Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok"

Transkrypt

1 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r.

2 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje dokonania i wyniki ZNTK w Łapach S.A. w 2006 roku. Był to kolejny trudny okres, który charakteryzował si przede wszystkim du zmiennoci otoczenia zewntrznego. W pierwszym półroczu odczuwalny spadek iloci zlece był przyczyn utrzymania trudnych warunków handlowych we współpracy z PKP Cargo S.A. Spółka wykonywała naprawy okresowe w oparciu o aneksy do umów z 2005 roku. Spowodowało to brak moliwoci negocjacji w zakresie cen napraw wagonów, przez co ju na pocztku roku odnotowalimy ujemne wyniki finansowe. Istotnej poprawy nie przyniosła realizacja kolejnych umów na naprawy okresowe, zawieranych na 3;4-miesiczne okresy rozliczeniowe. Iloci wagonów, bdce przedmiotem przetargów kształtowały si poniej krajowego potencjału produkcyjnego, co skutecznie wstrzymywało moliwo indeksacji cen i pomimo, e doszło do poprawy warunków finansowych nie było to zadowalajce. Zmniejszenie zamówie i brak długookresowej polityki przetargowej spowodowały, i w obszarze napraw okresowych wagonów PKP Cargo S.A. wykonalimy jedynie sztuk, wobec jednostek z poprzedniego roku. Ujemne mare i due uzalenienie od krajowego monopolisty skłoniły nas do intensywnych poszukiwa nowych partnerów handlowych. Opracowalimy dokumentacj techniczn wagonu wglarki serii Eaos typu 441W, co zaowocowało podpisaniem dwóch umów na dostaw ogółem 110 sztuk wagonów dla Firmy CTL LOK Sp. z o.o. w Warszawie. Realizacj tych rentownych zlece, które były istotnym ubiegłorocznym sukcesem rozpoczlimy pod koniec roku. Wychodzc naprzeciw zmieniajcym si wymaganiom i potrzebom rynku nieustannie podejmujemy działania zmierzajce do rozszerzenia naszej oferty handlowej. Zwikszanie udziału modernizacji i budowy nowego taboru to jeden z podstawowych elementów na którym opieramy swoje cele rozwojowe. Jestemy w trakcie zatwierdzania dokumentacji technicznej i uzyskiwania wiadectwa na wagon kryty 2-osiowy typu 221Ka stanowicy modernizacj wagonu typu 221K. Zmodernizowany wagon bdzie wyposaony w zestawy kołowe monoblokowe o rednicy okrgu tocznego 920 mm, co oznacza dostosowanie wagonu do wymogów TSI. Na pocztku 2007 roku opracowalimy take dokumentacj na przystosowanie wagonu platformy 426Z do przewozu blachy w krgach. Ponadto jestemy w trakcie opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie całkowicie nowych wagonów krytych 4-osiowych serii Habbiinss. Do najwaniejszych tegorocznych zamierze technicznych naley zatwierdzenie dokumentacji wykonania na bazie wagonu 401Ka modernizacji wagonu czteroosiowego krytego wyposaonego w ciany boczne wykonane z aluminium. Przewidujemy, e sporód wyej wymienionych przynajmniej dwie nowe inwestycje zostan wdroone do produkcji seryjnej jeszcze w 2007 roku.

3 2 Jestem przekonany, e biecy rok pokae w pełni efekty naszych dotychczasowych i obecnie prowadzonych działa, które umocni pozycj rynkow firmy i s solidn baz wyjciow na przyszło. Dodatkowym pozytywnym akcentem jest wzrost popytu na rynku, który koncentruje si zwłaszcza na nowych produktach. Dlatego ju teraz wyznaczylimy sobie ambitne cele. W tym roku zamierzamy uzyska znaczn dynamik sprzeday oraz wypracowa zysk netto. Pewn stabilizacj gwarantuje umowa z PKP Cargo S.A. zawarta 19 stycznia 2007 roku na wykonanie w biecym roku napraw okresowych wagonów towarowych. Najwaniejszymi zmianami ujtymi w obowizujcej umowie, w porównaniu do ubiegłorocznych kontraktów, jest wzrost cen napraw oraz rozszerzenie zakresu robót dodatkowych, co ju w pierwszym kwartale tego roku pozytywnie wpłynło zarówno na poziom sprzeday, jak i popraw rentownoci. Na pocztku kwietnia br. została take podpisana umowa z PKP Cargo S.A. na wykonanie 150 sztuk odbudowy wagonów wglarek budowy normalnej typu 408W. Usługi odbudowy tego taboru wiadczylimy ju w ubiegłym roku, jednak obecnie wynegocjowalimy duo lepsze warunki cenowe. W biecym roku jest to pierwszy wymierny dowód potwierdzajcy słuszno podjtych decyzji o dalszej dywersyfikacji produkcji. Duy wpływ na ubiegłoroczne wyniki finansowe miały problemy z terminowym pozyskaniem niezbdnych materiałów produkcyjnych, co wynikało z trudnoci płatniczych. Sytuacja ta w dalszym cigu jest trudna, jednak obecnie, kiedy płynno finansowa podlega systematycznej poprawie bdziemy dyli do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia dostaw surowców, głównie materiałów hutniczych posiadajcych kluczowe znaczenie, z terminowoci i czstotliwoci zakupu gwarantujc utrzymanie odpowiedniego zapasu i zachowanie cigłoci produkcji. Optymalizacj w zakresie zakupów i logistyki gwarantuje renoma i wiarygodno rynkowa dostawców. Pomimo tego bdziemy poddawali naszych kontrahentów dalszej weryfikacji, co stworzy moliwo do uzyskania lepszych warunków zakupu, zarówno pod wzgldem cen, jak i terminów płatnoci. Zachcajc Pastwa do lektury Sprawozdania Rocznego prezentujcego działalno ZNTK w Łapach S.A. za 2006 rok pragn podzikowa wszystkim Pracownikom, Partnerom oraz Akcjonariuszom za współprac i zaangaowanie. Wiem, e w 2007 roku bdziemy poddani dalszej trudnej rynkowej weryfikacji, jednak wierz, e skoro przetrwalimy siln dwuletni dekoniunktur, która dotknła cał bran, za dwanacie miesicy wszyscy poczujemy satysfakcj z naszych dokona. Z powaaniem Prezes Zarzdu Ryszard Ekiert Łapy, dnia r.

4 3 Sprawozdanie Zarzdu 1. Zdarzenia istotnie wpływajce na działalno jednostki, jakie nastpiły w roku obrotowym, a take po jego zakoczeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 1. Umowy i aneksy do umów z PKP Cargo S.A. na wykonanie napraw okresowych wagonów w 2006 r. Na przestrzeni ubiegłego roku zostało zawartych z PKP Cargo S.A. kilka umów oraz aneksów do umów z 2005 roku na wykonanie napraw okresowych rónych typów wagonów: - aneks nr 2 do umowy nr CFZ / /2005 z dnia 16 lutego 2005 roku na wykonanie do 31 marca 2006 roku napraw okresowych wagonów wglarek budowy normalnej serii Ea(n)(o)s, - aneks nr 2 do umowy nr CFZ / /2005 z dnia 15 lutego 2005 roku na wykonanie do 30 czerwca 2006 roku napraw okresowych wagonów Fals, - umowa nr CFZ2c / /2006 zawarta 10 maja 2006 roku na wykonanie 170 napraw okresowych wagonów towarowych, - umowa nr CFZ / zawarta 2 sierpnia 2006 roku na wykonanie 637 napraw okresowych wagonów towarowych, - umowa nr CFZ2d / zawarta 11 padziernika 2006 roku na wykonanie 436 napraw okresowych wagonów towarowych, 2. Umowa z PKP Cargo S.A. na wykonanie napraw okresowych wagonów w 2007 r. W dniu 19 stycznia 2007 roku została podpisana umowa nr CFZ2d / na wykonanie do 31 grudnia 2007 roku napraw okresowych wagonów towarowych. 3. Umowa z PKP Cargo S.A. na wykonanie odbudowy wagonów wglarek. W dniu 4 kwietnia 2007 roku została podpisana umowa nr CFZ / na wykonanie w okresie 180 dni od jej podpisania odbudowy 150 wglarek budowy normalnej typu 408W. 4. Umowy z CTL LOK Sp. z o.o. w Warszawie na dostaw wagonów wglarek typu Eaos. - umowa z dnia 30 sierpnia 2006 roku na dostaw do koca stycznia 2007 roku 50 wglarek typu Eaos, - umowa z dnia 31 padziernika 2006 roku na dostaw do koca maja 2007 roku 60 wglarek typu Eaos, 5. Audity nadzorujce. Spółka posiada aktualnie trzy prestiowe midzynarodowe certyfikaty zarzdzania jakoci, rodowiskiem i BHP, które w 2006 roku zostały potwierdzone przez nastpujce audity zewntrzne: dn maj 2006r. - audit nadzorujcy ISO 14001:2004, dn. 31 listopad 2006r. 01 grudzie 2006r. audit nadzorujcy PN-N 18001:2004 / OHSAS 18001, dn grudzie 2006r. audit nadzorujcy ISO 9001:2000. Zakres certyfikatów obejmuje: projektowanie, produkcj, napraw, modernizacj i przebudow taboru kolejowego, jego czci, podzespołów i zespołów oraz wyrobów metalowych. Posiadanie wymienionych certyfikatów sytuuje zakład w cisłej czołówce firm zarzdzanych zgodnie z najwyszymi standardami, a przedsibiorstwo dziki temu staje si o wiele bardziej wiarygodnym partnerem. 2. Przewidywany rozwój jednostki. Strategia rozwoju Spółki w najbliszych latach bdzie polegała przede wszystkim na inwestycjach w perspektywiczne segmenty rynku (odbudowa, modernizacja i budowa nowego taboru), które doprowadz do poprawy wyników finansowych i wpłyn na wzrost wartoci firmy. Nastpi jednoczenie nieznaczne ograniczenie udziału napraw wagonów w portfolio produktów. W 2007 roku Spółka zamierza

5 4 kontynuowa realizacj dotychczas rozpocztych działa i wdroy kolejne produkty, wyspecyfikowane poniej: - produkcja nowych wagonów krytych serii Habbiinss, - odbudowa wagonów wglarek, - budowa nowych wagonów wglarek typu Eaos, - modernizacja wagonów krytych budowy normalnej serii Ga typu 401Ka, - modernizacja wagonów krytych budowy normalnej serii Gbs typ 208K, 3. Waniejsze osignicia w dziedzinie bada i rozwoju Osignicia techniczne w 2006 roku. 1. Opracowanie dokumentacji i rozpoczcie produkcji seryjnej wagonu wglarki serii Eaos. Opracowana została nowa dokumentacja techniczna wagonu wglarki serii Eaos typu 441W. Pod koniec sierpnia i padziernika 2006 roku zostały zawarte dwie umowy z Firm CTL LOK Sp. z o.o. Warszawa na dostaw ogółem 110 sztuk wagonów wglarek, z terminem realizacji do koca maja 2007 roku Zamierzenia w dziedzinie rozwoju technicznego w 2007 roku. 1. Opracowanie dokumentacji i wykonanie prototypu wagonu czteroosiowego krytego. Wagon powstanie na bazie wagonu 401Ka. Ostoja została obliczona z wykorzystaniem metody MES. Wagon zostanie wyposaony w wózki z resorami parabolicznymi i zestawami kołowymi o nacisku 20t/o i ciany boczne rozsuwane wykonane z aluminium. 2. Budowa wagonu krytego serii Habbiinss. Spółka jest w trakcie opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie nowych wagonów krytych 4-osiowych serii Habbiinss. 3. Modernizacja wagonu krytego 221K. Jestemy w trakcie zatwierdzania dokumentacji technicznej i pozyskiwania wiadectwa na wagon kryty 2-osiowy typu 221Ka stanowicy modernizacj wagonu typu 221K. Zmodernizowany wagon bdzie wyposaony w zestawy kołowe monoblokowe o rednicy okrgu tocznego 920 mm, co oznacza dostosowanie wagonu do wymogów TSI. 4. Przystosowanie wagonu platformy 426Z do przewozu blachy w krgach. Opracowana została dokumentacja techniczna na wykonanie i monta stelay do przewozu blachy w krgach. 4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. Sytuacja finansowa Spółki ZNTK w Łapach S.A. w roku 2006 była trudna, jednake za wszelk cen staralimy si zachowa płynno finansow. Wyrozumiało naszych kontrahentów oraz instytucji i urzdów, do których zwracalimy si o odroczenie terminów płatnoci pozwoliła na utrzymanie wypłacalnoci Spółki. Wynagrodzenia dla pracowników wypłacane były terminowo, natomiast zobowizania wobec Budetu Pastwa staralimy si odracza i rozkłada na raty, co pozwoliło nie narazi si na dodatkowe koszty odsetek i kosztów egzekucyjnych. Jestemy wiadomi, e po tak długim okresie trudnoci płatniczych oraz ujemnych wyników finansowych stabilizacja sytuacji finansowej nie nastpi z dnia na dzie. Zdajemy te sobie spraw z faktu, e nie naley naduywa cierpliwoci ze strony naszych wierzycieli. Liczymy na to, e wzrost sprzeday w 2007r. spowoduje popraw wyników Firmy i przede wszystkim popraw płynnoci finansowej. Mamy nadziej, e najtrudniejszy okres w działalnoci ZNTK w Łapach S.A. mamy ju za sob. Bardziej szczegółowo sytuacj finansowa Spółki zilustruj zaprezentowane poniej wskaniki.

6 5 5. Wskaniki finansowe, łcznie z informacjami dotyczcymi zagadnie rodowiska naturalnego i zatrudnienia. Nazwa wskanika Wyliczenia Wynik Wskaniki rentownoci 1. Rentowno sprzeday brutto % = Wynik finansowy ze sprzeday x 100 Przychody ze sprzeday 2. Rentowno sprzeday netto % = Wynik finansowy netto x 100 Przychody ze sprzeday 3. Rentowno majtku % = Wynik finansowy netto x 100 Aktywa ogółem 4. Rentowno kapitałów własnych % = Wynik finansowy netto x 100 Kapitały własne bez zysku Wskaniki płynnoci finansowej oraz rotacji 5. Wskanik ogólnej płynnoci finansowej I stopnia = Aktywa obrotowe ogółem Zobowizania krótkoterminowe 6. Wskanik biecej płynnoci finansowej II stopnia = Aktywa obrotowe bez zapasów Zobowizania krótkoterminowe 7. Szybko obrotu nalenociami w dniach = Przecitny stan nalenoci x 365 Przychody ze sprzeday produktów, oraz towarów materiałów + VAT naleny 8. Szybko spłaty zobowiza w dniach = Przecitny stan zobowiza krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług x 365 Koszty działalnoci operacyjnej 9. Szybko obrotu zapasami w dniach = Przecitny zapasów x 365 Koszty działalnoci operacyjnej Wskaniki stabilizacji finansowej 10. Ogólny poziom zadłuenia = Zobowizania ogółem Aktywa ogółem 11. Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym = Kapitały własne Aktywa trwałe ogółem 12. Trwało struktury finansowej = Kapitały własne + rezerwy + zobowizania długoterminowe Aktywa ogółem x x x x x ,33 x x Stopie pokrycia aktywów obrotowych kapitałem własnym = Kapitały własne aktywa trwałe Aktywa obrotowe Warto ksigowa Spółki na 1 akcj = Kapitały własne Liczba akcji Wskaniki finansowe ,99 % - 17,89 % - 18,09 % - 35,57 % 0,54 0, % 48 % 36 % % 11,76 zł Wskaniki rentownoci. Pomimo, e w stosunku do 2005 roku Spółka uzyskała popraw zarówno wyniku na sprzeday o tys. zł. oraz wyniku netto o 342 tys. zł., wskaniki rentownoci prezentowały si gorzej ni w poprzednim okresie rozliczeniowym. Wynika to ze zmniejszenia wielkoci przychodów o tys. zł,

7 6 co było te główn przyczyn poniesionych strat oraz złej kondycji finansowej Spółki. Niezbdna jest szybka poprawa efektów ekonomicznych w 2007 roku. Wskaniki płynnoci finansowej oraz rotacji. Spadek w odniesieniu do wielkoci optymalnych zanotowały wskaniki płynnoci, co naley interpretowa jako dalsze potwierdzenie trudnej sytuacji płatniczej Spółki. Niski poziom wskaników oznacza zagroenie w regulowaniu zobowiza krótkoterminowych przedsibiorstwa. Kilkudniowe wydłuenie w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego odnotowały wskaniki rotacji. Znaczny spadek stanu nalenoci o tys. zł. wiadczy o poprawie cigalnoci rodków za wykonane usługi, jednak nie przyczynił si do spadku wskanika. Przyrost wskanika spłaty zobowiza oznacza, e Spółka stara si maksymalnie wydłua terminy płatnoci wobec dostawców. Ponad miesic wynosi take wskanik rotacji zapasów. Wskaniki stabilizacji finansowej. Wskaniki stabilizacji ilustrujce ryzyko prowadzonej działalnoci w stosunku do 2005 roku uległy pogorszeniu, jednak oscyluj wokół wartoci podanych. Niebezpieczne byłoby utrzymanie si takiej negatywnej tendencji w dłuszej perspektywie. rodowisko naturalne. ZNTK w Łapach S.A. posiadaj wdroony i certyfikowany zintegrowany system zarzdzania, który bazuje na midzynarodowych normach ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004 / OHSAS System ten jest potwierdzony midzynarodowymi certyfikatami zarzdzania jakoci, rodowiskiem i BHP. ZNTK w Łapach S.A. od 2003 roku posiadaj i stosuj system zarzdzania w dziedzinie ochrony rodowiska zgodny z wymaganiami normy ISO Audit certyfikujcy został przeprowadzony w połowie grudnia 2003 roku przez midzynarodow jednostk certyfikujc TÜV Rheinland. W dniach maja 2006 roku w Spółce odbył si coroczny audit nadzorujcy rodowiskowy ISO 14001:2004., który udokumentował, e nasz zakład jest zarzdzany zgodnie z najwyszymi ekologicznymi standardami. Jest to gwarancja wykonania wyrobów o wysokiej jakoci, przy jednoczesnej dbałoci o rodowisko naturalne. Jednoczenie system zarzdzania rodowiskowego redukuje koszty zbdnego zuycia energii i materiałów, usprawnia gospodark odpadami, zmniejsza emisj zanieczyszcze. Jego zadaniem jest równie kształtowanie ekologicznej wiadomoci załogi, budowa wzajemnego zaufania z organami administracji pastwowej i zapewnianie cigłoci w przestrzeganiu wymaga prawnych ochrony rodowiska, zmniejszenie ryzyka ewentualnych kar, udokumentowana ocena oddziaływania na rodowisko, zwikszenie wiarygodnoci ekologicznej i zaufania opinii publicznej do przedsibiorstwa. Staramy si, aby system zarzdzania rodowiskiem obejmował take naszych dostawców. Zatrudnienie. Na koniec grudnia 2006 roku w Spółce zatrudnionych było 734 pracowników, wobec 816 osób pracujcych rok wczeniej. Oznacza to obnienie ilostanu o 82 ludzi. Zmniejszyło si take przecitne zatrudnienie, które w 2006 roku wyniosło 727 pracowników i w porównaniu do 2005 roku uzyskało spadek o 186 osób (154 osoby w grupie pracowników na stanowiskach robotniczych i 32 osoby na stanowiskach nierobotniczych). Fluktuacja kadr wynikała głównie z przyczyn naturalnych, a wic zwizana była z wyganiciem umów o prac zawartych na czas okrelony. Wynika to z faktu, e Spółka prowadzi polityk kadrow polegajc na zabezpieczeniu optymalnego zatrudnienia. 6. Omówienie podstawowych wielkoci ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególnoci opis czynników i zdarze, w tym o nietypowym charakterze, majcych znaczcy wpływ na działalno emitenta i osignite przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a take omówienie perspektyw rozwoju działalnoci emitenta przynajmniej w najbliszym roku obrotowym; Ubiegły rok Spółka zamknła kwot przychodów ze sprzeday produktów, towarów i materiałów na poziomie tys. zł., co w odniesieniu do bazowego 2005 roku oznacza spadek o tys. zł. Niska sprzeda wynika głównie z ograniczenia zlece na naprawy i modernizacje taboru PKP Cargo S.A. Najwaniejszym czynnikiem, który miał decydujcy wpływ na ubiegłoroczn sytuacj finansow było zmniejszenie zamówie przez PKP Cargo S.A. W cigu całego 2006 roku wykonalimy jedynie napraw okresowych wagonów wobec sztuk z roku wczeniejszego. Ograniczona została

8 7 take oferta na modernizacje i przebudowy wagonów, dlatego w analizowanym okresie Spółka wykonała jedynie 17 modernizacji wagonów krytych 2-osiowych oraz 20 sztuk odbudowy wagonów wglarek. Wyrany wpływ niekorzystnych, niezalenych czynników Spółka usiłowała neutralizowa poprzez przedsiwzicia wewntrzne racjonalizujce koszty działalnoci. W analizowanym okresie doszło do spadku kosztów o kwot tys. zł. Zuycie materiałów i energii, jako podstawowa pozycja struktury kosztów rodzajowych odnotowała spadek o tys. zł., co wynika z poprawy efektywnoci gospodarowania rodkami produkcji oraz ze zmiany struktury produkcji. Drugi pod wzgldem wielkoci składnik kosztów rodzajowych stanowiły koszty pracy, a wic wynagrodzenia oraz wiadczenia na rzecz pracowników. W porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego nastpił spadek tych kosztów o kwot tys. zł., co jest efektem usprawnienia polityki kadrowej, która umoliwiła płynne regulowanie zatrudnienia w zalenoci do potrzeb produkcyjnych oraz kilkumiesicznego wstrzymania wypłaty premii. Ograniczenie kosztów zwizanych z prowadzon działalnoci, pomimo deprecjacji sprzeday nieznacznie, ale pozytywnie wpłynło na wyniki finansowe. Spółka poniosła strat, zarówno na poziomie sprzeday, jak i strat netto, jednak w stosunku do roku bazowego wyniki poprawiły si odpowiednio o tys. zł. oraz o 342 tys. zł. Perspektywy rozwoju zostały opisane w punkcie 19 niniejszego sprawozdania. 7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroe, z okreleniem w jakim stopniu emitent jest na nie naraony. Najwiksze ryzyko zwizane z prowadzon przez Spółk działalnoci produkcyjn wynika z duego uzalenienia od zamówie z PKP Cargo S.A., wieloletniego monopolisty na rynku. Spadek wielkoci zlece z PKP Cargo S.A. w 2006 roku, przy jednoczesnym zawarciu i realizacji umów dla innych kontrahentów (CTL LOK Sp. z o.o. Warszawa, ISD Huta Czstochowa Sp. z o.o.) nieznacznie ograniczył udział PKP Cargo S.A. w uzyskanych przychodach, jednak w dalszym cigu jest to odbiorca dominujcy. 8. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup, w sprzeday emitenta ogółem, a take zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym. Podstawowym przedmiotem działalnoci Spółki w 2006 roku była: - naprawa, odbudowa i modernizacja wagonów PKP Cargo S.A., - naprawa i budowa wagonów prywatnych przewoników, - pozostała sprzeda. Ubiegłoroczna sprzeda produktów, towarów i materiałów zamknła si kwot tys. zł i składała si z nastpujcych pozycji: - sprzeda produktów tys. zł - sprzeda towarów i materiałów tys. zł PKP Cargo S.A. pozostały w ubiegłym roku najwikszym kontrahentem Spółki, jednak udział sprzeday w przychodach produktów ogółem znacznie zmniejszył si i wyniósł niewiele ponad 74%. Warto usług wykonanych na zlecenie Cargo w 2006 roku osignła poziom tys. zł i miała nastpujc struktur: - naprawy okresowe wraz z robotami dodatkowymi wagonów tys. zł - modernizacja wagonów krytych 208K na wagony 221K 17 sztuk tys. zł - odbudowa wagonów wglarek 20 sztuk 935 tys. zł - przebudowa wagonu Smms 1 sztuka 45 tys. zł Wzrost udziału segmentu usług wagonowych wiadczonych dla pozostałych przedsibiorstw to głównie efekt rozpoczcia współpracy z firm CTL LOK Sp. z o.o., z któr zostały zawarte dwie umowy na budow do koca maja biecego roku łcznie 110 wagonów wglarek typu Eaos. Pod koniec 2006 roku rozpoczlimy realizacj kontraktów, dziki czemu w grudniu sprzedalimy 20 wagonów na kwot tys. zł., co przyniosło ponad 7% udziału w ubiegłorocznej sprzeday produktów. Ponad 4% udziału w wartoci sprzeday uzyskalimy ze zlece firmy ISD Huta Czstochowa Sp. z o.o. Na przychody w kwocie tys. zł. złoyło si zarówno wykonanie nowych wagonów do przewozu wlewek, do przewozu kubłów złomowych, ale take naprawa innego taboru tej firmy. Ponadto Spółka współpracowała z innymi włacicielami taboru. W cigu ubiegłego roku naprawiono 123 wagony na kwot tys. zł, co przyniosło prawie 4% przychodów ze sprzeday produktów.

9 8 Pozostała sprzeda w 2006 roku w kwocie zł osignła prawie 11% udziału w sprzeday produktów. Najwikszym składnikiem była sprzeda energii cieplnej na kwot tys. zł oraz gazów technicznych 491 tys. zł. Przychody osignite z tytułu sprzeday towarów i materiałów w okresie sprawozdawczym wyniosły tys zł, w tym tys. zł stanowiła sprzeda złomu. 9. Informacje o rynkach zbytu, z uwzgldnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne oraz informacje o zmianach ródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z okreleniem uzalenienia od jednego lub kilku odbiorców i dostawców, a w przypadku, gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiga co najmniej 10% przychodów ze sprzeday ogółem nazwy (firmy) odbiorcy lub dostawcy, jego udział w sprzeday lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powizanie z emitentem. 1. Rynki zbytu w podziale na krajowe i zagraniczne. W 2006 roku przychody ze sprzeday produktów wyniosły tys. zł i dotyczyły wyłcznie sprzeday krajowej. Najwikszym kontrahentem Spółki pozostały PKP Cargo S.A., które z wartoci sprzeday na poziomie tys. zł. osignły 74% przychodów ze sprzeday produktów. 2. ródła zaopatrzenia. W ubiegłym roku wystpowały przejciowe problemy z pozyskaniem niektórych materiałów produkcyjnych, głównie wyrobów hutniczych. Było to spowodowane opónieniami w regulowaniu faktur za dostarczone ju materiały. Problemy zaopatrzenia zawsze miały jednak charakter krótkotrwały, take dziki posiadaniu wiarygodnych, alternatywnych dostawców, oferujcych materiał odpowiedniej jakoci. 10. Informacje o zawartych umowach znaczcych dla działalnoci emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomidzy akcjonariuszami (wspólnikami) oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. Do najwaniejszych umów zawartych przez ZNTK w Łapach S.A. w 2006 roku naley zaliczy: - PKP Cargo S.A. umowy na naprawy okresowe łcznie wagonów. Warto umów wraz z robotami dodatkowymi wyniosła tys. zł., - CTL LOK Sp. z o.o. Warszawa umowy na dostaw do koca maja 2007 roku 110 sztuk wagonów wglarek typu Eaos. Całkowita warto przedmiotu zamówienia wynosi tys. zł. - ISD Huta Czstochowa Sp. z o.o. wykonanie 5 wagonów do przewozu wlewek oraz 5 wagonów do przewozu kubłów złomowych. Łczna warto obu umów wyniosła tys. zł. Według posiadanych przez Spółk informacji nie zawierano znaczcych umów pomidzy akcjonariuszami i osobami powizanymi. 11. Informacje o powizaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz okrelenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartociowe, instrumenty finansowe, wartoci niematerialne i prawne oraz nieruchomoci), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grup kapitałow, oraz metod ich finansowania. W roku 2006 nie dokonywano inwestycji kapitałowych. Powizania Spółki z innymi podmiotami dotycz głównie: posiadania 100 % udziałów w Spółce z o.o. DOMY zajmujcej si zarzdzaniem nieruchomociami mieszkalnymi. Spółka powstała w wyniku wniesienia przez ZNTK aportów w postaci budynków mieszkalnych, posiadania przez TOWAG Łapy Spółka z o.o. 48,55 % akcji Spółki ZNTK w Łapach S.A. Spółka TOWAG jest spółk pracownicz. 12. Opis transakcji z podmiotami powizanymi, jeeli jednorazowa lub łczna warto tych transakcji zawartych przez dany podmiot powizany w okresie od pocztku roku obrotowego przekracza wyraon w złotych równowarto kwoty euro. Nie zawierano z podmiotami powizanymi transakcji, których warto przekraczałaby równowarto kwoty euro.

10 9 13. Informacje o zacignitych kredytach, umowach poyczek z uwzgldnieniem terminów ich wymagalnoci, oraz o udzielonych porczeniach i gwarancjach. Według stanu na dzie r. zacignite przez ZNTK w Łapach S.A. kredyty stanowi łczn kwot tys. zł i s to: - kredyt długoterminowy zacignity w banku PKO BP S.A. Oddział w Białymstoku, kwota kredytu wynosi tys. zł, termin spłaty r., pozostała do spłaty kwota tys. zł, - kredyt długoterminowy zacignity w Banku BPH S.A. w Ciechanowcu na kwot tys. zł, termin spłaty r., pozostała do spłaty kwota to tys. zł. Aneksem do umowy kredytowej termin spłaty przedłuono do dnia 31 stycznia 2008 r. - kredyt krótkoterminowy w rachunku biecym przekształcony w kredyt restrukturyzacyjny w banku PKO BP S.A. Oddział w Białymstoku, zacignity na kwot tys. zł, pozostała do spłaty kwota wynosi tys. zł plus naliczone na r. odsetki 124 tys. zł. Termin spłaty przypada na r. Według stanu na dzie r. jako zobowizanie Spółki wykazana została poyczka od jednostki zalenej DOMY Sp. z o.o. w kwocie 200 tys. zł wraz z naliczonym odsetkami 10 tys. zł. Termin spłaty poyczki przypada na dzie r. 14. Informacje o udzielonych poyczkach z uwzgldnieniem terminów ich wymagalnoci, a take udzielonych porczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzgldnieniem poyczek, porcze i gwarancji udzielonych jednostkom powizanym emitenta. W 2006 roku Spółka nie udzielała poyczek, porcze i gwarancji. 15. Objanienie rónic pomidzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wczeniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok, jeeli co najmniej jedna z pozycji składajcych si na wynik finansowy róni si w znacznym stopniu w stosunku do pozycji opublikowanej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomoci prognozie. Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2006 rok. 16. Ocena zarzdzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzgldnieniem zdolnoci wywizywania si z zacignitych zobowiza, oraz okrelenie ewentualnych zagroe i działa, jakie emitent podjł lub zamierza podj w celu przeciwdziałania tym zagroeniom. Zarzdzanie zasobami finansowymi polegajce głównie na utrzymaniu zdolnoci do wywizywania si z zacignitych zobowiza, w sytuacji ujemnych wyników finansowych i znacznym spadku sprzeday, a wic i wpływów rodków płatniczych, jest trudne. Koszty stałe utrzymania Zakładu nie ulegaj istotnemu obnieniu ze spadkiem sprzeday. Znaczcym obcieniem budetu firmy s wic podatki i wynagrodzenia nie powizane z wielkoci produkcji i sprzeday. Zobowizania te w roku 2006 były regulowane bez wikszych opónie lub odraczane (zobowizania budetowe). Terminowo wywizywalimy si take z zobowiza wobec banków z tytułu zacignitych kredytów bankowych. Wystpiły niestety opónienia w regulowaniu zobowiza wobec dostawców. Staralimy si przekona kontrahentów do wydłuania terminów płatnoci, cz zobowiza uregulowana została wekslami. Ogólnie naley stwierdzi, e mimo opónie udało nam si regulowa zobowizania w takim stopniu, e nie nastpiła całkowita utrata płynnoci finansowej i najwaniejsze zobowizania Spółki zostały uregulowane lub odroczone stosownymi decyzjami. Zarzdzanie zasobami finansowymi nadal jest utrudnione przez potrcanie kwot kaucji gwarancyjnej przez PKP Cargo S.A. Zablokowane kwoty znajduj si na odrbnym rachunku bankowym PKP Cargo do czasu upływu terminu gwarancji na wykonane przez ZNTK usługi tj. przez 4 lata. Na dzie r. kwota zablokowanej kaucji wynosi tys. zł. Najbardziej skutecznym czynnikiem przeciwdziałajcym zagroeniom w zarzdzaniu zasobami finansowymi jest oczywicie wzrost sprzeday i wzrost zysków osiganych z tej sprzeday. Oczywistym jest, e po dwóch latach zamknitych ujemnym wynikiem finansowym poprawa sytuacji nie nastpi gwałtownie. Jednake liczymy na znaczny wzrost sprzeday w biecym roku i lepsze wyniki finansowe. Podstaw do optymistycznych załoe s zawarte ju kontrakty na 2007 rok.

11 Ocena moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkoci posiadanych rodków, z uwzgldnieniem moliwych zmian w strukturze finansowania tej działalnoci. Na rok 2007 Spółka planuje nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokoci tys. zł. Nakłady te bd finansowane rodkami własnymi. Nie planuje si inwestycji kapitałowych. 18. Ocena czynników i nietypowych zdarze majcych wpływ na wynik z działalnoci gospodarczej za rok obrotowy, z okreleniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarze na osignity wynik. W 2006 roku nie wystpiły czynniki i nietypowe zdarzenia, oprócz omówionych w niniejszym sprawozdaniu, które miały wpływ na podstawow działalno gospodarcz Spółki i osignity wynik finansowy. 19. Charakterystyka zewntrznych i wewntrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsibiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalnoci emitenta co najmniej do koca roku obrotowego, nastpujcego po roku obrotowym za który sporzdzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzgldnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej. Najwikszy wpływ na rozwój działalnoci przedsibiorstwa i wyniki finansowe w 2007 roku maj uwarunkowania zewntrzne, które przy ich korzystnym ukształtowaniu spowoduj zmian struktury produkcji i umoliwi wzrost przychodów. Do najwaniejszych naley zaliczy: - zakoczenie przez PKP Cargo S.A. trwajcych postpowa przetargowych, - liberalizacja rynku, która ograniczy monopolistyczn pozycj rynkow PKP Cargo S.A. i wpłynie na zmian poziomu konkurencji na rynku wagonowym, - ogólne oywienie koniunktury na rynku modernizacji i budowy nowych wagonów, - dostpno podstawowych surowców i materiałów oraz zwizane z tym wahania cen. Głównym celem działania Spółki wyznaczonym na 2007 rok jest wzrost przychodów i poprawa wyników finansowych przy wykorzystaniu własnych atutów, wyspecyfikowanych poniej: - ustabilizowana pozycja i odpowiedni potencjał produkcyjny, - wewntrzna mobilno umoliwiajca dopasowanie oferty do oczekiwa i preferencji klientów, a wic dalsza dywersyfikacja oferty produktowej i wprowadzanie nowych typów wagonów, - dowiadczenie i wysokie kwalifikacje branowe kadry, - umiejtno pozyskania znaczcych odbiorców poza PKP Cargo S.A., - poprawa racjonalnoci kosztów wytwarzania we wszystkich elementach układu rodzajowego, - budowanie pozycji poprzez postawienie na jako, Spółka posiada wdroony Zintegrowany System Zarzdzania, potwierdzony midzynarodowymi certyfikatami, - poprawa sytuacji płatniczej, która spowoduje zmniejszenie kosztów finansowych (głównie odsetek). Staramy si systematycznie wzbogaca nasz ofert produktów, co ju przynosi pierwsze wymierne efekty. W chwili obecnej mamy podpisane trzy znaczce umowy (na wykonanie napraw okresowych wagonów oraz na odbudow wagonów wglarek dla PKP Cargo S.A., a take z CTL LOK Sp. z o.o. w Warszawie na dostaw wagonów wglarek). Realizacja wymienionych kontraktów gwarantuje utrzymanie stabilnoci produkcji i odpowiedni poziom sprzeday. Ponadto prowadzimy z odbiorcami zaawansowane rozmowy i czynimy starania zmierzajce do wprowadzenia na rynek kolejnych produktów: nowych 4-osiowych wagonów krytych serii Habbiinss, modernizacji wagonów krytych 2-osiowych oraz 4-osiowych, a take przystosowania wagonów platform 426Z do przewozu blachy w krgach. 20. Zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania przedsibiorstwem emitenta. W roku 2006 nie wystpiły zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania Spółk.

12 Zmiany w składzie osób zarzdzajcych i osób nadzorujcych emitenta w cigu ostatniego roku obrotowego, zasady dotyczce powoływania i odwoływania osób zarzdzajcych oraz uprawnienia osób zarzdzajcych, w szczególnoci prawo do podjcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. W roku 2006 nie wystpiły zmiany w Zarzdzie Spółki. Zmiany w Radzie Nadzorczej miały miejsce dnia r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Powołana została Rada Nadzorcza nowej kadencji. W zwizku z tym wystpiły nastpujce zmiany: - wskutek upływu kadencji wygasł mandat Pana Mariusza Jerzego Ruiza, - z dniem r. do Rady Nadzorczej nowej kadencji na stanowisko Członka Rady powołany został Pan Janusz Piechociski. Zgodnie ze statutem Spółki decyzj o powołaniu lub odwołaniu osób zarzdzajcych podejmuje Rada Nadzorcza. Zarzd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarzdzania Spółk, za wyjtkiem uprawnie zastrzeonych przez Ustaw lub Statut dla pozostałych organów Spółki. 22. Umowy zawarte midzy emitentem a osobami zarzdzajcymi, przewidujce rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wanej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie nastpuje z powodu połczenia emitenta przez przejcie. W umowie o prac zawartej z Prezesem Zarzdu przez Rad Nadzorcz Spółki znajduje si zapis mówicy: w przypadku odwołania z członkostwa w Zarzdzie i rozwizania umowy o prac za wypowiedzeniem, pracownikowi po ustaniu stosunku pracy przysługuje odprawa pienina w wysokoci 6-cio miesicznego wynagrodzenia. 23. Warto wynagrodze, nagród lub korzyci, (w pienidzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, nalenych lub potencjalnie nalenych, odrbnie dla kadej z osób zarzdzajcych i nadzorujcych emitenta; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominujca lub znaczcy inwestor - oddzielnie informacje o wartoci wynagrodze i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporzdkowanych. Informacje na temat wynagrodze dla osób zarzdzajcych i nadzorujcych Spółki przedstawione zostały w notach objaniajcych do sprawozdania finansowego. 24. Okrelenie łcznej liczby i wartoci nominalnej wszystkich akcji emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej emitenta, bdcych w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych (dla kadej osoby oddzielnie). Liczba akcji Spółki w posiadaniu osób zarzdzajcych według stanu na dzie r.: - Ryszard Ekiert - Prezes Zarzdu posiada bezporednio akcje oraz porednio, jako podmiot dominujcy w Spółce TOWAG sztuk akcji ZNTK w Łapach S.A. Ogółem (porednio i bezporednio) Ryszard Ekiert jest w posiadaniu sztuk akcji Spółki, - Stanisław Jacek Łupiski - Prokurent posiada 49 akcji, - Jerzy Łuba Prokurent jest w posiadaniu 296 akcji, - Alicja Kruszewska Prokurent posiada 173 akcje. Pozostałe osoby zarzdzajce nie posiadaj akcji Spółki. Liczba akcji emitenta w posiadaniu osób nadzorujcych według stanu na dzie r.: - Andrzej Szyluk - Sekretarz Rady Nadzorczej akcji. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z posiadanymi przez Spółk informacjami, nie posiadaj akcji Spółki. Wszystkie akcje Spółki ZNTK w Łapach S.A. maj warto nominaln 2,03 zł.

13 Wskazanie akcjonariuszy posiadajcych bezporednio lub porednio poprzez podmioty zalene co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikajcych i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Według stanu na dzie r. akcjonariusze posiadajcy co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu to: - TOWAG Łapy Spółka z o.o sztuk akcji stanowicych 48,55% kapitału zakładowego, co stanowi głosów z nich wynikajcych oraz 48,55% udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, - KAPEA Kaczuga Sp. z o.o sztuk akcji stanowicych 11,81% kapitału zakładowego, co stanowi głosów z nich wynikajcych oraz 11,81% udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. - Ryszard Ekiert Prezes Zarzdu ZNTK w Łapach S.A sztuk akcji stanowicych 7,65 % kapitału zakładowego, co stanowi głosów z nich wynikajcych oraz 7,65% udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, - Krajzega.pl Sp. z o.o. w Warszawie sztuk akcji stanowicych 5,70% kapitału zakładowego, co stanowi głosów z nich wynikajcych oraz 5,70 % udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Ryszard Ekiert jako pomiot dominujcy w Spółce TOWAG Łapy sztuk akcji stanowicych 56,20% kapitału zakładowego, co stanowi głosów z nich wynikajcych oraz 56,20% udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Ryszard Ekiert posiada bezporednio sztuk akcji stanowicych 7,65% kapitału zakładowego Spółki, pozostałe (48,55%) akcji posiada porednio jako podmiot dominujcy w Spółce TOWAG, 26. Pozostałe informacje dotyczce akcji i akcjonariuszy Spółki. Nie s znane Spółce umowy, w wyniku których mog w przyszłoci nastpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wszystkie akcje Spółki s akcjami zwykłymi na okaziciela, wobec tego adne z nich nie daj specjalnych uprawnie kontrolnych. Nie istnieje system kontroli programów akcji pracowniczych. Nie istniej ograniczenia dotyczce przenoszenia praw własnoci akcji oraz ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu. 27. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozda finansowych. a) umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda finansowych Biuro Usług Ksigowo-Audytorskich Stowarzyszenia Ksigowych w Polsce BUCHALTERIA Sp. z o.o. Grupa Finanse Serwis w Białymstoku została zawarta dnia r. i dotyczy badania sprawozdania finansowego za okres od r. do r. b) łczna wysoko wynagrodzenia wynikajca z umowy wynosi ,00 zł. c) nie wystpiły inne wynagrodzenia dla firmy BUCHALTERIA Sp. z o.o. d) w poprzednim roku obrotowym sprawozdanie finansowe Spółki równie zostało zbadane przez Biuro Usług Ksigowo-Audytorskich Stowarzyszenia Ksigowych w Polsce BUCHALTERIA Sp. z o.o. Grupa Finanse Serwis w Białymstoku Łczna wysoko wynagrodzenia z tego tytułu wyniosła ,00 zł. DYREKTOR PRZEDSIBIORSTWA ZNTK w Łapach S.A. Prezes Zarzdu in. Ryszard Ekiert Łapy, dnia r.

14 13 OWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Walne Zgromadzenie Spółki w dniu r. przyjło do stosowania w Spółce Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. Zasady Ładu Korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych Owiadczamy, e powysze zasady s stosowane w Spółce Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna. DYREKTOR PRZEDSIBIORSTWA ZNTK w Łapach S.A. Prezes Zarzdu in. Ryszard Ekiert Łapy, dnia r.

15 14 Łapy, dnia r. OWIADCZENIE ZARZ DU SPÓŁKI ZNTK W ŁAPACH S.A. W SPRAWIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, Owiadczam, e wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporzdzone zostały zgodnie z obowizujcymi zasadami rachunkowoci, oraz e odzwierciedlaj w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj majtkow i finansow oraz wynik finansowy Spółki ZNTK w Łapach S.A., oraz e sprawozdanie z działalnoci Spółki zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, rozwoju i osigni, w tym opis podstawowych zagroe i ryzyka. DYREKTOR PRZEDSIBIORSTWA ZNTK w Łapach S.A. Prezes Zarzdu in. Ryszard Ekiert

16 15 Łapy, dnia r. OWIADCZENIE ZARZ DU SPÓŁKI ZNTK W ŁAPACH S.A. W SPRAWIE PODMIOTU BADAJ CEGO SPRAWOZDANIE SPÓŁKI ZA 2006 ROK Owiadczam, e podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych, dokonujcy badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz e podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujcy badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyraenia bezstronnej i niezalenej opinii o badaniu, zgodnie z właciwymi przepisami prawa krajowego. DYREKTOR PRZEDSIBIORSTWA ZNTK w Łapach S.A. Prezes Zarzdu in. Ryszard Ekiert

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2008, 2009 w spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu,

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2004 R PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOCI Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

LSI Software S.A. nie posiada instrumentów finansowych.

LSI Software S.A. nie posiada instrumentów finansowych. Dodatkowe noty objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych LSI Software S.A. nie posiada instrumentów finansowych. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególnoci zobowizaniach warunkowych,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R.

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. Podstawowym przedmiotem działalnoci Spółki wg Europejskiej Klasyfikacji Działalnoci jest hurtowa i detaliczna sprzeda artykułów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2002

Formularz SA-QSr 2/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2002-08-15 01:09:19 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2002

Formularz SA-QSr 4/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2003-03-03 21:45:05 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r.

Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2007 r. Aneks nr 1 Do Prospektu Emisyjnego BUDVAR Centrum S.A. przygotowanego w zwizku z Ofert publiczn Akcji serii D i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii A, B i C oraz praw do Akcji Serii

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZREW składa si z nastpujcych jednostek:

Grupa Kapitałowa ZREW składa si z nastpujcych jednostek: Komentarz do SA-QS4 / 2004 1. Przyjte zasady rachunkowoci Niniejszy raport kwartalny został sporzdzony zgodnie z zasadami rachunkowoci opisanymi w raporcie półrocznym SA.- PS 2004, opublikowanym 24 wrzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPIAŁOWEJ PLAST-BOX S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPIAŁOWEJ PLAST-BOX S.A. ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPIAŁOWEJ PLAST-BOX S.A. ZA 2006 ROK SPISTRECI strona I. ZASADY SPORZDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...4 II. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAST-BOX

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ W 2004 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ W 2004 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ W 2004 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ - jednostka dominujca RAFAMET S.A. Kunia Raciborska, maj 2005 rok. 1. Wstp Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej RAFAMET za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Produkty Spoywcze. Płatek PET

Produkty Spoywcze. Płatek PET DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE SEGMENTY DZIAŁALNOCI Podstawowym układem sprawozdawczym dla Grupy Kapitałowej s segmenty branowe. Wyodrbniono nastpujcy podział na działalnoci: rury i wlewki, płatek PET, produkty

Bardziej szczegółowo

LPP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2004 ROKU

LPP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2004 ROKU LPP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W 2004 ROKU 1. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku KORPORACJA GOSPODARCZA Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Opinia i raport niezale nego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres

Opinia i raport niezale nego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres Opinia i raport niezalenego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Grupy Kapitałowej Polskie Przedsibiorstwo Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Noty. objaniajce do sprawozdania finansowego. za 2010 r.

Noty. objaniajce do sprawozdania finansowego. za 2010 r. Noty objaniajce do sprawozdania finansowego za 2010 r. Noty objaniajce do bilansu. Nota 1. Wartoci niematerialne i prawne. 1.1 Wartoci niematerialne i prawne netto 2010 2009 a) koszty zakoczonych prac

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA

POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 kwietnia 30 czerwca 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, drugi kwartał 2013 roku potwierdził

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

ZPUE S.A. we Włoszczowie

ZPUE S.A. we Włoszczowie Komentarz Zarzdu Zakładu Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz S.A. na temat działalnoci gospodarczej Spółki w I półroczu 2005 roku oraz zasad sporzdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakład

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Tarnowskie Góry, 14 maja 2015r. 1 Spis treści I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 2014 Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 22 maja 2015 roku Strona 1 Spis treści I. List Zarządu objaśniający sytuację Spółki II. III. IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo