Opis działań: BEZPIECZNA SZKOŁA- BEZPIECZNY UCZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis działań: BEZPIECZNA SZKOŁA- BEZPIECZNY UCZEŃ"

Transkrypt

1 Opis działań: BEZPIECZNA SZKOŁA- BEZPIECZNY UCZEŃ Przemoc i agresja nie są w Piątce dominującymi problemami wychowawczymi. Świadczą o tym wyniki ankiet na temat bezpieczeństwa i samopoczucia naszych uczniów w szkole, które przeprowadzamy każdego roku. Nie jesteśmy jednak wolni od tego zjawiska. Nasze problemy związane z przemocą i agresją to najczęściej: bezpośrednia przemoc słowna dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie oraz zastraszanie i wulgaryzacja języka uczniów. Udział naszej szkoły w Konkursie,,Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń jest kontynuacją sukcesywnej pracy grona pedagogicznego i pracowników szkoły nad zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa uczniów. szkolnego: Tematyka proponowanych zadań odpowiada potrzebom naszego środowiska SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 1,,Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów Zadanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2012r. Pierwszym etapem była debata pod hasłem Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Częścią realizacji programu stał się Tydzień Patrona Szkoły - Bohaterów Westerplatte, apel poświęcony patronowi- przygotowany przez uczniów klas: 6a,6c i 6d oraz gazetka szkolna Szkoła, Miasto, Ojczyzna. Uroczystość szkolna wiązała się tematyką z pojęciem patriotyzmu państwowego i lokalnego oraz kształciła poczucie przynależności do społeczności uczniowskiej. Podsumowaniem zagadnienia było przeprowadzenie w klasach II-VI testu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Z analizy prac można wnioskować, że uczniowie utrwalili wiadomości zdobyte podczas lekcji i debat. Do testu przystąpiło 568 uczniów klas II-VI. 1/38

2 Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie w prawidłowy sposób określali pojęcia: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Wypowiadali się w oparciu o wiedzę zdobytą podczas zajęć. Forma debaty okazała się bardzo ciekawa i atrakcyjna, uczniowie chętnie wyrażali swoją opinię oraz polemizowali z opiniami kolegów. 2/38

3 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 2 Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości) Odpowiedzialne za realizację zadania: Anna Mokrzysz, Anita Korzeniowska. Do realizacji tego zadania przystąpiliśmy w październiku 2012r. Przeprowadziliśmy we wszystkich klasach lekcję na temat: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi. W klasach młodszych podczas zajęć uczniowie zastanawiali się w grupach od czego zależą dobre relacje międzyludzkie. W wyniku dyskusji, wysunięto wniosek, że przede wszystkim ważne jest, jakim jest każdy człowiek. W dalszej części zajęć uczniowie zastanawiali się, co mogą zmienić w sobie, aby być jeszcze lepszym człowiekiem. W klasach IV VI pani psycholog rozmawiała na godzinach wychowawczych o prawach i obowiązkach dzieci i dorosłych. Szczególną uwagę zwróciła na sposoby komunikowania się. Uczniowie uświadomili sobie, że zmiany są konieczne i możliwe do realizacji, ale zależne od nas samych, należy rozpocząć od poprawy własnego postępowania. Pod koniec miesiąca został ogłoszony szkolny konkurs plastyczno literacki pod hasłem: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi. Zasady konkursu opracowało jury, składające się z opiekunów SU. Uczniowie chętnie przynosili prace. W listopadzie rozstrzygnięto konkurs, wyniki zostały ogłoszone na apelu, a najlepsze prace wyeksponowane na gazetce. 3/38

4 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 3 Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna Odpowiedzialne za realizację zadania: Urszula Cisło - Stanik, Marzena Łebek. Zadanie to zostało zrealizowane we wrześniu i październiku 2012 r. We wszystkich klasach zostały przeprowadzone zajęcia na w/w temat. Omówiono sytuacje życiowe, które mogą wpłynąć na zaburzenie stabilności. Metoda metaplanu umożliwiła swobodne wypowiedzi uczniów, ich dużą aktywność, zaangażowanie i kreatywność. Najczęściej pojawiającymi się wnioskami były: -,,bezpieczeństwo wokół mnie zależy w dużej mierze ode mnie -,,moje zachowanie ma wpływ na bezpieczeństwo innych ludzi -,,w sytuacji zagrożenia mogę skorzystać z pomocy innych osób i instytucji W drugim etapie realizowania zadania zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego. 12 września 2012 r. odbyły się spotkania przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Dzierżoniowie ze wszystkimi uczniami klas I. Rozmawiano na temat bezpieczeństwa: na podwórku, w domu i w szkole. Swoje pogadanki z najmłodszymi policjanci wzbogacali ciekawymi opowieściami, przedstawili wiele barwnych ilustracji i historyjek obrazkowych. Po tych spotkaniach dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o swoje bezpieczeństwo i jakich sytuacji należy unikać, aby zawsze być bezpiecznym. Ponadto klasy II w drugim tygodniu września rozmawiały z nauczycielami na temat bezpieczeństwa. Odgrywały scenki rodzajowe i wykonywały prace plastyczne. Każde dziecko już wie, jak należy się zachować w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Zna numery alarmowe i wie, jak w razie potrzeby powiadomić odpowiednie służby. 4/38

5 Odbyły się również spotkania uczniów klas I III z przedstawicielami Straży Miejskiej, którzy omówili zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli. Zaakcentowali temat bezpiecznego zachowania w szkole, domu, na ulicy. Wskazali na różne źródła zagrożeń i sposoby reagowania na nie. Odpowiadali na pytania uczniów, które dotyczyły przede wszystkim uprawnień przedstawicieli Straży Miejskiej, sposobów ochrony imprez publicznych organizowanych na terenie miasta. W ramach tego zadania, 19 października odbyło się również spotkanie z lekarzem, który pokazał uczniom sposoby ratowania zdrowia i życia, a przede wszystkim uczulał jak ważna jest dbałość o własne bezpieczeństwo, aby nie było konieczności korzystania z pomocy medycznej. 5/38

6 18 października w ramach działań w zakresie bezpieczeństwa odbył się w naszej szkole próbny alarm przeciwpożarowy z udziałem przedstawicieli dzierżoniowskiej Straży Pożarnej, którzy monitorowali i pomagali w przebiegu sprawnej ewakuacji. Ponadto po zakończonym próbnym alarmie uczniowie klas pierwszych i czwartych mogli uczestniczyć w pokazach sprawności strażaków oraz poznać budowę i zastosowanie samochodów strażackich, którymi na co dzień wyjeżdżają do akcji ratujących ludzkie życie. W dniach 22, 23, 24 października br. na terenie naszej szkoły zostały przeprowadzone ćwiczenia nocne przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Celem ćwiczeń było sprawdzenie umiejętności strażaków gaszenia pożaru nocą w budynku użyteczności publicznej, jaką jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie. Ponadto sprawdzono dojazd jednostek ratowniczych do budynku szkolnego umiejscowionego przy innych budynkach. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 4 Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. 6/38

7 Odpowiedzialne za realizację zadania: Anna Pawlak, Joanna Lisiak. W listopadzie 2012r. wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili podczas zajęć pogadanki na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Nauczyciele uczący w klasach I III zwracali szczególną uwagę na kulturę osobistą, kulturę słowa i nietykalność cielesną, natomiast w klasach IV- VI położono nacisk na poznanie podstawowych praw związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej oraz poznanie dokumentów zawierających informujące na ten temat. W czasie przeprowadzonych zajęć młodsi uczniowie układali wierszyki i rymowanki o grzeczności. Odgrywali scenki, w których główną rolę pełniły słowa proszę, dziękuję i przepraszam. W formie zabawy utrwalali używanie zwrotów grzecznościowych i miłego odnoszenia się do innych. Uczniowie klas IV-VI dowiedzieli się, czym są dobra osobiste człowieka oraz nietykalność cielesna, rozpoznawali sytuacje i zachowania naruszające godność i dobra osobiste. Podawali przykłady, wcielali się w określone role, wskazywali sytuacje z życia szkoły i zaobserwowane poza szkołą. Uczniowie poznali prawne konsekwencje ich przekraczania. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu zachowań w relacjach chłopak dziewczyna. Metodą burzy mózgów ustalono, jakie słowa i zachowania osób przeciwnej płci uważane są za niestosowne i niewłaściwe obrażające i odbierające poczucie własnej godności. Wspólnie sformułowano kodeks postępowania. Drugim z zaplanowanych działań realizowanych w ramach omawianego zagadnienia było przeprowadzenie ogólnoszkolnej akcji Stop wulgaryzmom. W listopadzie 2012r. uczniowie podczas zajęć informatyki wypełniali przygotowaną na platformie e dziennika anonimową ankietę na temat: Walczymy z wulgaryzmami. ANKIETA ANONIMOWA WALCZYMY Z WULGARYZMAMI Człowiek kulturalny posługuje się językiem literackim. Chcemy się dowiedzieć, czy Ty w swoim życiu dbasz o kulturę języka. Płeć: /zaznacz właściwe/ a) Dziewczyna b) Chłopak Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Ankietę wypełniło: 329 użytkowników 1. Podaj Swoją płeć dziewczyna 158 chłopak Czy masz okazję słyszeć słowa wulgarne? rzadko lub w ogóle 117 czasami 137 często Gdzie najczęściej masz okazję słyszeć słowa wulgarne? podczas przerw w szkole 143 w domu 42 na podwórku 156 w szkole 101 w innych miejscach W jakich okolicznościach ludzie używają przy Tobie słów wulgarnych? 7/38

8 gdy są zdenerwowani 245 w czasie swobodnych rozmów 65 dla szpanu, popisują się Gdzie najczęściej używasz słów wulgarnych? (195) w szkole 28 w domu 20 na podwórku 69 na przerwie w szkole 32 na boisku 31 na szkolnej dyskotece 15 nie używam Jak reagujesz, gdy ktoś w Twojej obecności używa wulgaryzmów? nie zwracam uwagi 183 zwracam mu uwagę 79 daję do zrozumienia, że mi się to nie podoba Czy używasz wulgaryzmów przy rodzicach? tak 8 nie 266 czasami mi się wyrwie Czy Twoim zdaniem używanie wulgaryzmów świadczy o kulturze człowieka? tak 179 nie 78 nie wiem Czy w Twojej klasie koledzy lub koleżanki używają słów obraźliwych? rzadko 181 często 118 nigdy Czy Twoi rodzice często używają wyrazów wulgarnych? rzadko 199 często - codziennie 16 nigdy grudnia 2012 roku przeprowadzono dla wszystkich klas apele porządkowe, które rozpoczęły akcję Stop wulgaryzmom. Na apelu przedstawiono wyniki ankiety oraz przygotowano w formie prezentacji Power Point wykład na temat kulturalnego, bez przekleństw i przezwisk, odnoszenia się do rówieśników i starszych. Na zakończenie zaapelowano do wszystkich uczniów naszej szkoły, aby zwracali uwagę na sposób odnoszenia się do siebie i swoim językiem dawali świadectwo o swojej kulturze. Nie zaśmiecali języka polskiego, przezwiskami, przekleństwami, nie naruszali godności osobistej drugiego człowieka. Uczniowie klas I-III otrzymali znaczek: Jestem człowiekiem dobrze wychowanym. Nie używam brzydkich słów. Nie oszczędzam słówek: 8/38

9 Przepraszam i proszę. Jestem Polakiem, więc dbam o czystość mowy ojczystej. Natomiast uczniowie klas IV VI podpisali deklaracje, którą umieścili ` w zeszytach przedmiotowych do języka polskiego. Od tego momentu wszyscy uczniowie stali się strażnikami polskiej mowy, samych siebie i innych. Naruszenie zasad podpisanych w deklaracji upoważnia inne osoby do jej odebrania. Do chwili obecnej zdarzyło się to trzykrotnie, a osoby, którym odebrano deklarację, postarały się, aby je odzyskać. DELARACJA Staram się nie używać brzydkich wyrazów. Nie zwracam się do kolegi wulgarnymi słowami, w ten sposób nie zdobędę autorytetu w klasie. Nie akceptuję przeklinania kolegów, reaguję natychmiast. Zgodnie z hasłem "zero tolerancji dla wulgaryzmów", swoje uwagi zgłaszam do wychowawcy i nauczycieli, szkoła gwarantuje mi poufność. Nie przezywam, nie ośmieszam słabszego kolegi, nie poniżam, nie wyśmiewam się z czyjegoś nazwiska, nie grożę, nie obgaduję, bo to są formy przemocy. Przemoc słowną można powstrzymać, a świat może być lepszy. Imię i nazwisko ucznia, klasa Do wiadomości moich Imię i nazwisko ucznia, klas Iwisko ucznia, klasa a rodziców: 9/38

10 Zajęcia uświadomiły uczniom, że dotykanie, podglądanie, nagrywanie, wykonywanie zdjęć, nawet bez intencji zrobienia komuś krzywdy, jest naruszeniem godności człowieka i jego prawa do nietykalności osobistej-cielesnej. Młodzież poznała zapisy prawne regulujące tę kwestię. Efektem realizacji tego zadania jest ponadto zaplanowanie działań samorządu uczniowskiego, zmierzające do poprawy dbałości o słownictwo społeczności uczniowskiej. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 5 Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić? Odpowiedzialne za realizację zadania: Teresa Kuruc, Jadwiga Więckowska. W ramach realizacji tego zadania we wrześniu 2012 r. został opracowany scenariusz lekcji wychowawczych dla klas I IV. Celem głównym zajęć było wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych i eliminacja złych, znajomość zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych, uświadomienie negatywnych konsekwencji złego odżywiania, przekazanie wiedzy o negatywnych skutkach używek (narkotyki, nikotyna, alkohol, dopalacze, napoje energetyzujące) oraz o sposobach obrony przed ich zażywaniem. We wszystkich klasach pedagog i psycholog szkolny przeprowadziły warsztaty integracyjne ze zwróceniem uwagi na problem uzależnień. Kolejnym elementem tego zadania był Mini Program antynikotynowy, który został zrealizowany w klasach starszych w okresie od września do października. Tematy spotkań: 1. Substancje szkodliwe dla naszego organizmu. 2. Wpływ rówieśników na palenie papierosów. W czasie spotkań zostały również poruszone problemy zagrożeń współczesnego świata jak: alkohol, narkotyki, dopalacze, napoje energetyzujące. Podsumowaniem programu było zorganizowanie konkursu na Plakat antynikotynowy, w którym wzięli uczniowie klas IV VI. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a ich prace zostały wyeksponowane na szkolnej wystawie. 10/38

11 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 6 Kibole, blokersi, grupy podwórkowe co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki Odpowiedzialni za realizację zadania: Marzena Majcher, Grzegorz Lisiak. W lutym 2013 r. we wszystkich klasach IV - VI przeprowadzono konwersatorium na temat charakterystyki wybranych grup podwórkowych (kibole, blokersi, dresiarze itp.). Prelekcje poprzedzone były inscenizacją z udziałem pseudokibiców. W czasie meczu piłki nożnej halowej rozgrywanego przez uczennice naszej szkoły na boisko wtargnęli kibole (przebrani uczniowie klas piątych) i przerwali je. Wykazali zachowania agresywne. Następnie odbywały się pogadanki z elementami wykładu. Zostały zdefiniowane nieformalne grupy podwórkowe działające na terenie naszego kraju i dokonano ich 11/38

12 charakterystyki. Zaznaczono zagrożenia płynące z kontaktu z grupą podwórkową oraz omówiono, jak bronić się przed wciągnięciem do niej. Podsumowując, nauczyciele zwrócili uwagę na to, dlaczego warto grupom kiboli, blokersów, grupie podwórkowej mówić nie. Na zakończenie uczniowie, mogli się sprawdzić, czy są osobami asertywnymi rozwiązując krótki test. Z relacji nauczycieli wynika, że młodzież doskonale orientuje się w rodzajach subkultur. Zajęcia pokazały uczniom, że istnieją grupy podwórkowe, które wywierają olbrzymi wpływ na swoich członków. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 7 Mój przyjaciel jest inwalidą jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Odpowiedzialne za realizację zadania: Dominika Spólna, Wioletta Szymczak. W listopadzie i grudniu 2012 r. w ramach zadania 7 w szkole zostały podjęte następujące działania: 1. Wycieczki klas integracyjnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej. 2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konserwatoriów zgodnie z konspektem Chcę i pomagam niepełnosprawnym. 3. Zorganizowanie wystawy prac uczniów niepełnosprawnych. 4. Zorganizowanie apelu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W listopadzie 2012 r. odbyły się wycieczki klas 5b i 6c - integracyjnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej, gdzie dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w warsztatach plastycznych wraz z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo. Spotkanie, to jak wynikało z obserwacji podczas zajęć i późniejszych rozmów z dziećmi, wpłynęło pozytywnie na ich postawy względem akceptacji niepełnosprawności u innych dzieci. 12/38

13 r. odbył się apel z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych -zorganizowany przez szkolny zespół do spraw Integracji w ramach którego odbyło się wręczenie Aniołów tym dzieciom, które wyróżniały się w pomocy okazywanej osobom niepełnosprawnym. W ramach obchodów została zorganizowana wystawa prac dotycząca w/w tematyki. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 8 Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub eurosieroctwa Odpowiedzialne za realizację zadania: Mariola Bober, Elżbieta Marciniak. W lutym wszyscy uczniowie wzięli udział w konwersatoriach pod hasłem,,nie jesteś sam. Młodzież przeanalizowała przyczyny samotności w społeczeństwie. 13/38

14 Po zajęciach uczniowie uświadomili sobie, jak niewiele potrzeba, aby pomóc drugiej osobie. Może to być czasami drobny gest, uśmiech, czy dobre słowo. Uczniowie zrozumieli problem samotności, dostrzegli różnorodności postaw i zachowań ludzi. Podsumowując można stwierdzić, że młodzież została wyposażona we wskazówki instruktażowe, co można zrobić w trudnej sytuacji życiowej. Miała też okazję do zrealizowania w praktyce pomocy osobom, które obecnie przeżywają ciężkie dla nich chwile. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 9 Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia Odpowiedzialne za realizację zadania: Grażyna Reizer, Jolanta Gromadzik. W listopadzie wychowawcy wraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym przeprowadzili w klasach zajęcia na ww. temat, którego celem było uświadomienie młodzieży, czym jest prawo. Prowadzący w ciekawy sposób wprowadzili młodzież w świat prawa od początków jego powstania do współczesności. Uczniowie mieli okazję poznać podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego oraz możliwość uświadomienia potrzeby przestrzegania prawa. Pani pedagog nawiązała do życia codziennego uczniów i na konkretnych przykładach omawiała skutki i następstwa łamania ustalonych norm postępowania. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 10 Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2013 Już po raz kolejny nasza placówka przystąpiła do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. 18 lutego odbyły się apele porządkowe podsumowujące podjęte inicjatywy w ramach DBI. W czasie apeli wykorzystano spot DBI 2013 Serfuję. Respektuję, 14/38

15 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte Dzierżoniów, oniów, os. Bł Błękitne 25,tel./fax 074/ film Owce w sieci oraz prezentacje multimedialne. Czwartoklasiści Czwartoklasiści i szóstoklasiści szóstoklasi w nieco humorystyczny sposób przekazali sieciakowe sieciakowe zasady bezpiecznej pracy w Internecie jak równieżż pokazali, że e Internet ma złe i dobre strony. Przygotowano również w formie mie gazetki, plakatów i ulotek liczne materiały edukacyjne, które przedstawiały najważniejsze najwa niejsze zasady oraz rady dotyczące dotycz bezpieczeństwa stwa w sieci i adresy wraz z numerami telefonów zaufani zaufania. Zaprezentowane zostały one w holu szkolnym oraz w pracowniach komputerowych. 15/38 Nip: Regon: ISO 9001

16 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte Dzierżoniów, oniów, os. Bł Błękitne 25,tel./fax 074/ Na zajęciach ciach informatyki zapoznano wszystkich uczniów ze stronami: Nasi podopieczni oglądali dali i analizowali kreskówki Owce w Sieci, Zuźka ka i Tunio poznają poznaj Internet, Siecio TV oraz fragmenty filmów i audiobooka Przygód Plika i Foldera w Sieci. Podczas tegorocznych zajęć zaj edukacyjnych zwrócono uwagę uwag na to, że każdy dy internauta ma prawo wykorzystywać wykorzystywa potencjał sieci do samorealizacji, samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność ść za swoje działania w Internecie. Podczas serfowania se w sieci powinien pamiętać ę ć o szanowaniu innych jej użytkowników u ytkowników i respektowaniu ich praw. Lekcje przeprowadzono na podstawie scenariuszy scenariuszy i materiałów multimedialnych udostępnionych ępnionych pnionych na stronie internetowej oraz materiałów, które przygotowali koordynatorzy akcji. 16/38 Nip: Regon: ISO 9001

17 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte Dzierżoniów, oniów, os. Bł Błękitne 25,tel./fax 074/ Kolejni, chętni tni uczniowie kończyli koń kursy korzystając z platformy e learning. Piątoklasiści przeprowadzili rzeprowadzili dla klas I III pogad pogadanki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Przedstawili dzieciom niebezpieczeństwa, niebezpiecze niebezpieczeń z którymi mogą zetknąć się ę w Internecie oraz wyjaśnili, wyja jak właściwie ściwie korzystać korzysta z jego zasobów. Uczniowie otrzymali,,sieciomazajki'', z których po pokolorowaniu pokolorowaniu stworzyli gazetkę z poznanymi zasadami. 17/38 Nip: Regon: ISO 9001

18 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte Dzierżoniów, oniów, os. Bł Błękitne 25,tel./fax 074/ Uczniowie klas piątych tych wykonali również równie plakaty, które pomogły im w przygotowaniu się do pogadanki oraz były ły materiałem na gazetkę. gazetk Ostatnim etapem przedsięwzięcia przedsięwzię był konkurs dla klas IV-VI VI na wykonanie komiksu k pt.,,prawa i obowiązki w Internecie'' Uczniowie wykonali piękne pi prace, które wykazały, że znają ą swoje prawa i obowiązki obowi zki w Internecie oraz wiedzą, wiedz jakie zachowania mogą byćć dla nich niebezpieczne. 18/38 Nip: Regon: ISO 9001

19 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte Dzierżoniów, oniów, os. Bł Błękitne 25,tel./fax 074/ Pedagog edagog przeprowadziła lekcje wychowawcze w klasach IV, nt. Przeciwdziałanie agresji Co to jest złość? Podsumowaniem spotkań ń było wykonanie przez uczniów poszczególnych klas prac plastycznych, nt. Pozytywne Pozytywne sposoby wyrażania złości. ci. Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na szkolnej wystawie. 19/38 Nip: Regon: ISO 9001

BEZPIECZNA SZKOŁA-BEZPIECZNY UCZEŃ

BEZPIECZNA SZKOŁA-BEZPIECZNY UCZEŃ BEZPIECZNA SZKOŁA-BEZPIECZNY UCZEŃ Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń. W okresie od 15.11.2011r. do 31.03.2012r. klasy 0-VI wykonywały zadania przewidziane

Bardziej szczegółowo

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel W bieżącym roku szkolnym Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie ogłosiło II Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń. Nasz Zespół zgłosił udział w konkursie. W terminie od 1.09.2012

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny uczeń w bezpiecznym otoczeniu

Bezpieczny uczeń w bezpiecznym otoczeniu Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman SZKOLNY PROGRAM NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA Bezpieczny uczeń w bezpiecznym otoczeniu I Tytuł : Bezpieczny uczeń w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Macryporębie Marcyporęba, 10.04.2014 r. Marcyporęba 81 34-114 Brzeźnica

Szkoła Podstawowa w Macryporębie Marcyporęba, 10.04.2014 r. Marcyporęba 81 34-114 Brzeźnica Szkoła Podstawowa w Macryporębie Marcyporęba, 10.04.2014 r. Marcyporęba 81 34-114 Brzeźnica Jury Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2 02-326 Warszawa Zbiorcza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania nr. 6

Sprawozdanie z realizacji zadania nr. 6 Samorządowa Szkoła Podstawowa Lisewo 108 62-310 Pyzdry Sprawozdanie z realizacji zadania nr. 6,,PRZEPROWADZENIE WE WSZYSTKICH KLASACH KONWERSATORIÓW NT. KIBOLE, BLOKERSI, GRUPY PODWÓRKOWE CO ROBIĆ, JEŚLI

Bardziej szczegółowo

Temat Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna. sprawdzającego wiedzę, odpowiednio do poziomu danej klasy: Przykładowe tematy do realizacji:

Temat Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna. sprawdzającego wiedzę, odpowiednio do poziomu danej klasy: Przykładowe tematy do realizacji: Temat Sposób realizacji Osoba odpowiedzialna 1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach Przeprowadzenie debaty (rozmowy z szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, uczniami w klasie) oraz opracowanie testu

Bardziej szczegółowo

Po zajęciach uczniowie:

Po zajęciach uczniowie: W ramach realizacji zadania 4 odbył się cykl lekcji wychowawczych w każdej klasie ( po 2 godziny). Zajęcia prowadzili wychowawcy, psycholog- Agnieszka Bilska i pedagog Anna Grycz. W zajęciach wzięło udział

Bardziej szczegółowo

15 kwietnia 2015 r. Jury Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222 02-326 Warszawa

15 kwietnia 2015 r. Jury Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222 02-326 Warszawa 15 kwietnia 2015 r. Jury Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Al. Jerozolimskie 151, kl. I, piętro 2, lok 2222 02-326 Warszawa Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych Informujemy, że

Bardziej szczegółowo

Realizacja 4. punktu konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ

Realizacja 4. punktu konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ Realizacja 4. punktu konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA Ogólnopolski Konkurs dla szkół BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ hasło konkursu: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Program zdrowia Szlachetne zdrowie Szkoły Podstawowej. nr 11 w Oświęcimiu na rok szkolny 2014/2015

Program zdrowia Szlachetne zdrowie Szkoły Podstawowej. nr 11 w Oświęcimiu na rok szkolny 2014/2015 Program zdrowia Szlachetne zdrowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu na rok szkolny 2014/2015 Cele programu: 1. Stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ PRAWO, PRZYJAŹŃ, TOLERANCJA

BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ PRAWO, PRZYJAŹŃ, TOLERANCJA BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ IV ogólnopolski konkurs dla szkół pod hasłem PRAWO, PRZYJAŹŃ, TOLERANCJA realizowany w Szkole Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej w okresie od 15.09. 2014 r. do 15.04.2015

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 4 PRAWNA OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH CZŁOWIEKA W TYM NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ A ZWYCZAJE SZKOLNE. Realizacja zadania poprzez następujące działania:

ZADANIE 4 PRAWNA OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH CZŁOWIEKA W TYM NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ A ZWYCZAJE SZKOLNE. Realizacja zadania poprzez następujące działania: ZADANIE 4 PRAWNA OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH CZŁOWIEKA W TYM NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ A ZWYCZAJE SZKOLNE Realizacja zadania poprzez następujące działania: 1. Happening Dzień bez wulgaryzmów 2. Wykonanie plakatów

Bardziej szczegółowo

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu

2 Barbara Grabek, Paulina Strychalska, Marzanna Polcyn. II. Przygotowanie przez uczniów klas II i III kodeksu kulturalnego ucznia- X 2016 Kodeks kultu 1 Szkolna akcja 2016/2017 Kultura osobista w różnych odsłonach MOTTO Nauka kształtuje świat dla człowieka, kultura kształtuje człowieka dla świata. Cel główny - Wpojenie uczniom wzorców kultury osobistej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016/2017. Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nawojowej Górze

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016/2017. Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nawojowej Górze SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016/2017 Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nawojowej Górze SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki, przyjęty do realizacji w roku m 2016/2017,

Bardziej szczegółowo

Pogadanka, turniej minikoszykówki kl. IV-VI Zapoznanie z ćwiczeniami korekcyjnymi na lekcjach wychowania fizycznego Pogadanka.

Pogadanka, turniej minikoszykówki kl. IV-VI Zapoznanie z ćwiczeniami korekcyjnymi na lekcjach wychowania fizycznego Pogadanka. 2. RUCH I WYPOCZYNEK Jak ruch wpływa na budowę i postawę ciała? Wady postawy- podstawowe ćwiczenia korekcyjne Jak i kiedy korzystać z TV, gier komputerowych? Niewielka porcja ruchu sposobem na dobre samopoczucie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LP ZADANIA DO REALIZACJI CZAS REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nawojowej Górze

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nawojowej Górze SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nawojowej Górze Szkolny Program Profilaktyki przyjęty do realizacji w roku m 2015/2016, został przygotowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła wykonała zadania przewidziane Regulaminem Konkursu. Celem przystąpienia szkoły do konkursu była chęć spopularyzowania wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI CELE GŁÓWNE - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw

Bardziej szczegółowo

Realizacja zagadnień z profilaktyki na poszczególnych przedmiotach w roku szkolnym 2015/2016

Realizacja zagadnień z profilaktyki na poszczególnych przedmiotach w roku szkolnym 2015/2016 Realizacja zagadnień z profilaktyki na poszczególnych przedmiotach w roku szkolnym 2015/2016 Treści Klasa Formy realizacji Przedmiot Uwagi. 1. Higiena osobista i otoczenia: zasady pielęgnowania skóry i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ Szkoła: Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Liczba uczniów w szkole: 309 uczniów

Bardziej szczegółowo

GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ

GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 0-III GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ Dzień dobry, do widzenia, przepraszam, dziękuję, proszę - te słowa codziennie na ustach noszę. AUTORZY PROJEKTU: JADWIGA ZALEWSKA, ANETA SAKOWSKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. I. Posadzego w Szadłowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na wszechstronny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13 Program uwzględnia treści zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Konkurs BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. ZADANIE NR 4 - LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2012r.

Konkurs BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ. ZADANIE NR 4 - LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2012r. Konkurs BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY UCZEŃ ZADANIE NR 4 - LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2012r. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 czerwca 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 im. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012/13

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 im. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012/13 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 im. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012/13 2 Szkolny Program Profilaktyczny jest skorelowany z Programem Wychowawczym Szkoły, zawiera również elementy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ROK SZOLNY 2009/2010 Temat przewodni Przeciwdziałanie agresji i przemocy

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ROK SZOLNY 2009/2010 Temat przewodni Przeciwdziałanie agresji i przemocy PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ROK SZOLNY 2009/2010 Temat przewodni Przeciwdziałanie agresji i przemocy I. Działania stałe TEMAT ZAGADNIENIA DO REALIZACJI METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku

Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku Sprawozdanie z realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku W lutym, w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Liczba uczestników konkursu Przesłano do jury 10 prac.

Wykonanie. Liczba uczestników konkursu Przesłano do jury 10 prac. Zadanie 2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadania 4

Sprawozdanie z realizacji zadania 4 Sprawozdanie z realizacji zadania 4 Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Konkursu: BEZPIECZNA SZKOŁA BEZPIECZNY

Bardziej szczegółowo

Klasa IV podczas wspólnej pracy. Klasa V podczas wspólnej pracy

Klasa IV podczas wspólnej pracy. Klasa V podczas wspólnej pracy Konwersatoria na temat Kibole, blokersi, grupy podwórkowe co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki zostały przeprowadzone we wszystkich klasach naszej szkoły.

Bardziej szczegółowo

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1. 1. Przeprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS 0-III JESTEM BEZPIECZNY- BO WIEM, UMIEM I STOSUJĘ.

PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS 0-III JESTEM BEZPIECZNY- BO WIEM, UMIEM I STOSUJĘ. PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS 0-III JESTEM BEZPIECZNY- BO WIEM, UMIEM I STOSUJĘ. TERMIN REALIZACJI: od 18.11.2013 do 28.11.2013roku. GŁÓWNE CELE PROJEKTU: 1. Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWANIE W ZDROWIU 1. Nauka korzystania z toalety, utrzymywania porządku w łazience, systematyczne mycie zębów. wychowawcy punktu przedszkolnego wrzesień Poprawa stanu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI S t r o n a 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce Grzegorzówka, wrzesień 2015 S t r o n a 2 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Realizacja w roku szkolnym 2013/2014. Arletta Błaszczak PROJEKT BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Elementarną potrzebą człowieka jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10. Cyberprzemoc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10. Cyberprzemoc SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA NR 10 Cyberprzemoc W ramach realizacji zadania 10 wybraliśmy temat Cyberprzemoc. Podczas wielu zajęć komputerowych, lekcji wychowawczych i spotkań z przedstawicielami Policji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno

PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 2016/2017 Podstawa prawna: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ NA ROK 2015/2016. Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia

ROCZNY PLAN PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ NA ROK 2015/2016. Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia Zadanie Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego żywienia i higieny spożywania posiłków. Godziny z wychowawcą

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. W. Witosa W JASIEŃCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 Ewaluacja wewnętrzna dotyczy wymagania: Respektowane są normy społeczne Ocena respektowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Obszar profilaktyki Zakres działań profilaktycznych Szczegółowe zadania Odpowiedzialni Termin realizacji I. Profilaktyka dotycząca bezpiecznej drogi do szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015-2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015-2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015-2016 I. Cele wychowania: 1. Poznawanie najbliższego środowiska ucznia, w celu poszukiwania

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZSPOLE SZKÓŁ W MIĘDZYLESIU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1 Problem Cele Zadania Treści Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Narkomania Zapobieganie Alkohol uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki uczniów Publicznego Gimnazjum w Bystrzycy Starej klas I-III

Program profilaktyki uczniów Publicznego Gimnazjum w Bystrzycy Starej klas I-III Program profilaktyki uczniów Publicznego Gimnazjum w Bystrzycy Starej klas I-III Cele Zadania do realizacji Efekty Odpowiedzialni Termin 1.Popularyzacja pozytywnych zachowań; Profilaktyka uzależnień 2.Uświadamianie

Bardziej szczegółowo

klas I-III Szkoły Podstawowej

klas I-III Szkoły Podstawowej Zadanie zostało zrealizowane we wszystkich klasach naszej szkoły. Osobami odpowiedzialnymi za ich realizacje byli: pedagog szkolny i wychowawcy klas. W klasach I-III Szkoły Podstawowej temat został dostosowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH Opracowała: Renata Nahorska 1. WSTĘP Istotą tego programu jest tworzenie warunków do bezpiecznego funkcjonowania szkoły, powstania szkoły wolnej od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁUPCU CELE GŁÓWNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO: 1. zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w szkole i poza nią. 2. Przeciwdziałanie zachowaniom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010 Szkolny Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Niwicy jest zgodny z: podstawą programową kształtowania ogólnego: Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWARDONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWARDONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWARDONIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Program poprawy efektywności wychowania został opracowany w oparciu o: 1. Zdiagnozowanie środowiska uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W RĘKUSACH 2009/2010 2014/2015 Celem kształcenia i wychowania na wszystkich etapach edukacyjnych jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE: Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. J.Korczaka, ul. Wolności 17 46-200 Kluczbork Telefon: 77 418 13 10

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 im. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2010

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 im. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2010 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 im. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2010 2 Szkolny Program Profilaktyczny jest skorelowany z Programem Wychowawczym Szkoły, zawiera również elementy Programu

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Blok tematyczny Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin I. Żyjmy Zdrowo Higiena codzienna Dbamy o zęby Higiena okresu dojrzewania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE CELE ZADANIA FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Bezpieczeństwo - prowadzenie monitoringu Interwencyjna i stała kontrola zapisu Pedagog

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie

Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie Plan działań w Szkole Promującej Zdrowie TERMIN REALIZACJI PROGRAMU: Rok szkolny 2016/2017 MIEJSCE REALIZACJI: Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach REALIZATORZY: Szkolni koordynatorzy, Zespół ds. promocji

Bardziej szczegółowo

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 3 3. Przeprowadzenie spotkań

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program sporządza się na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRIORYTETY WYCHOWAWCZE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Gimnazjum Nr 1 w Ustrzykach Dolnych I. KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDNICH POSTAW SPOŁECZNYCH, BUDOWANIE WARTOŚCI Lp. Zadania Forma realizacji/działania Spodziewane

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘGRACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘGRACH PROGRAM PROFILAKTYCZNY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘGRACH na lata 2008/2010 JESTEŚMY KULTURALNI; SZANUJEMY SIEBIE NAWZAJEM, DBAMY O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO Program opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016

KIERUNKI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 KIERUNKI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy 1.Integrowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 1.Zapoznanie uczniów z obowiązującymi w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z udziału w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń

Sprawozdanie z udziału w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń Sprawozdanie z udziału w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła, Bezpieczny Uczeń W roku szkolnym 2012/13 (od 01 października 2012 r. do 26 lutego 2013 r.) Szkoła Podstawowa w Sierakowicach uczestniczyła

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W IZDEBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W IZDEBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W IZDEBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/16 Cele ogólne programu profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania dojrzałości u uczniów we wszystkich aspektach ich rozwoju (fizycznym,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI

PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI ZESPÓŁ SZKÓŁ W PARKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM PROFFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY KLASY IV VI Lider p. Ewelina Baranowska ROK SZKOLNY 2012/2013 I. PRIORYTETY 1. Profilaktyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZNA SZKOŁA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZNA SZKOŁA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZNA SZKOŁA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2013/2014 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA ZESPOŁU: -dbamy o bezpieczeczne zachowania uczniów. -dbamy o bezpieczne otoczenie. -przeciwdziałamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. DĄBROWSKIEGO W KRUPSKIM MŁYNIE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas I

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

połączony z pokazem strażackim. Lekcja wychowawcza dotycząca zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

połączony z pokazem strażackim. Lekcja wychowawcza dotycząca zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. L.p. Zadania Forma realizacji Termin realizacji 1. Bezpieczny Pierwszak " Spotkanie przedstawicieli Policji z uczniami klas pierwszych pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, używania

Bardziej szczegółowo

Grunt to dobre wychowanie - projekt edukacyjno wychowawczy

Grunt to dobre wychowanie - projekt edukacyjno wychowawczy Grunt to dobre wychowanie - projekt edukacyjno wychowawczy I.SŁOWO WSTĘPNE Kulturalnego człowieka możemy bez trudu poznać po jego zachowaniu, sposobie ubierania się, czy też wysławiania. Dobre maniery,

Bardziej szczegółowo

,,Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny. Uczeń w Zespole Szkół Nr 2. im. Jana Pawła II w Narzymiu

,,Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny. Uczeń w Zespole Szkół Nr 2. im. Jana Pawła II w Narzymiu Realizacja programu,,bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu od 20 listopada 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. bierze

Bardziej szczegółowo

Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce W dniach 25-29 kwietnia br. w ramach Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIE 4

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIE 4 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIE 4 Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności

Bardziej szczegółowo

Projekt Safer Internet jako element edukacji w nowoczesnej szkole.

Projekt Safer Internet jako element edukacji w nowoczesnej szkole. Projekt Safer Internet jako element edukacji w nowoczesnej szkole. dr Marek Dudek - Dyżurnet.pl / NASK Katowice, dnia 6 marca 2012 r. Polskie Centrum Programu Safer Internet SAFERINTERNET.PL HELPLINE.ORG.PL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Obszar profilaktyki Zakres działań profilaktycznych Szczegółowe zadania Odpowiedzialni Termin realizacji I. Profilaktyka dotycząca bezpiecznej drogi do szkoły

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny przeciwko przemocy i używkom w szkole opracowany dla Zespołu Szkół w Chrzanowie

Program profilaktyczny przeciwko przemocy i używkom w szkole opracowany dla Zespołu Szkół w Chrzanowie Program profilaktyczny przeciwko przemocy i używkom w szkole opracowany dla Zespołu Szkół w Chrzanowie Adresatami tego programu profilaktycznego są przede wszystkim uczniowie naszego gimnazjum, których

Bardziej szczegółowo