Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II"

Transkrypt

1 Vademecum Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I (Organizacje eksporterów, izby handlowe, federacje zawodowe, urzędy zajmujące się wdrażaniem dyrektyw UE, producenci, jednostki zajmujące się badaniem i certyfikacją WE) CZĘŚĆ II (Producenci, jednostki zajmujące się badaniem i certyfikacją) WARSZAWA, lipiec

2 Wydanie oryginalne opracowane zostało w ramach programu Phare PRAQ III, Projekt nr B Wydanie II, zweryfikowane przez UOKiK, publikowane jest ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach projektu PHARE PL URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW (UOKiK) Plac Powstańców Warszawy Warszawa tel Copyright by UOKiK

3 Wstęp...5 CZĘŚĆ I 1. KONCEPCJA NOWEGO PODEJŚCIA I PODEJŚCIA GLOBALNEGO DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA Wprowadzenie Zastosowanie dyrektyw Nowego Podejścia Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Ocena zgodności Zakres odpowiedzialności i zadania producenta w procesie oceny zgodności Zakres odpowiedzialności i zadania jednostki notyfikowanej WPROWADZANIE DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA W ŻYCIE ZAKRES STOSOWALNOŚCI 10 WYBRANYCH DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA Dyrektywa 73/23/EWG Urządzenia elektryczne niskonapięciowe Dyrektywa 87/404/EWG Proste zbiorniki ciśnieniowe Dyrektywa 88/378/EWG Bezpieczeństwo zabawek Dyrektywa 89/106/EWG Wyroby budowlane Dyrektywa 89/336/EWG Kompatybilność elektromagnetyczna Dyrektywa 98/37/WE Maszyny Dyrektywa 89/686/EWG Środki ochrony indywidualnej Dyrektywa 90/396/EWG - Urządzenia spalajace paliwa gazowe Dyrektywa 93/42/EWG Urządzenia medyczne Dyrektywa 94/62/WE Opakowania i odpady opakowaniowe JAK OKREŚLIĆ ODPOWIEDNI PROCES OCENY ZGODNOŚCI? JAK UŻYWAĆ OZNAKOWANIA CE?...25 CZĘŚĆ II 7. JAK OPRACOWAĆ, PRZECHOWYWAĆ I/LUB PRZEDKŁADAĆ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ? ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Urządzenia objęte dyrektywą 73/23/EWG Urządzenia elektryczne niskonapięciowe Urządzenia objęte dyrektywą 87/404/EWG Proste zbiorniki ciśnieniowe Urządzenia objęte dyrektywą 88/378/EWG Bezpieczeństwo zabawek Urządzenia objęte dyrektywą 89/106/EWG Wyroby budowlane Urządzenia objęte dyrektywą 89/336/EWG Kompatybilność elektromagnetyczna Urządzenia objęte dyrektywą 98/37/WE Maszyny Urządzenia objęte dyrektywą 89/686/EWG Środki ochrony indywidualnej Urządzenia objęte dyrektywą 90/396/EWG Urządzenia spalające paliwa gazowe Urządzenia objęte dyrektywą 93/42/EWG Urządzenia medyczne Urządzenia objęte dyrektywą 94/62/WE Opakowania i odpady opakowaniowe JAK SKŁADAĆ WNIOSKI O BADANIE I WERYFIKACJĘ TYPU WE? JAK OPRACOWAĆ DEKLARACJĘ/CERTYFIKATY ZGODNOŚCI WE? Dyrektywa 73/23/EWG Urządzenia elektryczne niskonapięciowe Dyrektywa 87/404/EWG Proste zbiorniki ciśnieniowe Dyrektywa 88/378/EWG Bezpieczeństwo zabawek Dyrektywa 89/106/EWG Wyroby budowlane Dyrektywa 89/336/EWG Kompatybilność elektromagnetyczna Dyrektywa 98/37/WE Maszyny Dyrektywa 89/686/EWG Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) Dyrektywa 90/396/EWG Urządzenia spalające paliwa gazowe Dyrektywa 93/42/EWG Urządzenia medyczne Dyrektywa 94/62/WE Opakowania i odpady opakowaniowe SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI...43 BIBLIOGRAFIA

4 4

5 WSTĘP WSTĘP Dyrektywy Nowego i Globalnego Podejścia (DPN) mają do spełnienia podwójny cel: stworzenie podstawy działania uczestników rynku w obszarze swobodnego przepływu towarów w ramach rynku wewnętrznego oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony. Publikacja niniejsza w skrócie przedstawia zarys struktury systemu nadzoru rynku oraz dziesięć wybranych dyrektyw Nowego Podejścia. Z powodu odłożenia w czasie obowiązywania niektórych przepisów regulujących nadzór rynku do dnia wejścia Polski do UE, obecnie system nadzoru rynku w Polsce nie funkcjonuje w pełnym zakresie. Niniejsza publikacja powstaje w czasie, gdy polskie przepisy transponujące DPN są opracowywane i doskonalone. Dlatego nie jest możliwe przedstawienie szczegółowych instrukcji dotyczących postępowania przedsiębiorców w tym zakresie. Prezentowany materiał ma oddać ducha Nowego Podejścia i zapoznać wytwórców i sprzedawców z nowym sposobem myślenia o produkcji jak i o zasadach wprowadzania wyrobów na rynek. Wiedza ta stanowi dobrą podstawę do szczegółowego analizowania wprowadzanych przepisów. Gruntowna ich znajomość jest warunkiem efektywnego i bezproblemowego działania na rynku. Wprawdzie nowe zasady wydają się mniej uciążliwe dla przedsiębiorców, zdejmując z nich ciężar obowiązkowej certyfikacji, jednak jednocześnie zwiększają ich odpowiedzialność za własne działania, wymagając rzetelnej wiedzy o obowiązujących przepisach prawnych. 5

6 6

7 CZĘŚĆ I 1. KONCEPCJA NOWEGO PODEJŚCIA I PODEJŚCIA GLOBALNEGO Od podpisania w roku 1957 przez sześć krajów europejskich Traktatu Rzymskiego, którego celem było ułatwienie wymiany handlowej między krajami tworzącymi EWG, dokonano istotnego postępu w kierunku utworzenia Jednolitego Rynku Europejskiego 1. Chociaż eliminowanie barier technicznych utrudniających handel nie było głównym celem układu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, to jednak zwalczanie tych barier poprzez harmonizowanie ustawodawstwa, jak dopuszcza to artykuł 100 układu o utworzeniu EWG, nabierało z czasem coraz większego znaczenia. W roku 1986, dwanaście krajów europejskich podpisało Jednolity Akt Europejski, w którym nowo wprowadzone artykuły 100A i 118A, nadawały większe znaczenie usuwaniu barier technicznych utrudniających handel i rozwijaniu polityki ukierunkowanej na tworzenie regulacji technicznych i normalizację. Obowiązujące dziś mechanizmy współpracy mają na celu swobodę przepływu towarów na Jednolitym Rynku i opierają się na następujących filarach: a) zapobieganie tworzeniu nowych barier utrudniających handel, b) wzajemne uznawanie oraz c) harmonizowanie kwestii technicznych. Głównym instrumentem zapobiegania powstawaniu nowych barier utrudniających handel jest przyjęta w roku 1983 i znowelizowana w roku 1998 Dyrektywa 83/189/EWG (obecnie 98/34/EWG) określająca procedurę udostępniania informacji w dziedzinie norm i regulacji technicznych. W celu ułatwienia i przyśpieszenia wzajemnego uznawania oraz harmonizowania regulacji i norm konieczne okazało się zastosowanie tzw. Nowego Podejścia, określonego w Uchwale Rady 85/C/136/01 z maja 1985 r., która ponadto precyzuje następujące podstawowe zasady Nowego Podejścia: harmonizowanie przepisów technicznych w Europie poprzez opracowywanie europejskich dyrektyw ( Nowego Podejścia ) zawierających ograniczone wymagania techniczne i unikających szczegółowych specyfikacji technicznych, które powinny być określone w ( zharmonizowanych ) normach; Ograniczone wymagania techniczne nazywają się wymaganiami zasadniczymi i dotyczą bezpieczeństwa użytkowników, pracowników, konsumentów i produktów oraz ochrony środowiska; wspomniane wyżej normy będą miały nadal charakter dobrowolny i zapewnią, iż można będzie domniemywać, że wyroby spełniają wymagania zasadnicze, jeśli są one zgodne ze zharmonizowanymi normami; produkty spełniające wymagania zasadnicze mają zapewnioną swobodę przepływu. 1. Układ o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) rozszerzył Jednolity Rynek i stosowalność ustawodawstwa Wspólnoty na kraje EFTA, które przystąpiły do EEA. W efekcie, Jednolity Rynek obejmuje następujące 18 krajów: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Islandia, Włochy, Lichtenstein, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. 7

8 Poza zasadami Nowego Podejścia, konieczne było określenie warunków, jakie powinna spełniać wiarygodna ocena zgodności. Do podstawowych elementów w tej kwestii należy budowanie zaufania w oparciu o kompetencje przejrzystość działania oraz tworzenie szeroko zakrojonej polityki i ram działania w dziedzinie oceny zgodności. Wytyczne do polityki Wspólnoty w dziedzinie oceny zgodności sformułowano w ramach Globalnego Podejścia do certyfikacji i badań. Główne cele Globalnego Podejścia to: uzyskanie jednorodnej sfery techniki, przejrzystej i wiarygodnej, wytwarzanie bezpiecznych produktów wysokiej jakości, zaufanie oparte na kompetencjach technicznych uczestników rynku. Globalne Podejście ma zastosowanie w następujących dziedzinach regulacji: Moduły oceny zgodności (szczegółowa procedura oceny zgodności jest zdefiniowana w każdej Dyrektywie Nowego Podejścia z wyjątkiem dyrektywy dotyczącej urządzeń niskonapięciowych (LV) i dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej (PPE) (przyjętych przed 1993 r.). Działalność jednostek notyfikowanych oraz kryteria organizacji i działania są oparte na normach EN Oznakowanie CE Zaś w zakresie dobrowolnym: Promowanie systemów akredytacji, Promowanie systemów zapewnienia jakości (EN/ISO 9000), Promowanie umów o wzajemnym uznawaniu, Tworzenie Europejskiej Organizacji ds. Badań i Certyfikacji (EOTC). W efekcie, w Państwach Członkowskich i sektorach gospodarki są tworzone zharmonizowane infrastruktury jakości (systemy kalibracji i metrologii, laboratoria badawcze, jednostki ds. badań i certyfikacji). Podejście Globalne wprowadziło także metodę modułową, która podzieliła ocenę zgodności na szereg operacji (tj. modułów). Moduły te różnią się zależnie od fazy rozwoju danego wyrobu (np. projektowanie, prototyp, produkcja w pełnej skali), rodzaju stosowanej oceny (np. kontrole dokumentacji, zatwierdzanie typu, zapewnianie jakości) oraz osoby przeprowadzającej ocenę (tj. producent lub strona trzecia). 2. DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA Wprowadzenie Dyrektywy określane mianem Dyrektyw Nowego Podejścia opierają się generalnie na zasadach Nowego Podejścia i Globalnego Podejścia. Dyrektywy te zazwyczaj zawierają standardowe elementy dotyczące zakresu, umieszczania na rynku i wprowadzania do eksploatacji, swobody przepływu, wymagań zasadniczych i domniemania zgodności, środków bezpieczeństwa, oceny zgodności, jednostek notyfikowanych i oznakowań CE, koordynacji wdrażania oraz adaptacji do warunków krajowych i okresu przejściowego.

9 Dyrektywy Nowego Podejścia są skierowane do Państw Członkowskich, które są zobowiązane do przetransponowania ich do odpowiednich przepisów krajowych. Dyrektywy Nowego Podejścia są wiążące dla Państw Członkowskich w odniesieniu do wyniku, jaki ma być uzyskany, jednak forma i metoda dochodzenia do niego pozostają sprawą ich wyboru. Dyrektywy Nowego Podejścia są nadrzędnymi dyrektywami harmonizacyjnymi: postanowienia tych dyrektyw zastępują wszystkie stosowne przepisy krajowe. 2.2 Zastosowanie dyrektyw Nowego Podejścia Dyrektywy Nowego Podejścia stosują się do produktów, które mają zostać umieszczone lub wprowadzone do eksploatacji na rynku Wspólnoty po raz pierwszy. W efekcie, dyrektywy te stosują się do nowych produktów wytwarzanych w Państwach Członkowskich, a także do nowych oraz używanych produktów importowanych z krajów trzecich. Producent ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie, czy jego produkt mieści się w zakresie jednej lub więcej dyrektyw, czy też nie. Dany produkt musi być zgodny ze stosownymi dyrektywami Nowego Podejścia, kiedy jest po raz pierwszy umieszczany na rynku Wspólnoty lub wprowadzany do eksploatacji. Zgodność należy sprawdzać używając instrumentów przewidzianych w ramach Globalnego Podejścia. 2.3 Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy Nowego Podejścia ograniczają harmonizację ustawodawczą do wymagań zasadniczych, które są istotne z punktu widzenia interesu publicznego. Wymagania zasadnicze są opracowane w celu zapewnienia i zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Są one obowiązkowe i tylko produkty spełniające wymagania zasadnicze mogą być umieszczone na rynku Wspólnoty lub wprowadzane do eksploatacji. Wymagania zasadnicze określają wyniki, jakie zamierza się uzyskać lub zagrożenia (niebezpieczeństwa), z jakimi należy się liczyć, ale nie określają i nie przewidują rozwiązań technicznych, jakie mają być w tym celu zastosowane. Ta elastyczność pozwala producentom wybierać sposób spełnienia tych wymagań. Dzięki niej można także, na przykład, dostosowywać materiały i projekt wyrobu do możliwości, jakie daje postęp techniczny. Normy zharmonizowane są normami europejskimi, które zostały przyjęte przez europejskie organizacje normalizacyjne i opracowane zgodnie z Wytycznymi Ogólnymi uzgodnionymi między Komisją a europejskimi organizacjami normalizacyjnymi, i wynikają z mandatu przyznanego przez Komisję po konsultacji z Państwami Członkowskimi. Normy zharmonizowane zapewniają domniemanie zgodności ze stosownymi wymaganiami zasadniczymi, jeśli: powołanie się na nie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz zostały one przetransponowane na poziom krajowy, ale niekoniecznie we wszystkich Państwach Członkowskich. 9

10 2.4 Ocena zgodności Zgodnie z Dyrektywami Nowego Podejścia produkty są poddawane ocenie zgodności zazwyczaj w fazie projektowania i produkcji. Każda dyrektywa definiuje stosowne procedury oceny zgodności w oparciu o procedury standardowe i ich warianty. Standardowe procedury oceny zgodności A B C D E Wewnętrzna kontrola produkcji Badanie typu Zgodność z typem Zapewnienie jakości produkcji Zapewnienie jakości produktu Obejmuje wewnętrzną kontrolę projektowania i produkcji. Ten moduł nie wymaga podejmowania działań przez jednostkę notyfikowaną. Obejmuje fazę projektowania i musi po nim następować moduł zapewniający ocenę w fazie produkcyjnej. Certyfikat badania typu WE jest wystawiany przez jednostkę notyfikowaną. Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B. Zapewnia zgodność z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE, który został wystawiony zgodnie z modułem B. Ten moduł nie wymaga podejmowania działań przez jednostkę notyfikowaną. Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B. Wywodzi się z normy określającej zapewnienie jakości EN ISO 9002 i odbywa się przy udziale jednostki notyfikowanej, odpowiedzialnej za zatwierdzenie i kontrolowanie systemu jakości stworzonego przez producenta. Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B. Wywodzi się z normy określającej zapewnienie jakości EN ISO 9003 i odbywa się przy udziale jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za zatwierdzenie i kontrolowanie systemu jakości stworzonego przez producenta. F Weryfikacja produktu Obejmuje fazę produkcji i następuje po module B. Jednostka notyfikowana kontroluje zgodność z typem zgodnie z opisem w certyfikacie badania typu WE, który został wystawiony zgodnie z modułem B i wystawia certyfikat zgodności. G Weryfikacja jednostkowa Obejmuje fazę projektowania i produkcji. Każdy produkt jest badany indywidualnie przez jednostkę notyfikowaną, weryfikacja jednostkowa projektu i produkcji każdego wyrobu jest kontrolowana przez jednostkę notyfikowaną, która wystawia certyfikat zgodności. 10 H Pełne zapewnienie jakości Obejmuje fazę projektowania i produkcji. Wywodzi się z normy określającej zapewnienie jakości EN ISO 9001 i odbywa się przy udziale jednostki notyfikowanej, odpowiedzialnej za zatwierdzenie i kontrolowanie systemu jakości stworzonego przez producenta.

11 Uproszczony schemat procedur oceny zgodności Każda dyrektywa określa kryteria wyboru odpowiednich modułów. Standardowe procedury oceny zgodności MODUŁ PROJEKT PRODUKCJA A Wewnętrzna kontrola produkcji Wewnętrzna kontrola produkcji B Badanie typu C Zgodność z typem D Zapewnienie jakości produkcji E Zapewnienie jakości produktu F Weryfikacja produktu G Weryfikacja jednostkowa Weryfikacja jednostkowa H Pełne zapewnienie jakości Pełne zapewnienie jakości 11

12 2.5 Zakres odpowiedzialności i zadania producenta w procesie oceny zgodności Wdrażane dyrektywy nakładają zadania i odpowiedzialność na następujące strony: producenta wyrobu lub/i jego upoważnionego przedstawiciela, jednostkę umieszczającą wyrób na rynku, kupującego i użytkownika, jednostkę notyfikowaną. Generalnie, producent musi podjąć wszelkie konieczne działania na rzecz: zapewnienia, że proces produkcyjny zagwarantuje zgodność produktów (np. działanie w systemie zapewniającym jakość), umieszczenia oznakowania CE na produkcie, opracowania dokumentacji technicznej (sporządzonej w języku urzędowym Państw Członkowskich), która zawiera informacje o projekcie, produkcji i działaniu produktu, oraz sporządzenia deklaracji zgodności WE w języku urzędowym Państw Członkowskich, która zawiera wszystkie istotne informacje pozwalające zidentyfikować dyrektywy, zgodnie z którymi została ona wydana, a także producenta, jego upoważnionego przedstawiciela, w odpowiednich przypadkach jednostkę notyfikowaną, produkt, a także w stosownych przypadkach powołanie na zharmonizowane normy lub inne dokumenty normatywne. Zależnie od dyrektywy, producent może być ponadto zobowiązany do: przedłożenia swojego produktu stronie trzeciej (zazwyczaj jednostce notyfikowanej) do zbadania i certyfikacji lub poddania swojego systemu zapewnienia jakości certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną. Zgodność z normami EN ISO 9001, 9002 i 9003 pozwala na domniemanie zgodności z odpowiednimi procedurami zapewnienia jakości (tj. modułami D, E, H i ich wariantami) w odniesieniu do przepisów objętych daną normą. W celu uzyskania pełnej zgodności ze stosownymi dyrektywami producent musi zapewnić, że jego system zapewnienia jakości stosuje się w pełni do zasadniczych wymagań, jakie obowiązują w danym przypadku oraz, że jednostka notyfikowana sprawuje nadzór zapewniający, że producent wypełnia zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu jakości. Jednostka umieszczająca wyrób na rynku powinna dostarczyć produkt, który jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami. Ponosi taką samą odpowiedzialność co producent, jeśli jest jedyną stroną odpowiedzialną za umieszczenie produktu na rynku UE (np.: importowanie produktu bez deklaracji WE lub oznakowania CE). 12 Kupujący i użytkownik powinni pamiętać, iż: Należy kupować tylko produkty zgodne z odpowiednimi dyrektywami. Produkty należy używać zgodnie z instrukcjami producentów. Produkty należy utrzymywać w ich pierwotnym stanie zgodności.

13 W zakres odpowiedzialności jednostki notyfikowanej (JN) wchodzi: działanie w zgodności z kryteriami określonymi przez dyrektywę, zgodnie z którą dana jednostka została notyfikowana (niezależność, kompetencja, uczciwość, poufność), udział w procesie tworzenia norm europejskich EN i koordynowanie działań JN w dziedzinie, którą obejmuje notyfikacja, stosowanie procedury określonej dla dyrektywy, zgodnie z którą dana jednostka została notyfikowana. 2.6 Zakres odpowiedzialności i zadania jednostki notyfikowanej Generalnie, zakres odpowiedzialności i zadania Jednostki Notyfikowanej (JN) są określone w załącznikach do dyrektyw i w szczególności obejmują następujące kwestie: JN musi spełniać kryteria niezależności w stosunku do producenta (nie powinna być projektantem, producentem, dostawcą lub instalatorem itp. produktu), JN powinna realizować swoje zadania, zachowując jak najwyższy poziom uczciwości zawodowej i kompetencji technicznych, JN i jej pracownicy nie mogą podlegać jakimkolwiek naciskom i zachętom (zwłaszcza finansowym), które mogłyby wpływać na ich ocenę albo wyniki badań lub inspekcji, szczególnie ze strony kogokolwiek zainteresowanego wynikami weryfikacji, pracownicy odpowiedzialni za kontrolę powinni mieć za sobą solidne przeszkolenie techniczne i zawodowe, odpowiednią znajomość wymaganych badań, jakie należy przeprowadzić i doświadczenie w ich przeprowadzaniu, a także posiadać umiejętności sporządzania certyfikatów, zapisów i raportów wymaganych do uwierzytelnienia wyników badań, należy zagwarantować bezstronność pracowników, wynagrodzenie pracowników nie powinno zależeć od liczby przeprowadzanych badań lub od wyników tych badań, JN powinna ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej, pracownicy JN powinni być zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych podczas realizacji swoich zadań, z wyjątkiem relacji z kompetentnymi władzami własnego państwa. Ponadto, JN musi uczestniczyć, w stosownych przypadkach, w programie normalizacji EN i koordynowaniu działań JN w dziedzinie, do której odnosi się notyfikacja. 13

14 3. WPROWADZANIE DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA W ŻYCIE Wprowadzanie prawodawstwa Wspólnoty w życie jest obowiązkiem Państw Członkowskich. Są one zobowiązane do podjęcia wszelkich stosownych działań służących zapewnieniu, że ich obowiązki wynikające z Traktatu zostaną spełnione. Zasadniczym instrumentem wprowadzania Dyrektyw Nowego Podejścia jest nadzorowanie rynku. Celem nadzorowania rynku jest zapewnienie, że zachowywana jest zgodność ze stosownymi dyrektywami, ponieważ obywatele są uprawnieni do takiego samego poziomu ochrony na całym Jednolitym Rynku, niezależnie od pochodzenia produktu. Nadzorowanie rynku jest obowiązkiem władz publicznych danego kraju, które muszą dysponować odpowiednimi zasobami i upoważnieniami do prowadzenia działań związanych z nadzorem, tj. do monitorowania produktów wprowadzanych na rynek oraz, w przypadku niezachowania zgodności, do podejmowania odpowiednich działań w celu wyegzekwowania zgodności. Dyrektywy Nowego Podejścia zawierają klauzulę bezpieczeństwa, która obliguje Państwa Członkowskie do ograniczenia lub zakazania wprowadzania na rynek produktów niebezpiecznych lub, zgodnie z pewnymi dyrektywami niezgodnych w inny sposób, albo do wycofania ich z rynku. Państwo Członkowskie musi powiadomić Komisję niezwłocznie po podjęciu działania odwołującego się do klauzuli bezpieczeństwa. DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA I INNE DYREKTYWY OPARTE NA PODOBNYM PODEJŚCIU Dyrektywa Numer Dyrektywy Nowelizacja Data zastosowania Koniec okresu przejściowego Uwagi odnoszące się do Nowego Podejścia lub Globalnego Podejścia 1 Urządzenia elektryczne projektowane do użytku w określonych zakresach napięć 73/23/EWG 93/68/EWG 19/8/74 1/1/95 1/1/97 1/1/97 2 Proste zbiorniki ciśnieniowe 87/404/EWG 90/488/EWG 93/68/EWG 1/7/90 1/7/91 1/1/95 1/7/92 1/1/97 3 Bezpieczeństwo zabawek 88/378/EWG 93/68/EWG 1/1/90 1/1/95 1/1/97 4 Wyroby budowlane 89/106/EWG 93/68/EWG 27/6/91 1/1/95 1/1/97 Stosowanie norm jest obowiązkowe 5 Kompatybilność elektromagnetyczna 89/336/EWG 92/31/EWG 93/68/EWG 98/13/WE 1/1/92 28/10/92 1/1/95 6/11/92 31/12/95 1/1/ Maszyny 98/37/WE 1/1/93 1/1/93 1/1/95 1/1/95 31/12/94 31/12/94 31/12/96 1/1/97

15 Dyrektywa Numer Dyrektywy Nowelizacja Data zastosowania Koniec okresu przejściowego Uwagi odnoszące się do Nowego Podejścia lub Globalnego Podejścia 7 Środki ochrony indywidualnej 89/686/EWG 93/68/EWG 93/95/EWG 96/58/WE 1/7/92 1/1/95 29/1/94 1/1/97 30/6/95 1/1/97 8 Nieautomatyczne urządzenia ważące 90/384/EWG 93/68/EWG 1/1/93 1/1/95 1/7/02 1/1/97 9 Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne (implanty) 90/385/EWG 93/42/EWG 93/68/EWG 1/1/93 1/1/95 1/1/95 31/12/94 14/6/98 1/1/97 10 Urządzenia spalające paliwa gazowe 90/396/EWG 93/68/EWG 1/1/92 1/1/95 31/12/95 1/1/97 11 Materiały wybuchowe do użytku cywilnego 93/15/EWG 1/1/95 31/12/02 12 Urządzenia medyczne 93/42/EWG 1/1/95 14/6/98 13 Sprzęt i systemy zabezpieczające przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX) 94/9/WE 1/3/96 30/6/03 14 Łodzie rekreacyjne 94/25/WE 16/6/96 16/6/98 15 Opakowania i odpady opakowaniowe 94/62/WE 30/6/96 31/12/97 Brak oceny WE, brak oznakowania CE 16 Urządzenia dźwigowe 95/16/WE 1/7/97 30/6/99 17 Urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE 29/11/99 29/5/02 18 Telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia do naziemnych stacji satelitarnych 98/13/WE 6/11/92 1/5/92 1/1/95 19 Urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro 98/XX/WE XX YY 20 Sprawność wodnych kotłów grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe 92/42/EWG 93/68/EWG 1/1/94 1/1/95 31/12/97 1/1/97 Stosowanie norm jest obowiązkowe 21 Interoperacyjność funkcjonowania szybkich kolei 96/48/WE 8/4/99 Stosowanie norm jest obowiązkowe, brak oznakowania CE 22 Sprawność energetyczna chłodziarek i zamrażarek domowych 96/57/WE 8/10/96 3/9/99 Stosowanie norm jest obowiązkowe 23 Urządzenia morskie 96/98/WE 1/1/99 Stosowanie norm jest obowiązkowe, brak oznakowania CE 15

16 4. ZAKRES STOSOWALNOŚCI 10 WYBRANYCH DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA 4.1 Dyrektywa 73/23/EWG Urządzenia elektryczne niskonapięciowe Dyrektywa dotycząca urządzeń działających pod niskim napięciem (LVD) stosuje się do wszystkich urządzeń elektrycznych (z pewnymi podanymi niżej wyjątkami), które są przeznaczone lub przystosowane do pracy pod napięciem zmiennym między 50 a 1000 V lub pod napięciem stałym między 75 a 1500 V. Dyrektywa ta stosuje się zarówno do warunków domowych, jak i do warunków w miejscu pracy i szacuje się, że w zakres tej dyrektywy wchodzi 80% wszystkich użytkowanych urządzeń elektrycznych. (patrz artykuł 1 LVD) Uwaga: Urządzenia działające poza podanymi powyżej wartościami granicznymi napięcia mogą nadal wymagać zgodności z innymi przepisami krajowymi. Poza zakresem stosowania dyrektywy (zob. załącznik II dyrektywy): Urządzenia elektryczne do stosowania w atmosferach zagrożonych wybuchowo (objęte dyrektywą 76/117/EWG) Urządzenia elektryczne do celów radiologicznych i medycznych (objęte dyrektywą 93/42/EWG) Części elektryczne do dźwigów towarowych i osobowych (objęte dyrektywą 93/42/EWG) Liczniki energii elektrycznej (objęte dyrektywą 76/891/EWG) Wtyczki i gniazda do użytku domowego (dotychczas nie objęte żadną dyrektywą) Sterowniki ogrodzeń elektrycznych Zakłócenia radioelektryczne Specjalistyczne urządzenia elektryczne do stosowania na statkach, w samolotach lub na kolei, zgodne z przepisami bezpieczeństwa opracowanymi przez organy międzynarodowe, w których uczestniczą Państwa Członkowskie. 4.2 Dyrektywa 87/404/EWG Proste zbiorniki ciśnieniowe Dyrektywa dotycząca prostych zbiorników ciśnieniowych (SPVD) stosuje się do zbiorników ciśnieniowych produkowanych w seriach, spawanych, podlegających nadciśnieniu wewnętrznemu większemu niż 0,5 bar, przeznaczonych do przechowywania powietrza lub azotu i nie przeznaczonych do ogrzewania płomieniem. 16 Ponadto: części i podzespoły mające wpływ na wytrzymałość zbiornika poddawanego ciśnieniu powinny być wykonane ze stali jakościowej niestopowej lub z aluminium niestopowego, lub ze stopów aluminium nie utwardzających się przez starzenie, zbiornik powinien być wykonany: a) z części walcowej o przekroju kołowym zamkniętej dnami wypukłymi skierowanymi wypukłością na zewnątrz i/lub dnami płaskimi będącymi figurami obrotowymi o tej samej osi co oś części walcowej, lub

17 b) z dwóch den wypukłych skierowanych wypukłością na zewnątrz i będącymi figurami obrotowymi o tej samej osi, c) najwyższe ciśnienie robocze zbiornika nie powinno przekraczać 30 bar, a iloczyn tego ciśnienia i pojemności zbiornika (PS V) nie powinien przekraczać bar litr, d) (...) temperatura robocza nie powinna być niższa niż minus 50 C i (...) nie powinna być wyższa niż 300 C dla zbiorników stalowych oraz 100 C dla zbiorników z aluminium lub jego stopów. Poza zakresem stosowania dyrektywy (zob. akapit 3 artykuł 1): zbiorniki zaprojektowane specjalnie do zastosowań jądrowych, zbiorniki przeznaczone specjalnie do zainstalowania na statkach morskich lub powietrznych, lub przeznaczone do ich napędu, gaśnice. 4.3 Dyrektywa 88/378/EWG Bezpieczeństwo zabawek Dyrektywa 88/378/EWG dotyczy bezpieczeństwa zabawek (TD). Zabawka oznacza dowolny produkt lub materiał zaprojektowany lub wyraźnie przeznaczony do używania w zabawie przez dzieci w wieku poniżej 14 roku życia. Poza zakresem stosowania dyrektywy (zob. załącznik I dyrektywy): dekoracje choinkowe i świąteczne, precyzyjne modele w skali dla dorosłych kolekcjonerów, sprzęt do zbiorowego używania na placach gier i zabaw, sprzęt sportowy, sprzęt wodny przeznaczony do stosowania na głębokiej wodzie, lalki ludowe i dekoracyjne oraz inne podobne artykuły dla dorosłych kolekcjonerów, zabawki komercyjne instalowane w miejscach publicznych (centra handlowe, dworce itp.), układanki tematyczne (puzzle) składające się z więcej niż 500 elementów lub bez obrazka, przeznaczone dla specjalistów, broń pneumatyczna i pistolety pneumatyczne, sztuczne ognie, włącznie ze spłonkami, proce i katapulty, zestawy strzałek z metalowymi zakończeniami, piekarniki elektryczne, żelazka lub inne wyroby o określonych funkcjach działające pod napięciem znamionowym przekraczającym 24 V, produkty zawierające elementy grzejne, przeznaczone do używania pod nadzorem osób dorosłych, do celów edukacyjnych, pojazdy z silnikami spalinowymi, silniki parowe do zabawek, rowery przeznaczone do celów sportowych lub do jazdy po drogach publicznych, zabawki wideo, które można podłączać do monitorów, działających pod napięciem znamionowym przekraczającym 24 V, 17

18 smoczki, wierne kopie prawdziwej broni palnej, biżuteria dla dzieci. 4.4 Dyrektywa 89/106/EWG Wyroby budowlane Dyrektywa o wyrobach budowlanych (CPD) stosuje się do wyrobów budowlanych, przez które rozumie się każdy wyrób wyprodukowany w celu wbudowania go na stałe w obiekty budowlane, obejmujące zarówno budynki, jak i budowle inżynierskie. Wyroby budowlane są nazywane dalej wyrobami ; obiekty budowlane, w tym zarówno budynki, jak i budowle są dalej nazywane obiektami. 18 Następujące wyroby są objęte decyzją Komisji dotyczącej wydania zharmonizowanej normy europejskiej lub wytycznej EFTA: prefabrykowane wyroby betonowe; wyroby do izolacji cieplnych; membrany; drzwi; okna lub wyroby z nimi związane, wyroby gipsowe; łożyska konstrukcyjne; kominy; kanały dymowe i wyroby szczególne, osprzęt do instalacji obiegowych, ściany osłonowe, geotekstylia, urządzenia sanitarne, wyroby murarskie, stałe instalacje przeciwpożarowe, wyroby konstrukcyjne z drewna, panele na bazie drewna, wyroby do oczyszczalni ścieków, elementy mocujące do drewnianych wyrobów budowlanych, stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu, cement, wapno budowlane i inne spoiwa hydrauliczne, wyroby podłogowe, budowlane wyroby metalowe i elementy pomocnicze, wewnętrzne i zewnętrzne okładziny ścienne i sufitowe, pokrycia dachowe, świetliki dachowe, okna dachowe i elementy pomocnicze, drogowe wyroby budowlane, kruszywa, systemy oszklenia klejone spoiwem konstrukcyjnym i kotwy metalowe do betonu (do stosowania w warunkach dużego obciążenia), kotwy metalowe do murów, kotwy metalowe do stosowania w betonie do montażu systemów lekkich, kotwy z tworzyw sztucznych do stosowania w betonie i w murach, złożone systemy / zestawy zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi,

19 mocowane mechanicznie elastyczne membrany wodochronne, nie przenoszące obciążeń, instalowane na stałe systemy rolet i okiennic, zestawy do wykonywania wewnętrznych ścian działowych, zestawy do wykonywania kablobetonu do sprężania konstrukcji, zestawy do dachowych izolacji wodochronnych wykonywanych na mokro. Dyrektywa ta stosuje się także wówczas, kiedy wyrób podlega innej Dyrektywie Nowego Podejścia ze względu na inne aspekty, np.: 95/16/EC dyrektywie dotyczącej urządzeń dźwigowych. Poza zakresem stosowania dyrektywy: Wyroby nie objęte decyzją Komisji nie mogły w tym momencie uzyskać prawa do nanoszenia na nie znaku CE. 4.5 Dyrektywa 89/336/EWG Kompatybilność elektromagnetyczna Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej stosuje się do wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym także do sprzętu i instalacji zawierających podzespoły elektryczne i/lub elektroniczne, które mogą powodować zaburzenia elektromagnetyczne lub, których działanie jest podatne na wpływ takich zaburzeń. (zob. akapit 1 artykuł 2). Podane niżej wyroby są objęte zasadniczymi wymaganiami ochrony: domowe odbiorniki radiowe i telewizyjne, przemysłowe urządzenia produkcyjne, urządzenia radiokomunikacji ruchowej, urządzenia radiokomunikacji ruchowej i radiotelefonii komercyjnej, aparatura medyczna i naukowa, urządzenia informatyczne, urządzenia i sprzęt elektroniczny użytku domowego, aparatura radiowa wykorzystywana w lotnictwie i marynarce, urządzenia elektroniczne wykorzystywane w nauczaniu, sieci i aparatura telekomunikacyjna, nadajniki radiowe i telewizyjne, lampy fluorescencyjne i inne źródła światła. Poza zakresem stosowania dyrektywy (zob. akapity 2 i 3 artykułu 2): niektóre urządzenia objęte szczegółowymi dyrektywami zharmonizowanymi (na przykład: 93/42/EWG - Urządzenia medyczne). urządzenia radiowe stosowane przez radioamatorów w rozumieniu artykułu 1, definicja 53, regulaminu radiokomunikacyjnego Międzynarodowej Konwencji Telekomunikacyjnej, chyba, że dana aparatura jest dostępna handlowo. 19

20 4.6 Dyrektywa 98/37/WE Maszyny Dyrektywa Maszynowa (MD) stosuje się do: a) maszyn oznaczających zespół połączonych części (...), z których przynajmniej jedna jest ruchoma, (...) połączonych ze sobą w celu określonego zastosowania; zespół maszyn, które (...), zostały zestawione (...), w taki sposób, aby działały jako zintegrowana całość; wymienne wyposażenie (...), które jest wprowadzane na rynek w celu zamontowania w maszynie (...) przez operatora, o ile wyposażenie to nie stanowi części zamiennej lub narzędzia; b) elementów zabezpieczających oznaczających podzespoły, nie będące elementami wymiennymi, które producent (...) umieszcza na rynku w celu realizacji funkcji bezpieczeństwa (...) (por. artykuł 1, akapit 1 i 2). 20 Poza zakresem stosowania dyrektywy (zob. artykuł 1, akapit 3): maszyny, których jedynym źródłem napędu jest bezpośrednio przykładana siła mięśni ludzkich, z wyjątkiem maszyn do podnoszenia lub opuszczania ciężarów, maszyny do celów medycznych stosowane w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, urządzenia specjalne przeznaczone do używania w wesołych miasteczkach i/lub w parkach rozrywki, kotły parowe, zbiorniki i zbiorniki ciśnieniowe, maszyny specjalnie zaprojektowane lub wprowadzane do eksploatacji w zastosowaniach jądrowych, które, w razie awarii, mogą spowodować emisję radioaktywną, źródła promieniowania jonizującego stanowiące część maszyny, broń palna, zbiorniki magazynowe i rurociągi do benzyny, oleju napędowego, cieczy palnych i substancji niebezpiecznych, środki transportu, (...) przeznaczone wyłącznie do transportu osób drogą powietrzną lub siecią transportu drogowego, kolejowego lub wodnego, a także (...) do przewozu towarów drogą powietrzną, siecią dróg publicznych lub siecią kolejową albo drogą wodną. Wyłączeniu nie podlegają pojazdy używane przy eksploatacji złóż mineralnych, statki morskie i pływające jednostki przybrzeżne wraz z ich wyposażeniem pokładowym, urządzenia transportu linowego, w tym koleje linowe, przeznaczone do publicznego lub prywatnego transportu osób, ciągniki rolnicze i leśne, zgodnie z definicją w Artykule 1(1) Dyrektywy 74/150/EWG (7), maszyny specjalnie zaprojektowane i skonstruowane do celów wojskowych lub dla policji, dźwigi stale obsługujące określone poziomy budynków i budowli, wyposażone w kabinę poruszającą się między sztywnymi prowadnicami, nachylonymi do poziomu pod kątem większym niż 15 stopni i przewidziane do transportu:

Data aktualizacji: r.

Data aktualizacji: r. Nazwa ośrodka: Centrum Euro Info w Gdańsku Tytuł pakietu: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE Grupa: Jakość - normalizacja - certyfikacja - standaryzacja Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych

Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych Krzysztof Mielnik krzysztof.mielnik@obac.com.pl AC 146 QMS EMS BHP OCENA ZGODNOŚCI DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

Czy okablowanie strukturalne musi być zgodne ze znakiem CE?

Czy okablowanie strukturalne musi być zgodne ze znakiem CE? Czy okablowanie strukturalne musi być zgodne ze znakiem CE? Krzysztof Ojdana Menedżer ds. Produktu Molex Premise Networks Październik 2009 1) Wprowadzenie 1Maja 2004 Polska stałą się pełnoprawnym członkiem

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych

Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych Wymagania bezpieczeństwa dyrektyw LVD oraz EMC dla sprzętu elektrycznego stosowanego w instalacjach przemysłowych Patryk Machoczek patryk.machoczek@obac.com.pl AC 146 QMS EMS BHP OCENA ZGODNOŚCI DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 14 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmiany: 2005-06-24 Dz.U.2005.101.841 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przepływu informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

Moduł 1. Certyfikacja CE i recycling systemów komputerowych

Moduł 1. Certyfikacja CE i recycling systemów komputerowych Moduł 1 Certyfikacja CE i recycling systemów komputerowych 1. Dyrektywa unijna dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2. Procedury oceny zgodności z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Art. 1. 1. Ustawa określa szczegółowe zasady: 1) funkcjonowania systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe urządzenia transportowe

Ciśnieniowe urządzenia transportowe Ciśnieniowe urządzenia transportowe Art. 19a. Ciśnieniowe urządzenia transportowe przewożone transportem drogowym powinny odpowiadać określonym w umowie ADR wymaganiom technicznym, zwanym dalej "wymaganiami".

Bardziej szczegółowo

Zakres dyrektywy ATEX i przykłady urządzeń z pogranicza dyrektywy. Łukasz Surowy GIG KD BARBARA.

Zakres dyrektywy ATEX i przykłady urządzeń z pogranicza dyrektywy. Łukasz Surowy GIG KD BARBARA. Zakres dyrektywy ATEX i przykłady urządzeń z pogranicza dyrektywy Łukasz Surowy GIG KD BARBARA 1 ATEX oznakowanie 2 Zakres dyrektywy ATEX urządzenia maszyny, sprzęt, przyrządy systemy ochronne - zadaniem

Bardziej szczegółowo

Programy szkoleń otwartych

Programy szkoleń otwartych Programy szkoleń otwartych 1. Efektywna ocena zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej oznakowanie CE". Seminarium poświęcone w całości dyrektywie maszynowej 98/37/WE (MD). Składa

Bardziej szczegółowo

Europejska zgodność CE wentylatorów. Autor: Stefan KOSZTOWSKI Wtorek, 22 Styczeń 2008 15:58

Europejska zgodność CE wentylatorów. Autor: Stefan KOSZTOWSKI Wtorek, 22 Styczeń 2008 15:58 W niniejszej publikacji omówione zostały zasady wprowadzania wentylatorów na rynek. Autor zwrócił szczególną uwagę, na fakt, że wprowadzany wyrób powinien spełniać wymagania wszystkich dyrektyw, które

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 8 534 Poz. 32 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu

Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu Nowe Ramy Prawne (z ang. New Legal Framework = NLF) Informacje dot. zmian wprowadzonych w Nowym Podejściu Krzysztof Zawiślak 1 NOWE PODEJŚCIE Propozycja zmian została przyjęta w Komisji dn. 14 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 12 grudnia 2006 r.

DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 12 grudnia 2006 r. L 374/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.12.2006 DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa dźwigowad 95/16 EC

Dyrektywa dźwigowad 95/16 EC Dyrektywa dźwigowad 95/16 EC Cel dyrektywy dźwigowejd Dyrektywa dźwigowa d umożliwia harmonizację ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich onkowskich, w celu tworzenia i podtrzymywania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji (85/C/136/01)

Uchwała Rady z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji (85/C/136/01) Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Zgodność produktu z dyrektywami Nowego Podejścia Prawne aspekty projektowania i realizacji urządzeń elektronicznych dr inż. Piotr

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dyrektywy 89/686/EWG

Aktualizacja dyrektywy 89/686/EWG Aktualizacja dyrektywy 89/686/EWG Adam Pościk Nowelizacja dyrektywy zmiana zakresu wyrobów objętych wymaganiami dyrektywy wprowadzenie modułów zamiast artykułu 11 A/B minimalna zawartość certyfikatu oceny

Bardziej szczegółowo

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT 1. Dyrektywa maszynowa, a inne dyrektywy Wymagania zasadnicze dotyczą maszyn wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 2/14, 11 LIPCA 2014R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rekreacyjne jednostki pływające

Rekreacyjne jednostki pływające 1 PN-EN 15609:2012 Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układ zasilania skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) w łodziach, jachtach i innych statkach EN 15609:2012 15.08.2012 EN 15609:2008 (30.11.2012) 2 PN-EN

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2010/62/UE

DYREKTYWA KOMISJI 2010/62/UE 9.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 238/7 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2010/62/UE z dnia 8 września 2010 r. zmieniająca dyrektywy Rady 80/720/EWG i 86/297/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH

WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 3 Prawna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Jacek Jaworski, dr inż. Instytut Nafty i Gazu. Metrologia prawna. Wrocław, kwietnia 2013 r.

Jacek Jaworski, dr inż. Instytut Nafty i Gazu. Metrologia prawna. Wrocław, kwietnia 2013 r. Jacek Jaworski, dr inż. Instytut Nafty i Gazu Metrologia prawna Wrocław, 25 26 kwietnia 2013 r. Dyrektywa MID Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Ustawa traci moc z dniem uzyskania przez RP członkostwa w UE (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360) USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

spełniać wyrób wprowadzony do obrotu na rynku Unii, jeśli ma korzystać z prawa swobodnego przepływu towarów. Z punktu widzenia aktualnego stanu

spełniać wyrób wprowadzony do obrotu na rynku Unii, jeśli ma korzystać z prawa swobodnego przepływu towarów. Z punktu widzenia aktualnego stanu UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach, ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy Prawo telekomunikacyjne wprowadza zmiany mające na celu: 1) wdrożenie do ustawodawstwa polskiego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo użytkowania sprzętu elektrycznego

Bezpieczeństwo użytkowania sprzętu elektrycznego 1. Wprowadzenie Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich, odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nowoczesna firma badawcza i certyfikująca

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nowoczesna firma badawcza i certyfikująca Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nowoczesna firma badawcza i certyfikująca Institut pro testování a certifikaci, a.s. Niezależna badawcza, certyfikująca i inspekcyjna firma działająca w zakresie

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o deklaracji CE i znaku CE? - Mariusz Bartoszewski, Janusz Cieśla

Co warto wiedzieć o deklaracji CE i znaku CE? - Mariusz Bartoszewski, Janusz Cieśla Co warto wiedzieć o deklaracji CE i znaku CE? - Mariusz Bartoszewski, Janusz Cieśla 1.UWAGI OGÓLNE Obowiązek znakowania symbolem CE większości urządzeń lub podzespołów stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 296/2 1.12.2004 Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilające zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. (2004/C 296/02) (Niniejsza publikacja jest oparta na informacjach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. 2006 r. Nr 249, poz. 1834.

Bardziej szczegółowo

Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Warszawa, 5 października 2016 r.

Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Warszawa, 5 października 2016 r. Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego Warszawa, 5 października 2016 r. Organy nadzoru rynku w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy Administracja

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2014 R.

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2014 R. INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2014 R. 1. Podstawy prawne Sprawowanie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w tym prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych,

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

Państwowy nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów dopuszczanych na rynek w UE i w Polsce

Państwowy nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów dopuszczanych na rynek w UE i w Polsce Państwowy nadzór nad bezpieczeństwem wyrobów dopuszczanych na rynek w UE i w Polsce ( W3) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. 1 Obszary regulowane przez UE Podział wg działów 01. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Zamówienie Nr 006 Obowiązująca w Unii Europejskiej stawka podatku VAT na artykuły dziecięce. realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu

Zamówienie Nr 006 Obowiązująca w Unii Europejskiej stawka podatku VAT na artykuły dziecięce. realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

There are no translations available.

There are no translations available. There are no translations available. Oznakowanie CE / Znak CE w praktyce Znak CE (skrót od Conformite Europeenne) jest wymogiem stawianym przez Parlament Europejski i opisanym w dyrektywach odpowiednich

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia. w sprawie wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych 2) Rozdział 1.

M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia. w sprawie wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych 2) Rozdział 1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia w sprawie wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych 2) poz. Na podstawie art. ustawy z dnia o systemie oceny zgodności (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 020

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 020 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 020 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 11 września 2015 r. AC 020 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe Nr 1/ 2014 (styczeń) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 1/ 2014 Spis treści: 2 1 Nr 1/ 2014 (styczeń) Postępowanie z odpadami opakowaniowymi reguluje aktualnie

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zgodności i wybrane zagadnienia dotyczące certyfikacji i standaryzacji

Ocena systemu zgodności i wybrane zagadnienia dotyczące certyfikacji i standaryzacji Ocena systemu zgodności i wybrane zagadnienia dotyczące certyfikacji i standaryzacji ( Conformity assessment and selected issues of certification and standardization. ) narrative part Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2009 R.

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2009 R. INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2009 R. PODSTAWA PRAWNA Podstawę prawną do sprawowania nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, w tym do prowadzenia kontroli wyrobów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe.

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe. L 106/18 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.1 Projektowanie maszyn - wymogi bezpieczeństwa

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.1 Projektowanie maszyn - wymogi bezpieczeństwa Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.1 Projektowanie maszyn - wymogi bezpieczeństwa Dr hab. inż. Piotr Pawełko p. 141 Piotr.Pawełko@zut.edu.pl www.piopawelko.zut.edu.pl 1 1 Dokumentacja Techniczno

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P

Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P 91.020 Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli PN-B-01027:2002P Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu Podano oznaczenia graficzne

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. 1), 2) o kompatybilności elektromagnetycznej Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556, z 2010 r. Nr 107, poz. 679,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 156 9254 Poz. 932 932 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania,

Bardziej szczegółowo

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce

OKucIA MEMO BUDOWLANE OZnAcZOne ce MEMO OKUCIA BUDOWLANE OZNACZONE CE Oznakowanie CE: Dlaczego? GŁÓWNE CELE Oznakowanie CE definiuje jasne i konkretne cele bezpieczeństwa. Cele które są korzystne zarówno dla producentów, pośredników jak

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. 1), 2) o kompatybilności elektromagnetycznej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 25 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 120/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 397/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąca przed gorącymi czynnikami termicznymi Na wielu stanowiskach pracy m.in. w hutach i zakładach metalurgicznych, podczas spawania, akcji przeciwpożarowych pracownik narażony jest na działanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja gazomierzy miechowych na znak bezpieczeństwa i jakości B potwierdzenie spełnienia specyficznych wymogów polskiego rynku

Certyfikacja gazomierzy miechowych na znak bezpieczeństwa i jakości B potwierdzenie spełnienia specyficznych wymogów polskiego rynku NAFTA-GAZ grudzień 2010 ROK LXVI Jacek Jaworski Instytut Nafty i Gazu, Kraków Certyfikacja gazomierzy miechowych na znak bezpieczeństwa i jakości B potwierdzenie spełnienia specyficznych wymogów polskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2011 R.

INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2011 R. INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2011 R. 1. Podstawy prawne Kontrole wyrobów budowlanych w 2011 r. prowadzone były w oparciu o przepisy regulujące sprawy nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU

INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU WARSZAWA, WYD 03/Z2/14, 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R. O zasadach i trybie przeprowadzania procesu certyfiakcji CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz. 78. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY L 390/24 31.12.2004 DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ DYREKTYWY BUDOWLANEJ szk ol en ia wa rs ztat y ku r sy Oferta warsztatów szkoleniowo-doradczych z zakresu eksploatacji maszyn

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przykład oceny zgodności zautomatyzowanego sytemu wytwarzania dr inż. Marek Dźwiarek V Sympozjum Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych, 22-23.04.2009 r. Zautomatyzowana

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/127/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/127/WE 25.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310/29 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 1280 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych

ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych 1. Przemysłowe urządzenia do procesów cieplnych 2. Ocena ryzyka przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych 3.

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI.

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. 1. POLSKIE NORMY NA BEZPIECZEŃSTWO: 1.1. PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+Ap1:2005+Ap2:2006+A2:2008+A12:2008+A13:2009+

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wyciąg) 11 DZIAŁ X Bezpieczeństwo i higiena pracy 11 Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy 11 Rozdział II Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Deklaracje zgodności. ci, certyfikaty badania typu

Deklaracje zgodności. ci, certyfikaty badania typu Deklaracje zgodności ci, certyfikaty badania typu Ocena zgodności elementów bezpieczeństwa w dźwigachd Przed wprowadzeniem do obrotu elementów bezpieczeństwa stwa, wymienionych w załą łączniku IV dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE. (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2010/C 183/04)

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE. (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2010/C 183/04) 7.7.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 183/45 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/C 76/03) Pierwsza publikacja Dz.U. (1) (2) (3) (4) (5) 17.4.2002 17.4.2002 17.4.2002 4.1.2012 11.5.

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/C 76/03) Pierwsza publikacja Dz.U. (1) (2) (3) (4) (5) 17.4.2002 17.4.2002 17.4.2002 4.1.2012 11.5. 14.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 76/23 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNE NADANIE OZNACZENIA CE Z ROZWINIĘCIEM WYMAGAŃ DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE I OCENY RYZYKA MASZYN

SAMODZIELNE NADANIE OZNACZENIA CE Z ROZWINIĘCIEM WYMAGAŃ DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE I OCENY RYZYKA MASZYN INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: SAMODZIELNE NADANIE OZNACZENIA CE Z ROZWINIĘCIEM WYMAGAŃ DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE I OCENY RYZYKA MASZYN S t r o n a 2 z 9 Serdecznie zapraszamy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo