międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym,"

Transkrypt

1 Adam Budnikowski Kierunki badań i działalności dydaktycznej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest największą w Polsce jednostką naukowo-badawczą zajmującą się tematyką międzynarodowej współpracy gospodarczej. Kadrę naukową Kolegium Gospodarki Światowej tworzy 114 osób: 18 osób z tytułem profesora, 26 osób ze stopniem doktora habilitowanego, 33 doktorów oraz 37 magistrów. Prowadzą oni badania w ramach 12 jednostek organizacyjnych. Wykaz samodzielnych pracowników naukowych Kolegium Gospodarki Światowej przedstawiony jest w załączniku 1, a wykaz jednostek naukowobadawczych w załączniku 2. Obszar badań Kolegium Gospodarki Światowej jest bardzo szeroki i koncentruje się na zagadnieniach międzynarodowej współpracy gospodarczej. W 1999 r. w Kolegium Gospodarki Światowej prowadzone było ponad 100 tematów badawczych. Działalność naukowa realizowana była w ramach: 1) badań statutowych (20 tematów badawczych), 2) badań własnych (14 tematów), 3) grantów (7 ze środków KBN, 7 ze środków Tempus i Phare), 4) badań związanych z rozwojem młodej kadry oraz 5) ekspertyz. Podkreślić należy, że znaczna część projektów i ekspertyz realizowana jest wspólnie z partnerami zagranicznymi. Szczegółowa tematyka badań związana jest ze specjalizacją poszczególnych instytutów i katedr oraz priorytetami badawczymi partnerów zagranicznych i krajowych. Można jednak stwierdzić, że Kolegium Gospodarki Światowej SGH specjalizuje się przede wszystkim w następujących dziedzinach: międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, organizacje międzynarodowe, integracja europejska (w Kolegium funkcjonują dwie katedry im.j.monneta), stosunki Polski z Unią Europejską, transformacja rynkowa gospodarki Polski (raport:: Poland International Economic Report),

2 teoria i polityka transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, finanse międzynarodowe, rynki kapitałowe, marketing międzynarodowy, transport międzynarodowy, międzynarodowe prawo publiczne, prawo cywilne i handlowe państw obcych, turystyka międzynarodowa, międzynarodowa współpraca ekologiczna, ubezpieczenia, gender studies business communication. Na podkreślenie zasługuje duża liczba publikacji autorstwa pracowników Kolegium Gospodarki Światowej oraz aktywna działalność wydawnicza Kolegium. Obok wspomnianego już International Economic Report, Kolegium wydaje również Working Papers, Zeszyty Naukowe oraz Kobietę i Biznes). Publikacje stanowią często wzbogacenie pomocy dydaktycznej dla studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe. Wykaz publikacji książkowych pracowników Kolegium Gospodarki Światowej wydanych w latach poświęconych tematyce międzynarodowej współpracy gospodarczej przedstawiony jest w załączniku 3. Należy też odnotować dużą aktywność doradczą pracowników Kolegium. Obok urzędów centralnych (Ministerstwo Finansów, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu), będących stałymi odbiorcami ekspertyz realizowanych przez pracowników Kolegium Gospodarki Światowej, wśród zleceniodawców coraz częściej pojawiają się pojedyncze podmioty gospodarcze, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Zaangażowanie pracowników Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w badania naukowe z dziedziny międzynarodowej współpracy gospodarczej znajduje też odzwierciedlenie w organizacji i w uczestnictwie w 2

3 konferencjach naukowych. Kolegium Gospodarki Światowej organizuje co dwa lata międzynarodową konferencję TRANS (w 1999 roku była ona zatytułowana Wspólna Europa - Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw TRANS 99 ). Ponadto Kolegium organizowało w ostatnich latach między innymi następujące konferencje naukowe:,,wpływ Euro na gospodarkę i rynki finansowe w Polsce,,,Perspektywy współpracy gospodarczej Polska-kraje bałtyckie w kontekście europejskich procesów integracyjnych,,,rola CEFTA w integrującej się Europie Transformacja polityczno-ekonomiczna krajów bałtyckich,,sytuacja w bilansie płatniczym i jej konsekwencje dla gospodarki Polski, Międzynarodowe organizacje wobec globalizacji. Trzeba też podkreślić, ze pracownicy Kolegium czynnie uczestniczą w licznych konferencjach i seminariach naukowych organizowanych za granicą. Przechodząc do omówienia miejsca Kolegium Gospodarki Światowej w dydaktyce należy przede wszystkim podkreślić, że jest ono spadkobiercą tradycji Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, Począwszy od 1959 r., w ramach kierunku Ekonomika handlu zagranicznego kształcił on specjalistów w dziedzinie współpracy gospodarczej z zagranicą. Wraz z odwilżą październikową stało się bowiem jasne, że chcąc eksportować nie tylko do krajów RWPG Polska musi dysponować liczną grupą ekonomistów obeznanych zarówno z realiami rynków zachodnich jak i ekonomicznymi i oraz prawnymi aspektami transakcji handlowych z zagranicą. Uznaniem faktu, że kwalifikacje te najlepiej zdobyć w ramach uczelni ekonomicznej było jednoczesna likwidacji Szkoły Głównej Służby Zagranicznej kształcącej w okresie stalinizmu specjalistów od współpracy z zagranicą. Rozpoczęcie kształcenia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS specjalistów z dziedziny ekonomiki handlu zagranicznego stało się jednak możliwe także dlatego, że uczelnia dysponowała kadrą specjalistów mogących podjąć się tego zadania: przede wszystkim najwyższej klasy wykładowców, którym nieobce były arkana prawdziwej ekonomii, ale także specjalistów od międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa międzynarodowego, finansów międzynarodowych oraz organizacji i techniki handlu zagranicznego. W ciągu kilkudziesięciu lat Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS opuściło kilka tysięcy ekonomistów, którzy na dyplomie mieli wypisany kierunek: Ekonomika handlu zagranicznego. W okresie gospodarki centralnie planowanej absolwenci ci zasilali przede wszystkim centrale handlu zagranicznego i działy eksportowe większych przedsiębiorstw. 3

4 Wyrazem wzrastającego popytu na specjalistów od ekonomiki handlu zagranicznego, a także istnienia odpowiedniej kadry naukowej, było rozpoczęcie w 1966 r. kształcenia na kierunku Ekonomika handlu zagranicznego w Wyższych Szkołach Ekonomicznych w Poznaniu i Sopocie oraz na Uniwersytecie Łódzkim, a w następnych latach w pozostałych uczelniach ekonomicznych w Polsce. Wykształcenie, jakie otrzymali absolwenci tego kierunku sprawdziło się także doskonale w warunkach gospodarki rynkowej. Większość jego absolwentów bez większego problemu rozpoczęła działalność na własne konto lub zajęła odpowiedzialne stanowiska w spółkach i korporacjach transnarodowych. Symbolicznego znaczenia nabiera fakt, że absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego jest prezesem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W końcu, to właśnie absolwent tego wydziału wziął na siebie odpowiedzialność za rozpoczęcie przemian systemowych w polskiej gospodarce. Wykształcenie, które otrzymywali absolwenci Wydziału Handlu Zagranicznego było jednocześnie na tyle uniwersalne, że z dużym powodzeniem mogli oni pełnić odpowiedzialne funkcje dyplomatyczne. Wymieńmy tu tylko jednego z byłych ministrów spraw zagranicznych oraz poprzedniego ambasadora w Waszyngtonie. Wraz z przemianami systemowymi kierunek Ekonomika handlu zagranicznego przestał istnieć w uczelniach państwowych. Transformacja oznaczała bowiem także zasadniczą zmianę struktury popytu na absolwentów poszczególnych kierunków, a przede wszystkim na posiadaną przez nich wiedzę. Stąd powstanie i dynamiczny rozwój nowych kierunków, zwłaszcza FIBA ( Finanse i bankowość ) i ZiM ( Zarządzanie i marketing ), oraz zwrot ku dyscyplinom kiedyś lekceważonym lub budzącym wątpliwości ideologiczne: rachunkowości, marketingowi czy ubezpieczeniom. W związku z reformą SGH, a zwłaszcza zastąpieniem wydziałów przez kolegia, w początku lat 90 przestał także istnieć Wydział Handlu Zagranicznego, a zdecydowana większość jego pracowników utworzyła Kolegium Gospodarki Światowej. Nie zrezygnowano jednak z kształcenia specjalistów od współpracy gospodarczej z zagranicą. W czasie poprzedniej dekady w SGH, jak i we wszystkich państwowych uczelniach ekonomicznych, odbywało się to w ramach kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (MSGiP). Merytoryczna odpowiedzialność za program nauczania tego kierunku w SGH ciążyła na pracownikach Kolegium Gospodarki Światowej. Obecnie Kolegium Gospodarki Światowej odpowiada merytorycznie za program kierunku studiów Stosunki Międzynarodowe (ekonomiczne) w Szkole 4

5 Głównej Handlowej. Wykaz przedmiotów obligatoryjnych na tym kierunku (Poziom III) oraz przedmiotów ograniczonego wyboru (Poziom 4) przedstawiono w załączniku 4. Pracownicy Kolegium prowadzą także wykłady wchodzące do programu innych kierunków, w tym Stosunki Międzynarodowe (polityczne). Bardzo aktywnie uczestniczą także w międzynarodowych programach dydaktycznych realizowanych w SGH (w tym MBA i CEMS}. Kolegium Gospodarki Światowej prowadzi także studium doktoranckie oraz osiem studiów podyplomowych. Są to: Podyplomowe Studium Zarządzania Biznesem Międzynarodowym, Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego, Podyplomowe Studium Służby Zagranicznej, Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wspólnym Rynku Europejskim, Podyplomowe Studium Menedżerów Turystyki, Podyplomowe Studium Marketingu, Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe, Podyplomowe Studium Menedżerskie - Zarządzanie Spółką. Podyplomowe Studium Public Relations. 5

6 Załącznik 1: Wykaz samodzielnych pracowników Kolegium Gospodarki Światowej a. Osoby z tytułem naukowym profesora 1. prof. dr hab. Klemens Białecki 2. prof. dr hab. Paweł Bożyk 3. prof. dr hab. Adam Budnikowski 4. prof. dr hab. Andrzej Całus 5. prof. dr hab. Elżbieta Chrabonszczewska 6. prof. dr hab. Elżbieta Duliniec 7. prof. dr hab. Janusz Gołębiowski 8. prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz 9. prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 10. prof. dr hab. Karol Lutkowski 11. prof. dr hab. Stanisław Ładyka 12. prof. dr hab. Krystyna Michałowska Gorywoda 13. prof. dr hab. Józef Misala 14. prof. dr hab. Leokadia Oręziak 15. prof. dr hab. Ryszard Rapacki 16. prof. dr hab. Dariusz Rosati 17. prof. dr hab. Andrzej Sznajder 18. prof. dr hab. Eufemia Teichmann b. Osoby ze stopniem doktora habilitowanego 1. dr hab. Stanisław Bąk 2. dr hab. Wojciech Bieńkowski 6

7 3. prof. dr hab. Halina Brdulak 4. dr hab. Bogumiła Brocka-Palacz 5. prof. dr hab. Aleksandra Duliniec 6. dr hab. Ewa Dziedzic 7. prof. dr hab. Ewa Freyberg 8. prof. dr hab. Marian Geldner 9. prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski 10. prof. dr hab. Andrzej Janik 11. dr hab. Anna Konieczna-Domańska 12. dr hab. Ewa Latoszek 13. prof. dr hab. Witold Małachowski 14. prof. dr hab. Jolanta Mazur 15. prof. dr hab. Janina Mąkosza-Bogdan 16. dr hab. Anna Mokrysz-Olszyńska 17. dr hab. Józef Olszyński 18. dr hab. Eugeniusz Pluciński 19. prof. dr hab. Mieczysław Puławski 20. prof. dr hab. Alicja Ryszkiewicz 21. prof. dr hab. Kazimierz Starzyk 22. prof. dr hab. Aleksander Sulejewicz 23. dr hab. Jan Sulmicki 24. prof. dr hab. Stanisław Wodejko 25. dr hab. Hanna Zawistowska 26. dr hab. Zbigniew Zimny 7

8 Załącznik 2: Wykaz jednostek naukowo-badawczych Kolegium Gospodarki Światowej w Warszawie 1. Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Dyrektor: prof. dr hab. Adam Budnikowski Zakład Teorii Handlu Międzynarodowego Zakład Integracji Gospodarczej Zakład Międzynarodowej Współpracy Produkcyjnej Zakład Współzależności Globalnej 2. Instytut Marketingu Międzynarodowego Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Sznajder Zakład Zarządzania Marketingowego Zakład Międzynarodowych Operacji Handlowych Zakład Międzynarodowego Zarządzania Strategicznego Zakład Transportu Międzynarodowego i Logistyki Zakład Analiz Marketingowych Zakład Marketingu Usług 3. Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Dyrektor: prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz Zakład Badań Stosunków Polski z Unią Europejską Zakład Strategii i Zarządzania w Handlu Zagranicznym Zakład międzynarodowych obrotów usługowych i biznesu europejskiego 4. Instytut Gospodarki Światowej Dyrektor: prof. dr hab. Janusz Gołębiowski Zakład Polityki Globalnej 8

9 Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką Zakład Badań nad Gospodarką Amerykańską 5. Katedra Ekonomii II Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Rapacki 6. Katedra Prawa Międzynarodowego Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Całus Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego Zakład Prawa Porównawczego i Międzynarodowego Zakład Prawa Podatkowego 7. Katedra Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych im. J.Monneta Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda 8. Katedra Integracji Europejskiej J.Monneta Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska 9. Katedra Finansów Międzynarodowych Kierownik: prof. dr hab. Karol Lutkowski Zakład Międzynarodowego Systemu Walutowego Zakład Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń 10. Katedra Rynków Kapitałowych Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Puławski Zakład Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Zakład Zarządzania Finansowego 11. Katedra Turystyki Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Wodejko 12. Katedra Business Communication Kierownik: prof. dr hab. Janina Mąkosza-Bogdan 9

10 10

11 Załącznik 3: Wybrane publikacje książkowe pracowników Kolegium Gospodarki Światowej wydane w latach Baranowska-Prokop E., Prokop J. (red.), Common Europe. International Competitiveness of Polish Enterprises TRANS 99, SGH Warszawa 1999, Białecki K., Operacje handlu zagranicznego, PWE Warszawa 1996, Białecki K., Marketing, Infor 1997, Bieńkowski W., Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN 1995, Bieńkowski W (red) Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, FOTOTYPE, 2000 Biskup J. i inni, Polski handel zagraniczny - raport roczny, IKiC HZ 1995, Biskup J. i inni, Polska polityka handlu zagranicznego , IKiC HZ 1995, Biskup J. i inni, Rola CEFTA i integrującej się Europy, SGH Warszawa 1999, Biskup J. i inni, Zagraniczna polityka Polski , IKiC HZ 1998, Biskup J., Bożyk P., Chrabonszczewska E., Gołębiowski J., Jaworski P., Lutkowski K., Rapacki R., Weresa M., Wojtkowska-Łodej G. i inni, Poland. International Economic Report 1997/1998, KGŚ SGH 1998, Biskup J., Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiC HZ 1998, Biskup J., Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiC HZ 1999, Biskup J., Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, Zagraniczna polityka gospodarcza Polski , IKiC HZ 1999, Biskup J., Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, Proces i skutki dostosowań Polski do zagranicznej polityki Unii Europejskiej, IKiC HZ 1999, Biskup J., Polski handel zagraniczny w 1997 roku, IKiCHZ 1998, Biskup J., Polski handel zagraniczny w latach , IKiC HZ

12 Biskup J., Prognoza zmian w obrotach handlowych Polski z krajami WNP w następstwie akcesji do UE, IKiC HZ 1999, Biskup J., Wpływ przewag komparatywnych Polski wobec UE na procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej, IKiC HZ 1999, Bossak J. (red.), Poland International Economic Report, IGŚ SGH 1995, Bożyk P. (red.), CEFTA a integracja ekonomiczna w Europie, IGŚ SGH 1996, Bożyk P. i inni, Polityka handlowa Polski a członkostwo w Unii Europejskiej, SGH 1996, Bożyk P. i inni, Procesy integracyjne i stowarzyszeniowe w Europie zachodniej i środkowowschodniej, Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 1996, Bożyk P., 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Transformacja, SGH 1998, Bożyk P., Integracja subregionalna i regionalna, SGH 1998, Brdulak H. (red.), Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw TRANS 99, KGŚ SGH 1999, Brdulak H., Lesiak P., Konkurencyjność w transporcie - wybrane zagadnienia, SGH 1998, Brdulak H., Rynek międzynarodowych przewozów samochodowych w Polsce, SGH Warszawa 1997, Brdulak H., Teichmann E. i inni, Międzynarodowy transport drogowy, Europa Business 1995, Brdulak H, Brdulak J, Negocjacje handlowe, PWE, 2000 Budnikowski A. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE 1996, Budnikowski A. i inni, Eastern Europe s Tiger -Poland, Bank of Austria, Wiedeń 1996, Budnikowski A. i inni, Environmental Aid Programme to Eastern Europe Area, Ashgate Publishing Limited 1996, Budnikowski A. i inni, Sterowanie ekorozwojem, Politechnika Białostocka, 1998, Budnikowski A., Dołegowski T., Dziedzic E., Gołębiowski J., Januszkiewicz W., Lisowska E., Matkowski Z., Teichmann E., Zawistowska H. i inni, Perspektywy współpracy gospodarczej Polski z republikami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią, KGŚ SGH 1998, 12

13 Budnikowski A., Kawecka-Wyrzykowska E., Nosiadek G., Misala J., Bieńkowski W. i inni, Międzynarodowe stosunku gospodarcze, PWE Warszawa 1999, Budnikowski A., Ochrona środowiska naturalnego jako problem globalny, PWE 1998, Budnikowski A., Wojtkowska-Łodej G. (red.), Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, PWE Warszawa 1997, Budnikowski A. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, 2000 Budzyński W., Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia międzynarodowe, CKL Międzyborów 1995, Budzyński W., Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu, Editex 1995, Budzyński W., Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerami zagranicznymi, CKL Międzyborów 1995, Chrabonszczewska E., Kalicki K., Teoria i polityka kursu walutowego, SGH Warszawa 1996, Chrabonszczewska E., Oręziak L., Międzynarodowe rynki finansowe, SGH 1998, Ciamaga L. (red), Przygotowanie do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IGŚ SGH 1995, Ciamaga L., Ryszkiewicz A., Pluciński E., Wojtkowska-Łodej G., Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań Polski do Unii Europejskiej, ELIPSA 1997, Ciamaga L., Zagraniczna polityka gospodarcza i handlowa państwa - przegląd ważniejszych teorii, SGH Warszawa 1996, Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia PWE, Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997, Gołębiowski J., Uniwersytet ONZ jako forum międzynarodowej współpracy naukowej, IGŚ SGH 1995, 13

14 Gołębiowski J. i inni., Challanges of the Transition, UN University Press Tokyo-New York-Paris 1999, Gołębiowski J. (red.), Polska-Niemcy a transformacja systemowa, SGH Warszawa 1997, Gołębiowski J. i inni, Poland and the European Union. Between association and the membership, Baden-Baden 1997, Gołębiowski J., Poland-Germany-Russia- Perspectives on Collaboration, IGŚ SGH 1995, Gołębiowski J., Political, Social and Cultural Factors of Systematic Transformation in Central and East Europe, IGŚ SGH 1995, Gołębiowski J., Współpraca i integracja polityczna w Unii Europejskiej, SGH 1998, Januszkiewicz W. (red.), Common Europe - Opportunities and Risks forttransport, PWE 1995, Januszkiewicz W. (red.), Europejska polityka transportowa i jej wpływ na transport Polski, IGŚ SGH 1995, Januszkiewicz W. (red.), Wspólna Europa - szanse i zagrożenia dla transportu, KGŚ SGH 1995, Januszkiewicz W., Usługi w Unii Europejskiej, SGH Warszawa 1996, Kachniewska M., Dziedzic E., Metodologia Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki, GUS 1998, Kachniwski M. i inni, Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiC HZ 1996, Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, From Association to Association. The Impact of the Association Agreements on Central Europe Trade and Integration with the European Union, Institute for East-West Studies. Warsaw-Prague-Budapest-Kosice-New York 1995, Kawecka-Wyrzykowska E. (red), Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, IKiC HZ 1996, Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Polski przemysł w obliczu członkostwa w Unii Europejskiej, KGŚ SGH 1999, Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, Coming to Terms with Accession, Centre for Economic Policy Research and Institute for East-West Studies London-Warsaw-New York 1996, 14

15 Kawecka-Wyrzykowska E. I inni, Polen und die Osterweiterung der Europäischen Union, Duncker and Humblot, Berlin 1996, Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, Polska w WTO, IKiC HZ 1998, Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, Skutki integracji z Unią Europejską dla Polski, F. E. Stifung, Fundacja Edukacji Ekonomicznej 1999, Kawecka-Wyrzykowska E., Polska w drodze do Unii Europejskiej, PWE Warszawa 1999, Kawecka-Wyrzykowska E., Skutki przyjęcia przez Polskę wspólnej taryfy celnej Unii Europejskiej, IKiC HZ 1999, Kawecka-Wyrzykowska E. I inni, Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski, ANTA, 2000 Kuciński K. (red.), Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich firm, SGH 1999, Latoszek E., Polityka traktatowa Wspólnoty Europejskiej wobec europejskich krajów nieczłonkowskich, SGH 1999, Lubiński M. (red.), Poland - International Economic Report, IGŚ SGH 1999, Lubiński M (red), Poland International Economic Report 1999/2000, ELIPSA 2000 Lutkowski K. i inni, Die Europäische Wahrungsunion - ein Testfal für die Europäische Integration, Berlin Verlag Arno Spitz GmbH 1997, Lutkowski K. i inni, Stan przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, SGH 1997, Lutkowski K., Międzynarodowy system walutowy, POLTEXT 1995, Ładyka S. (red.), Polska - Unia Gospodarcza. Od stowarzyszenia do członkostwa, SGH 1995, Ładyka S., Współczesne tendencje rozwojowe w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w gospodarce światowej, IGŚ SGH 1995, Ładyka S., Kawecka-Wyrzykowska E. i inni, Od GATT do WTO. Skutki Rundy Urugwajskiej dla Polski, IKiC HZ 1995, Małachowski W. (red.), Polska-Niemcy a integracja europejska, SGH Warszawa 1996, Małachowski W. (red.), Polska-Niemcy a wyzwania społeczno-ekonomiczne,

16 Małachowski W. i inni, European Space. Baltic Space. Polish Space, Wyd. Antoni Kukliński, Warszawa 1997, Małachowski W. i inni, Polen und die Osterweiterung der Europäischen Union, Berlin 1996, Małachowski W. i inni, Polen und die Osterweiterung, Berlin 1995, Małachowski W. i inni, Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej, Kielce 1995, Małachowski W. i inni, Wissen und Wandel Universitäten als Brennpunkte der europäischen Transformation, ODER Frankfurt 1997, Małachowski W., Deutsche Direktinvestitionen in Polen-Motive, Ergebnisse und Folgewirkungen, KGŚ SGH 1999, Małachowski W., Szanse i problemy niemiecko-polskich kontaktów gospodarczych. Bilans i perspektywy, Warszawa 1995, Małachowski W., Weresa M., Kołodziejczyk - Mieciak A., Bil I., Kleer J., Polska-Niemcy wobec wyzwań ekonomiczo-politycznych, SGH 1998, Małachowski W., Wissenschaft und Wirtschaft Wechselbeziehungen und gessellschaftliche funktion, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Małachowski W i inni,europäische Modelle der Bildung an der Schwelle des XXI. Jahhunderts Organisation der Bildung und der Forschung,Oficyna Wydawnicza SGH, 2000 Marciniak J., Międzynarodowe prawo podatkowe, C.H.Beck 1998, Mazur J., Gołębiowski T. i inni, Konkurencyjność dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki pod kątem ich atrakcyjności dla zagranicznych, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych 1997, Mazur J., Sznajder A., Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa, FBC Warszawa 1995, Michałowska-Gorywoda K., Latoszek E., Ciamaga L., Teichmann E., Oręziak E., Unia Europejska, PWN 1997, Misala J. i inni, Główne problemy oraz perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami, CUP 1996, 16

17 Misala J. i inni, Konkurencyjność polskiego rolnictwa i agrobiznesu na rynkach międzynarodowych, Olsztyn 1996, Misala J., Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE 1998, Misala J., Integracja zachodnioeuropejska, SGH 1999, Misala J., Lubiński M., Michalski R., Poland-Germany-Russia, IGŚ S GH 1995, Misala J., Sołdaczuk J., Polityka regionalna integracji i współpracy między krajami rozwiniętymi gospodarczo, WSHiP 1999, Misala J., Prospects for Trade in Sensitive Products between Poland and the European Union, IKiC HZ 1995, Misala J., Zarys rozwoju wymiany zagranicznej Polski, TEKST, 2000 Misala J., Sołdaczuk J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, 2000 Nosiadek G., Dostosowanie polskiego systemu celnego i pozacelnych środków ochrony rynku do reguł obowiązujących w ramach UE, SGH 1998, Oręziak L. i inni, Konsekwencje realizacji III etapu Unii Gospodarczej i Walutowej dla Polski, IKiC HZ 1998, Oręziak L., Ambroziak A., Płowiec U., Ekonomiczne podstawy integracji Polski z Unią Europejską, Warszawska Szkoła Biznesu 1999, Oręziak L., Euro - nowy pieniądz, PWN 1999, Oręziak L., Jednolity rynek ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej, SGH 1997, Oręziak L., Lutkowski K. i inni, Euro a strategie polskich banków, TWIGGER 1997, Oręziak L., System finansowy Unii Europejskiej, TWIGGER 1999, Oręziak L., System walutowo-finansowy Unii Europejskiej, SGH 1997, Piklikiewicz M. i inni, Tendencje, dylematy i perspektywy rozwoju gospodarki światowej u progu nowego tysiąclecia, Uniwersytet Gdański 1999, Piklikiewicz M (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków, DIFIN, 2000 Pluciński E., Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej, WSHiFM 1997, 17

18 Pluciński E., Zagraniczna polityka gospodarcza w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ELIPSA 1997, Pluciński E., Zewnętrzne uwarunkowania koniunktury Niemiec, IGŚ SGH 1995, Radomski B., Raport o zarządzaniu - polskie przedsiębiorstwo i menedżerowie wobec wyzwań XXI wieku, 1997, Rapacki R, Puławski M. i inni, Financial Market Restructuring in Selected Central European Countries, Ashgate, Aldershot, 1998, Rapacki R., Gołębiowski J., Weresa M., Kawecka-Wyrzykowska E., Chrabonszczewska E., Mazur M., Skoczylas K., Poland. International Economic Raport 1996/1997, IGŚ SGH 1997, Rapacki R., Jaworski M. i inni, The Political Economy of Transition in Central and Eastern Europe, Ashgate, Aldershot, 1998, Starzyk K. i inni, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE Warszawa 1998, Stiopkowska M. i inni,rodzina polska na zesłaniu w ZSRR. Studium Pedagogiczne, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Sznajder A., Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, PWN Warszawa 1997, Sznajder A., Sponsoring czyli jak promować firmę wspierając innych, Business Press Ltd., Warszawa 1996, Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN 1995, Sznajder A, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, 2000 Teichmann E., Brdulak H., Dołęgowski T., Archutowska J., Madaliński M. i inni, Verkehrsinfrastrukturpolitik in Europa. Eine deutsch-polnische Perspektive, Uniwersytet w Münster 1995, Wodejko S. i inni, Turystyka jako dziedzina gospodarki światowej, IGŚ SGH 1995, Wojtkowska-Łodej G., EU - Integration und Krisenmanagement: Vergleichsanalyse zwischen verschiedenen Ländem, Grubno MER Evrocenter 1999, Wojtkowska-Łodej G., Polen auf dem Weg zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union, Nomas Verlong, Baden Baden 1997, 18

19 Wojtkowska-Łodej G., Przemiany strukturalne w energetyce krajów członkowskich Unii Europejskiej, IGŚ SGH Warszawa

20 Załącznik 4: Wykaz przedmiotów obligatoryjnych i ograniczonego wyboru na kierunku Stosunki międzynarodowe (ekonomiczne) Poziom III 1. Finanse międzynarodowe 2. Integracja europejska 3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 4. Międzynarodowe stosunki polityczne 5. Porównanie systemów gospodarczych 6. Prawo międzynarodowe prywatne 7. Prawo międzynarodowe publiczne 8. Stosunku polski z Unią Europejską 9. Zarządzanie strategiczne Poziom IV 1. Analiza koniunktury i badanie rynków zagranicznych 2. Business Communication 3. Euromarketing 4. Europejska integracja walutowa 5. Ochrona środowiska jako problem globalny 6. Etyka działalności gospodarczej 7. Gospodarka turystyczna 8. Korporacje transnarodowe 9. Logistyka międzynarodowa 10. Marketing międzynarodowy 11. Międzynarodowe organizacje finansowe 12. Międzynarodowe rynki finansowe 20

21 13. Międzynarodowe rynki transportowe 14. Międzynarodowe stosunki polityczne a gospodarka światowa 15. Międzynarodowy system handlowy Światowej Organizacji Handlu a Unia Europejska 16. Międzynarodowy system walutowy 17. Negocjacje 18. Organizacje międzynarodowe 19. Organizacja turystyki w Polsce 20. Polityka gospodarcza II 21. Polityka gospodarcza w różnych systemach 22. Polityka handlu zagranicznego Polski 23. Polska polityka zagraniczna XX wieku 24. Porównanie systemów politycznych 25. Prawo cywilne i handlowe państw obcych 26. Prawo podatkowe krajowe i międzynarodowe 27. Protokół dyplomatyczny 28. Rozliczenia międzynarodowe 29. Rynek kapitałowy 30. Stosunki Polski z wybranymi krajami / regionami 31. System prawny Unii Europejskiej 32. Teoria i polityka kursów walutowych 33. Transformacja systemowa w Europie Środkowej i Wschodniej 34. Ubezpieczenia w obrotach międzynarodowych 35. Usługi w obrotach międzynarodowych. 36. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie 21

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Kolegium za 1997 rok. International Journal of Management and Economics 5, 178-193

Publikacje pracowników Kolegium za 1997 rok. International Journal of Management and Economics 5, 178-193 Publikacje pracowników Kolegium za 1997 rok. International Journal of Management and Economics 5, 178-193 1998 178 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KOLEGIUM ZA 1997 ROK I. Instytut Gospodarki Światowej Janusz Gołębiowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji redakcja naukowa Józef Olszyński SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 201 0 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ETS na rok akademicki 2009/2010 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo gospodarki światowa Kod: Zog Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: Od nowego roku akademickiego mogą Państwo wybierać następujące specjalności i seminaria dyplomowe na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE: specjalność: Polityka regionalna opiekun: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod podmiotu Kierunek studiów Profil

Bardziej szczegółowo

BIZNES MIĘDZYNARODOWY

BIZNES MIĘDZYNARODOWY SPECJALNOŚĆ BIZNES MIĘDZYNARODOWY STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA EKONOMIA http://msg.umcs.lublin.pl/ Strona 1 SZANOWNI PAŃSTWO! Specjalność Biznes międzynarodowy została stworzona z myślą o młodych ludziach,

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA

KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA KIERUNEK GOSPODARKA TURYSTYCZNA Osoba kontaktowa: dr Ewa Markiewicz e.markiewicz@ue.poznan.pl Gospodarka Turystyczna to międzynarodowy biznes turystyczny Branża turystyczna w Polsce i na świecie Wpływy

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Handel zagraniczny Zarządzanie produkcją i usługami Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

A 389895. Stosunki gospodarcze. Polska Rosja. w warunkach integracji z Uniq Europejską. praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bożyka

A 389895. Stosunki gospodarcze. Polska Rosja. w warunkach integracji z Uniq Europejską. praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bożyka A 389895 Stosunki gospodarcze Polska Rosja w warunkach integracji z Uniq Europejską praca zbiorowa pod redakcją Pawła Bożyka SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Warszawa 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 Część

Bardziej szczegółowo

NOWE PROCESY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ. WNIOSKI DLA POLSKI

NOWE PROCESY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ. WNIOSKI DLA POLSKI NOWE PROCESY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ. WNIOSKI DLA POLSKI PROGRAM KONFERENCJI (WERSJA 08.X.2013) SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 128, BUDYNEK C CZWARTEK, 17.X.2013 9.15-10.15 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób

w Poznaniu RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR: I Liczba godzin w Sposób Program 6 semestralny - dla stacjonarnych SEMESTR: I Studia stacjonarne 1 Język obcy Z 30 1 2 W-f Z 30 0 3 BHP Z. b.o. 4 0 Grupa treści podstawowych 1 Matematyka E Z 30 15 5 2 Mikroekonomia E Z 30 15 5

Bardziej szczegółowo

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych powstała w

Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych powstała w dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel, dr Jarosław Narękiewicz Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński KIERUNKI BADAŃ I DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, kierownik studiów podyplomowych Windykacja

Bardziej szczegółowo

Józef Biskup, Mieczysław Szostak Profesor Józef Misala - wybitny znawca ekonomii międzynarodowej i współpracy gospodarczej Polski z zagranicą

Józef Biskup, Mieczysław Szostak Profesor Józef Misala - wybitny znawca ekonomii międzynarodowej i współpracy gospodarczej Polski z zagranicą Józef Biskup, Mieczysław Szostak Profesor Józef Misala - wybitny znawca ekonomii międzynarodowej i współpracy gospodarczej Polski z zagranicą International Journal of Management and Economics 33, 7-17

Bardziej szczegółowo

PROCESY GLOBALIZACJI INTERNACJONALIZACJI I INTEGRACJI W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ - WYBRANE PROBLEMY

PROCESY GLOBALIZACJI INTERNACJONALIZACJI I INTEGRACJI W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ - WYBRANE PROBLEMY PROCESY GLOBALIZACJI INTERNACJONALIZACJI I INTEGRACJI W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ - WYBRANE PROBLEMY Tom 1 Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Sporka KATOWICE 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr Rok II / sem. III Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

BIZNES MIĘDZYNARODOWY

BIZNES MIĘDZYNARODOWY SPECJALNOŚĆ BIZNES MIĘDZYNARODOWY STUDIA STACJONARNE I STOPNIA EKONOMIA http://msg.umcs.lublin.pl/ Strona 1 SZANOWNI PAŃSTWO! Specjalność Biznes międzynarodowy została stworzona z myślą o młodych ludziach,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, pierwszego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, pierwszego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN TUDIÓW stacjonarnych, pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski. CZWARTEK, 17 października 2013

PROGRAM KONFERENCJI: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski. CZWARTEK, 17 października 2013 CZWARTEK, 17 października 2013 9.15-10.15 REJESTRACJA (Recepcja w holu na parterze budynku) 10.15-10.30 INAUGURACJA KONFERENCJI (Aula I) prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku. Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Urszula Wich - pok. 515 Ekonomia w roku ak. 2014/2015 Uwarunkowania konkurencyjności regionów w

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego CURRICULUM VITAE Imię i nazwisko: Hanna Kuzińska Data i miejsce urodzenia: 17. października 1951 r., Kołobrzeg Narodowość: polska Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., Warszawa 2012 Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Karolina Dębska, Anna Kaniewska Korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Ilustracja na okładce James Steidl Fotolia.com

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ SZKOŁA WYŻSZA im. PAWŁA WŁODKOWICA w PŁOCKU Radosław Knap MIEJSCE ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Płock 2004 SPIS TREŚCI Wstęp 9 ROZDZIAŁ I TEORIA I PRAKTYKA STREFY WOLNEGO HANDLU I UNII CELNEJ

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury Tytuł Autor Rok i miejsce wydania Wydawca EŚ 0001 Program SAPARD Wniosek o pomoc finansową (zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna

SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH. Działalność komercyjna i misyjna SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Działalność komercyjna i misyjna INSTYTUT SOBIESKIEGO Instytut Sobieskiego jest niezależnym think tankiem, powstałym w 2004 r., który działa w formie fundacji. Misją Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo gospodarki światowa Kod: Zog Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE POZOSTALI SPECJALIŚCI DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (242390) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Pozostali specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O CENTRUM EUROPEJSKIM

INFORMACJA O CENTRUM EUROPEJSKIM INFORMACJA O CENTRUM EUROPEJSKIM Od początku swego istnienia Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie problematyki związanej z integracją europejską. Kilkuletnie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe A 357210 Ewa Latoszek, Magdalena Proczek Organizacje międzynarodowe Założenia, cele, działalność Podręcznik akademicki Warszawa 2001 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 15 Wstęp 23 Rozdział I. Organizacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo gospodarki światowa Kod: Zog Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Data: 1982 Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych 6. Znajomość języków język czytanie mówienie pisanie polski

Curriculum Vitae. Data: 1982 Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych 6. Znajomość języków język czytanie mówienie pisanie polski Curriculum Vitae 1. Nazwisko: Ejsmont 2. Imiona: Zbigniew 3. Data urodzenia: 15 luty 1951 r. 4. Narodowość: polska 5. Wykształcenie: wyższe Instytucja: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Józef Misala (1950-2011)

Prof. zw. dr hab. Józef Misala (1950-2011) (1950-2011) Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej J. Twardowski Prof. Józef Misala urodził się 15 maja 1950 roku w Jankowicach k. Rybnika na Górnym Śląsku. W Rybniku ukończył z wyróżnieniem

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HANDLU ZAGRANICZNEGO

INSTYTUT HANDLU ZAGRANICZNEGO Seminaria doktorskie prowadzone na niestacjonarnych studiach doktoranckich w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2012/2013 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Tendencje w rozwoju społeczeństwa niemieckiego 14 1.1. Podstawowe dane liczbowe i cechy społeczeństwa Niemiec 14 1.2. Sytuacja ekonomiczna niemieckich gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. KLEMENS BIAŁECKI

prof. dr hab. KLEMENS BIAŁECKI prof. dr hab. KLEMENS BIAŁECKI Profesor Klemens Paweł Białecki urodził się 29 listopada 1929 r. w Kowlu na Wołyniu. Tam też ukończył szkołę podstawową. W czasie okupacji był zmuszony pracować w warsztatach

Bardziej szczegółowo