PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA pod nazwą:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą:"

Transkrypt

1 PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA pod nazwą: PROGRAM MEDYCZNY SZPITALA PŁOŃSKIEGO Program powstał pod kierunkiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku lek. med. Józefa Świerczka przy współpracy: dr n. med. Anny Salak, mgr Joanny Turkowskiej, mgr Joanny Zakolskiej, mgr Andrzeja Daleckiego, dr n. med. Przemysława Dula, mgr inŝ. Franciszka Makowskiego, lek. med. Zbigniewa Scharocha. PŁOŃSK, MAJ 2008 R.

2 WIZJA SZPITALA PŁOŃSKIEGO 1. WYSOKI STANDARD OPIEKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANY POPRZEZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I POWIĄZANY Z KULTURĄ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTA I JEGO RODZINY. 2. WSZYSCY PRACOWNICY SZPITALA TWORZĄ ATMOSFERĘ POSZANOWANIA, MOśLIWOŚCI AWANSU ZAWODOWEGO, SPOŁECZNEJ AKCEPTACJI DLA PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ. 2

3 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie II. Informacje ogólne stan faktyczny SPZZOZ w Płońsku III. Świadczenia zdrowotne realizowane przez SPZZOZ w Płońsku w latach IV. Analiza SWOT Szpitala Płońskiego V. Uwarunkowania na przyszłość VI. Misja Szpitala VII. Wizja Szpitala Płońskiego VIII. Rekomendacja dla programu medycznego Szpitala Płońskiego IX. Rekomendacje szczegółowe dla poszczególnych jednostek X. Rekomendacje ogólne XI. Podsumowanie 3

4 PROGRAM MEDYCZNY SZPITALA PŁOŃSKIEGO ((Wersjja 1..0)) I. WPROWADZENIE Przedstawiony dokument jest pierwszym tego typu opracowaniem od kilkudziesięciu lat. NaleŜy jednak jasno stwierdzić, Ŝe wcześniejsza w znacznym stopniu scentralizowana opieka zdrowotna nie wymagała realizacji tego typu opracowań. Opracowanie planu jest wynikiem zmiany podejścia kierownictwa szpitala do zarządzania strategicznego, a co za tym idzie długofalowego określenia priorytetów rozwoju szpitala płońskiego na najbliŝsze 6 lat zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Ponadto brano pod uwagę załoŝenia Strategii Rozwoju Powiatu Płońskiego oraz Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Program opracowano na podstawie analizy informacji szczegółowych dotyczących SPZZOZ w Płońsku, według której określono potrzeby inwestycyjne i wynikające z nich niezbędne nakłady finansowe. Program ma charakter uniwersalny wynikający z faktu, iŝ jest on nie tylko bankiem danych projektów szczegółowych zadań inwestycyjnych, ale stanowi takŝe usystematyzowany program działań podporządkowanych celom i wymaganiom, które dla SPZZOZ w Płońsku mają znaczenie strategiczne. Zawarte w programie zadania zostały zweryfikowane i ocenione w oparciu o kryteria obecnych i prognozowanych moŝliwości finansowych budŝetu SPZZOZ w Płońsku, mając na uwadze takŝe moŝliwości technicznoorganizacyjne. Przedział czasowy programu wskazywał na potrzebę zebrania szerokiego spektrum informacji, niezbędnych do rzetelnej oceny zadań zgłoszonych do 4

5 realizacji, z których część oparta jest o prognozy i załoŝenia, które wraz z upływem czasu wymagać będą niezbędnych korekt. W związku z powyŝszym przyjmuje się, Ŝe przedstawiony program będzie miał charakter otwarty. Stwarza to moŝliwość uzupełnienia zawartych w nim zadań inwestycyjnych, dając gwarancję tego, co najistotniejsze, a mianowicie dostosowania do rzeczywistych moŝliwości finansowych. II. INFORMACJE OGÓLNE STAN FAKTYCZNY SPZZOZ W PŁOŃSKU Szpital Płoński został zbudowany w 1930 roku i sytuował się w dwóch równoległych pawilonach. W latach powojennych wybudowano kolejne budynki pomocnicze, które na przestrzeni lat zmieniały swoje przeznaczenie. Ostatnią inwestycją było wybudowanie tzw. Łącznika szpitala. Połączył on istniejące odrębne dwa budynki (A - B) w jedną bryłę (oddanie funkcjonalne w 2007 roku), co pozwoli na racjonalną reorganizację i modernizację całościowej funkcji szpitala. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku jest zespołem zakładów opieki zdrowotnej, którego organem załoŝycielskim jest Powiat Płoński. Hospitalizacje prowadzimy w 11 oddziałach: chirurgicznym, urazowo ortopedycznym, anestezjologii i intensywnej terapii, internistycznym, kardiologicznym, dziecięcym, noworodkowym, połoŝniczo ginekologicznym, rehabilitacyjnym, reumatologicznym i ratunkowym. Przy naszym Szpitalu działa szereg poradni specjalistycznych i konsultacyjnych, a takŝe Zakład Rehabilitacji. W naszych strukturach znajduje się równieŝ Zakład Opiekuńczo Leczniczy zajmujący się opieką długoterminową. W obrębie SPZZOZ Płońsk działa równieŝ bardzo silny zespół ratownictwa medycznego z podstacją w RaciąŜu (4 zespoły wyjazdowe). Posiadamy, usytuowane tuŝ obok głównego wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - jedno z najnowocześniejszych na Mazowszu - lądowisko dla 5

6 śmigłowców ratowniczych. Pozwala to na szybkie i bezpieczne przetransportowanie pacjentów do ośrodków o wyŝszym stopniu referencyjnym szczególnie, gdy waŝna jest kaŝda minuta dla ratowania Ŝycia pacjenta. W przedstawionym okresie 6 lat pozostaną one naszą jednostką organizacyjną finansowaną z budŝetu państwa za pośrednictwem NFZ, przez wojewodę oraz organ załoŝycielski. Ta część działalności w chwili obecnej jest elementem uzupełniającym podstawową działalność SPZZOZ, jaką jest lecznictwo szpitalne wraz z rehabilitacja poszpitalną. SPZZOZ posiada równieŝ nowoczesne zaplecze diagnostyczne w nowej części szpitala: pracownie tomografii komputerowej, radiologii, endoskopii, ultrasonografii, a takŝe bardzo nowoczesną sterylizację, dla której w 2008 roku wdroŝony zostanie program ISO W tej części szpitala znajduje się równieŝ zespół nowoczesnych sal operacyjnych wraz z OIOM i szpitalnym oddziałem ratunkowym, który stanowi furtkę wejścia do systemu. Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada 5 łóŝek obserwacyjnych i wraz z Izbą Przyjęć i wyŝej wspomnianym zapleczem diagnostycznym daje moŝliwość prawidłowego pokierowania napływającymi pacjentami. PoniewaŜ rola diagnostyki laboratoryjnej w procesie profilaktyki i leczenia jest ogromna, przez ostatnie lata zadbano równieŝ o rozwój laboratorium diagnostycznego szpitala w Płońsku. Diagnostyka laboratoryjna dostarcza ok. 60% informacji o pacjencie, co jest nieocenionym uzupełnieniem diagnozy lekarskiej. Dlatego laboratorium zostało wyposaŝone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W styczniu 2008 roku w laboratorium diagnostycznym rozpoczęto procedurę wdraŝania podstawowych standardów jakości zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U ). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Powiat Płoński przekazał SPZZOZ w Płońsku w nieodpłatne uŝytkowanie wszystkie budynki, w których mieszczą się komórki organizacyjne SPZZOZ. 6

7 Ponadto Powiat Płoński przekazał - takŝe w nieodpłatne uŝytkowanie - wiele obiektów słuŝby zdrowia na terenie powiatu płońskiego. W obiektach tych działają na podstawie umowy dzierŝawy NZOZ-y i prywatne praktyki świadczące usługi w zakresie POZ, stomatologii, protetyki, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, usług laboratoryjnych i inne. Kierownictwo szpitala po wielu konsultacjach miedzy innymi z Radą Społeczną i organem załoŝycielskim, przyjęło kierunek działań, zakładający dołoŝenie wszelkich starań w celu uregulowania spraw własnościowych w stosunku do wynajmujących poprzez sprzedaŝ tych obiektów, a pozyskane środki finansowe zainwestować następnie w obiekty szpitalne w ramach koniecznych modernizacji. Tak więc ta część SPZZOZ-u (ośrodki zdrowia w RaciąŜu, Nowym Mieście, Jońcu, Sarbiewie, Uniecku, Gralewie, Sochocinie, Załuskach oraz bloki przyszpitalne) nie jest zaplanowana do jakichkolwiek przedsięwzięć modernizacyjnych i w niniejszym programie jest pominięta w całości. III. ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZREALIZOWANE PRZEZ SPZZOZ W PŁOŃSKU W LATACH Szpital realizuje świadczenia zdrowotne dla mieszkańców powiatu płońskiego (ok. 90 tys. ludności), jak równieŝ realizuje świadczenia zdrowotne związane ze specyfiką jego połoŝenia. Ponad 163 km dróg krajowych i wojewódzkich (najwięcej spośród powiatów Mazowsza) powoduje znacznie większe zapotrzebowanie na usługi zdrowotne z zakresu traumatologii chirurgicznej i ortopedycznej oraz rehabilitacji pourazowej. Nieodłącznym elementem działalności szpitala są poradnie specjalistyczne, które są bardzo waŝnym czynnikiem opieki przed i poszpitalnej. Rozwój własnej sieci poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych daje, bowiem moŝliwość zaoferowania pacjentom kompleksowej usługi. 7

8 Zapewnienie kompleksowej opieki nad chorym w efekcie obniŝa koszty całkowite terapii w danej dziedzinie, z uwagi na moŝliwość ograniczenia czasu hospitalizacji w najbardziej kosztownych jednostkach organizacyjnych, jakimi są oddziały szpitalne. Szczegółową analizę udzielonych świadczeń zdrowotnych w latach przedstawiają poniŝej załączone tabele. Tabela nr 1 Liczba leczonych i osobodni w oddziałach szpitalnych w latach nazwa oddziału liczba leczonych liczba osobodni liczba leczonych liczba osobodni liczba leczonych liczba osobodni liczba leczonych liczba osobodni internistyczny kardiologiczny chirurgiczny urazowo-ortopedyczny dziecięcy reumatologiczny rehabilitacyjny anestezjologii i intensywnej terapii połoŝniczo-ginekologiczny szpitalny oddział ratunkowy noworodkowy razem Tabela nr 2 Liczba hospitalizacji w latach lp ROZPOZNANIE NIEKTÓE CHOROBY ZAKAŹNE I PASOśYTNICZE A00-B NOWOTWORY C00-D CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH ORAZ NIEKTÓRE CHOROBY PRZEBIEGAJĄCE Z UDZIAŁEM MECHANIZMÓW AUTOIMMUNOLOGICZNYCH D50-D ZABURZENIA WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, STANU ODśYWIANIA I PRZEMIANY METABOLICZNEJ E00-E ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA F00-F CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO G00-G CHOROBY OKA I PRZYDATKÓW OKA H00-H CHOROBY UCHA I WYROSTKA SUTKOWEGO H60-H CHOROBY UKŁADU KRĄśENIA I00-I CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO J00-J CHOROBY UKŁADU TRAWIENNEGO K00-K

9 12 13 CHOROBY SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ L00-L CHOROBY UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO I TKANKI ŁĄCZNEJ M00-M CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO N00-N CIĄśA, PORÓD I POŁÓG O00-O NIEKTÓRE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM P00-P WADY ROZWOJOWE WRODZONE, ZNIEKSZTAŁCENIA I ABERACJE CHORMOSOMOWE Q00-Q OBJAWY, CECHY CHOROBOWE ORAZ NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ KLINICZNYCH I LABORATORYJNYCH JEDNOSTEK CHOROBOWYCH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE R00-R URAZY ZATRUCIA I INNE OKREŚLONE SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH S00-T ZEWNĘTRZNE PRZYCZYNY ZACHOROWANIA I ZGONU V01-V INNE RAZEM Tabela nr 3 Liczba zabiegów operacyjnych w latach rodzaj zabiegów chirurgiczne ortopedyczne ginekologiczne cięcia cesarskie razem Tabela nr 4 Liczba udzielonych porad specjalistycznych w latach nazwa poradni urazowo-ortopedyczna onkologiczna reumatologiczna kardiologiczna neonatologiczna chirurgiczna diabetologiczna endokrynologiczna razem Tabela nr 5 Liczba zrealizowanych usług w Zakładzie Rehabilitacji w latach nazwa komórki organizacyjnej oddział rehabilitacyjny /osobodzień/ ośrodek rehabilitacji dziennej /osobodzień/

10 poradnia rehabilitacyjna w Płońsku /porada/ poradnia rehabilitacyjna w RaciąŜu /porada/ pracownia fizjoterapii w Płońsku /zabiegi/ pracownia fizjoterapii w RaciąŜu /zabiegi/ TABELA nr 6 Zgony wg przyczyny w SPZZOZ w Płońsku w latach LICZBA ZGONÓW ROZPOZNANIE NOWOTWORY C00-D CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH ORAZ NIEKTÓRE CHOROBY PRZEBIEGAJĄCE Z UDZIAŁEM MECHANIZMÓW AUTOIMMUNOLOGICZNYCH D50-D CHOROBY UKŁADU KRĄśENIA I00-I CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO J00-J CHOROBY UKŁADU TRAWIENNEGO K00-K CHOROBY SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ L00-L CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO N00-N OBJAWY, CECHY CHOROBOWE ORAZ NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ KLINICZNYCH I LABORATORYJNYCH JEDNOSTEK CHOROBOWYCH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE R00-R URAZY ZATRUCIA I INNE OKREŚLONE SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH S00-T ZEWNĘTRZNE PRZYCZYNY ZACHOROWANIA I ZGONU V01-V razem Jak wynika z danych Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego za rok 2004 zawartych w Informatorze Opieka zdrowotna na obszarze woj. mazowieckiego w 2005r. w liczbach odsetek zgonów z powodu chorób nowotworowych wynosił 25,3 %, zaś z powodu chorób układu krąŝenia 43,6%. Wskaźniki dotyczące przyczyn zgonów w SPZZOZ w Płońsku kształtują się inaczej. Odsetek zgonów z powodu chorób układu krąŝenia wynosił w 2004r. - 60,7 %, w 2005r. 57,9 %, w 2006r. 62,1 %, w 2007r.- 65,9%. Natomiast odsetek zgonów z powodu chorób nowotworowych był niŝszy niŝ wskaźnik dla Polski i wynosił: w 2004r. 15,7%, w 2005r. 16,3%, w 2006r. - 3%, w 2007r.- 9,92%. Na podstawie danych przedstawionych w tabeli nr 2 i nr 6 naleŝy stwierdzić, Ŝe bardzo istotnym i pilnym problemem wymagającym realizacji jest 10

11 promocja profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób nowotworowych oraz chorób układu krąŝenia. Choroby układu krąŝenia są najczęstszą przyczyną hospitalizacji, inwalidztwa, a takŝe umieralności. Celem SPZZOZ w Płońsku jest terapia pacjentów, ich wczesne usprawnienie (zwłaszcza po ostrych udarach mózgowych) oraz doprowadzenie poprzez rehabilitację do samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności Ŝycia codziennego. Choroby nowotworowe są drugą przyczyna umieralności w Polsce, dane dotyczące ilości i przyczyn zgonu w SPZZOZ w Płońsku potwierdzają ten fakt. Choroby nowotworowe są wykrywane późno, w zaawansowanym stadium rozwoju choroby, kiedy skuteczność terapii jest bardzo niska. Poprawić tę sytuację moŝna dzięki badaniom profilaktycznym. W tym celu SPZZOZ w Płońsku zamierza rozszerzyć działalność poprzez zwiększenie dostępności do poradni onkologicznej i urologicznej, rozpoczęcie działalności przez poradnię profilaktyki i leczenia chorób piersi. Bardzo istotnym elementem jest rozszerzenie diagnostyki obrazowej o mammografię. W zakresie profilaktyki chorób układu krąŝenia zostanie zintensyfikowana praca Działu Promocji Zdrowia nastawiona głównie na edukację prowadzoną w placówkach oświatowych. Na uwagę zasługuje wzrost liczby zabiegów operacyjnych oraz liczby hospitalizacji, naleŝy takŝe dodać, Ŝe zaobserwowano wysoki wskaźnik 43% pacjentów ze skierowaniem z Działu Pomocy Doraźnej, SOR i nocnej pomocy lekarskiej oraz bez skierowania. Oznacza to, Ŝe do szpitala przyjmowani są pacjenci w cięŝszym stanie, wymagający kosztowniejszej terapii. Ilość zachorowań i hospitalizacji z powodu chorób układu krąŝenia była powodem utworzenia w SPZZOZ w 2000r. oddziału kardiologicznego. Oddział ten wymaga modernizacji, przede wszystkim niezbędna jest nowoczesna sala intensywnej opieki kardiologicznej, wyposaŝona w specjalistyczną aparaturę do monitorowania funkcji Ŝyciowych pacjentów. 11

12 Istotną rolę w funkcjonowaniu SPZZOZ w Płońsku pełni Zakład Rehabilitacji, który zapewnia zarówno usługi ambulatoryjne, jak i stacjonarne. Funkcjonowanie oddziału rehabilitacyjnego daje pacjentom leczonym w oddziałach: internistycznym, urazowo-ortopedycznym i kardiologicznym moŝliwość kontynuacji terapii. Biorąc pod uwagę starzenie się populacji, wzrost niepełnosprawności, będącej konsekwencją nie tylko wieku, ale równieŝ następstwem chorób układu kostnego, układu krąŝenia i układu nerwowego (głównie udarów) naleŝy podkreślić znaczenie funkcjonowania rehabilitacji leczniczej w SPZZOZ w Płońsku i rozwaŝyć w dalszej perspektywie moŝliwość rozwoju tej działalności. Tabela nr 7 Liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego w latach wg rozpoznania lp ROZPOZNANIE NIEKTÓE CHOROBY ZAKAŹNE I PASOśYTNICZE A00-B NOWOTWORY C00-D CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH ORAZ NIEKTÓRE CHOROBY PRZEBIEGAJĄCE Z UDZIAŁEM MECHANIZMÓW AUTOIMMUNOLOGICZNYCH D50-D ZABURZENIA WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, STANU ODśYWIANIA I PRZEMIANY METABOLICZNEJ E00-E ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA F00-5 F CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO G00-G CHOROBY OKA I PRZYDATKÓW OKA H00-H CHOROBY UCHA I WYROSTKA SUTKOWEGO H60-H CHOROBY UKŁADU KRĄśENIA I00-I CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO J00-J CHOROBY UKŁADU TRAWIENNEGO K00-K CHOROBY SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ L00-L CHOROBY UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO I TKANKI ŁĄCZNEJ 13 M00-M CHOROBY UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO N00-N CIĄśA, PORÓD I POŁÓG O00-O NIEKTÓRE STANY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM P00-P WADY ROZWOJOWE WRODZONE, ZNIEKSZTAŁCENIA I ABERACJE CHORMOSOMOWE Q00-Q OBJAWY, CECHY CHOROBOWE ORAZ NIEPRAWIDŁOWE WYNIKI BADAŃ KLINICZNYCH I LABORATORYJNYCH JEDNOSTEK CHOROBOWYCH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE R00-R URAZY ZATRUCIA I INNE OKREŚLONE SKUTKI DZIAŁANIA 19 CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH S00-T ZEWNĘTRZNE PRZYCZYNY ZACHOROWANIA I ZGONU V01-V INNE RAZEM

13 Sprawnie funkcjonujące zespoły ratownictwa medycznego dają poczucie bezpieczeństwa nie tylko w sytuacji związanej z zagroŝeniem zdrowia i Ŝycia pacjentów w przypadku nagłych zachorowań, ale równieŝ wobec rzeczywistych istniejących na terenie powiatu zagroŝeń, jakimi są przede wszystkim: dwie duŝe trasy komunikacyjne nr 7 i nr 10; zakłady wykorzystujące w procesach technologicznych niebezpieczne media; 12 stacji paliw, w tym 9 stacji auto-gaz zlokalizowanych na terenie Płońska; transport samochodowy materiałów niebezpiecznych (amoniak, chlor, etylina, azot, i inne) W poniŝszych tabelach przedstawiony został szczegółowy wykaz udzielonych świadczeń zdrowotnych przez SPZZOZ w Płońsku w roku

14 ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 5,57 6,24 7,33 6,76 6,83 6,47 6,06 6,18 6,23 5,97 6,36 6,71 6,38 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 27,02 24,13 30,07 26,27 28,23 25,03 23,55 24,50 23,07 25,28 26,80 24,95 25,74 4,85 3,87 4,10 3,88 4,13 3,87 3,88 3,97 3,70 4,23 4,22 3,72 4,03 87,15 86, ,6 91,08 83,45 75,96 79,03 76,89 81,56 89,33 80,5 84,63

15 ODDZIAŁ REHABILITACYJNY liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 13,58 25,26 23,96 32,41 26,56 29,65 25,32 28,86 29,95 22,61 28,81 57,58 25,99 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 27,17 24,21 27,96 22,96 27,67 24,71 23,21 25,25 26,21 31,08 32,42 28,79 26,80 2,00 0, ,71 1,04 0,83 0,92 0,88 0,88 1,38 1,13 0,50 1,03 87,63 86,45 90,18 76,53 89,24 82,36 74,87 81,45 87,36 100,27 108,05 92,87 88,11 15

16 liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 8,39 7,98 9,66 9,03 9,37 12,41 7,86 10,09 9,50 9,58 8,68 11,27 9,31 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 21,40 17,15 19,80 15,80 19,20 16,75 14,55 16,15 13,30 12,45 14,75 14,65 16,33 2,55 2,15 2,05 1,75 2,05 1,35 1,85 1,60 1,40 1,30 1,70 1,30 1, ,25 63,88 52, ,83 46, ,33 40,16 49,16 47,25 53,68 16

17 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 4,68 5,04 4,68 4,69 4,49 4,63 4,19 4,74 4,55 5,08 4,72 5,31 4,73 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 26,65 22,95 26,65 25,55 24,90 26,65 21,80 23,45 25,25 27,95 25, ,34 5,70 4,55 5,70 5,45 5,55 5,75 5,20 4,95 5,55 5,50 5,45 5,00 5,36 85,97 81,97 85,96 85, ,83 70,33 75,64 84,17 90,16 85,83 85,64 83,31 17

18 ODDZIAŁ CHIRURGICZNY liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 4,03 4,20 4,53 3,89 4,17 4,66 4,80 4,75 4,95 4,97 4,57 4,05 4,44 wskaźnik wykorzystania lóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 25,54 20,86 27,43 23,14 26,57 23,43 22,74 27,29 27,43 21,71 26,11 19,89 24,35 6,34 4,97 6,06 5,94 6,37 5,03 4,74 5,74 5,54 4,37 5,71 4,91 5,48 82,39 74,5 88,5 77,15 85,72 78,09 73,37 88,01 91,43 70,04 87,05 64,14 80,03 18

19 liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 3,78 4,72 5,52 5,82 4,94 3,99 3,95 4,09 4,51 3,73 4,13 4,92 4,45 wskaźnik wykorzystania łóŝek 19,40 21, ,73 21,73 18,87 19,20 15,27 18,93 19,87 16,53 16,40 19,38 wskaźnik obłoŝenia lóŝek 5,13 4,47 4,27 3,73 4,40 4,73 4,87 3,73 4,20 5,33 4,00 3,33 4,35 procentowe wykorzystanie lóŝek 62,58 75,24 75,92 72,44 72,45 62,89 61,94 49,24 63,11 64,08 55,11 52,9 63,7 19

20 ODDZIAŁ DZIECIĘCY liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni Styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 4,37 7,08 8,65 5,78 7,18 5,23 5,33 6,30 5,38 4,52 6,25 6,84 6,01 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 27,90 32,71 30,90 19,00 23,24 14,95 13,95 17,10 16,67 18,52 28,57 25,71 22,44 6,38 4,62 3,57 3,29 3,24 2,86 2,62 2,71 3,10 4,10 4,57 3,76 3,73 90,02 116,84 99,7 63,33 74,97 49, ,14 55,56 59,75 95,23 82,94 73,77 20

21 ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 8,67 12,00 3,71 6,27 8,63 5,00 5,27 4,60 8,55 7,58 13,00 4,17 6,75 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 15,60 12,00 5,20 13,80 13,80 10,00 11,60 9,20 18,80 18, ,00 12,38 1,80 1,00 1,40 2,20 1,60 2,00 2,20 2,00 2,20 2,40 0,80 2,40 1,83 50,33 42,85 16, ,51 33,33 37,42 29,67 62,67 58,7 34,67 33,11 40,71 21

22 ODDZIAŁ NOWORODKOWY liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 4,25 3,32 3,34 3,52 3,65 3,87 3,56 3,49 3,38 3,19 3,33 3,11 3,50 wskaźnik wykorzystania łóŝek wskaźnik obłoŝenia lóŝek procentowe wykorzystanie łóŝek 15,60 11,07 13,60 9,87 13,13 16,27 14,47 17,20 16,47 12,33 12,20 11,40 13,63 3,67 3,33 4,07 2,80 3,60 4,20 4,07 4,93 4,87 3,87 3,67 3,67 3,89 50,33 39,52 43,88 32,89 42,37 54,22 46,7 55,49 54, ,7 36,8 44,82 22

23 szpital bez SOR liczba łóŝek Przyjętych Wypisanych Zgony Leczonych Osobodni SZPITAL styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok średni czas pobytu 5,14 5,78 6,14 5,71 5,89 5,65 5,43 5,58 5,60 5,53 5,74 6,03 5,68 wskaźnik wykorzystania łóŝek 24,44 21,94 25,16 21,40 23,59 21,26 20,12 21,90 21,76 21,65 23,57 21,23 22,33 wskaźnik obłoŝenia lóŝek 4,76 3,79 4,10 3,75 4,01 3,76 3,71 3,92 3,89 3,92 4,10 3,52 3,94 procentowe wykorzystanie łóŝek 78,82 78,34 81,17 71,33 76,09 70,86 64,9 70,66 72,54 69,83 78,56 68,5 73,42 23

24 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY liczba łóŝek styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok przyjętych w SOR Leczonych Wypisanych Zgony Porady w tym odmowy razem świadczenia w tym ze skierowaniem

25 ODDZIAŁ POŁOśNICZO - GINEKOLOGICZNY leczonych ogółem operacje ginekologiczne zabiegi diagnostyczne w gabinecie zabiegowym w znieczuleniu doŝylnym styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień narastająco rok konsultacje w SOR konsultacje dla innych oddziałów patologia ciąŝycięŝarne wymagające intensywnej obserwacji leczenie zachowawcze w ginekologii Porody w tym cięcia cesarskie usg dla szpitala KTG w SOR

26 R W Razem ZESTAWIENIE ILOŚCI INTERWENCJI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SPZZOZ W PŁOŃSKU 2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok2007 Płońsk w przeliczeniu na dobę 15,32 13,75 16,35 17,67 17,06 16,77 18,06 15,84 14,70 14,77 14,47 14,84 R W Razem RaciąŜ w przeliczeniu na dobę 5,26 6,61 7,65 6,9 7,97 6,9 6,77 6,77 5,93 6,35 7,2 7,77 Płońsk i RaciąŜ R W Razem

27 ILOŚĆ PORAD REHABILITACYJNYCH PŁOŃSK RACIĄś Razem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 2007 PŁOŃSK RACIĄś Razem ILOŚĆ ZABIEGÓW W GAB. FIZJOTERAPII PLONSK RACIĄś RAZEM I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacja dotycząca: Stanu organizacyjnego i działalności zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Dariusz Klimek, Paweł Pietras Białystok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r. za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn 25.03.2014r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY

Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci WYTYCZNE DLA LEKARZY Polskie Towarzystwo Pediatryczne 2011 Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołominie z dnia... 2007r. LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA 2007-2013 Kraków Tarnów - Wołomin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Szczecinie LSZ-4101-19-01/2012 P/12/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/125 Informatyzacja szpitali w latach 2011-2012 (do 31.08.). Jednostka

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo