REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia r.

2 SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe informacje o Spółce 3 III. Zarządzanie Spółką i obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska 4 Prezes Zarządu 4 Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji 5 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy 6 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) 7 Osoby zajmujące stanowiska kierownicze 8 IV. Oświadczenia woli, uprawnienia do podpisywania pism 8 V. Obieg informacji w Spółce oraz zasady współpracy wewnętrznej 9 VI. Zasady współpracy z otoczeniem Spółki 10 VII. Cele i zadania jednostek i komórek organizacyjnych Spółki 10 Radca Prawny 10 Dział Organizacji i Nadzoru, Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ 10 Inspektor ds. OC 13 ABI 13 Dział Kadr i Płac 13 Inspektor BHP i PpoŜ. 14 Laboratorium 15 ZWiK 15 ZOM 17 Administracja Cmentarza Komunalnego 18 Dział Techniczno-Inwestycyjny 18 Dział Księgowości 20 BOK 22 Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 23 JRP 24 ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Schemat organizacyjny MPGK sp. z o.o. w Chełmie 29 Załącznik Nr 2 Schemat organizacyjny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 30 Załącznik Nr 3 Schemat organizacyjny Zakładu Oczyszczania Miasta 31 Załącznik Nr 4 Schemat organizacyjny Cmentarza Komunalnego 32 Załącznik Nr 5 Schemat organizacyjny Laboratorium MPGK sp. z o.o. w Chełmie 33 Załącznik Nr 6 - Schemat organizacyjny Działu Jednostki Realizującej Projekt 34 Strona 2

3 I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy określa organy Spółki, zasady zarządzania Spółką, obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska, zasady składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz uprawnienia do podpisywania korespondencji, obieg informacji, zasady współpracy z otoczeniem oraz współpracy wewnętrznej, cele i zadania jednostek i komórek organizacyjnych, strukturę organizacyjną. 2 Ilekroć w postanowieniach Regulaminu jest mowa o: Organach Spółki Jednostkach organizacyjnych Komórkach organizacyjnych Otoczeniu Osobach zajmujących kierownicze stanowiska rozumie się przez to Zgromadzenie Wspólników, Radę Nadzorczą, Zarząd, rozumie się przez to wyodrębniony zespół składników materialnych przeznaczonych do prowadzenia części działalności gospodarczej Spółki, rozumie się przez to części Spółki lub jednostek organizacyjnych wyodrębnione pod względem wykonywanych zadań. W szczególności: biuro, wydział, dział, sekcja, samodzielne stanowisko pracy, rozumie się przez to podmioty zewnętrzne spełniające róŝne role i powiązane ze Spółką w dających się zdefiniować relacjach, rozumie się przez to pracowników Spółki, którym powierzono kierowanie i nadzorowanie nad podporządkowanymi pracownikami, 3 Załączniki do Regulaminu stanowią jego nierozłączną część. II. Podstawowe informacje o Spółce 4 Status prawny Spółki 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej Spółką, jest podmiotem wyposaŝonym w osobowość prawną, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS Nr Sądu Rejonowego w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 2. Siedzibą Spółki jest miasto Chełm. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze uŝyteczności publicznej. 4. Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności: 1) pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, 2) odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, 3) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 4) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych, 5) wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, 6) budownictwo ogólne i inŝynieria lądowa, 7) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 8) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską, 9) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych, 10) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne. Strona 3

4 5. Organy Spółki 1. Zgromadzenie Wspólników Spółki jest najwyŝszym organem Spółki podejmującym uchwały w najistotniejszych sprawach Spółki. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa w szczególności Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych, ustawa o gospodarce komunalnej. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Chełm. 2. Rada Nadzorcza Spółki jest stałym organem nadzoru i kontroli w Spółce powoływanym przez Zgromadzenie Wspólników. Rada wykonuje swoje czynności kolektywnie, moŝe jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonania określonych czynności nadzorczych. Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej określają w szczególności Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych i Regulamin pracy Rady Nadzorczej. 3. Zarząd Spółki jest organem upowaŝnionym do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania, powoływanym przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. Uprawnienia Zarządu określa Umowa Spółki, Kodeks spółek handlowych oraz Regulamin pracy Zarządu. Zarząd jest odpowiedzialny za całokształt działalności Spółki. III. Zarządzanie Spółką i obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska 6 Zarządzający oraz stanowiska kierownicze w Spółce: Zarządzający: 1 Prezes Zarządu PZ MA Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer) Stanowiska kierownicze 1 Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji DT 2 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy DE 3 Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji TW 4 Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta TO 5 Kierownik Laboratorium MPGK Sp. z o.o. w Chełmie ZL 6 Kierownik Biura Obsługi Klienta ZA 7 Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru ZO 8 Kierownik Działu Techniczno Inwestycyjnego TI 9 Kierownik Działu Księgowości EK 10 Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów ZZ 11 Kierownik Działu Kadr i Płac ZK 12 Kierownik Cmentarza Komunalnego ZC 13 Kierownik Jednostki Realizującej Projekt JRP 14 Radca Prawny ZR 15 Inspektor ds. BHP i PpoŜ. ZB 16 Inspektor ds. Obrony Cywilnej ZN 17 Administrator Bezpieczeństwa Informacji ABI 18 Pełnomocnik Prezesa ds. ZSZ ZS 7 1. Prezes Zarządu zarządza i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki. 2. W okresach nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go umocowany na piśmie zastępca dyrektora. 3. Do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu naleŝą następujące sprawy: Strona 4

5 1) podpisywanie pism i zamówień do strategicznych odbiorców usług Spółki oraz w sprawach szczególnej wagi, 2) współpraca z organami administracji publicznej, 3) rozstrzyganie w sprawach skarg, wniosków i krytyki prasowej, 4) korespondencja z mediami publicznymi, 5) zatwierdzanie materiałów przedkładanych Radzie Nadzorczej i/lub Zgromadzeniu Wspólników, 6) określanie polityki kadrowej i płacowej oraz podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach pracowniczych, 7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, nagradzanie pracowników, decydowanie o karach porządkowych, 8) programowanie działań zapewniających ochronę informacji niejawnych, danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, 9) zatwierdzanie planów kontroli, zlecanie kontroli doraźnych oraz akceptowanie wniosków pokontrolnych w zakresie kontroli wewnętrznej, 10) podejmowanie uchwał, wydawanie regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych, 11) ustalanie polityki Spółki w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, 12) kształtowania wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa uŝyteczności publicznej, 13) ustanawianie pełnomocników Zarządu. 4. Prezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi Spółki: 1) Zastępcą Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji, 2) Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomicznych Głównym Księgowym, 3) Działem Organizacji i Nadzoru, 4) Pełnomocnikiem Prezesa ds. ZSZ, 5) Inspektorem ds. Obrony Cywilnej, 6) Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, 7) Radcą Prawnym, 8) Inspektorem ds. BHP i PpoŜ., 9) Działem Kadr i Płac, 10) Laboratorium MPGK Sp. z o.o. w Chełmie, 11) Biurem Obsługi Klienta, 12) Cmentarzem Komunalnym, 13) Działem Zamówień Publicznych i Zakupów, 14) Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (MAO) Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji nadzoruje i koordynuje całokształt procesów związanych z techniczną stroną realizowanych przedsięwzięć. Koordynuje przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi sprzętu i technologii wykorzystywanych w firmie. Planuje inwestycje oraz organizuje ich przebieg i nadzór. 2. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji naleŝy w szczególności: 1) organizowanie efektywnego funkcjonowania zakładów Spółki, 2) sterowanie planowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji, 3) zapewnienie stosowania przepisów prawa regulujących procesy inwestycyjne, 4) organizowanie nadzoru inwestorskiego, 5) planowanie i wdraŝanie rozwoju technicznego w Spółce, 6) planowanie i organizowanie procesu inwestycyjnego, 7) nadzorowanie zamówień publicznych w zakresie inwestycji i remontów, 8) zarządzanie ochroną środowiska, Strona 5

6 9) zarządzanie nośnikami energii, 10) zapewnienie rentowności podległych jednostek i komórek organizacyjnych. 3. Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji sprawuje nadzór nad następującymi jednostkami organizacyjnymi Spółki: 1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 2) Zakładem Oczyszczania Miasta 3) Działem Techniczno Inwestycyjnym 9 1. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy sprawuje nadzór nad realizacją przepisów ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych, ordynacji podatkowej oraz wewnętrznych regulaminów przyjętych w Spółce. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny Księgowy sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Księgowości. 2. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych Głównego Księgowego naleŝy: 1) opracowywanie polityki rachunkowości Spółki, 2) nadzorowanie rachunkowości Spółki, 3) wykonywanie dyspozycji środkami pienięŝnymi, 4) analiza wykorzystania środków pienięŝnych, 5) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: a. wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b. wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 6) opracowywanie rocznego projektu budŝetu, w tym budŝetu zadaniowego przy współpracy z komórkami organizacyjnymi i nadzór nad planową realizacją, 7) opracowywanie instrukcji regulujących gospodarkę finansową i rachunkowość, 8) przedkładanie informacji o realizacji budŝetu Spółki, w tym budŝetu zadaniowego, 9) nadzór nad prawidłowością załatwiania całości spraw bankowych, 10) opracowywanie harmonogramów dochodów i wydatków, 11) sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych, 12) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 13) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem list płac oraz prawidłowością naliczania ZFŚS, 14) nadzór nad sporządzaniem miesięcznych rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym, 15) nadzór nad egzekucjami naleŝności, 16) przeprowadzanie okresowych analiz kosztów funkcjonowania Spółki oraz przedkładanie informacji w tym zakresie, 17) wnioskowanie do Prezesa Zarządu o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej, 18) zapewnienie ochrony danych osobowych przez podległe słuŝby finansowoksięgowe, 19) wnioskowanie w sprawach zatrudniania, wynagradzania, awansowania, nagradzania, odznaczania i karania oraz w sprawie zakresów obowiązków słuŝbowych podległych pracowników, 20) oraz wszystkie inne obowiązki wynikające z przepisów prawa, a takŝe zakres odpowiedzialności związanej z realizowanymi zadaniami. Strona 6

7 10 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Jednostka Realizująca Projekt, a w szczególności: 1. Jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji. 2. Jest odpowiedzialny za przestrzeganie instrukcji i procedur wdraŝania i realizacji projektu oraz postanowień umowy o dofinansowanie. 3. Jest odpowiedzialny za zapewnienie wymaganej sprawozdawczości finansowej i rzeczowej projektu oraz przygotowanie odpowiednich harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie realizacji projektu. 4. Jest odpowiedzialny za zatwierdzanie, poświadczanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektu. 5. Odpowiada za działania podległych mu jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji projektu. 6. Sprawuje nadzór nad pracami prowadzonymi przez podmiot pełniący funkcję InŜyniera Kontraktu. 7. Odpowiada za przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych a przede wszystkim za przygotowanie i publikację ogłoszenia, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym kryteriów oceny ofert. 8. Jest odpowiedzialny z a poprawność i kompletność umów z wykonawcą, które opatruje swoją parafą. 9. Bierze udział w pracach komisji przetargowej oraz podpisuje umowy z wykonawcami w ramach projektu. 10. Jest odpowiedzialny za otworzenie przez beneficjenta rachunku bankowego projektu. 11. Podpisuje wniosek beneficjenta o przekazanie środków (wniosek o zaliczkę, wniosek o płatność pośrednią lub końcową) wraz ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi załączniki do wniosków. 12. Jest odpowiedzialny za prowadzenie wymaganej sprawozdawczości finansowej projektu, terminowej realizacji płatności, zapewnienia ciągłości finansowania projektu oraz za zapewnienie kontroli finansowej całego projektu przez niezaleŝną firmę audytorską w cyklach rocznych, po zakończeniu kaŝdego roku obrachunkowego. 13. Uzgadnia zmiany w kontraktach, harmonogramach rzeczowo finansowych, planach płatności. 14. Monitoruje rzeczowy i finansowy postęp w realizacji projektu oraz zgodność realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w decyzji o dofinansowaniu, umowie o dofinansowanie oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 15. W okresie co najmniej raz na trzy miesiące sporządza, podpisuje i przekazuje do Instytucji WdraŜającej wniosek o płatność, z rozbudowaną częścią sprawozdawczą, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym dołączonym do zatwierdzonej umowy o dofinansowaniu, biorąc pod uwagę datę podpisania umowy. Brak poniesionych wydatków nie zwalnia beneficjenta z wypełnienia wniosku o płatność, w szczególności części dotyczącej postępu rzeczowego. Beneficjent jest zobowiązany takŝe do przekazania raportów z osiągniętych efektów w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. 16. Jest odpowiedzialny za podejmowanie działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji umów oraz za wyjaśnianie niezgodności. 17. Opiniuje wnioski i protokoły zmian, prac dodatkowych i nieprzewidzianych. 18. Zgłasza Jednostce Realizującej Projekt propozycje działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji umów. Strona 7

8 11 1. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, z zastrzeŝeniem przypadków określonych w odrębnych przepisach. 2. Do obowiązków osób zajmujących stanowiska kierownicze naleŝy w szczególności: 1) egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy, racjonalnego wykorzystania czasu pracy, przepisów o ochronie tajemnicy słuŝbowej, o ochronie danych osobowych, a takŝe przepisów przeciwpoŝarowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) organizowania pracy podległych pracowników w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, osiąganie przez podległych pracowników wysokiej jakości pracy, 3) przeciwdziałanie mobbingowi oraz kształtowanie i przestrzeganie zasady współŝycia społecznego. 4) dbanie o wizerunek Spółki, 5) opracowywanie zakresów czynności pracowników oraz nadzorowanie pod względem merytorycznym i formalnym projektów pism i opracowań wykonywanych w kierowanym zakresie, 6) doskonalenie metod oraz organizacji pracy, 7) szkolenie pracowników, 8) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki, 9) wnioskowanie w sprawach zatrudnienia, awansowania, nagradzania i wyróŝniania pracowników, dokonywanie okresowych ocen ich pracy, 10) zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy oraz właściwego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników, 11) w zakresie działania, ponosi odpowiedzialność słuŝbową przed Prezesem Zarządu, 12) pracownicy samodzielni są upowaŝnieni do podpisywania wewnętrznych pism dotyczących zakresu działania swoich komórek organizacyjnych. IV. Oświadczenia woli, uprawnienia do podpisywania pism Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upowaŝniony jest Prezes Zarządu albo dwóch prokurentów łącznie, a w przypadku powołania Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Prezes Zarządu moŝe upowaŝnić pracowników Spółki lub inne osoby do dokonywania określonych czynności prawnych w jej imieniu (pełnomocnictwo szczególne) lub czynności procesowych. Pełnomocnictwo pod rygorem niewaŝności winno być udzielone na piśmie i w sposób nie budzący wątpliwości wskazywać zakres umocowania oraz osobę, której zostało udzielone. 13 W stosunkach wewnętrznych prokurentów obowiązują następujące ograniczenia: 1. Umocowanie do zaciągania zobowiązań do wysokości odpowiadającej równowartości (sto trzydzieści siedem tysięcy) EURO, 2. Przekroczenie powyŝszej granicy wymaga upowaŝnienia w postaci uchwały Zarządu, 3. Uznanie bądź zrzeczenie się roszczenia do wysokości zł, po zasięgnięciu opinii Radcy Prawnego. 14 Pisma i zamówienia handlowe składane przez Spółkę podpisują osoby wskazane w 13 ust. 1 z zachowaniem formy określonej w art Kodeksu spółek handlowych. Strona 8

9 15 1. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze, w zakresie posiadanych uprawnień: 1) podpisują opracowane materiały i pisma kierowane do adresatów wewnątrz Spółki, 2) podpisują pisma kierowane do adresatów zewnętrznych w zakresie udzielonych uprawnień przez Prezesa Zarządu, 3) parafują pisma przygotowane do podpisu przez Prezesa Zarządu lub Zastępców Dyrektora, 4) działają w imieniu Spółki w zakresie posiadanych pełnomocnictw. 2. Pozostali pracownicy Spółki: 1) podpisują pisma wewnętrzne, w ramach indywidualnych zakresów obowiązków lub upowaŝnienia udzielonego przez przełoŝonego, 2) parafują opracowane przez siebie dokumenty, 3. W czasie nieobecności pracownika upowaŝnionego do podpisania pisma, czynności te wykonuje pracownik go zastępujący. Pracownik korzystający z tego uprawnienia uŝywa formuły z upowaŝnienia. 16 Obowiązek zasięgnięcia opinii Radcy Prawnego przed przedłoŝeniem dokumentu do podpisu stosuje się do dokumentów: 1. Umów, porozumień i innych dokumentów mających moc prawną, 2. Aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie spółki, 3. Dokumentów w zakresie stosowania Kodeksu pracy i wynikających ze stosunku pracy, 4. Interpretacji przepisów i opinii prawnych na zadany temat, 5. Innych, ustalonych przez Prezesa Zarządu. V. Obieg informacji w Spółce oraz zasady współpracy wewnętrznej 17 Celem zapewnienia skutecznego przekazywania informacji wewnątrz Spółki stosuje się zasady niŝej określone: 1. Wzajemne informowanie odbywa się podczas narad i spotkań roboczych. 2. KaŜdy pracownik ma prawo kontaktu ze wszystkimi osobami pełniącymi kierownicze funkcje. 3. Obieg dokumentów odbywa się za pomocą aplikacji KOM-BOK. 4. Dokumenty przechowuje się w archiwum zakładowym. 5. Proces wymiany informacji obejmuje komunikację pionową i komunikację poziomą. 6. Komunikacja pionowa polega na przekazywaniu informacji w górę i w dół Spółki wzdłuŝ linii podporządkowania i polega na: 1) przekazywaniu wiadomości od podwładnych do zwierzchników bezpośrednich przełoŝonych (komunikacja w górę), 2) przekazywaniu wiadomości po szczeblach hierarchii od przełoŝonego do podwładnych (komunikacja w dół). 7. Komunikacja pozioma polega na przepływie wiadomości między osobami zatrudnionymi w tej samej jednostce/komórce organizacyjnej zajmujące równorzędne stanowiska lub między osobami z róŝnych jednostek/komórek organizacyjnych. 8. Przy wykonywaniu powierzonych zadań kaŝda jednostka i komórka organizacyjna jest uprawniona zasięgać informacji od innych jednostek/komórek organizacyjnych. 9. Dla sprawnego przeprowadzenia zadań wymagających współpracy kilku jednostek/komórek organizacyjnych mogą być powołane zespoły zadaniowe. 10. Obieg informacji będących źródłem księgowania (dokumentów księgowych) odbywa się w sposób zgodny z przyjętymi w Spółce zasadami rachunkowości. Strona 9

10 11. Za dotrzymanie terminów załatwiania spraw odpowiedzialne są osoby, do których dana sprawa (wiadomość) została bezpośrednio skierowana. Kontrolę sprawują kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych. VI. Zasady współpracy z otoczeniem Spółki Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych reprezentują Spółkę w zakresie spraw pozostających w bezpośrednim nadzorze wobec władz, instytucji i organizacji. 2. Współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzi Prezes Zarządu lub osoby przez niego upowaŝnione. 3. Współpracę ze środkami masowego przekazu prowadzi osoba upowaŝniona przez Prezesa Zarządu. 4. Współpraca z otoczeniem obejmuje okoliczności i osoby pozostające w związkach ze Spółką, a w szczególności: 1) klienci i dostawcy Spółki, 2) administracja publiczna i samorządy, 3) inne organy administracji publicznej, w szczególności regulujące działalność gospodarczą Spółki. 5. We współpracy z klientami Spółka kieruje się celem, dla którego została powołana uŝyteczność publiczna. 6. W przypadku podejmowanych zadań poza sferą uŝyteczności publicznej podstawę współpracy stanowią wynegocjowane umowy. 7. W kaŝdym wypadku Spółka dąŝy do zapewnienia moŝliwie najwyŝszego poziomu świadczonych usług. 8. Współpraca z dostawcami Spółki opiera się na zasadach: 1) rzetelności i przejrzystości w obrocie, 2) terminowości regulowania zobowiązań, 3) przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, 4) stosowania zasad zamówień publicznych, 5) dopełnienia wymogów jakości świadczonych na rzecz Spółki robót budowlanych, wyrobów i usług według przyjętych w Spółce standardów. 9. We współpracy z Miastem Chełm obowiązują zasady określone w odpowiednich przepisach oraz zasady ładu korporacyjnego. 10. Zasady współpracy z organami administracji publicznej wynikają z odrębnych aktów. VII. Cele i zadania jednostek i komórek organizacyjnych Spółki 19 Radca prawny wykonuje zawód poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) i zasadami etyki zawodowej. 20 Do zadań Działu Organizacji i Nadzoru naleŝy wspomaganie organizowania ram i warunków działania Spółki, poprzez doskonalenie więzi organizacyjnych, zbiorów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz porządkowanie, koordynowanie i harmonizowanie elementów Spółki, aby te wspólnie przyczyniały się do realizacji określonych celów. Kierownik Działu pełni jednocześnie obowiązki Pełnomocnika Prezesa ds. ZSZ wynikające z normy PN-EN ISO-9001 (rozdz Przedstawiciel kierownictwa). 1. W zakresie Pełnomocnika Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (szczegółowe obowiązki zawarte są w przywołanych normach) jest zobowiązany do zapewnienia, Ŝe Strona 10

11 Zintegrowany System Zarządzania został wdroŝony, jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO-9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN- ISO/IEC 27001, PN-EN ISO/IEC a w szczególności: 1) zapewnienie, Ŝe procesy i procedury ZSZ są ustanowione, wdroŝone i utrzymywane w stałej przydatności, adekwatności i skuteczności, 2) prowadzenie przeglądów ZSZ w celu oceny moŝliwości doskonalenia i potrzeby zmian w systemie zarządzania, 3) utrzymanie w aktualności Polityki jakości i celów dotyczących jakości, 4) przedstawianie sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem, 5) zapewnienie upowszechniania w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta, 6) współpraca ze stronami zewnętrznymi w sprawach dotyczących ZSZ. 2. W zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru naleŝy: 1) weryfikacja realizacji ustalonych celów i sposobu ich osiągnięcia oraz ustalanie, jakie są odchylenia rzeczywistej realizacji zadań i celów od realizacji planowanej i ustalanie przyczyn tych odchyleń, 2) doskonalenie funkcjonowania struktury organizacyjnej wraz ze schematem organizacyjnym oraz uściślenie zadań (czynności), odpowiedzialności i uprawnień kaŝdej komórki organizacyjnej, 3) kontrola jakości usług świadczonych przez Spółkę, 4) współdziałanie z Działem Kadr i Płac w zakresie ustalenia zakresów czynności i obowiązków ciąŝących na poszczególnych stanowiskach pracy wraz z zadaniami kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej na stanowiskach kierowniczych, 5) współdziałanie z Działem Księgowości w zakresie określenia odpowiedzialności materialnej, dyscyplinarnej i karnej w odniesieniu do określonych stanowisk, 6) badanie podziału funkcji i wyraźnego oddzielenia czynności: zlecenia, wykonywania, dokumentowania, akceptowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych, 7) badanie opracowania i wdroŝenia regulaminów i instrukcji wewnętrznych oraz sposobu sporządzania, obiegu, kontroli oraz przechowywania dokumentów, 8) kontrola technicznych zabezpieczeń mających na celu ochronę mienia przed dostępem osób niepowołanych, przed uszkodzeniem, zepsuciem, ubytkami materiałów, towarów, wyrobów gotowych i klęskami Ŝywiołowymi, właściwe ogrodzenie terenu, 9) kontrola zabezpieczenia zasobów przed ich utratą w wyniku marnotrawstwa, naduŝyć, złego zarządzania, błędów, oszustw lub innych nieprawidłowości, 10) nadzorowanie przestrzegania prawa, zarządzeń i wytycznych Prezesa Zarządu, 11) gromadzenie i utrzymywanie zbioru wiarygodnych danych oraz ich rzetelne przedstawianie w składanych raportach, 12) opracowywanie rocznego harmonogramu kontroli wewnętrznej, 13) podejmowanie działań naprawczych, zapobiegawczych, korygujących i korekcyjnych wobec wszelkich zakłóceń w działalności Spółki, 1) wdraŝanie zaleceń pokontrolnych własnych i organów kontroli zewnętrznej, 2) nadzór nad likwidacją środków trwałych i innych składników majątkowych, 3. W zakresie organizacji i zarządzania: 1) inicjowanie oraz koordynacja prac w zakresie tworzenia i wdraŝania projektów z dziedziny organizacji i zarządzania, 2) doskonalenie funkcjonowania elementów organizacji Spółki poprzez wewnętrzne audity i przeglądy systemu, procesów i procedur, 3) przygotowywanie harmonogramu dyŝurów w dni wolne od pracy, 4) prowadzenie spraw ubezpieczenia Spółki oraz spraw odszkodowawczych, Strona 11

12 5) udostępnianie informacji publicznej, 6) wykonywanie obowiązków przewidzianych w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym, 7) koordynacja prac związanych z opracowywaniem wewnętrznych aktów prawnych, 8) rozpowszechnianie przepisów prawa w Spółce, 9) nadzór nad sprawozdawczością Spółki, 10) zapewnienie aktualności Regulaminu pracy, układu zbiorowego pracy, regulaminów usług, dokumentacji rejestrowej Spółki, zarządzeń i dokumentacji Zarządu, rejestru udziałów, 11) planowanie i organizowanie posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu i z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, 12) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem przez jednostki organizacyjne Spółki materiałów i informacji na posiedzenie Zarządu, Rady Nadzorczej lub Zgromadzenie Wspólników, 13) opracowywanie materiałów i informacji na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i uchwał podejmowanych przez Zarząd i Radę, 14) koordynowanie wykonania uchwał oraz zaleceń Zarządu i Rady Nadzorczej, 15) załatwianie spraw związanych ze skargami, odwołaniami, interwencjami oraz wnioskami kierowanymi do Zarządu i Rady Nadzorczej, 16) przygotowywanie oraz obsługa organizacyjno techniczna posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, 17) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Spółki, 18) wdraŝanie i nadzór nad wykonaniem uchwał Zgromadzenia Wspólników. 4. W zakresie utrzymania systemów informatycznych: 1) organizowanie pracy, utrzymanie w sprawności i nadzór nad systemami komputerowymi, 2) administrowanie siecią teleinformatyczną, 3) administrowanie serwerami, 4) zarządzanie serwerem pocztowym, 5) dbanie o sprawne funkcjonowanie fizycznej sieci oraz sprzętu sieciowego, a takŝe komputerowego, 6) instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania narzędziowego na stacjach roboczych, 7) interweniowanie w razie wystąpienia problemów związanych z pracą pracowników Spółki w systemach informatycznych, 8) projektowanie i wdraŝanie nowych rozwiązań informatycznych, 9) administrowanie i aktualizacja strony internetowej Spółki, 10) aktualizowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, 11) kontrola legalności oprogramowania, 12) planowanie i zlecanie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania, 13) zapewnienie bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych, ochrony antywirusowej oraz przetwarzania danych osobowych, 14) przechowywanie kopii bezpieczeństwa, 5. W zakresie administracji: 1) prowadzenie archiwum zakładowego, 2) zapewnienie ochrony obiektów i mienia Spółki, 3) planowanie zakupów materiałów biurowych oraz prowadzenie ewidencji ich rozdysponowania, 4) przygotowanie druków ścisłego zarachowania, 5) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w obiektach Spółki, Strona 12

13 6) utrzymanie w aktualności procedur dotyczących obiegu dokumentacji i kontrola ich przestrzegania, 7) prowadzenie sekretariatu, organizowanie przepływu korespondencji, 8) zapewnienie funkcjonowania systemów łączności telefonicznej i telefaksowej, 9) prowadzenie ewidencji pieczęci, 10) dokumentowanie gospodarki środkami ochrony indywidualnej, odzieŝą i obuwiem roboczym, środkami higieny, 11) zabezpieczenie administracyjne narad, uroczystości i innych zgromadzeń, 12) zapewnienie apteczek pierwszej pomocy. 21 Inspektor ds. Obrony Cywilnej wykonuje swoje obowiązki na podstawie zlecenia przez Prezesa Zarządu uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), i zadań obrony cywilnej określonych przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chełm, a w szczególności oraz wynikających z Zarządzenia Nr 17 Wojewody Lubelskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie przygotowań obrony cywilnej w zakresie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę, a w szczególności: 1. Zapewnia aktualność Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. 2. Organizuje szkolenia i ćwiczenia w tym zakresie. 3. Zapewnia aktualność Planu działania Formacji Obrony Cywilnej w Spółce. 4. Organizuje szkolenia i ćwiczenia Formacji. 22 Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) wykonuje swoje obowiązki na podstawie zlecenia przez Prezesa Zarządu uprawnień i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), a w szczególności: 1. Nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w polityce bezpieczeństwa informacji w Spółce. 2. Przeprowadza okresową analizę ryzyka dla poszczególnych systemów informatycznych i zbiorów danych, i na tej podstawie przedstawia Prezesowi Zarządu propozycje w zakresie wyboru środków technicznych i organizacyjnych. 3. Sporządza wykaz zagroŝeń, podatności i szacowanego ryzyka dla poszczególnych systemów i zbiorów danych. 4. Rejestruje incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych oraz przypadków niewłaściwego funkcjonowania systemu oraz wydaje zalecenia zapobiegawcze. 23 Do zadań Działu Kadr i Płac naleŝy zarządzanie zasobami ludzkimi, a w szczególności: 1. Monitorowanie przepisów z zakresu prawa pracy oraz płac. 2. Realizowanie polityki personalnej zgodnie z polityką zatrudnienia ustaloną przez Prezesa Zarządu. 3. Przygotowywanie właściwej liczebnie załogi, o odpowiedniej strukturze wykształcenia, kwalifikacji, dobrze zorientowanej w swoich zadaniach i roli zawodowej. 4. Prowadzenie dokumentacji spraw osobowych pracowników oraz dokumentowanie faktów prawnych wynikających ze stosunku pracy m.in. spraw związanych z zatrudnieniem, Strona 13

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej Regulamin zawiera: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA BYSTRZYCKIEGO CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w Radomiu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budŝetową Gminy Miasta Radomia. 2. UŜyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie

Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/BOJO-F/2009 Dyrektora z dnia 14 grudnia 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Jednostka Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, zwana dalej BOJO jest jednostką

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Załącznik do Uchwały nr 707/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W CZERSKU 1. Regulamin Organizacyjny Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, zwany dalej regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI POD FIRMĄ WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH

TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI POD FIRMĄ WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPÓŁKI POD FIRMĄ WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wodociągi Sp. z o.o. w Głuchołazach, są spółką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU 1 Załącznik do Zarządzenia nr 4/V/2009 Burmistrz Miastka z dnia14 stycznia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Załącznik do Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 19 kwietnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIKOŁOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIKOŁOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIKOŁOWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. 1 Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin organizacyjny, określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Lokalowej, tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B-0151/78/07 Burmistrz Miasta Bierunia z dnia 30 kwietnia 2007 Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji I Postanowienia ogólne. 1. Podstawą prawną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich Załącznik do Zarządzenia Nr Oro.0050.210.2012 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 marca 2012 Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2008 r. pracownicy Biura Kontroli i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk

ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W RZESZOWIE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RZESZOWIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W RZESZOWIE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RZESZOWIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W RZESZOWIE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W RZESZOWIE UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU KOMPAP S.A. W KWIDZYNIE uchwalony przez Zarząd uchwałą z dnia 27 lutego 2008 r.. 1 Zarząd Spółki działając zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, uchwałami Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r.

Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r. Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku 1. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie postanowień: - ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa szczegółową organizację wewnętrzną i tryb pracy Gminnego Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zwanej dalej Filharmonią w Słupsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna

Rozdział I Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Na podstawie 8 ust. 9 Statutu Centrum Sportu i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY W RADOMIU UL. WYŚCIGOWA 16. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY W RADOMIU UL. WYŚCIGOWA 16. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Załącznik do Zarządzenia nr 4585/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 grudnia 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY W RADOMIU UL. WYŚCIGOWA 16. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 381/10/XVIII/2012 z dn. 18.03.2012 roku, znowelizowany Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 81/41/XIX/2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 87/15 z dnia 22.01.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Spis treści: I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY. 1 Zakładem zarządza Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz. 2. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej działają piony:. 1 Pion organizacyjno

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

STATUT. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU Załącznik do Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku STATUT ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Zarząd Dróg Miejskich zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC. Organizacja działu Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 1 /2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR I PŁAC 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz organizację pracy sekcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ORGANIZACYJNYMALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY MALOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego zwany dalej MORD

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE R-17/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie: 1) utworzenia Stanowiska Pracy ds. Wydziałowych Budżetów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 5 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 5 lutego 2015 r. BURMISTRZ Miasta Sulejówek woj. mazowiecki^ ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr BBM.0050.156.2013 Burmistrza Miasta Sulejówek

Bardziej szczegółowo

Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie

Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie Załącznik do uchwały nr XLII/553/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 listopada 2010r. Statut Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo