Stacje transformatorowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stacje transformatorowe"

Transkrypt

1 Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 :

2 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe 24kV/0,4kV typu NZ 173/283, NZ 210/240 - Atest nr 509 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe typu BEK 250/ , BEK 300/ Atest nr 582 Instytutu Energetyki stacja transformatorowa typu NZ 210/290 - Atest nr 640 Instytutu Energetyki stacje dwutransformatorowe typu BEK 250/ , 300/ Poœwiadczenie nr 023/1999 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe typu BEK 250/ , BEK 300/ Poœwiadczenie nr 037/1999 Instytutu Energetyki - stacja transformatorowa typu NZ - Poœwiadczenie nr 036/2001 Instytutu Energetyki - stacje transformatorowe typu BEK 250/ , BEK 300/ Poœwiadczenie nr 008/2002 Instytutu Energetyki - stacja transformatorowa typu NZ 210/290 - Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT /2000 stacje transformatorowe typu NZ i BEK - Ocena w zakresie spe³nienia wymagañ bezpieczeñstwa po arowego dla stacji typu BEK i NZ Spe³niane normy: Stacje transformatorowe: PN-EN 61330:2001 w³¹cznie z wszystkimi kryteriami za³¹cznika A Rozdzielnica nn typu RTS: PN-IEC AC Rozdzielnica SN typu RP-24: PN-86/E-05155, PN-EN 60298:2000 Rozdzielnica SN typu RM6: IEC 694, 298, 265, 129, 420, 56, 255; PN-EN 60298:2000

3 Spis treœci / Contents: Informacje ogólne / General information...str. 2. Stacje transformatorowe z obs³ug¹ zewnêtrzn¹ - technologia NZ Outside serviced transformer substations - NZ technology... str. 5 NZ 173/283 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 8 NZ 210/240 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 9 NZ 210/290 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 10 SBS - kontenerowy zamiennik stacji s³upowej / alternative for pole-mounted substations...str. 11 Wêz³y kablowe SN / MV Switching stations...str. 12 Stacje transformatorowe z obs³ug¹ wewnêtrzn¹ - technologia BEK Inside serviced transformer substations - BEK technology...str. 13 Stacje transformatorowe z rozdzielnic¹ SN w izolacji SF 6 / Transformer substations equipped with SF6 insulated MV switchgear BEK 250/270 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 16 BEK 250/300 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 17 BEK 250/330 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 18 BEK 250/350 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 19 BEK 250/420 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 20 BEK 250/600 - stacje dwutransformatorowe / with two transformers...str. 21 BEK 300/450 - stacje dwutransformatorowe / with two transformers...str. 22 BEK 300/600 - stacje dwutransformatorowe / with two transformers...str. 23 Stacje transformatorowe z rozdzielnic¹ SN w izolacji powietrznej / Transformer substations equipped with air insulated MV switchgear BEK 250/420 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 24 BEK 250/450 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 25 BEK 250/650 - stacje dwutransformatorowe / with two transformers...str. 26 BEK 300/400 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 27 Spis treœci Stacje z pomiarem energii po stronie SN / Transformer substations with energy measurement in MV section BEK 250/450 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 28 BEK 250/530 - stacje jednotransformatorowe / with one transformer...str. 29 BEK 250/600 - stacje dwutransformatorowe / with two transformers...str. 30 BEK 300/600 - stacje dwutransformatorowe / with two transformers...str. 31 Rozwi¹zania modu³owe / Complexes...str. 32 Uszczelnienia / Water and gas-tight cable channels...str. 34 WskaŸniki przep³ywu pr¹du zwarciowego / Fault passage indicators...str. 35 Formularz zamówienia / Order...str. 36 1

4 Wstêp / Preface Katalog przedstawia aktualny program produkcji stacji transformatorowych oferowanych przez grupê ENCO. Nowoczesnoœæ oferowanych rozwi¹zañ wynika z zastosowania najnowszych technologii oraz dostosowania siê do wymagañ Zak³adów Energetycznych i innych odbiorców. O wysokiej jakoœci naszych wyrobów œwiadczy uzyskany przez nas certyfikat ISO 9001:2000. Produkujemy stacje w dwóch podstawowych typach: - typ BEK z obs³ug¹ wewnêtrzn¹ (dla sieci do 30 kv i mocy transformatora do 1600 kvalub 2 x 1600 kva) - z korytarzem obs³ugi - typ NZ z obs³ug¹ zewnêtrzn¹ (dla sieci do 20kV i mocy transformatora 630kVA) tzw. kompaktowe. Na yczenie mo emy wykonaæ stacje z obs³ug¹ od zewn¹trz z dwoma transformatorami do 630kVA ka dy. The catalogue presents current offer of transformer substations manufactured by ENCO Group. The solutions are based on the most novel technology and flexibility in terms of housing dimensions and constructional details of equipment with purpose to customize the products and fully meet customer's requirements. ISO 9001:2000 certificate is a proof of our concern about the quality of offered products. ENCO Group substations are divided into two types: - BEK type inside serviced, equipped with 1 or 2 transformers (up to 1600 kvaeach); application: up to 30 kv networks - NZ type outside serviced, equipped with 1 transformer (up to 630 kva); application: up to 20 kv networks. On request an outside serviced substation with two transformers (up to 630 kva) is available. Informacje ogólne Bezpieczeñstwo / Safety: Stacje spe³niaj¹ najnowsze wymagania norm Unii Europejskiej, a w tym w zakresie ³ukoochronnoœci. Oznacza to, e konstrukcja stacji zapewnia bezpieczeñstwo osób postronnych (np. przechodniów) znajduj¹cych siê w jej pobli u w czasie wyst¹pienia stanów zak³óceniowych, jakim jest zwarcie ³ukowe. W stacjach z obs³ug¹ z zewn¹trz typu NZ zapewnione jest równie bezpieczeñstwo obs³ugi przy drzwiach otwartych. Rozprê enie gazów powsta³ych w czasie trwania zwarcia w stacjach NZ odbywa siê w metalowej ch³odnicy gazów umieszczonej pod rozdzielnic¹ SN, a w stacjach BEK przez nieznaczne (kilkucentymetrowe) uniesienie dachu. Po zmniejszeniu siê ciœnienia w stacji BEK dach opada na swoje normalne po³o enie dziêki odpowiednim prowadnicom. Potwierdzone jest to badaniami niezale nych instytutów zgodnymi z wytycznymi normy IEC 1330, jak równie niemieckich instytutów IPH oraz PEHLA. Stacje posiadaj¹ równie atesty Instytutu Energetyki w Warszawie i Aprobatê Instytutu Techniki Budowlanej. Zdjêcia zamieszczone poni ej przedstawiaj¹ stacje NZ i BEK w trakcie badañ. Substations are compliant with EU regulations regarding arc protection. It means that their structure ensures full safety for both servicemen and by-passers in case of fault arching. Outside serviced substations (NZ) ensure also safe maintenance while doors are open. In NZ substations vent for gases expanding during the fault is given through metal made gas cooler located under MV switchgear while in BEK substations through slit made after its roof going upwards (several cm) during the failure. After the internal pressure decreases the roof goes down to the normal position due to guide bolts. These tests have been proved by independent research institutes according to IEC 1330 standard as well as requirements of German institutes: IPH and PEHLA. Substations have been certified by Warsaw located Instytut Energetyki and approved by Instytut Techniki Budowlanej. Pictures below show NZ and BEK substations during tests. Solidna konstrukcja / Solid structure: Wszystkie stacje wykonane s¹ z elbetonu B 45, co zapewnia bardzo du ¹ wytrzyma³oœæ i trwa³oœæ, a tak e zapobiega powstawaniu zjawiska rosy. Konstrukcja stacji sprawia, e nie ma koniecznoœci wykonywania fundamentów pod stacjê (oszczêdnoœæ czasu i kosztów). Elementy stacji przewidziane do umieszczenia na sta³e w ziemi wykonane s¹ taki sposób, e zapewniona jest wodo- i olejo-szczelnoœæ w obu kierunkach. Housings are made of B 45 reinforced concrete, which ensures high durability and protects the housing from dew-fall. Due to the special housing structure no extra foundation is needed (cost-effective and time-saving solution). Underground part of the housing is water and oilproof. : Wszystkie elementy zbrojenia oraz elementy metalowe nie bêd¹ce pod napiêciem pod³¹czone s¹ do wspólnej szyny wyrównawczej potencja³u, która z kolei ma po³¹czenie z uziemieniem zewnêtrznym stacji. - Instalacja oœwietlenia stacji wykonana jest w rurkach izolacyjnych umieszczonych w betonie. - Stacje zosta³y standardowo zaprojektowane dla transformatorów o mocy do 630 kva, zaœ w stacjach BEK o szerokoœciach 300 cm mo liwe jest umieszczenie dwóch transformatorów po 1600 kva ka dy. Projektujemy i wykonujemy tak e budynki dla transformatorów du ych mocy do 2000 kva. Na yczenie klienta mo liwe jest wyposa enie stacji w transformator(y) ywiczny(e) po uprzedniej konsultacji z producentem stacji. Celem zapewnienia wiêkszego bezpieczeñstwa obs³ugi do pod³¹czenia aparatury preferujemy po³¹czenia izolowanymi 2

5 kablami miedzianymi z zastosowaniem g³owic konektorowych i klem z os³onami izolacyjnymi. - All metal elements of the reinforcement and other that are not live are connected to the potential levelling system combined with external earthing. - Lighting system is installed in piping made in housing's concrete walls. - Substations are designed for 630 kva transformer as standard; exceptions are: BEK 300 cm wide (2 x transformers of up to 1600 kva) and specially designed housings for transformers of up to 2000 kva. Cast resin transformers can be applied on request after consulting producer of substations. In order to ensure safety for servicemen and the surroundings copper cables and high quality accessory (elbow connectors and clamps with isolating covers) is preferred to make cable connections. Ochrona œrodowiska naturalnego / Environment protection: Misy olejowe przedzia³ów transformatorowych mog¹ pomieœciæ 100 % zawartoœci oleju z transformatorów. Do produkcji stacji u ywa siê wy³¹cznie materia³ów i surowców podlegaj¹cych powtórnemu przetworzeniu i przyjaznych œrodowisku. Wszystkie materia³y wykorzystywane w procesie produkcyjnym posiadaj¹atesty Pañstwowego Zak³adu Higieny. Oil pans in transformer compartments are designed to contain 100% of the transformer oil. Substations are made from recyclable and environment friendly materials that have been certified by Pañstwowy Zak³ad Higieny. Odpornoœæ ogniowa / Fire resistance: W roku 2003 zosta³y opracowane Oceny w zakresie spe³nienia wymagañ bezpieczeñstwa po arowego dla stacji z obs³ug¹ zewnêtrzn¹ typu NZ, jak i dla stacji z obs³ug¹ wewnêtrzn¹ typu BEK. Zgodnie z w/w ocenami zewnêtrzne œciany pe³ne oraz stropy produkowanych przez nas stacji posiadaj¹ 120-minutow¹ odpornoœæ ogniow¹ (REI 120). Œciana stacji transformatorowej spe³nia wymagania oddzielenia po arowego jeœli jest pe³na, b¹dÿ posiada otwory (wentylacyjne) o powierzchni nie wiêkszej ni 15% powierzchni œciany, zabezpieczone odpowiednimi klapami przeciwpo arowymi. Wysoka odpornoœæ ogniowa œcian umo liwia ustawienie stacji œcian¹ pe³n¹ w granicy dzia³ki (dostawienie do istniej¹cego budynku, którego œciana graniczna spe³nia wymagania œciany oddzielenia po arowego). Poni ej przedstawione zosta³y przyk³adowe odleg³oœci minimalne stacji od s¹siaduj¹cej œciany lub ganicy dzia³ki. It has been proved by due authorities that walls without openings and roofs of ENCO Group substations have 120 minutes fire resistance (REI 120 standard). It allows to locate the substation directly along the border of the ground parcel. Below there are different examples of minimum distances between the housing and neighbouring building or border of ground parcel. Informacje ogólne Kolorem czerwonym zaznaczono œciany pe³ne. Kolorem ró owym zaznaczono œciany z otworami spe³niaj¹ce wymagania oddzielenia przeciwpo arowego. 3

6 Estetyka wykonania / Nice appearance: Stacje s¹ architektonicznie dopasowane do swego przysz³ego otoczenia, co jest mo liwe dziêki ró norodnym formom i kolorystyce elewacji zewnêtrznej np. tynk mineralny, ceg³a klinkierowa, imitacja muru pruskiego itp., jak i ró nym rodzajom dachów np. dach p³aski, dach dwu- lub czterospadowy. Standardowe zestawienia kolorów obrazuj¹ rysunki poni ej (inna kolorystyka dostêpna na yczenie klienta). Substations can be easily adjusted to the surroundings in terms of their appearance due to diverse façade finishing possibilities (plaster work, clinker brick, post and pan). There is also wide selection of roofs available (flat / ridge / hip roof). Standard colours are shown below (other colours available on request). Elewacja RAL 1013 Elewacja RAL 9003 Elewacja RAL 7032 Drzwi, Dach, Rynna w kolorze elewacji Drzwi, Dach, Rynna RAL 8014 Informacje ogólne Drzwi, Dach, Rynna RAL 3003 Drzwi, Dach, Rynna RAL 5005 Drzwi, Dach, Rynna RAL 6016 Przyk³ady zastosowanej kolorystyki / Examples of applied colours 4

7 Stacje transformatorowe z obs³ug¹ zewnêtrzn¹ Technologia NZ Outside serviced transformer substations NZ technology Technologia NZ 5

8 TECHNOLOGIANZ / NZ TECHNOLOGY Zastosowanie / Application Stacje transformatorowe z obs³ug¹ zewnêtrzn¹ typu NZ przystosowane s¹ do pracy w kablowej i napowietrznej sieci rozdzielczej zarówno energetyki zawodowej, jak i przemys³owej. Dziêki swoim niewielkim rozmiarom s¹ doskona³ym rozwi¹zaniem na osiedlach mieszkaniowych, w pobli u ci¹gów pieszych, dróg, jak równie w miejscach trudnodostêpnych, gdzie niemo liwa jest praca ciê kiego sprzêtu. NZ outside serviced substations are designed for cable and overhead networks utilized by power distribution companies or industry. Due to small dimensions NZ substation is an excellent solution for places like housing estates or hard-to-reach localizations not available for heavy construction equipment. Technologia NZ Budowa / Structure Obudowê stacji transformatorowych typu NZ stanowi monolityczny, elbetowy korpus zapewniaj¹cy wodo i olejo-szczelnoœæ oraz elbetowy dach. Korpus posiada trzy (przedzielone niskimi œciankami) czêœci funkcjonalne: przedzia³ rozdzielnicy SN, przedzia³ rozdzielnicy nn i komorê transformatora. Dach przykrêcony jest do œcian korpusu stacji poprzez profile nad drzwiami oraz k¹towniki. Do obs³ugi poszczególnych przedzia³ów stacji przewidziano oddzielne drzwi wyposa one w kratki wentylacyjne zapewniaj¹ce ch³odzenie urz¹dzeñ i wentylacjê pomieszczenia stacji. Elementy te wykonane s¹ z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej lub z aluminium i lakierowane proszkowo w okreœlonym przez zamawiaj¹cego kolorze. Dolna czêœæ komory transformatora pomalowana jest olejoodporn¹ farb¹ i tworzy szczeln¹ misê olejow¹ zdoln¹ pomieœciæ 100% oleju z transformatora, uniemo liwiaj¹c zanieczyszczenie wód gruntowych i gleby w wypadku uszkodzenia transformatora. Wprowadzenie kabli SN do stacji odbywa siê przez szczelne przepusty kablowe umiejscowione w dolnej czêœci korpusu pod rozdzielnic¹ SN (patrz strona 34). Wyprowadzenie kabli nn odbywa siê przez otwór w dolnej czêœci korpusu. Uziemienie zewnêtrzne przeprowadzane jest przez œciany budynku poprzez œrubowe przepusty uziemiaj¹ce (patrz str. 34). W celu kontrolowanego rozprê ania gazów powsta³ych w wypadku zwarcia w rozdzielnicy SN w œciance pod rozdzielnic¹ zainstalowano metalow¹ kratê ch³odz¹c¹. Housing of NZ substation consists of main body and roof - both of them made of reinforced concrete. Main body is divided by low partitions into three functional compartments containing: MV switchgear, LV switch panel and transformer. The roof is screwed to the main body through profiles installed above doors and angle plates. Each compartment has an individual door with ventilation grates enforcing internal equipment cooling and proper ventilation of the substation. These elements are made of hot galvanized steel sheet or aluminium and are powder varnished in requested colour. Bottom part of transformer compartment is an oil pan covered with oil-proof paint preventing leakage and environment pollution in case of transformer failure. MV cables are led into the housing through sealed cable channels located under the MV switchgear (see page 34). LV cables are led through the opening in the bottom part of the main body of the substation. External earthing is led through walls of the housing by means of water and gas-tight channels for earthing (see page 34). A cooling grate made of metal is installed in the panel under the MV switchgear in order to ensure controlled expansion of explosion gases in case of fault in MV section. Zawiesia dachu Lifting loops for roof Zawiesia korpusu Lifting loops for main body Zawiesia korpusu Lifting loops for main body 6

9 Stacje transformatorowe typu NZ zaprojektowano do wyposa enia w olejowy hermetyczny transformator o mocy do 630kVA, rozdzielnicê SN w izolacji SF6 lub opcjonalnie w izolacji powietrznej oraz rozdzielnicê nn. Wielkoœæ stacji uzale niona jest od warunków technicznych i potrzeb energetycznych klienta. Wymiana urz¹dzeñ odbywa siê przy pomocy dÿwigu po zdjêciu dachu. NZ substations are designed to contain 630 kva oil transformer, SF6 or air insulated MV switchgear as an option and an openwork LV switch panel. Dimensions of the housing depend on technical requirements and power requested by the customer. Replacement of the internal equipment is made by means of a crane after removal of the roof. Transport i posadowienie / Transport and foundation Ze wzglêdu na swoje ma³e wymiary stacje typu NZ transportowane s¹ do miejsca przeznaczenia w stanie gotowym do posadowienia. W celu zabezpieczenia ³adunku w czasie transportu stacja powinna byæ przymocowana do naczepy pasami. W ramach przygotowañ do posadowienia stacji typu NZ nale y wykonaæ wykop o g³êbokoœci 900mm, a d³ugoœci i szerokoœci o 1000mm wiêkszej od wymiarów stacji. Nastêpnie nale y u³o yæ podsypkê wirow¹ o gruboœci ok. 100mm lub zgodnie z wymaganiami lokalnymi. Zalecana gruboœæ ziarna wynosi mm. Nale y pamiêtaæ o odpowiednim wypoziomowaniu podsypki przed posadowieniem stacji. Posadowienie stacji NZ (korpus z dachem) odbywa siê przy pomocy dÿwigu o noœnoœci co najmniej dwukrotnie wiêkszej od ca³kowitej masy stacji. Kotwy zawiesi transportowych znajduj¹ siê w dolnej czêœci korpusu poni ej wysokoœci zag³êbienia. Due to small dimensions NZ substations are transported to destination in one piece, ready for foundation. In order to ensure safety of the load the housing should be fastened to the semitrailer with belts during transportation. A 900mm deep foundation trench of width and length 1000mm bigger than dimensions of housing has to be made prior to foundation of NZ substation. The foundation trench should be filled with 100mm deep and properly leveled gravel bedding (recommended gravel thickness should range between 16 and 32 mm). Foundation of the substation should be made by means of a crane of load capacity at least twice as big as the total weight of the substation.anchor ties for lifting loops of the main body are located in the underground section of the housing. Wykonania dachów / Roofs W celu dostosowania wygl¹du stacji do otoczenia oferujemy ró ne warianty dachów stacji. Standardowo stacja przykryta jest dachem czterospadowym niskim wykonanym z jednego elementu betonowego, który pomalowany jest farb¹ wodoodporn¹. W przypadku dachu dwuspadowego lub czterospadowego na p³ycie betonowej zabudowana jest konstrukcja dachu spadzistego i pokryta w zale noœci od wymagañ klienta gontem bitumicznym, dachówk¹ ceramiczn¹ lub blachodachówk¹. In order to adjust substations appearance to the surrounding various types of roofs are offered. Standard roof is a low hip roof made of a concrete slab covered with waterproof paint. In case of a ridge or hip roof the slab is topped with a roof construction covered with bituminous shingle, ceramic tiles, metal tiles or other requested material. Dach czterospadowy niski; k¹t nachylenia: 1 Low hip roof; gradient: 1 Technologia NZ Dach dwuspadowy; k¹t nachylenia: 27 Ridge roof; gradient: 27 Dach czterospadowy; k¹t nachylenia: 27 Hip roof; gradient: 27 7

10 Stacja transformatorowa NZ 173/283 obs³uga z zewn¹trz / outside serviced rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear 6 6 NZ 173/ Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue mm 2830 mm Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground 2415 mm 1615 mm 800 mm Rozdzielnica SN / MV switchgear RM6 3 pola Masa obudowy / Weight of complete housing 6,9 t Rozdzielnica nn / LV switch panel RTS-z max.16pól 1,5 t Transformator / Transformer olejowy / oil type max. 630 kva 8

11 Stacja transformatorowa NZ 210/240 obs³uga z zewn¹trz / outside serviced rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear 6 6 Wariant / Option I Rozwi¹zania alternatywne / Alternative solutions: Wariant / Option II Wariant / Option III NZ 210/240 Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue. Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground Masa obudowy / Weight of complete housing 2100 mm 2400 mm 2400 mm 1600 mm 800 mm 7,2 t 1,7 t Rozdzielnica SN / MV switchgear Rozdzielnica nn / LV switch panel Transformator / Transformer RM6 RTS-z olejowy / oil type 4(3*) pola 16(8*)pól max. 630 kva * wyposa enie wersji dwudrzwiowej / * equipment of two-doors option 9

12 Stacja transformatorowa NZ 210/290 obs³uga z zewn¹trz / outside serviced rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear 6 6 Wariant / Option I Rozwi¹zania alternatywne / Alternative solutions: Wariant / Option II Wariant / Option IIIa Wariant / Option IIIb NZ 210/ Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue. Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground 2100 mm 2900 mm 2400 mm 1600 mm 800 mm Rozdzielnica SN / MV switchgear RM6 Rozdzielnica nn / LV switch panel RTS-zmax. Transformator / Transformer olejowy / oil type 4(3*) pola 16(13*)(9**) pól max. 630 kva Masa obudowy / Weight of complete housing 7,2 t * wyposa enie wariantu IIIb / option IIIb 1,7 t ** wyposa enie wariantu IIIa / option IIIa 10

13 Stacja transformatorowa SBS obs³uga z zewn¹trz / outside serviced SBS /15 jest wolnostoj¹c¹ stacj¹ transformatorow¹ SN/nn przystosowan¹ do obs³ugi z zewn¹trz. Stanowi doskona³¹, estetyczn¹ alternatywê dla stacji s³upowej, zapewniaj¹c jednoczeœnie bezpieczeñstwo dla ludzi i œrodowiska naturalnego. Stacja przystosowana jest do pracy w kablowej, jak i napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN. Wyposa enie elektryczne stanowi transformator olejowy o mocy max. 160kVA oraz rozdzielnica nn. Zabezpieczenie transformatora zrealizowane jest po stronie SN przy pomocy bezpieczników zabudowanych w jego konstrukcji. Doprowadzenie zasilania oraz wyjœcie obwodów odbiorczych odbywa siê przez szczelne przepusty umieszczone w dolnej czêœci budynku. Kable SN pod³¹czone s¹ do transformatora przy pomocy k¹towych g³owic konektorowych. Do obs³ugi transformatora i rozdzielnicy nn przewidziano oddzielne drzwi umieszczone od przodu (dla transformatora) i w lewej œcianie stacji (dla rozdzielnicy nn). Dziêki zabudowaniu bezpieczników nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie po stronie SN. Aby zapewniæ mo liwoœæ bezpiecznych czynnoœci konserwacyjnych i naprawczych stacjê nale y zasiliæ z od³¹cznika lub roz³¹cznika np. s³upowego. SBS Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue. Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground Masa obudowy / Weight of complete housing 1100 mm 1730 mm 2415 mm 1615 mm 800 mm 3,2 t 0,7 t SBS /15 - a detached, outside serviced MV/LV transformer substation is designed for both cable and overhead MV networks. With its design ensuring full safety for servicemen and environment as well as smart appearance it poses a competitive alternative for pole-mounted solutions. SBS /15 is equipped with max. 160 kva oil type transformer and low voltage switch panel. The transformer is protected with built-in MV fuses. Incoming and outgoing cables enter the housing from the bottom through watertight channels. Medium voltage cables are connected with the transformer by means of elbow connectors. There are two separate doors giving access to transformer and LV switch panel respectively. Due to internal MV fuses there is no need for additional protection in MV section. In order to enable safe and easy servicing the substation should be fed from disconnector or load break switch (pole mounted type for example). Rozdzielnica SN / MV switchgear Rozdzielnica nn / LV switch panel Transformator / Transformer - szkieletowa / openwork olejowy / oil type - max. 5pól max. 160 kva 11

14 Wêz³y sieciowe SN MV switching stations NZ 65/173 Wêz³y kablowe SN NZ 110/ NZ 117/ Dane techniczne / Technical data: NZ 65/173 NZ 110/173 NZ 117/ mm 1100 mm 1170 mm 1730 mm 1730 mm 2100 mm 2415 mm 2415 mm 2400 mm Wys. nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground 1615 mm 1615 mm 1600 mm 800 mm 800 mm 800 mm Masa obudowy / Weight of complete enclosure 2,4 t 3,2 t 4t 0,45 t 0,7 t 0,9 t Z³¹cze konektorowe SN/ RM6 (3 pola / functions) RM6 (4 pola / functions) MV deadbreak connector 12

15 Stacje transformatorowe z obs³ug¹ wewnêtrzn¹ Technologia BEK Inside serviced transformer substations BEK technology Technologia BEK 13

16 TECHNOLOGIABEK / BEK TECHNOLOGY Zastosowanie / Application Stacje transformatorowe z obs³ug¹ wewnêtrzn¹ (z korytarzem obs³ugi) typu BEK przystosowane s¹ do pracy w kablowej i napowietrznej sieci rozdzielczej zarówno energetyki zawodowej, jak i przemys³owej. Dziêki specyficznej konstrukcji mo liwe jest zaprojektowanie niemal dowolnego wariantu stacji. Wielkoœæ stacji oraz rozmieszczenie urz¹dzeñ uzale nione jest jedynie od ich iloœci i typu, dziêki czemu stacje BEK doskonale wpisuj¹ siê w wymagania stawiane na terenach osiedli mieszkaniowych, jak i zak³adów przemys³owych, które charakteryzuj¹ siê wiêkszym zapotrzebowaniem na energiê i czêsto koniecznoœci¹ stosowania skomplikowanych uk³adów automatyki. W dalszej czêœci katalogu znajduj¹ siê najbardziej typowe rozwi¹zania stacji transformatorowych typu BEK, które jednak nie stanowi¹ ca³oœci rozwi¹zañ jakie oferujemy. Inside serviced BEK substations are designed for cable and overhead networks utilized by power distribution companies and industry. Due to its specific structure it is possible to design wide variety of versions. Size of substation and arrangement of internal devices depends on their number and type. Therefore BEK substations are excellent for housing estates and industry where more power is needed and complicated power supply redundancy systems are applied. Further on in this catalogue there are the most typical solutions of the offered BEK transformer substations. However they do not include all the possibilities that can be designed and manufactured. Technologia BEK Budowa / Structure Stacje typu BEK posiadaj¹ budowê elementow¹, co oznacza, e obudowa stacji sk³ada siê z trzech wykonywanych oddzielnie, a nastêpnie sk³adanych ze sob¹ elementów: szczelnej, monolitycznej piwnicy kablowej, korpusu oraz dachu. Typowa stacja transformatorowa sk³ada siê z pomieszczenia rozdzielnic SN i nn oraz komory transformatora. Dodatkowo pomieszczenie rozdzielnic mo e byæ wydzielone w przypadku kilku u ytkowników stacji umo liwiaj¹c dostêp tylko osobom do tego upowa nionym. Dach (w przeciwieñstwie do stacji NZ) nie jest na sta³e skrêcony ze œcianami. Rozwi¹zanie takie umo liwia jego nieznaczne uniesienie w przypadku wyst¹pienia stanów awaryjnych skutkuj¹cych wzrostem ciœnienia wewn¹trz stacji. Do obs³ugi poszczególnych czêœci stacji przewidziano oddzielne drzwi. Dostêp do piwnicy kablowej mo liwy jest dziêki w³azowi umieszczonemu w pod³odze. Ch³odzenie urz¹dzeñ oraz wentylacja pomieszczeñ stacji mo liwa jest dziêki kratkom wentylacyjnym umieszczonym w drzwiach i œcianach stacji, a tak e odpowiednio zabezpieczonej szczelinie pomiêdzy œcianami a dachem. Drzwi i kratki wykonane s¹ z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej lub z aluminium i lakierowane proszkowo w okreœlonym przez zamawiaj¹cego kolorze. Œciany ze stropem pod³ogi ustawione s¹ na piwnicy kablowej, w której pod transformatorem wydzielono szczeln¹ misê olejow¹ zdoln¹ pomieœciæ 100% oleju z transformatora w wypadku jego uszkodzenia. W piwnicy kablowej znajduj¹ siê równie szczelne przepusty kablowe umo liwiaj¹ce przeprowadzenie kabli SN i nn jak równie przewodów uziemiaj¹cych (patrz str. 34). Housing of BEK substation consists of three elements: water and gas-tight cable cellar, main body and roof. Typical substation is divided into compartments for MV switchgear, LV switch panel and transformer. Additionally MV compartment can be partitioned in case more than one customer should have access to MV section. Roof of BEK substation is not screwed to walls which allows it to go slightly up when high gas pressure inside Zawiesia korpusu Lifting loops for main body Zawiesia dachu Lifting loops for roof Zawiesia korpusu Lifting loops for main body Bolce stabilizuj¹ce Leading bolts Bolce stabilizuj¹ce Leading bolts Zawiesia piwnicy Lifting loops for cable cellar Zawiesia piwnicy Lifting loops for cable cellar 14

17 housing during failure occurs. Each compartment has an individual door. Hatch in the floor facilitates access to the cable cellar. Electrical equipment cooling and ventilation of the substation is made by means of ventilation grates placed in doors and walls of the housing as well as through a special slit between walls and the roof. Doors and grates are made of hot galvanized steel sheet or aluminium and are powder varnished in requested colour. Walls and floor are mounted upon cable cellar which contains an oil pan located under the transformer compartment. The pan is oil-proof and capable of containing all oil contents of the transformer should it fail. Water and gas-tight cable channels enable MV and LV cables as well as earthing to be led inside housing of the substation (see page 34). Stacje transformatorowe typu BEK w wersji standardowej zaprojektowano dla transformatora o mocy do 630kVA, rozdzielnicy SN w izolacji SF6 lub powietrznej oraz rozdzielnicy transformatorowej nn. Wielkoœæ stacji uzale niona jest od warunków technicznych i potrzeb energetycznych klienta. Wymiana urz¹dzeñ odbywa siê przez drzwi, b¹dÿ przy pomocy dÿwigu po zdjêciu dachu. BEK substations are designed to contain 630 kva transformer, SF6 or air insulated MV switchgear and an openwork LV switch panel as standard equipment. Dimensions of the housing depend on technical requirements and power requested by the customer. Replacement of the internal equipment is made through doors or by means of a crane after removal of the roof. Transport i posadowienie / Transport and foundation Aby umo liwiæ transport stacji typu BEK zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami budynek stacji dzielony jest na piwnicê kablow¹ i korpus przykryty dachem. W celu zabezpieczenia ³adunku w czasie transportu elementy te powinny byæ przymocowane do naczepy pasami. W ramach przygotowañ do posadowienia stacji nale y wykonaæ wykop o g³êbokoœci 860 mm, a d³ugoœci i szerokoœci o 1000mm wiêkszej od wymiarów stacji. Nastêpnie nale y u³o yæ podsypkê wirow¹ o gruboœci ok. 100mm lub zgodnie z wymaganiami lokalnymi. Zalecana gruboœæ ziarna wynosi mm. Nale y pamiêtaæ o odpowiednim wypoziomowaniu podsypki przed posadowieniem stacji. Posadowienie stacji BEK odbywa siê przy pomocy dÿwigu o noœnoœci co najmniej dwukrotnie wiêkszej od masy stacji. W pierwszym rzê dzie nale y posadowiæ piwnicê kablow ¹, a nastê pnie przykryty dachem korpus wyposa ony w urz¹ dzenia elektroenergetyczne. Zawiesia transportowe wkrêcane s¹ poprzez dach w œciany stacji po uprzednim wyjêciu z dachu zaœlepek 70 mm. For transportation purposes housing of BEK substation is divided into two parts: cable cellar and main body covered with roof. These elements are fastened during transport to the semitrailer with belts to ensure safety of the load. A 860mm deep foundation trench of width and length 1000mm bigger than dimensions of housing has to be made prior to foundation of BEK substation. The foundation trench should be filled with 100mm deep and properly leveled gravel bedding (recommended gravel thickness should range between 16 and 32 mm). Foundation of the substation should be made by means of a crane of load capacity at least twice as big as the total weight of the substation. Main body equipped with power distribution equipment and covered with roof should be installed after foundation of cable cellar. Lifting loops are screwed through the roof into the walls after removal of 70 mm plugs. Wykonania dachów / Roofs W celu dostosowania wygl¹du stacji do otoczenia oferujemy ró ne warianty dachów. Standardowo stacje typu BEK przykryte s¹ niskim dachem betonowym, którego lekko nachylona po³aæ otoczona jest attyk¹. Po³aæ pomalowana jest œrodkiem wodoodpornym, a attyka farb¹ elewacyjn¹. Do odprowadzenia wody z dachu przewidziano rynnê wykonan¹ z tworzywa sztucznego. W przypadku dachu dwuspadowego lub czterospadowego na p³ycie betonowej zabudowana jest konstrukcja dachu spadzistego i pokryta w zale noœci od wymagañ klienta gontem bitumicznym, dachówk¹ ceramiczn¹ lub blachodachówk¹. In order to adjust substations appearance to the surrounding various types of roofs are offered. Shed roof made of concrete slab and covered with waterproof paint (attic is covered with elevation paint) is a standard. It is additionally equipped with a roof gutter made of plastics. In case of a ridge or hip roof the concrete slab is topped with a roof construction covered with bituminous shingle, ceramic tiles, metal tiles or other requested material. Technologia BEK Dach niski nachylony; k¹t nachylenia: 0,5 Low shed roof; gradient: 0,5 Dach czterospadowy; k¹t nachylenia: 23 Hip roof; gradient: 23 Dach czterospadowy wysoki; k¹t nachylenia: 35 High hip roof; gradient: 35 Dach dwuspadowy; k¹t nachylenia: 35 Ridge roof; gradient: 35 15

18 Stacja transformatorowa BEK 250/270 obs³uga od wewn¹trz / inside serviced rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear 6 6 Wariant / Option I Rozwi¹zania alternatywne / Alternative solutions: Wariant / Option II BEK 250/ Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue mm 2700 mm 3600 mm Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground 2840 mm 760 mm Masa obudowy / Weight of complete housing 13,2 t Rozdzielnica SN / MV switchgear RM6 3 pola 2,5 t Rozdzielnica nn / LV switch panel RTS-w max.10 pól W tym masa piwnicy / Cable cellar 3,9 t Transformator / Transformer olejowy / oil type max. 630 kva 16

19 Stacja transformatorowa BEK 250/300 obs³uga od wewn¹trz / inside serviced rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear 6 6 Wariant / Option I Rozwi¹zania alternatywne / Alternative solutions: Wariant / Option II BEK 250/300 Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue mm 3000 mm 3600 mm Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground 2840 mm 760 mm Masa obudowy / Weight of complete housing 14,3 t Rozdzielnica SN / MV switchgear RM6 max. 3 pola 2,7 t Rozdzielnica nn / LV switch panel RTS-w max.12 pól W tym masa piwnicy / Cable cellar 4,2 t Transformator / Transformer olejowy / oil type max. 630 kva 17

20 Stacja transformatorowa BEK 250/330 obs³uga od wewn¹trz / inside serviced rozdzielnica SN w izolacji SF / SF insulated MV switchgear 6 6 Wariant / Option I Rozwi¹zania alternatywne / Alternative solutions: Wariant / Option II BEK 250/ Kolorem niebieskim zaznaczone zosta³y rozwi¹zania opcjonalne. Optional equipment in blue mm 3300 mm 3600 mm Wysokoœæ nad powierzchni¹ gruntu / Height above ground 2840 mm 760 mm Masa obudowy / Weight of complete housing 15,5 t Rozdzielnica SN / MV switchgear RM6 max. 4 pola 3t Rozdzielnica nn / LV switch panel RTS-w max.16 pól W tym masa piwnicy / Cable cellar 4,5 t Transformator / Transformer olejowy / oil type max. 630 kva 18

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH Koji MORITA National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 16-1 Onogawa, Tsukuba, Ibaraki 305-8569, Japan Tel. : +81-298-8238 FAX : +81-298-8764 E-mail : k.morita@aist.go.jp Proceedings

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI Mieczys³aw KABAT Roman SOBAÑSKI Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19 tel. (0-91) 449-47-74, e-mail: kaba@safona.ps.pl Proceedings of International Scientific

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja doboru urz¹dzeñ z wykorzystaniem programów doborowych

Optymalizacja doboru urz¹dzeñ z wykorzystaniem programów doborowych Optymalizacja doboru urz¹dzeñ z wykorzystaniem programów doborowych Obliczenia stanowi¹ istotn¹ czêœæ procesu projektowania urz¹dzeñ ciœnieniowych. Prawid³owoœæ obliczeñ rzutuje na wiele czynników, przede

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

ZESTAW SZPITALNY PRZY Ó KOWY HOSPITAL WARD INSTALLATION UNIT OB4156 FAMOR S.A. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES EDITION 02/04

ZESTAW SZPITALNY PRZY Ó KOWY HOSPITAL WARD INSTALLATION UNIT OB4156 FAMOR S.A. NORMY I PRZEPISY STANDARDS AND RULES EDITION 02/04 EDITION 02/04 ZESTAW SZPITALNY PRZY Ó KOWY HOSPITAL WARD INSTALLATION OB4156 1509 PRZEZNACZENIE Zestaw Szpitalny Przy³ó kowy OB4156 przeznaczony jest do instalowania w salach chorych. Zestaw OB4156 zapewnia:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series

MEA 18 151 INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI POLSKI / ENGLISH. CLM 07 ab 07.04 --- Seria / Series Seria / Series Wydanie / Issue Katalog / Manual MEA 18 151 07.04 Zastępuje / Replaces CLM 07 ab --- POLSKI / ENGLISH INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL 0.

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d systemów zabezpieczaj¹cych œrodowisko gruntowo-wodne przed wyciekami olejów elektroizolacyjnych z transformatorów wkontekœciewymogówprawnych

Przegl¹d systemów zabezpieczaj¹cych œrodowisko gruntowo-wodne przed wyciekami olejów elektroizolacyjnych z transformatorów wkontekœciewymogówprawnych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Anetta KUCHARSKA* Przegl¹d systemów zabezpieczaj¹cych œrodowisko gruntowo-wodne przed wyciekami olejów elektroizolacyjnych z transformatorów

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN.7.000 KRS (National Court Registry Number) 00000 tel./phone +8 788 9 fa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo