K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych"

Transkrypt

1 Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki K odeks D obrej Praktyki Z arządzania w organizacjach turystycznych Warszawa 2008 Publikacja bezpłatna

2 Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Kodeks Dobrej Praktyki Zarządzania w organizacjach turystycznych Zespół autorów: Magdalena Kachniewska Jerzy Kowalczyk Bożena Srebro Pod redakcją Jerzego Kowalczyka Recenzenci: Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Prof. dr hab. Tadeusz Wawak Właścicielem Autorskich Praw Majątkowych jest Ministerstwo Sportu i Turystyki Dzieło zostało wykonane przez Sądecką Organizację Turystyczną na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki ISBN

3 Spis treści Wstęp Wprowadzenie...8 Rozdział 1 Zarządzanie w organizacji turystycznej 1.1. Znaczenie turystyki w integracji społeczeństw Specyfika organizacji turystycznej i jej wpływ na system zarządzania Spełnienie wymagań klienta Relacje organizacji turystycznej z klientem Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów Definiowanie cech produktów poszukiwanych przez klientów Współuczestnictwo klienta w projektowaniu usługi Pozyskiwanie informacji zwrotnej od klienta Ograniczenie potencjalnego ryzyka związanego z zakupem Zarządzanie procesami i produktami System postępowania z reklamacjami Sytuacja konfliktowa a działania prewencyjne Świadome wykorzystywanie elementów fizycznych Poszukiwanie nowatorskich sposobów budowania trwałych relacji z klientem Pracownicy organizacji turystycznych Kształtowanie odpowiednich relacji na styku personel usługobiorcy Kształtowanie personelu poprzez wybrane elementy kultury organizacyjnej firmy Relacje organizacji turystycznej z dostawcami...69 Rozdział 2 Charakterystyka stosowanych systemów w zarządzaniu organizacją 2.1. System zarządzania wg wymagań norm ISO serii Oczekiwania w stosunku do norm ISO w Polsce i w innych krajach Ewolucja norm ISO serii Czy nowo ustanawiane normy spełniają aktualne oczekiwania organizacji Procesowy model systemu zarządzania w organizacji Elementy doskonalenia zarządzania Audity wewnętrzne Działania korygujące i zapobiegawcze Przegląd systemu zarządzania przez kierownictwo Uwarunkowania doskonalenia zarządzania System odpowiedzialności społecznej norma SA Założenia systemu Obszary objęte zakresem i wymaganiami normy

4 Wymagania szczegółowe System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym Uwarunkowania zjawiska korupcji Strategia antykorupcyjna Zasady i założenia systemu Przykłady dodatkowych wymagań systemu w stosunku do wymagań ujętych w normie ISO 9001: Analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń w zarządzaniu organizacją Ogólne zasady zarządzania ryzykiem Przykład analizy ryzyka wystąpienia zagrożenia Rozdział 3 Zasady etyki zawodowej 3.1. Ogólne przesłanki etyki zawodowej Przykłady etyki w różnych zawodach Ponad branżowe uwarunkowania etyki zawodowej Etyka zawodowa w usługach medycznych Etyka w działalności gospodarczej Etyka działania urzędnika Zasady etyki w działalności turystycznej Postawa pracowników organizacji turystycznej Zasady etyki informacja o produkcie Przykład kodeksu etyki w działalności organizacji turystycznej Czy kodeksy etyki zawodowej spełniają swoje funkcje? Rozdział 4 Dobra Praktyka Zarządzania 4.1. Stan aktualny w dziedzinie zarządzania organizacją Koncepcja Dobrej Praktyki Zarządzania Rola przywództwa w realizacji dobrej praktyki zarządzania Kierownictwo organizacji w systemie zarządzania jakością wg ISO 9001: Charakterystyka przywódcy Przywództwo w normie EN ISO Podsumowanie i wnioski Bibliografia

5 Wstęp Użytego w tytule i dalej w treści opracowania pojęcia Kodeks - odniesionego do Dobrej Praktyki Zarządzania organizacją nie należy rozumieć w sensie dosłownym, tak jakby to wynikało z jednej z powszechnie przyjętych definicji tego pojęcia, a mianowicie: Kodeks jest to zbiór usystematyzowanych przepisów dotyczących jednej gałęzi prawa, regulujący określoną dziedzinę stosunków społecznych, wydawany zwykle w formie ustawy. Dosłowność interpretacji oznaczałaby, że Kodeks Dobrej Praktyki Zarządzania ma charakter obligatoryjny, tak jak Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, itp., a w rzeczywistości zawarte w nim zasady, metody, narzędzia zarządzania mają charakter fakultatywny tak jak wszystkie systemy zarządzania, oparte na wymaganiach norm ISO. Kodeks Dobrej Praktyki Zarządzania stanowi zbiór nowoczesnych zasad, metod, technik i narzędzi zarządzania, których wdrożenie do praktyki działania organizacji turystycznej, zapewni, że system zarządzania w tej organizacji: Spełni wszystkie wymagania, potrzeby i oczekiwania klientów, w sposób w pełni ich satysfakcjonujący. Będzie oparty na etycznych zasadach postępowania w relacjach z klientem, dostawcą, konkurencją, pracownikiem, społecznością lokalną i wszystkimi innymi podmiotami współdziałającymi z organizacją. Przyniesie organizacji korzyści biznesowe, uzyskane w sposób rzetelny, uczciwy -, bez naruszenia interesów klienta, dostawcy innych zainteresowanych podmiotów. Kodeks Dobrej Praktyki Zarządzania w organizacjach turystycznych jest przeznaczony przede wszystkim dla dużych organizacji z sektora turystycznego, takich jak hotele czy Biura Turystyczne, chociaż może być z powodzeniem wykorzystany również i w mniejszych organizacjach, jak na przykład w gospodarstwach agroturystycznych, w małych pensjonatach, itp. Opracowanie kodeksu jest kontynuacją wydanego, we wrześniu 2004 roku, przez Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy 5

6 opracowania pt. Standardy jakości w turystyce. Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej, w którym przedstawiono program wdrażania standardu jakości wpisanego w system zarządzania jakością oparty jest na wymaganiach normy ISO 9001:2000. Program wdrażania został uzupełniony konkretnymi przykładami procesów i procedur w różnych organizacjach branży turystycznej. Na bazie tego opracowania w dniach października 2004 r. w Zakopanem Kalatówki odbyło się seminarium Upowszechnianie wdrażania standardów zarządzania jakością w turystyce, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych branż z sektora turystyki. Założeniem seminarium była realizacja dwóch celów: 1) Pogłębienie wiedzy i praktyki uczestników w zakresie nowoczesnych standardów jakości w zarządzaniu w organizacjach sektora turystycznego, jako kontynuacja i rozwinięcie prac realizowanych w trakcie dwóch poprzednich seminariów, zorganizowanych dla tego sektora w Harklowej k/nowego Targu w dniach 9 11 oraz września ) Przybliżenie uczestnikom zasad i metodyki wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej, którego kształt i założenia zostały przedstawione w przytoczonym wyżej opracowaniu Standardy jakości w turystyce W wyniku przeprowadzonego seminarium, w tym zajęć warsztatowych, jego uczestnicy wskazali na potrzebę: Kontynuowania działań w kierunku poszerzenia wiedzy nt. nowoczesnych standardów zarządzania jakością w turystyce i obejmowania nimi coraz większej ilości organizacji turystycznych. Opracowania zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Zarządzania w Turystyce Potrzeba opracowania takiego Kodeksu została podyktowana przede wszystkim specyfiką organizacji turystycznych, w których jakość świadczonych usług jest wprost pochodną postaw i zachowań ludzi realizujących tę usługę. Obok profesjonalności osób świadczących usługę, istotną rolę odgrywa ich postawa etyczna wobec wszystkich podmiotów, z którymi współdziałają, a szczególnie wobec każdego klienta. Stąd w kodeksie wiele uwagi poświecono właśnie zagadnieniom etyki działania pracowników na wszystkich poziomach zarządzania organizacją. 6

7 Należy sobie uświadomić, że w przypadku usług turystycznych wdrożenie na przykład systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001, jako systemu bazującego głównie na technicznych aspektach organizacji i zarządzania, jest niewystarczające. System zarządzania w organizacjach turystycznych powinien wejść głębiej w sferę działania człowieka, kształtowania jego postaw i zachowań. Chociaż nie można pominąć faktu, że wdrożenie systemu według wymagań normy ISO 9001 wnosi wiele w usprawnienie zarządzania organizacją, głównie poprzez jednoznaczne określenie uprawnień i odpowiedzialności pracowników na wszystkich poziomach zarządzania, usprawnienie przepływu informacji i decyzji, obniżenie kosztów działania, itp. Zarządzanie w organizacjach turystycznych powinno przede wszystkim opierać się na zasadach Total Quality Management - TQM i Europejskiego Modelu Znakomitości EFQM, a więc na tych systemach, w których dominującą rolę spełniają takie wartości, jak przywództwo, kultura organizacyjna, komunikacja wewnętrzna, systemy motywacyjne itp. A jest sprawą bezsporną, że skuteczność realizowania tych wszystkich wartości jest bezpośrednią konsekwencją postaw i świadomości pracowników organizacji i rzecz oczywista, jej kierownictwa. Autorzy opracowania mają głębokie przekonanie, że konsekwentne zastosowanie w organizacjach turystycznych zasad Dobrej Praktyki Zarządzania, omawianych na łamach niniejszego opracowania, wpłynie na kształtowanie właściwych postaw etycznych pracowników tych organizacji, na świadczenie usług zgodnie ze światowymi trendami oraz potrzebami i oczekiwaniami klientów, a tym samym wpłynie zarówno na poprawę wizerunku organizacji na rynku krajowym i światowym jak również zwiększenie jej konkurencyjności i atrakcyjności. 7

8 Wprowadzenie Podniesienie efektywności i skuteczności zarządzania jest celem każdej organizacji, która chce zaistnieć na rynkach krajowym, europejskim czy światowym i zająć na nich znaczącą, a nie tylko peryferyjną, pozycję. Coraz bardziej zaostrzająca się konkurencja na rynku wyrobów i usług, jak również i inne zmiany w otoczeniu organizacji, zarówno w obszarze wymagań i oczekiwań klientów, jak i w obszarze politycznym, gospodarczym, społecznym i legislacyjnym, wymagają szybkiego dostosowywania się organizacji do tych uwarunkowań. Co więcej organizacja, aby egzystować, musi spełniać równocześnie wymagania i oczekiwania wielu różnych podmiotów, takich jak właściciele, akcjonariusze, klienci, pracownicy, dostawcy, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, itd. A trzeba przy tym liczyć się z faktem, że często wymagania i oczekiwania tych podmiotów są wzajemnie sprzeczne, co oczywiście wymaga stosowania zasad optymalizacji, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi metodycznych, jak np. zarządzanie ryzykiem, rachunek prawdopodobieństwa, zarządzanie zmianami, itp. Szczególnie zarządzanie zmianami, rozumiane w kategoriach szybkiego dostosowywania się do zachodzących zmian, zarówno wewnątrz, jak i w otoczeniu organizacji, nabiera istotnego znaczenia w warunkach działania organizacji polskich narażonych na bardzo dynamiczne zmiany, zwłaszcza w obszarze finansowym, ubezpieczeniowym, przepisów gospodarczych, itp. Tymczasem zarządzania zmianami, jako narzędzie doskonalenia zarządzania, są bardzo mało znane i stosowane w organizacjach polskich, a jeśli już to raczej w sposób intuicyjny przypadkowy i niepowtarzalny w czasie. Nowoczesny system zarządzania to przede wszystkim ciągłe śledzenie sytuacji na rynku i szybkie dostosowywanie się do zachodzących zmian oraz wykorzystywanie wszelkiego rodzaju powstających na rynku luk. Przedsiębiorstwa, które przetrwały na rynku w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat charakteryzowały się stylem zarządzania zorientowanym na zmiany. Organizacja, która nie jest w biegu, nie nadąża za dynamicznymi zmianami w swoim otoczeniu, wcześniej czy później zostanie wyeliminowana z gry. 8

9 Każda organizacja uczestnicząca w grze rynkowej musi stale dostrajać się do warunków i wymagań swego otoczenia. Musi, więc wprowadzać zmiany wykraczające poza samo tylko trwanie, wymuszające korzystne dla siebie zachowanie tego otoczenia, a szczególnie rynku (np. poprzez nowe, atrakcyjne produkty, formy sprzedaży, serwisu, doradztwa itp.). Musi także zmieniać siebie, dostosowywać się do wymagań otoczenia i tłumaczyć je na język organizacyjnych celów, planów i sposobów działania 1. Szybkie dostosowywanie się organizacji do zachodzących zmian w jej otoczeniu jest szczególnie istotne w przypadku organizacji turystycznych, w większości świadczących usługi o charakterze komplementarnym, których poziom jakości jest uzależniony od działania wielu innych współdziałających podmiotów. Przestarzałe style zarządzania, generujące nadmierne koszty działania, zresztą z reguły obciążające klientów, a takim stylem zarządzania charakteryzuje się przeważająca ilość polskich organizacji - będą musiały być zdecydowanie usprawnione, w przeciwnym razie organizacja taka wcześniej czy później będzie skazana na eliminację z rynku. Stąd też powszechne na świecie - poszukiwanie i wdrażanie różnych systemów, procedur, metod i narzędzi, które poprzez usprawnienie systemu organizacji i zarządzania firmą pozwolą na takie obniżenie kosztów wytwarzania produktów czy też realizacji usług, aby mogły być one oferowane po niższej, konkurencyjnej cenie bez obniżania jakości i walorów użytkowych. Ten nowy styl zarządzania to przede wszystkim odchodzenie od tradycyjnego pionowego zarządzania opartego na triadzie: wydanie polecenia, kontrola jego wykonania, ewentualne sankcje z tytułu złego wykonania, na rzecz systemu poziomego opartego na przekazie uprawnień i odpowiedzialności najwyższego kierownictwa na niższe poziomy zarządzania. Ten styl zarządzania jest szczególnie istotny w przypadku organizacji usługowych, w których pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem powinni dysponować odpowiednim marginesem swobody w zakresie podejmowanych decyzji, co umożliwia im szybkie reagowanie na zgłaszane przez klienta różnego rodzaju postulaty dotyczące realizacji danej 1.Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków

10 usługi. Przykładem mogą być zasady działania sieci hoteli Ritz Carlton, wśród których jest i taka zasada, że pracownik przyjmujący skargę od klienta musi ją sam do końca załatwić, a nie jak to z reguły bywa jeszcze w polskich organizacjach, na przykład w urzędach, odsyłać klienta do kolegi. Przejście na taki sposób zarządzania stawia zdecydowanie wyższe wymagania, zarówno w stosunku do szefa organizacji i pozostałej kadry menedżerskiej, jak i wszystkich pozostałych pracowników organizacji. Szef firmy, który aspiruje do pozycji dobrego menedżera, musi spełniać bardzo wysokie wymagania dotyczące wielu umiejętności, a więc technicznych, diagnostycznych, analitycznych, koncepcyjnych, a także interpersonalnych. Powinien on posiadać zdolność podejmowania racjonalnych decyzji, tworzenia skutecznej komunikacji, motywowania pracowników do realizacji celów organizacji, umiejętności negocjacyjne, a również umiejętności rozwiązywania konfliktów. Szczególnie te ostatnie umiejętności są szalenie istotne ze względu na powszechność powstawania różnego rodzaju konfliktów pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników, co w dużym stopniu stanowi specyfikę polskich organizacji. Warto, w tym miejscu, przypomnieć, że chociaż często nie mamy wpływu na to, co się wydarzyło, to jednak mamy wpływ na sposób reagowania na daną sytuację. Kluczowe znaczenie ma nie samo negatywne zdarzenie, ale sposób reakcji na nie. Coraz powszechniej stosowane narzędzie zarządzania, jakim jest zarządzanie konfliktami wykorzystuje powstałe konflikty jako element doskonalenia zarządzania organizacją. Bardzo istotną cechą Szefa firmy ze względu na zmienność uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych jest umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Wszelkie decyzje, a zwłaszcza decyzje strategiczne o istotnym znaczeniu dla efektów działalności organizacji, powinny być podejmowane przy współudziale pracowników, co jest gwarantem ich zaangażowania się w późniejszą realizację tych decyzji. Aby to zapewnić muszą być wdrożone w organizacji dwustronne kanały komunikowania się kierownictwa z pracownikami oraz odpowiednie systemy motywujące pracowników do realizacji celów organizacji. 10

11 Rozdział 1 Zarządzanie w organizacji turystycznej 1.1. Znaczenie turystyki w integracji społeczeństw Turystyka obok handlu jest tą dziedziną działalności człowieka, która najbardziej zbliża narody świata, pozwala na bezpośrednią konfrontację różnych postaw i światopoglądów i zdecydowanie ułatwia proces globalizacji w dobrym tego słowa znaczeniu. Turystyka, w szerokim rozumieniu, jest przedmiotem zainteresowania nie tylko jej bezpośrednich uczestników i organizatorów, co wydaje się sprawą oczywistą - ale również polityków, socjologów, psychologów i wszelkich innych profesji, a to z tej racji, że turystyka jest bezpośrednio związana i uzależniona od stanu gospodarki, stosunków politycznych i społecznych, w tym stosunków międzynarodowych, świadomości społeczeństwa, kultury, nawyków i doświadczeń historycznych, itp. O znaczeniu turystyki w integracji narodów świata niech najlepiej świadczą fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II w Orędziu na XXII światowy dzień turystyki 2001 r.: Turystyka jest coraz bardziej obecna w życiu ludzi i narodów. Nowoczesne środki transportu ułatwiają przemieszczanie się milionów podróżnych, poszukujących wypoczynku lub kontaktu z przyrodą albo też pragnących głębiej poznać kulturę innych ludów. Przemysł turystyczny, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, proponuje coraz więcej szlaków i tras, które pozwalają zdobyć nowe doświadczenia. Można powiedzieć, że w praktyce zostały obalone bariery, które niegdyś były przyczyną wzajemnej izolacji i obcości narodów. Turystyka pozwala zapoznać się z innymi stylami życia, innymi religiami, innymi formami postrzegania świata i jego dziejów. Prowadzi to człowieka do odkrycia samego siebie i innych jako jednostek i jako społeczności zanurzonych w rozległej historii rodzaju ludzkiego, dziedziców i solidarnych współmieszkańców świata znanego i zarazem obcego. Rodzi się stąd nowa wizja innych, która pozwala uniknąć groźby zasklepienia się w sobie. 11

12 Podróżując, turysta odkrywa inne miejsca i krajobrazy, nowe kolory, odmienne formy i sposoby postrzegania i przeżywania natury. Przyzwyczajony do własnego domu i miasta, do tych samych, co zawsze pejzaży i znajomych głosów, oswaja wzrok z innymi obrazami, uczy się nowych słów, podziwia różnorodność świata, którego nikt nie jest w stanie do końca ogarnąć. Ten wysiłek sprawi bez wątpienia, że będzie on wyżej cenił wszystko, co go otacza, i głębiej sobie uświadomi, że należy to chronić. Zamiast zamykać się we własnej kulturze, narody powinny dziś otwierać się na inne ludy i konfrontować własny sposób myślenia i życia z odmiennymi modelami. Turystyka jest sprzyjającą okazją do takiego dialogu między cywilizacjami, ponieważ pozwala docenić dorobek danej cywilizacji, odróżniający ją od innych; ułatwia dotarcie do żywej pamięci o przeszłości i tradycjach społecznych, religijnych i duchowych oraz umożliwia głębsze wzajemne poznanie bogactw ludzkości. Właściwa etyka turystyki wpływa na postępowanie turysty, sprawia, że staje się on solidarnym współpracownikiem, wymagającym od samego siebie oraz od tych, którzy organizują jego podróż; partnerem dialogu między cywilizacjami miłości i pokoju. Tego rodzaju kontakty sprzyjają powstawaniu między narodami pokojowych relacji, jakie mogą się kształtować wyłącznie dzięki turystyce solidarnej", opartej na współudziale wszystkich. Tylko uczestnictwo oparte na zasadzie równy z równym" może sprawić, że kontakty między kulturami staną się okazją do wzajemnego zrozumienia i poznania oraz do łagodzenia napięć między ludźmi. Dlatego w relacjach między kulturami należy popierać wszelkie skuteczne formy współudziału. Należy koniecznie zapewnić mieszkańcom miejscowości turystycznych możliwość udziału w planowaniu działalności turystycznej, tak, aby mogli określać jej granice ekonomiczne, ekologiczne lub kulturowe Specyfika organizacji turystycznej i jej wpływ na system zarządzania Mówiąc o zarządzaniu w organizacjach turystycznych, a szerzej o poziomie świadczonych usług turystycznych w Polsce, na tle poziomu tego rodzaju usług na świecie, nie można pominąć faktu całkowicie innej drogi 12

13 rozwoju tych usług po II wojnie światowej w krajach tzw. obozu wschodniego, socjalistycznego i w krajach o gospodarce rynkowej. W krajach europejskich o rozwiniętej gospodarce rynkowej turystyka stanowi od dawna wysoko rentowną i dynamiczną dziedziną gospodarki, można powiedzieć, że w dużym stopniu stała się jej kołem zamachowym. W warunkach gospodarki nakazowo rozdzielczej, obowiązującej w Polsce przez dziesiątki lat, turystyka sprowadzała się w zasadzie wyłącznie do działalności socjalnej, finansowanej albo z budżetu państwa, albo przez państwowe przedsiębiorstwa. Ograniczała się z reguły do własnego kraju lub niekiedy do krajów bloku politycznego. Charakteryzowała się z reguły niskim poziomem usług, jednostajnym programem, kiepską bazą noclegową i wyżywieniową, itp. Traktując turystykę jako dodatek do działalności gospodarczej nie stworzono rozwiązań systemowych i programów rozwoju. Trudno, zatem oczekiwać, aby w okresie od 1989 roku, od którego w zasadzie rozpoczął się rozwój turystyki w Polsce, można było osiągnąć poziom innych krajów europejskich. Największa luka i niedostatki są dostrzegalne zwłaszcza w rozwoju złożonej infrastruktury turystyki (baza hotelowa, wyżywieniowa, szlaki turystyczne, transport, drogi i wiele innych), w poziomie przygotowania specjalistycznych kadr, a także w rozwiązaniach legislacyjnych, w tym dotyczących spraw finansowych (podatki, ubezpieczenia, itp.) - w czym zresztą turystyka nie jest odosobniona. Zwrócić należy uwagę zwłaszcza na niejednolitość przepisów prawnych dotyczących różnych podmiotów składających się na szeroko rozumianą usługę turystyczną. Do 1997 roku obowiązywała w Polsce mnogość przepisów wydawanych przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, różne organy administracji państwowej, które to przepisy były wzajemne niespójne, często nawet sprzeczne, tak, że w zasadzie można powiedzieć, że do tego czasu nie było jednolitego prawa turystycznego. Dopiero w1997 roku wejście w życie 29 sierpnia ustawy o usługach turystycznych 2 dało początek kształtowania współczesnego prawa turystycznego, w miarę już dostosowanego do gospodarki wolnorynkowej i przepisów obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej. Jednak ustawa ta, chociaż zarysowała właściwy kierunek rozwoju turystyki w kraju, posiada szereg przestarzałych rozwiązań, które odstają od światowych trendów. W związku z tym, Departament Turystyki Ministerstwa 2 Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz

14 Sportu i Turystyki, w maju 2008 r. opracował założenia do nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Do słabych stron istniejącej regulacji należy zaliczyć: 3 Nieskuteczny system zabezpieczeń finansowych na rzecz klientów, wynikający zarówno z niewystarczających środków uzyskiwanych z zabezpieczeń w formie gwarancji, jak i z funkcjonowania na rynku podmiotów o złej sytuacji finansowej, zadłużonych, których system zabezpieczeń z tego rynku nie eliminuje odpowiednio wcześnie. System zabezpieczeń jest dodatkowo mało elastyczny, nieznany klientom i bardzo dla nich nieprzyjazny na etapie realizacji świadczeń; Poza systemem ochrony przewidzianej ustawą pozostaje liczna grupa klientów korzystających z usług nabywanych za pośrednictwem agentów lub bezpośrednio od podmiotów działających poza systemem ustawy, czy uczestniczących w imprezach organizowanych przez podmioty niekomercyjne; ustawa nie uwzględnia także specyfiki ochrony klienta na dynamicznie rozwijającym się rynku umów o usługi turystyczne zawieranych na odległość, czy szerzej działalności organizatorów turystyki prowadzonej w Internecie; System standaryzacji obiektów hotelarskich, w obiektach juz istniejących, a także w obiektach adaptowanych wdrażany jest bardzo powoli, głównie za sprawą skomplikowanych przepisów innych ustaw, m.in. o zagospodarowaniu przestrzennym i budowlanych. Zadania związane ze standaryzacją obciążają przede wszystkim jeden szczebel administracji samorządowej, regionalny, co dla małych obiektów (pensjonatów, schronisk) oznacza nadmierną centralizację. Tym samym wielu przedsiębiorców i ich potencjalnych klientów nie może korzystać z udogodnień przy zawieraniu umów związanych ze stosowaniem standaryzacji; Na administrację samorządową szczebla regionalnego nałożono bardzo wiele różnorodnych zadań związanych z wykonywaniem ustawy, o różnym stopniu szczegółowości i pracochłonności, co powoduje, że 3 Założenia nowelizacji ustawy o usługach turystycznych (projekt), maj

15 organy te nie zawsze skutecznie realizują zadania kluczowe dla celu ustawy; System zdobywania uprawnień przewodników turystycznych i pilotów wycieczek jest bardzo skomplikowany i czasochłonny, a źródłem konfliktów jest nakładanie się zakresów uprawnień a także obowiązek korzystania z opieki przewodnika przy zwiedzaniu wybranych miast; poza tym systemem pozostaje nadal prowadzenie licznych imprez turystyki kwalifikowanej (wysokogórskiej, kajakowej, żeglarskiej itp.); nie uwzględnia także otwarcia rynku dla przewodników z innych państw europejskich; Stosowanie ustawy napotyka trudności związane z brakiem harmonizacji jej przepisów ze zmieniającym się otoczeniem prawnym dotyczy to terminologii, stosowanych procedur i sankcji wynikających z przepisów o działalności gospodarczej, oświatowych, o kulturze fizycznej, ochronie konsumenta i innych; System finansowania zadań, których terminów realizacji i rozmiarów nie można przewidzieć (oceny obiektów hotelarskich, egzaminy itp.) wynikających z ustawy, z opłat wnoszonych przez zainteresowane podmioty jest niesprawny, bowiem opłaty są zaliczane na dochód budżetu państwa a wydatki finansowane z dotacji muszą być planowane w roku poprzedzającym. Jak można zauważyć bardzo istotnym mankamentem jest nieprecyzyjność i niespójność różnego rodzaju przepisów prawnych dotyczących tak samej turystyki, jak i obszarów gospodarki związanych z turystyką, co nie wróży rychłej poprawy. Nowelizacja wyłącznie ustawy o usługach turystycznych, bez nowelizacji równocześnie rozwiązań legislacyjnych w innych obszarach, raczej nie przyniesie efektów w stopniu oczekiwanych. Nie oznacza to oczywiście, że nie należy nowelizować ustawy o usługach turystycznych, nawet, jeśli nie uda się równocześnie rozwiązać problemów w tych innych obszarach. W celach nowelizacji ustawy zakłada się, między innymi: Ograniczenie zakresu regulacji, poprzez eliminowanie rozwiązań szczegółowych, uciążliwych i pracochłonnych w realizacji, które nie mają podstawowego znaczenia dla realizacji celów ustawy. Ograniczenie to powinno dotyczyć także rozwiązań z zasady słusznych, ale w praktyce 15

16 mało efektywnych. Zawężenie zakresu regulacji pozwoli na skoncentrowanie działań organów administracji na kontroli i egzekucji wykonywania obowiązków podstawowych, decydujących o ochronie interesów klientów np. zabezpieczeń finansowych na ich rzecz. Wyeliminowanie sytuacji dublowania zakresów czynności i uprawnień pomiędzy różnymi organami administracji i kontroli. Dotyczy to w szczególności takich zagadnień, jak badanie treści umów zawieranych z konsumentami, przestrzegania przepisów prawa budowlanego, sanitarnych i przeciwpożarowych, spełnienia wymagań z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego itp. Zintensyfikowanie działań administracji rządowej i samorządowej, przede wszystkim poprzez zwiększenie liczby i zakresu kontroli wobec podmiotów działających na rynku w celu wyeliminowania podmiotów, które działają bezprawnie, skutecznego egzekwowania informacji udzielanej klientom o przysługujących im zabezpieczeniach finansowych, kontrolowania pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek (i rezydentów imprez pobytowych), kontroli innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w zakresie korzystania z nazw rodzajowych chronionych i oznaczeń kategorii. Wobec istnienia tak jeszcze wielu mankamentów w realizacji usług turystycznych, dziwić może fakt stosunkowo małego zainteresowania krajowych organizacji turystycznych wdrażaniem systemów zarządzania wg norm ISO serii 9000, które to systemy, poprzez uporządkowanie działalności wewnątrz organizacji pozwalają na lepsze dostosowanie się do uwarunkowań zewnętrznych, które jak powiedziano nie za bardzo sprzyjają rozwojowi turystyki. Niektóre organizacje turystyczne mają przeświadczenie, że charakteryzują się dobrymi systemami zarządzania, w których nie trzeba dokonywać zasadniczych zmian. Pozornie, taką tezę może uzasadniać fakt, iż istnieje szereg, stosunkowo dobrych rozwiązań w odniesieniu do turystyki, tylko, że wiele z tych rozwiązań ma charakter życzeniowy i daleko im do praktycznego urzeczywistnienia. Przykładowo jest opracowana bardzo szczegółowa kategoryzacja bazy noclegowej z podziałem na: Hotele i inne obiekty hotelarskie (hotele, motele, pensjonaty), Obiekty specjalistyczne (schroniska, ośrodki szkoleniowe i wypoczynkowe), 16

17 Inne obiekty zakwaterowania zbiorowego (schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, domy pracy twórczej, kempingi, pola biwakowe). Kategoryzacja ta jest uzupełniona określonymi standardami w zależności od rodzaju danego obiektu oraz potrzeb klienta turysty. Standardy te zawierają również specjalne potrzeby klientów, jak na przykład: baseny, sauny, sale gimnastyczne, gabinety odnowy, itp. We współczesnym rozumieniu takie obiekty to już całe przedsiębiorstwa nastawione na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów, nieraz już bardzo wymagających. Do typowych należą przykładowo: Klimatyzowane pokoje noclegowe z telewizją satelitarną, barkiem, telefonem, itp., Pełna obsługa gastronomiczna, z możliwością zakupów żywności, napojów, Usługi rozrywkowe, Organizowanie wystaw i pokazów, Usługi dla zmotoryzowanych (garaże, chronione parkingi, naprawy), Usługi rekreacyjne, Wypożyczalnia sprzętu elektronicznego, turystycznego, itp. Zapewniona całodobowa opieka medyczna. Podobnie zostały określone standardy np. dotyczące współpracy biur podróży z obiektami noclegowymi. Warto przypomnieć, że w tym zakresie został opracowany Praktyczny Kodeks Postępowania, określający szczegółowo procedury zamówień i rezerwacji miejsc, formy zapłaty, itp. Uregulowane również zostały sprawy dotyczące żywienia, w tym prawidłowego konstruowania diet, zasady układania jadłospisów, żywienia grup wycieczkowych, planowania bankietów, itd. To samo dotyczy transportu, z podziałem na grupy i podgrupy, z określeniem zalet i wad, a nawet kalkulacji kosztów, dla poszczególnych środków transportu (transport powietrzny, wodny i lądowy). Określone zostały zasady zawierania umów wraz z wzorami oraz zasady odpowiedzialności biur podróży za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów z klientem. Określone zostały bardzo szczegółowe wymagania w stosunku do specyficznych funkcji świadczonych przez pracowników turystyki. Przykładowo na pilocie wycieczek spoczywa obowiązek Zapewnienia uczestnikom wycieczek wszystkich świadczeń objętych programem wycieczki, 17

18 Pełnej opieki nad uczestnikami, Świadczenia informacji krajoznawczej, Spełniania funkcji tłumacza, itd. Określone również zostały pożądane cechy osobowe kandydata na przewodnika, takie jak na przykład: Pogodny charakter, Sympatyczny, grzeczny, wyrozumiały, Inteligentny z szeroką wiedzą i horyzontem intelektualnym, Punktualny, uprzejmy, kulturalny, chętny do udzielania odpowiedzi nas pytania uczestników, Mówiący żywo, obrazowo, wyraźnie i zrozumiale, Umiejący przekazać uczestnikom wycieczki swój entuzjazm do krajobrazu, przyrody, zabytków, itp Określono prawa i obowiązki przewodnika, a także zasady jego szkolenia, z dokładnym programem i tematyką szkolenia. Gdyby te wszystkie zasady i wymagania były w praktyce w pełni realizowane przez organizacje turystyczne to można by śmiało mówić o skutecznych a na pewno bardziej skutecznych niż obecne - systemach zarządzania w tych organizacjach, a przede wszystkim o spełnianiu przez nie potrzeb i oczekiwań klientów i to klientów o często bardzo zróżnicowanych potrzebach i oczekiwaniach. Ale praktyka jest niestety inna wiele organizacji turystycznych charakteryzuje się przestarzałymi systemami zarządzania, z ręcznym sterowaniem, z niedostatecznie przygotowaną merytorycznie kadrą do spełniania tak specyficznych zadań, a również często nastawioną wyłącznie na efekty doraźne a nie na inwestowanie w rozwój i przyszłość. Organizacja turystyczna, aby spełnić wysokie wymagania i oczekiwania klienta, a jednocześnie sprostać konkurencji i zajmować dobrą pozycję na rynku oraz inwestować w rozwój musi wdrożyć efektywny system zarządzania, przede wszystkim niegenerujący zbędnych kosztów Spełnienie wymagań klienta Spełnienie wymagań, potrzeb i oczekiwań potencjalnego klienta organizacji turystycznej jest szczególnie trudne, biorąc pod uwagę fakt, że cele turystyki są bardzo zróżnicowane, żeby wymienić tylko podstawowe z nich: Rekreacyjny Poznawczy 18

19 Zdrowotny Studiowania Pracy twórczej Sportowy Uczestnictwa w konferencjach Kultu religijnego Załatwianie spraw rodzinnych Zarobkowy 4 Ale też poznanie potrzeb i oczekiwań klientów wynikających z ich motywacji podróży jest niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania produktu turystycznego. Nie bez znaczenie jest również fakt, że grupy ludzi, którzy są nastawieni na realizację poszczególnych wymienionych celów mogą zasadniczo różnić się od siebie, zarówno poziomem wykształcenia, jak i wiekiem, stanem zdrowia, zamożnością, statusem społecznym, itd., co zdecydowanie utrudnia proces projektowania i realizacji danego produktu. W celu uporządkowania form turystyki, a przede wszystkim w celu zebrania niezbędnych informacji dla właściwego zaprojektowania produktu i określenia strategii działania organizacji, należy odpowiedzieć sobie na klika pytań: 5 Kto uprawia turystykę? Jak długo i w jakiej porze roku? Indywidualnie czy w grupie? W jaki sposób? Kto organizuje wyjazd? Jaki jest przebieg wyjazdu? Jaki jest koszt wyjazdu i kto go pokrywa? Jaki jest sposób zakwaterowania? Skąd lub, dokąd się udaje? Po co (cel turystyki)? Za pomocą, jakich środków transportu? Przewidywana ekspansja turystyki w krajach tzw. Europy Wschodniej wymaga przygotowania odpowiedniej kadry na różnych poziomach i o różnych specjalnościach, biorąc pod uwagę potrzebę współpracy z bardzo różnymi podmiotami nie licząc oczywiście klienta jak hotele, gastronomia, urzędy administracji rządowej i samorządowej, itp. Wypada dodać, że o ile w 4 Przecławski K., Socjologiczne problemy turystyki, IW CRZZ, Warszawa, 1979, s.44 5 Przecławski K., Człowiek a turytyka,f.h.u. Albis, Kraków

20 miarę są znane zjawiska ekonomiczne związane z turystyką o tyle mało są znane jej funkcje społeczne (przemiany społeczne i kulturowe), zmiany w osobowości człowieka. Menedżerom i przedsiębiorcom często brak jest umiejętności rozwiązywania problemów społecznych. Ich przygotowanie jest z reguły ekonomiczne. Rynek usług turystycznych w Polsce dopiero rozwija się. Powstaje wiele mniejszych lub większych organizacji, często prowadzonych przez ludzi, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania do realizowania tak specyficznych usług. Wiele firm nastawionych jest na uzyskanie szybkich, doraźnych efektów finansowych, z reguły kosztem jakości świadczonej usługi i rzetelności w wywiązywaniu się z zawartych z klientem porozumień i umów. Rodzi to poważne zastrzeżenia odnośnie etyki działania tych firm, a mówiąc bardziej ściśle braku etyki. Efektem takich działań jest generalnie nienajlepsza ocena usług turystycznych w kraju. Należy podkreślić, że krótkotrwały zysk rzadko da się osiągnąć bez naruszenia zasad etycznych. Podejmując racjonalną inicjatywę gospodarczą trzeba najpierw zainwestować, zadbać o jakość produktów, zagwarantować firmie bezpieczeństwo, respektować prawo podatkowe oraz inne mechanizmy i reguły gospodarce. Oszust to wszystko omija i sprzedaje produkty o niższej, niż zadeklarował, jakości. Działalność gospodarcza, w przypadku każdej firmy, może prowadzić do wielu negatywnych zjawisk ubocznych np. degradacji środowiska naturalnego, powstawania zagrożeń na stanowiskach pracy, dyskryminacji różnych grup poprzez stosowanie przez firmę określonej praktyki doboru, selekcji i promocji kadr. A więc dążenie do maksymalizacji zysku może rodzić poważne napięcia społeczne, co w Polsce jest szczególnie widoczne na przykładzie supermarketów. Istnieje zależność pomiędzy strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa a jej wewnętrzną treścią i odpowiedzialnością. Jeżeli zarządzanie opiera się na autorytarnym stylu to z samej istoty tych relacji dochodzi do zawężania obszaru odpowiedzialności. Pozostaje ona zależna od przypadkowego zespołu wartości, jaki prezentuje najwyższe kierownictwo. Kiedy struktura ma charakter dialogowy wtedy firma może być odbierana jako społecznie odpowiedzialna. Nie od rzeczy będzie przypomnieć w tym miejscu, że systemy zarządzania jakością, wdrażane wg wymagań normy ISO 9001:2000, posiadają strukturę poziomą, opartą na procesach rzeczywiście realizowanych w danej organizacji, a faktyczne zarządzanie odbywa się na 20

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych

Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Magdalena Kachniewska Katedra Turystyki Szkoła Główna Handlowa Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych Wstęp Fizyczne oddalenie miejsca zakupu i konsumpcji turystycznej sprawia,

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY

PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY PRZEWODNIK POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Pierwsze kroki w biznesie Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Praca pod redakcją Marzeny Wanagos PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY GDAŃSK 2004 WYDAWCA Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej

Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PROGRES Al. Klonowa 16, Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie ISBN 978-83-924078-8-1 9 7 8 8 3 9 2 4 0 7 8 81 Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Romuald Kolman, Piotr Gradowski, Andrzej Meller, Jolanta Preihs Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością pod redakcją Romualda Kolmana Gdynia 1996 r ISBN 83-905321-3-1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo