LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1

2 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Typ studiów: kwalifikacyjne/doskonalące: doskonalące Forma studiów: studia niestacjonarne Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy WIEDZA ma wiedzę na temat umysłowego i fizycznego funkcjonowania w środowisku pracy ma wiedzę w zakresie przepisów BHP zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu BHP ma wiedzę w zakresie źródeł i zagrożeń w środowisku pracy zna nomy prawne w zakresie BHP posiada ogólną wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem zna metody oceny ryzyka zawodowego zna podstawowe medycznego treści dotyczące chorób zawodowych oraz ratownictwa ma wiedzę z ekonomicznych aspektów skutków wypadków przy pracy zna i rozumie potrzebę i znaczenie komunikacji oraz skalę i możliwości wykorzystania multimediów dla tworzenia bezpiecznych warunków pracy UMIEJĘTNOŚCI posiada umiejętność obserwacji zjawisk i procesów dotyczących BHP oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia teoretyczne wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej potrafi samodzielnie dokonać oceny ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy 2

3 potrafi przewidywać zachowania członków organizacji, analizować ich motywy i wpływać na nie w określonym zakresie umie posługiwać się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi instytucji w celu uzasadniania konkretnych działań umie sporządzić rejestr wypadków przy pracy oraz rejestr potencjalnych zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy potrafi sporządzić dokumentację powypadkową KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość ważności i zrozumienia bezpiecznych zachowań w środowisku pracy wykazuje gotowość samodzielnego i krytycznego uzupełnienia wiedzy i umiejętności w zakresie BHP potrafi inspirować i organizować proces uczenia się bezpiecznych zachowań innych osób ma świadomość ważności i zrozumienia działań udzielania pierwszej pomocy umie współuczestniczyć w opracowaniu wytycznych w zakresie bezpiecznych zachowań z uwzględnieniem prawnych aspektów wykazuje się umiejętnością współdziałania z innymi w grupie niezbędną do wykonania analizy z systemów zarządzania BHP oraz środowiska 3

4 Nazwa Język Ogólne i szczegółowe wymagania przepisów BHP Język polski Wiedza : ma wiedzie w zakresie przepisów BHP zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych z zakresu BHP Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Umiejętności : potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk w zakresie BHP wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej Kompetencje społeczne : wykazuje gotowość samodzielnego i krytycznego uzupełnienia wiedzy i umiejętności w zakresie BHP Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Pierwszy Ćwiczenia Ćwiczenia 10 godzin 3 Metoda asymilacji wiedzy test z zakresu zagadnień przedstawianych na zajęciach Zaliczenie na oceną 4

5 Treści programowe Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Kodeks pracy dział X bezpieczeństwo i higiena Obowiązki i uprawnienia pracodawcy pracy. Konsultacje z zakresu bhp oraz komisja bezpieczeństwa. Obowiązki i uprawniania pracownika. Nadzór nad warunkami pracy organa nadzoru. Profilaktyczna ochrona zdrowia czynniki szkodliwe i uciążliwe, profilaktyczne badania lekarskie, badania psychologiczne, posiłki i napoje profilaktyczne. Ergonomia. Maszyny i inne urządzenia techniczne wymagania w zakresie bhp. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy podstawowe wymogi. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy zadania, uprawnienia. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Dołęgowski B., Janczała S., Praktyczny poradnik służb BHP, ODDK, Gdańsk Kodeks Pracy, dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Nazwa Język Problematyka wypadków przy pracy. Postępowanie powypadkowe Język polski Wiedza : ma wiedzę w zakresie źródeł i zagrożeń w środowisku pracy ma wiedzę o nomach prawnych w zakresie BHP Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu BHP Umiejętności : potrafi sporządzić dokumentację powypadkową Kompetencje społeczne : ma świadomość ważności i zrozumienia bezpiecznych zachowań w środowisku pracy potrafi inspirować i organizować proces uczenia się 5

6 bezpiecznych zachowań innych osób Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Pierwszy Ćwiczenia Ćwiczenia 35 godzin 6 Metoda asymilacji wiedzy; metoda praktyczna ćwiczenia, metoda problemowa; metody dydaktyczne metoda przypadku, metoda symulacyjna Test oraz sporządzenie dokumentacji wypadkowej Zaliczenie na ocenę Wymagania prawne dotyczące wypadków przy pracy Ustawa w sprawie świadczeń tytułu wypadków i chorób zawodowych. Rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Wypadki przy pracy i zdarzenia wypadkowe (definicje, klasyfikacja wypadków, rodzaje wypadków). Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy. Wypadki w drodze do i z pracy. 6

7 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. Nazwa Język Metody i sposoby oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Język polski Wiedza : ma wiedzę w zakresie oceny ryzyka zawodowego zna metody oceny ryzyka zawodowego Umiejętności : Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) potrafi samodzielnie dokonać oceny ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy posiada umiejętność sporządzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego Kompetencje społeczne : Potrafi współdziałać z innymi w celu przeprowadzenia ryzyka zawodowego wykazuje się chęcią i umiejętnością uczestniczenia w dyskusji Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Drugi Ćwiczenia 7

8 Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej 4 Ćwiczenia 15 godzin Metoda asymilacji wiedzy, metoda praktyczna, ćwiczenia metoda problemowa; Gry dydaktyczne metoda przypadku, metoda symulacyjna wykonanie oceny ryzyka zawodowego wybranego stanowiska pracy Zaliczenie na ocenę Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego. Pojęcia związane z oceną ryzyka zawodowego. Proces przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego.zbieranie informacji w celu określenia charakterystyki stanowiska pracy/wykonywanej pracy. Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy sporządzanie listy kontrolnej. Szacowanie i wartościowanie ryzyka. Częstotliwość przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. Wybór działań ograniczających i eliminujących ryzyko zawodowe środki profilaktyczne. Plan poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy opracowanie przykładowego planu. Wymagania normy PN-N Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego - dokonanie oceny na wybranym stanowisku pracy metodą wg normy PN-N Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego sporządzenie karty oceny ryzyka zawodowego. Metody oceny ryzyka zawodowego (metody: wg. normy PN-N 18002, risk score, drzewa zdarzeń).zasady zapobiegania ryzyku zawodowemu. Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym. 1. Norma PN-N Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego 2. Kodeks pracy, Dział X, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 8

9 Nazwa Język Ratownictwo medyczne i choroby zawodowe Język polski Wiedza : Ma wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy Zna podstawowe pojęcia medyczne, definicje chorób zawodowych, narażeń w miejscu pracy Rozumie cykl działań związanych z ratownictwem medycznym Ma wiedzę w zakresie ustawodawstwa chorób zawodowych Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Umiejętności : potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej posiada umiejętność zapobiegania chorobom zawodowym zna kolejne kroki działania w dalszym postępowaniu przedmedycznym oraz z zakresu działania w urazach zawodowych Kompetencje społeczne : ma świadomość ważności i zrozumienia działań udzielania pierwszej pomocy wykazuje gotowość do czynnego działania w społeczeństwie i miejscu pracy Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Drugi Ćwiczenia Podstawowa wiedza o anatomii człowieka niezbędna do zajęć. Wiedza o chorobach zawodowych Ćwiczenia 10 godzin 3 9

10 Prezentacje, pogadanka Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Praca w zespołach, dyskusja. Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny, fantomy Warunkiem zaliczenia modułu jest udział w Ćwiczeniach, znajomość literatury z zakresu omawianych zagadnień. Ocena indywidualna wykonanych ćwiczeń i zadań Zaliczenie na ocenę Celem zajęć jest nabycie przez pełnego zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozwalających na podejmowanie szybkich i trafnych działań medycznych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, według najnowszych standardów postępowania. W dążeniu do tego cele niezbędne jest poznanie przez słuchacza patofizjologii nagłych zagrożeń - niezależnie od ich natury, opanowanie technik postępowania przedlekarskiego i uzyskanie podstawowych umiejętności stosowania specjalistycznego sprzętu medycznego, a także nabycie umiejętności koordynacji i zachowania priorytetów w działaniach zespołowych. Oczekuje się, że po ukończeniu kursu, słuchacz wykaże się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie resuscytacji oddechowo-krążeniowej na poziomie podstawowym dla bezprzyrządowego postępowania resuscytacyjnego u dorosłych i u dzieci a w szczególności: w zakresie układu oddechowego: - zapewnienie i utrzymanie drożności dróg oddechowych metodami: usta-usta, usta-nos - prowadzenie wspomagania i kontroli oddechu sztucznego metodą ręczną - monitorowanie czynności układu oddechowego w zakresie układu krążenia: - stosowanie masażu zewnętrznego serca - stosowanie elektroterapii serca (stymulacji zewnętrznej, defibrylacji i kardiowersji) - prowadzenie nadzoru hemodynamicznego 10

11 Słuchacz nabędzie także umiejętności postępowania ratunkowego i wstępnego leczenia w stanach nagłych zagrożeń pochodzenia wewnętrznego a przede wszystkim: w zagrożeniach sercowo-naczyniowych: - zagrażające życiu niemiarowości rytmu serca - ostre stany niedokrwienne mięśnia sercowego - zawał mięśnia sercowego - wstrząs sercowopochodny - zaostrzenie przewlekłej niewydolności krążenia - ostra niewydolność krążenia i obrzęk płuc w zagrożeniach płucnych: - stany poaspiracyjne - samoistna i pourazowa odma opłucnowa - ostre stany astmatyczne w zagrożeniach jelitowo-żołądkowych: - ostre krwawienia z przewodu pokarmowego w ostrych chorobach pochodzenia neurologicznego: - stany drgawkowe - udary mózgu w ostrych zaburzeniach pochodzenia alergicznego: - ostra reakcja anafilaktyczna - wstrząs anafilaktyczny w ostrych stanach położniczo-ginekologicznych: - poród nagły - nagłe zagrożenia u ciężarnych w ostrych zagrożeniach pochodzenia infekcyjnego: - wstrząs septyczny - zespół AIDS 11

12 - tężec Słuchacz po zakończeniu kursu nabędzie umiejętności umożliwiające: samodzielne rozwiązywanie problemów wynikających z nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wskutek choroby, urazu, wpływu środowiska, zatrucia u dorosłych i u dzieci; podtrzymywanie i stabilizowanie zagrożonych czynności życiowych, szybką identyfikację genezy nagłego zagrożenia, opanowanie i ograniczenie jego dalszych skutków i powikłań oraz organizację, kierowanie i prowadzenie działań leczniczych oraz segregacji medycznej w warunkach zdarzeń masowych lub katastrof. Część kursu dotycząca chorób zawodowych, ma na celu przybliżenie słuchaczowi epidemiologii oraz uregulowań prawnych dotyczących chorób, których etiologia lub nasilenie wiążę się z wykonywanym zawodem lub pracą. Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Jakubaszko J., Ryś A. (red.), Ratownictwo medyczne w Polsce : Ustawa o Państwowym Ratownictwie [aut. Grzegorz Abgarowicz et al.]. Kraków : "Zdrowie i Zarządzanie", Nazwa Język Psychospołeczne aspekty zachowań pracowników w środowisku pracy Język polski Wiedza : ma wiedzę w zakresie podstawowych koncepcji człowieka Umiejętności : Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) posiada umiejętność obserwacji zjawisk i procesów dotyczących BHP oraz ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia teoretyczne potrafi przewidywać zachowania członków organizacji, analizować ich motywy i wpływać na nie w określonym zakresie Kompetencje społeczne : odważnie przekazuje i broni własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych 12

13 bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania przed współpracownikami Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Pierwszy Wykład i ćwiczenia - Wykład 10 godzin, ćwiczenia 10 godzin 5 Wykład prezentacja multimedialna, dyskusja Ćwiczenia praca indywidualna i zespołowa, Rozwiązywanie problemów Warunkiem zaliczenia modułu jest udział w Ćwiczeniach i wykładach, znajomość literatury z zakresu omawianych zagadnień. Ocena indywidualna, słowna, zespołowa wykonanych ćwiczeń i zadań Zaliczenie na ocenę Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej psychologii organizacji obejmującej zachowania jednostkowe i grupowe w organizacji, koordynacja, kontrola i kreacja procesów personalnych w organizacji, diagnoza i rozwiązywanie społecznych problemów organizacji, kształtowanie u postawy wrażliwości na podmiotowy charakter ludzi w organizacji przejawiającej się w integrowaniu celów i interesów firmy z interesami i celami pracowników oraz uwzględnianiu ich aspiracji i oczekiwań w tworzeniu strategii osiągania tych celów. Opis treści programowych 1. Wprowadzenie do zachowań w organizacji. Istota i cele nauki o zachowaniach organizacyjnych. 2. Zachowania jednostkowe w organizacji. Psychologiczne mechanizmy regulujące działanie 13

14 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej człowieka. Rola procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i osobowości. 3. Zachowania grupowe w organizacji. Pojęcie i charakterystyka grupy społecznej. Procesy grupowe i pułapki myślenia grupowego. Nieformalna struktura organizacji (małe grupy, kliki, układ więzi). 4. Zespół pracowniczy. Zespół a grupa, typy zespołów pracowniczych, organizacja pracy w zespole i typy zadań zespołowych. Procesy komunikacyjne w organizacji. 5. Konflikty w organizacji. Geneza, przebieg i formy zakończenia konfliktów interpersonalnych i społecznych w organizacji. 6. Naukowe podstawy negocjacji. Style negocjacyjne. Manipulacje i chwyty w negocjowaniu. 7. Psychospołeczne mechanizmy kierowania ludźmi. Koncepcje funkcji kierowniczych, style kierowania, czynniki istotne w wyborze wariantu kierowania. Przywództwo a układ władzy w organizacji. Rola zaufania interpersonalnego w przewodzeniu ludziom. Cechy skutecznego przywódcy między charyzmą a szaleństwem. 8. Koordynacja, kontrola i kreacja zachowań organizacyjnych. Menedżer jako kreator zachowań organizacyjnych. Profil kompetencji menedżera, samokreacja menedżera, kariery menedżerskie, podstawowe błędy popełniane przez menedżerów. 9. Postawy wobec zmian organizacyjnych. Zarządzanie jakością. 10. Praca z ludźmi kluczem do sukcesu. Nowe metody w kierowaniu organizacją: tworzenie centrów odpowiedzialności, delegowanie władzy i partycypacja decyzyjna, wirtualizacja i futuryzacja rozwiązań. Poszukiwanie doskonałości w biznesie. 1. Bek P., Green Th., Baum A., Psychologia środowiskowa, GWP, Gdańsk Gordon Th., Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców, PAX, Warszawa Górnik-Durose M., Kożusznik B., Perspektywy psychologii pracy, Wydawnictwo UŚ, Katowice Jachnis A., Psychologia organizacji kluczowe zagadnienia, Wydawnictwo Difin, Warszawa Kalin K., Muri P., Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Lubrańska A., Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Wydawnictwo Difin, Warszawa Rzepa T., Psychologia komunikowania się dla 14

15 menedżerów, Difin, Warszawa Sękowaska M., Szymańska E., Analiza transakcyjna w zarządzaniu, Wydawnictwo profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Terelak J., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa Schulz von Thun F., Ruppel J., Stratmann R., Sztuka zarządzania. Psychologia komunikacji dla szefów i liderów, Wydawnictwo WAM, Kraków Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1, t.3, GWP, Gdańsk 2000 Nazwa Język Wybrane metody diagnozy psychologicznej bezpiecznych zachowań Język polski Wiedza : ma wiedzę w zakresie metod psychologicznych pozwalających diagnozować bezpieczne zachowania w środowisku pracy Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) zna możliwe działania promocyjne i proceduralne w odniesieniu do problemów w zakresie BHP Umiejętności : potrafi diagnozować źródła niebezpiecznych zachowań ma umiejętność interpretacji danych zdiagnozowanych przez psychologa pracy Kompetencje społeczne : jest aktywny w zakresie dostrzegania problemów i proponowania rozwiązań w obszarze BHP Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Drugi Wykład i ćwiczenia Wykład 10 godzin, ćwiczenia 10 godzin 15

16 Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne 4 Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja ze słuchaczami Ćwiczenia, dyskusja, analiza materiałów źródłowych, Praca w zespołach, indywidualna praca, wypełnianie kwestionariuszy Wykład: znajomość literatury z zakresu omawianych zagadnień, udział w dyskusji; Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Ćwiczenia: znajomość literatury z zakresu omawianych zagadnień; dyskusja, praca zespołowa, wypełnienie kwestionariuszy, indywidualne przygotowanie opisu stanowiska pracy ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznych zachowań Zaliczenie na ocenę Celem zajęć jest przekazanie słuchaczom wiedzy w zakresie psychologicznych aspektów bezpiecznych zachowań oraz zdobycie umiejętności rozpoznania czynników wpływających na bezpieczne zachowania pracownicze. Stanie się to możliwe dzięki poznaniu metod diagnozy indywidualnych zmiennych psychologicznych determinujących ryzykowne bezpieczne zachowania. W konsekwencji pozwoli to zarządzać bezpieczeństwem pracy. Treści kształcenia: Treści programowe 1. Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Model uwarunkowań zachowań bezpiecznych. Zmienne podmiotowe. Rola psychologii i diagnozy psychologicznej w profilaktyce zachowań bezpiecznych. 2. Charakterystyka i właściwości miejsca pracy. Analiza pracy i jej rola w określaniu wymagań i kompetencji pracowniczych. 3. Zachowania niebezpieczne jako przyczyny wypadków przy pracy. Zapobieganie wypadkom. 4. Organizacyjne, materialne i fizyczne warunki pracy. Projektowanie biur i miejsc pracy. Hałas, kolor, oświetlenie. 5. Czas pracy - różne rozwiązania. Telepraca. 16

17 6. Psychologiczne i społeczne warunki pracy. Monotonia, zmęczenie, znudzenie. 7. Przemoc w miejscu pracy. Mobbing. Psychologiczne portrety sprawców i ofiar mobbingu. 8. Stres w miejscu pracy. Osobowościowe różnice w reagowaniu na stres. Typ osobowości A. Umiejscowienie kontroli. Różnice pomiędzy płciami. 9. Psychologia inżynieryjna. Urządzenia pomiarowe, systemy człowiek maszyna. 1. Basińska B., Rola osobowości pracownika w radzeniu sobie ze stresem w pracy na stanowisku komputerowym, Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie 2002/35, Basińska B., Warunki pracy, stres i zdrowie pracowników. W: O. Downarowicz (red.), Wybrane problemy zarządzania bezpieczeństwem (7 20), Gdańsk: Wydział zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 2003 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej 3. Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk Gliszczyńska X., Skala I E w pracy. Technika pomiaru poczucia kontroli w sytuacji pracy, PTP. Warszawa Goszczyńska M., Człowiek wobec zagrożeń. Psychospołeczne uwarunkowania i akceptacja ryzyka, Wydawnictwo Żak, Warszawa Kwiatkowska G., Siudem A., Człowiek w środowisku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2011 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Psychologiczne aspekty kreowania kultury bezpieczeństwa Język polski Wiedza : Ma wiedzę na temat umysłowego i fizycznego funkcjonowania człowieka w środowisku pracy Zna i rozumie istotę kultury bezpiecznych zachowań Umiejętności : potrafi poprawnie rozpoznać obszary swojej 17

18 praktycznej działalności jest w stanie przełożyć zalecenia i wymagania sformułowane teoretycznie na działalność praktyczną Kompetencje społeczne : jest aktywny w zakresie dostrzegania problemów i proponowania rozwiązań w obszarze BHP jest zdolny do precyzyjnego formułowania i wyrażania swych myśli, sądów, poglądów wyraża gotowość do współpracy z innymi na zasadach równości ze specjalistami z różnych dziedzin ma świadomość etyczną i wrażliwość na problemy i dylematy etyczne Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Drugi Wykład Wykład 10 godzin 2 Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja ze słuchaczami Warunkiem zaliczenia modułu jest przygotowanie pisemnej pracy na temat kultury bezpiecznych zachowań w wybranej organizacji Zaliczenie na ocenę 18

19 Treści programowe Celem zajęć jest przybliżenie zagadnienia kultury organizacyjnej ze szczególnym zaakcentowaniem kultury bezpiecznych zachowań. Omówione zostaną następujące treści: zakres pojęciowy kultury organizacyjnej, kultury bezpieczeństwa; klimat organizacyjny a klimat bezpieczeństwa; geneza, koncepcje i pomiar kultury bezpieczeństwa (studium przypadku, badania porównawcze, badania psychometryczne); elementy i wskaźniki kultury bezpieczeństwa; sposoby oddziaływania kultury bezpieczeństwa; praktyczne wykorzystanie koncepcji kultury bezpieczeństwa. 1. Aniszewska G., Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa Bąk-Gajda D., Bąk J., Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, Difin, Warszawa 2010 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej 3. Kożusznik B. (red.), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, Wydawnictwo UŚ, Katowice Lubrańska A., Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Wydawnictwo Difin, Warszawa Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, C H BECK, Warszawa 2006 Nazwa Język Elementy prawa pracy. System ochrony prawa pracy w Polsce i Unii Europejskiej Język polski Wiedza : ma wiedzę w zakresie prawa pracy Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) zna i interpretuje podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie instytucji Umiejętności : potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w obszarze BHP umie posługiwać się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi instytucji w celu uzasadniania konkretnych działań 19

20 Kompetencje społeczne : umie współuczestniczyć w opracowaniu wytycznych w zakresie bezpiecznych zachowań z uwzględnieniem prawnych aspektów Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Pierwszy Wykład Wykład 10 godzin 3 Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja Ocena indywidualna w zakresie znajomość literatury przedmiotu Zaliczenie na ocenę Prawo pracy to ogół norm prawnych, które regulują stosunki związane z pracą człowieka. Celem prowadzonych zajęć będzie omówienie zagadnień z tą gałęzią prawa, głownie w zakresie podstawowych zasad prawa pracy, nawiązywania i ustania stosunku pracy, prawa i obowiązków stron stosunku pracy, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, ochrony pracy kobiet. Ponadto słuchacze zostaną wnikliwie zapoznani z systemem ochrony pracy w Polsce, głównie w zakresie działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy oraz społecznego nadzoru nad warunkami pracy, który pełnią organizacje związkowe oraz społeczna inspekcja pracy. Zostaną także zaprezentowane podstawowe treści dotyczące prawa pracy w Unii Europejskiej. 1. Florek L., Latos-Miłkowska M., Pisarczyk Ł., Prawo pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

21 2. Kodeks Pracy, Wydawnictwo C.H. Beck Świątkowski A., Polskie prawo pracy, LexisNexis 2012 Nazwa Język Multimedialne wspomaganie bezpiecznych warunków pracy Język polski Wiedza : ma wiedzę w zakresie zasad komunikacji społecznej i reagowania poprzez media w sytuacjach kryzysowych zna i rozumie potrzebę i znaczenie komunikacji oraz skalę i możliwości wykorzystania multimediów dla tworzenia bezpiecznych warunków pracy Umiejętności : posada umiejętność autokreacji i promocji wizerunku organizacji, tworzenia systemu informacji publicznej, organizacji kampanii informacyjnopromocyjnych w mediach Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) potrafi szybko i profesjonalnie reagować w sytuacjach potrzebujących wsparcia medialnego, pisać, wypowiadać się, tworzyć informacje wiarygodne i skuteczne, zbierać i wykorzystywać informacje o wydarzeniach w firmie potrzebne przy kreowaniu wizerunku ma umiejętności pozwalające na samodzielne reprezentowanie interesów organizacji wobec mediów i wiarygodne wypowiadanie się w powierzonych kwestiach Kompetencje społeczne : ma świadomość ważności i zrozumienia znaczenia i roli komunikacji społecznej realizowanej w sposób profesjonalny i skuteczny dla interesów zakładu pracy. wykazuje gotowość poznania wiedzy o metodach pracy mediów oraz sposobów współpracy z nimi w tworzeniu pozytywnego wizerunku jak i sytuacjach kryzysowych np. wypadku w pracy 21

22 Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Pierwszy Ćwiczenia Ćwiczenia 10 godzin, 3 Prezentacje multimedialne, analiza materiałów źródłowych, zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu multimedialnego(kamera, mikrofony, oświetlenie) Praca w zespołach, indywidualna praca, gry symulacyjne ( konferencja prasowa), dyskusja (ocena wypowiedzi przez kamerą TV). Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny, kamera TV, monitor, fragmenty filmów ilustrujących złe i dobre praktyki Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Warunkiem zaliczenia modułu jest udział w Ćwiczeniach, znajomość literatury z zakresu omawianych zagadnień i aktywność podczas zajęć; Ocena indywidualna wykonanych ćwiczeń Zaliczenie ocenę Zasady i metody autoprezentacji w warunkach normalnych i ekstremalnych. Umiejętność tworzenia pozytywnego publicznego własnego wizerunku. Sposoby i metody tworzenia dobrych przemówień publicznych. Mowa ciała niezbędna do pozytywnego spostrzegania mówcy przez odbiorców. Czynniki wpływające na skuteczność działań publicrelations wśród lokalnych społeczności. Podstawowe elementy marketingu politycznego i sposoby praktycznego ich wykorzystania/ praktyczny trening oparty o lokalną specyfikę. Najlepsze i sprawdzone sposoby reagowania na krytykę prasową i trudne pytania dziennikarzy. 22

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo