międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym,"

Transkrypt

1 Adam Budnikowski Kierunki badań i działalności dydaktycznej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest największą w Polsce jednostką naukowo-badawczą zajmującą się tematyką międzynarodowej współpracy gospodarczej. Kadrę naukową Kolegium Gospodarki Światowej tworzy 114 osób: 18 osób z tytułem profesora, 26 osób ze stopniem doktora habilitowanego, 33 doktorów oraz 37 magistrów. Prowadzą oni badania w ramach 12 jednostek organizacyjnych. Wykaz samodzielnych pracowników naukowych Kolegium Gospodarki Światowej przedstawiony jest w załączniku 1, a wykaz jednostek naukowobadawczych w załączniku 2. Obszar badań Kolegium Gospodarki Światowej jest bardzo szeroki i koncentruje się na zagadnieniach międzynarodowej współpracy gospodarczej. W 1999 r. w Kolegium Gospodarki Światowej prowadzone było ponad 100 tematów badawczych. Działalność naukowa realizowana była w ramach: 1) badań statutowych (20 tematów badawczych), 2) badań własnych (14 tematów), 3) grantów (7 ze środków KBN, 7 ze środków Tempus i Phare), 4) badań związanych z rozwojem młodej kadry oraz 5) ekspertyz. Podkreślić należy, że znaczna część projektów i ekspertyz realizowana jest wspólnie z partnerami zagranicznymi. Szczegółowa tematyka badań związana jest ze specjalizacją poszczególnych instytutów i katedr oraz priorytetami badawczymi partnerów zagranicznych i krajowych. Można jednak stwierdzić, że Kolegium Gospodarki Światowej SGH specjalizuje się przede wszystkim w następujących dziedzinach: międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, organizacje międzynarodowe, integracja europejska (w Kolegium funkcjonują dwie katedry im.j.monneta), stosunki Polski z Unią Europejską, transformacja rynkowa gospodarki Polski (raport:: Poland International Economic Report),

2 teoria i polityka transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, finanse międzynarodowe, rynki kapitałowe, marketing międzynarodowy, transport międzynarodowy, międzynarodowe prawo publiczne, prawo cywilne i handlowe państw obcych, turystyka międzynarodowa, międzynarodowa współpraca ekologiczna, ubezpieczenia, gender studies business communication. Na podkreślenie zasługuje duża liczba publikacji autorstwa pracowników Kolegium Gospodarki Światowej oraz aktywna działalność wydawnicza Kolegium. Obok wspomnianego już International Economic Report, Kolegium wydaje również Working Papers, Zeszyty Naukowe oraz Kobietę i Biznes). Publikacje stanowią często wzbogacenie pomocy dydaktycznej dla studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe. Wykaz publikacji książkowych pracowników Kolegium Gospodarki Światowej wydanych w latach poświęconych tematyce międzynarodowej współpracy gospodarczej przedstawiony jest w załączniku 3. Należy też odnotować dużą aktywność doradczą pracowników Kolegium. Obok urzędów centralnych (Ministerstwo Finansów, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu), będących stałymi odbiorcami ekspertyz realizowanych przez pracowników Kolegium Gospodarki Światowej, wśród zleceniodawców coraz częściej pojawiają się pojedyncze podmioty gospodarcze, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Zaangażowanie pracowników Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w badania naukowe z dziedziny międzynarodowej współpracy gospodarczej znajduje też odzwierciedlenie w organizacji i w uczestnictwie w 2

3 konferencjach naukowych. Kolegium Gospodarki Światowej organizuje co dwa lata międzynarodową konferencję TRANS (w 1999 roku była ona zatytułowana Wspólna Europa - Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw TRANS 99 ). Ponadto Kolegium organizowało w ostatnich latach między innymi następujące konferencje naukowe:,,wpływ Euro na gospodarkę i rynki finansowe w Polsce,,,Perspektywy współpracy gospodarczej Polska-kraje bałtyckie w kontekście europejskich procesów integracyjnych,,,rola CEFTA w integrującej się Europie Transformacja polityczno-ekonomiczna krajów bałtyckich,,sytuacja w bilansie płatniczym i jej konsekwencje dla gospodarki Polski, Międzynarodowe organizacje wobec globalizacji. Trzeba też podkreślić, ze pracownicy Kolegium czynnie uczestniczą w licznych konferencjach i seminariach naukowych organizowanych za granicą. Przechodząc do omówienia miejsca Kolegium Gospodarki Światowej w dydaktyce należy przede wszystkim podkreślić, że jest ono spadkobiercą tradycji Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, Począwszy od 1959 r., w ramach kierunku Ekonomika handlu zagranicznego kształcił on specjalistów w dziedzinie współpracy gospodarczej z zagranicą. Wraz z odwilżą październikową stało się bowiem jasne, że chcąc eksportować nie tylko do krajów RWPG Polska musi dysponować liczną grupą ekonomistów obeznanych zarówno z realiami rynków zachodnich jak i ekonomicznymi i oraz prawnymi aspektami transakcji handlowych z zagranicą. Uznaniem faktu, że kwalifikacje te najlepiej zdobyć w ramach uczelni ekonomicznej było jednoczesna likwidacji Szkoły Głównej Służby Zagranicznej kształcącej w okresie stalinizmu specjalistów od współpracy z zagranicą. Rozpoczęcie kształcenia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS specjalistów z dziedziny ekonomiki handlu zagranicznego stało się jednak możliwe także dlatego, że uczelnia dysponowała kadrą specjalistów mogących podjąć się tego zadania: przede wszystkim najwyższej klasy wykładowców, którym nieobce były arkana prawdziwej ekonomii, ale także specjalistów od międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa międzynarodowego, finansów międzynarodowych oraz organizacji i techniki handlu zagranicznego. W ciągu kilkudziesięciu lat Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS opuściło kilka tysięcy ekonomistów, którzy na dyplomie mieli wypisany kierunek: Ekonomika handlu zagranicznego. W okresie gospodarki centralnie planowanej absolwenci ci zasilali przede wszystkim centrale handlu zagranicznego i działy eksportowe większych przedsiębiorstw. 3

4 Wyrazem wzrastającego popytu na specjalistów od ekonomiki handlu zagranicznego, a także istnienia odpowiedniej kadry naukowej, było rozpoczęcie w 1966 r. kształcenia na kierunku Ekonomika handlu zagranicznego w Wyższych Szkołach Ekonomicznych w Poznaniu i Sopocie oraz na Uniwersytecie Łódzkim, a w następnych latach w pozostałych uczelniach ekonomicznych w Polsce. Wykształcenie, jakie otrzymali absolwenci tego kierunku sprawdziło się także doskonale w warunkach gospodarki rynkowej. Większość jego absolwentów bez większego problemu rozpoczęła działalność na własne konto lub zajęła odpowiedzialne stanowiska w spółkach i korporacjach transnarodowych. Symbolicznego znaczenia nabiera fakt, że absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego jest prezesem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W końcu, to właśnie absolwent tego wydziału wziął na siebie odpowiedzialność za rozpoczęcie przemian systemowych w polskiej gospodarce. Wykształcenie, które otrzymywali absolwenci Wydziału Handlu Zagranicznego było jednocześnie na tyle uniwersalne, że z dużym powodzeniem mogli oni pełnić odpowiedzialne funkcje dyplomatyczne. Wymieńmy tu tylko jednego z byłych ministrów spraw zagranicznych oraz poprzedniego ambasadora w Waszyngtonie. Wraz z przemianami systemowymi kierunek Ekonomika handlu zagranicznego przestał istnieć w uczelniach państwowych. Transformacja oznaczała bowiem także zasadniczą zmianę struktury popytu na absolwentów poszczególnych kierunków, a przede wszystkim na posiadaną przez nich wiedzę. Stąd powstanie i dynamiczny rozwój nowych kierunków, zwłaszcza FIBA ( Finanse i bankowość ) i ZiM ( Zarządzanie i marketing ), oraz zwrot ku dyscyplinom kiedyś lekceważonym lub budzącym wątpliwości ideologiczne: rachunkowości, marketingowi czy ubezpieczeniom. W związku z reformą SGH, a zwłaszcza zastąpieniem wydziałów przez kolegia, w początku lat 90 przestał także istnieć Wydział Handlu Zagranicznego, a zdecydowana większość jego pracowników utworzyła Kolegium Gospodarki Światowej. Nie zrezygnowano jednak z kształcenia specjalistów od współpracy gospodarczej z zagranicą. W czasie poprzedniej dekady w SGH, jak i we wszystkich państwowych uczelniach ekonomicznych, odbywało się to w ramach kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (MSGiP). Merytoryczna odpowiedzialność za program nauczania tego kierunku w SGH ciążyła na pracownikach Kolegium Gospodarki Światowej. Obecnie Kolegium Gospodarki Światowej odpowiada merytorycznie za program kierunku studiów Stosunki Międzynarodowe (ekonomiczne) w Szkole 4

5 Głównej Handlowej. Wykaz przedmiotów obligatoryjnych na tym kierunku (Poziom III) oraz przedmiotów ograniczonego wyboru (Poziom 4) przedstawiono w załączniku 4. Pracownicy Kolegium prowadzą także wykłady wchodzące do programu innych kierunków, w tym Stosunki Międzynarodowe (polityczne). Bardzo aktywnie uczestniczą także w międzynarodowych programach dydaktycznych realizowanych w SGH (w tym MBA i CEMS}. Kolegium Gospodarki Światowej prowadzi także studium doktoranckie oraz osiem studiów podyplomowych. Są to: Podyplomowe Studium Zarządzania Biznesem Międzynarodowym, Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego, Podyplomowe Studium Służby Zagranicznej, Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wspólnym Rynku Europejskim, Podyplomowe Studium Menedżerów Turystyki, Podyplomowe Studium Marketingu, Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe, Podyplomowe Studium Menedżerskie - Zarządzanie Spółką. Podyplomowe Studium Public Relations. 5

6 Załącznik 1: Wykaz samodzielnych pracowników Kolegium Gospodarki Światowej a. Osoby z tytułem naukowym profesora 1. prof. dr hab. Klemens Białecki 2. prof. dr hab. Paweł Bożyk 3. prof. dr hab. Adam Budnikowski 4. prof. dr hab. Andrzej Całus 5. prof. dr hab. Elżbieta Chrabonszczewska 6. prof. dr hab. Elżbieta Duliniec 7. prof. dr hab. Janusz Gołębiowski 8. prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz 9. prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 10. prof. dr hab. Karol Lutkowski 11. prof. dr hab. Stanisław Ładyka 12. prof. dr hab. Krystyna Michałowska Gorywoda 13. prof. dr hab. Józef Misala 14. prof. dr hab. Leokadia Oręziak 15. prof. dr hab. Ryszard Rapacki 16. prof. dr hab. Dariusz Rosati 17. prof. dr hab. Andrzej Sznajder 18. prof. dr hab. Eufemia Teichmann b. Osoby ze stopniem doktora habilitowanego 1. dr hab. Stanisław Bąk 2. dr hab. Wojciech Bieńkowski 6

7 3. prof. dr hab. Halina Brdulak 4. dr hab. Bogumiła Brocka-Palacz 5. prof. dr hab. Aleksandra Duliniec 6. dr hab. Ewa Dziedzic 7. prof. dr hab. Ewa Freyberg 8. prof. dr hab. Marian Geldner 9. prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski 10. prof. dr hab. Andrzej Janik 11. dr hab. Anna Konieczna-Domańska 12. dr hab. Ewa Latoszek 13. prof. dr hab. Witold Małachowski 14. prof. dr hab. Jolanta Mazur 15. prof. dr hab. Janina Mąkosza-Bogdan 16. dr hab. Anna Mokrysz-Olszyńska 17. dr hab. Józef Olszyński 18. dr hab. Eugeniusz Pluciński 19. prof. dr hab. Mieczysław Puławski 20. prof. dr hab. Alicja Ryszkiewicz 21. prof. dr hab. Kazimierz Starzyk 22. prof. dr hab. Aleksander Sulejewicz 23. dr hab. Jan Sulmicki 24. prof. dr hab. Stanisław Wodejko 25. dr hab. Hanna Zawistowska 26. dr hab. Zbigniew Zimny 7

8 Załącznik 2: Wykaz jednostek naukowo-badawczych Kolegium Gospodarki Światowej w Warszawie 1. Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Dyrektor: prof. dr hab. Adam Budnikowski Zakład Teorii Handlu Międzynarodowego Zakład Integracji Gospodarczej Zakład Międzynarodowej Współpracy Produkcyjnej Zakład Współzależności Globalnej 2. Instytut Marketingu Międzynarodowego Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Sznajder Zakład Zarządzania Marketingowego Zakład Międzynarodowych Operacji Handlowych Zakład Międzynarodowego Zarządzania Strategicznego Zakład Transportu Międzynarodowego i Logistyki Zakład Analiz Marketingowych Zakład Marketingu Usług 3. Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Dyrektor: prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz Zakład Badań Stosunków Polski z Unią Europejską Zakład Strategii i Zarządzania w Handlu Zagranicznym Zakład międzynarodowych obrotów usługowych i biznesu europejskiego 4. Instytut Gospodarki Światowej Dyrektor: prof. dr hab. Janusz Gołębiowski Zakład Polityki Globalnej 8

9 Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką Zakład Badań nad Gospodarką Amerykańską 5. Katedra Ekonomii II Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Rapacki 6. Katedra Prawa Międzynarodowego Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Całus Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego Zakład Prawa Porównawczego i Międzynarodowego Zakład Prawa Podatkowego 7. Katedra Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych im. J.Monneta Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda 8. Katedra Integracji Europejskiej J.Monneta Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 9. Katedra Finansów Międzynarodowych Kierownik: prof. dr hab. Karol Lutkowski Zakład Międzynarodowego Systemu Walutowego Zakład Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń 10. Katedra Rynków Kapitałowych Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Puławski Zakład Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Zakład Zarządzania Finansowego 11. Katedra Turystyki Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Wodejko 12. Katedra Business Communication Kierownik: prof. dr hab. Janina Mąkosza-Bogdan 9

10 10

11 Załącznik 3: Wybrane publikacje książkowe pracowników Kolegium Gospodarki Światowej wydane w latach Baranowska-Prokop E., Prokop J. (red.), Common Europe. International Competitiveness of Polish Enterprises TRANS 99, SGH Warszawa 1999, Białecki K., Operacje handlu zagranicznego, PWE Warszawa 1996, Białecki K., Marketing, Infor 1997, Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN 1995, Bieńkowski W (red) Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, FOTOTYPE, 2000 Biskup J. i inni, Polski handel zagraniczny - raport roczny, IKiC HZ 1995, Biskup J. i inni, Polska polityka handlu zagranicznego , IKiC HZ 1995, Biskup J. i inni, Rola CEFTA i integrującej się Europy, SGH Warszawa 1999, Biskup J. i inni, Zagraniczna polityka Polski , IKiC HZ 1998, Biskup J., Bożyk P., Chrabonszczewska E., Gołębiowski J., Jaworski P., Lutkowski K., Rapacki R., Weresa M., Wojtkowska-Łodej G. i inni, Poland. International Economic Report 1997/1998, KGŚ SGH 1998, Biskup J., Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiC HZ 1998, Biskup J., Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiC HZ 1999, Biskup J., Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, Zagraniczna polityka gospodarcza Polski , IKiC HZ 1999, Biskup J., Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, Proces i skutki dostosowań Polski do zagranicznej polityki Unii Europejskiej, IKiC HZ 1999, Biskup J., Polski handel zagraniczny w 1997 roku, IKiCHZ 1998, Biskup J., Polski handel zagraniczny w latach , IKiC HZ

12 Biskup J., Prognoza zmian w obrotach handlowych Polski z krajami WNP w następstwie akcesji do UE, IKiC HZ 1999, Biskup J., Wpływ przewag komparatywnych Polski wobec UE na procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej, IKiC HZ 1999, Bossak J. (red.), Poland International Economic Report, IGŚ SGH 1995, Bożyk P. (red.), CEFTA a integracja ekonomiczna w Europie, IGŚ SGH 1996, Bożyk P. i inni, Polityka handlowa Polski a członkostwo w Unii Europejskiej, SGH 1996, Bożyk P. i inni, Procesy integracyjne i stowarzyszeniowe w Europie zachodniej i środkowowschodniej, Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 1996, Bożyk P., 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Transformacja, SGH 1998, Bożyk P., Integracja subregionalna i regionalna, SGH 1998, Brdulak H. (red.), Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw TRANS 99, KGŚ SGH 1999, Brdulak H., Lesiak P., Konkurencyjność w transporcie - wybrane zagadnienia, SGH 1998, Brdulak H., Rynek międzynarodowych przewozów samochodowych w Polsce, SGH Warszawa 1997, Brdulak H., Teichmann E. i inni, Międzynarodowy transport drogowy, Europa Business 1995, Brdulak H, Brdulak J, Negocjacje handlowe, PWE, 2000 Budnikowski A. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE 1996, Budnikowski A. i inni, Eastern Europe s Tiger -Poland, Bank of Austria, Wiedeń 1996, Budnikowski A. i inni, Environmental Aid Programme to Eastern Europe Area, Ashgate Publishing Limited 1996, Budnikowski A. i inni, Sterowanie ekorozwojem, Politechnika Białostocka, 1998, Budnikowski A., Dołegowski T., Dziedzic E., Gołębiowski J., Januszkiewicz W., Lisowska E., Matkowski Z., Teichmann E., Zawistowska H. i inni, Perspektywy współpracy gospodarczej Polski z republikami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią, KGŚ SGH 1998, 12

13 Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E., Nosiadek G., Misala J., Bieńkowski W. i inni, Międzynarodowe stosunku gospodarcze, PWE Warszawa 1999, Budnikowski A., Ochrona środowiska naturalnego jako problem globalny, PWE 1998, Budnikowski A., Wojtkowska-Łodej G. (red.), Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, PWE Warszawa 1997, Budnikowski A. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, 2000 Budzyński W., Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia międzynarodowe, CKL Międzyborów 1995, Budzyński W., Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu, Editex 1995, Budzyński W., Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerami zagranicznymi, CKL Międzyborów 1995, Chrabonszczewska E., Kalicki K., Teoria i polityka kursu walutowego, SGH Warszawa 1996, Chrabonszczewska E., Oręziak L., Międzynarodowe rynki finansowe, SGH 1998, Ciamaga L. (red), Przygotowanie do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IGŚ SGH 1995, Ciamaga L., Ryszkiewicz A., Pluciński E., Wojtkowska-Łodej G., Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań Polski do Unii Europejskiej, ELIPSA 1997, Ciamaga L., Zagraniczna polityka gospodarcza i handlowa państwa - przegląd ważniejszych teorii, SGH Warszawa 1996, Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia PWE, Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997, Gołębiowski J., Uniwersytet ONZ jako forum międzynarodowej współpracy naukowej, IGŚ SGH 1995, 13

14 Gołębiowski J. i inni., Challanges of the Transition, UN University Press Tokyo-New York-Paris 1999, Gołębiowski J. (red.), Polska-Niemcy a transformacja systemowa, SGH Warszawa 1997, Gołębiowski J. i inni, Poland and the European Union. Between association and the membership, Baden-Baden 1997, Gołębiowski J., Poland-Germany-Russia- Perspectives on Collaboration, IGŚ SGH 1995, Gołębiowski J., Political, Social and Cultural Factors of Systematic Transformation in Central and East Europe, IGŚ SGH 1995, Gołębiowski J., Współpraca i integracja polityczna w Unii Europejskiej, SGH 1998, Januszkiewicz W. (red.), Common Europe - Opportunities and Risks forttransport, PWE 1995, Januszkiewicz W. (red.), Europejska polityka transportowa i jej wpływ na transport Polski, IGŚ SGH 1995, Januszkiewicz W. (red.), Wspólna Europa - szanse i zagrożenia dla transportu, KGŚ SGH 1995, Januszkiewicz W., Usługi w Unii Europejskiej, SGH Warszawa 1996, Kachniewska M., Dziedzic E., Metodologia Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki, GUS 1998, Kachniwski M. i inni, Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiC HZ 1996, Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, From Association to Association. The Impact of the Association Agreements on Central Europe Trade and Integration with the European Union, Institute for East-West Studies. Warsaw-Prague-Budapest-Kosice-New York 1995, Kawecka-Wyrzykowska E. (red), Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, IKiC HZ 1996, Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Polski przemysł w obliczu członkostwa w Unii Europejskiej, KGŚ SGH 1999, Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, Coming to Terms with Accession, Centre for Economic Policy Research and Institute for East-West Studies London-Warsaw-New York 1996, 14

15 Kawecka-Wyrzykowska E. I inni, Polen und die Osterweiterung der Europäischen Union, Duncker and Humblot, Berlin 1996, Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, Polska w WTO, IKiC HZ 1998, Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, Skutki integracji z Unią Europejską dla Polski, F. E. Stifung, Fundacja Edukacji Ekonomicznej 1999, Kawecka-Wyrzykowska E., Polska w drodze do Unii Europejskiej, PWE Warszawa 1999, Kawecka-Wyrzykowska E., Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej Unii Europejskiej, IKiC HZ 1999, Kawecka-Wyrzykowska E. I inni, Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski, ANTA, 2000 Kuciński K. (red.), Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich firm, SGH 1999, Latoszek E., Polityka traktatowa Wspólnoty Europejskiej wobec europejskich krajów nieczłonkowskich, SGH 1999, Lubiński M. (red.), Poland - International Economic Report, IGŚ SGH 1999, Lubiński M (red), Poland International Economic Report 1999/2000, ELIPSA 2000 Lutkowski K. i inni, Die Europäische Wahrungsunion - ein Testfal für die Europäische Integration, Berlin Verlag Arno Spitz GmbH 1997, Lutkowski K. i inni, Stan przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, SGH 1997, Lutkowski K., Międzynarodowy system walutowy, POLTEXT 1995, Ładyka S. (red.), Polska - Unia Gospodarcza. Od stowarzyszenia do członkostwa, SGH 1995, Ładyka S., Współczesne tendencje rozwojowe w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w gospodarce światowej, IGŚ SGH 1995, Ładyka S., Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, Od GATT do WTO. Skutki Rundy Urugwajskiej dla Polski, IKiC HZ 1995, Małachowski W. (red.), Polska-Niemcy a integracja europejska, SGH Warszawa 1996, Małachowski W. (red.), Polska-Niemcy a wyzwania społeczno-ekonomiczne,

16 Małachowski W. i inni, European Space. Baltic Space. Polish Space, Wyd. Antoni Kukliński, Warszawa 1997, Małachowski W. i inni, Polen und die Osterweiterung der Europäischen Union, Berlin 1996, Małachowski W. i inni, Polen und die Osterweiterung, Berlin 1995, Małachowski W. i inni, Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej, Kielce 1995, Małachowski W. i inni, Wissen und Wandel Universitäten als Brennpunkte der europäischen Transformation, ODER Frankfurt 1997, Małachowski W., Deutsche Direktinvestitionen in Polen-Motive, Ergebnisse und Folgewirkungen, KGŚ SGH 1999, Małachowski W., Szanse i problemy niemiecko-polskich kontaktów gospodarczych. Bilans i perspektywy, Warszawa 1995, Małachowski W., Weresa M., Kołodziejczyk - Mieciak A., Bil I., Kleer J., Polska-Niemcy wobec wyzwań ekonomiczo-politycznych, SGH 1998, Małachowski W., Wissenschaft und Wirtschaft Wechselbeziehungen und gessellschaftliche funktion, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Małachowski W i inni,europäische Modelle der Bildung an der Schwelle des XXI. Jahhunderts Organisation der Bildung und der Forschung,Oficyna Wydawnicza SGH, 2000 Marciniak J., Międzynarodowe prawo podatkowe, C.H.Beck 1998, Mazur J., Gołębiowski T. i inni, Konkurencyjność dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki pod kątem ich atrakcyjności dla zagranicznych, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 1997, Mazur J., Sznajder A., Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa, FBC Warszawa 1995, Michałowska-Gorywoda K., Latoszek E., Ciamaga L., Teichmann E., Oręziak E., Unia Europejska, PWN 1997, Misala J. i inni, Główne problemy oraz perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami, CUP 1996, 16

17 Misala J. i inni, Konkurencyjność polskiego rolnictwa i agrobiznesu na rynkach międzynarodowych, Olsztyn 1996, Misala J., Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE 1998, Misala J., Integracja zachodnioeuropejska, SGH 1999, Misala J., Lubiński M., Michalski R., Poland-Germany-Russia, IGŚ S GH 1995, Misala J., Sołdaczuk J., Polityka regionalna integracji i współpracy między krajami rozwiniętymi gospodarczo, WSHiP 1999, Misala J., Prospects for Trade in Sensitive Products between Poland and the European Union, IKiC HZ 1995, Misala J., Zarys rozwoju wymiany zagranicznej Polski, TEKST, 2000 Misala J., Sołdaczuk J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, 2000 Nosiadek G., Dostosowanie polskiego systemu celnego i pozacelnych środków ochrony rynku do reguł obowiązujących w ramach UE, SGH 1998, Oręziak L. i inni, Konsekwencje realizacji III etapu Unii Gospodarczej i Walutowej dla Polski, IKiC HZ 1998, Oręziak L., Ambroziak A., Płowiec U., Ekonomiczne podstawy integracji Polski z Unią Europejską, Warszawska Szkoła Biznesu 1999, Oręziak L., Euro - nowy pieniądz, PWN 1999, Oręziak L., Jednolity rynek ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej, SGH 1997, Oręziak L., Lutkowski K. i inni, Euro a strategie polskich banków, TWIGGER 1997, Oręziak L., System finansowy Unii Europejskiej, TWIGGER 1999, Oręziak L., System walutowo-finansowy Unii Europejskiej, SGH 1997, Piklikiewicz M. i inni, Tendencje, dylematy i perspektywy rozwoju gospodarki światowej u progu nowego tysiąclecia, Uniwersytet Gdański 1999, Piklikiewicz M (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, DIFIN, 2000 Pluciński E., Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej, WSHiFM 1997, 17

18 Pluciński E., Zagraniczna polityka gospodarcza w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ELIPSA 1997, Pluciński E., Zewnętrzne uwarunkowania koniunktury Niemiec, IGŚ SGH 1995, Radomski B., Raport o zarządzaniu - polskie przedsiębiorstwo i menedżerowie wobec wyzwań XXI wieku, 1997, Rapacki R, Puławski M. i inni, Financial Market Restructuring in Selected Central European Countries, Ashgate, Aldershot, 1998, Rapacki R., Gołębiowski J., Weresa M., Kawecka-Wyrzykowska E., Chrabonszczewska E., Mazur M., Skoczylas K., Poland. International Economic Raport 1996/1997, IGŚ SGH 1997, Rapacki R., Jaworski M. i inni, The Political Economy of Transition in Central and Eastern Europe, Ashgate, Aldershot, 1998, Starzyk K. i inni, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE Warszawa 1998, Stiopkowska M. i inni,rodzina polska na zesłaniu w ZSRR. Studium Pedagogiczne, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Sznajder A., Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, PWN Warszawa 1997, Sznajder A., Sponsoring czyli jak promować firmę wspierając innych, Business Press Ltd., Warszawa 1996, Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN 1995, Sznajder A, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, 2000 Teichmann E., Brdulak H., Dołęgowski T., Archutowska J., Madaliński M. i inni, Verkehrsinfrastrukturpolitik in Europa. Eine deutsch-polnische Perspektive, Uniwersytet w Münster 1995, Wodejko S. i inni, Turystyka jako dziedzina gospodarki światowej, IGŚ SGH 1995, Wojtkowska-Łodej G., EU - Integration und Krisenmanagement: Vergleichsanalyse zwischen verschiedenen Ländem, Grubno MER Evrocenter 1999, Wojtkowska-Łodej G., Polen auf dem Weg zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union, Nomas Verlong, Baden Baden 1997, 18

19 Wojtkowska-Łodej G., Przemiany strukturalne w energetyce krajów członkowskich Unii Europejskiej, IGŚ SGH Warszawa

20 Załącznik 4: Wykaz przedmiotów obligatoryjnych i ograniczonego wyboru na kierunku Stosunki międzynarodowe (ekonomiczne) Poziom III 1. Finanse międzynarodowe 2. Integracja europejska 3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 4. Międzynarodowe stosunki polityczne 5. Porównanie systemów gospodarczych 6. Prawo międzynarodowe prywatne 7. Prawo międzynarodowe publiczne 8. Stosunku polski z Unią Europejską 9. Zarządzanie strategiczne Poziom IV 1. Analiza koniunktury i badanie rynków zagranicznych 2. Business Communication 3. Euromarketing 4. Europejska integracja walutowa 5. Ochrona środowiska jako problem globalny 6. Etyka działalności gospodarczej 7. Gospodarka turystyczna 8. Korporacje transnarodowe 9. Logistyka międzynarodowa 10. Marketing międzynarodowy 11. Międzynarodowe organizacje finansowe 12. Międzynarodowe rynki finansowe 20

21 13. Międzynarodowe rynki transportowe 14. Międzynarodowe stosunki polityczne a gospodarka światowa 15. Międzynarodowy system handlowy Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska 16. Międzynarodowy system walutowy 17. Negocjacje 18. Organizacje międzynarodowe 19. Organizacja turystyki w Polsce 20. Polityka gospodarcza II 21. Polityka gospodarcza w różnych systemach 22. Polityka handlu zagranicznego Polski 23. Polska polityka zagraniczna XX wieku 24. Porównanie systemów politycznych 25. Prawo cywilne i handlowe państw obcych 26. Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe 27. Protokół dyplomatyczny 28. Rozliczenia międzynarodowe 29. Rynek kapitałowy 30. Stosunki Polski z wybranymi krajami / regionami 31. System prawny Unii Europejskiej 32. Teoria i polityka kursów walutowych 33. Transformacja systemowa w Europie Środkowej i Wschodniej 34. Ubezpieczenia w obrotach międzynarodowych 35. Usługi w obrotach międzynarodowych. 36. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 21

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI K W A R T A L N I K SZCZECIN 2014 ROCZNIK XXIX (LVIII) ZESZYT 3 VOL. 2 Komitet Redakcyjny Radosław Gaziński (redaktor naczelny), Eryk Krasucki (zastępca

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 AUTOREFERAT NA TEMAT DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ W JĘZYKU POLSKIM. dr Iwona Przychocka

Załącznik nr 2 AUTOREFERAT NA TEMAT DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ W JĘZYKU POLSKIM. dr Iwona Przychocka Załącznik nr 2 AUTOREFERAT NA TEMAT DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ W JĘZYKU POLSKIM dr Iwona Przychocka AUTOREFERAT NA TEMAT DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ W JĘZYKU POLSKIM

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 10 (XXV) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 Wiesława Lizińska 1 Katedra Polityki Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko

RAPORT. o innowacyjności gospodarki Polski w. roku. RAPORT o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. redakcja naukowa Tadeusz Baczko Kierunki działań strategicznych: rozwój sektora innowacyjnego uwzględnianie potrzeb firm finansowanie działalności innowacyjnej aktywizacja procesów innowacyjnych poprawa perspektyw ekspansji ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA WYDARZENIA

INAUGURACJA WYDARZENIA Forum Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 35, październik 2012 Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI INAUGURACJA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dekadzie przemian,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny dr Tomasz Rachwał (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Kierownik Zespołu dr Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) dr Mariola Tracz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) dr Krzysztof Wach (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo