Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE"

Transkrypt

1 KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1

2 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus KeyMed Group oraz Olympus Biotech International) odpowiadamy za budowanie naszej firmy na pozytywnych podstawach. Niniejszy Kodeks postępowania etycznego i standardów postępowania w biznesie ma nam pomóc zrozumieć, wspólne dla nas wszystkich, wartości i przekonania, za którymi opowiadamy się jako organizacja. Zawiera on wytyczne, ale nie może podejmować za nas decyzji. W razie pytań proszę zwracać się o pomoc do przełożonego, osób pełniących odpowiednie funkcje w naszej firmie albo do Działu Compliance. Zachęcamy każdego pracownika i wszystkie osoby zarządzające do dokładnego zapoznania się z niniejszą broszurą oraz omówienia jej treści z przełożonymi. Kierując się podstawową koncepcją Social IN, świadomi naszych obowiązków jako korporacyjny członek społeczeństwa, jak również jako firma wpływająca na życie osób z różnych kultur i o różnych systemach wartości, Grupa Olympus stale buduje swoją wartość dla społeczeństwa i wpływa na poprawę życia ludzi poprzez produkty i rozwiązania, które projektujemy i dostarczamy. Poniższe zasady Social IN są siłą napędową naszego Kodeksu: INtegrity (Prawość i uczciwość w stosunku do społeczeństwa) 1. Przestrzeganie wysokich standardów etycznych 2. Poszanowanie praw człowieka Grupa Olympus zobowiązuje się do prowadzenia interesów z silnym poczuciem etyki i tym samym ściśle przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa. INnovation (Tworzenie wartości przez innowacyjność) 3. Dostarczanie innowacyjnych wartości 4. Środowisko pracy wpływające na pozytywną żywiołowość INvolvement (Zaangażowanie społeczne) 5. Harmonia ze środowiskiem 6. Praca na rzecz społeczeństwa 1/2 2 2

3 WSTĘP Powyższe zasady kierują naszym postępowaniem, zarówno każdego z osobna, jak i firmy jako całości, w celu utrzymania międzynarodowych standardów, jak na przykład Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, podpisany przez Olympus Group w 2004 roku. Podpisem tym zadeklarowaliśmy nasze bezwzględne zobowiązanie wypełnienia 10 zasad tego dokumentu, mówiących między innymi o poszanowaniu praw człowieka, przestrzeganiu prawa do tworzenia związków zawodowych, zakazie pracy wymuszonej, zakazie zatrudniania dzieci, odrzuceniu dyskryminacji w pracy, promowaniu ochrony środowiska i technologii przyjaznych środowisku, jak również zwalczania korupcji, szantażu i łapownictwa. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić się do każdego pracownika i każdej osoby zarządzającej w europejskich spółkach Olympusa, z prośbą o współpracę we wprowadzaniu i rozwijaniu naszego Kodeksu: dokument ten może wejść w życie jako zestaw wytycznych i regulacji tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy go stosować każdego dnia! Każdy z nas, pracowników, ma obowiązek postępować zgodnie z bieżącym wydaniem Kodeksu. Tylko poprzez stałe i wierne przestrzeganie niniejszych zasad będziemy w stanie zachowywać się odpowiedzialnie z korzyścią dla dobra naszej firmy i społeczności. Zarząd Holding SE Dokument ten może wejść w życie jako zestaw wytycznych i regulacji tylko wtedy, jeśli wszyscy będziemy go stosować w naszym codziennym życiu! 2/2 3 3

4 ZASTOSOWANIE Niniejszy Kodeks dotyczy wszystkich pracowników i osób zarządzających europejskich spółek Olympusa. Zasady te nie mają być odpowiedzią na wszelkie wątpliwości, ale stanowią źródło istotnych informacji dotyczących sposobu prowadzenia działalności przez firmę. Ich uzupełnienie lub pomoc w ich wdrażaniu mogą stanowić wytyczne wydawane przez oddziały lokalne lub poszczególne działy wewnątrz organizacji. W niektórych sytuacjach, prawa lub zwyczaje obowiązujące w różnych krajach, mogą wymagać od nas modyfikacji opisanych w niniejszym kodeksie praktyk. W razie pytań lub wątpliwości, dotyczących właściwego sposobu postępowania, proszę zwracać się do przełożonych, do osób pełniących odpowiednie funkcje w firmie lub do Działu Complaince. Wszelkie poprawki lub rezygnacja ze stosowania niniejszego Kodeksu postępowania etycznego i standardów postępowania w biznesie muszą zostać zatwierdzone w formie pisemnej przez Zarząd Holding SE. Należy pamiętać o tym, że działanie niezgodne z niniejszymi wytycznymi może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, z zakończeniem współpracy włącznie. Niniejsze wytyczne należy stosować w codziennej pracy. W sytuacjach, gdy konieczna jest pomoc we wdrożeniu tych zasad w konkretnych sytuacjach, może jej udzielić bezpośredni przełożony lub kierownik. W niektórych sytuacjach konieczne może być skontaktowanie się z osobami pełniącymi określone funkcje w firmie w celu uzyskania dokładniejszych wytycznych lub opinii. W razie wątpliwości zawsze należy zadawać pytania! Zrozumienie tych wytycznych przez każdego z nas umożliwi firmie i wszystkim jej pracownikom i osobom zarządzającym działanie z pełną rzetelnością i profesjonalizmem. 4 4

5 UCZCIWA KONKURENCJA Swobodna i uczciwa konkurencja tworzy podstawę naszych relacji biznesowych. Z tego powodu odrzucamy wszelką współpracę z konkurencyjnymi firmami dotyczącą dzielenia się rynkiem i klientami czy przekazywania informacji na temat cen i wielkości produkcji; nie stosujemy również innych nieuczciwych praktyk biznesowych. Przestrzegamy przepisów prawa przeciwdziałających ograniczeniu konkurencji we wszystkich krajach, w których działamy. Od wielu lat jesteśmy jednym z liderów na rynku endoskopii medycznej i serwisowania endoskopów medycznych. Dlatego wszyscy powinniśmy być świadomi faktu, że pozycja lidera rynku wiąże się z poważnym ryzykiem dla firmy. Na przykład trudności w wejściu nowych podmiotów na rynek mogą zostać, w określonych okolicznościach, zinterpretowane jako wynik nadużywania pozycji. Często zależy od analizy konkretnej sytuacji, czy dominująca pozycja na rynku naprawdę istnieje; jeśli ta kwestia nie jest do końca jasna, prosimy o uzyskanie natychmiastowej porady prawnej. Ograniczenie handlu Wszelkie umowy, porozumienia i ustalenia wyrażone lub dorozumiane, formalne lub nieformalne, których celem jest ograniczenie handlu lub wymiany handlowej są zabronione przez przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej. Wszyscy pracownicy i osoby zarządzające muszą unikać nawet pozorów zaangażowania w jakiekolwiek działania zmierzające do ograniczenia handlu. Wszelkie pytania proszę kierować do Działu Complaiance. y z konkurencją Rozmowy z przedstawicielami konkurencji i przekazywanie im informacji dotyczących cen lub omawianie jakichkolwiek zagadnień wpływających na ceny, w tym kosztów, warunków kredytowych, podziału rynków, geografii, klientów lub kierunków rozwoju biznesu są przeciwne polityce naszej firmy. Odrzucamy nieuczciwą współpracę z konkurencją i nie stosujemy jakichkolwiek innych nieetycznych i nieuczciwych praktyk biznesowych. 5 5

6 PRZESTRZEGANIE PRAWA Postępowanie zgodne z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego jest sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu dla naszej firmy. Każdy pracownik i każda osoba zarządzająca powinna aktywnie stosować regulaminy dotyczące ich pracy i upewnić się, że są one aktualne i zgodne ze zmianami w przepisach. W naszej firmie dokładamy wszelkich starań, aby pracownicy byli odpowiednio poinformowani o przepisach prawa dotyczących ich pracy oraz całej firmy. Każdy pracownik i każda osoba zarządzająca powinna aktywnie stosować regulaminy dotyczące ich pracy i upewnić się, że są one aktualne i zgodne z prawem. 6 6

7 UCZCIWOŚĆ W KONTAKTACH Z KLIENTAMI Zadowolenie klientów to jedna z naszych głównych zasad. Pomagamy naszym klientom osiągnąć sukces, poprzez rozwój i dostarczanie przynoszących wartość dodaną, ważnych, najwyższej jakości, bezpiecznych i innowacyjnych produktów i usług. W szczególności w sektorze medycznym jesteśmy świadomi naszej ogromnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia pacjentów. Nasze podejście do kontaktów z klientem to również uczciwe ich traktowanie przez każdego z naszych pracowników, bez przywilejów czy niesprawiedliwego traktowania. Zabraniamy pracownikom i osobom zarządzającym umyślnego podawania nieprawdziwych informacji naszym partnerom biznesowym. Dane naszych klientów winny być szczególnie dobrze chronione: informacje te przeznaczone są tylko do użytku wewnętrznego; możemy używać informacji o naszych klientach wyłącznie dla celów wewnętrznych, przestrzegając międzynarodowych i obowiązujących na terenie danego kraju przepisów o ochronie danych. Traktujemy naszych klientów uczciwie, bez żadnych przywilejów z powodów pozamerytorycznych. 7 7

8 PRZESTRZEGANIE ZASAD ZARZĄDZANIA EKSPORTEM I IMPORTEM Zarządzanie to kolejny obszar działania, w którym musimy zrobić wszystko, aby zapoznać się i postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. przepisami wydanymi przez Japońskie Ministerstwo ds. Eksportu, Handlu i Przemysłu, przepisami UE dotyczącymi handlu zagranicznego i płatności, przepisami regulującymi import i eksport, embarga i bojkoty). Europejskie spółki Olympusa nie będą importowały ani eksportowały produktów lub technologii, które podlegają ustawowym kontrolom oraz które wymagają licencji eksportowych lub importowych, bez wcześniejszego uzyskania odpowiedniego pozwolenia od właściwych władz lokalnych. W niektórych obszarach działalności musimy spełniać normy określone w dyrektywie UE dotyczącej artykułów podwójnego zastosowania. Powinniśmy być świadomi faktu, iż jako pracownicy lub osoby zarządzające jesteśmy obowiązani stale poszerzać naszą aktualną wiedzę dotyczącą zmian w prawie. W przypadku wątpliwości związanych z przepisami eksportowymi i importowymi należy niezwłocznie zasięgnąć porady prawnej. 8 8

9 OCHRONA AKTYWÓW FIRMY I TAJEMNIC HANDLOWYCH Ochrona aktywów firmy Każdy pracownik i każda osoba zarządzająca odpowiada za ochronę aktywów firmy. Każdy pracownik i każda osoba zarządzająca odpowiada również za zrozumienie zobowiązania firmy Olympus do ochrony aktywów powierzonych firmie przez klientów lub dostawców oraz za traktowanie ich w odpowiedni sposób. Aktywa firmy obejmują aktywa materialne, jak sprzęt i budynki, ale również fundusze, własność intelektualną, tajemnice handlowe oraz informacje poufne. Ochrona aktywów firmy Olympus wymaga, aby były one w odpowiedni sposób zabezpieczone. Oznacza to zamykanie i ochronę aktywów wartościowych. Nie mogą być one sprzedawane, pożyczane, wypożyczane, oddawane ani modyfikowane w sposób, który wpływałby na ich wartość, chyba że dzieje się tak z przyczyn biznesowych i za zgodą odpowiedzialnego managera Z aktywów materialnych i niematerialnych firmy należy korzystać uważnie i tylko do celów związanych z działalnością firmy. Wykorzystywanie zasobów firmy Zasoby firmy w tym, między innymi, zasoby finansowe, personel, oprogramowanie i sprzęt mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji uprawnionych celów biznesowych firmy. Przykładowe sytuacje: Pracownik lub osoba zarządzająca nie może odbywać podróży służbowych ani kupować biletów lotniczych po wyższej cenie wyłącznie w celu uzyskania premii dla osób często podróżujących danymi liniami lotniczymi lub innych nagród na swój prywatny użytek. Nikt poza osobami zatrudnionymi w firmie nie może mieć dostępu do komputerów firmy bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia. 1/3 9 9

10 OCHRONA AKTYWÓW FIRMY I TAJEMNIC HANDLOWYCH Aktywa niematerialne i tajemnice handlowe Szczególnie aktywa niematerialne, takie jak patenty, technologie i wiedza dotycząca procesów, są dla nas niezmiernie ważne dla osiągnięcia długotrwałego sukcesu. Obejmują one, między innymi, informacje pochodzące z bezpośredniego dostępu do systemów komputerowych, informacje przechowywane w sieciach, informacje gromadzone na przenośnych mediach elektronicznych oraz informacje wydrukowane. Wynalazki, dokonane na rzecz firmy przez naszych pracowników, osoby zarządzające lub osoby trzecie, muszą, jeśli zachodzi taka konieczność, być prawnie chronione. Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa jest równie ważna; tajemnice przedsiębiorstwa to informacje, które nie są powszechnie dostępne, a które są cenne dla naszej firmy lub naszej konkurencji. Dotyczy to informacji strategicznych, informacji o cenach, wielkości produkcji, zapasach magazynowych, ofertach, dystrybucji produktów itd. Każdy oddział, zgodnie ze swoją specyfiką i wymogami zachowania poufności, musi podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, aby te informacje nie zostały w sposób niezamierzony upublicznione. Dodatkowo wymagamy od naszych pracowników i od osób zarządzających, aby podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, aktywa niematerialne i tajemnice przedsiębiorstwa traktowali w zaufaniu i z wielką ostrożnością. Jako pracownik lub osoba zarządzająca w firmie Olympus każdy z nas obowiązany jest do zachowania wszelkich niezbędnych środków, aby nie dopuścić do niezamierzonego ujawnienia informacji. Również informacje poufne pochodzące od osób trzecich są objęte powyższymi wymogami. Aktywa niematerialne i tajemnice przedsiębiorstwa należy traktować poufnie i z wielką ostrożnością. 2/

11 OCHRONA AKTYWÓW FIRMY I TAJEMNIC HANDLOWYCH Przy zatrudnianiu, każdy pracownik i każda osoba zarządzająca musi podpisać zobowiązanie do ochrony poufnych informacji dotyczących firmy Olympus oraz praw własności intelektualnej w okresie zatrudnienia w firmie Olympus oraz po jego zakończeniu. Po ustaniu zatrudnienia, pracownicy i osoby zarządzające muszą zwrócić do firmy materiały, informacje i dane stanowiące własność firmy, a także patenty i projekty wraz z przeniesieniem ich własności na firmę Olympus. W firmie Olympus od każdego pracownika i od każdej osoby zarządzającej wymagamy osobistej odpowiedzialności za zabezpieczenie wszystkich form aktywów informacyjnych firmy przed utratą, niewłaściwą modyfikacją oraz ujawnieniem jakimkolwiek osobom, które nie mają do tego upoważnienia (wewnętrznego lub określonego w odpowiednich ustawach). W nielicznych przypadkach, na przykład przy współpracy z zewnętrznymi konsultantami lub doradcami, ujawnienie lub przekazanie poufnych informacji osobom trzecim może okazać się niezbędne. W takich przypadkach należy podpisać umowę o ochronie informacji poufnych lub podobny dokument. Nasze patenty zarządzane są centralnie. Jeśli powinny zostać przyznane licencje na te patenty, to każdy pracownik lub osoba zarządzająca jest bezwzględnie obowiązana do powiadomienia o tym Działu Zarządzania Jakością (Olympus Corporate Quality) i odpowiedniego działu europejskiej spółki Olympusa. Zachowywanie zapisów Dokumenty i zapisy dotyczące działalności firmy stanowią istotne aktywa. Obejmują one dane i informacje, krytyczne dla ciągłości naszej działalności, wiążą się z zachowaniem informacji niezbędnych dla ochrony naszych praw oraz uzasadnienia i udokumentowania rozliczeń podatkowych i spełniania wymogów prawnych. Dokumenty i zapisy powinny być tworzone starannie i w dobrej wierze. Nie wolno tworzyć dokumentów fikcyjnych, wprowadzających w błąd lub mających charakter nieuczciwych. Dane i informacje są przechowywane zgodnie z przepisami prawa. Jednocześnie gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych podlega zasadom ekonomii archiwizowania danych i unikania gromadzenia zbędnych danych. 3/

12 KOMUNIKACJA Z MEDIAMI Public relations/prasa Firma Olympus stara się utrzymywać otwartą i spójną komunikację. Dział Corporate Communications i Zarząd każdej europejskiej spółki Olympusa jest odpowiedzialny za wszelkie inicjatywy polegające na komunikacji i kontaktach (na przykład w sprawach dotyczących przedstawienia danych finansowych, informacji o wypadkach i kryzysach, przejęciach i fuzjach oraz zmianach w zarządzie). Oficjalne komunikaty publiczne firmy Olympus są przedstawiane wyłącznie przez dział Corporate Communications lub innych właściwych przedstawicieli działu PR. Bez wcześniejszej zgody, indywidualni pracownicy nie powinni odpowiadać w imieniu firmy Olympus na pytania dotyczące firmy na żadnym forum publicznym, w tym w internecie, oraz w prasie, o ile nie zostali do tego desygnowani. Firma Olympus szanuje wolność opinii wszystkich pracowników, ale pracownicy powinni być świadomi faktu, że opinie i komentarze dotyczące firmy Olympus, niezależnie od tego, czy są one pozytywne czy negatywne, mogą szkodzić interesom firmy Olympus lub jej spółek stowarzyszonych. Pracownicy powinni respektować prawa i interesy firmy Olympus i z wielką ostrożnością upubliczniać swoje prywatne opinie. 1/

13 KOMUNIKACJA Z MEDIAMI Zachowanie pracowników w internecie Pracownicy, ze względu na swoje obowiązki, mogą uczestniczyć w publicznych forach internetowych. Pracownikom na tych forach nie wolno reprezentować opinii firmy Olympus, o ile nie zostaną o to wyraźnie poproszeni. Jeżeli pracownicy lub osoby zarządzające umieszczają w internecie informacje dotyczące firmy lub produktów Olympusa, powinni poinformować o naturze swoich relacji z firmą. Wszelkie komentarze powinny ograniczać się do zagadnień znanych pracownikowi. Jeżeli wiadomości dotyczą innych pracowników firmy Olympus, należy wcześniej zawiadomić o tym te osoby, a następnie wysłać kopie wiadomości do tych osób. Pracownicy, tak jak wszyscy, w pełni odpowiadają za umieszczane przez siebie w internecie publikacje prywatne. Jeśli wypowiedzi te mogą być kojarzone z firmą Olympus, to informacje takie powinny być wyraźnie oznaczone jako opinie prywatne, a nie opinie firmy Olympus. Nawet gdy podawane jest oświadczenie o odrzuceniu odpowiedzialności, zasady poufności zachowują ważność w tego rodzaju mediach. Zachowanie się pracowników wpływa na firmę w szerokim zakresie. Pracownicy nie powinni nigdy komentować kwestii poufnych, wewnętrznych spraw firmy, informacji giełdowego, jak również trwających działań prawnych dotyczących firmy Olympus, naszych klientów lub naszych partnerów biznesowych. Prawo krajowe, w zakresie ochrony informacji i danych klienta (np. prawo autorskie, prawa osobowe) dotyczy również mediów społecznych. 2/

14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Firma Olympus szanuje podstawowe prawa i obszary wolności osób fizycznych, szczególnie prawo do prywatności, zgodne ze stosownymi przepisami o ochronie danych osobowych. Zbieramy, przetwarzamy i używamy danych osobowych tylko w stopniu koniecznym dla szczegółowo określonych i zgodnych z prawem działań. Przywiązujemy zatem szczególną wagę do organizacji i technicznego aspektu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Wszyscy pracownicy i osoby zarządzające są szkolone w zakresie odpowiednich przepisów

15 ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH W ROZUMIENIU OBROTU GIEŁDOWEGO (INSIDER TRADING), ZAKAZ MANIPULACJI GIEŁDOWYCH Pracownicy lub osoby zarządzające mogą uzyskać dostęp do informacji związanych z naszą firmą lub prowadzoną przez nas działalnością, które nie są znane ogółowi społeczeństwa. Nazywamy je informacjami niejawnymi w rozumieniu obrotu giełdowego. Naszą polityką jest zakaz wykorzystywania w którymkolwiek momencie takich informacji niejawnych do niewłaściwych celów. Ochrona informacji giełdowego Informacje niejawne w rozumieniu obrotu giełdowego nie mogą być ujawniane nikomu spoza firmy, z wyjątkiem sytuacji koniecznych dla prowadzenia działalności naszej firmy. Transakcje giełdowe i istotne informacje niejawne w rozumieniu obrotu giełdowego Niektóre informacje niejawne mogą być uznane za istotne, to znaczy takie, które mogą wpłynąć na cenę akcji spółki matki (Olympus Corporation, Japonia). Jeżeli pracownik lub osoba zarządzająca jest w posiadaniu istotnych informacji niejawnych dotyczących firmy, wówczas nie powinien obracać akcjami spółki ani innymi instrumentami finansowymi związanymi ze spółką do czasu przekazania tej informacji do wiadomości publicznej. Przykładem informacji, które mogą być istotne, należą wyniki finansowe, plany przejęcia innej firmy lub planowane wprowadzenia na rynek kluczowych produktów. Pewne istotne informacje związane z działalnością firmy Olympus mogą nie wpływać na cenę jej akcji, ale mogą wpływać na cenę akcji innej firmy lub wartość innych inwestycji w firmę. Pracownicy ani osoby zarządzające firmy Olympus nie mogą wykorzystywać istotnych informacji niejawnych w celu zdobycia osobistych korzyści finansowych lub. Do tego rodzaju istotnych informacji niejawnych należą na przykład plany zainwestowania przez firmę Olympus w inną firmę lub podpisanie znaczącej umowy z dostawcą. We wszystkich sytuacjach zakazu działania na swoją korzyść (na przykład przez obrót akcjami lub inwestowanie), pracownik lub osoba zarządzająca nie może również działać przez osoby trzecie, przekazywać ani ujawniać informacji niejawnych osobom trzecim ani skłaniać do działania osób trzecich. Obrót akcjami lub papierami wartościowymi w oparciu o informacje niejawne, przekazywanie informacji niejawnych osobom trzecim lub obrót papierami wartościowymi przez podstawione osoby trzecie nie jest dopuszczalny, podobnie jak jakiekolwiek zaangażowanie w manipulacje giełdowe. 1/

16 ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH W ROZUMIENIU OBROTU GIEŁDOWEGO (INSIDER TRADING), ZAKAZ MANIPULACJI GIEŁDOWYCH Każdy pracownik i każda osoba zarządzająca powinna być świadoma, iż nieprzestrzeganie przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie wykorzystywania informacji niejawnych to przestępstwo, które może nieść za sobą poważne konsekwencje zgodnie z przepisami prawa pracy, prowadzić do procesów o odszkodowanie, a nawet do pozbawienia wolności. Wszelkie potencjalne zagadnienia dotyczące tego typu transakcji należy omówić z Działem Compliance. Osoby zarządzające obowiązują dodatkowe ograniczenia. To samo dotyczy pracowników i współpracowników, którzy mają dostęp do informacji poufnych. 2/

17 UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW Każdy pracownik lub osoba zarządzająca powinna unikać konfliktu pomiędzy swoimi własnymi interesami, a interesami firmy, które to konflikty mogą pojawić się w związku ze współpracą z partnerami biznesowymi, innymi pracownikami lub osobami trzecimi. Najlepszym działaniem, które może podjąć pracownik lub osoba zarządzająca jest omówienie danej sytuacji z przełożonym, w celu dokonania oceny, czy istnieje problem, a jeżeli tak, w jaki sposób można go rozwiązać. Jeżeli pracownik, przełożony pracownika lub osoba zarządzająca dojdzie do wniosku, że w danej sytuacji występuje lub może występować wątpliwość, która może być postrzegana jako konflikt interesów, należy skonsultować się z Działem Compliance, który we współpracy z odpowiednimi osobami zarządzającymi zajmie się tym zagadnieniem, aby stwierdzić, czy występuje w niej rzeczywisty konflikt interesów lub sytuacja, która może być postrzegana jako konflikt interesów. Jeżeli konflikt istnieje, konieczne może być przeniesienie tego pracownika, zażądanie od niego zrzeczenia się korzyści lub innego sposobu rozwiązania tej sytuacji jako warunku dalszego zatrudnienia. Jeżeli pracownik lub osoba zarządzająca może mieć wpływ na działalność biznesową partnera biznesowego (np.: dostawcy lub klienta), wynikającą np.: z tytułu własności, zatrudnienia członka bliskiej rodziny lub przyjaciela u partnera biznesowego, jest zobowiązany do ujawnienia przełożonemu tych zależności. Korzyści finansowe lub korzyści wynikające z tytułu własności, obejmują inwestycje, posiadanie zabezpieczeń lub umów kredytowych. Każdy pracownik lub osoba zarządzająca pracująca na stanowisku umożliwiającym jej wpływ na nabywanie materiałów lub usług musi oficjalnie zadeklarować wszelkie sytuacje zatrudnienia członka bliskiej rodziny lub przyjaciela przez partnera biznesowego firmy Olympus. Nie jest naszą polityką zniechęcanie członków bliskiej rodziny lub przyjaciół pracowników i osób zarządzających Olympusa do zatrudniania się u naszych partnerów biznesowych. Oczywiste jest, że każdy ma prawo do realizowania wybranej przez siebie drogi zawodowej. Jednak intencją firmy jest upewnianie się, że w wyniku takiego zatrudnienia, na relacje biznesowe nie jest wywierany ani rzeczywisty ani pozorny wpływ. Zawsze należy unikać konfliktów pomiędzy własnym interesem a interesem firmy. 1/

18 UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW Pracownicy lub osoby zarządzające, które zechcą podjąć dodatkowe płatne zatrudnienie w innej firmie, muszą przed podjęciem takiego zatrudnienia poinformować o tym odpowiedni dział Human Recources, chyba że sytuacja taka jest już regulowana przez ich umowę o pracę. Pracownicy i osoby zarządzające firmy Olympus nie mogą również prowadzić firm, będących konkurencją dla firmy Olympus, ani jej konkurentów. Firma Olympus nie będzie, pod żadnym pozorem, tolerować podjęcia przez swojego pracownika dodatkowego zatrudnienia w firmie konkurencyjnej. Ograniczenie to nie dotyczy jednak zaangażowania społecznego pracowników i osób zarządzających. 2/

19 PRZEPISY DOTYCZĄCE PREZENTÓW I KORZYŚCI Zaproszenia na lunche służbowe i wręczanie drobnych upominków są częścią codziennej praktyki biznesowej. Jednak sytuacja może stać się problematyczna, gdy prezenty, zaproszenia czy upominki są nadużywane lub można podejrzewać, że są środkiem mającym wpływ na decyzje biznesowe, szczególnie jeśli mamy do czynienia z sektorem publicznym. Dodatkowe informacje zawarte są w części Praca w organizacjach służby ' niniejszego Kodeksu. W każdym wypadku należy upewnić się, że transakcja odbywa się w sposób całkowicie niezależny i przejrzysty, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi i krajowymi przepisami oraz z zasadami obowiązującymi w firmie i kodeksami zawodowymi. Wręczanie lub przyjmowanie prezentów takich jak gotówka, ekwiwalenty pieniężne lub papiery wartościowe jest zawsze surowo wzbronione. Wręczanie prezentów w postaci podarunków, zaproszeń do udziału w imprezach i innych upominków Zasady dotyczące prezentów i zaproszeń do udziału w imprezach różnią się w zależności od tego, czy transakcje zawierane są w sektorze prywatnym, czy państwowym. Wręczanie łapówek klientom, dostawcom lub innym osobom jest surowo wzbronione. Pracownicy i osoby zarządzające mogą wręczać jedynie prezenty o symbolicznej wartości. Wartość takich prezentów nie może przekraczać obowiązującej w świetle przepisów prawa krajowego maksymalnej wartości nieodpłatnych świadczeń (w Polsce 100 zł rocznie). Wszelkie wyjątki od tej reguły, jeśli są uzasadnione, muszą zawsze zostać udokumentowane i zatwierdzone przez właściwego dyrektora zarządzającego. Należy przy tym także wyważyć i uwzględnić krajowe i/lub korporacyjne przepisy, którym podlega osoba obdarowana. Ponadto posiłki i zaproszenia do udziału w imprezach mogą być fundowane pod warunkiem, iż ich koszt nie przekracza wartości ogólnie przyjętych za rozsądne w takich przypadkach, że nie są one stale fundowane danej osobie, oraz powstają z naszej inicjatywy. Surowo zabrania się oferowania, przyjmowania lub obiecywania prezentów pracownikom administracji publicznej (np. pracownikom ministerstw) lub członkom ich rodzin. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z Działem Compliance. Należy upewnić się, że transakcja odbywa się w sposób całkowicie niezależny i przejrzysty, zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi i krajowymi przepisami oraz z zasadami obowiązującymi w firmie i kodeksami zawodowymi. 1/

20 PRZEPISY DOTYCZĄCE PREZENTÓW I KORZYŚCI Przyjmowanie prezentów, zaproszeń lub innych uprzejmości biznesowych Pracownicy i osoby zarządzające mogą przyjmować prezenty lub podobne uprzejmości biznesowe tylko od czasu do czasu i tylko o symbolicznej wartości. Oczywiście zakazane jest proszenie o jakiekolwiek prezenty. Pracownicy i osoby zarządzające, którzy regularnie otrzymują prezenty lub inne upominki z racji swoich częstych kontaktów z osobami spoza firmy, mają obowiązek przekazać je firmie, jeśli wartość ich przekracza obowiązującą w świetle przepisów prawa krajowego wartość maksymalną nieodpłatnych świadczeń (w Polsce jest to 100 PLN rocznie). Przepis ten ma w szczególności zastosowanie do wszystkich pracowników w okresie Świąt Bożego Narodzenia i innych świąt. Zebrane prezenty będą przekazane organizacjom charytatywnym lub rozdane pracownikom. Każda europejska spółka Olympusa powinna podjąć odpowiednie i skuteczne kroki w tej kwestii. Surowo zabrania się oferowania, przyjmowania lub obiecywania prezentów pracownikom administracji publicznej lub członkom ich rodzin. Pracownicy i osoby zarządzające mogą przyjmować zaproszenia na lunche biznesowe i inne wydarzenia biznesowe, o ile są one sporadyczne i o rozsądnej wartości. Zaproszenia pracowników przez osoby trzecie powinny służyć celom biznesowym i zostać zatwierdzone przez przełożonego. Czyste zachęty finansowe nie powinny być akceptowane. Łapówki i nielegalne prowizje Pracownicy i osoby zarządzające nie mogą przyjmować ani wręczać łapówek, ani nielegalnych prowizji. Łapówkę definiuje się jako przekazanie komuś korzyści z intencją uzyskania preferencyjnego traktowania przez obdarowanego. Nielegalne prowizje obejmują zapłatę w gotówce lub jej odpowiedniku, w tym w dobrach, usługach, możliwości skorzystania z własności innej firmy lub umorzeniu zobowiązań dowolnego rodzaju, przekazaną dostawcy lub klientowi w celu bezprawnego uzyskania preferencyjnego traktowania w związku ze sprzedażą lub nabyciem. Nie można proponować łapówek ani nielegalnych prowizji bezpośrednio, ani przez osoby trzecie, w celu zobowiązania obdarowanego do odwzajemnienia przysługi. 2/

21 PRZEPISY DOTYCZĄCE PREZENTÓW I KORZYŚCI Przykład: płacenie spedytorowi za przyspieszenie odprawy celnej nie jest akceptowalne, jeżeli spedytor ten przekupuje urzędnika państwowego lub w inny sposób łamie obowiązujące przepisy. Z drugiej strony dopuszczalne jest przyspieszenie odprawy celnej na drodze przestrzegania przepisów i bez wręczania łapówki urzędnikowi. Te wytyczne mają zastosowanie w każdym kraju, w którym działa Olympus, nawet tam, gdzie ze względu na różnice kulturowe wymiana prezentów i oferowanie korzyści uznawane są za standardową praktykę biznesową. Ściśle przestrzegamy międzynarodowych i krajowych przepisów prawa antykorupcyjnego w każdym kraju. Wszelkie pytania dotyczące konkretnych sytuacji proszę kierować do Działu Compliance. 3/

22 PRACA Z ORGANIZACJAMI SŁUŻBY ZDROWIA I SEKTORA PUBLICZNEGO Prowadzenie działalności biznesowej w sektorze opieki zdrowotnej na całym świecie podlega licznym i ścisłym przepisom prawa, szczególnie gdy w grę wchodzi sektor publiczny. Prawo i zwyczaje związane z działalnością biznesową różnią się znacznie pomiędzy poszczególnymi krajami i na te różnice należy zwrócić szczególną uwagę. Spółki Olympusa w Europie ściśle przestrzegają wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa. Odpowiednie kodeksy postępowania w branży urządzeń medycznych i farmaceutycznej, takie jak EUCOMED i EFPIA są przestrzegane. Wymienione poniżej zasady odnoszą się do naszych kontaktów z osobami (pracującymi w warunkach klinicznych lub nieklinicznych, w tym między innymi, lekarzami, pielęgniarkami, technikami i koordynatorami badań) lub jednostkami (takimi jak szpitale lub organizacje dokonujące zakupów dla grup instytucji), które dokonują bezpośrednich lub pośrednich zakupów produktów firmy Olympus, dokonują ich leasingu, zalecają, stosują, organizują ich zakup lub leasing ( specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia ). Zasady te odnoszą się również do naszych kontaktów z organizacjami sektora publicznego, takimi jak uczelnie publiczne, które nie są zaangażowane w sektorze opieki zdrowotnej. Nasze relacje z naszymi partnerami biznesowymi muszą być ustalane w oparciu o poniższe kluczowe zasady, zgodne z Kodeksem Etycznych Praktyk Biznesowych EUCOMED u: Rozdział ów pomiędzy przemysłem a specjalistami w dziedzinie ochrony zdrowia nie można nadużywać w celu wpływania na zbędne lub niewłaściwe decyzje dotyczące zakupów. Takie kontakty nie powinny być również uzależnione od dokonanych transakcji, stosowania lub zalecania produktów firmy Olympus. Przejrzystość y pomiędzy przemysłem a specjalistami w dziedzinie ochrony zdrowia muszą być przejrzyste i zgodne z przepisami prawa krajowego i lokalnego, regulaminami lub kodeksami postępowania zawodowego. W krajach, gdzie brak jest szczegółowych przepisów, firma Olympus zachowuje właściwą przejrzystość wymagając, aby administrację szpitala, przełożonego specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia lub inne odpowiednie lokalne władze wyczerpująco powiadamiać w formie pisemnej o celu i zakresie takiej interakcji. 1/

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding GmbH, Olympus

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles

kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles kodeks postępowania dla dostawców firmy Quintiles 2 Firma Quintiles jest zaangażowana w zrównoważone praktyki biznesowe. Niniejszy Kodeks postępowania dla dostawców ( Kodeks ), oparty na międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Uczciwość w naszej firmie

Uczciwość w naszej firmie http://www.gkpge.pl/compliance/nasze-zasady/uczciwosc-w-naszej-firmie Uczciwość w naszej firmie Nasza zasada: KONKURUJEMY UCZCIWIE Uczciwe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich podmiotów i osób, z którymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny

HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny HUBER+SUHNER Kodeks biznesowy i etyczny Komunikat Dyrektora Generalnego i Dyrektora ds. Personalnych Firma HUBER+SUHNER pragnie prowadzić swoją działalność przy utrzymaniu wysokich standardów etycznych,

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wstęp i cel Programu 4 2. Opis Dokumentów Ramowych Programu Compliance 4 3. Podsumowanie obszarów Compliance 5 4. Organizacja Compliance

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011 Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011 Podsumowanie wyników Maj 2011 Metodyka badania W dniach od 4 stycznia do 1 lutego 2011 roku nasi ankieterzy przeprowadzili łącznie 2.365 wywiadów - telefonicznych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania koncernu Dürr

Kodeks postępowania koncernu Dürr Kodeks postępowania koncernu Dürr - 2 - Spis treści Przedmowa Zarządu 3 Zakres zastosowania 4 Zasada legalizmu 4 Postępowanie w relacjach z akcjonariuszami i przedstawicielami rynku kapitałowego, insider

Bardziej szczegółowo

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady budowania biznesu międzynarodowego Niniejsze Zasady obowiązują od 1 kwietnia 2015 r na wszystkich rynkach europejskich (Austria,

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość.

Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych. our. My Business. Kodeks postępowania HOCHTIEF. Zmieniamy wizję w wartość. Code of Conduct dla Partnerów Biznesowych My Business our ethics Kodeks postępowania HOCHTIEF Zmieniamy wizję w wartość. Treść: Słowo wstępne...3 Zasady...4 Konflikt interesów i korupcja...4 Czyny przestępcze

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Kodeks postępowania Pracowników OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. 1. Definicje i pojęcia OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. zwana dalej w skrócie OVB lub Spółką. Współpracownicy

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ KODEKS ETYKI PRACOWNIKA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w BYTOMIU I. Założenia ogólne KODEKS ETYKI PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W BYTOMIU jest wezwaniem skierowanym do wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo

(przekład z języka angielskiego)

(przekład z języka angielskiego) KODEKS ETYKI LEKARZY DENTYSTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ (przekład z języka angielskiego) Przyjęto jednogłośnie na posiedzeniu plenarnym Rady Europejskich Lekarzy Dentystów w dniu 30 listopada 2007 r., nowelizując

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH DLA DOBRA PACJENTA

KODEKS ETYKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH DLA DOBRA PACJENTA KODEKS ETYKI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH DLA DOBRA PACJENTA Preambuła Sygnatariusze Kodeksu organizacji pozarządowych działających dla dobra pacjenta (zwanego dalej Kodeksem) deklarują, że będą

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy

Jestem etyczny. o uczciwości w pracy Jestem etyczny Etyczny pracownik, czyli Etyczny pracownik, czyli o uczciwości w pracy Czy zastanawialiście się: Co oznacza pojęcie etyczny pracownik? Czy opłaca się być w pracy bezwzględnie uczciwym? Jak

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie osób zatrudnionych we władzach publicznych, instytucjach publicznych oraz w innych zakładach, które ujawniają naruszenia prawa

Ustawa o ochronie osób zatrudnionych we władzach publicznych, instytucjach publicznych oraz w innych zakładach, które ujawniają naruszenia prawa Ustawa o ochronie osób zatrudnionych we władzach publicznych, instytucjach publicznych oraz w innych zakładach, które ujawniają naruszenia prawa Parlament Rumuński uchwala następujące przepisy. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki dla przedsiębiorców

Kodeks etyki dla przedsiębiorców Kodeks etyki dla przedsiębiorców Opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej przez Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" na podstawie materiałów Institute of Business

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy

Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy Nasze zaangażowanie w leczenie i opiekę nad pacjentem Kodeks Postępowania Naszych pięć podstawowych zasad: Pacjenci Pracownicy Udziałowcy Partnerzy w ochronie zdrowia Społeczeństwo Najważniejszym motywem

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania

Kodeks etyki i postępowania VISTAL GDYNIA S.A. Kodeks etyki i postępowania Gdynia, dnia 04 września 2012 r. Słowo wstępne... 3 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania VISTAL Gdynia S.A.... 3 Najwyższe standardy etyczne... 4 Wartości,

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu pomiędzy:... Adres: NIP:. PESEL: zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą, o treści następującej: -a- 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadań eksperta

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo