Makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna wobec potrzeb społecznych i rynkowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna wobec potrzeb społecznych i rynkowych."

Transkrypt

1 Makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna wobec potrzeb społecznych i rynkowych. RAPORT Z BADAŃ RYNKOWYCH [Wpisz tutaj]

2 SPIS TREŚCI Metodologia badań... 3 Triangulacja metodologiczna... 3 Metody i techniki badawcze... 4 Badania jakościowe... 4 Badania ilościowe... 5 Wstęp... 6 Makijaż permanentny definicja i zastosowanie... 7 Makijaż permanentny a mikropigmentacja medyczna Rodzaje i techniki mikropigmentacji medycznej Znaczenie mikropigmentacji medycznej Estetyczna funkcja makijażu permanentnego. Profesja linergisty Makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna w kontekście społeczno-kulturowym Materiały do makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej Sprzęt a metodyka wykonywania makijażu permanentnego Makijaż permanentny w wymiarze komercyjnym Przegląd wiodących marek i producentów na rynku makijażu permanentnego Long Time Liner Urządzenia Barwniki Techniki, metody, innowacje BioEvolution Urządzenia Barwniki Techniki, metody, innowacje Purebeau Urządzenia Barwniki Techniki, metody, innowacje Swiss Color Urządzenia Barwniki Techniki, metody, innowacje... 34

3 Pozostałe marki Szczególna rola marki Long Time Liner Warunki finansowe usług pigmentacyjnych Zakończenie Wykaz źródeł... 39

4 METODOLOGIA BADAŃ TRIANGULACJA METODOLOGICZNA W celu uzyskania wiarygodnych wyników przeprowadzonych badań oraz udzielenia pełnej odpowiedzi na postawione pytania badawcze i weryfikację hipotez, niezbędne było przeprowadzenie wieloetapowego badania i połączenie w analizie różnorodnych rodzajów danych oraz różnorodnych metod badawczych, tzn. zastosowanie triangulacji 1 rozumianej jako zwielokrotnienie: metod i technik badawczych (triangulacja metodologiczna) polegające na kontrolowaniu spójności wniosków formułowanych przy wykorzystaniu różnych sposobów gromadzenia danych, źródeł informacji (triangulacja źródeł informacji) polegające na zwielokrotnieniu źródeł informacji w ramach tej samej metody ich gromadzenia, perspektyw badawczych osób realizujących badanie (triangulacja analityczna) związane ze zwiększeniem ilości osób analizujących wnioski z badań. Podejście takie pozwoliło na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu, np. udzielenie odpowiedzi na pytania o skalę zjawisk (dzięki zastosowaniu metod ilościowych) oraz głębsze zrozumienie specyfiki problemów (dzięki zastosowaniu metod jakościowych). Umożliwiło również wykorzystanie mocnych stron każdej metody, przy wzajemnej neutralizacji ich słabości. 1 M. Jasiński, M. Kowalski, Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa? [w.:] Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, pod. red. Agnieszki Haber, Warszawa 2007, s. 101.

5 METODY I TECHNIKI BADAWCZE W ramach badań, oprócz metod jakościowych i ilościowych, wykorzystane zostaną także źródła zastane takie jak dane statystyczne i literatura przedmiotu. BADANIA JAKOŚCIOWE W ramach podejścia jakościowego przeprowadzone zostały 3 indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z pracownikami zakładów kosmetycznych.

6 Istotą indywidualnego wywiadu pogłębionego jest uzyskiwanie szczegółowych informacji od jednego respondenta, bez wpływu osób trzecich. Wywiady przeprowadzone były przez przeszkolonych badaczy według scenariusza wywiadu, w którym zawarte były wyłącznie pytania otwarte. Stosowanie pytań otwartych oznacza, że badacz w ograniczonym jedynie zakresie będzie nadawał kierunek udzielanym odpowiedziom to respondent będzie decydował, w jaki sposób udzielać będzie odpowiedzi, co jego zdaniem jest najważniejsze w kontekście poruszanych zagadnień. Wypowiedzi badanych są spontaniczne, dzięki czemu pozwalają na zrekonstruowanie rzeczywistych poglądów, sposobów myślenia, postaw występujących w badanej zbiorowości. Jednocześnie osoba prowadząca wywiad miała możliwość zadawania dodatkowych, pogłębiających pytań, co prowadziło do dużej wartości i wyczerpującego charakteru uzyskiwanych informacji. Wykorzystanie narzędzia, jakim jest scenariusz wywiadu pozwoliło na uzyskanie szczegółowych, pogłębionych informacji o badanej rzeczywistości, pozwoliło także zebrać opinie, refleksje badanych. Przeprowadzanie wywiadu face to face pozwala reagować na wyłaniające się w wywiadzie kwestie i podążać za nimi, poznając lepiej postawę badanej osoby i kontekst w jakim się porusza. Wywiady tego typu pozwalają odkryć wiele cennych zagadnień, które często są niewidoczne na poziomie oficjalnej sprawozdawczości czy nawet w danych ankietowych. Analiza desk research oznacza analizę źródeł wtórnych, wyszukanych spośród informacji już istniejących, takich jak prasa, zasoby internetowe, dane statystyczne GUS czy też wcześniejsze raporty analityczne. W przypadku tego badania, analiza desk research pozwaliła na uchwycenie czynników mających kluczowe znaczenie dla jakości usług kosmetycznych. BADANIA ILOŚCIOWE Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem techniki CAWI (wywiad techniką ankiety internetowej). Wywiad internetowy realizowany w oparciu o kwestionariusz ankiety jest w pełni adekwatny do celów realizowanego badania i pozwala na zastosowanie analiz statystycznych w oparciu o reprezentatywny dobór próby. Badania internetowe wykorzystywane są m. in. do badania zachowań konsumenckich, preferencji wyborczych, badania poziomu zaspokojenia potrzeb, badania satysfakcji klienta, czy wreszcie badania skuteczności kampanii reklamowych. Starannie dobrana próba losowa w połączeniu ze standaryzowanym kwestionariuszem ankiety umożliwiła trafne formułowanie wniosków o objętej badaniami zbiorowości. Wielkość próby badawczej wyniesie 590 kobiet w wieku 30

7 69 lat zamieszkałych na terenie miasta Poznania i umożliwiło dokonywanie uogólnień na powyższą populację kobiet zameldowanych na terenie Poznania. Wielkość próby wyznaczono za pomocą następującego wzoru: gdzie: n = e 2 z 2 + P(1 P) P(1 P) N P oszacowana proporcja w populacji (przyjmuje się 50%) e - błąd oszacowania n wielkość próby N wielkość populacji (N= kobiet w wieku lat) Z - wartość Z wynika z przyjętego poziomu ufności Z = 1,96. Reguły doboru próby gwarantują, że z 95% prawdopodobieństwem możliwe będzie szacowanie wyników z błędem wynoszącym 4%. Oznacza to, że uzyskujemy dany rezultat procentowy obarczony powyższym błędem. WSTĘP W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę technik, metod i urządzeń stosowanych w makijażu permanentnym i mikropigmentacji medycznej, a także scharakteryzowano te usługi pod kątem komercyjnym. Wskazano również na wartość tych usług w kontekście ludzkich potrzeb natury estetycznej, zdrowotnej oraz psycho-społecznej. Wydaje się, że obecne na coraz szerszą skalę w polskich gabinetach kosmetycznych i medycznych makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna stwarzają wielu ludziom szanse na normalne funkcjonowanie. W świecie, w którym wygląd zewnętrzny odgrywa ogromną rolę jego naturalność i atrakcyjność są czynnikami warunkującymi poczucie komfortu i satysfakcji człowieka. Zabiegi, o których mowa w tej analizie spełnienie takich warunków umożliwiają, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rosnącej liczby odbiorców. Pierwsza część analizy stara się to zapotrzebowanie unaocznić poprzez zdefiniowanie zjawiska, ocenę jego znaczenia i wartości, klasyfikację potencjalnych

8 adresatów omawianych usług, a także ukazanie ich dwóch zasadniczych wymiarów kosmetycznego oraz medycznego. Druga część opracowania koncentruje się na prezentacji firm wiodących na światowym i częściowo również polskim rynku, producentów i usługodawców związanych bezpośrednio z wykonywaniem makijażu permanentnego. Firmy te przedstawione są przez pryzmat swoich wytworów urządzeń, akcesoriów, metod, technologii opisanych szczegółowo i w formie koncentrującej się na ich zaletach, walorach, innowacyjnych rozwiązaniach. W konkluzji dostrzeżona została przewaga jednej marek nad pozostałymi, które zostały scharakteryzowane. Próba wykazania tej przewagi w oparciu o implikujące ją czynniki stanowi ostatni etap niniejszego raportu. Źródeł do jego opracowania dostarczyły wyniki badania rynkowego techniką ankiety internetowej, materiały zaczerpnięte z Internetu (portale branżowe, fora, blogi tematyczne, strony producentów), a także z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami środowiska kosmetycznego w Polsce (zwłaszcza z Beauty Forum). MAKIJAŻ PERMANENTNY DEFINICJA I ZASTOSOWANIE Makijaż korygujący trwały, zwany potocznie makijażem permanentnym stanowi formę zabiegu o charakterze inwazyjnym, który jest wykorzystywany zarówno we współczesnej medycynie (określa się go wówczas mianem pigmentacji medycznej), jak również w celach natury kosmetycznej, estetycznej, upiększającej 2. 2 Sylwia Dankowska, Kosmetyczne niwelowanie defektów skóry jako uzupełnienie procedur leczniczych, Poznań 2012, s. 8.

9 Zdecydowana większość kobiet, bo prawie dziewięć na dziesięć wie, czym jest makijaż permanentny (89%). Świadczy to przede wszystkim o dużej świadomości kobiet i otwartości na ewentualne zabiegi. CZY WIE PANI, CZYM JEST MAKIJAŻ PERMANENTNY? Nie 11% Tak 89% Wykres 1. Przebadana próba kobiet zamieszkałych na terenie miasta Poznani, N= Termin makijaż permanentny odnosi się do szczególnej formy tatuażu wykonywanego najczęściej na twarzy. Od tatuażu tradycyjnego odróżnia go pochodzenie składników, które do jego wykonania się używa, a także warstwa skóry, w jaką wprowadzany jest pigment (w przypadku makijażu permanentnego aplikuje się go płycej niż w przypadku tatuażu tradycyjnego) 4. Tego typu zabieg wymaga użycia specyficznych narzędzi, a także wysokich umiejętności technicznych. Jednocześnie wciąż nie ma sprecyzowanych przepisów dotyczących jego wykonywania. Na ogół uważa się go za domenę kosmetyczek i w tej branży można zaobserwować dynamiczny rozwój usług polegających na implementacji barwników pod naskórek. Usługi te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom coraz większej liczby osób 5. Zadaniem makijażu permanentnego jest korekta wyglądu zorientowana na przywrócenie mu naturalności lub jego uatrakcyjnienie. Technika wykonywania takiego makijażu polega na wprowadzeniu drobnych granulek pigmentu przy pomocy 3 Wykresy w raporcie dotyczą przeprowadzonego badania rynkowego na próbie 590 kobiet w wieku od 30 do 69 lat zamieszkałych na terenie miasta Poznania. 4 Makijaż permanentny. Różne metody makijażu permanentnego [w:] 5 Stephanie Gaillet-Knecht, Makijaż permanentny, Cabines nr 162. Edycja francuska (tł. Dorota Bury).

10 igły pod naskórek. Barwniki powinny być metabolicznie obojętne, a wykorzystywane w zabiegu igły - jednorazowe. Pigment na ogół utrzymuje się od trzech do pięciu lat. Intensywność pigmentu oraz jego kolor zależą od rodzaju cery klienta, reakcji immunologicznej organizmu, zastosowanej techniki oraz pielęgnacji po-zabiegowej 6. Wbrew określeniu permanentny barwnik stopniowo blednie (średnio o 20% rocznie) aż do całkowitego zaniknięcia 7. Jest to proces w dużej mierze uwarunkowany biologicznie. Skóra ludzka składa się z trzech warstw komórek: tkanki podskórnej (hipoderma), skóry właściwej (derma), naskórka (epiderma). Naskórek stanowi powierzchniową warstwę skóry i złożony jest z martwych, zkeratynizowanych komórek, mających na celu ochronę warstw położnych głębiej. W czasie zabiegu ostrze igły dociera do drugiej warstwy, czyli skóry właściwej, w której ulokowana jest sieć naczyń krwionośnych i nerwowych (skutkiem tego może być ból i krwawienie, ich uciążliwość zatrzymuje się jednak na stosunkowo niskim progu odczuwalności). Komórki skóry, w miarę upływu czasu liczonego od ukończenia zabiegu przemieszczają się ku powierzchni naskórka inicjując proces komórkowej odnowy skóry, po czym są sukcesywnie usuwane. Ten proces odnowy i złuszczania powoduje również eliminację barwnika ze skóry. W zależności od użytego pigmentu (mineralnego lub roślinnego), a także od uwarunkowań metabolicznych beneficjenta zabiegu, blaknięcie trwa od roku do pięciu lat. Mineralne barwniki uchodzą za trwalsze i tym samym są bardziej kosztowne. Ich intensywność i potencjał maskujący jest dużo wyższy od barwników roślinnych, które za to są tańsze i łatwiej dostępne dla usługobiorców. Pierwsze utrzymują się na skórze do pięciu lat, drugie tylko do dwóch lub maksymalnie trzech. Równie istotna jak odpowiedni wybór barwnika jest faza jego mieszania. Nieczęsto się zdarza żeby możliwe było natychmiastowe użycie barwnika bezpośrednio na skórze. Najpierw trzeba dobrać odcień dokładnie odpowiadający karnacji klientki i oczekiwanemu rezultatowi. Ta faza wymaga kreatywności i wyczucia kolorów, czyli umiejętności przydatnych również w makijażu klasycznym 8. Czas utrzymania się makijażu trwałego zależy również od takich czynników jak m.in.: 6 Czym jest makijaż permanentny [w:] 7 Sylwia Dankowska, dz. cyt., s Stephanie Gaillet-Knecht, dz. cyt.

11 Makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna wobec potrzeb społecznych i rynkowych. oddziaływanie promieni UV, gradient pigmentu, przemiana materii, struktura, stan oraz wiek skóry, łatwość absorbowania pigmentu, odcień skóry, zabezpieczenie skóry w okresie około-zabiegowym, codzienna, właściwa pielęgnacja makijażu po zagojeniu, m.in. zaleconym preparatem przez cały czas aż do następnej pigmentacji 9. Makijaż permanentny może diametralnie zmienić wyraz twarzy. Umożliwia korektę jej poszczególnych części, wyrównując np. asymetrię brwi i ust, a także powodując uniesienie ich opadających kącików. Pozwala też zmienić kontur ust, nadać im kolor i zamaskować powstałe wokół nich zmarszczki, jak również uzyskać efekt ich powiększenia. Warto dodać, że choć najczęstszym przedmiotem zabiegu jest twarz teoretycznie można wykonywać go na całym ciele. W praktyce jednak w grę wchodzą przede wszystkim brwi, oczy i usta. Podsumowując: w korekcie ust chodzi zwykle o podkreślenie konturu, poprawienie niesymetrycznego kształtu, cieniowanie kolorem dla zyskania wrażenia pełnych ust ; w korekcie brwi istotą jest podkreślenie ich linii poprzez cieniowanie jakby za pomocą ołówka lub pudru albo odtworzenie ich dzięki rysowaniu pojedynczych włosków; w korekcie oczu chodzi najczęściej o zagęszczenie linii rzęs lub podkreślenie kształtu oczu jakby eyelinerem; w wymiarze całościowym liczy się na ogół podkreślenie dyskretnie urody, dodanie kolorów dla ożywienia 10. MAKIJAŻ PERMANENTNY A MIKROPIGMENTACJA MEDYCZNA Upiększająca rola makijażu trwałego jest tylko jednym z jego wymiarów. W wielu wypadkach opisywany zabieg pomaga ludziom w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy odpowiednie funkcjonowanie psychiczne w sposób szczególny zależy od czynników mających swe źródło w ciężkich chorobach, ich etapach i następstwach Stephanie Gaillet-Knecht, dz. cyt.

12 Zatem: podczas i po chemioterapii, radioterapii, po mastektomii, rekonstrukcji piersi czy też po poważnych wypadkach, w których twarz ulega szpecącemu zniekształceniu. Dzięki właściwie wykonanemu zabiegowi pigmentacji można zrekonstruować nieistniejącą brew, zakamuflować blizny po operacjach zajęczej wargi, ukryć łysinę, przykryć blizny po operacjach czy wypadkach 11. W świecie medycznym jednym z najważniejszych zastosowań omawianej techniki jest pigmentacja czerwieni brodawki sutkowej. Dzięki jej użyciu można nanieść całkowicie nowe i naturalne zarysy brodawki po zabiegach rekonstrukcji gruczołu piersiowego lub innych zabiegach operacyjnych. Jednocześnie istniejącemu zarysowi można nadać bardziej intensywny kolor, dla wzmocnienia walorów estetycznych 12. Należy więc rozróżnić stosowanie makijażu trwałego ze względu na jego przeznaczenie: w przypadku, gdy celem jest zatuszowanie blizn, wad wrodzonych bądź skutków innych zabiegów medycznych naruszających strukturę i wygląd skóry zabieg określa się częściej pigmentacją (mikropigmentacją) medyczną 13. Wymagana jest wówczas znajomość anatomii, wiedza na temat specyfiki urazów, chemicznego składu barwników, ponieważ blizna nie reaguje tak samo jak zdrowa skóra. Chodzi więc o wymiar stricte medyczny. RODZAJE I TECHNIKI MIKROPIGMENTACJI MEDYCZNEJ Mikropigmentacja medyczna oparta jest na szerokiej wiedzy z zakresu: technik kamuflażu, doboru i łączenia kolorów, właściwości pigmentów, procesu wyłuszczania na różnych poziomach skóry, umiejętności nadawania odpowiednich kształtów 14. W zależności od doboru technik oraz umiejętności, wyróżnić można trzy działy mikropigmentacji medycznej: pigmentację retuszującą, kamuflażową (korekta blizn, zmian i uszkodzeń skóry), 11 Anna Marcjasz, Makijaż permanentny. Wpływ mikropigmentacji estetycznej i medycznej na samoocenę, BeautyForum Polska nr 1-2/2010, s Na ogół pojęcia te stosuje się wymiennie, o różnicy decyduje kontekst wypowiedzi. Podobna zasada przyjęta została w niniejszym opracowaniu. 14 Iwona Marciniak, Mikropigmentacja medyczna. Więcej niż makijaż [w:]

13 pigmentację rekonwalescencyjną (odbudowa brwi, rzęs, górnej i dolnej wargi oraz sutków brodawek piersiowych), pigmentację odtworzeniową (ponowne całkowite odtworzenie brakujących brwi, rzęs, ust, brodawek piersiowych) 15. ZNACZENIE MIKROPIGMENTACJI MEDYCZNEJ Poprawa wyglądu zewnętrznego i w konsekwencji pozbycie się kompleksów wynikających z brakiem owłosienia np. w wyniku chemioterapii ma kluczowy wpływ na samopoczucie człowieka, komfort psychiczny, a co za tym idzie motywację do walki z chorobą nowotworową. U kobiet zmuszonych poddać się amputacji piersi zabieg pigmentacyjny stanowi często jedyny ratunek. Istotnym etapem po mastektomii częściowej lub całkowitej jest możliwość wykonania imitacji brodawki. Niejednokrotnie rekonstrukcja piersi obejmuje tylko zastosowanie implantów, natomiast ewentualna rekonstrukcja samej brodawki wiąże się z pobraniem skóry z warg sromowych, co jak łatwo się domyśleć dla wielu kobiet jest trudnym do zaakceptowania zabiegiem 16. Dzięki technice światłocienia stosowanej we współczesnej mikropigmentacji, zabarwiona brodawka do złudzenia przypomina prawdziwą. Istnieje też możliwość dopigmentowania jedynie brakującej części brodawki lub zatuszowania powstałej podczas zabiegu blizny. Ma to na ogół bardzo pozytywny wpływ na samoocenę oraz poczucie kobiecości operowanych kobiet. Zabieg mikropigmentacyjny umożliwia również powiększenie zbyt małej otoczki brodawki, przyciemnienie bądź rozjaśnienie jej barwy 17. Konsekwencjom niektórych wypadków czy operacji w postaci widocznych śladów, defektów, uszkodzeń nie zawsze da się skutecznie przeciwdziałać, niemniej jednak ich odpowiednie zatuszowanie może przynieść nadspodziewany efekt. Szpecące, budzące dyskomfort pacjenta blizny można w zadowalający sposób zakamuflować specjalnymi pigmentami w kolorach różnych odcieni skóry. Można także maskować blizny powstałe po zabiegach estetycznych, takich jak: lifting twarzy, operacja odstających uszu, 15 Tamże. 16 Anna Marcjasz, Makijaż permanentny. Wpływ mikropigmentacji estetycznej i medycznej na samoocenę, BeautyForum Polska nr 1-2/2010, s Tamże.

14 plastyka powiek, zabieg pomniejszenia piersi 18. Trwałą bądź czasową utratę włosów, albo ich wyraźne przerzedzenie da się uzupełnić poprzez wykonanie imitacji włosków lub zarostu. Zadowolone z takiej możliwości mogą być zwłaszcza osoby chorujące na łysienie plackowate. Zabieg ten poleca się zarówno kobietom, jak mężczyznom pokrycie głowy czy też okolic zarostu drobnymi kropkami w kolorze brody lub wąsów pozwala uzyskać naturalny efekt, a na gruncie psychicznym radość z dobrego, zdrowego wyglądu. Mikropigmentację stosuje się również w przypadkach: nierównych konturów ust spowodowanych częstymi atakami wirusa opryszczki, blizn lub odbarwień ust, przerwanych łuków brwiowych, potrzeby kamuflażu dużych naczyniaków oraz odbarwień skóry spowodowanych bielactwem 19. Konkludując mikropigmentacja medyczna najczęstsze zastosowanie znajduje w: chirurgii plastycznej gdy pozwala zatuszować blizny pozostałe po operacjach liftingu twarzy, skorygować zniekształconą wargę po rozszczepie oraz zrekonstruować trwałe uszkodzenia rzęs, brwi i włosów. Po operacjach plastycznych piersi umożliwia regenerację brodawek poprzez ich zabarwianie; onkologii u kobiet, którym usunięto sutek, umożliwia rekonstrukcję brodawek poprzez ich domalowanie; dermatologii umożliwia korektę rozmaitych defektów skóry; ginekologii pozwala zatuszować blizny po cesarskim cięciu 20. Warto zaznaczyć, że pigmentacja medyczna jest sztuką, którą mogą wykonywać wyłącznie osoby o specjalistycznym przygotowaniu, szczegółowo wyszkolone i predestynowane do pracy, której metodyka różni się od wykonywania makijażu permanentnego Tamże. 19 Anna Zarzycka, Mikropigmentacja [w:] Anna Zarzycka, dz. cyt.

15 ESTETYCZNA FUNKCJA MAKIJAŻU PERMANENTNEGO. PROFESJA LINERGISTY. W kontekst kosmetyczny wkracza się w sytuacji gdy celem jest upiększenie twarzy, zamaskowanie jej niedoskonałości, mimo że skóra nie została uprzednio uszkodzona. W takim układzie wykonawca zabiegu nie musi posiadać fachowej wiedzy lekarskiej, natomiast powinien mieć umiejętności techniczne, doświadczenie i praktykę w dziedzinie kosmetyki, a także znajomość obsługi urządzeń do makijażu permanentnego 22. O ile mikropigmentację medyczną (w ścisłym tego słowa znaczeniu) mogą wykonywać jedynie lekarze (określa to art ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty), o tyle zabiegi ukierunkowane na podkreślenie walorów estetycznych bądź ich wywołanie może leżeć w zakresie kompetencji kosmetyczki czy kosmetologa, przy czym muszą być to osoby odpowiedzialne i wysoko wykwalifikowane. Są nimi tzw. linergiści. Obecnie liczba osób, pragnących zdobyć kwalifikacje linergisty, systematycznie rośnie. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z faktu, że jest to zawód niezwykle wymagający. Aparatura do makijażu trwałego jest coraz precyzyjniejsza, a barwniki coraz doskonalsze i co najważniejsze bezpieczne. To jednak od zdolności manualnych, a także wiedzy linergisty zależy jak wykorzysta sprzęt i swoje umiejętności, aby efekt zabiegu był satysfakcjonujący zarówno dla niego, jak i dla klienta. Na rynku rośnie obecnie ilość firm oferujących szkolenia i współpracę osobom, które są zainteresowane makijażem trwałym. Mikropigmentacja (estetyczna) stanowi dziedzinę, w której chce i próbuje się realizować coraz więcej adeptów sztuki kosmetycznej. Według Magdaleny Bogulak, licencjonowanego szkoleniowca Elite-Long-Time-Liner: każde szkolenie z zakresu mikropigmentacji powinno rozpoczynać się od nauki rysunku, sztuki nadawania odpowiedniego kształtu i doboru kolorów. Dobrze wykonany makijaż ma podkreślać naturalne piękno i ewentualnie korygować drobne niedoskonałości, takie jak asymetria. Coraz więcej pań decydujących się na makijaż trwały chce, aby był on delikatny i naturalny, a nie sztuczny i tym samym rzucający się w oczy. Dlatego niezwykle ważny jest zmysł artystyczny, wyczucie piękna i estetyki, które powinny cechować przyszłego linergistę. Nadany przezeń kształt i wybrany barwnik nie mogą być przypadkowe. Trzeba pamiętać, że większość klientek liczy na naszą poradę i sugestie. 22 Stephanie Gaillet-Knecht, dz. cyt.

16 Podczas nauki podstawowych umiejętności potrzebnych w tym zawodzie zazwyczaj można dość szybko ocenić, kto sprawdzi się w tej dziedzinie, a kto powinien zdecydować się na inną specjalizację. Trening rysunku wstępnego, nauka modelowania rysów i niwelowania asymetrii oraz profesjonalnej analizy kolorystycznej to kwestie wymagające takich cech, jak cierpliwość, precyzja, umiejętność koncentracji i zamiłowanie do perfekcji 23. Oprócz zdolności manualnych i wspomnianych cech osobistych, dużą rolę w profesji linergistki odgrywają kompetencje interpersonalne. Kluczowy aspekt stanowi tu umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z klientem, trafne odczytywanie jego wymagań i oczekiwań. Przychodząc na zabieg makijażu, klient powierza kosmetyczce swoją twarz, przez co obdarza ją niemałym zaufaniem. Od jej fachowości zależy, czy ta psychologiczna inwestycja nie okaże się pomyłką. Jak podkreśla Magdalena Bogulak: dzięki mikropigmentacji mamy szansę podarować naszym klientom nowy wizerunek możemy ich odmłodzić, zatuszować defekty, wydobyć naturalne piękno, a tym samym podbudować nierzadko mocno nadszarpniętą samoocenę 24. Warto (za autorką) wymienić najważniejsze cechy w zawodzie linergisty. Są nimi: intuicja estetyczna, wyczucie piękna cechy te wpływają zwłaszcza na umiejętność rysunku i doboru kształtu, makijaż powinien być właściwie dobrany do typu urody i kształtu twarzy, liczy się również dobór odpowiedniego barwnika, dokładność każdy makijaż powinien być perfekcyjnie dopracowany, wystylizowany i wykonany z optymalną precyzją, cierpliwość, otwartość, empatia każdy klient (klientka) ma inną osobowość oraz wyobrażenia na temat makijażu, niejednokrotnie odbiegające od wizji piękna i naturalności, jaką posiada linergistka. Dlatego wykonanie makijażu bywa często kompromisem wypracowanym podczas rozmowy wstępnej między obiema stronami relacji. Czasem trudniejsze od przeprowadzenia zabiegu, może okazać się przekonanie klientki, że np. przyniesione przez nią zdjęcie wymarzonego makijażu niekoniecznie odpowiada jej urodzie. W wyniku ulegania modzie, niezdrowym nawykom, czy też w następstwie różnego rodzaju wypadków i nieprzewidzianych sytuacji kobiety mają często problemy z linią brwi lub konturem ust. Bez względu na powód tej niedoskonałości nieharmonijna linia brwi, kontur ust czy oczu sprawia, że niesymetryczna wydaje się również cała 23 Magdalena Bogulak, ABC mikropigmentacji. Zawód? Linergista [tekst udostępniony przez Beauty-Forum]. 24 Tamże.

17 twarz. Inne kobiety uważają z kolei, że nie wypada publicznie (czy nawet w obecności drugiego człowieka) pokazywać się bez makijażu. Nieumalowana twarz prezentuje się ich zdaniem blado i nieatrakcyjnie. Dla innych jeszcze kobiet opanowanie sztuki makijażu jest zadaniem przekraczającym ich chęci czy możliwości. Nie potrafią zamaskować niedoskonałości swej fizys, gdyż nie posiadają ku temu wystarczających umiejętności. Wobec tego potrzebują makijażu trwalszego niż tradycyjny, takiego, którego nie będzie trzeba codziennie poprawiać 25. Makijaż permanentny w swym estetycznym wymiarze jest, więc najczęściej adresowany do: kobiet, które z powodu minionej mody na wydepilowane brwi mają obecnie jedynie cienką kreskę bądź wcale nie posiadają brwi, a chcą odtworzyć ich linię, kobiet, które chcą zwiększyć swą atrakcyjność poprzez podkreślenie i uwypuklenie linii oczu, brwi, ust, kobiet, które z powodu wieku, wieloletniego palenia papierosów bądź wrodzonej wady mają niesymetryczne usta i chciałyby poprawić ich kontur. MAKIJAŻ PERMANENTNY I MIKROPIGMENTACJA MEDYCZNA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNO-KULTUROWYM W ostatnim czasie można zaobserwować dynamiczny wzrost zapotrzebowania na usługi makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej. Przejawia się ono nie tylko w rosnącej ilości osób, gotowych z różnych przyczyn podjąć się tego typu zabiegom, ale również w zainteresowaniu ich wykonywaniem coraz większej liczby kosmetologów i lekarzy, a także adeptów sztuki medycznej oraz kosmetologicznej. Tym samym rośnie popyt na różnego rodzaju kursy, szkolenia i zajęcia z tego zakresu. 25 Stephanie Gaillet-Knecht, dz. cyt.

18 Prawie dwie na trzy uczestniczące w badaniu osoby są zainteresowane usługą makijażu permanentnego. Przy założeniu, że badanie wykonane zostało na reprezentatywnej próbie kobiet zamieszkałych w Poznaniu można stwierdzić, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu usługę. CZY BYŁABY PANI ZAINTERESOWANA MAKIJAŻEM PERMANENTNYM? Nie 36% Tak 64% Wykres 2 Przebadana próba kobiet zamieszkałych na terenie miasta Poznani, N= 590. Właśnie te dwa wymiary: medyczny i estetyczny decydują o wielkiej wartości opisywanych usług, odpowiadających na naturalną potrzebę człowieka wyrażającą się w spełnianiu przyjętych norm i kanonów wyglądu zewnętrznego i bycia dzięki niemu atrakcyjnym w oczach społeczeństwa. Zarówno usługi makijażu i pigmentacji, jak i branże, w ramach których są realizowane wydają się obecnie szczególnie rozwojowe. Ponieważ zabiegi, o których mowa nie należą do najtańszych, w Polsce dopiero od niedawna wykonuje się je na szerszą skalę.

19 Ponad cztery na dziesięć kobiet wiedzę na temat makijażu permanentnego czerpie od znajomych, jedna piąta sięga do serwisów www, niewiele mniej informacji szuka w radio, tv oraz prasie. SKĄD PANI CZERPIE WIEDZĘ NA TEMAT MAKIJAŻU PERMANENTNEGO? O D Z N A J O M Y C H 43% I N T E R N E T 20% R A D I O, T V 19% P R A S A 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Wykres 3 Przebadana próba kobiet zamieszkałych na terenie miasta Poznani, N= 590. Geneza wykonywania makijażu trwałego sięga starożytnych technik tatuowania w celach zdobniczych. W dobie współczesnej, od ok. XIX w. zaczęto stosować tatuaż w celu przywrócenia skórze naturalnego kolorytu, pigmentując zmiany naczyniowe siarczkiem rtęci oraz białym ołowiem, zaczęto również konstruować pierwsze specjalistyczne urządzenia do tatuażu wykorzystywanego w celach medycznych. Na początku XIX w. wykonano pierwszą medyczną pigmentację ust pokrytych bliznami oraz tatuaż linii rzęs, jako alternatywę przeszczepu. Celem była imitacja rzadkich lub nieobecnych rzęs po operacjach oczu. Następnie tatuaż znalazł zastosowanie w pigmentacji blizn oparzeniowych i znamion skóry, a nawet w tatuowaniu blizn rogówki oka 26. W 1974 r. wprowadzony został tatuaż jako uzupełnienie rekonstrukcji sutka i otoczki brodawki sutkowej u poparzonych pacjentów oraz u chorych po mastektomii. Metodę tę zaczęto stosować w chirurgii odtwórczej piersi. W 1984 r. w Stanach Zjednoczonych chirurg Giora Angres wykonał w celach kosmetycznych mikropigmentację kresek na powiekach górnych. Celem zabiegu była optyczna imitacja linii rzęs. W tym samym roku na kongresie kosmetycznym w Nowym Jorku przedstawiono metodę mikropigmentacji, wykonywaną w celu rekonstrukcji brakujących brwi Sylwia Dankowska, dz. cyt., s Tamże, s. 8-9.

20 MATERIAŁY DO MAKIJAŻU PERMANENTNEGO I MIKROPIGMENTACJI MEDYCZNEJ Obecnie makijaż permanentny i pigmentacja medyczna stosowane są na całym świecie, w wielu krajach pozostają jednak usługami o charakterze ekskluzywnym. W Polsce ofertę wykonania makijażu permanentnego można znaleźć w wielu gabinetach kosmetycznych. Jednak jakość proponowanej usługi zależy nie tylko od czynnika ludzkiego, od poziomu wiedzy i umiejętności linergisty i techniki przeprowadzania zabiegu. W ogromnej mierze o powodzeniu przedsięwzięcia decyduje jakość materiałów używanych do wykonania makijażu trwałego. Warunkują one całą metodykę zabiegu i przesądzają o jego ostatecznym efekcie. Zarówno w celach medycznych, jak i estetycznych korzysta się z tych samych lub podobnych rozwiązań technologicznych. O ile więc charakter zabiegu determinuje kompetencje i rodzaj profesji jego wykonawcy, o tyle środki i aparatura używane w obu przypadkach (medycznym i kosmetycznym) nie różnią się od siebie zasadniczo. Dwie główne cechy usługi, na które zwracają uwagę kobiety w Poznaniu to jakość oraz cena (odpowiednio 85%; 70%). Warto zwrócić uwagę, że mimo wszystko częściej podnoszona jest kwestia jakości co świadczy o świadomości klientek, iż nie zawsze to co tanie jest dobre. NA CO ZWRACA PANI UWAGĘ DECYDUJĄC SIĘ NA USŁUGĘ KOSMETYCZNĄ? J A K O Ś Ć C E N A M A R K A P R Z Y Z W Y C Z A J E N I E D O J A Z D D O Ś W I A D C Z E N I E O P A K O W A N I E 5% 10% 25% 30% 45% 70% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Wykres 4. Pytanie wielokrotnego wyboru. Przebadana próba kobiet zamieszkałych na terenie miasta Poznani, N= 590. Pierwsze urządzenia do wykonania pigmentacji były raczej mało skomplikowane, wskutek czego przeprowadzane nimi zabiegi odczuwano jako niekomfortowe, a często nawet bolesne. Pierwszą aparaturę o nazwie Cooper Vision lub Natura Eyes zaprezentowano w 1984 r. grupie okulistów. Urządzenie można było obsługiwać za

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

makijaż permanentny mezoterapia mikroigłowa

makijaż permanentny mezoterapia mikroigłowa makijaż permanentny mezoterapia mikroigłowa Kilkunastoletnie doświadczenie, zaangażowanie oraz nieustanne poszukiwanie jeszcze lepszych rozwiązań sprawiły, że firma BioEvolution kojarzona jest na całym

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka Monografia powstała na podstawie wyników badań wykonanych w ramach projektu badawczego nr N N310 105239 pt. Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń finansowanego

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych Zbiór esejów uczestników projektu p.t. Warsztaty naukowo-praktyczne z zakresu prowadzenia,

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich M Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy

Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Gdańsk 2014 Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy Copyright held by the authors Redakcja naukowa: Beata A. Basińska Igor Garnik Recenzent: Prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Wydawca: Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo