Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej"

Transkrypt

1

2 Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej połączone z galą wręczenia Certyfikatów Uczelnia walcząca z plagiatami i Wydział walczący z plagiatami to coroczna, już czwarta edycja organizowanych przez Fundację im. Augustina - Jeana Fresnela i Plagiat.pl spotkań dedykowanych propagowaniu idei ochrony własności intelektualnej. W tym roku patronat nad seminarium roztoczyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Tegoroczne seminarium poświęcone było zmianom, jakie niesie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Ponadto uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wynikami badań, dotyczącymi skali i rozmiarów zjawiska plagiatowania w studenckich pracach dyplomowych, a także z praktycznymi sposobami przeciwdziałania nieuczciwości naukowej. W seminarium udział w charakterze prelegentów wzięli: ekspert boloński prof. dr hab. Ewa Chmielecka, Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Marek Rocki, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień dr hab. Mariusz Jędrzejko prof. SGGW, Dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor ds. kluczowych klientów Plagiat.pl oraz ekspert Fundacji im. A-J Fresnela Dominik Bralczyk oraz Prezes Plagiat.pl dr Sebastian Kawczyński. Seminarium towarzyszyła gala wręczenia Certyfikatów instytucjom, które przeszły audyt uczelnianych procedur antyplagiatowych i tym samym stosują najwyższe dostępne standardy kontroli jakości prac dyplomowych. Zdaniem organizatorów konferencji jest on świadectwem dbałości o jakość kształcenia i sprawiedliwe ocenianie, a także troski wspólnoty akademickiej o szacunek dla własności intelektualnej. W tym roku certyfikaty otrzymało 18 uczelni i wydziałów, w poprzednim roku certyfikacją objętych zostało 15 jednostek akademickich, w 2009 r. 13, a w 2008 r. 10.

3 Tematy wystąpień prelegentów: prof. dr hab. Ewa Chmielecka, ekspert boloński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Krajowe Ramy Kwalifikacji a wewnętrzne i zewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia prof. dr hab. Marek Rocki, Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej: Jakość kształcenia a nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym dr Andrzej Kurkiewicz, Dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Nowe rozwiązania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej w uczelniach, w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dr Sebastian Kawczyński, Prezes Plagiat.pl Sp. z o.o.: System antyplagiatowy a jakość kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym dr hab. Mariusz Jędrzejko, profesor SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień: Zjawisko nieuprawnionego korzystania z zasobów internetowych przez studentów skala, charakterystyka, możliwości przeciwdziałania Dominik Bralczyk, Dyrektor ds. kluczowych klientów Plagiat.pl, ekspert Fundacji im. A.-J. Fresnela: Inspiracja, zapożyczenie, plagiat kryteria oceny samodzielności pracy dyplomowej. Perspektywa prawna

4 Prelegenci: Dr hab. Marek Rocki od 1991r. jest profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej. Zainteresowania naukowe i związany z nimi dorobek naukowy obejmują zagadnienia szeroko rozumianej ekonometrii. Pracował w Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego, Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Maszynowego, a od 1981 jest związany z Instytutem Ekonometrii w SGH (dawnej SGPiS). W 1982r., objął dodatkowo funkcję sekretarza naukowego Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, którą pełnił do 1988r. W latach i sprawował funkcję kierownika Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii. Od grudnia 1990r., pełnił funkcję Prorektora SGH do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych, będąc równolegle Dziekanem Studium Podstawowego SGH. Był członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Informatycznego ( ), Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju ( ). Od 1993r. był Prorektorem do spraw Zarządzania. Od 1996r. do sierpnia 1999r., pełnił funkcję Dziekana Studium Dyplomowego SGH. W latach dwukrotnie był rektorem SGH. Od 2005 jest Dziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych w SGH. Od 2005 jest członkiem a od 2008 Przewodniczącym Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Prezes Zarządu Głównego AZS od 2003 roku. Zajęcia naukowo-dydaktyczne na uczelni łączył jednocześnie z pracą w innych instytucjach, m.in. głównego specjalisty w Komisji Planowania, Centralnym Urzędzie Planowania, gdzie zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi. W wyborach parlamentarnych w 2005 i ponownie w 2007 roku wybrany do Senatu Rzeczpospolitej.

5 Mariusz Jędrzejko pedagog i socjolog, dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Twórca pojęcia dopalacze oraz pierwszych badań w tym zakresie. Inicjator pierwszych polskich badań nad uzależnieniami dzieci i młodzieży od nowych multimediów. Naukowo związany ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, dr habilitowany w dziedzinie pedagogiki, profesor SGGW. Przez wiele lat pracował w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, gdzie prowadził badania nad rozwojem patologii społecznych i zaburzeń wśród młodzieży na Mazowszu. Współautor pierwszego polskiego Leksykonu narkomanii (2004) oraz monografii Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim (2006). W 2011 roku wydał (wraz z Piotrem Jabłońskim) monografię nt. narkotyków i paranarkotyków (także wydanie słowackie), a rok wcześniej pracę Narkomania - spojrzenie wielowymiarowe. W 2012 roku ukażą się jego nowe pozycje Narkotyki i kierowcy, Cannabis fakty bez mitów. Od 2006 roku prowadzi analizy i badania w zakresie plagiatów w edukacji (uczelnie wyższe). Autor, redaktor naukowy i współautor ponad 40 prac naukowych z dziedziny współczesnych patologii społecznych: narkomanii, infoholizmu, plagiatów, korupcji, prostytucji. Pracował w zespołach naukowych kierowanych m.in. przez prof. zw. dr hab. Marię Jarosz (wykluczenie społeczne, losy funkcjonariuszy i tajnych współpracowników służb specjalnych), prof. zw. dr hab. Zdzisława Kosyrza (nowe zaburzenia wychowawcze). Autor i kierownik naukowy największego polskiego programu edukacyjnego w zakresie zapobiegania patologiom społecznym Zagrajmy o sukces (Mazowsze ). Od 2011 roku kieruje badaniami jakościowymi polskiej edycji międzynarodowego programu Internet Addictive Behaviour (UE).

6 Dr Andrzej Kurkiewicz, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Od 2008 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. Do najważniejszych obszarów prowadzonych badań należą: zarządzanie projektami, zarządzanie bezpieczeństwem, polityka społeczna państwa, ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno rozwojowej, współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych. (źródła: ISP UJ, MNiSW)

7 Dr Sebastian Kawczyński - doktor nauk historycznych (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2003), MBA (Akademia Leona Koźmińskiego, 2010). Jeden z pomysłodawców i animatorów ruchu antyplagiatowego w Polsce. Prezes zarządu Plagiat.pl Sp. z o. o., współzałożyciel Fundacji im. Augustina Jeana Fresnela. Pracował jako nauczyciel akademicki w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Gimnazjum i Liceum im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie. Był organizatorem debat oksfordzkich w towarzyszeniu Szkoła Liderów oraz koordynatorem projektu Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy w ICM UW. Od czerwca 2003 kieruje pierwszym polskim internetowym serwisem antyplagiatowym. Autor licznych publikacji prasowych na temat plagiatowania, pracuje nad książką nt. zwalczania plagiatów i procederu pisania prac na zamówienie w szkolnictwie wyższym.

8 Dominik Bralczyk absolwent prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego (Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ), doświadczenie zdobywał w naczelnych organach administracji publicznej (Kancelaria Sejmu) i wymiaru sprawiedliwości (Naczelny Sąd Administracyjny - Biuro Orzecznictwa) oraz w firmach sektora prywatnego (Agencja ABC Media, Wydawnictwo ISKRY) gdzie zajmował się kwestiami związanymi z wykorzystywaniem praw autorskich. Autor publikacji, opinii i ekspertyz prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej i nieuczciwości naukowej od lat specjalizujący się w problematyce związanej ze szkolnictwem wyższym (w latach asystent rektora i specjalista ds. prawnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP), ekspert Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela.

9 Certyfikaty potwierdzające jakość kształcenia Certyfikaty Uczelnia walcząca z plagiatami oraz Wydział walczący z plagiatami to wyróżnienia przyznawane uczelniom i wydziałom, które wprowadziły procedury antyplagiatowe i regularnie kontrolują ich funkcjonowanie. Usługa, dzięki której można otrzymać Certyfikat, przeznaczona jest wyłącznie dla uczelni należących do kategorii złotej oraz dla wydziałów należących do kategorii srebrnej, co oznacza, że wszystkie prace naukowe powstające na danej uczelni lub wydziale podlegają procedurze antyplagiatowej. Certyfikaty poświadczają posiadanie możliwie najskuteczniejszych procedur antyplagiatowych co znajduje również wyraz w prawie wręczania absolwentom przez wyróżnione jednostki akademickie certyfikatów przez okres jednego roku akademickiego. Pierwszy raz uroczyste wręczenie Certyfikatów nastąpiło 3. kwietnia 2008 r. i było połączone z konferencją Problematyka plagiatowania w polskim szkolnictwie wyższym. Druga edycja gali wręczenia Certyfikatów odbyła się 17. kwietnia 2009 r. i była częścią konferencji Plagiatowanie chorobą cywilizacji XXI wieku. Jakość kształcenia oraz problem kradzieży dóbr intelektualnych w nauce, kulturze, biznesie i polityce. Kolejna, trzecia edycja, połączona z seminarium Internet a ochrona własności intelektualnej. Czy należy zmienić prawo?, odbyła się 23. kwietnia 2010 r. W tym roku czwarta edycja certyfikacji uczelni, które poddały się audytowi procedur antyplagiatowych, odbyła się 11 maja w salach Warszawskiego Domu Technika NOT. Galę poprzedziło seminarium poświęcone zmianom, jakie niesie wchodząca w życie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

10 Uczelnie i Wydziały wyróżnione Certyfikatem Uczelnia walcząca z plagiatami oraz Wydział walczący z plagiatami w roku akademickim 2011/2012 (kolejność alfabetyczna) Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Uczelnia Łazarskiego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Administracji Warszawski Uniwersytet Medyczny Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi Wydział Informatyki i Zarządzania Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego

11 Organizatorzy: Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela (www.fresnel.org.pl) Założona przez Plagiat.pl Sp. z o.o. Fundacja im. A.-J. Fresnela to organizacja istniejąca od sierpnia 2007 r., której celem jest przede wszystkim promowanie zasad uczciwości w polskim systemie szkolnictwa wyższego oraz nauce, a także propagowanie idei poszanowania praw autorskich, praw pokrewnych i uczciwości intelektualnej. Fundacja prowadzi działania edukacyjne w zakresie dostępu do wiedzy a także ochrony własności intelektualnej. Tworzone i realizowane przez Fundację programy edukacyjne oraz wdrażane standardy dobrych praktyk związanych z ewaluacją jakości kształcenia oraz transferem wiedzy służą poprawie jakości polskiego systemu edukacyjnego, wychowaniu młodzieży w duchu uczciwości i sprawiedliwości. Fundacja do tej pory zrealizowała m.in. trzy seminaria: w 2008 r. "Problematyka plagiatowania w polskim szkolnictwie wyższym", w 2009 r. "Plagiatowanie chorobą cywilizacji XXI wieku? Jakość kształcenia oraz problemy kradzieży dóbr intelektualnych w nauce, kulturze, biznesie i polityce" oraz w 2010 r. "Internet a ochrona własności intelektualnej. Czy należy zmienić prawo?". Fundacja w oparciu o środki Ministerstwa Edukacji Narodowej zrealizowała projekt OWI Obrońcy Własności Intelektualnej, którego głównym celem była nauka dzieci z wybranych szkół podstawowych o tym, czym jest plagiatowanie i ściąganie oraz jak właściwie korzystać ze źródeł internetowych i innych pomocy naukowych. Plagiat.pl Sp. z o.o. (www.plagiat.pl) Plagiat.pl Sp. z o.o. jest właścicielem jedynego w Polsce powszechnie stosowanego Internetowego Systemu Antyplagiatowego. Firma od połowy 2003 r. świadczy usługi zarówno dla szkół wyższych, firm komercyjnych, jak i instytucji publicznych (m. in. prokuratur i Najwyższej Izby Kontroli). Plagiat.pl zajmuje się nie tylko dostarczaniem rozwiązań informatycznych, lecz także tworzeniem, wdrażaniem i ewaluacją procedur antyplagiatowych. Począwszy od 2011 roku system antyplagiatowy chroni prace powstające na 127. uczelniach krajowych i zagranicznych, publicznych oraz niepublicznych. Jeszcze w 2008 roku ośrodków takich było 68. Z ochrony antyplagiatowej Plagiat.pl korzystają już wszystkie największe publiczne uczelnie ekonomiczne są wśród nich m. in.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu.

12 System wprowadziły także uczelnie medyczne, m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Gdański Uniwersytet Medyczny. Również takie uczelnie jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Uczelnia Łazarskiego, Collegium Civitas czy Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej od lat współpracują z firmą Plagiat.pl. Współpraca nie ogranicza się jedynie do realizacji polityki antyplagiatowej, wprowadzane są też nowe rozwiązania, w tym Akademicki System Archiwizowania Prac ASAP. Ochrona antyplagiatowa prac naukowych realizowana jest również dzięki współpracy z Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o. polegającej na pełnym dostępie do bazy aktów prawnych LEX. Plagiat.pl prowadzi i wspiera działalność promocyjno-edukacyjną. W 2010 roku był partnerem organizowanych m. in. przez NBP i Helsińską Fundację Praw Człowieka konkursach dla uczniów i studentów. Firma jako partner organizacyjny wspiera kolejne edycje skierowanej do młodzieży ponadgimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Wszystkie te działania mają na celu nie tylko stworzenie szczelnego systemu antyplagiatowego dla polskiego szkolnictwa wyższego i nauki, lecz także promowanie idei poszanowania praw autorskich i uczciwości intelektualnej w życiu akademickim oraz naukowym. Kontakt dla mediów: Michał Wykurz menedżer ds. promocji i rozwoju oraz tel. +48 (22) tel. kom Plagiat.pl Sp. z o.o Warszawa ul. Etiudy Rewolucyjnej 32 a

9 maja 2012 r. Warszawa, Sala Odczytowa Centralna Biblioteka Rolnicza. Organizatorzy:

9 maja 2012 r. Warszawa, Sala Odczytowa Centralna Biblioteka Rolnicza. Organizatorzy: Seminarium Skuteczna polityka antyplagiatowa modele rozwiązań instytucjonalnych oraz Gala Wręczenia Certyfikatów Uczelnia walcząca z plagiatami i Wydział walczący z plagiatami 9 maja 2012 r. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ranking szkół wyższych >8 15, 18

ranking szkół wyższych >8 15, 18 Nr 115 (8931) Czwartek 19 maja ranking szkół wyższych Najlepszą wizytówką UJ są prestiżowe publikacje >3 UM w Białymstoku. To nie jest miejsce dla uśpionych docentów. >5 Tabele z wynikami >8 15, 18 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas Lp. Odbiorcy Nazwa programu Opis programu Adres internetowykoordynator/inicjator Ogólnopolskie programy edukacyjne i konkursy dla uczniów szkół podstawowych 1 uczniowie klas II i III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo