Termin: Miejsce: Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 258/260, ódê.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termin: 18.10.2011 Miejsce: Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 258/260, ódê. www.promedia.biz.pl"

Transkrypt

1 Termin: Miejsce: Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 258/260, ódê Organizator: Promedia Jerzy Osikatel , fax ,

2 Agenda Kongresu Od godz. Do godz. Temat Wyk adowca 10:00 10:20 Rejestracja goêci, kawa, herbata 10:20 10:30 Powitanie goêci, rozpocz cie kongresu Jerzy Osika, Prezes Promedia 10:30 11:15 Moda w Polsce 2010 Zakupy odzie y, obuwia Marta Sokó Rusiecka, i bielizny. Prezentacja najnowszej edycji Senior Project Manager badania GfK Polonia GfK Polonia 11:15 11:45 Public Relations w modzie Jerzy Osika, Prezes Promedia 11:45 12:15 Przerwa kawowa + odwiedzanie stoisk 12:15 13:15 Targi Mody 2012 Prezentacje organizatorów targów 13: Lunch, zwiedzanie stoisk :30 Wr czenie nagród zwyci zcom konkursów Jerzy Osika, Retail Marketing Awards i Polish Product Prezes Promedia 14:30 15:15 Sukces w Êwiecie mody Marlena Woolford w aêcicielka Inspiration Trend Analysis 15:15 15:45 Prognozy 2012 Panel dyskusyjny 15:45 16:00 Podsumowanie Kongresu, loteria wizytówkowa Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy. Wi cej informacji na III Kongres Mody ódê, Instytut Europejski

3 Temat prelekcji: Moda w Polsce 2010 Zakupy odzie y, obuwia i bielizny Prezentacja najnowszej edycji badania GfK Polonia Zakres prelekcji: Rozbudowane, skomplikowane wspó czesne rynki zmuszajà ich uczestników do ciàg ej obserwacji i analizy zachodzàcych procesów. To z kolei powoduje, e oczekiwania w stosunku do firm badawczych stale rosnà. Spe niajàc stawiane przez klientów wysokie wymagania GfK Polonia stale poszerza swà ofert przez wprowadzanie nowych oraz modyfikowanie dotychczasowych metod badawczych. Zmianom ulegajà tak e sposoby prezentacji zebranych danych. Instytut GfK Polonia jako jeden z nielicznych na polskim rynku oferuje kompletny zestaw narz dzi badawczych pozwalajàcy na zbadanie produktu lub us ugi na ka dym etapie cyklu ich rynkowego ycia. Podczas prelekcji dowiecie si Paƒstwo, czym kierujà si konsumenci w Polsce podejmujàc decyzje zakupu odzie y, bielizny i obuwia. Prelegent: Marta Sokó -Rusiecka Senior Project Manager w dziale FMCG GfK Polonia od 2006, badaniami rynku zajmuje si od 1998 roku. Specjalizuje si w badaniach iloêciowych g ównie dotyczàcych bran y FMCG. Absolwentka SGH w Warszawie oraz studiów MBA SGH/ UQAM. Firma: GfK Polonia Instytut GfK Polonia powsta w 1990 roku, jest 3. firmà badawczà w Polsce z obrotem ponad 76,8 mln z w 2010 roku, zatrudnia ponad 200 pracowników. GfK Polonia nale y do GfK Group, czwartej firmy badawczej na Êwiecie. GfK Group dzia a w ponad 100 krajach na ca ym Êwiecie, zatrudniajàc ponad 10 tysi cy osób. GfK Polonia prowadzi wszystkie rodzaje badaƒ marketingowych i sonda y opinii publicznej. Wykorzystuje przy tym zarówno znajomoêç polskiego rynku, jak i globalne zaplecze intelektualne i metodologiczne GfK Group. Firma sk ada si z 3 g ównych dzia ów: Custom Research, Retail & Technology, Media. ódê, Instytut Europejski III Kongres Mody

4 Temat prelekcji: Public Relations w modzie Zakres prelekcji: Stare przys owie biznesowe mówi, e nie wystarczy mieç kur, która znosi z ote jajka, ona musi umieç jeszcze gdakaç. Sam fakt odnoszenia przez firm sukcesów nie oznacza, e wiedzà o tym osoby, na których firmie najbardziej zale y. Public Relations to skuteczne, a jednoczeênie bardzo ekonomiczne narz dzie marketingowe, dzi ki któremu mo emy informowaç otoczenie o naszych dzia aniach i kreowaç pozytywny wizerunek naszej firmy. Czym w aêciwie jest PR i dlaczego zyska sobie tak du à popularnoêç? Jak prowadziç dzia ania PR w bran y mody, aby by y skuteczne? Czym mo emy zainteresowaç media i jak to zrobiç? W jakim stopniu mo e nam w tym pomóc Internet i media spo ecznoêciowe? Realizowaç dzia ania PR samodzielnie, czy skorzystaç ze wsparcia profesjonalnej agencji? Czym kierowaç si przy jej wyborze? Je eli interesujà Ci odpowiedzi na te pytania, to jesteê tà osobà, do której adresowany jest ten wyk ad. Prelegent: Firma: Jerzy Osika Jest w aêcicielem i prezesem firmy Promedia, która od kilkunastu lat specjalizuje si w bran y mody. Wydawca i redaktor naczelny 5 czasopism bran owych, w tym 3 tytu ów z bran y mody ( Moda Damska, Moda M ska, Fashionbusiness.pl ), wydaje tak e czasopisma firmowe adresowane do konsumentów (m.in. Selected Brand, Digel News, Le Mac Magazine, Henri Lloyd News, Lavard Magazine, Krenig Magazine). Zarzàdza dzia aniami agencji reklamowej i public relations wyspecjalizowanej w obs udze firm z bran y mody. Pomys odawca i organizator konkursów Fashion Website Awards (na najlepszà stron i sklep internetowy w bran y mody) oraz Retail Marketing Awards (na najlepszy salon mody). Wyk adowca na mi dzynarodowych targach i konferencjach poza Polskà (m.in. w Las Vegas, Hongkongu, Bombaju, Frankfurcie nad Menem, Lipsku, Walencji, Porto), jak i w kraju (dla uczestników mi dzynarodowych targów bran owych, zagranicznych misji handlowych, konferencji, forów i kongresów). Prowadzi zaj cia dla studentów kierunku Mened er Mody na WSTiJO w Warszawie, goêcinnie wyk ada marketing na innych uczelniach (m.in. na SGH w Warszawie). Prowadzi szkolenia z zakresu sprzeda y i marketingu w bran y odzie owej. Wiedz o bran y mody poszerza uczestniczàc w licznych seminariach i konferencjach w kraju i na Êwiecie. Jest cz onkiem jury konkursów w Polsce (m.in. Z oty Medal Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich), jak i zagranicà (m.in. Global Innovation Award w Chicago). Firma od poczàtku swego istnienia (1998 r.) specjalizuje si w kompleksowej obs udze firm z bran y mody oraz bran y wyposa enia wn trz. Za o ycielem, w aêcicielem i prezesem firmy jest Jerzy Osika. Promedia wydaje czasopisma bran owe dla profesjonalistów ze Êwiata mody ( Moda M ska, Moda Damska, Fashionbusiness.pl ), a tak e dla fachowców zwiàzanych z wyposa eniem wn trz ( Tekstylia w domu, Ambiente ). Firma organizuje fachowe kongresy, konferencje i seminaria, w tym cykliczne wydarzenia, jak Fashion Business Day, Fashion Retail Forum, Retail Marketing Forum, Kongres Mody i Kongres Wyposa enia Wn trz. Promedia prowadzi szkolenia w zakresie trendów w modzie, technik sprzeda y i obs ugi klienta, marketingu, materia oznawstwa i towaroznawstwa, a tak e zarzàdzania sprzeda à. Promedia to tak e agencja reklamowa i public relations, wydawca czasopism firmowych dla klientów (m.in. Digel News, Select Brands, Le Mac Magazine, Henri Lloyd, News, Krenig Magazine, Lavard Magazine), organizator konkursów (Retail Marketing Awards, Fashion Website Awards, polskiej edycji Global Innovation Award). Firma tworzy i obs uguje strony internetowe swoich klientów z branzy mody, prowadzi równie akcje promocyjne dla sieci handlowych, m.in. Le Mac, camel active, Olsen, Henri Lloyd, Digel, wdra a karty upominkowe, systemy lojalnoêciowe, opracowuje standardy obs ugi klienta. Promedia jest tak e firmà consultingowà dla biznesu mody. III Kongres Mody ódê, Instytut Europejski

5 Temat prelekcji: Sukces w Êwiecie mody Zakres prelekcji: Chcesz dowiedzieç si czym jest sukces i jak sobie pomóc na drodze do sukcesu? Zapraszamy na unikalny wyk ad, podczas którego b dzie mo na uzyskaç inspiracje i podpowiedzi, pomocne w rozwoju osobistej drogi do sukcesu lub drogi do sukcesu firmy. Przedstawione b dà przyk ady osób i firm, które osiàgn y sukces. B dà opisane znane firmy i domy mody, projektanci, osoby zajmujàce ró ne stanowiska w firmach, osoby z mediów i inne ciekawe postaci. Wyk ad jest przeznaczony dla ka dego, zarówno dla studentów, m odych projektantów, osób które sà na poczàtku swojej drogi w Êwiecie mody, dziennikarzy jak i dla osób, które ju od lat profesjonalnie zajmujà si modà. Prelegent: Marlena Woolford Praktyk jak i teoretyk w dziedzinie mody, zarzàdzania i biznesu. Przez cztery i pó roku pracowa a w londyƒskim biurze WGSN, gdzie by a odpowiedzialna za rozwój firmy na rynkach Europy Ârodkowo-Wschodniej w 29. krajach. Jej praca by a zwiàzana zarówno z biznesem jak i wspó pracà z mi dzynarodowymi specjalistami zajmujàcymi si ró nymi aspektami mody. W Europie, w tym w Polsce Marlena Woolford prowadzi a ju wiele wyk adów dotyczàcych Êwiatowej mody i trendów. Obecnie pracuje jako niezale ny ekspert i dziennikarz mody. Prowadzi wyk ady dla firm, m odych projektantów, zaj cia z trendów na ódzkiej ASP oraz zaj cia na podyplomowych studiach z Zarzàdzania Modà w VIAMODA organizowanych we wspó pracy z uczelnià Koêmiƒskiego oraz w oskà Polimodà. Marlena jest tak e dziennikarkà wspó pracujàcà z wieloma tytu ami, w tym z Newsweekiem. Firma: INSPIRATION TREND ANALYSIS Ltd Projekty dostosowane indywidualnie do ka dej firmy, w której twórczoêç styka si z biznesem. Konsultanci, którym mo na zaufaç. Warsztaty, które uczà i inspirujà. US UGI: warsztaty i projekty konsultingowe wysokiej jakoêci zespo y interdyscyplinarne niezb dne do terminowego wykonania projektów, biznes modowy (bran a odzie owa, tekstylna, jeansowa, obuwnicza, jubilerska, skórzana, bieliêniarska i dodatki), produkty dla kobiet, m czyzn, m odzie y i/lub dzieci design, wn trza i inne bran e kreatywne. ZESPÓ : wysokiej jakoêci eksperci majàcy doêwiadczenie w pracy w du ych firmach Êwiatowych wi kszoêç ekspertów mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii lub innych tzw paƒstwach zachodnich, w razie potrzeb sà dobierani te w Polsce lub innych krajach eksperci sà dobierani oddzielnie do ka dego rodzaju projektu tak, aby zapewniç zestaw umiej tnoêci, doêwiadczenia oraz czasu niezb dnego do terminowego przygotowania wysokiej jakoêci koƒcowego projektu dostosowanego na miar do konkretnej firmy doêwiadczenie w pracy z takimi firmami jak: Levi Strauss, Diesel, Arcadia Group (Top Shop, Top Man, Miss Selfridge itp), Quicksilver, H&M, Oasis, Abercrombie and Fitch, Marks and Spencer, John Lewis, Firetrap, Tommy Hilfiger, WGSN, Stylus, Ikea i inne firmy. KLIENCI: sieci detaliczne sklepy indywidualne marki modowe tygodnie mody czasopisma bran owe oraz kolorowe czasopisma modowe projektanci inne firmy z bran modowych organizatorzy warsztatów i szkoleƒ uczelnie wy sze i inne szko y kszta càce projektantów. ódê, Instytut Europejski III Kongres Mody

6 PANEL DYSKUSYJNY Temat panelu Prognozy 2012 Uczestnicy panelu: - Tadeusz Wawrzyniak, Prezes, Zwiàzek Pracodawców Przemys u Odzie owego i Tekstylnego, (PIOT) - Kazimierz Klepaczewski, Prezydent, Ogólnopolska Izba Bran y Skórzanej, (OIBS) - Katarzyna Âwi cicka, Specjalista ds. marketingu, Izba Bawe ny w Gdyni, (IB) - Rados aw Knap, Dyrektor ds. Rozwoju, Polska Rada Centrów Handlowych, (PRCH) - Marlena Woolford, w aêcicielka Inspiration Trend Analysis - Marta Sokó Rusiecka, Senior Project Manager, GfK Polonia Moderator panelu: - Jerzy Osika, Prezes Promedia III Kongres Mody ódê, Instytut Europejski

7 Partnerzy: Sponsorzy upominków: Patroni medialni: Zapraszamy do udzia u i partnerstwa w kolejnych eventach organizowanych przez firm Promedia w 2012 roku.

7. FORUM MARKETINGU W HANDLU DETALICZNYM

7. FORUM MARKETINGU W HANDLU DETALICZNYM 7. FORUM MARKETINGU W HANDLU DETALICZNYM 7. RETAIL MARKETING FORUM Termin: 10.04.2014 Miejsce: Adgar Plaza, ul. Postępu 17A, Warszawa Organizator: Promedia Jerzy Osika ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton KONGRES HR 2014 Sprawdzone rozwiązania w praktyce 18-19 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton na potrzeby biznesu IV Edycja Komunikacja działu HR z Zarządem jak wspólnie budować sukces organizacji - DHL Express

Bardziej szczegółowo

SZKO A STRATEGII MARKI. PLAN ZAJ å

SZKO A STRATEGII MARKI. PLAN ZAJ å edycja 2009/2010 SZKO A STRATEGII MARKI DLA KOGO JEST SZKOŁA STRATEGII MARKI? pracowników marketingu g ównie firm, w których reklama jest najwa niejszym elementem marketing mix pracowników agencji reklamowych

Bardziej szczegółowo

Najwa niejsze zagadnienia

Najwa niejsze zagadnienia Najwa niejsze zagadnienia Serwis i cz Êci do samochodów firmowych a odliczenia podatku VAT Serwis a flota w CFM serwis mechaniczny, oponiarski i poszkodowy Serwis samochodów flotowych w kontekêcie przepisów

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu:

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu: LISTOPAD 2011 CZERWIEC 2011 Rynek pracy w branży IT w Polsce RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW Kariera w IT 2012 PRACA.COMPUTERWORLD.PL Partnerzy raportu: WRAPORCIE KARIERA W IT 2012 UCZELNIE 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI KONGRES HR 2013 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 18-19 WRZEŚNIA, WARSZAWA HOTEL SHERATON VII EDYCJA DWIE RÓWNOLEGŁE SEKCJE TEMATYCZNE: ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA:

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo