SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie ul. Wileńska 14a, Warszawa tel. (22) faks: (22) Postępowanie nr: PBL P/66/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na: Usługi medyczne dla pracowników spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Zatwierdził:. (pieczęć i podpis) Warszawa 2011 r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str. 2 Spis treści 1. Zamawiający Oznaczenie postępowania Tryb postępowania Opis przedmiotu zamówienia Termin realizacji zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób oceny oferty Formalności dotyczące zawarcia umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej Pozostałe postanowienia...14 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW do SIWZ:...14 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór oferty Załącznik nr 2A do SIWZ FORMULARZ CENOWY DOT. ROKU Załącznik nr 2B do SIWZ FORMULARZ CENOWY DOT. ROKU Załącznik nr 3A do SIWZ Oświadczenie O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Załącznik nr 3B do SIWZ Oświadczenie O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU. 28 Załącznik nr 4do SIWZ Wzór wykazu wykonanych usług Załącznik nr 5do SIWZ wykaz JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 6 do SIWZ- PROJEKT UMOWY... 31

3 1. ZAMAWIAJĄCY "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie ul. Wileńska 14a, Warszawa tel faks: (22) godziny urzędowania: od 8 00 do OZNACZENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ), oznaczone jest znakiem PBL P/66/2011. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyŝej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w postępowaniu, jak równieŝ umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzane będą w języku polskim. 3. TRYB POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenia usług medycznych w zakresie określonym w: a) Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2011r. Nr 144 poz.855.), b) Ustawie o słuŝbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125 poz ze zm.) oraz przepisach wydanych na ich podstawie, c) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r., w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r., Nr 69, poz.332 ze zm.), d) Biuletynie Polskich Kolei Państwowych Załącznik A do Nr 31 z dnia 26 listopada 1996r., poz.105, załącznik do zarządzenia Nr 106 Zarządu PKP z dnia 25 listopada 1996r., S-1 Instrukcja o słuŝbowych badaniach lekarskich, profilaktycznej opiece zdrowotnej i orzekaniu o zdolności do pracy pracowników PKP. Dla zainteresowanych, przepisy S1 Instrukcja o słuŝbowych badaniach lekarskich, profilaktycznej opiece zdrowotnej i orzekaniu o zdolności do pracy pracowników PKP udostępnione są w siedzibie Zamawiającego. e) Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 ze zm.) i przepisów wykonawczych wydawanych na jej podstawie, f) Ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz.874 ze zm.). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej (Pakiet Medycyny Pracy) nad pracownikami/ kandydatami do pracy Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie: 3324 pracownikami w 2012 roku i 3159 pracownikami w 2013 roku. Świadczenia usług medycznych obejmuje w szczególności: a) badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, określone Kodeksem pracy wraz z kompleksowymi badaniami diagnostycznymi i laboratoryjnymi oraz profilaktyczną opieką zdrowotną, niezbędną z uwagi na warunki pracy,

4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str. 4 b) orzecznictwo lekarskie w zakresie wskazanym przez Kodeks pracy i przepisy wydane na jego podstawie, rozpoznanie i ocena moŝliwości wykonywania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagroŝenia występujące w miejscu pracy, c) udział lekarza w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, wizytacja warunków stanowisk pracy, 3. Usługi medyczne w zakresie badań z zakresu Medycyny Pracy obejmują kandydatów do pracy oraz pracowników zatrudnionych na róŝnych stanowiskach pracy w liczbach określonych w załącznikach nr 2 A i 2B do SIWZ. 4. Usługi medyczne w zakresie badań dodatkowych z zakresu Medycyny Pracy w ilościach określonych w załącznikach nr 2A i 2Bdo SIWZ. 5. Wykonawca zapewni: a) lekarzy medycyny pracy, b) pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158). 6. Świadczenie usług medycznych odbywać będzie w dni robocze oprócz sobót i niedziel, z moŝliwością zamawiania wizyt telefonicznie. Czas pracy zakładu opieki zdrowotnej powinien być tak zorganizowany, aby pracownik w ciągu 8 godzin roboczych mógł przeprowadzić badania. 7. Z usług medycznych Pakietu Medycyny Pracy, korzystać będą pracownicy i kandydaci na pracowników Zamawiającego, którzy zostaną wyznaczeni przez Zamawiającego na podstawie skierowania do wykonania badań. 8. Z tytułu świadczenia usługi z zakresu Pakietu Medycyny Pracy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne wynikające z zaoferowanej stawki pomnoŝonej przez liczbę pracowników/kandydatów, którzy skorzystali z usług medycznych. Dla osób, które skorzystały w danym miesiącu z usług z zakresu Medycyny Pracy, Wykonawca sporządzi imienny wykaz osób przebadanych z wyszczególnieniem rodzaju przeprowadzonych badań wraz z opłatami za poszczególne osoby i dołączy go do faktury. 9. Ilość osób, które będą podlegać badaniom lekarskim na terenie poszczególnych jednostek wykonawczych Zamawiającego zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Załącznik ten zawiera równieŝ adresy i pełne nazwy jednostek wykonawczych. 10.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę medyczną na rzecz pracowników/kandydatów w co najmniej po jednej placówce medycznej na terenie wszystkich siedzib jednostek organizacyjnych Zamawiającego, wymienionych w Załączniku nr 5 z tym, Ŝe w odniesieniu do Gdyni i Katowic Zamawiający dopuszcza moŝliwość świadczenia usług medycznych na obszarze aglomeracji odpowiednio Trójmiejskiej i Katowickiej. 11. Lekarz medycyny pracy wyda skierowanym osobom zaświadczenia, stwierdzające ich zdolność lub niezdolność do podjęcia pracy. 12. Kod CPV: Usługi ochrony zdrowia. 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia winien być realizowany od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2013r. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp musi spełniać warunki dotyczące:

5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str. 5 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca dla spełnienia warunku musi być wpisany do rejestru podmiotów leczniczych przez wojewodę właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego( zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 ze zm.) 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli wykonawca wykaŝe wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) usług medycznych o wartości, co najmniej ,00 zł. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli wykonawca wykaŝe, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z działalności medycznej kwotą minimum zł. 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.- na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ i złoŝonych wraz z ofertą. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŝ Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 4. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek wymieniony w ust. 1 musi spełniać kaŝdy z Wykonawców składających wspólną ofertę, natomiast kaŝdy z warunków wymienionych w ust. 2 Wykonawcy muszą spełniać łącznie, tj. przynajmniej jeden z Wykonawców. 7. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY. 1. Dla potwierdzenia spełnienia warunku, określonego w 6 ust. 1 Wykonawcy powinni przedłoŝyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 3A do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str. 6 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w 6 ust. 2 Wykonawcy powinni przedłoŝyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w 6 ust. 2 na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3B do SIWZ; 2) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych, o których mowa w 6 ust. 2 pkt 1; 3) wykaz usług, o których mowa w 6 ust. 2 pkt 2, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem przedmiotu i wartości usługi, dat wykonania i odbiorców, sporządzony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ; do wykazu naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi w nim ujęte zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie; 4) kopię opłaconej polisy, o której mowa w 6 ust. 2 pkt 4 a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z działalności medycznej na kwotę minimum zł. 3. JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem samorządowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 oraz w ust. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 9. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie, dokumenty wymienione: w 7 ust. 1 powinny być przedłoŝone przez kaŝdego Wykonawcę, w 7 ust. 2 pkt 1 powinny być przedłoŝone przez tego Wykonawcę, który został ustanowiony pełnomocnikiem na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, w 7 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 powinny być przedłoŝone przez Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za spełnienie poszczególnych warunków. 10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje własnymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z art. 26 ust. 2b i 2c ustawy Pzp do wykazania spełnienia warunku w postępowaniu moŝe wykorzystać zasoby innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 26 ust. 2b i 2c ustawy Pzp oraz w 1 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jaki moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą faksową (nr faksu ). W przypadku wyboru drogi faksowej, kaŝda ze stron postępowania na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu. 2. ZłoŜenie dokumentów, o których mowa w ust. 1, w formie innej niŝ określona w ust. 1 będzie nieskuteczne. 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: GraŜyna Górna-Gajda Warszawa, ul. Wileńska 14a, pokój 126 tel ; faks ( 22) ; w dniach: od poniedziałku do piątku w godz do Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie w formie opisanej w ust. 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej. 8. JeŜeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie do ogłoszenia oraz przedłuŝy termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, jeŝeli będzie to konieczne, zgodnie z przepisem art. 12a ustawy Pzp. 9. Wszelkie dokumenty, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie internetowej, dostępne będą pod adresem 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie ,00 PLN. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu na składanie ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zaleŝności od wyboru Wykonawcy. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE Bank Spółka Akcyjna Oddział Regionalny Warszawa Warszawa, ul. Królewska 14 numer konta: Wadium w formie innej niŝ pienięŝna Wykonawca winien złoŝyć w Biurze Infrastruktury, Logistyki i Zaopatrzenia, Warszawa ul. Wileńska 14a, pokój nr 126, w godzinach najpóźniej w terminie składania ofert. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia wadium. 5. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeŝeli kwota, o której mowa w ust. 1, najpóźniej w terminie składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niŝ pienięŝna za spełniony, gdy umowa zabezpieczająca (tj. wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 punkty 2-5 ustawy Pzp) będzie zawierała co najmniej następujące elementy: a) nazwę i dokładny adres gwaranta, b) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pienięŝnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie, - zawarcie umowy stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, - Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, c) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuŝszym niŝ 21 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, d) okres waŝności umowy zabezpieczającej (który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ),

9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str. 9 i zostanie złoŝona w Biurze Infrastruktury, Logistyki i Zaopatrzenia, Warszawa ul. Wileńska 14a, pokój nr 126, nie później niŝ w terminie składania ofert. Wymaga się złoŝenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zabezpieczającej. Zamawiający wymaga złoŝenia oryginału umowy zabezpieczającej w sytuacji, gdy zawiera ona zapisy o wymagalności roszczeń wyłącznie na podstawie oryginału umowy. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1 w formie określonej w ust. 2, zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złoŝy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. Odmowa Wykonawcy na przedłuŝenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 4. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych a takŝe ofert, które nie obejmują całego przedmiotu zamówienia. 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 6. Oferta powinna zawierać: 1) Formularz OFERTA wypełniony zgodnie z wzorem - Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Formularze CENOWE wypełnione zgodnie ze wzorami - Załączniki nr 2 A i 2B do SIWZ. 3) Wykaz placówek medycznych, wraz z adresami, w których będą świadczone usługi Medycyny Pracy 7. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złoŝyć: 1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 7. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upowaŝniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niŝ uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu naleŝy dołączyć do oferty równieŝ pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 8. Oferta i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 9. Oferta pod rygorem odrzucenia, powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, w formie pisemnej na papierze, przy uŝyciu nośnika pisma nie ulegającemu usunięciu bez pozostawienia śladów (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). 10. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, pełnomocnika. Zamawiający uzna, Ŝe podpisem jest złoŝony własnoręcznie znak, z którego moŝna odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeŝeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umoŝliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 11. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane i podpisane lub parafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 12. Oświadczenia określone w 7 ust. 1 pkt 1 i w 7 ust. 2 pkt 1) oraz wykaz określony w 7 ust. 2 pkt 3) powinny być złoŝone w oryginale. Pozostałe dokumenty określone w 7 winny być złoŝone w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 13. Pełnomocnictwa określone w ust. 7 pkt 2) i 3) winny być złoŝone w oryginale lub w formie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 15. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 16.Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę. Warunki te nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciąŝały Wykonawcę. 17. W przypadku przedłoŝenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz ze zm.). Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy Pzp i innych przepisów. 18. Ofertę wraz z załącznikiem i dokumentami, o których mowa w ust. 6 i 7, sporządzoną zgodnie z ww. uwagami naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno składać się z dwóch kopert: a) z koperty wewnętrznej opatrzonej napisem: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wileńska 14a, Warszawa, Biuro Infrastruktury, Logistyki i Zaopatrzenia pok nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy OFERTA w postępowaniu Nr: PBL P/66/2011 Na: " Usługi medyczne dla pracowników spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. b) z koperty zewnętrznej opatrzonej napisem: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wileńska 14a, Warszawa, Biuro Infrastruktury, Logistyki i Zaopatrzenia pok. 126 OFERTA w postępowaniu Nr: PBL P/66/2011 Na: Usługi medyczne dla pracowników spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Liczba stron... Nie otwierać przed dniem r. godz MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo