Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS ISO/IEC Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji"

Transkrypt

1 Dlaczego bezpieczeƒstwo informacji Ka dego roku setki polskich firm ponoszà straty spowodowane utratà informacji lub ciàg oêcià dzia ania systemów informatycznych. Coraz wi ksze zagro enie stanowià nie tylko wirusy, ale równie nielojalni lub, co gorsza, nieêwiadomi pracownicy. Poniewa informacje stajà si jednym z wa niejszych zasobów organizacji, ich utrata mo e wiàzaç si z realnymi stratami finansowymi, utratà zaufania klientów, a w najgorszym przypadku nawet upad oêcià firmy. W rezultacie ka dego roku wydaje si coraz wi cej na ró ne zabezpieczenia poczàwszy od systemów fizycznego nadzoru i kontroli, na ró nych mechanizmach bezpieczeƒstwa IT koƒczàc. W wi kszoêci przypadków wydatki zwiàzane z bezpieczeƒstwem nie sà traktowane jako inwestycje, ale jako niezb dny koszt dzia ania. Wiedza o istniejàcych zagro eniach i stosowanych zabezpieczeniach ogranicza si do pracowników kilku komórek organizacyjnych zazwyczaj departamentu IT oraz pionu ochrony informacji niejawnych. W takiej sytuacji organizacja nie zarzàdza bezpieczeƒstwem, a tylko wdra a kolejne zabezpieczenia, które lepiej lub gorzej chronià je przed zagro eniami dla informacji. Sytuacja ta przypomina prób leczenia, bez zdiagnozowania przyczyn choroby. W rezultacie wdro enie nowych mechanizmów cz sto nie przynosi spodziewanych skutków i przek ada si na zniech cenie do dalszych dzia aƒ zwiàzanych z bezpieczeƒstwem informacji wed ug badaƒ IDC przeprowadzonych w 2003, na pytanie Dlaczego Paƒstwa organizacja nie wdra a systemów bezpieczeƒstwa, 35% ankietowanych odpowiedzia o, e dotychczasowe inwestycje nie spe ni y oczekiwaƒ. Rozwiàzaniem tego problemu mo e byç wdro enie systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji (ISMS) opartym na indywidualnej analizie ryzyka zbiorze polityk, procedur i instrukcji, dzi ki którym bezpieczeƒstwo informacji staje si integralnà cz Êcià mechanizmów zarzàdzania organizacjà. Wdro enie ISMS gwarantuje, e bezpieczeƒstwo w organizacji koncentruje si na okresowej analizie ryzyka i z rezultatów analizy wynika uzasadnienie dla wdro enia poszczególnych zabezpieczeƒ. Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem informacji BS ISO/IEC 17799

2 Organizacja niedbajàca o bezpieczeƒstwo w systemowy sposób - Brak koordynacji polityki bezpieczeƒstwa pomi dzy ró nymi jednostkami organizacyjnymi (departament IT, ochrona fizyczna, Pion Ochrony Informacji Niejawnych). - Koncentracja na zabezpieczeniach. -Wydatki na bezpieczeƒstwo traktowane jako koszt dzia ania. Organizacja z wdro onym systemem zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji +Standaryzacja bezpieczeƒstwa informacji w ca ej organizacji stworzenie odpowiednich struktur nadzorczych. +Koncentracja na analizie ryzyka. +Wydatki na bezpieczeƒstwo traktowane jako inwestycja (mo liwoêç wyznaczania wskaêników zwrotu z inwestycji). +Przewaga marketingowa na rynku. +Mo liwoêç niezale nej certyfikacji systemu. Norma ISO/IEC Przy budowie systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji mo liwe jest wykorzystanie ró nych metodyk i dokumentów êród owych poczàwszy od standardów korporacyjnych, poprzez normy krajowe na normach mi dzynarodowych koƒczàc. W wi kszoêci przypadków najbardziej atrakcyjnà mo liwoêcià jest wdro enie systemu zgodnego ze standardem mi dzynarodowym. Dzi ki takiemu wyborowi organizacja uzyskuje pewnoêç, e tworzàc system korzysta ze sprawdzonych i wiarygodnych wskazówek. Przyk adem takiego standardu jest norma ISO/IEC Standard omawia wytyczne do budowy ISMS (tzw. najlepsze praktyki ). Standard definiuje poszczególne elementy kontroli i sterowania bezpieczeƒstwem informacji, podporzàdkowanych 10 grupom wymagaƒ. W rezultacie mo liwe jest zidentyfikowanie najw aêciwszych zabezpieczeƒ w kontekêcie specyfiki dzia alnoêci gospodarczej oraz otoczenia rynkowego. Odpowiadajàc na poni sze pytania sprawdzicie Paƒstwo czy wasza firma bezpiecznie zarzàdza najcenniejszymi aktywami informacjami. ISO/IEC KOMPLEKSOWE PODEJÂCIE DO BEZPIECZE STWA Polityka bezpieczeƒstwa. Czy pracownicy wiedzà, e ochrona informacji firmy jest wa na tak e z ich punktu widzenia? Jakie sà cele wymagania zwiàzane z wdro eniem ISMS? Organizacja bezpieczeƒstwa. W jaki sposób ró ne elementy bezpieczeƒstwa sà koordynowane w ca ej organizacji. Czy administratorzy IT dostosowujà poziom zabezpieczeƒ logicznych do istniejàcych zabezpieczeƒ fizycznych? Dost p firm trzecich. Jakie firmy zewn trzne majà dost p do informacji organizacji (firma sprzàtajàca, serwis kserokopiarek, dostawcy us ug i sprz tu). W jaki sposób dost p ten jest kontrolowany? Czy przy zawieraniu umowy bierze si pod uwag wymagania zwiàzane z bezpieczeƒstwem informacji? Klasyfikacja i kontrola zasobów. Które grupy informacji sà wa ne dla dzia ania firmy? W jaki sposób informacje te sà zabezpieczane czy ich ochrona nie ogranicza si tylko do wersji elektronicznej? Czy organizacja posiada wiedz, na jakich urzàdzeniach przetwarzane sà krytyczne dane? Czy ochrona obejmuje nie tylko zapewnienie poufnoêci, ale równie integralnoêci i dost pnoêci. Bezpieczeƒstwo osobowe. Czy wszyscy nowo zatrudniani pracownicy (tak e praktykanci) podpisujà oêwiadczenia o zachowaniu poufnoêci? Czy po kilku latach pracownicy pami tajà, do czego zobowiàzali si podpisujàc te oêwiadczenia. W jaki sposób dba si o zachowanie wysokiej ÊwiadomoÊci pracowników w zakresie bezpieczeƒstwa informacji? Bezpieczeƒstwo fizyczne. Czy stosowane zabezpieczenia sà adekwatne do istniejàcych zagro eƒ? Czy sà zgodne z opracowanà klasyfikacjà informacji i analizà ryzyka? Zarzàdzanie systemami i sieciami. Czy zidentyfikowano systemy krytyczne? Czy zdefiniowano odpowiednie instrukcje zarzàdzania kopiami zapasowymi (tworzenie, odtwarzanie, testowanie, przechowywanie, dost p itp.)? W jaki sposób zapewnia si skutecznoêç systemu antywirusowego? Kontrola dost pu do systemów. W jaki sposób nadaje si i odbiera uprawnienia w systemach IT? Czy istniejà zapisy, pozwalajàce zweryfikowaç prawid owoêç nadanych uprawnieƒ? Rozwój i utrzymanie systemu. Czy wymagania zwiàzane z bezpieczeƒstwem sà standardowym elementem nowo wdra anych rozwiàzaƒ? W jaki sposób testuje si oprogramowanie? Jakie zasady regulujà wdra anie poprawek i aktualizacji do systemów informatycznych? Zarzàdzanie ciàg oêcià biznesu. Czy zidentyfikowano informacj i systemy informacyjne wa ne ze wzgl du na Êwiadczenie us ug lub realizacje produkcji? Czy zidentyfikowano najbardziej prawdopodobne zagro enia dla takich informacji i systemów i zdefiniowano plany awaryjne? Czy stworzone plany awaryjne sà okresowo testowane pod kàtem skutecznoêci? ZgodnoÊç z wymaganiami prawnymi. Czy organizacja nadzoruje wymagania prawne zwiàzane z bezpieczeƒstwem informacji np. czy administratorzy wiedzà, jakie wymagania powinien spe niaç system przetwarzajàcy dane osobowe?

3 Integracja systemów zarzàdzania Jednym z fundamentów ISMS jest opracowanie systemu zarzàdzania, w którym bezpieczeƒstwo informacji jest traktowane jako jedna z form zarzàdzania organizacjà. Dlatego interesujàcà mo liwoêcià jest integracja ISMS z innymi systemami zarzàdzania, (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001). W rezultacie w organizacji powstaje spójny zbiór polityk, procedur i instrukcji, który wype nia wymagania kilku norm jednoczeênie. Dzi ki temu mo liwe jest nie tylko wdro enie bardziej skutecznego systemu zarzàdzania, ale tak e minimalizacja kosztów zwiàzanych z jego funkcjonowaniem (np. poprzez przeprowadzenie audytów zintegrowanych). Poniewa normy Mi dzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) sà budowane w analogiczny sposób, cz Êç z wymagaƒ zawartych w ró nych normach jest taka sama (np. nadzór nad zapisami). W rezultacie, w przypadku, gdy w organizacji wdro ono ju system zarzàdzania, jego rozbudowanie o nowe elementy (np. zwiàzane z bezpieczeƒstwem informacji) wià e si z mniejszymi nak adami pracy. Obecnie wiele organizacji, które wczeêniej wdro y o system zarzàdzania jakoêcià (ISO 9001) prowadzi prace rozszerzajàce jego zakres o wymagania norm ISO/IEC / BS Przyk adem organizacji, w których proces taki zosta pomyêlnie zakoƒczony jest Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d, regulator rynku papierów wartoêciowych w Polsce, a tak e Lumena spó ka z o. o., jeden z wiodàcych integratorów IT na naszym rynku. BS 7799 WYMAGANIA: Polityka bezpieczeƒstwa Organizacja bezpieczeƒstwa Klasyfikacja i kontrola aktywów Bezpieczeƒstwo osobowe Bezpieczeƒstwo fizyczne i Êrodowiskowe Zarzàdzanie systemami i sieciami Kontrola dost pu do systemu Rozwój i utrzymanie systemu Zarzàdzanie ciàg oêcià dzia ania ZgodnoÊç z wymaganiami prawa i w asnymi standardami ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZÑDZANIA: OdpowiedzialnoÊç kierownictwa Zarzàdzanie zasobami ludzkimi Nadzorowanie infrastruktury Nadzorowanie dokumentacji Nadzorowanie firm wspó pracujàcych Nadzorowanie i doskonalenie systemu WYMAGANIA: System zarzàdzania jakoêcià OdpowiedzialnoÊç kierownictwa Zarzàdzanie zasobami Realizacja zadania Pomiary, analiza i doskonalenie ISO 9001

4 Certyfikacja ISMS Wdro enie systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji mo e byç zakoƒczone certyfikacjà systemu. Jest ona przeprowadzana przez niezale nà jednostk certyfikacyjnà i polega na weryfikacji, czy sposób zarzàdzania ochronà danych w organizacji odpowiada wymaganiom sprecyzowanym w normie BS BS jest standardem zawierajàcym wymagania dotyczàce ISMS okreêlajàce, które wytyczne ISO/IEC muszà byç zrealizowane. Certyfikacja jest przeprowadzana przez zespó audytorów i koƒczy si wystawieniem rekomendacji do przyznania certyfikatu. Dodatkowo co roku przeprowadzane sà tzw. audyty nadzoru, których celem jest potwierdzenie ciàg ego doskonalenia systemu. Z regu y certyfikat jest wydawany na 3 lata i po tym okresie organizacja, która chce przed u yç wa noêç certyfikatu musi poddaç si audytowi recertyfikujàcemu (na takich samych zasad jak pierwszy audyt certyfikacyjny) Cz sto firmy uwa ajà stosowane zabezpieczenia za wystarczajàce i nie poddajà ich adnej niezale nej ocenie. Certyfikacja ISMS pozwala nie tylko potwierdziç, e system zosta wdro ony poprawnie, ale e spe nia on wymagania mi dzynarodowego standardu a dzi ki temu, e podobne wymagania spe niajà setki organizacji na ca ym Êwiecie. Jest to jedna z niewielu mo liwoêci wykazania poprawnoêci i efektywnoêci mechanizmów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem informacji. Dzi ki certyfikacji firmy mogà uzyskaç niezale ne potwierdzenie wysokiego poziomu ochrony danych, które mogà póêniej wykorzystywaç do udowodnienia wype nienia wymagaƒ stawianych przez strony trzecie. Dobrym przyk adem takiej sytuacji jest Êwiadczenie us ug przetwarzania na zewnàtrz (outsourcing) dla firm sektora finansowego. ISO/IEC bezpieczeƒstwo dla ka dego Norma ISO/IEC jest uznanym mi dzynarodowym standardem tworzenia systemów zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji. Oznacza to, e organizacje na ca ym Êwiecie wdra ajà systemy ISMS korzystajàc z tego samego dokumentu odniesienia. W rezultacie systemy te mogà byç do siebie porównywane i w ten sposób doskonalone. Niezale nie od wielkoêci czy po o enia geograficznego, przedsi biorcy na ca ym Êwiecie napotykajà na podobne problemy i wàtpliwoêci w zakresie wdro enia systemu. System zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji mo e byç wdro ony w organizacji dowolnej wielkoêci (od kilku osób do kilkudziesi ciu tysi cy pracowników), niezale nie od bran y w jakiej dzia a. Jest to mo liwe, poniewa podstawà standardu nie jest wdro enie konkretnej listy zabezpieczeƒ, ale odpowiednie zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. System zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji jest powszechnie wdra any przez banki (np. Federal Reserve Bank of New York), urz dy i instytucje publiczne (np. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d), firmy sektora energetycznego (elektrownie i zak ady energetyczne na ca ym Êwiecie), czy te firmy sektora wytwórczego.

5 1. DZIA ANIA WST PNE Etap obejmuje dzia ania przygotowawcze - podzia odpowiedzialnoêci, dobór firmy doradczej, zakupienie normy czy narz dzi informatycznych wspierajàcych wdro enie. 3. WST PNE SZKOLENIA Podnoszenie ÊwiadomoÊci pracowników ma kluczowe znaczenie dla sukcesu wdro enia systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji. Dlatego niezwykle wa ne jest, aby ju od wczesnych etapów prac szkoliç pracowników w tym zakresie. Wst pne szkolenia majà na celu poinformowanie o najwa niejszych wnioskach z audytu a tak e dzia aniach, jakie zostanà podj te aby usunàç zidentyfikowane problemy. Jest to tak e dobry moment, aby przekazaç pracownikom podstawowà wiedz z zakresu normy ISO/IEC PLAN MINIMALIZACJI RYZYKA Analiza ryzyka jest punktem wyjêcia do wyznaczenia poziomów akceptowalnych ryzyka oraz dzia aƒ, jakie zostanà podj te, aby poziomy te osiàgnàç. Baz dzia aƒ doskonalàcych mo e stanowiç norma ISO/IEC lub inne wytyczne i standardy bran owe (np. Rekomendacja D GINB). Wynikiem etapu powinien byç plan minimalizacji ryzyka - opracowany zgodnie z wymaganiami normy dokument, zawierajàcy harmonogram dzia aƒ zmierzajàcych do podniesienia poziomu bezpieczeƒstwa przetwarzanych informacji. DROGA KU BEZPIECZE STWU DROGA KU BEZPIECZE STWU DROGA KU BEZPIECZE STWU 6. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI Kolejnym etapem realizacji wdro enia jest opracowanie i opublikowanie polityk i procedur systemu bezpieczeƒstwa. Tworzone dokumenty powinny wype niaç wymagania normy, a tak e odpowiadaç oczekiwaniom organizacji w zakresie bezpieczeƒstwa. Zarówno etap opracowania dokumentacji, jak i jej póêniejszej dystrybucji mo e byç wspierany narz dziami informatycznymi. Wsparcie informatyczne jest metodà zmniejszenia nak adów czasowych nie tylko podczas wdro enia, ale tak e w póêniejszej fazie utrzymania systemu. DROGA KU BEZPIECZE STWU DZIA AJ PLANUJ SPRAWDè 8. AUDYTY WEWN TRZNE Jednym z ostatnich etapów realizacji projektu wdro enia systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji sà audyty wewn trzne. Audyty majà na celu weryfikacj odpowiedniego wdro enia systemu i potwierdzenia dobrego przygotowania do zewn trznej certyfikacji. Jest to tak e dobra okazja do praktycznego przeszkolenia audytorów wewn trznych, a tak e zapoznania pracowni-ków ze specyfikà audytów. 9. CERTYFIKACJA Szczegó owe informacje odnaleêç mo na w punkcie Certyfikacja ISMS. 2. AUDYT BEZPIECZE STWA Audyt ma na celu ustalenie wyjêciowego poziomu bezpieczeƒstwa w organizacji, dzi ki czemu mo liwe jest zorientowanie si w zakresie niezb dnych prac. Audyt powinien uwzgl dniaç wszystkie elementy bezpieczeƒstwa (organizacyjne, fizyczne, osobowe, informatyczne, prawne) i obejmowaç swoim zakresem wszystkie komórki organizacyjne. Etap powinien uwzgl dniaç tak e analiz istniejàcej dokumentacji systemu zarzàdzania. 4. ANALIZA RYZYKA Podstawà systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji jest minimalizacja ryzyka utraty kluczowych danych dla organizacji. Aby mo na by o skutecznie przeprowadziç analiz ryzyka, niezb dne jest jasne zdefiniowanie przedmiotu ochrony. W tym celu, zgodnie z wymaganiami normy, nale y opracowaç klasyfikacj informacji, która okreêla wag przetwarzanych informacji. WYKONAJ Analiza ryzyka jest kluczowym elementem systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji i podstawà dalszego rozwoju systemu. Jest to tak e element, który cz sto sprawia najwi ksze problemy przy wdro eniu ISMS osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie analizy majà trudnoêci z wiarygodnym identyfikowaniem zagro eƒ, czy ocenà prawdopodobieƒstwa ich spe nienia. Organizacja powinna skorzystaç z metodyki (w asnej, firmy doradczej, opisanej w literaturze), która pozwala zminimalizowaç powy sze problemy, jednoczeênie dostarczajàc wiarygodnych wyników. Równolegle analizy ryzyka zrealizowane powinny zostaç prace zwiàzane z opracowaniem strategii ciàg oêci dzia ania. Strategia jest dokumentem okreêlajàcym ryzyka zwiàzane ze sta oêcià Êwiadczenia us ug przez organizacj. Podczas opracowania strategii nast puje identyfikacja elementów infrastruktury koniecznej do funkcjonowania firmy, pod kàtem jej wp ywu na bezpieczeƒstwo informacji, rozumianego jako integralnoêç, poufnoêç i dost pnoêç danych. 7. SZKOLENIA Z DOKUMENTACJI Nawet najlepsze procedury nie przyczynià si do zwi kszenia bezpieczeƒstwa, je eli nie b dà one stosowane przez pracowników. Dlatego wa ne jest, aby etap opracowania dokumentacji zosta zakoƒczony serià szkoleƒ dla pracowników, na których przedstawione zostajà szczegó owo opracowane dokumenty, a tak e ich wp yw na codziennà prac w firmie.

6 Zaufaj profesjonalistom Wdro enie systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem informacji mo e byç przeprowadzone na wiele sposobów. Jednym z nich jest skorzystanie z us ug zewn trznego doradcy. Na polskim rynku dzia a wiele firm, pomagajàcych w budowie systemów zarzàdzania w organizacji. Jednak w chwili obecnej tylko Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. ma praktyczne doêwiadczenie w zakresie normy BS wszystkie certyfikaty ISMS w Polsce zosta y przyznane firmom, którym doradzaliêmy. Ponadto DGA S.A. jako pierwsza firma w Polsce uzyska a akredytowany certyfikat zgodnoêci z normà BS Na potrzeby wdro eƒ systemów BS 7799 konsultanci DGA opracowali w asnà metodyk przeprowadzania audytu bezpieczeƒstwa oraz analizy ryzyka a wi c dwóch etapów wdro enia, które zazwyczaj sprawiajà najwi cej problemów. Podstawà zastosowanego podejêcia jest lista kontrolna, pozwalajàca na weryfikacj ponad 1000 aspektów bezpieczeƒstwa na wszystkich obszarach dzia alnoêci organizacji (tzw punktów bezpieczeƒstwa ). Lista kontrolna zosta a zbudowana w oparciu o wymagania i wytyczne norm BS , ISO/IEC oraz ISO/IEC Zaletà takiego rozwiàzania jest, obok bardzo szczegó owej weryfikacji stopnia spe nienia wytycznych norm, tak e mo liwoêç graficznej prezentacji wyników. Analiza ryzyka jest przeprowadzana automatycznie na podstawie wyników uzyskanych z audytu bezpieczeƒstwa, przez co likwiduje trudnoêci z zachowaniem powtarzalnoêci wyników, a tak e jest bardziej przejrzysta dla osób niezaanga owanych bezpoêrednio w jej przeprowadzenie. Wynikiem analizy jest macierz ryzyka, która okreêla bie àce poziomy ryzyka dla g ównych grup informacji w ró nych miejscach ich wyst powania. Konsultanci DGA mogà pomóc dostosowaç Paƒstwa organizacj do wymagaƒ BS na wiele ró nych sposobów poczàwszy od przeprowadzenia audytów bezpieczeƒstwa (poczàtkowa ocena zgodnoêci z normà), szkoleƒ dla pracowników, doradztwa przy przeprowadzaniu analizy ryzyka, na opracowaniu i wdro eniu ca ego systemu koƒczàc. Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. jest akredytowanym wykonawcà us ug w ramach programu Unii Europejskiej Phare 2002 Fundusz Wsparcia Dost p do Innowacyjnych Us ug Doradczych realizowanego przez Polskà Agencj Rozwoju Przedsi biorczoêci. W szczególnoêci DGA posiada akredytacj na us ugi doradcze w zakresie wdro- enia systemu bezpieczeƒstwa informacji obejmujàce: * analiz ryzyka informacji oraz systemów informatycznych bazujàce na identyfikacji grup krytycznych zasobów, ich wartoêci oraz oszacowania podatnoêci i zagro eƒ, * przygotowanie spójnych polityk bezpieczeƒstwa informacji i bezpieczeƒstwa systemów informatycznych, * wdro enie wymaganych zabezpieczeƒ oraz Êrodków przeciwdzia ajàcych, * przygotowanie, wdro enie i testowanie planów ciàg oêci funkcjonowania dzia alnoêci przedsi biorstwa oraz odtwarzania po katastrofie, * integracj systemu bezpieczeƒstwa informacji w struktur innych, obecnych w firmie systemów zarzàdzania, * doradztwo w zakresie bezpieczeƒstwa informacji oraz przygotowanie zwiàzanych z tym programów promocji zagadnieƒ. Wybierajàc DGA stawiacie Paƒstwo na bezpieczeƒstwo oraz doêwiadczenie.

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. Spis treêci segregator 1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treêci segregator 1.2. Spis treêci p yta CD 1.3. Wykaz piktogramów 2. ISO 9000 2.1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje.

współadministrator danych osobowych, pytania i indywidualne konsultacje. Szkolenie ABI, ADO - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Danych Osobowych kurs oraz warsztaty wraz z umiejętnością przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji. Moduł I 8 godz.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz dla części 2 zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Wymagania w zakresie usług realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia 3 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

I. Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych

I. Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych SPIS TREŚCI Wstęp I. Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych WPROWADZENIE 2. Pojęcie ryzyka i jego rodzaje 3. Zarządzanie ryzykiem 4. Jak zarządzać ryzykiem? 5. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

Znak CE - Przewodnik

Znak CE - Przewodnik Znak CE - Przewodnik Niniejsza publikacja zawiera najistotniejsze informacje zwiàzane ze znakiem CE w odniesieniu do Êrodków ochrony indywidualnej, obejmujàce: Znaczenie znaku CE Wykonanie Êrodków ochrony

Bardziej szczegółowo

S ystem M onitorowania i E waluacji RIS

S ystem M onitorowania i E waluacji RIS S ystem M onitorowania i E waluacji RIS Prezentacja koncepcji 26 listopada 2013 r. Usługi doradczo-eksperckie w zakresie wdrożenia systemu informatycznego i infrastruktury technicznej do monitorowania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. 1770 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzàcych agencje zatrudnienia oraz informacji sk adanych przez agencje zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR:

Doradca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie co najmniej trzech usług doradczych z obszarów CSR: ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług doradczych, składających się na Wdrożenie strategii CSR w firmie Jastrzębski S.A. z siedzibą w Siedlcach. Firma pozyskała

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Magdalena Weremczuk Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozliczanie, obsługa finansowo-księgowa projektu

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozliczanie, obsługa finansowo-księgowa projektu Łomianki: Rozliczanie, obsługa finansowo-księgowa Internet projektu szansą rozwoju Gminy Łomianki współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne-

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 198 13932 Poz. 2041 2041 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoêci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo