Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr Grażyna Gabryliszyn, mgr Małgorzata Sienna Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr Andrzej Zych Korekta: Małgorzata Niezgoda Edyta Kozieł Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[02].O1.04 Zarządzanie zasobami ekonomicznymi zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik ekonomista. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Istota, cele, funkcje i zakres zarządzania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.2. Współczesne modele i metody zarządzania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.3. Zasoby rzeczowe, ludzkie i finansowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.4. Strategie zarządzania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.5. Rola strategicznego podejścia w marketingu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.6. Style zarządzania i kierowania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.7. Kierowanie pracą zespołu Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 4.8. Cechy dobrego menedżera Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów

4 4.9. Zarządzanie jakością Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Systemy zarządzania jakością. Dokumentacja systemu zarządzania jakością Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Podstawowe miary statystyczne Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Analizowanie efektywności ekonomicznej jednostki organizacyjnej z zastosowaniem wskaźników statystycznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 5. Sprawdzian osiągnięć Literatura

5 1. WPROWADZENIE Poradnik ten pomoże Ci w przyswajaniu terminologii ekonomicznej, wiedzy o podstawowych pojęciach z zakresu zarządzania, kierowania oraz w kształtowaniu umiejętności wykorzystywania miar statystycznych i działań marketingowych w procesie podejmowania decyzji. Poradnik zawiera: wykaz literatury, z jakiej możesz korzystać podczas nauki, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z tym poradnikiem, materiał nauczania, czyli wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej, zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia, które mają na celu wykształcenie Twoich umiejętności praktycznych, sprawdzian postępów, czyli przykładowy zestaw zadań i pytań, który umożliwi Ci sprawdzenie poziomu wiedzy po wykonaniu ćwiczeń. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas zajęć i że zdobyłeś wiedzę i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, sprawdzian osiągnięć, który posłuży nauczycielowi do przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych przez Ciebie wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W materiale nauczania zostały omówione zagadnienia dotyczące treści z obszaru zarządzania zasobami ekonomicznymi, w tym: istota i funkcje zarządzania, nowoczesne metody i techniki zarządzania, strategie zarządzania, style zarządzania i kierowania, system zarządzania jakością, strategie marketingowe, podstawowe miary statystyczne. Z rozdziałem Pytania sprawdzające możesz zapoznać się: przed przystąpieniem do rozdziału Materiał nauczania poznając przy tej okazji wymagania wynikające z potrzeb zawodu, a po przyswojeniu wskazanych treści, odpowiadając na te pytania sprawdzisz stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń, po zapoznaniu się z rozdziałem Materiał nauczania, aby sprawdzić stan swojej wiedzy, która będzie Ci potrzebna do wykonywania ćwiczeń. Kolejnym etapem poznawania zagadnień z dziedziny zarządzania zasobami ekonomicznymi będzie wykonywanie ćwiczeń, których celem jest uzupełnienie i utrwalenie informacji. Po wykonaniu ćwiczeń, sprawdź poziom swoich postępów, rozwiązując test Sprawdzian postępów, zamieszczony po ćwiczeniach. W tym celu: przeczytaj pytania i odpowiedz na nie, podaj odpowiedź, wstawiając X w odpowiednie miejsce, wpisz TAK, jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest pozytywna, wpisz NIE, jeśli Twoja odpowiedź na pytanie jest negatywna. Odpowiedzi NIE wskazują na luki w Twojej wiedzy, informują Cię również, jakich zagadnień jeszcze dobrze nie opanowałeś. Oznacza to także powrót do treści, które nie są dostatecznie opanowane. Poznanie przez Ciebie wszystkich lub określonej części wiadomości z dziedziny zarządzania zasobami ekonomicznymi będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę do przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel posłuży się Zestawem zadań testowych, który zawiera: instrukcję, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania sprawdzianu, przykładową kartę odpowiedzi, w której, w przeznaczonych miejscach wpisz odpowiedzi na pytania, będzie to stanowić dla Ciebie trening przed sprawdzianem zaplanowanym przez nauczyciela. 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do nowego etapu nauki w zakresie programu jednostki modułowej Zarządzanie zasobami ekonomicznymi, powinieneś umieć: posługiwać się podstawowymi pojęciami ogólnoekonomicznymi, poszukiwać informacji w różnych źródłach, selekcjonować, porządkować i przechowywać informacje, korzystać z podstawowych źródeł prawa, obsługiwać komputer na poziomie podstawowym, współpracować w grupie, uczestniczyć w dyskusji, przeprowadzić prezentację, prezentować za pomocą działań matematycznych wyniki badań prostych zagadnień, oceniać własne możliwości sprostania wymaganiom wybranego zawodu, wykazywać się znajomością podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić istotę i cele zarządzania, scharakteryzować podstawowe funkcje i zakres zarządzania, scharakteryzować współczesne techniki zarządzania, określić etapy zarządzania, scharakteryzować strategie zarządzania, określić rolę marketingu w zarządzaniu strategicznym, scharakteryzować style zarządzania i kierowania, określić związki między strategiami zarządzania zasobami rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi a efektami ekonomicznymi, określić znaczenie zarządzania jakością, scharakteryzować systemy zarządzania jakością, posłużyć się dokumentacją systemów zarządzania jakością, rozróżnić miary statystyczne, zastosować obliczenia statystyczne w procesie podejmowania decyzji, przeprowadzić analizę efektywności ekonomicznej jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem wskaźników statystycznych. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Istota, cele, funkcje i zakres zarządzania Materiał nauczania Zarządzanie to najogólniej sztuka osiągania zamierzonych rezultatów poprzez działanie innych ludzi. Zarządzający osiągają cele własne i innych ludzi poprzez organizowanie pracy tych ludzi. W najprostszym ujęciu proces zarządzania można przedstawić tak, jak oznaczono to na rys. 1. Organ zarządzający A B C Rys. 1. Model procesu zarządzania Organ zarządzany Na rys.1. organem zarządzającym jest osoba uprawniona, na mocy uregulowań obowiązujących w organizacji, do wydawania poleceń określonego sposobu zachowania się. Zwykle jest to przełożony. Organ zarządzany to również osoba, ale zobowiązana do zachowania zgodnego z poleceniem organu zarządzającego. Jest to podwładny. Relacje zachodzące pomiędzy tymi organami to: A polecenie określonego zachowania się wydane przez organ zarządzający, B informacja zwrotna o stopniu realizacji polecenia lub ewentualnych przeszkodach, które pojawiły się w trakcie realizacji zadania, C polecenie korygujące, wydane w celu spowodowania realizacji zadania. Zarządzanie można również zinterpretować jako zestaw działań obejmujących planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie, skierowany na zasoby organizacji i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób skuteczny i sprawny. Zarządzać można: zasobami ludzkimi, zasobami finansowymi, zasobami rzeczowymi, zasobami informacyjnymi. Obszary zarządzania organizacją: 1. Zarządzanie celami organizacji tworzenie celów dla poszczególnych części, które pozwolą osiągnąć cele całej organizacji. 2. Zarządzanie organizacyjną efektywnością: zbieranie informacji na temat oceny produktów przez klientów, ocena rzeczywistego funkcjonowania organizacji zgodnie z podstawowymi, konsekwentnie stosowanymi kryteriami oceny, przekazywanie informacji zwrotnych o ocenie osiąganych wyników do odpowiednich części organizacji, podejmowanie działań korygujących. 3. Zarządzanie zasobami organizacji odpowiednia alokacja pracowników, wyposażenia, środków finansowych w postaci budżetów. 7

9 4. Zarządzanie na styku pomiędzy częściami organizacji np. rozwiązywanie problemów międzywydziałowych, zrozumienie dla wspólnych przedsięwzięć. Funkcje zarządzania opisano w tabeli 1, a graficznie przedstawiono na rys. 2. Planowanie i podejmowanie decyzji Określenie celów i decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia Organizowanie Określanie najlepszego sposobu grupowania typów działań i zasobów Kontrolowanie Obserwowanie i wprowadzanie korekt do bieżących działań w celu ułatwienia realizacji celów Kierowanie Motywowanie załogi organizacji do pracy w interesie organizacji Rys. 2. Proces zarządzania organizacją Źródło: opracowanie własne Tabela 1. Funkcje zarządzania Źródło: opracowanie własne Funkcja Planowanie Organizowanie Opis Wytyczanie celów organizacji i określenie najlepszego sposobu ich osiągnięcia. Częścią tego procesu jest podejmowanie decyzji, polegające na wyborze określonego sposobu działania spośród wielu dostępnych możliwości. Najważniejsze zasady planowania: cele wyznaczają zadania wzmacniające zdolność organizacji do przetrwania i nadające kierunek działaniom kierownictwa i pracowników, plany strategiczne i operacyjne wyznaczają ścieżki osiągania misji i celów organizacji. Podstawowe typy planów: 1) strategiczne (cele ustalone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa organizacji; plany strategiczne koncentrują się na ogólnych, ale najistotniejszych w działalności przedsiębiorstwa problemach), 2) taktyczne (cele ustalone na średnim szczeblu i dla menedżerów średniego szczebla; plany taktyczne określają sposoby realizacji działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych), 3) operacyjne (cele ustalone na niższym szczeblu i dla menedżerów niższego szczebla; dotyczą one krótkookresowych problemów związanych z celami taktycznymi. Podział pracy, uprawnień i odpowiedzialności, które będą pomagały w realizacji przyjętych celów i ustaleń strategicznych. To proces, poprzez który praca w danej organizacji dzielona jest na poszczególne zadania i grupy zadań powiązanych ze sobą. To decydowanie o tym, w jaki sposób możliwie najlepiej pogrupować działania i zasoby organizacji. Zasady ważne dla organizowania: kierownicy grupują podobne do siebie zadania w jednostkach organizacyjnych, posługując się rozmaitymi modelami struktur organizacyjnych, uprawnienia do wykonywania zadań rozłożone są zgodnie z hierarchią służbową, większość dużych organizacji rozszerza uprawnienia na sztaby wspomagające i doradcze. 8

10 Kierowanie Kontrolowanie Zespół procesów wykorzystywanych w celu motywowania i skoordynowania działań ludzi zmierzających do osiągania celów organizacji. Jego zadaniem jest zapewnienie współdziałania ludzi ze sobą w rozwiązywaniu problemów gospodarowania i mobilizowanie ich energii i inteligencji do przemyślanego wypełnienia postawionych przed nimi zadań oraz wyboru środków do ich osiągnięcia. W systemie zarządzania motywacja stanowi ważną funkcję kierowniczą, utożsamianą z bodźcem skłaniającym do działania. Zasady ważne dla wykonywania funkcji kierowania: kierowanie jest funkcją wyzwalającą energię w organizacji, wymagającą licznych umiejętności interpersonalnych, menedżerowie powinni być wyczuleni na wewnętrzne potrzeby i osobiste cele pracowników, motywowanie oznacza stosowanie narzędzi, dzięki którym każdy pracownik dąży do osiągnięcia i osiąga cele przyczyniające się do spełnienia jego osobistych potrzeb. Obserwowanie postępów organizacji w realizowaniu jej celów. Obejmuje trzy podstawowe czynności: określenie mierników efektywności (ilościowo określamy, co chcemy osiągnąć), pomiar bieżącej efektywności, porównanie efektywności z wyznaczonymi miernikami. Kontrolowanie jest funkcją zamykającą cykl zarządzania. Kontrola może być skierowana na zasoby: finansowe obejmuje wszystkie zasoby, dba, by organizacja zawsze dysponowała zasobem gotówki niezbędnym do pokrycia swoich zobowiązań, rzeczowe obejmuje zarządzanie zapasami, kontrolę jakości i sprzętu, ludzkie obejmuje działania w zakresie doboru i obsady, szkolenie i rozwój kadr kierowniczych, ocenę wyników i poziom nagradzania, informacyjne obejmuje prognozowanie sprzedaży i marketingu, analizę otoczenia, public relations, prognozowanie ekonomiczne. Zasady ważne dla wykonywania funkcji kontrolowania: kontrolowanie jest systematycznym wysiłkiem podjętym w celu określenia norm działań, porównania ich z osiągniętymi wynikami oraz podejmowania w razie konieczności działań korygujących, selektywna kontrola w punktach najważniejszych dla sukcesu przedsięwzięcia jest najbardziej efektywną formą kontroli Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest zarządzanie? 2. Jakie są funkcje zarządzania? 3. Jakie znasz obszary zarządzania organizacją? 4. Jakie znasz podstawowe typy planów? 5. Jakie zasady są ważne dla wykonywania funkcji: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania? 9

11 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Narysuj schemat modelu procesu zarządzania. Po jego wykonaniu zinterpretuj własnymi słowami pojęcie zarządzania. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w literaturze informacje na temat procesu zarządzania oraz określeń, których często używa się do zdefiniowania istoty zarządzania, 2) wykonać schemat modelu procesu zarządzania w formie graficznej na tablicy szkolnej, 3) zaprezentować swoją pracę na forum grupy, 4) zdefiniować pojęcie zarządzania. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z rozdziałem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Wymień funkcje zarządzania i scharakteryzuj je. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w literaturze informacje na temat funkcji zarządzania, 2) scharakteryzować pisemnie poszczególne funkcje, 3) przedyskutować w grupie charakterystykę funkcji zarządzania, 4) uzupełnić charakterystykę o uwagi uczestników dyskusji. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z rozdziałem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) zdefiniować pojęcie zarządzania? 2) scharakteryzować funkcje procesu zarządzania? 3) zidentyfikować obszary zarządzania organizacją? 4) wymienić podstawowe typy planów? 5) wymienić zasady ważne dla wykonywania funkcji: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania? Tak Nie 10

12 4.2. Współczesne modele i metody zarządzania Materiał nauczania Zarządzanie to dziś bardzo szerokie pojęcie, które dotyczy każdego działu w dużej firmie, począwszy od kadr aż po finanse. Współczesna literatura i praktyka gospodarcza daje wiele różnego typu przykładów nowoczesnych, dynamicznych metod zarządzania, które w mniejszy bądź większy sposób odpowiadają na wyzwania współczesnych czasów i przyczyniają się do sukcesu każdej organizacji. W tabeli 2 i 3 zaprezentowano wybrane modele i metody zarządzania. Modele zarządzania przedstawia tabela 2. Tabela 2. Modele zarządzania Źródło: opracowanie własne Model Opis Organizacja wirtualna nowoczesny model zarządzania wdrażany w przedsiębiorstwach szukających szans poprawy efektywności przez koncentrację na inwestycjach w zasoby niematerialne Organizacja ucząca się organizacja, która wspomaga uczenie się wszystkich jej członków (indywidualne, zespołowe, organizacyjne) i sama ciągle się przekształca Zarządzanie procesami zbiór czynności przebiegających równolegle, warunkowo lub sekwencyjnie, prowadzących do zmiany zasobów przedsiębiorstwa na wejściu w efekty końcowe w postaci produktu lub usługi Organizacja sieciowa zbiór więcej niż dwóch samodzielnych organizacji, które powiązane są więziami kooperacyjnymi o następujących cechach: decyzje w sprawie zasobów podejmowane są nie tylko integralnie przez strony transakcji, ale również kolektywnie przez współpracujące strony, wzajemne oczekiwania współpracujących stron obejmują dłuższy czas, informacje dostępne stronom współpracy są znacznie obszerniejsze niż w przypadku koordynacji rynkowej, formą koordynacji działań między współpracującymi stronami są negocjacje i porozumienia a nie konkurencja Benchmarking polega na doskonaleniu efektywności organizacji poprzez identyfikowanie, analizowanie i wdrażanie rozwiązań stosowanych przez liderów na rynku światowym Outsourcing polega na wydzieleniu realizacji różnych zadań poza obręb własnej firmy; outsourcing obejmuje swym zakresem usługi w zakresie: informatyki, organizowania specjalistycznych szkoleń, doradztwa personalnego, rachunkowości, finansów i analizy finansowej przedsiębiorstw, doradztwa prawnego, organizacji i zarządzania, marketingu, projektowania, technologii i produkcji, logistyki, funkcji administracyjnych Metody zarządzania przedstawia tabela 3. Tabela 3. Metody zarządzania Źródło: opracowanie własne Metody Zarządzanie przez cele Opis polega na realizacji integratywnego stylu kierowania: kierownik wyznacza podwładnemu konkretne zadania po porozumieniu się z nim i po przedyskutowaniu ewentualnych trudności, jakie ono nastręcza; po wykonaniu zadania dokonuje się dokładnej analizy realizacji, oceny i ulepszeń sposobu pracy 11

13 Zarządzanie przez motywowanie Zarządzanie przez wyjątki Zarządzanie przez innowacje Zarządzanie przez delegowanie uprawnień Zarządzanie przez wyniki Zarządzanie przez partycypację Zarządzanie przez zadania Zarządzanie przez komunikowanie się Zarządzanie przez konflikt zespół działań obejmujących planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie oraz prowadzących do pozyskania i wykorzystania ludzi i innych zasobów w procesie osiągania celów organizacyjnych uczula kierownictwo na te elementy systemu, jest nim organizacja, które wydają się odbiegać od stanu uznawanego za normalny albo mają tylko tendencje do odchylania się od takiego stanu zmierza do rozwoju przedsiębiorstwa przez wprowadzanie szeroko pojętych zmian (usprawnień, udoskonaleń, innowacji) przede wszystkim w przełomowych obszarach działalności firmy polega na przekazywaniu innej osobie, na niższym szczeblu zarządzania części formalnej władzy i odpowiedzialności za wykonanie określonych zadań nacisk położony jest na analizę wyników osiąganych przez pracowników lub jednostki organizacyjne, głównym punktem jest tu ciągła analiza dotychczasowej wydajności przedsiębiorstwa, mająca na względzie ewentualność wykorzystania ukrytych rezerw wydajności, jak też perspektyw rozwojowych w przyszłości celem tej metody jest wzrost aktywności podwładnych oraz zaspokojenie ich potrzeb wyższego rzędu (samorealizacji, uznania, przynależności) w drodze dopuszczenia ich do procesu podejmowania decyzji polega na formułowaniu przez kierownika konkretnych i mobilizujących zadań rzeczowych oraz na zlecaniu ich do wykonania podwładnym wraz z określeniem terminów ich realizacji; każdemu zadaniu ustala się normę czasu, w którym zadanie ma być wykonane (należy wyznaczać realne, ale możliwie krótkie, mobilizujące czasy realizacji zadań) bezpośrednim celem ZPK jest doinformowanie i dowartościowanie załogi, w nadziei, że przyczyni się ona do stworzenia klimatu wzajemnego zaufania pomiędzy kierownictwem a podwładnymi, a dzięki temu do lepszej motywacji i pozytywnych zachowań pracowników na rzecz organizacji polega na możliwie wczesnym wykrywaniu potencjalnych źródeł sporów i niepowodzeń, aby podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze; zadaniem kierowników jest zapanowanie nad konfliktami w sensie sterowania tymi procesami w kierunku ich wykorzystania dla dobra przedsiębiorstwa Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie znasz modele zarządzania? 2. Czym charakteryzuje się organizacja wirtualna, organizacja ucząca się i organizacja sieciowa? 3. Na czym polega zarządzanie procesami, benchmarking i outsourcing? 4. Jakie usługi najczęściej zlecane są w ramach zarządzania przez outsourcing? 5. Jakie znasz metody zarządzania? 6. Jak scharakteryzujesz zarządzanie przez cele? 7. Jak scharakteryzujesz zarządzanie przez motywowanie? 8. Jak scharakteryzujesz zarządzanie przez wyjątki? 9. Jak scharakteryzujesz zarządzanie przez wyniki? 10. Jak scharakteryzujesz zarządzanie przez partycypację? 11. Jak scharakteryzujesz zarządzanie przez zadania? 12. Jak scharakteryzujesz zarządzanie przez komunikowanie się? 13. Jak scharakteryzujesz zarządzanie przez konflikt? 12

14 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Spośród otrzymanych od nauczyciela karteczek samoprzylepnych z wypisanymi na nich terminami: organizacja wirtualna, organizacja sieciowa, zarządzanie systemowe, organizacja ucząca się, benchmarking, outsourcing, zarządzanie przez cele, zarządzanie przez motywowanie, zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez innowacje, zarządzanie przez delegowanie uprawnień, zarządzanie przez wyniki, zarządzanie przez partycypację, zarządzanie przez zadania, zarządzanie przez komunikowanie się, zarządzanie przez konflikt, rozróżnij modele i metody zarządzania. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w literaturze informacje na temat modeli i metod zarządzania, 2) pogrupować otrzymane od nauczyciela kartki samoprzylepne, zgodnie z podziałem na modele i metody zarządzania, 3) przykleić na odpowiednie kartony z napisem modele lub metody zarządzania. Wyposażenie stanowiska pracy: kartki samoprzylepne, karton, literatura zgodna z rozdziałem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Wykorzystując wiedzę nabytą podczas omawiania treści materiału nauczania i wykonania ćwiczenia 1, zaprezentuj krótką charakterystykę jednej z wybranych metod lub jednego modelu zarządzania. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) do przeprowadzenia ćwiczenia wykorzystać efekty pracy z ćwiczenia 1, 2) krótko scharakteryzować jedną wybraną przez siebie metodę lub jeden z modeli zarządzania. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z rozdziałem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Tak Nie Czy potrafisz: 1) wymienić modele zarządzania? 2) scharakteryzować organizację wirtualną, organizację uczącą się i organizację sieciową? 3) powiedzieć, na czym polega zarządzanie procesami, benchmarking i outsourcing? 4) podać przykłady usług najczęściej zlecanych w ramach zarządzania przez outsourcing? 5) wymienić metody zarządzania? 6) scharakteryzować poznane metody zarządzania? 13

15 4.3. Zasoby rzeczowe, ludzkie i finansowe Materiał nauczania Aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować, niezbędne jest wykorzystanie jej podstawowych zasobów: rzeczowych, ludzkich i finansowych. Zasobem przedsiębiorstwa jest każdy znajdujący się w jego dyspozycji czynnik wytwórczy, który może być wykorzystany w procesie produkcji i wymiany. Przedsiębiorstwo musi umiejętnie wykorzystywać swoje zasoby rzeczowe, ludzkie i finansowe (rys.3). zasoby rzeczowe zasoby ludzkie zasoby przedsiębiorstwa zasoby finansowe Rys. 3. Zasoby przedsiębiorstwa Źródło: opracowanie własne Zasoby przedsiębiorstwa powinny być wykorzystywane efektywnie i racjonalnie, gdyż ma to wpływ na poziom ponoszonych kosztów przez przedsiębiorstwo. Tym samym kadra zarządzająca musi właściwie zarządzać kosztami wykorzystania tych zasobów. Muszą być właściwie zaplanowane procesy technologiczne i ich obsługa, np. organizacja przepływu prefabrykatów na linii produkcyjnej, w których wykorzystuje się wymienione wcześniej zasoby. Również powinny być zidentyfikowane i zaplanowane wszystkie działania związane z pozyskaniem klienta i sprzedażą produktu, gdyż przy tych działaniach zasoby też są zużywane i w konsekwencji odzwierciedla się to w koszcie oferowanego produktu lub usługi. Opis poszczególnych zasobów przedstawia tabela 4. Tabela 4. Zasoby przedsiębiorstwa Źródło: opracowanie własne Zasoby ludzkie To pracownicy wraz z ich wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, dzięki którym przedsiębiorstwo osiąga przewagę konkurencyjną. Zarządzanie zasobami ludzkimi polega na wykorzystaniu umiejętności pracowników i osób, z którymi przedsiębiorstwo współpracuje. Ogół problemów związanych z zatrudnieniem, doskonaleniem zawodowym i płacami pracowników, a także z wydajnością ich pracy nazywa się polityką zatrudnienia. Cele polityki zatrudnienia: określanie zapotrzebowania na pracowników, a następnie zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, zainteresowaniach, uzdolnieniach i cechach osobistych, organizowanie szkoleń, podnoszących kwalifikacje pracowników, tworzenie właściwych warunków pracy, tworzenie systemu obiektywnej oceny efektów pracy pracowników przedsiębiorstwa, motywowanie pracowników do coraz lepszej pracy. 14

16 Zasoby rzeczowe Zasoby finansowe to: 1) środki pracy maszyny urządzenia, narzędzia wszystkich generacji (ogólnie wszystko to, co człowiek stwarza między sobą a przedmiotem pracy w celu oddziaływania na ten przedmiot); 2) przedmioty pracy surowce, materiały, półfabrykaty, na które człowiek oddziałuje i które służą do produkowania danego dobra. Tę część środków, która jest własnością przedsiębiorstwa nazywa się majątkiem przedsiębiorstwa. Majątek przedsiębiorstwa można rozpatrywać jako materialne przedmioty posiadające określoną użyteczność oraz jako wartość wyrażoną w pieniądzu. Majątek przedsiębiorstwa dzieli się na: a) majątek trwały (aktywa trwałe) wartości niematerialne i prawne to wartość firmy, prawa autorskie, prawa do projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych, licencji, rzeczowy majątek trwały to grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, należności długoterminowe to kwoty należne u kontrahentów, których termin płatności jest dłuższy niż jeden rok, inwestycje długoterminowe to długoterminowe akcje, udziały, udzielone pożyczki długoterminowe, nieruchomości, b) majątek obrotowy (aktywa obrotowe) zapasy to towary, opakowania, materiały, półfabrykaty, należności krótkoterminowe to należności z tytułu sprzedanych towarów, świadczonych usług, a także należności dochodzone na drodze sądowej, inwestycje krótkoterminowe to krótkoterminowe akcje, udziały, udzielone pożyczki, środki pieniężne w kasie przedsiębiorstwa, środki pieniężne na rachunkach bankowych, weksle i czeki obce płatne. Zarządzanie zasobami rzeczowymi dotyczy ich optymalnego wykorzystania w procesie wykonywania pracy. Ogólnie można stwierdzić, że zasoby rzeczowe wyznaczają stopień nowoczesności organizacji. To kapitał finansowy wykorzystywany przez organizację do finansowania zarówno funkcjonowania bieżącego, jak i długofalowego rozwoju. Zaliczamy do nich: 1) pieniądze gotówkowe, 2) zaciągnięte kredyty, 3) posiadane wkłady bankowe, 4) papiery wartościowe. Gospodarka finansowa (czyli racjonalne zarządzanie zasobami finansowymi) obejmuje: pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do finansowania działalności, dokonywanie podziału środków finansowych poprzez wybieranie takich przedsięwzięć, które zapewnią najlepsze ulokowanie zgromadzonych środków finansowych, bieżące działania związane z przepływem środków pieniężnych Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to są zasoby organizacji? 2. W jaki sposób dzieli się zasoby organizacji? 3. Jak można zdefiniować zasoby ludzkie? 4. Jakie znasz cele polityki zatrudnienia? 5. Co składa się na zasoby rzeczowe przedsiębiorstwa? 6. Jak klasyfikuje się majątek przedsiębiorstwa? 7. Jakie składniki zalicza się do zasobów finansowych? 8. Jakie elementy obejmuje gospodarka finansowa? 15

17 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Omów cele polityki zatrudnienia na przykładzie dowolnego, znanego Ci przedsiębiorstwa (określ zapotrzebowanie na pracowników, zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, zainteresowaniach, uzdolnieniach i cechach osobistych; w jaki sposób odbywa się organizowanie szkoleń, podnoszących kwalifikacje pracowników; w jaki sposób tworzy się właściwe warunki pracy; w jaki sposób tworzony jest system obiektywnej oceny efektów pracy pracowników przedsiębiorstwa; jak motywuje się pracowników do coraz lepszej pracy). Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wybrać przedsiębiorstwo, którego cele polityki zatrudnienia chcesz omówić (może to być zakład pracy, w którym pracują Twoi rodzice), 2) opisać w zeszycie, w jaki sposób to przedsiębiorstwo realizuje cele polityki zatrudnienia. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z rozdziałem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Przyporządkuj podane pozycje majątku przedsiębiorstwa produkcyjnego do majątku trwałego lub obrotowego: 1) wartość firmy, 2) środki pieniężne w kasie przedsiębiorstwa, 3) należności dochodzone na drodze sądowej, 4) budynek zarządu przedsiębiorstwa, 5) długoterminowe akcje, 6) udzielona pożyczka na okres 5 miesięcy, 7) maszyny i urządzenia, 8) materiały, 9) czeki obce, 10) środki transportu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przeczytać uważnie wszystkie wymienione pozycje majątku przedsiębiorstwa, 2) narysować w zeszycie tabelę, której kolumny to: majątek trwały i majątek obrotowy, 3) wpisać w odpowiednie kolumny podane składniki majątku. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z rozdziałem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) zdefiniować pojęcie zasoby organizacji? 2) sklasyfikować zasoby organizacji? 3) zdefiniować zasoby ludzkie przedsiębiorstwa? 4) wymienić cele polityki zatrudnienia? 5) wymienić zasoby rzeczowe przedsiębiorstwa? 6) sklasyfikować majątek przedsiębiorstwa? 7) wymienić zasoby finansowe przedsiębiorstwa? 8) wymienić elementy gospodarki finansowej? Tak Nie 16

18 4.4. Strategie zarządzania Materiał nauczania Strategię najogólniej można zdefiniować jako długofalowe cele przedsiębiorstwa oraz środki i sposoby ich realizacji. Na strategię przedsiębiorstwa składa się pięć zasadniczych elementów: misja firmy, domena działania, przewaga strategiczna (silna strona), cele strategiczne, funkcjonalne programy działania. Model strategii obejmujący te kluczowe elementy obrazuje rys. 4. DOMENA DZIAŁANIA FUNKCJONALNE PROGRAMY DZIAŁANIA MISJA FIRMY PRZEWAGA STRATEGICZNA CELE STRATEGICZNE Rys. 4. Model strategii Źródło: opracowanie własne Szczegółowy opis poszczególnych elementów strategii zawiera tabela 5. Tabela 5. Model strategii Źródło: opracowanie własne Elementy strategii Opis Misja firmy Wyraża rolę, jaką firma chce spełnić na rzecz otoczenia. Wyjaśnia, w jakim zakresie i ewentualnie, w jaki sposób firma ma zamiar rozwiązać problemy. Misja odpowiada na pytania, po co działamy, w jakim biznesie i jaki jest zakres naszych działań oraz jaką wartość reprezentujemy na rynku. Domena działania Określa, gdzie i komu firma zamierza sprzedawać swoje wyroby i usługi. Przewaga strategiczna Polega na tym, aby w ramach wybranej domeny być bardziej atrakcyjnym partnerem niż inne firmy. Cele strategiczne Określają, co konkretnie firma chce osiągnąć w kolejnych odcinkach czasu i pozwalają mierzyć, czy firma osiąga sukces. Funkcjonalne programy Są przełożeniem koncepcji strategii na konkretne działania firmy i na codzienne działania zachowanie każdego pracownika. Podstawowe rodzaje strategii przedsiębiorstwa: marketingowa, finansowa, w zakresie działalności podstawowych i pomocniczych, w zakresie zarządzania i organizacji, personalna. Typy strategii przedsiębiorstwa przedstawia tabela 6. 17

19 Czynniki uwzględniane przy wyborze strategii: aktualna pozycja konkurencji, przyjęta misja przedsiębiorstwa i przewidywane zmiany w otoczeniu, przyjęte kryteria wyboru, warunki ograniczające. Tabela 6. Typy strategii przedsiębiorstwa Źródło: opracowanie własne Lp. Typ strategii Opis 1 Strategia ofensywna Jest nastawiona na działanie przedsiębiorcze wymagające wyobraźni, kreatywności, elastyczności i odwagi. Dzieli się na: strategię pionierską (przodowania) inicjującą postępowe działania w swej dziedzinie i wyprzedzające konkurentów w zastosowaniu oryginalnych innowacji; strategię naśladowczą (adaptacyjną) dążącą do utrzymania się tuż za przedsiębiorstwami pionierskimi przez jak najlepsze przejmowania ich przykładów i wzorców. 2 Strategia defensywna Jest nastawiona na minimalizację niepowodzeń i zachowanie dotychczasowych zdobyczy, preferowanie tradycji, unikanie ryzyka i błędów. Może przyjmować trzy formy: strategii izolacji oznacza minimalizację powiązań z otoczeniem, co sprzyja uproszczeniu zarządzania i zwiększeniu stabilności organizacji, która dąży do samowystarczalności i otoczenie traktuje jako źródło zakłóceń; strategii hierarchizacji dokonuje segmentacji otoczenia w celu minimalizacji zakłóceń; strategii nadmiaru oznacza utrzymywanie nadmiaru zasobów w firmie, co ułatwia przetrwanie w okresach gwałtownych zmian w otoczeniu i ogranicza proces dostosowywania się do nich Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie elementy składają się na strategię przedsiębiorstwa? 2. Jakie znasz podstawowe rodzaje strategii? 3. Czym charakteryzuje się strategia ofensywna i defensywna? 4. Na jakie rodzaje można podzielić strategię ofensywną i defensywną? 5. Jakie czynniki uwzględnia się przy wyborze strategii? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Scharakteryzuj strategię stosowaną przez znaną Ci firmę. Odpowiedz na pytania: Jakie są charakterystyczne cechy tej strategii? Co ją wyróżnia spośród innych? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wyszukać w literaturze informacje na temat strategii zarządzania, 2) scharakteryzować strategię jednej ze znanych Ci firm, uwzględniając: charakterystyczne cechy strategii, różnice pomiędzy opisaną strategią a pozostałymi. 18

20 Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z rozdziałem 6 Poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Zaprojektuj strategię organizacji usługowej w zakresie doradztwa personalnego oraz sporządź jej mapy strategii. Mapę strategii sporządź według poniższych zasad: Komu organizacja ma służyć? Jakie rezultaty ma osiągać? Jakie ma świadczyć usługi? Jaki jest charakter instytucji? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wykorzystać wiedzę nabytą podczas zapoznawania się z materiałem nauczania, 2) wykonać mapę strategii hipotetycznej organizacji, 3) zaprezentować rezultaty pracy na forum grupy. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z rozdziałem 6 Poradnika dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) podać definicję strategii? 2) wymienić elementy składające się na strategię przedsiębiorstwa? 3) wymienić podstawowe rodzaje strategii? 4) scharakteryzować strategię ofensywną i defensywną? 5) wymienić rodzaje strategii ofensywnej i defensywnej? 6) wymienić czynniki, które uwzględnia się przy wyborze strategii? Tak Nie 19

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA... 3 Ewolucja tradycyjnego stylu zarządzania... 3 Podstawowe cechy systemu TQM... 4 Budowanie systemu jakości... 6 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo