakiem towarowym firmy ATOFINA Chemicals, Inc. TOLCO Uchwyty Elementy podwieszeñ i podpory Podpory rolkowe Akcesoria gwintowane Podwieszenia i obejmy antysejsmiczne Izolacja poch³aniaj¹ca drgania Podpory typowe i specjalistyczne Kszta³towniki Listwy profilowe i akcesoria TOL-Strut. WYBÓR NA C-MCF-PL , NIBCO Sp. z o.o. Printed in Poland

KATALOGC-MCFPL0610. Metrycznezłączki zmiedziorazmosiądzu katalog

KATALOGC-MCFPL0610. Metrycznezłączki zmiedziorazmosiądzu katalog KATALOGC-MCFPL06 Metrycznezłączki zmiedziorazmosiądzu katalog Sztuka lutowania miêkkiego Przylegające powierzchnie wykonane z miedzi i stopów miedziowych są łączone w odpowiednich warunkach czystości

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹,

pary wodnej wewn¹trz przegrody lub niew³aœciwego u ytkowania. Wilgoæ pocz¹tkowa Wyró nia siê zwykle wilgoæ technologiczn¹, Utrzymanie œcian w stanie odpowiednio suchym jest nieodzowne, aby w nich i na ich powierzchniach nie rozwija- ³y siê grzyby oraz pleœnie. To wa ne nie tylko dla osób ju cierpi¹cych na alergiê. D³ugotrwa³e

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo