SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia większej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz ze zm.) - zwanej dalej "ustawą" pn. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI z terenu gminy Mosina - sektor XIII Znak sprawy: CZO ZATWIERDZAM.... Czempiń, dnia r. 1

2 I. Zamawiający Zamawiającym jest: Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu Adres: ul. 24 stycznia 25, Czempiń Telefon: (61) Godziny urzędowania: poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00, piątek od 7:00 do 14:00 NIP: , Regon: Strona WWW: poczta : Adres na który naleŝy kierować korespondencję: Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu, ul. 24 stycznia 25, Czempiń II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Mosina, odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ich dostarczenie do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata , tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych CZO SELEKT Sp. zo.o. w Piotrowie Pierwszym, Gmina Czempiń lub do stacji przeładunkowych zlokalizowanych w Czarnej Wsi gmina Grodzisk Wielkopolski i w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne. w terminie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2013 roku Przez nieruchomość niezamieszkałą naleŝy rozumieć nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. zakłady pracy, działalność gospodarcza prowadzona na posesji, obiekty handlowe i usługowe, domki letniskowe, ogrody działkowe, szkoły, urzędy, obiekty uŝyteczności publicznej, cmentarze. Niniejszy przetarg nie obejmuje odbioru odpadów z takich terenów jak: ulice, place, w tym place zabaw, tereny zieleni i parki. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1) Zmieszane odpady komunalne 2

3 2) Odpady zebrane selektywnie z podziałem na trzy frakcje: a) Papier, tekturę b) Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, puszki c) Szkło, 3) sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz metal, 3.Wielkość odpadów komunalnych do odbioru: 3.1. Na podstawie sprawozdań za rok 2012 ustala się, Ŝe z terenu gminy Mosina, w okresie obowiązywania umowy zostanie odebrane przez wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego 3073,00 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i 529,00 Mg selektywnie zebranych zamówienie główne Ponadto zamawiający ustala prawo opcji polegając na moŝliwości zwiększenia tego zamówienia max o 25 % 3.3. W związku z powyŝszym zamawiający, zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 5 p.z.p zastrzega sobie prawo opcji, iŝ z zamówionej ilości odpadów komunalnych w tym selektywnie zebranych do odebrania i wywiezienia przez wykonawcę, w niŝej wymienionych kategoriach, tj.: 1) zmieszane odpady komunalne w ilości ,25 Mg bezwarunkowo wymagalne będzie ,00 Mg (zamówienie główne) 2) odpady zebrane selektywnie: w ilości: - 661,25 Mg d) papier, tekturę (makulatura) e) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, puszki f) szkło, bezwarunkowo wymagalne będzie - 529,00 Mg (zamówienie główne) g) sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz metal w ustalonym terminie realizacji zamówienia, a wymagalność pozostałej ilości zaleŝeć będzie od potrzeb zamawiającego. Uwarunkowaną "prawem opcji" część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji zamawiającego Praktyczny Przewodnik po procedurach zamówień publicznych. 3

4 5.Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami: 5.1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych: 1) Odpady komunalne segregowane: a) papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe - raz na cztery tygodnie, b) metal, odpady wielkogabarytowe, zuŝyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz w okresie obowiązywania umowy, 2) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane): a) w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie b) w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień 5.2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych: 1) odpady komunalne segregowane raz na cztery tygodnie 2) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane): a) z budynków uŝyteczności publicznej, z gastronomi raz na tydzień, b) z pozostałych nieruchomości raz na cztery tygodnie Na potrzeby zamówienia przez budynek uŝyteczności publicznej naleŝy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyŝszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, z wyłączeniem przyzakładowych budynków biurowych i socjalnych Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, oraz odpadów selektywnie zebranych i odpadów zmieszanych w zabudowie wielorodzinnej w dodatkowych terminach niŝ wynikają one z w/w częstotliwości odbioru w przypadku zaistnienia konieczności dodatkowego ich odbioru (np. z cmentarzy na przełomie października i listopada itp.) Odbiór odpadów nastąpi w terminie trzech dni roboczych od dnia dokonania przez zamawiającego telefonicznego zgłoszenia dokonania takiego odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów z akcji Sprzątanie świata, która zorganizowana będzie w październiku 2013 r. Worki do zbiórki takich odpadów zapewni Gmina na terenie której organizowana będzie taka akcja Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych terminach z zastrzeŝeniem, Ŝe odbiór w/w odpadów musi odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach oraz w terminie, o którym mowa w pkt. II.5.3. i II.5.4. SIWZ 4

5 5.6.Wykonawca zobowiązany jest przygotować (przed podpisaniem umowy) harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w pkt 5.1 i 5.2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie kaŝdego właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie tego harmonogramu oraz zamieścić te informacje na stronie firmy lub/i Gminy. 6. Na terenie gminy Mosina zamieszkuje zlokalizowanych jest około osób. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów z wszystkich nieruchomości zamieszkałych, takŝe tych które powstaną w trakcie realizacji umowy. 5

6 MIEJSCOWOŚĆ LICZBA Liczba Mieszkańców GOSPODARSTW DOMOWYCH Babki Baranowo Baranówko Bogulin 1 2 Bolesławiec Borkowice Czapury Daszewice DruŜyna Dymaczewo Nowe Dymaczewo Stare Głuszyna Leśna Konstantynowo 8 19 Krajkowo Krosinko Krosno Kubalin 3 15 Ludwikowo Mieczewo Mosina Nowinki Pecna Radzewice Rogalin Rogalinek Sasinowo Sowiniec Sowinki Świątniki Wiórek śabinko RAZEM: ZESTAWIENIE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W GMINIE MOSINA. 1. Mosina, ul. Sobiniecka. a. 6c 7 mieszkań; b. 46A 45 mieszkań c. 46B 45 mieszkań; 6

7 d. 46C- 45 mieszkań; e mieszkań; f. 47A 30 mieszkań; g. 47 B 30 mieszkań; 2. Mosina, ul. Czereśniowa a mieszkań; b mieszkań; c mieszkań; 3. Mosina, ul. Gruszkowa mieszkań; 4. Mosina, ul. Nowa. a. 7A 6 mieszkań; b. 7B 6 mieszkań; c. 7C 6 mieszkań; 5. Mosina, Plac 20 Października mieszkań; 6. Mosina ul. Dworcowa. a. 1 6 mieszkań; b. 3A 4 mieszkania; c. 5A 8 mieszkań; d. 5B 8 mieszkań; e. 6A 8 mieszkań; f. 6B 8 mieszkań; g. 6C 8 mieszkań. 7. Mosina, ul. Fiedlera 1 7 mieszkań, 8. Mosina, ul. Krotowskiego. a. 14A 6 mieszkań; b. 14B 6 mieszkań; c. 14C 6 mieszkań; d. 16, 16A, 16B, 16C, 16D. mieszkańcy indywidualnie 9. Mosina, ul. PoŜegowska. a. 10A 6 mieszkań; b mieszkań; c. 11 brak danych; d mieszkań; e. 3, 3A, 3B razem 7 mieszkań; f. 3C brak danych. 10. Krosno, ul. Boczna. a mieszkań; b. 31A 15 mieszkań; c mieszkań; d. 33A 16 mieszkań; e mieszkań; f mieszkań; g. 37A 16 mieszkań; h mieszkań; i. 39A 16 mieszkań; j mieszkań; k. 41A 12 mieszkań. 11. Krosno, ul. Piaskowa. a. 8A 4 mieszkania; b. 8B 4 mieszkania; 7

8 c. 8C 4 mieszkania. 12. Pecna, ul. Lipowa. a. 5 8 mieszkań; b. 7 8 mieszkań; c mieszkań. 13. Rogalin, ul. Nowa. a mieszkań; b mieszkań. c mieszkań. 14. Babki: a. 1A 21 mieszkań; b. 1B 24 mieszkania; c. 3A 8 mieszkań; d. 4 6 mieszkań; e. 5 6 mieszkań; f. 6 8 mieszkań. 15. Słowiniec 7 8 mieszkań. 16. Mosina, Budynek wielorodzinny, Plac Października 12, wspólnota 17. Mosina, Budynek wielorodzinny przy ul. Krotowskiego Mosina, Budynek wielorodzinny Jakon, 19. Mosina, Osiedle Cybisa, 20. Krosno, Osiedle Miodowe, 11 budynków, 21. Krosno, Osiedle Olszynka, 7. Nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z wyłączeniem komunalnych ulic, placów, w tym placów zabaw, terenów zieleni, parków. ZESTAWIENIE BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY MOSINA BUDYNKI UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury, Mosińska Biblioteka Publiczna. Przedszkole we Wiórku Przedszkole nr 2 "Wesołe Skrzaty" w Mosinie Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie Przedszkole nr 4 w Mosinie Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach ADRES Mosina, ul. Dworcowa 4; Mosina Wiórek, ul. Szkolna 11, Poznań Mosina, ul. Powstańców Wlkp. 1; Mosina Mosina, ul. Topolowa 6; Mosina Mosina, ul. Kasprowicza 28; Mosina Mosina, ul. Szkolna 1; Mosina Czapury ul. Poznańska 78; Poznań Szkoła Podstawowa w Daszewicach Daszewice ul. Szkolna 16; Poznań 8

9 Szkoła Podstawowa "Pod Lipami" w Krosinku Szkoła Podstawowa w Pecnej Zespół Szkół w Rogalinku Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach Krosinko ul. Wiejska 43; Mosina Pecna, ul. Szkolna 19; Mosina Rogalinem, ul. Poznańska 19, Mosina Daszewice ul. Szkolna 16; Poznań Gimnazjum w Pecnej Pecna ul. Główna 20; Mosina Gimnazjum w Rogalinie Rogalin, ul. Poznańska 2; Mosina Zespół Szkół w Krośnie Krosno, ul. Główna 43, Mosina Zespół Szkół w Mosinie Mosina, ul. Sowiniecka 75, Mosina Izba Muzealna Mosina Mosina, ul. Niezłomnych, Mosina Świetlica wiejska w Borkowicach Borkowice 25, Mosina Świetlica wiejska w Daszewicach Świetlica wiejska w Nowinkach, Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Nowinkach Świetlica wiejska w Dymaczewice Nowym Świetlica wiejska w Dymaczewie Starym Świetlica wiejska w Krajkowie i Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Krajkowie Świetlica wiejska w Krosinku Świetlica wiejska w Mieczewie Świetlica wiejska w Pecnej, Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Pecnej Świetlica wiejska w Radzewicach, Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Radzewicach Świetlica wiejska w Sowinkach Świetlica wiejska w Świątnikach Świetlica wiejska we Wiórku Świetlica wiejska w śabinku, Ochotnicza StraŜ PoŜarna w śabinku Świetlica wiejska w Rogalinku Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Mosinie Urząd Stanu Cywilnego Mosina Urząd Miejski w Mosinie Przychodnia Zdrowia Daszewice, ul. Piotrowska 4, Poznań Nowinki, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, Mosina Dymaczewo Nowe, ul. Wincentego Witosa 11, Mosina Dymaczewo Stare, ul. Bajera 34, Mosina Krajkowo, Mosina Krosinko, ul. Wiejska 47, Mosina Mieczewo, ul. Szeroka 3, Mosina Pecna, Mosina Radzewicz, ul. Długa 17, Mosina Sowinki, Mosina Świątniki, ul. Kórnicka 8A, Mosina Wiórek, ul. Podleśna 12, Poznań śabinko 33, Mosina Rogalinem, ul. Kościelna 3, Mosina Mosina, ul. Śremska, Mosina Mosina, ul. Śremska, Mosina Mosina, Plac 20 Października 1, Mosina Mosina, ul. Dworcowa 2, Mosina 9

10 TABELA PUNKTY GASTRONIMICZNE (aktualna lista punktów gastronomicznych, wyszukana na postawie waŝnej koncesji na alkohol, która jest dostępna w Referacie Działalności gospodarczej Urzędu miejskiego w Mosinie) Lp. Imię i nazwisko lub nazwa Adres lokalu Uwagi Lokalu 1. Baraniak Justyna Mosina, ul. Leśna 31A - 2. Bilski Adam Mosina, ul. Konopnickiej Binkowska Alina Mosina, ul. Farbiarska 7-4. Budzisz Joanna Mosina, ul. Farbiarska Bulić Agnieszka Rogalin, ul. Arciszewskiego - 2B 6. Burliga Irena Dymaczewo Nowe, działka nr ewid. 27/55, obręb Dymaczewo Nowe Brak dokładnego adresu 7. Błaszkowiak Justyna Radzewice, ul. Długa 1B - 8. Grzelaszyk Eugeniusz Rogalinek, ul. Generała - Sikorskiego 9. Idkowiak Danuta Krajkowo 1A Kamzelak Mariola Mosina, ul. Poznańska Kopaszewska Violetta Mosina, ul. Długa Olejniczak Tomasz Krosinko, ul. Wiejska Osiński Piotr Rogalin, ul. Poznańska Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne Dymaczewo Nowe Brak dokładnego adresu 15. Rembowska Marianna Mosina, ul. Konopnickiej 1A - Morena 16. Styła Witold Krosinko, ul. Lipowa Szejn Tomasz Mosina, ul. Sowiniecka Teklik Violetta Radzewice, ul. Długa Walenciak Andrzej Krosno, ul. Długa Maciej CięŜki Pecna, ul. Główna 24 - CMENTARZE NA TERENIE GMINY MOSINA podano tylko cmentarze, które są w uŝytkowaniu, pominięto cmentarze zabytkowe. 1. Radzewice, ul. Długa; 2. Rogalinek, ul. Wodna 8; 3. Czapury, ul. Poznańska 74; 4. Krosno, ul. Główna 41; 5. Mosina, ul. Kościuszki 1. Zestawienie Ogródków działkowych Ogródki Działkowe Ogródki Działkowe Ogródki Działkowe Ogródki Działkowe Ogródki Działkowe Mosina, ul. Farbiarska Mosina, ul. Mocka Mosina, ul. Targowa Mosina, Szosa Poznańska Dymaczewo Nowe 10

11 Ze szczegółowym wykazem osób prawnych, stowarzyszeń i spółdzielni działających na terenie gminy Mosina moŝna zapoznać się na stronie Z wykazem osób wpisanych do CEIDG moŝna zapoznać się na stronie Jednocześnie informujemy, Ŝe Zamawiający nie posiada jeszcze danych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z powyŝszym liczba nieruchomości niezamieszkałych, z których wykonawca zobowiązany będzie odebrać odpady jest wielkością szacunkową i moŝe ulec znacznemu zmniejszeniu, zwłaszcza w przypadku liczby podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. ` 8. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o pojemności od 110 l do 7000 l i innych występujących na terenie gminy. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zebranych w sposób selektywny w workach od l z folii LDPE oraz odpadów zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych w workach od 80 z folii LDPE. 9.Wykonawca zobowiązany jest do wyposaŝenia raz na cztery tygodnie, w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości od których, odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w worki zgodne z 8 Uchwały nr 105/XLIII/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT o pojemności od l (80 l szkło, pozostałe 120 l) z folii LDPE w ilości odpowiadającej wystawionym workom w danym miesiącu, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych Wykonawca wyposaŝy kaŝdą nieruchomość po dwa worki dla kaŝdej frakcji odpadu określonej w pkt. 2 ppkt 2) 10.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz metalu bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w trakcie zbiórki objazdowej tzw. wystawki. 11

12 Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takiej zbiórki, w terminie obowiązywania umowy tylko jeden raz (zgodnie z harmonogramem). 11. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów: Wykonawca zobowiązany jest do transportu odebranych odpadów komunalnych, w tym równieŝ selektywnie zebranych zgodnie z 1 pkt 3 Uchwały nr 105/XLIII/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata , tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych CZO SELEKT Sp. zo.o. w Piotrowie Pierwszym, Gmina Czempiń lub do stacji przeładunkowych zlokalizowanych w Czarnej Wsi gmina Grodzisk Wielkopolski i w Rumianku gmina Tarnowo Podgórne. 12. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbiera odpady te jako zmieszane odpady komunalne w terminie wynikającym z harmonogramu i powiadamia o tym Związek drogą elektroniczną w terminie do 2 dni roboczych następujących po dniu, którego dotyczyło zdarzenie, przedstawiając wykaz takich nieruchomości, szczegółowy zakres naruszenia oraz zdjęcie takich odpadów w formacie cyfrowym zawierające datę i godzinę. Przypadki, w których uznać naleŝy, iŝ właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku w zakresie selektywnego zbierania, zostanie określone przez Związek przed rozpoczęciem realizacji usługi, a takŝe będzie weryfikowane w trakcie jej trwania; 13. Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Mosina, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U poz. 21), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz przepisami 12

13 wykonawczymi do tych ustaw, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U poz. 630) Ponadto wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informację o: 1) ilościach odebranych odpadów zmieszanych [Mg], 2) ilości odebranych odpadów szkła [Mg], 3) ilości odebranych odpadów papieru, makulatury [Mg], 4)ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych, puszek oraz opakowań wielomateriałowych [Mg], 5) ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz metalu [Mg], 6) adresach nieruchomości z których zostały odebrane odpady komunalne W terminie do 10 dni, po upływie miesiąca, za który raport jest sporządzany. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić w/w raport w formie elektronicznej uzgodnionej z zamawiającym oraz sporządzać sprawozdania wynikające z przepisów prawa w programie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający dostarczy kod dostępu do programu. 14. Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska Wykonawca zobowiązany jest na kaŝdorazowe Ŝądanie Zamawiającego udostępnić we wskazanym zakresie informacje z systemów GPS dotyczących wszystkich przejazdów pojazdów transportujących odpady w zakresie: tras przejazdów kaŝdego z pojazdów, miejsc zatrzymania pojazdów, a takŝe momentów odbioru odpadów z posesji i wyładunku odpadów Organizacja i prowadzenie przez okres realizacji zamówienia telefonicznego Centrum Obsługi Klienta poprzez udostępnienie połączenia telefonicznego dla właścicieli nieruchomości, w ramach którego będą oni mogli składać wnioski i skargi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Rozmowy będą obowiązkowo nagrywane (w postaci cyfrowej) i przechowywane przez okres realizacji usługi oraz 6 miesięcy po jej zakończeniu. Z wnoszonych wniosków i skarg, co miesiąc 13

14 sporządzany będzie raport, który przekazywany będzie Zamawiającemu wraz z cyfrowym zapisem przeprowadzonych rozmów telefonicznych (np. na płycie CD lub DVD). Informację o działalności Centrum Obsługi Klienta Wykonawca zawrze w harmonogramie Udostępnienie bezpośredniego połączenia telefonicznego (telefon komórkowy) dyspozytora firmy odpowiedzialnego za realizację zadania z pracownikiem Związku odpowiedzialnym za koordynowanie przedmiotu zamówienia Udostępnienie dokumentów i złoŝenia wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli wykonania usług, którą Zamawiający moŝe przeprowadzić w kaŝdym czasie pracy Wykonawcy. Zamawiający sporządza protokół z kontroli Wykonawca zobowiązany będzie do posprzątanie rozsypanych odpadów podczas opróŝniania pojemników na odpady komunalne i odstawienie pojemników na miejsca, z których zostały odebrane. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do posprzątania rozsypanych z winy wykonawcy odpadów gromadzonych przez właścicieli nieruchomości w workach. Obowiązek utrzymania czystości i porządku wokół pojemników, zarówno wystawionych przed nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej, jak i znajdujących się w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów np. w altankach śmieciowych w zabudowie wielorodzinnej nie naleŝy do obowiązków wykonawcy. Zapis powyŝszy stosuje się odpowiednio do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpadu komunalne. Utrzymanie pojemników w naleŝytym stanie sanitarnym nie naleŝy do obowiązków wykonawcy Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest spełniać warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U ), Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów z miejsc wskazanych w 9 Uchwały nr 105/XLIII/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia 14

15 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT Zabezpieczenie przewoŝonych odpadów przed wysypaniem na drogę WyposaŜenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzieŝ ochronną z widocznym logo firmy oraz w identyfikatory do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia świadczenia usługi. 15. Zobowiązania dodatkowe: 15.1.Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia odpłatnej usługi zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych z prac prowadzonych we własnym zakresie na zasadach określonych w 6 pkt 8 Uchwały nr 105/XLIII/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. Za usługi, o których mowa w tym punkcie Wykonawca wystawi dostarczającemu ewidencjonowany dokument potwierdzający odbiór z określeniem między innymi ilości i rodzaju odpadów. Odpady przyjęte w ramach tej usługi nie podlegają rozliczeniu finansowemu w ramach niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w ewidencję tych dokumentów Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania właścicielom nieruchomości (którzy nie posiadają własnych pojemników) pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych np. w formie uŝyczenia lub najmu, za który to najem przedsiębiorca będzie mógł pobierać opłatę bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie na tej samej zasadzie do przekazania pojemników np. typu dzwon do segregacji odpadów z podziałem na 3 frakcje tj. papier, plastik, szkło. Treść SIWZ pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w : 1) Uchwała nr 105/XLIII/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z dna 22 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania i porządku na terenie Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT, 15

16 Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) charakteryzujące przedmiot zamówienia : Usługi wywozu stałych odpadów miejskich Usługi związane z odpadami Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych III. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmować wszystkich części zamówienia zostaną odrzucone. IV. Przewidywane zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje Ŝadnych zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. V. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zamówienia. Zamówienie naleŝy wykonywać w sposób ciągły w terminie od r. do r. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają: a) wpis do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT ; b) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą o odpadach, w zakresie; Opakowania z papieru i tektury, Opakowania z tworzyw sztucznych, 16

17 Opakowania z metali, Opakowania wielomateriałowe, Zmieszane odpady opakowaniowe, Opakowania ze szkła, Papier i tektura, Szkło, * Urządzenia zawierające freon * ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŝ wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŝ wymienione w , i Tworzywa sztuczne, Metale, Nesegregowane (zmieszane odpady komunalne, Odpady wielkogabarytowe, Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku a) Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia: wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę (wykonywaną na rzecz właścicieli nieruchomości lub gminy, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości) świadczoną w sposób ciągły tj. co najmniej przez 6 miesięcy polegającą na wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej odbioru odpadów komunalnych od minimum (słownie: szesnaście tysięcy) mieszkańców z terenu jednej gminy, która została wykonana lub jest wykonywana naleŝycie. b) Zamawiający określa następujące kryteria weryfikacji zdolności Wykonawców do naleŝytego wykonania udzielanego zamówienia: Wykonawcy obowiązani są określić w wykazie wykonanych lub wykonywanych głównych usług wszelkie usługi (wykonywane na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości) świadczone w sposób ciągły tj. co najmniej przez 6 miesięcy i polegające na wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej odbioru odpadów komunalnych od 17

18 minimum mieszkańców z terenu jednej gminy, ze wskazaniem usług niewykonanych lub wykonanych nienaleŝycie; W przypadku wskazania, Ŝe dana usługa została wykonana/jest wykonywana naleŝycie naleŝy na potwierdzenie tego faktu dołączyć odpowiedni dowód. Zamawiający dokona weryfikacji rzetelności Wykonawcy biorąc pod uwagę stosunek usług wykonanych lub wykonywanych naleŝycie do wszystkich usług wskazanych w wykazie; przy czym Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca wykaŝe się odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczenia, gdy zostanie spełniona następująca przesłanka: procent ilości usług wykonanych lub wykonywanych naleŝycie do ilości wszystkich usług wskazanych w wykazie wynosić będzie co najmniej 90%. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złoŝenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 2 do SIWZ. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŝeli Wykonawca wykaŝe Ŝe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie niŝszej niŝ ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy zł) w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia; b) Warunek powyŝszy zostanie spełniony (przy uwzględnieniu warunków płatności opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), jeŝeli wykonawca wykaŝe posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min ,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł). W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyraŝona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. JeŜeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 2. Warunki, o których mowa powyŝej, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do naleŝytego wykonania udzielanego zamówienia. 3. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 18

19 ustawy w związku z tym wykonawcy zobowiązani są wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 przedstawiając w tym celu dokumenty, o których mowa w pkt VIII.3. SIWZ lub odpowiednio w pkt VIII.5. SIWZ VIII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE art. 24 ust. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 1. Dokumenty wymagane w ofercie oraz inne: 1) formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ) 2) dowód wniesienia wadium 3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złoŝona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy w załączeniu wzory takich pełnomocnictw. Wykonawcy mogą ale nie muszą korzystać z tych wzorów, mogą załączyć pełnomocnictwa, których treść sami opracują - (załącznik nr 6 i 7 do SIWZ) 2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego przez zamawiającego. 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. Zgodnie z 1 pkt 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dna 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane zamawiający Ŝąda wskazania w wykazie informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienaleŝycie, w celu zweryfikowania rzetelności wykonawcy Dowodami, o których mowa powyŝej są: 1) poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŝ na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy jeŝeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). 19

20 W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyŝej Jednocześnie Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z 9 ust. 2 w/w Rozporządzenia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, moŝe przedkładać dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie usług określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) (tj wszelkie dokumenty potwierdzające Ŝe usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie). Zamawiający informuje, iŝ w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których powyŝej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, Ŝe zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienaleŝycie, Zamawiający moŝe zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłoŝenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Zgodnie z Art. 26 ust 2c ustawy :JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna za spełniającą wymagania polisę, jeŝeli: 1) została opłacona, a w przypadku gdy nie będzie to wynikać z treści polisy naleŝy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty polisy (potwierdzony przez bank lub Pocztę Polską odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego), polisy których termin płatności został oznaczony w ratach naleŝy dołączyć potwierdzenie opłaty rat których termin płatności został oznaczony przed terminem składania ofert, 2) swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność deliktową oraz kontraktową, a w przypadku gdy nie będzie to wynikać z treści polisy naleŝy dołączyć ogólne warunki ubezpieczenia i opis wykupionych dodatkowych klauzul; 3) opiewa na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej ,00 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia). Zgodnie z Art. 26 ust 2c ustawy Prawo zamówień publicznych: JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 20

21 Zgodnie z art. 26 ust 2b) ustawy Pzp, Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 2 tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŝytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Ŝąda przedstawienia: 1) w przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie sytuacji finansowej tj. pkt VII.1. ppkt 4) b) SIWZ dokumentu o którym mowa w pkt VIII.2. ppkt 4) SIWZ, 2) dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniu zamówienia: 3.1. Zamawiający Ŝąda złoŝenia poniŝszych dokumentów: 2 Pisemne zobowiązanie - Ustawodawca, w celu udowodnienia Zamawiającemu dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w przypadku korzystania z podmiotów trzecich, przewidział dla zobowiązań podmiotów trzecich formę pisemnego zobowiązania. Ustawa Pzp nie definiuje pisemności. Dlatego teŝ posiłkując się przepisem art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, konieczne jest odniesienie się do przepisów kodeksu cywilnego. Przepis art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz 93 z późn. ZM.) Kodeks cywilny stanowi iŝ do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złoŝenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli ( ), 2 Oświadczenie woli złoŝone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy waŝnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoznaczne z oświadczeniem woli złoŝonym w formie pisemnej. Tym samym kwestia interpretacyjna obowiązku pisemności zobowiązań podmiotów trzecich zostają rozstrzygnięte w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Z treści przywołanych wyŝej przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego jednoznacznie wynika, Ŝe wykonawca, który chce skutecznie udowodnić Zamawiającemu, Ŝe moŝe polegać na zasobach innych podmiotów musi to udowodnić przedstawieniem pisemnego zobowiązania, a nie kopią zobowiązania. Potwierdzeniem tej interpretacji językowej jest interpretacja funkcjonalna przepisów ustawy Pzp. nie moŝe zamawiający udzielić zamówienia publicznego wykonawcy, który sam nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ani teŝ nie uwiarygodni, w sposób dostateczny, Ŝe podmioty, na których polega prawnie skutecznie zobowiązały się oddać wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. Obowiązek prawny nałoŝony na wykonawcę przedstawienia Zamawiającemu pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego, który będzie udostępniał zasoby wykonawcy, ma zabezpieczać Zamawiającego i interes publiczny przed działaniem wykonawców, którzy z naruszeniem prawa chcieliby uzyskać zamówienie. (fragment wyroku KIO z 1 czerwca 2010r., sygnatura akt KIO 922/10) 21

22 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem 3.3. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.1. ppkt 1)-7), zapisy punktu 3.2. stosuje się odpowiednio. 22

23 3.4. UWAGA!!!!!!!!! Zgodnie z art. 26 ust 2 d wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złoŝyć listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) kaŝdy wykonawca zobowiązany jest złoŝyć oddzielnie dokumenty określone w pkt.3.1., ppkt 1)- 7) z zastrzeŝeniem Ŝe oświadczenie, o których mowa w ppkt 1) musi być złoŝone zgodnie z wytycznymi zawartymi w przypisie 3, 2) warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej badane będą łącznie - dokumenty określone pkt.2, ppkt. 2) 5) winien złoŝyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( z zastrzeŝeniem art. 26 ust 2b ustawy pzp) Uwaga: w przypadku spółek cywilnych do oferty naleŝy załączyć dwa typy zaświadczeń z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami: osobno dla wspólników w zakresie podatku dochodowego, osobno jako spółka w zakresie podatku VAT. Natomiast jednostką zobowiązaną do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne jest spółka cywilna w związku z czym w tym przypadku naleŝy przedstawić zaświadczenie z ZUS wystawione tylko na spółkę cywilną 3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w pkt.2 ppkt.1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź kaŝdy z wykonawców oddzielnie. 5. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.3.1, ppkt.2-7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 5.1.JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt Wykonawcy składający wspólnie ofertę mogą złoŝyć oświadczenie w jeden z poniŝszych sposobów: 1) Poprzez złoŝenie przez kaŝdego z wykonawców oddzielnie oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy 2) Poprzez złoŝenie przez kaŝdego z wykonawców oddzielnie oświadczenia podpisanego przez pełnomocnika ustanowionego wspólnie przez wykonawców 3) Poprzez złoŝenie ponad jednym podpisem pełnomocnika wielokrotnie oświadczenia (tylekroć ilu wykonawców wspólnie ubiega się o uzyskanie zamówienia), sformułowanych w liczbie pojedynczej (oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu ), pozwalających na jednoznaczną identyfikację mocodawcy. 23

24 1) ppkt 2)-4) i ppkt 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) ppkt. 5) i 7) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.1.ppkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 5.1. ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt ppkt 1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy punktu 5.2. stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 6. Forma dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mają być składane Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Adres do korespondencji: Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu, ul. 24 stycznia 25, Czempiń 24

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=362448&rok=2014-10-31

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=362448&rok=2014-10-31 1 z 7 2014-10-31 14:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w roku 2014 Numer ogłoszenia: 477932-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.rozprza.pl Rozprza: Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Rozprza

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kawęczyn Numer ogłoszenia: 145028 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA

Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sochocin.pl Sochocin: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ceków: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Ceków-Kolonia

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lomza.pl/bip/index.php?k=1243 Łomża: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Kościan: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kościan: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Kościan: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 57294-2013; data zamieszczenia: 12.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cybinka.pl Cybinka: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651

Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376651-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Ziemniaki i warzywa suszone 2014/S 213-376651 Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Sosnowiec: Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych, wraz z udostępnieniem kontenerów KP5, KP7 oraz dzierŝawy urządzenia zgniatającego 16m3 opróŝniania osadników, wywozu odpadów zawierających

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pęczniew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pęczniew. Numer ogłoszenia: 113647-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110, Sadlno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110, Sadlno, woj. wielkopolskie, tel , faks Sadlno: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbinek Numer ogłoszenia: 317624-2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.brzezno.pl Brzeźno: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeżno

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunice.pl Kunice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pabianice.gmina.pl Pabianice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Tychach, przy ul. Batorego Zakres zamówienia obejmuje m.in.: opracowanie audytu energetycznego,

Tychach, przy ul. Batorego Zakres zamówienia obejmuje m.in.: opracowanie audytu energetycznego, Tychy: Adaptacja lokalu wraz z wyposaŝeniem na potrzeby nowo tworzonego Ŝłobka na 30 miejsc, przy ul. Batorego Numer ogłoszenia: 151132-2011; data zamieszczenia: 09.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2016/08-transport sanitarny Numer ogłoszenia: 7305-2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Wieruszów: DOSTAWA OPATRUNKÓW I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE Numer ogłoszenia: 176265-2009; data zamieszczenia: 12.10.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Czerwonak: wywóz nieczystości stałych w dwóch częściach: część I: świadczenie wywozu nieczystości stałych z terenu gminy wraz z podstawieniem pojemników. część II: wywóz nieczystości stałych z pojemników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Sosnowiec: Dostawa pakietów oprogramowania i systemów informatycznych. Numer ogłoszenia: 64579-2009; data zamieszczenia: 21.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Dostawa, montaŝ i ustawienie mebli biurowych, oraz innych elementów wyposaŝenia w ramach zadania pn.zabudowa podcieni budynku sądów i prokuratur w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 364176-2011;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: UD-VII-WZP OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Znak sprawy: UD-VII-WZP OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Znak sprawy: UD-VII-WZP-271-28-2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego I. Zamawiający I.1) Nazwa i adres Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 5 2014-02-05 11:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: Usługi transportowe w zakresie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4, Cegłów tel , fax www bip.ceglow.pl,

Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4, Cegłów tel , fax www bip.ceglow.pl, Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów tel. 25 759 59 39, fax 25 759 59 38 www bip.ceglow.pl, e-mail: urzad@ceglow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 1 z 5 2009-01-08 08:59 Tomaszów Lubelski: Dostawy materiałów opatrunkowych i medycznych. Numer ogłoszenia: 7389-2009; data zamieszczenia: 08.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7. Sosnowiec: ZAKUP INSTRUMENTARIUM DO PRZESZCZEPU ROGÓWEK NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROCEDUR TRANSPLANTACYJNYCH. NARODOWY PROGRAM MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ NA LATA 2006-2009 - POLGRAFT Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Siedlce: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Numer ogłoszenia: 281777-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98562-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2016/S 058-098562 Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 6 Warszawa: Transporty dzieł sztuki (obrazy,rzeźby, grafiki, rzemiosło artystyczne etc.) na wystawę Amor Polonus, wraz z transportami powrotnymi z wystawy. Numer ogłoszenia: 34232-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych w postaci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax Legionowo: Roboty budowlane polegające na przebudowie, nadbudowie i remoncie budynku oraz infrastruktury Bazy Szkoleniowej Policji Wodnej w Kalu. Numer ogłoszenia: 29522-2008; data zamieszczenia: 13.02.2008

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 135308-2013

Zamówienie public... - 135308-2013 1 z 7 2013-04-26 07:49 Zamówienie public... - 135308-2013 25/04/2013 S81 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Warszawa: Maszyny biurowe i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332321-2015:text:pl:html Polska-Wieprz: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iw.lodz.pl Łódź: Usługa odbioru róŝnych rodzajów odpadów powstających na terenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sucha Beskidzka: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Sucha Beskidzka Numer ogłoszenia: 196426-2013; data zamieszczenia: 20.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.urbis.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.urbis.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.urbis.gniezno.pl Gniezno: Wywóz nieczystości ciekłych, ścieków przemysłowych (odcieków) z Zakładu

Bardziej szczegółowo

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi/125-zamowieniapubliczne/dostawy Święciechowa: Zakup energii

Bardziej szczegółowo

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Kościerzyna: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 1.343.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ugorly.pi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ugorly.pi http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja.. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ugorly.pi Orły: Odbiór i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Usługa dostępu do sieci internet dla Urzędu Regulacji Energetyki Numer ogłoszenia: 68344-2014; data zamieszczenia: 28.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo