Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management Streszczenie: Poj cie bezpiecze stwa jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Nauka o bezpiecze stwie jest nauk interdyscyplinarn. Interdyscyplinarno powoduje, e bezpiecze stwo mo e by definiowane z punktu widzenia ró nych dyscyplin, a w zwi zku z tym dostosowane do ich obszaru badawczego 1. Proces zarz dzanie bezpiecze stwem i higien pracy specyfikuje wymagania co do dzia a podejmowanych w obszarze bhp oraz wytycza zasady, dzi ki którym przedsi biorstwo mo e minimalizowa, monitorowa, zapobiega zagro eniom, stosowa nowe rozwi zania techniczne, a tak e zapewni w a ciwe warunki pracy. W artykule podj to prób oceny uwarunkowa funkcjonowania zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy w przedsi biorstwie produkcyjnym w kontek cie wymaga normy PN-N Do realizacji przyj tego celu artyku u zastosowano metod sonda u diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety. S owa kluczowe:, ryzyko zawodowe, metody oceny ryzyka zawodowego, bezpiecze stwo pracy, metody oceny bezpiecze stwa pracy, system zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy Abstract: The concept of security is difficult to define. Safety Science is an interdisciplinary science. Interdisciplinary means that security can be defined from the perspective of different disciplines, and therefore suited to their research area. The management of occupational health and safety specifies requirements for activities in the area of safety, and sets the rules by which the company can minimize, monitor, prevent risks at source, use new technology and ensure appropriate working conditions. This article attempts to assess the conditions of the operation of health and safety management in a manufacturing company in the context of PN-N For the attainment of the objective a diagnostic survey method was applied using a questionnaire. Key words: occupational risk, risk assessment methods, safety, safety assessment methods, health and safety management Wst p Bezpiecze stwo i higiena pracy to ogó norm prawnych oraz rodków badawczych, organizacyjnych i technicznych maj cych na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby móg on wykonywa prac w spo- 1 J. Ejdys, A, Lulewicz, J. Obolewicz, Zarz dzanie bezpiecze stwem w przedsi biorstwie, Wyd. Politechniki Bia ostockiej, Bia ystok 2008, s. 53.

2 472 H. Wyr bek sób produktywny, bez nara ania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obci enie fizyczne i psychiczne 2. Dla w asnego bezpiecze stwa i zabezpieczenia przed ewentualnymi konsekwencjami mog cych zdarzy si wypadków, chorób zawodowych, powa nych awarii, katastrof itp., przedsi biorstwa zabezpieczaj si w ró ny sposób. Wprowadzane s ró nego rodzaju rodki bezpiecze stwa zbiorowego, jak równie indywidualnego. Nale y jednak mie na uwadze, e tak jak najbardziej istotnym zasobem ka dej organizacji s ludzie, tak równie oni s czynnikiem powoduj cym najwi ksz ilo wypadków. Przedsi biorcy, coraz cz ciej si gaj po rozwi zania systemowe, które najwi kszy nacisk k ad na przeciwdzia anie oraz gotowo wyst pienia wypadku i w których jest po o ony du y nacisk na utrzymywanie odpowiedniej wiadomo ci pracowników. Istot zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy jest zapewnienie wymaganego poziomu ochrony zdrowia i ycia przed zagro eniami wyst puj cymi w rodowisku pracy. Wa ne jest, by warunki pracy i jej organizacja by y sprzyjaj ce dla pracowników. System zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy jest podsystemem systemu zarz dzania organizacj, okre la cele, struktur, odpowiedzialno, procesy wraz z opisuj cymi je procedurami, zasady post powania, narz dzia i metody konieczne do wdro enia i utrzymania systemu. System zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy wed ug PN-N Norma PN-N definiuje bezpiecze stwo i higien pracy jako stan warunków i organizacji pracy oraz zachowa pracowników zapewniaj cych wymagany poziom ochrony zdrowia i ycia przed zagro eniami wyst puj cymi w rodowisku pracy 3. G ównym celem normy PN-N jest pomoc przedsi biorcom przy podejmowanych dzia aniach, na korzy poprawy bezpiecze stwa i higieny pracy przez okre lenie wymogów skutecznego SZ BHP. Niezale nie od rodzaju organizacji, norma mo e by wdro ona i stosowana w ka dym przedsi biorstwie. System zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy oparty jest na koncepcji ci g ego doskonalenia. Sukces efektywno ci SZ BHP jest zale ny od zaanga owania wszystkich pracowników. Skuteczno zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy wymaga nie tylko powi zania z kierunkami strategicznego rozwoju organizacji, ale tak e z celami. Norma PN-N nakazuje identyfikowa zagro enia, które mog si przyczyni do utraty zdrowia, a nawet ycia. Zagro enia s wywo ywane przez czynniki, które mo na pogrupowa nast puj co: niebezpieczne, 2 J. Kowalski, Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce, [w:] D. Koradecka (red.), Bezpiecze stwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1999, s PN-N 18001: 2004 System zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy. Wymagania, PKN, Warszawa 2004, s. 6. Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012 ZN nr 95

3 Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy 473 szkodliwe, uci liwe. Aby skutecznie zidentyfikowa zagro enia, nale y 4 : pozna przyczyny wszystkich dotychczas zaistnia ych wypadków, obserwowa prac pracowników, kontrolowa przebieg procesów i podj próby przewidzenia potencjalnych zagro e, przeprowadzi dyskusj w ród pracowników, by ka dy móg si wypowiedzie o potencjalnych zagro eniach, których si obawiaj, analizowa na poszczególnych szczeblach zachowanie pracowników podczas wykonywania pracy, prowadzi uporz dkowan baz danych, w której b d zapisane informacje na temat potencjalnych zagro e. Wszystkie zagro enia, które zosta y zidentyfikowane, musz by monitorowane (monitorowanie procesów przemys owych i monitorowanie przebywania osób na terenie zak adu). Cykl eliminacji zagro e, przebiega nast puj co: identyfikacja zagro e, analiza ryzyka, obni enie stopnia ryzyka, eliminacja zagro enia, od obni enia ryzyka proces przechodzi do monitorowania zagro- e. W trakcie cyklu nale y przeprowadzi szkolenia pracownicze, w celu u wiadomienia i zdobycia umiej tno ci identyfikacji zagro enia. Wed ug normy PN-N ocena ryzyka zawodowego to proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalno ci, identyfikacja zagro enia to proces rozpoznawania, czy zagro enie istnieje oraz okre lenie jego charakterystyki. Najprostszym sposobem na ocenienie ryzyka jest oszacowanie potencjalnych skutków i prawdopodobie stwa powstania zagro enia: iloczyn tych dwóch wielko ci to podstawa do oszacowania ryzyka Identyfikacja jak i eliminacja zagro e cz sto wymaga stosowania specjalistycznych metod oraz zaanga owania pracowników, posiadaj cych do wiadczenie w opracowywaniu specjalistycznych ekspertyz i przede wszystkim znaj cych zasady zarz dzania ryzykiem. Analiza dzia a zwi zanych z bezpiecze stwem i higien w przedsi biorstwie System zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy wed ug normy PN-N wyznacza cele ogólne i szczegó owe. Do celów ogólnych zalicza si : 4 B. Gajdzik, A. Wyci lik, Jako, rodowisko i bezpiecze stwo pracy w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Wyd. Politechniki l skiej, Gliwice 2008, s. 49. ZN nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012

4 474 H. Wyr bek zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, zmniejszenie liczby wypadków zwi zanych z wykonywaniem okre- lonych prac, zmniejszenie liczby osób pracuj cych w warunkach, które nara aj na niebezpieczne czynniki, zmniejszenie liczby chorób zawodowych, u wiadamianie i motywowanie pracowników do bezpiecznej pracy, opracowanie i zainicjowanie programu dba o ci o bezpiecze stwo pracy na stanowisku pracy. Najwy sze kierownictwo przedsi biorstwa zawsze by o zainteresowane nie tylko zapewnieniem satysfakcji swoim klientom, ale równie zapewnieniem bezpiecze stwa swoim pracownikom. Realizuj c swoje cele, przedsi biorstwo kieruje si trosk o zdrowie i ycie pracowników. D y do sta ej poprawy stanu bezpiecze stwa i higieny pracy. Dba o o bezpiecze stwo i zdrowie pracowników, klientów zobowi zuje dan firm do: zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, prowadzenie sta ej oceny ryzyka zawodowego i podejmowanie dzia a prowadz cych do jego minimalizacji zapewnienia pracownikom rodków ochrony, zapewnienia pracownikom sta ej opieki medycznej oraz dost pno- ci us ug medycznych, stosowania programów i systemów podwy szaj cych jako dzia- a w zakresie bezpiecze stwa i ochrony, systematycznej analizy zdarze, wypadków i incydentów lotniczych w celu zapobiegania ich wyst pieniu, zapewnienia klientom PPL i u ytkownikom lotniska dost pno ci do systemu informacji o zagro eniach. Przedsi biorstwo zapewnia niezb dne rodki i zasoby do realizacji przedsi wzi zwi zanych z doskonaleniem i skutecznym funkcjonowaniem Systemu Zarz dzania Bezpiecze stwem i Higien pracy. Realizacja polityki bezpiecze stwa i higieny pracy opiera si na wdro onym oraz funkcjonuj cym Systemie Zarz dzania Bezpiecze stwem i Higien Pracy zgodnym z normami PN-N-18001, który zintegrowany jest z Systemem Zarz dzania Jako ci zgodnym z norm ISO 9001 oraz Systemem Zarz dzania rodowiskowego zgodnym z norm ISO Dla poprawienia bezpiecze stwa pracowników, przedsi biorstwo wprowadzi o nowoczesne rozwi zania s u ce zwi kszeniu dost pu osób do wczesnej pomocy medycznej. Uruchomiono równie program szkole z zakresu pierwszej pomocy opieraj cy si na wytycznych European Resuscitation Council i zaleceniach Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Rozwi zania zosta y wdro one w ramach Programu Powszechnego Dost pu do Wczesnej Pomocy Medycznej. Zapewnienie dalszej skuteczno ci prowadzonych dzia a i zaanga owania w nie pracowników wymaga w a- Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012 ZN nr 95

5 Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy 475 ciwej wiedzy i ci g ego podnoszenia wiadomo ci pracowników w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy. S u temu szkolenia, do których skuteczno ci przywi zuje si w firmie obecnie du wag. Wykwalifikowani pracownicy s warto ci trudn do przecenienia, dlatego te przedsi biorstwo inwestuje w ich rozwój. Rozwijaj c ich zawodowe kompetencje, miejsce pracy staje si bardziej przyjazne i bezpieczne. Taka forma szkole zapewnia dobr komunikacj w zakresie BHP oraz zapewnia zaanga owanie pracowników w kreowanie bezpiecznych warunków pracy. Podsumowanie Gwarancj sprawnie dzia aj cego systemu zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy jest czynny udzia pracowników w jego wdra aniu i ci g ym doskonaleniu. System zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy jest cz ci systemu zarz dzania organizacj. Mie ci on w sobie elementy zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa i higieny pracy. Wymagania dotycz ce systemu zarz dzania bhp w firmie zwi zane s z wymogami przepisów prawa pracy. Podstawowym elementem systemu zarz dzania bezpiecze stwem jest ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Zgodnie z 39 ust. 1 rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 ze zm.) pracodawca jest obowi zany ocenia i dokumentowa ryzyko zawodowe, wyst puj ce przy okre lonych pracach, oraz stosowa niezb dne rodki profilaktyczne zmniejszaj ce ryzyko. Przepis zawarty w art. 226 Kodeksu pracy stanowi, i pracodawca jest obowi zany informowa pracowników o ryzyku zawodowym, które wi e si z wykonywan prac, oraz o zasadach ochrony przed zagro eniami 5. W realizowaniu wymogów prawnych w zakresie bhp przydatny jest system zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy. Zastosowanie systemu zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy pozwala na skuteczne zarz dzanie w tej dziedzinie, a co za tym idzie na aktualne spe nianie wymaga przepisów prawnych w obr bie bezpiecze stwa i higieny pracy. Dodatkowo w wyniku wdra ania przepisów prawnych w przedsi biorstwie nast puje poprawa warunków pracy. Dzi ki temu minimalizuj si straty wynikaj ce z niew a ciwego stanu bezpiecze stwa i higieny pracy, takich jak np. koszty wypadków przy pracy czy te chorób zawodowych. Systemy zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy nak adaj wymóg anga owania za ogi zarówno do staranniejszego przestrzegania przepisów bhp, jak te podejmowania dzia a w celu poprawy stanu bhp w zak adzie. Wzrost zaanga owania pracowników w zagadnienia bezpiecze stwa i higieny pracy przyczynia si równie do ich zaanga owania w problemy zwi zane z procesem produkcji. Wp ywa równie na podniesie ZN nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012

6 476 H. Wyr bek nie jako ci i wydajno ci pracy w zak adzie i zarazem wi ksz satysfakcj z wykonywanej pracy. Dobrze funkcjonuj cy system zarz dzania bhp wp ywa na zwi kszenie ilo ci czasu przeznaczanego na produkcj w zwi zku z popraw stanu bezpiecze stwa i higieny pracy. Ponadto zapewnia mniejsz rotacj personelu i w zwi zku z tym mniejsze koszty szkolenia nowych pracowników. Poprawnie funkcjonuj cy system zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy ma wa ny wp yw przez wymienione wy ej czynno ci na popraw wizerunku przedsi biorstwa na rynku, dzi ki czemu zapewnia to jego konkurencyjno. Organizacje prowadz ce dzia alno mi dzynarodow nie mog ce dowie, e zapewniaj prac zgodnie z ogólnie przyj tymi normami na wiecie w zakresie bhp, mog spotka si z problemami w zawieraniu i kontynuowaniu wspó pracy. Du e korporacje i zak ady mi dzynarodowe nie chc nara a swoich pracowników na ryzyko zwi zane z niedostatecznym zarz dzaniem bhp u kontrahentów, jak te minimalizuj mo liwo zachwiania p ynno ci dostaw. Norma dotycz ca zarz dzania bhp zobowi zuje zak ad do ustalenia procedur sytuacji awaryjnych mo liwych w danym profilu dzia alno ci, jak i do przeprowadzania symulowanych i dokumentowanych akcji ewakuacyjnych, tym samym sprawdzania przyj tych procedur w tym zakresie. Takie podej cie minimalizuje ewentualne straty i przestoje zwi zane z awariami i potwierdza kontrahentom ci g o dostaw z danego zak adu. W krajach Unii Europejskiej du e korporacje przed rozpocz ciem wspó pracy wymagaj cz stokro od swoich dostawców i podwykonawców spe nienia wymaga w zakresie BHP. Wdro enie systemu zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy musi prowadzi do regularnej poprawy bezpiecze stwa pracy zatrudnionych pracowników i ich zdrowia. Spe nianie przez przedsi biorstwo minimalnych warunków w zakresie bhp nie zapewnia jednak efektywnego zarz dzania w tej dziedzinie. Wprowadzenie systemu zarz dzania bhp przyczynia si do poprawy wyniku finansowego firmy poprzez niwelowanie strat zwi zanych np. z wypadkami przy pracy, po arów, wyst pieniem awarii, wybuchów. Powy sze stwierdzenia s oczywiste dla firm, w których wyst pi y wypadki, powa ne awarie lub katastrofy. W takich sytuacjach nak ady, jakie nale y ponie na dzia ania zwi zane z usuni ciem skutków incydentu Dotycz cego bhp, s nieporównywalnie wi ksze ni koszty dzia a prewencyjnych (szkole personelu, wprowadzenia odpowiednich rozwi za systemowych, m.in. Systemów Zarz dzania BHP, zapewnienia odpowiedniej infrastruktury maj cej na celu zarówno zapobieganie wyst powaniu incydentów, jak równie minimalizowanie ich skutków w przypadku ich wyst pienia). Oczywiste jest, e w przypadku przeniesienia cz ci ryzyka na ubezpieczyciela zdejmujemy z siebie ci ar ca o ci kosztów usuwania skutków incydentu. Jednak przy ci gle rosn cym roszczeniowym charakterze spo ecze stwa (nie tylko w odniesieniu do zakupionych wyrobów czy us ug, które przyczyni y si do wyst pienia niebezpiecze stwa dla konsumenta, ale rów- Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012 ZN nr 95

7 Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy 477 nie i w stosunku do pracodawcy i zapewnionego przez niego rodowiska pracy) potencjalne koszty rosn w a ciwie z dnia na dzie 6. Korzy ci z wdro enia systemu zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy s nast puj ce: uporz dkowanie stanu formalnoprawnego zgodno lub wi ksze prawdopodobie stwo zgodno ci z wymaganiami prawnymi, atwiejsze spe nienie wymaga bezpiecze stwa pracy, szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich potencjalnych niezgodno ci poprzez zapobieganie, a nie korygowanie, podniesienie wiadomo ci za ogi w odniesieniu do istotny bhp, zmniejszenie liczby wypadków poprzez nadzorowanie zdarze potencjalnie wypadkowych i wprowadzanie na ich podstawie dzia a zapobiegawczych, mniejsza liczba pracowników nara onych na czynniki szkodliwe po identyfikacji zagro e i zastosowaniu odpowiednich dzia a (mniejsza liczba pracowników dotkni tych chorobami zawodowymi), zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego, budowa wizerunku przedsi biorstwa jako odpowiedzialnego spo- ecznie, podniesienie wiarygodno ci firmy, poprawa wizerunku firmy, potwierdzenie wagi bezpiecze stwa i higieny pracy w dzia aniach firmy, spe nienie oczekiwa klientów, polepszenie stosunków z organami nadzoru nad warunkami pracy. Bibliografia Ejdys J.,Lulewicz A., Obolewicz J., Zarz dzanie bezpiecze stwem w przedsi biorstwie, Wyd. Politechniki Bia ostockiej, Bia ystok Gajdzik B., Wyci lik A., Jako, rodowisko i bezpiecze stwo pracy w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Wyd. Politechniki l skiej, Gliwice Printer, Kowalski J., Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce, [w:] D. Koradecka (red.), Bezpiecze stwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa PN-N 18001: 2004 System zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy. Wymagania, PKN, Warszawa ZN nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012

8 478 H. Wyr bek Seria: Administracja i Zarz dzanie (22)2012 ZN nr 95

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo