REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia r.

2 SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe informacje o Spółce 3 III. Zarządzanie Spółką i obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska 4 Prezes Zarządu 4 Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji 5 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy 6 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) 7 Osoby zajmujące stanowiska kierownicze 8 IV. Oświadczenia woli, uprawnienia do podpisywania pism 8 V. Obieg informacji w Spółce oraz zasady współpracy wewnętrznej 9 VI. Zasady współpracy z otoczeniem Spółki 10 VII. Cele i zadania jednostek i komórek organizacyjnych Spółki 10 Radca Prawny 10 Dział Organizacji i Nadzoru, Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ 10 Inspektor ds. OC 13 ABI 13 Dział Kadr i Płac 13 Inspektor BHP i PpoŜ. 14 Laboratorium 15 ZWiK 15 ZOM 17 Administracja Cmentarza Komunalnego 18 Dział Techniczno-Inwestycyjny 18 Dział Księgowości 20 BOK 22 Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 23 JRP 24 ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Schemat organizacyjny MPGK sp. z o.o. w Chełmie 29 Załącznik Nr 2 Schemat organizacyjny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 30 Załącznik Nr 3 Schemat organizacyjny Zakładu Oczyszczania Miasta 31 Załącznik Nr 4 Schemat organizacyjny Cmentarza Komunalnego 32 Załącznik Nr 5 Schemat organizacyjny Laboratorium MPGK sp. z o.o. w Chełmie 33 Załącznik Nr 6 - Schemat organizacyjny Działu Jednostki Realizującej Projekt 34 Strona 2

3 I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy określa organy Spółki, zasady zarządzania Spółką, obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska, zasady składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz uprawnienia do podpisywania korespondencji, obieg informacji, zasady współpracy z otoczeniem oraz współpracy wewnętrznej, cele i zadania jednostek i komórek organizacyjnych, strukturę organizacyjną. 2 Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o: Organach Spółki Jednostkach organizacyjnych Komórkach organizacyjnych Otoczeniu Osobach zajmujących kierownicze stanowiska rozumie się przez to Zgromadzenie Wspólników, Radę Nadzorczą, Zarząd, rozumie się przez to wyodrębniony zespół składników materialnych przeznaczonych do prowadzenia części działalności gospodarczej Spółki, rozumie się przez to części Spółki lub jednostek organizacyjnych wyodrębnione pod względem wykonywanych zadań. W szczególności: biuro, wydział, dział, sekcja, samodzielne stanowisko pracy, rozumie się przez to podmioty zewnętrzne spełniające róŝne role i powiązane ze Spółką w dających się zdefiniować relacjach, rozumie się przez to pracowników Spółki, którym powierzono kierowanie i nadzorowanie nad podporządkowanymi pracownikami, 3 Załączniki do Regulaminu stanowią jego nierozłączną część. II. Podstawowe informacje o Spółce 4 Status prawny Spółki 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej Spółką, jest podmiotem wyposaŝonym w osobowość prawną, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS Nr Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Siedzibą Spółki jest miasto Chełm. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze uŝyteczności publicznej. 4. Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności: 1) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, 2) odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, 3) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 4) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych, 5) wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, 6) budownictwo ogólne i inŝynieria lądowa, 7) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 8) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, 9) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, 10) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne. Strona 3

4 5. Organy Spółki 1. Zgromadzenie Wspólników Spółki jest najwyŝszym organem Spółki podejmującym uchwały w najistotniejszych sprawach Spółki. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa w szczególności Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych, ustawa o gospodarce komunalnej. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Chełm. 2. Rada Nadzorcza Spółki jest stałym organem nadzoru i kontroli w Spółce powoływanym przez Zgromadzenie Wspólników. Rada wykonuje swoje czynności kolektywnie, moŝe jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonania określonych czynności nadzorczych. Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej określają w szczególności Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych i Regulamin pracy Rady Nadzorczej. 3. Zarząd Spółki jest organem upowaŝnionym do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania, powoływanym przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. Uprawnienia Zarządu określa Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych oraz Regulamin pracy Zarządu. Zarząd jest odpowiedzialny za całokształt działalności Spółki. III. Zarządzanie Spółką i obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska 6 Zarządzający oraz stanowiska kierownicze w Spółce: Zarządzający: 1 Prezes Zarządu PZ MA Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer) Stanowiska kierownicze 1 Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji DT 2 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy DE 3 Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji TW 4 Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta TO 5 Kierownik Laboratorium MPGK Sp. z o.o. w Chełmie ZL 6 Kierownik Biura Obsługi Klienta ZA 7 Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru ZO 8 Kierownik Działu Techniczno Inwestycyjnego TI 9 Kierownik Działu Księgowości EK 10 Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów ZZ 11 Kierownik Działu Kadr i Płac ZK 12 Kierownik Cmentarza Komunalnego ZC 13 Kierownik Jednostki Realizującej Projekt JRP 14 Radca Prawny ZR 15 Inspektor ds. BHP i PpoŜ. ZB 16 Inspektor ds. Obrony Cywilnej ZN 17 Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI 18 Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ ZS 7 1. Prezes Zarządu zarządza i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki. 2. W okresach nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go umocowany na piśmie zastępca dyrektora. 3. Do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu naleŝą następujące sprawy: Strona 4

5 1) podpisywanie pism i zamówień do strategicznych odbiorców usług Spółki oraz w sprawach szczególnej wagi, 2) współpraca z organami administracji publicznej, 3) rozstrzyganie w sprawach skarg, wniosków i krytyki prasowej, 4) korespondencja z mediami publicznymi, 5) zatwierdzanie materiałów przedkładanych Radzie Nadzorczej i/lub Zgromadzeniu Wspólników, 6) określanie polityki kadrowej i płacowej oraz podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach pracowniczych, 7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, nagradzanie pracowników, decydowanie o karach porządkowych, 8) programowanie działań zapewniających ochronę informacji niejawnych, danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, 9) zatwierdzanie planów kontroli, zlecanie kontroli doraźnych oraz akceptowanie wniosków pokontrolnych w zakresie kontroli wewnętrznej, 10) podejmowanie uchwał, wydawanie regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych, 11) ustalanie polityki Spółki w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, 12) kształtowania wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa uŝyteczności publicznej, 13) ustanawianie pełnomocników Zarządu. 4. Prezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi Spółki: 1) Zastępcą Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji, 2) Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomicznych Głównym Księgowym, 3) Działem Organizacji i Nadzoru, 4) Pełnomocnikiem Prezesa ds. ZSZ, 5) Inspektorem ds. Obrony Cywilnej, 6) Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, 7) Radcą Prawnym, 8) Inspektorem ds. BHP i PpoŜ., 9) Działem Kadr i Płac, 10) Laboratorium MPGK Sp. z o.o. w Chełmie, 11) Biurem Obsługi Klienta, 12) Cmentarzem Komunalnym, 13) Działem Zamówień Publicznych i Zakupów, 14) Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (MAO) Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji nadzoruje i koordynuje całokształt procesów związanych z techniczną stroną realizowanych przedsięwzięć. Koordynuje przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi sprzętu i technologii wykorzystywanych w firmie. Planuje inwestycje oraz organizuje ich przebieg i nadzór. 2. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji naleŝy w szczególności: 1) organizowanie efektywnego funkcjonowania zakładów Spółki, 2) sterowanie planowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji, 3) zapewnienie stosowania przepisów prawa regulujących procesy inwestycyjne, 4) organizowanie nadzoru inwestorskiego, 5) planowanie i wdraŝanie rozwoju technicznego w Spółce, 6) planowanie i organizowanie procesu inwestycyjnego, 7) nadzorowanie zamówień publicznych w zakresie inwestycji i remontów, 8) zarządzanie ochroną środowiska, Strona 5

6 9) zarządzanie nośnikami energii, 10) zapewnienie rentowności podległych jednostek i komórek organizacyjnych. 3. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi Spółki: 1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 2) Zakładem Oczyszczania Miasta 3) Działem Techniczno Inwestycyjnym 9 1. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy sprawuje nadzór nad realizacją przepisów ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, ordynacji podatkowej oraz wewnętrznych regulaminów przyjętych w Spółce. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Księgowości. 2. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych Głównego Księgowego naleŝy: 1) opracowywanie polityki rachunkowości Spółki, 2) nadzorowanie rachunkowości Spółki, 3) wykonywanie dyspozycji środkami pienięŝnymi, 4) analiza wykorzystania środków pienięŝnych, 5) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: a. wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b. wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 6) opracowywanie rocznego projektu budŝetu, w tym budŝetu zadaniowego przy współpracy z komórkami organizacyjnymi i nadzór nad planową realizacją, 7) opracowywanie instrukcji regulujących gospodarkę finansową i rachunkowość, 8) przedkładanie informacji o realizacji budŝetu Spółki, w tym budŝetu zadaniowego, 9) nadzór nad prawidłowością załatwiania całości spraw bankowych, 10) opracowywanie harmonogramów dochodów i wydatków, 11) sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych, 12) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 13) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem list płac oraz prawidłowością naliczania ZFŚS, 14) nadzór nad sporządzaniem miesięcznych rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym, 15) nadzór nad egzekucjami naleŝności, 16) przeprowadzanie okresowych analiz kosztów funkcjonowania Spółki oraz przedkładanie informacji w tym zakresie, 17) wnioskowanie do Prezesa Zarządu o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej, 18) zapewnienie ochrony danych osobowych przez podległe słuŝby finansowoksięgowe, 19) wnioskowanie w sprawach zatrudniania, wynagradzania, awansowania, nagradzania, odznaczania i karania oraz w sprawie zakresów obowiązków słuŝbowych podległych pracowników, 20) oraz wszystkie inne obowiązki wynikające z przepisów prawa, a takŝe zakres odpowiedzialności związanej z realizowanymi zadaniami. Strona 6

7 10 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Jednostka Realizująca Projekt, a w szczególności: 1. Jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji. 2. Jest odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji i procedur wdraŝania i realizacji projektu oraz postanowień umowy o dofinansowanie. 3. Jest odpowiedzialny za zapewnienie wymaganej sprawozdawczości finansowej i rzeczowej projektu oraz przygotowanie odpowiednich harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie realizacji projektu. 4. Jest odpowiedzialny za zatwierdzanie, poświadczanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektu. 5. Odpowiada za działania podległych mu jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji projektu. 6. Sprawuje nadzór nad pracami prowadzonymi przez podmiot pełniący funkcję InŜyniera Kontraktu. 7. Odpowiada za przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych a przede wszystkim za przygotowanie i publikację ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny ofert. 8. Jest odpowiedzialny z a poprawność i kompletność umów z wykonawcą, które opatruje swoją parafą. 9. Bierze udział w pracach komisji przetargowej oraz podpisuje umowy z wykonawcami w ramach projektu. 10. Jest odpowiedzialny za otworzenie przez beneficjenta rachunku bankowego projektu. 11. Podpisuje wniosek beneficjenta o przekazanie środków (wniosek o zaliczkę, wniosek o płatność pośrednią lub końcową) wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi załączniki do wniosków. 12. Jest odpowiedzialny za prowadzenie wymaganej sprawozdawczości finansowej projektu, terminowej realizacji płatności, zapewnienia ciągłości finansowania projektu oraz za zapewnienie kontroli finansowej całego projektu przez niezaleŝną firmę audytorską w cyklach rocznych, po zakończeniu kaŝdego roku obrachunkowego. 13. Uzgadnia zmiany w kontraktach, harmonogramach rzeczowo finansowych, planach płatności. 14. Monitoruje rzeczowy i finansowy postęp w realizacji projektu oraz zgodność realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w decyzji o dofinansowaniu, umowie o dofinansowanie oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 15. W okresie co najmniej raz na trzy miesiące sporządza, podpisuje i przekazuje do Instytucji WdraŜającej wniosek o płatność, z rozbudowaną częścią sprawozdawczą, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dołączonym do zatwierdzonej umowy o dofinansowaniu, biorąc pod uwagę datę podpisania umowy. Brak poniesionych wydatków nie zwalnia beneficjenta z wypełnienia wniosku o płatność, w szczególności części dotyczącej postępu rzeczowego. Beneficjent jest zobowiązany takŝe do przekazania raportów z osiągniętych efektów w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. 16. Jest odpowiedzialny za podejmowanie działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji umów oraz za wyjaśnianie niezgodności. 17. Opiniuje wnioski i protokoły zmian, prac dodatkowych i nieprzewidzianych. 18. Zgłasza Jednostce Realizującej Projekt propozycje działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji umów. Strona 7

8 11 1. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, z zastrzeŝeniem przypadków określonych w odrębnych przepisach. 2. Do obowiązków osób zajmujących stanowiska kierownicze naleŝy w szczególności: 1) egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy, racjonalnego wykorzystania czasu pracy, przepisów o ochronie tajemnicy słuŝbowej, o ochronie danych osobowych, a takŝe przepisów przeciwpoŝarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) organizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, osiąganie przez podległych pracowników wysokiej jakości pracy, 3) przeciwdziałanie mobbingowi oraz kształtowanie i przestrzeganie zasady współŝycia społecznego. 4) dbanie o wizerunek Spółki, 5) opracowywanie zakresów czynności pracowników oraz nadzorowanie pod względem merytorycznym i formalnym projektów pism i opracowań wykonywanych w kierowanym zakresie, 6) doskonalenie metod oraz organizacji pracy, 7) szkolenie pracowników, 8) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki, 9) wnioskowanie w sprawach zatrudnienia, awansowania, nagradzania i wyróŝniania pracowników, dokonywanie okresowych ocen ich pracy, 10) zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy oraz właściwego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników, 11) w zakresie działania, ponosi odpowiedzialność słuŝbową przed Prezesem Zarządu, 12) pracownicy samodzielni są upowaŝnieni do podpisywania wewnętrznych pism dotyczących zakresu działania swoich komórek organizacyjnych. IV. Oświadczenia woli, uprawnienia do podpisywania pism Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upowaŝniony jest Prezes Zarządu albo dwóch prokurentów łącznie, a w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Prezes Zarządu moŝe upowaŝnić pracowników Spółki lub inne osoby do dokonywania określonych czynności prawnych w jej imieniu (pełnomocnictwo szczególne) lub czynności procesowych. Pełnomocnictwo pod rygorem niewaŝności winno być udzielone na piśmie i w sposób nie budzący wątpliwości wskazywać zakres umocowania oraz osobę, której zostało udzielone. 13 W stosunkach wewnętrznych prokurentów obowiązują następujące ograniczenia: 1. Umocowanie do zaciągania zobowiązań do wysokości odpowiadającej równowartości (sto trzydzieści siedem tysięcy) EURO, 2. Przekroczenie powyŝszej granicy wymaga upowaŝnienia w postaci uchwały Zarządu, 3. Uznanie bądź zrzeczenie się roszczenia do wysokości zł, po zasięgnięciu opinii Radcy Prawnego. 14 Pisma i zamówienia handlowe składane przez Spółkę podpisują osoby wskazane w 13 ust. 1 z zachowaniem formy określonej w art Kodeksu spółek handlowych. Strona 8

9 15 1. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze, w zakresie posiadanych uprawnień: 1) podpisują opracowane materiały i pisma kierowane do adresatów wewnątrz Spółki, 2) podpisują pisma kierowane do adresatów zewnętrznych w zakresie udzielonych uprawnień przez Prezesa Zarządu, 3) parafują pisma przygotowane do podpisu przez Prezesa Zarządu lub Zastępców Dyrektora, 4) działają w imieniu Spółki w zakresie posiadanych pełnomocnictw. 2. Pozostali pracownicy Spółki: 1) podpisują pisma wewnętrzne, w ramach indywidualnych zakresów obowiązków lub upowaŝnienia udzielonego przez przełoŝonego, 2) parafują opracowane przez siebie dokumenty, 3. W czasie nieobecności pracownika upowaŝnionego do podpisania pisma, czynności te wykonuje pracownik go zastępujący. Pracownik korzystający z tego uprawnienia uŝywa formuły z upowaŝnienia. 16 Obowiązek zasięgnięcia opinii Radcy Prawnego przed przedłoŝeniem dokumentu do podpisu stosuje się do dokumentów: 1. Umów, porozumień i innych dokumentów mających moc prawną, 2. Aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie spółki, 3. Dokumentów w zakresie stosowania Kodeksu pracy i wynikających ze stosunku pracy, 4. Interpretacji przepisów i opinii prawnych na zadany temat, 5. Innych, ustalonych przez Prezesa Zarządu. V. Obieg informacji w Spółce oraz zasady współpracy wewnętrznej 17 Celem zapewnienia skutecznego przekazywania informacji wewnątrz Spółki stosuje się zasady niŝej określone: 1. Wzajemne informowanie odbywa się podczas narad i spotkań roboczych. 2. KaŜdy pracownik ma prawo kontaktu ze wszystkimi osobami pełniącymi kierownicze funkcje. 3. Obieg dokumentów odbywa się za pomocą aplikacji KOM-BOK. 4. Dokumenty przechowuje się w archiwum zakładowym. 5. Proces wymiany informacji obejmuje komunikację pionową i komunikację poziomą. 6. Komunikacja pionowa polega na przekazywaniu informacji w górę i w dół Spółki wzdłuŝ linii podporządkowania i polega na: 1) przekazywaniu wiadomości od podwładnych do zwierzchników bezpośrednich przełoŝonych (komunikacja w górę), 2) przekazywaniu wiadomości po szczeblach hierarchii od przełoŝonego do podwładnych (komunikacja w dół). 7. Komunikacja pozioma polega na przepływie wiadomości między osobami zatrudnionymi w tej samej jednostce/komórce organizacyjnej zajmujące równorzędne stanowiska lub między osobami z róŝnych jednostek/komórek organizacyjnych. 8. Przy wykonywaniu powierzonych zadań kaŝda jednostka i komórka organizacyjna jest uprawniona zasięgać informacji od innych jednostek/komórek organizacyjnych. 9. Dla sprawnego przeprowadzenia zadań wymagających współpracy kilku jednostek/komórek organizacyjnych mogą być powołane zespoły zadaniowe. 10. Obieg informacji będących źródłem księgowania (dokumentów księgowych) odbywa się w sposób zgodny z przyjętymi w Spółce zasadami rachunkowości. Strona 9

10 11. Za dotrzymanie terminów załatwiania spraw odpowiedzialne są osoby, do których dana sprawa (wiadomość) została bezpośrednio skierowana. Kontrolę sprawują kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych. VI. Zasady współpracy z otoczeniem Spółki Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych reprezentują Spółkę w zakresie spraw pozostających w bezpośrednim nadzorze wobec władz, instytucji i organizacji. 2. Współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzi Prezes Zarządu lub osoby przez niego upowaŝnione. 3. Współpracę ze środkami masowego przekazu prowadzi osoba upowaŝniona przez Prezesa Zarządu. 4. Współpraca z otoczeniem obejmuje okoliczności i osoby pozostające w związkach ze Spółką, a w szczególności: 1) klienci i dostawcy Spółki, 2) administracja publiczna i samorządy, 3) inne organy administracji publicznej, w szczególności regulujące działalność gospodarczą Spółki. 5. We współpracy z klientami Spółka kieruje się celem, dla którego została powołana uŝyteczność publiczna. 6. W przypadku podejmowanych zadań poza sferą uŝyteczności publicznej podstawę współpracy stanowią wynegocjowane umowy. 7. W kaŝdym wypadku Spółka dąŝy do zapewnienia moŝliwie najwyŝszego poziomu świadczonych usług. 8. Współpraca z dostawcami Spółki opiera się na zasadach: 1) rzetelności i przejrzystości w obrocie, 2) terminowości regulowania zobowiązań, 3) przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, 4) stosowania zasad zamówień publicznych, 5) dopełnienia wymogów jakości świadczonych na rzecz Spółki robót budowlanych, wyrobów i usług według przyjętych w Spółce standardów. 9. We współpracy z Miastem Chełm obowiązują zasady określone w odpowiednich przepisach oraz zasady ładu korporacyjnego. 10. Zasady współpracy z organami administracji publicznej wynikają z odrębnych aktów. VII. Cele i zadania jednostek i komórek organizacyjnych Spółki 19 Radca prawny wykonuje zawód poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) i zasadami etyki zawodowej. 20 Do zadań Działu Organizacji i Nadzoru naleŝy wspomaganie organizowania ram i warunków działania Spółki, poprzez doskonalenie więzi organizacyjnych, zbiorów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz porządkowanie, koordynowanie i harmonizowanie elementów Spółki, aby te wspólnie przyczyniały się do realizacji określonych celów. Kierownik Działu pełni jednocześnie obowiązki Pełnomocnika Prezesa ds. ZSZ wynikające z normy PN-EN ISO-9001 (rozdz Przedstawiciel kierownictwa). 1. W zakresie Pełnomocnika Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (szczegółowe obowiązki zawarte są w przywołanych normach) jest zobowiązany do zapewnienia, Ŝe Strona 10

11 Zintegrowany System Zarządzania został wdroŝony, jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO-9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN- ISO/IEC 27001, PN-EN ISO/IEC a w szczególności: 1) zapewnienie, Ŝe procesy i procedury ZSZ są ustanowione, wdroŝone i utrzymywane w stałej przydatności, adekwatności i skuteczności, 2) prowadzenie przeglądów ZSZ w celu oceny moŝliwości doskonalenia i potrzeby zmian w systemie zarządzania, 3) utrzymanie w aktualności Polityki jakości i celów dotyczących jakości, 4) przedstawianie sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem, 5) zapewnienie upowszechniania w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta, 6) współpraca ze stronami zewnętrznymi w sprawach dotyczących ZSZ. 2. W zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru naleŝy: 1) weryfikacja realizacji ustalonych celów i sposobu ich osiągnięcia oraz ustalanie, jakie są odchylenia rzeczywistej realizacji zadań i celów od realizacji planowanej i ustalanie przyczyn tych odchyleń, 2) doskonalenie funkcjonowania struktury organizacyjnej wraz ze schematem organizacyjnym oraz uściślenie zadań (czynności), odpowiedzialności i uprawnień kaŝdej komórki organizacyjnej, 3) kontrola jakości usług świadczonych przez Spółkę, 4) współdziałanie z Działem Kadr i Płac w zakresie ustalenia zakresów czynności i obowiązków ciąŝących na poszczególnych stanowiskach pracy wraz z zadaniami kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej na stanowiskach kierowniczych, 5) współdziałanie z Działem Księgowości w zakresie określenia odpowiedzialności materialnej, dyscyplinarnej i karnej w odniesieniu do określonych stanowisk, 6) badanie podziału funkcji i wyraźnego oddzielenia czynności: zlecenia, wykonywania, dokumentowania, akceptowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, 7) badanie opracowania i wdroŝenia regulaminów i instrukcji wewnętrznych oraz sposobu sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów, 8) kontrola technicznych zabezpieczeń mających na celu ochronę mienia przed dostępem osób niepowołanych, przed uszkodzeniem, zepsuciem, ubytkami materiałów, towarów, wyrobów gotowych i klęskami Ŝywiołowymi, właściwe ogrodzenie terenu, 9) kontrola zabezpieczenia zasobów przed ich utratą w wyniku marnotrawstwa, naduŝyć, złego zarządzania, błędów, oszustw lub innych nieprawidłowości, 10) nadzorowanie przestrzegania prawa, zarządzeń i wytycznych Prezesa Zarządu, 11) gromadzenie i utrzymywanie zbioru wiarygodnych danych oraz ich rzetelne przedstawianie w składanych raportach, 12) opracowywanie rocznego harmonogramu kontroli wewnętrznej, 13) podejmowanie działań naprawczych, zapobiegawczych, korygujących i korekcyjnych wobec wszelkich zakłóceń w działalności Spółki, 1) wdraŝanie zaleceń pokontrolnych własnych i organów kontroli zewnętrznej, 2) nadzór nad likwidacją środków trwałych i innych składników majątkowych, 3. W zakresie organizacji i zarządzania: 1) inicjowanie oraz koordynacja prac w zakresie tworzenia i wdraŝania projektów z dziedziny organizacji i zarządzania, 2) doskonalenie funkcjonowania elementów organizacji Spółki poprzez wewnętrzne audity i przeglądy systemu, procesów i procedur, 3) przygotowywanie harmonogramu dyŝurów w dni wolne od pracy, 4) prowadzenie spraw ubezpieczenia Spółki oraz spraw odszkodowawczych, Strona 11

12 5) udostępnianie informacji publicznej, 6) wykonywanie obowiązków przewidzianych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym, 7) koordynacja prac związanych z opracowywaniem wewnętrznych aktów prawnych, 8) rozpowszechnianie przepisów prawa w Spółce, 9) nadzór nad sprawozdawczością Spółki, 10) zapewnienie aktualności Regulaminu pracy, układu zbiorowego pracy, regulaminów usług, dokumentacji rejestrowej Spółki, zarządzeń i dokumentacji Zarządu, rejestru udziałów, 11) planowanie i organizowanie posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu i z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, 12) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem przez jednostki organizacyjne Spółki materiałów i informacji na posiedzenie Zarządu, Rady Nadzorczej lub Zgromadzenie Wspólników, 13) opracowywanie materiałów i informacji na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i uchwał podejmowanych przez Zarząd i Radę, 14) koordynowanie wykonania uchwał oraz zaleceń Zarządu i Rady Nadzorczej, 15) załatwianie spraw związanych ze skargami, odwołaniami, interwencjami oraz wnioskami kierowanymi do Zarządu i Rady Nadzorczej, 16) przygotowywanie oraz obsługa organizacyjno techniczna posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, 17) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Spółki, 18) wdraŝanie i nadzór nad wykonaniem uchwał Zgromadzenia Wspólników. 4. W zakresie utrzymania systemów informatycznych: 1) organizowanie pracy, utrzymanie w sprawności i nadzór nad systemami komputerowymi, 2) administrowanie siecią teleinformatyczną, 3) administrowanie serwerami, 4) zarządzanie serwerem pocztowym, 5) dbanie o sprawne funkcjonowanie fizycznej sieci oraz sprzętu sieciowego, a takŝe komputerowego, 6) instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania narzędziowego na stacjach roboczych, 7) interweniowanie w razie wystąpienia problemów związanych z pracą pracowników Spółki w systemach informatycznych, 8) projektowanie i wdraŝanie nowych rozwiązań informatycznych, 9) administrowanie i aktualizacja strony internetowej Spółki, 10) aktualizowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, 11) kontrola legalności oprogramowania, 12) planowanie i zlecanie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania, 13) zapewnienie bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych, ochrony antywirusowej oraz przetwarzania danych osobowych, 14) przechowywanie kopii bezpieczeństwa, 5. W zakresie administracji: 1) prowadzenie archiwum zakładowego, 2) zapewnienie ochrony obiektów i mienia Spółki, 3) planowanie zakupów materiałów biurowych oraz prowadzenie ewidencji ich rozdysponowania, 4) przygotowanie druków ścisłego zarachowania, 5) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w obiektach Spółki, Strona 12

13 6) utrzymanie w aktualności procedur dotyczących obiegu dokumentacji i kontrola ich przestrzegania, 7) prowadzenie sekretariatu, organizowanie przepływu korespondencji, 8) zapewnienie funkcjonowania systemów łączności telefonicznej i telefaksowej, 9) prowadzenie ewidencji pieczęci, 10) dokumentowanie gospodarki środkami ochrony indywidualnej, odzieŝą i obuwiem roboczym, środkami higieny, 11) zabezpieczenie administracyjne narad, uroczystości i innych zgromadzeń, 12) zapewnienie apteczek pierwszej pomocy. 21 Inspektor ds. Obrony Cywilnej wykonuje swoje obowiązki na podstawie zlecenia przez Prezesa Zarządu uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), i zadań obrony cywilnej określonych przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chełm, a w szczególności oraz wynikających z Zarządzenia Nr 17 Wojewody Lubelskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie przygotowań obrony cywilnej w zakresie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę, a w szczególności: 1. Zapewnia aktualność Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. 2. Organizuje szkolenia i ćwiczenia w tym zakresie. 3. Zapewnia aktualność Planu działania Formacji Obrony Cywilnej w Spółce. 4. Organizuje szkolenia i ćwiczenia Formacji. 22 Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) wykonuje swoje obowiązki na podstawie zlecenia przez Prezesa Zarządu uprawnień i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), a w szczególności: 1. Nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w polityce bezpieczeństwa informacji w Spółce. 2. Przeprowadza okresową analizę ryzyka dla poszczególnych systemów informatycznych i zbiorów danych, i na tej podstawie przedstawia Prezesowi Zarządu propozycje w zakresie wyboru środków technicznych i organizacyjnych. 3. Sporządza wykaz zagroŝeń, podatności i szacowanego ryzyka dla poszczególnych systemów i zbiorów danych. 4. Rejestruje incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych oraz przypadków niewłaściwego funkcjonowania systemu oraz wydaje zalecenia zapobiegawcze. 23 Do zadań Działu Kadr i Płac naleŝy zarządzanie zasobami ludzkimi, a w szczególności: 1. Monitorowanie przepisów z zakresu prawa pracy oraz płac. 2. Realizowanie polityki personalnej zgodnie z polityką zatrudnienia ustaloną przez Prezesa Zarządu. 3. Przygotowywanie właściwej liczebnie załogi, o odpowiedniej strukturze wykształcenia, kwalifikacji, dobrze zorientowanej w swoich zadaniach i roli zawodowej. 4. Prowadzenie dokumentacji spraw osobowych pracowników oraz dokumentowanie faktów prawnych wynikających ze stosunku pracy m.in. spraw związanych z zatrudnieniem, Strona 13

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo