LABORATORIUM ANALITYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LABORATORIUM ANALITYCZNEGO"

Transkrypt

1 KSIÆGA JAKOÚCI ZA NR 2 KJ ZA NR 2 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Strona 1/12 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO I. WSTÆP Rola Ksiêgi Jakoœci Laboratorium Analitycznego DLA. Ksiêga Jakoœci KJ Laboratorium Analitycznego jest zbiorem podstawowych informacji o Laboratorium Analitycznym. KJ zawiera dokumenty dotycz¹ce: - rodzaju œwiadczonych usùug - systemu pracy w laboratorium - prawidùowego zarz¹dzania - potwierdzenia kompetencji laboratorium Z Ksiêg¹ Jakoœci zwi¹zane s¹ Procedury Ogólne i Standardowe Instrukcje Operacyjne SOP opisuj¹ce system zarz¹dzania jakoœci¹ Sposób opracowania Ksiêgi Jakoœci DLA. Ksiêgê Jakoœci opracowaù zespóù zùo ony z Kierownika Laboratorium i opiekuna Kontroli Jakoœci. W opracowaniu poszczególnych procedur i instrukcji wymienionych w KJ wziêli udziaù wyznaczeni diagnoœci laboratoryjni. Nadzór nad Ksiêg¹ Jakoœci sprawuje Kierownik Laboratorium. Ksiêga Jakoœci skùada siê z 10 Rozdziaùów. Sposób opracowania KJ zostaù przedstawiony w Rozdziale X Dokumentacja systemu jakoœci Laboratorium Analitycznego oraz Procedurze Ogólnej Laboratorium Analitycznego PO nr Dostêpnoœã Ksiêgi Jakoœci DLA. Ksiêga Jakoœci znajduje siê u Kierownika Laboratorium Analitycznego oraz u Peùnomocnika ds. Zarz¹dzania Jakoœci¹. Wszyscy pracownicy Laboratorium Analitycznego maj¹ bezpoœredni dostêp do aktualnego egzemplarza Ksiêgi Jakoœci. II. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZ DZANIA JAKOÚCI I ZARZ DZANIA ÚRODOWISKOWEGO. W Laboratorium Analitycznym obowi¹zuje Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Zarz¹dzania Úrodowiskowego funkcjonuj¹cy w Szpitalu Rejonowym im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, zgodnie z normami ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004. W ramach przeprowadzonej przez szpital procedury akredytacyjnej DLA opracowaùo i wdro yùo standard akredytacyjny Laboratorium LA. Kierownik Laboratorium realizuje politykê jakoœci poprzez: Wdro enie i utrzymanie systemu zarz¹dzania zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi aktami prawnymi Prawidùowy nadzór nad realizacj¹ badañ oraz zapewnienie powtarzalnoœci i odtwarzalnoœci wyników badañ na odpowiednim poziomie

2 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Strona 2/12 Motywowanie pracowników do staùego podnoszenia kwalifikacji oraz jakoœci wykonywanej pracy Poprawê komunikacji pomiêdzy oddziaùami szpitalnymi a laboratorium D¹ enie do coraz lepszego zaspokajania oczekiwañ pacjentów Zapewnienie odpowiednio wysokiej jakoœci badañ poprzez stosowanie standardowych metod badañ przy u yciu nowoczesnej aparatury pomiarowej Poszerzanie zakresu badañ laboratoryjnych w oparciu o analizê potrzeb III. OPIS LABORATORIUM Opis DLA. Laboratorium Analityczne jest placówk¹ du ¹, wieloprofilow¹. Zgodnie ze standardami pracowni diagnostyki laboratoryjnej zakwalifikowane jest do typu 2. Praca odbywa siê w systemie caùodobowym. Przez caù¹ dobê w ci¹gu 7 dni w tygodniu zapewniona jest obecnoœã diagnosty laboratoryjnego. Laboratorium realizuje zlecenia wystawiane przez oddziaùy szpitalne, poradnie przyszpitalne, zlecenia z lecznictwa otwartego jak równie badania odpùatne. Zlecenia wykonywane s¹ w oparciu o indywidualne umowy z NZOZ-ami, oraz prywatne zlecenia pacjentów. tel Fax e mail: 3.2. Status prawny. Laboratorium Analityczne jest samodzieln¹ komórk¹ organizacyjn¹ w pionie dziaùalnoœci podstawowej Szpitala. ( 1 Regulaminu Organizacyjnego). Laboratorium Analityczne jest wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajowa Radê Diagnostów Laboratoryjnych i otrzymaùo numer ewidencyjny Schemat organizacyjny. RADA SPO ECZNA SZPITALA DN Dyrektor DM Zastêpca Dyrektora do Spraw Medycznych PZJ Peùnomocnik Dyrektora ds. Zarz¹dzania Jakoœci¹ DLA Laboratorium Analityczne

3 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Strona 3/12 Na czele Laboratorium stoi Kierownik, który sùu bowo podlega Zastêpcy Dyrektora ds. Medycznych ( 2 Regulaminu Organizacyjnego) Kierownik Laboratorium odpowiedzialny jest, przy wspóùudziale pozostaùych zatrudnionych za caùoksztaùt pracy podlegùej komórki tj. organizacjê, jakoœã i efektywnoœã jej funkcjonowania, zarówno pod wzglêdem merytorycznym jak i administracyjnym oraz gospodarczym. W razie nieobecnoœci kieruj¹cego prac¹ Laboratorium, jego obowi¹zki przejmuje osoba wyznaczona do okresowego zarz¹dzania komórk¹ ( 3 Regulaminu Organizacyjnego) Pomieszczenia. 10 lutego 2004 roku Laboratorium Analityczne zmieniùo siedzibê. Zostaùo przeprowadzone z budynku przy ul.bema 5 do nowego szpitala przy ul.gamowskiej 3. Laboratorium zajmuje powierzchniê 360 m 2. DLA skùada siê z nastêpuj¹cych pomieszczeñ: Rodzaj pomieszczenia (nr) powierzchnia Pokój pobrañ PP (0) 19,0 m 2 Pokój przygotowania materiaùu PPM (5) 13,9 m 2 Pokój kierownika (7) 13,0 m 2 WC personelu (8-10) 7,0 m 2 Dy urka (11) 14,0 m 2 Pracownia Hematologii (12) 27,4 m 2 Pracownia Immunochemii 2-elektroforeza - Vidas(13) 17,3 m 2 Bank krwi (6A) 10,3 m 2 Skùad porz¹dkowy (14) 4,6 m 2 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej(15) 22,0 m 2 Pracownia Analityki Ogólnej (16) 18,9 m 2 Pracownia Immunochemii 2 - Autoimmunologia (17) 10,6 m 2 Pracownia Ukùadu Krzepniêcia (18) 9,8 m 2 Pokój Socjalny (20B) 15,0 m 2 Pracownia Biochemii (19) 29,0 m 2 Pokój pracy cichej (20A) 5,6 m 2 Pracownia Biochemii (20) 4,7 m 2 DLA posiada pomieszczenie magazynowe w bloku A nr Rodzaje usùug. W Laboratorium wykonywane s¹ badania z zakresu: hematologii, biochemii, immunochemii, koagulologii, analityki ogólnej, elektroforezy, autoimmunologii oraz równowagi kwasowo-zasadowej dla pacjentów hospitalizowanych, pacjentów poradni przyszpitalnych, kontrahentów zewnêtrznych oraz pacjentów indywidualnych. Szczegóùowy wykaz badañ wykonywanych w DLA znajduje siê w Zaù¹czniku nr 2. W ramach laboratorium dziaùa Pracownia Serologii Transfuzjologicznej, w której wykonywane s¹ nastêpuj¹ce badania: grupy krwi u dorosùych i noworodków, przeciwciaùa odpornoœciowe, próby zgodnoœci,

4 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Strona 4/12 BTA oraz grupy krwi z wystawieniem identyfikacyjnej karty grupy krwi KREWKART. Szpitalny Bank Krwi zabezpiecza oddziaùy szpitalne w krew i preparaty krwiopochodne. W Laboratorium pobiera siê materiaù biologiczny we wùasnym Punkcie Pobrañ. Laboratorium zajmuje siê równie przechowywaniem i wysyùkami: wycinków oraz przygotowaniem preparatów cytologicznych na potrzeby oddziaùów szpitalnych Komunikacja z pacjentem. Pacjenci mog¹ uzyskaã informacje dotycz¹ce rodzaju œwiadczonych usùug w laboratorium, sposobu przygotowania do badañ w formie telefonicznej, elektronicznej lub bezpoœrednio w Punkcie Pobrañ. W ramach szpitalnej strony internetowej istnieje strona Laboratorium Analitycznego w zakùadce Diagnostyka. Na stronie dostêpne s¹ szczegóùowe informacje, w zakùadkach: Badania laboratoryjne: zakres badañ, cenniki, Sprzêt Poradnik dla pacjenta Kontakt: numery telefonów, e mail Reklamacje mog¹ byã skùadane bezpoœrednio w laboratorium w Ksiêdze Skarg lub w Dyrekcji Szpitala Godziny pracy Laboratorium. Punkt Pobrañ (PP): dla pacjentów ambulatoryjnych jest czynny: od poniedziaùku do pi¹tku w godz w drug¹ i czwart¹ sobotê miesi¹ca w godz zlecenia pilne realizowane s¹ w ci¹gu caùej doby siedem dni w tygodniu wydawanie wyników badañ: od poniedziaùku do pi¹tku w godz Punkt Przyjmowania Materiaùu (PPM) do badañ: Materiaù do badañ z oddziaùów szpitalnych przyjmowany jest codziennie: badania rutynowe: od godz.6.00 do oraz w zale noœci od stanu klinicznego pacjenta w ci¹gu caùej doby. Materiaù do badañ z Izby Przyjêã przyjmowany jest codziennie w ci¹gu caùej doby Laboratorium uczestniczy okresowo w Programach refundowanych przez Starostwo Powiatowe. Godziny pobierania materiaùu oraz rodzaje badañ regulowane s¹ odrêbnymi umowami pomiêdzy Zarz¹dem Powiatu a Dyrektorem Szpitala. Umowy do wgl¹du u Kierownika Laboratorium Podwykonawcy. Laboratorium Analityczne korzysta z usùug podwykonawców, których wykaz znajduje siê w zaù¹czniku nr 5. Wykaz badañ zlecanych podwykonawcom wraz z cennikiem znajduje siê u Kierownika Laboratorium oraz Punkcie Pobrañ PP Laboratorium Analitycznego. Badania nie ujête w umowach z podwykonawcami mog¹ byã równie zlecane przez Oddziaùy Szpitalne. Warunkiem jest wskazanie konkretnej placówki wykonuj¹cej dany rodzaj badañ oraz uzyskanie pisemnej

5 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Strona 5/12 zgody Dyrektora ds. medycznych. IV. PERSONEL LABORATORIUM Kierownik Laboratorium: mgr biologii El bieta Boruch Priebe diagnosta laboratoryjny 4.2. Personel z wy szym wyksztaùceniem: mgr anal.med. Halina Strzemecka - diagnosta laboratoryjny, specjalizacja z laboratoryjnej diagnostyki medycznej mgr anal.med. Katarzyna Piechaczek - diagnosta laboratoryjny, specjalizacja I O z analityki klinicznej mgr biologii El bieta Malinowska - diagnosta laboratoryjny mgr anal.med. Anna Wilk- diagnosta laboratoryjny mgr anal.med. Anna Biskup - diagnosta laboratoryjny mgr biologii Bogusùawa Koperczak - diagnosta laboratoryjny mgr biologii Anna Rodziewicz-Peùeszuk - diagnosta laboratoryjny mgr anal.med. Hanna Fuks-Cieœla - diagnosta laboratoryjny mgr biotechnologii Jolanta Gùoœna - diagnosta laboratoryjny 4.3. Personel z wyksztaùceniem œrednim i licencjatem: Ludmiùa Klimas - st. technik analityki medycznej Jadwiga Tucka - st. technik analityki medycznej Krystyna Niemiec - st. technik analityki medycznej, licencjat z pielêgniarstwa i pedagogiki Sylwia Niemiec - st. technik analityki medycznej, licencjat z pielêgniarstwa i pedagogiki Halina Prz¹dkiewicz - st. technik analityki medycznej Maùgorzata Rybiñska - st. technik analityki medycznej 4.4. Personel pomocniczy: Maria Franczak Pracownicy laboratorium pracuj¹ zgodnie z harmonogramem pracy przygotowywanym przez Kierownika Laboratorium. Dokumenty œwiadcz¹ce o kwalifikacjach personelu (certyfikaty, zaœwiadczenia, udziaù w szkoleniach) znajduj¹ siê w kadrach w aktach personalnych pracowników oraz u kierownika Laboratorium. Zakres obowi¹zków okreœlony przez Kierownika Laboratorium znajduje siê u Kierownika Laboratorium oraz Dziale Kadr Szkolenia personelu. Pracownicy laboratorium podnosz¹ swoje kwalifikacje poprzez udziaù w szkoleniach zewnêtrznych oraz wewnêtrznych Szkolenia wewnêtrzne: Odprawy personelu laboratorium odbywaj¹ siê przynajmniej raz w tygodniu w pi¹tek lub w innym dniu wyznaczonym przez Kierownika Laboratorium Diagnoœci laboratoryjni, którzy uczestniczyli w wykùadach szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej przedstawiaj¹ relacjê ze spotkania zgodnie z tematem szkolenia Diagnoœci laboratoryjni opracowuj¹ i przedstawiaj¹ wybrane zagadnienia wedùug rocznego harmonogramu

6 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Strona 6/ Szkolenia zewnêtrzne: Diagnoœci laboratoryjni uczestnicz¹ w wykùadach Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Diagnoœci laboratoryjni uczestnicz¹ w szkoleniach zewnêtrznych Dokumentacja z przeprowadzonych szkoleñ znajduje siê u Kierownika Laboratorium i w Dziale Kadr. V. ZADANIA SPECJALNE PRACOWNIKÓW LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Opiekunowie pracowni: Pracownia Biochemii: Anna Biskup Pracownia Immunochemii: Bogusùawa Koperczak Pracownia autoimmunologii: Hanna Fuks-Cieœla Pracownia elektroforezy: Jolanta Gùoœna Pracownia Analityki Ogólnej: Anna Wilk, Anna Rodziewicz-Peùeszuk Pracownia Koagulologii: El bieta Malinowska Pracownia RKZ: El bieta Malinowska Pracownia Serologii Transfuzjologicznej: Katarzyna Piechaczek Bank Krwi: Katarzyna Piechaczek Pracownia Hematologii: Halina Strzemecka Punkt Pobrañ i Przyjmowania Materiaùu: Maria Franczak 5.2. Inne zadania pracowników: Opiekun Ksiêgi Jakoœci: El bieta Boruch- Priebe Kontrola Jakoœci: Halina Strzemecka Grafiki czasu pracy: El bieta Boruch- Priebe Sprawozdawczoœã Pracowni Serologii i Banku Krwi: mgr Katarzyna Piechaczek BHP: Bogusùawa Koperczak Opiekun apteczki: Anna Wilk Zamówienia sprzêtu jednorazowego i materiaùów biurowych itp.: Anna Wilk Szafy magazynowe: Maùgorzata Rybiñska VI. WYPOSAÝENIE LABORATORIUM. Laboratorium Analityczne wyposa one jest w urz¹dzenia pomiarowe analizatory, urz¹dzenia podstawowe, urz¹dzenia telekomunikacyjne oraz system informatyczny. Laboratorium wyposa one jest w nastêpuj¹ce rodzaje analizatorów: biochemiczny, hematologiczny, immunochemiczny, koagulologiczny, RKZ, analizator moczu oraz w zestaw i analizator serologiczny, zestaw do elektroforezy. Szczegóùowy wykaz analizatorów DLA oraz urz¹dzeñ podstawowych znajduje siê w zaù¹czniki nr 1. Ka dy analizator oraz urz¹dzenie pomocnicze posiada swoj¹ KSIÆGÆ LOG oraz INSTRUKCJÆ BHP które znajduj¹ siê na stanowiskach pracy w poszczególnych pracowniach. Dodatkowo analizatory posiadaj¹ instrukcje SOP, która znajduj¹ siê na stanowisku pracy w poszczególnych pracowniach.

7 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Strona 7/12 Urz¹dzenia telekomunikacyjne: Telefony 12 aparatów: Punkt pobrañ ; Pracownia analityki ogólnej Pokój kierownika Dy urka Pracownia hematologii Pracownia serologii Pracownia koagulologii Pokój socjalny Pracownia biochemii i immunochemii Pracownia elektroforezy Fax: W 2008 roku zostaù wprowadzony w Laboratorium system informatyczny Infomedica Firmy Computerland S.A. Do najwa niejszych skùadowych tego systemu nale ¹ nastêpuj¹ce moduùy funkcyjne: Rejestracja zleceñ oraz ich weryfikacja Zarz¹dzanie informacj¹ Komunikacja z otoczeniem Oznaczanie oraz identyfikacja materiaùu badanego Kontrola procesu walidacji Archiwizacja oraz zabezpieczanie danych Automatyczne prowadzenie dokumentacji oraz rozliczeñ VII. ZABEZPIECZENIE JAKOÚCI WYNIKÓW Jakoœã badañ laboratoryjnych. Laboratorium d¹ y do zapewnienia jak najlepszej wiarygodnoœci wykonywanych badañ laboratoryjnych. Tylko wyniki wiarygodne diagnostycznie mog¹ byã u yteczne klinicznie i mog¹ sùu yã w podejmowaniu wa nych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. Wyniki badañ musz¹ podlegaã procedurom oceny i weryfikacji. Jednym z elementów zapewnienia jakoœci badañ jest kontrola jakoœci (QC). Zapewnienie analitycznej poprawnoœci badañ laboratoryjnych jest podstawowym zadaniem kontroli jakoœci. Wùaœciwie prowadzona kontrola jakoœci umo liwia wykrywanie bùêdów, okreœlenie granic bùêdu dopuszczalnego, wyjaœnianie przyczyn niezgodnoœci i ich usuwanie. Celem kontroli jest d¹ enie do minimalizacji bùêdów. Kontrola jakoœci jest realizowana w dwóch obszarach: jako kontrola wewn¹trzlaboratoryjna (IQC) oraz kontrola zewn¹trzlaboratoryjna (EQC).

8 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Strona 8/ Kontrola wewn¹trzlaboratoryjna. Wewnêtrzna kontrola (IQC) jakoœci jest podstaw¹ bie ¹cej oceny wiarygodnoœci wyników badañ pacjentów. Na podstawie wyników codziennych badañ kontrolnych podejmuje siê decyzjê o wydaniu lub zatrzymaniu wyników badañ. Je eli wynik badania w materiale kontrolnym jest prawidùowy wnioskuje siê, e istnieje wystarczaj¹ce prawdopodobieñstwo, e wyniki badañ pacjentów s¹ równie analitycznie poprawne i u yteczne medycznie. Warunkiem wprowadzenia wewn¹trzlaboratoryjnej kontroli jakoœci jest przeprowadzenie w laboratorium wstêpnej oceny metod analitycznych, w oparciu o te same materiaùy kontrolne, które bêd¹ u yte do prowadzenia rutynowej kontroli. Ich celem jest ocena precyzji i poprawnoœci stosowanych metod. Interpretacja wyników kontrolnych polega na ocenie, czy metoda funkcjonuje prawidùowo, w granicach dopuszczalnego bùêdu metoda pod kontrol¹, czy nie doszùo do pogorszenia precyzji lub poprawnoœci metoda poza kontrol¹. Sposób prowadzenia wewnêtrznej kontroli jakoœci zostaù opisany w standardowej instrukcji operacyjnej SOP Zasady kontroli zewn¹trzlaboratoryjnej. Drugim rodzajem kontroli obok kontroli wewnatrzlaboratoryjnej jest kontrola zewn¹trzlaboratoryjna (EQC). Oba systemy kontroli ró ni¹ siê pod wzglêdem celów, sposobu realizacji i interpretacji. EQC realizowana jest przez oœrodki i instytucje funkcjonuj¹ce poza laboratoriami, dziêki czemu dostarczaj¹ obiektywnej informacji na temat jakoœci pracy laboratorium. Gùównym celem kontroli zewnatrzlaboratoryjnej jest miêdzylaboratoryjna harmonizacja, tzn. porównywalnoœã wyników miêdzy laboratoriami, szpitalami. EQC pozwala na ocenê jakoœci pracy laboratorium w dùu szym okresie czasu. Podstawowym rodzajem EQC jest metoda próbek kontrolnych. Organizator kontroli przesyùa do laboratorium zestaw próbek z nieznanymi wartoœciami docelowymi. Sposób postêpowanie z nadesùanymi próbkami powinien byã taki sam jak z próbkami pochodz¹cymi od pacjentów. Podobnie jak w kontroli wewnatrzlaboratoryjnej w EQC oceniana jest precyzja i poprawnoœã nadesùanych wyników. Laboratorium Analityczne uczestniczy w programie powszechnym organizowanym przez Centralny Oœrodek Badañ Jakoœci w Diagnostyce Laboratoryjnej w odzi, zewnêtrznej ocenie jakoœci RIQAS oraz programach kontroli badañ serologicznych organizowanych przez IHiT oraz DIAMED. Sposób prowadzenia zewnatrzlaboratoryjnej kontroli jakoœci oraz szczegóùowy wykaz programów, których uczestniczy laboratorium zostaù opisany w standardowej instrukcji operacyjnej SOP Kontrola jakoœci badañ wykonywanych poza DLA w oddziaùach szpitalnych. Laboratorium nadzoruje jakoœã oznaczeñ poziomu glukozy wykonywanych na oddziaùach szpitalnych za pomoc¹ glukometrów. Zostaùa opracowana i wdro ona procedura opisuj¹ca kolejne etapy postêpowania podczas prowadzenia kontroli glukometrów SOP nr 117 Sposób prowadzenia kontroli glukometrów Kontrola jakoœci badañ wykonywanych przez laboratoria zewnêtrzne. Sposób nadzorowania jakoœci badañ laboratoryjnych wykonywanych dla szpitala przez laboratoria zewnêtrzne zostaù opisany w procedurze SOP nr 115 Nadzór nad jakoœci¹ badañ zlecanych na zewn¹trz. VIII. ZASADY BEZPIECZEÑSTWA W LABORATORIUM. Materiaù biologiczny przeznaczony do badañ laboratoryjnych, niezale nie czy jest pobierany od chorych osób czy od subiektywnie zdrowych, mo e byã êródùem zaka enia. Przy pobieraniu, transporcie i badaniu materiaùu

9 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Strona 9/12 biologicznego nale y przestrzegaã zasad ograniczaj¹cych mo liwoœã zaka enia osób badanych, personelu pobieraj¹cego oraz pracowników wykonuj¹cych badania. Optymalnym sposobem jest korzystanie z zamkniêtych systemów pró niowego pobierania krwi bezpoœrednio do odpowiednich strzykawko-probówek umo liwiaj¹cych transport, przechowywanie, wstêpn¹ obróbkê a czêsto równie ostateczne wykonanie badania. Stosowanie tego systemu ogranicza do minimum kontakt z krwi¹ osoby pobieraj¹cej materiaù i wykonuj¹cej badanie., co ma du e znaczenie w profilaktyce zaka eñ zwùaszcza wirusami zapalenia w¹troby i HIV. Ze wzglêdów epidemiologicznych wszelkie czynnoœci zwi¹zane z materiaùem biologicznym nale y zawsze wykonywaã z nale yt¹ ostro noœci¹. Szczegóùowe informacje dotycz¹ce dezynfekcji sprzêtu, powierzchni, postêpowania z odpadami, zachowania zasad bezpieczeñstwa pacjentów i pracowników ujête s¹ w formie SOP nr 110 Instrukcja bezpiecznej pracy z materiaùem biologicznym. W DLA obowi¹zuj¹ instrukcje ogólnoszpitalne dotycz¹ce zapewnienia bezpieczeñstwa pracy, których wykaz znajduje siê u Kierownika DLA. Instrukcje dostêpne s¹ u Kierownika DLA i na stronie intranetowej Szpitala. IX. LOGISTYKA I ZADANIA POWTARZAJ CE SIÆ W LABORATORIUM ANALITYCZNYM Zlecanie badañ laboratoryjnych. Laboratorium opracowaùo i wdra a procedurê zlecania badañ laboratoryjnych - Zlecanie badañ laboratoryjnych SOP nr 100 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi aktualnie aktami prawnymi. Procedura jest udostêpniona wszystkim zleceniodawcom, którzy zlecaj¹ wykonanie badañ przez laboratorium. Procedura opisuje sposób postêpowania podczas zlecania badañ laboratoryjnych, zawiera wzory formularzy zleceñ badañ laboratoryjnych oraz okreœla dane wymagane w zlecaniu badañ Pobieranie materiaùu do badañ laboratoryjnych. Laboratorium opracowaùo i wdra a procedury pobierania materiaùu do badañ laboratoryjnych. ( SOP nr 104, 105, 106, 107, 108, 109, 118) zgodnie z obowi¹zuj¹cymi aktualnie aktami prawnymi. Procedury s¹ udostêpnione wszystkim zleceniodawcom, którzy pobieraj¹ materiaù do badañ laboratoryjnych. Procedura pobierania materiaùu do badañ uwzglêdnia: Sposób przygotowania pacjenta Rodzaj i objêtoœã pobieranego materiaùu Sposób pobrania materiaùu do badania Wymagania dotycz¹ce sprzêtu stosowanego do pobierania Sposób postêpowania ze sprzêtem Sposób oznakowania probówek i pojemników z pobranym materiaùem Obowi¹zki osoby pobieraj¹cej materiaù 9.3. Transport materiaùu do badañ laboratoryjnych. Laboratorium opracowaùo i wdra a procedurê transportu materiaùu do badañ laboratoryjnych Transport materiaùu do badañ laboratoryjnych SOP nr 101 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi aktualnie aktami prawnymi. Procedura jest udostêpniona wszystkim zleceniodawcom, którzy transportuj¹ materiaù do badañ.

10 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Strona 10/12 Procedura transportu materiaùu zawiera informacje dotycz¹ce: Zabezpieczenia materiaùu przed uszkodzeniem Zapewnienia bezpieczeñstwa osoby transportuj¹cej Postêpowania w przypadku uszkodzenia opakowania Sposobu dekontaminacji Opisu pojemników i opakowañ zbiorczych przeznaczonych do transportu Dopuszczalnego zakresu temperatury transportu z uwzglêdnieniem rodzaju materiaùu 9.4. Przyjmowanie i wstêpne przygotowywanie materiaùu do badañ laboratoryjnych. Laboratorium opracowaùo i wdra a procedurê przyjmowania materiaùu do badañ laboratoryjnych oraz wstêpnego przygotowania materiaùu do badañ - Przyjmowanie i wstêpne przygotowanie materiaùu do badañ laboratoryjnych SOP nr 102 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi aktualnie aktami prawnymi Przechowywanie materiaùu do badañ laboratoryjnych. Laboratorium opracowaùo i wdra a procedurê przechowywania materiaùu do badañ laboratoryjnych Przechowywanie materiaùu do badañ laboratoryjnych SOP nr 103 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi aktualnie aktami prawnymi Autoryzacja i wydawanie wyników badañ laboratoryjnych. Autoryzacja i wydawanie wyników badañ odbywa siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi aktualnie aktami Wyniki badañ laboratoryjnych autoryzowane s¹ przez diagnostów laboratoryjnych. Wyniki badañ wykonywanych w laboratorium analitycznym s¹ przekazywane: w formie elektronicznej dla pacjentów hospitalizowanych, w formie wydruku z systemu informatycznego dla pacjentów z Izby Przyjêã, Przychodni Przyszpitalnych oraz ambulatoryjnych. Wyniki pacjentów kontrahentów zewnêtrznych znajduj¹ siê w PPM w opisanych nazw¹ przychodni kasetach, wyniki odbiera upowa niony pracownik danej jednostki Wyniki pacjentów indywidualnych znajduj¹ siê w PP, uùo one alfabetycznie, odbierane przez pacjenta Wyniki badañ wykonywanych przez podwykonawców w szczególnych przypadkach mog¹ byã przekazywane faksem Wyniki badañ histopatologicznych s¹ dostarczane do laboratorium przez pracownika podwykonawcy, wpisywane do Ksiêgi Wysyùek i wydawane na oddziaùy Laboratorium opracowaùo i wdro yùo procedurê opisuj¹c¹ wymienione procesy w postaci SOP nr 114 Przedstawianie i wydawanie sprawozdañ z badañ laboratoryjnych. W szczególnych przypadkach wyniki pacjentów hospitalizowanych (badania pilne, patologiczne, zagra aj¹ce yciu pacjenta) mog¹ byã przekazane telefonicznie przez pracownika laboratorium pielêgniarce lub lekarzowi dy urnemu Szczegóùowy sposób postêpowania z parametrami krytycznymi zostaù opisany w SOP nr 112. Zasady postêpowania z wartoœciami krytycznymi prawnymi.

11 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Strona 11/12 X. DOKUMENTACJA SYSTEMU JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Przedmiot i zakres stosowania dokumentów systemu jakoœci. Podstawowym dokumentem opisuj¹cym system pracy w Laboratorium Analitycznym jest Ksiêga Jakoœci. Ksiêga Jakoœci (KJ) stanowi zbiór zasad, które s¹ niezbêdne w procesie zarz¹dzania Laboratorium, oraz do przedstawienia usùug i kompetencji technicznej jednostki (schemat organizacyjny, funkcje i odpowiedzialnoœci, kwalifikacje pracowników, infrastruktura, wyposa enie). Hierarchia dokumentacji w laboratorium jest nastêpuj¹ca: Ksiêga Jakoœci Laboratorium Analitycznego Procedury Ogólne PO Standardowe instrukcje dziaùania SOP Ksiêgi Úrodków badawczych LOG Karty œrodków badawczych i (karty odczynników) Sprawozdania, raporty z badañ Ksiêga niezgodnoœci Sposób opracowywania dokumentacji laboratorium. Ksiêgê Jakoœci Laboratorium Analitycznego zwanej dalej Ksiêg¹ Jakoœci opracowaù zespóù zùo ony z Kierownika Laboratorium oraz opiekuna Kontroli Jakoœci. Sposób opracowania Ksiêgi Jakoœci zostaù opisany w Procedurze Ogólnej PO nr 01. Standardowe Instrukcje Operacyjne SOP Szczegóùowe instrukcje opisuj¹ce sposób wykonywania konkretnych dziaùañ (wszelkie ustalenia dotycz¹ce zasad, kryteriów oraz sposobu postêpowania w danym przedmiocie) s¹ ujête w formie instrukcji SOP. Wyró niamy SOP-y: Logistyczne Metodyczne Aparaturowe Urz¹dzeñ pomocniczych Kontroli jakoœci Schemat tworzenia standardowych instrukcji postêpowania znajduje siê w PO nr 01 Ksiêgi Úrodków badawczych LOG Do ka dego œrodka badawczego: aparatu, urz¹dzenia prowadzona jest ksiêga LOG. Ksiêga LOG zawiera peùn¹ dokumentacjê danego œrodka badawczego. Schemat opracowania Ksi¹g LOG aparatów znajduje siê w PO nr 01. Karty œrodków badawczych (karta u ycia odczynnika). Do ka dego œrodka badawczego: odczynnika, kalibratora oraz kontroli prowadzona jest karta u ycia odczynnika, która zawiera informacjê dotycz¹c¹ daty zakupu, sposobu przechowywania oraz zu ycia. Wzór karty œrodków badawczych znajduje siê PO nr 01. Sprawozdanie, raporty z badañ.

12

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1.

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2005 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Podstawowe standardy jakości w czynnościach laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ocenie ich jakości i wartości diagnostycznej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:..

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:.. Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia... / pieczątka Wykonawcy / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA Ja/My niżej podpisany/i.

Bardziej szczegółowo

24 paêdziernika 2005. Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce

24 paêdziernika 2005. Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce 24 paêdziernika 2005 Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce Fundamentalne wymagania dotycz¹ce higieny i bezpieczeñstwa zdrowotnego w produkcji i obrocie znajduj¹ siê w ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkóù Ogólnoksztaùc¹cych Nr 10 w Gliwicach

Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkóù Ogólnoksztaùc¹cych Nr 10 w Gliwicach Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkóù Ogólnoksztaùc¹cych Nr 10 w Gliwicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad¹ reprezentuje ogóù rodziców uczniów. 2. Rada dziaùa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746

Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E. Monitor Polski Nr 76 6194 Poz. 746 Dyrektywa 98/79/WE WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYW A 98/79/W E Polskie Normy opublikowane do 30.06.2011 Wykaz norm z dyrektywy znajduje si równie na www.pkn.pl Na podstawie publikacji w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Zasady postêpowania pracowników socjalnych

Zasady postêpowania pracowników socjalnych Miejski Oœrodek Pomocy Spoùecznej w Wolborzu Sekcja Pomocy Úrodowiskom Rodzinnym Zasady postêpowania pracowników socjalnych Miejskiego Oœrodka Pomocy Spoùecznej w Wolborzu przy wykonywaniu czynnoœci odebrania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy LexPolonica nr 2618806. Stan prawny 2011-12-20 Dz.U.2011.209.1245 (R) Procedura Niebieskie Karty oraz wzory formularzy Niebieska Karta. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 wrzeœnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Wojewódzki dr n. med. Elżbieta Rabsztyn

Śląski Urząd Wojewódzki dr n. med. Elżbieta Rabsztyn Funkcjonowanie laboratoriów na terenie województwa śląskiego w aspekcie wymogów prawnych dla MLD z perspektywy przeprowadzonych kontroli w roku 2012 i 2013 Śląski Urząd Wojewódzki 11.04.2014 dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych Załącznik nr 3 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań 1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

a) rozpoznanie choroby, b) informacje o transfuzji w przypadku gdy źródłem materiału jest krew, c) informacje o stosowanym leczeniu, d) w przypadku

a) rozpoznanie choroby, b) informacje o transfuzji w przypadku gdy źródłem materiału jest krew, c) informacje o stosowanym leczeniu, d) w przypadku Załącznik nr 3 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań 1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne Dz.U.2004.43.408 2009.12.31 zm. Dz.U.2009.223.1794 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; Zaù¹cznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJ CY: Powiatowy Zarz¹d Dróg w Nowym S¹czu ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz; Nazwa (Firma) Wykonawcy:., Adres siedziby:, Adres do korespondencji:, Tel. -...;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi

Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi z dnia 17.12.2012r Szczegółowa organizacja i zakres zadań poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzenie Wewnêtrzne Nr 22 /2004. Naczelnik Drugiego Urzêdu Skarbowego. w Bielsku-Biaùej z dnia 5 lipca 2004 r.

Zarz¹dzenie Wewnêtrzne Nr 22 /2004. Naczelnik Drugiego Urzêdu Skarbowego. w Bielsku-Biaùej z dnia 5 lipca 2004 r. Zarz¹dzenie Wewnêtrzne Nr 22 /2004 Naczelnika Drugiego Urzêdu Skarbowego w Bielsku-Biaùej z dnia 5 lipca 2004 r. Na podstawie 1 ust. 2 zarz¹dzenia nr 68 Ministra Finansów z dnia 15 paêdziernika 1996 r.

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.14.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 11 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy DIAGNOSTYKA-TARNÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PACJENT POD OPIEKĄ LABORATORIUM

PACJENT POD OPIEKĄ LABORATORIUM II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE SZPITAL W MIECHOWIE DR JADWIGA SYSŁO PACJENT POD OPIEKĄ LABORATORIUM JAKO KLUCZOWY ELEMENT PROCEDURY WYKONANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH NOWOCZESNA OPIEKA

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polska-Racibórz: Wyroby diagnostyczne 2015/S 015-022611. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Racibórz: Wyroby diagnostyczne 2015/S 015-022611. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:22611-2015:text:pl:html Polska-Racibórz: Wyroby diagnostyczne 2015/S 015-022611 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Załącznik do Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy Kłodzko 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Opracował: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. W sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Otwocku. Na podstawie przepisu art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straŝach

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016. posiadającym wpis do rejestru pod numerem.. zwanym dalej Świadczeniodawcą

Umowa Nr /2016. posiadającym wpis do rejestru pod numerem.. zwanym dalej Świadczeniodawcą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/541/2016 Prezydent Miasta Rzeszowa z dnia 10 lutego 2016 r. Umowa Nr /2016 na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki raka piersi profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.11.2015 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 5 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Miejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r.

POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r. POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegajacego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa

Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa Badania kliniczne w szpitalu akademickim wyzwania i kontrowersje Sesja warsztatowa dr Rafał Staszewski mgr Joanna Wieczorek mec. Paweł Węgrzynowski mgr Mariola Stalińska Badania kliniczne w szpitalu akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004 ISO 9001:008; ISO 14001:005; PN-N 18001:004 Nr wersji - Procedura przyjmowania, opiniowania decyzji i zabezpieczania imprezy* Nr egz. 1 1 z 7 DATA PODPIS OPRACOWAŁ Kierownik Działu Logistyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 Strona 1/62 SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dra Józefa Rostka w Raciborzu KSIÆGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOÚCI I ZARZ DZANIA ÚRODOWISKOWEGO Egzemplarz nr: Obowi¹zuje od dnia: 01.10.2011 Imiê i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Opis metodologii audytu wewnętrznego

Opis metodologii audytu wewnętrznego Departament Prawny i Kadr Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/9 Opis metodologii audytu wewnętrznego Stanowisko Imię i nazwisko Opracowanie Małgorzata Krystek Sprawdzenie Kierownik Działu Audytu Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/2013. z dnia 1.10.2013r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach

ZARZĄDZENIE NR 20/2013. z dnia 1.10.2013r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach ZARZĄDZENIE NR 20/2013 z dnia 1.10.2013r Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI DAC-22 POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA UTK NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI DAC-22 Wydanie 1 (projekt) z dnia 02.10.2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 04

PROCEDURA EPIDEMIOLOGICZNA PE - 04 Strona: 1 z 7 Cel: Godne postępowanie ze szczątkami ludzkimi. Przedmiot: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Zakres stosowania: Dotyczy wszystkich oddziałów szpitala, w których powstają szczątki ludzkie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59 1 z 8 2015-04-14 12:59 Kraków: przeprowadzenie szkolenia w szpitalach na temat wymogów standardów akredytacyjnych w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r. w ramach projektu Bezpieczny Szpital - Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2016

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2016 ZARZĄDZENIE Nr 2 /2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie. Na podstawie 8 Statutu

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Krystyna Janik adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Załącznik do uchwały Nr 87 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 845 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wolominie - SZPZOZ z dnia 1.07.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia MOPS/POKL/ 381/10/1/2011 Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udzielenia zamówienia w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieñ publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2007r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Słownik terminów.

Rozdział 1 - Słownik terminów. Adm.-0210-12/16 ZARZĄDZENIE Prezesa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 7 czerwca 2016 roku Regulamin praktyk studenckich realizowanych pod patronatem urzędnika sądowego Na podstawie art. 22 1 Ustawy z

Bardziej szczegółowo