Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 180. Studia inynierskie trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 210. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent posiada wiedz z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, a take fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarzdzania, zarzdzania jakoci oraz oceny jakoci produktów. Absolwent posiada umiejtnoci: aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej; kierowania zespołami ludzkimi wykonujcymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarzdzania nimi oraz radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie działalnoci gospodarczej. Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz posiada umiejtnoci posługiwania si jzykiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia. Studia licencjackie Absolwent przygotowany jest do: oceny jakoci produktów spoywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; nadzorowania systemów zarzdzania: jakoci, rodowiskowego oraz bezpieczestwem i higien pracy w przedsibiorstwie; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu na rodowisko. Absolwent jest przygotowany do pracy w: laboratoriach kontroli jakoci i certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; jednostkach gospodarczych i przemysłowych jako specjalista do spraw jakoci i ekspert do spraw produktów oraz w organach nadzoru urzdowego. Studia inynierskie Absolwent posiada wiedz z zakresu: towaroznawstwa i zarzdzania jakoci, aparatury i inynierii procesów produkcyjnych, a take zarzdzania zasobami ludzkimi w przemyle oraz małych i rednich przedsibiorstwach. Posiada umiejtnoci oceny doboru materiałów inynierskich i technologii do rónych zastosowa oraz oceny własnoci produktów. Jest przygotowany do: udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarzdzania jakoci oraz bezpieczestwem i higien pracy; opracowywania i wdraania załoe zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakoci produktów spoywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na rodowisko. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, rednich i duych przedsibiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach zwizanych z zarzdzaniem jakoci;

2 laboratoriach analitycznych i kontroli jakoci oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzdowego; orodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS studia licencjackie inynierskie godziny ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny studia licencjackie inynierskie godziny ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Matematyki Chemii i fizyki Biochemii i mikrobiologii Nauki o materiałach i inynierii materiałowej Grafiki inynierskiej 30 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Towaroznawstwa 2. Statystyki matematycznej 3. Metod oceny produktów 4. Opakowalnictwa i przechowalnictwa 5. Ochrony rodowiska 6. Makro- i mikroekonomii 7. Zarzdzania i marketingu 8. Zarzdzania jakoci 9. Prawa 10. Technologii materiałowych 11. Aparatury i inynierii procesów produkcyjnych 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki Treci kształcenia: Cigi i szeregi liczbowe, szeregi potgowe i trygonometryczne. Rachunek róniczkowy funkcji jednej zmiennej. Rachunek całkowy funkcji jednej 2

3 zmiennej. Funkcje wielu zmiennych. Algebra liniowa wyznaczniki, macierze, układy równa, wartoci i wektory własne. Numeryczne metody rozwizywania równa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: matematycznego opisu zjawisk fizycznych i procesów chemicznych; posługiwania si metodami matematycznymi w zagadnieniach towaroznawczych. 2. Kształcenie w zakresie chemii i fizyki Treci kształcenia: Budowa materii. Klasyfikacja i właciwoci zwizków nieorganicznych i organicznych. Metody otrzymywania zwizków nieorganicznych i organicznych. Reaktywno zwizków a ich budowa chemiczna. Dynamika i własnoci spryste materiałów. Mechanika płynów. Własnoci termiczne i termochemiczne materiałów. Elektryczno i magnetyzm. Własnoci optyczne materiałów. Roztwory, mieszaniny i układy koloidalne. Metody rozdzielania składników mieszanin. Zmiany wielkoci fizykochemicznych w czasie. Chemiczne i instrumentalne metody analityczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: pomiaru lub okrelenia podstawowych wielkoci fizycznych i chemicznych; rozumienia zjawisk fizycznych i procesów chemicznych zachodzcych w przyrodzie; wykorzystywania praw przyrody w badaniach, technice i yciu codziennym. 3. Kształcenie w zakresie biochemii i mikrobiologii Treci kształcenia: Komórkowa struktura organizmów. Cukry, lipidy, aminokwasy i białka. Witaminy. Enzymy. Procesy metaboliczne. Podstawowe procesy biotechnologiczne. Charakterystyka bakterii, grzybów i drody. Drobnoustroje poyteczne i szkodliwe w przetwórstwie i przechowywaniu ywnoci. Drobnoustroje bytujce na produktach przemysłowych. Zagroenia mikrobiologiczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zjawisk i procesów biochemicznych i procesów mikrobiologicznych stosowanych w technice oraz wystpujcych w yciu codziennym. 4. Kształcenie w zakresie nauki o materiałach i inynierii materiałowej Treci kształcenia: Materia i jej składniki. Materiały techniczne: naturalne i inynierskie porównanie ich struktury, własnoci i zastosowa. Zasady doboru i ródła informacji o materiałach inynierskich, ich własnociach i zastosowaniach. Umocnienie metali i stopów oraz kształtowanie ich struktury i własnoci metodami inynierii materiałowej (krystalizacja, odkształcenie plastyczne, rekrystalizacja, obróbka cieplno-plastyczna, przemiany fazowe podczas obróbki cieplnej, dyfuzja, pokrycia, warstwy powierzchniowe). Warunki pracy i mechanizmy zuycia i dekohezji (własnoci mechaniczne, odporno na pkanie, zmczenie, pełzanie, korozja, zuycie trybologiczne). Stale, odlewnicze stopy elaza, metale nieelazne i ich stopy. Materiały spiekane i ceramiczne, szkła i ceramika szklana. Materiały polimerowe i kompozytowe. Nowoczesne materiały funkcjonalne i specjalne. Metody badania materiałów. Znaczenie materiałów inynierskich w technice. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: doboru materiałów do zastosowa technicznych oraz kształtowania ich struktury i własnoci. 5. Kształcenie w zakresie grafiki inynierskiej Treci kształcenia: Geometryczne podstawy rysunku technicznego rzutowanie prostoktne i aksonometryczne. Punkt, prosta, płaszczyzna, wielocian, powierzchnia, bryła. Główne formy zapisu graficznego rzutowanie, przekroje rysunkowe, wymiarowanie. Schematy złoonych układów technicznych w rónych obszarach inynierii schematy kinetyczne, schematy instalacji hydraulicznych, elektrycznych, elektronicznych, cieplnych i chemicznych, schematy infrastruktury budowlanej i drogowej. Czytanie rysunków i schematów maszyn, urzdze i układów technicznych. Tworzenie opisu budowy i działania maszyn, urzdze i układów technicznych. 3

4 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: czytania rysunków i schematów maszyn, urzdze i układów technicznych i technologicznych; tworzenia opisu budowy i działania maszyn, urzdze i układów technicznych. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie towaroznawstwa Treci kształcenia: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Identyfikacja i charakterystyka materiałów w produktach przemysłowych. Czynniki warunkujce jako i trwało produktów przemysłowych. Charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów przemysłowych z uwzgldnieniem ich własnoci fizykochemicznych i uytkowych oraz technologii pozyskiwania i przetwarzania. Metody oceny jakoci produktów przemysłowych na zgodno z obowizujcymi wymaganiami. Analiza porównawcza produktów tej samej grupy towarowej. Towaroznawstwo ywnoci. Charakterystyka składników ywnoci, dodatków funkcjonalnych i zanieczyszcze. Czynniki warunkujce trwało ywnoci, metody utrwalania ywnoci. Charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów spoywczych pochodzenia rolinnego i zwierzcego z uwzgldnieniem technologii pozyskiwania i przetwarzania, własnoci fizykochemicznych, sensorycznych i wartoci odywczej. Zasady kształtowania, ochrony i oceny jakoci ywnoci z uwzgldnieniem uwarunkowa technologicznych, ekologicznych i prawnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikacji zastosowanych surowców; oceny jakoci surowców i produktów; analizy porównawczej produktów przemysłowych i ywnoci. 2. Kształcenie w zakresie statystyki matematycznej Treci kształcenia: Elementy rachunku prawdopodobiestwa. Teoria i praktyka bada statystycznych. Metody statystyczne analizy struktury zjawisk. Statystyczne metody analizy współzalenoci zjawisk. Statystyczne metody analizy dynamiki zjawisk. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: statystycznego opisu danych dowiadczalnych. 3. Kształcenie w zakresie metod oceny produktów Treci kształcenia: Podstawy metrologii. Zasady pobierania prób. Wybrane metody oceny surowców i produktów. Walidacja metod badawczych. Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej. Akredytacja laboratoriów badawczych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: doboru metod badawczych i oceny wyników pomiarów. 4. Kształcenie w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa Treci kształcenia: Materiały opakowaniowe i ich własnoci. Rodzaje opakowa. Znakowanie i kodowanie. Normalizacja i koordynacja wymiarowa. Technika opakowywania, paletyzowania i pakietyzowania. Ekologiczne problemy produkcji i stosowania opakowa. Gospodarka magazynowa. Budowle magazynowe. Warunki klimatyczne w magazynach. Składowanie towarów. Metody przechowywania wybranych produktów rolno-spoywczych i przemysłowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: doboru rodzaju i materiału opakowania do ochrony produktów; okrelenia metod i warunków przechowywania i składowania towarów. 5. Kształcenie w zakresie ochrony rodowiska Treci kształcenia: Motywy podejmowania działalnoci chronicej rodowisko. Ochrona powietrza atmosferycznego, wód i gleb. Ochrona rodowiska przed hałasem, wibracjami, działaniem pola elektrycznego i magnetycznego. Pojcie czystej produkcji. Technologie ekologicznie czyste. Bezpieczestwo ekologiczne procesów 4

5 technologicznych. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii. Składowanie odpadów gospodarczych, produkcyjnych i paleniskowych. Powtórne wykorzystanie surowców. Opłacalno technologii ekologicznych. Regulacje prawne dotyczce ochrony rodowiska. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia istoty zagroe rodowiskowych; podejmowania działa chronicych rodowisko naturalne. 6. Kształcenie w zakresie makro- i mikroekonomii Treci kształcenia: Dochód narodowy. Wzrost gospodarczy. Koniunktura gospodarcza. Bezrobocie. System pienino-kredytowy. Inflacja. Rola pastwa w gospodarce (polityka fiskalna i pienina). Midzynarodowa wymiana i integracja gospodarcza. Elementy rynku. Mechanizmy działania rynku. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta i producenta. Formy organizacji rynku konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol. Rynek czynników produkcji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku; podejmowania decyzji w warunkach gospodarki rynkowej; analizy i interpretacji zjawisk i procesów w mikroskali. 7. Kształcenie w zakresie zarzdzania i marketingu Treci kształcenia: Rozwój nauki o organizacji i zarzdzaniu. Organizacja, rodowisko organizacji. Organizacja jako system techniczno-społeczny. Zarzdzanie jego funkcje. Rodzaje problemów i decyzji kierowniczych. Planowanie w procesie zarzdzania. Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi. Pojcie i rodzaje kontroli działalnoci organizacji. Instrumentalizacja zarzdzania. Finanse przedsibiorstw. Geneza marketingu. Rynek jego elementy. System informacji rynkowej. Analiza rynku. Badania marketingowe. Strategia marketingowa firmy. Segmentacja rynku. Polityka produktu. Polityka cen. Dystrybucja produktów. Reklama i promocja sprzeday. Marketing przemysłowy. Ocena działa marketingowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia struktury organizacyjnej przedsibiorstwa; planowania w procesie zarzdzania i strategii marketingowej przedsibiorstwa; oceny działa marketingowych. 8. Kształcenie w zakresie zarzdzania jakoci Treci kształcenia: Pojcie i rola jakoci. Systemowe podejcie do zarzdzania jakoci i bezpieczestwem. Stosowanie norm ISO. Koszty jakoci. Metody i techniki zarzdzania jakoci. Motywacja jakoci. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania systemowego podejcia do zarzdzania jakoci i bezpieczestwem; planowania, wdraania i utrzymania systemu zarzdzania jakoci w przedsibiorstwie produkcyjnym i usługowym; szacowania i analizy kosztów jakoci. 9. Kształcenie w zakresie prawa Treci kształcenia: Podstawowe pojcia prawne. Wymiar sprawiedliwoci i jego struktura. Wybrane zagadnienia prawa karnego. Elementy prawa cywilnego. Prawo własnoci. Umowa sprzeday. Odpowiedzialno z tytułu rkojmi. Postpowanie cywilne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych poj z zakresu prawa; rozumienia prawnych skutków podejmowanych działa. 10. Kształcenie w zakresie technologii materiałowych Treci kształcenia: Technologie materiałowe. Operacje i procesy jednostkowe w wytwarzaniu produktów. Etapy projektowania nowej technologii. Zasady technologiczne. Bilanse materiałowe i energetyczne pracy urzdze oraz procesu technologicznego. Metody doboru optymalnych warunków realizacji procesu technologicznego. Ocena wpływu technologii na rodowisko przyrodnicze. 5

6 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia etapów wdraania nowej technologii; stosowania zasad technologicznych; wykonywania bilansów materiałowych i energetycznych dla aparatów i procesów technologicznych. 11. Kształcenie w zakresie aparatury i inynierii procesów produkcyjnych Treci kształcenia: Operacje i aparatura do: transportu gazów, cieczy i ciał stałych, przenoszenia ciepła, rozdrabniania i sortowania, mieszania oraz suszenia. Operacje i aparatura do rozdzielania składników mieszanin: destylacji, rektyfikacji, krystalizacji, ekstrakcji, absorpcji, adsorpcji, filtracji, flotacji, odwróconej osmozy. Podstawowe typy i zasady eksploatacji reaktorów chemicznych i fermentorów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia procesów jednostkowych jakie towarzysz fizycznemu, chemicznemu i biologicznemu przetwarzaniu surowców w procesach wytwarzania produktów. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa nie krócej ni 4 tygodnie. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny zawiera treci humanistyczne w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym naley przypisa nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu ochrony własnoci intelektualnej, bezpieczestwa i higieny pracy oraz ergonomii. 4. Programy nauczania studiów licencjackich powinny obejmowa wszystkie treci podstawowe oraz treci kierunkowe wymienione w punktach Programy studiów inynierskich powinny obejmowa wszystkie treci podstawowe oraz wszystkie treci kierunkowe. 6. Przynajmniej 50% zaj powinny stanowi seminaria, wiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe lub pracownie problemowe. 7. Na studiach licencjackich student otrzymuje 10 punktów ECTS za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeli przewiduje j program nauczania). 8. Na studiach inynierskich student otrzymuje 15 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej (projektu inynierskiego) i przygotowanie do egzaminu dyplomowego. ZALECENIA 1. Wskazana jest znajomo jzyka angielskiego. 2. Przy tworzeniu programów nauczania na studiach inynierskich mog by stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'associations Nationales d'ingénieurs). 6

7 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia trwaj nie krócej ni 4 semestry, gdy dotycz absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 120. Studia trwaj nie krócej ni 3 semestry, gdy dotycz absolwentów studiów inynierskich. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni 900. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 90. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent posiada umiejtnoci posługiwania si zaawansowan wiedz oraz rozwizywania problemów z zakresu kształtowania, ochrony i oceny jakoci produktu, zarzdzania produktem oraz diagnozowania roli i pozycji produktu na rynkach konsumpcyjnych i przemysłowych. Posiada umiejtnoci zarzdzania zespołami ludzkimi w rodowiskach przemysłowych oraz małych i rednich przedsibiorstwach. Potrafi wykazywa inicjatyw twórcz i podejmowa decyzje oraz rozwizywa problemy prawne i administracyjne jednostek gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do: kształtowania jakoci produktów poprzez uczestnictwo w projektowaniu produktów, wyborze surowców i technologii oraz doborze parametrów produktów uzasadnionych technologicznie, ekologicznie i ekonomicznie; ochrony i kontroli jakoci produktów; uczestniczenia w procesach zarzdzania produktem w portfelu przedsibiorstwa i na rynku; prognozowania i wyjaniania zdarze, zjawisk, procesów i struktur współczesnej gospodarki rynkowej; rozwizywania problemów i zagadnie zwizanych z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego oraz jego relacjami z otoczeniem; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczcych kształtowania, ochrony i oceny jakoci oraz zarzdzania produktem oraz samodzielnego prowadzenia działalnoci gospodarczej take działalnoci w małych i rednich przedsibiorstwach. Absolwent dysponuje umiejtnociami współpracy z ludmi, kierowania zespołami, zarzdzania placówkami projektowymi i gospodarczymi oraz zarzdzania personelem w przedsibiorstwach i innych instytucjach. Absolwent jest przygotowany do pracy w: firmach produkcyjnych i przedsibiorstwach jako specjalista do spraw zarzdzania przez jako oraz zarzdzania produktem i mark; jednostkach certyfikacyjnych oraz inspekcji jakoci handlowej i sanitarnej; urzdach celnych; jednostkach doradczych i komórkach organizacyjnych zwizanych z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakoci i zarzdzania jakoci oraz ochron rodowiska; laboratoriach analitycznych i jednostkach kontrolno-pomiarowych; instytucjach badawczych i orodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujcych si poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu jakoci produktów i usług. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem

8 2. SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Towaroznawstwa szczegółowego 2. Zarzdzania jakoci 3. Statystycznego sterowania procesem 4. Zarzdzania produktem 5. Ekonomii menederskiej godziny ECTS TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie towaroznawstwa szczegółowego Treci kształcenia: Kształtowanie i ochrona jakoci produktów z wykorzystaniem metod sensorycznych, fizykochemicznych i instrumentalnych. Projektowanie nowych produktów. Jako i bezpieczestwo zdrowotne surowców i produktów. Charakterystyka wybranych grup produktów ywnociowych i nieywnociowych. Zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny jakoci surowców i produktów ywnociowych oraz nieywnociowych; oceny wpływu surowców i procesu technologicznego na jako produktu. 2. Kształcenie w zakresie zarzdzania jakoci Treci kształcenia: Rola czynników przyrodniczych i technologicznych w realizacji oczekiwa klienta w stosunku do produktu. Planowanie jakoci na podstawie fizykochemicznej, mikrobiologicznej i sensorycznej charakterystyki produktu. Innowacyjno i jej znaczenie w kształtowaniu jakoci nowych produktów. Analiza cyklu trwania jako narzdzie oceny jakoci produktów i technologii. Okrelanie najlepszej dostpnej technologii. Technologie przyszłociowe. Znaczenie jakoci w gospodarce. Wpływ jakoci na wynik ekonomiczny przedsibiorstwa. Miejsce kosztów jakoci w rachunku kosztów przedsibiorstwa. Rachunek kosztów jakoci. Analiza wartoci. Kontrola w doskonaleniu systemu zarzdzania jakoci. Doskonalenie systemu zarzdzania jakoci. Analiza norm ISO serii 9000, 14000, i innych specyficznych dla wybranych bran. Wykorzystanie metod i technik doskonalenia jakoci. Integracja systemów zarzdzania. Znaczenie zarzdzania jakoci w strategii przedsibiorstwa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wykorzystywania zjawisk fizycznych, procesów chemicznych i biologicznych oraz parametrów technicznych w kształtowaniu jakoci produktu; planowania, wdraania i stosowania rachunku kosztów jakoci; projektowania i doskonalenia systemów zarzdzania jakoci poprzez wykorzystanie dostpnych metod i technik; stosowania podejcia procesowego; integrowania systemów zarzdzania. 3. Kształcenie w zakresie statystycznego sterowania procesem Treci kształcenia: Stosowanie metod statystyki matematycznej w odbiorze towarów oraz kontroli jakoci produkcji. Statystyczna kontrola procesu stosowane narzdzia. Karty kontrolne. Analiza niezawodnoci. Odbiór jakociowy. 8

9 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: sterowania procesem z zastosowaniem metod statystycznych. 4. Kształcenie w zakresie zarzdzania produktem Treci kształcenia: Produkt w strategii przedsibiorstwa. Marka produktu. Opakowania w strategii produktu. Zarzdzanie produktem w cyklu trwania. Etapy opracowania nowego produktu. Testowanie marketingowe rynku i komercjalizacja produktu. Zarzdzanie portfelem produktów. Zintegrowana polityka produktowa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: opracowania i identyfikacji charakterystyk produktu; oceny wartoci rynkowej produktu; analizy zintegrowanego cyklu trwania produktu. 5. Kształcenie w zakresie ekonomii menederskiej Treci kształcenia: Cele i zasady podejmowania decyzji w przedsibiorstwie. Elementy teorii gier strategicznych. Decyzje produkcyjne i cenowe przedsibiorstw w warunkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej. Strategie i praktyki cenowe w przedsibiorstwie. Decyzje przedsibiorstw w warunkach niepewnoci. Efekty zewntrzne w ekonomii. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania narzdzi analizy ekonomicznej w procesie decyzyjnym w przedsibiorstwie, zwłaszcza w kształtowaniu popytu i poday. IV. INNE WYMAGANIA 1. Co najmniej 50% zaj powinno by przeznaczone na seminaria, wiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe oraz projekty i prace przejciowe. 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS. ZALECENIA Programy nauczania mog przewidywa wykonanie samodzielnej pracy przejciowej. 9

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa dr inż. Ewa Piotrowska Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Załącznik nr 4. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 58 I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Page 1 of 8 ZAŁĄCZNIK Nr 4 I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [ 02 ] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo