Ârodki smarne dla przemys u FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla przemys u FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Ârodki smarne dla przemys u FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o. Edycja 2013

2 ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków smarnych dla motoryzacji i przemys u Ârodki, które chronià i smarujà od poczàtku Fuchs liderem w nape nianiu fabrycznym w Niemczech Fabryki na ca ym Êwiecie, m.in. w Gliwicach 2

3 Liczby i fakty ZAK AD PRODUKCYJNY W POLSCE: GLIWICE PRZYNALE NOÂC: FUCHS PETROLUB AG G ÓWNA SIEDZIBA: Mannheim, Niemcy PRAWDZIWY SPECJALISTA W ZAKRESIE ÂRODKÓW SMARNYCH: 100 % koncentracja na Êrodkach smarnych PE NA GAMA PRODUKTÓW: ponad produktów, CERTYFIKOWANY PRZEZ: DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 14001:2004 Od ponad 80 lat wszelkie dzia ania oraz projekty badawcze koncentrujemy na rozwoju innowacyjnych Êrodków smarnych. Nasza specjalizacja na tym polu oznacza ciàg y wzrost zarówno geograficzny, jak i techniczny. Nieustannie udoskonalamy i rozwijamy zakres zastosowaƒ naszych nowoczesnych produktów. Dzisiaj Fuchs jest firmà oferujàcà najwy szej klasy Êrodki smarne na ca ym Êwiecie, w ka dej ga zi przemys u. Co sprawia, e nasze produkty sà tak wartoêciowe? Opracowujemy Êrodki smarne do konkretnego zastosowania, dopasowane do wymogów i procesów produkcyjnych naszych partnerów. Wspólnie poszukujemy najlepszych rozwiàzaƒ dla klientów. Taki rodzaj wspó pracy jest unikalny w swojej formie i zakresie. W swojej dzia alnoêci opieramy si na jednym kluczowym czynniku: jesteêmy najwi kszym na Êwiecie niezale nym producentem Êrodków smarnych. I w aênie ta niezale noêç nas wyró nia wizjonerskie po dej- Êcie sprawia, e jesteêmy otwarci na nowe metody i roz wiàza nia, które sà podstawà innowacji. A innowacje to znak firmowy Fuchsa. 3

4 ÂWIAT PRZEMYS OWYCH ÂRODKÓW SMARNYCH BliskoÊç znamy swoich klientów i ws uchujemy si w ich potrzeby, co pozwala nam tworzyç rozwiàzania skrojone na miar Kompetencje specjalizujemy si i koncentrujemy na najwy szej jakoêci naszych Êrodków smarnych Przysz oêç nasze nowoczesne Êrodki smarne pozwalajà chroniç cenne zasoby naturalne 4

5 Wiedza i kompetencje Wi kszoêç technologii produkcyjnych mo e sprawnie funkcjonowaç tylko dzi ki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych rozwiàzaƒ smarowniczych. Opracowujàc in dy wi - dualne rozwiàzania dla poszczególnych zastosowaƒ, nasi specjaliêci biorà pod uwag szereg czynników, takich jak charakterystyka maszyny, stosowane narz dzia, komponenty czy czas magazynowania i transportu. Oprócz zwi kszania wydajnoêci produkcji, istotnym czynnikiem jest dla nas równie zdrowie i bezpieczeƒstwo pracowników. Nasz dzia badaƒ i rozwoju opracowa Êrodki wodorozcieƒczalne, które umo liwiajà skutecznà prac maszyn przy nieszkodliwym dla skóry ph. W naszych laboratoriach na ca ym Êwiecie, wyposa onych w najnowsze technologie, stale trwajà prace nad nowymi produktami. Dzi ki temu zachowujemy czo owà pozycj w wielu dziedzinach zastosowaƒ Êrodków smarnych. 5

6 6 Ârodki smarne dla przemys u Spis treêci

7 1 Ârodki smarne dla przemys u,, str. 8 2 Smary, str Ârodki do obróbki metali, str Ârodki smarne do hartowania stali str Ârodki smarne do obróbki plastycznej str Ochrona przed korozjà str Ârodki myjàce str Ârodki smarne dla przemys u spo ywczego str Specjalistyczne Êrodki smarne dla górnictwa,,, str Specjalistyczne Êrodki do urzàdzeƒ energetycznych str. 33 7

8 1 ÂRODKI SMARNE DLA PRZEMYS U Oleje hydrauliczne DTA-GRUPA B-GRUPA D-GRUPA MR-GRUPA MR MC-GRUPA ZAF B-GRUPA ZAF D-GRUPA ZAF MC-GRUPA ZAF DT-GRUPA XtremeTemp MWB-GRUPA LIFT-GRUPA PG 32/46 ANTI STICK SLIP FST 101 Oleje hydrauliczne i obiegowe (oleje maszynowe) charakteryzujàce si dobrà odpornoêcià na utlenianie oraz ochronà przed korozjà. Oleje hydrauliczne HL wed ug DIN i obiegowe CL wg DIN Oleje smarne i hydrauliczne z substancjami aktywnymi do polepszania odpornoêci na starzenie, ochrony przed korozjà i Êcieraniem, o w aêciwoêciach demulgujàcych. Oleje hydrauliczne HLP wed ug DIN (seria B HVI: DIN ), ISO HM. Oleje smarne i hydrauliczne z substancjami aktywnymi do polepszenia odpornoêci na starzenie, ochrony przed korozjà i Êcieraniem, o w asnoêciach detergujàcych-dyspergujàcych. Oleje hydrauliczne HLPD wed ug DIN , ISO HM. Uniwersalne oleje smarne i hydrauliczne z substancjami aktywnymi do polepszania odpornoêci na utlenianie i dzia anie wysokich temperatur z doskona à ochronà przed korozjà o w asnoêciach detergujàcych. Oleje hydrauliczne HLPD wed ug DIN , ISO HM. Uniwersalne oleje smarne i hydrauliczne na bazie oleju po hydrokrakingu (MC), wysoki wskaênik lepkoêci VI >150, stabilny na Êcinanie o w asnoêciach detergujàcych. Okres wymiany oleju mo e byç wyd u ony. Rozwiàzuje problemy szczególnie przy zastosowaniu w obrabiarkach. Klasa oleju HVLPD wg DIN , ISO HV. Oleje hydrauliczne i obiegowe nie zawierajàce cynku, bezpopio owe, z dobrà odpornoêcià na starzenie. Chronià przed korozjà, dzia ajà demulgujàco. Oleje hydrauliczne HLP spe niajà z nadwy kà DIN HLP i ISO HM. Oleje hydrauliczne i obiegowe nie zawierajàce cynku, bezpopio owe, z dobrà odpornoêcià na starzenie i ochronà przed korozjà. Bardzo dobre zdolnoêci detergujàce i dyspergujàce. Spe niajà z nadwy kà DIN dla HLPD, ISO HM. Odporne na Êcinanie, nie zawierajàce cynku, bezpopio owe oleje hydrauliczne i obiegowe z VI >150. Zbudowane na bazie olejów po hydrokrakingu (MC). Przedzia y wymiany oleju mogà byç wyd u one. Gatunki mogà byç racjonalizowane. Spe niajà z nadwy kà DIN w zakresie HVLP, ISO HV. Specjalne oleje hydrauliczne nie zawierajàce cynku, bezpopio owe, spe niajàce specyfikacj Mercedes-Benz Bardzo dobre w asnoêci detergujàce i dyspergujàce, szczególnie dobra ochrona przed zu yciem w przypadku tarcia granicznego (Brugger: 50N/mm 2 ). Olej klasy HLPD wg normy DIN , ISO HV. Specjalne oleje hydrauliczne stosowane przy uruchamianiu urzàdzeƒ w niskich temperaturach, szeroki zakres temperatur roboczych. Olej zbudowany na bazie specjalnych pó syntetycznych olejów bazowych. Zastosowano nowà rodzin dodatków o wysokiej odpornoêci na Êcinanie. Olej klasy HVLP wg DIN , ISO HV. Specjalne oleje hydrauliczne zawierajàce dodatki zwi kszajàce odpornoêç na starzenie z doskona ymi w asnoêciami antykorozyjnymi i zdolnoêciami wynoszenia osadów. Wysoki udzia dodatków zmniejszajàcych Êcieranie, podwy szona zdolnoêç przenoszenia obcià eƒ. Oleje hydrauliczne nie zawierajàc cynku klasy HLPD wed ug DIN , ISO HM. Wysoka ochrona przed Êcieraniem przy tarciu granicznym. Wysoka obcià alnoêç wed ug testu Bruggera (>50N/mm 2 ). Specjalne oleje hydrauliczne dla wind i przenoêników hydraulicznych. Zapobiegajà zjawisku Stick-Slip szczególnie przy wysokim obcià eniu i ma ej szybkoêci przesuwu. Oleje hydrauliczne klasy HLPD wed ug DIN , ISO HM. Syntetyczne oleje hydrauliczne i obiegowe na bazie poliglikoli z wysokim wskaênikiem lepkoêci VI. Rozpuszczalne w wodzie. Oleje klasy HVLP spe niajàce norm DIN Nie sà mieszalne i kompatybilne z olejami mineralnymi. Spe niajà z nadwy kà wymagania ISO HEPG. Specjalne dodatki do olejów hydraulicznych redukujàce zjawisko stick-slip oraz zmniejszajàce tarcie. Kompatybilne z olejami klasy HLP, HVLP, HLPD oraz PAO. Specjalny dodatek do olejów hydraulicznych, dzi ki któremu mo na zlokalizowaç lokalne wycieki z uk adu hydraulicznego. Wycieki sà uwidocznione w Êwietle UV. Kompatybilny z wszystkimi olejami mineralnymi (nie stosowaç do olejów poliglikolowych oraz cieczy zawierajàcych zwiàzki wodne). 8

9 1 ÂRODKI SMARNE DLA PRZEMYS U Ârodki smarne dla przemys u Trudnopalne oleje hydrauliczne HYDROTHERM 46 M HYDROTHERM 68 LW RED RENOSAFE TURBO 46 DR PLANTOFLUX AT-S (ISO VG 46, 68) Trudnopalna ciecz hydrauliczna na bazie wodnego glikolu. Grupa HFC wed ug DIN oraz VDMA Spe nia wymagania 7 Raportu Luksemburskiego. Szybko biodegradowalna nie szkodliwa dla Êrodowiska. Nie zawiera glikolu monoetylenowego. Posiada dopuszczenie BOSCH REXROTH dla ciênieƒ do 350 bar. Trudnopalna ciecz hydrauliczna grupy HFC-E na bazie wodnego glikolu, gdzie udzia wody zmniejszono do 20%, z bardzo wysokà odpornoêcià na Êcieranie. Syntetyczna ciecz trudnopalna grupy HFD-R na bazie specjalnych hydrolitycznych kwasów fosforowo estrowych. Spe nia wymogi normy DIN oraz VDMA Trydnopalna ciecz hydrauliczna na bazie syntetycznych estrów. Grupa HFD-U wg DIN Zastosowanie w przemyêle stalowniczym, koksowniczym oraz odlewniach. Spe nia wymogi VDMA (nie zawiera chlorowanych w glowodorów ani te estrów kwasu fosforowego produkt biodegradowalny, posiada dopuszczenie Factory Mutual, USA). Oleje przek adniowe i obiegowe DTA-GRUPA CLP-GRUPA CLP PLUS-GRUPA AWD-GRUPA CLPF SUPER-GRUPA UNISYN CLP-GRUPA PG-GRUPA MORGEAR-GRUPA HighGear-GRUPA HighGear Synth-GRUPA Oleje hydrauliczne i obiegowe z dodatkami polepszajàcymi odpornoêç na starzenie i ochron przed korozjà. Oleje hydrauliczne HL wed ug DIN , ISO :CKB i obiegowe CL wed ug DIN Demulgujàce oleje przek adniowe o wysokiej odpornoêci na starzenie z dodatkami EP. Spe niajà z nadwy kà minimalne wymagania stawiane olejom smarnym CLP wed ug ISO :CKC,CKD. Bardzo dobra ochrona przed zjawiskiem micro-pittingu. Posiada dopuszczenia znaczàcych producentów przek adni. Specjalne oleje przek adniowe na bazie oleju mineralnego, zmniejszajàce tarcie, zapewniajàce dobrà ochron przed zjawiskiem micro-pittingu. Mo liwe jest przed u enie okresów wymian. Posiadajà dopuszczenia znaczàcych producentów przek adni. ISO :CKC, CKD. Specjalne oleje przek adniowe na bazie oleju mineralnego. WyÊmienita ochrona przed zjawiskiem micro-pittingu, test Bruggera >70 N/mm 2. Olej klasy CLP-D spe niajàcy wymogi ISO :CKC,CKD. Specjalne rafinaty o wysokiej odpornoêci na starzenie z zawartoêcià MoS 2 i synergetycznie dzia ajàcymi dodatkami EP, na bazie oleju mineralnego. Dla wysoko obcià onych przek adni, szczególnie przy niekorzystnym zaz bieniu, jak i dla miejsc z wysokim specyficznym obcià eniem o charakterze nag ym i uderzeniowym. Spe niajà wymagania CLPF wg ISO :CKC,CKD. Syntetyczne oleje przek adniowe na bazie PAO o podwy szonej odpornoêci na starzenie i wysokim wskaêniku lepkoêci. Bardzo dobre zachowanie w niskich temperaturach. Wysoka ochrona przed zjawiskiem micro-pittingu. Spe niajà wymagania CLP-HC wed ug ISO :CKC, CKD, CKE. Mieszalne i kompatybilne z olejami mineralnymi. Posiadajà dopuszczenia znaczàcych producentów przek adni. Syntetyczne oleje przek adniowe na bazie poliglikoli dla najwy szych wymagaƒ cieplnych i mechanicznych obcià eƒ. Znakomicie zachowujà si w niskich temperaturach. Wysoki wskaênik lepkoêci oraz bardzo niski wspó czynnik tarcia. Spe niajà wymagania CLP-PG wed ug ISO :CKC, CKD, CKE, CKT. Nie kompatybilne z olejami mineralnymi. Posiadajà dopuszczenia znaczàcych producentów przek adni. Specjalne oleje obiegowo-przek adniowe do smarowania o ysk Êlizgowych Morgoila zainstalowanych w uk adach walcowniczych pracujàcych w hutach stali. Spe niajà wymogi takich producentów jak: DANIELI, SMS. Specjalne przemys owe oleje przek adniowe na bazie oleju mineralnego oraz synergicznie dzia ajàcych dodatków. Bardzo dobra ochrona przed Êcieraniem dzi ki zastosowaniu dodatków typu PD. Spe niajà wymagania ISO :CKC, CKD, CKE. Specjalne przemys owe oleje przek adniowe na bazie oleju synetycznego (PAO) oraz synergicznie dzia ajàcych dodatków. Bardzo dobra ochrona przed Êcieraniem dzi ki zastosowaniu dodatków typu PD. Spe niajà wymagania ISO :CKC, CKD, CKE. 9

10 1 ÂRODKI SMARNE DLA PRZEMYS U Oleje do prowadnic RENEP K-GRUPA RENEP CGLP-GRUPA RENEP KN-GRUPA WysokowartoÊciowe rafinaty solwentowe ze specjalnym dodatkiem zapobiegajàcym zjawisku Stick-Slip. Dobre w asnoêci detergujàce i optymalne zachowanie wobec ch odzàcych emulsji wodno-olejowych. Olej do ó obrabiarek, DIN CGLP. Rafinaty solwentowe z dodatkami poprawiajàcymi w asnoêci filmu smarnego oraz minimalizujàcymi tarcie. Podwy szona zdolnoêç przenoszenia obcià eƒ. Chroni przed korozjà, zapobiega zjawisku Stick-Slip. Optymalna kompatybilnoêç z wieloma Êrodkami ch odzàco-smarujàcymi (sprawdzona). Olej do prowadnic i ó obrabiarek, DIN CGLP. Rafinaty solwentowe z dodatkami polarnymi zmniejszajàcymi tarcie i aktywnymi wzgl dem powierzchni. Oleje likwidujà zjawiska Stick-Slipu. Kompatybilne wzgl dem Êrodków ch odzàcych. Olej do ó wg DIN CGLP, deemulgowalny z dodatkami typu Tacky. Oleje maszynowe MA-GRUPA Standardowe oleje smarne, którym nie stawia si specjalnych wymagaƒ. Zastosowanie do +70 C. Spe niajà z nadwy kà minimalne wymagania stawiane olejom smarnym L-AN wg DIN Oleje cylindrowe CH-GRUPA Wysoko jakoêciowe oleje mineralne z wysokà odpornoêcià termicznà i s abà tendencjà do koksowania. Spe niajà w pe ni wymogi dla olejów smarnych wg DIN Oleje turbinowe ETERNA-GRUPA Wyselekcjonowane rafinaty z dodatkami dla podniesienia odpornoêci na starzenie, dla zapobiegania korozji. Spe niajà z nadwy kà wymagania stawiane olejom smarnym i turbinowym wed ug DIN cz Êç 1 i 2 (L-TDP i L-TGP). Posiada dopuszczenie SIEMENS oraz MAN. Oleje transformatorowe ELTEC WysokojakoÊciowy, nieinhibitowany olej izolacyjny zbudowany na bazie specjalnych naftenowych olejów bazowych. Stosowany w transformatorach, prze àcznikach oraz urzàdzeniach za àczajàcych napi cie pràdowe. Oleje adhezyjne RENOTAC-GRUPA WysokowartoÊciowe rafinaty z dodatkami poprawiajàcymi przyczepnoêç filmu smarnego oraz zmniejszajàcymi tarcie. Podwy szona zdolnoêç przenoszenia obcià eƒ. Zawierajà dodatki zwi kszajàce przyczepnoêç. Oleje smarne dla wszystkich miejsc tràcych (szyny Êlizgowe, prowadnice, o yska Êlizgowe, itd.). Oleje przenoszàce ciep o THERM-GRUPA Oleje specjalne na bazie oleju mineralnego lub syntetycznych w glowodorów z wysokà odpornoêcià termicznà i wysokà temperaturà wrzenia. Dobra przewodnoêç cieplna. Zakres temp. pracy od -20 C do ponad +350 C. 10

11 1 ÂRODKI SMARNE DLA PRZEMYS U Ârodki smarne dla przemys u Oleje do form i oszalowaƒ SCHALUNGSOEL PL SOK-GRUPA Olej do smarowania form i szalunków przeciwko przywieraniu betonu na bazie oleju mineralnego. Produkty do form i szalunków przeznaczone do prefabrykacji betonowej, gdzie wymagana jest wysoka jakoêç powierzchni elementów gotowych. Biodegradowalne oleje hydrauliczne i smary PLANTOHYD 40 N PLANTOHYD S-GRUPA PLANTOLUBE POLAR S-GRUPA PLANTOSYN 46 HVI Oleje hydrauliczne na bazie olejów roêlinnych z substancjami biologicznie aktywnymi do podwy szania odpornoêci na utlenianie i starzenie. Szybko biodegradowalny. Zakres temp. pracy od -27 C do +70 C. Spe niajà z nadwy kà VDMA , ISO HETG. Na bazie syntetycznych estrów. Uniwersalnie stosowane jako oleje smarne i hydrauliczne. Zakres temp. pracy od -35 C do +90 C. Szybko biodegradowalny. Spe niajà z nadwy kà ISO HEES, oraz VDMA Posiadajà dopuszczenia BOSCH REXROTH, SAUER - SUNDSTRAND. Olej na bazie syntetycznych estrów, nie majàcy negatywnego wp ywu na Êrodowisko, szybko biologicznie rozk adalny. Skrajnie niski Pourpoint. Z powodu bardzo wysokiego VI mo na go stosowaç jako olej ca oroczny. Zakres temperatur pracy od -55 C do +90 C. Spe nia z nadwy kà VDMA , ISO HEES. Na bazie nasyconych, syntetycznych estrów. Nie wp ywa negatywnie na Êrodowisko, gdy jest szybko biologicznie rozk adalny. Przydatny dla wszystkich uk adów hydraulicznych. Bardzo wysoko obcià alny. Wypróbowany i dopuszczony przez Mannesmann-Rexroth, Brueninghaus i Sauer-Sundstrand. Przewy sza VDMA ,ISO HEES. Biodegradowalne oleje przek adniowe PLANTOGEAR S-GRUPA Biologicznie szybko rozk adalne, nie majàce negatywnego wp ywu na Êrodowisko oleje przek adniowe na bazie syntetycznych estrów. Spe niajà minimalne wymagania wed ug DIN Spe niajà z nadwy kà VDMA , ISO HEES. Posiadajà dopuszczenia znaczàcych producentów przek adni. Biodegragowalne oleje do ó obrabiarek PLANTOLUBE CGLP 68/220 S Biologicznie szybko rozk adalne, nie majàce negatywnego wp ywu na Êrodowisko oleje do ó obrabiarek na bazie syntetycznych estrów. Wysoka zdolnoêç przenoszenia obcià eƒ, bardzo dobra ochrona przed korozjà, bardzo dobry wspó czynnik tarcia. Oleje do ó sà specjalnie dopasowane do u ycia w obra biarkach w po àczeniu z produktami PLANTOCUT i PLANTOHYD. Biodegradowalne oleje spr arkowe PLANTOLUBE SC 46 S Biodegradowalne oleje smarne o wysokim stopniu ch odzenia dla spr arek Êrubowych. Olej zbudowany na bazie syntetycznych estrów. Jego zalety to odpornoêç na starzenie, dobre wydzelanie powietrza, oraz ma e straty spowodowane odparowaniem. 11

12 1 ÂRODKI SMARNE DLA PRZEMYS U Biodegradowalne oleje adhezyjne PLANTOTAC HV-GRUPA WysokojakoÊciowe oleje adhezyjne na bazie olejów roêlinnych biologicznie szybko degradowalne. Dobrze utrzymujà sta à lepkoêç w szerokim zakresie temperatur, posiadajà dobrà zdolnoêç adhezyjnà i znakomicie chronià przed Êcieraniem dzi ki wysokiej wytrzyma oêci filmu smarnego na wymywanie. DIN , CLP. Stosowane jako materia smarny, gdzie wyst puje jego ubytek, np. w trakach pionowych, przegubach i sworzniach. Biodegradowalne oleje do oszalowaƒ PLANTO N PLANTO S Uniwersalny olej do oszalowaƒ na bazie oleju roêlinnego, klasa zagro enia wód WGK 0*, biologicznie szybko rozk adalny. Odznaczony odznakà Niebieski Anio. Uniwersalny olej do oszalowaƒ na bazie estrów, klasa zagro enia wód WGK 0*, biologicznie szybko rozk adalny. Odznaczony odznakà Niebieski Anio. Oleje spr arkowe i obiegowe 200-GRUPA HD GRUPA VDL DD-GRUPA SC-GRUPA SC MC-GRUPA COOL + UNISYN OL-GRUPA Odporne na starzenie oleje smarne do smarowania obiegowego z dobrym utrzymaniem sta ej lepkoêci w szerokim zakresie temperatur, do przek adni, mechanizmów nap dowych w maszynach si owych i roboczych, o ysk tocznych i Êlizgowych przy normalnych obcià eniach. Oleje smarne C wed ug DIN Oleje smarne VB wed ug DIN Olej spr arkowy HD jednosezonowy z dobrymi zdolnoêciami detergujàcymi i dyspergujàcymi, chroniàcy przed Êcieraniem, charakteryzujàcy si dobrà ochronà przed korozjà dla stali i metali kolorowych. Wysokoodporne na starzenie oleje smarne do spr arek powietrznych z bardzo ma à sk onnoêcià do zanie czyszczania nagarem, z substancjami biologicznie aktywnymi do podniesienia ochrony przed korozjà i odpornoêci na starzenie (do koƒcowych temperatur spr ania do +220 C). Oleje smarne VDL wed ug DIN Oleje smarne do spr arek powietrznych ze smarowanymi olejem komorami t ocznymi, z substancjami biologicznie aktywnymi podwy szajàcymi ochron przed korozjà, odpornoêç na starzenie jak i zdolnoêç zapobiegania odk adaniu si produktów starzenia. Oleje smarne VDL wed ug DIN Oleje ch odzàce do spr arek Êrubowych z substancjami biologicznie aktywnymi do podwy szania odpornoêci na starzenie, ochrony przed korozjà jak i zdolnoêci zapobiegania odk adaniu si produktów starzenia. SC MC ma zastosowanie w wysoko termicznie obcià onych spr arkach, wysokie VI, ma e pienienie. Interwa y okresowych przeglàdów mogà zostaç przed u one. Wysoko jakoêciowy olej nowej generacji do smarowania spr arek Êrubowych, olej bardzo odporny na starzenie, o bardzo d ugim okresie u ytkowania Syntetyczny olej ch odzàcy do spr arek Êrubowych oraz t okowych na bazie polialfaolefin (PAO) z bardzo dobrà odpornoêcià na starzenie, ochronà przed Êcieraniem, dobrymi w asnoêciami demulgujàcymi i dobrym utrzymaniem sta ej lepkoêci w szerokim zakresie temperatur, wysokim VI, jak i bardzo dobrà zdolnoêcià oddzielania powietrza. Interwa y okresowych przeglàdów mogà zostaç przed u one. Grupa VDL wg DIN 51506, olej mo na tak e u ywaç jako olej hydrauliczny zgodnie z wymogami normy DIN

13 1 ÂRODKI SMARNE DLA PRZEMYS U Ârodki smarne dla przemys u Oleje do urzàdzeƒ ch odniczych RENISO TRITON SE/SEZ-GRUPA RENISO K-GRUPA RENISO MS-GRUPA RENISO S/SP-GRUPA RENISO SYNTH 68 Pe nosyntetyczne oleje do spr arek ch odniczych na bazie syntetycznych poliestrów z przeznaczeniem dla bezchlorowych czynników (R 134a, R 404a, R 507, R 407c, R 410a). Wysokorafinowane, na bazie naftenowej, oleje do spr arek ch odniczych dla czynników ch odniczych R22 oraz NH 3 (RENISO KM 32, KS 46, KC 68, KES 100). Pó syntetyczne oleje do spr arek ch odniczych. Mieszanka stabilnych termicznie, wysokoobcià ainych alkilobenzenów oraz wysokorafinowych, naftenowych olejów mineralnych (ISO-VG 32-68). Do czynników ch odniczych R22, oraz R 401A/B,R 402 A/B. Pe nosyntetyczne oleje do spr arek ch odniczych na bazie chemicznie i termicznie wysoko stabilnych alkilobenzenów (ISO-VG ). Dla czynników ch odniczych R22, S68 równie dla NH 3. Pe nosyntetyczne oleje do spr arek ch odniczych na bazie polialfaolefin (PAO) do stosowania z czynnikami ch odniczymi NH 3 (ISO-VG 68, ISO-VG 220). RENISO PAG 46/100 RENISO C-GRUPA RENISO PG 68/GL 68 RENISO WF-GRUPA Pe nosyntetyczne oleje do spr arek ch odniczych na bazie glikolu, do urzàdzeƒ klimatyzacyjnych pojazdów mechanicznych z R 134a jako czynnikiem ch odniczym (ISO-VG 46, ISO-VG 100). Specjalny, syntetyczny olej do spr arek ch odniczych do stosowania z naturalnym czynnikiem ch odniczym CO 2. Pe nosyntetyczny, rozpuszczalny w amoniaku olej do spr arek ch odniczych na bazie glikolu (PAG). Do zastosowania z czynnikiem ch odniczym NH 3. Wysokorafinowane oleje na bazie naftenowej przeznaczone do smarowania ch odziarek pracujàcych w zakresie niskich temperatur. Przeznaczone do wspó pracy z czynnikiem ch odniczym ISOBUTAN R600a. Spe nia wymogi normy DIN KC. 13

14 2 SMARY Smary do o ysk tocznych i Êlizgowych na bazie oleju mineralnego CA-GRUPA RENOCAL FN 745/94 CA-LZ CX-EP-GRUPA CXI 2 GP/B-GRUPA H HD 88 MO LZR 2 H LZR 000 FEP/FAP/EP-GRUPA FLM-GRUPA FG 150 DURAPLEX-GRUPA PU-FH 300 LX-PEP 2 LX N EP 2 LX R EP 2 Odporne na wod smary wapniowe z/lub bez dodatków adhezyjnych, w programie wyst pujà równie z dodatkiem grafitu. Smary wapniowe, odporne na wod, o dobrej ochronie przed korozjà. Zakres temp. pracy od -50 C do +100 C. Smary uniwersalne oraz do zamków dopuszczone przez VW zgodnie z TL 745, BMW oraz MAN. Smary uniwersalne na bazie specjalnych myde wapniowych o bardzo du ej przyczepnoêci do pod o a oraz du ej odpornoêci na wod, równie na wod morskà. Zakres temp. pracy od -30 C do +120 C. Wyst puje równie w opakowaniu areozolowym jako Renolit Unimax LZ. Kompleksowe smary wapniowe dla wysoko obcià onych o ysk, stosowane w przemyêle gumowym, oponiarskim, stalowym, kamieniarskim, odporne na s abe ugi i kwasy. Zakres temp. pracy od -30 C do +140 C. Smar kompleksowy wapniowy sulfonianowy, bardzo stabilny na przet aczanie, dobra ochrona antykorozyjna, odporny na wod morskà. Przeznaczony na du e obcià enia. Zakres temp. pracy od -20 C do +160 C. Smary na bazie litu do ogólnego u ycia w smarowaniu maszyn. Zakres temp. pracy od -20 C do +120 C. Standardowy, uniwersalny smar litowy z dodatkami EP. Zakres temp. pracy od -20 C do +120 C. Uniwersalny smar o yskowy, litowy z dodatkami typu EP oraz grafitem i MoS 2. WysokowartoÊciowy, d ugotrwa y smar z bardzo dobrà ochronà przeciw korozji. Zakres temp. pracy od -40 C do +140 C. Stosowany w centralnych uk adach smarowania firm WILLY VOGEL, BEKA-MAX. Smar pó p ynny dla urzàdzeƒ centralnego smarowania w pojazdach transportowych i maszynach budowlanych. Dopuszczenie: WILLY VOGEL, MAN, DEUTSCHE TECALEMIT, LINCOLN, MAN 283 Li-P 00/000 oraz MB Zakres temp. pracy od -40 C do +120 C. Mechanicznie, wysokoobcià alne smary litowe EP dost pne z ró nymi lepkoêciami oleju bazowego. Zakres temp. pracy od -20 C do +140 C. Mechanicznie, wysokoobcià alne smary litowe z dwusiarczkiem molibdenu (MoS 2 ). Zakres temp. pracy od -20 C do +120 C. Grafitowy smar dla mechanicznie wysokoobcià onych o ysk, gdy woda ma dodatkowy dost p do miejsc tràcych. Zakres temp. pracy od -30 C do +120 C. Wszechstronne smary na bazie kompleksowego myd a litowego do d ugotrwa ego smarowania, chroniàce przed korozjà, termicznie i mechanicznie wysokoobcià alne. Zakres temp. pracy od -30 C do +160/200 C. Smar wysokotemperaturowy na bazie zag szczacza polimocznikowego do smarowania o ysk wolnoobrotowych przy wysokich temperaturach, od -20 C do +180 C. Smar kompleksowy litowy na bazie oleju mineralnego. Przeznaczony do o ysk zainstalowanych w samochodach osobowych i ci arowych. Dopuszczenie: MERCEDES, VOLVO. Do o ysk tocznych i Êlizgowych przy wysokim obcià eniu i ekstremalnie wyd u onych czasach wymiany do 1 mln km przebiegu w pojazdach u ytkowych najnowszej generacji. Zakres temp. pracy od -30 C do +160 C. Do wysokoobcià onych i szybkoobrotowych o ysk tocznych i Êlizgowych w samochodach osobowych oraz zestawach ko owych pojazdów szynowych. Zakres temp. pracy od -30 C do +160 C. 14

15 2 SMARY Smary Smary do o ysk tocznych i Êlizgowych na bazie olejów syntetycznych JP 1619 S 2 GL-GRUPA AS HLT/RHF FOL 2 LX B EP 2 G-8-022/2 UNITEMP 2 LX-PG2 Mechanicznie wysokoobcià alny, niskotemperaturowy smar. Zakres temp. pracy od -50 C do +120 C. Specjalny smar do smarowania o ysk tocznych z wysokimi szybkoêciami obwodowymi i/lub niskimi temperaturami do -60 C. Specjalne smary, które doprowadzajà do minimalizacji zjawiska tarcia, obni ajà poziom ha asu. Zastosowanie: w o yskach, przek adniach, prowadnicach przesuwnych dachów. Zakres temp. pracy od -30 C do +140 C. Dopuszczenie: BMW oraz OPEL. Odporny na w glowodory, adhezyjny smar (nie zostaje zmywany przez olej mineralny, benzyn i niektóre chlorowane KW), smar uszczelniajàcy. Zakres temp. pracy od -20 C do +140 C. Odporne na starzenie, termicznie i mechanicznie obcià alne smary litowe na bazie polialfaolefin, o dobrej kompatybilnoêci z elastomerami. Zakres temp. pracy od -40/-50 C do +140 C. Specjalny smar do smarowania skojarzeƒ Êlizgowych z ma ymi szybkoêciami poêlizgu, np. u o yskowaƒ z tworzywa sztucznego w obszarze budowlanym; sprawdzone przez MPA. Zakres temp. pracy od -40 C do +140 C. Smar do szybkoobrotowych o ysk, np. o ysk wrzecion obrabiarek narz dziowych, o ysk ma ych silników. Posiada dopuszczenie Bosch VS Ft. Zakres temp. pracy od -40 C do +120 C. Specjalny smar do skojarzeƒ par: tworzywo sztuczne/tworzywo sztuczne i tworzywo sztuczne/stal. Pe nosyntetyczny, wysokotemperaturowy smar, szczególnie odporny na starzenie, stabilny na przet aczanie i odporny na wod, dalsze stosowanie w zakresie temperatur od -50 C do +180/220 C. Smar na bazie oleju poliglikolowego oraz zag szczacza litowego kompleksowego. Kompatybilny z uszczelnieniami (EPDM). Smar odporny na du e naciski, niskie temp. i Êrodki ch odzàce. Zakres temp. pracy od -40 C do +160 C. Dopuszczenie VW TL Smary przek adniowe na bazie oleju mineralnego SO-D/GF-GRUPA LZR 000 SF DURAPLEX EP 00 Zmydlone sodà, chroniàce przed Êcieraniem p ynne smary przek adniowe. Smar p ynny dla urzàdzeƒ centralnego smarowania w pojazdach transportowych i maszynach budowlanych. Dopuszczenie: WILLY VOGEL, MAN, DEUTSCHE TECALEMIT. P ynny smar przek adniowy dla urzàdzeƒ centralnego smarowania narz dzi i maszyn przemys owych. P ynny smar przek adniowy na bazie litu, wzgl dnie kompleksowego myd a litowego. Smary przek adniowe na bazie oleju syntetycznego ST-BHF 0/ GRUPA LST 0/ LST 00 Pe nosyntetyczny smar z organicznym zag szczaczem do smarowania elektronarz dzi. Konsystencja smaru 0/00. Posiada dopuszczenie Bosch VS Ft. Standardowe smary silikonowe przeznaczone do urzàdzeƒ gospodarstwa domowego, wentylatorów, przy Êrednich temperaturach pracy od -30 C do +180 C. Pó p ynny smar litowy na bazie oleju PG o konsystencji NLGI 0 lub 00. Kompatybilny z elastomerami (EPDM). Zakres temp. pracy od -30 C do +140 C. 15

16 2 SMARY Smary silikonowe SI 300-GRUPA SI 400-GRUPA SI 410 M-GRUPA SI 511-GRUPA SI 700-GRUPA SI HVS Smary silikonowe przeznaczone do u ycia w niskich temperaturach, zatwierdzone przez MPA German Material Testing Institute do u ycia w o yskach mostów oraz jako smary poêlizgowe w budownictwie. Zakres temperatur pracy od -70 C do +160 C (okresowo +200 C). Standardowe smary silikonowe dla urzàdzeƒ gospodarstwa domowego oraz wentylatorów pracujàcych w temperaturze otoczenia. Zakres temp. pracy od -30 C do +180 C. Smar do kurków piwnych, przeznaczony do u ywania w przemyêle spo ywczym, spe nia wymagania KTW, posiada dopuszczenie USDA-H2. Zakres temp. pracy od -50 C do +120 C. Smary silikonowe przeznaczone do u ycia w wysokich temperaturach dla wózków piecowych, stosowane przy przeróbce kamienia, jak równie w wentylatorach dzia ajàcych w wysokich temperaturach i suszarniach. Zakres temp. pracy od -30 C do +220 C (okresowo +280 C). Elektrycznie izolujàce smary elowe, stosowane jako Êrodki smarne, poêlizgowe, monta owe, antyadhezyjne do folii. Zakres temp. pracy od -40 C do +180 C (okresowo +200 C). Dla obszarów pró niowych do 10-8 hpa. SILICONE WRAS Wysoko hydrofobowy smar do zaworów, kurków, mieszade, itp. zatwierdzony przez KTW oraz WRAS. Zakres temp. pracy od -40 C do +200 C. Smary specjalne ST 8-081/2 DURAPLEX G CX-TOM 15 LX-OS 3 LT 1 IPR 2 LX- ERP 2 LX- OTP 2 CX-TP 1 CX-TC 1 G 2000 Wysokotemperaturowy smar do o ysk Êlizgowych i tocznych u ywany we wszystkich obszarach przemys u. Zalecenia Steinmuller a dla zaworów klapowych gazów spalinowych w elektrowniach. Zakres temp. pracy od -30 C do +260/280 C. Smar monta owy z bia ymi, sta ymi dodatkami smarnymi. Zakres temp. pracy od -30 C do +160/200 C. Specjalny kompleksowy smar wapniowy o szczególnych niskotemperaturowych w aêciwoêciach. Zakres temp. pracy od -40 C do +160 C o bardzo dobrej os onie antykorozyjnej. Bardzo przyczepny smar litowy kompleksowy na bazie oleju mineralnego, szczególnie przydatny przy ruchu oscylacyjnym, np. w maszynach pakujàcych oraz automatach pralniczych. Zakres temp. pracy od -30 C do +150 C. Bardzo przyczepny smar litowy kompleksowy na bazie oleju mineralnego, szczególnie przydatny przy ruchu oscylacyjnym, np.: w maszynach pakujàcych oraz automatach pralniczych. Zakres temp. pracy od -30 C do +150 C. Smar litowy na bazie polialfaolefin, do smarowania zaworów pneumatycznych, elementów hydrauliki. Smar litowy kompleksowy na bazie oleju PAG do smarowania przegubów, z àczy kulowych i kolumn kierowniczych. Smar litowy kompleksowy na bazie oleju PG, PTFE do smarowania maszyn pakujàcych, robotów oraz o ysk samochodów ci arowych. Smar wapniowy kompleksowy na bazie oleju PAO do smarowania amortyzatorów pralek, regulacji foteli samochodowych. Smar wapniowy kompleksowy na bazie oleju mineralnego. Pasta ochronna dla po àczeƒ gwintowych stosowanych w przemyêle górniczym. Smar elowy na bazie oleju PAO do smarowania elementów regulacji foteli samochodowych. 16

17 2 SMARY Smary Smary specjalne G-H0 G- PF 1 LX-PG 2 PLANTOGEL 2 N PLANTOGEL 2 S PLANTOGEL 000 S Smar elowy na bazie oleju PG do smarowania elementów regulacji foteli samochodowych, sprz gie jednokierunkowych oraz smarowania szlifu szk a laboratoryjnego. Smar bentonitowy na bazie oleju mineralnego do smarowania koƒcówek baterii akumulatorowych. Smar litowy kompleksowy na bazie oleju syntetycznego PG. Zakres temp. pracy od -40 C do +160 C. Kompatybilny z elastomerami (EPDM), posiada dopuszczenie VW TL Smary wapniowe, szybko biologicznie rozk adajàce si, na bazie oleju rzepakowego, klasa zagro enia wód WGK 0*, do smarowania ubytkowego, smary stosowane m. in. w oczyszczalniach Êcieków. Zakres temp. pracy od -25 C do +60/80 C. Biologicznie szybko rozk adajàce si smary EP, na bazie syntetycznych estrów, przeznaczone do smarowania o ysk tocznych i Êlizgowych, odporne na wod, z dodatkiem grafitu, dopuszczone przez MAN oraz Mannesmann-Demag do smarowania lin. Zakres temp. pracy od -30 C do +120 C. Specjalny biodegradowalny smar dla urzàdzeƒ centralnego smarowania w pojazdach transportowych, maszynach przemys owych i obrabiarkach. Posiada dopuszczenia: VOGEL, MAN, MB, LINCOLN. Zakres temp. pracy od -40 C do +120 C. 17

18 3 ÂRODKI DO OBRÓBKI METALI Ârodki ch odzàco smarujàce do obróbki skrawaniem, mieszalne z wodà, uniwersalnego zastosowania 68 CF 2 68 CF 3 R-2510 N MK 3 Biostabilna, pó syntetyczna emulsja uniwersalnego zastosowania, o niskiej zawartoêci oleju mineralnego i wysokiej zdolnoêci do ochrony antykorozyjnej. Biostabilna, pó syntetyczna emulsja nowej generacji. Nie zawiera biocydów. Uniwersalne zastosowanie w procesach obróbki skrawaniem i obróbki szlifierskiej. Stosowana do obróbki ró nego rodzaju stopów elaza, aluminium oraz innych metali kolorowych. Chlodziwo o znacznej ywotnoêci i wysokiej zdolnoêci do ochrony antykorozyjnej. Biostabilna, pó syntetyczna emulsja ch odzàca do szlifowania i obróbki normalnej stali, eliwa i aluminium, zawierajàca bezchlorowe dodatki smarnoêciowe typu EP, o wysokiej stabilnoêci ph oraz biostabilnoêci i w asnoêciach myjàcych. Standardowa makroemulsja obróbcza o wysokiej zawartoêci oleju mineralnego, stosowana do obróbki stali, eliwa i metali nie elaznych oraz do walcowania. Specjalne emulsje do obróbki aluminium i stali wysokostopowych S761 B R-2030 MB PHH-AL 3015 GS 2 Pó syntetyczna emulsja obróbcza przeznaczona do obróbki stopów aeronautycznych, w tym stopów aluminium i tytanu, stali nierdzewnych, inconel. Posiada dopuszczenia koncernów lotniczych (BOEING, P&W, Rolls Royce). Doskona e w asnoêci smarne, kompatybilnoêç z ró nymi metalami. Pó syntetyczna emulsja do szlifowania oraz uniwersalnej obróbki stopów aluminium i elaza, o bardzo dobrych w asnoêciach smarujàcych i myjàcych. Pó syntetyczna emulsja do trudnych obróbek, o znacznej zawartoêci dodatków smarnoêciowych typu EP, stosowana do szerokiej obróbki stopów aluminium, stali specjalnych i stopów tytanu i niklu. Nie zawiera boru oraz biocydów. Pó syntetyczna emulsja obróbcza o znacznej zawartoêci dodatków smarnoêciowych typu EP, stosowana do szerokiej obróbki stopów aluminium, stali i eliwa. Szczególnie zalecana dla mi kkich wód. Specjalne emulsje do obróbki miedzi i mosiàdzu 2520 WysokojakoÊciowa emulsja pó syntetyczna o niskiej zawartoêci oleju mineralnego, lecz wysokiej smarnoêci (dodatki EP). Stosowana do szlifowania i ogólnej obróbki miedzi, mosiàdzu, aluminium, stali i eliwa. Specjalne emulsje obróbcze do obróbki eliwa GRINDSTAR HCM-W Pó syntetyczna emulsja do szlifowania i obróbki normalnej eliwa i stali, a w szczególnoêci nadaje si do trudnych operacji szlifierskich. Brak sk onnoêci do pienienia, wyjàtkowa zdolnoêç do szybkiej separacji Êcieru szlifierskiego. Pó syntetyczna emulsja ch odzàca zawierajàca olej mineralny, stosowana do obróbki ró nych typów eliwa i innych stopów odlewniczych oraz stali i aluminium. Specjalnie przydatna do mi kkich wód, posiada w asnoêci przeciwpienne. 18

19 3 ÂRODKI DO OBRÓBKI METALI Ârodki do obróbki metali Specjalne emulsje obróbcze niezawierajàce boru AERO 150 BF ALUSTAR BF SCIP BF TN 2525 HP - BFH AF 4420-BF MK 6 Pó syntetyczna emulsja obróbcza przeznaczona do obróbki wszystkich stopów aluminium i innych stopów aeronautycznych. Posiada dopuszczenia koncernów lotniczych (BOEING). Doskona e w asnoêci smarne, kompatybilnoêç z ró nymi metalami. Pó syntetyczna emulsja obróbcza o neutralnym odczynie ph stosowana do obróbki wszystkich stopów aluminium. Szczególnie zalecana dla mi kkich wód. Pó syntetyczna emulsja nowej generacji, nie zawierajàca boru, wyjàtkowo przyjazna dla skóry cz owieka. Pracuje przy neutralnym ph. Stosowana do uniwersalnej obróbki stali, stopów aluminium i metali kolorowych. Pó syntetyczna emulsja ch odzàca o niskiej zawartoêci oleju mineralnego i nie zawierajàca boru, stosowana do obróbki normalnej i trudnej oraz do szlifowania stali, stopów Ti, Ni oraz Al. Emulsja do wysokich ciênieƒ (>100 ba), o doskona ej smarnoêci i wysokiej stabilnoêci ph oraz biostabilnoêci. Pó syntetyczna emulsja do obróbki twardych stopów aluminium oraz stali, o wysokiej zawartoêci oleju mineralnego, udziale dodatków smarnych typu EP oraz niskiej rezerwie alkalicznej, nie zawiera boru. Emulsja o wysokiej zawartoêci oleju mineralnego i znacznej biostabilnoêci, do skrawania stopów elaznych i metali kolorowych. Pe nosyntetczne ciecze szlifierskie i obróbcze S 69 CF S CO 5 CGF-ND SNA S-HL Pe nosyntetyczna ciecz obróbcza o wysokiej zawartoêci dodatków smarnoêciowych i przeciwzu yciowych (EP i AW) stosowana do szlifowania stali i twardych metali. Nadaje si równie do szlifowania spieków metali oraz ci cia kryszta ów i szk a. Pe nosyntetyczna ciecz obróbcza o wysokiej smarnoêci i w asnoêciach przeciwzu yciowych stosowana do szlifowania twardych metali, w glików. Zapobiega rozpuszczaniu si kobaltu w ch odziwie. Pe nosyntetyczna ciecz obróbcza do szybkoobrotowego, dok adnego szlifowania stali chromoniklowych i innych stopów elaza. Brak sk onnoêci do pienienia i emisji mg y. Doskona a ochrona antykorozyjna i zdolnoêç do separowania Êcieru. Pe nosyntetyczna ciecz obróbcza do szybkoobrotowego szlifowania stali wysokostopowych i stopów specjalnych, np. Inconeli. Brak sk onnoêci do pienienia i emisji mg y. Pe nosyntetyczna ciecz obróbcza o wysokiej smarnoêci i w asnoêciach przeciwzu yciowych, stosowana do szlifowania oraz normalnej i trudnej obróbki skrawaniem. Odpowiednia do mi kkich wód. Brak sk onnoêci do pienienia si. Ârodki pomocnicze do piel gnacji i konserwacji emulsji obróbczych AKTIV-GRUPA SMC ANTISEPT GRUPA ANTIFOAM GRUPA RENCLEAN HAND PROTECT HAND CARE Koncentraty regulujàce do mieszalnych z wodà Êrodków ch odzàcych. Zawierajà emulgatory, Êrodki alkalizujàce, inhibitory korozji, itp. Ârodek myjàco-dezynfekujàcy dzia ajàcy systemowo, optymalnie dobrany do mieszalnych z wodà emulsji ch odzàcych serii. Ârodki piel gnujàce i wzmacniajàce odpornoêç biologicznà wodorozcieƒczalnych emulsji ch odzàcych, optymalne dla serii. Ârodki przeciwpienne, dopasowane synergicznie do wodnomieszalnych emulsji ch odzàcych serii. Grupa Êrodków higienicznych do ochrony i piel gnacji skóry cz owieka, stosowanych przy pracy z ch odziwami obróbczymi. 19

20 3 ÂRODKI DO OBRÓBKI METALI Ârodki ch odzàco smarujàce do obróbki skrawaniem niemieszalne z wodà, bezchlorowe ECOCUT 3000, 200, HFN/LE-GRUPA ECOCUT 300-GRUPA ECOCUT 500-GRUPA ECOCUT 600-GRUPA ECOCUT 628 LE ECOCUT 700-GRUPA ECOCUT 800/8000-GRUPA ECOCUT HSG-GRUPA ECOCUT HFN-UNI ECOCUT HS-GRUPA ECOCUT HON/HFN-GRUPA ECOCUT HFN 16 LE ECOCUT FE/1520 Oleje ogólnego zastosowania do obróbki metali kolorowych, eliwa i stali. Dost pne w ró nych klasach lepkoêci. Oleje do obróbki wysokostopowych stali, które alternatywnie mogà byç u ywane do obróbki metali kolorowych. Oleje z wysokà aktywacjà EP do gwintowania, przystosowane do wszystkich materia ów. Oleje u ywane do wszystkich typowych procesów g bokiego wiercenia, jak: wiercenie wiert em lufowym, metodà e ektorowà i metodà BTA. Olej uniwersalnego zastosowania do wszystkich procesów obróbki kó z batych, do d utowania, wiórkowania, frezowania obwiedniowego i szlifowania. Oleje do g bokich wierceƒ, szczególnie nadajà si do obróbki trudnoskrawalnych stali Cr-Ni. Oleje do przeciàgania. Specjalne oleje dla obróbki nierdzewnych stali, w szczególnoêci nadajà si do pionowego i poziomego przeciàgania uz bieƒ i rowków klinowych. Specjalne oleje szlifierskie do rowków, wg bnego szlifowania kó z batych i narz dzi. Specjalne oleje do szlifowania kó z batych oraz szlifowania g bokiego. Stosowane równie do obróbki skrawaniem o zdefiniowanej geometrii ostrza. Pe nosyntetyczny olej na bazie PAO do obróbki za pomocà narz dzi ze stali szybkotnàcych oraz p ytek z w glików spiekanych. Oleje do honowania i obróbki wykaƒczajàcej stopów stali, eliwa i aluminium. Nadajà si tak e do honowania otworów. Specjalny olej do obróbki skrawaniem magnezu i jego stopów. Olej do obróbki elektroerozyjnej zgrubnej oraz wykaƒczajàcej. Oleje bezzapachowe oraz wolne od zwiàzków aromatycznych. Biodegradowalne oleje obróbcze UNIFLUID 10, 32 PLANTOCUT SR-GRUPA Biodegradowalny olej obróbczy na bazie estrowej. Wielofunkcyjne zastosowanie w obrabiarkach narz dziowych jako olej obróbczy i hydrauliczny. Przeznaczony do obróbki wszystkich materia ów. Nie stanowi zagro enia dla wód. Szybko biodegradowalne oleje ch odzàco-smarujàce na bazie estrów. Uniwersalnie stosowane dla wszystkich materia ów. Oleje do skàpego smarowania PLANTO MIKRO-GRUPA ECOCUT MIKRO PLUS-GRUPA Zastosowanie w systemie skàpego smarowania procesu obróbczego, wysoki udzia dodatków EP, przeznaczone do obróbki wszystkich materia ów. Syntetyczne estry na bazie naturalnych olejów bazowych. Zastosowanie w systemie skàpego smarowania procesu obróbczego, wysoki udzia dodatków EP, przeznaczone do obróbki wszystkich materia ów. Produkt na bazie modyfikowanych alkoholi t uszczowych. 20

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji

www.fuchs-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji www.-oil.pl Ârodki smarne dla motoryzacji ÂRODKI SMARNE TECHNOLOGIA LUDZIE Najwi kszy na Êwiecie niezale ny producent Êrodków smarnych Kompletna gama Êrodków smarnych dla motoryzacji i przemys u Ârodki,

Bardziej szczegółowo

Ârodki smarne dla rolnictwa. Edycja 2012

Ârodki smarne dla rolnictwa. Edycja 2012 Ârodki smarne dla rolnictwa Oleje i smary dla rolnictwa Od wielu lat firma Fuchs dostarcza Êrodki smarne producentom silników, przek adni i hydrauliki - jako doêwiadczony, niezale ny producent Êrodków

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Oleje i smary Shell 2012

Oleje i smary Shell 2012 Oleje i smary Shell 2012 Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7a 02-366 Warszawa, tel: (22) 570 00 00, fax: (22) 570 00 01 Doradztwo techniczne: tel: (22) 570 03 51, (22) 570 03 16

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

MIDLAND znaczy Szwajcaria

MIDLAND znaczy Szwajcaria MIDLAND znaczy Szwajcaria W centrum Europy, wêród wyso kich gór, wy rós kraj sta no - wiàcy swoisty ewenement. Kraj zasobny, spokojny, s ynàcy z uczciwoêci Szwajcaria. Produ kowane tu wy ro by sà naj -

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

your global specialist Informacje szczegółowe

your global specialist Informacje szczegółowe your global specialist Informacje szczegółowe Odpowiedni smar dla każdego komponentu. Wybór specjalnych smarów do łożysk, prowadnic liniowych, przekładni, łańcuchów, śrub i sprężarek oraz pneumatyki Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Środki chłodząco-smarujące rhenus. Maksymalna wydajność przy niskim zużyciu

Środki chłodząco-smarujące rhenus. Maksymalna wydajność przy niskim zużyciu Środki chłodząco-smarujące rhenus Maksymalna wydajność przy niskim zużyciu Materiały chłodząco-smarujące rhenus Ogólne informacje 6 Wstęp 8 Mieszające się z wodą środki chłodząco-smarujące 10 Przykłady:

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

PRACE ZIEMNE & TRANSPORT 2-3

PRACE ZIEMNE & TRANSPORT 2-3 E X P E R T S I N L U B R I C A N T S PRACE ZIEMNE 2-3 PRACE ZIEMNE Od ponad 40 lat świat kręci się z Ruch jest dla nas wszystkim. Od 1971r. produkujemy i sprzedajemy najwyższej jakości smary i układy

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE PRODUCENTÓW (OEM)

SPECYFIKACJE PRODUCENTÓW (OEM) KLASA LEPKOŚCI Klasa lepkości będąca miarą zdolności płynięcia oleju jest jednym z najważniejszych czynników podczas dobierania oleju silnikowego. Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji (ang. Society of

Bardziej szczegółowo