Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu"

Transkrypt

1

2 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu

3

4 Krzysztof J. Czarnocki Elżbieta Czarnocka Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym

5

6 Spis treści Lista akronimów 9 1. WSTĘP Funkcjonowanie przedsiębiorstw współczesnych Zarządzanie bezpieczeństwem pracy Zarządzanie ryzykiem w środowisku pracy Wskaźnik ryzyka związany z wielkością szkód Praktyczne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem Zarządzanie systemowe Wykorzystanie standardów technicznych Scenariusze deterministyczne Analiza kosztów i korzyści (Cost Benefit Analysis CBA) Wpływ czynników ekonomicznych na zarządzanie ryzykiem Zasady zarządzania ryzykiem instalacji procesowych Niepewność Inne aspekty PRZEDMIOT I CELE MONOGRAFII WPŁYW ŚRODOWISKA PRACY NA ORGANIZM PRACOWNIKA Czynniki chemiczne na stanowiskach pracy Ryzyko narażenia na czynniki chemiczne Zasady profilaktyki przemysłowej 38 5

7 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Ekspozycja zawodowa na działanie substancji chemicznych Ekspozycja zawodowa w warunkach oddziaływania różnorodnych czynników środowiska pracy Modelowanie środowiska pracy MONITORING Kryteria oceny narażenia zawodowego Planowanie pomiarów Identyfikacja potencjalnej ekspozycji Monitoring na stanowisku pracy Scenariusze badań Grupa monitorowana Obliczanie wskaźników narażenia Schemat monitoringu Rozłożenie pomiarów w czasie Wskaźniki narażenia Interpretacja wyników MARKERY BIOLOGICZNE Klasyfikacja markerów biologicznych Markery biologiczne w moczu Substancje kancerogenne Propozycja modelu środowiska pracy z zastosowaniem markerów biologicznych WERYFIKACJA MODELU Materiał i metody Materiał badawczy Metodyka badań Przygotowanie materiału Oznaczanie tt-ma w materiale biologicznym Założenia ogólne Wyznaczanie krzywej wzorcowej Oznaczanie S-PMA w materiale biologicznym Oznaczanie kwasu hipurowego i metylohipurowego Oznaczanie kreatyniny 114 6

8 Spis treści Analiza włókien azbestu Analiza statystyczna WYNIKI Organizacja pracy Wydatek energetyczny pracowników Stężenie czynników chemicznych w powietrzu Markery biologiczne w moczu Wydalanie kwasu hippurowego w ciągu tygodnia pracy Wydalanie kwasu hippurowego w zależności od wydatku energetycznego Wydalanie kwasu hippurowego w zależności od stężeń węglowodorów z grupy BTX Wydalanie t,t-ma w ciągu tygodnia pracy Wydalanie t,t-ma w zależności od wydatku energetycznego Wydalanie t,t-ma w zależności od stężeń węglowodorów z grupy BTX Wydalanie SpMA w ciągu tygodnia pracy Wydalanie SpMA w zależności od wydatku energetycznego Wydalanie SpMA w zależności od stężeń węglowodorów z grupy BTX Wpływ czynników środowiskowych na wydalanie markerów biologicznych Zastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu ekspozycji zawodowej z wykorzystaniem markerów biologicznych Zastosowanie markerów biologicznych w zarządzaniu środowiskiem pracy Podsumowanie Wnioski 167 Spis ilustracji 169 Bibliografia 173 OD AUTORÓW Geneza i cel projektu 207

9

10 Lista akronimów ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Przemysłowych) ADR The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road AIHA American Industrial Hygiene Association Amerykańskie (Zrzeszenie Higieny Przemysłowej) BTX węglowodory grupy benzen, toluen, ksyleny, etylobenzen CDC Centers for Desease Control and Prevention (Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób) CYP geny cytochromu P-450 DNA kwas deoksyrybonukleinowy DSB dopuszczalne stężenie biologiczne GC/MS chromatografia gazowa ze spektrometrią masową GIS Główny Inspektor Sanitarny GMES Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (Rozporządzenie UE nr 911/2010 (Dz.U. L 276 z GPS Global Positioning System GST S-transferazy glutationowe HPLC wysokosprawna chromatografia cieczowa IARC International Agency for Research on Cancer (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) ICT Information and communication technology NDS najwyższe dopuszczalne stężenie NDSCh najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe OSHA Occupational Safety and Health Administration (Ministerstwo Bezpieczeństwa oraz Zdrowia w Środowisku Pracy) OWA odpady zawierające azbest P-450 rodzina enzymów wykazujących aktywność monooksygenazy PCB polichlorowane bifenyle 9

11 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu PIP Państwowa Inspekcja Pracy RNA kwas rybonukleinowy TGF-b Transforming Growth Factor lub Tumor Growth Factor (czynnik indukujący onkotransformację) TNF-a Tumor Necrosis Factor (czynnik martwicy nowotworu) TWA stężenie średnioważone US EPA US Environmental Protection Agency (Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska) WSSE Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna WWA wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WZA wyroby zawierające azbest

12 1. WSTĘP 1.1. Funkcjonowanie przedsiębiorstw współczesnych Przemiany lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku doprowadziły do utworzenia nowego porządku gospodarczego, który wymaga opracowania i wdrożenia nowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstw, oraz wyznaczenia innowacyjnych miar oceny efektywności funkcjonowania poszczególnych systemów przedsiebiorstwa. Zagadnienie ewolucji systemu przedsiębiorstwa nie jest kwestią ostatnich lat. Biorac pod uwagę to, że jedyną stałą cechą w funkcjonowaniu organizmu gospodarczego jest zmiana, ewoluować musi system zarządzania przedsiębiorstwem. Okres ekspansji przemysłowej wydaje się przemijać, ustępując miejsca cyfryzacji gospodarki (W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk and A. Sankowska). W tym nowym środowisku funkcjonowania przedsiębiorstwa rola informacji ma znaczenie podstawowe, a jej rzetelność i precyzja staje się nowym obszarem konkurencji przedsiębiorstw w miejsce dotychczasowych strategii konkurencyjnych opierających się na przewadze technologicznej lub inżynierii finansowej. Zarysowujące się widmo kryzysu finansowo-gospodarczego wydaje się długofalowo umacniać tę tendencję. Innym kształtującym się kierunkiem ewolucji zarówno samych przedsiębiorstw jak też ich otoczenia wydaje się tendencja indukcji struktur grupowych, czy jak woli je określać znaczna część badaczy, struktur klastrowych. Wprawdzie początków tej idei można upatrywać w pracach Alfreda Marshalla (Marshall), to rolę twórcy współczesnej koncepcji klastra zwykle przypisuje się Michaelowi Porterowi, który w swoim dziele (M. E. Porter) zawarł definicję klastra innowacyjnego. W doświadczeniach związanych z projektowaniem i indukcją struktur klastrowych (Bojar and Bojar, Clusters the concept and Polish experiences.), (E. Bojar) (Rutka and 11

13 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Czerska) również zauważalna jest waga powiazań informacyjnych oraz potrzeba obiektywizacji mierników oceny funkcjonowania struktur klastrowych (Nogalski and Karpacz, Refleksje na temat inkubacji przedsiębiorczości w świetle badań opartych na studium przypadku). Specyficzne znaczenie doświadczenia jako przesłanki trendów rozwojowych przedsiębiorstwa przedstawił Bogusław Wawrzyniak (Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku) podkreślając wagę rzetelnej analizy uwarunkowań przeszłych dla kształtowania przyszłych rozwiązań oraz bezwzgledną potrzebę zrozumienia trendów postępu technicznego i organizacyjnego jako uwarunkowania trafności strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa. Don Tapscot (Tapscot) zaproponował dwanaście uwarunkowań, które nazywa regułami gospodarowania nowego wieku. Pierwsza spośród tych reguł wiedza, definiowana przez autora jako zasób ludzki tworzony przez świadomych wykonawców producentów i świadomych konsumentów. uznawana jest również za podstawę wszelkich działań m.in. w pracach E. Deminga (E. W. Deming), (W. Deming), P. Druckera, T. Davenporta i L. Prusaka (Davenport and Prusak), T. Proctora, a w publikacjach krajowych Wiesława Marii Grudzewskiego i Ireny Hejduk (Grudzewski and Hejduk, Przedsiębiorstwo przyszłości.) oraz Elżbiety Skrzypek (Skrzypek) i Borowieckiego (Borowiecki). W tym ujęciu przedsiębiorstwo sukcesu jest takim, którego działania koncentrują się na człowieku dodającym do wytwarzanych w procesie pracy produktów wartość wiedzy i intelektu, a wytwarzanie zaawansowanych produktów staje się funkcją wiedzy. Oczekuje się także, że zaawansowane wytwórczo produkty zmniejszą poziom zagrożenia dla ludzi i środowiska. Innowacyjny proces gromadzenia i udostępniania informacji jest możliwy dzięki technologii cyfrowej, która zastąpiła dotychczasową analogową. Upowszechnienie cyfrowego zapisu i transmisji danych umożliwia gromadzenie i przesyłanie ogromnej liczby danych w bardzo krótkim czasie, przy czym jakość transmisji jest znacznie wyższa niż w przypadku komunikacji analogowej. Możliwa jest także interakcja danych i tworzenie baz danych i dokumentów wirtualnych. Dzięki temu można m.in. lepiej rozpoznać wymagania jakościowe współczesnego rynku, charakteryzującego się globalną skalą działania, potrzeby i oczekiwania klientów oraz zidentyfikować i monitorować powstające i przemieszczające się zagrożenia. Hamel i Prahalad (Hamel and Prahalad), a także inni badacze, twierdzą, że globalne rynki są przeznaczone dla tych przedsiębiorstw, które w oparciu o własciwą informację potrafią tworzyć wizję przyszłości i współpracować oraz uczyć się od innych podmiotów bez względu na ich lokalizację. Zastępowanie technologii analogowej cyfrową oraz skon- 12

14 1. Wstęp centrowanie uwagi na zasobach niematerialnych pozwala na potraktowanie przedsiębiorstwa jako organizacji wirtualnej i w konsekwencji zastępowanie fizycznych produktów ich wirtualnymi odpowiednikami. Koncepcja organizacji wirtualnej nawiązuje do fizyki kwantowej; nośnik energii jest tu utożsamiany z zasobami niematerialnymi, nośnik materii zaś z zasobami materialnymi. W erze przemysłowej podstawową jednostkę ekonomiczną stanowiło przedsiębiorstwo o stosunkowo stałej funkcjonalnej, pionowej strukturze organizacyjnej kształtowanej przez wiele lat. Pod koniec XX wieku przedsiębiorstwom niezbędne okazały się struktury dynamiczne, poziome, zorientowane na klienta i realizację celów strategicznych. Działania przedsiębiorstw opierają się na procesach przenikających tradycyjne struktury organizacyjne. Pojęcie procesowego zarządzania przedsiębiorstwem wywodzi się z koncepcji Ronalda Coase a (Coase), który pierwszy dostrzegł w przedsiębiorstwie miniaturę rynku i zasugerował, że każde działanie w nim może być rozpatrywane jako indywidualny element procesów, przyczyniający się do sukcesu całości. Można wyprowadzić stąd wniosek, że przedsiębiorstwa współczesne powinny mieć strukturę molekularną opartą na jednostkach. Jest to możliwe dzięki szybkiemu pozyskiwaniu informacji niezbędnych do realizacji zadania przez zespoły złożone z pracowników. Zmianę charakteru i sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw uwzględniającą procesy w zarządzaniu umożliwia praca w sieci informatycznej. Przedsiębiorstwo funkcjonuje w tym przypadku na zasadach relacji. Dotychczasowe powiązania (relacje) z dostawcami i odbiorcami zastąpione zostały przez zintegrowane systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, w wyniku czego przepływ produktów wzdłuż łańcucha wartości jest stymulowany przez klientów. Łatwiej wtedy o doskonalenia w zakresie kosztów, jakości i czasu. Praca w sieci sprawia, że w procesie wymiany gospodarczej stają się zbędne funkcje pośredniczące. Obecnie zauważalna jest tendencja do eliminowania pośrednich ogniw łańcucha wymiany gospodarczej, w których produkt nie jest wzbogacany o rzeczywiste wartości dodane. We współczesnych uwarunkowaniach funkcjonowania przedsiębiorstw należy uwzględniać integrację obszarów gospodarczych. Ultrafunkcyjny obszar, określany często potocznym mianem telekomunikacji, zawiera trzy moduły: technikę obliczeniową, transmisję danych i wartości dostarczane klientom. Przedsiębiorstwa, które chcą funkcjonować na współczesnym rynku, powinny mieć świadomość, że przewagą jutra jest innowacyjność umiejętność generowania nowych wartości. Stale skracające się cykle produktów wymagają działań efektywnych na każdym z etapów wytwarzania, co stwarza zapotrzebowanie na wszechstronną wiedzę i umiejętność przewidywania zmian. 13

15 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Odejście od masowej produkcji do masowej personalizacji produktów sprawia, że konsumenci dysponują częścią działań zarezerwowanych dotąd dla producentów. Mimo woli konsument staje się producentem, uczestnicząc w procesach związanych z realizacją produktu. Nieustanne, nadążne dostosowanie się przedsiębiorstwa do zmiennych wymagań rynku, określane jako działania w czasie rzeczywistym, jest możliwe dzięki zastosowaniu technik elektronicznych oraz rozwiązań z zakresu nanotechnologii w wymianie informacji. Szybkość gromadzenia i przetwarzania danych pozwala na nieograniczona niemal rozbudowę i bieżącą aktualizację baz danych, co stwarza warunki do wzrostu efektywności procesów decyzyjnych na szczeblu operacyjnym i strategicznym. Współczesne przedsiębiorstwa charakteryzują się globalną skalą działania. Efektywność działań mogą zapewnić przedsięwzięcia związane z dotarciem do klientów na rynku globalnym. Globalna skala działania pozostaje także w ścisłym związku ze sposobem formułowania strategii przedsiębiorstwa w globalnym otoczeniu (Dworzecki and Romanowska). Ostatnia reguła Tapscota nosi nazwę obszaru niepokojów i zagrożeń związanych z naruszeniem utrwalonego porządku i tradycyjnych struktur organizacyjnych. Zagrożenia te pojawiają się w obszarze charakteru pracy i wymagań zawodowych, dostępu do informacji oraz obszarze technologicznym, w tym także czynników kształtujących środowisko pracy. Konflikty możemy także obserwować w wyniku braku koordynacji systemów informacyjnych z funkcjami przedsiębiorstwa. Reguły gospodarowania (Tapscota) powinny stanowić punkt wyjścia dla przedsiębiorstw projektujących i wdrażających strategie, pozwalające im osiągnąć przewagę konkurencyjną. W strategiach istotnym elementem powinna być także jakość produktów, procesów, systemów zarządzania i środowiska pracy Zarządzanie bezpieczeństwem pracy Współczesne teorie zarządzania ujmują przedsiebiorstwo nie tyle w odniesieniu do jego struktury organizacyjnej, co raczej jako sieć powiązanych ze sobą procesów. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia do zarządzania, które polega na zarządzaniu poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz działaniami realizowanymi przez te komórki, zarządzanie procesowe sprowadza się do zarządzania sekwencjami działań, a zatem właśnie procesami, w realizacji których uczestniczy zazwyczaj większa liczba komórek organizacyjnych. Punktem wyjścia do wprowadzenia w przedsiębiorstwie proce- 14

16 1. Wstęp sowego podejścia do zarządzania jest przedstawienie realizowanych procesów w ujęciu ich wzajemnych powiązań sporządzenie mapy procesów. Doświadczenia w zakresie zarządzania procesowego wskazują na szczególną wrażliwość miejsc styku pomiędzy poszczególnymi działami, co rzutuje także na możliwość wystąpienia zakłóceń w przebiegu procesów (Rummler and Brache). Aby sprostać wymogom otoczenia i zmieniającym się oczekiwaniom klientów organizacje odchodzą od skupiania się na pojedynczych funkcjach, a koncentrują się na procesach. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia funkcjonalnego, zarządzanie procesami zajmuje się przepływami pracy od początku do końca, niezależnie od przyporządkowania zadań do obszarów w strukturach organizacyjnych. W podejściu procesowym organizacja postrzegana jest zatem jako system wielowymiarowy, w którym nakładają się funkcjonalne, uczestniczące w różnych procesach (Rummler and Brache). Podejście procesowe w zarządzaniu zakłada, że łańcuch wartości organizacji stanowi proces wzajemnie zależnych działań, które doprowadzają produkt do klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Efektem myślenia procesowego jest monitorowanie stopnia realizacji celów organizacji, formułowanie bieżących zadań, a także określenie zakresu zmian, które pozwolą organizacji na dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych. Wdrażanie koncepcji zarządzania procesowego w organizacji wymaga (Kowalczewski and Nazarka): zidentyfikowania oraz monitorowania celów, procesów i działań organizacji (tworzenia map i modeli procesów); wyodrębnienia zespołów procesowych i koordynatorów procesów oraz nadania im odpowiednich uprawnień; zmiany pionowych struktur organizacyjnych w struktury poziome (procesowe); zastąpienia w opisie organizacji stanowisk pracy rolami organizacyjnymi; zdefiniowania roli i informowania pracowników; określenia kryteriów oceny procesów oraz wdrożenia systemu gromadzenia; przetwarzania i przesyłania informacji. Realizacja powyższych wytycznych umożliwia przejście od tradycyjnej, pionowej organizacji, skupionej na funkcjach do organizacji zarządzanej procesowo. Silnym argumentem wskazującym na konieczność wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu procesowym jest budowa sprawnego systemu komunikacji i informacji (Brilman). Stosowanie technologii informacyjno komunikacyjnych wymusza zmianę myślenia i sposobu rozwiązywania problemów. W klasycznych metodach zarządzania prymat wiedzie zasada, polegająca na definiowaniu problemów, oraz poszukiwaniu i ocenie warian- 15

17 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu tów odpowiednich rozwiązań. W podejściu procesowym natomiast znajduje się rozwiązanie, a następnie identyfikuje zagrożenia i dokonuje analizy uwarunkowań realizacji rozwiązania. podejście procesowe do zarządzania przedsiębiorstwem koncentruje się, na procesach strategicznych i operacyjnych, tj. procesach tworzących wartość dodaną, istotnych z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa. W Polsce prace badawcze nad przebiegiem procesów zarządzania bezpieczeństwem pracy prowadzono w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w ramach projektu dotyczącego integracji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z systemami zarządzania opartymi na koncepcji Total Quality Management (TQM). Wyniki badań dowiodły, że usprawnienie procesów zarządzania bezpieczeństwem pracy może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne. Wprowadze nie zmian organizacyjnych w przebiegu procesu Identyfikacja i wdrażanie przepisów prawnych z zakresu bhp zmniejszyło koszt realizacji tego procesu o 13% w stosunku rocznym (Podgórski, Pęciłło and Dudka, Procesowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie.). Sporządzenie modeli proce sów zarządzania w skali przedsiębiorstwa jest pracochłonne oraz wymaga bardzo dobrej znajomości procesów związanych z bezpieczeństwem pracy. Pomocne w identyfikacji procesów zarządzania środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie mogą być wytyczne i wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zawarte w Polskich Normach serii oraz opracowane przez Międzynarodową Organizację Pracy Wytyczne do syste mów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jedną z metod, którą można wykorzystać do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie jest metoda identyfikacji i modelowania procesów zarządzania. Me toda ta została sprawdzona w trakcie mo delowania procesów w przedsiębiorstwach (Gruchman). Identyfikacja i modelowanie procesów zarządzania z zastosowaniem tej metody odbywa się w następujących etapach: identyfikacja grup procesów oraz składających się na nie procesów elementarnych; opis procesów elementarnych; określenie procesów przekrojowych; modelowanie procesów elementarnych. W przedsiębiorstwie możemy wydzielić przenikające się wzajemnie obszary zarządzania. Natomiast przedsiębiorstwo można po dzielić na szereg przenikających się wza jemnie obszarów zarządzania, których funkcje realizowane są przez odpowiednie procesy. Jednym z takich obszarów jest również środowisko pracy (E. Górska, An Attempt of Modeling the Organisation 16

18 1. Wstęp of a Work Stations with the Use of Neurone Networks, Peter Vink, Ernst A.P. Koningsveld. Steven Dhondt, Human Factors in Organizalional Design and Management IV) (E. Górska, Modelowanie środowiska pracy w przedsiębiorstwie.). W pierwszym etapie należy zidentyfikować w ramach istniejących obszarów odpowiednie grupy procesów. Do tej samej grupy można zaliczyć te procesy, które związane są z osiągnięciem tego samego lub zbieżnego celu. W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym przedsiębiorstwie można zidentyfikować następujące grupy procesów zarządzania: ocena ryzyka zawodowego; prowadzenie działań korygujących i/lub profilaktycznych; szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy; komunikowanie się w zakresie bhp; monitorowanie warunków pracy. W wymienionych grupach można wyróżnić procesy elementarne, za realizację których odpowiada jedna komórka funkcjonalna (Gruchman). Niekiedy komórki realizujące analizowany proces nie funkcjonują w schemacie organizacyjnym przedsiębiorstwa. Przykładem takim są pro cesy wchodzące w skład oceny ryzyka zawodowego, które zazwyczaj są realizo wane przez zespół ds. oceny ryzyka za wodowego. W ramach szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy można wyróżnić następujące procesy elementarne: proces identyfikacji potrzeb szkoleniowych, proces szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz proces szkoleń specjalistycznych z tego zakresu (M. Pęciłło). Proces elementarny, stanowi zbiór wzajemnie powiązanych i sprzężonych ze sobą działań, które przekształcają dane wejściowe w dane wyjściowe (PN-EN ISO 9000, System zarządzania jakością. Podstawy i terminologia). Po zidentyfikowaniu procesów ele mentarnych należy określić dla każdego procesu następujące elementy: dane wejściowe mogą to być produkty, usługi i informacje; dane wyjściowe analogiczne do danych wejściowych; listę podstawowych działań realizo wanych w danym procesie; lidera procesu; stan początkowy i końcowy proce su. Podstawę do określenia procesów przekrojowych sta nowią opisy procesów elementarnych. Pod pojęciem procesu przekrojowego rozumiany jest zestaw powiązanych procesów elementarnych, realizowanych przez różne komórki, a zatem to co stanowi ko niec jednego procesu elementarnego staje się jednocześnie początkiem kolejnego procesu. Pro cesy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy wiążą się z innymi obszarami w przedsiębior- 17

19 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu stwie. Przykładowo, z obszarem finansowym wiąże się reali zacja pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych, a z ob szarem zaopatrzenia wiąże się zabezpieczenie środków technicznych umożliwiających poprawę warunków pracy, wyposażenie laboratorium analitycznego itp. Przykład przebiegu procesu przekrojowego związanego z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy został przedstawiony na rys. 1. Rys. 1. Przykład przebiegu procesu przekrojowego wg M. Pęciłło Modelowanie procesów może przyczyniać się do: zrozumienia funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz poprawy jego skuteczności w obszarze zapewnienia bezpie czeństwa i higieny pracy poprzez uspraw nianie procesów; dokumentowania procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy; analizy kosztów procesów zarządza nia bezpieczeństwem pracy; oceny realizacji polityki bezpieczeństwa pracy. Identyfikacja i modelowanie procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy może prowadzić do prawidłowego projektowania i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie w efekcie przyczyniając się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 18

20 1. Wstęp 1.3. Zarządzanie ryzykiem w środowisku pracy W nowoczesnych systemach zarządzania dąży się do integracji, a szczególnie do integracji zarządzania tymi aspektami działalności w przedsiębiorstwie, w których da się stosować podobne metody postępowania, wytyczne i kryteria. W praktyce działania przedsiębiorstw kwestię zarządzania różnymi aktywnościami można rozwiązać na kilka sposobów: poprzez budowę oddzielnych systemów zarządzania poszczególnymi aktywnościami, poprzez budowę systemu zarządzania jedną aktywnością i stopniowe integrowanie z nim następnych systemów lub poprzez budowę od podstaw systemu zintegrowanego. Przy wyborze decyzji o postępowaniu w tym zakresie trzeba rozważyć podobieństwa i różnice w istniejących systemach, pożądany poziom integracji i inne czynniki sprzyjające lub niesprzyjające integracji, jak również bieżącą sytuację przedsiębiorstwa, a zwłaszcza to, czy już funkcjonują w nim jakieś formalne systemy zarządzania. Dobrym przykładem występowania zgodności między systemami zarządzania i prób ich integracji są systemy zarządzania: jakością; oddziaływaniem na środowisko; bezpieczeństwem i higieną pracy. Ich integracji sprzyja fakt, że systemy te zostały opracowane na podstawie tych samych założeń ideowych i z zastosowaniem podobnych, a częściowo nawet identycznych procedur formalnych. Zintegrowane wdrożenie tych trzech systemów zapewnia przedsiębiorstwu znaczne oszczędności w kosztach wdrażania, a zintegrowane zarządzanie daje konkretne korzyści ekonomiczne. Wydaje się, że wspólnym mianownikiem integrowania różnych systemów zarządzania może być zarządzanie ryzykiem, ponieważ, z każdym z tych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem wiąże się pewne ryzyko. Ryzyko, zwłaszcza w przypadku zarządzania bezpieczeństwem zawodowym, procesowym i oddziaływaniem na środowisko wydaje się być znaczącą częścią wspólną, ponieważ dla tych obszarów zarządzania duże znaczenie ma unikanie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi Wskaźnik ryzyka związany z wielkością szkód W celu ustalenia globalnego poziomu ryzyka należy określić poziom skutków powstających w trakcie poważnych awarii. Mogą one być bar- 19

21 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu dzo różnorodne od katastroficznych obejmujących ofiary śmiertelne do zniszczenia i degradacji środowiska naturalnego oraz różnych dóbr majątkowych. Straty w dobrach materialnych reprezentują aspekt ekonomiczny awarii. Istotna jest metodyka określania tych strat a do tego celu służą różne wskaźniki, przy których wyborze należy kierować się następującymi zasadami: wskaźniki powinny w miarę możliwości w pełni opisywać różne formy szkód, w wyniku różnych możliwych awarii, a zatem powinno ich być wystarczająco dużo; wskaźniki powinny być łatwe do zastosowania, dlatego ich liczba powinna być ograniczona, a wskaźniki jednoznacznie interpretowalne. W tabeli 1 przedstawiono propozycję zestawu dziewięciu wskaźników, zaproponowanych w Szwajcarii. Tabela 1. Klasyfikacja wskaźników szkód wg (Borysiewicz and Markowski, Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych) WSKAŹNIK OPIS LUDZIE I ISTOTY ŻYWE N1 = liczba zgonów i przypadki ciężkiego inwalidztwa N2 = liczba rannych N3 = liczba ewakuowanych N4 = współczynnik alarmu N5 = liczba zabitych zwierząt domowych Zgony natychmiastowe i odległe Ciężko i lekko ranni, a także liczba osób z długotrwałym negatywnym skutkiem dla zdrowia Liczba osób ewakuowanych na okres powyżej 1 roku Iloczyn czasu trwania alarmu lub stan niepokoju i liczby osób, których to dotyczy Liczba padłych dużych zwierząt domowych i dziko żyjących, takich jak: konie, krowy, owce, jelenie, kozice, itd. Liczba małych zwierząt, takich jak: kury, koty, zające lub lisy uwzględniona jest ze współczynnikiem 0,01. Ryby są uwzględnione przez współczynnik N6. PODSTAWY ŻYCIA N6 = powierzchnia zdegradowanego ekosystemu N7 = powierzchnia skażonej gleby N8 = powierzchnia obszarów skażonej wody gruntowej Powierzchnia ekosystemu, którego naturalna równowaga została naruszona. W przypadku skażenia wód należy uwzględnić zarówno obszar jak również tereny łowieckie. W przypadku skażeń wód, powinna być włączona strefa nadbrzeżna jak również tereny łowieckie w przypadku zdziesiątkowania zwierząt drapieżnych. Powierzchnia obszarów skażonych ważnych ekosystemów, chronionych prawem powinna być uwzględniona z mnożnikiem 10. Powierzchnia obszaru, który stał się nieurodzajny, nie nadający się do zamieszkania, nieużyteczny lub wymagający zastosowania specjalnych środków rekultywacji. Suma powierzchni stref ochronnych wód gruntowych typów A i S, które zostały skażone w taki sposób i w takim rozmiarze, że zagraża to przeniknięciem skażeń do wód gruntowych. DOBRA MATERIALNE N9 = straty dyskontowe Wszystkie szkody bezpośrednie i pośrednie takie jak np. straty w zmniejszeniu zamieszkania, uszkodzenia dóbr materialnych, koszty leczenia, ewakuacji, procesów sądowych, itp. 20

22 1. Wstęp Rys. 2. Porównanie poziomów ryzyka procesowego przyjmowanych w scenariuszach wybranych krajów (Borysiewicz and Markowski, Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych) Wybór tych wskaźników winien być zastosowany do konkretnych potrzeb, w szczególności liczba tych wskaźników może być zmniejszona. Wskaźniki N1 N5 dotyczą istot żywych, N6 N8 odnoszą się do podstaw życia, a ostatni N9 związany jest z dobrami materialnymi. W przypadku poważnej awarii powietrze odgrywa rolę jedynie jako środek transportu skażeń a rodzaje szkód stąd wynikających są przedstawiane przez inne z podanych wyżej wskaźników. Za pomocą dziewięciu wskaźników można uzyskać dostatecznie pełny opis szkód, powodowanych przez większość scenariuszy awaryjnych. W wielu przypadkach, tylko jeden lub kilka wskaźników jest istotnych. Wartości, jakie mogą przyjąć te wskaźniki należy przeliczyć zgodnie z przyjętą skalą osi wielkości szkód. Wartości wskaźnika poważnej awarii zawierają się w przedziale pomiędzy 0 a 1. Wartości pomiędzy 0 a 0,3 reprezentują awa- 21

23 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu rię. Wartości przekraczające 0,5 odnoszą się do katastrofy. Pomiędzy tymi dwoma znajduje się obszar ciężkich awarii. Skala osi wielkości szkód nie jest ograniczona z góry. W rozpatrywanym przypadku, z różnych przyczyn urywa się ona na wartości 1. Wskaźnik poważnych awarii w przypadku szkód jeszcze większych otrzymuje wartość 1. W każdym razie, nie ma podstaw oczekiwać zaistnienia awarii o większym rozmiarze szkód, biorąc pod uwagę typowe przedsiębiorstwa, w których znajdują się niebezpieczne substancje. Jednak w innych dziedzinach, takich jak energetyka jądrowa, takie zdarzenia mogą mieć miejsce (Borysiewicz and Markowski, Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych). W wielu przypadkach jeden ze wskaźników będzie dominujący, a inne małe, bez znaczenia. W takiej sytuacji wartość wskaźnika dominującego staje się wartością wskaźnika scenariusza awaryjnego. Jeżeli nie ma dominującego wskaźnika, natomiast istnieje szereg ważnych wskaźników, wówczas należy do obliczeń zastosować odpowiednią formułę syntetyzującą wartości tych wskaźników. Wartość prawdopodobieństwa i wskaźników awarii wybranych scenariuszy awaryjnych stanowią bazę danych do sporządzenia krzywej funkcji skumulowanej w układzie współrzędnych P (prawdopodobieństwo) S (skutki). Uzyskana funkcja skumulowana przedstawia aproksymację prawdopodobieństwa przekroczenia wartości pułapowej w następstwie zaistnienia poważnych awarii, w rozpatrywanym przedsiębiorstwie Praktyczne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem Spośród różnorodnych metod analizy i oceny ryzyka można wyróżnić trzy zasadnicze grupy (Rashe) (Markowski) (Boguszewski, Erdman and Szmidt) (Skuza) (Borysiewicz, Furtok and Potemski, Poradnik metod ocen ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi): 1. metody jakościowe (lub deterministyczne); 2. metody półilościowe; 3. metody ilościowe, zwane ilościową oceną ryzyka (Quantitative Risk Analysis-QRA). W metodzie jakościowej dokonuje się weryfikacji zgodności stanu bezpieczeństwa z obowiązującymi regulacjami prawnymi, standardami i procedurami. W metodzie półilościowej następuje kategoryzacja wielkości skutków i ich prawdopodobieństwa występowania dla zidentyfikowanych zdarzeń RZA i na tej podstawie, po ustaleniu matrycy ryzyka, dokonuje się oszacowania poziomu ryzyka. Ostania metoda jest metodą probabilistyczną, w której dąży 22

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Łukasz Bilski System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR Praca dyplomowa licencjacka Promotor dr Anna Bisaga Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo