Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok"

Transkrypt

1 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r.

2 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje dokonania i wyniki ZNTK w Łapach S.A. w 2006 roku. Był to kolejny trudny okres, który charakteryzował si przede wszystkim du zmiennoci otoczenia zewntrznego. W pierwszym półroczu odczuwalny spadek iloci zlece był przyczyn utrzymania trudnych warunków handlowych we współpracy z PKP Cargo S.A. Spółka wykonywała naprawy okresowe w oparciu o aneksy do umów z 2005 roku. Spowodowało to brak moliwoci negocjacji w zakresie cen napraw wagonów, przez co ju na pocztku roku odnotowalimy ujemne wyniki finansowe. Istotnej poprawy nie przyniosła realizacja kolejnych umów na naprawy okresowe, zawieranych na 3;4-miesiczne okresy rozliczeniowe. Iloci wagonów, bdce przedmiotem przetargów kształtowały si poniej krajowego potencjału produkcyjnego, co skutecznie wstrzymywało moliwo indeksacji cen i pomimo, e doszło do poprawy warunków finansowych nie było to zadowalajce. Zmniejszenie zamówie i brak długookresowej polityki przetargowej spowodowały, i w obszarze napraw okresowych wagonów PKP Cargo S.A. wykonalimy jedynie sztuk, wobec jednostek z poprzedniego roku. Ujemne mare i due uzalenienie od krajowego monopolisty skłoniły nas do intensywnych poszukiwa nowych partnerów handlowych. Opracowalimy dokumentacj techniczn wagonu wglarki serii Eaos typu 441W, co zaowocowało podpisaniem dwóch umów na dostaw ogółem 110 sztuk wagonów dla Firmy CTL LOK Sp. z o.o. w Warszawie. Realizacj tych rentownych zlece, które były istotnym ubiegłorocznym sukcesem rozpoczlimy pod koniec roku. Wychodzc naprzeciw zmieniajcym si wymaganiom i potrzebom rynku nieustannie podejmujemy działania zmierzajce do rozszerzenia naszej oferty handlowej. Zwikszanie udziału modernizacji i budowy nowego taboru to jeden z podstawowych elementów na którym opieramy swoje cele rozwojowe. Jestemy w trakcie zatwierdzania dokumentacji technicznej i uzyskiwania wiadectwa na wagon kryty 2-osiowy typu 221Ka stanowicy modernizacj wagonu typu 221K. Zmodernizowany wagon bdzie wyposaony w zestawy kołowe monoblokowe o rednicy okrgu tocznego 920 mm, co oznacza dostosowanie wagonu do wymogów TSI. Na pocztku 2007 roku opracowalimy take dokumentacj na przystosowanie wagonu platformy 426Z do przewozu blachy w krgach. Ponadto jestemy w trakcie opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie całkowicie nowych wagonów krytych 4-osiowych serii Habbiinss. Do najwaniejszych tegorocznych zamierze technicznych naley zatwierdzenie dokumentacji wykonania na bazie wagonu 401Ka modernizacji wagonu czteroosiowego krytego wyposaonego w ciany boczne wykonane z aluminium. Przewidujemy, e sporód wyej wymienionych przynajmniej dwie nowe inwestycje zostan wdroone do produkcji seryjnej jeszcze w 2007 roku.

3 2 Jestem przekonany, e biecy rok pokae w pełni efekty naszych dotychczasowych i obecnie prowadzonych działa, które umocni pozycj rynkow firmy i s solidn baz wyjciow na przyszło. Dodatkowym pozytywnym akcentem jest wzrost popytu na rynku, który koncentruje si zwłaszcza na nowych produktach. Dlatego ju teraz wyznaczylimy sobie ambitne cele. W tym roku zamierzamy uzyska znaczn dynamik sprzeday oraz wypracowa zysk netto. Pewn stabilizacj gwarantuje umowa z PKP Cargo S.A. zawarta 19 stycznia 2007 roku na wykonanie w biecym roku napraw okresowych wagonów towarowych. Najwaniejszymi zmianami ujtymi w obowizujcej umowie, w porównaniu do ubiegłorocznych kontraktów, jest wzrost cen napraw oraz rozszerzenie zakresu robót dodatkowych, co ju w pierwszym kwartale tego roku pozytywnie wpłynło zarówno na poziom sprzeday, jak i popraw rentownoci. Na pocztku kwietnia br. została take podpisana umowa z PKP Cargo S.A. na wykonanie 150 sztuk odbudowy wagonów wglarek budowy normalnej typu 408W. Usługi odbudowy tego taboru wiadczylimy ju w ubiegłym roku, jednak obecnie wynegocjowalimy duo lepsze warunki cenowe. W biecym roku jest to pierwszy wymierny dowód potwierdzajcy słuszno podjtych decyzji o dalszej dywersyfikacji produkcji. Duy wpływ na ubiegłoroczne wyniki finansowe miały problemy z terminowym pozyskaniem niezbdnych materiałów produkcyjnych, co wynikało z trudnoci płatniczych. Sytuacja ta w dalszym cigu jest trudna, jednak obecnie, kiedy płynno finansowa podlega systematycznej poprawie bdziemy dyli do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia dostaw surowców, głównie materiałów hutniczych posiadajcych kluczowe znaczenie, z terminowoci i czstotliwoci zakupu gwarantujc utrzymanie odpowiedniego zapasu i zachowanie cigłoci produkcji. Optymalizacj w zakresie zakupów i logistyki gwarantuje renoma i wiarygodno rynkowa dostawców. Pomimo tego bdziemy poddawali naszych kontrahentów dalszej weryfikacji, co stworzy moliwo do uzyskania lepszych warunków zakupu, zarówno pod wzgldem cen, jak i terminów płatnoci. Zachcajc Pastwa do lektury Sprawozdania Rocznego prezentujcego działalno ZNTK w Łapach S.A. za 2006 rok pragn podzikowa wszystkim Pracownikom, Partnerom oraz Akcjonariuszom za współprac i zaangaowanie. Wiem, e w 2007 roku bdziemy poddani dalszej trudnej rynkowej weryfikacji, jednak wierz, e skoro przetrwalimy siln dwuletni dekoniunktur, która dotknła cał bran, za dwanacie miesicy wszyscy poczujemy satysfakcj z naszych dokona. Z powaaniem Prezes Zarzdu Ryszard Ekiert Łapy, dnia r.

4 3 Sprawozdanie Zarzdu 1. Zdarzenia istotnie wpływajce na działalno jednostki, jakie nastpiły w roku obrotowym, a take po jego zakoczeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 1. Umowy i aneksy do umów z PKP Cargo S.A. na wykonanie napraw okresowych wagonów w 2006 r. Na przestrzeni ubiegłego roku zostało zawartych z PKP Cargo S.A. kilka umów oraz aneksów do umów z 2005 roku na wykonanie napraw okresowych rónych typów wagonów: - aneks nr 2 do umowy nr CFZ / /2005 z dnia 16 lutego 2005 roku na wykonanie do 31 marca 2006 roku napraw okresowych wagonów wglarek budowy normalnej serii Ea(n)(o)s, - aneks nr 2 do umowy nr CFZ / /2005 z dnia 15 lutego 2005 roku na wykonanie do 30 czerwca 2006 roku napraw okresowych wagonów Fals, - umowa nr CFZ2c / /2006 zawarta 10 maja 2006 roku na wykonanie 170 napraw okresowych wagonów towarowych, - umowa nr CFZ / zawarta 2 sierpnia 2006 roku na wykonanie 637 napraw okresowych wagonów towarowych, - umowa nr CFZ2d / zawarta 11 padziernika 2006 roku na wykonanie 436 napraw okresowych wagonów towarowych, 2. Umowa z PKP Cargo S.A. na wykonanie napraw okresowych wagonów w 2007 r. W dniu 19 stycznia 2007 roku została podpisana umowa nr CFZ2d / na wykonanie do 31 grudnia 2007 roku napraw okresowych wagonów towarowych. 3. Umowa z PKP Cargo S.A. na wykonanie odbudowy wagonów wglarek. W dniu 4 kwietnia 2007 roku została podpisana umowa nr CFZ / na wykonanie w okresie 180 dni od jej podpisania odbudowy 150 wglarek budowy normalnej typu 408W. 4. Umowy z CTL LOK Sp. z o.o. w Warszawie na dostaw wagonów wglarek typu Eaos. - umowa z dnia 30 sierpnia 2006 roku na dostaw do koca stycznia 2007 roku 50 wglarek typu Eaos, - umowa z dnia 31 padziernika 2006 roku na dostaw do koca maja 2007 roku 60 wglarek typu Eaos, 5. Audity nadzorujce. Spółka posiada aktualnie trzy prestiowe midzynarodowe certyfikaty zarzdzania jakoci, rodowiskiem i BHP, które w 2006 roku zostały potwierdzone przez nastpujce audity zewntrzne: dn maj 2006r. - audit nadzorujcy ISO 14001:2004, dn. 31 listopad 2006r. 01 grudzie 2006r. audit nadzorujcy PN-N 18001:2004 / OHSAS 18001, dn grudzie 2006r. audit nadzorujcy ISO 9001:2000. Zakres certyfikatów obejmuje: projektowanie, produkcj, napraw, modernizacj i przebudow taboru kolejowego, jego czci, podzespołów i zespołów oraz wyrobów metalowych. Posiadanie wymienionych certyfikatów sytuuje zakład w cisłej czołówce firm zarzdzanych zgodnie z najwyszymi standardami, a przedsibiorstwo dziki temu staje si o wiele bardziej wiarygodnym partnerem. 2. Przewidywany rozwój jednostki. Strategia rozwoju Spółki w najbliszych latach bdzie polegała przede wszystkim na inwestycjach w perspektywiczne segmenty rynku (odbudowa, modernizacja i budowa nowego taboru), które doprowadz do poprawy wyników finansowych i wpłyn na wzrost wartoci firmy. Nastpi jednoczenie nieznaczne ograniczenie udziału napraw wagonów w portfolio produktów. W 2007 roku Spółka zamierza

5 4 kontynuowa realizacj dotychczas rozpocztych działa i wdroy kolejne produkty, wyspecyfikowane poniej: - produkcja nowych wagonów krytych serii Habbiinss, - odbudowa wagonów wglarek, - budowa nowych wagonów wglarek typu Eaos, - modernizacja wagonów krytych budowy normalnej serii Ga typu 401Ka, - modernizacja wagonów krytych budowy normalnej serii Gbs typ 208K, 3. Waniejsze osignicia w dziedzinie bada i rozwoju Osignicia techniczne w 2006 roku. 1. Opracowanie dokumentacji i rozpoczcie produkcji seryjnej wagonu wglarki serii Eaos. Opracowana została nowa dokumentacja techniczna wagonu wglarki serii Eaos typu 441W. Pod koniec sierpnia i padziernika 2006 roku zostały zawarte dwie umowy z Firm CTL LOK Sp. z o.o. Warszawa na dostaw ogółem 110 sztuk wagonów wglarek, z terminem realizacji do koca maja 2007 roku Zamierzenia w dziedzinie rozwoju technicznego w 2007 roku. 1. Opracowanie dokumentacji i wykonanie prototypu wagonu czteroosiowego krytego. Wagon powstanie na bazie wagonu 401Ka. Ostoja została obliczona z wykorzystaniem metody MES. Wagon zostanie wyposaony w wózki z resorami parabolicznymi i zestawami kołowymi o nacisku 20t/o i ciany boczne rozsuwane wykonane z aluminium. 2. Budowa wagonu krytego serii Habbiinss. Spółka jest w trakcie opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie nowych wagonów krytych 4-osiowych serii Habbiinss. 3. Modernizacja wagonu krytego 221K. Jestemy w trakcie zatwierdzania dokumentacji technicznej i pozyskiwania wiadectwa na wagon kryty 2-osiowy typu 221Ka stanowicy modernizacj wagonu typu 221K. Zmodernizowany wagon bdzie wyposaony w zestawy kołowe monoblokowe o rednicy okrgu tocznego 920 mm, co oznacza dostosowanie wagonu do wymogów TSI. 4. Przystosowanie wagonu platformy 426Z do przewozu blachy w krgach. Opracowana została dokumentacja techniczna na wykonanie i monta stelay do przewozu blachy w krgach. 4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. Sytuacja finansowa Spółki ZNTK w Łapach S.A. w roku 2006 była trudna, jednake za wszelk cen staralimy si zachowa płynno finansow. Wyrozumiało naszych kontrahentów oraz instytucji i urzdów, do których zwracalimy si o odroczenie terminów płatnoci pozwoliła na utrzymanie wypłacalnoci Spółki. Wynagrodzenia dla pracowników wypłacane były terminowo, natomiast zobowizania wobec Budetu Pastwa staralimy si odracza i rozkłada na raty, co pozwoliło nie narazi si na dodatkowe koszty odsetek i kosztów egzekucyjnych. Jestemy wiadomi, e po tak długim okresie trudnoci płatniczych oraz ujemnych wyników finansowych stabilizacja sytuacji finansowej nie nastpi z dnia na dzie. Zdajemy te sobie spraw z faktu, e nie naley naduywa cierpliwoci ze strony naszych wierzycieli. Liczymy na to, e wzrost sprzeday w 2007r. spowoduje popraw wyników Firmy i przede wszystkim popraw płynnoci finansowej. Mamy nadziej, e najtrudniejszy okres w działalnoci ZNTK w Łapach S.A. mamy ju za sob. Bardziej szczegółowo sytuacj finansowa Spółki zilustruj zaprezentowane poniej wskaniki.

6 5 5. Wskaniki finansowe, łcznie z informacjami dotyczcymi zagadnie rodowiska naturalnego i zatrudnienia. Nazwa wskanika Wyliczenia Wynik Wskaniki rentownoci 1. Rentowno sprzeday brutto % = Wynik finansowy ze sprzeday x 100 Przychody ze sprzeday 2. Rentowno sprzeday netto % = Wynik finansowy netto x 100 Przychody ze sprzeday 3. Rentowno majtku % = Wynik finansowy netto x 100 Aktywa ogółem 4. Rentowno kapitałów własnych % = Wynik finansowy netto x 100 Kapitały własne bez zysku Wskaniki płynnoci finansowej oraz rotacji 5. Wskanik ogólnej płynnoci finansowej I stopnia = Aktywa obrotowe ogółem Zobowizania krótkoterminowe 6. Wskanik biecej płynnoci finansowej II stopnia = Aktywa obrotowe bez zapasów Zobowizania krótkoterminowe 7. Szybko obrotu nalenociami w dniach = Przecitny stan nalenoci x 365 Przychody ze sprzeday produktów, oraz towarów materiałów + VAT naleny 8. Szybko spłaty zobowiza w dniach = Przecitny stan zobowiza krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług x 365 Koszty działalnoci operacyjnej 9. Szybko obrotu zapasami w dniach = Przecitny zapasów x 365 Koszty działalnoci operacyjnej Wskaniki stabilizacji finansowej 10. Ogólny poziom zadłuenia = Zobowizania ogółem Aktywa ogółem 11. Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym = Kapitały własne Aktywa trwałe ogółem 12. Trwało struktury finansowej = Kapitały własne + rezerwy + zobowizania długoterminowe Aktywa ogółem x x x x x ,33 x x Stopie pokrycia aktywów obrotowych kapitałem własnym = Kapitały własne aktywa trwałe Aktywa obrotowe Warto ksigowa Spółki na 1 akcj = Kapitały własne Liczba akcji Wskaniki finansowe ,99 % - 17,89 % - 18,09 % - 35,57 % 0,54 0, % 48 % 36 % % 11,76 zł Wskaniki rentownoci. Pomimo, e w stosunku do 2005 roku Spółka uzyskała popraw zarówno wyniku na sprzeday o tys. zł. oraz wyniku netto o 342 tys. zł., wskaniki rentownoci prezentowały si gorzej ni w poprzednim okresie rozliczeniowym. Wynika to ze zmniejszenia wielkoci przychodów o tys. zł,

7 6 co było te główn przyczyn poniesionych strat oraz złej kondycji finansowej Spółki. Niezbdna jest szybka poprawa efektów ekonomicznych w 2007 roku. Wskaniki płynnoci finansowej oraz rotacji. Spadek w odniesieniu do wielkoci optymalnych zanotowały wskaniki płynnoci, co naley interpretowa jako dalsze potwierdzenie trudnej sytuacji płatniczej Spółki. Niski poziom wskaników oznacza zagroenie w regulowaniu zobowiza krótkoterminowych przedsibiorstwa. Kilkudniowe wydłuenie w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego odnotowały wskaniki rotacji. Znaczny spadek stanu nalenoci o tys. zł. wiadczy o poprawie cigalnoci rodków za wykonane usługi, jednak nie przyczynił si do spadku wskanika. Przyrost wskanika spłaty zobowiza oznacza, e Spółka stara si maksymalnie wydłua terminy płatnoci wobec dostawców. Ponad miesic wynosi take wskanik rotacji zapasów. Wskaniki stabilizacji finansowej. Wskaniki stabilizacji ilustrujce ryzyko prowadzonej działalnoci w stosunku do 2005 roku uległy pogorszeniu, jednak oscyluj wokół wartoci podanych. Niebezpieczne byłoby utrzymanie si takiej negatywnej tendencji w dłuszej perspektywie. rodowisko naturalne. ZNTK w Łapach S.A. posiadaj wdroony i certyfikowany zintegrowany system zarzdzania, który bazuje na midzynarodowych normach ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004 / OHSAS System ten jest potwierdzony midzynarodowymi certyfikatami zarzdzania jakoci, rodowiskiem i BHP. ZNTK w Łapach S.A. od 2003 roku posiadaj i stosuj system zarzdzania w dziedzinie ochrony rodowiska zgodny z wymaganiami normy ISO Audit certyfikujcy został przeprowadzony w połowie grudnia 2003 roku przez midzynarodow jednostk certyfikujc TÜV Rheinland. W dniach maja 2006 roku w Spółce odbył si coroczny audit nadzorujcy rodowiskowy ISO 14001:2004., który udokumentował, e nasz zakład jest zarzdzany zgodnie z najwyszymi ekologicznymi standardami. Jest to gwarancja wykonania wyrobów o wysokiej jakoci, przy jednoczesnej dbałoci o rodowisko naturalne. Jednoczenie system zarzdzania rodowiskowego redukuje koszty zbdnego zuycia energii i materiałów, usprawnia gospodark odpadami, zmniejsza emisj zanieczyszcze. Jego zadaniem jest równie kształtowanie ekologicznej wiadomoci załogi, budowa wzajemnego zaufania z organami administracji pastwowej i zapewnianie cigłoci w przestrzeganiu wymaga prawnych ochrony rodowiska, zmniejszenie ryzyka ewentualnych kar, udokumentowana ocena oddziaływania na rodowisko, zwikszenie wiarygodnoci ekologicznej i zaufania opinii publicznej do przedsibiorstwa. Staramy si, aby system zarzdzania rodowiskiem obejmował take naszych dostawców. Zatrudnienie. Na koniec grudnia 2006 roku w Spółce zatrudnionych było 734 pracowników, wobec 816 osób pracujcych rok wczeniej. Oznacza to obnienie ilostanu o 82 ludzi. Zmniejszyło si take przecitne zatrudnienie, które w 2006 roku wyniosło 727 pracowników i w porównaniu do 2005 roku uzyskało spadek o 186 osób (154 osoby w grupie pracowników na stanowiskach robotniczych i 32 osoby na stanowiskach nierobotniczych). Fluktuacja kadr wynikała głównie z przyczyn naturalnych, a wic zwizana była z wyganiciem umów o prac zawartych na czas okrelony. Wynika to z faktu, e Spółka prowadzi polityk kadrow polegajc na zabezpieczeniu optymalnego zatrudnienia. 6. Omówienie podstawowych wielkoci ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególnoci opis czynników i zdarze, w tym o nietypowym charakterze, majcych znaczcy wpływ na działalno emitenta i osignite przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a take omówienie perspektyw rozwoju działalnoci emitenta przynajmniej w najbliszym roku obrotowym; Ubiegły rok Spółka zamknła kwot przychodów ze sprzeday produktów, towarów i materiałów na poziomie tys. zł., co w odniesieniu do bazowego 2005 roku oznacza spadek o tys. zł. Niska sprzeda wynika głównie z ograniczenia zlece na naprawy i modernizacje taboru PKP Cargo S.A. Najwaniejszym czynnikiem, który miał decydujcy wpływ na ubiegłoroczn sytuacj finansow było zmniejszenie zamówie przez PKP Cargo S.A. W cigu całego 2006 roku wykonalimy jedynie napraw okresowych wagonów wobec sztuk z roku wczeniejszego. Ograniczona została

8 7 take oferta na modernizacje i przebudowy wagonów, dlatego w analizowanym okresie Spółka wykonała jedynie 17 modernizacji wagonów krytych 2-osiowych oraz 20 sztuk odbudowy wagonów wglarek. Wyrany wpływ niekorzystnych, niezalenych czynników Spółka usiłowała neutralizowa poprzez przedsiwzicia wewntrzne racjonalizujce koszty działalnoci. W analizowanym okresie doszło do spadku kosztów o kwot tys. zł. Zuycie materiałów i energii, jako podstawowa pozycja struktury kosztów rodzajowych odnotowała spadek o tys. zł., co wynika z poprawy efektywnoci gospodarowania rodkami produkcji oraz ze zmiany struktury produkcji. Drugi pod wzgldem wielkoci składnik kosztów rodzajowych stanowiły koszty pracy, a wic wynagrodzenia oraz wiadczenia na rzecz pracowników. W porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego nastpił spadek tych kosztów o kwot tys. zł., co jest efektem usprawnienia polityki kadrowej, która umoliwiła płynne regulowanie zatrudnienia w zalenoci do potrzeb produkcyjnych oraz kilkumiesicznego wstrzymania wypłaty premii. Ograniczenie kosztów zwizanych z prowadzon działalnoci, pomimo deprecjacji sprzeday nieznacznie, ale pozytywnie wpłynło na wyniki finansowe. Spółka poniosła strat, zarówno na poziomie sprzeday, jak i strat netto, jednak w stosunku do roku bazowego wyniki poprawiły si odpowiednio o tys. zł. oraz o 342 tys. zł. Perspektywy rozwoju zostały opisane w punkcie 19 niniejszego sprawozdania. 7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagroe, z okreleniem w jakim stopniu emitent jest na nie naraony. Najwiksze ryzyko zwizane z prowadzon przez Spółk działalnoci produkcyjn wynika z duego uzalenienia od zamówie z PKP Cargo S.A., wieloletniego monopolisty na rynku. Spadek wielkoci zlece z PKP Cargo S.A. w 2006 roku, przy jednoczesnym zawarciu i realizacji umów dla innych kontrahentów (CTL LOK Sp. z o.o. Warszawa, ISD Huta Czstochowa Sp. z o.o.) nieznacznie ograniczył udział PKP Cargo S.A. w uzyskanych przychodach, jednak w dalszym cigu jest to odbiorca dominujcy. 8. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup, w sprzeday emitenta ogółem, a take zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym. Podstawowym przedmiotem działalnoci Spółki w 2006 roku była: - naprawa, odbudowa i modernizacja wagonów PKP Cargo S.A., - naprawa i budowa wagonów prywatnych przewoników, - pozostała sprzeda. Ubiegłoroczna sprzeda produktów, towarów i materiałów zamknła si kwot tys. zł i składała si z nastpujcych pozycji: - sprzeda produktów tys. zł - sprzeda towarów i materiałów tys. zł PKP Cargo S.A. pozostały w ubiegłym roku najwikszym kontrahentem Spółki, jednak udział sprzeday w przychodach produktów ogółem znacznie zmniejszył si i wyniósł niewiele ponad 74%. Warto usług wykonanych na zlecenie Cargo w 2006 roku osignła poziom tys. zł i miała nastpujc struktur: - naprawy okresowe wraz z robotami dodatkowymi wagonów tys. zł - modernizacja wagonów krytych 208K na wagony 221K 17 sztuk tys. zł - odbudowa wagonów wglarek 20 sztuk 935 tys. zł - przebudowa wagonu Smms 1 sztuka 45 tys. zł Wzrost udziału segmentu usług wagonowych wiadczonych dla pozostałych przedsibiorstw to głównie efekt rozpoczcia współpracy z firm CTL LOK Sp. z o.o., z któr zostały zawarte dwie umowy na budow do koca maja biecego roku łcznie 110 wagonów wglarek typu Eaos. Pod koniec 2006 roku rozpoczlimy realizacj kontraktów, dziki czemu w grudniu sprzedalimy 20 wagonów na kwot tys. zł., co przyniosło ponad 7% udziału w ubiegłorocznej sprzeday produktów. Ponad 4% udziału w wartoci sprzeday uzyskalimy ze zlece firmy ISD Huta Czstochowa Sp. z o.o. Na przychody w kwocie tys. zł. złoyło si zarówno wykonanie nowych wagonów do przewozu wlewek, do przewozu kubłów złomowych, ale take naprawa innego taboru tej firmy. Ponadto Spółka współpracowała z innymi włacicielami taboru. W cigu ubiegłego roku naprawiono 123 wagony na kwot tys. zł, co przyniosło prawie 4% przychodów ze sprzeday produktów.

9 8 Pozostała sprzeda w 2006 roku w kwocie zł osignła prawie 11% udziału w sprzeday produktów. Najwikszym składnikiem była sprzeda energii cieplnej na kwot tys. zł oraz gazów technicznych 491 tys. zł. Przychody osignite z tytułu sprzeday towarów i materiałów w okresie sprawozdawczym wyniosły tys zł, w tym tys. zł stanowiła sprzeda złomu. 9. Informacje o rynkach zbytu, z uwzgldnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne oraz informacje o zmianach ródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z okreleniem uzalenienia od jednego lub kilku odbiorców i dostawców, a w przypadku, gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiga co najmniej 10% przychodów ze sprzeday ogółem nazwy (firmy) odbiorcy lub dostawcy, jego udział w sprzeday lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powizanie z emitentem. 1. Rynki zbytu w podziale na krajowe i zagraniczne. W 2006 roku przychody ze sprzeday produktów wyniosły tys. zł i dotyczyły wyłcznie sprzeday krajowej. Najwikszym kontrahentem Spółki pozostały PKP Cargo S.A., które z wartoci sprzeday na poziomie tys. zł. osignły 74% przychodów ze sprzeday produktów. 2. ródła zaopatrzenia. W ubiegłym roku wystpowały przejciowe problemy z pozyskaniem niektórych materiałów produkcyjnych, głównie wyrobów hutniczych. Było to spowodowane opónieniami w regulowaniu faktur za dostarczone ju materiały. Problemy zaopatrzenia zawsze miały jednak charakter krótkotrwały, take dziki posiadaniu wiarygodnych, alternatywnych dostawców, oferujcych materiał odpowiedniej jakoci. 10. Informacje o zawartych umowach znaczcych dla działalnoci emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomidzy akcjonariuszami (wspólnikami) oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. Do najwaniejszych umów zawartych przez ZNTK w Łapach S.A. w 2006 roku naley zaliczy: - PKP Cargo S.A. umowy na naprawy okresowe łcznie wagonów. Warto umów wraz z robotami dodatkowymi wyniosła tys. zł., - CTL LOK Sp. z o.o. Warszawa umowy na dostaw do koca maja 2007 roku 110 sztuk wagonów wglarek typu Eaos. Całkowita warto przedmiotu zamówienia wynosi tys. zł. - ISD Huta Czstochowa Sp. z o.o. wykonanie 5 wagonów do przewozu wlewek oraz 5 wagonów do przewozu kubłów złomowych. Łczna warto obu umów wyniosła tys. zł. Według posiadanych przez Spółk informacji nie zawierano znaczcych umów pomidzy akcjonariuszami i osobami powizanymi. 11. Informacje o powizaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz okrelenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartociowe, instrumenty finansowe, wartoci niematerialne i prawne oraz nieruchomoci), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grup kapitałow, oraz metod ich finansowania. W roku 2006 nie dokonywano inwestycji kapitałowych. Powizania Spółki z innymi podmiotami dotycz głównie: posiadania 100 % udziałów w Spółce z o.o. DOMY zajmujcej si zarzdzaniem nieruchomociami mieszkalnymi. Spółka powstała w wyniku wniesienia przez ZNTK aportów w postaci budynków mieszkalnych, posiadania przez TOWAG Łapy Spółka z o.o. 48,55 % akcji Spółki ZNTK w Łapach S.A. Spółka TOWAG jest spółk pracownicz. 12. Opis transakcji z podmiotami powizanymi, jeeli jednorazowa lub łczna warto tych transakcji zawartych przez dany podmiot powizany w okresie od pocztku roku obrotowego przekracza wyraon w złotych równowarto kwoty euro. Nie zawierano z podmiotami powizanymi transakcji, których warto przekraczałaby równowarto kwoty euro.

10 9 13. Informacje o zacignitych kredytach, umowach poyczek z uwzgldnieniem terminów ich wymagalnoci, oraz o udzielonych porczeniach i gwarancjach. Według stanu na dzie r. zacignite przez ZNTK w Łapach S.A. kredyty stanowi łczn kwot tys. zł i s to: - kredyt długoterminowy zacignity w banku PKO BP S.A. Oddział w Białymstoku, kwota kredytu wynosi tys. zł, termin spłaty r., pozostała do spłaty kwota tys. zł, - kredyt długoterminowy zacignity w Banku BPH S.A. w Ciechanowcu na kwot tys. zł, termin spłaty r., pozostała do spłaty kwota to tys. zł. Aneksem do umowy kredytowej termin spłaty przedłuono do dnia 31 stycznia 2008 r. - kredyt krótkoterminowy w rachunku biecym przekształcony w kredyt restrukturyzacyjny w banku PKO BP S.A. Oddział w Białymstoku, zacignity na kwot tys. zł, pozostała do spłaty kwota wynosi tys. zł plus naliczone na r. odsetki 124 tys. zł. Termin spłaty przypada na r. Według stanu na dzie r. jako zobowizanie Spółki wykazana została poyczka od jednostki zalenej DOMY Sp. z o.o. w kwocie 200 tys. zł wraz z naliczonym odsetkami 10 tys. zł. Termin spłaty poyczki przypada na dzie r. 14. Informacje o udzielonych poyczkach z uwzgldnieniem terminów ich wymagalnoci, a take udzielonych porczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzgldnieniem poyczek, porcze i gwarancji udzielonych jednostkom powizanym emitenta. W 2006 roku Spółka nie udzielała poyczek, porcze i gwarancji. 15. Objanienie rónic pomidzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wczeniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok, jeeli co najmniej jedna z pozycji składajcych si na wynik finansowy róni si w znacznym stopniu w stosunku do pozycji opublikowanej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomoci prognozie. Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2006 rok. 16. Ocena zarzdzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzgldnieniem zdolnoci wywizywania si z zacignitych zobowiza, oraz okrelenie ewentualnych zagroe i działa, jakie emitent podjł lub zamierza podj w celu przeciwdziałania tym zagroeniom. Zarzdzanie zasobami finansowymi polegajce głównie na utrzymaniu zdolnoci do wywizywania si z zacignitych zobowiza, w sytuacji ujemnych wyników finansowych i znacznym spadku sprzeday, a wic i wpływów rodków płatniczych, jest trudne. Koszty stałe utrzymania Zakładu nie ulegaj istotnemu obnieniu ze spadkiem sprzeday. Znaczcym obcieniem budetu firmy s wic podatki i wynagrodzenia nie powizane z wielkoci produkcji i sprzeday. Zobowizania te w roku 2006 były regulowane bez wikszych opónie lub odraczane (zobowizania budetowe). Terminowo wywizywalimy si take z zobowiza wobec banków z tytułu zacignitych kredytów bankowych. Wystpiły niestety opónienia w regulowaniu zobowiza wobec dostawców. Staralimy si przekona kontrahentów do wydłuania terminów płatnoci, cz zobowiza uregulowana została wekslami. Ogólnie naley stwierdzi, e mimo opónie udało nam si regulowa zobowizania w takim stopniu, e nie nastpiła całkowita utrata płynnoci finansowej i najwaniejsze zobowizania Spółki zostały uregulowane lub odroczone stosownymi decyzjami. Zarzdzanie zasobami finansowymi nadal jest utrudnione przez potrcanie kwot kaucji gwarancyjnej przez PKP Cargo S.A. Zablokowane kwoty znajduj si na odrbnym rachunku bankowym PKP Cargo do czasu upływu terminu gwarancji na wykonane przez ZNTK usługi tj. przez 4 lata. Na dzie r. kwota zablokowanej kaucji wynosi tys. zł. Najbardziej skutecznym czynnikiem przeciwdziałajcym zagroeniom w zarzdzaniu zasobami finansowymi jest oczywicie wzrost sprzeday i wzrost zysków osiganych z tej sprzeday. Oczywistym jest, e po dwóch latach zamknitych ujemnym wynikiem finansowym poprawa sytuacji nie nastpi gwałtownie. Jednake liczymy na znaczny wzrost sprzeday w biecym roku i lepsze wyniki finansowe. Podstaw do optymistycznych załoe s zawarte ju kontrakty na 2007 rok.

11 Ocena moliwoci realizacji zamierze inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkoci posiadanych rodków, z uwzgldnieniem moliwych zmian w strukturze finansowania tej działalnoci. Na rok 2007 Spółka planuje nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokoci tys. zł. Nakłady te bd finansowane rodkami własnymi. Nie planuje si inwestycji kapitałowych. 18. Ocena czynników i nietypowych zdarze majcych wpływ na wynik z działalnoci gospodarczej za rok obrotowy, z okreleniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarze na osignity wynik. W 2006 roku nie wystpiły czynniki i nietypowe zdarzenia, oprócz omówionych w niniejszym sprawozdaniu, które miały wpływ na podstawow działalno gospodarcz Spółki i osignity wynik finansowy. 19. Charakterystyka zewntrznych i wewntrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsibiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalnoci emitenta co najmniej do koca roku obrotowego, nastpujcego po roku obrotowym za który sporzdzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzgldnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej. Najwikszy wpływ na rozwój działalnoci przedsibiorstwa i wyniki finansowe w 2007 roku maj uwarunkowania zewntrzne, które przy ich korzystnym ukształtowaniu spowoduj zmian struktury produkcji i umoliwi wzrost przychodów. Do najwaniejszych naley zaliczy: - zakoczenie przez PKP Cargo S.A. trwajcych postpowa przetargowych, - liberalizacja rynku, która ograniczy monopolistyczn pozycj rynkow PKP Cargo S.A. i wpłynie na zmian poziomu konkurencji na rynku wagonowym, - ogólne oywienie koniunktury na rynku modernizacji i budowy nowych wagonów, - dostpno podstawowych surowców i materiałów oraz zwizane z tym wahania cen. Głównym celem działania Spółki wyznaczonym na 2007 rok jest wzrost przychodów i poprawa wyników finansowych przy wykorzystaniu własnych atutów, wyspecyfikowanych poniej: - ustabilizowana pozycja i odpowiedni potencjał produkcyjny, - wewntrzna mobilno umoliwiajca dopasowanie oferty do oczekiwa i preferencji klientów, a wic dalsza dywersyfikacja oferty produktowej i wprowadzanie nowych typów wagonów, - dowiadczenie i wysokie kwalifikacje branowe kadry, - umiejtno pozyskania znaczcych odbiorców poza PKP Cargo S.A., - poprawa racjonalnoci kosztów wytwarzania we wszystkich elementach układu rodzajowego, - budowanie pozycji poprzez postawienie na jako, Spółka posiada wdroony Zintegrowany System Zarzdzania, potwierdzony midzynarodowymi certyfikatami, - poprawa sytuacji płatniczej, która spowoduje zmniejszenie kosztów finansowych (głównie odsetek). Staramy si systematycznie wzbogaca nasz ofert produktów, co ju przynosi pierwsze wymierne efekty. W chwili obecnej mamy podpisane trzy znaczce umowy (na wykonanie napraw okresowych wagonów oraz na odbudow wagonów wglarek dla PKP Cargo S.A., a take z CTL LOK Sp. z o.o. w Warszawie na dostaw wagonów wglarek). Realizacja wymienionych kontraktów gwarantuje utrzymanie stabilnoci produkcji i odpowiedni poziom sprzeday. Ponadto prowadzimy z odbiorcami zaawansowane rozmowy i czynimy starania zmierzajce do wprowadzenia na rynek kolejnych produktów: nowych 4-osiowych wagonów krytych serii Habbiinss, modernizacji wagonów krytych 2-osiowych oraz 4-osiowych, a take przystosowania wagonów platform 426Z do przewozu blachy w krgach. 20. Zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania przedsibiorstwem emitenta. W roku 2006 nie wystpiły zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania Spółk.

12 Zmiany w składzie osób zarzdzajcych i osób nadzorujcych emitenta w cigu ostatniego roku obrotowego, zasady dotyczce powoływania i odwoływania osób zarzdzajcych oraz uprawnienia osób zarzdzajcych, w szczególnoci prawo do podjcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. W roku 2006 nie wystpiły zmiany w Zarzdzie Spółki. Zmiany w Radzie Nadzorczej miały miejsce dnia r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Powołana została Rada Nadzorcza nowej kadencji. W zwizku z tym wystpiły nastpujce zmiany: - wskutek upływu kadencji wygasł mandat Pana Mariusza Jerzego Ruiza, - z dniem r. do Rady Nadzorczej nowej kadencji na stanowisko Członka Rady powołany został Pan Janusz Piechociski. Zgodnie ze statutem Spółki decyzj o powołaniu lub odwołaniu osób zarzdzajcych podejmuje Rada Nadzorcza. Zarzd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarzdzania Spółk, za wyjtkiem uprawnie zastrzeonych przez Ustaw lub Statut dla pozostałych organów Spółki. 22. Umowy zawarte midzy emitentem a osobami zarzdzajcymi, przewidujce rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez wanej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie nastpuje z powodu połczenia emitenta przez przejcie. W umowie o prac zawartej z Prezesem Zarzdu przez Rad Nadzorcz Spółki znajduje si zapis mówicy: w przypadku odwołania z członkostwa w Zarzdzie i rozwizania umowy o prac za wypowiedzeniem, pracownikowi po ustaniu stosunku pracy przysługuje odprawa pienina w wysokoci 6-cio miesicznego wynagrodzenia. 23. Warto wynagrodze, nagród lub korzyci, (w pienidzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, nalenych lub potencjalnie nalenych, odrbnie dla kadej z osób zarzdzajcych i nadzorujcych emitenta; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominujca lub znaczcy inwestor - oddzielnie informacje o wartoci wynagrodze i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporzdkowanych. Informacje na temat wynagrodze dla osób zarzdzajcych i nadzorujcych Spółki przedstawione zostały w notach objaniajcych do sprawozdania finansowego. 24. Okrelenie łcznej liczby i wartoci nominalnej wszystkich akcji emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach grupy kapitałowej emitenta, bdcych w posiadaniu osób zarzdzajcych i nadzorujcych (dla kadej osoby oddzielnie). Liczba akcji Spółki w posiadaniu osób zarzdzajcych według stanu na dzie r.: - Ryszard Ekiert - Prezes Zarzdu posiada bezporednio akcje oraz porednio, jako podmiot dominujcy w Spółce TOWAG sztuk akcji ZNTK w Łapach S.A. Ogółem (porednio i bezporednio) Ryszard Ekiert jest w posiadaniu sztuk akcji Spółki, - Stanisław Jacek Łupiski - Prokurent posiada 49 akcji, - Jerzy Łuba Prokurent jest w posiadaniu 296 akcji, - Alicja Kruszewska Prokurent posiada 173 akcje. Pozostałe osoby zarzdzajce nie posiadaj akcji Spółki. Liczba akcji emitenta w posiadaniu osób nadzorujcych według stanu na dzie r.: - Andrzej Szyluk - Sekretarz Rady Nadzorczej akcji. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z posiadanymi przez Spółk informacjami, nie posiadaj akcji Spółki. Wszystkie akcje Spółki ZNTK w Łapach S.A. maj warto nominaln 2,03 zł.

13 Wskazanie akcjonariuszy posiadajcych bezporednio lub porednio poprzez podmioty zalene co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikajcych i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Według stanu na dzie r. akcjonariusze posiadajcy co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu to: - TOWAG Łapy Spółka z o.o sztuk akcji stanowicych 48,55% kapitału zakładowego, co stanowi głosów z nich wynikajcych oraz 48,55% udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, - KAPEA Kaczuga Sp. z o.o sztuk akcji stanowicych 11,81% kapitału zakładowego, co stanowi głosów z nich wynikajcych oraz 11,81% udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. - Ryszard Ekiert Prezes Zarzdu ZNTK w Łapach S.A sztuk akcji stanowicych 7,65 % kapitału zakładowego, co stanowi głosów z nich wynikajcych oraz 7,65% udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, - Krajzega.pl Sp. z o.o. w Warszawie sztuk akcji stanowicych 5,70% kapitału zakładowego, co stanowi głosów z nich wynikajcych oraz 5,70 % udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Ryszard Ekiert jako pomiot dominujcy w Spółce TOWAG Łapy sztuk akcji stanowicych 56,20% kapitału zakładowego, co stanowi głosów z nich wynikajcych oraz 56,20% udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Ryszard Ekiert posiada bezporednio sztuk akcji stanowicych 7,65% kapitału zakładowego Spółki, pozostałe (48,55%) akcji posiada porednio jako podmiot dominujcy w Spółce TOWAG, 26. Pozostałe informacje dotyczce akcji i akcjonariuszy Spółki. Nie s znane Spółce umowy, w wyniku których mog w przyszłoci nastpi zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wszystkie akcje Spółki s akcjami zwykłymi na okaziciela, wobec tego adne z nich nie daj specjalnych uprawnie kontrolnych. Nie istnieje system kontroli programów akcji pracowniczych. Nie istniej ograniczenia dotyczce przenoszenia praw własnoci akcji oraz ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu. 27. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozda finansowych. a) umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda finansowych Biuro Usług Ksigowo-Audytorskich Stowarzyszenia Ksigowych w Polsce BUCHALTERIA Sp. z o.o. Grupa Finanse Serwis w Białymstoku została zawarta dnia r. i dotyczy badania sprawozdania finansowego za okres od r. do r. b) łczna wysoko wynagrodzenia wynikajca z umowy wynosi ,00 zł. c) nie wystpiły inne wynagrodzenia dla firmy BUCHALTERIA Sp. z o.o. d) w poprzednim roku obrotowym sprawozdanie finansowe Spółki równie zostało zbadane przez Biuro Usług Ksigowo-Audytorskich Stowarzyszenia Ksigowych w Polsce BUCHALTERIA Sp. z o.o. Grupa Finanse Serwis w Białymstoku Łczna wysoko wynagrodzenia z tego tytułu wyniosła ,00 zł. DYREKTOR PRZEDSIBIORSTWA ZNTK w Łapach S.A. Prezes Zarzdu in. Ryszard Ekiert Łapy, dnia r.

14 13 OWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Walne Zgromadzenie Spółki w dniu r. przyjło do stosowania w Spółce Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. Zasady Ładu Korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych Owiadczamy, e powysze zasady s stosowane w Spółce Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna. DYREKTOR PRZEDSIBIORSTWA ZNTK w Łapach S.A. Prezes Zarzdu in. Ryszard Ekiert Łapy, dnia r.

15 14 Łapy, dnia r. OWIADCZENIE ZARZ DU SPÓŁKI ZNTK W ŁAPACH S.A. W SPRAWIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, Owiadczam, e wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporzdzone zostały zgodnie z obowizujcymi zasadami rachunkowoci, oraz e odzwierciedlaj w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj majtkow i finansow oraz wynik finansowy Spółki ZNTK w Łapach S.A., oraz e sprawozdanie z działalnoci Spółki zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, rozwoju i osigni, w tym opis podstawowych zagroe i ryzyka. DYREKTOR PRZEDSIBIORSTWA ZNTK w Łapach S.A. Prezes Zarzdu in. Ryszard Ekiert

16 15 Łapy, dnia r. OWIADCZENIE ZARZ DU SPÓŁKI ZNTK W ŁAPACH S.A. W SPRAWIE PODMIOTU BADAJ CEGO SPRAWOZDANIE SPÓŁKI ZA 2006 ROK Owiadczam, e podmiot uprawniony do badania sprawozda finansowych, dokonujcy badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz e podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujcy badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyraenia bezstronnej i niezalenej opinii o badaniu, zgodnie z właciwymi przepisami prawa krajowego. DYREKTOR PRZEDSIBIORSTWA ZNTK w Łapach S.A. Prezes Zarzdu in. Ryszard Ekiert

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO:

ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO: I. List Prezesa Zarządu II. Sprawozdanie Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013 III. Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo