Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11"

Transkrypt

1

2

3 spis treści content Konstrukcje stalowe Steel structures 4 Przykłady naszych realizacji Examples of our structures Infrastruktura drogowa i transport Transportation and road infrastructure 8 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Recreational and sports infrastructure 8 Konstrukcje budowlane Building structures 9 Przemysł petrochemiczny Petrochemical industry 10 Przemysł energetyczny Power industry 10 Kształtowniki spawane i prefabrykaty Welded sections and prefabricated units 11 Kształtowniki proste wg dostarczonej dokumentacji 15 Simple sections acc. to given documentations Kształtowniki IKS IKS sections 16 Kształtowniki IKSH IKSH sections 18 Kształtowniki HKS HKS sections 20 Kształtowniki IPBS IPBS sections 21 Kształtowniki łukowe Curved beams 22 Belki skrzynkowe (spoiny pachwinowe) Box beams (fillet welds) 23 Belki skrzynkowe (spoiny pełnoprzetopowe) Box beams (through penetration welds) 23 Kształtowniki zbieżne jednostronnie One-sided convergence sections 24 Kształtowniki zbieżne dwustronnie Two-sided convergence sections 24 Kształtowniki ażurowe Castellated beams 25 Belki ażurowe z dwuteowników zwykłych Standard castellated I-beams 26 Belki ażurowe z dwuteowników równoległościennych HEB 27 Parallel flange castellated HEB I-beams Belki ażurowe podwyższone z dwuteowników normalnych 28 Standard sections, increased height castellated I-beams Belki ażurowe podwyższone z dwuteowników równoległościennych 29 Parallel flange, increased height castellated I-beams Belki ażurowe podwyższone z dwuteowników szerokostopowych 29 Wide flange, increased height castellated I-beams Elementy wypalane z blach 30 Elements cut from plates 3

4 duża różnorodność konstrukcji ciężar pojedynczego elementu do 65 Mg własne materiały wsadowe wide variety of structures single element weight up to 65 Mg own stock material powody, dla których wybierzesz naszą ofertę: pełny zakres asortymentowy konstrukcji stalowych kompleksowe i terminowe dostawy od jednego producenta eliminują ryzyko otrzymania niekompletnych elementów, ciężar pojedynczego elementu do 65 Mg, systemowe rozwiązania hal (hale jednonawowe i wielonawowe o rozpiętości m z przeznaczeniem na obiekty magazynowe, przemysłowe, rekreacyjno-sportowe) dostosowanie gotowego projektu do potrzeb inwestora obniża koszty i skraca czas realizacji, pełny zakres zabezpieczeń antykorozyjnych (m.in. metalizacja), laboratoryjne badanie spoin i styków oraz szeroki zakres badań odbiorowych dla konstrukcji stalowych, własne materiały wsadowe skrócenie czasu produkcji oraz gwarancja pochodzenia materiałów, doradztwo techniczne stały kontakt z wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną, dostawa gotowych elementów konstrukcji na budowę, możliwość szybkiego i profesjonalnego montażu. reasons why you ll choose our offer: full range of steel structures assortment complete and on-time deliveries from just one supplier reduce the risk of receiving incomplete components, single element weight up to 65 Mg, system solutions for halls (single and multiple bay halls spanning between m intended for warehousing, industrial as well as recreation and sports use) customization of an existing design according to the investor s requirements allows for the reduction of cost and implementation time, full range of corrosion protection technologies (including metallization), lab tests of welds and joints, as well as wide range of steel structures acceptance tests, own stock material shorter production time and guaranteed source of material, technical consulting constant access to qualified engineering and technical staff, delivery of ready-made components to the building site, availability of quick and professional assembly. 4

5 Przykłady zastosowań: infrastruktura drogowa i transport: konstrukcje mostowe (kolejowe, kolejowo-drogowe, drogowe, kładki dla pieszych, estakady), infrastruktura sportowa i rekreacyjna: konstrukcje stadionów, hal i innych obiektów sportowych, konstrukcje budowlane: konstrukcje hal (magazynowych, produkcyjnych i handlowych), konstrukcje obiektów użyteczności publicznej, konstrukcje obiektów przemysłowych wraz z infrastrukturą techniczną, belki podsuwnicowe, słupy, kanały, przemysł petrochemiczny: zbiorniki o dachach stałych i pływających (na ropę i substancje ropopochodne oraz wodę) o pojemności do 000 m 3, silosy i bunkry na materiały sypkie oraz stałe, silosy dla cukrowni, zbiorniki oczyszczalni ścieków, elementy konstrukcji przesyłowych, przemysł energetyczny: konstrukcje nośne, konstrukcje stalowe kotłów, konstrukcje kanałów spalinowych, przemysł maszynowy: konstrukcje technologiczne, techniczne, wsporcze, towarzyszące. Examples of applications: transportation and road infrastructure: bridge structures (railway, rail-road, road, footbridges, trestle bridges and flyovers), recreation and sports infrastructure: stadiums, halls and other sport object structures, building structures: hall structures (warehousing, production and commercial), public use buildings, industrial facility structures including technical infrastructure, gantry girders, columns, pillars, channels, petrochemical industry: solid and floating roof tanks (for water, oil and petroleum derivatives) with capacities up to 000 m 3, silos and bunkers for loose and solid material, sugar factory silos, tanks for water treatment facilities, transmission system components, power industry: structural steelwork, steel boiler and flue structures, engineering industry: technological, technical, supporting and auxiliary structures. 5

6 Norma / Standard Gatunki stali / Steel grades EN 25-2:4 EN 25-3:4 Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych gatunkach stali. S235JR, S235J0, S235J2 S275JR, S275J0, S275J2 S355JR, S355J0, S355J2, S355K2 S275N, S275NL S355N, S355NL S420N, S420NL S460N, S460NL Other steel grades are available upon the Customer s request. Techniczne warunki wykonania Technical conditions of manufacture Podstawowe normy wykonawcze konstrukcji stalowych stosowane w produkcji: Base execution standards applied in production: PN-B-06:2 PN-EN DIN PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 2: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych Budowle stalowe Część 7: Wykonanie i kwalifikacje wykonawcy Konstrukcje stalowe Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze Projektowanie i wykonanie PN-B-06:2 PN-EN DIN PN-B-03210:1997 Steel construction structures Conditions for execution and acceptance Basic requirements Execution of steel and aluminum structures Part 2: Technical requirements related to the execution of steel structures Steel structures Part 7: Execution and constructor s qualifications Steel structures Cylindrical, vertical tanks for fluids Design and execution PN-89/S-50 Obiekty mostowe Konstrukcje stalowe Wymagania i badania PN-89/S-50 Bridges Steel structures Requirements and tests PN-H Spawane dwuteowniki stalowe PN-H Welded steel I-beams Normy stosowane w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego: Standards applied in relation to corrosion protection: PN-EN ISO 28 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki PN-EN ISO 28 Paints and varnishes. Marking of coating thickness PN-ISO Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni PN-ISO Preparation of steel substrates before coating with paint or similar products. Visual assessment of surface cleanliness PN-EN ISO :0 PN-EN ISO Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich PN-EN ISO :0 PN-EN ISO Preparation of steel substrates before coating with paint or similar products. Tests related to the assessment of surface cleanliness. Test for residual dust on steel surfaces prepared for painting (adhesive tape method) Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures with protective coating systems 6

7 Certyfikaty i uprawnienia: Certyfikat GSI SLV: wykonywanie konstrukcyjnych elementów stalowych w klasach do EXC3 wg PN-EN oraz Zakładowa Kontrola Produkcji (FPC) wg załącznika ZA normy PN-EN Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN-ISO 9001:8 nr wydany przez TÜV NORD Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy PN-EN-ISO 01:9 nr wydany przez TÜV NORD Świadectwo kwalifikacyjne nr 51/128/VIII/2012, zaliczające HUTĘ POKÓJ do I Grupy Zakładów Dużych, wydane przez Instytut Spawalnictwa Uprawnienia GSI SLV nr 8947/12 według normy DIN , DIN 4132, DIN 4133 Świadectwo kwalifikacji nr 12/10 do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych Uprawnienia UDT nr UC do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych do 0,5 bara (50 kpa), przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych zapalnych Certyfikat GSI SLV nr 864/11 Systemu Jakości w Spawalnictwie według normy DIN EN Certifications and authorizations: SLV-GSI certificate for manufacturing of structural steel components in the classes up to EXC3 as per PN EN and Factory Production Control (FPC) as per the ZA attachment to PN EN Quality Management System Certificate according to PN-EN-ISO 9001:8 standard no issued by TÜV NORD Environmental Management System Certificate according to PN-EN-ISO 01:9 standard no issued by TÜV NORD Classification Certificate no. 51/128/VIII/2012, classifying HUTA POKÓJ in the Group I of Large Facilities, issued by the Polish Center for Welding GSI SLV authorization no. 8947/12 according to DIN , DIN 4132, DIN 4133 Qualification Certificate no. 12/10 for the execution of steel bridge structures UDT authorization no. UC for production of non-pressure and pressure vessels up to 0,5 bar (50 kpa) intended for hazardous material (toxic, corrosive and inflammable liquids) storage GSI SLV certificate no. 864/11 for Quality System in Welding Industry according to DIN EN standard Zabezpieczenie antykorozyjne: Corrosion protection: Wykonujemy zabezpieczenie antykorozyjne elementów wysyłkowych: czyszczenie do klasy powierzchni SA 2,5, rodzaj zabezpieczenia do uzgodnienia m.in. metalizacja i cynkowanie ogniowe, grubość powłok według normy PN-EN ISO We apply corrosion protection to shipped elements: cleaning to SA 2,5 surface class, type of applied protection to be agreed including metallization and fire galvanization, coating thickness according to PN-EN ISO standard. Znakowanie: Marking: W sposób trwały zamieszczane są następujące znaki: oznaczenie wyrobu/elementu, numer wytopu lub umownego znaku wytopu, znak kontroli jakości, znakowanie CE (przy wykonaniu wg PN-EN 1090). Oferujemy również cechowanie przez naklejanie etykiet zawierających odpowiednie znaki oraz identyfikację poprzez kody kreskowe. Ciężar i gabaryty elementów: The following information is permanently marked on the elements: product/element specific marking, heat or conventional heat mark number, quality control mark, CE marking (if manufactured acc. to PN-EN 1090). We also offer labeling with adhesive labels with appropriate marking and bar-code identification. Weight and dimensions of elements: Elementy wysyłkowe przystosowane są do transportu normalnogabarytowego i ponadgabarytowego, zgodnie z wymaganiami Klienta. Maksymalny ciężar pojedynczego elementu do 65 Mg. Shipped elements are customized for regular and over-sized transport according to the Customer s requirements. Maximal single element weight up to 65 Mg. 7

8 Przykłady naszych realizacji Examples of our structures Infrastruktura drogowa i transport: Wykonanie konstrukcji stalowej 6 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej S-2 od węzła Konotopa do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł Lotnisko z węzłem Międzynarodowy Port Lotniczy Okęcie i z węzłem Marynarska, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej mostu na rzece Skawie w ciągu drogi krajowej nr 28, Maków Podhalański, Polska Mg Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski Rawa Mazowiecka. Wykonanie konstrukcji stalowej 5 wiaduktów, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej mostu M/PZ-27 w ciągu autostrady A4 Rzeszów Korczowa, odcinek Jarosław Radymno, Polska Mg Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiaduktu WD-19 w ciągu autostrady A-4 Rzeszów Korczowa, odcinek Jarosław węzeł Wierzbna Radymno, Polska Mg Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa Wschodnia Działdowo Gdynia, odcinek Świercze Ciechanów. Wykonanie konstrukcji stalowej mostu, Polska 2010/ Mg Wykonanie konstrukcji stalowej obiektu mostowego ED-1A w ciągu drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51, Polska 2010/ Mg Wykonanie konstrukcji stalowej wiaduktu WS-26 w ciągu S-11 zachodniej obwodnicy Poznania, odc. Złotkowo Głuchowo, Polska Mg Wykonanie głównego ustroju nośnego konstrukcji stalowej kładki pieszo-rowerowej łączącej Kazimierz z Podgórzem (Kładka Ojca Bernatka) nad rzeką Wisłą, Kraków, Polska Mg Transportation and road infrastructure: Execution of steel structure of 6 viaducts within the S-2 express road from Konotopa interchange to Puławska interchange together with a section of the express road connecting the Airport with the International Aiport Okęcie interchange and Marynarska, Poland Mg Execution of steel structure of bridge over the Skawa river within National Road 28, Maków Podhalański, Poland Mg Upsizing of National Road 8 to match the parameters of an express road in the section between Piotrków Trybunalski Rawa Mazowiecka. Manufacture of steel structure of 5 viaducts, Poland Mg Execution of steel structure of bridge M/PZ-27 within the A4 Motorway Rzeszów Korczowa, section Jarosław Radymno, Poland Mg Execution and mounting of steel structure of bridge WD-19 within the A-4 Motorway Rzeszów Korczowa, section Jarosław Wierzbna interchange Radymno, Poland Mg Upgrading of railway line E 65/CE 65 in the section Warszawa Wschodnia Działdowo Gdynia, section Świercze Ciechanów. Manufacture of steel structure of bridge, Poland 2010/ Mg Execution of steel structure of bridge ED-1A within Express road 7 in the section Olsztynek Nidzica together with the ringroad of Olsztynek within the National Road 51, Poland 2010/ Mg Execution of the WS-26 overpass steel structure on the route of the S-11 western Poznań ring road, section Złotkowo Głuchowo, Poland Mg Execution of the main load-carrying steel structure for the foot-and-bicycle bridge linking Kazimierz and Podgórze (Father Bernatek s Bridge) over the Vistula river, in Kraków, Poland Mg Infrastruktura sportowa i rekreacyjna: Wykonanie elementów konstrukcji nośnej zadaszenia Stadionu Śląskiego, Chorzów, Polska 2010/ Mg Wykonanie elementów konstrukcji fasady stadionu narodowego Green Point, Kapsztad, RPA Mg Wykonanie konstrukcji stalowej trybun stadionu Wisły Kraków, Kraków, Polska Mg (północna) Mg (południowa) Recreational and sports infrastructure: Execution of the load carrying structure of the Silesian Stadium roofing, in Chorzów, Poland 2010/ Mg Execution of facade elements for the Green Point national stadium, in Cape Town, South Africa Mg Execution of steel structure of the stands for Wisła Kraków stadium, in Kraków, Poland Mg (northern) Mg (southern) 8

9 konstrukcje budowlane: Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie etap I, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej hali tlenków etap I Instalacja do Głębokiego Odchlorowania, Odfluorowania i Ługowania Surowego Tlenku Cynku pochodzącego z procesu przerobu pyłów stalowniczych w ZGH Bolesław S.A. w Bukownie, Polska Mg Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej przy rozbudowie zakładu produkcyjnego VLASSENROOT w Gliwicach, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej do budowy Młyna Cementu nr 4 w Górażdże Cement S.A. w Choruli k/opola, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej hali produkcyjnej fabryki dachówek CREATON w Widziszewie k/kościana, Polska Mg Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej kompleksu handlowego FUTURA Park Kraków w Modlniczce, Polska Mg Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej sklepu budowlanego Leroy Merlin w Mikołowie, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej dźwigarów dachu oraz elementów fasady dla terminalu portu lotniczego, Wrocław, Polska Mg Wykonanie i montaż konstrukcji elementów obiektu CH Maximus, Nadarzyn, Polska 9 0 Mg Wykonanie konstrukcji budowlanej KEFLAR INVEST, Kopenhaga, Dania Mg Wykonanie konstrukcji stalowej Fabryka LG Philips LCD Poland, Kobierzyce, Polska Mg building structures: Execution and mounting of steel structure of waste neutralising and segregation plant in the district of Strzelce Opolskie phase 1, Poland Mg Execution of steel structure of the oxides hall phase 1 Installation for Deep Dechlorination, Defluorination and Leaching of Raw Zinc Oxide being a produkt steelmaking particles processing in ZGH Bolesław S.A. in Bukowno, Poland Mg Execution and mounting of steel structure for the upsizing of VLASSENROOT manufacturing plant in Gliwice, Poland Mg Execution of steel structure for the Cement Mill 4 in Górażdże Cement S.A. in Chorula near Opole, Poland Mg Execution of steel structure of CREATON roofing tiles manufacturing hall in Widziszewo near Kościan, Poland Mg Execution and mounting of steel structure for the upsizing of FUTURA shopping mall in Modlniczka, Poland Mg Execution and mounting of steel structure of Leroy Merlin building materials shop in Mikołów, Poland Mg Execution of steel roof girders and facade elements for the airport terminal, in Wrocław, Poland Mg Execution and installation of elements for Maximus shopping center, in Nadarzyn, Poland 9 0 Mg Execution of structure construction for KEFLAR INVEST, Copenhagen, Denmark Mg Execution of steel structure for LG Philips LCD production facility, in Kobierzyce, Poland Mg 9

10 Przemysł petrochemiczny: Wykonanie konstrukcji zbiornika magazynowego na terenie Zakładów Chemicznych Baltchem V = m 3 Szczecin, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej 2 zbiorników dla Bazy Magazynowej PKN Orlen V = m 3 Wrocław, Polska 8/9 620 Mg Wykonanie konstrukcji 3 zbiorników paliwowych dla Grupy Lotos S.A., V = m 3, Gdańsk, Polska 8/ Mg Wykonanie konstrukcji 2 zbiorników paliwowych, V = m 3, Koluszki, Polska Mg Wykonanie konstrukcji 2 zbiorników dla bazy paliwowej, V = m 3, Emilianów, Polska 6/7 0 Mg Wykonanie konstrukcji zbiornika paliwa, V = 000 m 3, Adamowo, Polska Mg Wykonanie konstrukcji zbiornika paliwa, V = 000 m 3, Plebanka, Polska Mg Przemysł energetyczny: Wykonanie komory i konstrukcji wsporczej elektrofiltrów elektrowni Eemshaven RWE AG, Eemshaven, Holandia Mg Wykonanie konstrukcji stalowej silosu magazynowego sorbentu w ramach budowy instalacji odsiarczania spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie koło Gryfina, Polska ton Wykonanie komory i konstrukcji wsporczej elektrofiltrów elektrowni Westfalen RWE AG, Haam, Niemcy Mg Wykonanie konstrukcji zbiorników sorbentu, popiołu i popiołu dennego EC Łagisza, Będzin, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej EC Łagisza, Będzin, Polska Mg Wykonanie konstrukcji stalowej EC Chorzów, Chorzów, Polska Mg Petrochemical industry: Execution of structure of a storage tank at the premises of Baltchem Chemical Plant V = m 3 Szczecin, Poland Mg Execution of steel structure of 2 tanks for PKN Orlen Storage Base V = m 3 Wrocław, Poland 8/9 620 Mg Execution of structure of 3 fuel tanks for the Lotos Group S.A., V = m 3, in Gdańsk, Poland 8/ Mg Execution of structure of 2 fuel tanks, V = m 3, in Koluszki, Poland Mg Execution of structure of 2 fuel tanks for a fuel base, V = 10,000 m 3, in Emilianów, Poland 6/7 0 Mg Execution of fuel tank structure, V =,000 m 3, in Adamowo, Poland Mg Execution of fuel tank structure, V =,000 m 3, in Plebanka, Poland Mg Power industry: Execution of chamber and supporting structure for electrostatic precipitators for the Eemshaven RWE AG power plant, in Eemshaven, Netherlands Mg Execution of steel structure of a sorbent storage silo as part of the construction of flue gas desulfurization installation for blocks 5 and 6 in Dolna Odra Power Plant in Nowy Czarnów near Gryfino, Poland ton Execution of chamber and supporting structure for electrostatic precipitators for the Westfalen RWE AG power plant, in Haam, Germany Mg Execution of vessels for sorbent, ash and bottom ash for the thermal power plant Łagisza, in Będzin, Poland Mg Execution of steel structure for he thermal power plant Łagisza, in Będzin, Poland Mg Execution of steel structure for he thermal power plant Chorzów, in Chorzów, Poland Mg 10

11 kształtowniki spawane i prefabrykaty welded sections and prefabricated units 11

12 nietypowe kształty geometrii przekroju pełna automatyzacja spawania własne materiały wsadowe non-typical shapes of cross-sections fully automated welding own stock material powody, dla których wybierzesz naszą ofertę: szeroki zakres asortymentowy wyrobów spawanych, wytwarzanych na zautomatyzowanych liniach spawalniczych: profile blachownicowe teowe i dwuteowe, kształtowniki jednostronnie i dwustronnie zbieżne, dwuteowniki z podwójnym środnikiem, belki skrzynkowe, krzyże maltańskie, belki ażurowe, kształtowniki o złożonych formach geometrycznych; wyroby spawane wykonywane według wymiarów określonych normami lub zgodnie ze specyfikacją Klienta, z możliwością cięcia na wymiar ścisły, laboratoryjne badanie spoin i styków oraz szeroki zakres badań odbiorowych dla konstrukcji stalowych, własne materiały wsadowe skrócenie czasu produkcji oraz gwarancja pochodzenia materiałów, prefabrykaty konstrukcyjne wypalane z blach arkuszowych, na nowoczesnych, sterowanych numerycznie agregatach acetylenowo-tlenowych lub plazmowych. reasons why you ll choose our offer: wide range of welded products assortment, manufactured on automated welding lines: T and I-section plate girders, one and two-sided convergence sections, double web I-beams, box beams, Maltese crosses, castellated beams, complex form sections; welded products executed according to dimensions described by standards or by the Customer s specification, with the ability to cut to strict dimension, lab tests of welds and joints, as well as a wide range of steel structures acceptance tests, own stock material shorter production time and guaranteed source of material, structures prefabricated units are cut from plates with state-of-the-art, numerically controlled, oxyacetylene or plasma burners. 12

13 Przykłady zastosowań: infrastruktura drogowa i transport: konstrukcje mostowe (kolejowe, kolejowo-drogowe, drogowe, kładki dla pieszych, estakady), konstrukcje budowlane: konstrukcje hal (magazynowych, produkcyjnych i handlowych), konstrukcje obiektów użyteczności publicznej/infrastruktury sportowej, konstrukcje obiektów przemysłowych wraz z infrastrukturą techniczną, belki podsuwnicowe, słupy, kanały, konstrukcje technologiczne, belki ażurowe, typowe profile blachownicowe dwuteowe, stanowiące odpowiedniki geometryczne kształtowników gorącowalcowanych według normy PN-H-93453, typu HEB, HEA i IPE. Examples of applications: transportation and road infrastructure: bridge structures (railway, rail-road, road, footbridges, trestle bridges and flyovers), building structures: hall structures (warehouse, production and commercial), public use buildings/sports infrastructure, industrial facility structures including technical infrastructure, gantry girders, columns, pillars, channels, technological structures, castellated beams, typical plate girders I-sections corresponding to geometric hot rolled HEB, HEA and IPE-type sections according to PN-H standard. 13

14 Norma / Standard PN-EN 25-2:4 Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych gatunkach stali, a także dodatkowych badań odbiorów towarzystw klasyfikacyjnych: badania mechaniczne (próba zginania poprzecznego i wzdłużnego, dodatkowe badanie udarności, próba zginania według normy SEP 1390, dodatkowa próba zrywania Z), badania ultradźwiękowe, inne badania (twardość, wielkość ziarna, na ograniczoną zawartość składników), odbiory towarzystw klasyfikacyjnych (TDT, CARGO, DNV, PRS, LRS, UDT, GL, BV, ABS, TÜV). Techniczne warunki wykonania Gatunki stali / Steel grades S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2 S355JR, S355J0, S355J2 At the Customer s request, the product may be manufactured in other steel grades and additional tests acceptances of classification associations may be prepared: mechanical tests (guided-bend and free-band tests, additional impact test, bending test according to SEP 1390 standard, additional breaking test Z), ultrasonic tests, other tests (hardness, rain size, limited content of components), acceptance of classification societies (TDT, CARGO, DNV, PRS, LRS, UDT, GL, BV, ABS, TÜV). Technical conditions of manufacture Proces technologiczny odbywa się na wyspecjalizowanych liniach produkcyjnych, w których najważniejsze procesy są kontrolowane i sterowane numerycznie. Zakres spawania obejmuje: spoiny pachwinowe jednowarstwowe spawane łukiem krytym o głębokości wtopienia zwiększającej nominalną grubość spoiny o 30%, zakres grubości spoin a = 2,5 mm 6 mm, spoiny pachwinowe wielowarstwowe spawane łukiem krytym o głębokości wtopienia 2 mm w zakresie grubości a = 7 mm 20 mm, spoiny czołowo-pachwinowe, spoiny pełnoprzetopowe. Wymiary i tolerancje wykonania według norm PN-H-93453, PN-B-06, PN-EN , PN-EN-ISO-13920, PN-S-50 lub według indywidualnych uzgodnień geometrii, warunków technicznych i jakościowych. Długość The technological process takes place on specialised production lines where the most important processes are controlled numerically. The range of welding includes: submerged arch single-run fillet welds with penetration depth increasing the nominal thickness of the weld by 30%, range of weld thickness a = 2.5 mm 6 mm, submerged arch multi-run fillet weld with penetration depth of 2 mm in the thickness range a = 7 mm 20 mm, butt and fillet welds, full root pass welds. Dimensions and fabrication tolerances as per PN-H-93453, PN-B-06, PN-EN , PN-EN-ISO-13920, PN-S-50 or in accordance with individual arrangements concerning the geometry, technical and qualitative conditions. Length Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach zamówionych z tolerancją 0/+ mm. Znakowanie Welded sections are manufactured in accordance with the lengths ordered and with the tolerance of 0/+ mm. Marking Malowanie trwałą farbą następujących znaków: znaku wytwórcy, oznaczenia wyrobu, numeru wytopu lub umownego znaku wytopu, znaku KJ wytwórcy, znakowanie CE (przy wykonaniu wg PN-EN 1090). Znaki umieszcza się w odległości około mm od końca kształtownika. Możliwe jest także cechowanie przez naklejanie etykiet zawierających odpowiednie znaki lub znakowanie trwałe. Dodatkowe opcje wykonania Permanent ink painting of the following markings: manufacturer s sign, product signs, melt number or conventional melt symbol, manufacturer s quality control sign, CE marking (if manufactured acc. to PN-EN 1090). The signs are located within a distance of ca. mm from the section end. We also offer the option of marking by sticking labels with the corresponding signs. Additional options of manufacture cięcie na wymiar ścisły w zakresie do mm, czyszczenie, malowanie. cutting to exact dimensions between 1 x 500 mm, cleaning, painting. 14

15 Kształtowniki spawane welded sections Kształtowniki proste wg dostarczonej dokumentacji Simple sections acc. to given documentation Zakres wymiarowy / Dimensional range h b g t l min l max Norma / Standard PN-EN 25-2:4 Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych gatunkach stali. Techniczne warunki wykonania Wymiary i tolerancje wykonania według norm: PN-H-93453, PN-B-06, PN-EN , PN-EN-ISO-13920, PN-S-50 lub według indywidualnych uzgodnień geometrii, warunków technicznych i jakościowych. Długość Kształtowniki spawane wykonuje się w długościach zamówionych z tolerancją 0/+ mm. Gatunki stali / Steel grades S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2 S355JR, S355J0, S355J2 At the Customer s request, the product may be manufactured in other steel grades. Technical conditions of manufacture Dimensions and manufacturing tolerances according to PN-H-93453, PN-B-06, PN-EN , PN-EN-ISO-13920, PN-S-50 standards or according to individual arrangements regarding geometry, technical and quality conditions. Length Welded sections are manufactured in accordance with the lengths ordered and with the tolerance of 0/+ mm. 15

16 Kształtowniki spawane welded sections Kształtowniki IKS IKS sections Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] IKS , ,5 IKS , ,1 IKS , , , , , ,2 IKS , , , , , , , , , ,2 IKS , , , , , , , , ,2 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] IKS , , , , , , , , , ,8 IKS , , , , , , , , , ,2 IKS , , , , , , , , , ,8 IKS , ,2 16

17 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] , , , , , , , , , , , ,6 IKS , , , , , , , , , , IKS , , , , , , , , , , , , , ,6 IKS , , , , , ,8 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] , , , , , ,2 IKS , , , , , , , , , , ,6 IKS , , , , , , , , ,4 IKS , , , , , , , , ,6 Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach wykraczających poza podany zakres. At the Customer s request, it is possible to manufacture them in dimensions outside the range stated above. 17

18 Kształtowniki spawane welded sections Kształtowniki IKSH IKSH sections Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] IKSH , , ,1 IKSH , , , ,4 IKSH , , , , , ,9 IKSH , , , , , , , , , , , ,1 IKSH , ,7 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] , , , , , , , , , ,7 IKSH , , , , , , , , , , , ,9 IKSH , , , , , ,7 18

19 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] , , , , , ,5 IKSH , , , , , , , , , , , IKSH , , , , , , , , , , ,8 IKSH , , , , , , , , , , , , , , ,2 IKSH , , , ,7 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] , , , , , , , , ,8 IKSH , , , , , , ,6 IKSH , , , , , , ,2 IKSH , , , , , , , , , IKSH , , , , , , , , , , ,2 Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach wykraczających poza podany zakres. At the Customer s request, it is possible to manufacture them in dimensions outside the range stated above. 19

20 Kształtowniki spawane welded sections Kształtowniki HKS HKS sections Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] HKS , , , , , ,4 HKS , , , , , ,9 HKS , , , , ,5 HKS , ,8 Wyróżnik oznaczenia Identification Wymiary Dimensions h - g - b - t Masa Mass [kg/m] , ,2 HKS , , , ,4 HKS , , , ,2 HKS , , , Na życzenie Klienta możliwość wykonania o wymiarach wykraczających poza podany zakres. At the Customer s request, it is possible to manufacture them in dimensions outside the range stated above. 20

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje Budowlane

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje Budowlane Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 491/32/2012-2016 z dnia 27.05.2015 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa Szanowni Państwo, MIRBUD S.A. należy do grona największych firm na rynku budowlanym, działających we wszystkich segmentach budownictwa. Jesteśmy spółką notowaną na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. POWER CABLE COMPANY BĘDZIN-POLAND

FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. POWER CABLE COMPANY BĘDZIN-POLAND FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. BĘDZIN-POLAND FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A. Początki FPE S.A. sięgają 1928 roku, kiedy to prywatni właściciele Aleksander Goldstaub i Herman Noblin założyli

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych. International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych International Exhibition of Economic and Scientific Innovations INTARG 2015 25-26. 06. 2015 Kraków, ICE Kraków Congress Centre Udział jednostek

Bardziej szczegółowo

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około PORT HANDBOOK 2013 2014 Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG Liquefied

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Challenges in Modern Packing Printing. Poznan, 22. November 2011 Ilka Grabener

Challenges in Modern Packing Printing. Poznan, 22. November 2011 Ilka Grabener Challenges in Modern Packing Printing Poznan, 22. November 2011 Ilka Grabener 0 Welcome & 1 Agenda 09:30 Registeration Coffee 10:00 Welcome / news from VAPack PrintCity Project Ilka Grabener 10:20 RFID

Bardziej szczegółowo

1 Przedmowa. Introduction. 2 Torqway. 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd. Torqway. 9 Plast-farb

1 Przedmowa. Introduction. 2 Torqway. 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd. Torqway. 9 Plast-farb Spis treści Table of contents Spis treści 1 Table of contents 1 Przedmowa 2 Introduction 2 Torqway 6 Torqway 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd 8 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd

Bardziej szczegółowo

Przegląd produktów Programme overview

Przegląd produktów Programme overview Przegląd produktów Programme overview Doskonałość w zarządzaniu kablami Competence in cable management PFLITSCH Doskonałość w zarządzaniu kablami PFLITSCH Competence in cable management Koryta oraz dławiki

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

Umiemy się wyróżnić Making all the difference

Umiemy się wyróżnić Making all the difference Umiemy się wyróżnić Making all the difference Eiffage na świecie Wiadukt Millau Millau Viaduct Grupa Eiffage jest jedną z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Firma zrealizowała

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

ALMANACH UKRAIŃSKICH OFERT HANDLOWYCH

ALMANACH UKRAIŃSKICH OFERT HANDLOWYCH Wydział Handlowy przy Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej tel.:(+4822) 6293446 : tem@ukraineemb.pl Warszawa, lipiec 2010 r. ALMANACH UKRAIŃSKICH OFERT HANDLOWYCH Czerkaska Rada Obwodowa szuka

Bardziej szczegółowo

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com. WYSTAWCY EXHIBITORS 3 3D MASTer 456 ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.pl Firma 3D Master jako pierwsza w Polsce (od

Bardziej szczegółowo