Metryczne Zlaczki Miedziane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metryczne Zlaczki Miedziane"

Transkrypt

1 CATALOG C MCF-PL0306 Metryczne Zlaczki Miedziane

2 WYBÓR NA NIBCO. Wynalezlismy zlaczki z miedzi hartowanej ponad 73 lata temu. W chwili obecnej NIBCO jest jednym z najwiekszych producentów zlaczek miedzianych na swiecie. Nasze zlaczki i zawory spelniaja najbardziej surowe standardy. Wiekszosc z calego zakresu naszych produktów zostalo zaaprobowanych na szesciu kontynentach. Nasze nieugiete dazenie do podnoszenia jakosci nie konczy sie na zdobyciu akceptacji. Produkty NIBCO wytwarzane sa zgodnie z Systemem Zarzadzania Jakoscia wedlug aktualnej wersji Miedzynarodowego Standardu ISO Nasza pewnosc, co do jakosci i niezawodnosci naszych produktów pozwala nam na zaoferowanie -cio letniej ograniczonej gwarancji na wszystkie nasze zlaczki. Oczywistym jest, ze NIBCO swiatowy lider w produkcji instalacji sanitarnych, to równiez najlepszy dostawca zlaczek miedzianych.

3 Metryczne kszta³tki miedziane 01A uk nyplowy 90 LW x LZ 0 02A 0 uk 90 LW x LW 40 uk nyplowy 45 LZ x LW (8) 1 (2) (2) 02 G uk z nakrêtk¹ 90 LW x GW uk 45 LW x LW 1 () 02A 0 uk 90 LW x LW / / / / /4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 3/ c.d.

4 Metryczne kszta³tki miedziane 85 Obejœcie pe³ne LW x LW 90 Kolanko 90 LW x LW 0 92 Kolanko nyplowe 90 LW x LZ (400) (270) (170) 5 (130) 86 Pó³obejœcie nyplowe LW x LZ (4) Trójnik/Trójnik red. LW/LW/LW (3) (2) 5 (1) Rozmiary gniazd trójników podano w nastepujacej kolejnosci: wejscie/wyjscie/odejscie (8) 1 (3) c.d.

5 Metryczne kszta³tki miedziane Trójnik/Trójnik red. Trójnik/Trójnik red. LW/LW/LW LW/LW/LW Rozmiary gniazd trójników podano w nastepujacej kolejnosci: wejscie/wyjscie/odejscie Rozmiary gniazd trójników podano w nastepujacej kolejnosci: wejscie/wyjscie/odejscie 5130 Trójnik/Trójnik red. LW/LW/LW Rozmiary gniazd trójników podano w nastepujacej kolejnosci: wejscie/wyjscie/odejscie x 8 x 8 x 8 x x x 8 x x x x x 8 x 8 x 8 x x 8 x x x 8 x x x x x x 8 x x x x x x x x 14 x x 14 x x 14 x 8 x x 8 x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x x x x x 16 x x x 14 x 16 x 14 x x 14 x 16 x x x x x x x x c.d x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (0) c.d x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 x x 35 x x 42 x 35 x x x x 35 x x 35 x x x x 35 x x 35 x x x x 35 x x 35 x x 35 x x 35 x x x x 35 x x 35 x x 35 x x 35 x x x 35 x 35 x 35 x 35 x 35 x 35 x 35 x 35 x 42 x x x x x x x 35 (0) (0) (0) (0) c.d.

6 Metryczne kszta³tki miedziane 5130 Trójnik/Trójnik red. LW/LW/LW Rozmiary gniazd trójników podano w nastepujacej kolejnosci: wejscie/wyjscie/odejscie 5240 Mufa redukcyjna LW x LW 5243 Nypel redukcyjny LW x LZ x x x x 42 x x 42 x x x x x 35 x 42 x 35 x x 35 x x 42 x 42 x 42 x 42 x 42 x x 54 x x x x x x x x x x x x x x 35 x x 35 x x 35 x x 42 x x 42 x x 54 x 54 x 54 x 54 x 54 x 54 x 54 x x 54 x x 35 x x 42 x x 54 x 76 1 (13) 1 () 1 () x 8 x 8 x 14 x 14x x x 16 x 16 x 14 x x x x x x x x x x 35 x 35 x 35 x 35 x 42 x 42 x 42 x 42 x 42 x x 54 x 54 x x x 54 1 (40) x 8 x 8 x 14 x x 8 x x 16 x 14 x x x x x x x x x x x x 35 x 35 x 35 x 35 x 42 x 42 x 42 x 42 x 42 x x 54 x 54 x 54 x 54 x x x x x x x x 67 1 (40) 1 (40) 1 (40) 1 (40) 1 (40) 1 (40)

7 Metryczne kszta³tki miedziane 5270 Mufa LW x LW 5301 Zaœlepka LW 5359 G Pó³œrubunek bez uszczelki LW x GW (00) (2) (2) 1 (27) 1 (6) (2) (2) 1 (40) / / / / /4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 3/

8 Metryczne kszta³tki z mosi¹dzu 4090G o Kolanko 90 nakrêtne LW x GW 4092G Kolanko wkrêtne 90 LW x GZ o 4243G Nypel gwintowany LZ x GZ / / / / / / / / / / / ,1/ ,1/ x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 3/8 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1 x 3/4 x 1 35 x 1 35 x 1 1/4 42 x 1 1/2 54 x G Kolanko wkrêtne 90 LW x GZ / / / / / / / / / / x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 3/8 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1 20 (200) c.d. o / / / / / / / / / / / / / / / / / / / x 3/4 x 1 35 x 1 1/4 42 x 1 1/2 54 x G Trójnik LW x GW x LW x 3/8 x x 3/8 x x 1/2 x x 3/8 x x 1/2 x x 3/4 x x 3/8 x x 1/2 x x 3/4 x x 3/8 x x 1/2 x x 3/4 x x 1/2 x x 3/4 x x 1 x 35 x 1 1/4 x x 1 1/2 x x 2 x / / / / / / / / / / / / / / / / / / x 3/8 x 1/2 x 3/8 x 1/2 x 3/8 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1 x 1/2 x 3/4 x 1 x 1 1/4 35 x 1 35 x 1 1/4 35 x 1 1/2 42 x 1 1/4 42 x 1 1/2 54 x 2

9 Metryczne kszta³tki z mosi¹dzu 4270G Mufa gwintowana LW x GW 4340G Œrubunek nakrêtny LW x GW 4471G Kolanko z trzema ³apami LW x GW / / / / / / / / / ,1/ ,1/ ,1/ x 1/2 x 3/8 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1 x 3/4 x 1 x 1 1/4 35 x 1 35 x 1 1/4 42 x 1 1/2 54 x / / / / /4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1 35 x 11/ / / / / / /4 x1/2 x1/2 x1/2 x3/4 x1/2 x3/ Œrubunek LW x LW 4341G Œrubunek wkretny LW x GZ 4472G Kolanko z dwoma ³apami LW x GW / / / / x 1/2 x 1/2 x 3/4 x 3/4 x / / / / / /4 x 3/8 x 1/2 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 3/4

10 591-Cu P³ytka monta owa z kolanami z dwoma ³apami 593 Pasta LF do lutowania miêkkiego 595 Szczotka do kszta³tek Akcesoria 591-Cu x 1/ W³ókno czyszcz¹ce niemetaliczne g 2g Lut miêkki x Pasta HS do lutowania twardego mm/2 g 2,5mm/2 g 3mm/2 g 591 Obcinak do rur miedzianych g Lut twardy 591 do 35mm / kg 1

11 Akcesoria 598 Topnik C Uchwyt podwójny z ko³kiem rozporowym 5929 Uchwyt podwójny ze œrub¹ dwugwintow¹ g 0g 1 (20) 1 (24) 599 Topnik el C g 1 (20) 5926 Uchwyt pojedynczy z ko³kiem rozporowym Uchwyt pojedynczy ze œrub¹ dwugwintow¹ Uchwyt pojedynczy Nofix 62T T T T T T T4855 mm mm mm mm 35 mm 42 mm 54 mm 25(0) 25(0) 25() 25() 25(25) 25(25) 25(25)

12 Sztuka lutowania miêkkiego Przylegaj¹ce powierzchnie wykonane z miedzi i stopów miedziowych s¹ ³¹czone w odpowiednich warunkach czystoœci i temperatury.sto lutuj¹cy wytworzy doskona³e po³¹czenie wtedy,gdy wytrzyma³oœæ z³¹cza jest równa lub nawet wy sza ni wytrzyma³oœæ samej rury.napiêcie powierzchniowe uszczelnia z³¹cze a si³y kapilarne wci¹gaj¹ stop lutowniczy oraz sprawiaj¹, e zostaje on rozmieszczony dooko³a ca³ego z³¹cza.stosuj¹c kszta³tki NIBCO nietrudno jest nauczyæ siê wykonywania prawid³owego z³¹cza lutowanego.. Przeci¹æ rurê prostopadle do jej osi, oczyœciæ i usun¹æ zadziory. U yæ p³ótna œciernego lub stalowej szczotki lub stalowej szczotki drucianej w celu oczyszczenia rury I gniazda a do uzyskania po³ysku metalu. Ostro nie na³o yæ topnik do lutowania miêkkiego na zewnêtrzn¹ powierzchniê rury i do wnêtrza gniazda kszta³tki w taki sposób, aby powierzchnie ³¹czone by³y ca³kowicie pokryte. Oszczêdnie u ywaæ topnika. Rozpocz¹æ ogrzewanie ³¹czonych elementów za pomoc¹ palnika propan-butan. 5. Usun¹æ p³omieñ i wprowadzaæ stop lutowniczy do z³¹cza w dwóch lub trzech miejscach, a pojawi siê pierœcieñ stopu lutowniczego na koñcu kszta³tki.ogrzewanie kontynuowaæ dopóki stop lutowni czynie bêdzie siê topi³. Nadmiar stopu usun¹æ kiedy jest on jeszcze plastyczny, u ywaj¹c do tego szczoteczki lub angielskiej skóry (moleskin).

13 Sztuka lutowania twardego Doœwiadczony instalator uzyska najlepsze wyniki stosuj¹c krok po kroku przedstawion¹ poni ej technikê twardego lutowania: Rurê zamocowan¹ w imadle przycinamy prostopadle do jej osi. Mo na równie u yæ specjalnego przecinaka do rur miedzianych. Rura powinna byæ odpowiedniej d³ugoœci, tak eby wesz³a ca³kowicie w gniazdo kszta³tki. Nale y usun¹æ wszystkie opi³ki i zadziory pozosta³e po przeciêciu. W celu wykonania odpowiedniego z³¹cza lutowanego twardego, odstêp miêdzy gniazdem a rur¹ powinien wynosiæ mniej wiêcej 0,0254 mm 0,0254 mm. Dziêki dobremu dopasowaniu czêœci, które maj¹ byæ po³¹czone na drodze twardego lutowania uzyskuje siê: Pewnoœæ po³¹czenia Zbyt du e odstêpy powoduj¹ zanik si³ kapilarnych, w wyniku czego stop do lutowania albo nie bêdzie w stanie zalaæ ca³ego z³¹cza, lub te mo e z niego wyp³yn¹æ. Odpornoœæ na korozjê Istnieje równie bezpoœredni zwi¹zek miêdzy odpornoœci¹ z³¹cza na korozjê a odstêpem miêdzy jego elementami.. Oszczêdnoœæ Jeœli luty twarde maj¹ byæ u ywane w sposób ekonomiczny, musz¹ byæ one nak³adane na z³¹cze w sposób odpowiedni i w minimalnej iloœci. Nale y u ywaæ jedynie tyle lutu, aby wype³ni³ przestrzeñ miêdzy elementami. Powierzchnie, które maj¹ byæ ³¹czone musz¹ byæ czyste oraz pozbawione oleju, smaru i tlenków metali ciê kich. Koniec rury musi byæ oczyszczony na d³ugoœci nieznacznie wiêkszej ni g³êbokoœæ, na któr¹ rura wchodzi w gniazdo.do czyszczenia rury mo na u yæ specjalnie zaprojektowanych szczotek drucianych, jednak e nale y je stosowaæ ostro nietak, aby nie usun¹æ zbyt wiele metalu z rury. Mo na równie stosowaæ drobnoziarniste p³ótno œcierne lub p³ótno szmerglowe, zachowuj¹c tak¹ sam¹ ostro noœæ. Do czyszczenia nie nale y u ywaæ we³ny stalowej (waty stalowej), poniewa istnieje prawdopodobieñstwo pozostawienia ma³ych opi³ków stali lub oleju w z³¹czu. Gniazdo kszta³tki nale y wyczyœciæ podobnie jak koniec rury. W przypadku wykonania lutowania twardego zanieczyszczonych lub niew³aœciwie oczyszczonych powierzchni, powstanie z³¹cze z³ej jakoœci. Lut twardy nie bêdzie p³yn¹³, ani nie bêdzie ³¹czy³ siê z tlenkami; powierzchnie zat³uszczone lub zabrudzone smarem maj¹ tendencjê do wypierania topników, pozostawiaj¹c go³e miejsca, które ulegn¹ utlenieniu spowoduje to powstanie dziur i w erów miejscowych..

14 Topnik nale y nanieœæ na rurê i gniazdo kszta³tki oszczêdnie i przy doœæ p³ynnej jego konsystencji. Nale y unikaæ nak³adania topnika na miejsca nieoczyszczone. Szczególnie nale y unikaæ stosowania nadmiaru topnika wewn¹trz rury. Topnik ma trzy g³ówne zadania do spe³nienia:. Zapobiega utlenianiu powierzchni metalu podczas ogrzewania.. Absorbuje i rozpuszcza resztki tlenków, które znajduj¹ siê na powierzchni oraz tlenki, które mog¹ powstaæ podczas ogrzewania.. U³atwia przep³yw stopu. Ponadto topnik jest wspania³ym wskaÿnikiem temperatury, zw³aszcza jeœli u ywa siê topnika indykatorowego.. Czêœci, które maj¹ byæ po³¹czone lutem twardym nale y zmontowaæ natychmiast po pokryciu topnikiem. Jeœli czêœci pokryte topnikiem pozostawimy niez³¹czone, woda z topnika wyparuje, a suchy topnik jest podatny na z³uszczanie, nara aj¹c tym samym powierzchniê metalu na utlenianie w wyniku ogrzewania. Z³¹cze zmontowaæ wciskaj¹c rurê do gniazda do oporu. ¹czone czêœci powinny byæ dobrze podparte i odpowiednio ustawione podczas lutowania twardego.. Lutowanie twarde rozpoczyna siê poprzez podgrzanie ³¹czonych czêœci. Preferowany jest p³omieñ acetylenowo-tlenowy. Czasami, w przypadku mniejszych elementów, stosuje siê propan lub inne gazy. P³omieñ wewnêtrzny stanowi niebieski sto ek; zwnêtrzna czêœæ p³omienia jest bladozielona. Najpierw nale y ogrzaæ rurê, zaczynaj¹c mniej wiêcej w odleg³oœci 2,5 cm odbrzegu kszta³tki. Przesuwaæ p³omieñ po rurze szybkimi poci¹gniêciami pod k¹tem prostym w stosunku do osi rury w górê i w dó³. Bardzo wa ne jest, aby p³omieñ by³ w ci¹g³ym ruchu tak, aby unikn¹æ przepalenia rury. Ogólnie rzecz bior¹c, topnik mo e s³u yæ jako indykator, wskazuj¹cy jak d³ugo nale y ogrzewaæ rurê; ogrzewanie kontynuowaæ po tym jak topnik zacznie wrzeæ i dopóki topnik nie uspokoi siê i nie stanie siê przezroczysty jak czysta woda. Topnik przejdzie przez cztery s t a d i a :. o A. W 0 C woda wyparowuje. o B. W 3,6 C topnik staje siê bia³y oraz nieco spuchniêty i zaczyna dzia³aæ. o C. W 426,7 C topnik jest równomiernie roz³o- ony na powierzchni i ma mleczny wygl¹d. o D. W 593,3 C topnik jest zupe³nie przezroczysty oraz aktywny i ma wygl¹d wody. Teraz nale y przenieœæ p³omieñ na kszta³tkê przy podstawie gniazda. Ogrzewanie nale y prowadziæ równomiernie, przenosz¹c p³omieñ miêdzy rur¹ a z³¹czk¹ dopóki topnik na kszta³tce nie uspokoi siê. Nale y unikaæ nadmiernego ogrzewania kszta³tek odlewanych.. Kiedy topnik stanie siê p³ynny i przezroczysty zarówno na rurze, jak i na kszta³tce, nale y zacz¹æ przesuwanie p³omienia w tê i z powrotem wzd³u osi z³¹cza, w celu utrzymania temperatury ³¹czonych czêœci, zw³aszcza w kierunku podstawy gniazda kszta³tki. P³omieñ musi byæ przemieszczany tak, aby nie dosz³o do spalenia rury lub kszta³tki.. Przy³o yæ drut lub prêt do twardego lutowania do miejsca, gdzie rura wchodzi w gniazdo kszta³tki. Temperatura z³¹cza powinna byæ na tyle wysoka, eby stopiæ lut twardy. A. Kiedy p³omieñ jest wprowadzany do z³¹cza, nale y go trzymaæ z daleka od prêta i drutu. podczas gdy lut jest wci¹gany do z³¹cza, zarówno kszta³tka, jak i rura powinny byæ ogrzewane za pomoc¹ p³omienia przenoszonego z jednego elementu na drugi.

15 Po osi¹gniêciu prawid³owej temperatury, lut z ³atwoœci¹ wp³ynie do przestrzeni miêdzy zewnêtrzn¹ œcian¹ rury a gniazdem z³¹czki, gdzie zostanie wci¹gniêty przez naturalne si³y kapilarne. Nale y upewniæ siê, czy podczas operacji nak³adania œwie y lut twardy zachodzi na poprzedni¹ warstwê lutu. Po wype³nieniu z³¹cza, ci¹g³y pasek lutu twardego bêdzie widoczny dooko³a ca³ego z³¹cza. Nale y zaprzestaæ wprowadzania lutu jak tylko z³¹cze zostanie wype³nione, zgodnie z zaleceniami dotycz¹cymi zu ycia lutu twardego.. Z CZA PIONOWE Dla z³¹cz pionowych nie ma znaczenia, w którym miejscu zaczniemy. Jeœli otwór gniazda jest skierowany w dó³, nale y uwa aæ, aby nie przegrzaæ rury, poniewa mo e to spowodowaæ sp³ywanie lutu w dó³ po rurze. Jeœli tak siê stanie, nale y odsun¹æ palnik i pozostawiæ lut do zestalenia siê. Nastêpnie nale y ponownie ogrzaæ gniazdo kszta³tki w celu wci¹gniêcia lutu do góry. Po zestaleniu lutu twardego, usun¹æ resztki topnika z obszaru z³¹cza, poniewa posiada on w³aœciwoœci korozyjne oraz wygl¹da nieestetycznie. Nale y u yæ gor¹cej wody lub pary oraz miêkkiej szmatki. Ca³y topnik musi byæ usuniêty przed prób¹ ciœnieniow¹. UWAGA: W przypadku rur powy ej 25mm, trudno jest ogrzaæ w tym samym momencie ca³e z³¹cze. Czêsto okazuje siê, e nale y u ywaæ palnika o podwójnej dyszy dla utrzymania odpowiedniej temperatury na wiêkszej powierzchni. Zalecane jest wstêpne umiarkowane ogrzanie ca³ej kszta³tki. Nastêpnie ogrzewanie mo na przeprowadziæ tak, jak to opisano w punktach 7, 8, 9 i.. Z CZA POZIOME Podczas montowania poziomych z³¹cz, po ¹dane jest rozpoczêcie nanoszenia lutu twardego w pozycji wskazówki wskazuj¹cej godzinê 5, nastêpnie przejœcie do pozycji godziny 7, a nastêpnie przejœcie do góry na wierzcho³ek z³¹cza. K OPOTLIWE MIEJSCA: Jeœli lut nie p³ynie lub ma tendencjê do tworzenia kulek oznacza to, e powierzchnia metalu jest utleniona lub e nie doprowadzono wystarczaj¹cej iloœci ciep³a do ³¹czonych czêœci. Jeœli utlenianie zachodzi podczas ogrzewania oznacza to, e u yto niewystarczaj¹cej iloœci topnika lub e u yto topnik o zbyt niskiej konsystencji. Jeœli lut twardy nie wchodzi do z³¹cza, a ma tendencjê do wyp³ywania na zewn¹trz elementu z³¹cza, oznacza to, e ten element jest przegrzany lub e drugi element jest ogrzany niedostatecznie, albo jedno i drugie. W obu przypadkach, proces nale y przerwaæ i rozmontowaæ z³¹cze, ponownie wyczyœciæ i pokryæ topnikiem..

16 GWARANCJA NA PRODUKTY NIBCO Z CZKI I RURY Z PVC-C (chlorowany polichlorek winylu) Z CZKI I RURY Z PVC-U Z CZKI MIEDZIANE (polichlorek winylu) DO LUTOWANIA KAPILARNEGO W ZAKRESIE ŒREDNIC 8-8 mm CHARAKTERYSTYKA Pex-Al-Pex Instalacje ciep³ej i zimnej wody u ytkowej w zakresie œrednic od 1/2" do 4" Temp. max.70 C (temp. awaryjna 95 C) Ciœnienie pracy - zgodnie z katalogiem Instalacje do wody zimnej w zakresie œrednic od 1/2" to 8" Temp. 45 C, woda pitna do 20 C Ciœnienie pracy - zgodnie z katalogiem MiedŸ odtleniona fosforem Cu+Ag > 99,90%, P od 0,0 do 0,040% CU DHP wg. ISO UNS C0 Parametry pracy: 1,6 MPa (8mm - mm) przy 1 C 1 MPa (35mm - 8mm) przy 1 C Max. temp. pracy 204 C Max. temp. pracy dla centralnego ogrzewania 95 C (temp. awaryjna 0 C) Ciœnienie pracy dla centralnego ogrzewania 0,6 MPa ZASTOSOWANIE Instalacje do wody zimnej z PVC-C i PVC-U Instalacje do wody ciep³ej z PVC-C Instalacje przemys³owe dla ró nego rodzaju zwi¹zków chemicznych z PVC-C i PVC-U (po konsultacji z producentem) Instalacje klimatyzacyjne Instalacje wody zimnej i ciep³ej Instalacje centralnego ogrzewania Instalacje gazowe Instalacje gazów ciek³ych i medycznych Systemy klimatyzacyjne i ch³odnicze Instalacje sprê onego powietrza Instalacje olejowe Instalacje wody zimnej i ciep³ej Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz pod³ogowego WARUNKI GWARANCJI: 1. NIBCO Sp. z o.o. gwarantuje, e z³¹czki z: miedzi, PVC-C, PVC-U, Pex-Al-Pex oraz rury z PVC-C, PVC-U, Pex-Al-Pex do instalacji sanitarnych s¹ wolne od wad wykonawczych i materia³owych. 2. Gwarancja ta jest wa na przez: lat od daty zakupu dla rur PVC-C, PVC-U oraz z³¹czek z miedzi, PVC-C, PVC-U 20 lat od daty zakupu dla rur oraz z³¹czek Pex-Al-Pex 3. Gwarancja obejmuje jedynie reklamacje dotycz¹ce wad rur i z³¹czek zakupionych przez klienta w sieci sprzeda y NIBCO Sp. z o.o. 4. NIBCO Sp. z o.o. gwarantuje wymianê wadliwego produktu na swój koszt w ci¹gu 30 dni od zg³oszenia reklamacji lub w terminie uzgodnionym ze zg³aszaj¹cym szkodê. 5. Gwarancja bêdzie honorowana jedynie w przypadku przedstawienia dowodu zakupu w postaci faktury b¹dÿ wydruku z kasy fiskalnej nie pozostawiaj¹cego w¹tpliwoœci, e produkt zosta³ zakupiony w sieci sprzeda y NIBCO Sp. z o.o. 6. Gwarancja ogranicza siê do kosztu naprawy lub wymiany produktu. 7. Gwarancja traci wa noœæ w nastêpuj¹cych przypadkach: rury i z³¹czki nie zosta³y zainstalowane zgodnie z instrukcj¹ produkt nie by³ przechowywany lub u ytkowany prawid³owo rury i z³¹czki s¹ u yte niezgodnie z ich przeznaczeniem ( patrz: zastosowanie ) uszkodzenia powsta³y wskutek zdarzeñ losowych (wy³adowania atmosferyczne, katastrofa budowlana, po ar, powódÿ itp.) szkody spowodowanej przez czynniki zewnêtrzne; fizyczne lub chemiczne, np. woda o agresywnym sk³adzie

17 Notatki

18 Notatki

19 globalne rozwi¹zania komunikacyjne na wszystkich poziomach Siedziba glówna Elkhart, Indiana ZAKLADY PRODUKCYJNE USA Metalowe zlaczki i zawory Plastikowe rury, zawory i zlaczki Instalacje przemyslowe Podwieszenia i uchwyty do rur MIEDZYNARODOWE DYSTRYBUCJA Amerykanskie i miedzynarodowe centra dystrybucyjne BIURA NA SWIECIE Blytheville, Arkansas Greensboro, Georgia Charlestown, Indiana Corona, Kalifornia Lódz, Polska Atlanta, Georgia Elkhart, Indiana McAllen, Teksas Goshen, Indiana Reynosa, Meksyk Charlestown, Indiana Lódz, Polska Nacogdoches, Texas Denmark, South Carolina Columbus, Ohio South Glens Falls, Nowy York Lódz, Polska Stuarts Draft, Virginia Los Angeles, Kalifornia NIBCO INC. WORLD HEADQUARTERS 16 MIDDLEBURY ST. ELKHART, IN USA INTERNATIONAL OFFICE PH: FAX: NIBCO Sp. z o.o. ul.p.k.p. 6, ÓDZ POLAND TEL: +48(42) FAX: +48(42)

20 C MCF-PL0306 Corzan j Kynar KSZTALTKI Kszta³tki kanalizacyjne z miedzi kutej lub odlewanej Ko³nierze ze stopu odlewanej miedzi Kszta³tki DWV z ABS i PVC-U Kszta³tki ciœnieniowe Sch 40 z PVC-U Kszta³tki CTS z PVC-C Kszta³tki przejœciowe CTS -metal z PVC-C Systemy Sch 80 z PVC-U i PVC- C Metryczne systemy ruroci¹gowe z PVC-C.. ZAWORY I URZADZENIA URUCHAMIAJACE Zawory zasuwowe, grzybkowe i zwrotne z br¹zu, elaza i stopu elaza o ró nych ciœnieniach znamionowych Zawory kulowe z br¹zu o ró nych ciœnieniach znamionowych Specjalne zawory kot³owe Zawory motylkowe do zastosowañ komercyjnych i przemys³owych Zawory kulowe wêglowe i ze stali nierdzewnej Ko³nierzowe, stalowe zawory kulowe zgodne ze standardem ANSI Pneumatyczne i elektryczne urz¹dzenia uruchamiaj¹ce i kontrolne Rowkowane zawory kulowe i motylkowe Niezawodne przepustnice Zawory przeciwpo arowe UL/FM Niskociœnieniowe zawory zasuwowe, grzybkowe, zwrotne i Kulowe Specjalne zawory z br¹zu Zawory kurkowe odporne na dzia³anie mrozu Zawory zgodne ze specyfikacj¹ MSS Zawory kulowe PVC-U Zawory kulowe CTS z PVC-C. CHEMTROL Rury, zawory i kszta³tki termoplastyczne z PVC-U, Corzan PVC-C, polipropylenu i PVDF Kynar Termoplastyczne systemy ruroci¹gowe Chem-Aire do sprê onego powietrza Pneumatyczne i elektryczne systemy uruchamiaj¹ce. est zastrze onym znakiem towarowym firmy Noveon, Inc. jest zastrze onym znakiem towarowym firmy ATOFINA Chemicals, Inc. TOLCO Uchwyty Elementy podwieszeñ i podpory Podpory rolkowe Akcesoria gwintowane Podwieszenia i obejmy antysejsmiczne Izolacja poch³aniaj¹ca drgania Podpory typowe i specjalistyczne Kszta³towniki Listwy profilowe i akcesoria TOL-Strut. WYBÓR NA C-MCF-PL , NIBCO Sp. z o.o. Printed in Poland

KATALOGC-MCFPL0610. Metrycznezłączki zmiedziorazmosiądzu katalog

KATALOGC-MCFPL0610. Metrycznezłączki zmiedziorazmosiądzu katalog KATALOGC-MCFPL06 Metrycznezłączki zmiedziorazmosiądzu katalog Sztuka lutowania miêkkiego Przylegające powierzchnie wykonane z miedzi i stopów miedziowych są łączone w odpowiednich warunkach czystości

Bardziej szczegółowo

systemzaprasowywanyiskrêcany katalog

systemzaprasowywanyiskrêcany katalog Pex Al PexPL0208 systemzaprasowywanyiskrêcany Pex Al Pex katalog FirmaNIBCOINC.Zg³ówn¹siedzib¹wElkhart,wstanieIndianawUSA,jestprzoduj¹cym dostawc¹zaworów,kszta³tekiinychproduktówodno kanalizacyjnychdlazastosowañ

Bardziej szczegółowo

RURY I ZŁĄCZKI. P. H. U. ADVISER ul. Szczepankowo 97 A, 61-306 Poznań Tel./fax (61) 879 87 00, 870 54 74, biuro@phu-adviser.pl, www.phu-adviser.

RURY I ZŁĄCZKI. P. H. U. ADVISER ul. Szczepankowo 97 A, 61-306 Poznań Tel./fax (61) 879 87 00, 870 54 74, biuro@phu-adviser.pl, www.phu-adviser. RURY I ZŁĄCZKI PRZEWODY NAWODNIENIOWE import Przewody polietylenowe LD produkowane z miękkiego polietylenu. Stosowane w systemach nawadniających do nabijania kroplowników, instalowania mikrozraszaczy.

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów 01.01.2005 Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wod-kan i centralne ogrzewanie CPV 45300000-0

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

wykonane z rusztowañ ramowych

wykonane z rusztowañ ramowych wykonane z rusztowañ ramowych PLATFORMA JEZDNA SZEROKA PLATFORMA JEZDNA W SKA Rusztowania przejezdne przeznaczone sà do prac budowlanych i montaýowych wewnàtrz i na zewnàtrz budynków - tam, gdzie waýna

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto PRESTO kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹ MÓWISZ KOMIN MYŒLISZ www. PRESTO -kominy.pl Dodatkowa oferta œrednice 35, 40 cm Komin do kot³ów gazowych z zamkniêt¹ komor¹ spalania sps Komin do kot³ów

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE Nowoczesne rozwi¹zania w technice ³¹czenia T CER Y F K I A T 9001:2000 I S O Koenig Technika Mocowania i ¹czenia Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym oraz sprê ynowe

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

MANU MA AL I NU M- AL I C/ M- PV C/ C- PV PL0 C- 30 PL0 6 30 P o r a d n i k I n s t a l a t o r a

MANU MA AL I NU M- AL I C/ M- PV C/ C- PV PL0 C- 30 PL0 6 30 P o r a d n i k I n s t a l a t o r a MANUAL IM-C/PVC-PL0306 Poradnik Instalatora WYBÓR NA POKOLENIA TM Firma NIBCO INC. Z g³ówn¹ siedzib¹ w Elkhart, w stanie Indiana w USA, jest przoduj¹cym dostawc¹ zaworów, kszta³tek i innych produktów wodno-kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny kulowy Easyfit

Zawór zwrotny kulowy Easyfit Zawór zwrotny kulowy Easyfit Zawór zwrotny kulowy FIP wraz z Giugiaro Design wdrożył nowy, innowacyjny system Easyfit, który wprowadza postępową metodę montażu zapewniającą długotrwałe bezawaryjne użytkowanie.

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl

POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl RURY DRENAŻOWE Program dostawy Integralnym elementem zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych są również systemy drenarskie. Najczęstszym materiałem, z którego wykonane są nowoczesne systemy drenarskie

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE CIŚNIENIA - łączniki DIN 2353

WYSOKIE CIŚNIENIA - łączniki DIN 2353 WYSOKIE CIŚNIENIA - łączniki DIN 2353 Charakterystyka i zastosowanie Łączniki (złącza) rurowe gwintowe 24 z pierścieniem zacinającym użytkowane są szeroko w różnych gałęziach przemysłu, do łączenia lub

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

Olej rzepakowy, jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym Coraz częściej jako paliwo stosuje się biokomponenty powstałe z roślin oleistych. Nie mniej jednak właściwości fizykochemiczne oleju napędowego i oleju powstałego z roślin znacząco różnią się miedzy sobą.

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE NAPÊDY PNEUMATYCZNE Wykonanie: Si³owniki podwójnego dzia³ania i z powrotem sprê yn¹, wykonane z anodyzowanego aluminium Dostêpne opcje: - niklowanie chemiczne, - lakierowanie epoksydowe, - wykonanie ze

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Budowa Pompy pionowe, wielopoziomowe ze ssaniem i ³¹cznikiem podawania na tej samej œrednicy i rozmieszczone wzd³u tej samej osi.

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Legenda do schematów instalacji kot³ów Wandich FUTURA+.

Legenda do schematów instalacji kot³ów Wandich FUTURA+. KOEK G³ówne elementy instalacji: Odbiornik ciep³a - instalacja grzejnikowa Odbiornik ciep³a - instalacja pod³ogowa Odbiornik ciep³a, np. instalacja grzejnikowa, instalacja wentylacyjna itp. Symbol wszystkich

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r.

IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84. Sierpień 2012r. Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa Aprobata Techniczna nr AT/2004-02-1414 wydana przez COBTI INSTAL Warszawa OGÓLNA CHAAKTEYSTYKA P ÓZ ura os³onowa ura przewodowa P³oza Przejœcie pod drog¹ P³ozy œlizgowe wykorzystywane s¹ g³ównie przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE

INFORMACJA O PRODUKCIE INFORMACJA O PRODUKCIE Œruby trapezowe metryczne wg norm ISO - DIN 103 Œruby trapezowe produkowane s¹ wed³ug normy DIN 103, która zharmonizowana jest z norm¹ ISO. Dla gwintu bez okreœlonej tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Intel7: @ Data zgłoszenia: 27.01.1999 WZORU UŻYTKOWEGO. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY l3 OPIS OCHRONNY PL 60074 13) Y1. [2\J Numer zgłoszenia: 109196

Intel7: @ Data zgłoszenia: 27.01.1999 WZORU UŻYTKOWEGO. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY l3 OPIS OCHRONNY PL 60074 13) Y1. [2\J Numer zgłoszenia: 109196 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY l3 OPIS OCHRONNY PL 60074 WZORU UŻYTKOWEGO [2\J Numer zgłoszenia: 109196 @ Data zgłoszenia: 27.01.1999 13) Y1 @ Intel7:

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112787 (22) Data zgłoszenia: 05.12.2001

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita

Zestawienie urządzeń zasilanych elektrycznie pom techniczne przy fontannie na placu Lp Urządzenie Moc nominalna Napięcie Moc całkowita OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji uzdatniania wody i zasilania fontanny zewnętrznej zlokalizowanej w stawie w parku miejskim

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH RAUPEX CENNIK 876310/4 PL

SYSTEM INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH RAUPEX CENNIK 876310/4 PL SYSTEM INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH RAUPEX CENNIK 876310/4 PL Ważny od czerwca 2009 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł SYSTEM INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI:

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI OBJĘTE TEMATYKĄ EGZAMINACYJNĄ W ZAKRESIE ZNAJOMOŚCI: Przez osoby na stanowisku Eksploatacji zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2015

Zarządzenie Nr 48/2015 Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zamawiania i likwidacji pieczęci urzędowych, pieczątek oraz

Bardziej szczegółowo

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa Elektrozawory 3/2 Seria 203 - M5 Typ... Mocowanie... Temperatury pracy... Temperatura medium... Medium... Ciœnienie robocze... Przep³yw nominalny... Czêstotliwoœæ... Materia³y... Elektrozawory 3/2 NC,

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Armatura i akcesoria do uk³adów centralnego smarowania. i zastosowañ ogólnych

Armatura i akcesoria do uk³adów centralnego smarowania. i zastosowañ ogólnych Armatura i akcesoria do uk³adów centralnego smarowania i zastosowañ ogólnych Zak³ad w Berlinie Zak³ad w Hockenheim 3 Alfabetyczny skorowidz Filtry 30-33 Filtry siatkowe 33 Kolanka 11, 12 Kosze ss¹ce 33

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do pomiaru ciśnienia.

Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Każda pompownia musi być wyposażona w urządzenia do pomiaru ciśnienia. Najczęściej będą one montowane na rurociągach ssawnych i tłocznych pomp oraz na przewodzie wyjściowym

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia CO. Tlenek węgla: niewidzialny zabójca

Zagrożenia CO. Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Zagrożenia CO Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Czym jest tlenek węgla? Tlenek węgla (CO) jest bardzo niebezpiecznym gazem, produktem niepełnego spalania gazu, drewna

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach)

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) {Kod językowy ISO} Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki.

Bardziej szczegółowo

Skrzynka nawiewna S SRC1

Skrzynka nawiewna S SRC1 110 W E N T Y L C J E sp. z o.o. Skrzynka nawiewna S SRC1 blacha perforowana 66 Skrzynka rozprê na SRC1 mo e byæ wykonana w wersji z izolacj¹ z we³ny mineralnej o gruboœci 15 mm lub bez. Standardowo przepustnica

Bardziej szczegółowo

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem Zawory trójdrogowe z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5824, 3260-4, 3260/3374 Zawory trójdrogowe z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260-1, 3260-7, 3260/2780, typ 3260/3372 Zawór trójdrogowy typu 3260

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane) SM/ST/2008/06 Specyfikacja techniczna materiałów dla linii napowietrzych niskiego napięcia (linie nieizolowane i pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II.

WYJAŚNIENIA. Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II. Konin, dnia 18.12.2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: WYJAŚNIENIA Renowację kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Etap II. Nr

Bardziej szczegółowo