Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 180. Studia inynierskie trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 210. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent posiada wiedz z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, a take fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarzdzania, zarzdzania jakoci oraz oceny jakoci produktów. Absolwent posiada umiejtnoci: aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej; kierowania zespołami ludzkimi wykonujcymi zadania zlecone; zakładania małych firm i zarzdzania nimi oraz radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie działalnoci gospodarczej. Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz posiada umiejtnoci posługiwania si jzykiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia. Studia licencjackie Absolwent przygotowany jest do: oceny jakoci produktów spoywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; nadzorowania systemów zarzdzania: jakoci, rodowiskowego oraz bezpieczestwem i higien pracy w przedsibiorstwie; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu na rodowisko. Absolwent jest przygotowany do pracy w: laboratoriach kontroli jakoci i certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; jednostkach gospodarczych i przemysłowych jako specjalista do spraw jakoci i ekspert do spraw produktów oraz w organach nadzoru urzdowego. Studia inynierskie Absolwent posiada wiedz z zakresu: towaroznawstwa i zarzdzania jakoci, aparatury i inynierii procesów produkcyjnych, a take zarzdzania zasobami ludzkimi w przemyle oraz małych i rednich przedsibiorstwach. Posiada umiejtnoci oceny doboru materiałów inynierskich i technologii do rónych zastosowa oraz oceny własnoci produktów. Jest przygotowany do: udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarzdzania jakoci oraz bezpieczestwem i higien pracy; opracowywania i wdraania załoe zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakoci produktów spoywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na rodowisko. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, rednich i duych przedsibiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach zwizanych z zarzdzaniem jakoci;

2 laboratoriach analitycznych i kontroli jakoci oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzdowego; orodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS studia licencjackie inynierskie godziny ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny studia licencjackie inynierskie godziny ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Matematyki Chemii i fizyki Biochemii i mikrobiologii Nauki o materiałach i inynierii materiałowej Grafiki inynierskiej 30 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Towaroznawstwa 2. Statystyki matematycznej 3. Metod oceny produktów 4. Opakowalnictwa i przechowalnictwa 5. Ochrony rodowiska 6. Makro- i mikroekonomii 7. Zarzdzania i marketingu 8. Zarzdzania jakoci 9. Prawa 10. Technologii materiałowych 11. Aparatury i inynierii procesów produkcyjnych 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki Treci kształcenia: Cigi i szeregi liczbowe, szeregi potgowe i trygonometryczne. Rachunek róniczkowy funkcji jednej zmiennej. Rachunek całkowy funkcji jednej 2

3 zmiennej. Funkcje wielu zmiennych. Algebra liniowa wyznaczniki, macierze, układy równa, wartoci i wektory własne. Numeryczne metody rozwizywania równa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: matematycznego opisu zjawisk fizycznych i procesów chemicznych; posługiwania si metodami matematycznymi w zagadnieniach towaroznawczych. 2. Kształcenie w zakresie chemii i fizyki Treci kształcenia: Budowa materii. Klasyfikacja i właciwoci zwizków nieorganicznych i organicznych. Metody otrzymywania zwizków nieorganicznych i organicznych. Reaktywno zwizków a ich budowa chemiczna. Dynamika i własnoci spryste materiałów. Mechanika płynów. Własnoci termiczne i termochemiczne materiałów. Elektryczno i magnetyzm. Własnoci optyczne materiałów. Roztwory, mieszaniny i układy koloidalne. Metody rozdzielania składników mieszanin. Zmiany wielkoci fizykochemicznych w czasie. Chemiczne i instrumentalne metody analityczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: pomiaru lub okrelenia podstawowych wielkoci fizycznych i chemicznych; rozumienia zjawisk fizycznych i procesów chemicznych zachodzcych w przyrodzie; wykorzystywania praw przyrody w badaniach, technice i yciu codziennym. 3. Kształcenie w zakresie biochemii i mikrobiologii Treci kształcenia: Komórkowa struktura organizmów. Cukry, lipidy, aminokwasy i białka. Witaminy. Enzymy. Procesy metaboliczne. Podstawowe procesy biotechnologiczne. Charakterystyka bakterii, grzybów i drody. Drobnoustroje poyteczne i szkodliwe w przetwórstwie i przechowywaniu ywnoci. Drobnoustroje bytujce na produktach przemysłowych. Zagroenia mikrobiologiczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zjawisk i procesów biochemicznych i procesów mikrobiologicznych stosowanych w technice oraz wystpujcych w yciu codziennym. 4. Kształcenie w zakresie nauki o materiałach i inynierii materiałowej Treci kształcenia: Materia i jej składniki. Materiały techniczne: naturalne i inynierskie porównanie ich struktury, własnoci i zastosowa. Zasady doboru i ródła informacji o materiałach inynierskich, ich własnociach i zastosowaniach. Umocnienie metali i stopów oraz kształtowanie ich struktury i własnoci metodami inynierii materiałowej (krystalizacja, odkształcenie plastyczne, rekrystalizacja, obróbka cieplno-plastyczna, przemiany fazowe podczas obróbki cieplnej, dyfuzja, pokrycia, warstwy powierzchniowe). Warunki pracy i mechanizmy zuycia i dekohezji (własnoci mechaniczne, odporno na pkanie, zmczenie, pełzanie, korozja, zuycie trybologiczne). Stale, odlewnicze stopy elaza, metale nieelazne i ich stopy. Materiały spiekane i ceramiczne, szkła i ceramika szklana. Materiały polimerowe i kompozytowe. Nowoczesne materiały funkcjonalne i specjalne. Metody badania materiałów. Znaczenie materiałów inynierskich w technice. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: doboru materiałów do zastosowa technicznych oraz kształtowania ich struktury i własnoci. 5. Kształcenie w zakresie grafiki inynierskiej Treci kształcenia: Geometryczne podstawy rysunku technicznego rzutowanie prostoktne i aksonometryczne. Punkt, prosta, płaszczyzna, wielocian, powierzchnia, bryła. Główne formy zapisu graficznego rzutowanie, przekroje rysunkowe, wymiarowanie. Schematy złoonych układów technicznych w rónych obszarach inynierii schematy kinetyczne, schematy instalacji hydraulicznych, elektrycznych, elektronicznych, cieplnych i chemicznych, schematy infrastruktury budowlanej i drogowej. Czytanie rysunków i schematów maszyn, urzdze i układów technicznych. Tworzenie opisu budowy i działania maszyn, urzdze i układów technicznych. 3

4 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: czytania rysunków i schematów maszyn, urzdze i układów technicznych i technologicznych; tworzenia opisu budowy i działania maszyn, urzdze i układów technicznych. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie towaroznawstwa Treci kształcenia: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych. Identyfikacja i charakterystyka materiałów w produktach przemysłowych. Czynniki warunkujce jako i trwało produktów przemysłowych. Charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów przemysłowych z uwzgldnieniem ich własnoci fizykochemicznych i uytkowych oraz technologii pozyskiwania i przetwarzania. Metody oceny jakoci produktów przemysłowych na zgodno z obowizujcymi wymaganiami. Analiza porównawcza produktów tej samej grupy towarowej. Towaroznawstwo ywnoci. Charakterystyka składników ywnoci, dodatków funkcjonalnych i zanieczyszcze. Czynniki warunkujce trwało ywnoci, metody utrwalania ywnoci. Charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów spoywczych pochodzenia rolinnego i zwierzcego z uwzgldnieniem technologii pozyskiwania i przetwarzania, własnoci fizykochemicznych, sensorycznych i wartoci odywczej. Zasady kształtowania, ochrony i oceny jakoci ywnoci z uwzgldnieniem uwarunkowa technologicznych, ekologicznych i prawnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikacji zastosowanych surowców; oceny jakoci surowców i produktów; analizy porównawczej produktów przemysłowych i ywnoci. 2. Kształcenie w zakresie statystyki matematycznej Treci kształcenia: Elementy rachunku prawdopodobiestwa. Teoria i praktyka bada statystycznych. Metody statystyczne analizy struktury zjawisk. Statystyczne metody analizy współzalenoci zjawisk. Statystyczne metody analizy dynamiki zjawisk. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: statystycznego opisu danych dowiadczalnych. 3. Kształcenie w zakresie metod oceny produktów Treci kształcenia: Podstawy metrologii. Zasady pobierania prób. Wybrane metody oceny surowców i produktów. Walidacja metod badawczych. Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej. Akredytacja laboratoriów badawczych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: doboru metod badawczych i oceny wyników pomiarów. 4. Kształcenie w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa Treci kształcenia: Materiały opakowaniowe i ich własnoci. Rodzaje opakowa. Znakowanie i kodowanie. Normalizacja i koordynacja wymiarowa. Technika opakowywania, paletyzowania i pakietyzowania. Ekologiczne problemy produkcji i stosowania opakowa. Gospodarka magazynowa. Budowle magazynowe. Warunki klimatyczne w magazynach. Składowanie towarów. Metody przechowywania wybranych produktów rolno-spoywczych i przemysłowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: doboru rodzaju i materiału opakowania do ochrony produktów; okrelenia metod i warunków przechowywania i składowania towarów. 5. Kształcenie w zakresie ochrony rodowiska Treci kształcenia: Motywy podejmowania działalnoci chronicej rodowisko. Ochrona powietrza atmosferycznego, wód i gleb. Ochrona rodowiska przed hałasem, wibracjami, działaniem pola elektrycznego i magnetycznego. Pojcie czystej produkcji. Technologie ekologicznie czyste. Bezpieczestwo ekologiczne procesów 4

5 technologicznych. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii. Składowanie odpadów gospodarczych, produkcyjnych i paleniskowych. Powtórne wykorzystanie surowców. Opłacalno technologii ekologicznych. Regulacje prawne dotyczce ochrony rodowiska. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia istoty zagroe rodowiskowych; podejmowania działa chronicych rodowisko naturalne. 6. Kształcenie w zakresie makro- i mikroekonomii Treci kształcenia: Dochód narodowy. Wzrost gospodarczy. Koniunktura gospodarcza. Bezrobocie. System pienino-kredytowy. Inflacja. Rola pastwa w gospodarce (polityka fiskalna i pienina). Midzynarodowa wymiana i integracja gospodarcza. Elementy rynku. Mechanizmy działania rynku. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta i producenta. Formy organizacji rynku konkurencja doskonała, monopol, konkurencja monopolistyczna, oligopol. Rynek czynników produkcji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku; podejmowania decyzji w warunkach gospodarki rynkowej; analizy i interpretacji zjawisk i procesów w mikroskali. 7. Kształcenie w zakresie zarzdzania i marketingu Treci kształcenia: Rozwój nauki o organizacji i zarzdzaniu. Organizacja, rodowisko organizacji. Organizacja jako system techniczno-społeczny. Zarzdzanie jego funkcje. Rodzaje problemów i decyzji kierowniczych. Planowanie w procesie zarzdzania. Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi. Pojcie i rodzaje kontroli działalnoci organizacji. Instrumentalizacja zarzdzania. Finanse przedsibiorstw. Geneza marketingu. Rynek jego elementy. System informacji rynkowej. Analiza rynku. Badania marketingowe. Strategia marketingowa firmy. Segmentacja rynku. Polityka produktu. Polityka cen. Dystrybucja produktów. Reklama i promocja sprzeday. Marketing przemysłowy. Ocena działa marketingowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia struktury organizacyjnej przedsibiorstwa; planowania w procesie zarzdzania i strategii marketingowej przedsibiorstwa; oceny działa marketingowych. 8. Kształcenie w zakresie zarzdzania jakoci Treci kształcenia: Pojcie i rola jakoci. Systemowe podejcie do zarzdzania jakoci i bezpieczestwem. Stosowanie norm ISO. Koszty jakoci. Metody i techniki zarzdzania jakoci. Motywacja jakoci. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania systemowego podejcia do zarzdzania jakoci i bezpieczestwem; planowania, wdraania i utrzymania systemu zarzdzania jakoci w przedsibiorstwie produkcyjnym i usługowym; szacowania i analizy kosztów jakoci. 9. Kształcenie w zakresie prawa Treci kształcenia: Podstawowe pojcia prawne. Wymiar sprawiedliwoci i jego struktura. Wybrane zagadnienia prawa karnego. Elementy prawa cywilnego. Prawo własnoci. Umowa sprzeday. Odpowiedzialno z tytułu rkojmi. Postpowanie cywilne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych poj z zakresu prawa; rozumienia prawnych skutków podejmowanych działa. 10. Kształcenie w zakresie technologii materiałowych Treci kształcenia: Technologie materiałowe. Operacje i procesy jednostkowe w wytwarzaniu produktów. Etapy projektowania nowej technologii. Zasady technologiczne. Bilanse materiałowe i energetyczne pracy urzdze oraz procesu technologicznego. Metody doboru optymalnych warunków realizacji procesu technologicznego. Ocena wpływu technologii na rodowisko przyrodnicze. 5

6 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia etapów wdraania nowej technologii; stosowania zasad technologicznych; wykonywania bilansów materiałowych i energetycznych dla aparatów i procesów technologicznych. 11. Kształcenie w zakresie aparatury i inynierii procesów produkcyjnych Treci kształcenia: Operacje i aparatura do: transportu gazów, cieczy i ciał stałych, przenoszenia ciepła, rozdrabniania i sortowania, mieszania oraz suszenia. Operacje i aparatura do rozdzielania składników mieszanin: destylacji, rektyfikacji, krystalizacji, ekstrakcji, absorpcji, adsorpcji, filtracji, flotacji, odwróconej osmozy. Podstawowe typy i zasady eksploatacji reaktorów chemicznych i fermentorów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia procesów jednostkowych jakie towarzysz fizycznemu, chemicznemu i biologicznemu przetwarzaniu surowców w procesach wytwarzania produktów. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa nie krócej ni 4 tygodnie. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny zawiera treci humanistyczne w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym naley przypisa nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu ochrony własnoci intelektualnej, bezpieczestwa i higieny pracy oraz ergonomii. 4. Programy nauczania studiów licencjackich powinny obejmowa wszystkie treci podstawowe oraz treci kierunkowe wymienione w punktach Programy studiów inynierskich powinny obejmowa wszystkie treci podstawowe oraz wszystkie treci kierunkowe. 6. Przynajmniej 50% zaj powinny stanowi seminaria, wiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe lub pracownie problemowe. 7. Na studiach licencjackich student otrzymuje 10 punktów ECTS za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeli przewiduje j program nauczania). 8. Na studiach inynierskich student otrzymuje 15 punktów ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej (projektu inynierskiego) i przygotowanie do egzaminu dyplomowego. ZALECENIA 1. Wskazana jest znajomo jzyka angielskiego. 2. Przy tworzeniu programów nauczania na studiach inynierskich mog by stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'associations Nationales d'ingénieurs). 6

7 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia trwaj nie krócej ni 4 semestry, gdy dotycz absolwentów studiów licencjackich. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 120. Studia trwaj nie krócej ni 3 semestry, gdy dotycz absolwentów studiów inynierskich. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni 900. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 90. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent posiada umiejtnoci posługiwania si zaawansowan wiedz oraz rozwizywania problemów z zakresu kształtowania, ochrony i oceny jakoci produktu, zarzdzania produktem oraz diagnozowania roli i pozycji produktu na rynkach konsumpcyjnych i przemysłowych. Posiada umiejtnoci zarzdzania zespołami ludzkimi w rodowiskach przemysłowych oraz małych i rednich przedsibiorstwach. Potrafi wykazywa inicjatyw twórcz i podejmowa decyzje oraz rozwizywa problemy prawne i administracyjne jednostek gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do: kształtowania jakoci produktów poprzez uczestnictwo w projektowaniu produktów, wyborze surowców i technologii oraz doborze parametrów produktów uzasadnionych technologicznie, ekologicznie i ekonomicznie; ochrony i kontroli jakoci produktów; uczestniczenia w procesach zarzdzania produktem w portfelu przedsibiorstwa i na rynku; prognozowania i wyjaniania zdarze, zjawisk, procesów i struktur współczesnej gospodarki rynkowej; rozwizywania problemów i zagadnie zwizanych z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego oraz jego relacjami z otoczeniem; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji dotyczcych kształtowania, ochrony i oceny jakoci oraz zarzdzania produktem oraz samodzielnego prowadzenia działalnoci gospodarczej take działalnoci w małych i rednich przedsibiorstwach. Absolwent dysponuje umiejtnociami współpracy z ludmi, kierowania zespołami, zarzdzania placówkami projektowymi i gospodarczymi oraz zarzdzania personelem w przedsibiorstwach i innych instytucjach. Absolwent jest przygotowany do pracy w: firmach produkcyjnych i przedsibiorstwach jako specjalista do spraw zarzdzania przez jako oraz zarzdzania produktem i mark; jednostkach certyfikacyjnych oraz inspekcji jakoci handlowej i sanitarnej; urzdach celnych; jednostkach doradczych i komórkach organizacyjnych zwizanych z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakoci i zarzdzania jakoci oraz ochron rodowiska; laboratoriach analitycznych i jednostkach kontrolno-pomiarowych; instytucjach badawczych i orodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujcych si poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu jakoci produktów i usług. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem

8 2. SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Towaroznawstwa szczegółowego 2. Zarzdzania jakoci 3. Statystycznego sterowania procesem 4. Zarzdzania produktem 5. Ekonomii menederskiej godziny ECTS TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie towaroznawstwa szczegółowego Treci kształcenia: Kształtowanie i ochrona jakoci produktów z wykorzystaniem metod sensorycznych, fizykochemicznych i instrumentalnych. Projektowanie nowych produktów. Jako i bezpieczestwo zdrowotne surowców i produktów. Charakterystyka wybranych grup produktów ywnociowych i nieywnociowych. Zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny jakoci surowców i produktów ywnociowych oraz nieywnociowych; oceny wpływu surowców i procesu technologicznego na jako produktu. 2. Kształcenie w zakresie zarzdzania jakoci Treci kształcenia: Rola czynników przyrodniczych i technologicznych w realizacji oczekiwa klienta w stosunku do produktu. Planowanie jakoci na podstawie fizykochemicznej, mikrobiologicznej i sensorycznej charakterystyki produktu. Innowacyjno i jej znaczenie w kształtowaniu jakoci nowych produktów. Analiza cyklu trwania jako narzdzie oceny jakoci produktów i technologii. Okrelanie najlepszej dostpnej technologii. Technologie przyszłociowe. Znaczenie jakoci w gospodarce. Wpływ jakoci na wynik ekonomiczny przedsibiorstwa. Miejsce kosztów jakoci w rachunku kosztów przedsibiorstwa. Rachunek kosztów jakoci. Analiza wartoci. Kontrola w doskonaleniu systemu zarzdzania jakoci. Doskonalenie systemu zarzdzania jakoci. Analiza norm ISO serii 9000, 14000, i innych specyficznych dla wybranych bran. Wykorzystanie metod i technik doskonalenia jakoci. Integracja systemów zarzdzania. Znaczenie zarzdzania jakoci w strategii przedsibiorstwa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wykorzystywania zjawisk fizycznych, procesów chemicznych i biologicznych oraz parametrów technicznych w kształtowaniu jakoci produktu; planowania, wdraania i stosowania rachunku kosztów jakoci; projektowania i doskonalenia systemów zarzdzania jakoci poprzez wykorzystanie dostpnych metod i technik; stosowania podejcia procesowego; integrowania systemów zarzdzania. 3. Kształcenie w zakresie statystycznego sterowania procesem Treci kształcenia: Stosowanie metod statystyki matematycznej w odbiorze towarów oraz kontroli jakoci produkcji. Statystyczna kontrola procesu stosowane narzdzia. Karty kontrolne. Analiza niezawodnoci. Odbiór jakociowy. 8

9 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: sterowania procesem z zastosowaniem metod statystycznych. 4. Kształcenie w zakresie zarzdzania produktem Treci kształcenia: Produkt w strategii przedsibiorstwa. Marka produktu. Opakowania w strategii produktu. Zarzdzanie produktem w cyklu trwania. Etapy opracowania nowego produktu. Testowanie marketingowe rynku i komercjalizacja produktu. Zarzdzanie portfelem produktów. Zintegrowana polityka produktowa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: opracowania i identyfikacji charakterystyk produktu; oceny wartoci rynkowej produktu; analizy zintegrowanego cyklu trwania produktu. 5. Kształcenie w zakresie ekonomii menederskiej Treci kształcenia: Cele i zasady podejmowania decyzji w przedsibiorstwie. Elementy teorii gier strategicznych. Decyzje produkcyjne i cenowe przedsibiorstw w warunkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej. Strategie i praktyki cenowe w przedsibiorstwie. Decyzje przedsibiorstw w warunkach niepewnoci. Efekty zewntrzne w ekonomii. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania narzdzi analizy ekonomicznej w procesie decyzyjnym w przedsibiorstwie, zwłaszcza w kształtowaniu popytu i poday. IV. INNE WYMAGANIA 1. Co najmniej 50% zaj powinno by przeznaczone na seminaria, wiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe oraz projekty i prace przejciowe. 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS. ZALECENIA Programy nauczania mog przewidywa wykonanie samodzielnej pracy przejciowej. 9

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 13 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy nauczania dla kierunku studiów: towaroznawstwo STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy nauczania dla kierunku studiów: towaroznawstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy nauczania dla kierunku studiów: towaroznawstwo STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 7 Studia magisterskie na kierunku towaroznawstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów).

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Fizyka techniczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Fizyka techniczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 35 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Fizyka techniczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 65 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 112 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 100 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Transport A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Transport A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 107 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Transport A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 76 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia Załcznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 56 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW 1. Wydział: Nauk Technicznych 2. Kierunek studiów/poziom: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji/pierwszego stopnia 3. Rok akademicki, od którego obowiązuje plan studiów: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia drewna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia drewna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 103 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia drewna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 47 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 191/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 191/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 191/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Rolnictwa i BioinŜynierii studiów międzykierunkowych Ekoenergetyka na poziomie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Nawigacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Nawigacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 70 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Nawigacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 20 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni

Bardziej szczegółowo

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: zarządzanie i inŝynieria produkcji Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki techniczne oraz społeczne Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 7 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów broker innowacji w przemyśle spożywczym - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów broker innowacji w przemyśle spożywczym - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent: Załącznik 2 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria chemiczna i procesowa A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria chemiczna i procesowa A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 50 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria chemiczna i procesowa A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Metalurgia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Metalurgia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 67 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Metalurgia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia chemiczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia chemiczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 102 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia chemiczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 82 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria materiałowa A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria materiałowa A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 51 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria materiałowa A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Energetyka

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Energetyka Załcznik nr 25 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Energetyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Techniki dentystyczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Techniki dentystyczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 101 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Techniki dentystyczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 99 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Scenografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Scenografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 95 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Scenografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r.

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r. Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2. Etapy procesu badawczego. 4. Determinanty procesu zakupu na rynku kosmetyków. 5. Instrumenty marketingu

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia ywnoci i ywienie człowieka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia ywnoci i ywienie człowieka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 104 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia ywnoci i ywienie człowieka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 59 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kulturoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 57 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Studia inżynierskie pierwszego stopnia oraz Studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Opis procesu kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo pierwszego stopnia

Opis procesu kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo pierwszego stopnia Opis procesu kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo pierwszego stopnia Nazwa kierunku studiów: Towaroznawstwo Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Politologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Politologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 81 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Politologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii. Inżynier

Wydział Chemii. Inżynier P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: Chemia i technologia żywności (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

STUDIA II STOPNIA WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI TOWAROZNAWSTWO NOWE SPECJALNOŚCI. menedżer usług gastronomiczno-hotelarskich

STUDIA II STOPNIA WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI TOWAROZNAWSTWO NOWE SPECJALNOŚCI. menedżer usług gastronomiczno-hotelarskich WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI TOWAROZNAWSTWO STUDIA II STOPNIA NOWE SPECJALNOŚCI zarządzanie procesami WIĘCEJ INFORMACJI : www.uwm.edu.pl/kandydaci www.uwm.edu.pl/wnz Przedmioty: Język obcy B2+ Szkolenie w

Bardziej szczegółowo

Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku

Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku PLAN STACJONARNYCH STUDIÓW LICENCJACKICH PLAN STACJONARNYCH Kierunek STUDIÓW Zarządzanie LICENCJACKICH r.a. 2008/2009 KIERUNEK ZARZĄDZANIE Liczby godzin i typ zajęć Godziny i punkty w semestrze Nazwa bloku

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii chemicznej; symbol 311603 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 30 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia polska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW Efekty kształcenia dla kierunku studiów INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW (załączniki 1 i 2) - studia I stopnia, inżynierskie, profil praktyczny - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia Wydział str.1 Technologii Chemicznej Licz- Wyk Ćwi-Labo-Prace Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr Semestr A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rolnictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rolnictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 92 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Rolnictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 89 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem.

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem. studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o 30 30 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 9 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

KIERUNEK KOSMETOLOGIA KIERUNEK KOSMETOLOGIA MARKETING I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia niestacjonarne II stopnia Etap studiów II rok, semestr III Wymiar zaj Seminaria: 10 godz. Łcznie: 10 godz. Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów. Moduły kształcenia MK_3 Moduł kształcenia III praca dyplomowa

Efekty kształcenia dla kierunku studiów. Moduły kształcenia MK_3 Moduł kształcenia III praca dyplomowa Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych modułów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji SEMESTR: I L.p. Nazwa przedmiotu Studia stacjonarne 1. Mikroekonomia E Z 24 6 4 2. Matematyka w zastosowaniach inżynierskich E Z 40 5 5 1. Rachunkowość E Z 30 15 5 2. Materiałoznawstwo E Z Z 35 10 15 7

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik analityk; symbol 311102 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 44 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów: MECHATRONIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów: MECHATRONIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Efekty kształcenia dla kierunku studiów: MECHATRONIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów, a liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczestwo narodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczestwo narodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 10 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczestwo narodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Transport i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk technicznych.

Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Transport i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk technicznych. Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Transport i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk technicznych. Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Transport po ukończeniu studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo