STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007. OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007. OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN"

Transkrypt

1 STAN ZDROWIA, POSTAWY I ZACHOWANIA ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW TORUNIA w latach 2000/2001 i 2006/2007 OCENA TRENDÓW I DYNAMIKi ZMIAN Raport przygotowany w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na zlecenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia Łódź-Toruń, listopad 2007

2 W opracowaniu raportu uczestniczył zespół Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w następującym składzie: prof. dr hab. med. Wojciech Drygas - kierownik Katedry i dyrektor polskiego programu WHO-CINDI; dr n. hum. Wojciech Bielecki - socjolog; mgr Elżbieta Dziankowska-Zaborszczyk - informatyk; mgr Małgorzata Pikala informatyk;

3 L.P. SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE I. PORÓWNANIE STRUKTURY BADANYCH ZBIOROWOŚCI II. SUBIEKTYWNA OCENA STANU ZDROWIA III, ODCZUWANIE STRESU (PRESJI), BÓLU ORAZ INNYCH DOLEGLIWOŚCI FUNKCJONALNYCH IV. ELEMENTY STYLU ŻYCIA (ALKOHOL, TYTOŃ, MAŁA AKTYWNOŚC FIZYCZNA) Konsumpcja alkoholu Palenie tytoniu Mała aktywność fizyczna V. KORZYSTANIE Z OPIEKI MEDYCZNEJ VI. OCENA SPOSOBU ŻYWIENIA VII. NADWAGA I OTYŁOŚĆ VIII. ZABURZENIA LIPIDOWE IX. CUKRZYCA X. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE XI. SKUMULOWANE WYSTĘPOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA Zmiany zachowań zdrowotnych mieszkańców Torunia w ciągu ostatnich 12 miesięcy XII. WYWIAD DOTYCZĄCY WYSTĘPOWANIA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH, ROZPOZNANYCH WCZEŚNIEJ PRZEZ LEKARZA Objawy chorobowe i dolegliwości subiektywne 19 mieszkańców Torunia występujące w okresie ostatnich dni 20 Ocena stosowania wybranych grup leków XIII. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ UWAGI KOŃCOWE ANEKS

4 WPROWADZENIE Międzynarodowy program zintegrowanej profilaktyki chorób niezakaźnych (WHO-CINDI) jest określany jako program badawczo-interwencyjny i jako taki, ma wyraźnie wyeksponowaną w swej ideologii komponentę ewaluacyjną. Komponentę, która traktowana jest jako proces gromadzenia danych, na podstawie których można podejmować istotne i trafne decyzje i którą w języku rozmaitych projektów międzynarodowych, określa się jako wszelkie formy gromadzenia informacji, które umożliwiają wnioskowanie o jakości prowadzonych pomiarów bądź o warunkach, w jakich te pomiary konkretyzują się. Tak rozumiana ewaluacja wymaga więc opisu: a) danych wyjściowych (inputs), b) implementowanych strategii wdrożeniowych i wreszcie - c) efektów (outputs), przybliżonych i/lub pośrednich rezultatów, które mogą być użyte w procesie wdrażania priorytetów i celów długoterminowych w systemie opieki zdrowotnej. Zaś rezultaty (outcomes), muszą być definiowane w odniesieniu do najważniejszych czynników ryzyka, współczynników chorobowości, umieralności i jakości życia. Znaczenia wskazanego wyżej trybu (metodologii) postępowania nie da się przecenić; wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, stosuje się w ramach programu CINDI follow up research czyli badanie, które w gruncie rzeczy umożliwia nie tylko prześledzenie najważniejszych trendów w zakresie przewlekłych chorób niezakaźnych, ale poprzez zestawienie wyników dwóch pomiarów odległych w czasie, staje się realną podstawą ewentualnych zmian socjotechnicznych, efektywnie przybliżających proces wdrażania priorytetów i celów długoterminowych w polityce zdrowotnej. Tak właśnie, stało się w przypadku strategii przyjętych i przez kierownictwo polskiego programu WHO-CINDI i przez kierownictwo

5 Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Stąd, zestawienie rezultatów pierwszego, zasadniczego pomiaru socjomedycznego przeprowadzonego wśród mieszkańców Torunia w latach 2000/2001 z najnowszym, zrealizowanym identyczną techniką badawczą (kwestionariusz wywiadu zawierający elementy lekarskiego badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wyniki przeprowadzonych wcześniej biochemicznych badań analitycznych) w latach 20006/2007. W obu przypadkach, współpraca między kierownictwem polskiego programu WHO-CINDI i władzami Torunia opierała się o wykorzystanie możliwości oraz doświadczeń empirycznych i analitycznych interdyscyplinarnego zespołu Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (lekarze medycyny, statystycy, informatycy, specjaliści w zakresie zdrowia publicznego i epidemiologii, socjologowie). Warto dodać, iż współpracę tę z całą pewnością - zarówno w sferze przygotowania oraz organizacji badań jak i kontaktów interpersonalnych - można uznać za wręcz modelową dla warunków, w jakich w Polsce realizuje się tego typu postępowanie empiryczne. Struktura prezentowanego niżej opracowania porównawczego odpowiada z grubsza rzecz biorąc strukturze raportów właściwych: od subiektywnej oceny stanu zdrowia, poprzez dolegliwości funkcjonalne, elementy stylu życia (alkohol, tytoń, aktywność fizyczna), korzystanie z opieki medycznej, ocenę sposobu żywienia, problemy związane z nadwagą i otyłością, zaburzenia lipidowe, cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, aż do skumulowanego występowania czynników ryzyka.

6 I. PORÓWNANIE STRUKTURY BADANYCH ZBIOROWOŚCI Każdy typ porównania rezultatów badań pochodzących z różnych, oddalonych w czasie survey ów, wymaga szczególnej staranności metodologicznej, zwłaszcza w zakresie dotyczącym tzw. wskaźników podobieństwa struktur odnoszących się do podstawowych cech (zmiennych) społeczno-demograficznych takich jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, stan cywilny, status zawodowy czy majątkowy. Wskaźniki te bowiem albo uprawomocniają w sensie formalnym prowadzenie takich analiz porównawczych określając zarazem wysoki stopień trafności i rzetelności formułowanych wniosków, albo prowadzenie takich analiz ograniczają, stawiając niekiedy pod znakiem zapytania sens postępowania analitycznego tego typu. Biorąc powyższy fakt pod uwagę, w porównywanych badaniach toruńskich zastosowano test dla dwóch frakcji z dużych prób, który wykazał w przypadku struktury badanych zbiorowości wg płci wysoki wskaźnik podobieństwa, równy 92,3%. Warto jednak podkreślić, iż w badaniu pierwotnym, zrealizowanym niejako na progu nowego stulecia, liczniej reprezentowani byli mężczyźni zaś mniej licznie kobiety i to niezależnie od tego, że w 2000/2001 przebadano na okoliczność stanu zdrowia, postaw i zachowań zdrowotnych o 240 torunian więcej aniżeli w badaniu zrealizowanym na przełomie roku 2006/ Opisywaną sytuację tę ilustruje rycina 1. 1 Zob. aneks do raportu, tabela nr 1, str. 2

7 Ryc.1 Porównanie struktury badanej zbiorowości wg płci w latach 2000/2001 i 2006/007 Mężczyźni 48,4% Mężczyźni 40,7% Kobiety 59,3% Kobiety 51,6% Porównanie struktur dotyczących poziomu wykształcenia uczestniczących w obu pomiarach torunian również wykazało istotne statystycznie zależności 2. To zaś oznacza, iż w porównaniu do sytuacji z 2000/2001 w badaniu tegorocznym uczestniczyli nieco lepiej wykształceni torunianie (dla mężczyzn - chi 2 =13,817 i p=0,007903, dla kobiet - chi 2 =62,12 i p=0, oraz dla całej populacji- chi 2 = 70,107 i p=0,000000). Warto dodać. Iż o ile w 200/2001 roku średnia liczba lat nauki dla mężczyzn wynosiła 12,5 lat (s=3.23), o tyle w 2006/ ,2 lat (s=3,53). Odpowiednio dla kobiet: 12,3 lat (s=3,05) i 13,3 lat (s=3,29). Natomiast na poziomie całych porównywanych zbiorowości - średnia liczba lat nauki w 2000/2001 wynosiła 12,4 lat (s=3,14) zaś w 2006/ ,3 lat (s+3,39). Sytuację tę ilustruje rycina 2. 2 Zob. aneks do raportu, tabele nr 2 i 3, str. 2

8 Ryc.2 Struktura badanej zbiorowości w latach 2000/2001 i 2006/2007 wg poziomu wykształcenia i płci Mężczyźni Kobiety 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% Razem

9 Porównanie struktur badanych populacji a odnoszących się do zmiennej stan cywilny nie wykazało istotnych statystycznie zależności, choć taki stan rzeczy nie wyklucza pewnego zróżnicowania, dotyczącego poszczególnych kategorii analitycznych 3. Generalnie, w badaniu z roku 2006/2007 w porównaniu do pierwszego pomiaru, uczestniczyło nieco więcej kawalerów i nieco mniej żonatych mężczyzn, jednak bez statystycznego znaczenia dla podobieństwa analizowanych struktur. Sytuację tę ilustruje rycina nr 3. Z kolei, dla porównań odnoszących się do zmiennej status zatrudnienia, wykryto istotne statystycznie różnice w obu analizowanych pomiarach. Ogląd danych wykazał bowiem, iż w porównaniu do zbiorowości torunian uczestniczących w pomiarze wcześniejszym (2000/2001), w badaniu z lat 2006/2007 uczestniczyło nieco więcej respondentów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz nieco większa grupa pracowników już emerytowanych, natomiast nieco mniejsza grupa pracowników pełnoetatowych oraz rencistów (dla mężczyzn - chi 2 = i - w zasadzie na granicy statystycznej istotności - p = 0,050409, dla kobiet - chi 2 = 21,014 i p = 0, oraz dla całej zbiorowości chi 2 = 31,172 i p = 0,00003). Warto jednak dodać, iż w przypadku tej zmiennej, po to, by utrzymać warunki pełnej standaryzacji, zostały utworzone nowe klasy analityczne a mianowicie: 1) pracuję, kecz w niepełnym wymiarze godzin, 2) pracuję na pełnym etacie, 3) jestem na emeryturze (rencie rodzinnej), 4) jestem rencistą i - 5) inne 4. Wiek badanych, to kolejna zmienna niezależna, standardowo mierzona we wszelkich badaniach socjomedycznych. 3 Zob. aneks do raportu, tabela nr 4 i 5, str.3 4 Zob. aneks do raportu, tabela nr 6 i 7, str.3

10 Ryc.3 Struktura badanych zbiorowości wg stanu rodzinnego w latach 2000/2001 i 2006/ /2001 rozw iedzio ny/-a 4,4% wdowiec/ -a 4,8% kawaler /panna 26,6% żonaty/ zamężna 64,2% 2006/2007 rozwiedzio ny/-a 4,9% wdowiec/ -a 4,4% kawaler/ panna 28,6% żonaty/ zamężna 62,1%

11 W przypadku obu porównywanych tutaj zbiorów, można mówić o braku jakichkolwiek różnic istotnych w sensie statystycznym 5. I tak, o ile dla populacji uczestniczącej w badaniu 2000/2001 średnia wieku wynosiła 42,2 lata (odchylenie standardowe 14,82), o tyle dla populacji badanej w 2006/2007 r. odpowiednio - 42,4 lat (s = 14,60). Dla mężczyzn w latach 2000/ ,9 lat (s = 15,10), zaś w 2006/2007 r lata (s = 14,96). Wreszcie, dla kobiet w 2000/2001 średnia wieku wynosiła 42,2 (s= 14,93), zaś w 2006/2007 r. odpowiednio - 42,7 lat i s= 14,34 (ryc.4). Ryc.4 Struktura badanych w latach 2000/2001 i 2006/2007 wg płci i wieku ,2±15,1 42,0±14,96 42,5±14,9 42,7±14,34 42,9±14,8 42,4±14, Mężczyźni Kobiety Raze m 5 W powyższych porównaniach wykorzystano test dla dwóch średnich z dużych prób. Zob. aneks do raportu, tabela nr 8 i 9, str. 4

12 Wreszcie, ostatnia z analizowanych zmiennych niezależnych o charakterze socjoekonomicznym mierzona w obu badaniach dotyczących stanu zdrowia, postaw i zachowań zdrowotnych torunian czyli deklarowany dochód netto per capita w rodzinie. Tutaj z kolei, trzeba mówić o zarysowaniu się pewnych zmian na przestrzeni lat rozdzielających obydwa pomiary i co za tym idzie - pewnej tendencji. Otóż ogląd danych pochodzących z obu analizowanych pomiarów wykazał, że w badaniu z lat 2006/2007 uczestniczyło o połowę mniej respondentów z najniższej kategorii tak mierzonego dochodu (do 300 zł na głowę w rodzinie) ale także - o połowę więcej respondentów z najwyższej kategorii dochodu (powyżej 1500 zł na głowę w rodzinie) 6. Generalnie ubyło więc respondentów z trzech najniższych klas analizowanego dochodu, których górna granicę wyznacza dochód na poziomie 700 zł per capita. Można więc postawić tezę, iż na przestrzeni kilku lat rozdzielających obydwa pomiary, sytuacja materialna torunian biorących udział w realizacji programu WHO-CINDI zdecydowanie poprawiła się (chi 2 dla mężczyzn = 95,961 i p = 0,000000; chi 2 dla kobiet = 175,122 i p =0,000000, oraz dla całej zbiorowości - chi 2 = 261,551 i p = 0,000000). Opisywaną sytuację ilustruje rycina nr 5. 6 Zob. aneks do raportu, tabela nr 10 i 11, str. 5

13 Ryc.5 Struktura badanej zbiorowości w latach 2000/2001 i 2006/2007 wg deklarowanego dochodu na głowę w rodzinie Mężczyźni Kobiety 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0% Razem 100% 80% 60% 40% 20% 0% do 300 zł zł zł zł 1-1,5 tys. >1,5 tys.

14 II. SUBIEKTYWNA OCENA STANU ZDROWIA To datujące się w gruncie rzeczy od czasów opublikowania teorii Kasl a i Cobb a, a powszechnie dziś stosowane w badaniach socjomedycznych kryterium, wykazało istotne w sensie statystycznym zróżnicowanie postaw respondentów uczestniczących w obu analizowanych pomiarach 7. Dość powiedzieć, że zwłaszcza w kategorii oceny typu dobry, w 20006/2007 r. odnotowaliśmy przyrost rzędu 11 punktów procentowych i to głównie kosztem oceny relatywnej tj. raczej dobry. Dla mężczyzn chi 2 = 19,86 i p = 0,000532, dla kobiet - chi 2 = 47,806 i p = 0, oraz na poziomie całej populacji - chi 2 = 56,659 i p = 0, Sytuację tę ilustruje ryc. 6 Ryc. 6 Porównanie samooceny stanu zdrowia w latach 2000/2001 i 2006/ /2001 ani dobry ani zły 15,7% raczej zły 6,2% zły 1,4% dobry 43,7% dość dobry 33,1% 7 Zob. aneks do raportu, tabela nr 12 i 13, str. 5

15 ani dobry ani zły 14,7% raczej zły 5,4% zły 2,2% dość dobry 22,8% dobry 54,9% Konsekwentnie, ten rodzaj porównań musi mieć charakter déjà vu, czyli - odniesienia tego rodzaju subiektywnej oceny stanu zdrowia do sytuacji sprzed roku. Rzecz ciekawa, o ile poprowadzone analizy wykazały w tym przypadku brak statystycznych istotności dla poszczególnych płci (w tym sensie postawy wobec swego zdrowia i kobiet i mężczyzn uczestniczących w obu pomiarach były constans), o tyle na poziomie całych porównywanych zbiorów takie różnice pojawiły się (p=0, ), przy czym kierunek tych zmian jest trudny do jednoznacznej interpretacji. Oto bowiem w porównaniu do pomiaru z lat 2000/2001 uczestnicy badania tegorocznego nieco częściej wskazywali na poprawę w tym względzie, rzadziej wskazywali na brak zmian w tym zakresie ale też częściej sięgali po określenie oceniam stan swojego zdrowia jako gorszy 8. Opisywane zmiany ilustruje ryc Zob. aneks do raportu, tabela nr 14 i 15, str. 6

16 Ryc.7 Badani w latach 2000/1 i 2006/7 wg oceny swojego stanu zdrowia w porównaniu do sytuacji sprzed roku 2000/2001 gorszy 17,9% lepszy 10,4% taki sam 71,7% 2006/2007 gorszy 21,3% lepszy 12,6% taki sam 66,1%

17 Pogłębienie analiz dotyczących samooceny stanu zdrowia wiązało się z jednaj strony z użyciem przez respondentów skali termometru z drugiej zaś, z odniesieniem wskazań dokonanych na tej właśnie skali jedynie do tych uczestników obu pomiarów, którzy zadeklarowali odczuwanie stresu (presji). W sprawie pierwszej przypomnijmy, że zarówno w pomiarze z lat 2000/2001 (u = 4,104, p =- 0,000043) jak i z lat 2006/2007 (u = 2,681, p = 0,007413), mężczyźni oceniali stan swojego zdrowia w sposób istotny statystycznie lepiej aniżeli kobiety 9. Ale też warto zauważyć rzecz następującą: oto w pomiarze wcześniejszym torunianie generalnie lepiej oceniali stan swojego zdrowia w bieżącym roku (średnie: 76,5 vs 73,5). Ten rodzaj zmian ilustruje poniższa rycina. Ryc. 8 Porównanie średnich wartości odnoszących się do samooceny stanu zdrowia w skali termometr aniżeli ,2±16,0 74,7±15,6 74,7±17,0 72,7±15,7 76,5±16,6 73,5±15, Mężczyźni Kobiety Razem 9 u - statystyka w teście dla dwóch średnich z dużych prób. Zob. aneks do raportu, tabela nr 16 i 17, str. 6

18 III. ODCZUWANIE STRESU (PRESJI), BÓLU ORAZ INNYCH DOLEGLIWOŚCI FUNKCJONALNYCH Z kolei, porównania odnoszące się do odczuwania przez uczestników obu pomiarów stresu, potwierdziły pewien rodzaj prawidłowości znanych z innych badań o podobnym charakterze. Mowa tu o narastaniu tego niezwykle istotnego w etiologii przewlekłych chorób niezakaźnych, funkcjonalnego czynnika, wskazywanego przez pacjentów jako jedna z głównych przyczyn częstych wizyt u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Okazało się bowiem, iż na przestrzeni lat rozdzielających obydwa analizowane pomiary wzrósł odsetek torunian odczuwających stres stale lub prawie stale, ale także odsetek tych, którzy odczuwają stres niezbyt często. Zmalał natomiast odsetek nie doświadczających stresu w ogóle 10. Dodajmy, zmiany te mają charakter zmian istotnych statystycznie zarówno wtedy, gdy mówimy o uczestniczących w obu pomiarach mężczyznach (chi 2 = 12,115 i p = 0,000532), jak i wtedy, kiedy dotyczą one kobiet (chi 2 = 10,025 i p = 0,006641), a także - gdy odnosić je do poziomu analizowanych zbiorowości (chi 2 = 23,918 i p = 0,000006). Warto również podkreślić rzecz znamienną - zarówno w przypadku pomiaru z lat 2000/2001 (chi 2 = 228,399 i p = 0, ), jak i tego z lat 2006/2007 (chi 2 = 12,697 i p = 0,000001), kobiety doświadczają stresu istotnie częściej aniżeli mężczyźni i to wtedy, gdy owo doświadczanie stresu rozpatruje się w kategoriach stale lub prawie stale jak i wtedy, gdy przedmiotem analizy staje się kategoria odpowiedzi niezbyt często. Opisywaną sytuację ilustruje rycina Zob. aneks do raportu, tabela nr 18 i 19, str. 7

19 Ryc.8 Badani w latach 2000/2001 i 2006/2007 wg odczuwania stresu (presji) 2000/2001 Niezbyt często 27,9% Stale 5,4% Nie 66,7% 2006/2007 Nie zbyt często 35,2% Stale 5,3% Nie 59,5%

20 Gdyby zaś odnieść rozważania dotyczące samooceny stanu zdrowia wyłącznie do tych respondentów, którzy zadeklarowali odczuwanie stresu (presji), to tutaj sytuacja jakby odwraca się (upływ czasu działa więc niejako na korzyść torunian, choć co ważne - już nie na poziomie statystycznych istotności) 11. Niemniej jednak, uczestnicy pomiaru w 2006/2007 doświadczający stresu generalnie lepiej niż kilka lat wstecz, oceniali stan swego zdrowia. Sytuację tę ilustruje kolejna rycina. Ryc. 9. Badani, którzy odczuwali stres w latach 2000/2001 i 2006/2007wg płci i oceny stanu zdrowia w skali termometr ,2±16,9 74,7±15,0 70,5±17,2 70,3±16,2 71,2±17,1 71,9±15, Mężczyźni Kobiety Razem 11 Zob. aneks do raportu, tabela nr 20 i 21, str. 7

21 Pogłębieniem tego typu porównań jest z całą pewnością postępowanie analityczne, odnoszące się do odczuwanego przez respondentów stopnia natężenia owego stresu (presji). W wyniku tego postępowania okazało się, że, zarówno w badaniu z lat 2000/2001 jak i z lat 2006/2007, nie da się jednak mówić o istnieniu statystycznie istotnych zależności w odniesieniu do poszczególnych kategorii natężenia odczuwanego przez respondentów stresu ( można z tym żyć, to jest (było) bliskie granicy wytrzymałości i to więcej niż można znieść ) oraz płci badanych 12. Innymi słowy, w przypadku obydwóch analizowanych pomiarów mamy tu do czynienia (zarówno wtedy, gdy zmienną niezależną uczynić płeć badanych, jak i na poziomie populacji jako całości) z sytuacją typu constans. To dość znamienny socjomedyczny fakt, wart chyba większego zainteresowania badawczego na przyszłość. Doświadczanie stresu bowiem, jest - jak należy sądzić m.in. efektem dokonujących się hic et nunc dynamicznych przemian, związanych z postępującą technologizacją życia codziennego, narastającym jego tempem, postępującym procesem konkurencyjności etc. Powstaje zatem pytanie, czy stwierdzony brak zmian odnoszących się do poszczególnych stopni natężenia odczuwanego przez pacjentów - respondentów stresu, może być świadectwem poziomu stabilizacji społecznej w zakresie wskazanych wyżej procesów, będącej immanentną cechą pierwszej dekady nowego stulecia w Polsce? To tylko jedna z możliwych w tym względzie hipotez, której rozstrzygnięcie należy - póki co - pozostawić otwartym. Opisywaną sytuację ilustruje rycina Zob. aneks do raportu, tabela nr 20 i 21, str. 7

22 Ryc. 10 Badani w latach 2000/2001 i 2006/2007 wg skali natężenia odczuwanego stresu 2000/2001 Bliskie przekroczenia granicy wytrzymałości 10,2% Więcej niż można znieść 1,7% Można z tym żyć 88,1% Bliskie przekroczenia granicy wytrzymałości 9,9% Więcej niż można znieść 1,1% Można z tym żyć 89,0%

23 Niezwykle częstą dolegliwością o charakterze funkcjonalnym zgłaszana przez pacjentów lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej jest odczuwanie bólu, który w rożnej formie jest doświadczany przez około 7 mln Polaków. W przypadku obu pomiarów toruńskich, ów ból o różnym natężeniu dotyczył więcej niż co drugiego z uczestników badań, przy czym zarówno w pomiarze z lat 2000/2001 (chi 2 = 80,395 i p=0,000000) jak i tym z lat 2006/2007 (chi 2 = 15,309 i p= 0, ) dotyczył on w sposób istotny statystycznie częściej kobiet aniżeli mężczyzn 13. Gdyby jednak w tym względzie odnieść obydwa pomiary do siebie, okazuje się, iż upływ czasu miał istotne znaczenie dla pogłębienia się uczucia doświadczania bólu przez mężczyzn, którzy w latach 2006/2007 rzadziej sięgali po stwierdzenie, iż nigdy go nie doświadczali, częściej iż doświadczają bólu czasami i nieco rzadziej iż doświadczają bólu nie do zniesienia (chi 2 = 17,931, p = 0,000123). Z kolei dla kobiet uczestniczących w obu pomiarach nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic tego typu, które jednak pojawiają się wtedy, gdy przedmiotem odniesienia uczynić porównywane populacje. Otóż uczestnicy ostatniego badania rzadziej niż ci, uczestniczący w pomiarze z lat 2000/2001, a) nigdy nie doświadczają bólu, b) nieco rzadziej doświadczają bólu określanego jako ból nie do zniesienia (w kategoriach częstości stale ), natomiast w sposób istotny statystycznie c) częściej doświadczają bólu czasami (chi 2 = 12,049 i p = 0,002419). Opisywaną sytuację ilustruje poniższa rycina. 13 Zob. aneks do raportu, tabela nr 22 i 23, str. 8

24 Ryc. 11 Badani w latach 2000/2001 i 2006/2007 a odczuwanie bólu 2000/2001 Stale 2,2% Nigdy 44,6% Czasami 53,2% 2006/2007 Stale 1,2% Nigdy 40,8% Czasami 58,0%

25 Wskazane wyżej dolegliwości o charakterze funkcjonalnym tworzą swoisty rodzaj przełożenia; odczuwany w związku ze stresem dyskomfort (presja, silne przygnębienie, bezsenność itp.) manifestuje się często poczuciem niezdolności do sprostania wymogom codzienności. W badaniu z lat 2006/2007 podobnie jak w przypadku pomiaru z lat 2000/ więcej niż co trzeci spośród mieszkańców Torunia potwierdził występowanie takiej właśnie sytuacji, w której człowiek ma poczucie niemożności sprostania wymaganiom dnia codziennego. Warto dodać, iż zarówno w pierwszym pomiarze (chi 2 =66,487 i p = 0,000000) jak i w drugim (chi 2 =23,965 i p = 0, ) mężczyźni istotnie częściej niż kobiety nigdy nie mieli poczucia niemożności sprostania codziennym wymogom. Jednak jeśli przedmiotem odniesienia uczynić porównywane w obu badaniach populacje okazuje się, że istotne statystycznie różnice występują jedynie na poziomie podzbioru kobiet. To oznacza, iż w badaniu z 2006/2007 kobiety sygnalizują poprawę sytuacji w tym zakresie (częściej niż te, z pomiaru prowadzonego w latach 2000/2001 nigdy nie mają poczucia niemożności sprostania codziennym wymogom, rzadziej odczuwają tego rodzaju niemożność opisywaną w kategoriach stale, często ale także od czasu do czasu ) - chi 2 = 10,227 i p = 0, Rozkład częstości odnoszących się do omawianej zmiennej przedstawiają poniższe tabele. Tab. 1 Badani wg płci i niemożności sprostania wymaganiom codzienności- 2000/2001 Niemożność sprostania wymaganiom codzienności Płeć Mężczyźni Kobiety Razem n % Nigdy , , ,2 Rzadko , , ,0 Od czasu do czasu 96 9, , ,0 Często 20 2,0 44 4,2 64 3,1 Stale 7 0,7 7 0,7 14 0,7 Razem , , ,0

26 Tab. 2 Badani wg płci i niemożności sprostania wymaganiom codzienności- 2006/2007 Niemożność sprostania wymaganiom codzienności Płeć Mężczyźni Kobiety Razem n % Nigdy , , ,7 Rzadko , , ,9 Od czasu do czasu 77 10, , ,9 Często 16 2,2 32 3,0 48 2,7 Stale 5 0,7 9 0,8 14 0,8 Razem , , ,0 Wskaźnikami istnienia bądź braku poczucia związanego z możliwościami sprostania wymogom codzienności, stały się odpowiedzi respondentów na pytania kwestionariusza dotyczące wykonywania codziennych zadań. I tak, w obu porównywalnych pomiarach mniej więcej co dziesiąty z badanych potwierdził istnienie problemów związanych z wykonywaniem codziennych zadań takich jak: praca, nauka, zajęcia domowe, aktywność w czasie wolnym itp. Zarówno w pomiarze z 2000/2001 jak i z 2006/2007 nie stwierdzono tu istotnych statystycznie różnic między kobietami i mężczyznami; brakuje także tego rodzaju różnic, wtedy, gdy przedmiotem porównania uczynić obydwa zbiory jako takie. Tab.3 Badani wg płci i oceny możliwości wykonywania innych, codziennych zadań - rok 2000/2001 Płeć Wykonywanie innych, codziennych zadań Mężczyźni Kobiety Razem n % Nie mam problemów , , ,6 Czasami mam problemy 76 7, , ,0 Są barierą nie do pokonania 6 0,6 3 0,3 9 0,4 Razem , , ,0

27 Tab.4 Badani wg płci i oceny możliwości wykonywania innych, codziennych zadań - rok 2006/2007 Płeć Wykonywanie innych, codziennych zadań Mężczyźni Kobiety Razem n % Nie mam problemów , , ,6 Czasami mam problemy 58 7, , ,1 Są barierą nie do pokonania 3 0,4 3 0,3 6 0,3 Razem , , ,0 Powtórzmy zatem raz jeszcze - zdecydowana większość uczestniczących w obu badaniach mieszkańców Torunia stwierdziła, iż nie ma żadnych problemów w wykonywaniu codziennych zadań; warto jednak uświadomić sobie, iż równocześnie, co piąty-siódmy spośród nich stwierdza, że czasami chodzenie sprawia mu pewien kłopot, przy czym można mówić tu, o pewnym pogorszeniu się sytuacji w tym zakresie na przestrzeni rozdzielających obydwa pomiary lat. Powyższe stwierdzenie dotyczy kobiet (chi 2 =13,784 i p = 0,001016), mężczyzn (chi 2 = 9,025 i p = 0,010971) oraz porównywanych całych zbiorowości (chi 2 =25,359 i p = 0,000003) 14. W tym sensie mamy więc do czynienia z obrazem uniwersalnym, sygnalizującym konieczność bliższego przyjrzenia się temu dość niepokojącemu trendowi. Opisywana sytuację ilustruje rycina nr 12. Natomiast porównanie rozkładów odpowiedzi respondentów w obu analizowanych pomiarach, a dotyczących oceny możliwości sprawowania opieki nad samym sobą w kategoriach: nie mam żadnych problemów, czasami sprawia mi to kłopot oraz konieczna jest pomoc innych, nie wykazało żadnych istotnych statystycznie zmian na przestrzeni dzielącego obydwa badania odstępu czasu Zob. aneks do raportu, tabela nr 24 i 25, str Zob. aneks do raportu, tabela nr 26 ii 27. str.9

28 Ryc.12 Badani w latach 2000/1 i 2006/7 - ocena możliwości codziennego, zwykłego poruszania się 2000/2001 Czasami sprawia kłopot; 13,4% "przykuty do łóżka"; 0,4% Nie m am problemów; 86,2% 2006/2007 Czasami sprawia kłopot; 19,4% "przykuty do łóżka"; 0,4% Nie m am problemów; 80,2%

29 IV. ELEMENTY STYLU ŻYCIA (ALKOHOL, TYTOŃ, MAŁA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA) KONSUMPCJA ALKOHOLU Alkohol mocny (wysokoprocentowy) To, co zwraca przede wszystkim uwagę w odniesieniu do populacji torunian uczestniczących w obydwóch pomiarach, to znaczny odsetek określających się jako abstynenci; więcej niż co trzeci z badanych w 2006/2007 w ogóle nie pije wódki (w poprzednim pomiarze ponad 38% ogółu), a pijący alkohol mocny tylko kilka razy w roku to prawie połowa badanych (46.4% ogółu w 2000/2001.). Niemniej warto zwrócić uwagę na pogłębianie się niekorzystnych tendencji; w porównaniu do badania poprzedniego, obecnie alkohol mocny jest spożywany przez większy odsetek badanych i to niezależnie od wskazywanej częstości 16. Tab. 5. Porównanie konsumpcji alkoholu mocnego w latach 2000/2001 i 2006/2007 Alkohol mocny w ogóle , ,8 kilka razy w roku , ,1 raz w miesiącu 196 9, ,1 2,3 razy w miesiącu 83 4,1 78 4,3 raz w tygodniu 30 1,5 40 2,2 2,3 razy w tygodniu 8 0,4 8 0,4 codziennie 1 0,0 0 0,0 Razem , ,0 16 Rozkład częstości picia alkoholu mocnego przedstawiają tabela 28 i 29; zob. aneks do raportu, str. 9 i 10

30 Alkohol niskoprocentowy (wino i piwo) W zasadzie podobne trendy obserwuje się w przypadku konsumpcji alkoholu niskoprocentowego tj. wina i piwa. Oto, ponad 42% ogółu badanych torunian (wobec ponad 47 % ogółu w 2000/2001) nie pije wina wcale; ponad 50% (wobec ponad 46 % w 2000/2001) - sporadycznie tj. najwyżej kilka razy w roku przy czym zależność ta jest istotna statystycznie (chi 2 =86,9 i p= 0,001). Pijący wino często, (co najmniej raz w tygodniu lub częściej) to tylko 2.5% ogółu (wobec 2% w pomiarze poprzednim) 17. Tab. 6 Porównanie konsumpcji wina w latach 2000/2001 i 2006/2007 Wino w ogóle , ,8 kilka razy w roku , ,9 raz w miesiącu 112 5, ,2 2,3 razy w miesiącu 55 2,7 80 4,4 raz w tygodniu 21 1,0 45 2,5 2,3 razy w tygodniu 13 0,6 12 0,7 codziennie 3 0,1 9 0,5 Razem , ,0 Jeśli zaś porównania te odnieść do częstości konsumowania piwa, to i tutaj odnajdujemy pewien typ analogii. Więcej niż co trzeci z torunian badanych w 2006/2007 określa się jako piwny abstynent (ponad 38% w pomiarze poprzednim), sporadycznie po piwo sięga niemal połowa (ponad 46% w 2000/2001) respondentów; w obu 17 Rozkład częstości konsumpcji wina w odniesieniu do płci badanych ilustruje tabela nr 30 i 31; zob. aneks do raportu, str. 10 i 11

31 pomiarach około 7% to piwosze, pijacy więc piwo 2-3 razy w miesiącu lub/i częściej (chi 2 = 34,39 i p<0,001) 18. Tab. 7 Porównanie konsumpcji piwa w latach 2000/2001 i 2006/2007 Piwo w ogóle , ,3 kilka razy w roku , ,9 raz w miesiącu , ,9 2,3 razy w miesiącu 189 9, ,7 raz w tygodniu , ,6 2,3 razy w tygodniu 121 5,9 92 5,1 codziennie 56 2,7 29 1,6 Razem , ,0 Natomiast porównanie odnoszące się do konsumpcji alkoholu w ogóle (bez względu więc na rodzaj wypijanego trunku), wskazuje na potwierdzający dane ogólnopolskie trend wzrostowy i to zarówno na poziomie porównywanych populacji (u = 4,123, p<0,001), jak i w odniesieniu do poszczególnych płci (mężczyźni - u=4,66 i p=<0,001, kobiety u=2,93 i p= p<0,01), przy czym statystyki policzone testem dla dwóch wskaźników struktury z dużych prób. Tab. 8 Liczba osób deklarujących picie alkoholu (wódki, wina lub piwa) Mężczyźni Kobiety Razem Picie alkoholu n % 2000/ , , ,7 2006/ , , ,2 18 Rozkład częstości konsumpcji piwa w odniesieniu do płci badanych ilustruje tabela nr 31 i 32; zob. aneks do raportu, str.11 i12

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9 KPMG w polsce Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych

SPRAWOZDANIE. Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych w okresie od 20.02.2007 do 31.12.2008 określonego w umowie nr KB/94/0Z/3/W/2007 zawartej

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM OPIEKA FARMACEUTYCZNA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM Wstęp Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu sercowo-naczyniowego należącym do grupy najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych. Według

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA PROJEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W SZCZECINIE OPRACOWANIE: DR N. ZDR. MARIA JASIŃSKA NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu

STOP UDAROM. Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu STOP UDAROM Informator Edukacyjny dla pacjenta jak zapobiec udarowi mózgu Udar mózgu to szybko rozwijające się zaburzenia ogniskowe funkcji mózgu, które są wywołane uszkodzeniem naczyniowym. Udar jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT TECHNICZNY z realizacji projektu badawczego p.n. Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie

RAPORT TECHNICZNY z realizacji projektu badawczego p.n. Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie RAPORT TECHNICZNY z realizacji projektu badawczego p.n. Monitorowanie zachowań ryzykownych młodzieży. Badania mokotowskie 2 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Poradnika Serce na nowo

Wstęp do Poradnika Serce na nowo Wstęp do Poradnika Serce na nowo Z chorobami układu krążenia można żyć aktywnie! Spis treści Wstęp do Poradnika Serce na nowo 2 O programie Serce na nowo 3 Rozdział 1. Choroby układu krążenia a praca zawodowa

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna Łodzi

Sytuacja demograficzna Łodzi Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego Sytuacja demograficzna Łodzi Przygotowano w ramach grantu Prezydenta Miasta Łodzi Zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi

Bardziej szczegółowo

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 WSTĘP CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA A PRACA ZAWODOWA Zbyt wysokie ciśnienie krwi

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

Otyłość u dzieci i młodzieży. PORADNIK DLA RODZICÓW

Otyłość u dzieci i młodzieży. PORADNIK DLA RODZICÓW Otyłość u dzieci i młodzieży. PORADNIK DLA RODZICÓW Otyłość u dzieci i młodzieży. Poradnik dla rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat Dr n. med. Alicja Karney Dr hab. n. med. Anna Oblacińska Dr n. reh.

Bardziej szczegółowo

Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej raport z badań

Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej raport z badań Zachowania żywieniowe jako nieodłączny element edukacji zdrowotnej raport z badań mgr Adamina Korwin-Szymanowska; dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS Akademia Pedagogiki Specjalnej Słowa kluczowe: zdrowie,

Bardziej szczegółowo

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO DIAGNOZA SPOŁECZNA 2003 WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW pod redakcją Janusza Czapińskiego i Tomasza Panka Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Warszawa 2003 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej

Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością. Jan Nowak. Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością Jan Nowak Tytuł publikacji w społeczności szkolnej Praca zbiorowa pod redakcją Anny Oblacińskiej Wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ISSN 1731-8971 kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 1 (27) Spis treści 1 Leczenie zaburzeń lipidowych w świetle najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo