POWIATOWY URZĄ D PRACY W PILE BIULETYN INFORMACYJNY ZA STYCZEŃ 2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄ D PRACY W PILE BIULETYN INFORMACYJNY ZA STYCZEŃ 2004"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄ D PRACY W PILE BIULETYN INFORMACYJNY ZA STYCZEŃ 2004 P I Ł A LUTY 2004 R.

2 2 Dane statystyczne zawarte w niniejszej informacji zamieszczone są na stronie internetowej:

3 3 1. Informacje statystyczne W koń cu stycznia 2004r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Pile zarejestrowanych było osób. Liczba ta zwiększyła sięw stosunku do grudnia 2003r. o 518 osób, tj. o 4,6%, natomiast w porównaniu ze styczniem 2003r. zwiększyła się o 96 osób, a więc o 0,8%. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2003r. (bez korekty liczby osób czynnych zawodowo) w powiecie pilskim wynosiła 18,9% dla województwa wielkopolskiego wynosiła 16,0%, natomiast dla kraju 18,0%. Na koniec stycznia br. w stosunku do koń ca grudnia 2003 we wszystkich jednostkach administracyjnych powiatu nastąpił wzrost liczby bezrobotnych, tj. w: 1. mieś cie Piła (o 317 osób, tj. o 5,9%), 2. gminie Szydłowo (o 61 osób, tj. o 7,2%), 3. gminie Kaczory (o 45 osób, tj. o 8,3%), 4. mieś cie i gminie Ujś cie (o 26 osób, tj. o 3,9%), 5. mieś cie i gminie Wyrzysk (o 16 osób, tj. o 1,1%), 6. mieś cie i gminie Ł obż enica (o 15 osób, tj. o 1,3%), 7. gminie Białoś liwie (o 14 osób, tj. o 3,8%), 8. gminie Miasteczko Krajeń skie (o 14 osób, tj. o 5,7%), 9. mieś cie i gminie Wysoka (o 10 osób, tj. o 1,4%). Poziom bezrobocia według stanu na koniec stycznia br. przedstawia tabela nr 1, natomiast liczbębezrobotnych na koniec poszczególnych miesięcy począwszy od stycznia 2003r. przedstawia wykres 1. Liczbębezrobotnych zarejestrowanych ogółem w koń cu poszczególnych miesięcy w okresie styczeń 1999 styczeń 2004r. przedstawia wykres 2.

4 4 W populacji bezrobotnych przeważ ały kobiety. Ich liczba w koń cu stycznia wynosiła osób, tj. 53,8% ogółu. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych na dzień 31 stycznia br. posiadały osoby, tj. 22,4% zarejestrowanych. Wskaźnik ten w porównaniu z poprzednim miesiącem zmniejszył sięo 1,2 punktu procentowego, a w stosunku do 31 stycznia 2003r był większy o 9,0 punktu procentowego. Liczbę osób posiadających prawo do zasiłku na tle ogólnej liczby bezrobotnych w okresie styczeń 2000r. styczeń 2004r,. przedstawia wykres 3. Udział podstawowych grup bezrobotnych w stosunku do nowo zarejestrowanych oraz do ogólnej liczby osób bezrobotnych na dzień r - przedstawiał sięnastępująco: Wyszczególnienie z ogólnej liczby przypada na: - kobiety - poprzednio pracujących - w tym zwol. z przyczyn dot. zakładu pr. - absolwentów - z prawem do zasiłku - zamieszkałych na wsi - długotrwale bezrob. > 12 m-cy Udział do nowo zarejestrowanych w styczniu 2004 (%) 39,3 83,1 0,7 9,0 39,5 33,8 x Udział do ogółu zarejestrowanych na koniec stycznia 2004 (%) 53,8 83,2 3,8 5,1 22,4 37,5 46,4 Szczegółowe informacje o poszczególnych kategoriach zarejestrowanych osób podane w liczbach bezwzględnych przedstawiają tabele nr 2, 4, 9 i 10.

5 5 Analiza napływu bezrobotnych pokazuje, ż e w styczniu br. zarejestrowało się1.105 osób, w tym 434 kobiety (39,3%). Z ogólnej liczby nowo zarejestrowanych osób pracowało zawodowo przed nabyciem statusu bezrobotnego (stanowiło to 83,1% nowych rejestracji). W styczniu po raz pierwszy zarejestrowało się290 osób, natomiast po raz kolejny 815 osób, co stanowiło odpowiednio 26,2% i 73,8% ogółu nowo zarejestrowanych. Absolwenci zarejestrowani w omawianym miesiącu to grupa 99 osób, tj. 9,0% nowo zarejestrowanych. Mieszkań cy wsi stanowili 33,8% nowych rejestracji (373 osoby). Osoby, którym przyznano prawo do zasiłku to 39,5% nowo zarejestrowanych (436 osób). Napływ bezrobotnych przedstawia tabela nr 3 i 4. Jednocześ nie w okresie analizowanego miesiąca wyłączono z ewidencji bezrobotnych 587 osób, w tym 289 kobiet. Spoś ród ogółem wyłączonych 422 osoby (71,9%) podjęło pracę, z czego: pracęniesubsydiowaną 355 osób, tj. 84,1% ogółu, pracęsubsydiowaną - 67 osób, tj. 15,9%. Pozostałe 165 osób (28,1%) wyłączono z powodu: niepotwierdzenia gotowoś ci do podjęcia pracy 101 osób, tj. 17,2%, rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej 20 osób tj. 3,4%, nabycia praw emerytalnych lub rentowych 13 osób, tj. 2,2%, rozpoczęcia szkolenia lub staż u 23 osoby, tj. 3,9%, ukoń czenia 60/65 lat 1 osoba, tj. 0,2%, innych przyczyn 7 osób, tj. 1,2% ogółu wyłączonych. Z ewidencji najwięcej bezrobotnych wyłączono w mieś cie Pile 302 osoby, tj. 51,4% wyłączonych ogółem. Z pozostałych gmin wyłączono: Wyrzysk 80 osób; Wysoka 43 osoby; Ujś cie 40 osób; Ł obż enica 38 osób; Kaczory 28 osób; Białoś liwie 22 osoby; Szydłowo 18 osób; Miasteczko Krajeń skie 16 osób. Szczegółowe informacje przedstawia tabela nr 5 Odpływ bezrobotnych oraz tabela nr 4 Bilans bezrobotnych.

6 6 W analizowanym okresie Urząd dysponował 177 ofertami pracy, z czego 110 to oferty pracy subsydiowanej (62,1%), a 67 to oferty pracy niesubsydiowanej (37,9%). Sektora publicznego dotyczyło 86 ofert, absolwentów 27 ofert pracy, natomiast osób niepełnosprawnych 15, w tym 9 subsydiowanych ś rodkami Pań stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tabela nr 6). W styczniu 2004r. aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto 90 osób: robotami publicznymi pracami interwencyjnymi staż ami absolwenckimi refundacjami wynagrodzenia absolwentów innymi (ś rodkami PFRON na zatrudnienie osób niepełnosprawnych) w ramach poż yczki dla pracodawcy na utworzenie dodatkowego miejsca pracy 46 osób, 6 osób, 23 osoby, 2 osoby, 9 osób, 4 osoby. Szczegółowe informacje przedstawia tabela nr 7 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W styczniu br. odnotowano zgłoszenie zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w Zakładach Naprawczych Lokomotyw Spalinowych w Pile 60 osób (likwidacja zakładu). Zwolnienia dokonano na dzień (tabela nr 8).

7 7 2. Charakterystyka populacji bezrobotnych Przeprowadzona analiza grupy zarejestrowanych bezrobotnych pod względem wieku wskazuje na dominacjęosób młodych. Liczba bezrobotnych z przedziału wiekowego od 18 do 24 roku ż ycia wynosiła osób, natomiast z przedziału wiekowego od 25 do 34 lat osób. Łącznie to osób bezrobotnych, czyli 54,3% ogółu bezrobotnych. Najmniej liczną grupęwiekową (2,3% ogółu) bezrobotnych stanowiły osoby powyż ej 55-go roku ż ycia 268 osób. Bezrobotni, którzy nie posiadali ż adnego staż u pracy stanowili grupę1.999 osób, staż pracy do 1 roku posiadały osoby. Ł ącznie to osób bezrobotnych, tj. 27,1% ogółu zarejestrowanych. Najmniej liczną grupęstanowiły osoby legitymujące sięstaż em pracy powyż ej 30 lat - 201osób, tj. 1,7% ogółu. Liczba osób pozostających bez pracy powyż ej 12 miesięcy w koń cu stycznia br. wynosiła osób, czyli 46,4% zarejestrowanych. Na koniec grudnia 2003 r. było to odpowiednio: osoby i 45,1%. W grupie długotrwale bezrobotnych przeważ ały kobiety osób, tj. 63,6%. Dane dotyczące bezrobotnych według: wieku zawiera tabela nr 9 i wykres 4, staż u pracy tabela nr 9 i wykres 5, czasu pozostawania bez pracy tabela nr 9 oraz wykres 6. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia osób bezrobotnych należ y zauważ yć, ż e przeważ ały osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe osoby, tj. 37,8% ogółu. Kolejną pod względem wielkoś ci grupą byli bezrobotni z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym osób, tj. 31,3% ogółu. Średnie wykształcenie zawodowe miały osoby, tj. 22,5% natomiast ś rednie ogólnokształcące- 566 osób, tj.4,8%. Najmniej było osób bezrobotnych z wyż szym wykształceniem 430 osób, tj. 3,6%. Informacje na temat struktury bezrobotnych ze względu na poziom wykształcenia zawarte są w tabeli nr 9 i na wykresie 7.

8 8 Odrębną kategorią bezrobotnych są absolwenci. Ich liczba w koń cu stycznia br. wyniosła 601 osób i była ona mniejsza o 76 osób w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (I 2003r. 677 osób) oraz o 25 osób większa jak na koniec grudnia 2003 r. (576 osób). W ogólnej liczbie absolwentów: 16,8 % stanowiły osoby z wyż szym wykształceniem, 8,3 % z wykształceniem ś rednim ogólnym, 39,3 % z wykształceniem ś rednim zawodowym i policealnym, 34,6 % z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 1,0 % pozostali. W styczniu 2004 roku z ewidencji wyłączono 74 absolwentów, w tym z powodu: podjęcia pracy 31 osób, staż u 23 osoby. Dane szczegółowe na temat absolwentów zawarto w tabeli nr 10 Bilans absolwentów.

9 9 3. Działania Urzędu na powiatowym rynku pracy 1. Poś rednicy pracy zwizytowali w styczniu br. 70 zakładów pracy. Pozyskali do współpracy 10 nowych pracodawców, m.in.: WODAN sp. z o.o. Warszawa Hurtownia w Pile; PHU Gemini w Pile; P.W. MAT w Pile; W-D Technology w Pile. W wyniku wizyt pozyskano 72 oferty pracy. 2. W styczniu br. z usług doradców zawodowych skorzystało ogółem 159 klientów, z tego w ramach: indywidualnych porad doradczych indywidualnych informacji zawodowych informacji grupowych - 48 osób, - 98 osób, - 13 osób. W ramach informacji grupowych przeprowadzono 2 spotkania informacyjne: dla absolwentów z cyklu Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy - 2 osoby, dla osób zainteresowanych programem Au Pair 11 uczestników. Ponadto doradcy zawodowi: - uczestniczyli w naborze osób bezrobotnych na szkolenia, które zostaną przeprowadzone na terenie powiatu w ramach projektu PHARE Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich, - przeprowadzili wstępną kwalifikacjębezrobotnych jako kandydatów do pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile. Osoby wytypowane przez Agencję zostaną przeszkolone i zatrudnione w ramach dofinansowania ze ś rodków Funduszu Pracy. Na rozmowy skierowano 59 osób, którym wcześ niej udzielono porad lub informacji zawodowych, - dokonali analizy zarejestrowanych absolwentów (2002/2003) wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych pod kątem ukoń czonej szkoły oraz poziomu wykształcenia. Analiza ta posłuż y m.in. do przygotowywanej przez WUP w Poznaniu Oceny sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na rynku pracy.

10 10 3. Przedstawiciel Urzędu uczestniczył w konferencji pod nazwą Gminny program edukacyjny w zakresie strategii integracji społecznej opracowywany dla gminy Wyrzysk. 4. W związku z organizacją szkoleń w ramach projektu PHARE Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich przez firmę Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w Poznaniu przeprowadzono nabór na szkolenia w zakresie: podstawowej obsługi komputera, obsługi kas fiskalnych i podstawowych zagadnień higieny oraz prowadzenia własnej działalnoś ci gospodarczej.

11 POZIOM BEZROBOCIA WG STANU NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2004R. Tabela nr 1 JEDNOSTKA LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓ ŁEM KOBIETY WZROST (SPADEK) OGÓ LNEJ LICZBY BEZROBOTNYCH W PORÓ WNANIU DO GRUDNIA 2003R. W LICZBACH BEWZGLĘ DNYCH DYNAMIKA % 30 CZERWIEC 2003R. 31 STYCZNIA 2003R. W LICZBACH BEWZGLĘ DNYCH DYNAMIKA % W LICZBACH BEWZGLĘ DNYCH DYNAMIKA % Miasto Piła ,9% ,5% ,2% Gmina Białoś liwie ,8% ,9% ,4% Gmina Kaczory ,3% ,1% 3 100,5% Miasto i Gmina Łobżenica Gmina Miasteczko Krajeń skie ,3% ,6% -5 99,6% ,7% -1 99,6% ,2% Gmina Szydłowo ,2% ,4% ,1% Miasto i Gmina Ujś cie Miasto i Gmina Wyrzysk Miasto i Gmina Wysoka ,9% ,9% ,9% ,1% ,5% ,3% ,4% ,5% ,3% RAZEM ,6% ,2% ,8%

12 Tabela nr 2 STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA WYSZCZEGÓ LNIENIE OGÓ ŁEM BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI, KTÓ RZY PODJĘ LI PRACĘ W MIESIĄ CU SPRAWOZDAWCZYM BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W TYM Z PRAWEM DO OGÓ ŁEM ZASIŁKU W KOŃ CU M-CA SPRAWOZDAWCZEGO Razem Kobiety Razem Kobiety Razem Kobiety Razem Kobiety POPRZEDNIO PRACUJĄ CE OSOBY Z WIERSZA 02 KTÓ RE PRACOWAŁY DO MOMENTU ZAREJESTROWANIA SIĘ W TYM ZWOLNIONE Z PRZYCZYN DOT. ZAKŁADU PRACY DOTYCHCZAS NIE PRACUJĄ CE Wybrane kategorie bezrobotnych ( z ogółem) NIEPEŁNOSPRAWNI ZAMIESZKALI NA WSI W TYM POSIADAJĄ CY GOSPODARSTWO ROLNE

13 Tabela nr 3 ROZLICZENIE "NAPŁYWU" BEZROBOTNYCH W STYCZNIU 2004R. WYSZCZEGÓ LNIENIE M-C I/2004 Piła Białoś liwie Kaczory Łobżenica JEDNOSTKA Miasteczko Szydłowo Ujś cie Wyrzysk Wysoka RAZEM Z T E G O BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI PO RAZ PIERWSZY PO RAZ KOLEJNY PO PRACACH INTERWENCYJNYCH PO ROBOTACH PUBLICZNYCH POPRZEDNIO PRACUJĄ CY W TYM ZWOLNIENI PRZYCZYN Z-DU Z 8 8 DOTYCHCZAS NIE PRACUJĄ CY W TYM ABSOLWENCI WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH (Z OGÓ ŁEM) NIEPEŁNOSPRWANI ZAMIESZKALI NA WSI W TYM POSIADACZE GOSP. ROLNEGO

14 Wyszczegó lnienie Bezrobotni według stanu w koń cu m-ca poprzedzającego sprawozdanie BILANS BEZROBOTNYCH Ogó łem Kobiety Z ogó łem zamieszkali na wsi Tabela nr 4 Z ogó łem z prawem do zasiłku razem kobiety razem kobiety Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawcym z wiersza 2 z tego po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990 r.) po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po szkoleniu Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym podję cia pracy w m-cu sprawozdawczym niesubsydiowanej w tym pracy sezonowej subsydiowanej prac interwencyjnych z tego robó t publicznych z tego z przyczyn z tego z tego z tytułu udzielonej pożyczki inne podję ci działalności gospodarczej lub rolniczej w ramach utworzonego przez pracodawcę dodatkowego miejsca pracy rozpoczę cia szkolenia lub stażu niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podję cia nauki w tym podję cia dalszej nauki ukończenia 60/65 lat nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia uprawnień do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia orzedemerytalnego innych Bezrobotni według stanu w koń cu m-ca sprawozdawczego w tym zarejestrowani po raz pierwszy

15 ROZLICZENIE "ODPŁYWU" BEZROBOTNYCH W STYCZNIU 2004R. Tabela nr 5 WYSZCZEGÓ LNIENIE M-C I/2004 WYŁĄCZENI Z EWIDENCJI OGÓ ŁEM Z TEGO Z PRZYCZYN Piła Białoś liwie Kaczory Łobżenica JEDNOSTKA Miasteczko Krajeń skie Szydłowo Ujś cie Wyrzysk Wysoka RAZEM PODJĘ CIA PRACY W NIESUBSYDIOWANEJ T W TYM PRACY SEZONOWEJ Y Z M T Z E G P O R Z Y C Z Y N SUBSYDIOWANEJ Z T E G O PRAC INTERWENCYJNYCH ROBÓ T PUBLICZNYCH Z TYTUŁU UDZIELONEJ POŻYCZKI INNE PODJĘ CIA DZIAŁ. GOSPOD. LUB ROLN. W RAMACH UTWORZ. NOWYCH MIEJSC PRACY ROZPOCZĘ CIA STAŻU LUB SZKOLENIA NIE POTWIERDZENIA GOTOWOŚCI DO PRACY DOBROWOLNEJ REZYGNACJI ZE STATUSU BEZROBOTNEGO PODJĘ CIA NAUKI UKOŃ CZENIA 60/65 LAT NABYCIA PRAW DO EMERYTURY, RENTY NABYCIA UPRAWNIEŃ DO ZAS. LUB ŚWIAD. PRZEDEMERYTAL. INNYCH

16 Tabela nr 6 OFERTY PRACY WYSZCZEGÓ LNIENIE za m-c styczeń OGÓ ŁEM RAZEM ZGŁOSZONE W MIESIĄ CU Z RUBR. 1 DOTYCZĄ CE PRACY SUBSYDIOWANEJ Z SEKTORA PUBLICZNEGO RAZEM W KOŃ CU MIESIĄ CA Z RUBR. 4 DOTYCZĄ CE PRACY SUBSYDIOWANEJ Z SEKTORA PUBLICZNEGO Z OGÓ ŁEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ABSOLWENTÓ W NIE WYKORZYSTANE DŁUŻ EJ NIŻ 1 MIESIĄ C

17 AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU Tabela nr 7 LP. JEDNOSTKA M-C I/2004 PRZY PRACACH INTERWEN. ZATRUDNIENI PRZY ROBOTACH PUBLICZN. W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓ W SKIEROWANI NA STAŻ ABSOLWENCKI ROZPOCZĘ LI SZKOLENIE ZATRUDNIENI NA KONIEC M-CA SPRAWOZDAWCZEGO PRZY PRACACH INTERWEN. PRZY ROBOTACH PUBLICZN. UKOŃ CZYLI SZKOLENIE W MIESIĄ CU SPRAWOZDA. 1. Miasto Piła Gmina Białoś liwie Gmina Kaczory Miasto i Gmina Łobżenica Gmina Miasteczko Kraj Gmina Szydłowo Miasto i Gmina Ujś cie Miasto i Gmina Wyrzysk Miasto i Gmina Wysoka RAZEM

18 ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄ CYCH ZAKŁADU PRACY Tabela nr 8 WYSZCZEGÓ LNIENIE za m-c styczeń 2004 ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ Z PRZYCZYN DOTYCZĄ CYCH ZAKŁADU PRACY Z SEKTORA PUBLICZNEGO W MIESIĄ CU Z SEKTORA PRYWATNEGO Z SEKTORA PUBLICZNEGO NA KONIEC MIESIĄ CA Z SEKTORA PRYWATNEGO ZAKŁADY OSOBY ZAKŁADY OSOBY ZAKŁADY OSOBY ZAKŁADY OSOBY ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄ CYCH ZAKŁADU PRACY OGÓ ŁEM W TYM 3 MIES. WYPOWIEDZE-NIEM

19 Wyszczegó lnienie wiek w latach Wykształcenie Staż pracy 4 Liczba Bezrob. Ogó łem Tabela nr 9 BEZROBOTNI WG WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, STAŻU PRACY I CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY WEDŁUG STANU NA KONIEC STYCZNIA 2004R. Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w m-cach Liczba Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w m-cach Bezrob. Do pow. 24 Do pow. 24 Kobiet Wyższe Ś r. Zaw L.O ZSZ Podstawowe do bez stażu Razem Powyżej 12 m-cy

20 Wyszczegó lnienie A - w m-cu sprawozdawczym Bezrobotni absolwenci według stany w końcu m- ca poprzedzającego sprawozdanie BILANS ABSOLWENTÓ W 1. Ogó łem wyższych policealnych i średnich zawodowych liceó w ogó lnokształcących zasadniczych zawodowych pozostałych A Z tego ze szkó ł 51 Tabela nr 10 Z rubryki 1 młodociani Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 2. A z wiersza 39 z tego po raz pierwszy po raz kolejny po szkoleniu po stażu A A A A Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m- cu sprawozdawczym 7. A podję cia pracy 8. A prac interwencyjnych 9. A umó w absolwenckich 10. A 2 2 robó t publicznych 11. A 1 1 w tym z powodu w tym w ramach w tym w instytucjach użyteczności publicznej z tytułu udzielonej pożyczki z tego podję cie działalności gospodarczej lub rolniczej w ramach utworzonego przez pracodawcę dodatkowego miejsca pracy A A 1 1 A A 1 1 szkolenia 16. A stażu 17. A Bezrobotni absolwenci według stanu w końcu m- ca sprawozdawczego Absolwenci, któ rzy w miesiącu sprawozdawczym ukończyli szkolenie staż pracy A A

21 WYKRES 1. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE PILSKIM (stan na koniec miesiąca) I'2003 II'2003 III'2003 IV'2003 V'2003 VI'2003 VII'2003 VIII'2003 IX'2003 X'2003 XI'2003 XII'2003 I'2004 bezrobotni ogó łem kobiety

22 12500 Wykres 2. Bezrobotni zarejestrowani ogółem na koniec miesiąca w okresie styczeń styczeń sty-1999 mar-1999 maj-1999 lip-1999 wrz-1999 lis-1999 sty-2000 mar-2000 maj-2000 lip-2000 wrz-2000 lis-2000 sty-2001 mar-2001 maj-2001 lip-2001 wrz-2001 lis-2001 sty-2002 mar-2002 maj-2002 lip-2002 wrz-2002 lis-2002 sty-2003 mar-2003 maj-2003 lip-2003 wrz-2003 lis-2003 sty-2004

23 Wykres 3. Liczba osób bezrobotnych, liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku, procentowy udział osób z prawem do zasiłku w ogóle bezrobotnych Bezrobotni ogó łem Bezrobotni z prawem do zasiłku % udziałbezrobotnych z prawem do zasiłku do ogó łu bezrobotnych zarejestrowanych 34,00% 29,00% ,00% ,00% ,00% 750 9,00% sty-2000 mar-2000 maj-2000 lip-2000 wrz-2000 lis-2000 sty-2001 mar-2001 maj-2001 lip-2001 wrz-2001 lis-2001 sty-2002 mar-2002 maj-2002 lip-2002 wrz-2002 lis-2002 sty-2003 mar-2003 maj-2003 lip-2003 wrz-2003 lis-2003 sty-2004

24 WYKRES 4. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WIEKU (stan na koniec miesiąca) ,01% 26,43% 27,85% 22,31% 21,14% 2,02% 0,24% i wię cej

25 WYKRES 5. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG STAŻU PRACY (stan na koniec miesiąca) ,29% 21,62% 15,98% 20,12% 13,47% 1,69% ,83% 0 do 1 roku i wię cej bez stażu

26 WYKRES 6. BEZROBOTNI WG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY (stan na koniec miesiąca) do 1 m-ca 1-3 m-cy 3-6 m-cy 6-12 m-cy m-cy pow. 24 m-cy ogó łem kobiety mężczyźni

27 WYKRES 7. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA (stan na koniec miesiąca) ,61% 430 wyższe 22,52% polic. i ś rednie zawodowe 4,77% 566 L.O. 37,84% zasadnicze zawodowe 31,26% podstawowe i niepełne podstawowoe

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Luty 2004 roku. Dzial 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Luty 2004 roku. Dzial 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, -513 Warszawa Kazimierza Wielka Nrumer Iden REGON 291148174 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Luty 24 roku Dzial 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Maj 2004 roku

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Maj 2004 roku MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3, -513 Warszawa Kazimierza Wielka Nrumer Iden REGON 291148174 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiac Maj 24 roku Dzial 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok -

Miejski Urząd Pracy w Lublinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE - 2007 rok - Lublin, luty 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne...3 2. Struktura bezrobocia...4 2.1. Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski

Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Stopa

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r. P.412/1/KP/15 Ryki, dnia 10.02.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Marzec 2015r. Zmiany na lokalnym rynku pracy

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Marzec 2015r. Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne. 1 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Marzec 2015r. Zmiany na lokalnym rynku pracy Wyszczególnienie Luty Marzec Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 6798

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 3 r. I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2014 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2014 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2014 roku Stan bezrobocia Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2014 roku wynosiła 3685 osób i była niższa o 480 osób w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lipca 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r.

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r. S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 1.1. Profilowanie bezrobotnych....... 14 2. DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2014 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 214 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 1.1.214 r. wyniosła 94.656 osób w tym:

Bardziej szczegółowo

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno MAJ/ r. W miesiącu kwietniu r. stopa bezrobocia w Jaworznie zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. do poziomu 9,2% i jest niższa

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Grudziądz, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY... 5 1.1. Stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC 2010 ROKU oraz I KWARTAŁ 2011R. POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 39

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU

SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA KOBIET I MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY W 213 ROKU I. Aktywność ekonomiczna na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 1 Zgodnie z wynikami BAEL kobiety niezmiennie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-1/IG/11 Gostynin, dnia 17.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2014 roku

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2014 roku Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 24 roku Strona z 29 Spis treści I. Str. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE BRZESKIM... 5.. Zmiany poziomu bezrobocia... 5.2. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2015 r. Województwo pomorskie grudzień 2014 r. styczeń 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec czerwca 2015 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Czerwiec br. to

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim z uwzględnieniem gminy Jeziora Wielkie Mogilno, październik 2013 I. Poziom bezrobocia... 3 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze Centrum Aktywizacji Zawodowej SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM W 2014 ROKU Zielona Góra, luty 2015 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 4 I.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW INFORMACJA O DZIAŁANIACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU CZARNKOWSKO-

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

10,7 10,2 9,9 9,2 8,8 8,5 8,4 8,6 7,6 7,2 7,2

10,7 10,2 9,9 9,2 8,8 8,5 8,4 8,6 7,6 7,2 7,2 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno LISTOPAD/ r. I. STOPA BEZROBOCIA W miesiącu październiku r. stopa bezrobocia w Jaworznie wyniosła 6,9%, tj. o 1,2 pkt.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2010 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2010 R. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach tel. centrala (25) 644-61-22, fax: (25) 633-57-47 e-mail: wasi@praca.gov.pl ul. K. Pułaskiego 19/21 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE 12-100 SZCZYTNO, ul. Ogrodowa 17, tel/fax (0-89) 624-32-87, e-mail: olsz@praca.gov.pl, www.szczytno.up.gov.pl INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE SZCZYCIEŃSKIM w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2013

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2013 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2013 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Marzec Kwiecień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 8095

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Wrzesień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Wrzesień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Zmiany na lokalnym rynku pracy Wrzesień 2014 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Sierpień Wrzesień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006

Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006 Stopa % bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie obsługuje następujące gminy: gminę miejską Człuchów, gminę wiejską Człuchów, miasta i gminy: Czarne i Debrzno oraz gminy, Koczała, Przechlewo i Rzeczenica.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Sanok 2014 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje grudzień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy grudzień 2014 r. Województwo pomorskie listopad 2014 r. grudzień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU. Podlaski rynek pracy

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU. Podlaski rynek pracy WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU Podlaski rynek GRUDZIEŃ 2010 Opracowanie: Wydział Badań i Analiz WUP http://up.podlasie.pl/index.php/strony/22216 Stopa bezrobocia: GRUDZIEŃ 2010 woj. podlaskie 13,2%

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

11,7 11,5 9,8 9,6 9,6 9,3 9,5

11,7 11,5 9,8 9,6 9,6 9,3 9,5 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno CZERWIEC/ r. W miesiącu maju r. stopa bezrobocia w Jaworznie zmniejszyła się o 0,5 pkt. proc. do poziomu 8,7% i jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZUU Informator o działalności Powiatowegoo Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok Grudziądz, marzec 2012 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Sanok 2015 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZASNYSZU. Z REALIZACJI ZADAŃ NA 31.12.2012r.

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZASNYSZU. Z REALIZACJI ZADAŃ NA 31.12.2012r. SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZASNYSZU Z REALIZACJI ZADAŃ NA 31.12.2012r. Spis Treści WSTĘP...3 I. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA...6 1.1 Ogólna charakterystyka...6 1.2 Bezrobocie na wsi........12

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 Miasto Gdańsk Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24r. w Gdańsku było zarejestrowanych 22 588 osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Styczeń 2013

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Styczeń 2013 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Styczeń 2013 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Grudzień Styczeń Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 7458

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r.

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA USŁUGOWA PUP BYDGOSZCZ Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Klub

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. (041) 39 43 540; fax (041) 39 43 765 www.pupwloszczowa.pl; e-mail:kiwl@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy ul. StraŜacka 11, 29-100 Włoszczowa, tel. (041) 39 43 540; fax (041) 39 43 765 www.pupwloszczowa.pl; e-mail:kiwl@praca.gov. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM W 2014 ROKU 1 1. Poziom i stopa bezrobocia... 4 1.1 Poziom bezrobocia w powiecie włoszczowskim... 4 1.2 Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

12,9 11,2 10,5 10,8 10,4 10,5

12,9 11,2 10,5 10,8 10,4 10,5 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno LUTY / 2013r. W miesiącu styczniu 2013r. wskaźnik bezrobocia w Jaworznie zwiększył się o 1 pkt. proc. do poziomu 12,6%

Bardziej szczegółowo

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku.

1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku. 1. BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 1.1 Stan i struktura bezrobocia w województwie małopolskim w I kwartale 2011 roku. Zgodnie z coroczną tendencją, w pierwszym kwartale 2011 roku nastąpił wzrost

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2015 r. Województwo pomorskie luty 2015 r. marzec 2015 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY LISTOPAD 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec listopada 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1862 osoby, w

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Justyna Piasecka Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Tabela nr 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo