Artykuł został opublikowany w książce Strategia- Taktyka Ekonomia - Rozwó redaktor naukowy M. Borkowska, M. Kruszyński Wrocław 2012 ISBN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Artykuł został opublikowany w książce Strategia- Taktyka Ekonomia - Rozwó redaktor naukowy M. Borkowska, M. Kruszyński Wrocław 2012 ISBN"

Transkrypt

1 Artykuł został opublikowany w książce Strategia- Taktyka Ekonomia - Rozwó redaktor naukowy M. Borkowska, M. Kruszyński Wrocław 2012 ISBN

2 Wstęp Etyka jako nauka zajmuje się opisem norm, wzorów postępowania i ideałów osobowych mających regulować postępowanie jednostek oraz stosunki między jednostkami i grupami społecznymi, a także ustalaniem dyrektyw moralnego postępowania. Etykę definiuje się również jako ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku [1]. Programy i kodeksy etyczne Podejście do etyki w organizacjach bardzo często zależy od ich rodzaju (działalność w sektorze prywatnym/publicznym). Organizacje pozarządowe, ponieważ działają na rzecz interesu publicznego, postępowanie zgodne z zasadami etyki mają niejako wpisane w swoją misję. Natomiast w sektorze publicznym (władz, administracji publicznej) oraz rynkowym (przedsiębiorczości, biznesu) chęć osiągnięcia własnych korzyści często prowadzi do postępowań niezgodnych z przyjętymi zasadami. Aby ukrócić takie praktyki, wpływające negatywnie na wizerunek organizacji, dąży się w nich do ujęcia elementów kultury organizacyjnej w postaci strategicznych programów etycznych. Trend ten widoczny jest przede wszystkim w biznesie. Celem programów etycznych jest uczynienie z etyki biznesu najwyższego standardu zachowań pracowników w firmie, firmy na rynku oraz firmy wobec otoczenia w jakim działa [2]. Na program etyczny organizacji składają się następujące elementy [3]: wskazanie wartości wspólnych, sformułowanie wizji i misji firmy, określenie standardów etycznych i zawodowych, opracowanie kodeksu etycznego, opracowanie podręcznika standardów zawodowych, 2

3 opracowanie programu kształcenia etycznego, utworzenie stanowiska (komórki) ds. etyki, promowanie zachowania etycznego, monitorowanie przestrzegania norm etycznych oraz standardów zawodowych, utworzenie etycznej infolinii, okresowe przeprowadzanie audytu etycznego. W sektorze publicznym wprowadzenie wszystkich powyższych elementów byłoby niezwykle trudne. Coraz częściej jednak w urzędach wprowadzany jest kodeks etyczny, czyli utrwalony na piśmie zespół standardów działania, których przestrzegania wymaga się od kierownictwa i pracowników [4]. Wybrane systemy zarządzania Ogólnoludzkie zasady etyczne obowiązują wszystkich bez względu na stan, wiek, zawód, pozycję, stanowisko i środowisko społeczne, w jakim się znajdują. Bardziej szczegółowe zasady etyczne formułowane są dla określonych rodzajów działalności (np. reklama, marketing), organizacji (np. przedsiębiorstwo, firma, korporacja), grup zawodowych (np. prawnicy, lekarze), zawodów (np. sędzia, prokurator, adwokat). Część z elementów etycznego postępowania została zawarta w systemach zarządzania takich jak [5]: system zarządzania jakością według normy ISO 9001 podstawowy system zarządzania skierowany do każdej organizacji, niezależnie od specyfiki, wielkości, rodzaju produkowanego asortymentu; naczelnymi zasadami ujętymi w normie są: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie faktów, wzajemne korzystne relacje z dostawcami; spełnienie wymienionych zasad zarządzanie niewątpliwe wymaga postępowania etycznego i jasno sprecyzowanych celów organizacji; 3

4 system zarządzania środowiskowego według normy ISO połączenie systemu zarządzania jakością z aktywnym włączaniem się w działania na rzecz ochrony środowiska przez przedsiębiorcę dzięki czemu zyskuje on na wizerunku (organizacja proekologiczna), spełnia wymagania prawne, przez co unika kar finansowych i stwarza miejsca pracy o wysokim standardzie etycznym; system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-EN przede wszystkim dotyczy zapewnienia odpowiednich warunków pracy, sposobu jej organizacji, jak również znajomości procedur i ich przebiegu w przypadku zajścia sytuacji kryzysowej; w systemie tym uwzględnione zostały wymagania prawne Kodeksu Pracy (art. 226), gdzie na pracodawcę został nałożony obowiązek dokonywania oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, informowania pracowników o poziomie ryzyka i wskazywanie środków zapobiegawczych; system zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy ISO system integrujący obligatoryjny system HACCP z GMP i GHP, interaktywną wewnętrzną komunikację i zarządzanie jakością; podejście kompleksowe do tych aspektów pozwala na zapewnienie konsumentowi bezpiecznej i wysokiej jakości żywności; system zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO zachowanie pewnych informacji tylko wewnątrz organizacji jest kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem informacji, problemem przed którym stają przede wszystkim informatycy w przedsiębiorstwach; można wyróżnić trzy główne kierunki działań: zabezpieczenie przed działaniami zewnętrznymi, zabezpieczenie przed działaniami zewnętrznymi oraz przygotowanie na wypadek niewystarczającego poziomu zabezpieczeń. Wymienione przykładowe systemy stosowane przez organizacje w rozmaitych branżach mają na celu polepszenie efektywności danej organizacji, uzyskanie odpowiedniego wyniku finansowego, przy spełnieniu odpowiednich wymagań prawnych, a 4

5 także norm etycznych. Zauważmy, że żaden z systemów bądź standardów bez zachowania etyki w postępowaniu przez najwyższe kierownictwo i pracowników niższych szczebli nie przyniesie oczekiwanych w dłuższej perspektywie wyników, bo oczywiście przedsiębiorca może np. zafałszować żywność, ale w przypadku wykrycia tego jego opinia zostanie bardzo nadwątlona. Podobnie z organizacjami wpływającymi zbyt negatywnie na środowisko konsumenci w którymś momencie mogą zbojkotować produkty wytwarzane przez truciciela środowiska. Także system zarządzania bezpieczeństwem informacji pozostanie martwy, gdy któryś z pracowników uzna, że wyniesienie poufnych danych nie jest sprzeczne z etycznym zachowaniem. Norma SA 8000 i norma ISO Kolejne normy, które zostaną krótko omówione, to normy o których można pokusić się powiedzieć, że mają na celu zarządzanie etyką. Nie dotyczą one żadnej branży, nie definiują przedsiębiorstw ani nie podają żadnych kryteriów kwalifikujących. Każda zainteresowana osoba może je wdrożyć w organizacji i przestrzegać zawartych tam zaleceń. Ważny podkreślenia jest fakt, że są one całkowicie dobrowolne, a ich funkcjonowanie opiera się na ludzkiej uczciwości. Przez część zakładów traktowane są one jako jeden z elementów dobrego wizerunku. Pierwsza wymieniona norma Social Accountability 8000 (SA 8000) została stworzona w 1998 roku, a następnie znowelizowana w roku 2001, przez Radę Doradczą powołaną przez Council on Economic Priorities Accreditation Agency (obecnie znany jako Social Accountability International). Norma ta powstała w oparciu o uniwersalne wartości zawarte w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Narodów Zjednoczonych. Zawiera zbiór zasad i procedur chroniących podstawowe prawa pracownicze, a jej celem jest niezależna weryfikacji wymogów społecznej odpowiedzialności, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo [6]. 5

6 Przyznanie przedsiębiorstwu certyfikatu zgodności z normą SA 8000 odbywa się na drodze dobrowolnej certyfikacji, podczas której akredytowane przez Social Accountability International organizacje certyfikujące sprawdzają czy organizacja spełnia następujące wymagania [7]: zakaz pracy dzieci, zakaz pracy przymusowej, zapewnienie należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnienie swobody zrzeszania się pracowników oraz prawa do zbiorowych negocjacji, zakaz dyskryminowania pracowników oraz nagannych zachowań wobec nich, zakaz stosowania poniżających kar dyscyplinarnych, przestrzeganie ustawowego czasu pracy, przestrzeganie zasad należytego wynagrodzenia, stosowanie odpowiedniego, określonego normą, systemu zarządzania. SA 8000 jest standardem rozpowszechnionym na całym świecie, szczególnie we Włoszech, Brazylii, Indiach i Chinach. Norma może być stosowana w odniesieniu do przedsiębiorstw z dowolnej branży. Wśród firm posiadających certyfikat przeważają takie gałęzie przemysłu jak np. rolnictwo czy budownictwo. [6] Korzyści z uzyskania przez organizację certyfikatu zgodności z normą SA 8000 to poprawa wizerunku, poprawa kontaktu z interesariuszami, podwyższenie wartości firmy czy duża możliwość kontroli jakości związana z faktem, że standard ten powstał na wzór norm ISO. Niestety SA 8000, koncentrując się na warunkach pracy, pomija kwestie związane z klientami i inwestorami. [6] Druga z omawianych norm to ISO Guidance on social responsability będący standardem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO uchwalony w 2010 roku po 5 6

7 latach prac w międzynarodowej grupie roboczej ISO/TMB/WG Social Responsibility. Norma ta stworzona została na drodze dialogu z interesariuszami, którego celem było osiągnięcie konsensusu. [6, 8] ISO nie jest normą techniczną, lecz ma charakter wytycznych. Nie podlega również certyfikacji. Stworzona została z myślą o każdej organizacji, nie tylko o przedsiębiorstwach. Dlatego cechuje ją uniwersalność, przy jednoczesnej dbałości o spójność z innymi uznanymi normami szeroko pojętej odpowiedzialności organizacji. [6,8] Treść i zakres normy jest szeroki i wyznacza zasady społecznej odpowiedzialności oraz definiuje jej podstawowe obszary, to jest [6]: ład korporacyjny, prawa człowieka, praktyki w miejscu pracy, środowisko, praktyki rynkowe, kwestie konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności. Podsumowanie Na zakończenie pracy zostaje weryfikacja postawionej hipotezy czy etyką można zarządzać? W opinii autorek pracy można, ale tylko do pewnego stopnia. Przedstawione wytyczne etyki czy w postaci wewnętrznego kodeksu etycznego, wdrożonych systemów zarządzania, czy ogólnonarodowych norm społeczno etycznych niewątpliwie mogą zostać dla organizacji swoistym przewodnikiem zachowań etycznych i drogowskazem jakie działania mogą być podjęte w celu poprawy relacji międzyludzkich czy współpracy z innymi ogniwami. Niemniej jednak zawsze należy pamiętać, że ponad wszelkimi systemami i spisanymi normami powinno być postępowanie etyczne wypływające z wnętrza każdego 7

8 człowieka, które przecież są najlepszym regulatorem ludzkich działań. Niech myślą przewodnią zarówno dla wszystkich przedsiębiorców, jak i dla każdego człowieka będą słowa Immanuela Kanta: Postępuj tak, aby ludzkość nigdy tobie, ani innym jednostkom nie służyła za środek lecz zawsze była celem. Literatura: 1. Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, str Gasparski W., Kodeks etyczny jako narzędzie w procesie budowania i utrwalania reputacji firmy materiały dydaktyczne Centrum Etyki Biznesu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego w Warszawie, str zob. 2. Gasparski W., Kodeks etyczny, str Lewicka-Strzałecka A. 2005: Instytucjonalizacja moralności w działalności gospodarczej. Diametros nr 6 (grudzień 2005), str Wawak S. 2011, Zarządzanie Jakością: podstawy, systemy i narzędzia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011, ss , , , 142, 146, CSRInfo.org odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój, [stan na ] 7. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G. 2002, Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych. Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy materiały konferencyjne. Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN & WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002, str International Organization for Standardization, [stan na ] 8

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Programy społecznej odpowiedzialności biznesu jako element strategii przedsiębiorstwa

Programy społecznej odpowiedzialności biznesu jako element strategii przedsiębiorstwa Programy społecznej odpowiedzialności biznesu jako element strategii przedsiębiorstwa Autor: Kornelia Bem Artykuł opublikowany w Annales. Etyka w życiu gospodarczym 2008, vol. 11, nr 1, s. 171-179 Archidiecezjalne

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PRAWNYCH

WPŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PRAWNYCH KULTURA I WARTOŚCI ISSN 2299-7806 NR 2 (6) /2013 ARTYKUŁY s. 47 58 WPŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PRAWNYCH Piotr Nastaj Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące społecznej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE TRZECICH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Anna Żelazna-Blicharz Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Lublin 2013 Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo