Stacje transformatorowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stacje transformatorowe"

Transkrypt

1 Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 :

2 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe 24kV/0,4kV typu NZ 173/283, NZ 210/240 - Atest nr 509 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe typu BEK 250/ , BEK 300/ Atest nr 582 Instytutu Energetyki stacja transformatorowa typu NZ 210/290 - Atest nr 640 Instytutu Energetyki stacje dwutransformatorowe typu BEK 250/ , 300/ Poœwiadczenie nr 023/1999 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe typu BEK 250/ , BEK 300/ Poœwiadczenie nr 037/1999 Instytutu Energetyki - stacja transformatorowa typu NZ - Poœwiadczenie nr 036/2001 Instytutu Energetyki - stacje transformatorowe typu BEK 250/ , BEK 300/ Poœwiadczenie nr 008/2002 Instytutu Energetyki - stacja transformatorowa typu NZ 210/290 - Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT /2000 stacje transformatorowe typu NZ i BEK - Ocena w zakresie spe³nienia wymagañ bezpieczeñstwa po arowego dla stacji typu BEK i NZ Spe³niane normy: Stacje transformatorowe: PN-EN 61330:2001 w³¹cznie z wszystkimi kryteriami za³¹cznika A Rozdzielnica nn typu RTS: PN-IEC AC Rozdzielnica SN typu RP-24: PN-86/E-05155, PN-EN 60298:2000 Rozdzielnica SN typu RM6: IEC 694, 298, 265, 129, 420, 56, 255; PN-EN 60298:2000

3 Spis treœci / Contents: Informacje ogólne / General information...str. 2. Stacje transformatorowe z obs³ug¹ zewnêtrzn¹ - technologia NZ Outside serviced transformer substations - NZ technology... str. 5 NZ 173/283 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 8 NZ 210/240 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 9 NZ 210/290 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 10 SBS - kontenerowy zamiennik stacji s³upowej / alternative for pole-mounted substations...str. 11 Wêz³y kablowe SN / MV Switching stations...str. 12 Stacje transformatorowe z obs³ug¹ wewnêtrzn¹ - technologia BEK Inside serviced transformer substations - BEK technology...str. 13 Stacje transformatorowe z rozdzielnic¹ SN w izolacji SF 6 / Transformer substations equipped with SF6 insulated MV switchgear BEK 250/270 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 16 BEK 250/300 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 17 BEK 250/330 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 18 BEK 250/350 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 19 BEK 250/420 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 20 BEK 250/600 - stacje dwutransformatorowe / with two transformers...str. 21 BEK 300/450 - stacje dwutransformatorowe / with two transformers...str. 22 BEK 300/600 - stacje dwutransformatorowe / with two transformers...str. 23 Stacje transformatorowe z rozdzielnic¹ SN w izolacji powietrznej / Transformer substations equipped with air insulated MV switchgear BEK 250/420 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 24 BEK 250/450 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 25 BEK 250/650 - stacje dwutransformatorowe / with two transformers...str. 26 BEK 300/400 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 27 Spis treœci Stacje z pomiarem energii po stronie SN / Transformer substations with energy measurement in MV section BEK 250/450 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 28 BEK 250/530 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 29 BEK 250/600 - stacje dwutransformatorowe / with two transformers...str. 30 BEK 300/600 - stacje dwutransformatorowe / with two transformers...str. 31 Rozwi¹zania modu³owe / Complexes...str. 32 Uszczelnienia / Water and gas-tight cable channels...str. 34 WskaŸniki przep³ywu pr¹du zwarciowego / Fault passage indicators...str. 35 Formularz zamówienia / Order...str. 36 1

4 Wstêp / Preface Katalog przedstawia aktualny program produkcji stacji transformatorowych oferowanych przez grupê ENCO. Nowoczesnoœæ oferowanych rozwi¹zañ wynika z zastosowania najnowszych technologii oraz dostosowania siê do wymagañ Zak³adów Energetycznych i innych odbiorców. O wysokiej jakoœci naszych wyrobów œwiadczy uzyskany przez nas certyfikat ISO 9001:2000. Produkujemy stacje w dwóch podstawowych typach: - typ BEK z obs³ug¹ wewnêtrzn¹ (dla sieci do 30 kv i mocy transformatora do 1600 kvalub 2 x 1600 kva) - z korytarzem obs³ugi - typ NZ z obs³ug¹ zewnêtrzn¹ (dla sieci do 20kV i mocy transformatora 630kVA) tzw. kompaktowe. Na yczenie mo emy wykonaæ stacje z obs³ug¹ od zewn¹trz z dwoma transformatorami do 630kVA ka dy. The catalogue presents current offer of transformer substations manufactured by ENCO Group. The solutions are based on the most novel technology and flexibility in terms of housing dimensions and constructional details of equipment with purpose to customize the products and fully meet customer's requirements. ISO 9001:2000 certificate is a proof of our concern about the quality of offered products. ENCO Group substations are divided into two types: - BEK type inside serviced, equipped with 1 or 2 transformers (up to 1600 kvaeach); application: up to 30 kv networks - NZ type outside serviced, equipped with 1 transformer (up to 630 kva); application: up to 20 kv networks. On request an outside serviced substation with two transformers (up to 630 kva) is available. Informacje ogólne Bezpieczeñstwo / Safety: Stacje spe³niaj¹ najnowsze wymagania norm Unii Europejskiej, a w tym w zakresie ³ukoochronnoœci. Oznacza to, e konstrukcja stacji zapewnia bezpieczeñstwo osób postronnych (np. przechodniów) znajduj¹cych siê w jej pobli u w czasie wyst¹pienia stanów zak³óceniowych, jakim jest zwarcie ³ukowe. W stacjach z obs³ug¹ z zewn¹trz typu NZ zapewnione jest równie bezpieczeñstwo obs³ugi przy drzwiach otwartych. Rozprê enie gazów powsta³ych w czasie trwania zwarcia w stacjach NZ odbywa siê w metalowej ch³odnicy gazów umieszczonej pod rozdzielnic¹ SN, a w stacjach BEK przez nieznaczne (kilkucentymetrowe) uniesienie dachu. Po zmniejszeniu siê ciœnienia w stacji BEK dach opada na swoje normalne po³o enie dziêki odpowiednim prowadnicom. Potwierdzone jest to badaniami niezale nych instytutów zgodnymi z wytycznymi normy IEC 1330, jak równie niemieckich instytutów IPH oraz PEHLA. Stacje posiadaj¹ równie atesty Instytutu Energetyki w Warszawie i Aprobatê Instytutu Techniki Budowlanej. Zdjêcia zamieszczone poni ej przedstawiaj¹ stacje NZ i BEK w trakcie badañ. Substations are compliant with EU regulations regarding arc protection. It means that their structure ensures full safety for both servicemen and by-passers in case of fault arching. Outside serviced substations (NZ) ensure also safe maintenance while doors are open. In NZ substations vent for gases expanding during the fault is given through metal made gas cooler located under MV switchgear while in BEK substations through slit made after its roof going upwards (several cm) during the failure. After the internal pressure decreases the roof goes down to the normal position due to guide bolts. These tests have been proved by independent research institutes according to IEC 1330 standard as well as requirements of German institutes: IPH and PEHLA. Substations have been certified by Warsaw located Instytut Energetyki and approved by Instytut Techniki Budowlanej. Pictures below show NZ and BEK substations during tests. Solidna konstrukcja / Solid structure: Wszystkie stacje wykonane s¹ z elbetonu B 45, co zapewnia bardzo du ¹ wytrzyma³oœæ i trwa³oœæ, a tak e zapobiega powstawaniu zjawiska rosy. Konstrukcja stacji sprawia, e nie ma koniecznoœci wykonywania fundamentów pod stacjê (oszczêdnoœæ czasu i kosztów). Elementy stacji przewidziane do umieszczenia na sta³e w ziemi wykonane s¹ taki sposób, e zapewniona jest wodo- i olejo-szczelnoœæ w obu kierunkach. Housings are made of B 45 reinforced concrete, which ensures high durability and protects the housing from dew-fall. Due to the special housing structure no extra foundation is needed (cost-effective and time-saving solution). Underground part of the housing is water and oilproof. : Wszystkie elementy zbrojenia oraz elementy metalowe nie bêd¹ce pod napiêciem pod³¹czone s¹ do wspólnej szyny wyrównawczej potencja³u, która z kolei ma po³¹czenie z uziemieniem zewnêtrznym stacji. - Instalacja oœwietlenia stacji wykonana jest w rurkach izolacyjnych umieszczonych w betonie. - Stacje zosta³y standardowo zaprojektowane dla transformatorów o mocy do 630 kva, zaœ w stacjach BEK o szerokoœciach 300 cm mo liwe jest umieszczenie dwóch transformatorów po 1600 kva ka dy. Projektujemy i wykonujemy tak e budynki dla transformatorów du ych mocy do 2000 kva. Na yczenie klienta mo liwe jest wyposa enie stacji w transformator(y) ywiczny(e) po uprzedniej konsultacji z producentem stacji. Celem zapewnienia wiêkszego bezpieczeñstwa obs³ugi do pod³¹czenia aparatury preferujemy po³¹czenia izolowanymi 2

5 kablami miedzianymi z zastosowaniem g³owic konektorowych i klem z os³onami izolacyjnymi. - All metal elements of the reinforcement and other that are not live are connected to the potential levelling system combined with external earthing. - Lighting system is installed in piping made in housing's concrete walls. - Substations are designed for 630 kva transformer as standard; exceptions are: BEK 300 cm wide (2 x transformers of up to 1600 kva) and specially designed housings for transformers of up to 2000 kva. Cast resin transformers can be applied on request after consulting producer of substations. In order to ensure safety for servicemen and the surroundings copper cables and high quality accessory (elbow connectors and clamps with isolating covers) is preferred to make cable connections. Ochrona œrodowiska naturalnego / Environment protection: Misy olejowe przedzia³ów transformatorowych mog¹ pomieœciæ 100 % zawartoœci oleju z transformatorów. Do produkcji stacji u ywa siê wy³¹cznie materia³ów i surowców podlegaj¹cych powtórnemu przetworzeniu i przyjaznych œrodowisku. Wszystkie materia³y wykorzystywane w procesie produkcyjnym posiadaj¹atesty Pañstwowego Zak³adu Higieny. Oil pans in transformer compartments are designed to contain 100% of the transformer oil. Substations are made from recyclable and environment friendly materials that have been certified by Pañstwowy Zak³ad Higieny. Odpornoœæ ogniowa / Fire resistance: W roku 2003 zosta³y opracowane Oceny w zakresie spe³nienia wymagañ bezpieczeñstwa po arowego dla stacji z obs³ug¹ zewnêtrzn¹ typu NZ, jak i dla stacji z obs³ug¹ wewnêtrzn¹ typu BEK. Zgodnie z w/w ocenami zewnêtrzne œciany pe³ne oraz stropy produkowanych przez nas stacji posiadaj¹ 120-minutow¹ odpornoœæ ogniow¹ (REI 120). Œciana stacji transformatorowej spe³nia wymagania oddzielenia po arowego jeœli jest pe³na, b¹dÿ posiada otwory (wentylacyjne) o powierzchni nie wiêkszej ni 15% powierzchni œciany, zabezpieczone odpowiednimi klapami przeciwpo arowymi. Wysoka odpornoœæ ogniowa œcian umo liwia ustawienie stacji œcian¹ pe³n¹ w granicy dzia³ki (dostawienie do istniej¹cego budynku, którego œciana graniczna spe³nia wymagania œciany oddzielenia po arowego). Poni ej przedstawione zosta³y przyk³adowe odleg³oœci minimalne stacji od s¹siaduj¹cej œciany lub ganicy dzia³ki. It has been proved by due authorities that walls without openings and roofs of ENCO Group substations have 120 minutes fire resistance (REI 120 standard). It allows to locate the substation directly along the border of the ground parcel. Below there are different examples of minimum distances between the housing and neighbouring building or border of ground parcel. Informacje ogólne Kolorem czerwonym zaznaczono œciany pe³ne. Kolorem ró owym zaznaczono œciany z otworami spe³niaj¹ce wymagania oddzielenia przeciwpo arowego. 3

6 Estetyka wykonania / Nice appearance: Stacje s¹ architektonicznie dopasowane do swego przysz³ego otoczenia, co jest mo liwe dziêki ró norodnym formom i kolorystyce elewacji zewnêtrznej np. tynk mineralny, ceg³a klinkierowa, imitacja muru pruskiego itp., jak i ró nym rodzajom dachów np. dach p³aski, dach dwu- lub czterospadowy. Standardowe zestawienia kolorów obrazuj¹ rysunki poni ej (inna kolorystyka dostêpna na yczenie klienta). Substations can be easily adjusted to the surroundings in terms of their appearance due to diverse façade finishing possibilities (plaster work, clinker brick, post and pan). There is also wide selection of roofs available (flat / ridge / hip roof). Standard colours are shown below (other colours available on request). Elewacja RAL 1013 Elewacja RAL 9003 Elewacja RAL 7032 Drzwi, Dach, Rynna w kolorze elewacji Drzwi, Dach, Rynna RAL 8014 Informacje ogólne Drzwi, Dach, Rynna RAL 3003 Drzwi, Dach, Rynna RAL 5005 Drzwi, Dach, Rynna RAL 6016 Przyk³ady zastosowanej kolorystyki / Examples of applied colours 4

7 Stacje transformatorowe z obs³ug¹ zewnêtrzn¹ Technologia NZ Outside serviced transformer substations NZ technology Technologia NZ 5

8 TECHNOLOGIANZ / NZ TECHNOLOGY Zastosowanie / Application Stacje transformatorowe z obs³ug¹ zewnêtrzn¹ typu NZ przystosowane s¹ do pracy w kablowej i napowietrznej sieci rozdzielczej zarówno energetyki zawodowej, jak i przemys³owej. Dziêki swoim niewielkim rozmiarom s¹ doskona³ym rozwi¹zaniem na osiedlach mieszkaniowych, w pobli u ci¹gów pieszych, dróg, jak równie w miejscach trudnodostêpnych, gdzie niemo liwa jest praca ciê kiego sprzêtu. NZ outside serviced substations are designed for cable and overhead networks utilized by power distribution companies or industry. Due to small dimensions NZ substation is an excellent solution for places like housing estates or hard-to-reach localizations not available for heavy construction equipment. Technologia NZ Budowa / Structure Obudowê stacji transformatorowych typu NZ stanowi monolityczny, elbetowy korpus zapewniaj¹cy wodo i olejo-szczelnoœæ oraz elbetowy dach. Korpus posiada trzy (przedzielone niskimi œciankami) czêœci funkcjonalne: przedzia³ rozdzielnicy SN, przedzia³ rozdzielnicy nn i komorê transformatora. Dach przykrêcony jest do œcian korpusu stacji poprzez profile nad drzwiami oraz k¹towniki. Do obs³ugi poszczególnych przedzia³ów stacji przewidziano oddzielne drzwi wyposa one w kratki wentylacyjne zapewniaj¹ce ch³odzenie urz¹dzeñ i wentylacjê pomieszczenia stacji. Elementy te wykonane s¹ z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej lub z aluminium i lakierowane proszkowo w okreœlonym przez zamawiaj¹cego kolorze. Dolna czêœæ komory transformatora pomalowana jest olejoodporn¹ farb¹ i tworzy szczeln¹ misê olejow¹ zdoln¹ pomieœciæ 100% oleju z transformatora, uniemo liwiaj¹c zanieczyszczenie wód gruntowych i gleby w wypadku uszkodzenia transformatora. Wprowadzenie kabli SN do stacji odbywa siê przez szczelne przepusty kablowe umiejscowione w dolnej czêœci korpusu pod rozdzielnic¹ SN (patrz strona 34). Wyprowadzenie kabli nn odbywa siê przez otwór w dolnej czêœci korpusu. Uziemienie zewnêtrzne przeprowadzane jest przez œciany budynku poprzez œrubowe przepusty uziemiaj¹ce (patrz str. 34). W celu kontrolowanego rozprê ania gazów powsta³ych w wypadku zwarcia w rozdzielnicy SN w œciance pod rozdzielnic¹ zainstalowano metalow¹ kratê ch³odz¹c¹. Housing of NZ substation consists of main body and roof - both of them made of reinforced concrete. Main body is divided by low partitions into three functional compartments containing: MV switchgear, LV switch panel and transformer. The roof is screwed to the main body through profiles installed above doors and angle plates. Each compartment has an individual door with ventilation grates enforcing internal equipment cooling and proper ventilation of the substation. These elements are made of hot galvanized steel sheet or aluminium and are powder varnished in requested colour. Bottom part of transformer compartment is an oil pan covered with oil-proof paint preventing leakage and environment pollution in case of transformer failure. MV cables are led into the housing through sealed cable channels located under the MV switchgear (see page 34). LV cables are led through the opening in the bottom part of the main body of the substation. External earthing is led through walls of the housing by means of water and gas-tight channels for earthing (see page 34). A cooling grate made of metal is installed in the panel under the MV switchgear in order to ensure controlled expansion of explosion gases in case of fault in MV section. Zawiesia dachu Lifting loops for roof Zawiesia korpusu Lifting loops for main body Zawiesia korpusu Lifting loops for main body 6

9 Stacje transformatorowe typu NZ zaprojektowano do wyposa enia w olejowy hermetyczny transformator o mocy do 630kVA, rozdzielnicê SN w izolacji SF6 lub opcjonalnie w izolacji powietrznej oraz rozdzielnicê nn. Wielkoœæ stacji uzale niona jest od warunków technicznych i potrzeb energetycznych klienta. Wymiana urz¹dzeñ odbywa siê przy pomocy dÿwigu po zdjêciu dachu. NZ substations are designed to contain 630 kva oil transformer, SF6 or air insulated MV switchgear as an option and an openwork LV switch panel. Dimensions of the housing depend on technical requirements and power requested by the customer. Replacement of the internal equipment is made by means of a crane after removal of the roof. Transport i posadowienie / Transport and foundation Ze wzglêdu na swoje ma³e wymiary stacje typu NZ transportowane s¹ do miejsca przeznaczenia w stanie gotowym do posadowienia. W celu zabezpieczenia ³adunku w czasie transportu stacja powinna byæ przymocowana do naczepy pasami. W ramach przygotowañ do posadowienia stacji typu NZ nale y wykonaæ wykop o g³êbokoœci 900mm, a d³ugoœci i szerokoœci o 1000mm wiêkszej od wymiarów stacji. Nastêpnie nale y u³o yæ podsypkê wirow¹ o gruboœci ok. 100mm lub zgodnie z wymaganiami lokalnymi. Zalecana gruboœæ ziarna wynosi mm. Nale y pamiêtaæ o odpowiednim wypoziomowaniu podsypki przed posadowieniem stacji. Posadowienie stacji NZ (korpus z dachem) odbywa siê przy pomocy dÿwigu o noœnoœci co najmniej dwukrotnie wiêkszej od ca³kowitej masy stacji. Kotwy zawiesi transportowych znajduj¹ siê w dolnej czêœci korpusu poni ej wysokoœci zag³êbienia. Due to small dimensions NZ substations are transported to destination in one piece, ready for foundation. In order to ensure safety of the load the housing should be fastened to the semitrailer with belts during transportation. A 900mm deep foundation trench of width and length 1000mm bigger than dimensions of housing has to be made prior to foundation of NZ substation. The foundation trench should be filled with 100mm deep and properly leveled gravel bedding (recommended gravel thickness should range between 16 and 32 mm). Foundation of the substation should be made by means of a crane of load capacity at least twice as big as the total weight of the substation.anchor ties for lifting loops of the main body are located in the underground section of the housing. Wykonania dachów / Roofs W celu dostosowania wygl¹du stacji do otoczenia oferujemy ró ne warianty dachów stacji. Standardowo stacja przykryta jest dachem czterospadowym niskim wykonanym z jednego elementu betonowego, który pomalowany jest farb¹ wodoodporn¹. W przypadku dachu dwuspadowego lub czterospadowego na p³ycie betonowej zabudowana jest konstrukcja dachu spadzistego i pokryta w zale noœci od wymagañ klienta gontem bitumicznym, dachówk¹ ceramiczn¹ lub blachodachówk¹. In order to adjust substations appearance to the surrounding various types of roofs are offered. Standard roof is a low hip roof made of a concrete slab covered with waterproof paint. In case of a ridge or hip roof the slab is topped with a roof construction covered with bituminous shingle, ceramic tiles, metal tiles or other requested material. Dach czterospadowy niski; k¹t nachylenia: 1 Low hip roof; gradient: 1 Technologia NZ Dach dwuspadowy; k¹t nachylenia: 27 Ridge roof; gradient: 27 Dach czterospadowy; k¹t nachylenia: 27 Hip roof; gradient: 27 7

10 Stacja transformatorowa NZ 173/283 obs³uga z zewn¹trz / outside serviced rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear 6 6 NZ 173/ Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue mm 2830 mm Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground 2415 mm 1615 mm 800 mm Rozdzielnica SN / MV switchgear RM6 3 pola Masa obudowy / Weight of complete housing 6,9 t Rozdzielnica nn / LV switch panel RTS-z max.16pól 1,5 t Transformator / Transformer olejowy / oil type max. 630 kva 8

11 Stacja transformatorowa NZ 210/240 obs³uga z zewn¹trz / outside serviced rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear 6 6 Wariant / Option I Rozwi¹zania alternatywne / Alternative solutions: Wariant / Option II Wariant / Option III NZ 210/240 Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue. Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground Masa obudowy / Weight of complete housing 2100 mm 2400 mm 2400 mm 1600 mm 800 mm 7,2 t 1,7 t Rozdzielnica SN / MV switchgear Rozdzielnica nn / LV switch panel Transformator / Transformer RM6 RTS-z olejowy / oil type 4(3*) pola 16(8*)pól max. 630 kva * wyposa enie wersji dwudrzwiowej / * equipment of two-doors option 9

12 Stacja transformatorowa NZ 210/290 obs³uga z zewn¹trz / outside serviced rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear 6 6 Wariant / Option I Rozwi¹zania alternatywne / Alternative solutions: Wariant / Option II Wariant / Option IIIa Wariant / Option IIIb NZ 210/ Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue. Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground 2100 mm 2900 mm 2400 mm 1600 mm 800 mm Rozdzielnica SN / MV switchgear RM6 Rozdzielnica nn / LV switch panel RTS-zmax. Transformator / Transformer olejowy / oil type 4(3*) pola 16(13*)(9**) pól max. 630 kva Masa obudowy / Weight of complete housing 7,2 t * wyposa enie wariantu IIIb / option IIIb 1,7 t ** wyposa enie wariantu IIIa / option IIIa 10

13 Stacja transformatorowa SBS obs³uga z zewn¹trz / outside serviced SBS /15 jest wolnostoj¹c¹ stacj¹ transformatorow¹ SN/nn przystosowan¹ do obs³ugi z zewn¹trz. Stanowi doskona³¹, estetyczn¹ alternatywê dla stacji s³upowej, zapewniaj¹c jednoczeœnie bezpieczeñstwo dla ludzi i œrodowiska naturalnego. Stacja przystosowana jest do pracy w kablowej, jak i napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN. Wyposa enie elektryczne stanowi transformator olejowy o mocy max. 160kVA oraz rozdzielnica nn. Zabezpieczenie transformatora zrealizowane jest po stronie SN przy pomocy bezpieczników zabudowanych w jego konstrukcji. Doprowadzenie zasilania oraz wyjœcie obwodów odbiorczych odbywa siê przez szczelne przepusty umieszczone w dolnej czêœci budynku. Kable SN pod³¹czone s¹ do transformatora przy pomocy k¹towych g³owic konektorowych. Do obs³ugi transformatora i rozdzielnicy nn przewidziano oddzielne drzwi umieszczone od przodu (dla transformatora) i w lewej œcianie stacji (dla rozdzielnicy nn). Dziêki zabudowaniu bezpieczników nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie po stronie SN. Aby zapewniæ mo liwoœæ bezpiecznych czynnoœci konserwacyjnych i naprawczych stacjê nale y zasiliæ z od³¹cznika lub roz³¹cznika np. s³upowego. SBS Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue. Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground Masa obudowy / Weight of complete housing 1100 mm 1730 mm 2415 mm 1615 mm 800 mm 3,2 t 0,7 t SBS /15 - a detached, outside serviced MV/LV transformer substation is designed for both cable and overhead MV networks. With its design ensuring full safety for servicemen and environment as well as smart appearance it poses a competitive alternative for pole-mounted solutions. SBS /15 is equipped with max. 160 kva oil type transformer and low voltage switch panel. The transformer is protected with built-in MV fuses. Incoming and outgoing cables enter the housing from the bottom through watertight channels. Medium voltage cables are connected with the transformer by means of elbow connectors. There are two separate doors giving access to transformer and LV switch panel respectively. Due to internal MV fuses there is no need for additional protection in MV section. In order to enable safe and easy servicing the substation should be fed from disconnector or load break switch (pole mounted type for example). Rozdzielnica SN / MV switchgear Rozdzielnica nn / LV switch panel Transformator / Transformer - szkieletowa / openwork olejowy / oil type - max. 5pól max. 160 kva 11

14 Wêz³y sieciowe SN MV switching stations NZ 65/173 Wêz³y kablowe SN NZ 110/ NZ 117/ Dane techniczne / Technical data: NZ 65/173 NZ 110/173 NZ 117/ mm 1100 mm 1170 mm 1730 mm 1730 mm 2100 mm 2415 mm 2415 mm 2400 mm Wys. nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground 1615 mm 1615 mm 1600 mm 800 mm 800 mm 800 mm Masa obudowy / Weight of complete enclosure 2,4 t 3,2 t 4t 0,45 t 0,7 t 0,9 t Z³¹cze konektorowe SN/ RM6 (3 pola / functions) RM6 (4 pola / functions) MV deadbreak connector 12

15 Stacje transformatorowe z obs³ug¹ wewnêtrzn¹ Technologia BEK Inside serviced transformer substations BEK technology Technologia BEK 13

16 TECHNOLOGIABEK / BEK TECHNOLOGY Zastosowanie / Application Stacje transformatorowe z obs³ug¹ wewnêtrzn¹ (z korytarzem obs³ugi) typu BEK przystosowane s¹ do pracy w kablowej i napowietrznej sieci rozdzielczej zarówno energetyki zawodowej, jak i przemys³owej. Dziêki specyficznej konstrukcji mo liwe jest zaprojektowanie niemal dowolnego wariantu stacji. Wielkoœæ stacji oraz rozmieszczenie urz¹dzeñ uzale nione jest jedynie od ich iloœci i typu, dziêki czemu stacje BEK doskonale wpisuj¹ siê w wymagania stawiane na terenach osiedli mieszkaniowych, jak i zak³adów przemys³owych, które charakteryzuj¹ siê wiêkszym zapotrzebowaniem na energiê i czêsto koniecznoœci¹ stosowania skomplikowanych uk³adów automatyki. W dalszej czêœci katalogu znajduj¹ siê najbardziej typowe rozwi¹zania stacji transformatorowych typu BEK, które jednak nie stanowi¹ ca³oœci rozwi¹zañ jakie oferujemy. Inside serviced BEK substations are designed for cable and overhead networks utilized by power distribution companies and industry. Due to its specific structure it is possible to design wide variety of versions. Size of substation and arrangement of internal devices depends on their number and type. Therefore BEK substations are excellent for housing estates and industry where more power is needed and complicated power supply redundancy systems are applied. Further on in this catalogue there are the most typical solutions of the offered BEK transformer substations. However they do not include all the possibilities that can be designed and manufactured. Technologia BEK Budowa / Structure Stacje typu BEK posiadaj¹ budowê elementow¹, co oznacza, e obudowa stacji sk³ada siê z trzech wykonywanych oddzielnie, a nastêpnie sk³adanych ze sob¹ elementów: szczelnej, monolitycznej piwnicy kablowej, korpusu oraz dachu. Typowa stacja transformatorowa sk³ada siê z pomieszczenia rozdzielnic SN i nn oraz komory transformatora. Dodatkowo pomieszczenie rozdzielnic mo e byæ wydzielone w przypadku kilku u ytkowników stacji umo liwiaj¹c dostêp tylko osobom do tego upowa nionym. Dach (w przeciwieñstwie do stacji NZ) nie jest na sta³e skrêcony ze œcianami. Rozwi¹zanie takie umo liwia jego nieznaczne uniesienie w przypadku wyst¹pienia stanów awaryjnych skutkuj¹cych wzrostem ciœnienia wewn¹trz stacji. Do obs³ugi poszczególnych czêœci stacji przewidziano oddzielne drzwi. Dostêp do piwnicy kablowej mo liwy jest dziêki w³azowi umieszczonemu w pod³odze. Ch³odzenie urz¹dzeñ oraz wentylacja pomieszczeñ stacji mo liwa jest dziêki kratkom wentylacyjnym umieszczonym w drzwiach i œcianach stacji, a tak e odpowiednio zabezpieczonej szczelinie pomiêdzy œcianami a dachem. Drzwi i kratki wykonane s¹ z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej lub z aluminium i lakierowane proszkowo w okreœlonym przez zamawiaj¹cego kolorze. Œciany ze stropem pod³ogi ustawione s¹ na piwnicy kablowej, w której pod transformatorem wydzielono szczeln¹ misê olejow¹ zdoln¹ pomieœciæ 100% oleju z transformatora w wypadku jego uszkodzenia. W piwnicy kablowej znajduj¹ siê równie szczelne przepusty kablowe umo liwiaj¹ce przeprowadzenie kabli SN i nn jak równie przewodów uziemiaj¹cych (patrz str. 34). Housing of BEK substation consists of three elements: water and gas-tight cable cellar, main body and roof. Typical substation is divided into compartments for MV switchgear, LV switch panel and transformer. Additionally MV compartment can be partitioned in case more than one customer should have access to MV section. Roof of BEK substation is not screwed to walls which allows it to go slightly up when high gas pressure inside Zawiesia korpusu Lifting loops for main body Zawiesia dachu Lifting loops for roof Zawiesia korpusu Lifting loops for main body Bolce stabilizuj¹ce Leading bolts Bolce stabilizuj¹ce Leading bolts Zawiesia piwnicy Lifting loops for cable cellar Zawiesia piwnicy Lifting loops for cable cellar 14

17 housing during failure occurs. Each compartment has an individual door. Hatch in the floor facilitates access to the cable cellar. Electrical equipment cooling and ventilation of the substation is made by means of ventilation grates placed in doors and walls of the housing as well as through a special slit between walls and the roof. Doors and grates are made of hot galvanized steel sheet or aluminium and are powder varnished in requested colour. Walls and floor are mounted upon cable cellar which contains an oil pan located under the transformer compartment. The pan is oil-proof and capable of containing all oil contents of the transformer should it fail. Water and gas-tight cable channels enable MV and LV cables as well as earthing to be led inside housing of the substation (see page 34). Stacje transformatorowe typu BEK w wersji standardowej zaprojektowano dla transformatora o mocy do 630kVA, rozdzielnicy SN w izolacji SF6 lub powietrznej oraz rozdzielnicy transformatorowej nn. Wielkoœæ stacji uzale niona jest od warunków technicznych i potrzeb energetycznych klienta. Wymiana urz¹dzeñ odbywa siê przez drzwi, b¹dÿ przy pomocy dÿwigu po zdjêciu dachu. BEK substations are designed to contain 630 kva transformer, SF6 or air insulated MV switchgear and an openwork LV switch panel as standard equipment. Dimensions of the housing depend on technical requirements and power requested by the customer. Replacement of the internal equipment is made through doors or by means of a crane after removal of the roof. Transport i posadowienie / Transport and foundation Aby umo liwiæ transport stacji typu BEK zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami budynek stacji dzielony jest na piwnicê kablow¹ i korpus przykryty dachem. W celu zabezpieczenia ³adunku w czasie transportu elementy te powinny byæ przymocowane do naczepy pasami. W ramach przygotowañ do posadowienia stacji nale y wykonaæ wykop o g³êbokoœci 860 mm, a d³ugoœci i szerokoœci o 1000mm wiêkszej od wymiarów stacji. Nastêpnie nale y u³o yæ podsypkê wirow¹ o gruboœci ok. 100mm lub zgodnie z wymaganiami lokalnymi. Zalecana gruboœæ ziarna wynosi mm. Nale y pamiêtaæ o odpowiednim wypoziomowaniu podsypki przed posadowieniem stacji. Posadowienie stacji BEK odbywa siê przy pomocy dÿwigu o noœnoœci co najmniej dwukrotnie wiêkszej od masy stacji. W pierwszym rzê dzie nale y posadowiæ piwnicê kablow ¹, a nastê pnie przykryty dachem korpus wyposa ony w urz¹ dzenia elektroenergetyczne. Zawiesia transportowe wkrêcane s¹ poprzez dach w œciany stacji po uprzednim wyjêciu z dachu zaœlepek 70 mm. For transportation purposes housing of BEK substation is divided into two parts: cable cellar and main body covered with roof. These elements are fastened during transport to the semitrailer with belts to ensure safety of the load. A 860mm deep foundation trench of width and length 1000mm bigger than dimensions of housing has to be made prior to foundation of BEK substation. The foundation trench should be filled with 100mm deep and properly leveled gravel bedding (recommended gravel thickness should range between 16 and 32 mm). Foundation of the substation should be made by means of a crane of load capacity at least twice as big as the total weight of the substation. Main body equipped with power distribution equipment and covered with roof should be installed after foundation of cable cellar. Lifting loops are screwed through the roof into the walls after removal of 70 mm plugs. Wykonania dachów / Roofs W celu dostosowania wygl¹du stacji do otoczenia oferujemy ró ne warianty dachów. Standardowo stacje typu BEK przykryte s¹ niskim dachem betonowym, którego lekko nachylona po³aæ otoczona jest attyk¹. Po³aæ pomalowana jest œrodkiem wodoodpornym, a attyka farb¹ elewacyjn¹. Do odprowadzenia wody z dachu przewidziano rynnê wykonan¹ z tworzywa sztucznego. W przypadku dachu dwuspadowego lub czterospadowego na p³ycie betonowej zabudowana jest konstrukcja dachu spadzistego i pokryta w zale noœci od wymagañ klienta gontem bitumicznym, dachówk¹ ceramiczn¹ lub blachodachówk¹. In order to adjust substations appearance to the surrounding various types of roofs are offered. Shed roof made of concrete slab and covered with waterproof paint (attic is covered with elevation paint) is a standard. It is additionally equipped with a roof gutter made of plastics. In case of a ridge or hip roof the concrete slab is topped with a roof construction covered with bituminous shingle, ceramic tiles, metal tiles or other requested material. Technologia BEK Dach niski nachylony; k¹t nachylenia: 0,5 Low shed roof; gradient: 0,5 Dach czterospadowy; k¹t nachylenia: 23 Hip roof; gradient: 23 Dach czterospadowy wysoki; k¹t nachylenia: 35 High hip roof; gradient: 35 Dach dwuspadowy; k¹t nachylenia: 35 Ridge roof; gradient: 35 15

18 Stacja transformatorowa BEK 250/270 obs³uga od wewn¹trz / inside serviced rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear 6 6 Wariant / Option I Rozwi¹zania alternatywne / Alternative solutions: Wariant / Option II BEK 250/ Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue mm 2700 mm 3600 mm Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground 2840 mm 760 mm Masa obudowy / Weight of complete housing 13,2 t Rozdzielnica SN / MV switchgear RM6 3 pola 2,5 t Rozdzielnica nn / LV switch panel RTS-w max.10 pól W tym masa piwnicy / Cable cellar 3,9 t Transformator / Transformer olejowy / oil type max. 630 kva 16

19 Stacja transformatorowa BEK 250/300 obs³uga od wewn¹trz / inside serviced rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear 6 6 Wariant / Option I Rozwi¹zania alternatywne / Alternative solutions: Wariant / Option II BEK 250/300 Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue mm 3000 mm 3600 mm Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground 2840 mm 760 mm Masa obudowy / Weight of complete housing 14,3 t Rozdzielnica SN / MV switchgear RM6 max. 3 pola 2,7 t Rozdzielnica nn / LV switch panel RTS-w max.12 pól W tym masa piwnicy / Cable cellar 4,2 t Transformator / Transformer olejowy / oil type max. 630 kva 17

20 Stacja transformatorowa BEK 250/330 obs³uga od wewn¹trz / inside serviced rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear 6 6 Wariant / Option I Rozwi¹zania alternatywne / Alternative solutions: Wariant / Option II BEK 250/ Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue mm 3300 mm 3600 mm Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground 2840 mm 760 mm Masa obudowy / Weight of complete housing 15,5 t Rozdzielnica SN / MV switchgear RM6 max. 4 pola 3t Rozdzielnica nn / LV switch panel RTS-w max.16 pól W tym masa piwnicy / Cable cellar 4,5 t Transformator / Transformer olejowy / oil type max. 630 kva 18

ormaset-p Reliable innovation. Personal solutions. Stacje transformatorowe z obsługą z zewnątrz www.ormazabal.com Do 24 kv -630 kva

ormaset-p Reliable innovation. Personal solutions. Stacje transformatorowe z obsługą z zewnątrz www.ormazabal.com Do 24 kv -630 kva Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Opis z obsługą z zewnątrz przystosowane są do pracy w kablowej i napowietrznej sieci rozdzielczej zarówno energetyki zawodowej, jak i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Reliable innovation. Personal solutions. Stacje transformatorowe z obsługą od wewnątrz. Do 40.5 kv kva

Reliable innovation. Personal solutions. Stacje transformatorowe z obsługą od wewnątrz.  Do 40.5 kv kva Stacje transformatorowe Stacje transformatorowe z obsługą od wewnątrz Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Stacje transformatorowe Opis Stacje transformatorowe z obsługą od wewnętrz

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwiązania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2007 Atesty Atesty i poświadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I.Temat projektu: Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilaj cej linii napowietrzno-kablowe SN 15 kv oraz s upowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv dla zasilania w

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Profil działalności Activity outline

Profil działalności Activity outline Profil działalności Activity outline ZAKŁADY PRODUKCYJNE PRODUCTION PLANTS OFERTA HANDLOWA TRADE OFFER Transformatory olejowe i żywiczne Oil type and cast resin transformers Osprzęt kablowy nn i SN LV

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl

ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl przystankowe ul. Przemys³owa 1A, 63-720 KoŸmin Wielkopolski tel./fax: +48 62 722 05 92, wiaty@a2hm.pl, www.a2hm.pl Wiata przystankowa typu W: komorowym dymnym gr. 6 mm, œciany wype³nione szk³em hartowanym

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04

BN1520 BN1521 BN1522 FAMOR S.A. ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH NAVIGATION AND SIGNAL LIGHT CONTROL PANELS EDITION 07/04 EDITION 07/04 ROZDZIELNICA ŒWIATE NAWIGACYJNYCH I SYGNALIZACYJNYCH BN1520 BN1521 BN1522 Rozdzielnica BN1520-8 latarñ BN1520-8-way panel Rozdzielnica BN1520-12 latarñ BN1520-12-way panel Rozdzielnica BN1521-13

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

Grupa. Profil działalności holdingu Overview on holding s business profile

Grupa. Profil działalności holdingu Overview on holding s business profile Grupa Profil działalności holdingu Overview on holding s business profile OFERTA PRODUKCYJNA / PRODUCTION OFFER STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nn MV/LV TRANSFORMER SUBSTATIONS URZĄDZENIA ROZDZIELCZE ŚREDNIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 4/ZT.04. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 Place

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. ZałoŜenia ogólne

OPIS TECHNICZNY. 1. ZałoŜenia ogólne Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ B.02. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 - Place

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA Dolnoprzepustowe filtry zasilania zaprojektowane przez firmę MPE Limited w celu uzyskania największego możliwego tłumienia przy założonych niewielkich gabarytach. Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

system OPEN LED ES-SYSTEM

system OPEN LED ES-SYSTEM ES-SYSTEM Light impressions system OPEN LED Niekonwencjonalne rozwiązanie stropu podwieszanego. Konstrukcja wykonana z profilu aluminiowego zamkniętego dyfuzorem mikropryzmatycznym. Wysokowydajne diody

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY 109 60050-826 CEI:2004

INDEKS ALFABETYCZNY 109 60050-826 CEI:2004 109 60050-826 CEI:2004 INDEKS ALFABETYCZNY A aparatura aparatura rozdzielcza i sterownicza... 826-16-03 awaryjny wy czenie awaryjne... 826-17-03 zatrzymanie awaryjne... 826-17-04 B bariera bariera ochronna

Bardziej szczegółowo

Wyrzutnia œcienna WSC

Wyrzutnia œcienna WSC 35 Wyrzutnia œcienna WSC g a e Wyrzutnie œcienne WSC (typu C) s¹ to elementy zakañczaj¹ce przewody wentylacyjne o przekroju ko³owym. Wyrzutnie typu C maj¹ ruchome aluzje, standardowo wykonane z aluminium,

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości

YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI Ćwiczenie S 25 WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami wykrywania błędów w układach

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca

Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca 500-2000 W Grzałki elektryczne 12 modele(i) Promiennik podczerwieni CIR Do zastosowań, gdzie liczy się dyskretny design i cicha praca Zastosowanie Promiennik CIR zapewnia całoroczny komfort cieplny na

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G

KATALOG MODUŁÓW LED L E D M O D U L E S C A T A L O G KATALOG MODUŁÓW LED LED MOD ULE S CATALOG SUGEROWANY SCHEMAT PODŁĄCZENIA SUGGESTED CONNECTION SCHEME 100 240VAC AC/N(BLUE) AC/L(BROWN) I N P U T 2 0.51.5mm wire for S/N: GLOBAL GLPW LEADER PO ER GPV6012

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja stacji transformatorowej PT-19802 (Wiadukt) w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Zasady zabudowy układów bilansujących

Zasady zabudowy układów bilansujących Załącznik nr. 4 do wniosku Zasady zabudowy układów bilansujących w stacjach transformatorowych SN/nN użytkowanych i eksploatowanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie. I. Informacje o organizacji

Bardziej szczegółowo

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm Roz³¹czniki izolacyjne Roz³¹czniki izolacyjne z bezpiecznikami SERII R RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : WYMIANA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE ADRES : SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 4 BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2

Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2 Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2 Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach Opis przedmiotu zamówienia Budowa bieżni, skoczni i placu zabaw przy

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły z grzałką

Nawietrzak okrągły z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak z grzałką doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku wstępnie je podgrzewając. Termostat zapewnia automatyczną

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

BESEL S.A. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 63 serii h

BESEL S.A. FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SILNIKI INDUKCYJNE JEDNOFAZOWE O WZNIOSIE OSI WAŁU 63 serii h K.K. /11 B E E BEE.. FBYK IIKÓW EEKYCZYCH IIKI IUKCYE EOFZOWE O WZIOIE OI WŁU 63 serii h Charakterystyka silników katalogowych: silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa Aprobata Techniczna nr AT/2004-02-1414 wydana przez COBTI INSTAL Warszawa OGÓLNA CHAAKTEYSTYKA P ÓZ ura os³onowa ura przewodowa P³oza Przejœcie pod drog¹ P³ozy œlizgowe wykorzystywane s¹ g³ównie przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

VIP OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS

VIP OPRAWY SYSTEMOWE LIGHTING SYSTEMS 100 200 300 40 80 120 160 100 200 300 VIP bezpośredni i bezpośrednio-pośredni realizowany za pomocą płyty opalizowanej oraz rastrów aluminiowych. montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji

Bardziej szczegółowo

D e s i g n e d b y L e c h B o n a r

D e s i g n e d b y L e c h B o n a r D e s i g n e d b y L e c h B o n a r Opis techniczny systemu Binar 1.Regały Regały systemu Binar zostały wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, pokrytej melaminą i wykończone taśmą brzegową ABS

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo