POROZUMIENIE GRUPY W SPRAWIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POROZUMIENIE GRUPY W SPRAWIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY"

Transkrypt

1 Wersja ostateczna POROZUMIENIE GRUPY W SPRAWIE PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY GDF Suez projet accord Santé Securite POL.doc 1

2 Preambuła Sygnatariusze niniejszego porozumienia stawiają sobie za zadanie określenie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w spółkach GDF SUEZ. Porozumienie odzwierciedla wartości, które przyświecają Grupie przy realizacji jej projektu przemysłowego i polityki zrównoważonego rozwoju : wysokie standardy działania, zaangażowanie, śmiałość i spójność Niniejsze porozumienie - niezależnie od obowiązujących przepisów - jest wyrazem dążenia Grupy do wywiązania się ze zobowiązań wobec wszystkich, których dotyczy jej działalność. Uzupełnione jest dodatkowo obowiązującymi w Grupie zasadami. Nasza ambicja: «Sprawić, by wszyscy - zarówno kadry kierownicze, menedżerowie jak i pozostali pracownicy - stali się aktywnymi uczestnikami działań bhp wobec samego siebie i innych osób» Działalność Grupy ma zasadnicze znaczenie dla życia. Sygnatariusze niniejszego porozumienia postrzegają zdrowie i bezpieczeństwo jako wymogi podstawowe. W związku z powyższym, wszyscy muszą podjąć trzy trwałe wyzwania: o Zapewnić właściwą ochronę osób i mienia 1 Nasze działania wykonujemy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz zdrowia fizycznego i umysłowego osób. Nasza działalność nie może być przyczyną wypadków ani chorób. Zasady te dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych na stałe jak i pracowników tymczasowych, klientów, partnerów, usługodawców oraz osób trzecich. o Działać na rzecz jakości życia w pracy Podstawą właściwej ochrony zdrowia jest zapewnienie wszystkim pracownikom jak najlepszych warunków pracy. Ze szczególną uwagą traktować należy zapobieganie zagrożeniom wynikającym z : - oddziaływania czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, - schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego (MSD), - czynników psychospołecznych 2 - zagrożeń wynikających ze zmęczenia w niektórych sytuacjach zawodowych, specyficznych godzin pracy 3 zwłaszcza przy poruszaniu się po drogach 1 Mienie : chodzi tu o składniki materialne i niematerialne mienia, które mogą ulec zniszczeniu lub zostać uszkodzone na skutek wypadku przy pracy lub poważnej awarii przemysłowej. 2 Zagrożenia psychospołeczne: Czynniki psychospołeczne w środowisku pracy dotyczą całości zjawisk z nim związanych i organizacji pracy. Odnoszą się do różnych typów sytuacji takich jak: stres, prześladowanie psychiczne (mobbing), przemoc, cierpienia psychiczne. 2 GDF Suez projet accord Santé Securite POL.doc

3 o Zwiększyć ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników poprzez profesjonalne podejście każdego z nas Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo to podstawowy wymóg profesjonalizmu. Profesjonalizm wymaga posiadania odpowiednich kompetencji, dyscypliny i dbania o dobre wykonanie pracy, umiejętności planowania na przyszłość, innowacji. Wzmacnia wizerunek Grupy u klientów i całej społeczności oraz przyczynia się do wzrostu efektywności naszej firmy. Szkolenia odgrywają tu rolę zasadniczą i powinny być w pełni wykorzystywane. Zapobiegając zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa chronimy życie ludzkie oraz dobra materialne i techniczne, które powinny prawidłowo funkcjonować i być odpowiednio utrzymane. Ma to zasadniczy wpływ na na wyniki ekonomiczne i jest czynnikiem tworzenia wartości Grupy. ROZDZIAŁ 1 - ZASADY Artykuł 1.1. : Zakres stosowania Niniejsze porozumienie stosuje się do wszystkich spółek europejskich zależnych konsolidowanych metodą pełną przez GDF SUEZ, jak i tych, w których Grupa ma dominujący wpływ w Europie. Poza Europą jak i w wyżej wymienionych spółkach zależnych, niniejsze porozumienie będzie zastosowane jako decyzja o charakterze jednostronnym. Ponadto, kadry zarządzające spółkami, w których GDF SUEZ nie sprawuje kontroli operacyjnej mają również obowiązek promować kierunki wytyczone w niniejszym porozumieniu. Artykuł 1.2. : Zasady Ciągła poprawa wyników w zakresie bhp oraz bezpieczeństwa przemysłowego opiera się na przestrzeganiu 8 podstawowych zasad. 1. Uwzględnianie zagrożeń we wszystkich procesach decyzyjnych Przed podjęciem każdej decyzji (projekt, przejęcie, inwestycja, działalność operacyjna, kompleksowa organizacja) należy zidentyfikować i ocenić zagrożenia, by móc im właściwie przeciwdziałać. Identyfikowanie i ocena zagrożeń powinny stanowić nadrzędne kryterium, które włączone jest do wszystkich procesów realizowanych w Grupie, zwłaszcza do procesu zakupów. Zdrowie i bezpieczeństwo osób należy traktować jako nadrzędne względem zachowania ciągłości działania. 3 Specyficzne godziny pracy : praca na stanowiskach o najwyższym obciążeniu, na nocna zmianę, rotacja, nagłe wezwania i dyżury

4 Środki przewidziane na realizację działań bhp muszą być dostosowane do zobowiązań podjętych w tej dziedzinie. 2. Czynne uczestnictwo przy zapobieganiu sytuacjom zagrożenia Punktem wyjścia do zapobiegania wypadkom jest stwierdzenie istnienia związku pomiędzy liczbą wypadków, incydentów i zakłóceń a występowaniem sytuacji zagrożenia. Działania polegające na identyfikowaniu sytuacji zagrożenia, zapobieganiu i przeciwdziałaniu im wymagają czynnego udziału i współpracy z Dyrekcją, ekspertami ds bhp, pracownikami i ich przedstawicielami w odpowiednich instancjach (lub - w zależności od kraju - w organizacjach związkowych). Ich celem jest trwałe zmniejszenie liczby sytuacji i zachowań stwarzających zagrożenie. Wspólna analiza wypadków, incydentów i sytuacji niosących zagrożenie ma doprowadzić do ustalenia ich przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich oraz związanych ze środowiskiem pracy. 3. Stworzenie klimatu zaufania i dobrej komunikacji Warunkiem aktywnego włączenia się wszystkich w działania jest stworzenie klimatu zaufania i dobrej komunikacji, dzięki któremu całość załogi uczestniczy w zapobieganiu zagrożeniom i tym samym tworzy prawdziwą kulturę bhp. Zachęcanie do podejmowania inicjatyw w zakresie wysuwania propozycji w jaki sposób zapobiegać wypadkom, podejście pedagogiczne i wynagradzanie sukcesów umacniają motywację każdego. Zgodnie z takim podejściem, przyznanie się do błędu jest źródłemzidentyfikowanie błędów stanowi źródło postępów. Błędy wynikają najczęściej z czynników organizacyjnych i ludzkich. Dodatkowo, Grupa zobowiązuje się do udzielenia pomocy każdemu pracownikowi, przeciwko któremu wszczęte zostałoby postępowanie sądowe z przyczyn dotyczących spraw bhp w związku z wykonywaną przez niego pracą i w porozumieniu z nim. 4. Hierarchizacja działań prewencyjnych Oznacza zobowiązanie do przeprowadzenia, w podanej niżej kolejności, następujących działań: - eliminacja zagrożenia u samego źródła - zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia postrzeganego jako zagrożenie na drodze działań prewencyjnych w celu ograniczenia ryzyka zgodnie z zasadą optymalizacji ALARP As low As Reasonably Practicable), - zastosowanie środków ochrony zbiorowej w celu zmniejszenia potencjalnej ciężkości zdarzeń stanowiących zagrożenie, - korzystanie ze środków ochrony indywidualnej

5 5. System porównawczy - gromadzenie i przekazywanie doświadczeń System porównawczy (benchmark) wewnętrzny i zewnętrzny jak i przekazywanie doświadczeń umożliwiają rozpoznawanie dobrych praktyk, dzielenie się nimi, podnoszenie naszej zdolności do podejmowania odpowiednich działań prewencyjnych. Uwzględniają one w szczególności analizę wypadków, incydentów, zakłóceń przebiegu procesów przemysłowych, niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń dla zdrowia. 6. Stopień prewencji i ochrony naszych usługodawców co najmniej na poziomie stosowanym wobec naszych pracowników Usługodawcy i podwykonawcy współtworzą jakość naszej działalności i bezpieczeństwo naszych procesów. Z tego względu, musimy wspólnie z nimi zdefiniować - w formie pisemnej - standardy bhp odpowiadające naszym wymogom, promować je oraz prowadzić ich monitorowanie. W celu ograniczenia ryzyka, szczególną uwagę zwrócimy na zmniejszenie liczby poziomów podwykonawstwa. 7. Przestrzeganie przepisów i reguł wewnętrznych Zgodność z przepisami krajowymi jest obowiązkiem. Dodatkowo, wszystkie jednostki, bez względu na ich lokalizację i okoliczności, podlegają wewnętrznym regułom Grupy. Reguły te określają minimalny poziom wymagań, który może być wyższy niż wynikający z przepisów krajowych. Przepisy te, zasady lub instrukcje muszą być znane, zrozumiałe i przestrzegane przez wszystkich, których one obowiązują. Błędy mogą być uznane jako wykroczenia i jako takie podlegać sankcjom tylko wtedy, jeżeli po przeprowadzeniu dogłębnej analizy okaże się, że zostały one popełnione umyślnie i/lub powtarzały się wielokrotnie. 8. Przygotowanie do zarządzania kryzysowego Niezależnie od swej wielkości każda jednostka opracowuje - we współpracy z przedstawicielami pracowników - wewnętrzny plan działania w sytuacji kryzysowej gwarantujący, że ciągłość działalności zostanie zachowana tak długo, jak nie będzie skutkować zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, który określa obowiązkowo : - procedury ostrzegania i ewakuacji, - środki niezbędne dla uwzględnienia i opanowania wszystkich sytuacji kryzysowych możliwych do przewidzenia, - metody zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem planu ciągłości działalności. Na drodze odpowiednich ćwiczeń należy okresowo sprawdzać, czy plany działania w sytuacji kryzysowej są w dalszym ciągu skuteczne. Rozpowszechnianie doświadczeń z ćwiczeń, a także z rzeczywistych incydentów i wypadków jest elementem procesu ciągłego doskonalenia

6 ROZDZIAŁ 2 PUNKTY WSPARCIA Postępowanie prewencyjne opiera się na zaangażowaniu menedżerów i każdego pracownika, na dialogu społecznym, a także na systemie zarządzania i komunikacji. Ma ono za zadanie wzmocnienie wspólnej kultury Grupy w zakresie bhp. Artykuł 2.1. : Zaangażowanie menedżerów W dziedzinie bhp, zaangażowanie menedżerów przejawia się w szczególności poprzez : o zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dzięki identyfikowaniu, ocenie i kontroli zagrożeń, o wyjaśnienie i sformalizowanie roli i zakresu odpowiedzialności każdego, o przydzielanie danemu pracownikowi zadań do wykonania po uprzednim sprawdzeniu, że jego obciążenie pracą jak i sama organizacja pracy odpowiadają jego kompetencjom i możliwościom o ponoszenie bezpośredniej odpowiedzialności operacyjnej za kwestie bezpieczeństwa przy wsparciu ze strony ekspertów, o opracowanie i rozpowszechnianie instrukcji oraz upewnienie się, że zostały one dobrze zrozumiane ; kontrola za pomocą odpowiednich metod i środków ich faktycznego stosowania, o szkolenie i podnoszenie kompetencji : - przełożonych w zakresie zarządzania bhp, - pracowników w zakresie oceny zagrożeń i przestrzegania stosownych instrukcji, o zachęcanie wszystkich pracowników, indywidualnie i zbiorowo, do udziału w działaniach na rzecz ciągłego doskonalenia o tworzenie wzorów do naśladowania poprzez swoją postawę, profesjonalizm, rygorystyczne trzymanie się zasad, o wykazanie osobistego zaangażowania poprzez systematyczną obecność w terenie, u boku swoich pracowników, o zawieszanie lub przerywanie działań, które nie gwarantują dotrzymania obowiązujących standardów bhp. o wspomagać aktywizację zawodową pracowników niepełnosprawnych, towarzyszyć im na stanowiskach pracy, jak i osobom, którzy powracają do czynnego życia po wypadku lub chorobie

7 Artykuł 2.2. : Zaangażowanie każdego pracownika Zagadnienia BHP wymagają udziału wszystkich, niezależnie od ich pozycji w przedsiębiorstwie. Konkretnie, udział ten oznacza : o zrozumienie i stosowanie się do reguł i instrukcji, o aktywne uczestnictwo w szkoleniach w celu podniesienia kompetencji w zakresie zapobiegania zagrożeniom i stosowania odpowiednich instrukcji o każdorazowo, przed wykonaniem powierzonych mu zadań, sprawdzić, czy zagrożenia związane z ich wykonywaniem zostały prawidłowo zidentyfikowane. W przypadku zaistnienia poważnego i natychmiastowego zagrożenia, zaprzestać wykonywania wszelkich czynności. o czuwanie w sposób aktywny nad bezpieczeństwem i zdrowiem własnym i innych, o informowanie zarówno o niebezpiecznych sytuacjach jak i dobrych praktykach, o podejmowanie inicjatyw i proponowanie ulepszeń. Artykuł 2.3. : Dialog społeczny Sprawy bhp są zbiorowym wyzwaniem istotnym dla spójności społecznej i wymagają samej chęci dialogu oraz uzgodnień między wszystkimi stronami. Na szczeblu Grupy działa «Komisja Przewodnia ds. BHP» bezpośrednio podlegająca Zarządowi. W Komisji zasiadają przedstawiciele Dyrekcji i dziesięciu członków Europejskiej Rady Zakładowej, którzy raz do roku będą spotykać się na wspólnym posiedzeniu z 4 przedstawicielami spółek pozaeuropejskich. Komisja czuwa nad poszanowaniem zobowiązań zawartych w niniejszym porozumieniu jak i w innych porozumieniach w zakresie bhp podpisanych na szczeblu Grupy, proponuje wprowadzanie ulepszeń, monitoruje nasze wyniki w dziedzinie bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Stałe branżowe Grupy robocze jak i grupa robocza złożona z dwudziestu członków ERZ będą monitorować stosowanie niniejszego porozumienia w spółkach zależnych Grupy i będą mogły przekazywać swoje sugestie ww Komisji Przewodniej ds BHP. Komisja Przewodnia ds BHP raz w roku dokona bilansu swojej działalności. Na szczeblu lokalnym, w każdej spółce, instancje ds. bhp złożone z przedstawicieli pracowników (organizacji związkowych w zależności od kraju) i przedstawicieli dyrekcji, przy wsparciu ze strony lekarzy medycyny pracy i specjalistów monitorują wyniki w dziedzinie bhp. Uczestniczą również w identyfikowaniu zagrożeń, planowaniu i monitorowaniu działań prewencyjnych

8 Artykuł 2.4. : System Zarządzania i Komunikacji System Zarządzania Grupa zobowiązuje się do wprowadzenia w każdej jednostce organizacyjnej właściwego systemu zarządzania, ciągłego doskonalenia, oceny i przeciwdziałania zagrożeniom związanym z jej działalnością. System ten opiera się na dialogu społecznym, a także na następujących dokumentach i działaniach : o ustalanie reguł BHP na szczeblu Centrali, Branży i/lub BUs, o określanie co roku kierunków działania oraz celów jakościowych i ilościowych. Proces ten odbywa się drogą wspólnych ustaleń między branżami, Centralą i BUs. o Średnioterminowy Plan Działań na okres co najmniej trzyletni, aktualizowany co roku, o systematyczna ocena systemu zarządzania (samoocena, audyt wewnętrzny i zewnętrzny) powinna pozwolić na sprawdzanie, czy niniejsze porozumienie jest faktycznie przestrzegane. o przegląd ze strony dyrekcji przeprowadzany co najmniej raz do roku, o kontrola wewnętrzna, w szczególności w oparciu o dokument odniesienia w dziedzinie BHP obowiązujący w GDF SUEZ uszczegółowiony przez połączone struktury ds. bhp oraz audyty wewnętrzne w zależności od ich tematyki, o coroczna ocena menedżerów pod kątem ich zaangażowania w poprawę bhp w oparciu o ich własne wyniki i wyniki podlegających im zespołów System komunikacji i wymiany informacji Ten system komunikacji odgóny i oddolny ma zasadnicze znaczenie. Powinien on ułatwiać : - zdobywanie wiedzy na temat : o naszej polityki bhp, o celów, do których dążymy, o naszych wyników, - dzielenie się doświadczeniami i rozpowszechnianie dobrych praktyk wewnętrznych i zewnętrznych. Komunikacja musi mieć charakter konkretny, konstruktywny, aktywny, tak by umacniać kulturę bhp. Powinna ona dostarczać odpowiedzi na wszelkie pytania personelu związane z bhp. Do naszych obowiązków należy również informowanie na temat profilaktyki zagrożeń naszych klientów, kontrahentów oraz w szerszym znaczeniu osób trzecich, które mają bezpośrednią styczność z naszymi obiektami i które związane są z naszą działalnością

9 Komunikacja powinna objąć wszystkich klientów - użytkowników naszych produktów i usług oraz wszystkie pozostałe osoby. ROZDZIAŁ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Artykuł 3.1. : Monitoring porozumienia Komisja Przewodnia ds. BHP odpowiada za monitorowanie niniejszego porozumienia w trybie określonym w artykule 2.3. Komisja Przewodnia ds BHP ustala również wskaźniki oraz system monitorowania i kontroli. Artykuł 3.2. : Interpretacja i zmiany Zważywszy, iż niniejsze porozumienie zostanie przetłumaczone na kilka języków, jedyną wiążącą strony-sygnatariuszy jest wersja sporządzona w języku francuskim (wersja podpisana). Wątpliwości na tle interpretacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane wyłącznie przez komisję monitorującą, o której jest mowa powyżej. Porozumienie może zostać zmienione zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy. Artykuł 3.3. : Wejście w życie i czas trwania porozumienia Porozumienie wejdzie w życie w dniu następnym po dniu złożenia w DDTE w Paryżu i w kancelarii Sądu Pracy w Paryżu. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Artykuł 3.4. : Złożenie Porozumienia Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, Porozumienie zostanie złożone w Departamentalnej Dyrekcji Pracy i Zatrudnienia ("DDTE") w Paryżu oraz w kancelarii Sądu Pracy w Paryżu. Sporządzono w Paryżu w dniu W imieniu GDF SUEZ S.A. i jej spółek zależnych spełniających warunki określone w Artykule 1-1 Porozumienia, Gérard MESTRALLET - 9 -

10 W imieniu Specjalnej Grupy Negocjacyjnej reprezentującej pracowników spółek Grupy :

11 PREAMBUŁA... 2 ROZDZIAŁ 1 - ZASADY... 3 ARTYKUŁ 1.1. : ZAKRES STOSOWANIA... 3 ARTYKUŁ 1.2. : ZASADY... 3 ROZDZIAŁ 2 PUNKTY WSPARCIA... 6 ARTYKUŁ 2.1. : ZAANGAŻOWANIE MENEDŻERÓW... 6 ARTYKUŁ 2.2. : ZAANGAŻOWANIE KAŻDEGO PRACOWNIKA... 7 ARTYKUŁ 2.3. : DIALOG SPOŁECZNY... 7 ARTYKUŁ 2.4. : SYSTEM ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI... 8 ROZDZIAŁ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 9 ARTYKUŁ 3.1. : MONITORING POROZUMIENIA... 9 ARTYKUŁ 3.2. : INTERPRETACJA I ZMIANY... 9 ARTYKUŁ 3.3. : WEJŚCIE W ŻYCIE I CZAS TRWANIA POROZUMIENIA... 9 ARTYKUŁ 3.4. : ZŁOŻENIE POROZUMIENIA

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total

Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Społeczna odpowiedzialność biznesu Ogólnoświatowe porozumienie firmy Total Davos, 22 stycznia 2015 1 / 12 SPIS TREŚCI WSTĘP Paragraf 1 - OBSZAR ZASTOSOWANIA Paragraf 2 - PROMOWANIE PRAW CZŁOWIEKA W PRACY

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS

EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS EUROPEJSKI DIALOG SPOŁECZNY: MIĘDZYSEKTOROWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I NĘKANIU ZE STRONY OSÓB TRZECICH W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRACĄ EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Gerald Musger i Agnieszka Haider Streszczenie Niniejsza broszura podsumowuje główne wyniki projektu Stosunki Przemysłowe dla europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo