PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH ZAŁĄCZNIK DO WSO ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH ZAŁĄCZNIK DO WSO ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH ZAŁĄCZNIK DO WSO ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego Obszary oceniania przynajmniej 2 prace klasowe - sprawdzające znajomość gramatyki i słownictwa przynajmniej 1 odpowiedź - sprawdzające umiejętności mówienia przynajmniej 2 wypracowania - sprawdzające umiejętność pisania (w gimnazjum i w liceum) kartkówki z 3 ostatnich lekcji prace domowe (pisemne i ustne) praca na lekcji (aktywność, systematyczność, samodzielność, umiejętność współpracy, stosunek do przedmiotu) Dodatkowe sprawdziany wiedzy i umiejętności, które maja wpływ na ocenę końcową: testy (sprawdzające umiejętności rozumienia języka słyszanego i tekstu pisanego) konkursy językowe, olimpiady próbna matura (w liceum) próbny egzamin gimnazjalny (w gimnazjum) prezentacje, referaty, prace dodatkowe Przygotowanie do zajęć Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się do każdej lekcji. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na lekcji: podręcznik ćwiczenia zeszyt przybory do pisania Zasady zgłaszania nieprzygotowania: Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze w przypadku braku: pracy domowej podręcznika ćwiczeń zeszytu przygotowania do kartkówki czy odpowiedzi ustnej Uczeń nie ma prawa do NP w przypadku zapowiedzianej kartkówki. NP musi być zgłoszone na samym początku lekcji, przed rozpoczęciem zajęć a więc zanim nauczyciel poinformuje o kartkówce lub odpowiedzi ustnej. Podział na grupy zaawansowania Podział na grupy zaawansowania odbywa sie na podstawie testu predyspozycyjnego (poziomującego) na początku roku szkolnego w klasach: 4 szkoły podstawowej, 1 gimnazjum, 1 liceum a w przypadku nowych uczniów dołączający w trakcie roku szkolnego, zaraz po rozpoczęciu nauki w szkole. W przypadku uczniów wyróżniających się lub nie radzących sobie z nauką w danej grupie możliwa jest zmiana grupy na początku semestru jedynie za zgodą Zespołu Języków Obcych. Oceny cząstkowe Oceny z prac klasowych i kartkówek Oceny z prac klasowych i kartkówek w skali procentowej na podstawie Common European Framework of Reference for Languages: 0 50 % - ocena niedostateczna 51 60% - ocena dopuszczająca 61 75% - ocena dostateczna 76 90% - ocena dobra % - ocena bardzo dobra 100% test + zadanie dodatkowe - ocena celująca Przy pisemnych testach oraz egzaminach semestralnych i końcowo-rocznych, obejmujących wszystkie umiejętności językowe (słuchanie, pisanie, czytanie) podobnie jak przy próbnych egzaminach gimnazjalnych i maturalnych z języka obcego, uczeń zalicza test uzyskując co najmniej 30 % punktów. W wyżej wymienionych przypadkach skala ocen wygląda następująco: 0 29 % - ocena niedostateczna 30 50% - ocena dopuszczająca 51 75% - ocena dostateczna 76 90% - ocena dobra % - ocena bardzo dobra W klasie maturalnej prace pisemne (na poziomie podstawowym i rozszerzonym) oceniane są według kryteriów maturalnych tj. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej 30% punktów. Obowiązuje skala ocen podana wyżej.

2 Oceny z prac pisemnych Ocenie podlegają: treść kompozycja bogactwo językowe poprawność językowa układ graficzny estetyka pracy Oceny z prezentacji ustnych Ocenie podlegają: płynność wypowiedzi bogactwo językowe poprawność językowa zgodność z tekstem (jeśli prezentacja przygotowana jest na podstawie tekstu) zawartość merytoryczna Nieobecność na lekcji W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności tzw. w kółku na zapowiedzianym sprawdzianie uczeń musi przystąpić do niego w ciągu najbliższego tygodnia w formie ustalonej przez nauczyciela. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek zaliczyć właściwy materiał nie później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w formie ustalonej przez nauczyciela. Niedotrzymanie tych terminów przez ucznia skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej. Poprawianie ocen cząstkowych Uczeń, który pisał sprawdzian i otrzymał ocenę niedostateczną może powtórnie do niego przystąpić w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela. Wówczas w dzienniku lekcyjnym wpisane są obie uzyskane ze sprawdzianu oceny Ocena z poprawy jest ostateczna. Uczeń może powtórnie przystąpić do sprawdzianu jedynie w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z tego sprawdzianu.. Poprawiać można tylko raz. Nie przystępuje się ponownie do kartkówek. W przypadku gdy uczeń ma chęć poprawienia ocen, może otrzymać prace dodatkowe, za które dostaje ocenę pozytywną lub negatywną i brać udział w konkursach językowych. Osoby, które same zgłosiły się do pracy dodatkowej mają prawo nie zaakceptować oceny, którą otrzymały. Ocena półroczna i końcoworoczna Ocena półroczna i końcoworoczna wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych w trakcie semestru i zawiera wszechstronne informacje o postępach ucznia w nauce języka obcego. Poprawianie oceny półrocznej Ocena półroczna inna niż niedostateczna nie jest poprawiana. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną w pierwszym semestrze ma obowiązek zaliczyć materiał i poprawić ocenę niedostateczną do końca marca w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela. Uczeń może poprawić ocenę tylko o jeden stopień. Poprawianie oceny końcoworocznej Uczeń ma prawo poprawić ocenę końcoworoczną jedynie poprzez przystąpienie do egzaminu poprawkowego obejmującego zakres materiału z danego roku szkolnego. Uczeń może poprawić ocenę tylko o jeden stopień. Liczy się ocena ostateczna nawet jeśli się okaże niższa od poprawianej. Praca na lekcji: Nieodpowiednia praca na lekcji np. nie wykonywanie poleceń nauczyciela skutkuje oceną niedostateczną lub minusem w zależności od rodzaju zadania, przy czym: 3 minusy składają na ocenę niedostateczną Aktywność podczas lekcji może być nagradzana plusem lub oceną bardzo dobrą w zależności od rodzaju zadania, przy czym: 5 plusów składa się na ocenę bardzo dobrą Prace domowe Termin złożenia pracy domowej (np. wypracowania, referatu) jest ustalany z góry przez nauczyciela i dostosowany jest do rodzaju i poziomu trudności pracy. Niedotrzymanie ustalonego przez nauczyciela terminu złożenia pracy domowej skutkuje oceną niedostateczną. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia pracy po terminie. Jeśli jednak nauczyciel zgodzi się przyjąć pracę po terminie, uczeń otrzymuje dwie oceny - ocenę niedostateczną za nieterminowe dostarczenie pracy i ocenę z pracy. Prace niesamodzielne Niesamodzielna praca podczas kartkówek i sprawdzianów, podpowiadanie przy odpowiedziach ustnych, korzystanie z jakichkolwiek niedozwolonych form pomocy ( np. telefonów komórkowych) oraz rozpowszechnianie testów (np. za pomocą zdjęć zrobionych telefonem) jest złamaniem norm obowiązujących w szkole i skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy i uwagą w dzienniku klasowym. Stwierdzenie przez nauczyciela faktu korzystania z niedozwolonych pomocy w trakcie pisania sprawdzianu lub podczas sprawdzania prac pisemnych (identyczne błędy w pracach, identyczne fragmenty prac, identyczny układ graficzny itp.) skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej. Zabronione jest przedstawianie do oceny prac domowych wykonanych przez innych uczniów, osoby dorosłe lub będących plagiatem. Skutkuje to wystawieniem oceny niedostatecznej oraz koniecznością powtórnego samodzielnego napisania pracy.

3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH dla klas I - III Wymagania w klasie I: Ocenie podlegają trzy główne sprawności językowe. MÓWIENIE, ROZUMIENIE ZE SŁUCHU i CZYTANIE w stopniu celującym: - zakres umiejętności i wiedzy jest wyższy od wymaganego na stopień bardzo dobry. MÓWIENIE, ROZUMIENIE ZE SŁUCHU i CZYTANIE w stopniu bardzo dobrym: - uczeń w większości rozumie proste polecenia, - uczeń rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście, - uczeń szybko reaguje na język używany do komunikacji w klasie, - uczeń pamięta poznane słownictwo, - uczeń bardzo chętnie uczestniczy w ćwiczeniach ustnych (piosenki, wierszyki, rymowanki), - uczeń używa języka do komunikacji w klasie, - uczeń samodzielnie recytuje, śpiewa piosenki, - uczeń zazwyczaj rozumie znaczenie wyrazów, - uczeń bez problemu stosuje proste wyrażenia i zwroty grzecznościowe - uczeń bez problemu czyta zdaniami krótkie teksty - uczeń bez problemu czyta z podziałem na role MÓWIENIE, ROZUMIENIE ZE SŁUCHU i CZYTANIE w stopniu dobrym: - uczeń rozumie proste polecenia, - uczeń rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście, czasami z pomocą nauczyciela, - uczeń często reaguje na język używany do komunikacji w klasie, - uczeń pamięta większość słownictwa, - uczeń czasami chętnie uczestniczy w zabawach klasowych, - uczeń czasami samodzielnie lub z niewielką pomocą recytuje, śpiewa piosenki, - uczeń czasami rozumie słownictwo angielskie, - uczeń stosuje zwroty i wyrażenia grzecznościowe z niewielkim problemem - uczeń z małymi problemami czyta krótkie teksty - uczeń ma niewielkie problemy z czytaniem z podziałem na role MÓWIENIE, ROZUMIENIE ZE SŁUCHU i CZYTANIE w stopniu dostatecznym: - uczeń rzadko rozumie proste polecenia i zwroty, - uczeń rzadko reaguje na język używany w klasie, - uczeń z małą pomocą nauczyciela stosuje proste wyrażenia i zwroty, - uczeń ma problemy z recytacją wierszyków lub rymowanek, - uczeń bardzo rzadko używa języka do komunikacji w klasie (z pomocą nauczyciela), - uczeń rzadko rozumie znaczenie słów angielskich, - uczeń czyta głównie wyrazami, - uczeń ma problemy z czytaniem z podziałem na role MÓWIENIE, ROZUMIENIE ZE SŁUCHU i CZYTANIE w stopniu dopuszczającym: - uczeń ma bardzo duże problemy z zapamiętaniem i rozumieniem słownictwa, - uczeń nie stosuje zwrotów językowych, - uczeń z dużą pomocą nauczyciela powtarza słówka, - uczeń nie recytuje samodzielnie wierszyków i rymowanek - uczeń ma duże problemy z czytaniem MÓWIENIE, ROZUMIENIE ZE SŁUCHU i CZYTANIE w stopniu niedostatecznym: - uczeń nie pamięta ani nie stosuje żadnych zwrotów i wyrażeń, - uczeń nie zna słówek angielskich, - uczeń nie śpiewa ani nie recytuje rymowanek i wierszyków, - uczeń nie rozumie znaczenia słów angielskich, - uczeń nie potrafi czytać krótkich tekstów,

4 Wymagania w klasach II i III: W klasach starszych początkowego etapu nauczania ocenia się wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. MÓWIENIE I ROZUMIENIE ZE SŁUCHU oraz CZYTANIE I PISANIE w stopniu celującym: -zakres wiedzy i umiejętności jest wyższy od wymaganego na stopień bardzo dobry. MÓWIENIE i ROZUMIENIE ZE SŁUCHU w stopniu bardzo dobrym: - uczeń często rozumie proste polecenia bez problemu, - uczeń rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście, - uczeń szybko reaguje na język używany do komunikacji w klasie, - uczeń pamięta poznane słownictwo, - uczeń bardzo chętnie uczestniczy w ćwiczeniach ustnych (piosenki, wierszyki, rymowanki), - uczeń używa języka do komunikacji w klasie, - uczeń samodzielnie recytuje,śpiewa piosenki, - uczeń zazwyczaj rozumie znaczenie wyrazów, - uczeń bez problemu stosuje proste wyrażenia i zwroty grzecznościowe CZYTANIE I PISANIE - uczeń doskonale i biegle czyta krótkie teksty, - uczeń bez problemu rozumie sens prostych tekstów, - uczeń potrafi znaleźć informację w tekście, - uczeń przepisuje wyrazy i proste zdania bez problemu, - uczeń odwzorowuje proste konstrukcje zdaniowe, MÓWIENIE i ROZUMIENIE ZE SŁUCHU w stopniu dobrym: - uczeń rozumie proste polecenia, - uczeń rozpoznaje słowa i zwroty w kontekście, czasami z pomocą nauczyciela, - uczeń często reaguje na język używany do komunikacji w klasie, - uczeń pamięta większość słownictwa, - uczeń czasami chętnie uczestniczy w zabawach klasowych, - uczeń czasami samodzielnie lub z niewielką pomocą recytuje, śpiewa piosenki, - uczeń czasami rozumie słownictwo angielskie, - uczeń stosuje zwroty i wyrażenia grzecznościowe z niewielkim problemem CZYTANIE I PISANIE - uczeń z łatwością czyta krótkie teksty, - uczeń bez problemu rozumie sens prostych tekstów, - uczeń potrafi znaleźć informację w tekście, - uczeń przepisuje wyrazy i proste zdania, - uczeń odwzorowuje proste konstrukcje zdaniowe, MÓWIENIE i ROZUMIENIE ZE SŁUCHU w stopniu dostatecznym: - uczeń rzadko rozumie proste polecenia i zwroty, - uczeń rzadko reaguje na język używany w klasie, - uczeń zazwyczaj z pomocą nauczyciela stosuje proste wyrażenia i zwroty, - uczeń ma problemy z recytacją wierszyków lub rymowanek, - uczeń bardzo rzadko używa języka do komunikacji w klasie (z pomocą nauczyciela), - uczeń rzadko rozumie znaczenie słów angielskich CZYTANIE I PISANIE - uczeń z małymi problemami czyta krótkie teksty, - uczeń rozumie sens prostych tekstów (z podpowiedzią nauczyciela), - uczeń rzadko potrafi znaleźć informację w tekście, - uczeń przepisuje wyrazy i proste zdania z małymi podpowiedziami, - uczeń rzadko samodzielnie odwzorowuje proste konstrukcje zdaniowe, MÓWIENIE i ROZUMIENIE ZE SŁUCHU w stopniu dopuszczającym: - uczeń ma bardzo duże problemy z zapamiętanie i rozumieniem słownictwa, - uczeń nie stosuje zwrotów językowych, - uczeń z dużą pomocą nauczyciela powtarza słówka, - uczeń nie recytuje samodzielnie wierszyków i rymowanek CZYTANIE I PISANIE - uczeń z małymi problemami czyta krótkie teksty, - uczeń bardzo rzadko rozumie sens prostych tekstów (z podpowiedzią nauczyciela), - uczeń rzadko potrafi znaleźć informację w tekście, - uczeń przepisuje wyrazy i proste zdania z małymi podpowiedziami, - uczeń zazwyczaj nie odwzorowuje samodzielnie prostych konstrukcji zdaniowych MÓWIENIE i ROZUMIENIE ZE SŁUCHU w stopniu niedostatecznym: - uczeń nie pamięta ani nie stosuje żadnych zwrotów i wyrażeń, - uczeń nie zna słówek angielskich, - uczeń nie śpiewa ani nie recytuje rymowanek i wierszyków, - uczeń nie rozumie znaczenia słów angielskich. CZYTANIE I PISANIE - uczeń nie czyta krótkich tekstów, - uczeń nie rozumie sensu prostych tekstów (mimo podpowiedzi nauczyciela), - uczeń nie potrafi znaleźć informacji w tekście (nawet z pomocą nauczyciela) - uczeń przepisuje wyrazy i proste zdania z dużą trudnością lub wcale, - uczeń nie odwzorowuje samodzielnie prostych konstrukcji zdaniowych (pomimo pomocy nauczyciela).

5 Podstawą wystawienia opisowych ocen semestralnych i końcoworocznych w klasach I - III są następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 1. Testy/Sprawdziany przynajmniej 3 w semestrze. 2. Kartkówki z ostatniej lekcji (klasy II i III). 3. Wypowiedzi ustne i pisemne. 4. Przygotowanie do lekcji (praca domowa, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne) 5. Aktywność na lekcji. 6. Samodzielna praca podczas lekcji oraz praca w grupach. 7. Udział w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. OCENY CZĄSTKOWE W przypadku bieżącego oceniania osiągnięć ucznia w zakresie języka angielskiego dopuszcza się możliwość stosowania skali ocen od 1 (niedostateczny) do 6 (celujący). Oceny z prac klasowych i kartkówek 0 29 % - ocena niedostateczna 30 50% - ocena dopuszczająca 51 75% - ocena dostateczna 76 90% - ocena dobra % - ocena bardzo dobra Ocenę celującą ze sprawdzianu można otrzymać po uzyskaniu 100% z wymaganego materiału oraz prawidłowym wykonaniu zadania dodatkowego. Zasady zgłaszania nieprzygotowania: Uczniowi przysługują 3 nieprzygotowania w semestrze (kl. III) w przypadku braku: pracy domowej podręcznika ćwiczeń zeszytu przygotowania do kartkówki czy odpowiedzi ustnej Nieobecność na lekcji W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek zaliczyć właściwy materiał nie później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w formie ustalonej przez nauczyciela. Niedotrzymanie tych terminów przez ucznia skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej. Poprawianie ocen cząstkowych Uczeń, który pisał sprawdzian i otrzymał ocenę niedostateczną może powtórnie do niego przystąpić w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela. Wówczas w dzienniku lekcyjnym wpisane są obie uzyskane ze sprawdzianu oceny Ocena z poprawy jest ostateczna. W przypadku gdy uczeń ma chęć poprawienia ocen, może otrzymać prace dodatkowe, za które dostaje ocenę pozytywną lub negatywną i brać udział w konkursach językowych. Osoby, które same zgłosiły się do pracy dodatkowej mają prawo nie zaakceptować oceny, którą otrzymały. Praca na lekcji Nieodpowiednia praca na lekcji np. nie wykonywanie poleceń nauczyciela skutkuje oceną niedostateczną lub minusem w zależności od rodzaju zadania, przy czym: 3 minusy składają na ocenę niedostateczną Aktywność podczas lekcji może być nagradzana plusem lub oceną bardzo dobrą w zależności od rodzaju zadania, przy czym: 5 plusów składa się na ocenę bardzo dobrą.

6 Kryteria ocen: Ze względu na różny zakres wiadomości i umiejętności uczniów na różnych poziomach zaawansowania, ocena płynności i swobody wypowiedzi, bogactwa słownictwa i rozumienia skomplikowanych tekstów dostosowana jest do odpowiedniego poziomu. Uczeń otrzymujący 6 spełnia większość następujących warunków: Doskonale opanował słownictwo i struktury nauczane na lekcjach i stosuje je swobodnie we własnych wypowiedziach, w pełni rozumie skomplikowane teksty pisemne i skomplikowane wypowiedzi, bezbłędnie stosuje środki językowe adekwatne do ich funkcji komunikacyjnych, wypowiada się jasno i precyzyjnie, płynnie, używając bogatego słownictwa, uczestniczy naturalnie i spontanicznie w rozmowie, potrafi budować wypowiedzi pisemne, uczęszcza systematycznie na zajęcia, bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, systematycznie wykonuje prace dodatkowe. Uczeń otrzymujący 5 spełnia większość następujących warunków: Bardzo dobrze opanował słownictwo i struktury nauczane na lekcjach i stosuje je poprawnie we własnych wypowiedziach, w większości rozumie skomplikowane teksty pisemne i skomplikowane wypowiedzi, poprawnie stosuje środki językowe adekwatne do ich funkcji komunikacyjnych, wypowiada się dość jasno, dość precyzyjnie, dość płynnie, uczestniczy efektywnie w rozmowie, potrafi budować wypowiedzi pisemne, uczęszcza systematycznie na zajęcia, bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, systematycznie wykonuje prace domowe. Uczeń otrzymujący 4 spełnia większość następujących warunków: Dobrze opanował słownictwo i struktury nauczane na lekcjach i stosuje je dość poprawnie we własnych wypowiedziach, nie w pełni rozumie skomplikowane teksty pisemne i wypowiedzi, dość poprawnie dostosowuje środki językowe do ich funkcji komunikacyjnych, wypowiada się dość poprawnie, dość płynnie, uczestniczy w rozmowie, potrafi budować poprawne wypowiedzi pisemne, uczęszcza systematycznie na zajęcia, bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, wykonuje większość prac domowych. Uczeń otrzymujący 3 spełnia większość następujących warunków: Opanował podstawowe słownictwo i struktury nauczane na lekcjach i stosuje je w znacznym stopniu poprawnie we własnych wypowiedziach, rozumie nie zbyt skomplikowane teksty pisemne i wypowiedzi, nie zawsze poprawnie stosuje środki językowe do odpowiadających im funkcji komunikacyjnych, ma ograniczone umiejętności prowadzenia rozmowy, wypowiada się w sposób prosty lecz w większości potrafi się porozumieć, nie zawsze potrafi budować poprawne wypowiedzi pisemne, nie zbyt systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie zbyt chętnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych, często nie wykonuje prac domowych. Uczeń otrzymujący 2 spełnia większość następujących warunków: Nie opanował podstawowego słownictwa i struktur nauczanych na lekcjach w stopniu, który pozwalałby na zastosowanie ich we własnych wypowiedziach, nie w pełni rozumie teksty pisemnych i wypowiedzi, błędnie stosuje środki językowe do odpowiadających im funkcji komunikacyjne, wypowiada się w sposób bardzo prosty, często nie może się porozumieć, nie potrafi budować poprawnych wypowiedzi pisemnych, nie uczęszcza systematycznie na zajęcia, niechętnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych, często nie wykonuje prac domowych Uczeń otrzymujący 1 spełnia większość następujących warunków: Nie zna podstawowego słownictwa i struktur nauczanych na lekcjach, nie potrafi zastosować ich we własnych wypowiedziach, nie rozumie tekstów pisemnych i wypowiedzi, wypowiada się w sposób bardzo prosty, niepoprawny, uniemożliwiający komunikację, nie potrafi budować poprawnych wypowiedzi pisemnych, nie uczęszcza systematycznie na zajęcia, niechętnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych, często nie wykonuje prac domowych

7 Gramatyka i słownictwo 6 Doskonale opanował proste i złożone struktury i stosuje je swobodnie we własnych wypowiedziach, Potrafi budować spójne zdania Stosuje bardzo szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania Płynnie posługuje się słownictwem o charakterze złożonym / abstrakcyjnym. 5 Potrafi poprawnie operować strukturami prostymi i złożonymi Potrafi budować spójne zdania Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania Używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym. 4 Potrafi poprawnie operować większością struktur prostych i złożonych Potrafi budować zdania w większości wypadków spójne Zazwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania Używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym. 3 Potrafi poprawnie operować niektórymi strukturami prostymi i złożonymi Potrafi budować zdania niekiedy spójne Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania Używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym. 2 Potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania Czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa 1 Nie potrafi poprawnie operować prostymi strukturami Nie potrafi budować spójnych zdań Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa

8 Słuchanie 6 W pełni rozumie skomplikowane teksty i skomplikowane wypowiedzi Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach Potrafi z łatwością wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną Potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego Potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela 5 Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną Potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego Potrafi z łatwością rozróżnić dźwięki Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela 4 Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną Potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego Potrafi rozróżnić dźwięki Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela 3 Potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną Potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego Potrafi rozróżnić większość dźwięków Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela 2 Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach Potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną Potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego Potrafi rozróżnić niektóre dźwięki Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi 1 Nie rozumie ogólnego sensu różnorodnych tekstów i rozmów Nie potrafi zrozumieć kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach Nie potrafi wydobyć potrzebnych informacji i przekształcić ich w formę pisemną Nie potrafi rozpoznać uczuć i reakcji mówiącego Nie potrafi rozróżnić dźwięków Nie potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela

9 Mówienie 6 Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość Bezbłędnie stosuje środki językowe adekwatne do ich funkcji komunikacyjnych Mówi płynnie, spójnie bez zawahań Dysponuje bogatym słownictwem dla wyrażania myśli i idei Potrafi z łatwością omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym Uczestniczy naturalnie i spontanicznie w rozmowie Wypowiada się jasno i precyzyjnie- można go z łatwością zrozumieć 5 Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość Potrafi mówić spójnie bez zawahań Posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów Dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei Potrafi omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym Umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie Można go z łatwością zrozumieć 4 Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy Dysponuje zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei Potrafi omawiać tematy codzienne i tematy o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym Umie na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie Można go zrozumieć bez większej trudności 3 Czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem Posługuje się częściowo poprawnym językiem, popełniając sporo zauważalnych błędów Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei Potrafi omawiać tematy codzienne, ale niewiele tematów o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym Umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie Można go zazwyczaj zrozumieć 2 Czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z trudnościami Potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem Posługuje się czasem poprawnym językiem, popełniając wiele zauważalnych błędów Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei Potrafi omawiać tematy codzienne, ale rzadko tematy o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie Można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewna trudnością 1 Czasami potrafi przekazać wiadomość, ale z dużymi trudnościami Nie potrafi mówić spójnie Posługuje się językiem niepoprawnym, popełniając wiele podstawowych błędów Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei, co znacznie utrudnia komunikacje Z wielkim trudem omawia tematy codzienne, a tym bardziej tematy o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym Rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie Często nie można go zrozumieć

10 Pisanie 6 Pisze zadanie zawierające złożone struktury i słownictwo W spójny sposób zorganizować tekst W zadaniu zawiera wszystkie istotne punkty Pisze teksty o odpowiedniej długości Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji 5 Potrafi napisać zadanie zawierające złożone struktury i słownictwo Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst W zadaniu zawiera wszystkie istotne punkty Pisze teksty o odpowiedniej długości Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji 4 Potrafi pisać stosując złożone struktury i słownictwo Potrafi pisać teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne W zadaniu zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymaganej długości Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji 3 Potrafi napisać zadanie zawierające proste struktury i słownictwo Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny W zadaniu zawiera większość istotnych punktów Pisze teksty wyraźnie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 2 Próbuje pisać zadania zawierające proste struktury i słownictwo Tekst bywa spójny, ale brak mu organizacji W zadaniu zawiera niektóre istotne punkty Pisze teksty zdecydowanie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji 1 Z trudem pisze zadania zawierające proste struktury i słownictwo Nie potrafi zorganizować spójnego tekstu W zadaniu zawiera tylko niektóre istotne punkty Pisze teksty zdecydowanie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości Używa nieprawidłowej pisowni i interpunkcji

11 Czytanie 6 Wykorzystuje różne strategie czytania W pełni rozumie skomplikowane teksty pisemne Potrafi z łatwością określić ogólny sens różnorodnych tekstów Potrafi z łatwością zrozumieć i wyodrębnić kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i przetworzyć je Potrafi z łatwością rozpoznać formę i funkcję komunikatu oraz ton, styl, intencje i opinie autora 5 Przeważnie wykorzystuje różne strategie czytania Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przetworzyć je i przekształcić je w formę pisemną Potrafi rozpoznać formę i funkcję komunikatu oraz ton, styl, intencje i opinie autora 4 Czasami wykorzystuje różne strategie czytania Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przetworzyć je Potrafi zazwyczaj rozpoznać formę i funkcję komunikatu oraz ton, styl, intencje i opinie autora 3 Rzadko wykorzystuje różne strategie czytania Potrafi czasem zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przetworzyć je, choć z pewnymi trudnościami Często potrafi rozpoznać formę i funkcję komunikatu oraz ton, styl, intencje i opinie autora 2 Bardzo rzadko wykorzystuje różne strategie czytania - ma tendencje do dosłownego tłumaczenia tekstów Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów Potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach Potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji i przetworzyć je, choć z widocznymi trudnościami Potrafi czasami rozpoznać formę i funkcję komunikatu oraz ton, styl, intencje i opinie autora 1 Wykorzystuje tylko jedną strategię czytania - dąży do dosłownego tłumaczenia tekstów Nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu różnorodnych tekstów Nie potrafi zrozumieć kluczowych informacji w różnorodnych tekstach Nie potrafi wydobyć potrzebnych informacji i przetworzyć ich Nie potrafi rozpoznać formy i funkcji komunikatu oraz tonu, stylu, intencji i opinii autora

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania I. Oceniane formy aktywności - odpowiedzi ustne (opowiadania, dialogi, scenki) - prace pisemne (testy, sprawdziany) - aktywność - projekty prace zespołowe lub indywidualne - zadania domowe - zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim I Wymagania na poszczególne oceny w zakresie sprawności językowych. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Zespół Szkół w Szubinie Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie Ul. Tysiąclecia 1 Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej (drugi etap edukacyjny) Ewa Strzyżewska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania w zakresie czterech sprawności językowych: słuchania, mówienia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: rozumie proste wypowiedzi; domyśla się znaczenia nieznanych słów. potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych nieskomplikowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GRAMATYKA I SŁOWNICTWO CELUJĄCY (6)

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GRAMATYKA I SŁOWNICTWO CELUJĄCY (6) Wymagania na poszczególne oceny z zakresu sprawności językowych oparte są na szczegółowych wymogach zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz Europejskim Systemie Kształcenia Językowego.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny SGSE Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny opracowali; M. Laszecki, E. Pasiciel-Liszka,, M. Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na koniec każdego działu/.

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT Z UCZNIAMI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

KONTRAKT Z UCZNIAMI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU Monika Kuć Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności

Bardziej szczegółowo

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III I. Priorytety oceniania w języku angielskim: SŁOWNICTWO : - umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W LICEUM w roku szkolnym 2015/2016

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W LICEUM w roku szkolnym 2015/2016 JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W LICEUM w roku szkolnym 2015/2016 nauczyciel: Katarzyna Kaczorowska klasy: IAB gr.1, I C gr.1, I D, II AC gr.1, III C gr.1, III D gr.2 1. Na lekcji j. angielskiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego JĘZYK NIEMIECKI Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego 1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: a) prace pisemne (testy, klasówki,) z większej partii materiału b)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI Szkoła Podstawowa klasy IV-VI ZASADY PRACY NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: - Głównym celem obecności ucznia na lekcji jest maksymalne wykorzystanie przekazywanych przez nauczyciela treści. W tym celu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 nauczyciel: Monika Kucharczyk klasy: 2b gr.2, 2f gr.1, 2g gr.1, 3d gr.1, 3e gr.1 1. Na lekcji j. angielskiego uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi. Klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi. Klasy IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi Klasy IV-VI Nauczyciele: Joanna Kruszona, Monika Romaldowska, Paulina Handzlik Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych dla klas IV VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych dla klas IV VI szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języków obcych dla klas IV VI szkoły podstawowej 1. ZASADY OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z języków obcych został opracowany zgodnie ze szczegółowymi warunkami i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu 1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: a) aktywność na lekcji oceniana za pomocą plusów i minusów b) odpytywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZASADY OGÓLNE: 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Każdy uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest obowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu

Bardziej szczegółowo

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej w Teresinie.

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

1) klasy 4-5 A.Kubicka Program nauczania j.niemieckiego dla klas IV VI szkoły podstawowej. II etap edukacyjny

1) klasy 4-5 A.Kubicka Program nauczania j.niemieckiego dla klas IV VI szkoły podstawowej. II etap edukacyjny PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Strona 1 z 6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ KLASY 4-6 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nauczycieli mgr Patrycji Skórzeckiej i Anny Winter Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi Nauczyciel: Monika Pawłowska-Samolej Klasy IV-VI Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne : Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog Prezentacja

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 nauczyciel: Ewelina Topolska klasa 1c gr.1 (1). PRZEDMIOT OCENY: wiadomości z zakresu słownictwa i gramatyki, umiejętności:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: - stopień opanowania języka angielskiego w zakresie umiejętności: a) rozumienie ze słuchu, b) rozumienie tekstu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr Olga Kamińska-Gamrot I. PODSTAWY PRAWNE Podstawa programowa języka obcego Program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 1. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 2. Poziom wiedzy i umiejętności oceniany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie. Klasy 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie. Klasy 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie Klasy 4-6 Przygotowały: Jolanta Szostak, Beata Tomczyk, Monika Jabłońska, Marta Kryspin Ogólne zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 1. CO PODLEGA OCENIE Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO: Prace pisemne praca klasowa, kartkówka, wypracowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W GIMNAZJUM Ocenianie jest procesem gromadzenia informacji o uczniu, słuŝy wspieraniu jego szkolnej kariery i jednocześnie powinno motywować go do pracy.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO Nauczanie języka obcego w gimnazjum ma doprowadzić do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej pozwalającej sprostać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele nauczania. 2. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM STOPIEŃ CELUJĄCY Rozumienie ze słuchu: bezbłędne rozumienie tekstu, uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV - VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łukowie

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV - VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łukowie Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV - VI w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łukowie Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach gimnazjalnych Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie ROK SZKOLNY 2017/2018 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOROWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOROWEJ SP im. A. Mickiewicza w Borowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOROWEJ Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu I etap edukacyjny: klasy I-III Co będziemy sprawdzać? Czy uczeń 1) rozumie proste polecenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: - stopień opanowania wiedzy i umiejętności: a) rozumienie ze słuchu, b) rozumienie tekstu pisanego, c) czytanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania języki obce Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach

Przedmiotowe zasady oceniania języki obce Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach Przedmiotowe zasady oceniania języki obce Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach 1. Podstawy prawne Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z: - rozporządzeniem MEN z dn. 7 września 2004 roku, - Statutem Szkoły,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSP im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSP im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSP im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie Opracowała: Anna Stukan Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne: Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Ogólne cele kształcenia nauczania języka niemieckiego: - Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Odpowiedzi ustne, prace klasowe i sprawdziany są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane następująco zgodnie z Szkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Obszary aktywności podlegające ocenianiu 1. WYPOWIEDZI USTNE (przynajmniej 1 ocena w semestrze) - dialogi lub monologi na

Bardziej szczegółowo

1WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO dla klasy I/II/III w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 2016/17

1WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO dla klasy I/II/III w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 2016/17 1WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO dla klasy I/II/III w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 2016/17 opracowała: mgr Agnieszka Namysł Nr na liście MEN: 293/1/2010 Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI liceum

JĘZYK NIEMIECKI liceum JĘZYK NIEMIECKI liceum Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne Nauczyciel: mgr Teresa Jakubiec 1. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: - wiadomości - umiejętności - wkład pracy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: Izabela Dudziec, Justyna Bajlak Celem przedmiotowego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. (drugi język obcy kurs początkujący)

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. (drugi język obcy kurs początkujący) KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. Słuchanie i Czytanie Ocena - niedostateczny (drugi język obcy kurs początkujący) uczeń nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języków obcych dla klas IV VI szkoły podstawowej oraz I III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języków obcych dla klas IV VI szkoły podstawowej oraz I III gimnazjum Wymagania edukacyjne z języków obcych dla klas IV VI szkoły podstawowej oraz I III gimnazjum 1. ZASADY OGÓLNE: Wymagania edukacyjne z języków obcych zostały opracowane zgodnie ze szczegółowymi warunkami

Bardziej szczegółowo

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.

W klasie II i III rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I - III Podczas trwania procesu nauczania języka angielskiego na I etapie edukacyjnym (nauczanie zintegrowane w klasach I, II, III) nauczyciel stopniowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klas 1-3 Gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klas 1-3 Gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klas 1-3 Gimnazjum Obszary aktywności podlegające ocenianiu 1. WYPOWIEDZI USTNE (przynajmniej 1 ocena w semestrze) - dialogi lub monologi na dany

Bardziej szczegółowo

1. CELE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH.

1. CELE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH. WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Z języka angielskiego Rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO jako języka mniejszości narodowej dla drugiego etapu edukacji

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO jako języka mniejszości narodowej dla drugiego etapu edukacji Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO jako języka mniejszości narodowej dla drugiego etapu edukacji Opracowała: mgr Katarzyna Król mgr Karina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZKA W CZERSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I - III Przedmioty: język angielski, język niemiecki Nauczyciele uczący: JĘZYK ANGIELSKI Beata Drewczynska,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM I CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w RZESZOWIE klasy 1-4 Technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w RZESZOWIE klasy 1-4 Technikum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w RZESZOWIE klasy 1-4 Technikum opracowany w oparciu o WSO I. Uwagi ogólne 1. Uczeń zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 1. Oceniane będą przede wszystkim następujące formy aktywności: sprawdziany kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręczniki z języka niemieckiego obowiązujące w klasach IV VI Klasa IV: WIR neu Język niemiecki. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej WIR

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO

JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO JĘZYK FRANCUSKI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

I. KONTRAKT ZAWARTY MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIAMI II. TREŚCI EDUKACYJNE I OCENIANIE

I. KONTRAKT ZAWARTY MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIAMI II. TREŚCI EDUKACYJNE I OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 205/206 Podstawa prawna:. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania. 2. Materiał wiadomości i umiejętności wymagany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie. Klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie. Klasy IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie Klasy IV-VI Nauczyciele: Jolanta Szostak, Marta Kryspin, Monika Jabłońska, Beata Tomczyk Ogólne zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Publicznego Gimnazjum w Łochowie 1. Sposoby oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela. Wykaz umiejętności podany jest do wiadomości uczniów na bieżąco

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Gramatyka i słownictwo : - uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych i złożonych, - z pomocą nauczyciela buduje zdania, - dysponuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej w Łaszczowie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej w Łaszczowie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Łaszczowie klasy IV VI Obowiązkowe podręczniki: Kl. IV podręcznik Starland 1 Express Publishing - zeszyt ćwiczeń Starland 1 Express

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: Potrafi niemalże bezbłędnie operować strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi; Potrafi bezproblemowo

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Rok szkolny: 2017/2018 I OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE słuchanie,

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w kl. II i III z języka niemieckiego w Gimnazjum w Kaletach

Przedmiotowy System Oceniania w kl. II i III z języka niemieckiego w Gimnazjum w Kaletach Przedmiotowy System Oceniania w kl. II i III z języka niemieckiego w Gimnazjum w Kaletach I Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka niemieckiego będzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu. Klasa III poziom III.

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu. Klasa III poziom III. Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu Klasa III poziom III.0 Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 1 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Nazwa przedmiotu JĘZYK ANGIELSKI klasa(y) 4, 5, 6 rok szkolny 2016/2017 Szkoła Podstawowa Załącznik nr 5/WZO 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE: Formy oceniania bieżącego: a) Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM KORZYSTAJĄCEJ Z PODRĘCZNIKA REPETYTORIUM GIMNAZJALNE WYDWANICTWA LONGMAN

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM KORZYSTAJĄCEJ Z PODRĘCZNIKA REPETYTORIUM GIMNAZJALNE WYDWANICTWA LONGMAN PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM KORZYSTAJĄCEJ Z PODRĘCZNIKA REPETYTORIUM GIMNAZJALNE WYDWANICTWA LONGMAN SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1. Każdy uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Założenia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO. Podręcznik :Aula Internacional 1,2,3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO. Podręcznik :Aula Internacional 1,2,3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Podręcznik :Aula Internacional 1,2,3 Ocenie podlegać będą przede wszystkim sprawności językowe czyli czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, oraz mówienie i pisanie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy System Oceniania A Uczeń powinien posiadać: B Wiedza uczniów sprawdzana jest za pomocą: 1. Podręcznik. 2. Zeszyt ćwiczeń. 1. Sprawdzianów. 3. Zeszyt. 2. Kartkówek.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA OKREŚLAJĄ: 1. Zasady ogólne. 2. Cele nauczania. 3. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 1. Sprawdzanie znajomości słownictwa poprzez: podawanie synonimów dopasowywanie słów do obrazka,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSYTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSYTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM IM. NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W MIKOSZEWIE 1. ZASADY OGÓLNE Celem PSO jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Nauczyciel: Żaneta Brzezińska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Nauczyciel: Żaneta Brzezińska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Nauczyciel: Żaneta Brzezińska 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle I. Zasady ogólne Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas I III gimnazjum.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas I III gimnazjum. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas I III gimnazjum. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA J. ANGIELSKI Zespół Szkół nr 8 Bydgoszcz SP 18

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA J. ANGIELSKI Zespół Szkół nr 8 Bydgoszcz SP 18 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA J. ANGIELSKI Zespół Szkół nr 8 Bydgoszcz SP 18 Cele przedmiotowego systemu oceniania 1. Motywowanie do samodzielnego poszukiwania i rozwoju indywidualnych strategii uczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI KLASY I III OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Umiejętności Oceniane są umiejętności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 6 1. Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia.

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM I. Prawa i obowiązki ucznia 1. Każdy uczeń jest

Bardziej szczegółowo