PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA pod nazwą:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą:"

Transkrypt

1 PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA pod nazwą: PROGRAM MEDYCZNY SZPITALA PŁOŃSKIEGO Program powstał pod kierunkiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku lek. med. Józefa Świerczka przy współpracy: dr n. med. Anny Salak, mgr Joanny Turkowskiej, mgr Joanny Zakolskiej, mgr Andrzeja Daleckiego, dr n. med. Przemysława Dula, mgr inŝ. Franciszka Makowskiego, lek. med. Zbigniewa Scharocha. PŁOŃSK, MAJ 2008 R.

2 WIZJA SZPITALA PŁOŃSKIEGO 1. WYSOKI STANDARD OPIEKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANY POPRZEZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I POWIĄZANY Z KULTURĄ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTA I JEGO RODZINY. 2. WSZYSCY PRACOWNICY SZPITALA TWORZĄ ATMOSFERĘ POSZANOWANIA, MOśLIWOŚCI AWANSU ZAWODOWEGO, SPOŁECZNEJ AKCEPTACJI DLA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ. 2

3 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie II. Informacje ogólne stan faktyczny SPZZOZ w Płońsku III. Świadczenia zdrowotne realizowane przez SPZZOZ w Płońsku w latach IV. Analiza SWOT Szpitala Płońskiego V. Uwarunkowania na przyszłość VI. Misja Szpitala VII. Wizja Szpitala Płońskiego VIII. Rekomendacja dla programu medycznego Szpitala Płońskiego IX. Rekomendacje szczegółowe dla poszczególnych jednostek X. Rekomendacje ogólne XI. Podsumowanie 3

4 PROGRAM MEDYCZNY SZPITALA PŁOŃSKIEGO ((Wersjja 1..0)) I. WPROWADZENIE Przedstawiony dokument jest pierwszym tego typu opracowaniem od kilkudziesięciu lat. NaleŜy jednak jasno stwierdzić, Ŝe wcześniejsza w znacznym stopniu scentralizowana opieka zdrowotna nie wymagała realizacji tego typu opracowań. Opracowanie planu jest wynikiem zmiany podejścia kierownictwa szpitala do zarządzania strategicznego, a co za tym idzie długofalowego określenia priorytetów rozwoju szpitala płońskiego na najbliŝsze 6 lat zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Ponadto brano pod uwagę załoŝenia Strategii Rozwoju Powiatu Płońskiego oraz Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Program opracowano na podstawie analizy informacji szczegółowych dotyczących SPZZOZ w Płońsku, według której określono potrzeby inwestycyjne i wynikające z nich niezbędne nakłady finansowe. Program ma charakter uniwersalny wynikający z faktu, iŝ jest on nie tylko bankiem danych projektów szczegółowych zadań inwestycyjnych, ale stanowi takŝe usystematyzowany program działań podporządkowanych celom i wymaganiom, które dla SPZZOZ w Płońsku mają znaczenie strategiczne. Zawarte w programie zadania zostały zweryfikowane i ocenione w oparciu o kryteria obecnych i prognozowanych moŝliwości finansowych budŝetu SPZZOZ w Płońsku, mając na uwadze takŝe moŝliwości technicznoorganizacyjne. Przedział czasowy programu wskazywał na potrzebę zebrania szerokiego spektrum informacji, niezbędnych do rzetelnej oceny zadań zgłoszonych do 4

5 realizacji, z których część oparta jest o prognozy i załoŝenia, które wraz z upływem czasu wymagać będą niezbędnych korekt. W związku z powyŝszym przyjmuje się, Ŝe przedstawiony program będzie miał charakter otwarty. Stwarza to moŝliwość uzupełnienia zawartych w nim zadań inwestycyjnych, dając gwarancję tego, co najistotniejsze, a mianowicie dostosowania do rzeczywistych moŝliwości finansowych. II. INFORMACJE OGÓLNE STAN FAKTYCZNY SPZZOZ W PŁOŃSKU Szpital Płoński został zbudowany w 1930 roku i sytuował się w dwóch równoległych pawilonach. W latach powojennych wybudowano kolejne budynki pomocnicze, które na przestrzeni lat zmieniały swoje przeznaczenie. Ostatnią inwestycją było wybudowanie tzw. Łącznika szpitala. Połączył on istniejące odrębne dwa budynki (A - B) w jedną bryłę (oddanie funkcjonalne w 2007 roku), co pozwoli na racjonalną reorganizację i modernizację całościowej funkcji szpitala. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku jest zespołem zakładów opieki zdrowotnej, którego organem załoŝycielskim jest Powiat Płoński. Hospitalizacje prowadzimy w 11 oddziałach: chirurgicznym, urazowo ortopedycznym, anestezjologii i intensywnej terapii, internistycznym, kardiologicznym, dziecięcym, noworodkowym, połoŝniczo ginekologicznym, rehabilitacyjnym, reumatologicznym i ratunkowym. Przy naszym Szpitalu działa szereg poradni specjalistycznych i konsultacyjnych, a takŝe Zakład Rehabilitacji. W naszych strukturach znajduje się równieŝ Zakład Opiekuńczo Leczniczy zajmujący się opieką długoterminową. W obrębie SPZZOZ Płońsk działa równieŝ bardzo silny zespół ratownictwa medycznego z podstacją w RaciąŜu (4 zespoły wyjazdowe). Posiadamy, usytuowane tuŝ obok głównego wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - jedno z najnowocześniejszych na Mazowszu - lądowisko dla 5

6 śmigłowców ratowniczych. Pozwala to na szybkie i bezpieczne przetransportowanie pacjentów do ośrodków o wyŝszym stopniu referencyjnym szczególnie, gdy waŝna jest kaŝda minuta dla ratowania Ŝycia pacjenta. W przedstawionym okresie 6 lat pozostaną one naszą jednostką organizacyjną finansowaną z budŝetu państwa za pośrednictwem NFZ, przez wojewodę oraz organ załoŝycielski. Ta część działalności w chwili obecnej jest elementem uzupełniającym podstawową działalność SPZZOZ, jaką jest lecznictwo szpitalne wraz z rehabilitacja poszpitalną. SPZZOZ posiada równieŝ nowoczesne zaplecze diagnostyczne w nowej części szpitala: pracownie tomografii komputerowej, radiologii, endoskopii, ultrasonografii, a takŝe bardzo nowoczesną sterylizację, dla której w 2008 roku wdroŝony zostanie program ISO W tej części szpitala znajduje się równieŝ zespół nowoczesnych sal operacyjnych wraz z OIOM i szpitalnym oddziałem ratunkowym, który stanowi furtkę wejścia do systemu. Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada 5 łóŝek obserwacyjnych i wraz z Izbą Przyjęć i wyŝej wspomnianym zapleczem diagnostycznym daje moŝliwość prawidłowego pokierowania napływającymi pacjentami. PoniewaŜ rola diagnostyki laboratoryjnej w procesie profilaktyki i leczenia jest ogromna, przez ostatnie lata zadbano równieŝ o rozwój laboratorium diagnostycznego szpitala w Płońsku. Diagnostyka laboratoryjna dostarcza ok. 60% informacji o pacjencie, co jest nieocenionym uzupełnieniem diagnozy lekarskiej. Dlatego laboratorium zostało wyposaŝone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W styczniu 2008 roku w laboratorium diagnostycznym rozpoczęto procedurę wdraŝania podstawowych standardów jakości zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U ). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Powiat Płoński przekazał SPZZOZ w Płońsku w nieodpłatne uŝytkowanie wszystkie budynki, w których mieszczą się komórki organizacyjne SPZZOZ. 6

7 Ponadto Powiat Płoński przekazał - takŝe w nieodpłatne uŝytkowanie - wiele obiektów słuŝby zdrowia na terenie powiatu płońskiego. W obiektach tych działają na podstawie umowy dzierŝawy NZOZ-y i prywatne praktyki świadczące usługi w zakresie POZ, stomatologii, protetyki, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, usług laboratoryjnych i inne. Kierownictwo szpitala po wielu konsultacjach miedzy innymi z Radą Społeczną i organem załoŝycielskim, przyjęło kierunek działań, zakładający dołoŝenie wszelkich starań w celu uregulowania spraw własnościowych w stosunku do wynajmujących poprzez sprzedaŝ tych obiektów, a pozyskane środki finansowe zainwestować następnie w obiekty szpitalne w ramach koniecznych modernizacji. Tak więc ta część SPZZOZ-u (ośrodki zdrowia w RaciąŜu, Nowym Mieście, Jońcu, Sarbiewie, Uniecku, Gralewie, Sochocinie, Załuskach oraz bloki przyszpitalne) nie jest zaplanowana do jakichkolwiek przedsięwzięć modernizacyjnych i w niniejszym programie jest pominięta w całości. III. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZREALIZOWANE PRZEZ SPZZOZ W PŁOŃSKU W LATACH Szpital realizuje świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu płońskiego (ok. 90 tys. ludności), jak równieŝ realizuje świadczenia zdrowotne związane ze specyfiką jego połoŝenia. Ponad 163 km dróg krajowych i wojewódzkich (najwięcej spośród powiatów Mazowsza) powoduje znacznie większe zapotrzebowanie na usługi zdrowotne z zakresu traumatologii chirurgicznej i ortopedycznej oraz rehabilitacji pourazowej. Nieodłącznym elementem działalności szpitala są poradnie specjalistyczne, które są bardzo waŝnym czynnikiem opieki przed i poszpitalnej. Rozwój własnej sieci poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych daje, bowiem moŝliwość zaoferowania pacjentom kompleksowej usługi. 7

8 Zapewnienie kompleksowej opieki nad chorym w efekcie obniŝa koszty całkowite terapii w danej dziedzinie, z uwagi na moŝliwość ograniczenia czasu hospitalizacji w najbardziej kosztownych jednostkach organizacyjnych, jakimi są oddziały szpitalne. Szczegółową analizę udzielonych świadczeń zdrowotnych w latach przedstawiają poniŝej załączone tabele. Tabela nr 1 Liczba leczonych i osobodni w oddziałach szpitalnych w latach nazwa oddziału liczba leczonych liczba osobodni liczba leczonych liczba osobodni liczba leczonych liczba osobodni liczba leczonych liczba osobodni internistyczny kardiologiczny chirurgiczny urazowo-ortopedyczny dziecięcy reumatologiczny rehabilitacyjny anestezjologii i intensywnej terapii połoŝniczo-ginekologiczny szpitalny oddział ratunkowy noworodkowy razem Tabela nr 2 Liczba hospitalizacji w latach lp ROZPOZNANIE NIEKTÓE CHOROBY ZAKAŹNE I PASOśYTNICZE A00-B NOWOTWORY C00-D CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH ORAZ NIEKTÓRE CHOROBY PRZEBIEGAJĄCE Z UDZIAŁEM MECHANIZMÓW AUTOIMMUNOLOGICZNYCH D50-D ZABURZENIA WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, STANU ODśYWIANIA I PRZEMIANY METABOLICZNEJ E00-E ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA F00-F CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO G00-G CHOROBY OKA I PRZYDATKÓW OKA H00-H CHOROBY UCHA I WYROSTKA SUTKOWEGO H60-H CHOROBY UKŁADU KRĄśENIA I00-I CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO J00-J CHOROBY UKŁADU TRAWIENNEGO K00-K

9 12 13 CHOROBY SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ L00-L CHOROBY UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO I TKANKI ŁĄCZNEJ M00-M CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO N00-N CIĄśA, PORÓD I POŁÓG O00-O NIEKTÓRE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM P00-P WADY ROZWOJOWE WRODZONE, ZNIEKSZTAŁCENIA I ABERACJE CHORMOSOMOWE Q00-Q OBJAWY, CECHY CHOROBOWE ORAZ NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ KLINICZNYCH I LABORATORYJNYCH JEDNOSTEK CHOROBOWYCH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE R00-R URAZY ZATRUCIA I INNE OKREŚLONE SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH S00-T ZEWNĘTRZNE PRZYCZYNY ZACHOROWANIA I ZGONU V01-V INNE RAZEM Tabela nr 3 Liczba zabiegów operacyjnych w latach rodzaj zabiegów chirurgiczne ortopedyczne ginekologiczne cięcia cesarskie razem Tabela nr 4 Liczba udzielonych porad specjalistycznych w latach nazwa poradni urazowo-ortopedyczna onkologiczna reumatologiczna kardiologiczna neonatologiczna chirurgiczna diabetologiczna endokrynologiczna razem Tabela nr 5 Liczba zrealizowanych usług w Zakładzie Rehabilitacji w latach nazwa komórki organizacyjnej oddział rehabilitacyjny /osobodzień/ ośrodek rehabilitacji dziennej /osobodzień/

10 poradnia rehabilitacyjna w Płońsku /porada/ poradnia rehabilitacyjna w RaciąŜu /porada/ pracownia fizjoterapii w Płońsku /zabiegi/ pracownia fizjoterapii w RaciąŜu /zabiegi/ TABELA nr 6 Zgony wg przyczyny w SPZZOZ w Płońsku w latach LICZBA ZGONÓW ROZPOZNANIE NOWOTWORY C00-D CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH ORAZ NIEKTÓRE CHOROBY PRZEBIEGAJĄCE Z UDZIAŁEM MECHANIZMÓW AUTOIMMUNOLOGICZNYCH D50-D CHOROBY UKŁADU KRĄśENIA I00-I CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO J00-J CHOROBY UKŁADU TRAWIENNEGO K00-K CHOROBY SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ L00-L CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO N00-N OBJAWY, CECHY CHOROBOWE ORAZ NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ KLINICZNYCH I LABORATORYJNYCH JEDNOSTEK CHOROBOWYCH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE R00-R URAZY ZATRUCIA I INNE OKREŚLONE SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH S00-T ZEWNĘTRZNE PRZYCZYNY ZACHOROWANIA I ZGONU V01-V razem Jak wynika z danych Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego za rok 2004 zawartych w Informatorze Opieka zdrowotna na obszarze woj. mazowieckiego w 2005r. w liczbach odsetek zgonów z powodu chorób nowotworowych wynosił 25,3 %, zaś z powodu chorób układu krąŝenia 43,6%. Wskaźniki dotyczące przyczyn zgonów w SPZZOZ w Płońsku kształtują się inaczej. Odsetek zgonów z powodu chorób układu krąŝenia wynosił w 2004r. - 60,7 %, w 2005r. 57,9 %, w 2006r. 62,1 %, w 2007r.- 65,9%. Natomiast odsetek zgonów z powodu chorób nowotworowych był niŝszy niŝ wskaźnik dla Polski i wynosił: w 2004r. 15,7%, w 2005r. 16,3%, w 2006r. - 3%, w 2007r.- 9,92%. Na podstawie danych przedstawionych w tabeli nr 2 i nr 6 naleŝy stwierdzić, Ŝe bardzo istotnym i pilnym problemem wymagającym realizacji jest 10

11 promocja profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób nowotworowych oraz chorób układu krąŝenia. Choroby układu krąŝenia są najczęstszą przyczyną hospitalizacji, inwalidztwa, a takŝe umieralności. Celem SPZZOZ w Płońsku jest terapia pacjentów, ich wczesne usprawnienie (zwłaszcza po ostrych udarach mózgowych) oraz doprowadzenie poprzez rehabilitację do samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności Ŝycia codziennego. Choroby nowotworowe są drugą przyczyna umieralności w Polsce, dane dotyczące ilości i przyczyn zgonu w SPZZOZ w Płońsku potwierdzają ten fakt. Choroby nowotworowe są wykrywane późno, w zaawansowanym stadium rozwoju choroby, kiedy skuteczność terapii jest bardzo niska. Poprawić tę sytuację moŝna dzięki badaniom profilaktycznym. W tym celu SPZZOZ w Płońsku zamierza rozszerzyć działalność poprzez zwiększenie dostępności do poradni onkologicznej i urologicznej, rozpoczęcie działalności przez poradnię profilaktyki i leczenia chorób piersi. Bardzo istotnym elementem jest rozszerzenie diagnostyki obrazowej o mammografię. W zakresie profilaktyki chorób układu krąŝenia zostanie zintensyfikowana praca Działu Promocji Zdrowia nastawiona głównie na edukację prowadzoną w placówkach oświatowych. Na uwagę zasługuje wzrost liczby zabiegów operacyjnych oraz liczby hospitalizacji, naleŝy takŝe dodać, Ŝe zaobserwowano wysoki wskaźnik 43% pacjentów ze skierowaniem z Działu Pomocy Doraźnej, SOR i nocnej pomocy lekarskiej oraz bez skierowania. Oznacza to, Ŝe do szpitala przyjmowani są pacjenci w cięŝszym stanie, wymagający kosztowniejszej terapii. Ilość zachorowań i hospitalizacji z powodu chorób układu krąŝenia była powodem utworzenia w SPZZOZ w 2000r. oddziału kardiologicznego. Oddział ten wymaga modernizacji, przede wszystkim niezbędna jest nowoczesna sala intensywnej opieki kardiologicznej, wyposaŝona w specjalistyczną aparaturę do monitorowania funkcji Ŝyciowych pacjentów. 11

12 Istotną rolę w funkcjonowaniu SPZZOZ w Płońsku pełni Zakład Rehabilitacji, który zapewnia zarówno usługi ambulatoryjne, jak i stacjonarne. Funkcjonowanie oddziału rehabilitacyjnego daje pacjentom leczonym w oddziałach: internistycznym, urazowo-ortopedycznym i kardiologicznym moŝliwość kontynuacji terapii. Biorąc pod uwagę starzenie się populacji, wzrost niepełnosprawności, będącej konsekwencją nie tylko wieku, ale równieŝ następstwem chorób układu kostnego, układu krąŝenia i układu nerwowego (głównie udarów) naleŝy podkreślić znaczenie funkcjonowania rehabilitacji leczniczej w SPZZOZ w Płońsku i rozwaŝyć w dalszej perspektywie moŝliwość rozwoju tej działalności. Tabela nr 7 Liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego w latach wg rozpoznania lp ROZPOZNANIE NIEKTÓE CHOROBY ZAKAŹNE I PASOśYTNICZE A00-B NOWOTWORY C00-D CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH ORAZ NIEKTÓRE CHOROBY PRZEBIEGAJĄCE Z UDZIAŁEM MECHANIZMÓW AUTOIMMUNOLOGICZNYCH D50-D ZABURZENIA WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, STANU ODśYWIANIA I PRZEMIANY METABOLICZNEJ E00-E ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA F00-5 F CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO G00-G CHOROBY OKA I PRZYDATKÓW OKA H00-H CHOROBY UCHA I WYROSTKA SUTKOWEGO H60-H CHOROBY UKŁADU KRĄśENIA I00-I CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO J00-J CHOROBY UKŁADU TRAWIENNEGO K00-K CHOROBY SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ L00-L CHOROBY UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO I TKANKI ŁĄCZNEJ 13 M00-M CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO N00-N CIĄśA, PORÓD I POŁÓG O00-O NIEKTÓRE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM P00-P WADY ROZWOJOWE WRODZONE, ZNIEKSZTAŁCENIA I ABERACJE CHORMOSOMOWE Q00-Q OBJAWY, CECHY CHOROBOWE ORAZ NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ KLINICZNYCH I LABORATORYJNYCH JEDNOSTEK CHOROBOWYCH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE R00-R URAZY ZATRUCIA I INNE OKREŚLONE SKUTKI DZIAŁANIA 19 CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH S00-T ZEWNĘTRZNE PRZYCZYNY ZACHOROWANIA I ZGONU V01-V INNE RAZEM

13 Sprawnie funkcjonujące zespoły ratownictwa medycznego dają poczucie bezpieczeństwa nie tylko w sytuacji związanej z zagroŝeniem zdrowia i Ŝycia pacjentów w przypadku nagłych zachorowań, ale równieŝ wobec rzeczywistych istniejących na terenie powiatu zagroŝeń, jakimi są przede wszystkim: dwie duŝe trasy komunikacyjne nr 7 i nr 10; zakłady wykorzystujące w procesach technologicznych niebezpieczne media; 12 stacji paliw, w tym 9 stacji auto-gaz zlokalizowanych na terenie Płońska; transport samochodowy materiałów niebezpiecznych (amoniak, chlor, etylina, azot, i inne) W poniŝszych tabelach przedstawiony został szczegółowy wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych przez SPZZOZ w Płońsku w roku

14 ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 5,57 6,24 7,33 6,76 6,83 6,47 6,06 6,18 6,23 5,97 6,36 6,71 6,38 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 27,02 24,13 30,07 26,27 28,23 25,03 23,55 24,50 23,07 25,28 26,80 24,95 25,74 4,85 3,87 4,10 3,88 4,13 3,87 3,88 3,97 3,70 4,23 4,22 3,72 4,03 87,15 86, ,6 91,08 83,45 75,96 79,03 76,89 81,56 89,33 80,5 84,63

15 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 13,58 25,26 23,96 32,41 26,56 29,65 25,32 28,86 29,95 22,61 28,81 57,58 25,99 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 27,17 24,21 27,96 22,96 27,67 24,71 23,21 25,25 26,21 31,08 32,42 28,79 26,80 2,00 0, ,71 1,04 0,83 0,92 0,88 0,88 1,38 1,13 0,50 1,03 87,63 86,45 90,18 76,53 89,24 82,36 74,87 81,45 87,36 100,27 108,05 92,87 88,11 15

16 liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 8,39 7,98 9,66 9,03 9,37 12,41 7,86 10,09 9,50 9,58 8,68 11,27 9,31 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 21,40 17,15 19,80 15,80 19,20 16,75 14,55 16,15 13,30 12,45 14,75 14,65 16,33 2,55 2,15 2,05 1,75 2,05 1,35 1,85 1,60 1,40 1,30 1,70 1,30 1, ,25 63,88 52, ,83 46, ,33 40,16 49,16 47,25 53,68 16

17 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 4,68 5,04 4,68 4,69 4,49 4,63 4,19 4,74 4,55 5,08 4,72 5,31 4,73 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 26,65 22,95 26,65 25,55 24,90 26,65 21,80 23,45 25,25 27,95 25, ,34 5,70 4,55 5,70 5,45 5,55 5,75 5,20 4,95 5,55 5,50 5,45 5,00 5,36 85,97 81,97 85,96 85, ,83 70,33 75,64 84,17 90,16 85,83 85,64 83,31 17

18 ODDZIAŁ CHIRURGICZNY liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 4,03 4,20 4,53 3,89 4,17 4,66 4,80 4,75 4,95 4,97 4,57 4,05 4,44 wskaźnik wykorzystania lóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 25,54 20,86 27,43 23,14 26,57 23,43 22,74 27,29 27,43 21,71 26,11 19,89 24,35 6,34 4,97 6,06 5,94 6,37 5,03 4,74 5,74 5,54 4,37 5,71 4,91 5,48 82,39 74,5 88,5 77,15 85,72 78,09 73,37 88,01 91,43 70,04 87,05 64,14 80,03 18

19 liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 3,78 4,72 5,52 5,82 4,94 3,99 3,95 4,09 4,51 3,73 4,13 4,92 4,45 wskaźnik wykorzystania łóŝek 19,40 21, ,73 21,73 18,87 19,20 15,27 18,93 19,87 16,53 16,40 19,38 wskaźnik obłoŝenia lóŝek 5,13 4,47 4,27 3,73 4,40 4,73 4,87 3,73 4,20 5,33 4,00 3,33 4,35 procentowe wykorzystanie lóŝek 62,58 75,24 75,92 72,44 72,45 62,89 61,94 49,24 63,11 64,08 55,11 52,9 63,7 19

20 ODDZIAŁ DZIECIĘCY liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni Styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 4,37 7,08 8,65 5,78 7,18 5,23 5,33 6,30 5,38 4,52 6,25 6,84 6,01 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 27,90 32,71 30,90 19,00 23,24 14,95 13,95 17,10 16,67 18,52 28,57 25,71 22,44 6,38 4,62 3,57 3,29 3,24 2,86 2,62 2,71 3,10 4,10 4,57 3,76 3,73 90,02 116,84 99,7 63,33 74,97 49, ,14 55,56 59,75 95,23 82,94 73,77 20

21 ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 8,67 12,00 3,71 6,27 8,63 5,00 5,27 4,60 8,55 7,58 13,00 4,17 6,75 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 15,60 12,00 5,20 13,80 13,80 10,00 11,60 9,20 18,80 18, ,00 12,38 1,80 1,00 1,40 2,20 1,60 2,00 2,20 2,00 2,20 2,40 0,80 2,40 1,83 50,33 42,85 16, ,51 33,33 37,42 29,67 62,67 58,7 34,67 33,11 40,71 21

22 ODDZIAŁ NOWORODKOWY liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 4,25 3,32 3,34 3,52 3,65 3,87 3,56 3,49 3,38 3,19 3,33 3,11 3,50 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 15,60 11,07 13,60 9,87 13,13 16,27 14,47 17,20 16,47 12,33 12,20 11,40 13,63 3,67 3,33 4,07 2,80 3,60 4,20 4,07 4,93 4,87 3,87 3,67 3,67 3,89 50,33 39,52 43,88 32,89 42,37 54,22 46,7 55,49 54, ,7 36,8 44,82 22

23 szpital bez SOR liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni SZPITAL styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 5,14 5,78 6,14 5,71 5,89 5,65 5,43 5,58 5,60 5,53 5,74 6,03 5,68 wskaźnik wykorzystania łóŝek 24,44 21,94 25,16 21,40 23,59 21,26 20,12 21,90 21,76 21,65 23,57 21,23 22,33 wskaźnik obłoŝenia lóŝek 4,76 3,79 4,10 3,75 4,01 3,76 3,71 3,92 3,89 3,92 4,10 3,52 3,94 procentowe wykorzystanie łóŝek 78,82 78,34 81,17 71,33 76,09 70,86 64,9 70,66 72,54 69,83 78,56 68,5 73,42 23

24 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY liczba łóŝek styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok przyjętych w SOR Leczonych Wypisanych Zgony Porady w tym odmowy razem świadczenia w tym ze skierowaniem

25 ODDZIAŁ POŁOśNICZO - GINEKOLOGICZNY leczonych ogółem operacje ginekologiczne zabiegi diagnostyczne w gabinecie zabiegowym w znieczuleniu doŝylnym styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok konsultacje w SOR konsultacje dla innych oddziałów patologia ciąŝycięŝarne wymagające intensywnej obserwacji leczenie zachowawcze w ginekologii Porody w tym cięcia cesarskie usg dla szpitala KTG w SOR

26 R W Razem ZESTAWIENIE ILOŚCI INTERWENCJI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SPZZOZ W PŁOŃSKU 2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok2007 Płońsk w przeliczeniu na dobę 15,32 13,75 16,35 17,67 17,06 16,77 18,06 15,84 14,70 14,77 14,47 14,84 R W Razem RaciąŜ w przeliczeniu na dobę 5,26 6,61 7,65 6,9 7,97 6,9 6,77 6,77 5,93 6,35 7,2 7,77 Płońsk i RaciąŜ R W Razem

27 ILOŚĆ PORAD REHABILITACYJNYCH PŁOŃSK RACIĄś Razem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 2007 PŁOŃSK RACIĄś Razem ILOŚĆ ZABIEGÓW W GAB. FIZJOTERAPII PLONSK RACIĄś RAZEM I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH

Oznaczenie sprawy: W.Sz. II.1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII. WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Oznaczenie sprawy: WSz II1/188/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz procedur zakładowych i wewnątrzoddziałowych VII WZORY DRUKÓW MEDYCZNYCH Lp Nazwa/rodzaj dokumentu medycznego Data Wydanie Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/861/14. z dnia 28 kwietnia 2014 roku. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

UCHWAŁA NR XLIV/861/14. z dnia 28 kwietnia 2014 roku. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XLIV/861/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości.

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie Ul. Skarbowa 4, 31 121 Kraków Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08

Nr księgi Oznaczenie organu: W - 08 Ksiega 1 z 35 25-11-27 13:52 Stan na dzień: 25-11-27 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000025345 Oznaczenie organu: W - 08 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer

Bardziej szczegółowo

czynności pomocnicze przy pacjencie ODDZIAŁY SZPITALNE

czynności pomocnicze przy pacjencie ODDZIAŁY SZPITALNE Załącznik nr 16 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty L.P. Nazwa komórki organizacyjnej Cena usługi Cena usługi Cena transport Symbol komórki organizacyjnej czynności pomocnicze przy pacjencie porządkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 4 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 29 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 5544 UCHWAŁA NR XI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/408/2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 2565 UCHWAŁA NR LVI/608/14 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie zwany dalej Zakładem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta

Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego. Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Wykorzystywanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Szpitala Wolskiego Podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta Warszawa, czerwiec 2014 Szpital Wolski jest szpitalem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące organizacji do BIP

Informacje dotyczące organizacji do BIP Informacje dotyczące organizacji do BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, lecznictwa wielospecjalistycznego,

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Podstawowym celem Zespołu jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. A. ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie: 1. alergologii, 2. alergologii dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek

rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek rok miesiac kod-proc kod-kateg lb-oczekujrzecz-czas-oczek 2015 6 stabilny 31 180 2015 6 pilny 15 51 2015 6 stabilny 94 80 2015 6 pilny 1 10 KLINIKA ALERGOLOGII, IMMUNOLOGII KLINICZNEJ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU Załącznik do Uchwały Rady Społecznej nr III/8/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lp. osób 1 2 3 4 5 6. 5 lekarzy. 1 lekarz. 1 lekarz - specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej Przedmiot zakresu świadczeń zdrowotnych Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 1 do Szczegółowych Materiałów Informacyjnych do Konkursu Ofert nr 1/2015 Wymagane kwalifikacje i szczegóły

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do Uchwały Nr XIV/240/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA w TORUNIU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. Poz. 77 ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 68 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust.

DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. DYREKTOR Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328), ul. Kopernika 43, Na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW

WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. WYKAZ MIEJSC UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Lp.

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia. Grzegorz Ziemniak

SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia. Grzegorz Ziemniak SKUTECZNE ZARZDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA Warunki brzegowe i analiza otoczenia Grzegorz Ziemniak Odrobina historii Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 Cele strategiczne Obszary priorytetowe: Zmniejszenie zachorowalności

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU S T A T U T SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU 1 1. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, zwany dalej Szpitalem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL

Struktura organizacyjna. I. Pion działalności leczniczej obejmujący przedsiębiorstwa: SZPITAL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/174/2012 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 października 2012 r. Załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 1 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor

ADRESY. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego Będzin. Dyrektor ADRESY Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin: (32) 267-30-11, 267-30-12, 267-30-13, 267-30-14, 267-30-15 Czeladź: (32) 265-16-44, 265-17-47,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZPITALA POWIATOWEGO IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE

S T A T U T SZPITALA POWIATOWEGO IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE S T A T U T SZPITALA POWIATOWEGO IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE Załącznik do uchwały nr 2/97 Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotowie z dnia 28.11.1997 roku Tekst jednolity wg stanu na

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo