Studia Podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia Podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu"

Transkrypt

1 Studia Podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 1. Studium podyplomowe z zakresu żywienia człowieka i technologii żywności Specjalność: Dietetyka i Planowanie Żywienia Kierownik: prof. dr hab. Jan Jeszka, tel. (061) Celem Studium jest możliwość uzyskania opanowania umiejętności planowania żywienia różnych grup ludności oraz planowania dietoterapii, a ponadto prowadzenia oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, oceny towaroznawczej żywności i umiejętności w zakresie technologii gastronomicznej. Opłata wynosi zł na osobę za całe studium, płatne w dwóch ratach. 2. Studium podyplomowe Hodowla lasu Kierownik: dr inż. Janusz Szmyt tel. (061) Studium Hodowla Lasu skierowane jest do szerokiego grona leśników praktyków, a także absolwentów wydziałów przyrodniczych wyższych uczelni, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie: - Ekologicznych i hodowlanych zasad zachowania leśnej bioróżnorodności - Genetyki populacji - Szkółkarstwa leśnego - Wykorzystania technik biotechnologicznych w leśnictwie - inżynieria genetyczna - Wybranych zagadnień z zagospodarowania lasu Czas trwania: 2 semestry Koszt: 3000 zł Hodowla Lasu I 2500 zł Hodowla Lasu II 3. Studium podyplomowe w zakresie Konwencji Waszyngtońskiej CITES ( Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt) Kierownik: dr Jan Śmiełowski tel.(061) Odpłatność : 3.500,- zł ( całość) Czas trwania: 2 semestry

2 4. Studium podyplomowe: Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności Kierownik: prof.dr hab. Jan Zabielski tel.( 061) Celem Studium jest przygotowanie Słuchaczy do: pełnienia funkcji zakładowego koordynatora zarządzania jakością żywności w tym bezpieczeństwem zdrowotnym, roli aktywnego partnera (negocjatora) w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego, samodzielnego sporządzania dokumentacji systemów jakości, zapoznania z możliwościami stosowania statystycznych metod sterowania jakością w warunkach produkcji i dystrybucji środków spożywczych. Warunki uczestnictwa Warunkiem uczestnictwa w zajęciach studium jest ukończenie studiów wyższych magisterskich lub zawodowych (licencjackich), w szczególności na kierunkach technologiczno-żywieniowych, towaroznawczo - ekonomicznych, rolniczych, weterynaryjnych i pokrewnych, ale też innych, pod warunkiem wykonywanej pracy zawodowej w biznesie żywnościowym, inspekcji sanitarno-weterynaryjnej, służbach logistycznych. Organizacja Studium Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwusemestralnym Odpłatność. Nauka na Studium jest odpłatna. Koszt 3900 zł. Możliwość wpłaty w 3 ratach. 5. Studium podyplomowe Integracja europejska agrobiznes i obszary wiejskie Kierownik: prof. dr hab. Walenty Poczta tel.(061) Celem Studium jest przygotowanie specjalistów, których zadaniem będzie projektowanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych i rolnych UE. W trakcie zajęć dydaktycznych szczególny nacisk zostanie położony na uzyskanie przez słuchaczy Studium praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem dokumentacji (w tym finansowej) niezbędnej dla przygotowania wniosków. Wniosek o przyjęcie na studia należy złożyć w sekretariacie Studium.Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: 1. Podanie o przyjęcie 2. Kwestionariusz osobowy 3. 2 zdjęcia [format dowodowy]

3 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr Czas trwania Studia odbywają się w systemie zaocznym w trakcie zjazdów sobotnioniedzielnych. Opłata za studia: 3600 zł 6. Studium podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Leśnictwie i Ochronie Przyrody Kierownik: dr hab. Antoni Buraczewski tel.(061) Odpłatność: 3500 zł Program tematyczny obejmuje ogółem: organizacja i zarządzanie, zasady ogólne zarządzanie w przedsiębiorstwie organizacja i zarządzanie w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 7. Zaoczne Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego Kierownik: dr Andrzej Kusztelak tel.(061) Odpłatność: 800,- zł za semestr Czas trwania: 3 semestry Nazwa bloku i przedmiotów: psychologia pedagogika ( pedagogika ogólna, teoria wychowania) dydaktyka (metody i techniki pracy umysłowej) Misją Studium Przygotowania Pedagogicznego jest jak najlepsze przygotowanie swoich słuchaczy do wypełniania różnorodnych zadań w zakresie oświaty i wychowania w środowiskach wiejskich i rolniczych na miarę potrzeb XXI wieku. 8 Studium Podyplomowe Zarządzanie jakością środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów zgodnie z wymogami norm ISO serii 9000, oraz systemy HACCP Kierownik: prof.dr hab. Władysława Łuczka Bakuła tel.(061) Cele i Zadania Studium zapoznanie słuchaczy z wymaganiami norm ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 22000: 2005 oraz standardów BRC, IFS, BRC/IOP; przygotowanie słuchaczy studium do koordynowania prac związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i weryfikacją systemów zapewnienia jakości według w/w norm w przedsiębiorstwie; przygotowanie uczestników studium do umiejętnej integracji systemów zarządzania. Kryteria przyjęcia Studium przeznaczone jest dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.

4 Warunkiem przyjęcia na studium jest złożenie: - wniosku o przyjęcie, - kwestionariusza osobowego, - odpisu dyplomu ukończenia studiów. Czas trwania Zajęcia będą realizowane przez 2 semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela). Koszty Uczestnictwa Całkowity koszt uczestnictwa 3600,00 zł/ os. 9. Studium Podyplomowe Działalność rolnicza w warunkach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej Kierownik: prof. dr hab. Walenty Poczta, (061) Celem Studium jest zwiększenie umiejętności fachowych w zakresie pełnego korzystania z funduszy UE. Dlatego Studium Podyplomowe przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które nie posiadają wykształcenia rolniczego. Zatem oferta Studium skierowana jest przede wszystkim dla osób posiadających wyższe wykształcenie nierolnicze (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie), które pragną uzupełnić swoje kwalifikacje rolnicze i zdobyć tym samym dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia rolniczego. Wniosek o przyjęcie powinien zawierać następujące dokumenty: 1. PODANIE 2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 3. 2 zdjęcia [format dowodowy] 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 5. potwierdzenie wniesienia opłaty za pierwszy semestr Odpłatność Odpłatność za studia wynosi 3300 zł. Istnieje możliwość rozłożenia odpłatności na raty (500 zł + 2x1400zł) Czas trwania Program studiów realizowany jest w systemie zaocznym, w trakcie zjazdów sobotnioniedzielnych 10.. Studium Podyplomowe Architektura krajobrazu - Kierownik dr inż. arch. Elżbieta Rajesza tel.(061) ,

5 Cele i zadania Studium Podyplomowego Celem Studium Podyplomowego jest pogłębienie, aktualizacja i poszerzenie wiedzy słuchaczy Studium w zakresie architektury krajobrazu oraz specjalistyczne przygotowanie do projektowania i urządzania trenów zieleni, kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym. Kryteria kwalifikacji kandydatów Przyjęcie na Studium Podyplomowe nastąpi na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej. Do wniosku powinien zostać dołączony odpis dyplomu wyższej uczelni oraz dowód wpłaty za przewód kwalifikacyjny w wysokości 50 zł, dokładny adres kontaktowy i numer telefonu kandydata oraz adres . Dokumenty należy składać w terminie w sekretariacie Katedry Terenów Zieleni III piętro pok. 301, lub przesyłką poleconą na adres Katedry. Przewidywana jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Czas trwania Studium Cztery semestry. Zajęcia będą realizowane w trybie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów (piątek sobota). Przewidywany koszt uczestnictwa zł za jeden semestr (płatne z góry przed rozpoczęciem kolejnego semestru). 11. Studium Podyplomowe Produkcja grzybów jadalnych i leczniczych Kierownik dr hab. Krzysztof Sobieralski, prof.nadzw. `- tel.(061) Cele i zadania Studium Podyplomowego: zapoznanie słuchaczy z najnowszymi metodami produkcji grzybów uprawnych i leczniczych, technologią produkcji podłoża, okrywy oraz grzybni, a także z nowoczesnymi metodami zwalczania chorób i szkodników grzybów, zapoznanie słuchaczy z problemami ekonomicznymi dotyczącymi uprawy grzybów: organizacją unijnych rynków rolnych grzybów uprawnych, możliwością wykorzystania unijnej pomocy finansowej, a także zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem produkującym grzyby uprawne. Kryteria kwalifikacji kandydatów: Wstęp na Studium jest wolny dla osób posiadających dyplom dowolnej uczelni wyższej. Przyjęcie na Studium podyplomowe nastąpi na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego. Do wniosku powinien być dołączony odpis dyplomu uczelni wyższej oraz dowód wpłaty za pierwszy semestr. Czas trwania Studium Podyplomowego: dwa semestry, 12 dwudniowych zjazdów (piąteksobota lub sobota-niedziela), w systemie wieczorowo-dziennym Koszt uczestnictwa: zł (1 900 zł za semestr) 12. Studium Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Kierownik: dr hab. Władysława Łuczka Bakuła prof. nadzw. Tel. (061) Cele i Zadania pozyskanie aktualnej wiedzy z zakresu BHP,

6 zdobycie kwalifikacji w obszarze BHP, podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach BHP, zapoznanie słuchaczy z wymaganiami norm serii PN-N-18000, przygotowanie słuchaczy studium do koordynowania prac związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i weryfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, przygotowanie uczestników studium do umiejętnej integracji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z innymi standardami. Studium przeznaczone jest dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Warunkiem przyjęcia na studium jest złożenie: - wniosku o przyjęcie, - kwestionariusza osobowego, - odpisu dyplomu ukończenia studiów. Czas trwania: Liczba godzin ogółem: 230, zajęcia będą realizowane przez 2 semestry w systemie zaocznym. Koszty Uczestnictwa Całkowity koszt uczestnictwa to 3100,00 zł na osobę. 13. Studium Podyplomowe Urządzania Lasu Kierownik: dr Roman Jaszczak tel , Kryteria kwalifikacyjne O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł magistra leśnictwa lub inżyniera leśnictwa (specjalność gospodarka leśna, ochrona środowiska leśnego). Studium dotyczy również osób z wykształceniem wyższym magisterskim kierunków pokrewnych pracujących w organach gminnych, powiatowych i samorządowych, zajmujących się sprawami lasów. Od kandydatów oczekuje się ogólnej znajomości problematyki leśnej. Czas trwania Zajęcia odbywać się będą w formie trzydniowych zjazdów, z których większość zorganizowana zostanie na terenie Leśnego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Laskach k. Kępna (Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice). Część zajęć odbędzie się w formie

7 wyjazdów do 2-3 nadleśnictw w różnych częściach kraju Liczba przewidzianych godzin wynosi 240. Studium będzie trwać 13 miesięcy. Koszt studium to przy grupie trzydziestoosobowej 2730 zł/semestr. 14. Studium podyplomowe Audyt Środowiskowy Kierownik : prof. dr hab. Władysława Łuczka Bakuła tel. (061) Cele i Zadania Studium wykształcenie wysokokwalifikowanych specjalistów w zakresie szeroko rozumianego audytu środowiskowego (doradztwo, kontrola, zarządzanie w zakresie ochrony środowiska naturalnego) przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu instrumentów i technik zarządzania środowiskiem na poziomie przedsiębiorstwa i administracji publicznej dostarczenie słuchaczom wiedzy, pozwalającej na samodzielne zaprojektowanie i wdrażanie rozwiązań w ramach systemowego podejścia do zarządzania środowiskiem według ISO 14001:2004 oraz utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego słuchacze studium będą mogli uzyskać formalne kwalifikacje menedżerskie i audytorskie (certyfikat wiodącego audytora środowiskowego), potwierdzające wysoki poziom ich merytorycznego przygotowania w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem środowiskowym. Kryteria przyjęcia Studium przeznaczone jest dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich Warunkiem przyjęcia na studium jest złożenie: - wniosku o przyjęcie, - kwestionariusza osobowego, -odpisu dyplomu ukończenia studiów Czas trwania Liczba godzin ogółem: 205, zajęcia będą realizowane przez 2 semestry w systemie zaocznym. Koszty Uczestnictwa Koszt uczestnictwa 3100,00 zł/ os Studium podyplomowe Edukacja przyrodniczo leśna Kierownik: dr hab. Antoni Buraczewski, tel. (061)

8 Cele i zadania studium Celem studium jest pogłębienie i uaktualnienie wiedzy w zakresie problematyki edukacji ekologicznej, w szczególności edukacji przyrodniczo - leśnej. Zasady przyjęć na studia podyplomowe Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przesłanie wymaganych dokumentów i dokonanej wpłaty. Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się wykształceniem wyższym. Czas trwania studiów podyplomowych Studium trwa dwa semestry (od października do czerwca). Zajęcia mają charakter kształcenia zaocznego dwu lub trzydniowe (piątek sobota) raz lub dwa razy w miesiącu. Koszt Całkowity koszt studiów (za dwa semestry) zł. 16. Studium podyplomowe Drewno i Tworzywa Drewnopochodne w Budownictwie Kierownik: dr inż. Jan Synowiec tel Studium trwa dwa semestry. Zajęcia dwudniowe zjazdy (sobota, niedziela). Liczba godzin 160. Koszt: 4.500,- zł Celem studiów jest zdobycie lub uaktualnienie, rozszerzenie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie: nowoczesnych systemów budownictwa z drewna i tworzyw drewnopochodnych, systemów produkcji, właściwości i stosowania w budownictwie drewna i nowej generacji tworzyw drewnopochodnych, charakterystyki cieplno-wilgotnościowej budowli, zabezpieczenia przed biodegradacją i ochrony przeciwpożarowej, podstaw projektowania drewnianych budynków w dedykowanym środowisku CAD, marketingu 17. Studium Podyplomowe Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli Kierownik: prof.dr hab. Jerzy Smardzewski tel Studium podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie Kierownik: dr inż. Witold Grzywiński tel Cele i zadania Studium Podyplomowego Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą w zakresie nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia adresowane są do osób pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze, pracowników firm świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób, które chcą specjalizować się w

9 problematyce związanej z bezpieczeństwem i ochroną człowieka w środowisku pracy oraz poszukiwać zatrudnienia w tym obszarze w leśnictwie i pokrewnych działach gospodarki. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia zadań pracownika służb BHP zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 246 poz. 2468). Warunki rekrutacji O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich (preferowane techniczne kierunki ukończonych studiów). Wymagane dokumenty: odpis lub potwierdzona notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wniosek o przyjęcie na studia kwestionariusz osobowy skierowanie z zakładu pracy ze zobowiązaniem pokrycia całości kosztów studiów lub deklaracja pokrycia całości kosztów studiów (w przypadku osób niekierowanych przez zakład pracy) jedno zdjęcie. Warunkiem podjęcia studiów jest: zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a słuchaczem w formie pisemnej, złożenie potwierdzenia wniesienia opłaty za pierwszy semestr. Czas trwania studiów i forma prowadzenia zajęć Studium trwa 1 rok (2 semestry), łącznie 196 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą realizowane w trybie zaocznym, podczas 10. dwudniowych zjazdów jeden raz w miesiącu. Koszt uczestnictwa Koszt uczestnictwa w Studium wynosi 3500 zł za 2 semestry. 20. Studium Podyplomowe Doradztwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Kierownik: prof. dr hab. Janina Zbierska tel up poznan.pl Cel i zadania Studium Celem Studium Podyplomowego "Doradztwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich" jest podniesienie kwalifikacji doradców i pracowników administracji terenowej oraz szersze rozpowszechnienie wiedzy o nowych standardach jakości produkcji rolniczej oraz wymaganiach środowiskowych, a także podniesienie kwalifikacji kadry pracującej na

10 rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju rolnictwa i funkcjonowania gospodarstw rolnych zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. Warunki rekrutacji Na Studium Podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, niezależnie od płci i statusu społecznego. Kandydat na Studium powinien złożyć: pisemny wniosek kwestionariusz osobowy odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych plus kserokopia, kserokopia dowodu osobistego, dwie fotografie (podpisane na odwrocie), zobowiązanie do pokrycia kosztów studium i potwierdzenie wpłaty I raty. ewentualne skierowanie z zakładu pracy wraz ze zobowiązaniem pokrycia kosztów kształcenia. 21. Studium Podyplomowe Świadectwa i audyty energetyczne Kierownik: prof. dr hab. Adam Krysztofiak tel Koszt uczestnictwa 4.500,- zł za 2 semestry Zakres ramowy Studiów Podyplomowych obejmuje następującą problematykę:\ - poznanie przepisów regulujących metodykę sporządzania świadectw i audytów energetycznych, - opanowanie niezbędnego poziomu wiedzy dla samodzielnego obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową oraz sposobu sporządzania świadectw ich charakterystyki energetycznej, - przyswojenie wiedzy na temat technologii energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej i bioenergii. NOWE STUDIUM PODYPLOMOWE: 22. Technika i Inżynieria Leśna Cele i zadania studium: Pogłębianie i uaktualnienie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwego użytkowania maszyn wielofunkcyjnych w leśnictwie jak również planowania, budowy, konserwacji i remontów leśnych obiektów inżynieryjnych w szczególności dróg i obiektów małej retencji. Zajęcia w różnych formach prowadzą: wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego, SGGW, IBL oraz specjaliści ALP i RDOŚ

11 Kontakt: Katedra Inżynierii Leśnej ul. Mazowiecka 41, POZNAŃ, Kierownik Studium: prof, nadzw. dr hab. Bogusław Kamiński, kom Maciej Kamiński tel. (61) fax. (61) , kom , Informacje o studiach podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu: Centrum Kształcenia Ustawicznego Ul. Wojska Polskiego Poznań tel. (61)

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Rok akademicki 2008/2009. Studia Podyplomowe Rachunkowości i Rewizji Finansowej Oferta edukacyjna (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) Rok akademicki 2008/2009 Studia Podyplomowe

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr STUDIA PODYPLOMOWE Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr OPINIE STUDENTÓW Polecam studia podyplomowe w MCKK ze względu na profesjonalne przygotowanie zajęć przez wykładowców

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Spis treści Wstęp 3 1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej 4 2. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo