REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia r.

2 SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe informacje o Spółce 3 III. Zarządzanie Spółką i obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska 4 Prezes Zarządu 4 Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji 5 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy 6 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) 7 Osoby zajmujące stanowiska kierownicze 8 IV. Oświadczenia woli, uprawnienia do podpisywania pism 8 V. Obieg informacji w Spółce oraz zasady współpracy wewnętrznej 9 VI. Zasady współpracy z otoczeniem Spółki 10 VII. Cele i zadania jednostek i komórek organizacyjnych Spółki 10 Radca Prawny 10 Dział Organizacji i Nadzoru, Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ 10 Inspektor ds. OC 13 ABI 13 Dział Kadr i Płac 13 Inspektor BHP i PpoŜ. 14 Laboratorium 15 ZWiK 15 ZOM 17 Administracja Cmentarza Komunalnego 18 Dział Techniczno-Inwestycyjny 18 Dział Księgowości 20 BOK 22 Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 23 JRP 24 ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Schemat organizacyjny MPGK sp. z o.o. w Chełmie 29 Załącznik Nr 2 Schemat organizacyjny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 30 Załącznik Nr 3 Schemat organizacyjny Zakładu Oczyszczania Miasta 31 Załącznik Nr 4 Schemat organizacyjny Cmentarza Komunalnego 32 Załącznik Nr 5 Schemat organizacyjny Laboratorium MPGK sp. z o.o. w Chełmie 33 Załącznik Nr 6 - Schemat organizacyjny Działu Jednostki Realizującej Projekt 34 Strona 2

3 I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy określa organy Spółki, zasady zarządzania Spółką, obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska, zasady składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz uprawnienia do podpisywania korespondencji, obieg informacji, zasady współpracy z otoczeniem oraz współpracy wewnętrznej, cele i zadania jednostek i komórek organizacyjnych, strukturę organizacyjną. 2 Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o: Organach Spółki Jednostkach organizacyjnych Komórkach organizacyjnych Otoczeniu Osobach zajmujących kierownicze stanowiska rozumie się przez to Zgromadzenie Wspólników, Radę Nadzorczą, Zarząd, rozumie się przez to wyodrębniony zespół składników materialnych przeznaczonych do prowadzenia części działalności gospodarczej Spółki, rozumie się przez to części Spółki lub jednostek organizacyjnych wyodrębnione pod względem wykonywanych zadań. W szczególności: biuro, wydział, dział, sekcja, samodzielne stanowisko pracy, rozumie się przez to podmioty zewnętrzne spełniające róŝne role i powiązane ze Spółką w dających się zdefiniować relacjach, rozumie się przez to pracowników Spółki, którym powierzono kierowanie i nadzorowanie nad podporządkowanymi pracownikami, 3 Załączniki do Regulaminu stanowią jego nierozłączną część. II. Podstawowe informacje o Spółce 4 Status prawny Spółki 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej Spółką, jest podmiotem wyposaŝonym w osobowość prawną, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS Nr Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Siedzibą Spółki jest miasto Chełm. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze uŝyteczności publicznej. 4. Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności: 1) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, 2) odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, 3) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 4) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych, 5) wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, 6) budownictwo ogólne i inŝynieria lądowa, 7) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 8) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, 9) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, 10) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne. Strona 3

4 5. Organy Spółki 1. Zgromadzenie Wspólników Spółki jest najwyŝszym organem Spółki podejmującym uchwały w najistotniejszych sprawach Spółki. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa w szczególności Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych, ustawa o gospodarce komunalnej. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Chełm. 2. Rada Nadzorcza Spółki jest stałym organem nadzoru i kontroli w Spółce powoływanym przez Zgromadzenie Wspólników. Rada wykonuje swoje czynności kolektywnie, moŝe jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonania określonych czynności nadzorczych. Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej określają w szczególności Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych i Regulamin pracy Rady Nadzorczej. 3. Zarząd Spółki jest organem upowaŝnionym do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania, powoływanym przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. Uprawnienia Zarządu określa Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych oraz Regulamin pracy Zarządu. Zarząd jest odpowiedzialny za całokształt działalności Spółki. III. Zarządzanie Spółką i obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska 6 Zarządzający oraz stanowiska kierownicze w Spółce: Zarządzający: 1 Prezes Zarządu PZ MA Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer) Stanowiska kierownicze 1 Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji DT 2 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy DE 3 Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji TW 4 Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta TO 5 Kierownik Laboratorium MPGK Sp. z o.o. w Chełmie ZL 6 Kierownik Biura Obsługi Klienta ZA 7 Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru ZO 8 Kierownik Działu Techniczno Inwestycyjnego TI 9 Kierownik Działu Księgowości EK 10 Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów ZZ 11 Kierownik Działu Kadr i Płac ZK 12 Kierownik Cmentarza Komunalnego ZC 13 Kierownik Jednostki Realizującej Projekt JRP 14 Radca Prawny ZR 15 Inspektor ds. BHP i PpoŜ. ZB 16 Inspektor ds. Obrony Cywilnej ZN 17 Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI 18 Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ ZS 7 1. Prezes Zarządu zarządza i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki. 2. W okresach nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go umocowany na piśmie zastępca dyrektora. 3. Do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu naleŝą następujące sprawy: Strona 4

5 1) podpisywanie pism i zamówień do strategicznych odbiorców usług Spółki oraz w sprawach szczególnej wagi, 2) współpraca z organami administracji publicznej, 3) rozstrzyganie w sprawach skarg, wniosków i krytyki prasowej, 4) korespondencja z mediami publicznymi, 5) zatwierdzanie materiałów przedkładanych Radzie Nadzorczej i/lub Zgromadzeniu Wspólników, 6) określanie polityki kadrowej i płacowej oraz podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach pracowniczych, 7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, nagradzanie pracowników, decydowanie o karach porządkowych, 8) programowanie działań zapewniających ochronę informacji niejawnych, danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, 9) zatwierdzanie planów kontroli, zlecanie kontroli doraźnych oraz akceptowanie wniosków pokontrolnych w zakresie kontroli wewnętrznej, 10) podejmowanie uchwał, wydawanie regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych, 11) ustalanie polityki Spółki w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, 12) kształtowania wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa uŝyteczności publicznej, 13) ustanawianie pełnomocników Zarządu. 4. Prezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi Spółki: 1) Zastępcą Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji, 2) Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomicznych Głównym Księgowym, 3) Działem Organizacji i Nadzoru, 4) Pełnomocnikiem Prezesa ds. ZSZ, 5) Inspektorem ds. Obrony Cywilnej, 6) Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, 7) Radcą Prawnym, 8) Inspektorem ds. BHP i PpoŜ., 9) Działem Kadr i Płac, 10) Laboratorium MPGK Sp. z o.o. w Chełmie, 11) Biurem Obsługi Klienta, 12) Cmentarzem Komunalnym, 13) Działem Zamówień Publicznych i Zakupów, 14) Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (MAO) Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji nadzoruje i koordynuje całokształt procesów związanych z techniczną stroną realizowanych przedsięwzięć. Koordynuje przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi sprzętu i technologii wykorzystywanych w firmie. Planuje inwestycje oraz organizuje ich przebieg i nadzór. 2. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji naleŝy w szczególności: 1) organizowanie efektywnego funkcjonowania zakładów Spółki, 2) sterowanie planowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji, 3) zapewnienie stosowania przepisów prawa regulujących procesy inwestycyjne, 4) organizowanie nadzoru inwestorskiego, 5) planowanie i wdraŝanie rozwoju technicznego w Spółce, 6) planowanie i organizowanie procesu inwestycyjnego, 7) nadzorowanie zamówień publicznych w zakresie inwestycji i remontów, 8) zarządzanie ochroną środowiska, Strona 5

6 9) zarządzanie nośnikami energii, 10) zapewnienie rentowności podległych jednostek i komórek organizacyjnych. 3. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi Spółki: 1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 2) Zakładem Oczyszczania Miasta 3) Działem Techniczno Inwestycyjnym 9 1. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy sprawuje nadzór nad realizacją przepisów ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, ordynacji podatkowej oraz wewnętrznych regulaminów przyjętych w Spółce. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Księgowości. 2. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych Głównego Księgowego naleŝy: 1) opracowywanie polityki rachunkowości Spółki, 2) nadzorowanie rachunkowości Spółki, 3) wykonywanie dyspozycji środkami pienięŝnymi, 4) analiza wykorzystania środków pienięŝnych, 5) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: a. wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b. wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 6) opracowywanie rocznego projektu budŝetu, w tym budŝetu zadaniowego przy współpracy z komórkami organizacyjnymi i nadzór nad planową realizacją, 7) opracowywanie instrukcji regulujących gospodarkę finansową i rachunkowość, 8) przedkładanie informacji o realizacji budŝetu Spółki, w tym budŝetu zadaniowego, 9) nadzór nad prawidłowością załatwiania całości spraw bankowych, 10) opracowywanie harmonogramów dochodów i wydatków, 11) sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych, 12) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 13) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem list płac oraz prawidłowością naliczania ZFŚS, 14) nadzór nad sporządzaniem miesięcznych rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym, 15) nadzór nad egzekucjami naleŝności, 16) przeprowadzanie okresowych analiz kosztów funkcjonowania Spółki oraz przedkładanie informacji w tym zakresie, 17) wnioskowanie do Prezesa Zarządu o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej, 18) zapewnienie ochrony danych osobowych przez podległe słuŝby finansowoksięgowe, 19) wnioskowanie w sprawach zatrudniania, wynagradzania, awansowania, nagradzania, odznaczania i karania oraz w sprawie zakresów obowiązków słuŝbowych podległych pracowników, 20) oraz wszystkie inne obowiązki wynikające z przepisów prawa, a takŝe zakres odpowiedzialności związanej z realizowanymi zadaniami. Strona 6

7 10 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Jednostka Realizująca Projekt, a w szczególności: 1. Jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji. 2. Jest odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji i procedur wdraŝania i realizacji projektu oraz postanowień umowy o dofinansowanie. 3. Jest odpowiedzialny za zapewnienie wymaganej sprawozdawczości finansowej i rzeczowej projektu oraz przygotowanie odpowiednich harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie realizacji projektu. 4. Jest odpowiedzialny za zatwierdzanie, poświadczanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektu. 5. Odpowiada za działania podległych mu jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji projektu. 6. Sprawuje nadzór nad pracami prowadzonymi przez podmiot pełniący funkcję InŜyniera Kontraktu. 7. Odpowiada za przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych a przede wszystkim za przygotowanie i publikację ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny ofert. 8. Jest odpowiedzialny z a poprawność i kompletność umów z wykonawcą, które opatruje swoją parafą. 9. Bierze udział w pracach komisji przetargowej oraz podpisuje umowy z wykonawcami w ramach projektu. 10. Jest odpowiedzialny za otworzenie przez beneficjenta rachunku bankowego projektu. 11. Podpisuje wniosek beneficjenta o przekazanie środków (wniosek o zaliczkę, wniosek o płatność pośrednią lub końcową) wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi załączniki do wniosków. 12. Jest odpowiedzialny za prowadzenie wymaganej sprawozdawczości finansowej projektu, terminowej realizacji płatności, zapewnienia ciągłości finansowania projektu oraz za zapewnienie kontroli finansowej całego projektu przez niezaleŝną firmę audytorską w cyklach rocznych, po zakończeniu kaŝdego roku obrachunkowego. 13. Uzgadnia zmiany w kontraktach, harmonogramach rzeczowo finansowych, planach płatności. 14. Monitoruje rzeczowy i finansowy postęp w realizacji projektu oraz zgodność realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w decyzji o dofinansowaniu, umowie o dofinansowanie oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 15. W okresie co najmniej raz na trzy miesiące sporządza, podpisuje i przekazuje do Instytucji WdraŜającej wniosek o płatność, z rozbudowaną częścią sprawozdawczą, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dołączonym do zatwierdzonej umowy o dofinansowaniu, biorąc pod uwagę datę podpisania umowy. Brak poniesionych wydatków nie zwalnia beneficjenta z wypełnienia wniosku o płatność, w szczególności części dotyczącej postępu rzeczowego. Beneficjent jest zobowiązany takŝe do przekazania raportów z osiągniętych efektów w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. 16. Jest odpowiedzialny za podejmowanie działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji umów oraz za wyjaśnianie niezgodności. 17. Opiniuje wnioski i protokoły zmian, prac dodatkowych i nieprzewidzianych. 18. Zgłasza Jednostce Realizującej Projekt propozycje działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji umów. Strona 7

8 11 1. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, z zastrzeŝeniem przypadków określonych w odrębnych przepisach. 2. Do obowiązków osób zajmujących stanowiska kierownicze naleŝy w szczególności: 1) egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy, racjonalnego wykorzystania czasu pracy, przepisów o ochronie tajemnicy słuŝbowej, o ochronie danych osobowych, a takŝe przepisów przeciwpoŝarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) organizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, osiąganie przez podległych pracowników wysokiej jakości pracy, 3) przeciwdziałanie mobbingowi oraz kształtowanie i przestrzeganie zasady współŝycia społecznego. 4) dbanie o wizerunek Spółki, 5) opracowywanie zakresów czynności pracowników oraz nadzorowanie pod względem merytorycznym i formalnym projektów pism i opracowań wykonywanych w kierowanym zakresie, 6) doskonalenie metod oraz organizacji pracy, 7) szkolenie pracowników, 8) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki, 9) wnioskowanie w sprawach zatrudnienia, awansowania, nagradzania i wyróŝniania pracowników, dokonywanie okresowych ocen ich pracy, 10) zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy oraz właściwego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników, 11) w zakresie działania, ponosi odpowiedzialność słuŝbową przed Prezesem Zarządu, 12) pracownicy samodzielni są upowaŝnieni do podpisywania wewnętrznych pism dotyczących zakresu działania swoich komórek organizacyjnych. IV. Oświadczenia woli, uprawnienia do podpisywania pism Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upowaŝniony jest Prezes Zarządu albo dwóch prokurentów łącznie, a w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Prezes Zarządu moŝe upowaŝnić pracowników Spółki lub inne osoby do dokonywania określonych czynności prawnych w jej imieniu (pełnomocnictwo szczególne) lub czynności procesowych. Pełnomocnictwo pod rygorem niewaŝności winno być udzielone na piśmie i w sposób nie budzący wątpliwości wskazywać zakres umocowania oraz osobę, której zostało udzielone. 13 W stosunkach wewnętrznych prokurentów obowiązują następujące ograniczenia: 1. Umocowanie do zaciągania zobowiązań do wysokości odpowiadającej równowartości (sto trzydzieści siedem tysięcy) EURO, 2. Przekroczenie powyŝszej granicy wymaga upowaŝnienia w postaci uchwały Zarządu, 3. Uznanie bądź zrzeczenie się roszczenia do wysokości zł, po zasięgnięciu opinii Radcy Prawnego. 14 Pisma i zamówienia handlowe składane przez Spółkę podpisują osoby wskazane w 13 ust. 1 z zachowaniem formy określonej w art Kodeksu spółek handlowych. Strona 8

9 15 1. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze, w zakresie posiadanych uprawnień: 1) podpisują opracowane materiały i pisma kierowane do adresatów wewnątrz Spółki, 2) podpisują pisma kierowane do adresatów zewnętrznych w zakresie udzielonych uprawnień przez Prezesa Zarządu, 3) parafują pisma przygotowane do podpisu przez Prezesa Zarządu lub Zastępców Dyrektora, 4) działają w imieniu Spółki w zakresie posiadanych pełnomocnictw. 2. Pozostali pracownicy Spółki: 1) podpisują pisma wewnętrzne, w ramach indywidualnych zakresów obowiązków lub upowaŝnienia udzielonego przez przełoŝonego, 2) parafują opracowane przez siebie dokumenty, 3. W czasie nieobecności pracownika upowaŝnionego do podpisania pisma, czynności te wykonuje pracownik go zastępujący. Pracownik korzystający z tego uprawnienia uŝywa formuły z upowaŝnienia. 16 Obowiązek zasięgnięcia opinii Radcy Prawnego przed przedłoŝeniem dokumentu do podpisu stosuje się do dokumentów: 1. Umów, porozumień i innych dokumentów mających moc prawną, 2. Aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie spółki, 3. Dokumentów w zakresie stosowania Kodeksu pracy i wynikających ze stosunku pracy, 4. Interpretacji przepisów i opinii prawnych na zadany temat, 5. Innych, ustalonych przez Prezesa Zarządu. V. Obieg informacji w Spółce oraz zasady współpracy wewnętrznej 17 Celem zapewnienia skutecznego przekazywania informacji wewnątrz Spółki stosuje się zasady niŝej określone: 1. Wzajemne informowanie odbywa się podczas narad i spotkań roboczych. 2. KaŜdy pracownik ma prawo kontaktu ze wszystkimi osobami pełniącymi kierownicze funkcje. 3. Obieg dokumentów odbywa się za pomocą aplikacji KOM-BOK. 4. Dokumenty przechowuje się w archiwum zakładowym. 5. Proces wymiany informacji obejmuje komunikację pionową i komunikację poziomą. 6. Komunikacja pionowa polega na przekazywaniu informacji w górę i w dół Spółki wzdłuŝ linii podporządkowania i polega na: 1) przekazywaniu wiadomości od podwładnych do zwierzchników bezpośrednich przełoŝonych (komunikacja w górę), 2) przekazywaniu wiadomości po szczeblach hierarchii od przełoŝonego do podwładnych (komunikacja w dół). 7. Komunikacja pozioma polega na przepływie wiadomości między osobami zatrudnionymi w tej samej jednostce/komórce organizacyjnej zajmujące równorzędne stanowiska lub między osobami z róŝnych jednostek/komórek organizacyjnych. 8. Przy wykonywaniu powierzonych zadań kaŝda jednostka i komórka organizacyjna jest uprawniona zasięgać informacji od innych jednostek/komórek organizacyjnych. 9. Dla sprawnego przeprowadzenia zadań wymagających współpracy kilku jednostek/komórek organizacyjnych mogą być powołane zespoły zadaniowe. 10. Obieg informacji będących źródłem księgowania (dokumentów księgowych) odbywa się w sposób zgodny z przyjętymi w Spółce zasadami rachunkowości. Strona 9

10 11. Za dotrzymanie terminów załatwiania spraw odpowiedzialne są osoby, do których dana sprawa (wiadomość) została bezpośrednio skierowana. Kontrolę sprawują kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych. VI. Zasady współpracy z otoczeniem Spółki Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych reprezentują Spółkę w zakresie spraw pozostających w bezpośrednim nadzorze wobec władz, instytucji i organizacji. 2. Współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzi Prezes Zarządu lub osoby przez niego upowaŝnione. 3. Współpracę ze środkami masowego przekazu prowadzi osoba upowaŝniona przez Prezesa Zarządu. 4. Współpraca z otoczeniem obejmuje okoliczności i osoby pozostające w związkach ze Spółką, a w szczególności: 1) klienci i dostawcy Spółki, 2) administracja publiczna i samorządy, 3) inne organy administracji publicznej, w szczególności regulujące działalność gospodarczą Spółki. 5. We współpracy z klientami Spółka kieruje się celem, dla którego została powołana uŝyteczność publiczna. 6. W przypadku podejmowanych zadań poza sferą uŝyteczności publicznej podstawę współpracy stanowią wynegocjowane umowy. 7. W kaŝdym wypadku Spółka dąŝy do zapewnienia moŝliwie najwyŝszego poziomu świadczonych usług. 8. Współpraca z dostawcami Spółki opiera się na zasadach: 1) rzetelności i przejrzystości w obrocie, 2) terminowości regulowania zobowiązań, 3) przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, 4) stosowania zasad zamówień publicznych, 5) dopełnienia wymogów jakości świadczonych na rzecz Spółki robót budowlanych, wyrobów i usług według przyjętych w Spółce standardów. 9. We współpracy z Miastem Chełm obowiązują zasady określone w odpowiednich przepisach oraz zasady ładu korporacyjnego. 10. Zasady współpracy z organami administracji publicznej wynikają z odrębnych aktów. VII. Cele i zadania jednostek i komórek organizacyjnych Spółki 19 Radca prawny wykonuje zawód poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) i zasadami etyki zawodowej. 20 Do zadań Działu Organizacji i Nadzoru naleŝy wspomaganie organizowania ram i warunków działania Spółki, poprzez doskonalenie więzi organizacyjnych, zbiorów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz porządkowanie, koordynowanie i harmonizowanie elementów Spółki, aby te wspólnie przyczyniały się do realizacji określonych celów. Kierownik Działu pełni jednocześnie obowiązki Pełnomocnika Prezesa ds. ZSZ wynikające z normy PN-EN ISO-9001 (rozdz Przedstawiciel kierownictwa). 1. W zakresie Pełnomocnika Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (szczegółowe obowiązki zawarte są w przywołanych normach) jest zobowiązany do zapewnienia, Ŝe Strona 10

11 Zintegrowany System Zarządzania został wdroŝony, jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO-9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN- ISO/IEC 27001, PN-EN ISO/IEC a w szczególności: 1) zapewnienie, Ŝe procesy i procedury ZSZ są ustanowione, wdroŝone i utrzymywane w stałej przydatności, adekwatności i skuteczności, 2) prowadzenie przeglądów ZSZ w celu oceny moŝliwości doskonalenia i potrzeby zmian w systemie zarządzania, 3) utrzymanie w aktualności Polityki jakości i celów dotyczących jakości, 4) przedstawianie sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem, 5) zapewnienie upowszechniania w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta, 6) współpraca ze stronami zewnętrznymi w sprawach dotyczących ZSZ. 2. W zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru naleŝy: 1) weryfikacja realizacji ustalonych celów i sposobu ich osiągnięcia oraz ustalanie, jakie są odchylenia rzeczywistej realizacji zadań i celów od realizacji planowanej i ustalanie przyczyn tych odchyleń, 2) doskonalenie funkcjonowania struktury organizacyjnej wraz ze schematem organizacyjnym oraz uściślenie zadań (czynności), odpowiedzialności i uprawnień kaŝdej komórki organizacyjnej, 3) kontrola jakości usług świadczonych przez Spółkę, 4) współdziałanie z Działem Kadr i Płac w zakresie ustalenia zakresów czynności i obowiązków ciąŝących na poszczególnych stanowiskach pracy wraz z zadaniami kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej na stanowiskach kierowniczych, 5) współdziałanie z Działem Księgowości w zakresie określenia odpowiedzialności materialnej, dyscyplinarnej i karnej w odniesieniu do określonych stanowisk, 6) badanie podziału funkcji i wyraźnego oddzielenia czynności: zlecenia, wykonywania, dokumentowania, akceptowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, 7) badanie opracowania i wdroŝenia regulaminów i instrukcji wewnętrznych oraz sposobu sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów, 8) kontrola technicznych zabezpieczeń mających na celu ochronę mienia przed dostępem osób niepowołanych, przed uszkodzeniem, zepsuciem, ubytkami materiałów, towarów, wyrobów gotowych i klęskami Ŝywiołowymi, właściwe ogrodzenie terenu, 9) kontrola zabezpieczenia zasobów przed ich utratą w wyniku marnotrawstwa, naduŝyć, złego zarządzania, błędów, oszustw lub innych nieprawidłowości, 10) nadzorowanie przestrzegania prawa, zarządzeń i wytycznych Prezesa Zarządu, 11) gromadzenie i utrzymywanie zbioru wiarygodnych danych oraz ich rzetelne przedstawianie w składanych raportach, 12) opracowywanie rocznego harmonogramu kontroli wewnętrznej, 13) podejmowanie działań naprawczych, zapobiegawczych, korygujących i korekcyjnych wobec wszelkich zakłóceń w działalności Spółki, 1) wdraŝanie zaleceń pokontrolnych własnych i organów kontroli zewnętrznej, 2) nadzór nad likwidacją środków trwałych i innych składników majątkowych, 3. W zakresie organizacji i zarządzania: 1) inicjowanie oraz koordynacja prac w zakresie tworzenia i wdraŝania projektów z dziedziny organizacji i zarządzania, 2) doskonalenie funkcjonowania elementów organizacji Spółki poprzez wewnętrzne audity i przeglądy systemu, procesów i procedur, 3) przygotowywanie harmonogramu dyŝurów w dni wolne od pracy, 4) prowadzenie spraw ubezpieczenia Spółki oraz spraw odszkodowawczych, Strona 11

12 5) udostępnianie informacji publicznej, 6) wykonywanie obowiązków przewidzianych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym, 7) koordynacja prac związanych z opracowywaniem wewnętrznych aktów prawnych, 8) rozpowszechnianie przepisów prawa w Spółce, 9) nadzór nad sprawozdawczością Spółki, 10) zapewnienie aktualności Regulaminu pracy, układu zbiorowego pracy, regulaminów usług, dokumentacji rejestrowej Spółki, zarządzeń i dokumentacji Zarządu, rejestru udziałów, 11) planowanie i organizowanie posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu i z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, 12) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem przez jednostki organizacyjne Spółki materiałów i informacji na posiedzenie Zarządu, Rady Nadzorczej lub Zgromadzenie Wspólników, 13) opracowywanie materiałów i informacji na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i uchwał podejmowanych przez Zarząd i Radę, 14) koordynowanie wykonania uchwał oraz zaleceń Zarządu i Rady Nadzorczej, 15) załatwianie spraw związanych ze skargami, odwołaniami, interwencjami oraz wnioskami kierowanymi do Zarządu i Rady Nadzorczej, 16) przygotowywanie oraz obsługa organizacyjno techniczna posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, 17) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Spółki, 18) wdraŝanie i nadzór nad wykonaniem uchwał Zgromadzenia Wspólników. 4. W zakresie utrzymania systemów informatycznych: 1) organizowanie pracy, utrzymanie w sprawności i nadzór nad systemami komputerowymi, 2) administrowanie siecią teleinformatyczną, 3) administrowanie serwerami, 4) zarządzanie serwerem pocztowym, 5) dbanie o sprawne funkcjonowanie fizycznej sieci oraz sprzętu sieciowego, a takŝe komputerowego, 6) instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania narzędziowego na stacjach roboczych, 7) interweniowanie w razie wystąpienia problemów związanych z pracą pracowników Spółki w systemach informatycznych, 8) projektowanie i wdraŝanie nowych rozwiązań informatycznych, 9) administrowanie i aktualizacja strony internetowej Spółki, 10) aktualizowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, 11) kontrola legalności oprogramowania, 12) planowanie i zlecanie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania, 13) zapewnienie bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych, ochrony antywirusowej oraz przetwarzania danych osobowych, 14) przechowywanie kopii bezpieczeństwa, 5. W zakresie administracji: 1) prowadzenie archiwum zakładowego, 2) zapewnienie ochrony obiektów i mienia Spółki, 3) planowanie zakupów materiałów biurowych oraz prowadzenie ewidencji ich rozdysponowania, 4) przygotowanie druków ścisłego zarachowania, 5) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w obiektach Spółki, Strona 12

13 6) utrzymanie w aktualności procedur dotyczących obiegu dokumentacji i kontrola ich przestrzegania, 7) prowadzenie sekretariatu, organizowanie przepływu korespondencji, 8) zapewnienie funkcjonowania systemów łączności telefonicznej i telefaksowej, 9) prowadzenie ewidencji pieczęci, 10) dokumentowanie gospodarki środkami ochrony indywidualnej, odzieŝą i obuwiem roboczym, środkami higieny, 11) zabezpieczenie administracyjne narad, uroczystości i innych zgromadzeń, 12) zapewnienie apteczek pierwszej pomocy. 21 Inspektor ds. Obrony Cywilnej wykonuje swoje obowiązki na podstawie zlecenia przez Prezesa Zarządu uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), i zadań obrony cywilnej określonych przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chełm, a w szczególności oraz wynikających z Zarządzenia Nr 17 Wojewody Lubelskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie przygotowań obrony cywilnej w zakresie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę, a w szczególności: 1. Zapewnia aktualność Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. 2. Organizuje szkolenia i ćwiczenia w tym zakresie. 3. Zapewnia aktualność Planu działania Formacji Obrony Cywilnej w Spółce. 4. Organizuje szkolenia i ćwiczenia Formacji. 22 Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) wykonuje swoje obowiązki na podstawie zlecenia przez Prezesa Zarządu uprawnień i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), a w szczególności: 1. Nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w polityce bezpieczeństwa informacji w Spółce. 2. Przeprowadza okresową analizę ryzyka dla poszczególnych systemów informatycznych i zbiorów danych, i na tej podstawie przedstawia Prezesowi Zarządu propozycje w zakresie wyboru środków technicznych i organizacyjnych. 3. Sporządza wykaz zagroŝeń, podatności i szacowanego ryzyka dla poszczególnych systemów i zbiorów danych. 4. Rejestruje incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych oraz przypadków niewłaściwego funkcjonowania systemu oraz wydaje zalecenia zapobiegawcze. 23 Do zadań Działu Kadr i Płac naleŝy zarządzanie zasobami ludzkimi, a w szczególności: 1. Monitorowanie przepisów z zakresu prawa pracy oraz płac. 2. Realizowanie polityki personalnej zgodnie z polityką zatrudnienia ustaloną przez Prezesa Zarządu. 3. Przygotowywanie właściwej liczebnie załogi, o odpowiedniej strukturze wykształcenia, kwalifikacji, dobrze zorientowanej w swoich zadaniach i roli zawodowej. 4. Prowadzenie dokumentacji spraw osobowych pracowników oraz dokumentowanie faktów prawnych wynikających ze stosunku pracy m.in. spraw związanych z zatrudnieniem, Strona 13

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/BOJO-F/2009 Dyrektora z dnia 14 grudnia 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Jednostka Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, zwana dalej BOJO jest jednostką

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI POD FIRMĄ WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI POD FIRMĄ WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI POD FIRMĄ WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wodociągi Sp. z o.o. w Głuchołazach, są spółką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Załącznik do Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 kwietnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B-0151/78/07 Burmistrz Miasta Bierunia z dnia 30 kwietnia 2007 Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji I Postanowienia ogólne. 1. Podstawą prawną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk

ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W RZESZOWIE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RZESZOWIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W RZESZOWIE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RZESZOWIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W RZESZOWIE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RZESZOWIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku 1. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie postanowień: - ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE uchwalony przez Zarząd uchwałą z dnia 27 lutego 2008 r.. 1 Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, uchwałami Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zwanej dalej Filharmonią w Słupsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY W RADOMIU UL. WYŚCIGOWA 16. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY W RADOMIU UL. WYŚCIGOWA 16. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Załącznik do Zarządzenia nr 4585/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 grudnia 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY W RADOMIU UL. WYŚCIGOWA 16. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie: 1) utworzenia Stanowiska Pracy ds. Wydziałowych Budżetów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 87/15 z dnia 22.01.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Spis treści: I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY. 1 Zakładem zarządza Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz. 2. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej działają piony:. 1 Pion organizacyjno

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez ZUOK Rudno Sp. z o.o. w Rudnie

Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez ZUOK Rudno Sp. z o.o. w Rudnie REGULAMIN korzystania z usług publicznych świadczonych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rudnie Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej I.WSTĘP 1 Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego (zwanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

t e k s t u j e d n o l i c o n y

t e k s t u j e d n o l i c o n y DYREKTOR KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 265/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego zwany dalej MORD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

10. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu należy:

10. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu należy: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budżetową Gminy Miasta Radomia. 1. 2. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 5 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 5 lutego 2015 r. BURMISTRZ Miasta Sulejówek woj. mazowiecki^ ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr BBM.0050.156.2013 Burmistrza Miasta Sulejówek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Bartosz Bałabuch Specjalista Departament Infrastruktury i Środowiska 1 Ministerstwo Środowiska NOMINACJA Funkcja MAO dla projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Załącznik do Uchwały Nr 0150/XXIV/528/08 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2008 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH (tekst jednolity) Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 288/13 Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1 TYTUŁ PROCEDURY STRUKTURA ORGANIZACYJNA, PODZIAŁ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI, SCHEMAT PODEJMOWANIA DECYZJI W RAMACH PROJEKTU

PROCEDURA NR 1 TYTUŁ PROCEDURY STRUKTURA ORGANIZACYJNA, PODZIAŁ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI, SCHEMAT PODEJMOWANIA DECYZJI W RAMACH PROJEKTU PROCEDURA NR 1 TYTUŁ PROCEDURY STRUKTURA ORGANIZACYJNA, PODZIAŁ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI, SCHEMAT PODEJMOWANIA DECYZJI W RAMACH PROJEKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 35/2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Załącznik Nr 8 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Symbole

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu LGD Puszcza Białowieska nr 2/01/2009 z dn. 22 stycznia 2009 r. OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Za obsługę poszczególnych

Bardziej szczegółowo

P eze z ntacja usług firmy Vattax

P eze z ntacja usług firmy Vattax Prezentacja usług firmy Vattax O nas Grupa księgowa Vattax od ponad 15 lat świadczy kompleksową obsługę w obszarze księgowości oraz doradztwa podatkowego, a takŝe aktywnie współpracuje przy tworzeniu optymalnych

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 02/2014 Prezesa Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o. z dnia 16.01.2014 r. Uchwała nr 01/2014 Rady Nadzorczej ZZO Stargard Sp. z o.o. z dnia 28.01.2014 r. I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 10/IV/2007. w sprawie ustalenia kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 10/IV/2007. w sprawie ustalenia kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 10/IV/2007 z 16.04.2007 ZAKRES KOMPETENCJII II OBOWIIĄZKÓW POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Doradzttwa Gospodarczego DGA S..A.. w zakresiie prowadzeniia spraw Spółłkii

Bardziej szczegółowo