SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOD CPV: Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 1. Część ogólna Przedmiot ST Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych obsługi dygestoriów w budynku Zakres stosowania ST Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej łącznie z regulacją, próbami i odbiorem tych robót, dotyczące: - montażu kanałów - montaż centrali nawiewnej - montaż wentylatorów wywiewnych - montażu kratek wentylacyjnych - montaż automatyki - regulacji instalacji wentylacji mechanicznej 1.3 Określenia podstawowe - Wentylacja nawiewna wentylacja doprowadzająca powietrze do pomieszczenia. - Wentylacja wywiewna wentylacja odprowadzająca powietrze z digestoriów. - Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej jest to układ przewodów kanałowych nawiewnych i wywiewnych wraz z urządzeniami uzdatniającymi powietrze w zakresie filtracji i ogrzania powietrza, elementami regulującymi i zakończającymi przewody wentylacyjne. - Określenia urządzeń i elementów urządzeń wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp. wg PN-/B-01411: Ogólne wymagania dotyczące robót

3 Roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Inwestora, obowiązującymi przepisami BHP, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI 2. Materiały, urządzenia Ogólne wymagania dotyczące materiałów Kanały - Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. - Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi normami. - Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. - Nawiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. - Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów nie wymagają opakowań i mogą być składowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjątkiem kratek wentylacyjnych, które wymagają opakowań kartonowych i aparatury kontrolno pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505:2001, PN-EN 1506:2001. Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się niż 2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. Do prowadzenia powietrza zastosowano kanały prostokątne typ A/I i okrągłe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej, łączenie kanałów na kołnierze z uszczelnieniem z gumy mikroporowatej samoprzylepnej na całej długości kołnierza.

4 Otwory rewizyjne Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Kratki nawiewne Nawiew powietrza z pomieszczeń przewidziano za pomocą kratek kierownicami poziomymi i przepustnicami. Elementy ruchome powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymane w sposób trwały. Urządzenia zakańczające układy wentylacyjne Czerpnie należy wykonywać wg BN-70/ Wentylatory kanałowe montować wg projektu technicznego. Elementy regulacji przepływu Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach kanałów w odległości od kolan i odgałęzień: - trzech średnic równoważnych dla przepustnic jednopłaszczyznowych, - dwóch średnic równoważnych dla przepustnic wielopłaszczyznowych o współbieżnym ruchu łopat, - jednej średnicy równoważnej dla przepustnic wielopłaszczyznowych o przeciwbieżnym ruchu łopat. Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w zakresie od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Wymagane jest zapewnienie wyposażenie w szczelną przepustnice odcinającą i regulator stałego wydatku dla nawiewu i wywiewu. Mechanizmy nastawcze nawiewników powinny być łatwo dostępne i tak wykonane, aby łopatki kierujące i regulujące można było ustawić w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych. Elementy filtracji powietrza

5 Centrala nawiewna wyposażona musi być w zestaw filtracyjny dwustopniowy. I stopień filtracji to filtry klasy G4, drugi stopień filtracji to filtry klasy F9. Tłumiki szumu W celu zabezpieczenia akustycznego instalacji centrala musi być wyposażona w tłumiki szumu zarówno po stronie ssawnej jak i po stronie tłocznej wentylatora. Wentylatory wywiewne Wywiew powietrza z dygestorium i szafki za pomocą wentylatora kanałowego wg projektu. Automatyka i sterowanie. Automatyka musi spełniać zadanie wyszczególnione w projekcie technicznym. Centrala nawiewna Przewiduje się zainstalowanie centrali wentylacyjnej nawiewnej w wykonaniu zwnętrznym Centrala wentylacyjna składają się z następujących podzespołów: Dane techniczne centrali wentylacyjnej Objętościowy strumień powietrza (9 500) m 3 /h Spręż dyspozycyjny: 800 Pa Jednostka nawiewna w wykonaniu dachowym zewnętrznym Sekcje centrali Filtr I go stopnia G4 Sekcja tłumienia Ogrzewanie: 145,00 kw Woda grzewcza 80 o C / 60 o C Chłodzenie: 35,00 kw Freon temp. odpar. +5 o C Sekcja wentylatorowa

6 Sekcja tłumienia wbudowana w część nawiewną Filtr II go stopnia F9 3. SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. 5. WYKONANIE ROBÓT Warunki przystąpienia do robót Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia

7 trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnej i użytkowej instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Pomieszczenia, w których mają być zawieszone lub ustawione kanały, wentylatory itp. powinny być otynkowane i pobiałkowane po osadzeniu wsporników. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania urządzeń wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, kanały itp.) powinny być o 50 mm większe niż odpowiednie wymiary urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Otwory w ścianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych również i w ścianach działowych, powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia. W przypadku, gdy wymiary przejść przez przegrody budowlane (okna, drzwi) są za małe do przetransportowania urządzeń wentylacyjnych na miejsce ich zamontowania, w czasie wykonywania robót budowlanych należy pozostawić otwory szerokości większej o 60 cm i wysokości większej o 50 cm od odpowiednich wymiarów urządzenia. Jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane są dalsze roboty budowlano montażowe i wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych, należy urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. Montaż urządzeń prowadzących powietrze Mocowanie kanałów Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanały należy mocować na podwieszeniach lub podporach osadzonych w ścianach. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podparć powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub

8 podwieszenia powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacją. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone na grubości stropu lub ściany podkładkami amortyzującymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacja kanałów Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być stosowana tylko na zewnętrznej ich powierzchni, z jednoczesnym osłonięciem okładziną z materiałów niepalnych. Odległość nie izolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi trudno zapalnymi pod warunkiem, że długość ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia 10% podłogi, przy czym ogólna powierzchnia materiałów palnych nie powinna być większa niż 40% powierzchni podłogi. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. Kanały zaizolować weną mineralną gr. 2cm pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych

9 elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Otwory rewizyjne i elementy usztywniające kanały Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: a) przepustnice (z dwóch stron); b) klapy pożarowe (z jednej strony); c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); f) filtry (z dwóch stron); g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.

10 Montaż urządzeń wprowadzających powietrze w ruch Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny wyrobu i znak kontroli technicznej. Urządzenie wentylacyjne powinno być zamontowane tak, aby zapewniony był do nich dostęp ze względów technologiczno eksploatacyjnych. Sposób zamocowania urządzeń powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. Połączenia z kanałami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych króćców amortyzujących o długości mm. Montaż tłumików hałasu W celu zabezpieczenia pomieszczeń przed hałasem związanym z pracą wentylatorów przewidziano na kanale nawiewnym tłumik szumów wg dokumentacji. Na kanałach wywiewnych tłumik wg dokumentacji. 6. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową dla instalacji wentylacyjnych są: - m2 dla robót związanych z kanałami, - szt. dla elementów i urządzeń. 7. BADANIA - Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. - Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzyć dopływ czynnika grzejnego i uruchomić aparaturę automatycznej regulacji. - Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu próbnego urządzeń należy kontrolować: - prawidłowość działania silników elektrycznych,

11 - prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary rządzeń. Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: - pomiary wstępne przed regulacją, - regulację sieci oraz elementów zakańczających, - sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów, - sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów, - regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, - regulację układów automatycznego sterowania, - sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego, - sprawdzenie wydajności powietrza na kratkach wentylacyjnych, - sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach, Należy wykonać przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. - Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego urządzeń. 8. ODBIÓR ROBÓT Wymagania i badania przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych określa PN- 78/B-10440, oraz PrPN EN Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu - prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; d) Sprawdzenie czystości instalacji; e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. Odbiory międzyoperacyjne

12 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: - odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie odcinki kanałów przewidzianych do obudowania, kanały murowane oraz ich połączenia z innymi elementami, pozostałe kanały w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą i odbierającą, - otwory w ścianach, stropach i dachu, - miejsca, w których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne,zespoły grzewczo wentylacyjne, aparaty nawilżające itp. Odbiór końcowy Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika. W przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: - przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jeżeli wykonane urządzenia podlegają takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i ochrony pracowników, - przedstawiciel Urzędu Nadzoru Technicznego, jeżeli przepisy wymagają obecności, Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: - dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, - dziennik budowy i książkę obmiarów, - protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające, - protokoły wykonanych prób i badań, - świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym (zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp.), a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, instrukcje obsługi. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: - zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, - zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

13 9. Podstawa płatności Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: - dostawę materiałów; - wykonanie robót przygotowawczych; - ułożenie przewodów; - próby szczelności; - izolacje cieplną - pomiary i badania. Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /nawiewnik, wentylator/: - roboty przygotowawcze - zakup i dostawa materiałów - montaż i uruchomienie 10. Wykaz przepisów Normy PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja Terminologia PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów PrPN-EN Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji PrEN Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania wytrzymałościowe

14 PN-78/B Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-73/B Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. BN-65/ Wentylacja. Przepustnice wielopłaszczyznowe. BN-65/ Wentylacja. Kształtki wentylacyjne blaszane. BN-65/ Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane. BN-70/ Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i ścienne. BN-68/ Wentylacja. Podstawy dachowe. PN-92/B Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:1999/ Az1 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) PN-92/B Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu Inne przepisy Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 póz. 1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 póz. 690 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213 poz. 1568). Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt 5:2002r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r ( DZ. U. 47/20033 ) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 129/97)- jedn. tekst DzU. Nr 169 poz z 2003r Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach hodowlanych i u dostawców (Dz. U. nr 50 poz 368)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W CEDRACH WLK.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W CEDRACH WLK. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W CEDRACH WLK. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA Inwestycja : PRZEBUDOWA WENTYLACJI W SALACH 113 I 114 BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ST 2.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ST 2.2 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 430892451 E-mail Regon Inwestor: : Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013 Dokumentacja Projektowa dla prac aranżacyjnych pomieszczeń konferencyjnych na parterze oraz powierzchni biurowych w budynku biurowym Odeon w Warszawie przy ul. Płockiej 13 w Warszawie na potrzeby Narodowego

Bardziej szczegółowo

faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT obiekt MODERNIZACJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ I HALI BASENU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla: remontowanych budynków wg następujących

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WENTYLACJI

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WENTYLACJI Centrum Dydaktyczne Wydziału Opieki Zdrowotnej - specyfikacja techniczna wentylacja WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WENTYLACJI 1.Wewnętrzne instalacje sanitarne - instalacja wentylacji...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL W KRASNYMSTAWIE UL. M. SOBIESKIEGO 4B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI ZADANIE:Modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej INWESTOR: Starostwo Grodziskie ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

I n s t y t u t T e c h n i k i B u d o w l a n e j

I n s t y t u t T e c h n i k i B u d o w l a n e j I n s t y t u t T e c h n i k i B u d o w l a n e j 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel.(22) 825-04-71, fax (22) 825-52-86 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Klimatyzacyjnych Materiały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH. 1. SST S - 1.0. Instalacja wentylacji mechanicznej

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH. 1. SST S - 1.0. Instalacja wentylacji mechanicznej SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 1. SST S - 1.0. Instalacja wentylacji mechanicznej 1 SST S - 1.0. Kod CPV 45331210-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

1.3.9 Wyrzutnia powietrza - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz Przepustnica zespół samodzielny lub wbudowany w

1.3.9 Wyrzutnia powietrza - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz Przepustnica zespół samodzielny lub wbudowany w 1. Część ogólna 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej Zamawiający: Gmina Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki 1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA INWESTYCII ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO NA PRZYCHODNIĘ LEKARSKĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA INWESTYCII ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO NA PRZYCHODNIĘ LEKARSKĄ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA INWESTYCII ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO NA PRZYCHODNIĘ LEKARSKĄ INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 23-300 JANÓW LUBELSKI ul. ZAMOYSKIEGO

Bardziej szczegółowo

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT. Roboty montażowe

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT. Roboty montażowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALOWANIE WENTYLACJI KOD CPV 45331210-1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI CPV 45331200-8 Budowa domu pogrzebowego w Złotowie Inwestor: GMINA MIASTO ZŁOTÓW Al. Piastów 1 77-400 Złotów Branża: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST-SAN/03. Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa Szpitala w Krotoszynie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDMONT Wiktor Kotowski 01-144 Warszawa, ul. Górczewska 37/106 telefon 632 92540,0-600270561 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S.02.02 CPV 45331210-1 WENTYLACJA " REMONT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

SST IS - 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

SST IS - 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA OBIEKT : WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI W SP 3 NA OS. 700 LECIA ŻOR ADRES : 44-240 Żory, os. 700 lecia Żor INWESTOR : Urząd Miasta Żory 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA Strona 2 z 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZPITALA W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Kategoria CPV Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Kategoria CPV Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Kategoria CPV 45000000-0- Roboty budowlane Obiekt: Inwestor: Treść: PRZEDSZKOLE NR 16 PRZY UL. BIELSKIEJ W CIESZYNIE GMINA CIESZYN

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH PRACOWNIA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA dr inż. Kazimierz Stefanowski 85-361 Bydgoszcz, ul. Bratkowa 33 tel/fax +48-52-346-97-40 PeKaO-S.A. II Oddział Bydgoszcz tel. kom. 0-502-537714 nr 39124034931111000043059269

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D Instalacja wentylacji pomieszczeń kuchni KOD CPV:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D Instalacja wentylacji pomieszczeń kuchni KOD CPV: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-05.02 Instalacja wentylacji pomieszczeń kuchni KOD CPV: 45331000-6 DLA INWESTYCJI : Budowa kotłowni gazowej wraz z modernizacją instalacji

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU PRALNI W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ przy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

1.1. Nazwa zamówienia - 2-1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych - 2 -

1.1. Nazwa zamówienia - 2-1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych - 2 - 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. - 2-1.1. Nazwa zamówienia - 2-1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych - 2-1.3. Prace towarzyszące i tymczasowe - 2-1.5. Nazwy i kody - 3-1.5.1. Grupa robót: 45300000-0 - 3-1.5.2. Klasa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przewody wentylacyjne

Wentylacja. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przewody wentylacyjne 1 Przewody wentylacyjne 1 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do m 2 d.1 0102-05 1800 mm - udział kształtek do 55 % 17.30 m 2 17.300 RAZEM 17.300 2 KNR-W

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. C.K. Norwida 25/27, Wrocław. Adaptacja pomieszczenia biurowego na laboratorium

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. ul. C.K. Norwida 25/27, Wrocław. Adaptacja pomieszczenia biurowego na laboratorium INWESTOR Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu OBIEKT Katedra Chemii ADRES ul. C.K. Norwida 25/27, Wrocław TEMAT Adaptacja pomieszczenia biurowego na laboratorium STADIUM SZCZEGÓŁOWA TECHNICZNA SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT T O M A S Z N O W I C K I A R C H I T E K T 02-382 Warszawa ul. Dickensa 29/182 tel/fax (22) 663-45-83 kom. 602-129-128 e-mail: nowicki.architekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA EMKA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 5A 26-600 RADOM SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W RADOMIU PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 34/40 OBIEKT: ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79.

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79. Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji Kanały prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 m2 79.5 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 m2 187 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 m2 157 prostokątne, typ

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Instalacje sanitarne - wentylacja. Adres: Koziegłowy dz. nr ewid.24 obręb 7465, 7455

Nazwa zamówienia: Instalacje sanitarne - wentylacja. Adres: Koziegłowy dz. nr ewid.24 obręb 7465, 7455 PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY DOMU KULTURY W KOZIEGŁOWACH WRAZ Z PROJEKTEM OGRODZENIA TERENU, PROJEKTEM ZADASZENIA NAD SCENĄ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM ORAZ PROJEKTEM POCHYLNI DLA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I.

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. Str. 2 PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. SST-001 ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. INSTALACJI WENTYLACJI ORAZ PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH... 3 I.1. Przedmiot SST... 3 I.2. Zakres robót... 3 I.3. Charakterystyka techniczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI INSTALACJA WENTYLACJI Nazwa zamówienia...

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI INSTALACJA WENTYLACJI Nazwa zamówienia... SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI...2 1. INSTALACJA WENTYLACJI...2 1.1 Nazwa zamówienia...2 1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej...2

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI CPV 45331200 8 CPV 45331210 1 CVP 45331220 4 NAZWA INWESTYCJI: Budynek Placówki Terenowej KRUS ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (ST-01)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (ST-01) INSTAL PROJEKT mgr inż. MAREK JATKOWSKI 11-500 GIŻYCKO, PLAC DWORCOWY 2 TEL. 606 474 064, e-mail : jatkowski@hot.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (ST-01) Branża sanitarna - wentylacja Klasyfikacja robót

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA K-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Obiekt: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Opracował: mgr inż. Robert Błażek upr. nr 199/94/OL 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22 INSTALACJE SANITARNE 45 346 Opole 22 7. Opis techniczny Projekt instalacyjny w zakresie wentylacji... str. 24 7.1. Przedmiot opracowania.... str. 24 7.2. Podstawa opracowania... str. 24 7.3. Zakres opracowania..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

STI 00.03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOD CPV 45331210-1

STI 00.03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOD CPV 45331210-1 1 STI 00.03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT : Budynek Internatu L.O. w Puszczykowie ADRES : UL. Kasprowicza 3, Puszczykowo KOD CPV 45331210-1 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 1.1. Przedmiot ST...3 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST-SAN/04. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: " Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Zadrożu o salę gimnastyczną z pomieszczeniami towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. S.02.01.01. Wentylacja mechaniczna

1. Wstęp. S.02.01.01. Wentylacja mechaniczna S.02.01.01. Wentylacja mechaniczna 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli

Strona 3 z 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 6.1 Ogólne zasady kontroli Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacja wentylacji mechanicznej CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni Prodlew ul. Senatorska 2 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 7 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 80 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 27/17

Przedmiar robót 27/17 Przedmiar robót 27/17 Obiekt INSTALACJA WENTYLACYJNA - Modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

SST B- 18. Wentylacja grawitacyjna-nowe kanały w pomieszczeniach kuchni i łazienek w mieszkaniach zakres wg. Ekspertyzy[2]

SST B- 18. Wentylacja grawitacyjna-nowe kanały w pomieszczeniach kuchni i łazienek w mieszkaniach zakres wg. Ekspertyzy[2] Remont budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 38 we Wrocławiu 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST B- 18 Wentylacja grawitacyjna-nowe kanały w pomieszczeniach kuchni i łazienek w mieszkaniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-W-01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-W-01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-W-01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót Klasa robót Kategoria robót (Kod CPV 45300000-0) Roboty instalacyjne w budynkach (Kod CPV 45330000-9)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA

CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Przepisy prawne i normy 1.1. BRANŻA BUDOWLANA CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. Przepisy prawne i normy 1.1. RANŻA UDOWLANA Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Pl. Wolności 1; 05-126 Nieporęt. Budowa Pływalni Sportowej w Stanisławowie Pierwszym Stanisławów Pierwszy; dz. nr 113/3, 114/7, 115/8 obręb 13

Pl. Wolności 1; 05-126 Nieporęt. Budowa Pływalni Sportowej w Stanisławowie Pierwszym Stanisławów Pierwszy; dz. nr 113/3, 114/7, 115/8 obręb 13 SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Ogólne określenie przedmiotu robót...2 1.2. Określenie uczestników inwestycji...2 1.3. Koordynacja robót...2 1.4. Dokumenty techniczne i przepisy dotyczące branży...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja nawiewu powietrza.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja nawiewu powietrza. Część 3. Specyfikacje techniczne 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja nawiewu powietrza. Spis treści 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST) Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ OPIS TECHNICZNY...2 1. Podstawa opracowania...2 1. Zakres opracowania...2 3. Charakterystyka ogólna budynku...3 4.1. Istniejące kanały wentylacyjne...3 5. Stan projektowany...3 5.1. Wentylatornie, czerpnie

Bardziej szczegółowo

1.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr. 2 PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO nr. 211 W SZCZECINIE WOJ.

Bardziej szczegółowo

SS 4 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDYNKU GŁÓWNEGO INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

SS 4 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDYNKU GŁÓWNEGO INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN TEL. (0-81) 7453525, TEL./ FAX (0-81) 745352 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/LUBLIN NIP UL. K. OLSZESKIEGO 1B TEL. PRAC. PROJEKTOWA 7453521

Bardziej szczegółowo

Symbol opracowania ST-S-1 Kody CPV zaprojektowanych robót: wentylacja: klimatyzacja

Symbol opracowania ST-S-1 Kody CPV zaprojektowanych robót: wentylacja: klimatyzacja TEMAT: Wentylacja mechaniczna i chłodzenie (klimatyzacja) sali ćwiczeń Zakładu Parazytologii w bud. A-3 ADRES: Zakład Parazytologii budynek A-3 ul. C.K. Norwida 31 Wrocław ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7 7. OBMIAR ROBÓT... 8 8. ODBIÓR ROBÓT... 9 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

2. Przepisy prawne i normy 2.1. BRANŻA BUDOWLANA

2. Przepisy prawne i normy 2.1. BRANŻA BUDOWLANA ROZUDOWA 2. Przepisy prawne i normy 2.1. RANŻA UDOWLANA Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j.

Bardziej szczegółowo

SSTWiOR INSTALACJE SANITARNE. Kod CPV Grupa, klasa lub kategoria Grupa robót Roboty w zakresie instalacji budowlanych

SSTWiOR INSTALACJE SANITARNE. Kod CPV Grupa, klasa lub kategoria Grupa robót Roboty w zakresie instalacji budowlanych SSTWiOR 02.01.02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska w Sosnowcu INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa Oddziału Hepatologii SPCSK W WARSZA- WIE ADRES INWESTYCJI : ul. Banacha 1a, Blok B

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nr ew. działki: 2/22. Nazwa inwestora: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nr ew. działki: 2/22. Nazwa inwestora: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji P.H.U. PROFI Sławomir Łapeta 42-300 MYSZKÓW ul. Pułaskiego 7/408 tel./fax.: +48 34 315 75 71 e-mail: slawomir_lapeta@wp.pl Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budynku MOSiR -

Bardziej szczegółowo