na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI"

Transkrypt

1 O poradniku na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 ( ) Czerwiec-Lipiec 2012 Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego: 6 pkt Index Copernicus Wydawnictwo Farmapress : 10,63 pkt Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie W numerze m.in. Iwona Gryglicka, Marcin Tomasik Apteka w nowym systemie refundacyjnym. Poradnik farmaceuty. Wp³yw ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, œrodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych na funkcjonowanie aptek Informacja o leku na str. 2

2 TERTENSIF SR (Indapamidum) Tabletki powlekane o powolnym uwalnianiu, 1,5 mg. Sk³ad: substancja czynna: indapamid, 1,5 mg Substancje pomocnicze: 124,5 mg laktozy jednowodnej. Wskazania do stosowania: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Dawkowanie i sposób podawania: Do stosowania doustnego. 1 tabletkê na dobê, najlepiej rano, po³kn¹æ w ca- ³oœci popijaj¹c wod¹. Tabletki nie nale y uæ. W wiêkszych dawkach indapamid nie wykazuje silniejszego dzia³ania przeciwnadciœnieniowego, natomiast wystêpuje nasilone dzia³anie saluretyczne. Niewydolnoœæ nerek: W ciê kiej niewydolnoœci nerek (klirens kreatyniny poni ej 30 ml/min) stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. Leki moczopêdne tiazydowe i leki o podobnym dzia³aniu s¹ w pe³ni skuteczne, kiedy czynnoœæ nerek jest prawid³owa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu. Pacjenci w podesz³ym wieku: U osób w podesz³ym wieku stê- enia kreatyniny w osoczu nale y skorygowaæ uwzglêdniaj¹c wiek, masê cia³a i p³eæ. U pacjentów w podesz³ym wieku mo na stosowaæ preparat Tertensif SR, kiedy czynnoœæ nerek jest prawid³owa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu. Pacjenci z zaburzeniami czynnoœci w¹troby: W przypadku ciê kiej niewydolnoœci w¹troby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. Dzieci i m³odzie : Ze wzglêdu na brak danych dotycz¹cych bezpieczeñstwa oraz skutecznoœci nie zaleca siê stosowania preparatu Tertensif SR u dzieci oraz m³odzie y. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na indapamid, inne sulfonamidy lub któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹. Ciê ka niewydolnoœæ nerek. Encefalopatia w¹trobowa lub inne ciê kie zaburzenia czynnoœci w¹troby. Hipokaliemia. Ostrze enia specjalne i zalecane œrodki ostro noœci: Ostrze enia specjalne: W przypadku zaburzenia czynnoœci w¹troby, leki moczopêdne o dzia³aniu podobnym do tiazydów mog¹ powodowaæ encefalopatiê w¹trobow¹, szczególnie w przypadku zaburzeñ gospodarki wodno-elektrolitowej. Stosowanie tych leków moczopêdnych nale y natychmiast przerwaæ w przypadku wyst¹pienia objawów encefalopatii w¹trobowej. Nadwra liwoœæ na œwiat³o: Opisywano przypadki reakcji uczuleniowych na œwiat³o, zwi¹zanych ze stosowaniem leków moczopêdnych tiazydowych oraz leków o podobnym dzia³aniu. Jeœli reakcja nadwra liwoœci na œwiat³o wyst¹pi podczas leczenia, zaleca siê odstawienie leku. Jeœli ponowne zastosowanie leku moczopêdnego oka e siê konieczne, zaleca siê ochronê powierzchni skóry nara onej na dzia³anie promieni s³onecznych lub sztucznego promieniowania UVA. Substancje pomocnicze: Ze wzglêdu na zawartoœæ laktozy w preparacie, pacjenci z rzadko wystêpuj¹c¹ dziedziczn¹ nietolerancj¹ galaktozy, z zespo³em z³ego wch³aniania glukozy-galaktozy lub z niedoborem laktazy (typu Lapp) nie powinni stosowaæ tego preparatu. Œrodki ostro noœci dotycz¹ce stosowania: Równowaga wodno-elektrolitowa: Stê enie sodu w osoczu: Przed rozpoczêciem leczenia nale y oceniæ stê enie sodu, a nastêpnie regularnie je kontrolowaæ. Ka de leczenie moczopêdne mo e powodowaæ hiponatremiê, czasem z powa nymi jej konsekwencjami. Zmniejszenie stê enia sodu mo e byæ w pocz¹tkowym okresie bezobjawowe, dlatego te konieczna jest jego regularna kontrola, czêstsza u osób w podesz³ym wieku lub pacjentów z marskoœci¹ w¹troby. Stê- enie potasu w osoczu: Utrata potasu z hipokaliemi¹ stanowi du e ryzyko zwi¹zane ze stosowaniem leków moczopêdnych tiazydowych i leków o podobnym dzia³aniu. Nale y zapobiegaæ rozwojowi hipokaliemii (<3,4 mmol/l), szczególnie u pacjentów, u których ryzyko jej wyst¹pienia jest najwiêksze, np. u osób w podesz³ym wieku, niedo ywionych, leczonych wieloma lekami, u pacjentów z marskoœci¹ w¹troby z obrzêkami i wodobrzuszem, z chorob¹ naczyñ wieñcowych i niewydolnoœci¹ serca. W takiej sytuacji hipokaliemia zwiêksza kardiotoksycznoœæ preparatów naparstnicy oraz ryzyko zaburzeñ rytmu serca. W grupie ryzyka znajduj¹ siê tak e pacjenci z wyd³u onym odstêpem QT, bez wzglêdu na to, czy jest to zaburzenie wrodzone, czy jatrogenne. Hipokaliemia, podobnie jak i bradykardia, usposabia do rozwoju ciê kich zaburzeñ rytmu serca, szczególnie do potencjalnie œmiertelnego czêstoskurczu typu torsades de pointes. Czêstsze oznaczanie stê enia potasu w osoczu jest konieczne we wszystkich przedstawionych powy ej sytuacjach. Pierwsze oznaczenie stê enie potasu w osoczu nale y wykonaæ w pierwszym tygodniu leczenia. W przypadku stwierdzenia hipokaliemii konieczne jest uzupe³nienie potasu. Stê enie wapnia w osoczu: Leki moczopêdne tiazydowe i leki o podobnym dzia³aniu mog¹ zmniejszaæ wydalanie wapnia z moczem, powoduj¹c nieznaczne i przemijaj¹ce zwiêkszenie stê enia wapnia w osoczu. Znaczna hiperkalcemia mo e byæ skutkiem nierozpoznanej nadczynnoœci przytarczyc. Nale y przerwaæ leczenie powy szymi lekami przed przeprowadzeniem badania oceniaj¹cego czynnoœæ przytarczyc. Stê enie glukozy we krwi: Monitorowanie stê enia glukozy we krwi jest wa ne u osób chorych na cukrzycê, szczególnie jeœli wspó³istnieje hipokaliemia. Kwas moczowy: U pacjentów z hiperurykemi¹ istnieje tendencja do zwiêkszania czêstoœci napadów dny. Czynnoœæ nerek a leki moczopêdne: Leki moczopêdne tiazydowe i leki o podobnym dzia³aniu s¹ w pe³ni skuteczne u pacjentów z prawid³ow¹ lub tylko w niewielkim stopniu zaburzon¹ czynnoœci¹ nerek (stê enie kreatyniny w osoczu poni ej 25 mg/l, tj. 220 mmol/l u osób doros³ych). U osób w podesz³ym wieku podczas oceny czynnoœci nerek na podstawie stê enia kreatyniny, nale y wzi¹æ pod uwagê wiek, p³eæ oraz masê cia³a. Hipowolemia, wtórna do utraty wody i sodu, indukowana przez leki moczopêdne, na pocz¹tku leczenia powoduje zmniejszenie przes¹czania k³êbuszkowego. Mo e to powodowaæ zwiêkszenie stê enia mocznika we krwi i kreatyniny w osoczu. Ta przemijaj¹ca czynnoœciowa niewydolnoœæ nerek nie powoduje adnych nastêpstw u osób z prawid³ow¹ czynnoœci¹ nerek, natomiast mo e nasiliæ ju istniej¹c¹ niewydolnoœæ nerek. Sportowcy: W przypadku sportowców nale y wzi¹æ pod uwagê fakt, e substancja czynna zawarta w preparacie mo e powodowaæ dodatni wynik testu antydopingowego. Nie zaleca siê stosowania leku u dzieci. Ci¹ a: Zgodnie z ogólnie przyjêt¹ zasad¹ nale y unikaæ stosowania leków moczopêdnych u kobiet w ci¹ y. Nigdy nie nale y ich stosowaæ w celu leczenia fizjologicznych obrzêków, wystêpuj¹cych w czasie ci¹ y. Leki moczopêdne mog¹ powodowaæ niedokrwienie p³odowo-³o yskowe z ryzykiem zaburzenia wzrostu p³odu. Karmienie piersi¹: Karmienie piersi¹ nie jest zalecane (indapamid przenika do pokarmu kobiecego). Dzia³ania niepo ¹dane: Wiêkszoœæ dzia³añ niepo ¹danych dotycz¹cych objawów klinicznych i wyników badañ laboratoryjnych zale y od dawki. Leki moczopêdne o dzia³aniu podobnym do tiazydów, w tym indapamid, mog¹ powodowaæ nastêpuj¹ce dzia³ania niepo ¹dane, z przedstawion¹ czêstotliwoœci¹: bardzo czêsto (>1/10), czêsto (>1/100, <1/10), niezbyt czêsto (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana czêstotliwoœæ (nie mo na oszacowaæ na podstawie dostêpnych danych). Zaburzenia krwi i uk³adu ch³onnego: Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistoœæ aplastyczna, niedokrwistoœæ hemolityczna. Zaburzenia uk³adu nerwowego: Rzadko: zawroty g³owy, uczucie zmêczenia, bóle g³owy, parestezje. Zaburzenia serca: Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca, niedociœnienie têtnicze. Zaburzenia o³¹dkowo-jelitowe: Niezbyt czêsto: wymioty. Rzadko: nudnoœci, zaparcia, suchoœæ w ustach. Bardzo rzadko: zapalenie trzustki. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Bardzo rzadko: niewydolnoœæ nerek. Zaburzenia w¹troby i dróg ó³ciowych: Bardzo rzadko: zaburzenia czynnoœci w¹troby. Nieznana: mo liwoœæ rozwoju encefalopatii w¹trobowej w przebiegu niewydolnoœci w¹troby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Reakcje nadwra liwoœci, g³ównie dotycz¹ce skóry, u pacjentów sk³onnych do alergii oraz reakcji astmatycznych: Czêsto: grudkowo-plamiste wysypki. Niezbyt czêsto: plamica. Bardzo rzadko: obrzêk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno-rozp³ywna naskórka, zespó³ Stevensa-Johnsona. Nieznana: mo liwoœæ nasilenia objawów wspó³istniej¹cego tocznia rumieniowatego uk³adowego. Odnotowano przypadki nadwra liwoœci na œwiat³o. Badania laboratoryjne: W badaniach klinicznych hipokaliemiê (stê enie potasu w osoczu 3,4 mmol/l) obserwowano u 10% pacjentów, przy czym u 4% pacjentów stê enie potasu wynosi³o <3,2 mmol/l po 4 do 6 tygodniach leczenia. Po 12 tygodniach leczenia œrednie zmniejszenie stê enia potasu wynosi³o 0,23 mmol/l. Bardzo rzadko: hiperkalcemia. Nieznana: utrata potasu z hipokaliemi¹ o szczególnie ciê kim przebiegu obserwowano zw³aszcza u pacjentów z grup du- ego ryzyka U pacjentów z wyd³u onym odstêpem QT, hipokaliemia, jak równie bradykardia, jest czynnikiem predysponuj¹cym do wyst¹pienia ciê kich arytmii, szczególnie potencjalnie œmiertelnych zaburzeñ torsades de pointes; hiponatremia z hipowolemi¹ powoduj¹ca odwodnienie i hipotoniê ortostatyczn¹. Wspó³istniej¹ca utrata jonów chlorkowych mo e prowadziæ do wtórnej, kompensacyjnej zasadowicy metabolicznej: czêstoœæ i nasilenie tego dzia³ania nie jest znacz¹ce, zwiêkszone stê enie kwasu moczowego i glukozy we krwi podczas leczenia: celowoœæ stosowania tych leków moczopêdnych u pacjentów z dn¹ moczanow¹ lub cukrzyc¹ nale y szczególnie ostro nie rozwa yæ. Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier, 50, rue Carnot, Suresnes cedex, Francja. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr R/7382. Produkt leczniczy wydawany na receptê. Detaliczna cena urzêdowa wynosi: 15,15 PLN. Odp³atnoœæ dla pacjenta wynosi: 8,96 PLN. Poziom odp³atnoœci dla pacjenta 30% wg Obwieszczenie MZ z dnia w sprawie wykazu refundowanych leków, œrodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych. Adres korespondencyjny Servier Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10, tel. (22) , fax (22) Internet: ( )

3 VOL XIX Nr 6-7 ( ) ISSN Rok 2012 KONTYNUATOR TRADYCJI CZASOPISMA UTWORZONEGO w ROKU 1871 we LWOWIE Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego 6 pkt Indeks Copernicus: Wydawnictwo Farmapress 10,63 pkt Niezale ny Ogólnopolski Miesiêcznik Farmaceutyczno-Medyczny dla Aptekarzy, Farmaceutów, Lekarzy, Producentów i Dystrybutorów Leków Wydawca, Redaktor Naczelny: Wiktor Szukiel tel. kom Pe³nomocnik Wydawcy Z-ca Redaktora Naczelnego: Jadwiga Szymañska tel. kom , tel. (22) Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: mgr prawa Barbara Jendryczko Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: dr n. farm. Marek Jêdrzejczak Sekretarz Redakcji: Bogdan Ostrowski RADA NAUKOWA prof. dr hab. n. farm. Kazimierz G³owniak kierownik Katedry i Zak³adu Farmakognozji z Pracowni¹ Roœlin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie przewodnicz¹cy prof. dr Benito del Castillo Garcia cz³onek Narodowej Akademii Farmaceutycznej w Hiszpanii prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan cz³. koresp. PAN i PAU dr h.c. UM w Poznaniu, kierownik Katedry i Zak³adu Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdañski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. n. farm. S³awomir Lipski Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii prof. dr hab. n. farm. Maciej Paw³owski kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloñski, Collegium Medicum prof. dr n. farm. Eduardas Tarasevicius Prezes Litewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (Litwa) prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr hab. n. farm. Anita Magowska kierownik Katedry i Zak³adu Historii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr n. farm. Roman Duda Okrêgowa Izba Aptekarska w Kielcach dr n. farm. Jerzy Jambor prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego w Poznaniu dr n. farm. Marek Jêdrzejczak wyk³adowca farmakologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego dr n. farm. Jerzy azowski cz³onek Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) Pomys³ artystyczny i koncepcja graficzna Bogdan Ostrowski Opracowanie graficzno-techniczne i korekta Zespó³ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nades³anych tekstów. Publikacje w Czasopiœmie Aptekarskim nie mog¹ byæ kopiowane w adnej formie ani adnymi metodami mechanicznymi lub elektronicznymi, ³¹cznie z wykorzystaniem systemów przechowywania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody wydawcy, Wydawnictwa Farmapress. Realizacja Wydania Biuro Wydawcy i Redakcji: Zofia Soborowska ul. Obarowska 23/2, Warszawa Box 81 tel , fax 24 h Kolporta i prenumerata: tel Prenumerata roczna 210 z³ (w tym VAT 5%) Prenumerata pó³roczna 126 z³ (w tym VAT 5%) Wp³aty nale y dokonywaæ na konto: Adres strony WWW Czasopisma Aptekarskiego : Czasopismo Aptekarskie ukazuje siê tylko w prenumeracie. Za treœæ tekstów promocyjnych, reklam, og³oszeñ, insertów Redakcja nie odpowiada. Nak³ad nie przekracza egz. Tytu³ i znak s³owno-graficzny prawnie zastrze ony. Œwiadectwo ochronne nr i nr wydane przez Urz¹d Patentowy RP Copyright by FARMAPRESS Reklama produktu a zakaz reklamy apteki reklama w aptece Czêsto mog¹ pojawiaæ siê w¹tpliwoœci, czy okreœlony przekaz nale y traktowaæ jako reklamê apteki, czy jako reklamê produktu. W praktyce w ramach dzia³añ marketingowych prowadzonych w samych aptekach dwa wskazane rodzaje reklamy (tj. reklama apteki i reklama produktowa) mog¹ nak³adaæ siê na siebie okreœlone formy dzia³alnoœci marketingowej mog¹ jednoczeœnie stanowiæ reklamê apteki i produktu. W orzeczeniu z dnia 2 paÿdziernika 2007 r. SN wskaza³, i stanowi reklamê zarówno leków jak i sprzedaj¹cej je apteki przedstawienie listy leków o obni onej, promocyjnej cenie, wykazanej przez porównawcze zestawienie ceny ni szej, stosowanej przez aptekê, obok ceny wy szej, okreœlonej jako cena typowa, cena stara lub w inny sposób sugeruj¹cy, i apteka okresowo sprzedaje lek po obni onej, promocyjnej cenie. Z kolei Naczelny S¹d Administracyjny stwierdzi³, e je eli w okreœlonym tekœcie nad elementami informacyjnymi przewa a zachêta do nabycia towaru, zwiêkszenia jego konsumpcji, to niew¹tpliwie mamy wówczas do czynienia [tak e przyp. aut.] z reklam¹, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. W takim przypadku ca³oœæ przekazu, jako forma niedozwolonej reklamy dzia³alnoœci apteki nie bêdzie spe³nia³a wymagañ prawnych. Wymaga jednak podkreœlenia, e zakaz reklamy aptek nie wy³¹cza mo liwoœci prowadzenia reklamy leku w placówce (lokalu) apteki. Stanowisko to jednoznacznie potwierdzi³ równie departament prawny GIF w piœmie z dnia 13 lutego 2012 r., w którym stwierdzi³, e dozwolona jest reklama produktów leczniczych na terenie apteki pod warunkiem, e spe³nia wszystkie wymagania prawne okreœlone w przepisach rozdzia³u 4 PF ( reklama produktów leczniczych ) oraz 11 ust. 1 i ust. 3 rozporz¹dzenia w sprawie reklamy leków. Jednoczeœnie, w piœmie z dnia 6 marca 2012 r. GIF trafnie wskaza³, e w przypadku reklamowania obni ek produktów leczniczych przez podmioty odpowiedzialne, nale y zwróciæ uwagê na cienk¹ granicê miêdzy reklam¹ produktów leczniczych na terenie apteki a reklam¹ apteki jako takiej. Konstruowanie reklam, na których bêd¹ siê znajdowa³y has³a zachêcaj¹ce nie tylko do nabycia produktu leczniczego po obni onej cenie ale do nabycia go w aptece, w której reklama siê znajduje, wed³ug powy szej definicji bêdzie mog³o nosiæ cechy reklamy apteki b¹dÿ jej dzia³alnoœci. Tym samym wci¹ nale y uznaæ za dopuszczalne wystawianie materia³ów reklamowych dotycz¹cych produktów OTC w aptece. Mo liwe jest równie stosowanie tzw. telewizji aptecznej emituj¹cej (czy to z sygna³u telewizyjnego, czy poprzez odtworzenie) reklamy okreœlonych produktów. Odnoœnie warunków prowadzenia reklamy leków w aptece: zgodnie z 11 rozporz¹dzenia w sprawie reklamy leków obowi¹zuje zakaz rozpowszechniania na terenie apteki reklamy produktów leczniczych polegaj¹cej na stosowaniu form dÿwiêkowych i audiowizualnych. Iwona Gryglicka, Marcin Tomasik z ksi¹ ki pt. Apteka w nowym systemie refundacyjnym (...), Wyd. Farmapress, Warszawa 2012, s. 211

4 TREŒÆ SPRAWY ZAWODU s. 10 Iwona Gryglicka, Marcin Tomasik Reklama produktu a zakaz reklamy apteki reklama w aptece 3 Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia³alnoœci 6 Artur Niewrzêdowski Dobre oceny wyników jak i perspektyw krajowych producentów leków 7 Bogdan Ostrowski Farmakolog i... czarownice 11 Ewa Zygad³o Rola farmaceuty w dystrybucji farmaceutycznej na przyk³adzie zimnego ³añcucha dostaw 17 Agnieszka Zimmermann Kodeks Etyki Aptekarza RP 20 OPIEKA FARMACEUTYCZNA s. 35 Paulina Adamska, Dominika Dulêba, Tomasz Hermanowski Jakoœæ opieki farmaceutycznej w nadciœnieniu têtniczym 28 NAUKA I PRAKTYKA IWONA GRYGLICKA MARCIN TOMASIK Apteka w nowym systemie refundacyjnym Poradnik farmaceuty Wp³yw ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, œrodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych na funkcjonowanie aptek Camil Firas, Ewa Ignatowicz, Irena Mat³awska Punica granatum znaczenie w profilaktyce i lecznictwie 35 Anna Rapacz, Karolina Pytka, Barbara Filipek Postêpy w farmakoterapii migotania przedsionków 46 Dariusz Nowak Aspekt zdrowotny stosowania ywnoœci zawieraj¹cej probiotyki 55 Wydawnictwo FARMAPRESS Warszawa s. 68 INFORMACJE FARMACEUTYCZNE Katarzyna Kolasa Quo vadis, trzy razy PKB? 61 Bogdan Ostrowski Na letnie dolegliwoœci 62 LISTY Bo ena Sawicka-Wiœniewska, Ryszard Wiœniewski Apteki zakonne na starych pocztówkach 67 NOWOŒCI WYDAWNICZE s. 72 Kazimierz G³owniak Apteka w nowym systemie refundacyjnym (...) 68

5 KOMUNIKAT NADZWYCZAJNY * * Pismo otrzymali: Dolnoœl¹ski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Kujawsko-Pomorski WIF, Lubelski WIF, Lubuski WIF, ódzki WIF, Ma³opolski WIF, Mazowiecki WIF, Opolski WIF, Podkarpacki WIF, Podlaski WIF, Pomorski WIF, Œl¹ski WIF, Œwiêtokrzyski WIF, Warmiñsko-Mazurski WIF, Wielkopolski WIF, Zachodniopomorski WIF, Naczelna Izba Aptekarska, Beskidzka Okrêgowa Izba Aptekarska, Bia³ostocka OIA, Czêstochowska OIA, Dolnoœl¹ska OIA, Gdañska OIA, Kaliska OIA, Katowicka OIA, Kielecka OIA, Lubelska OIA, Lubuska OIA, OIA w odzi, OIA w Krakowie, Olsztyñska OIA, Opolska OIA, Podkarpacka OIA, Pomorsko-Kujawska OIA, Œrodkowopomorska OIA, OIA w Warszawie, Wielkopolska OIA, Zachodniopomorska OIA CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( )

6 SPRAWY ZAWODU STANOWISKO NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich dzia³alnoœci Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 9, art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z póÿn. zm.), Naczelna Rada Aptekarska wyra a nastêpuj¹ce stanowisko: 1. Zawarty w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne zakaz reklamowania aptek (punktów aptecznych) oraz ich dzia³alnoœci stanowi najwa niejsz¹ podstawê i gwarancjê prawid³owego funkcjonowania aptek, jako placówek ochrony zdrowia publicznego, oraz aptekarzy, jako przedstawicieli medycznego zawodu zaufania publicznego. 2. Zakaz reklamy aptek (punktów aptecznych) oraz ich dzia³alnoœci stanowi efekt wieloletnich zabiegów samorz¹du aptekarskiego, dlatego te Naczelna Rada Aptekarska podejmie wszelkie, prawem przewidziane dzia³ania, w celu skutecznego egzekwowania ustanawianego zakazu. 3. Naczelna Rada Aptekarska wzywa wszystkie organy administracji publicznej, kompetentne w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zakazu reklamy aptek, w szczególnoœci wojewódzkich inspektów farmaceutycznych, do podjêcia bezzw³ocznych, zdecydowanych i skutecznych dzia³añ w celu wy³¹czenia z³ych precedensów w dzia³aniu podmiotów prowadz¹cych apteki, które zawê aj¹ lub os³abiaj¹ wymowê przepisu art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. 4. Naczelna Rada Aptekarska wzywa wojewódzkich inspektów farmaceutycznych do dopuszczenia okrêgowych izb aptekarskich, jako organizacji spo- ³ecznych w rozumieniu art KPA, do udzia³u w postêpowaniach dotycz¹cych przestrzegania zakazu reklamy aptek (punktów aptecznych) i ich dzia³alnoœci. 5. Naczelna Rada Aptekarska, jako najwy szy organ samorz¹du zawodowego, zobowi¹zanego do pieczy nad nale ytym wykonywaniem zawodu farmaceuty, za szczególnie naganne uznaje inicjatywy, akcje, programy oraz wszelki podobne przedsiêwziêcia, które poprzez odwo³ywaniem siê do najwa niejszych zadañ zawodowych farmaceutów (np. udzielania informacji i porad dotycz¹cych dzia³ania i stosowania leków oraz opieki farmaceutycznej), stanowi¹cych o istocie tego zawodu, prowadz¹ w rzeczywistoœci do obejœcia zakazu reklamy aptek (punktów aptecznych) i ich dzia³alnoœci. 6. Naczelna Rada Aptekarska informuje wszystkich farmaceutów, w tym kierowników aptek, e wszelkie zachowania, które naruszaj¹ godnoœæ zawodu, a w szczególnoœci zachowania aptekarzy, które wykraczaj¹ poza dobro nadrzêdne, jakim jest dobro pacjenta, jako sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej, bêd¹ zbadane i ocenione przez organy odpowiedzialnoœci zawodowej samorz¹du aptekarskiego. Naczelna Rada Aptekarska podkreœla, e zgodnie z nowym KODEKSEM ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, aptekarz nie mo e reklamowaæ siebie oraz swoich us³ug. Aptekarz nie mo e uczestniczyæ w reklamie us³ug farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami. Naczelna Rada Aptekarska podkreœla, e osoby, które naruszaj¹ nakaz zachowania godnoœci i niezale noœci zawodu farmaceuty nie daj¹ rêkojmi nale ytego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególnoœci nie daj¹ rêkojmi nale ytego prowadzenia apteki, jako jej kierownik. 7. Naczelna Rada Aptekarska wyra a stanowcze i jednoznaczne poparcie dla wszystkich prezesów oraz rad okrêgowych izb aptekarskich, którzy podjêli dzia³ania zmierzaj¹ce do wyegzekwowania stosowania zakazu reklamy aptek (punktów aptecznych) i ich dzia³alnoœci. Równoczeœnie, Naczelna Rada Aptekarska informuje, e wszelkie próby zastraszania, szykanowania oraz inne dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia przedstawicieli samorz¹du aptekarskiego w wykonywaniu ich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji spotkaj¹ siê ze stosown¹ i zdecydowan¹ reakcj¹ organów samorz¹du aptekarskiego. 8. Podmioty, które podwa aj¹ rolê samorz¹du aptekarskiego w kszta³towaniu w³aœciwych postaw zawodowych farmaceutów oraz wkraczaj¹ w sfery zastrze- one dla tego samorz¹du, takie jak nadzór nad wykonywaniem us³ug farmaceutycznych, w tym nad opiek¹ farmaceutyczn¹, musz¹ liczyæ siê z analogiczn¹ i adekwatn¹ reakcj¹ organów samorz¹du aptekarskiego. Stanowisko wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Sekretarz NRA dr n. farm. Tadeusz B BELEK Prezes NRA dr Grzegorz KUCHAREWICZ Warszawa, 11 kwietnia 2012 r. 6 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2012

7 SPRAWY ZAWODU W przeciwieñstwie do globalnego rynku farmaceutycznego, którego z³o ona stopa wzrostu rocznego powinna do 2015 r. kszta³towaæ siê na poziomie ok. 4%, du e koncerny farmaceutyczne borykaj¹ siê z erozj¹ rentownoœci, która niegdyœ utrzymywa³a siê na bardzo wysokim poziomie. Mo na siê spodziewaæ, e w 2012 r. mar e du- ych europejskich koncernów farmaceutycznych bêd¹ o 5 punktów procentowych wy sze ni w przypadku spó³ek amerykañskich. Grupy farmaceutyczne staraj¹ siê przystosowaæ do nowego œrodowiska rynkowego, charakteryzuj¹cego siê wysokim popytem na leki generyczne i rosn¹cymi szansami na rynkach wschodz¹cych. Producenci leków generycznych korzystaj¹ równie na masowym wygasaniu patentów na najbardziej popularne i zyskowne leki. Œwiatowy przemys³ farmaceutyczny jest w lepszej kondycji ni najwiêksze koncerny z bran y. Polscy producenci leków maj¹ siê te dobrze. DOBRE OCENY WYNIKÓW JAK i PERSPEKTYW KRAJOWYCH PRODUCENTÓW LEKÓW* Artur NIEWRZÊDOWSKI Talking Heads PR w Warszawie DU E ZMIANY, NIE TYLKO Z POWODU MODYFIKACJI W PRAWIE Producenci wyrobów farmaceutycznych zg³aszaj¹ (œledz¹c badania GUS klimatu koniunktury) jedne z najbardziej optymistycznych prognoz sytuacji. Kondycja farmacji na tle innych bran rzeczywiœcie nie jest z³a, natomiast w porównaniu do lat ubieg³ych widaæ jednak pewne os³abienie jej wyników. Jest to tak e efekt zmian listy leków refundowanych, co zwiêkszy³o co prawda sprzeda w ubieg³ym roku, ale spowodowa³o du y, bo blisko dwucyfrowy spadek (iloœciowy jak i wartoœciowy) sprzeda y w pierwszych miesi¹cach br. Nie wp³ynê³o to na sp³yw nale noœci z rynku wed³ug programu analiz nale noœci Euler Hermes œrednio producenci w terminie otrzymuj¹ ponad 96% wartoœci swoich nale noœci! Wiêkszym zagro eniem (od zmian w kwestii refundacji leków) dla producentów, przynajmniej w d³ugookresowej perspektywie mo e byæ powolne znikanie z rynku grupy mniejszych aptek, co wp³ynie zapewne na sytuacjê ich dostawców hurtowych i w konsekwencji samych wytwórców mówi Grzegorz Hylewicz, dyrektor windykacji w Euler Hermes. PRODUKCJA KONTRAKTOWA PRZYSZ OŒCI POLSKICH FIRM FARMACEUTYCZNYCH - Nie powiod³a siê próba trwa³ego zintegrowania najsilniejszych spó³ek farmaceutycznych pozostaj¹cych w rêkach skarbu pañstwa w jeden holding farmaceutyczny. Wydaje siê, e przyczyn by³o kilka, ale przede wszystkim dzia³ania te podjêto jednak za póÿno. W ostatnich latach dyskusyjne jest, czy taka konsolidacja by³a równie w interesie samych tych spó³ek mówi Tomasz Starus, dyrektor biura oceny ryzyka w Euler Hermes. Mimo i zmiany w refundacji leków mocniej dotknê³y obecnie (obni enie mar ) producentów leków generycznych a to jest g³ówna domena polskich spó³ek farmaceutycznych, to prognozy popytu w przysz³oœci przewiduj¹ najwiêkszy CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( )

8 SPRAWY ZAWODU wzrost w³aœnie w tym segmencie. Jest to efekt zarówno presji na obni anie cen, jak i wygasania w najbli szym czasie wielu patentów. Patrz¹c w druga stronê czy polskie firmy mog¹ byæ prekursorami wprowadzania na rynek nowatorskich leków? Oczywiœcie mog¹, ale w bardzo ograniczonym zakresie, jedynie w niektórych niszach. Do produkcji trafia œrednio jedynie co czwarty nowo rozwijany lek, a jego sukces i zwrot poniesionych nak³adów zale y tak e od kosztownych dzia³añ marketingowych na wielu rynkach, na co mog¹ sobie pozwoliæ jedynie najwiêksze koncerny. Z przyczyn politycznych, ale tak e z powodu silnej konkurencji firm z innych krajów (m.in. Indii) polscy wytwórcy leków stracili znaczna czêœæ rynku, jaki niegdyœ mieli m.in. w naszej czêœci Europy i na Wschodzie. Dlatego przysz³oœci¹ polskich firm farmaceutycznych, obok leków generycznych i generalnie medykamentów bez recepty (OTC) wydaje siê tak e produkcja kontraktowa na zlecenie innych firm farmaceutycznych dodaje Tomasz Starus. ŒWIATOWY RYNEK FARMACEUTYCZNY RYNEK Z PRZYSZ OŒCI Œwiatowy rynek farmaceutyczny nadal mo e pochwaliæ siê dobrymi danymi fundamentalnymi. W ostatnich latach jego wartoœæ roœnie konsekwentnie z roku na rok, w 2011 r. osi¹gaj¹c szacunkowy poziom 880 mld USD. Popyt na leki we wszystkich krajach œwiata powinien utrzymaæ siê w 2012 r. na wysokim poziomie pomimo spowolnienia globalnego wzrostu. Rynek przechodzi jednak powa n¹ transformacjê wyjaœnia Ludovic Subran, g³ówny ekonomista Grupy Euler Hermes. Dynamikê strukturaln¹ bran y farmaceutycznej bêd¹ nadal kszta³towaæ trendy specyficzne dla tego sektora, w szczególnoœci po³¹czenie efektu maj¹tkowego, efektu demograficznego oraz rosn¹cego udzia³u pañstwowych œrodków w finansowaniu opieki zdrowotnej. W rezultacie ten solidny popyt przesuwa siê stopniowo w kierunku szans rozwojowych oferowanych przez rynki wschodz¹ce i leki generyczne. W latach popyt na leki generyczne powinien by trzykrotnie wy szy ni w przypadku ca³ego rynku farmaceutycznego. Wynika to z rosn¹cego znaczenia rynków wschodz¹cych w porównaniu z rynkami historycznymi w krajach rozwiniêtych, których zmartwieniem jest rozmiar deficytów w niektórych pañstwowych systemach ubezpieczeñ zdrowotnych. Co wiêcej, potencja³ wzrostu na rynkach wschodz¹cych stanowi obecnie tylko œrednioterminowe eldorado dla du ych globalnych koncernów farmaceutycznych. Przepaœæ miêdzy si³¹ nabywcz¹ w krajach wschodz¹cych i krajach rozwiniêtych dzia³a hamuj¹co na ten kana³ wzrostu: W 2011 r. konsumpcja leków na statystycznego mieszkañca USA 8 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2012

9 SPRAWY ZAWODU wynosi³a 1100 USD, podczas gdy w Indiach i Chinach odpowiednio 15 USD i 40 USD zauwa a Marc Livinec, doradca bran owy Grupy Euler Hermes. DU E KONCERNY FARMACEUTYCZNE PRÓBUJ SIÊ PRZYSTOSOWAÆ Zmartwienia du ych koncernów farmaceutycznych s¹ czêœciowo zwi¹zane ze spadaj¹c¹ dynamik¹ badañ naukowych i rozwoju. Ten trend mo na wyjaœniæ czterokrotnym wzrostem kosztu wytworzenia nowego leku w ci¹gu ostatnich 15 lat oraz bardziej rygorystycznymi kryteriami zatwierdzania leków przez instytucje regulacyjne twierdzi Marc Livinec. Du e koncerny farmaceutyczne stoj¹ równie przed problemem rozwoju tañszych leków generycznych, który napêdzany jest masowym wygasaniem patentów na wiele produkowanych przez nie popularnych i zyskownych leków. Skupienie siê na innych rodzinach leków, takich jak szczepionki czy parafarmaceutyki, nie stanowi panaceum na bol¹czki du ych koncernów ze wzglêdu na ich skromny udzia³ i niewielkie stopy wzrostu. POWIÊKSZAJ CE SIÊ RÓ NICE W RENTOWNOŒCI Wszystko wskazuje na to, e z³oty wiek bardzo wysokiej rentownoœci wielkich koncernów farmaceutycznych ju min¹³. Chocia œrednie mar e operacyjne powinny w 2012 r. utrzymaæ siê na wysokim poziomie (20,5%), oznacza to spadek o 2,5 punktu procentowego w stosunku do 2011 r. i o 4 punkty w stosunku do 2006 r. W obecnej sytuacji lepiej radz¹ sobie europejskie grupy farmaceutyczne, których mar e powinny w 2012 r. przewy szyæ mar e koncernów amerykañskich o 5 punktów (wed³ug prognoz mar e operacyjne w 2012 r. wynios¹ œrednio 18% w USA i 22,5% w Europie). Amerykañskim gigantom bardziej cierpi¹ z powodu wygasania patentów oraz konsekwencji du ej koncentracji bran y. Na 105 tysiêcy miejsc pracy zlikwidowanych w latach w przemyœle farmaceutycznym trzy czwarte stanowi³y miejsca pracy w USA. Lepiej od swoich europejskich konkurentów radz¹ sobie natomiast amerykañskie spó³ki biotechnologiczne. Euler Hermes jest liderem na rynku ubezpieczeñ nale noœci handlowych oraz jednym z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji nale noœci. Euler Hermes zatrudnia ponad pracowników w 50 krajach. Oferuje kompleksowe us³ugi w zakresie zarz¹dzania nale noœciami. Skonsolidowany obrót grupy Euler Hermes w 2011 roku wyniós³ 2,27 miliarda euro. Euler Hermes rozwin¹³ miêdzynarodow¹ sieæ nadzoru, która umo liwia analizê stabilnoœci finansowej 40 milionów przedsiêbiorstw. Na koniec grudnia 2011 grupa obejmowa³a swoimi ubezpieczeniami transakcje handlowe na ca³ym œwiecie na kwotê 702 mld euro. W Polsce grupa Euler Hermes jest obecna od 1999 roku. Towarzystwo Ubezpieczeñ Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia nale noœci handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednoczeœnie druga spó³ka dzia³aj¹ca na polskim rynku Euler Hermes Collections Sp. z o.o. oferuje windykacjê nale noœci, raporty handlowe, ocenê ryzyka oraz program analiz bran owych. Obs³ugê klientów zapewnia Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o. Us³ugi doradztwa prawnego œwiadczy Euler Hermes, Mierzejewska Kancelaria Prawna Sp. k. Producenci leków generycznych ciesz¹ siê doskona³¹ kondycj¹ finansow¹, ich mar e powinny osi¹gn¹æ w 2012 r. poziom 6%. Du e koncerny farmaceutyczne, które wci¹ generuj¹ znaczne przep³ywy gotówkowe, zosta³y os³abione przez falê wygasaj¹cych patentów, problemy z zatwierdzaniem leków oraz swoj¹ pozycjê na wolniej rosn¹cych, dojrza³ych rynkach. Prawdopodobnie skoñczy siê na tym, e koncerny te strac¹ udzia³ w rynku, chyba e zdecyduj¹ siê na przejêcie producentów leków generycznych podsumowuje Ludovic Subran. * Analiza bran owa ubezpieczyciela nale noœci Euler Hermes CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( )

10 Z udzia³em ponad 200 goœci z ca³ej Polski na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odby³a siê uroczystoœæ nadania doktora honoris causa prof. Romanowi Kaliszanowi Wiktor Szukiel

11 ISSN Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 ( ) Czerwiec-Lipiec 2012 Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego: 6 pkt Index Copernicus: Wydawnictwo Farmapress : 10,63 pkt Czasopismo Aptekarskie : 4,15 pkt Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie Profesor Roman Kaliszan, doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu FARMAKOLOG I... CZAROWNICE Bogdan OSTROWSKI Redakcja Czasopisma Aptekarskiego w Warszawie Wikror Szukiel Prof. dr hab. h.c. Roman Kaliszan, cz³. koresp. PAN i PAU w towarzystwie JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Jacka Wysockiego oraz prorektorów i dziekanów uczelni medycznej w Poznaniu Akt nadania doctoris honoris causa Nie jest ³atwo przedstawiæ w niewielkim artykule dorobek naukowy profesora doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych Romana Kaliszana, gdy jest tak ogromny, e trzeba by grubej ksiêgi, by go opisaæ. Na dodatek napisano o nim tak wiele a informacje o profesorze znalaz³y siê ju nie tylko w literaturze farmaceutycznej w Polsce i na œwiecie, zaœ w Encyklopedii Powszechnej PWN mówi siê o nim jako o twórcy metody pomiarowej zwanej chromatografi¹ (Quantitative Structure Retention Relationship QSRR), z której uczyni³ odrêbn¹, now¹ dziedzinê nauk œcis³ych, która na sta³e wesz³a do dorobku nauki œwiatowej. Nie sposób zatem unikn¹æ banalnych powtórzeñ faktów. Na dodatek pan profesor jest cz³owiekiem otwartym, który nie ukrywa przed dziennikarzami tak e swego ycia prywatnego, choæ na d³u sz¹ rozmowê o tym najzwyczajniej nie ma czasu.

12 SPRAWY ZAWODU OD ASYSTENTA DO REKTORA Urodzi³ siê 23 grudnia 1945 roku w Przybys³awiu na ziemi wielkopolskiej. Ju w szkole wykazywa³ nieprzeciêtne zdolnoœci w zakresie nauk œcis³ych i logicznego rozumowania, co m. in. przynios³o mu w roku 1962, wtedy uczniowi Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gostyniu, tytu³ mistrza powiatu gostyñskiego w szachach. Po maturze wybra³ studia na Wydziale Farmaceutycznym gdañskiej Akademii Medycznej, które ukoñczy³ w 1968 Wybitna i prawdziwie miêdzynarodowa pozycja naukowa dzisiejszego doktora honoris causa profesora Romana Kaliszana dobitnie jawi nam siê przez Jego dokonania: Wykorzystanie metod chromatograficznych w analizie farmaceutycznej, biomedycznej, farmakologii molekularnej czy chemii analitycznej i chemometryczny spis przetwarzanych danych. Prof. dr hab. R. Kaliszan pierwszy wprowadzi³ do œwiatowej nauki badania z zakresu iloœciowej zale noœci retencja struktura zwi¹zku chemicznego (Quantitative Structure Retention Relationships QSRR). Wiele osi¹gniêæ dotyczy teorii i praktyki techniki analizy chromatograficznej (HPLC) z nowatorskim jej zastosowaniem do oznaczania lipofilowoœci kandydatów na leki oraz do modelowania oddzia³ywañ lek receptor. Pod jego kierunkiem stworzono tak e oryginaln¹ teoriê i procedurê HPLC w gradiencie ph fazy ruchomej, a do praktyki wprowadzono sposób poprawy rozdzieleñ HPLC przez u ycie cieczy jonowych (metoda klasyfikowana do obszaru tzw. Green Chemistry). Innym du ym sukcesem by³o opracowanie oryginalnej procedury QSRR identyfikuj¹cej bia³ka dla proteomiki w oparciu o proste parametry strukturalne sk³adowych peptydów. Pozwoli³o to na opracowanie metody metabolomicznej diagnostyki nowotworów uk³adu moczowo-p³ciowego w oparciu o oznaczenie nukleozydów w moczu i bioinformatyczne przetwarzanie danych separacyjnych. Badania mog¹ zostaæ wykorzystane w profilaktyce i kontroli przebiegu terapii takich schorzeñ. Osi¹gniêciem w zakresie chemii leków by³o wykrycie oryginalnych uk³adów farmakoforowych o dzia³aniu przeciwp³ytkowym. Zainteresowanie klinicystów i producentów leków wywo³a³ korzystny efekt antyagregacyjny uznanych leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika. Z kolei, wykazanie wi¹zania beta- -amyloidu przez niektóre alkaloidy mo e zostaæ wykorzystane w prewencji m.in. choroby Alzheimera. Z laudacji prof. dr hab. Zenona Kokota prorektora UM w Poznaniu Wiktor Szukiel Ze zbiorów w³asnych AM w Gdañsku Prof. dr hab. Zenon Kokot, prorektor UM w Poznaniu odczytuje akt nadania tytu³u doktora honoris causa prof. R. Kaliszanowi roku, uzyskuj¹c tytu³ magistra farmacji. Od razu zosta³ asystentem w Katedrze i Zak³adzie Chemii Farmaceutycznej macierzystej uczelni a równoczeœnie podj¹³ studia na Wydziale Matematyki, JM Rektor Akademii Medycznej w Gdañsku, prof. dr hab. Roman Kaliszan, cz³. koresp. PAN w kadencji CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2012

13 SPRAWY ZAWODU Ma³gorzata Klimiuk Kawaler Europejskiego Lauru Farmacji Albert Ferstl z Niemiec wrêcza prof. dr hab. Romanowi Kaliszanowi insygnia Europejskiego Lauru Farmacji, najwy szego odznaczenia o charakterze miêdzynarodowym Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdañskiego, zdobywaj¹c tytu³ magistra fizyki po ich ukoñczeniu w 1973 roku. Wkrótce (rok 1975), po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych, awansowa³ na stanowisko adiunkta najpierw w Katedrze i Zak³adzie Chemii Farmaceutycznej, a od roku 1977 w Pracowni Biofarmacji i Farmakodynamiki. W tym okresie odby³ 2-letni sta podoktorancki na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Edynburgu w Wielkiej Brytanii a nastêpnie (w roku 1982) habilitowa³ siê i zosta³ docentem. W roku 1984 przez dwa miesi¹ce (marzec i kwiecieñ) znów przebywa³ w Edynburgu na stypendium British Council a przez kolejne trzy miesi¹ce (wrzesieñ listopad) na stypendium DAAD w Instytucie Biologii Doœwiadczalnej i Medycyny w Borstel w RFN. Awansowa³ nastêpnie na kierownika Katedry i Zak³adu Biofarmacji i Farmakodynamiki AMG a tak e zosta³ wybrany na prodziekana Wydzia³u Farmaceutycznego tej uczelni. W roku 1987 Roman Kaliszan pracowa³ na Wydziale Chemii Uniwersytetu Rutgersa Stanu New Jersey w New Brunswick (USA) jako tzw. visiting professor. W tym samym charakterze dwa lata ( ), ju jako profesor tytularny, spêdzi³ tak e na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Trudno tak e dzisiaj wyrokowaæ, jakie znaczenie dla poszukiwania nowych leków bêd¹ mia³y opracowane przez zespó³ Profesora oryginalne procedury QSRR do identyfikacji bia³ek dla proteomiki czy zaproponowana przez Niego nowa, termodynamicznie spójna, teoria HPLC z u yciem gradientu ph fazy ruchomej; pierwsze zastosowanie immunobilizowanej sztucznej b³ony biologicznej do otrzymywania biokompatybilnych miar lipofilnoœci zwi¹zków czy te odkrycie nowych farmakoforów o dzia³aniu antyagregacyjnym dla dalszych postêpów w leczeniu cukrzycy. Reasumuj¹c, mo na z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, e dotychczasowe dokonania naukowe Profesora mog¹ w przysz³oœci zaowocowaæ rozwojem wielu nowych ga³êzi chemii i analizy leków, a zw³aszcza tych jej dzia³ów, które stawiaj¹ na nowoczesne, szybkie, teoretycznie przewidywalne metody poszukiwania bezpiecznych i skutecznych leków. Z oceny osi¹gniêæ i dorobku prof. R. Kaliszana, prof. dr hab. Barbary Marciniec z UM w Poznaniu McGilla w Montrealu (Kanada) a dwa miesi¹ce roku 1993 ponownie w USA, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Stanu New York w Binghampton. Tytu³ profesora zwyczajnego otrzyma³ w roku W latach by³ prorektorem do spraw nauki Akademii Medycznej w Gdañsku, zaœ w roku 2005 wybrano go na rektora tej uczelni, co dla prof. dr. hab. Kaliszana oznacza³o zawieszenie na kilka lat osobistej aktywnoœci Za szczególne zas³ugi w upowszechnianiu w Europie osi¹gniêæ nauk farmaceutycznych specjalne wyró nienia ustanowione przez Wydzia³ Farmacji Uniwersytetu Complutense w Madrycie wrêczy³ Dziekan Wydzia³u, ówczesny prezydent EAFP, prof. dr Benito del Castillo Garcia. Na zdj. od prawej: prof. dr hab. Roman Kaliszan, mgr Andrzej Wróbel, red. Wiktor Szukiel, prof. dr Benito del Castillo Garcia, dr hab. Maciej Paw³owski, prof. dr hab. Kazimierz G³owniak Ma³gorzata Klimiuk CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( )

14 SPRAWY ZAWODU naukowej. Wybór prof. Kaliszana na rektora AMG mia³ jednak wielkie znaczenie dla polskiej farmacji, gdy jest to pierwszy w historii farmaceuta na tym stanowisku. DZIA ALNOŒÆ NA RZECZ POLSKIEJ NAUKI Ze zbiorów w³asnych AM w Gdañsku Podczas uroczystoœci 60-lecia Wydzia³u Farmaceutycznego AM w Gdañsku przewodnicz¹cy Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego, prof. dr hab. Kazimierz G³owniak, wrêcza honorowy medal wraz z certyfikatem Ambasadora Farmacji prof. dr hab. Romanowi Kaliszanowi, Rektorowi Akademii Medycznej w Gdañsku Chcia³bym podkreœliæ nowatorstwo i znaczenie prac Pana prof. R. Kaliszana i wspó³pracowników w zakresie analizy chemicznej i fizykochemicznej substancji leczniczych. Dowodem na to s¹ liczne prace (210 impaktowanych), opublikowane w najbardziej presti owych czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (m.in. Anal. Chem., J. Chromatogr. A i B, J. Sep. Sci, Chromatographia, Talanta, J. Pharm. Biomem. Anal., Electrophoresis, Proteomics, Med. Chem., Chem. Rev. ect.) oraz rozdzia³y w ksi¹ kach i opracowaniach o charakterze monograficznym (21), które ukaza³y siê nak³adem takich wydawnictw, jak: Academic Press, Wiley-VCH, John Wiley & Sons, Elsevier, Harwood Academic Publisher. Imponuj¹ce s¹ parametry naukometryczne tj.: Impact Factor powy- ej 400, wspó³czynnik Hirscha h = 40 przy liczbie cytowañ ponad 4000 (dla czasopism) i ponad 1000 dla opracowañ ksi¹ kowych. Na przyk³ad monoautorska praca opublikowana w J. Chromatogr. A., 656 (1993) cytowana by³a 172 razy, zaœ wspólnie z prof. J.H. Knoxem w J. Chromatogr. 349 (1985) a 147 razy. Stawia to Kandydata w œwiatowej czo³ówce uczonych, a w Polsce na pozycji zdecydowanego, bezapelacyjnego lidera w zakresie analityki. Z opinii o prof. R. Kaliszanie, recenzenta prof. dr hab. Bogus³awa Buszewskiego z UMK w Toruniu Prof. Roman Kaliszan od dawna wykazuje niezwyk³¹ aktywnoœæ naukow¹ w Polskiej Akademii Nauk. Od roku 1989 jest cz³onkiem Komisji Analizy Chromatograficznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, od 1990 roku cz³onkiem Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN. od 1994 r. cz³onkiem Komisji Chemometrii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, od 1998 r. cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN. W PAN zasiada w radach naukowych Instytutu Chemii Organicznej, Instytutu Chemii Organicznej, Komitetu Polimerów, Komitetu Chemii Analitycznej. Cz³onkiem korespondentem PAN jest od roku 1998, cz³onkiem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci od 2009 roku, a cz³onkiem ScanBalt Academy of the Baltic Sea Region Uniwersity Network od 2006 roku, zaœ cz³onkiem zagranicznym Akademii Nauk i Sztuki Wojwodiny (Serbia) od 2010 roku. W latach uczestniczy³ w pracach Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Spo³ecznej a w latach by³ cz³onkiem Komisji Farmakopei Polskiej. By³ równie konsultantem krajowym ds. analityki farmaceutycznej. Znajduje mimo to czas tak e na aktywny udzia³ w yciu gdañskiego œrodowiska naukowego, pe³ni¹c w latach funkcjê zastêpcy sekretarza generalnego a nastêpnie do roku 2001 sekretarza generalnego Gdañskiego Towarzystwa Naukowego. W latach by³ tak- e wiceprezesem Oddzia³u Gdañskiego PAN. Swój czas poœwiêca równie na dzia³alnoœæ w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym, 14 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2012

15 SPRAWY ZAWODU którego cz³onkiem jest od roku 1998, oraz w Polskim Towarzystwie Farmakologicznym, którego przewodnicz¹cym Oddzia³u Gdañskiego by³ w latach DOROBEK NAUKOWY I POPULARYZATORSKI Prace badawcze prof. R. Kaliszana pocz¹tkowo dotyczy³y problematyki trwa³oœci leków, a nastêpnie zjawiska polimorfizmu substancji chemicznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem leków. Od 1977 roku g³ównym tematem badañ sta³y siê iloœciowe zale noœci miêdzy struktur¹ chemiczn¹ zwi¹zków, g³ównie leków, a ich w³aœciwoœciami farmakologicznymi. Profesor Kaliszan wielk¹ wagê przywi¹zuje do popularyzacji osi¹gniêæ nauki, czego dowodzi ponad 100 jego publikacji z zakresu publicystyki Wiktor Szukiel W uroczystoœciach wziê³a równie udzia³ rodzina prof. Romana Kaliszana. Na zdj. ona Anna z wnukami Wiktor Szukiel Prof. Roman Kaliszan po zakoñczeniu uroczystoœci nadania tytu³u honoris causa w towarzystwie prof. dr hab. Ma³gorzaty Sznitowskiej, prorektora GUM, prof. dr. hab. Bogus³awa Buszewskiego i prof. dr hab. Barbary Marciniec, JM Rektora Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr. hab. Janusza Morysia i prof. dr. hab. Kazimierza G³owniaka, prorektora UM w Lublinie naukowej recenzji, polemik, artyku³ów popularyzatorskich. O pozycji prof. Romana Kaliszana w polskiej i œwiatowej nauce œwiadczy powo³anie go na cz³onka kolegiów redakcyjnych wielu znacz¹cych farmaceutycznych pism anglojêzycznych i polskich. By³ recenzentem blisko 200 doktoratów, habilitacji i wniosków o profesurê, w tym doktoratu na uniwersytecie w Goeteborgu, Orleanie i Bremie, na politechnice w Eindhoven w Holandii i profesury na Purdue University w West La Fayette w USA. Jako invited speaker przedstawi³ kilkadziesi¹t wyk³adów, kursów i referatów na sympozjach miêdzynarodowych oraz wiele wyk³adów w instytucjach naukowych Europy, Ameryki Pó³nocnej i Japonii. O tym, e osi¹gniêcia naukowe prof. Kaliszana s¹ wysoko cenione przez miêdzynarodowe œrodowisko naukowe, œwiadczy tak e powierzanie mu kierowania grantami miêdzynarodowymi: II Funduszem Polsko- -Amerykañskim im. M. Curie-Sk³odowskiej w latach , grantem Polskiej i Wêgierskiej Akademii Nauk w latach , grantem Polsko-Flandryjskim w latach , oraz grantami Komitetu Badañ Naukowych. Dorobek badawczy i naukowy prof. Kaliszana jest doceniany i nagradzany przez w³adze uczelni, regionu, w³adze resortowe i pañstwowe. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( )

16 SPRAWY ZAWODU Ze zbiorów w³asnych R. Kaliszana Prof. Roman Kaliszan z wnukami A 13-krotnie by³ laureatem nagrody ministra zdrowia, otrzyma³ nagrodê naukow¹ Wydzia³u Nauk Medycznych PAN, nagrodê Prezesa Rady Ministrów za wybitne osi¹gniêcia naukowe. W roku 2002 zosta³ odznaczony Krzy em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaœ w rok póÿniej otrzyma³ najwy sze wyró nienie, jakie mo e otrzymaæ w Polsce naukowiec za prace badawcze: Nagrodê Fundacji Nauki Polskiej w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych. Medalem Zas³u onym dla AMG wyró ni³a go w roku 1998 macierzysta uczelnia a w roku 2000 Uniwersytet Jagielloñski Medalem 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej, zaœ miasto Gdañsk Nagrod¹ Naukow¹ im. Jana Heweliusza. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne odznaczy³o go Medalem im. ukasiewicza, Naczelna Rada Aptekarska wyró - ni³a profesora medalem im. Bronis³awa Koskowskiego. W roku 2009 otrzyma³ nagrodê Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego za wybitne osi¹gniêcia naukowe w kategorii Badania na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa. EUROPEJSKI LAUR FARMACJI W roku 2001 Wydawca i Redakcja Czasopisma Aptekarskiego ustanowi³a najwy sze szczególnie cenione w œrodowisku farmaceutycznym miêdzynarodowe wyró nienie Europejski Laur Farmacji, przyznawane co 3 lata wybitnym osobistoœciom oraz firmom polskim i zagranicznym za szczególne inicjatywy i przedsiêwziêcia s³u ¹ce wspó³pracy œrodowiska aptekarskiego z producentami farmaceutycznymi i dystrybutorami produktów leczniczych oraz organizacjami farmaceutycznymi i stowarzyszeniami naukowymi, samorz¹dowymi i gosdpodarczymi Europy. Jedn¹ z pierwszych osób wyró nionych tym odznaczeniem by³ prof. Roman Kaliszan, któremu w uznaniu osi¹gniêæ naukowych w dziedzinie farmacji w Polsce i na œwiecie Europejski Laur Farmacji wrêczono podczas X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Czasopisma Aptekarskiego. Konferencja odby³a siê pod patronatem i z udzia³em wszystkich dziekanów Wydzia- ³ów Farmaceutycznych Akademii Medycznych i Uniwersytetu Medycznego w Polsce oraz prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Wydzia³ów Farmaceutycznych, dziekana Wydzia³u Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Madrycie prof. dr. Benito del Castillo Garcia. FARMAKOLOGICZNE ZAINTERESOWANIE LOTAMI CZAROWNIC Na pytanie o swoje hobby prof. R. Kaliszan na w³asnej stronie internetowej odpowiada: farmakologiczna teoria lotów czarownic. Wyk³ad na ten w³aœnie budz¹cy ogromne zainteresowanie swoj¹ tajemniczoœci¹ temat wyg³osi³ w Gdañsku w 2001 roku jako laureat Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza Miasta Gdañsk. Mówi³ w nim o zio³ach o silnym dzia³aniu halucynogennym, jakich prawdopodobnie stosowa³y pos¹dzane niegdyœ o konszachty z diab³em kobiety (pos³ugiwa³ siê fragmentami XVI-wiecznych zapisków alchemików, które o tym œwiadcz¹), jak m.in. Atropa belladonna, Hyoscyamus niger, Atropa mandragora i wspó³czesne leki dermatologiczne, które maj¹ podobne dzia³anie halucynogenne (tu odpowiedÿ, sk¹d siê wziê³y owe czarownice w tytule niniejszej publikacji). Osobn¹ opowieœæ trzeba by spisaæ, by przedstawiæ ycie prywatne pana profesora. Zatem pisz¹c o nim jako o wybitnym uczonym naszych czasów, eby nie wygl¹da³o na to, e jest nauk¹ i badaniami bez reszty poch³oniêty, informujemy, e ma najnormalniejsz¹ w œwiecie rodzinê: onê Annê, która jest magistrem farmacji i pracuje jako aptekarka, dwóch synów Tomasza, magistra in yniera, którego ona Justyna te jest farmaceutk¹, i Micha³a lekarza, którego ona Wioletta to dr n. medycznych. Profesor Kaliszan jest te szczêœliwym dziadkiem szeœciorga wnuków. 16 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2012

17 SPRAWY ZAWODU ROLA FARMACEUTY W DYSTRYBUCJI FARMACEUTYCZNEJ NA PRZYK ADZIE ZIMNEGO AÑCUCHA DOSTAW mgr farm. Ewa ZYGAD O Sk³ad konsygnacyjny Poltraf we Wroc³awiu W XXI wieku, w dobie postêpuj¹cej internacjonalizacji nie tylko zwi¹zanej z wytwarzaniem leków, ale tak e ich dystrybucj¹, logistyka w farmacji staje siê coraz trudniejsza i wymagaj¹ca specyficznej wiedzy. Obecna sieæ dystrybucji produktów leczniczych jest coraz bardziej z³o ona i anga uje wiele podmiotów na raz, czêsto w ró nych krajach. Dlatego te oprócz sprawnie funkcjonuj¹cej logistyki potrzebna jest wiedza farmaceutyczna dotycz¹ca produktów leczniczych, ich specyfiki oraz sposobów przechowywania i transportu. Najwa niejsze jest bowiem, aby w ca³ym ³añcuchu dystrybucji znajdowa³y siê produkty lecznicze pochodz¹ce ze sprawdzonego Ÿród³a oraz spe³niaj¹ce okreœlone wymogi jakoœciowe. Zachowanie pierwszego z tych warunków przyczynia siê do zapewnienia, e do legalnego ³añcucha dostaw nie przenikaj¹ leki sfa³szowane, drugi natomiast powoduje, e koñcowy nabywca leku, czyli pacjent, stosuje lek bezpieczny i o zagwarantowanej jakoœci. Dystrybucja farmaceutyczna produktów leczniczych podlega specjalnym uregulowaniom prawnym zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE. W Polsce przepisy Prawa farmaceutycznego okreœlaj¹ podstawowe zasady obowi¹zuj¹ce w obrocie produktami leczniczymi, a wytyczne Dobrej Praktyki Dystrybucji doprecyzowuj¹, w jaki sposób ten szczególny rodzaj dystrybucji powinien byæ prowadzony. Definicja DPD zawarta w Rozdziale 1. Prawa farmaceutycznego przedstawia Dobr¹ Praktykê Dystrybucji jako praktykê, która gwarantuje bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych. Bardzo wa na jest mo liwoœæ œledzenia ka dego produktu leczniczego w ca³ym ³añcuchu dystrybucji. Identyfikacja produktu na ka dym etapie dystrybucji odgrywa zasadnicz¹ rolê w monitorowaniu i ocenie jakoœci produktu, a tak e w przypadku, kiedy produkt musi byæ w krótkim czasie wycofany z rynku ze wzglêdu na zagro enie ycia lub zdrowia pacjentów. Takie sytuacje mog¹ siê zdarzyæ zarówno ze strony producenta (np. wyst¹pienie wady jakoœciowej produktu po zwolnieniu serii), kiedy dany numer serii podlega natychmiastowemu wycofaniu z rynku, jak i ze strony agencji leków, kiedy w wyniku ponownej oceny danych bezpieczeñstwa produktu leczniczego okazuje siê, e nie powinien on dalej znajdowaæ siê w obrocie ze wzglêdu na zbyt liczne i powa - ne dzia³ania niepo ¹dane. Jak wiêc widaæ z powy szych przyk³adów, ustawodawca nie bez racji nak³ada na dystrybucjê produktów leczniczych tak wiele ró nych wymogów i stawia na czele procesów jako gwaranta jakoœci osobê wykwalifikowan¹ farmaceutê. Ma on za zadanie czuwaæ nad jakoœci¹ produktów leczniczych na ka dym etapie przyjmowania, przechowywania transportu i wydawania tych produktów. Jego zadaniem jest równie wdra anie w firmie polityki jakoœci. POLITYKA JAKOŒCI Polityka jakoœci powinna byæ zawsze wyrazem globalnego patrzenia na dzia³alnoœæ firmy i obejmowaæ wszystkie piony i dzia³y. Nad zapewnieniem jakoœci operacji powinni czuwaæ farmaceuci, ale równie logistycy i wszyscy pozostali pracownicy CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( )

18 SPRAWY ZAWODU firmy zaanga owani w œwiadczenie specjalistycznych us³ug. Zarz¹d firmy oraz wszyscy pracownicy powinni byæ zaanga owani w dzia³ania na rzecz jakoœci od momentu przyjêcia zamówienia od klienta, poprzez sk³adowanie produktów, kompletacjê przesy³ki, warunki transportu i dystrybucjê do koñcowego odbiorcy. Wa ne jest, aby w firmie dostêpna by³a odpowiednia dokumentacja, do której stosuj¹ siê wszystkie osoby zaanga owane w procesy dystrybucji. Chodzi tu o ksiêgê jakoœci, standardowe procedury operacyjne oraz instrukcje. Wa ne jest tak- e ustalenie punktów krytycznych dystrybucji i kontrola jakoœci, która na bie ¹co sprawdza prawid³owoœæ prowadzonych procesów oraz koryguje te dzia- ³ania, które powinny byæ prowadzone w bardziej efektywny sposób. Kolejn¹ wa n¹ rzecz¹ w polityce jakoœci jest ustalenie audytów wewnêtrznych oraz celu i sposobu ich przeprowadzania. Wa ne jest, aby takie audyty by³y przeprowadzane nie tylko w poszczególnych dzia³ach, ale tak e transwersalnie, monitoruj¹c wybrane przesy³ki od momentu zamówienia do momentu ich dostarczenia do konkretnego odbiorcy. Bardzo wa - nym elementem polityki jakoœci jest tak e planowanie i prowadzenie szkoleñ dla personelu z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Istotne s¹ przy tym nie tylko szkolenia ogólne, ale tak e stanowiskowe, które gwarantuj¹, e pracownik na ka - dym etapie dystrybucji zna dobrze specyfikê swoich zadañ oraz wzajemne powi¹zania z innymi osobami w strukturze organizacyjnej firmy. ZIMNY AÑCUCH DOSTAW RÓ NE MODELE DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH Zgodnie z definicj¹ zimny ³añcuch dostaw to okreœlenie sposobu dystrybucji towarów w sta- ³ej i kontrolowanej temperaturze, obejmuj¹cy zarówno transport jak i przechowywanie. W przemyœle farmaceutycznym przyjêty przedzia³ temperatur dla tego typu procesu wynosi od +2 do +8 C. Wa ne jest wiêc zastosowanie odpowiednich rozwi¹zañ gwarantuj¹cych utrzymanie w³aœciwych warunków transportu i przechowywania produktów leczniczych. Omawiaj¹c modele dystrybucji wykorzystywane do organizacji zimnego ³añcucha dostaw, nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ryzyka i ograniczenia stosowania poszczególnych rozwi¹zañ oraz na fakt, e nie ma jednego, idealnego i najlepszego rozwi¹zania. Wszystko zale y od tego, z jakim rodzajem dystrybucji mamy do czynienia (dostawy bezpoœrednie, przesy³ki drobnicowe), jak jest zorganizowany za³adunek towaru, jakich mo liwoœci roz³adunku mo emy siê spodziewaæ u odbiorcy, na ile wa ne s¹ koszty danej operacji i w koñcu, jaki margines odstêpstw mo na przyj¹æ od warunków wyjœciowych. Ustalenie i przeanalizowanie tych za³o eñ pozwala na dobranie w³aœciwego i optymalnego rozwi¹zania, zarówno od strony zabezpieczenia jakoœci produktów jak i kosztów. Najstarszy model dystrybucji towarów w zimnym ³añcuchu dostaw opiera siê na wykorzystaniu samochodów przystosowanych do utrzymania odpowiedniej temperatury w komorze ³adownej. Rozwi¹zanie takie najczêœciej jest stosowane przy dostawach bezpoœrednich (D2D) i transporcie du ych iloœci towaru. W tym rozwi¹zaniu najwiêksze zagro enia dla zachowania jakoœci produktów leczniczych pojawiaj¹ siê przy za³adunku i roz³adunku towaru. Wa ne jest wiêc odpowiednie przystosowanie ekspedycji (komory przyjêæ u odbiorcy) do zimnego ³añcucha dostaw. Powinna byæ ona wyposa ona we w³asn¹ komorê ch³odnicz¹, posiadaæ odpowiednio zabezpieczane bramy oraz byæ zaprojektowana w sposób umo liwiaj¹cy za³adunek towaru bezpoœrednio z wnêtrza obiektu. Najwiêkszym ograniczeniem (z punktu widzenia ekonomicznego) stosowania tej metody w transporcie jest odpowiednie wykorzystanie œrodku transportu, je eli chodzi o za³adunek. Charakterystyczne dla dystrybucji leków jest to, e du o wiêcej produktów wymaga warunków przechowywania i przewozu w zakresie od +15 do +25 C ni w innych przedzia³ach temperaturowych. Produktów leczniczych, którym nale y zapewniæ dystrybucjê w temperaturze +2 do +8 C, jest zdecydowanie mniej, co powoduje, e organizowanie specjalnych kursów tylko dla tych grup leków jest doœæ trudne i kosztowne. Jakie mo na przyj¹æ rozwi¹zanie w takim przypadku? Mo na po³¹czyæ transport przesy³ek z ró nych przedzia³ów temperaturowych, wykorzystuj¹c auta z dzielon¹ przestrzeni¹ ³adown¹, zapewniaj¹c¹ dwa zakresy temperatur w jednej dostawie. Jednak e nie rozwi¹zuje to problemów dostaw typowo drobnicowych. W trans- 18 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2012

19 SPRAWY ZAWODU porcie przesy³ek drobnicowych czêsto wykorzystuje siê wiêc inny model, tzw. model dystrybucji oparty na opakowaniach izotermicznych. Podstawow¹ jego zalet¹ jest mo liwoœæ transportu produktów leczniczych wymagaj¹cych specjalnych warunków temperaturowych standardowymi autami wraz z innymi produktami nie wymagaj¹cymi specjalnych temperatur. Dziêki wykorzystaniu odpowiedniej konstrukcji opakowania i wk³adów ch³odz¹cych, stabilizuj¹cych temperaturê wewn¹trz przesy³ki opakowania izotermiczne znacznie podnosz¹ bezpieczeñstwo produktów tak e podczas prze³adunków i roz³adunków u klienta. Pewnym problemem przy stosowaniu tego typu rozwi¹zania mo- e byæ wielkoœæ opakowañ oraz przewidzenie odpowiednich powierzchni na ich sk³adowanie, pakowanie, a tak e odpowiedni sposób mro enia wk³adów. Przy korzystaniu z opakowañ izotermicznych nale y pamiêtaæ tak e o odpowiednim przygotowaniu przesy³ek. Niew³aœciwe stosowanie opakowañ izotermicznych nie tylko prowadzi do sytuacji, e produkty lecznicze mog¹ byæ nieodpowiedni zabezpieczone, ale mog¹ siê one staæ Ÿród³em problemów jakoœciowych transportowanych w ten sposób leków. NOWE ROZWI ZANIE Nowoœci¹ w organizacji zimnego ³añcucha dostaw leków w dystrybucji samochodowej jest wykorzystanie kontenerów ch³odniczych. W przeciwieñstwie do opakowañ izotermicznych w kontenerach istnieje mo liwoœæ ustawienia i utrzymania sta³ej temperatury podczas ca³ego cyklu dostawy. Mog¹ one s³u- yæ jako opakowanie zbiorcze (transportowe) nadawcy, ale tak- e mog¹ byæ wykorzystywane przy przesy³kach drobnicowych, kiedy stanowi¹ element wyposa- enia auta. System ten, nazwany Iso-Therm Active, jest oparty na aktywnej termoregulacji i ci¹g³ym monitoringu temperatury zarówno w transporcie jak i przy prze³adunkach produktów leczniczych. To rozwi¹zanie w stosunku do innych ju istniej¹cych na naszym rynku ma dodatkowe atuty: zwiêksza bezpieczeñstwo transportu nadawanych przesy- ³ek i generuje oszczêdnoœci dla klienta zwi¹zane z lepszym zabezpieczeniem produktów leczniczych oraz utrzymaniem wymaganej temperatury na ka dym etapie dystrybucji. Nowy system zapewnia bardzo dobr¹ kontrolê temperatury leków termolabilnych, a tym samym gwarantuje, e leki te dotr¹ do pacjenta z zachowaniem wszystkich wymogów jakoœciowych. KONTROLA I MONITORING Integraln¹ czêœci¹ zimnego ³añcuch dostaw jest monitoring i kontrola temperatury, przy czym wa ny jest nie tylko pomiar temperatury, ale tak e jej rejestracja i weryfikacja. Weryfikacji mo na dokonywaæ w momencie dostawy (urz¹dzenia z w³asn¹ drukark¹) lub na podstawie danych przesy³anych drog¹ elektroniczn¹. Co wa ne, dane dotycz¹ce temperatury mog¹ pochodziæ z komory ³adownej auta, ale tak- e bezpoœrednio z przesy³ki, opakowania izotermicznego lub kontenera. Coraz wiêcej firm decyduje siê na rejestracjê temperatury na poziomie przesy³ki, co czêsto jest drogim rozwi¹zaniem, ale daje kompletny obraz warunków transportu. Bardzo wa ne jest do³¹czanie do rejestracji temperatury us³ugi sta³ego monitoringu temperatury podczas ca³ego zimnego ³añcucha. Niektóre urz¹dzenia czy te systemy do kontroli temperatury nie tylko rejestruj¹ dane, ale maj¹ mo liwoœæ wysy³ania ich w czasie rzeczywistym do punktu kontrolnego. Operator czy bezpoœrednio nadawca maj¹ wiêc mo liwoœæ sta³ego œledzenia temperatury w transporcie lub s¹ informowani o ka dym przekroczeniu wymaganych zakresów. PODSUMOWANIE Na koniec warto wspomnieæ o jeszcze jednym istotnym elemencie zwi¹zanym z kontrol¹ warunków, a mianowicie o kontroli zdarzeñ zachodz¹cych podczas dystrybucji. Za ¹danie wydruku temperatury w momencie dostawy, czyli wydawaæ by siê mog³o najbezpieczniejsza i najdok³adniejsza kontrola mo e okazaæ siê niewystarczaj¹ca. Bardzo wa ne jest okreœlenie rzeczywistej drogi przesy³ki momentu za³adunku, czasu, miejsca i d³ugoœci prze³adunków, poœrednich œrodków transportu. Dopiero po porównaniu danych, dotycz¹cych rzeczywistej drogi przesy³ki z danymi z urz¹dzeñ kontrolnych mo na mieæ pewnoœæ, e zimny ³añcuch dostaw jest prawid³owo zorganizowany. Jak wiêc widaæ na przyk³adzie zimnego ³añcucha dostaw, zachowanie odpowiednich warunków transportu i operacji z nim zwi¹zanych jest kluczowe dla jakoœci produktów leczniczych, a przede wszystkim dla koñcowego odbiorcy, jakim jest pacjent. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( )

20 SPRAWY ZAWODU KODEKS ETYKI APTEKARZA RP dr n. farm., mgr prawa Agnieszka ZIMMERMANN, aptekarz praktyk Gdañski Uniwersytet Medyczny Kodeks etyczny jest katalogiem standardów zachowañ, okreœla sposób postêpowania i zachowania. Powinien byæ skonstruowany w sposób zrozumia³y i jasny. Zawarte w nim regu³y musz¹ znajdowaæ odzwierciedlenie w regulacjach prawnych. Prawid³owo skonstruowany kodeks powinien zawieraæ w³aœciwe sposoby zachowania, a nie tylko ukazanie zakazów, aby nie kreowaæ postawy minimalistycznej opartej jedynie na œcis³ym wype³nianiu poleceñ i obowi¹zków bez w³asnego zaanga owania i samodzielnej kreatywnoœci. Dnia 22 stycznia 2012 r. VI Krajowy Zjazd Aptekarzy przyj¹³ nowy Kodeks Etyki Aptekarza RP, uchylaj¹c dotychczasowy z dnia 25 kwietnia 1993 r. Przed kodeksem z 1993 r. wi¹ ¹cy dla s¹dów aptekarskich orzekaj¹cych w przedmiocie odpowiedzialnoœci zawodowej by³ Zbiór zasad etyczno-deontologicznych polskiego farmaceuty na mocy art. 70 ustawy o izbach aptekarskich. Kodeks z 1993 r. zawiera³ normy, które zosta- ³y uznane w 2000 r. przez S¹d Najwy szy (SN) za niedozwolone praktyki monopolistyczne. Wyrok SN wymusi³ dokonanie modyfikacji jego treœci, których celem by³o usuniêcie sprzecznych z prawem regulacji. Dla przypomnienia: poprzedni kodeks uznawa³ za wysoce naganne dzia³ania polegaj¹ce na: wydawaniu ulgowych kart sta³ego klienta, rezygnacji z pobierania op³aty rycza³towej za leki, co zdaniem samorz¹du wywo³ywa³o u pacjentów b³êdne przeœwiadczenie o wysokoœci nale nej odp³atnoœci za leki i materia³y medyczne, otwieranie przez aptekarzy w³asnych aptek w najbli szym s¹siedztwie ju istniej¹cych lub przyjmowanie stanowiska kierownika w tak usytuowanej aptece. Powy sze zapisy w ocenie S¹du Najwy szego nale a³y do praktyk monopolistycznych, które rodzi³y okreœlone skutki rynkowe, ograniczaj¹c rozwój konkurencji na rynku detalicznym sprzeda y leków, a co najwa niejsze, by³y sprzeczne z interesami konsumentów. S¹d Najwy szy rozpatrywa³ skargê ministra zdrowia, który w ramach sprawowanego nad samorz¹dem nadzoru mo e zaskar yæ do SN uchwa³ê organu okrêgowej izby aptekarskiej lub Naczelnej Izby Aptekarskiej pod zarzutem niezgodnoœci z prawem w terminie trzech miesiêcy od dnia powziêcia wiadomoœci o uchwale. KR G ODBIORCÓW Kodeks Etyki Aptekarza RP skierowany jest do farmaceutów, w tym do aptekarzy, czyli osób wykonuj¹cych zawód farmaceuty w aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej. Samorz¹d zawodowy skupia wszystkich farmaceutów wykonuj¹cych czynnie zawód (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o izbach aptekarskich). Tytu³ Kodeksu i zakres jego regulacji oraz zapis umieszczony we wstêpie: wymienione w Kodeksie zasady postêpowania obowi¹zuj¹ wszystkich czynnych zawodowo aptekarzy mo e wskazywaæ, e zawarte zasady odnosz¹ siê g³ównie do dzia³alnoœci zwi¹zanej z prowadzeniem apteki a tak e hurtowni farmaceutycznej oraz prac¹ w aptece lub hurtowni farmaceutycznej. Jednak e postanowienia Kodeksu stosuje siê odpowiednio do osób wykonuj¹cych zawód farmaceuty niebêd¹cych aptekarzami (jasno precyzuje to art. 29 Kodeksu). Nale y wspomnieæ, e opracowywany by³ w przesz³oœci (w roku 2005 i póÿniej) projekt Kodeksu Etyki Farmaceuty-Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej. 20 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2012

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 1 (229) Styczeñ 2013 4 punkty naukowe Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY ELEMENT W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEÑSTWA PACJENTA PRZY STOSOWANIU PRODUKTÓW LECZNICZYCH AMBASADOR FARMACJI Lider w kreowaniu i upowszechnianiu opieki farmaceutycznej w polskich aptekach ISSN 1233-2755 Rok za³o enia 1992 Vol. XV Nr 10 (178) PaŸdziernik 2008 OPIEKA FARMACEUTYCZNA JAKO KLUCZOWY

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo