Opis działań: BEZPIECZNA SZKOŁA- BEZPIECZNY UCZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis działań: BEZPIECZNA SZKOŁA- BEZPIECZNY UCZEŃ"

Transkrypt

1 Opis działań: BEZPIECZNA SZKOŁA- BEZPIECZNY UCZEŃ Przemoc i agresja nie są w Piątce dominującymi problemami wychowawczymi. Świadczą o tym wyniki ankiet na temat bezpieczeństwa i samopoczucia naszych uczniów w szkole, które przeprowadzamy każdego roku. Nie jesteśmy jednak wolni od tego zjawiska. Nasze problemy związane z przemocą i agresją to najczęściej: bezpośrednia przemoc słowna dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie oraz zastraszanie i wulgaryzacja języka uczniów. Udział naszej szkoły w Konkursie,,Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń jest kontynuacją sukcesywnej pracy grona pedagogicznego i pracowników szkoły nad zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa uczniów. szkolnego: Tematyka proponowanych zadań odpowiada potrzebom naszego środowiska SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 1,,Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów Zadanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2012r. Pierwszym etapem była debata pod hasłem Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Częścią realizacji programu stał się Tydzień Patrona Szkoły - Bohaterów Westerplatte, apel poświęcony patronowi- przygotowany przez uczniów klas: 6a,6c i 6d oraz gazetka szkolna Szkoła, Miasto, Ojczyzna. Uroczystość szkolna wiązała się tematyką z pojęciem patriotyzmu państwowego i lokalnego oraz kształciła poczucie przynależności do społeczności uczniowskiej. Podsumowaniem zagadnienia było przeprowadzenie w klasach II-VI testu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Z analizy prac można wnioskować, że uczniowie utrwalili wiadomości zdobyte podczas lekcji i debat. Do testu przystąpiło 568 uczniów klas II-VI. 1/38

2 Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie w prawidłowy sposób określali pojęcia: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Wypowiadali się w oparciu o wiedzę zdobytą podczas zajęć. Forma debaty okazała się bardzo ciekawa i atrakcyjna, uczniowie chętnie wyrażali swoją opinię oraz polemizowali z opiniami kolegów. 2/38

3 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 2 Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości) Odpowiedzialne za realizację zadania: Anna Mokrzysz, Anita Korzeniowska. Do realizacji tego zadania przystąpiliśmy w październiku 2012r. Przeprowadziliśmy we wszystkich klasach lekcję na temat: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi. W klasach młodszych podczas zajęć uczniowie zastanawiali się w grupach od czego zależą dobre relacje międzyludzkie. W wyniku dyskusji, wysunięto wniosek, że przede wszystkim ważne jest, jakim jest każdy człowiek. W dalszej części zajęć uczniowie zastanawiali się, co mogą zmienić w sobie, aby być jeszcze lepszym człowiekiem. W klasach IV VI pani psycholog rozmawiała na godzinach wychowawczych o prawach i obowiązkach dzieci i dorosłych. Szczególną uwagę zwróciła na sposoby komunikowania się. Uczniowie uświadomili sobie, że zmiany są konieczne i możliwe do realizacji, ale zależne od nas samych, należy rozpocząć od poprawy własnego postępowania. Pod koniec miesiąca został ogłoszony szkolny konkurs plastyczno literacki pod hasłem: Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi. Zasady konkursu opracowało jury, składające się z opiekunów SU. Uczniowie chętnie przynosili prace. W listopadzie rozstrzygnięto konkurs, wyniki zostały ogłoszone na apelu, a najlepsze prace wyeksponowane na gazetce. 3/38

4 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 3 Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna Odpowiedzialne za realizację zadania: Urszula Cisło - Stanik, Marzena Łebek. Zadanie to zostało zrealizowane we wrześniu i październiku 2012 r. We wszystkich klasach zostały przeprowadzone zajęcia na w/w temat. Omówiono sytuacje życiowe, które mogą wpłynąć na zaburzenie stabilności. Metoda metaplanu umożliwiła swobodne wypowiedzi uczniów, ich dużą aktywność, zaangażowanie i kreatywność. Najczęściej pojawiającymi się wnioskami były: -,,bezpieczeństwo wokół mnie zależy w dużej mierze ode mnie -,,moje zachowanie ma wpływ na bezpieczeństwo innych ludzi -,,w sytuacji zagrożenia mogę skorzystać z pomocy innych osób i instytucji W drugim etapie realizowania zadania zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego. 12 września 2012 r. odbyły się spotkania przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Dzierżoniowie ze wszystkimi uczniami klas I. Rozmawiano na temat bezpieczeństwa: na podwórku, w domu i w szkole. Swoje pogadanki z najmłodszymi policjanci wzbogacali ciekawymi opowieściami, przedstawili wiele barwnych ilustracji i historyjek obrazkowych. Po tych spotkaniach dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o swoje bezpieczeństwo i jakich sytuacji należy unikać, aby zawsze być bezpiecznym. Ponadto klasy II w drugim tygodniu września rozmawiały z nauczycielami na temat bezpieczeństwa. Odgrywały scenki rodzajowe i wykonywały prace plastyczne. Każde dziecko już wie, jak należy się zachować w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Zna numery alarmowe i wie, jak w razie potrzeby powiadomić odpowiednie służby. 4/38

5 Odbyły się również spotkania uczniów klas I III z przedstawicielami Straży Miejskiej, którzy omówili zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli. Zaakcentowali temat bezpiecznego zachowania w szkole, domu, na ulicy. Wskazali na różne źródła zagrożeń i sposoby reagowania na nie. Odpowiadali na pytania uczniów, które dotyczyły przede wszystkim uprawnień przedstawicieli Straży Miejskiej, sposobów ochrony imprez publicznych organizowanych na terenie miasta. W ramach tego zadania, 19 października odbyło się również spotkanie z lekarzem, który pokazał uczniom sposoby ratowania zdrowia i życia, a przede wszystkim uczulał jak ważna jest dbałość o własne bezpieczeństwo, aby nie było konieczności korzystania z pomocy medycznej. 5/38

6 18 października w ramach działań w zakresie bezpieczeństwa odbył się w naszej szkole próbny alarm przeciwpożarowy z udziałem przedstawicieli dzierżoniowskiej Straży Pożarnej, którzy monitorowali i pomagali w przebiegu sprawnej ewakuacji. Ponadto po zakończonym próbnym alarmie uczniowie klas pierwszych i czwartych mogli uczestniczyć w pokazach sprawności strażaków oraz poznać budowę i zastosowanie samochodów strażackich, którymi na co dzień wyjeżdżają do akcji ratujących ludzkie życie. W dniach 22, 23, 24 października br. na terenie naszej szkoły zostały przeprowadzone ćwiczenia nocne przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Celem ćwiczeń było sprawdzenie umiejętności strażaków gaszenia pożaru nocą w budynku użyteczności publicznej, jaką jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Dzierżoniowie. Ponadto sprawdzono dojazd jednostek ratowniczych do budynku szkolnego umiejscowionego przy innych budynkach. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 4 Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. 6/38

7 Odpowiedzialne za realizację zadania: Anna Pawlak, Joanna Lisiak. W listopadzie 2012r. wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili podczas zajęć pogadanki na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Nauczyciele uczący w klasach I III zwracali szczególną uwagę na kulturę osobistą, kulturę słowa i nietykalność cielesną, natomiast w klasach IV- VI położono nacisk na poznanie podstawowych praw związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej oraz poznanie dokumentów zawierających informujące na ten temat. W czasie przeprowadzonych zajęć młodsi uczniowie układali wierszyki i rymowanki o grzeczności. Odgrywali scenki, w których główną rolę pełniły słowa proszę, dziękuję i przepraszam. W formie zabawy utrwalali używanie zwrotów grzecznościowych i miłego odnoszenia się do innych. Uczniowie klas IV-VI dowiedzieli się, czym są dobra osobiste człowieka oraz nietykalność cielesna, rozpoznawali sytuacje i zachowania naruszające godność i dobra osobiste. Podawali przykłady, wcielali się w określone role, wskazywali sytuacje z życia szkoły i zaobserwowane poza szkołą. Uczniowie poznali prawne konsekwencje ich przekraczania. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu zachowań w relacjach chłopak dziewczyna. Metodą burzy mózgów ustalono, jakie słowa i zachowania osób przeciwnej płci uważane są za niestosowne i niewłaściwe obrażające i odbierające poczucie własnej godności. Wspólnie sformułowano kodeks postępowania. Drugim z zaplanowanych działań realizowanych w ramach omawianego zagadnienia było przeprowadzenie ogólnoszkolnej akcji Stop wulgaryzmom. W listopadzie 2012r. uczniowie podczas zajęć informatyki wypełniali przygotowaną na platformie e dziennika anonimową ankietę na temat: Walczymy z wulgaryzmami. ANKIETA ANONIMOWA WALCZYMY Z WULGARYZMAMI Człowiek kulturalny posługuje się językiem literackim. Chcemy się dowiedzieć, czy Ty w swoim życiu dbasz o kulturę języka. Płeć: /zaznacz właściwe/ a) Dziewczyna b) Chłopak Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Ankietę wypełniło: 329 użytkowników 1. Podaj Swoją płeć dziewczyna 158 chłopak Czy masz okazję słyszeć słowa wulgarne? rzadko lub w ogóle 117 czasami 137 często Gdzie najczęściej masz okazję słyszeć słowa wulgarne? podczas przerw w szkole 143 w domu 42 na podwórku 156 w szkole 101 w innych miejscach W jakich okolicznościach ludzie używają przy Tobie słów wulgarnych? 7/38

8 gdy są zdenerwowani 245 w czasie swobodnych rozmów 65 dla szpanu, popisują się Gdzie najczęściej używasz słów wulgarnych? (195) w szkole 28 w domu 20 na podwórku 69 na przerwie w szkole 32 na boisku 31 na szkolnej dyskotece 15 nie używam Jak reagujesz, gdy ktoś w Twojej obecności używa wulgaryzmów? nie zwracam uwagi 183 zwracam mu uwagę 79 daję do zrozumienia, że mi się to nie podoba Czy używasz wulgaryzmów przy rodzicach? tak 8 nie 266 czasami mi się wyrwie Czy Twoim zdaniem używanie wulgaryzmów świadczy o kulturze człowieka? tak 179 nie 78 nie wiem Czy w Twojej klasie koledzy lub koleżanki używają słów obraźliwych? rzadko 181 często 118 nigdy Czy Twoi rodzice często używają wyrazów wulgarnych? rzadko 199 często - codziennie 16 nigdy grudnia 2012 roku przeprowadzono dla wszystkich klas apele porządkowe, które rozpoczęły akcję Stop wulgaryzmom. Na apelu przedstawiono wyniki ankiety oraz przygotowano w formie prezentacji Power Point wykład na temat kulturalnego, bez przekleństw i przezwisk, odnoszenia się do rówieśników i starszych. Na zakończenie zaapelowano do wszystkich uczniów naszej szkoły, aby zwracali uwagę na sposób odnoszenia się do siebie i swoim językiem dawali świadectwo o swojej kulturze. Nie zaśmiecali języka polskiego, przezwiskami, przekleństwami, nie naruszali godności osobistej drugiego człowieka. Uczniowie klas I-III otrzymali znaczek: Jestem człowiekiem dobrze wychowanym. Nie używam brzydkich słów. Nie oszczędzam słówek: 8/38

9 Przepraszam i proszę. Jestem Polakiem, więc dbam o czystość mowy ojczystej. Natomiast uczniowie klas IV VI podpisali deklaracje, którą umieścili ` w zeszytach przedmiotowych do języka polskiego. Od tego momentu wszyscy uczniowie stali się strażnikami polskiej mowy, samych siebie i innych. Naruszenie zasad podpisanych w deklaracji upoważnia inne osoby do jej odebrania. Do chwili obecnej zdarzyło się to trzykrotnie, a osoby, którym odebrano deklarację, postarały się, aby je odzyskać. DELARACJA Staram się nie używać brzydkich wyrazów. Nie zwracam się do kolegi wulgarnymi słowami, w ten sposób nie zdobędę autorytetu w klasie. Nie akceptuję przeklinania kolegów, reaguję natychmiast. Zgodnie z hasłem "zero tolerancji dla wulgaryzmów", swoje uwagi zgłaszam do wychowawcy i nauczycieli, szkoła gwarantuje mi poufność. Nie przezywam, nie ośmieszam słabszego kolegi, nie poniżam, nie wyśmiewam się z czyjegoś nazwiska, nie grożę, nie obgaduję, bo to są formy przemocy. Przemoc słowną można powstrzymać, a świat może być lepszy. Imię i nazwisko ucznia, klasa Do wiadomości moich Imię i nazwisko ucznia, klas Iwisko ucznia, klasa a rodziców: 9/38

10 Zajęcia uświadomiły uczniom, że dotykanie, podglądanie, nagrywanie, wykonywanie zdjęć, nawet bez intencji zrobienia komuś krzywdy, jest naruszeniem godności człowieka i jego prawa do nietykalności osobistej-cielesnej. Młodzież poznała zapisy prawne regulujące tę kwestię. Efektem realizacji tego zadania jest ponadto zaplanowanie działań samorządu uczniowskiego, zmierzające do poprawy dbałości o słownictwo społeczności uczniowskiej. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 5 Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić? Odpowiedzialne za realizację zadania: Teresa Kuruc, Jadwiga Więckowska. W ramach realizacji tego zadania we wrześniu 2012 r. został opracowany scenariusz lekcji wychowawczych dla klas I IV. Celem głównym zajęć było wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych i eliminacja złych, znajomość zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych, uświadomienie negatywnych konsekwencji złego odżywiania, przekazanie wiedzy o negatywnych skutkach używek (narkotyki, nikotyna, alkohol, dopalacze, napoje energetyzujące) oraz o sposobach obrony przed ich zażywaniem. We wszystkich klasach pedagog i psycholog szkolny przeprowadziły warsztaty integracyjne ze zwróceniem uwagi na problem uzależnień. Kolejnym elementem tego zadania był Mini Program antynikotynowy, który został zrealizowany w klasach starszych w okresie od września do października. Tematy spotkań: 1. Substancje szkodliwe dla naszego organizmu. 2. Wpływ rówieśników na palenie papierosów. W czasie spotkań zostały również poruszone problemy zagrożeń współczesnego świata jak: alkohol, narkotyki, dopalacze, napoje energetyzujące. Podsumowaniem programu było zorganizowanie konkursu na Plakat antynikotynowy, w którym wzięli uczniowie klas IV VI. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a ich prace zostały wyeksponowane na szkolnej wystawie. 10/38

11 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 6 Kibole, blokersi, grupy podwórkowe co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki Odpowiedzialni za realizację zadania: Marzena Majcher, Grzegorz Lisiak. W lutym 2013 r. we wszystkich klasach IV - VI przeprowadzono konwersatorium na temat charakterystyki wybranych grup podwórkowych (kibole, blokersi, dresiarze itp.). Prelekcje poprzedzone były inscenizacją z udziałem pseudokibiców. W czasie meczu piłki nożnej halowej rozgrywanego przez uczennice naszej szkoły na boisko wtargnęli kibole (przebrani uczniowie klas piątych) i przerwali je. Wykazali zachowania agresywne. Następnie odbywały się pogadanki z elementami wykładu. Zostały zdefiniowane nieformalne grupy podwórkowe działające na terenie naszego kraju i dokonano ich 11/38

12 charakterystyki. Zaznaczono zagrożenia płynące z kontaktu z grupą podwórkową oraz omówiono, jak bronić się przed wciągnięciem do niej. Podsumowując, nauczyciele zwrócili uwagę na to, dlaczego warto grupom kiboli, blokersów, grupie podwórkowej mówić nie. Na zakończenie uczniowie, mogli się sprawdzić, czy są osobami asertywnymi rozwiązując krótki test. Z relacji nauczycieli wynika, że młodzież doskonale orientuje się w rodzajach subkultur. Zajęcia pokazały uczniom, że istnieją grupy podwórkowe, które wywierają olbrzymi wpływ na swoich członków. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 7 Mój przyjaciel jest inwalidą jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Odpowiedzialne za realizację zadania: Dominika Spólna, Wioletta Szymczak. W listopadzie i grudniu 2012 r. w ramach zadania 7 w szkole zostały podjęte następujące działania: 1. Wycieczki klas integracyjnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej. 2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konserwatoriów zgodnie z konspektem Chcę i pomagam niepełnosprawnym. 3. Zorganizowanie wystawy prac uczniów niepełnosprawnych. 4. Zorganizowanie apelu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W listopadzie 2012 r. odbyły się wycieczki klas 5b i 6c - integracyjnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej, gdzie dzieci z naszej szkoły uczestniczyły w warsztatach plastycznych wraz z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo. Spotkanie, to jak wynikało z obserwacji podczas zajęć i późniejszych rozmów z dziećmi, wpłynęło pozytywnie na ich postawy względem akceptacji niepełnosprawności u innych dzieci. 12/38

13 r. odbył się apel z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych -zorganizowany przez szkolny zespół do spraw Integracji w ramach którego odbyło się wręczenie Aniołów tym dzieciom, które wyróżniały się w pomocy okazywanej osobom niepełnosprawnym. W ramach obchodów została zorganizowana wystawa prac dotycząca w/w tematyki. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 8 Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub eurosieroctwa Odpowiedzialne za realizację zadania: Mariola Bober, Elżbieta Marciniak. W lutym wszyscy uczniowie wzięli udział w konwersatoriach pod hasłem,,nie jesteś sam. Młodzież przeanalizowała przyczyny samotności w społeczeństwie. 13/38

14 Po zajęciach uczniowie uświadomili sobie, jak niewiele potrzeba, aby pomóc drugiej osobie. Może to być czasami drobny gest, uśmiech, czy dobre słowo. Uczniowie zrozumieli problem samotności, dostrzegli różnorodności postaw i zachowań ludzi. Podsumowując można stwierdzić, że młodzież została wyposażona we wskazówki instruktażowe, co można zrobić w trudnej sytuacji życiowej. Miała też okazję do zrealizowania w praktyce pomocy osobom, które obecnie przeżywają ciężkie dla nich chwile. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 9 Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia Odpowiedzialne za realizację zadania: Grażyna Reizer, Jolanta Gromadzik. W listopadzie wychowawcy wraz z pedagogiem i psychologiem szkolnym przeprowadzili w klasach zajęcia na ww. temat, którego celem było uświadomienie młodzieży, czym jest prawo. Prowadzący w ciekawy sposób wprowadzili młodzież w świat prawa od początków jego powstania do współczesności. Uczniowie mieli okazję poznać podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego oraz możliwość uświadomienia potrzeby przestrzegania prawa. Pani pedagog nawiązała do życia codziennego uczniów i na konkretnych przykładach omawiała skutki i następstwa łamania ustalonych norm postępowania. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 10 Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2013 Już po raz kolejny nasza placówka przystąpiła do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. 18 lutego odbyły się apele porządkowe podsumowujące podjęte inicjatywy w ramach DBI. W czasie apeli wykorzystano spot DBI 2013 Serfuję. Respektuję, 14/38

15 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte Dzierżoniów, oniów, os. Bł Błękitne 25,tel./fax 074/ film Owce w sieci oraz prezentacje multimedialne. Czwartoklasiści Czwartoklasiści i szóstoklasiści szóstoklasi w nieco humorystyczny sposób przekazali sieciakowe sieciakowe zasady bezpiecznej pracy w Internecie jak równieżż pokazali, że e Internet ma złe i dobre strony. Przygotowano również w formie mie gazetki, plakatów i ulotek liczne materiały edukacyjne, które przedstawiały najważniejsze najwa niejsze zasady oraz rady dotyczące dotycz bezpieczeństwa stwa w sieci i adresy wraz z numerami telefonów zaufani zaufania. Zaprezentowane zostały one w holu szkolnym oraz w pracowniach komputerowych. 15/38 Nip: Regon: ISO 9001

16 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte Dzierżoniów, oniów, os. Bł Błękitne 25,tel./fax 074/ Na zajęciach ciach informatyki zapoznano wszystkich uczniów ze stronami: Nasi podopieczni oglądali dali i analizowali kreskówki Owce w Sieci, Zuźka ka i Tunio poznają poznaj Internet, Siecio TV oraz fragmenty filmów i audiobooka Przygód Plika i Foldera w Sieci. Podczas tegorocznych zajęć zaj edukacyjnych zwrócono uwagę uwag na to, że każdy dy internauta ma prawo wykorzystywać wykorzystywa potencjał sieci do samorealizacji, samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność ść za swoje działania w Internecie. Podczas serfowania se w sieci powinien pamiętać ę ć o szanowaniu innych jej użytkowników u ytkowników i respektowaniu ich praw. Lekcje przeprowadzono na podstawie scenariuszy scenariuszy i materiałów multimedialnych udostępnionych ępnionych pnionych na stronie internetowej oraz materiałów, które przygotowali koordynatorzy akcji. 16/38 Nip: Regon: ISO 9001

17 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte Dzierżoniów, oniów, os. Bł Błękitne 25,tel./fax 074/ Kolejni, chętni tni uczniowie kończyli koń kursy korzystając z platformy e learning. Piątoklasiści przeprowadzili rzeprowadzili dla klas I III pogad pogadanki dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Przedstawili dzieciom niebezpieczeństwa, niebezpiecze niebezpieczeń z którymi mogą zetknąć się ę w Internecie oraz wyjaśnili, wyja jak właściwie ściwie korzystać korzysta z jego zasobów. Uczniowie otrzymali,,sieciomazajki'', z których po pokolorowaniu pokolorowaniu stworzyli gazetkę z poznanymi zasadami. 17/38 Nip: Regon: ISO 9001

18 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte Dzierżoniów, oniów, os. Bł Błękitne 25,tel./fax 074/ Uczniowie klas piątych tych wykonali również równie plakaty, które pomogły im w przygotowaniu się do pogadanki oraz były ły materiałem na gazetkę. gazetk Ostatnim etapem przedsięwzięcia przedsięwzię był konkurs dla klas IV-VI VI na wykonanie komiksu k pt.,,prawa i obowiązki w Internecie'' Uczniowie wykonali piękne pi prace, które wykazały, że znają ą swoje prawa i obowiązki obowi zki w Internecie oraz wiedzą, wiedz jakie zachowania mogą byćć dla nich niebezpieczne. 18/38 Nip: Regon: ISO 9001

19 Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte Dzierżoniów, oniów, os. Bł Błękitne 25,tel./fax 074/ Pedagog edagog przeprowadziła lekcje wychowawcze w klasach IV, nt. Przeciwdziałanie agresji Co to jest złość? Podsumowaniem spotkań ń było wykonanie przez uczniów poszczególnych klas prac plastycznych, nt. Pozytywne Pozytywne sposoby wyrażania złości. ci. Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na szkolnej wystawie. 19/38 Nip: Regon: ISO 9001

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Informujemy, że Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach w okresie od 20.11.2013r. do26.05.2014r. wykonywała zadania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń III edycja Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1.

Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń III edycja Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1. Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń III edycja Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce Sprawozdanie z realizacji zadania nr 1. Tematyka: Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Prowadzący wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeo

Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeo Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie Sprawozdanie z wykonania zadao w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeo Pod hasłem: Prawo, Przyjaźo, Tolerancja Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

JESTEM ZDROWY, JESTEM BEZPIECZNY

JESTEM ZDROWY, JESTEM BEZPIECZNY PRZEDSZKOLE nr 88 Ul. Meissnera 4 Gdańsk JESTEM ZDROWY, JESTEM BEZPIECZNY PROJEKT EDUKACYJNY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznym być i zdrowo żyć

Bezpiecznym być i zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA 2014/2015 Bezpiecznym być i zdrowo żyć I Założenia programu Profilaktyka szkolna jest to proces wspomagania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo