Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1."

Transkrypt

1

2 Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1.

3 Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie o mnie tego, Ŝe

4 Cele szkolenia Główne cele naszego szkolenia to: poznanie istoty zarządzania procesowego, poznanie zasad i metod badania oraz optymalizacji procesów, przygotowanie do samodzielnej pracy z procesami, poznanie roli kaŝdego z nas w projekcie.

5 W programie Zarządzanie procesowe co to jest? (Idea zarządzania procesowego, podejście procesowe a funkcjonalne, podstawowe pojęcia zarządzania procesowego, korzyści z zastosowania podejścia procesowego) Cele i zakres projektu doradczego Badanie i optymalizacja procesów (Techniki identyfikacji, mapowania, analizy i optymalizacji procesów związanych z obsługą klienta) Badanie i optymalizacja procesów w praktyce (Ćwiczenia z zakresu badania i optymalizacji procesów na przykładach uczestników) Zadania do wykonania po szkoleniu

6 Kontrakt, czyli zasady gry śebyśmy mogli sprawnie współpracować Punktualność Maksimum koncentracji na temacie zajęć Aktywny udział Wzajemny szacunek Dyskrecja

7 Nasze oczekiwania wobec szkolenia Pracujemy w 4 zespołach. Zadaniem kaŝdego zespołu będzie odpowiedź na pytanie: Czego oczekujemy od programu szkolenia i czego chcemy się dowiedzieć na temat zarządzania procesowego, a takŝe badania i optymalizacji procesów?

8 Perspektywa urzędu a perspektywa klienta ćwiczenie w zespołach W dalszym ciągu pracujemy w 4 zespołach. 1) Zadaniem zespołów 1 i 3 będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jakie cele stoją przed współczesnym urzędem i jego pracownikami? 2) Zadaniem zespołów 2 i 4 będzie natomiast znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czego oczekujemy od współczesnego urzędu jako jego klienci?

9 Perspektywa urzędu a perspektywa klienta Czego chcemy jako urząd? Wypełniać swoje zadania Postępować zgodnie z procedurami Zachować porządek w działaniu Otrzymywać jasne komunikaty Zajmować się pracą, a nie zbędnymi czynnościami Uniknąćproblemów związanych z błędami klientów oraz ich niezadowoleniem Czego chcemy jako klienci? Załatwienia sprawy Szybkiego działania Skuteczności w działaniu Użytecznych informacji Poświęcić jak najmniej czasu na formalności Uniknąć problemówpodczas kontaktu z urzędem oraz otrzymać wsparcie od osoby nas obsługującej

10 Perspektywa urzędu a perspektywa klienta podsumowanie KaŜda organizacja, bez względu na jej funkcje, sposób formułowania celów, zakres i rodzaj realizowanych zadań, czy sposób finansowania, ma za zadanie dostarczanie pewnej wartości na rzecz obsługiwanych przez siebie klientów. Wartość ta moŝe przybierać zarówno formę materialną (np. świadczenia finansowe, dokument, itp.), jak i niematerialną (np. porada, czy nawet poczucie bezpieczeństwa).

11 Perspektywa urzędu a perspektywa klienta podsumowanie c.d. Przyjęcie perspektywy klienta urzędu pozwala zweryfikować: czy odpowiadamy na potrzeby klientów, czy robimy to we właściwy sposób, które czynności przyczyniają się do budowania wartości, a które nie. Takie spojrzenie to jeden z filarów zarządzania procesowego.

12 Zapraszam na przerwę

13 Istota zarządzania procesowego

14 Zarządzanie procesowe nowy paradygmat zarządzania podejście stosunkowo nowe, korzenie sięgają okresu II wojny światowej, adaptacja do gospodarki cywilnej rozwiązań z gospodarki wojennej tzw. operations research (badania operacyjne), czyli analiza i dokładne określenie zjawisk i procesów zachodzących w organizacji, początkowo wyłącznie w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

15 Zarządzanie procesowe nowy paradygmat zarządzania Szybko odkryto, Ŝe podejście procesowe moŝna wykorzystywać do optymalizacji funkcjonowania właściwie całej organizacji. Wzrost popularności w wyniku zmiany obrazu klienta. Klient przestał być juŝ biernym odbiorcą dostarczanych mu produktów lub usług, a stał się kimś, kto ma prawo do swoich oczekiwań i potrzeb. Zadaniem organizacji (zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym) jest tworzenie wartości dla klienta.

16 Zarządzanie procesowe nowy paradygmat zarządzania Wartość dla klienta tworzona jest w procesach i od ich sprawności zaleŝy, czy będziemy jako organizacja potrafili skutecznie realizować swoje cele. Stosując podejście procesowe moŝemy sprawnie monitorować, które z działań tworzą wartość dodaną. Zwrot z zabiegania o produktywność (F. W. Taylor) w kierunku troski o jakość (W. E. Deming).

17 Zarządzanie procesowe nowy paradygmat zarządzania Model podejścia procesowego do zarządzania jakością Źródło: Norma PN-ISO 9001:2001

18 Współczesna rola podejścia procesowego Rolą obecnie stosowanego podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją jest: poprawa efektywności działań poprzez porządkowanie czynności pod kątem tworzenia wartości dodanej, uporządkowanie pracy poprzez określenie: czynności, decyzji, dokumentacji oraz ich przepływów, opis przebiegu procesów w przedsiębiorstwie w układzie dynamicznym (z uwzględnieniem czynnika czasu), przydzielenie konkretnym jednostkom organizacyjnym odpowiedzialności za odpowiedni element procesu, postawienie klienta w centrum uwagi organizacji

19 Popularność i powszechność zarządzania procesowego w sektorze publicznym Podejście powszechne nie jest jeszcze bardzo powszechne, ale jego popularność rośnie, ze względu na liczne korzyści oraz: normy stosowane w zarządzaniu jakością przejrzystość stosowanych narzędzi (mapy procesów) postawienie klienta w centrum uwagi organizacji W sektorze publicznym pierwsze kroki w kierunku wdroŝenia podejścia procesowego koncentrują się obecnie na optymalizacji niektórych grup procesów (np. związanych z obsługą klienta), prowadzenie analizy obciąŝenia pracą, itp.

20 Podstawowe pojęcia zarządzania procesowego Co oznaczają pojęcia: proces działanie wartość dodana klient procesu właściciel procesu

21 Proces przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian, stanowiących stadia, fazy, etapy rozwoju czegoś Słownik języka polskiego, Tom 1, PWN, Warszawa 1979, s. 926 strumień działań przetwarzających zaopatrzenie (surowce strumień działań przetwarzających zaopatrzenie (surowce lub informacje) pochodzące od dostawców w produkcję dla klientów zawierającą wartość dodaną. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia PN-EN ISO 9000, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, wrzesień 2001, s. 23.

22 Rodzaje procesów Procesy zachodzące w organizacji moŝna podzielić na: operacyjne określane centralnymi; za ich pomocą wytwarzana jest wartość dla klienta i innych stron, pomocnicze realizowane na rzecz klientów wewnętrznych; ich zadaniem jest tworzenie warunków do prawidłowej realizacji procesów operacyjnych. Niekiedy procesy pomocnicze dzieli się jeszcze na procesy wspomagania i procesy zarządzania.

23 Źródło: Opracowanie metodyki (sposobu) opisu procesów polskich Urzędów ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

24 Proces podproces i megaproces Pojęcie megaprocesu bywa uŝywane podczas definiowania w sposób ogólny kluczowych obszarów funkcjonowania organizacji. Pojęcie podprocesu uŝywane jest natomiast Pojęcie podprocesu uŝywane jest natomiast w odniesieniu do mniejszych fragmentów (etapów) procesu, tworzących miniprocesy składające się na większy proces.

25 Atrybuty procesu KaŜdy prawidłowo zidentyfikowany i opisany proces powinien posiadać jasno określone: początek i koniec oraz wejścia (np. informacje, personel, materiały) i wyjścia (np. usługi, dokumenty), Strukturę, kto jest dostawcą, a kto klientem tego procesu, kto jest właścicielem procesu, co jest wynikiem procesu, jakie zasoby wykorzystywane są w procesie, sposoby pomiaru i monitorowania.

26 Działanie Działanie operacja/czynność, wchodząca w skład danego procesu (np. przyjęcie zgłoszenia telefonicznego)

27 Wartość dodana Philip Kotler definiuje wartość dodaną jako dokonaną przez klienta ocenę ogólnej zdolności produktu do zaspokojenia jego potrzeb Wartość dodaną tworzymy poprzez działania podejmowane w procesie. Działania, które nie przyczyniają się do tworzenia wartości dodanej, powinny być usunięte jako źródło MUDA (np.: przejście pracownika urzędu do drukarki umiejscowionej w drugim pokoju)

28 Klient i dostawca procesu Klient zewnętrzny osoba lub instytucja, która korzysta naszych wyrobów (usług, informacji, dokumentów, itp. ) Klient wewnętrzny to równieŝ osoba zainteresowana procesem i jego wytworem, ale znajdująca się wewnątrz organizacji (np. przedstawiciel innej komórki organizacyjnej, któremu przekazujemy dokument lub informację). Stajemy się wówczas jego dostawcą, dostarczając mu zasoby, niezbędne do realizacji jego procesu (lub części jego części procesu).

29 Klient i dostawca procesu Transformacja ról Transformacja ról PROCES PROCES Źródło: Czachorowski, W., 2006, Zarządzanie procesowe. Mapowanie procesów., materiały pomocnicze dla słuchaczy, Akademia Leona Koźmińskiego

30 Właściciel procesu W podejściu procesowym rezygnuje się z pojęcia szef na rzecz pojęcia właściciel procesu (process owner). Zadaniem takiej osoby jest planowanie procesu, a takŝe troska o jego prawidłowe funkcjonowanie. Właścicieli procesów moŝna zdefiniować następująco: Są to osoby odpowiedzialne za całościową rytmiczną i harmonijną realizację procesu, czyli jego nadzór K. Perechuda, Metody zarządzania przedsiębiorstwem, WAE, Wrocław 1999, s. 41.

31 Zasoby w procesie Do zasobów zaliczymy takie elementy jak: finanse, infrastrukturę, zasoby lokalowe, wyposaŝenie, sprzęt, aparatura, informacje (dokumenty), czas, personel.

32 Podejście funkcjonalne a podejście procesowe Podejście funkcjonalne (tradycyjne): Najbardziej rozpowszechnione podejście w zarządzaniu. Organizacja podzielona według funkcji, jakie mają w niej miejsce. Bezpośrednią konsekwencją podejścia funkcjonalnego jest funkcjonalna struktura organizacji zaproponowana przez F. W. Taylora. Podejście procesowe podwaŝa zasadność dzielenia organizacji na funkcje, gdyŝ procesy zachodzą zazwyczaj w poprzek struktury funkcjonalnej, co czyni ją mało przydatną w podejściu procesowym.

33 Podejście funkcjonalne a podejście procesowe Struktura funkcjonalna Proces

34 Podejście funkcjonalne a podejście procesowe Podejście tradycyjne (funkcjonalne) Organizacja to zbiór funkcji Struktura hierarchiczna Komunikacja głównie pionowa Wynikiposzczególnych funkcji w centrum uwagi Podział pracowników pomiędzy funkcje i zarządzanie przez szefów Klienci zewnętrzni Zespoły o jednej specjalizacji Koncepcja i wykonanie wyraźnie oddzielone Prostezadania realizowane są w złożonych procesach Często optymalizacja części kosztem całości Szkolenie jako przygotowanie do zawodu Podejście procesowe Organizacja to zbiór procesów Koordynacja wzdłuż linii klient - dostawca Przewaga komunikacji poziomej Rezultaty procesów i zarządzanie nimi znajdują się w centrum uwagi Przydziałosób do procesów (lub projektów); kierowanie przez właścicieli procesów Klienci zewnętrzni i wewnętrzni Zespoły interdyscyplinarne Koncepcja i wykonawstwo połączone Złożonezadania realizowane są w prostszych procesach Skuteczna optymalizacja Ciągła edukacja podstawą przygotowania

35 Podejście funkcjonalne zalety i wady Zalety Dobrze znane i intuicyjnie rozumiane przez większość pracowników Oparciena wyraźniej hierarchii daje możliwość awansu pionowego, co jest motywujące dla wielu osób Podział na funkcje umożliwiagromadzenie osób o różnych kompetencjach z danej dziedziny i wymianę doświadczeń Wady Kluczowe dla organizacji procesy realizowane są w poprzek struktury, co wiąże się ze sztucznym pocięciem procesu Podejście funkcjonalne skupiasię na realizowaniu funkcji, a nie tworzeniu wartości dodanej dla klienta Przewagakomunikacji pionowej nad poziomą utrudnia sprawną współpracę poszczególnych działów Podziałna funkcje sprzyja konkurowaniu pomiędzy poszczególnymi działami, co ogranicza współpracę pomiędzy działami Budżetyuzależnione często od siły przebicia szefów działów, a nie od potrzeb Brak całościowego spojrzeniana realizowane procesy

36 Podejście procesowe zalety i wady Zalety Dopasowanie struktury organizacjido kluczowych procesów realizowanych w jej ramach zapewnia płynność działania Koncentracja na tworzeniu wartości dla klienta pozwala na eliminację działań zbędnych Przewagakomunikacji poziomej zapewnia lepszą współpracę pomiędzy osobami o różnych kompetencjach Racjonalne planowanie budżetów i zasobów w oparciu o realnie ponoszone koszty Możliwość sprawnego doskonalenia działań podejmowanych w ramach organizacji Możliwość dynamicznego reagowaniana potrzeby klientów zewnętrznych i wewnętrznych Wady Ograniczeniestruktury pionowej na rzecz poziomej jest nieintuicyjnei może być demotywujące dla pracowników Wdrożenie wymaga szczegółowego poznania i monitorowania procesówrealizowanych w organizacji Zmiana funkcji osób na stanowiskach kierowniczych na właścicieliprocesów wymaga przygotowania

37 Podejście funkcjonalne a podejście procesowe Podejście procesowe zapewnia lepsze dopasowanie się do potrzeb współczesnego otoczenia, a takŝe umoŝliwia dostarczanie klientom usług o wyŝszej jakości. Jedyną wadą podejścia procesowego jest to, Ŝe jako nowe i zasadniczo odmienne od dotychczasowego, moŝe okazać się trudne do wdroŝenia i początkowo mało intuicyjne.

38 Korzyści ze stosowania podejścia procesowego Korzyści ze stosowania podejścia procesowego rozwaŝać naleŝy co najmniej z 3 róŝnych perspektyw: 1. Urzędu/Instytucji 2. Klientów zewnętrznych i wewnętrznych 3. Pracowników

39 Korzyści ze stosowania podejścia procesowego Urząd Klient Pracownik Podniesienie sprawności działania organizacji Podniesienie jakości świadczonych usług Zostaje sprawniej obsłużony Wyższa jakość otrzymanej usługi Wykonuje więcejzadań ważnych, a mniej zbędnych Wykonujepracę realnie potrzebną klientom Ograniczenie kosztów Oszczędność czasu Oszczędność czasu Łatwebadaniedziałania organizacji i usprawnianie Jasna odpowiedzialność Łatwiejszewdrażanie systemów zarządzania jakością Doskonalenie działania Dopasowanie do rynku Sprawniejszeotrzymanie pomocy w razie problemów Lepszakomunikacja z urzędem Większa satysfakcja z kontaktu z urzędem Precyzyjnie określone oczekiwania wobec kadry Precyzyjnieokreślone zadania i odpowiedzialność Poprawa współpracy z innymi działami oraz przełożonymi/podwładnymi Przyjemniejszy kontakt z zadowolonym klientem

40 Zapraszam na przerwę

41 Wprowadzenie do badania procesów obsługi klienta w Urzędzie

42 Cele projektu doradczego Do celów naszej współpracy zaliczamy: 1. Identyfikację i priorytetyzację procesów związanych z obsługą klienta w Waszych Urzędach 2. Stworzenie map zidentyfikowanych procesów 3. Identyfikacja słabych stron procesów 4. Wypracowanie rozwiązań słuŝących optymalizacji badanych procesów

43 Etapy pracy 1. Szkolenie z zakresu zarządzania procesowego dla członków zespołów projektowych: 2 dni (dzisiaj i jutro) 2. Identyfikacja i priorytetyzacja procesów związanych z obsługą klienta: 15 godzin spotkań doradczych z konsultantem praca w zespołach projektowych 3. Mapowanie procesów związanych z obsługą oraz identyfikacja słabych stron procesów: 2 dni warsztatów 18 godzin spotkań doradczych z konsultantem praca w zespołach projektowych

44 Etapy pracy 4. Analiza porównawcza tylko konsultanci 5. Optymalizacja procesów związanych z obsługą klienta: 2 dni warsztatów 15 godzin spotkań doradczych z konsultantem praca w zespołach projektowych 24 godziny coachingu wdroŝenia planów usprawnień 6. Raport końcowy tylko konsultanci

45 Efekty pracy 1. Szkolenie z zakresu zarządzania procesowego dla członków zespołów projektowych efekty: Znamy i rozumiemy istotę zarządzania procesowego Znamy i rozumiemy swoją rolę i zadania w projekcie Potrafimy przeprowadzić identyfikację procesów związanych z obsługą klienta w naszym urzędzie oraz ich priorytetyzację według ustalonych kryteriów Znamy podstawy mapowania i optymalizacji procesów

46 Efekty pracy 2. Identyfikacja i priorytetyzacja procesów związanych z obsługą klienta efekty: Zidentyfikowanie procesów realizowanych na rzecz klientów urzędu i wynikających z obowiązujących przepisów prawa Wybór kryteriów priorytetyzacji procesów Przeprowadzenie priorytetyzacji procesów Wybór 15 procesów do dalszych prac

47 Efekty pracy 3. Mapowanie procesów związanych z obsługą oraz identyfikacja słabych stron procesów efekty: Stworzenie dokładnych map 15 procesów wybranych w poprzednim etapie Przeprowadzenie analizy map pod kątem identyfikacji problemów występujących w badanych procesach rozpoznanie słabych stron, luk, błędów w procesach Powstanie map ze zidentyfikowanymi słabymi stronami

48 Efekty pracy 4. Analiza porównawcza tylko konsultanci efekty: Identyfikacja najczęściej pojawiających się błędów w procesach w urzędach Identyfikacja najlepszych rozwiązań Opracowanie raportu

49 Efekty pracy 5. Optymalizacja procesów związanych z obsługą klienta efekty: Przeprowadzenie optymalizacji 5 procesów spośród zidentyfikowanych wcześniej (przykładowe procesy optymalizujemy razem podczas warsztatów, a następnie członkowie zespołów optymalizują pozostałe procesy z pomocą konsultanta)

50 Efekty pracy 6. Raport końcowy tylko konsultanci efekty: Sformułowanie wniosków z realizacji projektu Analiza sytuacji prawnej Rekomendacje zmian

51 Nasze role w projekcie Członkowie zespołów roboczych Zdobyciewiedzy o zarządzaniu procesami i optymalizacji procesów Wykorzystanie swojej wiedzy na temat Urzędu do zbierania danych Udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach w zespołach roboczych Identyfikacja, priorytetyzacja,mapowanie procesów Proponowanie rozwiązań służących optymalizacji procesów Ścisła współpraca z konsultantem Konsultanci Dostarczanie Zespołom wiedzy o zarządzaniu procesami i optymalizacji procesów Wykorzystanie swojej wiedzy na temat optymalizacji procesówdo wsparcia zespołów Moderowaniewarsztatów, szkoleń i spotkań zespołów Wsparciezespołów w pracach; agregowanie wyników prac Zbieraniewniosków, tworzenie rekomendacji i raportów Ścisła współpraca z zespołem

52 Zapraszam na przerwę

53 Techniki identyfikacji, mapowania, analizy i optymalizacji procesów związanych z obsługą klienta w sektorze publicznym

54 Identyfikacja procesów obsługi klienta Procesy związane z obsługą klienta: Realizowane są na rzecz klientów zewnętrznych, a nie wewnętrznych W ich przebiegu realizowane są usługi (lub inne świadczenia) na rzecz tych klientów Dotyczą działań mieszczących się w zakresie obowiązków organizacji, w której pracujemy WiąŜą się z kontaktem z klientem zewnętrznym

55 Identyfikacja procesów w praktyce Aby zidentyfikować procesy związane z obsługą klienta, powinniśmy wykonać następujące kroki: 1. Identyfikacja klientów zewnętrznych obsługiwanych przez naszą organizację (wszystkich). 2. Identyfikacja usług świadczonych dla kaŝdej grupy klientów 3. Określenie procesów dla kaŝdej ze świadczonych usług (określamy początek i koniec kaŝdego procesu)

56 Tworzenie i uzgadnianie listy procesów Aby mieć więc pewność, Ŝe stworzona przez nas lista jest prawidłowa, powinniśmy: Porównać ją z dokumentami regulującymi działanie naszego urzędu (ustawy, rozporządzenia, regulaminy, itp.) Uzgodnić ją z osobami bezpośrednio zaangaŝowanymi w dane procesy (zarówno kadrą kierowniczą, jak i bezpośrednimi realizatorami działań) Dopiero tak sprawdzona lista moŝe być podstawą dalszych prac.

57 Priorytetyzacja procesów Niektóre procesy są bardziej, a niektóre mniej waŝne. Jeśli chcemy wybrać najwaŝniejsze konieczna będzie ich priotytetyzacja, Etapy priorytetyzacji procesów: Wybór kryteriów do oceny procesów Nadanie kryteriom wag Ocena procesów pod kątem wybranych kryteriów Obliczenie wyników Powstanie listy procesów ułoŝonych w hierarchię

58 Wybór kryteriów oceny procesów W zaleŝności od specyfiki funkcjonowania naszej organizacji, przepisów prawa czy celów optymalizacji, moŝemy wybrać kryteria odpowiadające w największym stopniu naszym potrzebom. Wybór kryteriów jest zazwyczaj subiektywny, dlatego powinien być przemyślany i oparty na doświadczeniach pracowników urzędu.

59 Wybór kryteriów oceny przykłady Przykłady najczęściej wybieranych i wykorzystywanych w ocenie procesów kryteriów to: Czasochłonność rozumiana jako: Czas trwania jednego przebiegu procesu (proces długi/krótki) Częstotliwość występowania niektóre procesy realizowane są bardzo często, inne tylko od czasu do czasu Koszt czy wydatki ponoszone na dany proces są duŝe ZłoŜoność czy proces jest prosty, czy złoŝony Ryzyko/Szansa ryzyko w przypadku pojawienia się błędu/szansa w przypadku prawidłowego zrealizowania działań w procesie Decyzyjność czy decyzje w procesie podejmowane są na niskich, czy wysokich szczeblach

60 Nadanie kryteriom wag Kiedy stworzona juŝ została lista kryteriów, które będą brane pod uwagę podczas oceny procesów, naleŝy kaŝdemu z nich nadać wagę. Wagę nadajemy poprzez przyznanie kryteriom punktów, w obrębie przyjętej skali (np. 1-10). Podczas nadawania wag stosujemy następujące zasady: przeprowadzenie nadawania wag przez zespół, a nie jedną osobę, członkami zespołu są specjaliści róŝnych dziedzin, perfekcyjnie znający organizację, jej cele i sposób działania, kaŝdy członek zespołu nadaje oceny niezaleŝnie, a następnie zostają one uśrednione.

61 Nadanie kryteriom wag Wyniki pracy nad nadawaniem wag moŝna zaprezentować w następujący sposób: Kryterium Ocena Osoba 1 Ocena Osoba 2 Ocena Osoba 3 Ocena Osoba n Waga (średnia ocen) Kryterium Kryterium Kryterium Kryterium 5 Kryterium N

62 Ocena procesów pod kątem kryteriów Mając zwaŝone kryteria, przystępujemy do oceny procesów. Metoda działania jest podobna do oceny kryteriów, tzn. oceniamy na przyjętej wcześniej skali, w jakim stopniu dany proces spełnia poszczególne kryteria. Oceny dokonujemy w zespole, uśredniając wyniki. Dane dla kaŝdego z procesów osobno moŝna zaprezentować następująco: PROCES 1 Os. 1 Os. 2 Os. 3 Os. n Średnia Waga kryterium Wynik (waga x średnia) Kryterium Kryterium , Kryterium Kryterium Kryterium n 7 6

63 Obliczenie wyników Kryteria zostały wybrane i zwaŝone, a kaŝdy proces z pierwotnie stworzonej listy został oceniony pod kątem kaŝdego z kryteriów. Kolejny krok to obliczenie wyników dla kaŝdego z procesów. Dokonujemy tego poprzez sumowanie wyników otrzymanych przez proces dla wszystkich kryteriów: Kryterium 1 Kryt. 2 Kryt. 3 Kryt. 4 Kryt. n SUMA Proces Proces Proces Proces Proces 5

64 Lista procesów ułoŝonych w hierarchię W wyniku obliczeń kaŝdy z procesów otrzymał pewną liczbę punktów. Na tej podstawie moŝemy przebudować stworzoną wcześniej listę procesów, porządkując je od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów: L.P. Proces Liczba punktów 1. Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces Proces n 18 Procesy o najwyŝszej licznie punktów zostaną poddane badaniu w dalszych etapach pracy

65 Instrukcja ćwiczenie wprowadzające Pracujemy w 4 zespołach. Zadaniem kaŝdego z zespołów będzie złoŝenie (zgodnie z otrzymaną instrukcją) modelu samolotu. Od momentu otrzymania instrukcji przez kaŝdy zespół rozpoczynamy mierzenie czasu. Wygrywa zespół, który jako pierwszy skonstruuje samolot zgodny z wytycznymi podanymi w instrukcji.

66 Po co nam mapa podsumowanie ćwiczenia Mapa w przeciwieństwie do procedury wyraŝonej jedynie w formie ciągłego tekstu: 1. jest prosta w uŝyciu, 2. jest oszczędna prezentuje elementy kluczowe dla opisu, pomijając elementy zbędne, 3. pozwala na łatwe odnalezienie potrzebnych informacji 4. pozwala sprawnie identyfikować błędy lub luki w procesie, których zauwaŝenie bez mapy byłoby utrudnione lub niemoŝliwe, 5. mapa procesu jest podstawą analizy procesu.

67 Mapa procesu Do obrazowego przedstawienia procesów stosuje się de facto co najmniej 3 narzędzia graficzne: 1. Mapy procesów pokazujące wszystkie procesy w organizacji i ich powiązania 2. Schematy blokowe słuŝące do przedstawienia przebiegu działań w procesie 3. Diagramy systematyki (drzewa) opisują procesy, podprocesy i działania (podobnie do schematów blokowych W praktyce, kaŝde z tych narzędzi nazywa się mapą.

68 Przykładowa mapa procesu schemat blokowy Źródło: A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.

69 Zasady, obowiązujące podczas mapowania procesów Podczas przygotowywania graficznego opisu procesu naleŝy pamiętać o kilku zasadach: Przy tworzeniu mapy powinny być obecne osoby, które szczegółowo znają aktualny przebieg procesu i znają specyfikę czynności w jego ramach wykonywanych Kolejne etapy procesu nanosimy według ich realnego przebiegu (chronologicznie), a następnie łączymy przy uŝyciu odpowiednich znaczników (przede wszystkim strzałek) Tworząc mapę zawsze odwzorowujemy stan obecny NaleŜy określić granice procesu NaleŜy rozpoznać poszczególne etapy procesu Unikamy określania konkretnych osób Ustalamy poziom ogólności, który przyjmujemy podczas mapowania

70 Typowe błędy podczas mapowania procesów Do najczęstszych błędów popełnianych podczas mapowania naleŝą m.in.: Brak wyraźnego początku i końca procesu Brak połączeń pomiędzy elementami (np. czynnościami) Przeprowadzenie mapowania bez udziału osób znających dokładnie jego przebieg Ślepe ścieŝki w procesie Mapowanie stanu poŝądanego/przeszłego/planowanego, zamiast obecnego np. tworzymy mapę tego, co powinno być, a nie co jest Tworzenie zbyt ogólnej mapa, niepozwalającej wychwycić problemów Próba tworzenia mapy zbyt szczegółowej bez przeprowadzenia dokładnego badania procesu Próba rozwiązywania problemów juŝ podczas mapowania!

71 Zanim zaczniemy skąd czerpać informacje o procesie Informacje do stworzenia mapy moŝemy czerpać: Z dokumentów (procedur, rozporządzeń, raportów) UWAGA: dokumenty te informują jedynie o teoretycznym przebiegu procesu. Mapowanie procesów w oparciu tylko o ich zapisy jest błędem! Od uczestników procesu bezpośredni wykonawcy działań wchodzących w skład procesu są waŝnym źródłem informacji o nim Od właścicieli procesów w naszym przypadku, od szefów działów/komórek zaangaŝowanych w proces Z obserwacji bezpośrednia obserwacja procesu w działaniu, czyli tzw. chodzenie za procesem

72 Obserwacja procesu o Efekcie Hawthorne Efekt Hawthorne jest to zjawisko będące przyczyną błędu pomiarów dokonywanych na grupie ludzi. Osoby biorące udział w eksperymencie/badaniu mogą (i często będą) zachowywać się inaczej niŝ w sytuacji, kiedy nie biorą udziału w badaniu. Zjawisko to zostało odkryte przez Eltona Mayo podczas badań prowadzonych na grupie pracowników Western Electric Company w fabryce Hawthorne Works. Badano wówczas wpływ oświetlenia na wydajność pracy. Okazało się, Ŝe sam fakt brania udziału w badaniu znacząco podniósł wydajność pracy pracowników, niezaleŝnie od wpływu oświetlenia. Wniosek: Obserwując proces, musimy mieć świadomość, Ŝe osoby w nim uczestniczące mogą (świadomie lub nieświadomie) zachowywać się inaczej niŝ na co dzień, np. zgodnie z procedurą, do której na co dzień się nie stosują.

73 Standardy notacji w mapowaniu procesów Mapy procesów, podobnie jak wszystkie inne mapy stosowane w róŝnych dziedzinach nauki, wykorzystują róŝnego rodzaju znaki i symbole. WaŜne jest, aby język tych symboli był uniwersalny i zrozumiały dla wszystkich korzystających z danych zawartych na mapie. Dlatego tworzone są standardy notacji wykorzystywana w modelowaniu procesów. Jedną z najbardziej popularnych jest BPMN, czyli Business Process Modeling Notation, stworzona przez BPMI (Business Process Management Initiative).

74 Podstawowe oznaczenia stosowane w tworzeniu map Element Opis Symbol Zdarzenie Czynność Bramka Przepływ sekwencji Przepływ komunikatów Wydarzenie, które występujelub może wystąpić w procesie. Jest czymś spowodowane lub coś powoduje. Wyróżnia się zdarzenia początkowe, końcowe i pośrednie. Praca, którą wykonuje uczestnik. Czynność może być prosta lub złożona. Czynność złożoną będziemy już jednak zazwyczaj nazywać podprocesem Bramkawykorzystywana jest na połączeniu lub rozgałęzieniu procesu. Jednym z najczęstszych przykładów zastosowanie bramek są punkty podejmowania decyzji, kiedy w zależności od decyzji proces jest kontynuowany jedną z dwóch lub kilku dróg Przepływysekwencji prowadzą nas przez proces, pokazując powiązania pomiędzy kolejnymi czynnościami Przepływy komunikatów służą do pokazania wymiany komunikatów pomiędzy osobami w procesie

75 Podstawowe oznaczenia stosowane w tworzeniu map c.d. Element Opis Symbol Asocjacja Dzięki asocjacjommożemy dołączyć dodatkowe informacje do elementów naniesionych na mapę procesu Jednostki oraz tory Wiadomość Timer Zasady Dzięki jednostkom i torom możemy oznaczyć uczestników procesu i porządkować działania przez nich wykonywane Wiadomość,która przychodzi od uczestnika procesu, uruchamia go, kontynuuje lub kończy Czaslub cykl, kiedy zaczyna się lub kończy proces (np. co środę o godzinie 12.30) Proces rozpoczyna się kiedy spełnionezostały określone warunki, np. zebrano komplet danych

76 Podstawowe oznaczenia stosowane w tworzeniu map Proces 2 Proces 1 Proces 3 Proces 4 Przykłady bramek decyzyjnych Proces 1

77 Podstawowe oznaczenia stosowane w tworzeniu map Proces 1 Proces 2 Proces 1 Złączenie Proces 3

78 Podstawowe oznaczenia stosowane w tworzeniu map Złączenie i rozgałęzienie

79 Zasady i techniki analizy procesów W ramach analizy procesu skupić się moŝemy na jednym lub kilku czynników, spośród następujących: Analiza złączy Analiza poziomu obsługi klienta Analiza wartości Analiza czasu trwania Analiza kosztów, z wykorzystaniem rachunku kosztów ABC (z punktu widzenia naszego projektu analiza kosztów ABC/ABM moŝe zostać pominięta)

80 Analiza złączy Analiza złączy skupia się przede wszystkim na połączeniach pomiędzy poszczególnymi działaniami, osobami, działami. Wykonując analizę złączy będziemy szukać w procesie: Luk braków połączeń, działań, zakończeń procesu, itp. Elementów zbędnych działań, które są wykonywanie, mimo Ŝe nie są potrzebne (ale trzeba sprawdzić, czy nie są wyjściem do innego procesu) Skomplikowanych lub częstych przekazań np. dokument jest przekazywany w kilku krokach, mimo Ŝe nie jest to potrzebne Nieprecyzyjnych wymagań Obszarów problemowych Zapętleń, częstych zwrotów, itp. Po odnalezieniu tego typu błędów oznaczamy je na mapie ich rozpoznanie posłuŝy nam do optymalizacji procesu

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA... 3 Ewolucja tradycyjnego stylu zarządzania... 3 Podstawowe cechy systemu TQM... 4 Budowanie systemu jakości... 6 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo