O firmie R A P O R T R O C Z N Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5"

Transkrypt

1 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz jednym z największych producentów nawozów azotowych (saletry amonowej i saletrzaku) w kraju. Spółka jest również producentem sody kaustycznej i ługu sodowego, granulatów, suchych mieszanek i płyt z PCW oraz innych chemikaliów. Należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce. W 2006 roku w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. wprowadzony został system zarządzania segmentowego, tzw. segmenty biznesowe. Segment chemiczny jest tworzony przez ANWIL SA. Cele strategiczne tego segmentu nakierowane są na integrację i rozwój obszarów produkcji chemicznej. ANWIL SA swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach zawdzięcza w głównej mierze jakości swoich produktów. W 1997 roku wdrożono i uzyskano certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością serii ISO 9001 i ISO Dostosowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie do wymagań nowej normy EN ISO 9001:2000 stanowiło kolejny krok w umacnianiu pozycji ANWILU SA na rynku branży chemicznej. Wdrożenie w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowego serii EN ISO 14001:1996 ma pozytywny wpływ na dbałość o stan środowiska. Polityka proekologiczna w ANWILU SA wpisana została na trwałe w technologie wytwarzania wszystkich produktów tak, aby nie tylko redukować niekorzystne ich oddziaływanie na środowisko, ale by nie dopuszczać do ich powstawania. Spełniając te warunki Spółka realizuje międzynarodowe programy ochrony środowiska: Odpowiedzialność i Troska oraz Czystsza Produkcja. Firma jest także członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru EuroChlor oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów EFMA. Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywację pracowników a zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić osiągnięcie celów strategicznych Spółki. Działania podejmowane przez ANWIL SA na przestrzeni ostatnich lat znalazły swe uznanie w przyznanych Spółce nagrodach i wyróżnieniach, z których najbardziej prestiżowe to: Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2000 w konkursie BCC; Pierwszy, Drugi, Trzeci oraz Czwarty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu za osiągnięte wyniki ekonomiczne oraz zrównoważony i dynamiczny rozwój; Medale Europejskie za polichlorek winylu Polanvil, saletrzak - CANWIL oraz płyty z PCW Anwipor Light, przyznane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i BCC; tytuł Ten, Który Zmienia Polski Przemysł przyznany przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości za nowoczesność i konkurencyjność polskiego przedsiębiorstwa oraz uzyskany w 2005 tytuł: Filar Polskiej Gospodarki przyznany w rankingu Pulsu Biznesu oraz uznanie ANWILU SA za najlepszą firmę w regionie kujawsko-pomorskim; tytuł i hasło Teraz Polska dla saletrzaku CANWILU przyznane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. ANWIL SA przywiązuje dużą wagę do tworzenia pozytywnego wizerunku firmy wśród społeczności regionu. Wspieranie różnorodnych inicjatyw lokalnych jest wynikiem polityki, jaką przyjęła Spółka, a opartą na przesłaniu licence to operate, zakładającym, iż biznes i społeczeństwo są od siebie zależne i powinny się wzajemnie wspierać. Kreowaniu wizerunku wśród społeczności lokalnej służą przedsięwzięcia wspierające sport, szeroko rozumianą kulturę, organizacje pomocowe, służbę zdrowia i oświatę, a także propagujące świadomość ekologiczną wśród młodego pokolenia. ANWIL SA jest od 1998 roku strategicznym sponsorem drużyny koszykówki ekstraklasy mężczyzn ANWIL Włocławek. Wspiera również inne dziedziny sportu, cieszące się popularnością w regionie: żeglarstwo, sport balonowy, a także liczne imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane dla społeczności lokalnej. Zaangażowanie Spółki w przedsięwzięcia w sferze szeroko rozumianej kultury znalazło uznanie władz regionu w postaci przyznania ANWILOWI SA przez Prezydenta Miasta Włocławka tytułu: Sponsora roku 2000 i 2004 w dziedzinie kultury oraz uhonorowanie ANWILU SA Medalem Prezydenta Miasta Włocławek za wyróżniające osiągnięcia, dokonania i działania na rzecz miasta w działalności charytatywnej oraz w sponsorowaniu kultury i sportu. Wśród tego rodzaju imprez wymienić należy ogólnopolskie festiwale teatrów ulicznych, festiwale poezji śpiewanej, artystyczne imprezy charytatywne, koncerty muzyki klasycznej, a także audycje muzyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, organizację konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej wśród młodego pokolenia, wspieranie biblioteki publicznej, itp. Spółka od wielu lat udziela również wsparcia inicjatywom lokalnym, propagującym walory architektoniczne i przyrodnicze regionu w postaci wydawnictw albumowych, wspiera młodych artystów i sportowców regionu. 7

2 Od kilku lat ANWIL SA aktywnie uczestniczy w imprezach finałowych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Włocławku. ANWIL SA uczestniczy w propagowaniu świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia poprzez współorganizowanie konkursów chemicznych i wiedzy ekologicznej w środowisku lokalnym, organizację trzech edycji ogólnopolskiej akcji: Drzewko za butelkę. Promujemy także udział Spółki w programach proekologicznych Odpowiedzialność i Troska oraz Czystsza Produkcja. Spółka prowadzi także różnorodną działalność charytatywną wspierając instytucje pożytku publicznego, jak PCK, Caritas Polska czy TPD oraz pomagając ludziom najbardziej oczekującym pomocy. Popiera i wspiera inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rozwoju oświaty i krzewienia tradycji narodowych, sponsorowania przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych. W swojej działalności ANWIL SA od kilku lat ściśle współpracuje z Fundacją ORLEN Dar Serca. Struktura organizacyjna Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Generalny Dyrektor Dyrektor Ekonomiczno- Finansowy Dyrektor Marketingu i Handlu Dyrektor Techniczny i Rozwoju Dyrektor Kompleksu Nawozowego Dyrektor Kompleksu Polichlorku Winylu Dyrektor Kompleksu Tworzyw Sztucznych Dyrektor Kompleksu Energetycznego Przychody ze sprzedaży produktów i usług w latach [w mln zł] Zatrudnienie w latach , , Struktura sprzedaży ANWILU SA Struktura eksportu ANWILU SA 28% eksport 22% pozostałe kraje kraj 72% kraje UE 78% 8

3 Spółki Grupy Kapitałowej ANWILU SA 1. Przedsiębiorstwo Rolne AGRO - AZOTY II WŁOCŁAWEK 2. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRO-LAB 4. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO 5. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM 6. Zakład Usługowo Produkcyjny EKO-DRÓG 7. APEX-ELZAR 8. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF-MED 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ARBUD 10. SK Eurochem 9

4 Kompleks Polichlorku Winylu polichlorek winylu Suspensyjny polichlorek winylu (sprzedawany pod nazwą handlową Polanvil) jest produktem o największym udziale w przychodach ze sprzedaży firmy. Polichlorek winylu jest towarem masowym przeznaczonym do dalszego przetwarzania. Tworzywo to jest obecnie powszechnie stosowane a wraz z rozwojem gospodarki światowej bardzo dynamicznie rozwija się przemysł związany z jego przetwórstwem. Szybki wzrost zużycia polichlorku winylu, zarówno w Polsce, jak w innych krajach Europy Centralnej jest w znacznej części skutkiem integracji europejskiej. Wyroby z PCW mają zastosowanie przy realizacji szeregu inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W 2005 roku można było zaobserwować dalszy wzrost zużycia PCW oraz rozwój przetwórstwa zarówno w Europie, jak również na świecie. Szczególną uwagę należy zwrócić na wzrost zainteresowania Polanvilem na rynkach byłego Związku Radzieckiego, tj. Litwy, Ukrainy, Białorusi oraz Rosji. Zużycie PCW zarówno w Polsce, jak i w całej Europie Centralnej i Wschodniej jest ciągle niższe niż w krajach Europy Zachodniej, ale wykazuje wyższą dynamikę wzrostu. Reakcją ANWILU SA na rosnący popyt na to tworzywo jest zwiększenie zdolności produkcyjnych. Modernizacja i rozbudowa wytwórni chloru w Kompleksie PCW w 2005 roku oraz inwestycja na instalacji olefin w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. pozwala na znaczne zwiększenie produkcji PCW. Priorytetowym rynkiem dla ANWILU SA jest rynek krajowy. Natomiast najważniejszym rynkiem zagranicznym jest rynek niemiecki, ale duże nadzieje wiążemy z rozwojem rynku włoskiego, tureckiego oraz ukraińskiego. W 2005 roku ANWIL SA był aktywny także na innych rynkach zagranicznych, sprzedając Polanwil łącznie do 17 krajów, głównie europejskich. W czerwcu po raz dziesiąty odbyła się konferencja promująca Polanvil. Liczny udział krajowych i zagranicznych dystrybutorów oraz przetwórców jest potwierdzeniem mocnej pozycji ANWILU SA na rynku PCW. Przedstawiciele ANWILU SA uczestniczyli w krajowych i zagranicznych targach branżowych, z których najważniejsze to targi PLASTPOL w Kielcach i PLASTUKRAINA w Kijowie. 10

5 Produkty Kompleksu Polichlorku Winylu Polichlorek winylu suspensyjny Polanvil w odmianach: S-58, S-67 S-67 HBD (wysoka gęstość nasypowa) S-70 Ług sodowy 50% Soda kaustyczna granulowana Sól wypadowa Chlor Struktura sprzedaży PCW Produkcja PCW (w tonach) kraj (razem ze zużyciem własnym) 54% 46% eksport wodorotlenek sodu Wodorotlenek sodu jest sprzedawany przez ANWIL SA pod dwiema postaciami, przede wszystkim jako 50% roztwór wodny (zwany ługiem sodowym), a także w postaci stałej (soda kaustyczna granulowana). W 2005 roku ANWIL SA zakończył inwestycję w zakresie modernizacji i rozbudowy instalacji produkującej chlor i wodorotlenek sodu poprzez zmianę technologii elektrolizy z metody przeponowej na membranową. Inwestycja ta była dofinansowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dzięki realizacji tej inwestycji ANWIL SA uzyskał kompletny, nowoczesny ciąg produkcyjny polichlorku winylu o wysokich parametrach technologicznych na każdym z etapów jego produkcji. ANWIL SA jest jedną z niewielu firm w Europie Środkowej i jedyną w Polsce, która produkuje chlor i NaOH według tej technologii. Nowa instalacja jest bardziej ekonomiczna i bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego. Dodatkowym atutem nowej metody produkcji jest wysoka jakość otrzymywanego wodorotlenku sodu. Zwiększone zdolności produkcyjne wychodzą naprzeciw zarówno większemu zapotrzebowaniu ANWILU SA na chlor, jak i coraz większemu zainteresowaniu wodorotlenkiem sodu na wszystkich rynkach europejskich. Pozwala to na bardziej elastyczne kształtowanie wielkości produkcji i strategii sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych. Kolejne (już siódme) spotkanie z głównymi odbiorcami ługu sodowego i sody kaustycznej odbyło się 20 maja 2005 roku. Celem tego spotkania była prezentacja osiągnięć i zamierzeń ANWILU SA oraz omówienie warunków współpracy. Spotkania te pozwalają nawiązywać i utrzymywać dobre relacje pomiędzy ANWILEM SA a najważniejszymi odbiorcami wodorotlenku sodu w Polsce. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Struktura sprzedaży wodorotlenku sodu Produkcja wodorotlenku sodu (w tonach) kraj (razem ze zużyciem własnym) 62% 38% eksport

6 Kompleks Nawozowy ANWIL SA jest czołowym producentem nawozów azotowych w kraju. Produkuje saletrę amonową i saletrzak - CANWIL. Zużycie nawozów mineralnych w Polsce w sezonie 2004/2005 wyniosło 98,1 kg NPK na 1 ha użytków rolnych. Wysoki poziom nawożenia w ostatnim roku był wynikiem dobrej koniunktury na rynku nawozów azotowych, której nie pogorszyła nawet niekorzystna sytuacja związana ze spadkiem cen większości płodów rolnych. Wśród pozytywnych wydarzeń należy wymienić otrzymanie przez polskich rolników dopłat bezpośrednich. Dopłaty do produkcji roślinnej były na poziomie 60% w porównaniu z pełnymi dopłatami w UE. Wysoka produkcja i sprzedaż nawozów w kraju i na rynkach zagranicznych wynikała nie tylko z korzystnej koniunktury, ale również z dopasowania polityki sprzedaży do panującego otoczenia firmy. Nie bez znaczenia były krótsze niż planowane postoje remontowe instalacji produkujących amoniak. Poprawiło to efektywność i zwiększyło wykorzystanie zdolności produkcyjnych instalacji nawozowych. Efektem tego było osiągniecie najwyższego poziomu produkcji nawozów w historii ANWILU SA tysięcy ton. Zarówno w stosunku do saletry amonowej, jak również CANWILU osiągnięto rekordowe poziomy produkcji. Warto wspomnieć o fakcie wyprodukowania w listopadzie 20 milionowej tony nawozu w historii Spółki. Wysokie obciążenia instalacji dały możliwość sprzedaży ponad 700 tysięcy ton nawozów na rynku krajowym, a w rezultacie, łącznie ze sprzedażą eksportową, około 900 tysięcy ton. Również w tym przypadku były to wielkości rekordowe. W 2005 roku największym zadaniem inwestycyjnym w Kompleksie Nawozowym było rozpoczęcie budowy magazynu saletrzaku. Stanowić on będzie nowe ogniwo technologiczne w produkcji tego nawozu, służące nie tylko procesowi kondycjonowania, a co za tym idzie uzyskania jeszcze wyższej jakości tego produktu, ale pozwoli na dostarczanie na rynek dwóch rodzajów CANWILU jednocześnie oraz zracjonalizuje wykorzystanie mocy produkcyjnych wytwórni. Magazyn saletrzaku ma być oddany do eksploatacji do końca czerwca 2006 roku, a więc przed rozpoczęciem nowego sezonu nawozowego. ANWIL SA współpracuje z Regionalnymi Przedstawicielami działającymi na terenie całego kraju w zakresie bieżącego monitoringu cen, kontroli Punktów Sprzedaży, szkoleń, jak również doradztwa rolnego oraz promocji w terenie. W ramach systemu identyfikacji zewnętrznej punktów i podpunktów sprzedaży wzbogacono sieć sprzedaży o nowe elementy. 12

7 Firma uczestniczyła w lokalnych imprezach targowych, Dniach producenta w punktach handlowych oraz w szkoleniach dla rolników. Tradycyjnie, po zakończeniu sezonu nawozowego, odbyło się spotkanie z wiodącymi partnerami krajowymi i zagranicznymi, podsumowujące miniony sezon. Jednym z głównych celów promocji i reklamy jest kreowanie ANWILU SA jako czołowego producenta polskich nawozów azotowych na rynku krajowym z jednoczesnym naciskiem na promocję marki CANWIL. Pomóc temu winno godło promocyjne Teraz Polska, otrzymane przez CANWIL w XV edycji konkursu w 2005 roku. Nawozy azotowe oferowane przez ANWIL SA posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Struktura sprzedaży nawozów azotowych (w przeliczeniu na czysty składnik) Produkcja nawozów azotowych (w przeliczeniu na czysty składnik) eksport 17% % kraj Produkty Kompleksu Nawozowego Saletra amonowa Saletrzak CANWIL z magnezem Saletrzak CANWIL-S z siarką Amoniak ciekły Kwas azotowy techniczny Woda amoniakalna 13

8 Kompleks Tworzyw Sztucznych ANWIL SA specjalizuje się w produkcji granulatów z PCW (miękkich kablowych i twardych technicznych), płyt z PCW (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie PCW. Ugruntowana pozycja na rynku, potwierdzana wysokimi miejscami w rankingach europejskich przetwórców, innowacyjność, wysoka jakość i szeroki asortyment oferowanych produktów stanowią główne atuty ANWILU SA. W roku 2005 sytuacja na rynku kabli oraz szeroko rozumianych profili wykorzystywanych w budownictwie pozwoliła osiągnąć satysfakcjonujący poziom sprzedaży w podstawowych grupach produktów. Pomimo rosnącego znaczenia eksportu, rynek krajowy jest rynkiem priorytetowym dla ANWILU SA. Polski przemysł kablowy osiągnął stabilny poziom produkcji, a fakt wstąpienia do Unii Europejskiej ułatwił krajowym producentom skuteczną penetrację tamtejszych rynków. Nowoczesne zakłady oraz długoletnie tradycje branży kablowej stawiają Polskę w rzędzie liczących się producentów kabli na rynku europejskim. Zwiększanie zdolności ciągów produkcyjnych oraz stała ich modernizacja gwarantują pełną dostępność w podstawowym asortymencie produkowanych granulatów i mieszanek. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, już w roku 2005 większość produkowanych granulatów kablowych oparta była na stabilizatorach nie zawierających ołowiu. Rynek płyt z PCW jest rynkiem stabilnym. PCW jest wszechstronnym i efektywnym kosztowo polimerem, szeroko używanym także w produkcji płyt. Główne branże, w których wykorzystywane są płyty z PCW to reklama i budownictwo. ANWIL SA jest jedynym na polskim rynku producentem płyt. Sprzedaż odbywa się poprzez sieci dystrybucyjne posiadające w swojej ofercie bogaty asortyment płyt z tworzyw sztucznych. Efektem współpracy z dystrybutorami oraz własnych badań było opracowanie w roku 2005 nowych asortymentów płyt z PCW tzw. płyt litych do produkcji płyt typu sandwich oraz płyt litych przeznaczonych do termoformowania. Celem zwiększenia ilości produkowanych wyrobów oraz zapewnienia pełnego zaopatrzenia naszych odbiorców w produkty, zakupiono i uruchomiono w połowie roku 2005 drugą linię do produkcji płyt z PCW. 14

9 Rosnąca atrakcyjność rynków wschodnich sprawia, iż ANWIL SA poświęca im coraz więcej uwagi. Już po raz drugi Spółka wzięła udział w targach PLASTUKRAINA w Kijowie. Na rynku krajowym oferta prezentowana była na targach PLASTPOL w Kielcach. Jesienią zorganizowano konferencję poświęconą szeroko rozumianym problemom stabilizacji i palności granulatów. Aktywnie uczestniczyliśmy w pracach Stowarzyszenia Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego. Jako platforma sprzedaży granulatów wykorzystywany jest również internetowy portal branżowy Produkty Kompleksu Tworzyw Sztucznych Granulaty z PCW do kabli i przewodów elektrycznych Twarde granulaty techniczne z PCW Mieszanki sypkie na bazie PCW Anwipor płyty spienione z PCW Anwidur płyty lite z PCW Struktura sprzedaży tworzyw na bazie PCW 6% eksport Produkcja Kompleksu Tworzyw Sztucznych (w tonach) % kraj

10 Kompleks Energetyczny Wytwarza i dostarcza do kompleksów produkcyjnych Spółki wszystkie niezbędne do poprawnego ich funkcjonowania media energetyczne nośniki energii. Uzdatnia wodę, oczyszcza ścieki i prowadzi gospodarkę odpadami przemysłowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moc cieplna Elektrociepłowni gwarantuje zabezpieczenie potrzeb energetycznych również dla nowopowstających wytwórni technologicznych. Sprawne funkcjonowanie Kompleksu Energetycznego warunkuje efektywną działalność produkcyjną pozostałych kompleksów przedsiębiorstwa. Wszystkie procesy technologiczne Kompleksu Energetycznego są w pełni zmechanizowane i zautomatyzowane. Właściwie przygotowane i zorganizowane służby technologiczne i utrzymania ruchu gwarantują wysoki poziom sprawności i wykorzystania urządzeń. W 2005 roku Kompleks Energetyczny zrealizował działania modernizacyjne na kotle K1, które w znacznym stopniu wpłynęły na wydłużenie bezawaryjnej pracy. Zastosowane rozwiązania pozwalają zaoszczędzić na ewentualnych nakładach remontowych. Zmodernizowano również system sterowania elektrociepłowni, poprawiając w znacznym stopniu jego funkcjonalność oraz wprowadzając automatyzację sterowania pompownią olejową. W ramach modernizacji gospodarki ściekowej w pierwszej połowie 2005 roku uruchomiono węzeł biologicznego oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego z wykorzystaniem napowietrzania drobnopęcherzykowego. W nowej instalacji oczyszczane są ścieki przemysłowe i sanitarne generowane przez ANWIL SA, jak również ścieki pochodzące z nowej instalacji spółki SK Eurochem, produkującej tworzywa PET. W zakresie gospodarki wodnej przeprowadzono częściową modernizację sieci magistralnych wody pitnej, co pozwoliło wyeliminować wycieki i tym samym zapewnić ciągłość w dostawach wody dla poszczególnych odbiorców. W 2005 roku ponad połowa energii elektrycznej i ciepła wytworzonego przez Kompleks Energetyczny pochodziła ze spalania gazu ziemnego. Dzięki temu udało się ograniczyć wzrost kosztów wytwarzania energii w Spółce. W stosunku do roku poprzedniego zwiększeniu uległa skala handlu energią elektryczną wytwarzaną w ANWILU SA w skojarzeniu z produkcją ciepła. Zastosowanie strategii dywersyfikacji kanałów sprzedaży i wykorzystanie internetowej platformy obrotu energią elektryczną przyniosło wzrost zysku na sprzedaży tej energii. W 2005 roku ANWIL SA po raz pierwszy wystąpił w roli podmiotu zajmującego się obrotem gazem ziemnym na potrzeby spółki SK Eurochem. 16

11 Pracownicy Głównym celem polityki kadrowej ANWILU SA jest osiągnięcie optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia oraz pełne wykorzystanie potencjału pracujących, między innymi poprzez systematyczne dążenie do ich właściwego motywowania. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi podejmuje się szereg działań o wymiarach przyszłościowych, które polegają na ciągłym dostosowywaniu polityki personalnej i polityki kształtowania wynagrodzeń do zmieniającego się otoczenia. Od 2005 roku kierunki tych działań są wyznaczone również przez strategię, przyjętą w PKN ORLEN S.A., zakładającą ujednolicenie polityki personalnej w Grupie Kapitałowej. Polityka personalna w ANWILU SA opiera się na kształtowaniu optymalnych poziomów i struktur zatrudnienia. Głównymi jej celami są: ciągła racjonalizacja zatrudnienia, zwiększanie udziału osób o najwyższych kwalifikacjach, posiadanie efektywnego systemu motywowania i wynagradzania, systematyczne kształtowanie kultury organizacyjnej jako obszaru identyfikacji celów własnych pracowników z celami Spółki, m.in. poprzez doskonalenie systemu informacji i komunikacji. Racjonalizacja poziomu zatrudnienia, zaowocowała stanem zatrudnienia na 31 grudnia 2005 roku w liczbie 1448, natomiast restrukturyzacja struktur zatrudnienia, łącznie z prowadzoną polityką szkoleń, znacząco wpłynęła na podwyższenie poziomu wykształcenia formalnego pracowników. Struktura zatrudnionych w ANWILU SA na dzień roku ze względu na poziom wykształcenia Struktura szkoleń w ANWILU SA w 2005 roku ze względu na średnią liczbę godzin szkolenia na jednego pracownika 23% wyższe podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych i pozaszkolnych 15% 13% szkolenia bhp średnie 55% 17% 5% podstawowe zawodowe szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe szkolenia z zakresu ISO 20% 3% 49% szkolenia specjalistyczne i obowiązkowe W ANWILU SA dużą uwagę przywiązuje się do systematycznej poprawy efektywności pracy pracowników. Jednym z narzędzi, stosowanych w tym celu jest system ocen pracowniczych, powiązany z wartością stanowiska oraz z systemem wynagradzania. Istotnym elementem polityki kadrowej jest dbałość o rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników. Realizacja przyjętego kierunku rozwoju firmy opiera się na ciągłym procesie kształcenia i podwyższania kwalifikacji pracowników. W firmie duży nacisk kładzie się na odpowiednie przygotowanie kadry pracowniczej tak, aby sprawnie realizowała powierzane obowiązki. Corocznie inwestuje się w różnego typu szkolenia zawodowe, specjalistyczne i doskonalące umiejętności ogólne, które wpływają na lepszą jakość pracy. Przeciętnie koszt poniesiony na szkolenia każdego pracownika w 2005 roku wyniósł prawie 450 złotych. Średnio, w całym 2005 roku każdy pracownik uczestniczył w 25 godzinach szkoleń. Szkolenia obejmowały obowiązkowe szkolenia na stanowisku pracy m.in. z zakresu: bhp, ratownictwa chemicznego, uprawnień do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, uprawnień z zakresu substancji kontrolowanych, uprawnień energetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji. W minionym roku przeprowadzono wiele szkoleń doskonalących, dotyczących głównie zwiększenia umiejętności menadżerskich oraz właściwego zarządzania jakością i środowiskiem. Wzorem lat ubiegłych w 2005 roku Spółka częściowo dofinansowywała kursy języków 17

12 obcych i dokształcanie pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych. Pracownicy uczestniczyli w konferencjach i seminariach, przede wszystkim z zakresu zmian w prawie celnym, ubezpieczeń społecznych, marketingu i sprzedaży, księgowości i finansów oraz szkoleniach branżowych z zakresu energetyki, produkcji PCW, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz produkcji nawozów sztucznych, które odbywały się zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyjęta w firmie polityka zarządzania zasobami ludzkimi jest długofalowa. Jej realizacja ma prowadzić do kształtowania najważniejszego kapitału firmy, którym ma być kreatywna, otwarta na zmiany i zorientowana na współdziałanie kadra pracownicza. Bezpieczeńswo Pracy W ANWILU SA bezpieczeństwo pracy jest przedmiotem stałej troski Zarządu firmy. Systematycznie odnotowuje się wzrost bezpieczeństwa technicznego oraz poprawę warunków na stanowiskach pracy. Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy są wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry specjalistycznej oraz harmonijna współpraca służby bhp z kadrą kierowniczą, lekarzami prowadzącymi stałą opiekę profilaktyczną pracowników, Społeczną Inspekcją Pracy oraz całym personelem ANWILU SA. W 2005 roku odnotowano jeden zbiorowy wypadek przy pracy (dwie osoby doznały lekkiego oparzenia termicznego) oraz jeden wypadek śmiertelny (zawał mięśnia sercowego). W zakresie chorób zawodowych odnotowano jedną chorobę: zatrucie przez ołów lub jego związki. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat ilość wypadków kształtowała się następująco: 2001rok - 16; 2002 rok - 11; 2003 rok - 11; 2004 rok -12; 2005 rok -14. Wyniki badań i pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych na stanowiskach pracy dokonywane metodą dozymetrii wskazują, że utrzymują się one na poziomie dużo niższym od najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS). Jedynie na niektórych instalacjach są przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu. W tych przypadkach strefy zagrożenia hałasem są oznakowane i stosowane są odpowiednio dobrane ochronniki słuchu i system obchodowy pracy. Wszyscy pracownicy ANWILU SA objęci są stałą opieką profilaktyczną i zdrowotną przez lekarzy spółki PROF-MED. Przez cztery kwartały ubiegłego roku punkt szczepień prowadził szczepienia ochronne przeciwko WZW typu B w ramach Żółtego Tygodnia. Przy współudziale Narodowego Funduszu Zdrowia, spółka PROF - MED propagowała bezpłatne badania mammograficzne, które można było wykonać od stycznia do grudnia 2005 roku w Regionalnym Centrum Onkologii, Włocławek, ul. Królewiecka 2a. We współpracy z NFZ zrealizowane zostały również trzy programy profilaktyczne: 1. Wczesnego wykrywania chorób układu krążenia. Przebadano populację kobiet i mężczyzn w wieku lat pod kątem zagrożenia chorobami układu krążenia: pobrano i oznaczono we krwi poziom glukozy, cholesterolu z frakcjami, trójglicerydy oraz wykonano zapisy EKG wraz z interpretacją lekarską. 2. Edukacyjno diagnostyczny wczesnej prewencji przeciwko przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Przebadano populację kobiet i mężczyzn w wieku lat palących papierosy czynnie lub biernie poprzez wykonanie badań spirometrycznych. 3. Raka szyjki macicy. Przebadano populację kobiet w wieku lat celem wczesnego wykrycia zmian nowotworowych szyjki macicy. Jednocześnie prowadzona była akcja uświadamiająca na temat prawidłowego odżywiania i higieny pracy. 18

13 System Zarządzania Jakością (SZJ) wg EN ISO 9001:2000 System zarządzania jakością (SZJ) funkcjonujący w ANWILU SA jest zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000, a fakt ten jest potwierdzony certyfikatem wydanym przez TÜV CERT. Dokumenty certyfikacyjne (w postaci certyfikatu głównego i tzw. podcertyfikatów) ważne do 22 stycznia 2007 roku wystawiła jednostka certyfikująca TÜV Rheinland InterCert / TÜV Rheinland Group. Jednym z najistotniejszych przedsięwzięć minionego roku w zakresie doskonalenia systemu było sfinalizowanie opracowania i wprowadzenie do stosowania mierników dla procesów przebiegających w ramach Systemu Zarządzania Jakością. Zamierzenia ANWILU SA w zakresie zarządzania jakością określa Polityka Jakości ANWILU SA, sformułowana przez Generalnego Dyrektora, której treść jest poddawana okresowemu przeglądowi i uaktualnieniom. System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) i jego dostosowanie do wymagań normy EN ISO 14001:2004 Od roku 2001 w ANWILU SA funkcjonuje i jest stale doskonalony System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zgodny z normą EN ISO 14001:1996. System jest certyfikowany przez TÜV CERT (jednostka certyfikująca: TÜV Industrie Service GmbH / TÜV Rheinland Group). Certyfikat jest ważny do 31 marca 2007 roku. Główne kierunki (priorytety) SZŚ zostały określone w Polityce Środowiskowej ANWILU SA. Kluczowymi elementami systemu zarządzania środowiskowego są: ciągłe monitorowanie oddziaływania poszczególnych operacji i działań na środowisko naturalne, sterowanie operacyjne pozwalające na dotrzymanie parametrów określonych w przepisach prawa, a także realizacja programów zarządzania środowiskowego, która pozwala w wielu obszarach zminimalizować oddziaływanie na środowisko. Na przestrzeni 2005 roku i obecnie trwają prace nad dostosowaniem SZŚ do wymagań zmienionej normy EN ISO 14001:2004. W ramach tych prac wdrażany jest m.in. nowy moduł dotyczący oceny zgodności. Spodziewane jest uzyskanie pozytywnego wyniku auditu kontrolnego, zaplanowanego na marzec 2006 roku i wydanie ANWILOWI SA przez TÜV CERT zaktualizowanego certyfikatu. Nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością i Systemem Zarządzania Środowiskowego: Bezpośredni stały nadzór nad funkcjonowaniem, koniecznymi modyfikacjami i doskonaleniem SZJ i SZŚ sprawują: - w imieniu Generalnego Dyrektora Pełnomocnik ds. SZJiŚ, - w imieniu Dyrektorów Kompleksów Koordynatorzy SZJiŚ. W ramach nadzorowania systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego realizowane są audity wewnętrzne wg harmonogramu zatwierdzanego na każdy rok, Corocznie wykonywane są audity kontrolne (realizowane przez auditorów TÜV Rheinland). 19

14 Inwestycje i Rozwój W 2005 roku ANWIL SA kontynuował realizację jednego z najważniejszych zadań inwestycyjnych ostatnich lat: Zmiana technologii produkcji chloru z diafragmowej na membranową w Wytwórni Chloru i Ługu Sodowego. Koszt budowy wyniósł 240 mln zł. Do dnia 31 grudnia 2005 roku zakończone zostały prace budowlano-montażowe i nastąpiło uruchomienie wytwórni. Formalne przekazanie do eksploatacji miało miejsce w styczniu 2006 roku, po pomyślnym przeprowadzeniu testu gwarancyjnego. Potwierdził on dotrzymanie wszystkich parametrów gwarantowanych przez licencjodawcę - firmę UHDE GmbH. W Kompleksie Polichlorku Winylu zrealizowano również, istotne z punktu widzenia oszczędności energii, zadanie polegające na budowie kotłów odzysku ciepła z gazów pokrakingowych w Wytwórni Chlorku Winylu. Koszt tej inwestycji wyniósł 8 mln zł. W ramach modernizacji gospodarki ściekowej zakończono budowę biologicznego węzła oczyszczania ścieków, współpracującego z mechaniczno-chemiczną oczyszczalnią ścieków przemysłowych. Inwestycja została przekazana do eksploatacji w I kwartale 2005 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 11,3 mln zł. W 2005 roku rozpoczęto prace budowlano-montażowe magazynu CANWILU, które na koniec grudnia były zaawansowane w 76%. Przekazanie inwestycji do eksploatacji nastąpi w 2006 roku, a całkowity koszt zadania wyniesie 26,5 mln zł. Istotnym wydarzeniem w życiu firmy było uruchomienie w maju 2005 roku wytwórni PET (poli-tereftalanu etylenu) przez Spółkę SK Eurochem, w której ANWIL SA jest udziałowcem. Inwestycja ta, o wartości ok. 70 mln USD jest pierwszą, a w przekonaniu zarządu nie ostatnią, inwestycją podmiotów zewnętrznych na wolnych terenach ANWILU SA. Zakończenie zadania związanego ze zmianą technologii produkcji chloru zwieńczyło prowadzoną od kilku lat systematyczną modernizację i rozbudowę zdolności produkcyjnych Kompleksu Polichlorku Winylu. W chwili obecnej kompleks ten jest jednym z najnowocześniejszych, w pełni zintegrowanych pionowo i efektywnych kosztowo ciągów produkcyjnych polichlorku winylu (wytwórnie chloru, chlorku winylu i PCW). Zamknięcie tego etapu modernizacji i rozbudowy mocy produkcyjnych, który dotyczył także Kompleksu Nawozowego i Kompleksu Tworzyw Sztucznych, jak również inwestycji w ochronę środowiska i infrastrukturę, stwarza podstawy do prac nad strategią rozwoju na kolejny okres 5-10 lat. 20

15 Ochrona Środowiska Naturalnego Zrównoważony rozwój oznacza zapewnienie powodzenia w działalności biznesowej w długim okresie przy jednoczesnym angażowaniu się na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, ochrony środowiska naturalnego i stabilnego społeczeństwa, a także pomocy klientom i dostawcom w realizacji tych samych celów. Zrównoważony rozwój ma trzy wzajemnie powiązane wymiary: ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Jednym z kluczowych zagadnień w zakresie tak szeroko pojętej zgody jest kwestia sformułowania i prawnego zagwarantowania prawa do środowiska rozumianego jako prawo do życia w zdrowym środowisku. Wraz ze wzrastającą rangą ochrony środowiska w hierarchii celów społecznych, istotną rolę odgrywa rozwój instrumentarium prawnego służącego realizacji polityki jego ochrony. W grudniu 2005 roku rozpoczęto proces uruchamiania zmodernizowanej Wytwórni Chloru i Ługu Sodowego. Modernizacja procesu wytwarzania chloru polegała na zastosowaniu najnowocześniejszej w skali światowej metody membranowej i przyniosła, poza wyeliminowaniem z użycia azbestu, wyraźne zmniejszenie energochłonności procesu. Instalacja wytwarzania chloru z zastosowaniem elektrolizerów membranowych jest pierwszą tego typu instalacją w Polsce i eksploatowana jest w oparciu o pozwolenie zintegrowane wydane w dniu 22 grudnia 2005 roku przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W 2005 roku w Kompleksie Polichlorku Winylu realizowano również zadanie polegające na wykorzystaniu ciepła gazów poreakcyjnych z pieców krakingowych F 401/1 i 2 poprzez budowę kotłów do produkcji pary. Technicznym efektem przedsięwzięcia będzie podniesienie efektywności energetycznej procesu produkcji chlorku winylu dzięki ograniczeniu strat energii cieplnej do otoczenia poprzez chłodnie wentylatorowe wody chłodniczej oraz produkcję pary wodnej. Planowy termin oddania instalacji do użytkowania to koniec lutego 2006 roku. W 2005 roku ANWIL SA sfinalizował również rozpoczętą w 2004 roku realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego systemu oczyszczania ścieków w sposób umożliwiający oczyszczanie w nim wszystkich strumieni ścieków, powstających na terenie strefy przemysłowej ANWI- LU SA. Zadanie polegało na budowie biologicznego węzła oczyszczania, współpracującego z mechaniczno - chemiczną Oddziaływanie ANWILU SA na środowisko na tle produkcji emisja do atmosfery [Mg] pobór wód [tys. m 3 ] ścieki do GOŚ [tys. m 3 ] produkcja [tys. Mg] składowane odpady [Mg] ścieki oczyszczone do odbiornika [tys. m 3 ]

16 oczyszczalnią ścieków przemysłowych. Inwestycja pozwoliła na uzyskanie wysokiego standardu oczyszczania ścieków, a w szczególności redukcję związków biogennych w ściekach odprowadzanych do odbiornika, co stanowi wypełnienie zaleceń Konwencji Helsińskiej o ochronie Morza Bałtyckiego. Ponadto, w 2005 roku: zrealizowano zadanie polegające na całkowitym zagospodarowaniu amoniaku zawartego w gazie ekspansyjnym z instalacji syntezy amoniaku przed skierowaniem go do pieca reformingu, dzięki czemu uzyskano redukcję NOx odprowadzanych do atmosfery z Zakładu Amoniaku o 69 %, zakończono ostatni etap modernizacji kanalizacji przemysłowej metodą bezwykopową według technologii Berolina liner - z wykorzystaniem rękawa z włókna szklanego ECR-Glas nasączonego żywicami winyloestrowymi, utwardzanego za pomocą promieni ultrafioletowych. Zadanie to realizowane było na przestrzeni lat W okresie tym zmodernizowano ponad m kanalizacji z czego 423,3 m w 2005 roku. W roku 2005 odnotowano bardzo istotny, to jest ponad 50% spadek opłat z tytułu bezpośredniego i pośredniego korzystania ze środowiska. Na ten stan rzeczy wpłynęło w szczególności: oddanie do użytkowania węzła biologicznego oczyszczania ścieków; efektywność pracy nowego układu oczyszczania ścieków pozwoliła na redukcję opłat za odprowadzanie ścieków o 4,9% w stosunku do roku Całkowita redukcja opłat za odprowadzanie ścieków w roku 2005 wyniosła 84,6%, wykorzystywanie gazu ziemnego jako paliwa w Zakładowej EC; stosowanie tego paliwa pozwoliło na redukcję opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza z ponad 4,2 mln zł (2004 r.) do 3,2 mln zł (2005 r.) tj. o 25% w skali roku. Gospodarka odpadami Prowadzona w ANWILU SA gospodarka odpadami oparta jest na podstawowych zasadach gospodarowania nimi i spełnia obowiązujące standardy postępowania, polegające na: zapobieganiu powstawaniu odpadów (działania w ramach Programu Czystsza Produkcja ), recyklingu materiałowym i energetycznym (ponad 34,85% odpadów niebezpiecznych poddano odzyskowi w instalacji odzysku chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicznych i innych procesach produkcyjnych, a 39,46% odpadów niebezpiecznych zostało zawróconych do procesów technologicznych), odzysku surowców wtórnych m.in. makulatury, złomu, tworzyw sztucznych, itp., unieszkodliwianiu, m.in. poprzez składowanie: na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne trafiło około 15,19% ogółu wytworzonych odpadów, w tym 7,36% odpadów niebezpiecznych i 7,83% odpadów innych niż niebezpieczne. 22

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że rok 2000 był najważniejszym okresem w dotychczasowej historii Polskiego Koncernu Naftowego

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI Credo ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Misja Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy, środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta

Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Nr 6, Styczeń 2009 Czasopismo dla wszystkich, których łączy Warta Drodzy Czytelnicy! 3 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 Aktualności Umiarkowany optymizm w 2009 roku Być blisko klienta Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn

y 2014 WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Raport Roczn WODOCIĄGI KRAKOWSKIE Raport Roczny 2014 Wstęp 5 Sprawozdanie finansowe 7 Infrastruktura wodociągowa 11 Infrastruktura kanalizacyjna 15 Polityka cenowa 19 Sprzedaż 21 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lentex

Grupa Kapitałowa Lentex Grupa Kapitałowa Lentex SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 PRZYCHODY 370,86 mln zł EBITDA 57,14 mln zł ZYSK NETTO 65,22 mln zł 20 marca 2015 roku 1 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy

Szkolenie 4. 4 6.07.2008 Chałupy Szkolenie 4 4 6.07.2008 Chałupy Rozwój zrównoważony w sektorze rybołówstwa morskiego integracja korzyści ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Racjonalna gospodarka i poprawa efektywności sektora

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 2014 Sektorowy Plan Działań ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA Projekt do konsultacji społecznych Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny - 1 - Wykonawca: Lider Projekt Lider

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wielkiej Syntezy Chemicznej Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo