POWIATOWY URZĄ D PRACY W PILE BIULETYN INFORMACYJNY ZA STYCZEŃ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄ D PRACY W PILE BIULETYN INFORMACYJNY ZA STYCZEŃ 2004"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄ D PRACY W PILE BIULETYN INFORMACYJNY ZA STYCZEŃ 2004 P I Ł A LUTY 2004 R.

2 2 Dane statystyczne zawarte w niniejszej informacji zamieszczone są na stronie internetowej:

3 3 1. Informacje statystyczne W koń cu stycznia 2004r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Pile zarejestrowanych było osób. Liczba ta zwiększyła sięw stosunku do grudnia 2003r. o 518 osób, tj. o 4,6%, natomiast w porównaniu ze styczniem 2003r. zwiększyła się o 96 osób, a więc o 0,8%. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2003r. (bez korekty liczby osób czynnych zawodowo) w powiecie pilskim wynosiła 18,9% dla województwa wielkopolskiego wynosiła 16,0%, natomiast dla kraju 18,0%. Na koniec stycznia br. w stosunku do koń ca grudnia 2003 we wszystkich jednostkach administracyjnych powiatu nastąpił wzrost liczby bezrobotnych, tj. w: 1. mieś cie Piła (o 317 osób, tj. o 5,9%), 2. gminie Szydłowo (o 61 osób, tj. o 7,2%), 3. gminie Kaczory (o 45 osób, tj. o 8,3%), 4. mieś cie i gminie Ujś cie (o 26 osób, tj. o 3,9%), 5. mieś cie i gminie Wyrzysk (o 16 osób, tj. o 1,1%), 6. mieś cie i gminie Ł obż enica (o 15 osób, tj. o 1,3%), 7. gminie Białoś liwie (o 14 osób, tj. o 3,8%), 8. gminie Miasteczko Krajeń skie (o 14 osób, tj. o 5,7%), 9. mieś cie i gminie Wysoka (o 10 osób, tj. o 1,4%). Poziom bezrobocia według stanu na koniec stycznia br. przedstawia tabela nr 1, natomiast liczbębezrobotnych na koniec poszczególnych miesięcy począwszy od stycznia 2003r. przedstawia wykres 1. Liczbębezrobotnych zarejestrowanych ogółem w koń cu poszczególnych miesięcy w okresie styczeń 1999 styczeń 2004r. przedstawia wykres 2.

4 4 W populacji bezrobotnych przeważ ały kobiety. Ich liczba w koń cu stycznia wynosiła osób, tj. 53,8% ogółu. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych na dzień 31 stycznia br. posiadały osoby, tj. 22,4% zarejestrowanych. Wskaźnik ten w porównaniu z poprzednim miesiącem zmniejszył sięo 1,2 punktu procentowego, a w stosunku do 31 stycznia 2003r był większy o 9,0 punktu procentowego. Liczbę osób posiadających prawo do zasiłku na tle ogólnej liczby bezrobotnych w okresie styczeń 2000r. styczeń 2004r,. przedstawia wykres 3. Udział podstawowych grup bezrobotnych w stosunku do nowo zarejestrowanych oraz do ogólnej liczby osób bezrobotnych na dzień r - przedstawiał sięnastępująco: Wyszczególnienie z ogólnej liczby przypada na: - kobiety - poprzednio pracujących - w tym zwol. z przyczyn dot. zakładu pr. - absolwentów - z prawem do zasiłku - zamieszkałych na wsi - długotrwale bezrob. > 12 m-cy Udział do nowo zarejestrowanych w styczniu 2004 (%) 39,3 83,1 0,7 9,0 39,5 33,8 x Udział do ogółu zarejestrowanych na koniec stycznia 2004 (%) 53,8 83,2 3,8 5,1 22,4 37,5 46,4 Szczegółowe informacje o poszczególnych kategoriach zarejestrowanych osób podane w liczbach bezwzględnych przedstawiają tabele nr 2, 4, 9 i 10.

5 5 Analiza napływu bezrobotnych pokazuje, ż e w styczniu br. zarejestrowało się1.105 osób, w tym 434 kobiety (39,3%). Z ogólnej liczby nowo zarejestrowanych osób pracowało zawodowo przed nabyciem statusu bezrobotnego (stanowiło to 83,1% nowych rejestracji). W styczniu po raz pierwszy zarejestrowało się290 osób, natomiast po raz kolejny 815 osób, co stanowiło odpowiednio 26,2% i 73,8% ogółu nowo zarejestrowanych. Absolwenci zarejestrowani w omawianym miesiącu to grupa 99 osób, tj. 9,0% nowo zarejestrowanych. Mieszkań cy wsi stanowili 33,8% nowych rejestracji (373 osoby). Osoby, którym przyznano prawo do zasiłku to 39,5% nowo zarejestrowanych (436 osób). Napływ bezrobotnych przedstawia tabela nr 3 i 4. Jednocześ nie w okresie analizowanego miesiąca wyłączono z ewidencji bezrobotnych 587 osób, w tym 289 kobiet. Spoś ród ogółem wyłączonych 422 osoby (71,9%) podjęło pracę, z czego: pracęniesubsydiowaną 355 osób, tj. 84,1% ogółu, pracęsubsydiowaną - 67 osób, tj. 15,9%. Pozostałe 165 osób (28,1%) wyłączono z powodu: niepotwierdzenia gotowoś ci do podjęcia pracy 101 osób, tj. 17,2%, rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej 20 osób tj. 3,4%, nabycia praw emerytalnych lub rentowych 13 osób, tj. 2,2%, rozpoczęcia szkolenia lub staż u 23 osoby, tj. 3,9%, ukoń czenia 60/65 lat 1 osoba, tj. 0,2%, innych przyczyn 7 osób, tj. 1,2% ogółu wyłączonych. Z ewidencji najwięcej bezrobotnych wyłączono w mieś cie Pile 302 osoby, tj. 51,4% wyłączonych ogółem. Z pozostałych gmin wyłączono: Wyrzysk 80 osób; Wysoka 43 osoby; Ujś cie 40 osób; Ł obż enica 38 osób; Kaczory 28 osób; Białoś liwie 22 osoby; Szydłowo 18 osób; Miasteczko Krajeń skie 16 osób. Szczegółowe informacje przedstawia tabela nr 5 Odpływ bezrobotnych oraz tabela nr 4 Bilans bezrobotnych.

6 6 W analizowanym okresie Urząd dysponował 177 ofertami pracy, z czego 110 to oferty pracy subsydiowanej (62,1%), a 67 to oferty pracy niesubsydiowanej (37,9%). Sektora publicznego dotyczyło 86 ofert, absolwentów 27 ofert pracy, natomiast osób niepełnosprawnych 15, w tym 9 subsydiowanych ś rodkami Pań stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tabela nr 6). W styczniu 2004r. aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto 90 osób: robotami publicznymi pracami interwencyjnymi staż ami absolwenckimi refundacjami wynagrodzenia absolwentów innymi (ś rodkami PFRON na zatrudnienie osób niepełnosprawnych) w ramach poż yczki dla pracodawcy na utworzenie dodatkowego miejsca pracy 46 osób, 6 osób, 23 osoby, 2 osoby, 9 osób, 4 osoby. Szczegółowe informacje przedstawia tabela nr 7 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W styczniu br. odnotowano zgłoszenie zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w Zakładach Naprawczych Lokomotyw Spalinowych w Pile 60 osób (likwidacja zakładu). Zwolnienia dokonano na dzień (tabela nr 8).

7 7 2. Charakterystyka populacji bezrobotnych Przeprowadzona analiza grupy zarejestrowanych bezrobotnych pod względem wieku wskazuje na dominacjęosób młodych. Liczba bezrobotnych z przedziału wiekowego od 18 do 24 roku ż ycia wynosiła osób, natomiast z przedziału wiekowego od 25 do 34 lat osób. Łącznie to osób bezrobotnych, czyli 54,3% ogółu bezrobotnych. Najmniej liczną grupęwiekową (2,3% ogółu) bezrobotnych stanowiły osoby powyż ej 55-go roku ż ycia 268 osób. Bezrobotni, którzy nie posiadali ż adnego staż u pracy stanowili grupę1.999 osób, staż pracy do 1 roku posiadały osoby. Ł ącznie to osób bezrobotnych, tj. 27,1% ogółu zarejestrowanych. Najmniej liczną grupęstanowiły osoby legitymujące sięstaż em pracy powyż ej 30 lat - 201osób, tj. 1,7% ogółu. Liczba osób pozostających bez pracy powyż ej 12 miesięcy w koń cu stycznia br. wynosiła osób, czyli 46,4% zarejestrowanych. Na koniec grudnia 2003 r. było to odpowiednio: osoby i 45,1%. W grupie długotrwale bezrobotnych przeważ ały kobiety osób, tj. 63,6%. Dane dotyczące bezrobotnych według: wieku zawiera tabela nr 9 i wykres 4, staż u pracy tabela nr 9 i wykres 5, czasu pozostawania bez pracy tabela nr 9 oraz wykres 6. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia osób bezrobotnych należ y zauważ yć, ż e przeważ ały osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe osoby, tj. 37,8% ogółu. Kolejną pod względem wielkoś ci grupą byli bezrobotni z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym osób, tj. 31,3% ogółu. Średnie wykształcenie zawodowe miały osoby, tj. 22,5% natomiast ś rednie ogólnokształcące- 566 osób, tj.4,8%. Najmniej było osób bezrobotnych z wyż szym wykształceniem 430 osób, tj. 3,6%. Informacje na temat struktury bezrobotnych ze względu na poziom wykształcenia zawarte są w tabeli nr 9 i na wykresie 7.

8 8 Odrębną kategorią bezrobotnych są absolwenci. Ich liczba w koń cu stycznia br. wyniosła 601 osób i była ona mniejsza o 76 osób w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (I 2003r. 677 osób) oraz o 25 osób większa jak na koniec grudnia 2003 r. (576 osób). W ogólnej liczbie absolwentów: 16,8 % stanowiły osoby z wyż szym wykształceniem, 8,3 % z wykształceniem ś rednim ogólnym, 39,3 % z wykształceniem ś rednim zawodowym i policealnym, 34,6 % z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 1,0 % pozostali. W styczniu 2004 roku z ewidencji wyłączono 74 absolwentów, w tym z powodu: podjęcia pracy 31 osób, staż u 23 osoby. Dane szczegółowe na temat absolwentów zawarto w tabeli nr 10 Bilans absolwentów.

9 9 3. Działania Urzędu na powiatowym rynku pracy 1. Poś rednicy pracy zwizytowali w styczniu br. 70 zakładów pracy. Pozyskali do współpracy 10 nowych pracodawców, m.in.: WODAN sp. z o.o. Warszawa Hurtownia w Pile; PHU Gemini w Pile; P.W. MAT w Pile; W-D Technology w Pile. W wyniku wizyt pozyskano 72 oferty pracy. 2. W styczniu br. z usług doradców zawodowych skorzystało ogółem 159 klientów, z tego w ramach: indywidualnych porad doradczych indywidualnych informacji zawodowych informacji grupowych - 48 osób, - 98 osób, - 13 osób. W ramach informacji grupowych przeprowadzono 2 spotkania informacyjne: dla absolwentów z cyklu Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy - 2 osoby, dla osób zainteresowanych programem Au Pair 11 uczestników. Ponadto doradcy zawodowi: - uczestniczyli w naborze osób bezrobotnych na szkolenia, które zostaną przeprowadzone na terenie powiatu w ramach projektu PHARE Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich, - przeprowadzili wstępną kwalifikacjębezrobotnych jako kandydatów do pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile. Osoby wytypowane przez Agencję zostaną przeszkolone i zatrudnione w ramach dofinansowania ze ś rodków Funduszu Pracy. Na rozmowy skierowano 59 osób, którym wcześ niej udzielono porad lub informacji zawodowych, - dokonali analizy zarejestrowanych absolwentów (2002/2003) wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych pod kątem ukoń czonej szkoły oraz poziomu wykształcenia. Analiza ta posłuż y m.in. do przygotowywanej przez WUP w Poznaniu Oceny sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na rynku pracy.

10 10 3. Przedstawiciel Urzędu uczestniczył w konferencji pod nazwą Gminny program edukacyjny w zakresie strategii integracji społecznej opracowywany dla gminy Wyrzysk. 4. W związku z organizacją szkoleń w ramach projektu PHARE Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich przez firmę Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w Poznaniu przeprowadzono nabór na szkolenia w zakresie: podstawowej obsługi komputera, obsługi kas fiskalnych i podstawowych zagadnień higieny oraz prowadzenia własnej działalnoś ci gospodarczej.

11 POZIOM BEZROBOCIA WG STANU NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2004R. Tabela nr 1 JEDNOSTKA LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓ ŁEM KOBIETY WZROST (SPADEK) OGÓ LNEJ LICZBY BEZROBOTNYCH W PORÓ WNANIU DO GRUDNIA 2003R. W LICZBACH BEWZGLĘ DNYCH DYNAMIKA % 30 CZERWIEC 2003R. 31 STYCZNIA 2003R. W LICZBACH BEWZGLĘ DNYCH DYNAMIKA % W LICZBACH BEWZGLĘ DNYCH DYNAMIKA % Miasto Piła ,9% ,5% ,2% Gmina Białoś liwie ,8% ,9% ,4% Gmina Kaczory ,3% ,1% 3 100,5% Miasto i Gmina Łobżenica Gmina Miasteczko Krajeń skie ,3% ,6% -5 99,6% ,7% -1 99,6% ,2% Gmina Szydłowo ,2% ,4% ,1% Miasto i Gmina Ujś cie Miasto i Gmina Wyrzysk Miasto i Gmina Wysoka ,9% ,9% ,9% ,1% ,5% ,3% ,4% ,5% ,3% RAZEM ,6% ,2% ,8%

12 Tabela nr 2 STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA WYSZCZEGÓ LNIENIE OGÓ ŁEM BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI, KTÓ RZY PODJĘ LI PRACĘ W MIESIĄ CU SPRAWOZDAWCZYM BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W TYM Z PRAWEM DO OGÓ ŁEM ZASIŁKU W KOŃ CU M-CA SPRAWOZDAWCZEGO Razem Kobiety Razem Kobiety Razem Kobiety Razem Kobiety POPRZEDNIO PRACUJĄ CE OSOBY Z WIERSZA 02 KTÓ RE PRACOWAŁY DO MOMENTU ZAREJESTROWANIA SIĘ W TYM ZWOLNIONE Z PRZYCZYN DOT. ZAKŁADU PRACY DOTYCHCZAS NIE PRACUJĄ CE Wybrane kategorie bezrobotnych ( z ogółem) NIEPEŁNOSPRAWNI ZAMIESZKALI NA WSI W TYM POSIADAJĄ CY GOSPODARSTWO ROLNE

13 Tabela nr 3 ROZLICZENIE "NAPŁYWU" BEZROBOTNYCH W STYCZNIU 2004R. WYSZCZEGÓ LNIENIE M-C I/2004 Piła Białoś liwie Kaczory Łobżenica JEDNOSTKA Miasteczko Szydłowo Ujś cie Wyrzysk Wysoka RAZEM Z T E G O BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI PO RAZ PIERWSZY PO RAZ KOLEJNY PO PRACACH INTERWENCYJNYCH PO ROBOTACH PUBLICZNYCH POPRZEDNIO PRACUJĄ CY W TYM ZWOLNIENI PRZYCZYN Z-DU Z 8 8 DOTYCHCZAS NIE PRACUJĄ CY W TYM ABSOLWENCI WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH (Z OGÓ ŁEM) NIEPEŁNOSPRWANI ZAMIESZKALI NA WSI W TYM POSIADACZE GOSP. ROLNEGO

14 Wyszczegó lnienie Bezrobotni według stanu w koń cu m-ca poprzedzającego sprawozdanie BILANS BEZROBOTNYCH Ogó łem Kobiety Z ogó łem zamieszkali na wsi Tabela nr 4 Z ogó łem z prawem do zasiłku razem kobiety razem kobiety Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawcym z wiersza 2 z tego po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990 r.) po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po szkoleniu Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym podję cia pracy w m-cu sprawozdawczym niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej prac interwencyjnych z tego robó t publicznych z tego z przyczyn z tego z tego z tytułu udzielonej pożyczki inne podję ci działalności gospodarczej lub rolniczej w ramach utworzonego przez pracodawcę dodatkowego miejsca pracy rozpoczę cia szkolenia lub stażu niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podję cia nauki w tym podję cia dalszej nauki ukończenia 60/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia uprawnień do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia orzedemerytalnego innych Bezrobotni według stanu w koń cu m-ca sprawozdawczego w tym zarejestrowani po raz pierwszy

15 ROZLICZENIE "ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH W STYCZNIU 2004R. Tabela nr 5 WYSZCZEGÓ LNIENIE M-C I/2004 WYŁĄCZENI Z EWIDENCJI OGÓ ŁEM Z TEGO Z PRZYCZYN Piła Białoś liwie Kaczory Łobżenica JEDNOSTKA Miasteczko Krajeń skie Szydłowo Ujś cie Wyrzysk Wysoka RAZEM PODJĘ CIA PRACY W NIESUBSYDIOWANEJ T W TYM PRACY SEZONOWEJ Y Z M T Z E G P O R Z Y C Z Y N SUBSYDIOWANEJ Z T E G O PRAC INTERWENCYJNYCH ROBÓ T PUBLICZNYCH Z TYTUŁU UDZIELONEJ POŻYCZKI INNE PODJĘ CIA DZIAŁ. GOSPOD. LUB ROLN. W RAMACH UTWORZ. NOWYCH MIEJSC PRACY ROZPOCZĘ CIA STAŻU LUB SZKOLENIA NIE POTWIERDZENIA GOTOWOŚCI DO PRACY DOBROWOLNEJ REZYGNACJI ZE STATUSU BEZROBOTNEGO PODJĘ CIA NAUKI UKOŃ CZENIA 60/65 LAT NABYCIA PRAW DO EMERYTURY, RENTY NABYCIA UPRAWNIEŃ DO ZAS. LUB ŚWIAD. PRZEDEMERYTAL. INNYCH

16 Tabela nr 6 OFERTY PRACY WYSZCZEGÓ LNIENIE za m-c styczeń OGÓ ŁEM RAZEM ZGŁOSZONE W MIESIĄ CU Z RUBR. 1 DOTYCZĄ CE PRACY SUBSYDIOWANEJ Z SEKTORA PUBLICZNEGO RAZEM W KOŃ CU MIESIĄ CA Z RUBR. 4 DOTYCZĄ CE PRACY SUBSYDIOWANEJ Z SEKTORA PUBLICZNEGO Z OGÓ ŁEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ABSOLWENTÓ W NIE WYKORZYSTANE DŁUŻ EJ NIŻ 1 MIESIĄ C

17 AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Tabela nr 7 LP. JEDNOSTKA M-C I/2004 PRZY PRACACH INTERWEN. ZATRUDNIENI PRZY ROBOTACH PUBLICZN. W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓ W SKIEROWANI NA STAŻ ABSOLWENCKI ROZPOCZĘ LI SZKOLENIE ZATRUDNIENI NA KONIEC M-CA SPRAWOZDAWCZEGO PRZY PRACACH INTERWEN. PRZY ROBOTACH PUBLICZN. UKOŃ CZYLI SZKOLENIE W MIESIĄ CU SPRAWOZDA. 1. Miasto Piła Gmina Białoś liwie Gmina Kaczory Miasto i Gmina Łobżenica Gmina Miasteczko Kraj Gmina Szydłowo Miasto i Gmina Ujś cie Miasto i Gmina Wyrzysk Miasto i Gmina Wysoka RAZEM

18 ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄ CYCH ZAKŁADU PRACY Tabela nr 8 WYSZCZEGÓ LNIENIE za m-c styczeń 2004 ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ Z PRZYCZYN DOTYCZĄ CYCH ZAKŁADU PRACY Z SEKTORA PUBLICZNEGO W MIESIĄ CU Z SEKTORA PRYWATNEGO Z SEKTORA PUBLICZNEGO NA KONIEC MIESIĄ CA Z SEKTORA PRYWATNEGO ZAKŁADY OSOBY ZAKŁADY OSOBY ZAKŁADY OSOBY ZAKŁADY OSOBY ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄ CYCH ZAKŁADU PRACY OGÓ ŁEM W TYM 3 MIES. WYPOWIEDZE-NIEM

19 Wyszczegó lnienie wiek w latach Wykształcenie Staż pracy 4 Liczba Bezrob. Ogó łem Tabela nr 9 BEZROBOTNI WG WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, STAŻU PRACY I CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY WEDŁUG STANU NA KONIEC STYCZNIA 2004R. Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w m-cach Liczba Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w m-cach Bezrob. Do pow. 24 Do pow. 24 Kobiet Wyższe Ś r. Zaw L.O ZSZ Podstawowe do bez stażu Razem Powyżej 12 m-cy

20 Wyszczegó lnienie A - w m-cu sprawozdawczym Bezrobotni absolwenci według stany w końcu m- ca poprzedzającego sprawozdanie BILANS ABSOLWENTÓ W 1. Ogó łem wyższych policealnych i średnich zawodowych liceó w ogó lnokształcących zasadniczych zawodowych pozostałych A Z tego ze szkó ł 51 Tabela nr 10 Z rubryki 1 młodociani Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2. A z wiersza 39 z tego po raz pierwszy po raz kolejny po szkoleniu po stażu A A A A Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m- cu sprawozdawczym 7. A podję cia pracy 8. A prac interwencyjnych 9. A umó w absolwenckich 10. A 2 2 robó t publicznych 11. A 1 1 w tym z powodu w tym w ramach w tym w instytucjach użyteczności publicznej z tytułu udzielonej pożyczki z tego podję cie działalności gospodarczej lub rolniczej w ramach utworzonego przez pracodawcę dodatkowego miejsca pracy A A 1 1 A A 1 1 szkolenia 16. A stażu 17. A Bezrobotni absolwenci według stanu w końcu m- ca sprawozdawczego Absolwenci, któ rzy w miesiącu sprawozdawczym ukończyli szkolenie staż pracy A A

21 WYKRES 1. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE PILSKIM (stan na koniec miesiąca) I'2003 II'2003 III'2003 IV'2003 V'2003 VI'2003 VII'2003 VIII'2003 IX'2003 X'2003 XI'2003 XII'2003 I'2004 bezrobotni ogó łem kobiety

22 12500 Wykres 2. Bezrobotni zarejestrowani ogółem na koniec miesiąca w okresie styczeń styczeń sty-1999 mar-1999 maj-1999 lip-1999 wrz-1999 lis-1999 sty-2000 mar-2000 maj-2000 lip-2000 wrz-2000 lis-2000 sty-2001 mar-2001 maj-2001 lip-2001 wrz-2001 lis-2001 sty-2002 mar-2002 maj-2002 lip-2002 wrz-2002 lis-2002 sty-2003 mar-2003 maj-2003 lip-2003 wrz-2003 lis-2003 sty-2004

23 Wykres 3. Liczba osób bezrobotnych, liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku, procentowy udział osób z prawem do zasiłku w ogóle bezrobotnych Bezrobotni ogó łem Bezrobotni z prawem do zasiłku % udziałbezrobotnych z prawem do zasiłku do ogó łu bezrobotnych zarejestrowanych 34,00% 29,00% ,00% ,00% ,00% 750 9,00% sty-2000 mar-2000 maj-2000 lip-2000 wrz-2000 lis-2000 sty-2001 mar-2001 maj-2001 lip-2001 wrz-2001 lis-2001 sty-2002 mar-2002 maj-2002 lip-2002 wrz-2002 lis-2002 sty-2003 mar-2003 maj-2003 lip-2003 wrz-2003 lis-2003 sty-2004

24 WYKRES 4. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WIEKU (stan na koniec miesiąca) ,01% 26,43% 27,85% 22,31% 21,14% 2,02% 0,24% i wię cej

25 WYKRES 5. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG STAŻU PRACY (stan na koniec miesiąca) ,29% 21,62% 15,98% 20,12% 13,47% 1,69% ,83% 0 do 1 roku i wię cej bez stażu

26 WYKRES 6. BEZROBOTNI WG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY (stan na koniec miesiąca) do 1 m-ca 1-3 m-cy 3-6 m-cy 6-12 m-cy m-cy pow. 24 m-cy ogó łem kobiety mężczyźni

27 WYKRES 7. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA (stan na koniec miesiąca) ,61% 430 wyższe 22,52% polic. i ś rednie zawodowe 4,77% 566 L.O. 37,84% zasadnicze zawodowe 31,26% podstawowe i niepełne podstawowoe

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE BIULETYN INFORMACYJNY ZA LIPIEC 2004 P I Ł A, SIERPIEŃ 2004 R. Dane statystyczne zawarte w niniejszej informacji zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.pup.pila.pl/

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Numer Identyf. - REGON 431213647 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za wrzesień 2001 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Numer Identyf. - REGON 431213647 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za styczeń 2003 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECNEJ, Powiatowy Urząd Pracy Sosnowiec Numer statystyczny-regon 276714369 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Wrzesień 2002r. Przekazać/wysłać do 5 dnia roboczego każdego

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Pl. Trzech Krzy y 3/5, 00-507 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Pleszewie Numer identyfikacyjny REGON 2 5 0 9 6 7 3 4 6 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa w.lwówku Śląskim Numer identyfikacyjny REGON 230882039 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za m-c czerwiec

Bardziej szczegółowo

Bilans bezrobotnych Z ogółem zamie

Bilans bezrobotnych Z ogółem zamie Struktura i bilans bezrobotnych +----------------------------------------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+ Bezrobotni Bezrobotni, którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Bilans bezrobotnych +-----------------------------------------------------+---------+---------+-------------------+-------------------+ Z ogółem zamie

Bilans bezrobotnych +-----------------------------------------------------+---------+---------+-------------------+-------------------+ Z ogółem zamie Struktura i bilans bezrobotnych +----------------------------------------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+ Bezrobotni Bezrobotni, którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MGiP - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiącmarzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec maja 2007 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urząd Pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18818 osób

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 212r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE POWITOWY URZĄD PRCY W PILE BIULETYN INFORMCYJNY Z CZERWIEC 2005 P I Ł, LIPIEC 2005 R. Dane statystyczne zawarte w niniejszej informacji zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.pup.pila.pl/

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2013r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 213r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Stan na koniec października 2005 r. Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Lublinie Numer

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura bezrobotnych +----------------------------------------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+ Bezrobotni Bezrobotni, którzy Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Łazy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 14098 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiat zgierski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2015 r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2015 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 215 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MGiP - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc lipiec

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy w Szczytnie REGON 9348 ul. Nowogrodzka /3/, -3 Warszawa MPiPS..24-3..24 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 216 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urząd Pracy w u Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura robotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urząd Pracy w u Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura robotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urząd Pracy w u Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura robotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudniu

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza osoby w Powiatowy Urząd Pracy Przysusze Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Wysłać do 5.

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 9 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy Przekazać / wysłać do 5 dnia roboczego każdego miesiąca do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani podjęli pracę w tym z prawem ogółem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: r. OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.09.2014 r. Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety MIASTO SŁAWA 130 74

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 17782976 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2015 r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2015 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 215 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2017 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2017 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 217 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 21r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo