SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie ul. Wileńska 14a, Warszawa tel. (22) faks: (22) Postępowanie nr: PBL P/66/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na: Usługi medyczne dla pracowników spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Zatwierdził:. (pieczęć i podpis) Warszawa 2011 r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str. 2 Spis treści 1. Zamawiający Oznaczenie postępowania Tryb postępowania Opis przedmiotu zamówienia Termin realizacji zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej oraz sposób oceny oferty Formalności dotyczące zawarcia umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej Pozostałe postanowienia...14 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW do SIWZ:...14 Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór oferty Załącznik nr 2A do SIWZ FORMULARZ CENOWY DOT. ROKU Załącznik nr 2B do SIWZ FORMULARZ CENOWY DOT. ROKU Załącznik nr 3A do SIWZ Oświadczenie O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Załącznik nr 3B do SIWZ Oświadczenie O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU. 28 Załącznik nr 4do SIWZ Wzór wykazu wykonanych usług Załącznik nr 5do SIWZ wykaz JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 6 do SIWZ- PROJEKT UMOWY... 31

3 1. ZAMAWIAJĄCY "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie ul. Wileńska 14a, Warszawa tel faks: (22) godziny urzędowania: od 8 00 do OZNACZENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ), oznaczone jest znakiem PBL P/66/2011. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyŝej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w postępowaniu, jak równieŝ umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzane będą w języku polskim. 3. TRYB POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenia usług medycznych w zakresie określonym w: a) Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2011r. Nr 144 poz.855.), b) Ustawie o słuŝbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 125 poz ze zm.) oraz przepisach wydanych na ich podstawie, c) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r., w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r., Nr 69, poz.332 ze zm.), d) Biuletynie Polskich Kolei Państwowych Załącznik A do Nr 31 z dnia 26 listopada 1996r., poz.105, załącznik do zarządzenia Nr 106 Zarządu PKP z dnia 25 listopada 1996r., S-1 Instrukcja o słuŝbowych badaniach lekarskich, profilaktycznej opiece zdrowotnej i orzekaniu o zdolności do pracy pracowników PKP. Dla zainteresowanych, przepisy S1 Instrukcja o słuŝbowych badaniach lekarskich, profilaktycznej opiece zdrowotnej i orzekaniu o zdolności do pracy pracowników PKP udostępnione są w siedzibie Zamawiającego. e) Ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 ze zm.) i przepisów wykonawczych wydawanych na jej podstawie, f) Ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz.874 ze zm.). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej (Pakiet Medycyny Pracy) nad pracownikami/ kandydatami do pracy Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie: 3324 pracownikami w 2012 roku i 3159 pracownikami w 2013 roku. Świadczenia usług medycznych obejmuje w szczególności: a) badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne, określone Kodeksem pracy wraz z kompleksowymi badaniami diagnostycznymi i laboratoryjnymi oraz profilaktyczną opieką zdrowotną, niezbędną z uwagi na warunki pracy,

4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str. 4 b) orzecznictwo lekarskie w zakresie wskazanym przez Kodeks pracy i przepisy wydane na jego podstawie, rozpoznanie i ocena moŝliwości wykonywania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagroŝenia występujące w miejscu pracy, c) udział lekarza w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, wizytacja warunków stanowisk pracy, 3. Usługi medyczne w zakresie badań z zakresu Medycyny Pracy obejmują kandydatów do pracy oraz pracowników zatrudnionych na róŝnych stanowiskach pracy w liczbach określonych w załącznikach nr 2 A i 2B do SIWZ. 4. Usługi medyczne w zakresie badań dodatkowych z zakresu Medycyny Pracy w ilościach określonych w załącznikach nr 2A i 2Bdo SIWZ. 5. Wykonawca zapewni: a) lekarzy medycyny pracy, b) pomieszczenia i urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158). 6. Świadczenie usług medycznych odbywać będzie w dni robocze oprócz sobót i niedziel, z moŝliwością zamawiania wizyt telefonicznie. Czas pracy zakładu opieki zdrowotnej powinien być tak zorganizowany, aby pracownik w ciągu 8 godzin roboczych mógł przeprowadzić badania. 7. Z usług medycznych Pakietu Medycyny Pracy, korzystać będą pracownicy i kandydaci na pracowników Zamawiającego, którzy zostaną wyznaczeni przez Zamawiającego na podstawie skierowania do wykonania badań. 8. Z tytułu świadczenia usługi z zakresu Pakietu Medycyny Pracy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne wynikające z zaoferowanej stawki pomnoŝonej przez liczbę pracowników/kandydatów, którzy skorzystali z usług medycznych. Dla osób, które skorzystały w danym miesiącu z usług z zakresu Medycyny Pracy, Wykonawca sporządzi imienny wykaz osób przebadanych z wyszczególnieniem rodzaju przeprowadzonych badań wraz z opłatami za poszczególne osoby i dołączy go do faktury. 9. Ilość osób, które będą podlegać badaniom lekarskim na terenie poszczególnych jednostek wykonawczych Zamawiającego zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Załącznik ten zawiera równieŝ adresy i pełne nazwy jednostek wykonawczych. 10.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę medyczną na rzecz pracowników/kandydatów w co najmniej po jednej placówce medycznej na terenie wszystkich siedzib jednostek organizacyjnych Zamawiającego, wymienionych w Załączniku nr 5 z tym, Ŝe w odniesieniu do Gdyni i Katowic Zamawiający dopuszcza moŝliwość świadczenia usług medycznych na obszarze aglomeracji odpowiednio Trójmiejskiej i Katowickiej. 11. Lekarz medycyny pracy wyda skierowanym osobom zaświadczenia, stwierdzające ich zdolność lub niezdolność do podjęcia pracy. 12. Kod CPV: Usługi ochrony zdrowia. 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia winien być realizowany od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2013r. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp musi spełniać warunki dotyczące:

5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str. 5 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca dla spełnienia warunku musi być wpisany do rejestru podmiotów leczniczych przez wojewodę właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego( zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz.U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 ze zm.) 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli wykonawca wykaŝe wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) usług medycznych o wartości, co najmniej ,00 zł. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli wykonawca wykaŝe, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z działalności medycznej kwotą minimum zł. 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.- na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ i złoŝonych wraz z ofertą. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŝ Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Niespełnienie wymagań spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 4. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek wymieniony w ust. 1 musi spełniać kaŝdy z Wykonawców składających wspólną ofertę, natomiast kaŝdy z warunków wymienionych w ust. 2 Wykonawcy muszą spełniać łącznie, tj. przynajmniej jeden z Wykonawców. 7. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY. 1. Dla potwierdzenia spełnienia warunku, określonego w 6 ust. 1 Wykonawcy powinni przedłoŝyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu, którego wzór zawiera Załącznik nr 3A do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str. 6 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w 6 ust. 2 Wykonawcy powinni przedłoŝyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w 6 ust. 2 na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3B do SIWZ; 2) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych, o których mowa w 6 ust. 2 pkt 1; 3) wykaz usług, o których mowa w 6 ust. 2 pkt 2, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem przedmiotu i wartości usługi, dat wykonania i odbiorców, sporządzony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ; do wykazu naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi w nim ujęte zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie; 4) kopię opłaconej polisy, o której mowa w 6 ust. 2 pkt 4 a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z działalności medycznej na kwotę minimum zł. 3. JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem samorządowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 oraz w ust. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 9. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie, dokumenty wymienione: w 7 ust. 1 powinny być przedłoŝone przez kaŝdego Wykonawcę, w 7 ust. 2 pkt 1 powinny być przedłoŝone przez tego Wykonawcę, który został ustanowiony pełnomocnikiem na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, w 7 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 powinny być przedłoŝone przez Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za spełnienie poszczególnych warunków. 10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje własnymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z art. 26 ust. 2b i 2c ustawy Pzp do wykazania spełnienia warunku w postępowaniu moŝe wykorzystać zasoby innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 26 ust. 2b i 2c ustawy Pzp oraz w 1 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jaki moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą faksową (nr faksu ). W przypadku wyboru drogi faksowej, kaŝda ze stron postępowania na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania faksu. 2. ZłoŜenie dokumentów, o których mowa w ust. 1, w formie innej niŝ określona w ust. 1 będzie nieskuteczne. 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: GraŜyna Górna-Gajda Warszawa, ul. Wileńska 14a, pokój 126 tel ; faks ( 22) ; w dniach: od poniedziałku do piątku w godz do Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie w formie opisanej w ust. 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej. 8. JeŜeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie do ogłoszenia oraz przedłuŝy termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian, jeŝeli będzie to konieczne, zgodnie z przepisem art. 12a ustawy Pzp. 9. Wszelkie dokumenty, które Zamawiający jest zobowiązany opublikować na stronie internetowej, dostępne będą pod adresem 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie ,00 PLN. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu na składanie ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zaleŝności od wyboru Wykonawcy. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: BRE Bank Spółka Akcyjna Oddział Regionalny Warszawa Warszawa, ul. Królewska 14 numer konta: Wadium w formie innej niŝ pienięŝna Wykonawca winien złoŝyć w Biurze Infrastruktury, Logistyki i Zaopatrzenia, Warszawa ul. Wileńska 14a, pokój nr 126, w godzinach najpóźniej w terminie składania ofert. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia wadium. 5. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w pieniądzu za spełniony, jeŝeli kwota, o której mowa w ust. 1, najpóźniej w terminie składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formach innych niŝ pienięŝna za spełniony, gdy umowa zabezpieczająca (tj. wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 punkty 2-5 ustawy Pzp) będzie zawierała co najmniej następujące elementy: a) nazwę i dokładny adres gwaranta, b) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pienięŝnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie, - zawarcie umowy stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, - Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, c) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuŝszym niŝ 21 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, d) okres waŝności umowy zabezpieczającej (który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ),

9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str. 9 i zostanie złoŝona w Biurze Infrastruktury, Logistyki i Zaopatrzenia, Warszawa ul. Wileńska 14a, pokój nr 126, nie później niŝ w terminie składania ofert. Wymaga się złoŝenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zabezpieczającej. Zamawiający wymaga złoŝenia oryginału umowy zabezpieczającej w sytuacji, gdy zawiera ona zapisy o wymagalności roszczeń wyłącznie na podstawie oryginału umowy. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1 w formie określonej w ust. 2, zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złoŝy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. Odmowa Wykonawcy na przedłuŝenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 4. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych a takŝe ofert, które nie obejmują całego przedmiotu zamówienia. 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 6. Oferta powinna zawierać: 1) Formularz OFERTA wypełniony zgodnie z wzorem - Załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Formularze CENOWE wypełnione zgodnie ze wzorami - Załączniki nr 2 A i 2B do SIWZ. 3) Wykaz placówek medycznych, wraz z adresami, w których będą świadczone usługi Medycyny Pracy 7. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złoŝyć: 1) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 7. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upowaŝniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niŝ uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu naleŝy dołączyć do oferty równieŝ pełnomocnictwo do dokonania tej czynności. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 8. Oferta i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 9. Oferta pod rygorem odrzucenia, powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny, w formie pisemnej na papierze, przy uŝyciu nośnika pisma nie ulegającemu usunięciu bez pozostawienia śladów (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.). 10. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, pełnomocnika. Zamawiający uzna, Ŝe podpisem jest złoŝony własnoręcznie znak, z którego moŝna odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeŝeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umoŝliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 11. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane i podpisane lub parafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 12. Oświadczenia określone w 7 ust. 1 pkt 1 i w 7 ust. 2 pkt 1) oraz wykaz określony w 7 ust. 2 pkt 3) powinny być złoŝone w oryginale. Pozostałe dokumenty określone w 7 winny być złoŝone w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 13. Pełnomocnictwa określone w ust. 7 pkt 2) i 3) winny być złoŝone w oryginale lub w formie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 15. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 16.Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę. Warunki te nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciąŝały Wykonawcę. 17. W przypadku przedłoŝenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz ze zm.). Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie ustawy Pzp i innych przepisów. 18. Ofertę wraz z załącznikiem i dokumentami, o których mowa w ust. 6 i 7, sporządzoną zgodnie z ww. uwagami naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno składać się z dwóch kopert: a) z koperty wewnętrznej opatrzonej napisem: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wileńska 14a, Warszawa, Biuro Infrastruktury, Logistyki i Zaopatrzenia pok nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy OFERTA w postępowaniu Nr: PBL P/66/2011 Na: " Usługi medyczne dla pracowników spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. b) z koperty zewnętrznej opatrzonej napisem: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wileńska 14a, Warszawa, Biuro Infrastruktury, Logistyki i Zaopatrzenia pok. 126 OFERTA w postępowaniu Nr: PBL P/66/2011 Na: Usługi medyczne dla pracowników spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Liczba stron... Nie otwierać przed dniem r. godz MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str Oferty winny być złoŝone w terminie do dnia r. do godziny w siedzibie Zamawiającego w Biurze Infrastruktury, Logistyki i Zaopatrzenia, w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 14a, pokój nr Ofertę złoŝoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godzinie w Warszawie przy ulicy Wileńskiej 14a w Sali konferencyjnej B. Otwarcie ofert jest jawne. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, oraz informacje dotyczące ceny oferty. 5. Informacje, o których mowa w ust. 4, Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w niniejszej SIWZ. 2. Cenę naleŝy ustalić posługując się FORMULARZAMI CENOWYMI, które wzór zawierają Załączniki nr 2 A i 2B do SIWZ. 3. Cenę naleŝy wyliczyć w walucie PLN z dokładnością do 1 grosza. Przy wyliczaniu ceny naleŝy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, Ŝe końcówki poniŝej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŝej zaokrągla się do 1 grosza. 4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 5. Cena oferty winna zawierać naleŝny podatek VAT. Wysokość podatku od towarów i usług VAT wynika z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 14. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY 1. Zamawiający ustala cenę - jako jedyne kryterium oceny ofert: C cena oferty, waga 100 %. 2. Oferta z najniŝszą ceną ofertową otrzyma 100 punktów. Punkty, jakie otrzymują badane oferty, będą liczone według wzoru: C oferty z ceną najniŝszą C = punktów C oferty badanej 3. Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najwyŝszą liczbą punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 4. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemoŝliwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt złoŝenia ofert o jednakowych cenach, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złoŝyli, do złoŝenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, a złoŝoną przez niego ofertę uzna za odrzuconą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert.

13 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str W razie wątpliwości Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wezwie Wykonawcę do złoŝenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, o poprawieniu wyŝej wymienionych omyłek. 10. JeŜeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 11. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15. FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, albo 15 dni jeŝeli zostało wysłane w inny sposób, nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 2. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeŝeli w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta. 3. Do formalności, które naleŝy dopełnić przed zawarciem umowy naleŝy wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa). 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniŝej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana adresu/ siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 2) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego, 17. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Wobec ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do których Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu.

14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposób określonych w art. 27 ust Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp. 19. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający uniewaŝni niniejsze postępowanie, jeŝeli wystąpią przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej po przeprowadzeniu niniejszego postępowania. 3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: Załącznik nr 1 Formularz OFERTA - wzór; Załącznik nr 2A Formularz CENOWY dot. roku wzór; Załącznik nr 2B Formularz CENOWY dot. roku wzór; Załącznik nr 3A Wzór OŚWIADCZENIA Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3B Wzór OŚWIADCZENIA Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych umów - wzór; Załącznik nr 5 Wykaz jednostek organizacyjnych oraz ilość osób objętych badaniem; Załącznik nr 6 Projekt umowy

15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str. 15 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR OFERTY... pieczęć Wykonawcy OFERTA Do: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o Warszawa, ul. Wileńska 14a Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Usługi medyczne dla pracowników spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. - numer referencyjny PBL P/66/2011 my niŝej podpisani:.. działając w imieniu i na rzecz:.. tel..., faks., . Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczącej przedmiotowego postępowania, zwanej dalej SIWZ. 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: za cenę brutto... zł; wartość netto... zł; w tym za rok netto zł, za rok netto zł, wyliczoną zgodnie z wymaganiami określonymi w 13 SIWZ i formularzami cenowymi, które stanowią załączniki nr 2A i 2B (suma wartości z załącznika nr 2A poz.i kolumna 5 i wartości z załącznika nr 2B poz.i kolumna 5). 4. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy do r. 5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w placówkach medycznych wskazanych w załączonym do oferty- Wykazie placówek medycznych

16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 6 do SIWZ Projekt umowy. 7. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyŝszego wnieśliśmy wadium w wysokości.... zł, w formie Oświadczamy, Ŝe pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest: Wypełniają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 9. Oświadczamy, iŝ na stronach nr.. niniejszej oferty znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z załącznikiem nr 6 do SIWZ Projekt umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ w Projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Oświadczamy, Ŝe podwykonawcom powierzymy wykonanie następujących części przedmiotu zamówienia:... Wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 12. Załącznikiem do niniejszej oferty, stanowiącym jej integralną część jest formularz cenowy i wykaz placówek medycznych. 13. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: a. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami 7 SIWZ; b. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w 11 ust. 7 pkt 2) SIWZ /*; c. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców, o którym mowa w 11 ust. 7 pkt 3 SIWZ /*. 12. Przedstawiamy poniŝej dane kontaktowe, poprzez które naleŝy porozumiewać się w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania: tel. faks dn.... *niepotrzebne skreślić (podpis Wykonawcy)

17 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str. 17 ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ FORMULARZ CENOWY DOT. ROKU pieczęć wykonawcy FORMULARZ CENOWY DOT. ROKU 2012 L.p. Nazwa stanowiska pracy Ilość osób ogółem Cena pakietu lub badania [zł] Cena ogółem [zł] (3x4) Badania profilaktyczne 1 Ajent zdawczy Dyspozytor (st. dyspozytor) druŝyn konduktorskich 46 3 Dyspozytor: 1) lokomotywowni, 2) wagonowni, 3) ładunkowy, 4) przewozów 74 4 Dyspozytor (st.) zasilania elektroenergetycznego 1 5 Dźwigowy (suwnicowy) Ekspedytor 5 7 Elektromonter: monter, elektronik, inŝynier (st.), specjalista (st., mł.) urządzeń elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych Rzemieślnik w słuŝbie elektroenergetycznej a) przy pracy na czynnych torach b) pod wysokim napięciem c) przy naprawie taboru wyłączonego z ruchu oraz wykonujący prace warsztatowe 50 8 Elektromonter taboru (st., mł.) a) niepracujący na czynnych torach kolejowych b) pracujący na czynnych torach kolejowych 280

18 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str Inspektor (st., ins.) nadzoru inwestycyjnego lub technicznego (liniowego), kontroler automatyki, kontroler telekomunikacji Inspektor techniczny kolei dojazdowych Instruktor (st. instruktor), inspektor (st.inspektor) w słuŝbach: taboru, przewozów, utrzymania, w oddziale zasilania energetycznego, automatyki i telekomunikacji, praktycznej nauki zawodu, inspektor BHP Kierowca wózków elektrycznych i motorowych w transp. wewnętrznym Kierownik oddziału: - w lokomotywowni - w wagonowni - w samochodowni - w produkcji Konduktor konserwator wagonów kolei liniowych Konduktor rewizyjny Maszynista instruktor Mistrz (st.) grupy robót przy urządzeniach trakcji elektrycznej i spalinowej, zabezpieczenia ruchu kolejowego, łączności i energet., nawierzchni kolejowej Monter inŝynier (st.), elektromonter, elektryk, elektronik, technolog, konstruktor, monter-technik (st.), mechanik, specjalista (st.), monter, elektromechanik, automatyk, teletechnik - zatrudnieni przy urządzeniach łączności lub wewnętrznych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym 2 19 Monter, elektromechanik, automatyk, teletechnik - zatrudnieni przy wewnętrznych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym Naczelnik (z-ca) pociągu zmechanizowanych robót utrzymania, robót podtorzowych, zmechanizowanej wymiany i regeneracji rozjazdów, bazy maszyn i sprzętu, bazy nawierzchniowej, specjalnego pociągu ratunkowego Naczelnik (z-ca naczelnika) stacji, oddziału, sekcji, zakładu taboru, lokomotywowni, samochodowni, wagonowni, dyrektor oddziału mostowego 2 49

19 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str Obrotniczy, przesuwnicowy Operator defektoskopów do badania szyn i rozjazdów, części taboru oraz innych urządzeń Operator mechanicznego sprzętu budowlanego i urządzeń załadunkowo-rozładunkowych Robotnik stacyjny Rzemieślnik (st., specjalista) i robotnik zatrudniony przy budowie, naprawie, rozbiórce i przeglądach taboru kolejowego, urzadzeń mechanicznych, przy naprawie taboru, urz. trakcyjnych i sterowania ruchem kolejowyma) nie wyłączonych z ruchub) wyłączonych z ruchu Rzemieślnik, pomocnik rzemieślnika, monter nawierzchni i robotnik torowy, mostowy i podtorza kolejowego, pracownik wyznaczony do akcji odśnieŝnej a) pracujący na czynnych torach kolejowych pod nadzorem kierownika robót lub sygnalisty b) j.w. na czynnych torach kolejowych bez nadzoru i bez sygnalisty c) nie zatrudniony na czynnych torach kolejowych Spawacz (elektryczny, acetylenowy, termitowy, gazowy), pomocnik spawacza, prostowacz, przecinacz: a) przy naprawie taboru nie wyłączonego z ruchu lub naprawie nawierzchni kolejowej b) przy pracach w warsztacie, poza warsztatem oraz przy naprawie taboru wyłączonego z ruchu Pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach lub przy innych czynnościach, okresowo związanych z chodzeniem po torach Pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach lub przy innych czynnościach, naraŝeni na szkodliwe lub uciąŝliwe czynniki środowiska pracy (np. praca przy monitorach ekranowych) Pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach lub przy innych czynnościach, nie mający styczności z ruchem pociągów i nie wymienieni w innym miejscu tabeli, bez naraŝenia na szkodliwe lub uciąŝliwe czynniki środowiska pracy A RAZEM Badania profilaktyczne 3324

20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PBL P/66/2011 str. 20 L.p. Świadczenia dodatkowe Ilość osóbogółem Cena pakietu lub badania[zł] Cena ogółem[zł] (3x4) Badania dodatkowe Badanie przez lekarza uprawnionego wstępne, okresowe lub kontrolne łącznie z wydaniem orzeczenia. Badanie przez lekarza uprawn. kontrolne po czasowej niezdolności do pracy trwającej dłuŝej niŝ 30 dni łącznie z wydaniem orzeczenia. Badania lekarskie kierowców wykonujących transport drogowy, o których mowa w art. 39c ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2088) B RAZEM Badania dodatkowe 1383 Konsultacej lekarzy specjalistów 35 Badanie okulistyczne Badanie laryngologiczne Badanie neurologiczne Badanie psychiatryczne wynikające z przepisów 1 39 Inne badanie specjalistyczne - np. kardiologiczne, pulmonologiczne, chirurgiczne, ortopedyczne 8 C RAZEM Konsultacje lekarzy specjalistów 2389 Badania diagnostyczne 40 Rtg klp P.A. - duŝy obrazek Ekg Audiogram Spirometria 220 D RAZEM badania diagnostyczne 1905 Badania laboratoryjne 44 OB. 169

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowej usługi utrzymania w czystości taboru kolejowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowej usługi utrzymania w czystości taboru kolejowego "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w Warszawie ul. Wileńska 4a, 03-44 Warszawa tel. (+48 22) 47 33 887, faks (+48 22) 47 4 496 Postępowanie nr PBL3-024-P/75/20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 039-067596. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 039-067596. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67596-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 039-067596 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Page 1 of 5 Łańcut: ZAKUP I DOSTAWA KONCENTRATÓW ŚRODKÓW MYJĄCYCH. Znak sprawy: SZP/380/37/2011 Numer ogłoszenia: 328118-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Sosnowiec: Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi Numer ogłoszenia: 184625-2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie medycyny pracy Numer ogłoszenia: 345259-2010; data zamieszczenia: 02.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7. Sosnowiec: ZAKUP INSTRUMENTARIUM DO PRZESZCZEPU ROGÓWEK NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROCEDUR TRANSPLANTACYJNYCH. NARODOWY PROGRAM MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ NA LATA 2006-2009 - POLGRAFT Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010. Ostrołęka: Ochrona obiektu i mienia w budynku połoŝonym przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce Numer ogłoszenia: 121132-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 67080-2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 67080-2013; data zamieszczenia: 18.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-02-18 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Kompleksowe usługi bankowe obejmujące obsługę

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295192-2013:text:pl:html Polska-Białystok: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2013/S 170-295192 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2013-10-15 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Kościerzyna: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 1.343.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz budynku

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6 1 z 7 2010-10-01 17:15 Sanok: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Wieruszów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Numer ogłoszenia: 212528-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 14.03.2014 r. na UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOZÓW REGIONALNYCH SP. Z O.O. NR POSTĘPOWANIA PR-7/2014 I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe "Przewozy

Bardziej szczegółowo

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2010-09-08 10:59 Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: 282420-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 1-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 z 5 2013-03-08 16:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Pełnienie opieki zdrowotnej w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej Numer ogłoszenia: 54120-2011; data zamieszczenia: 24.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego 2015/S 217-396714. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego 2015/S 217-396714. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396714-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego 2015/S 217-396714 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo