Makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna wobec potrzeb społecznych i rynkowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna wobec potrzeb społecznych i rynkowych."

Transkrypt

1 Makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna wobec potrzeb społecznych i rynkowych. RAPORT Z BADAŃ RYNKOWYCH [Wpisz tutaj]

2 SPIS TREŚCI Metodologia badań... 3 Triangulacja metodologiczna... 3 Metody i techniki badawcze... 4 Badania jakościowe... 4 Badania ilościowe... 5 Wstęp... 6 Makijaż permanentny definicja i zastosowanie... 7 Makijaż permanentny a mikropigmentacja medyczna Rodzaje i techniki mikropigmentacji medycznej Znaczenie mikropigmentacji medycznej Estetyczna funkcja makijażu permanentnego. Profesja linergisty Makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna w kontekście społeczno-kulturowym Materiały do makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej Sprzęt a metodyka wykonywania makijażu permanentnego Makijaż permanentny w wymiarze komercyjnym Przegląd wiodących marek i producentów na rynku makijażu permanentnego Long Time Liner Urządzenia Barwniki Techniki, metody, innowacje BioEvolution Urządzenia Barwniki Techniki, metody, innowacje Purebeau Urządzenia Barwniki Techniki, metody, innowacje Swiss Color Urządzenia Barwniki Techniki, metody, innowacje... 34

3 Pozostałe marki Szczególna rola marki Long Time Liner Warunki finansowe usług pigmentacyjnych Zakończenie Wykaz źródeł... 39

4 METODOLOGIA BADAŃ TRIANGULACJA METODOLOGICZNA W celu uzyskania wiarygodnych wyników przeprowadzonych badań oraz udzielenia pełnej odpowiedzi na postawione pytania badawcze i weryfikację hipotez, niezbędne było przeprowadzenie wieloetapowego badania i połączenie w analizie różnorodnych rodzajów danych oraz różnorodnych metod badawczych, tzn. zastosowanie triangulacji 1 rozumianej jako zwielokrotnienie: metod i technik badawczych (triangulacja metodologiczna) polegające na kontrolowaniu spójności wniosków formułowanych przy wykorzystaniu różnych sposobów gromadzenia danych, źródeł informacji (triangulacja źródeł informacji) polegające na zwielokrotnieniu źródeł informacji w ramach tej samej metody ich gromadzenia, perspektyw badawczych osób realizujących badanie (triangulacja analityczna) związane ze zwiększeniem ilości osób analizujących wnioski z badań. Podejście takie pozwoliło na uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu, np. udzielenie odpowiedzi na pytania o skalę zjawisk (dzięki zastosowaniu metod ilościowych) oraz głębsze zrozumienie specyfiki problemów (dzięki zastosowaniu metod jakościowych). Umożliwiło również wykorzystanie mocnych stron każdej metody, przy wzajemnej neutralizacji ich słabości. 1 M. Jasiński, M. Kowalski, Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa? [w.:] Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, pod. red. Agnieszki Haber, Warszawa 2007, s. 101.

5 METODY I TECHNIKI BADAWCZE W ramach badań, oprócz metod jakościowych i ilościowych, wykorzystane zostaną także źródła zastane takie jak dane statystyczne i literatura przedmiotu. BADANIA JAKOŚCIOWE W ramach podejścia jakościowego przeprowadzone zostały 3 indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z pracownikami zakładów kosmetycznych.

6 Istotą indywidualnego wywiadu pogłębionego jest uzyskiwanie szczegółowych informacji od jednego respondenta, bez wpływu osób trzecich. Wywiady przeprowadzone były przez przeszkolonych badaczy według scenariusza wywiadu, w którym zawarte były wyłącznie pytania otwarte. Stosowanie pytań otwartych oznacza, że badacz w ograniczonym jedynie zakresie będzie nadawał kierunek udzielanym odpowiedziom to respondent będzie decydował, w jaki sposób udzielać będzie odpowiedzi, co jego zdaniem jest najważniejsze w kontekście poruszanych zagadnień. Wypowiedzi badanych są spontaniczne, dzięki czemu pozwalają na zrekonstruowanie rzeczywistych poglądów, sposobów myślenia, postaw występujących w badanej zbiorowości. Jednocześnie osoba prowadząca wywiad miała możliwość zadawania dodatkowych, pogłębiających pytań, co prowadziło do dużej wartości i wyczerpującego charakteru uzyskiwanych informacji. Wykorzystanie narzędzia, jakim jest scenariusz wywiadu pozwoliło na uzyskanie szczegółowych, pogłębionych informacji o badanej rzeczywistości, pozwoliło także zebrać opinie, refleksje badanych. Przeprowadzanie wywiadu face to face pozwala reagować na wyłaniające się w wywiadzie kwestie i podążać za nimi, poznając lepiej postawę badanej osoby i kontekst w jakim się porusza. Wywiady tego typu pozwalają odkryć wiele cennych zagadnień, które często są niewidoczne na poziomie oficjalnej sprawozdawczości czy nawet w danych ankietowych. Analiza desk research oznacza analizę źródeł wtórnych, wyszukanych spośród informacji już istniejących, takich jak prasa, zasoby internetowe, dane statystyczne GUS czy też wcześniejsze raporty analityczne. W przypadku tego badania, analiza desk research pozwaliła na uchwycenie czynników mających kluczowe znaczenie dla jakości usług kosmetycznych. BADANIA ILOŚCIOWE Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem techniki CAWI (wywiad techniką ankiety internetowej). Wywiad internetowy realizowany w oparciu o kwestionariusz ankiety jest w pełni adekwatny do celów realizowanego badania i pozwala na zastosowanie analiz statystycznych w oparciu o reprezentatywny dobór próby. Badania internetowe wykorzystywane są m. in. do badania zachowań konsumenckich, preferencji wyborczych, badania poziomu zaspokojenia potrzeb, badania satysfakcji klienta, czy wreszcie badania skuteczności kampanii reklamowych. Starannie dobrana próba losowa w połączeniu ze standaryzowanym kwestionariuszem ankiety umożliwiła trafne formułowanie wniosków o objętej badaniami zbiorowości. Wielkość próby badawczej wyniesie 590 kobiet w wieku 30

7 69 lat zamieszkałych na terenie miasta Poznania i umożliwiło dokonywanie uogólnień na powyższą populację kobiet zameldowanych na terenie Poznania. Wielkość próby wyznaczono za pomocą następującego wzoru: gdzie: n = e 2 z 2 + P(1 P) P(1 P) N P oszacowana proporcja w populacji (przyjmuje się 50%) e - błąd oszacowania n wielkość próby N wielkość populacji (N= kobiet w wieku lat) Z - wartość Z wynika z przyjętego poziomu ufności Z = 1,96. Reguły doboru próby gwarantują, że z 95% prawdopodobieństwem możliwe będzie szacowanie wyników z błędem wynoszącym 4%. Oznacza to, że uzyskujemy dany rezultat procentowy obarczony powyższym błędem. WSTĘP W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę technik, metod i urządzeń stosowanych w makijażu permanentnym i mikropigmentacji medycznej, a także scharakteryzowano te usługi pod kątem komercyjnym. Wskazano również na wartość tych usług w kontekście ludzkich potrzeb natury estetycznej, zdrowotnej oraz psycho-społecznej. Wydaje się, że obecne na coraz szerszą skalę w polskich gabinetach kosmetycznych i medycznych makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna stwarzają wielu ludziom szanse na normalne funkcjonowanie. W świecie, w którym wygląd zewnętrzny odgrywa ogromną rolę jego naturalność i atrakcyjność są czynnikami warunkującymi poczucie komfortu i satysfakcji człowieka. Zabiegi, o których mowa w tej analizie spełnienie takich warunków umożliwiają, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rosnącej liczby odbiorców. Pierwsza część analizy stara się to zapotrzebowanie unaocznić poprzez zdefiniowanie zjawiska, ocenę jego znaczenia i wartości, klasyfikację potencjalnych

8 adresatów omawianych usług, a także ukazanie ich dwóch zasadniczych wymiarów kosmetycznego oraz medycznego. Druga część opracowania koncentruje się na prezentacji firm wiodących na światowym i częściowo również polskim rynku, producentów i usługodawców związanych bezpośrednio z wykonywaniem makijażu permanentnego. Firmy te przedstawione są przez pryzmat swoich wytworów urządzeń, akcesoriów, metod, technologii opisanych szczegółowo i w formie koncentrującej się na ich zaletach, walorach, innowacyjnych rozwiązaniach. W konkluzji dostrzeżona została przewaga jednej marek nad pozostałymi, które zostały scharakteryzowane. Próba wykazania tej przewagi w oparciu o implikujące ją czynniki stanowi ostatni etap niniejszego raportu. Źródeł do jego opracowania dostarczyły wyniki badania rynkowego techniką ankiety internetowej, materiały zaczerpnięte z Internetu (portale branżowe, fora, blogi tematyczne, strony producentów), a także z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami środowiska kosmetycznego w Polsce (zwłaszcza z Beauty Forum). MAKIJAŻ PERMANENTNY DEFINICJA I ZASTOSOWANIE Makijaż korygujący trwały, zwany potocznie makijażem permanentnym stanowi formę zabiegu o charakterze inwazyjnym, który jest wykorzystywany zarówno we współczesnej medycynie (określa się go wówczas mianem pigmentacji medycznej), jak również w celach natury kosmetycznej, estetycznej, upiększającej 2. 2 Sylwia Dankowska, Kosmetyczne niwelowanie defektów skóry jako uzupełnienie procedur leczniczych, Poznań 2012, s. 8.

9 Zdecydowana większość kobiet, bo prawie dziewięć na dziesięć wie, czym jest makijaż permanentny (89%). Świadczy to przede wszystkim o dużej świadomości kobiet i otwartości na ewentualne zabiegi. CZY WIE PANI, CZYM JEST MAKIJAŻ PERMANENTNY? Nie 11% Tak 89% Wykres 1. Przebadana próba kobiet zamieszkałych na terenie miasta Poznani, N= Termin makijaż permanentny odnosi się do szczególnej formy tatuażu wykonywanego najczęściej na twarzy. Od tatuażu tradycyjnego odróżnia go pochodzenie składników, które do jego wykonania się używa, a także warstwa skóry, w jaką wprowadzany jest pigment (w przypadku makijażu permanentnego aplikuje się go płycej niż w przypadku tatuażu tradycyjnego) 4. Tego typu zabieg wymaga użycia specyficznych narzędzi, a także wysokich umiejętności technicznych. Jednocześnie wciąż nie ma sprecyzowanych przepisów dotyczących jego wykonywania. Na ogół uważa się go za domenę kosmetyczek i w tej branży można zaobserwować dynamiczny rozwój usług polegających na implementacji barwników pod naskórek. Usługi te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom coraz większej liczby osób 5. Zadaniem makijażu permanentnego jest korekta wyglądu zorientowana na przywrócenie mu naturalności lub jego uatrakcyjnienie. Technika wykonywania takiego makijażu polega na wprowadzeniu drobnych granulek pigmentu przy pomocy 3 Wykresy w raporcie dotyczą przeprowadzonego badania rynkowego na próbie 590 kobiet w wieku od 30 do 69 lat zamieszkałych na terenie miasta Poznania. 4 Makijaż permanentny. Różne metody makijażu permanentnego [w:] 5 Stephanie Gaillet-Knecht, Makijaż permanentny, Cabines nr 162. Edycja francuska (tł. Dorota Bury).

10 igły pod naskórek. Barwniki powinny być metabolicznie obojętne, a wykorzystywane w zabiegu igły - jednorazowe. Pigment na ogół utrzymuje się od trzech do pięciu lat. Intensywność pigmentu oraz jego kolor zależą od rodzaju cery klienta, reakcji immunologicznej organizmu, zastosowanej techniki oraz pielęgnacji po-zabiegowej 6. Wbrew określeniu permanentny barwnik stopniowo blednie (średnio o 20% rocznie) aż do całkowitego zaniknięcia 7. Jest to proces w dużej mierze uwarunkowany biologicznie. Skóra ludzka składa się z trzech warstw komórek: tkanki podskórnej (hipoderma), skóry właściwej (derma), naskórka (epiderma). Naskórek stanowi powierzchniową warstwę skóry i złożony jest z martwych, zkeratynizowanych komórek, mających na celu ochronę warstw położnych głębiej. W czasie zabiegu ostrze igły dociera do drugiej warstwy, czyli skóry właściwej, w której ulokowana jest sieć naczyń krwionośnych i nerwowych (skutkiem tego może być ból i krwawienie, ich uciążliwość zatrzymuje się jednak na stosunkowo niskim progu odczuwalności). Komórki skóry, w miarę upływu czasu liczonego od ukończenia zabiegu przemieszczają się ku powierzchni naskórka inicjując proces komórkowej odnowy skóry, po czym są sukcesywnie usuwane. Ten proces odnowy i złuszczania powoduje również eliminację barwnika ze skóry. W zależności od użytego pigmentu (mineralnego lub roślinnego), a także od uwarunkowań metabolicznych beneficjenta zabiegu, blaknięcie trwa od roku do pięciu lat. Mineralne barwniki uchodzą za trwalsze i tym samym są bardziej kosztowne. Ich intensywność i potencjał maskujący jest dużo wyższy od barwników roślinnych, które za to są tańsze i łatwiej dostępne dla usługobiorców. Pierwsze utrzymują się na skórze do pięciu lat, drugie tylko do dwóch lub maksymalnie trzech. Równie istotna jak odpowiedni wybór barwnika jest faza jego mieszania. Nieczęsto się zdarza żeby możliwe było natychmiastowe użycie barwnika bezpośrednio na skórze. Najpierw trzeba dobrać odcień dokładnie odpowiadający karnacji klientki i oczekiwanemu rezultatowi. Ta faza wymaga kreatywności i wyczucia kolorów, czyli umiejętności przydatnych również w makijażu klasycznym 8. Czas utrzymania się makijażu trwałego zależy również od takich czynników jak m.in.: 6 Czym jest makijaż permanentny [w:] 7 Sylwia Dankowska, dz. cyt., s Stephanie Gaillet-Knecht, dz. cyt.

11 Makijaż permanentny i mikropigmentacja medyczna wobec potrzeb społecznych i rynkowych. oddziaływanie promieni UV, gradient pigmentu, przemiana materii, struktura, stan oraz wiek skóry, łatwość absorbowania pigmentu, odcień skóry, zabezpieczenie skóry w okresie około-zabiegowym, codzienna, właściwa pielęgnacja makijażu po zagojeniu, m.in. zaleconym preparatem przez cały czas aż do następnej pigmentacji 9. Makijaż permanentny może diametralnie zmienić wyraz twarzy. Umożliwia korektę jej poszczególnych części, wyrównując np. asymetrię brwi i ust, a także powodując uniesienie ich opadających kącików. Pozwala też zmienić kontur ust, nadać im kolor i zamaskować powstałe wokół nich zmarszczki, jak również uzyskać efekt ich powiększenia. Warto dodać, że choć najczęstszym przedmiotem zabiegu jest twarz teoretycznie można wykonywać go na całym ciele. W praktyce jednak w grę wchodzą przede wszystkim brwi, oczy i usta. Podsumowując: w korekcie ust chodzi zwykle o podkreślenie konturu, poprawienie niesymetrycznego kształtu, cieniowanie kolorem dla zyskania wrażenia pełnych ust ; w korekcie brwi istotą jest podkreślenie ich linii poprzez cieniowanie jakby za pomocą ołówka lub pudru albo odtworzenie ich dzięki rysowaniu pojedynczych włosków; w korekcie oczu chodzi najczęściej o zagęszczenie linii rzęs lub podkreślenie kształtu oczu jakby eyelinerem; w wymiarze całościowym liczy się na ogół podkreślenie dyskretnie urody, dodanie kolorów dla ożywienia 10. MAKIJAŻ PERMANENTNY A MIKROPIGMENTACJA MEDYCZNA Upiększająca rola makijażu trwałego jest tylko jednym z jego wymiarów. W wielu wypadkach opisywany zabieg pomaga ludziom w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy odpowiednie funkcjonowanie psychiczne w sposób szczególny zależy od czynników mających swe źródło w ciężkich chorobach, ich etapach i następstwach Stephanie Gaillet-Knecht, dz. cyt.

12 Zatem: podczas i po chemioterapii, radioterapii, po mastektomii, rekonstrukcji piersi czy też po poważnych wypadkach, w których twarz ulega szpecącemu zniekształceniu. Dzięki właściwie wykonanemu zabiegowi pigmentacji można zrekonstruować nieistniejącą brew, zakamuflować blizny po operacjach zajęczej wargi, ukryć łysinę, przykryć blizny po operacjach czy wypadkach 11. W świecie medycznym jednym z najważniejszych zastosowań omawianej techniki jest pigmentacja czerwieni brodawki sutkowej. Dzięki jej użyciu można nanieść całkowicie nowe i naturalne zarysy brodawki po zabiegach rekonstrukcji gruczołu piersiowego lub innych zabiegach operacyjnych. Jednocześnie istniejącemu zarysowi można nadać bardziej intensywny kolor, dla wzmocnienia walorów estetycznych 12. Należy więc rozróżnić stosowanie makijażu trwałego ze względu na jego przeznaczenie: w przypadku, gdy celem jest zatuszowanie blizn, wad wrodzonych bądź skutków innych zabiegów medycznych naruszających strukturę i wygląd skóry zabieg określa się częściej pigmentacją (mikropigmentacją) medyczną 13. Wymagana jest wówczas znajomość anatomii, wiedza na temat specyfiki urazów, chemicznego składu barwników, ponieważ blizna nie reaguje tak samo jak zdrowa skóra. Chodzi więc o wymiar stricte medyczny. RODZAJE I TECHNIKI MIKROPIGMENTACJI MEDYCZNEJ Mikropigmentacja medyczna oparta jest na szerokiej wiedzy z zakresu: technik kamuflażu, doboru i łączenia kolorów, właściwości pigmentów, procesu wyłuszczania na różnych poziomach skóry, umiejętności nadawania odpowiednich kształtów 14. W zależności od doboru technik oraz umiejętności, wyróżnić można trzy działy mikropigmentacji medycznej: pigmentację retuszującą, kamuflażową (korekta blizn, zmian i uszkodzeń skóry), 11 Anna Marcjasz, Makijaż permanentny. Wpływ mikropigmentacji estetycznej i medycznej na samoocenę, BeautyForum Polska nr 1-2/2010, s Na ogół pojęcia te stosuje się wymiennie, o różnicy decyduje kontekst wypowiedzi. Podobna zasada przyjęta została w niniejszym opracowaniu. 14 Iwona Marciniak, Mikropigmentacja medyczna. Więcej niż makijaż [w:]

13 pigmentację rekonwalescencyjną (odbudowa brwi, rzęs, górnej i dolnej wargi oraz sutków brodawek piersiowych), pigmentację odtworzeniową (ponowne całkowite odtworzenie brakujących brwi, rzęs, ust, brodawek piersiowych) 15. ZNACZENIE MIKROPIGMENTACJI MEDYCZNEJ Poprawa wyglądu zewnętrznego i w konsekwencji pozbycie się kompleksów wynikających z brakiem owłosienia np. w wyniku chemioterapii ma kluczowy wpływ na samopoczucie człowieka, komfort psychiczny, a co za tym idzie motywację do walki z chorobą nowotworową. U kobiet zmuszonych poddać się amputacji piersi zabieg pigmentacyjny stanowi często jedyny ratunek. Istotnym etapem po mastektomii częściowej lub całkowitej jest możliwość wykonania imitacji brodawki. Niejednokrotnie rekonstrukcja piersi obejmuje tylko zastosowanie implantów, natomiast ewentualna rekonstrukcja samej brodawki wiąże się z pobraniem skóry z warg sromowych, co jak łatwo się domyśleć dla wielu kobiet jest trudnym do zaakceptowania zabiegiem 16. Dzięki technice światłocienia stosowanej we współczesnej mikropigmentacji, zabarwiona brodawka do złudzenia przypomina prawdziwą. Istnieje też możliwość dopigmentowania jedynie brakującej części brodawki lub zatuszowania powstałej podczas zabiegu blizny. Ma to na ogół bardzo pozytywny wpływ na samoocenę oraz poczucie kobiecości operowanych kobiet. Zabieg mikropigmentacyjny umożliwia również powiększenie zbyt małej otoczki brodawki, przyciemnienie bądź rozjaśnienie jej barwy 17. Konsekwencjom niektórych wypadków czy operacji w postaci widocznych śladów, defektów, uszkodzeń nie zawsze da się skutecznie przeciwdziałać, niemniej jednak ich odpowiednie zatuszowanie może przynieść nadspodziewany efekt. Szpecące, budzące dyskomfort pacjenta blizny można w zadowalający sposób zakamuflować specjalnymi pigmentami w kolorach różnych odcieni skóry. Można także maskować blizny powstałe po zabiegach estetycznych, takich jak: lifting twarzy, operacja odstających uszu, 15 Tamże. 16 Anna Marcjasz, Makijaż permanentny. Wpływ mikropigmentacji estetycznej i medycznej na samoocenę, BeautyForum Polska nr 1-2/2010, s Tamże.

14 plastyka powiek, zabieg pomniejszenia piersi 18. Trwałą bądź czasową utratę włosów, albo ich wyraźne przerzedzenie da się uzupełnić poprzez wykonanie imitacji włosków lub zarostu. Zadowolone z takiej możliwości mogą być zwłaszcza osoby chorujące na łysienie plackowate. Zabieg ten poleca się zarówno kobietom, jak mężczyznom pokrycie głowy czy też okolic zarostu drobnymi kropkami w kolorze brody lub wąsów pozwala uzyskać naturalny efekt, a na gruncie psychicznym radość z dobrego, zdrowego wyglądu. Mikropigmentację stosuje się również w przypadkach: nierównych konturów ust spowodowanych częstymi atakami wirusa opryszczki, blizn lub odbarwień ust, przerwanych łuków brwiowych, potrzeby kamuflażu dużych naczyniaków oraz odbarwień skóry spowodowanych bielactwem 19. Konkludując mikropigmentacja medyczna najczęstsze zastosowanie znajduje w: chirurgii plastycznej gdy pozwala zatuszować blizny pozostałe po operacjach liftingu twarzy, skorygować zniekształconą wargę po rozszczepie oraz zrekonstruować trwałe uszkodzenia rzęs, brwi i włosów. Po operacjach plastycznych piersi umożliwia regenerację brodawek poprzez ich zabarwianie; onkologii u kobiet, którym usunięto sutek, umożliwia rekonstrukcję brodawek poprzez ich domalowanie; dermatologii umożliwia korektę rozmaitych defektów skóry; ginekologii pozwala zatuszować blizny po cesarskim cięciu 20. Warto zaznaczyć, że pigmentacja medyczna jest sztuką, którą mogą wykonywać wyłącznie osoby o specjalistycznym przygotowaniu, szczegółowo wyszkolone i predestynowane do pracy, której metodyka różni się od wykonywania makijażu permanentnego Tamże. 19 Anna Zarzycka, Mikropigmentacja [w:] Anna Zarzycka, dz. cyt.

15 ESTETYCZNA FUNKCJA MAKIJAŻU PERMANENTNEGO. PROFESJA LINERGISTY. W kontekst kosmetyczny wkracza się w sytuacji gdy celem jest upiększenie twarzy, zamaskowanie jej niedoskonałości, mimo że skóra nie została uprzednio uszkodzona. W takim układzie wykonawca zabiegu nie musi posiadać fachowej wiedzy lekarskiej, natomiast powinien mieć umiejętności techniczne, doświadczenie i praktykę w dziedzinie kosmetyki, a także znajomość obsługi urządzeń do makijażu permanentnego 22. O ile mikropigmentację medyczną (w ścisłym tego słowa znaczeniu) mogą wykonywać jedynie lekarze (określa to art ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty), o tyle zabiegi ukierunkowane na podkreślenie walorów estetycznych bądź ich wywołanie może leżeć w zakresie kompetencji kosmetyczki czy kosmetologa, przy czym muszą być to osoby odpowiedzialne i wysoko wykwalifikowane. Są nimi tzw. linergiści. Obecnie liczba osób, pragnących zdobyć kwalifikacje linergisty, systematycznie rośnie. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z faktu, że jest to zawód niezwykle wymagający. Aparatura do makijażu trwałego jest coraz precyzyjniejsza, a barwniki coraz doskonalsze i co najważniejsze bezpieczne. To jednak od zdolności manualnych, a także wiedzy linergisty zależy jak wykorzysta sprzęt i swoje umiejętności, aby efekt zabiegu był satysfakcjonujący zarówno dla niego, jak i dla klienta. Na rynku rośnie obecnie ilość firm oferujących szkolenia i współpracę osobom, które są zainteresowane makijażem trwałym. Mikropigmentacja (estetyczna) stanowi dziedzinę, w której chce i próbuje się realizować coraz więcej adeptów sztuki kosmetycznej. Według Magdaleny Bogulak, licencjonowanego szkoleniowca Elite-Long-Time-Liner: każde szkolenie z zakresu mikropigmentacji powinno rozpoczynać się od nauki rysunku, sztuki nadawania odpowiedniego kształtu i doboru kolorów. Dobrze wykonany makijaż ma podkreślać naturalne piękno i ewentualnie korygować drobne niedoskonałości, takie jak asymetria. Coraz więcej pań decydujących się na makijaż trwały chce, aby był on delikatny i naturalny, a nie sztuczny i tym samym rzucający się w oczy. Dlatego niezwykle ważny jest zmysł artystyczny, wyczucie piękna i estetyki, które powinny cechować przyszłego linergistę. Nadany przezeń kształt i wybrany barwnik nie mogą być przypadkowe. Trzeba pamiętać, że większość klientek liczy na naszą poradę i sugestie. 22 Stephanie Gaillet-Knecht, dz. cyt.

16 Podczas nauki podstawowych umiejętności potrzebnych w tym zawodzie zazwyczaj można dość szybko ocenić, kto sprawdzi się w tej dziedzinie, a kto powinien zdecydować się na inną specjalizację. Trening rysunku wstępnego, nauka modelowania rysów i niwelowania asymetrii oraz profesjonalnej analizy kolorystycznej to kwestie wymagające takich cech, jak cierpliwość, precyzja, umiejętność koncentracji i zamiłowanie do perfekcji 23. Oprócz zdolności manualnych i wspomnianych cech osobistych, dużą rolę w profesji linergistki odgrywają kompetencje interpersonalne. Kluczowy aspekt stanowi tu umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z klientem, trafne odczytywanie jego wymagań i oczekiwań. Przychodząc na zabieg makijażu, klient powierza kosmetyczce swoją twarz, przez co obdarza ją niemałym zaufaniem. Od jej fachowości zależy, czy ta psychologiczna inwestycja nie okaże się pomyłką. Jak podkreśla Magdalena Bogulak: dzięki mikropigmentacji mamy szansę podarować naszym klientom nowy wizerunek możemy ich odmłodzić, zatuszować defekty, wydobyć naturalne piękno, a tym samym podbudować nierzadko mocno nadszarpniętą samoocenę 24. Warto (za autorką) wymienić najważniejsze cechy w zawodzie linergisty. Są nimi: intuicja estetyczna, wyczucie piękna cechy te wpływają zwłaszcza na umiejętność rysunku i doboru kształtu, makijaż powinien być właściwie dobrany do typu urody i kształtu twarzy, liczy się również dobór odpowiedniego barwnika, dokładność każdy makijaż powinien być perfekcyjnie dopracowany, wystylizowany i wykonany z optymalną precyzją, cierpliwość, otwartość, empatia każdy klient (klientka) ma inną osobowość oraz wyobrażenia na temat makijażu, niejednokrotnie odbiegające od wizji piękna i naturalności, jaką posiada linergistka. Dlatego wykonanie makijażu bywa często kompromisem wypracowanym podczas rozmowy wstępnej między obiema stronami relacji. Czasem trudniejsze od przeprowadzenia zabiegu, może okazać się przekonanie klientki, że np. przyniesione przez nią zdjęcie wymarzonego makijażu niekoniecznie odpowiada jej urodzie. W wyniku ulegania modzie, niezdrowym nawykom, czy też w następstwie różnego rodzaju wypadków i nieprzewidzianych sytuacji kobiety mają często problemy z linią brwi lub konturem ust. Bez względu na powód tej niedoskonałości nieharmonijna linia brwi, kontur ust czy oczu sprawia, że niesymetryczna wydaje się również cała 23 Magdalena Bogulak, ABC mikropigmentacji. Zawód? Linergista [tekst udostępniony przez Beauty-Forum]. 24 Tamże.

17 twarz. Inne kobiety uważają z kolei, że nie wypada publicznie (czy nawet w obecności drugiego człowieka) pokazywać się bez makijażu. Nieumalowana twarz prezentuje się ich zdaniem blado i nieatrakcyjnie. Dla innych jeszcze kobiet opanowanie sztuki makijażu jest zadaniem przekraczającym ich chęci czy możliwości. Nie potrafią zamaskować niedoskonałości swej fizys, gdyż nie posiadają ku temu wystarczających umiejętności. Wobec tego potrzebują makijażu trwalszego niż tradycyjny, takiego, którego nie będzie trzeba codziennie poprawiać 25. Makijaż permanentny w swym estetycznym wymiarze jest, więc najczęściej adresowany do: kobiet, które z powodu minionej mody na wydepilowane brwi mają obecnie jedynie cienką kreskę bądź wcale nie posiadają brwi, a chcą odtworzyć ich linię, kobiet, które chcą zwiększyć swą atrakcyjność poprzez podkreślenie i uwypuklenie linii oczu, brwi, ust, kobiet, które z powodu wieku, wieloletniego palenia papierosów bądź wrodzonej wady mają niesymetryczne usta i chciałyby poprawić ich kontur. MAKIJAŻ PERMANENTNY I MIKROPIGMENTACJA MEDYCZNA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNO-KULTUROWYM W ostatnim czasie można zaobserwować dynamiczny wzrost zapotrzebowania na usługi makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej. Przejawia się ono nie tylko w rosnącej ilości osób, gotowych z różnych przyczyn podjąć się tego typu zabiegom, ale również w zainteresowaniu ich wykonywaniem coraz większej liczby kosmetologów i lekarzy, a także adeptów sztuki medycznej oraz kosmetologicznej. Tym samym rośnie popyt na różnego rodzaju kursy, szkolenia i zajęcia z tego zakresu. 25 Stephanie Gaillet-Knecht, dz. cyt.

18 Prawie dwie na trzy uczestniczące w badaniu osoby są zainteresowane usługą makijażu permanentnego. Przy założeniu, że badanie wykonane zostało na reprezentatywnej próbie kobiet zamieszkałych w Poznaniu można stwierdzić, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu usługę. CZY BYŁABY PANI ZAINTERESOWANA MAKIJAŻEM PERMANENTNYM? Nie 36% Tak 64% Wykres 2 Przebadana próba kobiet zamieszkałych na terenie miasta Poznani, N= 590. Właśnie te dwa wymiary: medyczny i estetyczny decydują o wielkiej wartości opisywanych usług, odpowiadających na naturalną potrzebę człowieka wyrażającą się w spełnianiu przyjętych norm i kanonów wyglądu zewnętrznego i bycia dzięki niemu atrakcyjnym w oczach społeczeństwa. Zarówno usługi makijażu i pigmentacji, jak i branże, w ramach których są realizowane wydają się obecnie szczególnie rozwojowe. Ponieważ zabiegi, o których mowa nie należą do najtańszych, w Polsce dopiero od niedawna wykonuje się je na szerszą skalę.

19 Ponad cztery na dziesięć kobiet wiedzę na temat makijażu permanentnego czerpie od znajomych, jedna piąta sięga do serwisów www, niewiele mniej informacji szuka w radio, tv oraz prasie. SKĄD PANI CZERPIE WIEDZĘ NA TEMAT MAKIJAŻU PERMANENTNEGO? O D Z N A J O M Y C H 43% I N T E R N E T 20% R A D I O, T V 19% P R A S A 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Wykres 3 Przebadana próba kobiet zamieszkałych na terenie miasta Poznani, N= 590. Geneza wykonywania makijażu trwałego sięga starożytnych technik tatuowania w celach zdobniczych. W dobie współczesnej, od ok. XIX w. zaczęto stosować tatuaż w celu przywrócenia skórze naturalnego kolorytu, pigmentując zmiany naczyniowe siarczkiem rtęci oraz białym ołowiem, zaczęto również konstruować pierwsze specjalistyczne urządzenia do tatuażu wykorzystywanego w celach medycznych. Na początku XIX w. wykonano pierwszą medyczną pigmentację ust pokrytych bliznami oraz tatuaż linii rzęs, jako alternatywę przeszczepu. Celem była imitacja rzadkich lub nieobecnych rzęs po operacjach oczu. Następnie tatuaż znalazł zastosowanie w pigmentacji blizn oparzeniowych i znamion skóry, a nawet w tatuowaniu blizn rogówki oka 26. W 1974 r. wprowadzony został tatuaż jako uzupełnienie rekonstrukcji sutka i otoczki brodawki sutkowej u poparzonych pacjentów oraz u chorych po mastektomii. Metodę tę zaczęto stosować w chirurgii odtwórczej piersi. W 1984 r. w Stanach Zjednoczonych chirurg Giora Angres wykonał w celach kosmetycznych mikropigmentację kresek na powiekach górnych. Celem zabiegu była optyczna imitacja linii rzęs. W tym samym roku na kongresie kosmetycznym w Nowym Jorku przedstawiono metodę mikropigmentacji, wykonywaną w celu rekonstrukcji brakujących brwi Sylwia Dankowska, dz. cyt., s Tamże, s. 8-9.

20 MATERIAŁY DO MAKIJAŻU PERMANENTNEGO I MIKROPIGMENTACJI MEDYCZNEJ Obecnie makijaż permanentny i pigmentacja medyczna stosowane są na całym świecie, w wielu krajach pozostają jednak usługami o charakterze ekskluzywnym. W Polsce ofertę wykonania makijażu permanentnego można znaleźć w wielu gabinetach kosmetycznych. Jednak jakość proponowanej usługi zależy nie tylko od czynnika ludzkiego, od poziomu wiedzy i umiejętności linergisty i techniki przeprowadzania zabiegu. W ogromnej mierze o powodzeniu przedsięwzięcia decyduje jakość materiałów używanych do wykonania makijażu trwałego. Warunkują one całą metodykę zabiegu i przesądzają o jego ostatecznym efekcie. Zarówno w celach medycznych, jak i estetycznych korzysta się z tych samych lub podobnych rozwiązań technologicznych. O ile więc charakter zabiegu determinuje kompetencje i rodzaj profesji jego wykonawcy, o tyle środki i aparatura używane w obu przypadkach (medycznym i kosmetycznym) nie różnią się od siebie zasadniczo. Dwie główne cechy usługi, na które zwracają uwagę kobiety w Poznaniu to jakość oraz cena (odpowiednio 85%; 70%). Warto zwrócić uwagę, że mimo wszystko częściej podnoszona jest kwestia jakości co świadczy o świadomości klientek, iż nie zawsze to co tanie jest dobre. NA CO ZWRACA PANI UWAGĘ DECYDUJĄC SIĘ NA USŁUGĘ KOSMETYCZNĄ? J A K O Ś Ć C E N A M A R K A P R Z Y Z W Y C Z A J E N I E D O J A Z D D O Ś W I A D C Z E N I E O P A K O W A N I E 5% 10% 25% 30% 45% 70% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Wykres 4. Pytanie wielokrotnego wyboru. Przebadana próba kobiet zamieszkałych na terenie miasta Poznani, N= 590. Pierwsze urządzenia do wykonania pigmentacji były raczej mało skomplikowane, wskutek czego przeprowadzane nimi zabiegi odczuwano jako niekomfortowe, a często nawet bolesne. Pierwszą aparaturę o nazwie Cooper Vision lub Natura Eyes zaprezentowano w 1984 r. grupie okulistów. Urządzenie można było obsługiwać za

makijaż permanentny mezoterapia mikroigłowa

makijaż permanentny mezoterapia mikroigłowa makijaż permanentny mezoterapia mikroigłowa Kilkunastoletnie doświadczenie, zaangażowanie oraz nieustanne poszukiwanie jeszcze lepszych rozwiązań sprawiły, że firma BioEvolution kojarzona jest na całym

Bardziej szczegółowo

M A K I J A Ż P E R M A N E N T N Y. made in M E Z O T E R A P I A M I K R O I G Ł O W A. Germany

M A K I J A Ż P E R M A N E N T N Y. made in M E Z O T E R A P I A M I K R O I G Ł O W A. Germany M A K I J A Ż P E R M A N E N T N Y M E Z O T E R A P I A M I K R O I G Ł O W A Amiea SENSE www.amieapolska.pl + pomiar oporności skóry + automatyczna regulacja mocy + intuicyjne programowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

W porannym pośpiechu, gdy liczy się każda minuta, nie tracimy czasu na makijaż. Nie trzeba go zmywać, można się z nim kąpać. Brzmi wspaniale, ale...

W porannym pośpiechu, gdy liczy się każda minuta, nie tracimy czasu na makijaż. Nie trzeba go zmywać, można się z nim kąpać. Brzmi wspaniale, ale... MAKIJAŻ PERMANENTNY W porannym pośpiechu, gdy liczy się każda minuta, nie tracimy czasu na makijaż. Nie trzeba go zmywać, można się z nim kąpać. Brzmi wspaniale, ale... I to "ale" nas niepokoi, bo mówi

Bardziej szczegółowo

Cennik. Gabinet: ul. Litewska 4/5, 35-302 Rzeszów LASER MIKROPIGMENTACJA MEDYCZNA MAKIJAŻ PERMANENTNY

Cennik. Gabinet: ul. Litewska 4/5, 35-302 Rzeszów LASER MIKROPIGMENTACJA MEDYCZNA MAKIJAŻ PERMANENTNY Ginekologia estetyczna Laserowe leczenie nietrzymania moczu Laserowy lifting pochwy Augmentacja punktu G Modelowanie warg sromowych Rewitalizacja okolic intymnych 2 2 2 2400 zł 2800 zł BOTOX Czoło Lwia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ

SZKOLENIE Z MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ SZKOLENIE Z MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA OPIS SZKOLENIA Innowacyjny kurs z zakresu obsługi nowoczesnego urządzenia BOROŃ MANEO jest szkoleniem, które przygotowuje do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ

1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ Szkolenia 1) PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ 1:1 Cześć teoretyczna: - przepisy bhp dotyczące stanowiska pracy oraz wykonywania zabiegu, - zalecenia oraz przeciwwskazania do wykonywania zabiegu, - materiały do

Bardziej szczegółowo

BIOEVOLUTION MESO RE-VITALIZE mezoterapia mikroigłowa

BIOEVOLUTION MESO RE-VITALIZE mezoterapia mikroigłowa - Nowa koncepcja zabiegów mezoterapii mikroigłowej. Wyjątkowo skuteczne zabiegi kompleksowej regeneracji skóry. Meso Re-Vitalize Concept umożliwia wprowadzanie substancji aktywnych do głębszych warstw

Bardziej szczegółowo

ZMIANA METODY NA BIOTEK TO TWOJA SZANSA NA SUKCES!

ZMIANA METODY NA BIOTEK TO TWOJA SZANSA NA SUKCES! ZMIANA METODY NA BIOTEK TO TWOJA SZANSA NA SUKCES! Witamy w Biotek, 20 lat temu Firma Biotek zaczęła jako pionier oferować profesjonalne zabiegi dermopigmentacji. W dniu dzisiejszym dostarcza użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Przywrócić dawny blask FASADY DETALE ARCHITEKTONICZNE DEKORACJE

Przywrócić dawny blask FASADY DETALE ARCHITEKTONICZNE DEKORACJE Przywrócić dawny blask FASADY DETALE ARCHITEKTONICZNE DEKORACJE Najwyższa jakość usług Prawdziwą reputację można zdobyć dzięki trwałości oraz najwyższej jakości oferowanych produktów i usług. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

MAKIJAŻ PERMANENTNY. Imię i nazwisko:.. Data :.. [Wpisz tutaj]

MAKIJAŻ PERMANENTNY. Imię i nazwisko:.. Data :.. [Wpisz tutaj] Imię i nazwisko:.. Data :.. MAKIJAŻ PERMANENTNY Jest to metoda makijażu trwałego. Polega na wprowadzeniu pigmentu w śródnaskórkowo. Celem makijażu trwałego jest podkreślenie oprawy oczu, podkreślenie lub

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach

Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016 Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach Technik usług kosmetycznych sem. I Podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce: Temat: Grzybice

Bardziej szczegółowo

Już dziś odkryj z nami swoje piękno!

Już dziś odkryj z nami swoje piękno! Zespół Salonu Kosmetycznego Teresa przygotował dla wszystkich stałych i nowych Klientek i Klientów najskuteczniejsze zabiegi pielęgnacyjne, które są obecne na rynku kosmetologicznym w atrakcyjnych pakietach

Bardziej szczegółowo

STOPNIOWO. NATURALNIE. NA DŁUGO.

STOPNIOWO. NATURALNIE. NA DŁUGO. STOPNIOWO. NATURALNIE. NA DŁUGO. Z upływem czasu skóra traci swój pełny, jędrny i młody wygląd. Jest to wynikiem naturalnego procesu starzenia się. Skóra staje się cieńsza i może wiotczeć, co prowadzi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 PRAKTYKA KOSMETOLOGIA PILĘGNACYJNA WDROŻENIOWA. 170 godzin dydaktycznych (8 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 PRAKTYKA KOSMETOLOGIA PILĘGNACYJNA WDROŻENIOWA. 170 godzin dydaktycznych (8 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 Załącznik nr 4 DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 PRAKTYKA KOSMETOLOGIA PILĘGNACYJNA WDROŻENIOWA 170 godzin dydaktycznych (8 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK KOSMETOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA.

Bardziej szczegółowo

salonprestige PLN Pierwszy profesjonalny program komputerowy skierowany do salonów kosmetycznych wizażystów i fryzjerów Koszt programu

salonprestige PLN Pierwszy profesjonalny program komputerowy skierowany do salonów kosmetycznych wizażystów i fryzjerów Koszt programu salonprestige Aby zwiększyć atrakcyjność swojej firmy i poszerzyć wachlarz świadczonych usług, dołącz do ekskluzywnego grona salonów pracujących na programie Salon Prestige. Zaproponuj swoim klientkom

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji A.23. projektowanie fryzur 1.1. Wykonywanie projektów fryzur

Bardziej szczegółowo

Szkolenia. AKADEMIA PIĘKNA egoart Grażyna Ożarowska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, lok. B13; tel. 085/662-34-66. Stylizacja paznokci:

Szkolenia. AKADEMIA PIĘKNA egoart Grażyna Ożarowska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, lok. B13; tel. 085/662-34-66. Stylizacja paznokci: AKADEMIA PIĘKNA egoart Grażyna Ożarowska Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8, lok. B13; tel. 085/662-34-66 AKADEMIA PIĘKNA egoart Stylizacja paznokci: Szkolenia Stylizacja paznokci metodą akrylową: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Kontrolnych. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu:

Tematy Prac Kontrolnych. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu: Tematy Prac Kontrolnych Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas Technik usług kosmetycznych sem. I Podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce: Temat: Grzybice bakteryjne i wirusowe choroby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU KOSMETYKA DLA KAŻDEGO Online

PROGRAM KURSU KOSMETYKA DLA KAŻDEGO Online PROGRAM KURSU KOSMETYKA DLA KAŻDEGO Online Serdecznie zapraszam na kurs Kosmetyka online! Dzięki niemu wygodnie poznasz tajniki profesjonalnej kosmetyki. Dowiesz się, jak prawidłowo dbać o cerę i czym

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: kosmetologia ul. Rostafińskich 4 02-593 Warszawa

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: kosmetologia ul. Rostafińskich 4 02-593 Warszawa Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: kosmetologia ul. Rostafińskich 4 02-593 Warszawa KARTA PRAKTYK Imię i nazwisko studenta... nr indeksu. specjalizacja PROGRAM PRAKTYK Czynności: 1 praktyka 2 praktyka

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku. Kosmetologia

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku. Kosmetologia Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku Kosmetologia Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2012 1. Wprowadzenie Celem poniższej analizy jest dostarczenie informacji

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Bona Create Barwienie podłóg drewnianych

Bona Create Barwienie podłóg drewnianych Bona Create Barwienie podłóg drewnianych Dla uzyskania nowego, świeżego wyglądu Barwienie podłóg drewnianych Wyraź swój styl! Z unikatową i szeroką gamą systemu bejc Bona Create, możesz nadać swojej podłodze

Bardziej szczegółowo

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów

Historia. Strategia. Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu. To co nas wyróżnia na tle innych producentów artykułów Historia Strategia Firma HIRSCH-POL powstała w 1981 roku. Z małego zakładu zatrudniającego kilka osób staliśmy się znaczącym zakładem produkcyjnym zaopatrującym w swoje wyroby europejskich jak i azjatyckich

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu

Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu Technik usług fryzjerskich Specjalizacja: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca program autorski. I. Wstęp Kształcenie zawodowe ma na celu przygotowanie ucznia do skutecznego wykonywania zadań zawodowych

Bardziej szczegółowo

KURS, SZKOLENIE PRZEDŁUŻANIA I ZAGĘSZCZANIA RZĘS METODĄ 1:1 XXLLASHES TO ŚWIATOWY LIDER W STYLIZACJI I PIELĘGNACJI RZĘS

KURS, SZKOLENIE PRZEDŁUŻANIA I ZAGĘSZCZANIA RZĘS METODĄ 1:1 XXLLASHES TO ŚWIATOWY LIDER W STYLIZACJI I PIELĘGNACJI RZĘS KURS, SZKOLENIE PRZEDŁUŻANIA I ZAGĘSZCZANIA RZĘS METODĄ 1:1 Przedłużone i zagęszczone rzęsy to najnowsze trendy w kosmetyce prosto z Hollywood. Ta nowatorska metoda polega na przyklejaniu jednej sztucznej

Bardziej szczegółowo

To nowa metoda polegająca na wstrzyknięciu preparatu kwasu hialuronowego w celu zwiększenia objętości, poprawy konturu oraz jędrności powierzchni

To nowa metoda polegająca na wstrzyknięciu preparatu kwasu hialuronowego w celu zwiększenia objętości, poprawy konturu oraz jędrności powierzchni Macrolane To nowa metoda polegająca na wstrzyknięciu preparatu kwasu hialuronowego w celu zwiększenia objętości, poprawy konturu oraz jędrności powierzchni poddanej zabiegowi. Metoda MACROLANE została

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UŚMIECHU. Nazwisko Pacjenta: Data: Stomatolog prowadzący:

PROJEKT UŚMIECHU. Nazwisko Pacjenta: Data: Stomatolog prowadzący: PROJEKT UŚMIECHU Nazwisko Pacjenta: Data: Stomatolog prowadzący: Drogi Pacjencie, Masz przed sobąprojekt twojego nowego uśmiechu, który zostałwykonany przez zespółnaszego Gabinetu. W naszym gabinecie mamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU KOSMETYKA DLA KAŻDEGO Online

PROGRAM KURSU KOSMETYKA DLA KAŻDEGO Online PROGRAM KURSU KOSMETYKA DLA KAŻDEGO Online Serdecznie zapraszam na kurs Kosmetyka online. Dzięki niemu wygodnie poznasz tajniki profesjonalnej kosmetyki. Kurs składa się z kilkunastu lekcji. Przerobienie

Bardziej szczegółowo

Jakość made in Germany Produkty niemieckiej jakości

Jakość made in Germany Produkty niemieckiej jakości Jakość made in Germany Produkty niemieckiej jakości 2 Made in Germany Implanty POLYTECH Jakość made in Germany Witamy, Założona w 1986 roku firma POLYTECH jest jednym z czołowych producentów implantów

Bardziej szczegółowo

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia USTUPSKA-KUBECZEK Katarzyna Mechanizm działania światła lasera na mieszek włosowy i włos Laser stosowany do zabiegów depilacji działa powierzchownie, nie

Bardziej szczegółowo

Scandia Cosmetics SA

Scandia Cosmetics SA Scandia Cosmetics SA 30 lat na rynku Produkcja kosmetyków Tworzenie i doradztwo w zakresie marek własnych receptury / opakowania / design www.scandiacosmetics.pl Firma Scandia Cosmetics SA obecna jest

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

M I K R O D E R M A B R A Z J A SAPPHIRE MEDICAL

M I K R O D E R M A B R A Z J A SAPPHIRE MEDICAL M I K R O D E R M A B R A Z J A SAPPHIRE MEDICAL SAPPHIRE S SAPPHIRE M I K R O D E R M A B R A Z J A MEDICAL M I K R O D E R M A B R A Z J A Sapphire Medical - nowoczesne urządzenie do mikrodermabrazji,

Bardziej szczegółowo

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii -

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii - TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII - Elementy kosmetologii - Określenie rodzaju działania innowacyjnego: I Innowacja programowa Wprowadzono nowe treści z zakresu elementów kosmetologii

Bardziej szczegółowo

LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH

LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH System VariLite firmy Iridex (USA) stanowi kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

BIO REPAIR REGENERACJA

BIO REPAIR REGENERACJA BIO REPAIR REGENERACJA BIO REPAIR REGENERACJA Nasza skóra odgrywa ważną rolę w ochronie naszego ciała od szkodliwych wpływów, takich jak promieniowanie słońca, zanieczyszczenia środowiska, bakterie i inne.

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

REVIDERM AG THE ART OF AGELESS BEAUTY

REVIDERM AG THE ART OF AGELESS BEAUTY REVIDERM AG THE ART OF AGELESS BEAUTY REVIDERM AG firma Jako wiodąca firma w zakresie specjalistycznej pielęgnacji, REVIDERM opracowuje i wytwarza preparaty kosmetyczne bazując na najnowszych odkryciach

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy NUCO. Wołomin, 13 marca 2014 r.

Prezentacja firmy NUCO. Wołomin, 13 marca 2014 r. Prezentacja firmy NUCO Wołomin, Firma podstawowe informacje Firma istnieje na rynku producentów kosmetyków od ponad dwudziestu lat i jest firmą rodzinną Do końca lutego 2014 roku firma znana była pod nazwą

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEINWAZYJNĄ TERAPIĘ PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA SEKSUALNEJ.

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEINWAZYJNĄ TERAPIĘ PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA SEKSUALNEJ. ZAPOTRZEBOWANIE NA PROTÉGÉ INTIMA TO PRZEŁOMOWY, NIEINWAZYJNY SYSTEM dedykowany DO PRZEPROWADZANIA NIECHIRURGICZNEGO OBKURCZANIA i ujędrniania WARG SROMOWYCH ORAZ DO ZWIĘKSZENIA SATYSFAKCJI SEKSUALNEJ.

Bardziej szczegółowo

Koniec z przebarwieniami i piegami

Koniec z przebarwieniami i piegami INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 24.09.2009 r. Koniec z przebarwieniami i piegami Koniec lata to czas, kiedy wiele osób rozpoczyna proces pozbycia się przebarwień będących efektem zbyt intensywnego korzystania

Bardziej szczegółowo

PEELING PRZYSZŁOŚCI JUŻ ISTNIEJE

PEELING PRZYSZŁOŚCI JUŻ ISTNIEJE PEELING PRZYSZŁOŚCI JUŻ ISTNIEJE ENERPEEL Wyroby medyczne ENERPEEL opracowane zostały w oddziale TEBITECH firmy GENERAL TOPICS zajmującym się tworzeniem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinach dermatologii

Bardziej szczegółowo

INSIGHTS. Właśnie te różnice, efektywnie wykorzystane stanowią o sile organizacji.

INSIGHTS. Właśnie te różnice, efektywnie wykorzystane stanowią o sile organizacji. INSIGHTS CZYM JEST PROFIL INSIGHTS DISCOVERY : W metodzie Insights zakładamy, że jesteśmy niepowtarzalni, mamy swój styl działania, motywacje, oczekiwania. Może ona stanowić bazę do budowy kompleksowych

Bardziej szczegółowo

Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble

Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble Kolekcja 2012 Gravity Meble sypialniane o unikalnym kształcie oraz charakterystycznie zaokrąglonymi krawędziami, które nadają wizualnej swobody. Przedstawianą

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Najlepsza technologia Anti-Age. Beauty Derm Instytut

Najlepsza technologia Anti-Age. Beauty Derm Instytut Najlepsza technologia Anti-Age Beauty Derm Instytut Zmień siebie z Hyalax Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem naszej skóry. Determinuje wygląd i funkcjonowanie skóry. W trakcie naszego życia

Bardziej szczegółowo

*ampułka wystarczy na ostrzyknięcie skóry twarzy, szyi, dekoltu. Jeśli zostanie preparatu, na życzenie klientki można wykonać mezoterpię skóry dłoni

*ampułka wystarczy na ostrzyknięcie skóry twarzy, szyi, dekoltu. Jeśli zostanie preparatu, na życzenie klientki można wykonać mezoterpię skóry dłoni BOGATA OFERTA KOKTAJLI DO MEZOTERAPII IGŁOWEJ Każda z ampułek ma swoje konkretne działanie: liftingujące, nawilżające, przeciwzmarszczkowe, modelujące sylwetkę. Produkty te wykonane w sposób szczególny,

Bardziej szczegółowo

ALPHA- BETA WITH RETINOL ODMŁADZANIE

ALPHA- BETA WITH RETINOL ODMŁADZANIE ALPHA- BETA WITH RETINOL ODMŁADZANIE ALPHA- BETA WITH RETINOL ODMŁADZANIE Z biegiem lat na stan skóry mają wpływ wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, od promieniowania słonecznego, zanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA KOSMETYCZNA

PRACOWNIA KOSMETYCZNA PRACOWNIA KOSMETYCZNA 1. Informacje o przedmiocie(zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej: 1.1. Nazwa przedmiotu: PRACOWNIA KOSMETYCZNA 1.2. Forma przedmiotu: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Studio Kosmetyczne Asteria - Kriolipoliza

Studio Kosmetyczne Asteria - Kriolipoliza Studio Kosmetyczne Asteria - Kriolipoliza "Kriolipoliza" - trwała redukcja oraz absolutny przełom w dziedzinie likwidowania zbędnej tkanki tłuszczowej. Kriolipoliza stanowi absolutny przełom w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Preparaty wypełniające zmarszczki firmy. Qmed

Preparaty wypełniające zmarszczki firmy. Qmed Preparaty wypełniające zmarszczki firmy Qmed Zabieg powiększenia piersi z wykorzystaniem preparatu MACROLANE jest zabiegiem mało inwazyjnym. Procedurę można przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym nie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Sterowanie procesem i jego zdolność. Zbigniew Wiśniewski

Sterowanie procesem i jego zdolność. Zbigniew Wiśniewski Sterowanie procesem i jego zdolność Zbigniew Wiśniewski Wybór cech do kart kontrolnych Zaleca się aby w pierwszej kolejności były brane pod uwagę cechy dotyczące funkcjonowania wyrobu lub świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

RENEW FORMULA SERIA PRODUKTÓW PRZECIW FOTOSTARZENIU

RENEW FORMULA SERIA PRODUKTÓW PRZECIW FOTOSTARZENIU RENEW FORMULA SERIA PRODUKTÓW PRZECIW FOTOSTARZENIU RENEW FORMULA FOTOSTARZENIE Proces starzenia się skóry to jeden z podstawowych tematów poruszanych przez specjalistów z branży dermatologii. Ale fizjologiczne

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Biorad K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Biorad K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Odpowiednio dawkowane ciepło może zmienić kształt włókien kolagenu. Na skutek ciepła kolagen przechodzi denaturację, powodującą obkurczenie i skrócenie włókien kolagenowych,

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Wiesz już co chcesz osiągnąć w badaniu marketingowym i jak to (idealnie) zorganizować. Ale jakimi metodami? Skąd pewność, że będą efektywne? Ćwiczenie: jaką metodą zbadasz co koledzy/koleżanki na sali

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat medycyny estetycznej

Opinie Polaków na temat medycyny estetycznej Opinie Polaków na temat medycyny estetycznej Prezentacja wybranych wyników badań TNS OBOP przeprowadzonych w ramach kampanii edukacyjnej Świadome piękno Blisko 3/4 Polaków (67) nie potrafi wymienić Ŝadnego

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

dla zawodu WIZAŻYSTKA Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

dla zawodu WIZAŻYSTKA Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: 111/c Standard wymagań- egzamin czeladniczy dla zawodu WIZAŻYSTKA Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514108 Zawód pozaszkolny

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM od 1995 Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40 Ciepłe Trwałe Niezawodne Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie wymagana jest stabilna ochrona

Bardziej szczegółowo

kompleksowa oferta na najwyższym poziomie

kompleksowa oferta na najwyższym poziomie kompleksowa oferta na najwyższym poziomie EUROKLINIKA Od kilkunastu lat zespół lekarzy EUROKLINIKI pomaga Państwu osiągnąć wymarzony wygląd i poczuć dumę z siebie i swojego ciała. Chirurgia plastyczna

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA

WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA WYKŁAD V DR N. MED. EDYTA KĘDRA 2 Sposoby klasyfikowania pojęcia jakości definicja ogólnadoskonałość produktu zwana wysoką jakością jako przeciwieństwo niskiej jakości. jakość jest z jednej strony osiągnięciem

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomaga osiągnąć gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują wgłębienia potwierdzona naukowo metoda zabiegów estetycznych

Bardziej szczegółowo

BEAUTIFULSKIN Salon Fotoepilacji i Estetyki. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej

BEAUTIFULSKIN Salon Fotoepilacji i Estetyki. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Salon Fotoepilacji i Estetyki Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej Cennik Medi Estetica jest jedynie wstępną informacją handlową. Nie stanowi oferty w myśl

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY PLUS FIRMY TIENS

PRODUKTY PLUS FIRMY TIENS PRODUKTY PLUS FIRMY TIENS PRODUKTY PLUS FIRMY TIENS TIENS POLSKA PRZEDSTAWIA NOWĄ SERIĘ PRODUKTÓW PLUS 5000 lat chińskiej tradycji i wiedzy połączone z najnowszą technologią z Europy PRODUTY PLUS FIRMY

Bardziej szczegółowo

Miki Fish www.fishfootspa.pl

Miki Fish www.fishfootspa.pl Miki Fish Myślisz o rozszerzeniu oferty swojej firmy? Najlepszym rozwiązaniem będzie Fish SPA. Najnowsza metoda pielęgnacji stóp i dłoni, dostępna nareszcie w Polsce. Fish SPA to zabieg pochodzący z dalekiego

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM od 1995 Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40 Ciepłe Trwałe Niezawodne Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie wymagana jest stabilna ochrona

Bardziej szczegółowo

Makijaż zasady ogólne

Makijaż zasady ogólne Makijaż Makijaż zasady ogólne -relatywizm barw, -światłocień, -perspektywa barwna, -podział kolorów, -technika monochromatyczna, -zasada kontrastu (kolory dopełniające się). relatywizm barw relatywizm

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA 1 1. WPROWADZENIE Każdy, kto zarządza organizacją, doskonale wie, jak wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wpływa na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Pevonia. natychmiastowe rezultaty

Pevonia. natychmiastowe rezultaty www.spaeden.pl Polecamy 20 najlepszych SPA na świecie 9 771734 545099 1 1 Rok VIII numer 80 12/2012 Legendarne marki SPA Pevonia Uroda Otuleni złotem Styl życia Era osobistego trenera Medycyna estetyczna

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Made for the future: ArciTech. Informacje podstawowe

Made for the future: ArciTech. Informacje podstawowe Made for the future: ArciTech Informacje podstawowe Made for the future: ArciTech 2 Niewiarygodnie szeroki program produktów na bazie jednej platformy: Nieskończona różnorodność Maksymalna elastyczność

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Do Regulaminu Praktyk Klinicznych Studentów ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Kierunek KOSMETOLOGIA

Do Regulaminu Praktyk Klinicznych Studentów ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Kierunek KOSMETOLOGIA Załącznik nr 1 Do Regulaminu Praktyk Klinicznych Studentów ALMAMER SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Kierunek KOSMETOLOGIA Czas trwania praktyki klinicznej: Praktyka dla kierunku KOSMETOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

Nova. Cennik Zabiegów. Health and Beauty is here CENTRUM KOSMETYCZNE

Nova. Cennik Zabiegów. Health and Beauty is here CENTRUM KOSMETYCZNE Nova CENTRUM KOSMETYCZNE Cennik Zabiegów Health and Beauty is here ADRES: 56-120 BRZEG DOLNY, UL. WILCZA 6 TELEFON: +48 506 327 270 EMAIL: CENTRUM@ODDNOVA.PL WEBSITE: WWW.ODDNOVA.PL zabieg

Bardziej szczegółowo

Mulch EPDM trwała nawierzchnia o naturalnym wyglądzie.»bezpieczna i ekonomiczna alternatywa«

Mulch EPDM trwała nawierzchnia o naturalnym wyglądzie.»bezpieczna i ekonomiczna alternatywa« Mulch EPDM trwała nawierzchnia o naturalnym wyglądzie»bezpieczna i ekonomiczna alternatywa« Odnów nawierzchnie za pomocą Mulch EPDM granulaty Bezpieczne i oszczędne rozwiązanie Mulch EPDM to alternatywa

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

PEELS PEELINGI PROFESJONALNE

PEELS PEELINGI PROFESJONALNE PEELS PEELINGI PROFESJONALNE PEELS PEELINGI PROFESJONALNE Peeling jest jednym z najpopularniejszych na świecie zabiegów kosmetycznych. Jednocześnie zabieg peelingu to jedna z najbardziej skutecznych terapii

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik usług fryzjerskich 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1)

Bardziej szczegółowo

FARBY I IMPREGNATY DO DREWNA TEKNOS

FARBY I IMPREGNATY DO DREWNA TEKNOS OCHRONA DREWNIANYCH ELEWACJI, OKIEN I DRZWI FARBY I IMPREGNATY DO DREWNA TEKNOS Sprawą oczywistą jest, że aby drewno na zewnątrz przez długi czas zachowało wszystkie walory naturalnego, pięknego surowca,

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku. 8-14 listopad 2010

Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku. 8-14 listopad 2010 Monitoring rynku pracy prowadzony dla absolwentów kierunku kosmetologia w ramach projektu KOSMETOLOG zawód XXI wieku 8-14 listopad 2010 Propozycje pracy Pracodawca: Beautiful skin- Gabinet fotoepilacji

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających

Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających www.inmetbth.pl Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających Szybsza wymiana narzędzi Ekspresowa wymiana narzędzi w prasach oraz szybkie i precyzyjne mocowanie form to kolejna odpowiedź grupy

Bardziej szczegółowo