Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Magdalena Kołodziejczyk Barbara Górka Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr inż. Edyta Jamróz mgr Małgorzata Małek Opracowanie redakcyjne: mgr Magdalena Kołodziejczyk mgr Barbara Górka Konsultacja: mgr inż. Piotr Ziembicki Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[04].Z1.02 Organizowanie działalności hotelarskiej, zawartego w programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Usługi hotelarskie, ich podział i charakterystyka Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wizerunek pracownika branży hotelarskiej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kierunki rozwoju współczesnego hotelarstwa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Systemy zarządzania jakością Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Formy organizacyjno - prawne prowadzenia zakładu hotelarskiego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Organizacja zakładu hotelarskiego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Prawa gościa hotelowego, ochrona mienia w zakładzie hotelarskim Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 67 2

4 1. WPROWADZENIE Zadaniem poradnika jest kształtowanie umiejętności dotyczących standardów wyglądu, postawy, zachowania pracownika zakładu hotelarskiego, specyfiki branży hotelarskiej i organizacji zakładu hotelarskiego. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizację pracy w różnych zakładach hotelarskich, profesjonalne zachowania i wygląd pracownika branży hotelarskiej. Wskazane jest przeprowadzenie analizy, a następnie opracowanie struktur organizacyjnych przykładowych zakładów hotelarskich. W poradniku zamieszczono: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z tym poradnikiem. 3. Materiał nauczania (rozdział 4) umożliwi Ci samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. 4. Pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczeń. Możesz się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do rozdziału Materiały nauczania, wówczas poznasz wymagania wynikające z potrzeb zawodu, a po przyswojeniu wskazanych treści, odpowiadając na te pytania sprawdzisz stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń. 5. Ćwiczenia, które zawierają: wykaz materiałów i środków dydaktycznych potrzebnych do ich realizacji. Ćwiczenia umożliwią Ci nabycie umiejętności praktycznych. 6. Sprawdzian postępów wykonując sprawdzian powinieneś odpowiedzieć na pytanie tak lub nie. Odpowiedzi nie wskazują na luki w Twojej wiedzy, informują Cię również, jakich treści jeszcze dobrze nie poznałeś. Oznacza to także powrót do wiadomości, które nie są dostatecznie opanowane. 7. Sprawdzian osiągnięć wraz z przykładowym zestawem zadań. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Powinieneś zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące organizacji pracy w różnych zakładach, profesjonalne zachowanie i wygląd pracownika branży hotelarskiej. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela o wyjaśnienie i sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Poznanie przez Ciebie treści objętych tą jednostką modułową, będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel posłuży się Zestawem zadań testowych zawierającym różnego rodzaju zadania. Znajdują się one w rozdziale 5, który zawiera też: instrukcję omawiającą tok postępowania podczas przeprowadzania sprawdzianu, przykładową kartę odpowiedzi, w której, w przeznaczonych miejscach wpisz odpowiedzi na pytania. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. 3

5 Moduł 341[04].Z1 Działalność zakładu hotelarskiego 341[04].Z1.01 Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich. 341[04].Z1.02 Organizowanie działalności hotelarskiej. 341[04]. Z1.03 Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. Schemat jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określać podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem, określać rodzaje zakładów hotelarskich, charakteryzować zakład hotelarski, interpretować wymagania kategoryzacyjne obiektów hotelarskich zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych, określać wymagania dotyczące dostosowania obiektów hotelarskich dla gości niepełnosprawnych, zastosować obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, znać zasady etyki zawodowej, znać przepisy prawa dotyczące zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić usługi hotelarskie i usługi typu hotelarskiego, określić cele działalności hotelarskiej, scharakteryzować specyficzne cechy branży hotelarskiej, zaprezentować kierunki rozwoju współczesnego hotelarstwa, określić mierniki usług hotelarskich, przedstawić strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa hotelarskiego, określić zakres pracy działów zakładu hotelarskiego, określić formy organizacyjno prawne zakładów hotelarskich, określić zakres pracy na stanowiskach w zakładzie hotelarskim, okręcić prawa gościa, scharakteryzować profesjonalne zachowanie i wygląd pracownika branży hotelarskiej, scharakteryzować środki ochrony osób i mienia w zakładzie hotelarskim. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Usługi hotelarskie, ich podział i charakterystyka Materiał nauczania Hotelarstwo to działalność usługowa polegająca na świadczeniu odpłatnie gościny przyjezdnym zatrzymującym się czasowo. Usługi hotelarskie zaspokajają potrzeby: wypoczynku, pożywienia, noclegu, higieny, realizacji czynności służbowych, rekreacji, rozrywki, łączności, opieki nad zdrowiem i mieniem oraz świadczy inne drobne usługi na rzecz gościa hotelowego. Definicję usługi hotelarskiej określa Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, miejsc noclegowych, miejsc na ustawienie namiotów, przyczep samochodowych oraz świadczenie usług z tym związanych. Istotę hotelarstwa upatruje się w specyficznej odpłatnej gościnności. Z tak sformułowanej istoty hotelarstwa wynikają cele działalności hotelarskiej zobowiązania hotelu w stosunku do gościa a w szczególności: zapewnienie bezpieczeństwa pobytu, zapewnienie wygody dotrzymania co najmniej deklarowanego standardu obiektu i poziomu oferowanych usług, zapewnienie dobrej atmosfery pobytu, wysokich kwalifikacji zawodowych i poziomu etyczno-moralnego zatrudnionych pracowników. Rodzaj świadczonych usług stosuje się do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących wymagań rodzajowych i kategoryzacyjnych. Jednak współczesny obiekt powinien być elastyczny by przyciągać gości, gdyż są oni coraz bardziej wymagający. Dlatego przedsiębiorstwa nie spełniają tylko minimum opisane w kategoryzacji, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom, samodzielnie kształtując ofertę usług na potrzeby klienta i w miarę własnych możliwości. PODZIAŁ USŁUG HOTELARSKICH Usługi noclegowe i gastronomiczne są podstawowymi usługami oferowanymi przez hotel, im też podporządkowana jest wszelka inna działalność obiektu. Dzieje się tak ze względów ekonomicznych i funkcjonalnych. Usługi te są płatne. Usługi wykraczające poza podstawową działalność hotelu możemy podzielić biorą pod uwagę stopień konieczności skorzystania z nich, na usługi: a) usługi uzupełniające, b) usługi fakultatywne, c) usługi towarzyszące. Usługi uzupełniające (komplementarne) - są nieodłącznie związane z działalnością podstawową, czyli takie z których gość zmuszony jest skorzystać decydując się na pobyt w hotelu np.: budzenie, szatnia, depozyt, przechowalnia bagażu, informacja turystyczna, dostarczanie poczty dla gości. Są to najczęściej usługi bezpłatne, nie jest to jednak ścisłe ponieważ są one często wliczone w ceny usługi podstawowej. 7

9 Usługi fakultatywne - dzięki którym pobyt gościa w hotelu jest bardziej atrakcyjny: basen, sauna, tenis, rozrywka, itp. Korzystanie z nich nie jest konieczne przy zamieszkaniu w hotelu. Świadczenie tych usług może być bezpłatne, wówczas traktujemy je jako zachętę dla klientów do korzystania z usług obiektu lub tez wliczamy je w cenę usługi podstawowej. Można za nie pobierać opłatę. Usługi towarzyszące - jest to odrębny rodzaj działalności, skierowany do gości jak również osób nie będących klientami danego obiektu: kiosk, fryzjer, kosmetyczka, kwiaciarnia, usługi handlowe polegające na sprzedaży wyrobów z własnej produkcji cukierniczej. Usługi dodatkowe mogą być świadczone gościom nie tylko bezpośrednio przez obsługę hotelową (usługi własne), ale też przez wyspecjalizowane osoby lub placówki usługowe (usługi obce). Sprzedaż przez zakład hotelarski usług obcych spełnia wiele funkcji między innymi zapewnia gościom niezbędne usługi, których hotel nie jest w stanie wytworzyć we własnym zakresie ( np. organizowanie imprez turystycznych). Zwiększa się również atrakcyjność hotelu. Usługami obcymi w hotelu jest dostarczanie energii elektrycznej, wody (w tym ciepłej i ogrzewania) oraz usługi telekomunikacyjne. Wpływ zakładu hotelarskiego na poziom świadczenia usług obcych jest ograniczony, część hoteli jest wyposażona w urządzenia, które w razie awarii uniezależniają hotel od tych usług (awaryjny zbiornik wody, agregat prądotwórczy, itp.). Rodzaj usług dodatkowych może być dowolnie kształtowany przez przedsiębiorstwa hotelarskie, ale musi uwzględniać ich rodzaj zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie z 19 sierpnia 2004 r. ( DzU nr 188, poz z 2004 r.). W związku z powyższym usługi dodatkowe mogą być: a) obowiązkowe (obligatoryjne) wynikające z wymogów kategoryzacyjnych, b) dobrowolne podejmowane dla wygody gości i renomy zakładu. Wacław Kwiatkowski wymienia 12 grup usług według rodzaju, charakteru i miejsca realizacji w hotelu. W grupie pierwszej wynajem pokoi łączy się z informacją pracą recepcji (np. budzenie gości hotelowych), room-servisem oraz z pracą pralni i portierni. W tej grupie wymienia także klimatyzację, telewizory, aparaty radiowe, telefonizację, lodówki zaopatrzone w artykuły spożywcze, napoje itp. Druga grupa obejmuje różnego rodzaju usługi gastronomiczne realizowane w hotelu przez np. restauracje (kuchnie narodowej międzynarodowe), braserie i rotiserie, kawiarnie i cafeterie, bary szybkiej obsługi i automaty, bary aperitif, coctail-bary, snack-bary, winiarnie i piwiarnie. W trzeciej grupie zlokalizowano prowadzenie w zakładach hotelarskich, w określonym zakresie i rodzaju działalności rozrywkowej (zespoły muzyczne, soliści i zespoły lokalne oraz dancingi, kabarety, rewie, a także dyskoteki itp.). Grupa czwarta obejmuje wynajem sal i urządzeń dla organizacji kongresów, konferencji, szkoleń. Z tymi usługami występuje kompleksowa obsługa w postaci: tłumaczenia, radiofonizacji, nagrań na taśmy, protokołowanie, druku wydawnictw oraz wynajmu sprzętu, organizacja wystaw i pokazów mody. Grupa piąta obejmuje wynajem miejsc garażowych i parkingowych, usługi warsztatów naprawczych, myjni, stacji benzynowych, sklepów (punktów) z częściami zamiennymi do samochodów, usługi kierowców, sprzedaż informatorów, map itp. Do grupy szóstej zaliczono świadczenie usług umożliwiających podróżującym wraz z rodziną zapewnienie opieki nad dziećmi oraz atrakcyjne programy turystyczne, rekreacyjne odrębnie dla dzieci i dorosłych. Grupa siódma obejmuje zespół typowych usług, bieżąco realizowanych przez hotel, takich jak: usługi klubu hotelowego, portierów i bagażowych, boyów, przechowywanie bagażu, czyszczenie, pranie, prasowanie, usługi telekomunikacyjne, rezerwacja miejsc hotelowych 8

10 w innych miejscowościach, wynajem samochodów bez kierowcy i z kierowcą wymiana walut, organizowanie w ramach własnych lub za pośrednictwem biur podróży wycieczek lokalnych, transferów, wycieczek krajoznawczych itp., rezerwacja, zakup i doręczanie biletów komunikacyjnych i na imprezy rozrywkowe (teatr, opera, koncerty, rewia, kino) i na imprezy sportowe, udzielanie informacji dotyczących m.in. zabytków historycznych, muzeów, galerii, widowisk, teatrów, lokali nocnych, ruchu komunikacyjnego, usług telekomunikacyjnych i in., doręczanie korespondencji, przesyłek i in. Grupa ósma obejmuje działalność usługową różnych punktów handlowych i usługowych w hotelu: zakładów fryzjersko-kosmetycznych, sklepów z pamiątkami, kiosków z kwiatami, gazetami, papierosami, przyborami kosmetycznymi oraz punktów handlowych z określonym rodzajem towarów i artykułów, a czasem zespół magazynów i sklepów. W dziewiątej grupie autor umieścił usługi o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Należą do nich: baseny w hotelu i na wolnym powietrzu (niekiedy z wodą morską), sauny, sale do uprawiania gimnastyki, tereny do uprawiania sporu (golfa, tenisa, siatkówki, koszykówki) oraz sale gier (ping-pong, brydż, szachy, kręgielnie), zagospodarowane i urządzane plaże (szatnie, leżaki, kosze, parasole, materace) oraz wynajem koni do uprawiania jeździectwa. Grupa dziesiąta obejmuje wynajem sprzętu oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych, takich jak wszelkiego rodzaju sprzęt pływacki (łodzie, żaglówki, motorówki, kajaki i rowery wodne), sprzęt wędkarski oraz sprzęt do sportów górskich, letnich i zimowych. Do grupy jedenastej zaliczono świadczenie usług sanatoryjnych z udziałem przyrodoleczniczych, jak np. usługi służby lekarskiej i urządzenia balneologiczne. W grupie dwunastej mieszczą się takie usługi, organizowane nie tylko dla gości hotelowych, jak galerie malarstwa, wystawy, kasyna gry, konkursy gastronomiczne i pokazy mody. Oprócz działalności podstawowej i usług towarzyszących w hotelach organizowane są usługi pomocnicze jak: produkcja cukiernicza, garmażeryjna, produkcja lodów, wód gazowanych, usługi naprawcze, pralnicze itp. SPECYFICZNE CECHY BRANŻY HOTELARSKIEJ Do specyficznych cech działalności hotelarskiej na poziomie przedsiębiorstwa hotelowego należy zaliczyć: Względnie stały potencjał - hotele mają pewien niezmienny w krótkim okresie zasób pokoi do wynajęcia. Kapitałochłonność hotele wymagają zaangażowania bardzo poważnych środków, przy czym znaczna ich część unieruchomiona jest w zakupionym gruncie i wzniesionych budynkach. Kwoty te bywają jeszcze zwiększone przez wybór atrakcyjnej lokalizacji. Pracochłonność usługi hotelarskie ze swej istoty wymagają wykonywania pracy raczej przez istoty ludzkie niż automaty. Komplementarność wzajemne uzupełnianie się usług Wahania popytu hotele doświadczają znacznych wahań popytu nie tylko w skali roku, ale także w skali tygodnia. Wymaga to od nich innowacyjnego podejścia do marketingu i planowania zysku. Nietrwałość produktów nie sprzedany nocleg hotelowy stanowi nieodwracalną stratę pewnego dochodu. Natychmiastowość usług czyli ciągła gotowość do natychmiastowego świadczenia usług. Produkcja i konsumpcja w hotelach niejednokrotnie pokrywają się ze sobą z większości usług świadczonych przez hotel goście korzystają w miejscu ich świadczenia, w trakcie wytwarzania usługi. Podstawowe znaczenie lokalizacji. Specyficzna struktura kosztów, wysoki udział kosztów stałych wymuszających poświęcenie uwagi przede wszystkim stronie dochodowej działalności. 9

11 USŁUGI TYPU HOTELARSKIEGO Transport kolejowy: Tradycyjnie w Polsce, kolej jest najpopularniejszym środkiem transportu masowego na średnie i dalekie odległości. Obecnie w związku z niską rentownością na krótkich trasach podmiejskich wiele połączeń zostało zawieszonych lub znacznie zredukowanych i znacznym stopniu przejętych przez małych przewoźników lokalnych. Na dłuższych trasach, z uwagi na możliwości pokonywania dużych odległości z dużą prędkością niezależną od korków, komplikacji powszechnych w ruchu drogowym, kolej ze swoimi możliwościami przewozowymi nie ma sobie równych. Komfort podróżowania Dla komfortu podróżnych dostępne są na większości trasach dalekobieżnych: wagony sypialne wagony z miejscami do leżenia (couchettes) wagony restauracyjne wagony biznesowe możliwość przewozu rowerów i innych ponadwymiarowych bagaży W wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia WARS zapewnia: przygotowanie miejsc sypialnych i do leżenia w wagonach komunikacji krajowej i międzynarodowej: w pociągach stałego kursowania, uruchamianych sezonowo, włączonych do pociągu na zamówienie, obsługę pasażerów w czasie podróży. Na pokładzie wagonu sypialnego (z miejscami do leżenia) serwis świadczy konduktor WARS-u. Przez cały czas podróży konduktor sprawuje opiekę, udziela informacji i niezbędnej pomocy związanych z przejazdem wagonem. W wagonach sypialnych komunikacji krajowej zestaw toaletowy, napoje gorące i orzeźwiające jak też słodkie i słone przekąski są do nabycia u konduktora WARS-u. Konduktor Wars-u jest do dyspozycji PT Podróżnych w wagonie przez cały czas podróży: pomoże przy: wsiadaniu do wagonu, wniesieniu bagażu i umieszczeniu go na półkach w przedziale, składaniu (rozłożeniu) i ścieleniu leżanki, ustawieniu drabinki (do zajęcia środkowej i górnej leżanki), udzieli informacji związanych z podróżą, obudzi o żądanej porze (nie później niż 30 minut przed stacją wysiadania), poda poczęstunek ( w wagonach komunikacji międzynarodowej, stosownie do kategorii zajmowanego miejsca), zrealizuje zamówienie na napoje gorące, chłodzące, słodycze, przechowa bilety i dokumenty uprawniające do przejazdu przekazane mu na czas podróży (i zwróci je przed opuszczeniem wagonu przez podróżnego), pomoże przy wysiadaniu z wagonu i wyniesieniu bagażu. Kategorie miejsc w wagonach sypialnych W wagonach sypialnych są następujące kategorie miejsc: single - jedno miejsce do spania w przedziale, double - dwa miejsca do spania w przedziale, touriste - trzy miejsca do spania w przedziale. 10

12 W każdym przedziale (kategorii single, double, touriste) znajdują się: miejsce(a) do spania, umywalka, wisząca szafka z lustremi gniazdkiem do golarki, wieszaki na ubrania, półki na bagaż. ogólnodostępne WC jest usytuowane przy obu przedsionkach wagonu. Miejsce do spania w wagonie sypialnym to leżanka wyposażona w : prześcieradło przykrywające leżankę, kołdrę lub koc w bawełnianej poszwie, poduszkę w poszewce. W wagonach sypialnych kursujących w pociągu EuroNight Jan Kiepura relacji Warszawa- Frankfurt/M-Warszawa, Chopin relacji Warszawa-Wiedeń-Warszawa i w pociągu Józef Chełmoński relacji Kraków-Kijów-Kraków, ponadto są do dyspozycji podróżnych: single lux - klimatyzowany przedział z jednym miejscem do spania, wyposażony jest w: telewizor z wyświetlaczem LCD i odtwarzacz DVD, umywalkę, prysznic, WC, double lux - klimatyzowany przedział z dwoma miejscami do spania, wyposażony tak jak przedział kategorii single lux. Dolne miejsce do spania można złożyć i zastąpić fotelami do siedzenia. Kategorie miejsc w kuszetach W wagonach z miejscami do leżenia (kuszetach) są: przedziały 4-miejscowe, w których przygotowane są do leżenia 4 leżanki, przedziały 6-miejscowe, z miejscami do leżenia dla 6 osób. W przedziałach są: miejsca do leżenia - leżanki, wieszaki na ubrania, półki na bagaż. umywalnia i WC są ogólnodostępne, usytuowane przy przedsionkach wagonu. Miejsce do leżenia (w wagonach z obsługą konduktorską WARS-u) wyposażone jest w: 2 prześcieradła, z których jedno służy do przykrycia leżanki, a drugie do bezpośredniego przykrycia, koc (2 koce w okresie zimowym), poduszkę w poszewce. Oprócz wagonów sypialnych i z miejscami do leżenia, w transporcie kolejowym możemy spotkać: wagony specjalne (przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych lub przystosowane do podróży biznesmenów), wagony konferencyjne (bezprzedziałowe przystosowane do organizacji konferencji dla 20 do 30 osób), wagony kina, dyskoteki lub przystosowane do organizacji wczasów mobilnych. Transport morski: Jak wynika z najnowszych obliczeń - coraz więcej rodzin postanawia spędzić wakacje na statku. Jak podpowiadają właściciele linii promowych, dzieje się tak głównie z dwóch powodów - obniżki cen oraz urozmaicenia oferty przez touroperatorów. Bardzo popularne stały się ostatnio oferty dla rodzin z małymi dziećmi, dla których organizuje się na statku wiele rozrywek (jak np. w czasie rejsów połączonych ze zwiedzaniem Disneylandu) oraz rejsy "od portu do portu" połączone ze zwiedzaniem. Touroperatorzy zwiększyli również w ubiegłym roku liczbę portów, w których można rozpocząć podróż. Popularnością cieszą się również rejsy tematyczne - np. 11

13 organizowane przez Olivia Cruises rejsy tylko dla kobiet lub rejsy na statkach wyposażonych w pola golfowe - jak np. te organizowane przez Royal Caribbean International. Przez hotelarstwo okrętowe (cruising) rozumiemy świadczone i odpowiednio zorganizowane usługi hotelowe dla osób przebywających na statkach morskich z racji wykonywanego zawodu, obowiązków służbowych lub czasowego przyjazdu w roli pasażera Usługi hotelowe na statkach wykonywane są podobnie, jak w hotelach na lądzie, ale z uwzględnieniem specyfiki okrętowej. Działalność hotelarska na statkach obejmuje trzy główne zakresy: zakwaterowanie wyżywienie inne usługi i świadczenia Układ funkcjonalny części pasażerskiej na statku jest podobny do układu hotelu na lądzie. W układzie tym można wyróżnić: cześć recepcyjną, część noclegową, część żywieniową, część usługową i handlową, część administracyjną i gospodarczą. Część recepcyjna - jest główny miejscem koordynacji pobytu pasażerów na statku, a także często organizatorem ich czasu w trakcie pobytu. Usytuowana jest przy wejściu pasażerów na statek. Część noclegowa - kabiny na statkach dzielą się na zewnętrzne (z oknem lub balkonem) i wewnętrzne (bez okna), najwyższą cene płaci się za apartamenty (składające się z sypialni i salonu). Każdy statek posiada kilka pokładów pasażerskich ceny w tabelach rozpoczynają się od kabin usytuowanych na dolnych pokładach. Wszystkie kabiny (bez względu na usytuowanie na pokładzie) są klimatyzowane, posiadają łazienkę i TV. Część żywieniowa - jest podzielona na dwa segmenty: część konsumpcyjną i część produkcyjną z zapleczem magazynowym. Wyżywienie na statku występuje w formie posiłków wynikających z wykupionych świadczeń w ramach biletu oraz w formie odpłatności usług gastronomicznych. Część usługowo handlowa jest bardzo zróżnicowana, zarówno w zakresie wyposażenia, jak i świadczonych usług. Wynika to z typu jednostki pływającej, a także jej pojemności. W segmencie standardowym poziom współczesnych statków odpowiada poziomowi hoteli czterogwiazdkowych na lądzie i ma tendencje do zbliżania się do pięciu gwiazdek. Do dyspozycji gości pozostają: sale widowiskowe, sale sportowe,, pływalnie, kina, kasyna, ośrodki zabaw dla dzieci i centra odnowy biologicznej. Do tej listy można dodać organizowane podczas rejsu imprezy specjalne np. bal kapitański czy też zwiedzanie portów (3-5 w trakcie tygodniowego rejsu. Armatorzy prześcigają się w oferowaniu atrakcji dla gości i tak w ostatnich latach pojawiły się kabiny z indywidualnymi balkonami, jacuzzi, wodospady, sztuczne ognie na pełnym morzu, bale maskowe, kuchnie egzotyczne, loty helikopterem (statki wyposaża się w lądowiska, centra komputerowe, wystawy (pływających na statku dzieł sztuki), mini golf, kursy nurkowania, występy pasażerów (poszukiwanie talentów w stanowiącym wyposażenie statku studio telewizyjnym), sklepy, korty tenisowe, ściany do wspinania się, a nawet sztuczne lodowiska 12

14 Kabina wewnętrzna Statek Pride of Aloza Restauracja Queens Grill Statek Queen Mary 2 Restauracja Yacht Club Statek Norwegian Crown Crown Club Casino Statek Norwegian Crown Baseny Statek Norwegian Sun Fitness Center Statek Pride of Aloha Rys. 1 Materiały reklamowe Transport lotniczy Pasażerowie, korzystający z transportu lotniczego, mają w koszcie opłaconego biletu zagwarantowaną opiekę w czasie lotu i usługi żywieniowe, których zakres zależy od czasu przelotu i od kategorii świadczeń. Każde towarzystwo lotnicze stara się poprzez wzbogacenie usług, standard wyposażenia samolotu i doskonalenie serwisu pokładowego przyciągnąć coraz więcej pasażerów. Wpływa to na podniesienie jakości i zakresu usług hotelowo gastronomicznych. 13

15 Specyficzne rodzaje zakładów hotelarskich w środkach transportu lądowego, wodnego i lotniczego Rotele dalekobieżne autokary posiadające miejsca sypialne i gastronomiczne. Botele obiekty posiadające urządzenia hotelowe i świadczące usługi na stale zakotwiczonym statku. Aquatele - obiekty posiadające urządzenia hotelowe i świadczące usługi na barkach, motorówkach i innych środkach pływających. Seatele hotele usytuowane na pływających wyspach a przeznaczone dla gości przybywających drogą morską czy też lotniczą. Flaytele - obiekty posiadające urządzenia hotelowe i świadczące usługi w obrębie lotniska. Turystykę na statkach wycieczkowych określa się na zachodzie jednym słowem cruising. W słownictwie polskim brak jak dotychczas odpowiednio zwięzłego wyrażenia, niestety ta forma turystyki nie była u nas nigdy zbyt popularna Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest usługa hotelarska? 2. Jakie są główne cele działalności hotelarskiej? 3. Jakie znasz specyficzne cechy branży hotelarskiej? 4. Według jakich kryteriów można dokonać podziału usług hotelarskich? Dokonaj podziału usług hotelarskich. 5. Co to są usługi komplementarne, fakultatywne i towarzyszące? 6. Na jakiej podstawie następuje wyodrębnienie usług obligatoryjnych w hotelu? 7. Co to są usługi obce w hotelu? 8. Jakie znaczenie dla hotelu mają usługi obce? 9. Jakie znasz rodzaje środków transportowych w których świadczone są usługi noclegowe? 10. Co obejmuje działalność hotelarska na statkach? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Różne potrzeby gościa hotelu są zaspakajane przez poszczególne elementy produktu usługi hotelarskie. Wypisz w tabeli rodzaje usług hotelarskich, które zaspakajają następujące potrzeby gościa: potrzeba zamieszkania, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba posiłku, potrzeba komunikacji, potrzeba pracy, potrzeba rekreacji, potrzeba rozrywki Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) wykonać w tabeli zestawienie potrzeb i usług hotelarskich, 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 4) dokonać oceny ćwiczenia. 14

16 Wyposażenie stanowiska pracy: arkusze papieru A3 flamastry w różnych kolorach, literatura (poz. 12) Ćwiczenie 2 Dokonaj przeglądu stron internetowych, na których hotele oraz inne obiekty hotelarskie prezentują swój produkt, a następnie wykaż zróżnicowanie obiektów, w zakresie świadczenia usług. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) dokonać przeglądu stron internetowych zawierających prezentacji obiektów hotelarskich, 3) wypisać rodzaje świadczonych usług dla poszczególnych obiektów, 4) wykazać zróżnicowanie usług w zależności od rodzaju obiektu, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, materiały piśmiennicze, arkusze papieru A3 Ćwiczenie 3 Przyporządkuj poniżej wymienione usługi do następujących kategorii usług: uzupełniające, fakultatywne, towarzyszące, płatne i bezpłatne: 1. budzenie 2. informacja turystyczna 3. rezerwacja biletów na imprezy kulturalne 4. podawanie posiłków do pokoju 5. przechowalni bagażu 6. pranie bielizny 7. wypożyczenie przedmiotów użytkowych 8. wezwanie taksówki 9. wymiana walut 10. zamawianie rozmów telefonicznych 11. wysyłanie faksów 12. poproszenie o dodatkowy koc 13. udzielenie pierwszej pomocy oraz skorzystanie z apteczki 14. depozyt 15. obsługa bagażowa 16. doręczenie korespondencji Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z charakterystyką usług, 2) przyporządkować usługi do poszczególnych kategorii 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 4) dokonać oceny ćwiczenia. 15

17 Wyposażenie stanowiska pracy: arkusze papieru A3 flamastry w różnych kolorach, Ćwiczenie 4 Dokonaj charakterystyki specyficznych cech branży hotelarskiej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) dokonać charakterystyki specyficznych cech branży hotelarskiej, 3) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 4) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: materiały piśmiennicze, arkusze papieru A3 stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Ćwiczenie 5 Uwzględniając szeroki zakres usług oferowanych gościom na statkach pasażerskich ułóż program tygodniowego rejsu. Do zadania przyjmij własne założenia: trasy rejsu i zestaw świadczeń. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) zaplanować trasę rejsu, 3) wypisać ofertę usług statku pasażerskiego, 4) sporządzić program zagospodarowania czasu wolnego dla pasażerów tygodniowego rejsu, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 6) dokonać oceny ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: materiały piśmiennicze, arkusze papieru A3, literatura 16

18 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) zdefiniować pojęcie usługi hotelarskie? 2) określić usługi hotelarskie i usługi typu hotelarskiego? 3) określić cele działalności hotelarskiej? 4) scharakteryzować specyficzne cechy branży hotelarskiej? 5) dokonać podziału usług hotelarskich wg różnych kryteriów? 6) podać przykłady usług komplementarnych, fakultatywnych i towarzyszących w hotelu? 7) podać przykłady usług obligatoryjnych zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla hoteli 1 * -5 *? 8) omówić usługi hotelarskie świadczone gościom w transporcie kolejowym? 9) omówić usługi hotelarskie świadczone gościom w transporcie morskim? 10) omówić usługi hotelarskie świadczone gościom w transporcie lotniczym? Tak Nie 17

19 4.2 Wizerunek pracownika branży hotelarskiej Materiał nauczania Hotelarstwo jest zawodem ciekawym, ale i trudnym i odpowiedzialnym. Praca w hotelu może przynieść wiele satysfakcji, ale też hotelarstwo wymaga od pracownika wszystkich szczebli predyspozycji zawodowych, wiedzy i umiejętności, jak także wysokiego morale i kultury osobistej. Hotelarstwo to zawód polegający na zorganizowanym udzielaniu gościnności przyjezdnym, a więc zapewnieniu im zakwaterowania, wyżywienia i związanych z tym usług: stworzenie dobrej atmosfery pobytu, zapewnienie wysokiej kultury, poziomu i jakości usług, miłego i bezpiecznego pobytu. Specyficzny charakter zawodu powoduje, że pracownikom hoteli stawia się wysokie wymagania, powinni oni być starannie dobrani i przygotowani do pracy. Należy podkreślić międzynarodowy charakter zawodu hotelarz. To na podstawie stanu i poziomu hoteli cudzoziemcy bardzo często wyrabiają sobie opinię o poziomie życia i kulturze kraju. Dawniej oferowanie komuś gościny było punktem honoru gospodarza. Obecnie ta szlachetna cnota ludzka, która polegała na bezpłatnym przyjmowaniu gościa u siebie, stała się działalnością komercyjną, wynagradzaną. A mimo to gość hotelowy oczekuje czegoś więcej niż tylko zwykłej usługi, do której upoważnia go zapłacona cena. Gość oczekuje kurtuazji, usługi wysokiej jakości, ciepłej atmosfery, która przekonuje go, że jest tu mile widziany i serdecznie przyjmowany. Gość hotelowy oczekuje dobrego przyjęcia, to znaczy czegoś, czego nie można wprost zdefiniować, ponieważ hotelarstwo bazuje na wzajemnym zaufaniu oraz osobistej trosce o gościa. Ranga zawodu wynika z podstawowej prawdy, że to pracownicy zatrudnieni w hotelu decydują o poziomie i kulturze obsługi, atmosferze panującej w hotelu, stosunku do gościa, bezpieczeństwie pobytu i zabezpieczeniu interesów użytkowników. U podstaw dobrego hotelarstwa, na równi ze stanem technicznym budynku i pomieszczeń oraz ich wyposażenia, znajduje się kadra pracownicza, ludzie wykonujący ten zwód. Osoby, które chcą pracować w branży hotelarskiej, oprócz nabytych umiejętności, muszą posiadać pewne predyspozycje psychiczne, fizyczne, ważne w zawodzie hotelarza, takie jak: znajomość form i zwyczajów towarzyskich, cierpliwość, opanowanie, uprzejmość, uczciwość, elokwencja, wysoka kultura osobista, życzliwość, wyrozumiałość, powściągliwość, odpowiedzialność, poczucie obowiązku, zdyscyplinowanie, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji, szybkie podejmowanie decyzji, umiejętność szybkiego rozumowania oraz zwięzłego formułowania wniosków, dobra organizacja pracy i systematyczność, umiejętność prawidłowego wysławiania się, swoboda w zachowaniu i komunikacji, miła aparycja i estetyczny wygląd, zdolność do zapamiętywania nazwisk oraz spostrzegawczość, ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji, znajomość języków obcych, 18

20 odpowiedni dystans wobec gości, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, umiejętność uważnego słuchania, stabilność emocjonalna, zdolność do szybkiej regeneracji sił w sytuacjach stresu, gotowość do udzielania pomocy innym ludziom w rozwiązywaniu ich problemów, umiejętność radzenia sobie z emocjami klientów, poszanowania dóbr materialnych. Hotelarz musi stale pamiętać o własnej godności osobistej i szacunku dla samego siebie. Należy zawsze zachować poczucie taktu w postępowaniu, nie wolno narzucać się gościom, gość nie może poczuć się nagabywany do skorzystania z usług i zobowiązany do rewanżu, np. w formie napiwku. Od pracownika oczekuje się że będzie reprezentował swój hotel. Głównym aspektem noszenia uniformów przez pracowników jest przynależność do pewnej grupy osób obsługujących i bycie widoczną częścią pewnej grupy, w obrębie tej grupy i hotelu. Wygląd zewnętrzny to nie tylko dobrze skrojony uniform, gdyż istnieją pewne kanony wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, które musza być przestrzegane bez względu na okoliczności. Włosy powinny być umyte, uczesane i odpowiednio ostrzyżone, nie mogą zakrywać twarzy, a długi włosy należy przewiązać z tyłu. Mężczyźni powinni być ogoleni, z dobrze utrzymanymi brodami i wąsami. Ozdoby powinny być skromne, a makijaż dyskretny. Szczególnie dbać należy o czystą cerę i stan skóry na twarzy. Dłonie powinny być czyste, a paznokcie dobrze utrzymane. Jakikolwiek przykry zapach będzie nie przyjemny dla gości i kolegów z pracy. Należy się często kapać i unikać mocnych perfum. Sylwetka wzorowego hotelarza Cechy fizyczne 1. Dobra kondycja fizyczna, odporność na zmęczenie, brak snu, nieregularność posiłków, pracę w warunkach ciągłego ruchu i hałasu. 2. Dobra prezencja, higiena osobista, estetyka ubioru, umiar w stosowaniu ozdób i makijażu. 3. Umiejętność poruszania się i zachowania, opanowanie mimiki twarzy, gestów, i odruchów, estetyka ruchów i ich ograniczenie do niezbędnego minimum. Cechy psychiczne 1. Kultura osobista i zawodowa: takt, znajomość form i zwyczajów towarzyskich, życzliwość, dyskrecja, opanowanie, powściągliwość, cierpliwość i wyrozumiałość, wysoko rozwinięte poczucie obowiązku, odpowiedzialności, godności osobistej, umiejętność zachowywania właściwego dystansu i postawy służbowej. 2. Dobra pamięć słuchowa i wzrokowa, spostrzegawczość. Szybka orientacja, zaradność i szybkość decyzji, umiejętność logicznego rozumowania i zwięzłego formułowania wniosków, dokładność i rzetelność, zmysł organizacyjny, systematyczność i szybkość w pracy, poszanowanie mienia społecznego i powierzonego przez gości, silna wola, wytrwałość, zdyscyplinowanie, zamiłowanie do stałego podnoszenia kwalifikacji i ogólnego poziomu umysłowego, zdolności językowe. Wiedza i umiejętności 1. Dobra znajomość zagadnień zawodowych. 2. Dobra znajomość co najmniej dwóch języków obcych, pożądana trzech. 3. Umiejętność obsługi sprzętu technicznego. 4. Umiejętność szybkiego posługiwania się materiałami informacyjnymi i udzielania zwięzłej i rzeczowej informacji. Opanowanie pamięciowe możliwie dużego zasobu wiadomości 19

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH:

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH: BAZA NOCLEGOWA!!! KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH: - Hotel - Motel - Pensjonat - Dom wycieczkowy - Schronisko - Schronisko Młodzieżowe - Ośrodek wczasowy - Kemping - Pole Biwakowe -Botel -Roter Hotel

Bardziej szczegółowo

Podklasa ta nie obejmuje:

Podklasa ta nie obejmuje: Załącznik nr 1 Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] (Imię i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA PROGRAM STAŻU SZKOLENIOWEGO DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Symbol cyfrowy 341[04] Spis treści Wprowadzenie I. Założenia programowo-organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz Informacje o produkcie Organizacja pracy w hotelarstwie Cena : 33,33 zł (netto) 35,00 zł (brutto) Nr katalogowy : 0000000652 Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Obsługa Ruchu Turystycznego

Obsługa Ruchu Turystycznego Obsługa Ruchu Turystycznego Teoria i praktyka Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej Redaktor naukowy: Zygmunt Kruczek Wydanie IV zaktualizowane PROKSENIA Kraków 2014 Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu zajęcia praktyczne w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/200.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 rekrea.pl http://www.rekrea.pl AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 Węgry, Budapeszt, baseny termalne, park wodny Aquaworld Ramada. Wczasy 2016 na Węgrzech. Terminn

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Bezpeczeństwo w hotelu KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA OBIEKTÓW HOTELOWYCH I TURYSTYCZNYCH

Bezpeczeństwo w hotelu KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA OBIEKTÓW HOTELOWYCH I TURYSTYCZNYCH Bezpeczeństwo w hotelu KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA OBIEKTÓW HOTELOWYCH I TURYSTYCZNYCH Kompleksowe rozwiązanie problemu bezpieczeństwa w obiekcie hotelowym Właścicielu! Dyrektorze! Czy hotel, za który

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK HOTELARSTWA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim ...... (pieczątka wnioskodawcy: właściciela, (miejscowość, data) przedsiębiorcy zarządzającego lub dzierżawcy*) Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY.

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY. CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY www.city-hotel.pl CITY HOTEL - PRZYWIĄZUJEMY SIĘ DO NASZYCH GOŚCI. City Hotel w Bydgoszczy jest hotelem czterogwiazdkowym. Zarówno osoby podróżujące służbowo jak i turyści

Bardziej szczegółowo

Kempinski Hotel Bahia

Kempinski Hotel Bahia Infolinia 801 080 730 lub +48 32 728 30 30 Poniedziałek - Piątek: 8:00-22:00 Sobota: 8:00-20:00 Niedziela: 12:00-20:00 Kempinski Hotel Bahia Estepona, Hiszpania Carretera De Cadiz Km 159, Playa El Padron,

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/ Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu praktyka zawodowa w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal)

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Dział/ Zagadnienia Liczba godzin Konieczne Podstawowe Wymagania Rozszerzone Dopełniające Wykraczające

Bardziej szczegółowo

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach KURS PILOTA WYCIECZEK OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT Zasady przyjęcia: min. średnie wykształcenie, zainteresowanie podróżami, miła aparycja, dobra kondycja fizyczna i psychiczna,

Bardziej szczegółowo

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo!

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Głównym celem działania Convention Bureau jest spowodowanie wzrostu liczby organizowanych na Dolnym Śląsku spotkań. Wiąże się to ze wzrostem liczby klientów biznesowych, a tym samym rozwojem

Bardziej szczegółowo

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi:

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi: CHCEMY PRZYCIĄGNĄĆ TURYSTÓW DO NASZEGO REGIONU POMÓŻ NAM WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKORZYSTAMY NA TYM WSZYSCY WERSJA ELEKTRONICZNA ANKIETY (edytowalna) do pobrania bezpośrednio pod adresem www.lotmz.org DANE PODMIOTU.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO ORGPH SYLWETKA WZOROWEGO HOTELARZA CECHY FIZYCZNE. dobra kondycja fizyczna. dobra prezencja.

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO ORGPH SYLWETKA WZOROWEGO HOTELARZA CECHY FIZYCZNE. dobra kondycja fizyczna. dobra prezencja. ALMAMER WyŜsza Szkoła Ekonomiczna Wydział Turystyki i Rekreacji ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO ORGPH SYLWETKA WZOROWEGO HOTELARZA Wykład 7 Mgr inŝ. Witold Drogoń dobra kondycja fizyczna CECHY

Bardziej szczegółowo

KROŚNIEŃSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY

KROŚNIEŃSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY KROŚNIEŃSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY BAZA HOTELOWA Hotel Stary Młyn Szklarka Radnica 2, Krosno Odrzańskie Tel. (068) 383 17 78 Fax. (068) 383 17 60 email: starymlyn@home.eu Rodzaje pokoi i ceny: 95 zł pokój

Bardziej szczegółowo

Kurumba Maldives. Link do hotelu na esky.pl. Udogodnienia. 801 420 303 lub +48 32 728 3000. Male, Malediwy. Wyposażenie hotelu

Kurumba Maldives. Link do hotelu na esky.pl. Udogodnienia. 801 420 303 lub +48 32 728 3000. Male, Malediwy. Wyposażenie hotelu Infolinia 801 420 303 lub +48 32 728 3000 Poniedziałek - Piątek: 8:00-22:00 Sobota: 8:00-20:00 Niedziela: 12:00-20:00 Kurumba Maldives Male, Malediwy North Male Atoll, Maldives Link do hotelu na esky.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNUK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH 341[07]

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej BAZA NOCLEGOWA czyli co? Baza noclegowa Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej Organizacji Turystyki i Eurostatu możemy podzielić na prywatne bazy noclegowe, jak

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010

Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Egzamin teoretyczny na uprawnienia pilotów wycieczek część ustna 19.01.2010 Zestaw 1. 1. Straż Graniczna - cofa" autokar z grupą uczestników na granicy Ukraińskiej z powodu - niekulturalnego zachowywania

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO

OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7. Company LOGO OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W SŁUPSKU ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7 LOGO Kierunki nauczania 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 3 lata 2 Kucharz - 3 lata Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE

TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI KLASA I

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

HOTELARSTWO część I. Podstawy Hotelarstwa

HOTELARSTWO część I. Podstawy Hotelarstwa Czesław Witkowski HOTELARSTWO część I. Podstawy Hotelarstwa Wydanie drugie zmienione Wydanie drugie zmienione ALMAMER wydawnictwo Recenzent prof. zw. dr hab. Stanisław W. Pluta Korekta Joanna Warecka Projekt

Bardziej szczegółowo

Equity Point London JULITA JÓŹWIAK - RAJ DLA TURYSTY W SAMYM SERCU LONDYNU

Equity Point London JULITA JÓŹWIAK - RAJ DLA TURYSTY W SAMYM SERCU LONDYNU Equity Point London - RAJ DLA TURYSTY W SAMYM SERCU LONDYNU JULITA JÓŹWIAK Projekt numer: ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Projekt: Staże i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Kierownik ds. Gastronomii

Kierownik ds. Gastronomii Kierownik ds. Gastronomii Kierownik ds. Gastronomii będzie współodpowiedzialny/a za całościowe zarządzanie działem gastronomii (restauracja, bary), zapewnienie wysokiej jakości produktu i usług gastronomicznych,

Bardziej szczegółowo

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek Przygotowano dla: Osoba kontaktowa: Termin obowiązywania oferty: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach Pani Magdalena Biela Pan Lech Marek 09-12.06.2015r. Pokój 1-osobowy ze śniadaniem Pokój 2-osobowy

Bardziej szczegółowo

Konspekt 4. Temat: Służby parterowe i pracownicy recepcji hotelu. Nauczyciel: mgr Ewa Dygoń, Stanisław Kędzierski. Cele lekcji:

Konspekt 4. Temat: Służby parterowe i pracownicy recepcji hotelu. Nauczyciel: mgr Ewa Dygoń, Stanisław Kędzierski. Cele lekcji: Konspekt 4 Temat: Służby parterowe i pracownicy recepcji hotelu. Nauczyciel: mgr Ewa Dygoń, Stanisław Kędzierski Cele lekcji: Kształtowanie u uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Infrastruktura turystyczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP-2-201-ZT-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r.

Opis przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu Ośrodka w terminie 05 12 września 2015 r. ZP/UR/86/2015 Załącznik nr 1.1. do siwz Przetarg nieograniczony na organizację 8 dniowego obozu szkoleniowo integracyjnego w Łazach w Gninie Mielno nad Morzem Bałtyckim dla studentów z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

na zapytanie/os. Pride of America Norwegian Cruise Line Termin: 08 marzec 2013-21 marzec 2013 (ilość dni: 14) Statek: Linia: Cena od:

na zapytanie/os. Pride of America Norwegian Cruise Line Termin: 08 marzec 2013-21 marzec 2013 (ilość dni: 14) Statek: Linia: Cena od: Aloha Hawaje Termin: 08 marzec 2013-21 marzec 2013 (ilość dni: 14) Pride of America Statek: Linia: Cena od: Norwegian Cruise Line na zapytanie/os. Rejs z polskim pilotem! 1 z 5 TRASA REJSU Data Port Wpłynięcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania tak/nie* 3 Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane tak/nie

Wymagania tak/nie* 3 Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane tak/nie załącznik nr 2 do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Radziechowy Wieprz Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa. Wniosek. o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju

Marszałek Województwa. Wniosek. o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju , (miejscowość, data) Wnioskodawca: imię i nazwisko: lub Nazwa: Adres zamieszkania lub siedziba Ulica: Budynek: Lokal: Kod pocztowy: Poczta: Miejscowość: Kod kraju: Numer NIP: Numer KRS:(o ile przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci agencji turystycznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. W aktualnym stanie prawnym dziedzina, która ma być unormowana na mocy rozporządzenia przedstawia się następująco:

Uzasadnienie. W aktualnym stanie prawnym dziedzina, która ma być unormowana na mocy rozporządzenia przedstawia się następująco: Uzasadnienie I. Wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu Wprowadzane zmiany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej w OBIEKCIE HOTELARSKIM w roku akademickim... numer albumu. kierunek studiów. ... ...

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej w OBIEKCIE HOTELARSKIM w roku akademickim... numer albumu. kierunek studiów. ... ... Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Instytut Turystyki i Rekreacji SPRAWOZDANIE z studenckiej praktyki zawodowej w OBIEKCIE HOTELARSKIM w roku akademickim... imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Hotel Minsk **** Hotel Minsk ****

Hotel Minsk **** Hotel Minsk **** Hotel Minsk **** Znajduje się na głównej ulicy miasta al. Niezależności, w samym sercu biznesowego centrum miasta. Przez okna odkrywa się panorama miasta, plac Niezależności i kościół św. Simeony i Aleny.

Bardziej szczegółowo

Usługi w miejscu zakwaterowania i w okolicy (<15 km)

Usługi w miejscu zakwaterowania i w okolicy (<15 km) NORMY OCENY JAKOŚCI Zakwaterowanie na terenach wiejskich Wersja 1.0b - zatwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne EuroGites w 2005 r. Blok 1 Wyposażenie 1.1 Lokalny styl budownictwa z elementami typowymi dla

Bardziej szczegółowo

BIZNES I KONFERENCJE

BIZNES I KONFERENCJE BIZNES I KONFERENCJE Jest takie miejsce... Hotel Senator to doskonale wyposażony obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony zaledwie 80 m od morza, z bogatym zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym. Szeroka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCYJNE e-mail: zajazd@zajazdpiastowski.pl

KONFERENCYJNE e-mail: zajazd@zajazdpiastowski.pl 20 A NI ZE DC IA ŚW DO t la *** Hotel *** Zajazd Piastowski KONFERENCJE w Kazimierzu Dolnym ZAPLECZE KONFERENCYJNE 6 SAL KONFERENCYJNYCH *** SALA A B C D E HALA NAMIOTOWA powierzchnia 296 m2 160 m2 34

Bardziej szczegółowo

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna.

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna. Wczasy na Malcie, Hotel Mellieha Bay****, All Inclusive Symbol oferty: 672/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Mellieha Samolot

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik obsługi turystycznej 341[05]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik obsługi turystycznej 341[05]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 28 Strona 2 z 28 Strona 3 z 28 Strona 4 z 28 Strona 5 z 28 Strona 6 z 28 Strona 7 z 28 Strona 8 z 28 Strona 9 z 28 Strona 10 z 28 Strona 11 z 28 Zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Imperial Apartments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krótkoterminowego wynajmu apartamentów w Warszawie, Sopocie i Gdańsku.

Imperial Apartments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krótkoterminowego wynajmu apartamentów w Warszawie, Sopocie i Gdańsku. O nas Imperial Apartments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krótkoterminowego wynajmu apartamentów w Warszawie, Sopocie i Gdańsku. 8 letnie doświadczenie naszego zespołu w branży HORECA oraz 4 lata

Bardziej szczegółowo

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183 Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki Symbol oferty: 762/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Mauritius

Bardziej szczegółowo

Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Costa Fortuna. Costa Cruises.

Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Costa Fortuna. Costa Cruises. Orientalna Podróż - sprzedane Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Costa Fortuna Statek: Linia: Cena od: Costa Cruises na zapytanie/os. 1 z 6 TRASA REJSU Data Port Wpłynięcie Wypłynięcie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA SYMBOL CYFROWY 341[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować przepisy

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota dofinansowania (zł) 75 609,00 24,1 178 500,00 24,0 26 200,00 22,7 202 700,00 22,0 121 354,47 21,3.

Wnioskowana kwota dofinansowania (zł) 75 609,00 24,1 178 500,00 24,0 26 200,00 22,7 202 700,00 22,0 121 354,47 21,3. Lp. Nr wniosku LGRZZ/.../III/2012 1 10 2 24 3 7 Tytuł operacji Zakup auta do przewozu basenu z natlenieniem do transportu żywych ryb Usługi ziemno-budowlane związane z sektorem rybackim szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33;

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33; THE TREE TRAVEL Pomysł założenia firmy The Tree Travel zrodził się, kiedy Prezes Zarządu Ewa Szyndler, jeszcze w czasach studenckich podróżując, zdobywała doświadczenie i kontakty w branży turystycznej.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny dział recepcji i jego rola w przedsiębiorstwie hotelarskim

Profesjonalny dział recepcji i jego rola w przedsiębiorstwie hotelarskim + Profesjonalny dział recepcji i jego rola w przedsiębiorstwie hotelarskim mgr Sebastian Dudziak Uniwersytet Szczeciński / Royal Park Hotel & SPA sebastian@dudziak.me + Wygląd i funkcje recepcji hotelowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA

Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Technik organizacji usług gastronomicznych 512[03] PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć: określić zakres świadczonych usług przez gastronomię

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY

WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY WYBIERZ MODUŁ SZKOLENIOWY Moduł 1 Historia rozwoju biznesu hotelarskiego Klasyfikacja hoteli (międzynarodowe i polskie standardy) Sieci hotelowe, ich struktura i rodzaje Struktura zarządzania centrali

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

po pierwsze LOKALIZACJA

po pierwsze LOKALIZACJA po pierwsze LOKALIZACJA ul. Gęsia 22a / ul. Podgórska, przy Moście Kotlarskim, nad Wisłą w bezpośrednim sąsiedztwie z: - Dzielnicą Kazimierz, jej zabytkami, kamienicami, świątyniami, muzeami, kawiarniami

Bardziej szczegółowo

Imperial Apartments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krótkoterminowego wynajmu apartamentów w Warszawie, Sopocie i Gdańsku.

Imperial Apartments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krótkoterminowego wynajmu apartamentów w Warszawie, Sopocie i Gdańsku. O nas Imperial Apartments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krótkoterminowego wynajmu apartamentów w Warszawie, Sopocie i Gdańsku. 8 letnie doświadczenie naszego zespołu w branży HORECA oraz 4 lata

Bardziej szczegółowo

POKOJOWA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie

POKOJOWA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie POKOJOWA Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 0-91 42 56 126, 0-91 42 56 128 fax 0-91 42 56 125 e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl Centrum

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 28 Czerwiec 2010 r. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Projektowane zmiany Marcin Górski, adwokat Źródła prawa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SALE KONFERENCYJNE KATOWICE / TYCHY / BYTOM /

SALE KONFERENCYJNE KATOWICE / TYCHY / BYTOM / SALE KONFERENCYJNE KATOWICE / TYCHY / BYTOM / Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę wynajmu sal konferencyjnych w obiektach zlokalizowanych w Katowicach, Tychach oraz Bytomiu. Nasze obiekty

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!!

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! OFERTA DLA SENIORA (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! WYPOCZYNEK Hiszpania str. 2 4 Grecja str. 5 7 Czarnogóra str. 8 Bułgaria str. 9-10 WYPOCZYNEK

Bardziej szczegółowo

Dwór Giemzów. ul. Giemzów 5B, Łódź. Dostępność: całoroczna. Informacje podstawowe

Dwór Giemzów. ul. Giemzów 5B, Łódź.  Dostępność: całoroczna. Informacje podstawowe Dwór Giemzów ul. Giemzów 5B, 95-006 Łódź 42 226 91 03 www.dworgiemzow.pl info@dworgiemzow.pl Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe Ten wyjątkowy XIX wieczny Dwór o charakterze hotelowo- konferencyjnym,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Dz.U.2004.135.1448 zmiany: 2011-04-21 Dz.U.2011.73.393 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. AMADEUS Selling Platform. AMADEUS Selling Platform. Jerzy Berdychowski. Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu.

INFORMATYKA. AMADEUS Selling Platform. AMADEUS Selling Platform. Jerzy Berdychowski. Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu. Jerzy Berdychowski JERZY BERDYCHOWSKI INFORMATYKA INFORMATYKA W W TURYSTYCE I REKREACJI Materiały do zajęć z wykorzystaniem systemu I REKREACJI AMADEUS Selling Platform Materiały do zajęć z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Tworzenie produktu turystycznego dr Agnieszka Pobłocka Uniwersytet Gdański 17 listopada 2015 roku Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obsługa ruchu turystycznego. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obsługa ruchu turystycznego. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Obsługa ruchu turystycznego 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Jacuzzi Original Wellness Hotel

Jacuzzi Original Wellness Hotel Jacuzzi Original Wellness Hotel Światowy Program dla HOTELI HERBEĆ - dystrybucja Jacuzzi w Polsce od 1995 roku 602-33-22-33 Jacuzzi Original Wellness Hotel Oferta zapewnienie wartości dodanej wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA KLASA III, IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA KLASA III, IV TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Materiał nauczania Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 861/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 I. Zagadnienia kierunkowe (obowiązują wszystkich dyplomantów niezależnie od specjalności i trybu studiów) 1. Wymień i scharakteryzuj społeczne cele

Bardziej szczegółowo

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne.

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne. Wypoczynek na Malcie, Hotel Santana****, All inclusive Symbol oferty: 978/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii Projekt WND- POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Ogólne zasady oceniania z zajęć technicznych Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, ocena ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

Technik HOTELARSTWA. Zdobędziesz wiedzę z zakresu: Technik HOTELARSTWA A.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji A.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Zdobędziesz wiedzę z zakresu: rezerwacji usług hotelarskich wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby ... / imię i nazwisko / Szklarska Poręba, dnia...... / adres /...... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIE BĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIE BĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIE BĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI Wydział: REFERAT ORGANIZACYJNY pok. nr 12 Procedura: Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny pomysł na ulokowanie środków finansowych w luksusowe dobra.

Bezpieczny pomysł na ulokowanie środków finansowych w luksusowe dobra. 2014 Bezpieczny pomysł na ulokowanie środków finansowych w luksusowe dobra. STRUKTURA PRODUKTU Zakup apartamentu hotelowego i części powierzchni wspólnej. Podpisanie długoterminowej umowy najmu z operatorem

Bardziej szczegółowo

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33;

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33; THE TREE TRAVEL Pomysł założenia The Tree Travel zrodził się, kiedy Prezes Zarządu Ewa Szyndler, jeszcze w czasach studenckich podróżując, zdobywała doświadczenie i kontakty w branży turystycznej. Swoje

Bardziej szczegółowo