Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11"

Transkrypt

1

2

3 spis treści content Konstrukcje stalowe Steel structures 4 Przykłady naszych realizacji Examples of our structures Infrastruktura drogowa i transport Transportation and road infrastructure 8 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Recreational and sports infrastructure 8 Konstrukcje budowlane Building structures 9 Przemysł petrochemiczny Petrochemical industry 10 Przemysł energetyczny Power industry 10 Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11 Kształtowniki proste wg dostarczonej dokumentacji 15 Simple sections acc. to given documentations Kształtowniki IKS IKS sections 16 Kształtowniki IKSH IKSH sections 18 Kształtowniki HKS HKS sections 20 Kształtowniki IPBS IPBS sections 21 Kształtowniki łukowe Curved beams 22 Belki skrzynkowe (spoiny pachwinowe) Box beams (fillet welds) 23 Belki skrzynkowe (spoiny pełnoprzetopowe) Box beams (through penetration welds) 23 Kształtowniki zbieżne jednostronnie One-sided convergence sections 24 Kształtowniki zbieżne dwustronnie Two-sided convergence sections 24 Kształtowniki ażurowe Castellated beams 25 Belki ażurowe z dwuteowników zwykłych Standard castellated I-beams 26 Belki ażurowe z dwuteowników równoległościennych HEB 27 Parallel flange castellated HEB I-beams Belki ażurowe podwyższone z dwuteowników normalnych 28 Standard sections, increased height castellated I-beams Belki ażurowe podwyższone z dwuteowników równoległościennych 29 Parallel flange, increased height castellated I-beams Belki ażurowe podwyższone z dwuteowników szerokostopowych 29 Wide flange, increased height castellated I-beams Elementy wypalane z blach 30 Elements cut from plates 3

4 duża różnorodność konstrukcji ciężar pojedynczego elementu do 65 Mg własne materiały wsadowe wide variety of structures single element weight up to 65 Mg own stock material powody, dla których wybierzesz naszą ofertę: pełny zakres asortymentowy konstrukcji stalowych kompleksowe i terminowe dostawy od jednego producenta eliminują ryzyko otrzymania niekompletnych elementów, ciężar pojedynczego elementu do 65 Mg, systemowe rozwiązania hal (hale jednonawowe i wielonawowe o rozpiętości m z przeznaczeniem na obiekty magazynowe, przemysłowe, rekreacyjno-sportowe) dostosowanie gotowego projektu do potrzeb inwestora obniża koszty i skraca czas realizacji, pełny zakres zabezpieczeń antykorozyjnych (m.in. metalizacja), laboratoryjne badanie spoin i styków oraz szeroki zakres badań odbiorowych dla konstrukcji stalowych, własne materiały wsadowe skrócenie czasu produkcji oraz gwarancja pochodzenia materiałów, doradztwo techniczne stały kontakt z wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną, dostawa gotowych elementów konstrukcji na budowę, możliwość szybkiego i profesjonalnego montażu. reasons why you ll choose our offer: full range of steel structures assortment complete and on-time deliveries from just one supplier reduce the risk of receiving incomplete components, single element weight up to 65 Mg, system solutions for halls (single and multiple bay halls spanning between m intended for warehousing, industrial as well as recreation and sports use) customization of an existing design according to the investor s requirements allows for the reduction of cost and implementation time, full range of corrosion protection technologies (including metallization), lab tests of welds and joints, as well as wide range of steel structures acceptance tests, own stock material shorter production time and guaranteed source of material, technical consulting constant access to qualified engineering and technical staff, delivery of ready-made components to the building site, availability of quick and professional assembly. 4

5 Przykłady zastosowań: infrastruktura drogowa i transport: konstrukcje mostowe (kolejowe, kolejowo-drogowe, drogowe, kładki dla pieszych, estakady), infrastruktura sportowa i rekreacyjna: konstrukcje stadionów, hal i innych obiektów sportowych, konstrukcje budowlane: konstrukcje hal (magazynowych, produkcyjnych i handlowych), konstrukcje obiektów użyteczności publicznej, konstrukcje obiektów przemysłowych wraz z infrastrukturą techniczną, belki podsuwnicowe, słupy, kanały, przemysł petrochemiczny: zbiorniki o dachach stałych i pływających (na ropę i substancje ropopochodne oraz wodę) o pojemności do 000 m 3, silosy i bunkry na materiały sypkie oraz stałe, silosy dla cukrowni, zbiorniki oczyszczalni ścieków, elementy konstrukcji przesyłowych, przemysł energetyczny: konstrukcje nośne, konstrukcje stalowe kotłów, konstrukcje kanałów spalinowych, przemysł maszynowy: konstrukcje technologiczne, techniczne, wsporcze, towarzyszące. Examples of applications: transportation and road infrastructure: bridge structures (railway, rail-road, road, footbridges, trestle bridges and flyovers), recreation and sports infrastructure: stadiums, halls and other sport object structures, building structures: hall structures (warehousing, production and commercial), public use buildings, industrial facility structures including technical infrastructure, gantry girders, columns, pillars, channels, petrochemical industry: solid and floating roof tanks (for water, oil and petroleum derivatives) with capacities up to 000 m 3, silos and bunkers for loose and solid material, sugar factory silos, tanks for water treatment facilities, transmission system components, power industry: structural steelwork, steel boiler and flue structures, engineering industry: technological, technical, supporting and auxiliary structures. 5

6 Norma / Standard Gatunki stali / Steel grades EN 25-2:4 EN 25-3:4 Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych gatunkach stali. S235JR, S235J0, S235J2 S275JR, S275J0, S275J2 S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 S275N, S275NL S355N, S355NL S420N, S420NL S460N, S460NL Other steel grades are available upon the Customer s request. Techniczne warunki wykonania Technical conditions of manufacture Podstawowe normy wykonawcze konstrukcji stalowych stosowane w produkcji: Base execution standards applied in production: PN-B-06:2 PN-EN DIN PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 2: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych Budowle stalowe Część 7: Wykonanie i kwalifikacje wykonawcy Konstrukcje stalowe Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze Projektowanie i wykonanie PN-B-06:2 PN-EN DIN PN-B-03210:1997 Steel construction structures Conditions for execution and acceptance Basic requirements Execution of steel and aluminum structures Part 2: Technical requirements related to the execution of steel structures Steel structures Part 7: Execution and constructor s qualifications Steel structures Cylindrical, vertical tanks for fluids Design and execution PN-89/S-50 Obiekty mostowe Konstrukcje stalowe Wymagania i badania PN-89/S-50 Bridges Steel structures Requirements and tests PN-H Spawane dwuteowniki stalowe PN-H Welded steel I-beams Normy stosowane w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego: Standards applied in relation to corrosion protection: PN-EN ISO 28 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki PN-EN ISO 28 Paints and varnishes. Marking of coating thickness PN-ISO Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni PN-ISO Preparation of steel substrates before coating with paint or similar products. Visual assessment of surface cleanliness PN-EN ISO :0 PN-EN ISO Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich PN-EN ISO :0 PN-EN ISO Preparation of steel substrates before coating with paint or similar products. Tests related to the assessment of surface cleanliness. Test for residual dust on steel surfaces prepared for painting (adhesive tape method) Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures with protective coating systems 6

7 Certyfikaty i uprawnienia: Certyfikat GSI SLV: wykonywanie konstrukcyjnych elementów stalowych w klasach do EXC3 wg PN-EN oraz Zakładowa Kontrola Produkcji (FPC) wg załącznika ZA normy PN-EN Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN-ISO 9001:8 nr wydany przez TÜV NORD Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy PN-EN-ISO 01:9 nr wydany przez TÜV NORD Świadectwo kwalifikacyjne nr 51/128/VIII/2012, zaliczające HUTĘ POKÓJ do I Grupy Zakładów Dużych, wydane przez Instytut Spawalnictwa Uprawnienia GSI SLV nr 8947/12 według normy DIN , DIN 4132, DIN 4133 Świadectwo kwalifikacji nr 12/10 do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych Uprawnienia UDT nr UC do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do 0,5 bara (50 kpa), przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych zapalnych Certyfikat GSI SLV nr 864/11 Systemu Jakości w Spawalnictwie według normy DIN EN Certifications and authorizations: SLV-GSI certificate for manufacturing of structural steel components in the classes up to EXC3 as per PN EN and Factory Production Control (FPC) as per the ZA attachment to PN EN Quality Management System Certificate according to PN-EN-ISO 9001:8 standard no issued by TÜV NORD Environmental Management System Certificate according to PN-EN-ISO 01:9 standard no issued by TÜV NORD Classification Certificate no. 51/128/VIII/2012, classifying HUTA POKÓJ in the Group I of Large Facilities, issued by the Polish Center for Welding GSI SLV authorization no. 8947/12 according to DIN , DIN 4132, DIN 4133 Qualification Certificate no. 12/10 for the execution of steel bridge structures UDT authorization no. UC for production of non-pressure and pressure vessels up to 0,5 bar (50 kpa) intended for hazardous material (toxic, corrosive and inflammable liquids) storage GSI SLV certificate no. 864/11 for Quality System in Welding Industry according to DIN EN standard Zabezpieczenie antykorozyjne: Corrosion protection: Wykonujemy zabezpieczenie antykorozyjne elementów wysyłkowych: czyszczenie do klasy powierzchni SA 2,5, rodzaj zabezpieczenia do uzgodnienia m.in. metalizacja i cynkowanie ogniowe, grubość powłok według normy PN-EN ISO We apply corrosion protection to shipped elements: cleaning to SA 2,5 surface class, type of applied protection to be agreed including metallization and fire galvanization, coating thickness according to PN-EN ISO standard. Znakowanie: Marking: W sposób trwały zamieszczane są następujące znaki: oznaczenie wyrobu/elementu, numer wytopu lub umownego znaku wytopu, znak kontroli jakości, znakowanie CE (przy wykonaniu wg PN-EN 1090). Oferujemy również cechowanie przez naklejanie etykiet zawierających odpowiednie znaki oraz identyfikację poprzez kody kreskowe. Ciężar i gabaryty elementów: The following information is permanently marked on the elements: product/element specific marking, heat or conventional heat mark number, quality control mark, CE marking (if manufactured acc. to PN-EN 1090). We also offer labeling with adhesive labels with appropriate marking and bar-code identification. Weight and dimensions of elements: Elementy wysyłkowe przystosowane są do transportu normalnogabarytowego i ponadgabarytowego, zgodnie z wymaganiami Klienta. Maksymalny ciężar pojedynczego elementu do 65 Mg. Shipped elements are customized for regular and over-sized transport according to the Customer s requirements. Maximal single element weight up to 65 Mg. 7

8 Przykłady naszych realizacji Examples of our structures Infrastruktura drogowa i transport: Wykonanie konstrukcji stalowej 6 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej S-2 od węzła Konotopa do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł Lotnisko z węzłem Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie i z węzłem Marynarska, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej mostu na rzece Skawie w ciągu drogi krajowej nr 28, Maków Podhalański, Polska Mg Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski Rawa Mazowiecka. Wykonanie konstrukcji stalowej 5 wiaduktów, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej mostu M/PZ-27 w ciągu autostrady A4 Rzeszów Korczowa, odcinek Jarosław Radymno, Polska Mg Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu WD-19 w ciągu autostrady A-4 Rzeszów Korczowa, odcinek Jarosław węzeł Wierzbna Radymno, Polska Mg Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa Wschodnia Działdowo Gdynia, odcinek Świercze Ciechanów. Wykonanie konstrukcji stalowej mostu, Polska 2010/ Mg Wykonanie konstrukcji stalowej obiektu mostowego ED-1A w ciągu drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51, Polska 2010/ Mg Wykonanie konstrukcji stalowej wiaduktu WS-26 w ciągu S-11 zachodniej obwodnicy Poznania, odc. Złotkowo Głuchowo, Polska Mg Wykonanie głównego ustroju nośnego konstrukcji stalowej kładki pieszo-rowerowej łączącej Kazimierz z Podgórzem (Kładka Ojca Bernatka) nad rzeką Wisłą, Kraków, Polska Mg Transportation and road infrastructure: Execution of steel structure of 6 viaducts within the S-2 express road from Konotopa interchange to Puławska interchange together with a section of the express road connecting the Airport with the International Aiport Okęcie interchange and Marynarska, Poland Mg Execution of steel structure of bridge over the Skawa river within National Road 28, Maków Podhalański, Poland Mg Upsizing of National Road 8 to match the parameters of an express road in the section between Piotrków Trybunalski Rawa Mazowiecka. Manufacture of steel structure of 5 viaducts, Poland Mg Execution of steel structure of bridge M/PZ-27 within the A4 Motorway Rzeszów Korczowa, section Jarosław Radymno, Poland Mg Execution and mounting of steel structure of bridge WD-19 within the A-4 Motorway Rzeszów Korczowa, section Jarosław Wierzbna interchange Radymno, Poland Mg Upgrading of railway line E 65/CE 65 in the section Warszawa Wschodnia Działdowo Gdynia, section Świercze Ciechanów. Manufacture of steel structure of bridge, Poland 2010/ Mg Execution of steel structure of bridge ED-1A within Express road 7 in the section Olsztynek Nidzica together with the ringroad of Olsztynek within the National Road 51, Poland 2010/ Mg Execution of the WS-26 overpass steel structure on the route of the S-11 western Poznań ring road, section Złotkowo Głuchowo, Poland Mg Execution of the main load-carrying steel structure for the foot-and-bicycle bridge linking Kazimierz and Podgórze (Father Bernatek s Bridge) over the Vistula river, in Kraków, Poland Mg Infrastruktura sportowa i rekreacyjna: Wykonanie elementów konstrukcji nośnej zadaszenia Stadionu Śląskiego, Chorzów, Polska 2010/ Mg Wykonanie elementów konstrukcji fasady stadionu narodowego Green Point, Kapsztad, RPA Mg Wykonanie konstrukcji stalowej trybun stadionu Wisły Kraków, Kraków, Polska Mg (północna) Mg (południowa) Recreational and sports infrastructure: Execution of the load carrying structure of the Silesian Stadium roofing, in Chorzów, Poland 2010/ Mg Execution of facade elements for the Green Point national stadium, in Cape Town, South Africa Mg Execution of steel structure of the stands for Wisła Kraków stadium, in Kraków, Poland Mg (northern) Mg (southern) 8

9 konstrukcje budowlane: Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie etap I, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej hali tlenków etap I Instalacja do Głębokiego Odchlorowania, Odfluorowania i Ługowania Surowego Tlenku Cynku pochodzącego z procesu przerobu pyłów stalowniczych w ZGH Bolesław S.A. w Bukownie, Polska Mg Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej przy rozbudowie zakładu produkcyjnego VLASSENROOT w Gliwicach, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej do budowy Młyna Cementu nr 4 w Górażdże Cement S.A. w Choruli k/opola, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej hali produkcyjnej fabryki dachówek CREATON w Widziszewie k/kościana, Polska Mg Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej kompleksu handlowego FUTURA Park Kraków w Modlniczce, Polska Mg Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej sklepu budowlanego Leroy Merlin w Mikołowie, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej dźwigarów dachu oraz elementów fasady dla terminalu portu lotniczego, Wrocław, Polska Mg Wykonanie i montaż konstrukcji elementów obiektu CH Maximus, Nadarzyn, Polska 9 0 Mg Wykonanie konstrukcji budowlanej KEFLAR INVEST, Kopenhaga, Dania Mg Wykonanie konstrukcji stalowej Fabryka LG Philips LCD Poland, Kobierzyce, Polska Mg building structures: Execution and mounting of steel structure of waste neutralising and segregation plant in the district of Strzelce Opolskie phase 1, Poland Mg Execution of steel structure of the oxides hall phase 1 Installation for Deep Dechlorination, Defluorination and Leaching of Raw Zinc Oxide being a produkt steelmaking particles processing in ZGH Bolesław S.A. in Bukowno, Poland Mg Execution and mounting of steel structure for the upsizing of VLASSENROOT manufacturing plant in Gliwice, Poland Mg Execution of steel structure for the Cement Mill 4 in Górażdże Cement S.A. in Chorula near Opole, Poland Mg Execution of steel structure of CREATON roofing tiles manufacturing hall in Widziszewo near Kościan, Poland Mg Execution and mounting of steel structure for the upsizing of FUTURA shopping mall in Modlniczka, Poland Mg Execution and mounting of steel structure of Leroy Merlin building materials shop in Mikołów, Poland Mg Execution of steel roof girders and facade elements for the airport terminal, in Wrocław, Poland Mg Execution and installation of elements for Maximus shopping center, in Nadarzyn, Poland 9 0 Mg Execution of structure construction for KEFLAR INVEST, Copenhagen, Denmark Mg Execution of steel structure for LG Philips LCD production facility, in Kobierzyce, Poland Mg 9

10 Przemysł petrochemiczny: Wykonanie konstrukcji zbiornika magazynowego na terenie Zakładów Chemicznych Baltchem V = m 3 Szczecin, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej 2 zbiorników dla Bazy Magazynowej PKN Orlen V = m 3 Wrocław, Polska 8/9 620 Mg Wykonanie konstrukcji 3 zbiorników paliwowych dla Grupy Lotos S.A., V = m 3, Gdańsk, Polska 8/ Mg Wykonanie konstrukcji 2 zbiorników paliwowych, V = m 3, Koluszki, Polska Mg Wykonanie konstrukcji 2 zbiorników dla bazy paliwowej, V = m 3, Emilianów, Polska 6/7 0 Mg Wykonanie konstrukcji zbiornika paliwa, V = 000 m 3, Adamowo, Polska Mg Wykonanie konstrukcji zbiornika paliwa, V = 000 m 3, Plebanka, Polska Mg Przemysł energetyczny: Wykonanie komory i konstrukcji wsporczej elektrofiltrów elektrowni Eemshaven RWE AG, Eemshaven, Holandia Mg Wykonanie konstrukcji stalowej silosu magazynowego sorbentu w ramach budowy instalacji odsiarczania spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina, Polska ton Wykonanie komory i konstrukcji wsporczej elektrofiltrów elektrowni Westfalen RWE AG, Haam, Niemcy Mg Wykonanie konstrukcji zbiorników sorbentu, popiołu i popiołu dennego EC Łagisza, Będzin, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej EC Łagisza, Będzin, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej EC Chorzów, Chorzów, Polska Mg Petrochemical industry: Execution of structure of a storage tank at the premises of Baltchem Chemical Plant V = m 3 Szczecin, Poland Mg Execution of steel structure of 2 tanks for PKN Orlen Storage Base V = m 3 Wrocław, Poland 8/9 620 Mg Execution of structure of 3 fuel tanks for the Lotos Group S.A., V = m 3, in Gdańsk, Poland 8/ Mg Execution of structure of 2 fuel tanks, V = m 3, in Koluszki, Poland Mg Execution of structure of 2 fuel tanks for a fuel base, V = 10,000 m 3, in Emilianów, Poland 6/7 0 Mg Execution of fuel tank structure, V =,000 m 3, in Adamowo, Poland Mg Execution of fuel tank structure, V =,000 m 3, in Plebanka, Poland Mg Power industry: Execution of chamber and supporting structure for electrostatic precipitators for the Eemshaven RWE AG power plant, in Eemshaven, Netherlands Mg Execution of steel structure of a sorbent storage silo as part of the construction of flue gas desulfurization installation for blocks 5 and 6 in Dolna Odra Power Plant in Nowy Czarnów near Gryfino, Poland ton Execution of chamber and supporting structure for electrostatic precipitators for the Westfalen RWE AG power plant, in Haam, Germany Mg Execution of vessels for sorbent, ash and bottom ash for the thermal power plant Łagisza, in Będzin, Poland Mg Execution of steel structure for he thermal power plant Łagisza, in Będzin, Poland Mg Execution of steel structure for he thermal power plant Chorzów, in Chorzów, Poland Mg 10

11 kształtowniki spawane i prefabrykaty welded sections and prefabricated units 11

12 nietypowe kształty geometrii przekroju pełna automatyzacja spawania własne materiały wsadowe non-typical shapes of cross-sections fully automated welding own stock material powody, dla których wybierzesz naszą ofertę: szeroki zakres asortymentowy wyrobów spawanych, wytwarzanych na zautomatyzowanych liniach spawalniczych: profile blachownicowe teowe i dwuteowe, kształtowniki jednostronnie i dwustronnie zbieżne, dwuteowniki z podwójnym środnikiem, belki skrzynkowe, krzyże maltańskie, belki ażurowe, kształtowniki o złożonych formach geometrycznych; wyroby spawane wykonywane według wymiarów określonych normami lub zgodnie ze specyfikacją Klienta, z możliwością cięcia na wymiar ścisły, laboratoryjne badanie spoin i styków oraz szeroki zakres badań odbiorowych dla konstrukcji stalowych, własne materiały wsadowe skrócenie czasu produkcji oraz gwarancja pochodzenia materiałów, prefabrykaty konstrukcyjne wypalane z blach arkuszowych, na nowoczesnych, sterowanych numerycznie agregatach acetylenowo-tlenowych lub plazmowych. reasons why you ll choose our offer: wide range of welded products assortment, manufactured on automated welding lines: T and I-section plate girders, one and two-sided convergence sections, double web I-beams, box beams, Maltese crosses, castellated beams, complex form sections; welded products executed according to dimensions described by standards or by the Customer s specification, with the ability to cut to strict dimension, lab tests of welds and joints, as well as a wide range of steel structures acceptance tests, own stock material shorter production time and guaranteed source of material, structures prefabricated units are cut from plates with state-of-the-art, numerically controlled, oxyacetylene or plasma burners. 12

13 Przykłady zastosowań: infrastruktura drogowa i transport: konstrukcje mostowe (kolejowe, kolejowo-drogowe, drogowe, kładki dla pieszych, estakady), konstrukcje budowlane: konstrukcje hal (magazynowych, produkcyjnych i handlowych), konstrukcje obiektów użyteczności publicznej/infrastruktury sportowej, konstrukcje obiektów przemysłowych wraz z infrastrukturą techniczną, belki podsuwnicowe, słupy, kanały, konstrukcje technologiczne, belki ażurowe, typowe profile blachownicowe dwuteowe, stanowiące odpowiedniki geometryczne kształtowników gorącowalcowanych według normy PN-H-93453, typu HEB, HEA i IPE. Examples of applications: transportation and road infrastructure: bridge structures (railway, rail-road, road, footbridges, trestle bridges and flyovers), building structures: hall structures (warehouse, production and commercial), public use buildings/sports infrastructure, industrial facility structures including technical infrastructure, gantry girders, columns, pillars, channels, technological structures, castellated beams, typical plate girders I-sections corresponding to geometric hot rolled HEB, HEA and IPE-type sections according to PN-H standard. 13

14 Norma / Standard PN-EN 25-2:4 Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych gatunkach stali, a także dodatkowych badań odbiorów towarzystw klasyfikacyjnych: badania mechaniczne (próba zginania poprzecznego i wzdłużnego, dodatkowe badanie udarności, próba zginania według normy SEP 1390, dodatkowa próba zrywania Z), badania ultradźwiękowe, inne badania (twardość, wielkość ziarna, na ograniczoną zawartość składników), odbiory towarzystw klasyfikacyjnych (TDT, CARGO, DNV, PRS, LRS, UDT, GL, BV, ABS, TÜV). Techniczne warunki wykonania Gatunki stali / Steel grades S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2 S355JR, S355J0, S355J2 At the Customer s request, the product may be manufactured in other steel grades and additional tests acceptances of classification associations may be prepared: mechanical tests (guided-bend and free-band tests, additional impact test, bending test according to SEP 1390 standard, additional breaking test Z), ultrasonic tests, other tests (hardness, rain size, limited content of components), acceptance of classification societies (TDT, CARGO, DNV, PRS, LRS, UDT, GL, BV, ABS, TÜV). Technical conditions of manufacture Proces technologiczny odbywa się na wyspecjalizowanych liniach produkcyjnych, w których najważniejsze procesy są kontrolowane i sterowane numerycznie. Zakres spawania obejmuje: spoiny pachwinowe jednowarstwowe spawane łukiem krytym o głębokości wtopienia zwiększającej nominalną grubość spoiny o 30%, zakres grubości spoin a = 2,5 mm 6 mm, spoiny pachwinowe wielowarstwowe spawane łukiem krytym o głębokości wtopienia 2 mm w zakresie grubości a = 7 mm 20 mm, spoiny czołowo-pachwinowe, spoiny pełnoprzetopowe. Wymiary i tolerancje wykonania według norm PN-H-93453, PN-B-06, PN-EN , PN-EN-ISO-13920, PN-S-50 lub według indywidualnych uzgodnień geometrii, warunków technicznych i jakościowych. Długość The technological process takes place on specialised production lines where the most important processes are controlled numerically. The range of welding includes: submerged arch single-run fillet welds with penetration depth increasing the nominal thickness of the weld by 30%, range of weld thickness a = 2.5 mm 6 mm, submerged arch multi-run fillet weld with penetration depth of 2 mm in the thickness range a = 7 mm 20 mm, butt and fillet welds, full root pass welds. Dimensions and fabrication tolerances as per PN-H-93453, PN-B-06, PN-EN , PN-EN-ISO-13920, PN-S-50 or in accordance with individual arrangements concerning the geometry, technical and qualitative conditions. Length Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach zamówionych z tolerancją 0/+ mm. Znakowanie Welded sections are manufactured in accordance with the lengths ordered and with the tolerance of 0/+ mm. Marking Malowanie trwałą farbą następujących znaków: znaku wytwórcy, oznaczenia wyrobu, numeru wytopu lub umownego znaku wytopu, znaku KJ wytwórcy, znakowanie CE (przy wykonaniu wg PN-EN 1090). Znaki umieszcza się w odległości około mm od końca kształtownika. Możliwe jest także cechowanie przez naklejanie etykiet zawierających odpowiednie znaki lub znakowanie trwałe. Dodatkowe opcje wykonania Permanent ink painting of the following markings: manufacturer s sign, product signs, melt number or conventional melt symbol, manufacturer s quality control sign, CE marking (if manufactured acc. to PN-EN 1090). The signs are located within a distance of ca. mm from the section end. We also offer the option of marking by sticking labels with the corresponding signs. Additional options of manufacture cięcie na wymiar ścisły w zakresie do mm, czyszczenie, malowanie. cutting to exact dimensions between 1 x 500 mm, cleaning, painting. 14

15 Kształtowniki spawane welded sections Kształtowniki proste wg dostarczonej dokumentacji Simple sections acc. to given documentation Zakres wymiarowy / Dimensional range h b g t l min l max Norma / Standard PN-EN 25-2:4 Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych gatunkach stali. Techniczne warunki wykonania Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-H-93453, PN-B-06, PN-EN , PN-EN-ISO-13920, PN-S-50 lub według indywidualnych uzgodnień geometrii, warunków technicznych i jakościowych. Długość Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach zamówionych z tolerancją 0/+ mm. Gatunki stali / Steel grades S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2 S355JR, S355J0, S355J2 At the Customer s request, the product may be manufactured in other steel grades. Technical conditions of manufacture Dimensions and manufacturing tolerances according to PN-H-93453, PN-B-06, PN-EN , PN-EN-ISO-13920, PN-S-50 standards or according to individual arrangements regarding geometry, technical and quality conditions. Length Welded sections are manufactured in accordance with the lengths ordered and with the tolerance of 0/+ mm. 15

16 Kształtowniki spawane welded sections Kształtowniki IKS IKS sections Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] IKS , ,5 IKS , ,1 IKS , , , , , ,2 IKS , , , , , , , , , ,2 IKS , , , , , , , , ,2 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] IKS , , , , , , , , , ,8 IKS , , , , , , , , , ,2 IKS , , , , , , , , , ,8 IKS , ,2 16

17 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] , , , , , , , , , , , ,6 IKS , , , , , , , , , , IKS , , , , , , , , , , , , , ,6 IKS , , , , , ,8 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] , , , , , ,2 IKS , , , , , , , , , , ,6 IKS , , , , , , , , ,4 IKS , , , , , , , , ,6 Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach wykraczających poza podany zakres. At the Customer s request, it is possible to manufacture them in dimensions outside the range stated above. 17

18 Kształtowniki spawane welded sections Kształtowniki IKSH IKSH sections Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] IKSH , , ,1 IKSH , , , ,4 IKSH , , , , , ,9 IKSH , , , , , , , , , , , ,1 IKSH , ,7 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] , , , , , , , , , ,7 IKSH , , , , , , , , , , , ,9 IKSH , , , , , ,7 18

19 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] , , , , , ,5 IKSH , , , , , , , , , , , IKSH , , , , , , , , , , ,8 IKSH , , , , , , , , , , , , , , ,2 IKSH , , , ,7 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] , , , , , , , , ,8 IKSH , , , , , , ,6 IKSH , , , , , , ,2 IKSH , , , , , , , , , IKSH , , , , , , , , , , ,2 Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach wykraczających poza podany zakres. At the Customer s request, it is possible to manufacture them in dimensions outside the range stated above. 19

20 Kształtowniki spawane welded sections Kształtowniki HKS HKS sections Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] HKS , , , , , ,4 HKS , , , , , ,9 HKS , , , , ,5 HKS , ,8 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] , ,2 HKS , , , ,4 HKS , , , ,2 HKS , , , Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach wykraczających poza podany zakres. At the Customer s request, it is possible to manufacture them in dimensions outside the range stated above. 20

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES Produkcja konstrukcji ponadgabarytowych Roczne moce wytwórcze do 9 600 ton POWODY, DLA KTÓRYCH WYBIERZESZ NASZĄ OFERTĘ: pełny zakres asortymentowy konstrukcji stalowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki formowane na zimno. Cold-formed sections

Kształtowniki formowane na zimno. Cold-formed sections Kształtowniki formowane na zimno Cold-formed sections spis treści content Konstrukcyjne Structure 7 Kątowniki równoramienne Equal-sided angles 8 Kątowniki nierównoramienne Non-equal-sided angles 9 Ceowniki

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

blachy arkuszowe w dowolnych formatach szeroka gama gatunków stali elementy wypalane z blach

blachy arkuszowe w dowolnych formatach szeroka gama gatunków stali elementy wypalane z blach blachy arkuszowe w dowolnych formatach szeroka gama gatunków stali elementy wypalane z blach sheet plates in any format wide range of steel grades elements burnt from sheets powody, dla których wybierzesz

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki walcowane na gorąco. Hot-rolled sections

Kształtowniki walcowane na gorąco. Hot-rolled sections Kształtowniki walcowane na gorąco Hot-rolled sections spis treści content Kątowniki równoramienne Equal-sided angles 9 Kątowniki nierównoramienne Non-equal-sided angles 10 Ceowniki normalne Standard channel

Bardziej szczegółowo

Heavy plates. Blachy grube gorącowalcowane

Heavy plates. Blachy grube gorącowalcowane Heavypl at es The heavy plate manufacturing center in San Giorgio di Nogaro, Italy has recently seen major upgrades with the starting of a new quarto rolling mill and a new reheating furnace for thermal

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE SPAWANE. W Centrum Konstrukcji Stalowych powstały w latach 1995-2007 konstrukcje największych obiektów mostowych w Polsce, między innymi:

KONSTRUKCJE SPAWANE. W Centrum Konstrukcji Stalowych powstały w latach 1995-2007 konstrukcje największych obiektów mostowych w Polsce, między innymi: I. Konstrukcje mostowe, wiadukty, kładki KONSTRUKCJE SPAWANE W Centrum Konstrukcji Stalowych powstały w latach 1995-2007 konstrukcje największych obiektów mostowych w Polsce, między innymi: Most Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

rury stalowe i profile zamknięte

rury stalowe i profile zamknięte rury stalowe i profile zamknięte SPECJALIŚCI OD RUR STALOWYCH Od 10 lat dostarczamy naszym klientom rury stalowe i profile zamknięte, których parametry spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nasi odbiorcy,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne realizacje infrastrukturalne HUTY POKÓJ S.A.

Innowacyjne realizacje infrastrukturalne HUTY POKÓJ S.A. Innowacyjne realizacje infrastrukturalne HUTY POKÓJ S.A. 14.01.2010 Warszawa www.hutapokoj.eu HUTA POKÓJ S.A. ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska, Polska Innowacyjni juŝ ponad 100 lat temu Siedemnastoprzęsłowy

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars. Prefabrykacja kształtowników walcowanych na gorąco

Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars. Prefabrykacja kształtowników walcowanych na gorąco Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars Prefabrykacja kształtowników walcowanych na gorąco Prefabrykacja kształtowników walcowanych na gorąco: Nasz potencjał i doświadczenie dla zwiększenia Państwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. 1. Przedmiot specyfikacji Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA CENTRUM KONSTRUKCJI STALOWYCH

OFERTA HANDLOWA CENTRUM KONSTRUKCJI STALOWYCH OFERTA HANDLOWA CENTRUM KONSTRUKCJI STALOWYCH Częstochowa marzec 2011 KONSTRUKCJE SPAWANE I. Konstrukcje mostowe, wiadukty, kładki. Centrum Konstrukcji Stalowych wchodzące w skład przedsiębiorstwa Spółki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

Wszyscy dostawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na: dostawę SCENY MOBILNEJ Z ZADASZENIEM.

Wszyscy dostawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na: dostawę SCENY MOBILNEJ Z ZADASZENIEM. Biłgoraj, dnia 18 kwietnia 2014 r. ZP. 271.1.2014 Wszyscy dostawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na: dostawę SCENY MOBILNEJ Z ZADASZENIEM. Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych

Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Industrial applications of additive manufacturing technologies Przemysłowe zastosowania technologii generatywnych Edward Chlebus, Bogdan Dybała, Tomasz Boratyoski, Mariusz Frankiewicz, Tomasz Będza CAMT

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r.

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Oferta obszaru II. Tarnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. Oferta obszaru II arnów, dnia 7 kwietnia 2009 r. DAE EREU PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ PARTNER W BIZNESIE OD PONAD 20 LAT

TWÓJ PARTNER W BIZNESIE OD PONAD 20 LAT TWÓJ PARTNER W BIZNESIE OD PONAD 20 LAT CZYM SIĘ ZAJMUJEMY GAZSTAL S.A. JEST FIRMĄ ZAJMUJĄCĄ SIĘ HANDLEM: RURAMI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO ARTYKUŁAMI METALOWYMI WYROBAMI HUTNICZYMI Jednym z obszarów działalności

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

CONTENTS / PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / SPIS TREŚCI PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

CONTENTS / PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / SPIS TREŚCI PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY CONTENTS / SPIS TREŚCI PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / CERTYFIKATY UPRAWNIENIA I PRODUCTION & TRADE PRODUKCJA I HANDEL Spiral coil for petrochemical

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje stalowe Energetyka Telekomunikacja. Słupy. Energetyczne. www.weldon.pl

Konstrukcje stalowe Energetyka Telekomunikacja. Słupy. Energetyczne. www.weldon.pl Konstrukcje stalowe Energetyka Telekomunikacja www.weldon.pl Słupy Energetyczne Konstrukcje stalowe Energetyka Telekomunikacja O firmie - Działamy na rynku ponad 15 lat. - Produkujemy: słupy energetyczne,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Firma nasza specjalizuje się w budowie obiektów w których szkielety zaprojektowano w konstrukcji stalowej.

Firma nasza specjalizuje się w budowie obiektów w których szkielety zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Przytrzymaj Ctrl i kliknij na logo aby wejść na naszą stronę www. Kontakt: Prezes Zarządu : Mirosław Grabia tel. kom. 601 46 23 12 e-mail: mg@stalkon.com strona: www.stalkon.com tel. 0-34/36 99 306 fax.

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl

TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 1 z 8 TELEFON: [48] [33] 827-20-00 04 FAX: [48] [33] 827-20-97 99 e-mail: indukta@cantonimotor.com.pl http://www.indukta.com.pl 2003-07-11 KK-01/07 Edycja 5 Strona 2

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu GRUNT NA MEDAL 2016 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji oraz numery działek Site name and plot numbers Miasto / Gmina Town / Commune

Bardziej szczegółowo

DAREX BEATA PASTUSIŃSKA. ŁAŃCUCHY - katalog SPIS TREŚCI

DAREX BEATA PASTUSIŃSKA. ŁAŃCUCHY - katalog SPIS TREŚCI Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAREX BEATA PASTUSIŃSKA ul. Sołtysowicka 5a 51-168 Wrocław NIP 911-144-54-83 tel.(071)329-50-02 tel.(071)329-50-79 tel./fax.(071)329-50-98 www.darex-lozyska.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

polskich jednostek %&'%&()& * Ministra Infrastruktury

polskich jednostek %&'%&()& * Ministra Infrastruktury Lp. Nazwa Data Dziennik Ustaw "#$" 1. Ustawa Z Dz. U. nr 169 poz. 1386 O normalizacji 2. %'%() * Przestrzennej i Budownictwa Z dnia 4 marca 1999r. Dz. U. nr 169 poz. 1386 stosowania niektórych polskich

Bardziej szczegółowo

Do przesyłu gazu i ropy naftowej

Do przesyłu gazu i ropy naftowej Ruukki jest jednym z największych producentów wyrobów rurowych w Europie. Rury o dużej średnicy do transportu gazu i ropy naftowej wykonane są z gorącowalcowanych, wysokogatunkowych stali produkowanych

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI STALOWYCH Komór reaktora biologicznego, oczyszczalni mechanicznej i pomostów

OPIS KONSTRUKCJI STALOWYCH Komór reaktora biologicznego, oczyszczalni mechanicznej i pomostów OPIS KONSTRUKCJI STALOWYCH Komór reaktora biologicznego, oczyszczalni mechanicznej i pomostów Oczyszczalnię Biologiczną stanowi stalowy zbiornik sześciokomorowy. Komory posiadają ściany z blachy stalowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA STALOWA 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 1.2 Wymogi

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS Ponieważ budowanie zaufania oraz trwała relacja z klientem

Bardziej szczegółowo

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych Dla Przemysłu ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych działających na polskim rynku. Przedsiębiorstwo od 40 lat z powodzeniem realizuje inwestycje z sektora prywatnego i publicznego,

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

4D and 5D applications in BIM technology.

4D and 5D applications in BIM technology. 4D and 5D applications in BIM technology. Datacomp Grzegorzecka 79 street, 31-559 Cracow, Poland Paweł Kogut p.kogut@datacomp.com.pl Andrzej Tomana a.tomana@datacomp.com.pl Plan Who we are? Experience.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Max. area available (as one piece) [ha] Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położe Location Powierzchnia ruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Nazwa lokalizacji Site name STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAWADZKIE Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District ZAWADZKIE / ZAWADZKIE

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Oferta 4 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information azwa lokalizacji Site name

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

AN AN ODIZIN ODOWANIE ANODIZING G

AN AN ODIZIN ODOWANIE ANODIZING G ANODOWANIE ANODIZING KIM JESTEŚMY WHO WE ARE WE ARE Zakład Usługowy ROSA Sp. z o. o., located in the center of Europe is a part of Rosa Group, polish company that has been acting on the international outdoor

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA IŁAWA ILAWA SUBZOE Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZONE

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PODSTREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZONE LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA MRĄGOWO MRĄGOWO SUBZOE iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does not constitute an offer

Bardziej szczegółowo

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Nazwa lokalizacji Site name Miasto

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU v ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SA Energomontaż Południe SA realizuje misję aktywnego i wiarygodnego uczestnika przedsięwzięć inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Mostowa

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Mostowa Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Wydziału nr 774/43/2012-2016 z dnia 25.05.2016 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Inżynieria Mostowa

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco o małych średnicach

Katalog produktów. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco o małych średnicach Katalog produktów Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco o małych średnicach Katalog produktów Kompleksowa oferta naszym atutem Grupa Kapitałowa Alchemia SA oferuje najbardziej kompleksową na polskim

Bardziej szczegółowo

P R Z E L I C Z N I K I H A N D L O W E W Y R O B Ó W S T A L O W Y C H

P R Z E L I C Z N I K I H A N D L O W E W Y R O B Ó W S T A L O W Y C H POLSTAL Spółka Jawna z Sosnowca POLSTAL P R Z E L I C Z N I K I H A N D L O W E W Y R O B Ó W S T A L O W Y C H W W W. P O L S T A L S J. P L Spis treści O FIRMIE _ str. 3 KSZTAŁTOWNIKI str. 4-13 o ceowniki

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ 02 TSN PASJA DO STALI NIERDZEWNEJ Od ponad 10 lat specjalizujemy się w obróbce stali nierdzewnej. Jednym z dwóch filarów naszej działalności jest produkcja maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH (CPV 45421160-3) 1 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Carbon Steel Flats english polski

Carbon Steel Flats english polski may 2013 Carbon Steel Flats english polski we give shape to steel Marcegaglia is the leading industrial group worldwide in the steel processing sector, with a yearly output of 5 million tons. After first

Bardziej szczegółowo

Carbon Steel Tubes english polski

Carbon Steel Tubes english polski april 2013 Carbon Steel Tubes english polski we give shape to steel Marcegaglia is the leading industrial group worldwide in the steel processing sector, with a yearly output of 5 million tons. After

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Marek Zdankiewicz Urząd Dozoru Technicznego Oddział Katowice Norma EN 10217 dotycząca rur spajanych i wprowadzona do stosowania w kraju obejmuje

Bardziej szczegółowo

www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa

www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa biuro@merim.pl Tel. +48 343 435 723/751 MERiM Sp. z o.o. Sp.k jest cenionym dostawcą krat pomostowych zgrzewanych i prasowanych

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo