Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska. Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska. Redakcja Marzenna Kłos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska. Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska. Redakcja Marzenna Kłos"

Transkrypt

1

2 Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska Redakcja Marzenna Kłos Redakcja techniczna Lidia Lamparska Korekta Dorota Dąbrowska Copyright by Barbara Jakimowicz-Klein 2011 Copyright by Świat Książki Sp. z o.o., Warszawa 2011 Copyright for the e-book edition by Weltbild Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Weltbild Grupa Wydawnicza Weltbild Warszawa 2012 Weltbild Polska Sp. z o.o. ul. Hankiewicza 2, Warszawa Księgarnia internetowa: Weltbild.pl Niniejszy produkt objęty jest ochroną prawa autorskiego. Uzyskany dostęp upoważnia wyłącznie do prywatnego użytku osobę, która wykupiła prawo dostępu. Wydawca informuje, że wszelkie udostępnianie osobom trzecim, nieokreślonym adresatom lub w jakikolwiek inny sposób upowszechnianie, upublicznianie, kopiowanie oraz przetwarzanie w technikach cyfrowych lub podobnych - jest nielegalne i podlega właściwym sankcjom. ISBN Nr

3 SPIS TREÂCI Wst p 7 Chleb bez tajemnic 9 Przepisy 20 Chleby pieczone na zakwasie 20 Chleby pieczone na dro d ach 65 Chleby pieczone na proszku do pieczenia 185 Chleby pieczone w automacie 206 Spis potraw 222 Przypisy 227 Bibliografia 228

4 6

5 WST P Pieczenie chleba w domu sta o si bardzo modne. Nic dziwnego. Chleb z w asnego pieca niepowtarzalnie pachnie, wspaniale smakuje i jest zdrowy, bo nie zawiera ulepszaczy ani konserwantów. Nigdy si nie znudzi. OczywiÊcie pod warunkiem, e upiecze si go wed ug dobrego przepisu. Jest wtedy smakowity i ró norodny, s odki lub s ony. Przyprawiony na s odko lub na zio owo. W jednym bochenku mo e si znaleêç nawet kilka gatunków màki, wzbogaconych pysznymi dodatkami. Przygod z pieczeniem chleba w domu zacznij najlepiej od dro d owych wypieków. Z tym zadaniem poradzisz sobie, nawet jeêli jesteê mniej doêwiadczonym adeptem sztuki kulinarnej. Troch si y trzeba w o yç jedynie w wyrabianie ciasta, bo ono jak ka de ciasto dro d owe musi dostaç jak najwi cej powietrza. Tylko wtedy chleb pi knie wyroênie, b dzie pulchny i chrupiàcy. OczywiÊcie mo e byç pikantny lub s odki, wszystko zale y od ciebie. Prawdziwa sztuka to pieczenie chleba na zakwasie, z pe noziarnistej, ytniej màki tej najzdrowszej. Taki chleb ma nie tylko niezrównany smak, lecz tak e d ugo pozostaje Êwie y. Pieczenie pachnàcego chleba na zakwasie zabierze ci wprawdzie sporo czasu, ale jednoczeênie sprawi du o radoêci i satysfakcji. Oprócz przepisów na wspania e domowe pieczywo na dro d ach, zakwasie lub proszku do pieczenia, w ksià ce znajdziesz te wskazówki i pomys y, które u atwià ci 7

6 wypiek chleba. A jeêli masz za sobà pierwsze piekarskie doêwiadczenia, przepisy te z pewnoêcià zainspirujà ci do tworzenia w asnych kompozycji. Smaków i rodzajów chleba nie sposób wyliczyç, ale jedno jest pewne. Najlepiej smakuje w asny, domowy i Êwie y. Spróbuj! To b dzie twój wielki kulinarny przebój. Barbara Jakimowicz-Klein

7 CHLEB BEZ TAJEMNIC Domowa piekarnia nie wymaga specjalnego wyposa enia chleb mo esz upiec w zwyk ej formie keksowej, albo uformowaç w d oniach i upiec na blasze. Mo esz u yç równie tortownic, glinianych form do zapiekanek, a nawet glinianych doniczek. Warto zaopatrzyç si w wag kuchennà, koszyczki i kratki do studzenia bochenków. Niezb dna jest du a misa do wymieszania sk adników, przetak lub sito do przesiania màki. Chleb najlepiej wyrabiaj na drewnianej stolnicy. Pami taj o tym, by formy do pieczenia posmarowaç t uszczem (na przyk ad mas em, margarynà lub olejem) i obficie posypaç màkà lub otr bami. Mo esz je równie wy- o yç papierem do pieczenia. Pami taj, e wszystkie sk adniki ciasta powinny byç najwy szej jakoêci i mieç takà samà temperatur, czyli C. Màka Do pieczenia chleba stosuje si najcz Êciej màk pszennà, ytnià i orkiszowà. Spotyka si tak e wypieki z màki gryczanej, j czmiennej lub z bardziej egzotycznych rodzajów, jak szar at, proso, kukurydza, kamut czy komosa ry owa. 9

8 W handlu dost pnych jest wiele gatunków màki, ró niàcych si stopniem przemia- u i oczyszczenia. Ka dy typ oznaczony jest liczbà im wy sza, tym màka jest ciemniejsza, a wi c zawiera wi cej bia ka, witamin, sk adników mineralnych i b onnika. Od 450 do 550, a w przypadku màki orkiszowej od 650 do 700 dobra jest do wypieku bardzo jasnego pieczywa. Od 650 do 1100 najlepsza do wypieku chlebów mieszanych. Od 1400 do 1850 do wypieku ciemnego chleba màki razowe pe nego przemia u, niezb dne do wypieku chleba razowego. Warto wiedzieç, e po zmieleniu ziarna mo na otrzymaç màk razowà lub pytlowà. Màk razowà otrzymuje si po jednorazowym zmieleniu ziarna. Nieprzesiana zawiera wszystkie cz Êci sk adowe ziarna. Màka pytlowa natomiast jest oczyszczona z otràb, czyli zewn trznej os ony ziarna o ciemniejszym zabarwieniu. Stopieƒ jej oczyszczenia zale y od liczby pytli, czyli sit. Oczyszczenie to wp ywa nie tylko na wyglàd màki, ale tak e na jej sk ad chemiczny. Dawniej za chleb razowy uwa ano ytni, gdy s owo ra (raz) jest staros owiaƒskà nazwà yta. Chleb z màki ytniej jest zwarty, ci ki i zdrowszy ni z màki pszennej. Nie wyrasta tak, jak ten z màki pszennej. Dlaczego? Màka ytnia ma ma o glutenu, czyli naturalnego kleju zatrzymujàcego dwutlenek w gla wewnàtrz ciasta, dzi ki któremu ciasto puchnie i szybko roênie. Jednak eby go upiec, musisz poznaç tajniki sztuki piekarniczej. Pami taj o przesianiu màki ciasto szybciej i adniej wyroênie, a chleb b dzie bardziej pulchny! 10

9 Woda Woda wykorzystana do przygotowania ciasta chlebowego powinna byç niechlorowana i niskozmineralizowana. Mo esz te ca kiem z niej zrezygnowaç i zastàpiç jà mlekiem, maêlankà, kefirem, jogurtem naturalnym lub serwatkà. Zarówno woda, jak i inne p yny dodawane do ciasta, powinny byç ciep e, poniewa sprzyja to fermentacji dro d y. Innym sposobem na poprawienie smaku chleba jest wymieszanie wody z którymê z wymienionych p ynów. Otrzymasz wtedy wypiek o wi kszej obj toêci, bardziej wyrazistym smaku i wi kszej trwa oêci. Do chleba mo esz dodaç tak e soki owocowe lub warzywne, a nawet piwo. Wszystko zale y od twoich upodobaƒ. Dro d e lub zakwas Dro d e s u à do tego, aby uczyniç ciasto bardziej lekkim, bowiem tworzà si w nim bàbelki gazu. Dzi ki nim ciasto wyrasta, a chleb ma wspania y zapach, smak i wiele cennych sk adników. Do pieczenia chleba nadajà si zarówno dro d e Êwie e, jak i suszone. Warto pami taç, e opakowanie dro d y suszonych o wadze 7 g odpowiada 15 g dro d y Êwie ych. Âwie e dro d e najlepiej jest przechowywaç w lodówce. Suszone stosowane zgodnie z recepturà, dajà takie same efekty jak Êwie e. Dro d e wykorzystuje si najcz Êciej do wypieku pieczywa pszennego. Z màki ytniej najlepsze sà chleby na zakwasie. Zakwas to niewielka iloêç ciasta pozostawionego z poprzedniego wypieku, które sfermentowa o, czyli skwaênia o. W zakwasie znajdujà si dzikie dro d e, które dzia ajà jak dro d e szlachetne, wytwarzajàc w cieêcie gazy, dzi ki którym ono roênie. Ale oprócz dzikich dro d y, w zakwasie znajdujà si te ró ne bakterie. Wiele z nich wspó pracuje z dro d ami, wytwarzajàc w cieêcie kwas. To one w aênie nadajà chlebowi na zakwasie specyficzny smak i zapach. 11

10 Sól Aby chleb by naprawd udany, koniecznie musisz dodaç do niego sól, która poprawia nie tylko smak ciasta, ale tak e jego w aêciwoêci. Bez niej chleb by by twardy i gliniasty. Zwykle stanowi 2% iloêci màki, czyli na 1 kg przypada 20 g soli, a w praktycznym przeliczniku dwie y eczki. Mo esz stosowaç sól kamiennà, warzonà i jodowanà. Nie obawiaj si eksperymentów z ró nymi solami zio owymi. Cukier lub miód W niektórych recepturach sk adnikiem ciasta jest cukier. Do chleba nadaje si ten bardzo drobny, poniewa najlepiej rozpuszcza si w cieêcie. Cukier bia y mo esz zastàpiç miodem, sokiem owocowym lub syropem klonowym. Zawsze uwzgl dniaj stopieƒ s odkoêci poszczególnych dodatków. Oprócz walorów smakowych cukier, podobnie jak sól, ma wp yw na proces wypieku. Stanowi g ównà po ywk dla dro d y, jego zas ugà jest te powstanie chrupiàcej z ocistej skórki. T uszcz Nadaje chlebowi puszystoêç i tworzy na jego powierzchni smakowità skórk. Mas o lub margaryn musisz wczeêniej rozpuêciç. Doskona ym dodatkiem jest olej z pestek dyni lub oleje aromatyzowane: bazyliowe, paprykowe, z lubczykiem. Smakowite dodatki do domowego chleba Walory smakowe i zdrowotne chleba poprawià ró ne dodatki. Mo esz tworzyç z nich dowolne kompozycje smakowe. 12

11 Przyprawy zio owe Doskona ym dodatkiem do chleba sà naturalne przyprawy, takie jak koper w oski, any, kolendra, kminek lub czarnuszka. Przyprawy dodawane do ciasta sà zwykle zmielone, mo esz stosowaç te gotowe mieszanki przypraw. Je eli kupisz Êwie e przyprawy lub zio a nierozdrobnione, dopiero podczas siekania, mielenia lub rozgniatania ziaren rozwinie si w pe ni ich zapach i uwolnià si olejki aromatyczne. Do rozdrabniania przypraw nadajà si specjalne ma e m ynki lub porcelanowe moêdzierze. Zwykle dodaje si je w iloêci mniej wi cej 1 y ka przypraw na 1 kg màki. Jednak w praktyce nie musisz ÊciÊle trzymaç si tej zasady, mo esz zawierzyç w asnemu smakowi, fantazji i doêwiadczeniu. Oliwki Mogà byç czarne lub zielone, bez dodatków, ewentualnie faszerowane marchewkà lub paprykà. Na bochenek wystarczy 10 dag oliwek (spora garêç). Dodatek oliwek marynowanych wymaga wczeêniejszego ich osàczenia, aby nie zwi kszyç iloêci p ynu, gdy oliwki nie poch onà wody dodanej do ciasta. Suszone pomidory Nadadzà chlebowi intensywny w oski smak i pi kny kolor. Na bochenek chleba posiekaj garêç pomidorów i dodaj je do ciasta. Orzechy Twarde, jak pistacjowe, laskowe, brazylijskie, musisz posiekaç. Mi kkie, w oskie, nerkowca, mo esz pokruszyç lub dodaç do ciasta w ca oêci. Na bochenek wystarczy 10 dag. 13

12 Pestki s onecznika lub dyni Sprawià, e chleb b dzie nie tylko smaczny, lecz tak e superzdrowy. Mo esz je dodaç do ciasta i posypaç nimi wierzch chleba. Na bochenek wystarczy 10 dag. Ziarna dobrze jest wczeêniej upra yç na suchej patelni. Soja Je eli chcia byê wzbogaciç chleb w ziarna soi, to wczeêniej namocz je i ugotuj, gdy surowe ziarna soi dodane do ciasta b dà po upieczeniu twarde i niesmaczne. Suszone owoce Do niektórych chlebów mo esz dodaç na sam koniec suszone owoce, na przyk ad rodzynki. WczeÊniej namocz je w rumie lub soku pomaraƒczowym. Po osàczeniu oprósz màkà, dzi ki temu nie opadnà na dno wypieku. ZawartoÊç tych dodatków w Êredniej wielkoêci bochenku nie powinna przekraczaç 10 dag. Du e owoce, na przyk ad figi, posiekaj przed dodaniem do ciasta. Inne dodatki WÊród dodatków poprawiajàcych smak chleba mogà znaleêç si tak e otr by pszenne, mak, siemi lniane lub sezam. Najlepsze po àczenia Pieczywo jasne: mak, sezam, pestki dyni i s onecznika, czarnuszka, kminek, oliwki, cebula, suszone pomidory, orkisz, otr by, zio a. Pieczywo ciemne: suszone Êliwki, orzechy, rodzynki, pestki dyni i s onecznika, otr by, p atki owsiane, ziarna zbó, soja, kminek, miód, ziemniaki. 14

13 Warto wiedzieç przed pieczeniem chleba Niektóre przepisy zalecajà tak zwanà fermentacj wielofazowà, która polega na stopniowym dodawaniu sk adników, zagniataniu i odstawianiu ciasta do wyroêni cia. Metoda ta wymaga jednak wprawy, dlatego je eli nie masz w pieczeniu chleba doêwiadczenia, lepiej wybierz przepis prostszy, gdzie sk adniki miesza si jednoczeênie. Nawet gdy po àczy si wszystkie sk adniki od razu, po zakoƒczeniu fermentacji zagnieç ciasto b dzie pulchniejsze. Musisz je wyrabiaç tak d ugo, a zacznie odstawaç od r ki i miski, i pojawià si w nim p cherzyki powietrza. W dobrym pieczywie jest mniej wi cej 60% powietrza. Ciasto zagniataj obiema d oƒmi, od Êrodka na zewnàtrz, a nast pnie sk adaj na pó. CzynnoÊci te powtarzaj kilka razy. W trakcie wyrabiania ciasto nie b dzie si klei o do ràk, jeêli nat uêcisz d onie olejem. Ciasto powinno mieç Êrednià konsystencj. Je eli jest za rzadkie, chleb b dzie gliniasty, gdy za twarde, powstanie gruba i twarda skórka. Chleby wypiekane wy àcznie z màki pe noziarnistej lub z jej przewagà, w zwiàzku z wi kszà twardoêcià ciasta, sà mniej wyroêni te ni chleby z jasnej màki. Z powodu zawartoêci sk adników balastowych wymagajà one dodania wi kszej iloêci p ynów i Êrodków powodujàcych spulchnianie i wyrastanie. Aby ciasto chlebowe dobrze wyros o, trzeba przykryç je czystà Êciereczkà i odstawiç w ciep e (22 25 C), os oni te od przeciàgów miejsce. W ten sposób nad przykryciem utrzymuje si sta a temperatura. Przygotowanie i formowanie chleba pszennego jest atwiejsze ni ytniego. Ten pierwszy adniej wyrasta i bez problemu go uformujesz. Bochenki z màki ytniej naj atwiej upieczesz w formie. 15

14 Formy do pieczenia chleba wype niaj ciastem najwy ej do po owy lub 1/3 ich wysokoêci, zostaw miejsce na wyroêniecie ciasta w piekarniku. Przed w o eniem chleba do piekarnika natnij ciasto ostrym no em (nie naciskaj!). Zapobiegnie to p kaniu pieczywa w czasie pieczenia. Dobrze wyroêni ty chleb natnij doêç p ytko. Chleb razowy, którego nie da si naciàç, mo esz nak uç w kilku miejscach widelcem. Aby chleb mia chrupiàcà skórk, tu przed pieczeniem spryskaj piekarnik wodà spryskiwaczem do kwiatów. Nie wk adaj do piekarnika naczynia z wodà, bo chleb b dzie blady od spodu i wilgotny. Ciasto wstawiaj do rozgrzanego piekarnika bezpoêrednio po wyroêni ciu. JeÊli b dzie wyrastaç zbyt d ugo, mo e straciç kszta t. Zdarza si te, e ciasto opadnie i stanie si k aczkowate. Dlatego nie mo esz zapomnieç o wczeêniejszym rozgrzaniu piekarnika. Podczas pieczenia chleba unikaj otwierania piekarnika, zw aszcza na poczàtku, aby ciasto nie opad o. Podczas pieczenia nie przesuwaj ciasta, poniewa atwo opada i tworzy si w nim zakalec. Je eli temperatura jest za niska, chleb piecze si d ugo, wysycha i traci aromat. Gdy piecze si go w za goràcym piekarniku, na powierzchni powstaje ciemna skórka, lecz ze Êrodka nie odparowuje odpowiednia iloêç wody. Chleb jest gorzkawy i za wilgotny, szybko pleênieje. Skórka powinna mieç kolor miodowy (chleb bia y) lub kasztanowy (chleb razowy), ciemniejszy na wierzchu ni po bokach. Na chlebie z bia ej màki powinna byç b yszczàca, z p kni ciami w kszta cie rombów. JeÊli skórka za wczeênie zbràzowieje, musisz wypiek przykryç papierem do pieczenia lub folià aluminiowà. 16

15 JeÊli chcesz uzyskaç pi knà skórk, mo esz posmarowaç powierzchni chleba roztrzepanym jajkiem lub mlekiem. Chcesz mieç pewnoêç, e chleb jest wypieczony? Zastosuj sprawdzony sposób z patyczkiem: nak uj nim bochenek i wyjmij. Suchy patyczek oznacza, e chleb si upiek. Mo esz te opukaç chleb od góry i od do u: g uchy pog os oznacza, e chleb jest gotowy. W przeciwnym razie trzeba go jeszcze dopiec. Goràcy chleb posmaruj lub spryskaj wodà. Dzi ki temu prostemu zabiegowi wypiek b dzie mia b yszczàcà skórk. Chleby dro d owe powinny odpoczywaç po upieczeniu przez 4 godziny, a chleby na zakwasie przez 24 godziny. OczywiÊcie mo esz robiç ma e odst pstwa od tej regu y. Istniejà co najmniej dwie teorie dotyczàce przechowywania chleba. Wed ug pierwszej nale y go trzymaç w drewnianym pojemniku, owini ty w bia y papier i przykryty bawe nianà Êciereczkà. Druga mówi, e w jego przechowywaniu najlepiej sprawdzajà si metalowe pojemniki. Mo esz go zamroziç pokrój w kromki i prze ó folià aluminiowà. Pokrojony chleb podawaj w wiklinowym lub drewnianym koszyczku. To kwestia zachowania oryginalnego smaku pieczywa. Jedz chleb na zdrowie! Moda na domowe pieczywo wynika nie tylko z t sknoty za smakiem prawdziwego chleba, ale równie z faktu, e coraz bardziej dbamy o zdrowie. Chleb dostarcza: w glowodanów z o onych (b dàcych êród em energii), bia ka roêlinnego (b dàcego podstawowym budulcem) oraz b onnika pokarmowego (pod warunkiem, e chleb zosta upieczony z nieoczyszczonej màki). B onnik usuwa 17

16 z przewodu pokarmowego zb dne produkty przemiany materii, normalizuje flor bakteryjnà jelit. Chleb zawiera tak e wiele witamin, przede wszystkim z grupy B oraz witamin E, jak równie sk adniki mineralne: elazo, miedê, magnez, cynk i fosfor. Najzdrowszy rodzaj pieczywa to chleby pieczone na zakwasie. Ju jedna kromka nasyci, a do tego dostarczy wielu cennych sk adników. W chlebach pieczonych na zakwasie lepiej zachowujà si substancje korzystne dla zdrowia. Podczas fermentacji nast puje uwalnianie cennych pierwiastków. Zakwas jest równie naturalnym konserwantem. Nagromadzony w pieczywie kwas mlekowy ma zbawienny wp yw na przewód pokarmowy optymalizuje proces trawienia, hamuje rozwój niepo àdanych bakterii, potencjalnie chorobotwórczych, a sprzyja rozwojowi bakterii probiotycznych. W czasie fermentacji na zakwasie bakterie kwasu mlekowego eliminujà z pieczywa zwiàzki rakotwórcze, takie jak azotany, azotyny oraz toksyny pleêniowe. W ten sposób odcià ajà uk ad odpornoêciowy, a w dalszej perspektywie chronià przed nowotworami uk adu pokarmowego, zw aszcza rakiem jelita grubego. Je eli masz wysoki poziom cholesterolu, cierpisz na choroby nerek i wàtroby, wprowadê do swojego menu chleby orkiszowe. Sà one êród em kwasów t uszczowych, które pomagajà obni yç poziom z ego cholesterolu. Zdaniem lekarzy systematyczne spo ywanie produktów orkiszowych regeneruje ca y organizm, przywracajàc zdrowie. WartoÊç od ywcza pieczywa zale y od rodzaju u ytej màki oraz dodatków. Z dietetycznego punktu widzenia niezaprzeczalnym królem chleba jest razowiec pieczony z ytniej màki z pe nego przemia u. 18

17 Màka razowa zawiera wszystkie sk adniki ziarna. Dlatego pieczywo ciemne jest bardziej wartoêciowe ni jasne, pod warunkiem, e swój kolor zawdzi cza màce razowej, a nie dodatkowi substancji barwiàcych, na przyk ad karmelu. W pieczywie ciemnym i pe noziarnistym jest dwu-, trzykrotnie wi cej b onnika ni w jasnym. Wi cej w nim równie bia ek roêlinnych, witamin i minera ów. Dietetycy zach cajà do jedzenia pieczywa ciemnego z dodatkiem ca ych ziaren zbó, kukurydzy, s onecznika lub soi. Pieczywo bia e jest mniej od ywcze, ale l ej strawne, dlatego wybierz je, jeêli masz wrzody o àdka lub schorzenia wàtroby. Czy chleb tuczy? Wbrew powszechnej opinii pieczywo bez dodatku t uszczu albo zawierajàce go niewiele, wcale nie jest kaloryczne! Dietetycy przekonujà, e to dodatki do chleba dostarczajà organizmowi wi cej kalorii ni sam chleb.

18 PRZEPISY Chleby pieczone na zakwasie Zakwas nadaje wypiekom charakterystyczny smak, jest te naturalnym konserwantem pieczywa i wspomaga wyrastanie ciasta. Âwie y zakwas mo esz kupiç w niektórych sklepach ze zdrowà ywnoêcià lub zrobiç samemu. Jak zrobiç zakwas tradycyjny? Wymieszaj 10 dag màki ytniej z takà iloêcià letniej wody, aby papka mia a konsystencj g stej Êmietany. Odstaw w ciep e miejsce (25 30 C). Naczynia nigdy szczelnie nie przykrywaj. Co 12 godzin mieszaj, ka dego dnia dodawaj 2 3 y ki màki i troch wody. I tak przez kolejne 4 5 dni. Po tym czasie na powierzchni pojawià si p cherzyki powietrza. Ju trzeciego dnia powinna zaczàç si fermentacja zakwasu, co wyczujesz po kwaskowatym zapachu. Piàtego dnia otrzymasz 1/2 l g stego zakwasu, którego mo esz u yç od razu do pieczenia chleba. WczeÊniej od ó 2 3 y ki zakwasu do czystego naczynia i odstaw do lodówki. Wykorzystaj go do dalszych wypieków, skracajàc czas przygotowania o mniej wi cej 3 dni. 20

19 Nowy zaczyn Wystarczy, e do od o onego zakwasu dodasz wieczorem Êwie à màk i wod, a rano ju b dzie bàbelkujàcy zaczyn do nast pnego chleba. JeÊli planujesz upieczenie chleba z màki razowej z ziarnami, lepiej powtórz dodawanie màki i wody 2 3 razy (jak przy hodowaniu zakwasu) co 8 12 godzin. Jak zrobiç zakwas pszenny? Wymieszaj 15 dag màki pszennej razowej z 250 ml letniej wody, tak aby mieszanka mia a konsystencj ciasta naleênikowego. Przykryj Êciereczkà i odstaw na dob w ciep e miejsce. Nast pnie dodaj 10 dag màki i 100 ml letniej wody i dobrze wymieszaj. Ponownie przykryj i odstaw w ciep e miejsce. Trzeciego dnia na powierzchni zakwasu powinny byç ju widoczne liczne p cherze. Dodaj kolejne 10 dag màki i 100 ml wody. Dobrze wymieszaj i odstaw w ciep e miejsce. Czwartego dnia zakwas jest wreszcie gotowy. Mo esz to poznaç po charakterystycznym kwaênym zapachu. Z przepisu uzyskuje si 80 dag zakwasu. Mo esz go u ywaç do pieczenia ró nego rodzaju pieczywa. Od ó 2 3 y ki zakwasu do nast pnych wypieków. 21

20 Niedostępne w wersji demonstracyjnej. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki w serwisie

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN.

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA - UROZMAICONA DIETA GWARANCJĄ NIEZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, MINERALNYCH ORAZ WITAMIN. 1 Urozmaicenie jest jednym z podstawowych warunków prawidłowej diety, która zapewnia

Bardziej szczegółowo

Obiad Zupa krem z dyni Łosoś pieczony w folii bez tłuszczu z imbirem, kurkumą i sezamem Parowane brokuły i szparagi z oliwą z oliwek Kieliszek wina

Obiad Zupa krem z dyni Łosoś pieczony w folii bez tłuszczu z imbirem, kurkumą i sezamem Parowane brokuły i szparagi z oliwą z oliwek Kieliszek wina Poniedziałek 2-3 kromki pieczywa pełne ziarno na naturalnym zakwasie Oliwa z oliwek zamiast masła Biały chudy ser ze szczypiorkiem Gotowane brokuły Sałatka ze słodkich ziemniaków: bataty, por, czerwona

Bardziej szczegółowo

Chleb mieszany z automatu

Chleb mieszany z automatu Chleb mieszany z automatu Dawno już nie było tutaj chleba z maszyny, a ponieważ kupiłam ostatnio kilka mieszanek do wypieku chleba, postanowiłam popróbować i pokazać Wam, co tam smacznego z tego wyszło.

Bardziej szczegółowo

skąd pochodzi Nasz Kurczak

skąd pochodzi Nasz Kurczak Nasz Kurczak to mięso pochodzące od sprawdzonych dostawców. W większości to odbiorcy pasz marki Wipasz - znamy ich hodowle, wspieramy wiedzą, szkolimy. 1 Wiemy skąd pochodzi Nasz Kurczak Kontrolujemy jakość

Bardziej szczegółowo

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

23PLN OD OSOBY PRZERWY KAWOWE@NOVOTEL KATOWICE CENTRUM. Czy wiesz, że...? PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA Ludzki organizm w ok. 60% składa się z wody. Bardzo ważne jest wypijanie przynajmniej 1,5 l płynów dziennie - zapobiegasz w ten sposób odwodnieniu organizmu oraz wspomagasz pracę mózgu. PRZERWA OCZYSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam ofertę Młyńskiego Dania, firmy cateringowej istniejącej na krakowskim rynku od 2004 roku.

Przedstawiam ofertę Młyńskiego Dania, firmy cateringowej istniejącej na krakowskim rynku od 2004 roku. Szanowni Państwo, Przedstawiam ofertę Młyńskiego Dania, firmy cateringowej istniejącej na krakowskim rynku od 2004 roku. Od 12 lat zajmujemy się przygotowaniem oraz dostawą dań dla naszych klientów. Szczególną

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

RECIPE BOOK HOME BREAD BAGUETTE. www.tefal.com R E C I P E B O O K - HOME BREAD BAGUETTE

RECIPE BOOK HOME BREAD BAGUETTE. www.tefal.com R E C I P E B O O K - HOME BREAD BAGUETTE Printed in China May 2014 SAS SEB-21261 SELONGEY CEDEX RCS 302 412 226 All rights reserved ISBN 978-2-919063-96-3 R E C I P E B O O K - HOME BREAD BAGUETTE NC00126321 - JPM & Associés marketing - design

Bardziej szczegółowo

Program Mój własny chleb! Warsztat II chleb biały, mieszany pszenno-żytni

Program Mój własny chleb! Warsztat II chleb biały, mieszany pszenno-żytni Warsztat II chleb biały, mieszany pszenno-żytni Projekt: Chleb biały, mieszany Zakres: uzyskanie ok. 1 kg naturalnego (na zakwasie chlebowym) białego chleba mieszanego (pszennożytniego). delikatna, rumiana

Bardziej szczegółowo

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków.

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Przeglądając rodzinne pamiątki znalazła zakurzoną książkę kucharską swojej Babci, która przetrwała 2 Wojny

Bardziej szczegółowo

Program Mój własny chleb! Warsztat I Razowiec z żurawiną

Program Mój własny chleb! Warsztat I Razowiec z żurawiną Warsztat I Razowiec z żurawiną Projekt: Razowiec z żurawiną Zakres: uzyskanie ok. 1,5 kg naturalnego (na zakwasie chlebowym) razowca z owocami żurawiny. niezbyt gruba skórka, ciemna, brązowa barwa, miękki

Bardziej szczegółowo

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book

Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Martyna Binkowska Celestyna Malinowska Magdalena Paluszyńska Cook Book Śniadanie s. 3-4 Mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek, bo dostarcza nam energii na cały dzień. Co zatem należy jeść na

Bardziej szczegółowo

Chleb mieszany z otrębami

Chleb mieszany z otrębami Chleb mieszany z otrębami Smaczny chleb dla miłośników zdrowego pieczywa. Choć w składzie przeważa mąka pszenna, chleb smakuje jak chleby żytnie. Z podanych proporcji otrzymamy jeden nieduży bochenek o

Bardziej szczegółowo

1 ł cukru 20 g oliwy 100 g ugotowanych wystudzonych ziemniaków

1 ł cukru 20 g oliwy 100 g ugotowanych wystudzonych ziemniaków Bułki 220 g wody 50 g otrębów pszennych 3 Ł oliwy 1 białko mak, sezam pestki słonecznika, dyni Do naczynia miksującego wlać wodę, dodać drożdże, cukier, mąkę, otręby, sól, oliwę. Ciasto wyłożyć do miseczki

Bardziej szczegółowo

Chleb pszenno-żytni na zakwasie (z automatu)

Chleb pszenno-żytni na zakwasie (z automatu) Chleb pszenno-żytni na zakwasie (z automatu) Uwielbiam chleby żytnie wszelkiej maści, a już chleby żytnie na żytnim zakwasie to dla mnie cud, miód ;) Musiałam sobie wypracować w miarę prosty chleb, typowo

Bardziej szczegółowo

SŁODKIE I PIKANTNE WYPIEKI Z MIESZANEK. Chleb słonecznikowy. Foccacia z pomidorami koktajlowymi i bazylią

SŁODKIE I PIKANTNE WYPIEKI Z MIESZANEK. Chleb słonecznikowy. Foccacia z pomidorami koktajlowymi i bazylią SŁODKIE I PIKANTNE WYPIEKI Z MIESZANEK Chleb słonecznikowy (1 bochenek) 400 g mieszanki do wypieku chleba pełnoziarnistego 20 g drożdży 150 g ziaren słonecznika łyżeczka cukru sól Czas przygotowania: 20

Bardziej szczegółowo

Zdrowe ywienie najlepsze lekarstwo!

Zdrowe ywienie najlepsze lekarstwo! Zdrowe ywienie najlepsze lekarstwo! Sposób, w jaki si od ywiamy, ma bezpoêredni wp yw na poziom t uszczów we krwi. Dieta uboga w t uszcze i bogata w b onnik pomo e Ci uniknàç mia d ycy i jej groênych nast

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego. 5. i 6. miesiąc życia

Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego. 5. i 6. miesiąc życia Jadłospisy dla dzieci z alergią pokarmową na białka mleka krowiego 5. i 6. miesiąc życia 1 5 miesiąc 6 miesiąc KROK 4 KROK 3 KROK 2 KROK 1 Celem do którego należy dążyć jest wyłączne karmienie piersią

Bardziej szczegółowo

ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki

ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki 60% RAZOWA MIESZANKA MĄCZNA Chleb Bracki to pieczywo razowe z dodatkiem naturalnych kwasów - pszennego i żytniego. Mieszanka bogata w mikroelementy

Bardziej szczegółowo

Do miski przesiać oba rodzaje mąki, dodać wodę, Receptury. Mirosław Łęczycki. Chleb razowy z suszoną żurawiną. Przygotowanie

Do miski przesiać oba rodzaje mąki, dodać wodę, Receptury. Mirosław Łęczycki. Chleb razowy z suszoną żurawiną. Przygotowanie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mirosław Łęczycki Receptury Chleb razowy z suszoną żurawiną 300 g mąki żytniej razowej 150 g mąki pszennej

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE PRZEPISY. Na dno maszyny wlej mleko, wrzuć jaja i masło. Potem wsyp mąkę, sól, cukier (można dodać odrobinę

SPRAWDZONE PRZEPISY. Na dno maszyny wlej mleko, wrzuć jaja i masło. Potem wsyp mąkę, sól, cukier (można dodać odrobinę SPRAWDZONE PRZEPISY Ciasto drożdżowe (w maszynce) 8g drożdży suszonych 0,5 kg mąki 3 łyżki cukru 1/4 kostki masła (kostka 250 g) 250 ml mleka 1/2 łyżeczki soli 2 jaja Opcjonalnie: rodzynki, suszona żurawina

Bardziej szczegółowo

KOMPLET Chleb Słodowiański 30

KOMPLET Chleb Słodowiański 30 KOMPLET Chleb Słodowiański 30 30% SKONCENTROWANA MIESZANKA DO PRODUKCJI WYRAZISTYCH SŁODOWYCH CHLEBÓW I DROBNYCH WYPIEKÓW KOMPLET Chleb Słodowiański 30 JAK TRADYCYJNY SŁOWIAŃSKI... lecz ze szczególnie

Bardziej szczegółowo

Gasimy pragnienie - gospodarka wodna młodego sportowca.

Gasimy pragnienie - gospodarka wodna młodego sportowca. Gasimy pragnienie - gospodarka wodna młodego sportowca. Woda to najważniejszy, niezbędny do życia nieorganiczny składnik ciała człowieka. Jej ilość zależy od wieku, płci i zawartości tkanki tłuszczowej,

Bardziej szczegółowo

CHLEB ZIOŁOWY CHLEB SOJOWY

CHLEB ZIOŁOWY CHLEB SOJOWY CHLEB ZIOŁOWY 250 g mąki pszennej 250 ml wody 20 g świeżych drożdży 35 g margaryny 1 żółtko odrobina cukru odrobina pieprzu 1 łyżeczka soli 2 łyżki posiekanej świeżej lub suszonej pietruszki 2 łyżki posiekanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsip.com.pl 3

Spis treści. www.wsip.com.pl 3 Spis treści 1. Wprowadzenie................................................... 9 1.1. Żywność jako źródło składników pokarmowych...................... 9 1.1.1. Normy żywienia dla ludności................................

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/5 do ogłoszenia SP2/271/11/2016. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ 5 PIECZYWO Lp. Nazwa j.m. Przewidywana ilość Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Cena jedn. brutto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny ... Pieczęć wykonawcy FORMULARZ ASORTYMETOWO CENOWY Część 8: Pieczywo. 1 Chleb zwykły tradycyjny biały chleb pszenno-żytni 500g w składzie mąka pszenna, naturalny zakwas żytni szt 600 2 Chleb firmowy pszenno-żytni

Bardziej szczegółowo

rzeka pomysłów zdjęcia:??? przepisy i wykonanie dań: Paweł Paszek-Pietruch rodzina 2015 kukbu

rzeka pomysłów zdjęcia:??? przepisy i wykonanie dań: Paweł Paszek-Pietruch rodzina 2015 kukbu 122 123 rzeka pomysłów W lecie w domu bywa nudno. Wyciągajmy dzieciaki do gorącego miasta. Tam rozgrzane głowy ostudzą wspólne zabawy w tropienie i wymyślanie wodnych motywów artystycznych! zdjęcia:???

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Bułka tarta - opakowanie 0,45 kg,

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Bułka tarta - opakowanie 0,45 kg, FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/5 do ogłoszenia SP2/271/11/2016. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ 5 PIECZYWO Lp. Nazwa j.m. Przewidywana ilość Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Cena jedn. brutto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Chleb żytni razowy z automatu

Chleb żytni razowy z automatu Chleb żytni razowy z automatu Lubicie ciężkie, żytnie chleby? Bo ja bardzo. Dzisiaj miał być wprawdzie chleb lekki, pszenny, ale zagapiłam się i nie miałam pszennej mąki. Zużyłam całą, którą miałam i dodałam

Bardziej szczegółowo

Chleb mieszany z automatu

Chleb mieszany z automatu Chleb mieszany z automatu Dawno już nie było tutaj chleba z maszyny, a ponieważ kupiłam ostatnio kilka mieszanek do wypieku chleba, postanowiłam popróbować i pokazać Wam, co tam smacznego z tego wyszło.

Bardziej szczegółowo

Choroby żywieniowo zależne

Choroby żywieniowo zależne Choroby żywieniowo zależne CUKRZYCA TYPU II- DIETA Z OGRANICZENIEM CUKRÓW PROSTYCH 1. Osoby z nadwagą muszą stosować diety redukujące o poziomie energetycznym od 1000 do 1500 kcal w zależności od stanu

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W AJURWEDA AJURWEDA Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA e-book ASTRUM M E D I A www.astrummedia.pl W R O C Ł A W Copyright e-book ASTRUM MEDIA Sp. z o.o. Wrocław Wszelkie prawa zastrzeżone Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki

ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki ECO TRADE SP. Z O.O. pawilon 5 stoisko 41 Chleb Bracki 60% RAZOWA MIESZANKA MĄCZNA Chleb Bracki to pieczywo razowe z dodatkiem naturalnych kwasów - pszennego i żytniego. Mieszanka bogata w mikroelementy

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Żywienie bez zmartwień. Wszyscy kochamy Complete!

Żywienie bez zmartwień. Wszyscy kochamy Complete! Żywienie bez zmartwień Wszyscy kochamy Complete! Zwierzęta, podobnie jak ludzie, cieszą się lepszym i dłuższym życiem, gdy się zdrowo odżywiają. Karmy Versele-Laga z linii Complete zapewniają doskonale

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Czytam i piszę. klasa II. część. Seria. dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej.

Czytam i piszę. klasa II. część. Seria. dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej. Seria Czytam i piszę dla klasy drugiej szkoły podstawowej Zestaw podstawowy część Ćwiczenia do edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej Ćwiczenia do edukacji matematycznej Zestaw sześciu zeszytów

Bardziej szczegółowo

Muffinki z Nutelli. Składniki: 140g mąki pszennej 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 320g Nutelli 2 całe jajka 2 łyżki mleka.

Muffinki z Nutelli. Składniki: 140g mąki pszennej 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 320g Nutelli 2 całe jajka 2 łyżki mleka. Muffinki z Nutelli Muffinki z minimalnej ilości składników, specjalnie dla miłośników Nutelli. Po upieczeniu w babeczkach wyczuwa się wyraźnie smak orzeszków. Bardzo czekoladowe, z pewnością są to jedne

Bardziej szczegółowo

Kartofel Mix 25% Pieczywo ziemniaczane. Pachnące bułeczki

Kartofel Mix 25% Pieczywo ziemniaczane. Pachnące bułeczki Kartofel Mix 25% Pieczywo o niespotykanym aromacie. Pełny, wyśmienity smak. Wilgotny miękisz. Delikatna i chrupiąca skórka. Pozostaje długo świeży. Możliwość produkcji pieczywa z odroczonym procesem fermentacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DIET STOSOWANYCH U ZAMAWIAJĄCEGO:

LISTA DIET STOSOWANYCH U ZAMAWIAJĄCEGO: LISTA DIET STOSOWANYCH U ZAMAWIAJĄCEGO: I. Trzyposiłkowe całodzienne racje pokarmowe Załącznik Nr 6 do siwz 1. Dieta podstawowa Stosowana u pacjentów niewymagających żywienia dietetycznego o zdrowym przewodzie

Bardziej szczegółowo

Zbożowe śniadanie zimowe. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej

Zbożowe śniadanie zimowe. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej Zbożowe śniadanie zimowe dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Centrum Komunikacji Społecznej Asortyment produktów zbożowych Produkty zbożowe stanowią podstawę wyżywienia ludności na całym świecie, znajdują się

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

MIESZANKI PASZOWE TREŚCIWE MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE - KONCENTRATY

MIESZANKI PASZOWE TREŚCIWE MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE - KONCENTRATY MIESZANKI PASZOWE TREŚCIWE CIELAK STARTER CJ OPAS 100-250 KG OPAS 250-400 KG KROWA 16 KROWA 18 KROWA 18 PLUS KROWA 20 Skład j.m. BIAŁKO % 19,5 19,0 20,5 20,0 16,0 18,0 18,0 20,0 ENERGIA NEL MJ 6,5 6,30

Bardziej szczegółowo

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH

Lipidy OLEJ. Kwasy t uszczowe. Kwasy t uszczowe Omega6 COOH COOH CH3. Schéma acides gras omega 6 COOH Lipidy CH 3 R CH3 Kwasy t uszczowe Kwasy t uszczowe Omega3 Lipidy Schéma acides gras omega 6 CH3 Kwasy t uszczowe Omega6 23 TRAN Kwasy t uszczowe Wielonienasycone kwasy t uszczowe zawarte w pokarmie ulegajà

Bardziej szczegółowo

Przepisy wegetariańskie opracowane przez Agnieszkę Wiśniewską http://humanrecycling.pl/ Przykładowy jadłospis w diecie antynowotworowej

Przepisy wegetariańskie opracowane przez Agnieszkę Wiśniewską http://humanrecycling.pl/ Przykładowy jadłospis w diecie antynowotworowej Przepisy wegetariańskie opracowane przez Agnieszkę Wiśniewską http://humanrecycling.pl/ Przykładowy jadłospis w diecie antynowotworowej Śniadanie 1. ¼ szklanki płatków owsianych, ¼ szklanki płatków orkiszowych,

Bardziej szczegółowo

Probiotyczne napoje fermentowane

Probiotyczne napoje fermentowane Probiotyczne napoje fermentowane Waldemar Gustaw Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów UP Lublin Probiotyki probiotyk pro bios - dla życia probiotyki to pojedyncze lub mieszane kultury żywych mikroorganizmów,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

i ciemne mąki. Produkty zbożowe ze względu na wysoką zawartość węglowodanów są dobrym źródłem energii.

i ciemne mąki. Produkty zbożowe ze względu na wysoką zawartość węglowodanów są dobrym źródłem energii. Prawidłowe żywienie Prawidłowy sposób odżywiania jest bezpośrednim czynnikiem gwarantującym utrzymanie dobrego samopoczucia i zdrowia. Polega nie tylko na systematycznym dostarczaniu organizmowi potrzebnych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY NA DOBRY CHLEB

PRZEPISY NA DOBRY CHLEB PRZEPISY NA DOBRY CHLEB 1. Chleb żytni 1 kg mąki żytniej 40 dag ziemniaków 1 dag drożdży 1 łyżeczka soli 3 szklanki wody mineralnej tłuszcz do posmarowania blachy Przygotowanie: Poprzedniego dnia 35 dag

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Lp. Tematyka Liczba godzin I. Wymagania edukacyjne

Lp. Tematyka Liczba godzin I. Wymagania edukacyjne Anna Ulrych Plan wynikowy Przedmiot: Materiały fryzjerskie Kierunek : Technikum Usług Fryzjerskich- rok szkolny 05/ 06 Liczba godzin: 76 Liczba godzin w roku szkolnym: KL.II Lp. Tematyka Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Kobieta w ciąży bez specjalnych wymagań żywieniowych

Kobieta w ciąży bez specjalnych wymagań żywieniowych Kobieta w ciąży bez specjalnych wymagań żywieniowych Prawidłowe żywienie w ciąży powinno być zgodne z ogólnymi zasadami zdrowego żywienia. Pamiętaj jednak, że w ciąży wzrasta zapotrzebowanie na białko,

Bardziej szczegółowo

.. załącznik nr 2.1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) Numer sprawy: ZSnr4/06/2015. Termin przydatnoś ci do spożycia

.. załącznik nr 2.1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) Numer sprawy: ZSnr4/06/2015. Termin przydatnoś ci do spożycia .. załącznik nr 2.1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) Numer sprawy: ZSnr4/06/2015 CZĘŚĆ 1 Pieczywo Lp. Nazwa artykułu Termin przydatnoś ci do spożycia Zespół Szkół Nr 4 w Rzeszowie Strona 1 z 5 j.m. Przewidy

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Chleby Mościenickie ~ zbiór przepisów ~

Chleby Mościenickie ~ zbiór przepisów ~ Chleby Mościenickie ~ zbiór przepisów ~ Zagroda Kórnicka 2015 Bo nad chleb być może co? Spotkanie wokół tradycji pieczenia chleba Projekt Zagroda Kórnica Bo nad chleb być może co? Spotkanie wokół tradycji

Bardziej szczegółowo

Zdrowe ciasteczka miodowe

Zdrowe ciasteczka miodowe Zdrowe ciasteczka miodowe Ciasteczka o wyraźnym aromacie i smaku miodu, z solidną porcją płatków owsianych, bez dodatku cukru, proszku do pieczenia i sztucznych aromatów. Zdrowe i prościutkie do przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTU BADAWCZEGO. Przedszkole Nr 407 w Warszawie

METODA PROJEKTU BADAWCZEGO. Przedszkole Nr 407 w Warszawie METODA PROJEKTU BADAWCZEGO Przedszkole Nr 407 w Warszawie JABŁKO 2014/2015 grupa 4-latków I semestr W pierwszym etapie dokonaliśmy wyboru tematu. Dzieci dość często dostawały jabłka na śniadanie. Większość

Bardziej szczegółowo

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT.

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT. www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosna o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżka. ZADANIE 2 Ksiażka

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

VERTIT Studio Architektury Krajobrazu Projektowanie ogrodów Płońsk, Płock, Warszawa i okolice

VERTIT Studio Architektury Krajobrazu Projektowanie ogrodów Płońsk, Płock, Warszawa i okolice VERTIT Studio Architektury Krajobrazu Projektowanie ogrodów Płońsk, Płock, Warszawa i okolice ZIOŁA W OGRODZIE 2015-02-05 Nie muszę chyba nikogo przekonywać o korzystnym wpływie ziół na nasze zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Setki zastosowań ALLU na całym świecie

Setki zastosowań ALLU na całym świecie Setki zastosowań ALLU na całym świecie W załeżności od aplikacji i maszyny bazowej gama produktówallu może łatwo przekształcić zwykłą ładowarkę w efektywne urządzenie Przesiewająco-kruszące, które zastąpi

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Chleb pszenno-żytni na zakwasie (z automatu)

Chleb pszenno-żytni na zakwasie (z automatu) Chleb pszenno-żytni na zakwasie (z automatu) Uwielbiam chleby żytnie wszelkiej maści, a już chleby żytnie na żytnim zakwasie to dla mnie cud, miód ;) Musiałam sobie wypracować w miarę prosty chleb, typowo

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy ART. SPOŻYWCZE ZAŁĄCZNIK NR 1G. Bielsko-Biała, grudzień 2012 Strona 1. Nazwa i pieczątka firmy

Formularz cenowy ART. SPOŻYWCZE ZAŁĄCZNIK NR 1G. Bielsko-Biała, grudzień 2012 Strona 1. Nazwa i pieczątka firmy .. Nazwa i pieczątka firmy ART. SPOŻYWCZE Formularz cenowy ZAŁĄCZNIK NR 1G Lp. Nazwa produktu j.m. Ilość 1. Ryż długo ziarnisty kg 250 2. Kasza jaglana kg 42 3. Kasza gryczana kg 83 4. Kasza manna kg 100

Bardziej szczegółowo

Pokochaj olej rzepakowy

Pokochaj olej rzepakowy Pokochaj olej rzepakowy Podsumowanie wyników programu Warszawa, czerwca 0 r. STAN WYJŚCIOWY W 00 r Jakie było w 00r postrzeganie oleju rzepakowego? Olej Rzepakowy to osoba bez reputacji niższa jakość głównie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem: GUMA. To rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji kauczuku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Składniki odżywcze podzielone zostały ze względu na funkcje:

Składniki odżywcze podzielone zostały ze względu na funkcje: SKŁADNIKI ODŻYWCZE JAK JE UGRYŹĆ? Składnikami odżywczymi nazywamy związki występujące w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które po spożyciu ulegają strawieniu i wchłonięciu ze

Bardziej szczegółowo

Rosliny do oczka wodnego Utworzono : 21 czerwiec 2016

Rosliny do oczka wodnego Utworzono : 21 czerwiec 2016 Rośliny > ZIOŁA > Model : - Producent : - kontakt : - biuro@roslinydooczka.pl Strona 1 Rośliny > ZIOŁA > kontakt : - biuro@roslinydooczka.pl Strona 2 Rośliny > ZIOŁA > kontakt : - biuro@roslinydooczka.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa 2016

Oferta produktowa 2016 Oferta produktowa 2016 s t r o n a 2 Soki tłoczone Sogo Smaki: sok jabłkowy półsłodki, sok jabłkowy kwaśny, sok jabłkowo porzeczkowy, sok jabłkowo marchewkowy, sok jabłko-buraczek 250ml Moje Conieco Mieszanki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1E PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ 5 PRZYPRAWY, SŁODYCZE, PRODUKTY SUCHE, SOKI PRZEWIDYW. WIELKOŚĆ DOSTAWY W JEDN. MIARY OKREŚL. W KOL.

ZAŁĄCZNIK 1E PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ 5 PRZYPRAWY, SŁODYCZE, PRODUKTY SUCHE, SOKI PRZEWIDYW. WIELKOŚĆ DOSTAWY W JEDN. MIARY OKREŚL. W KOL. ZAŁĄCZNIK 1E PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ 5 PRZYPRAWY, SŁODYCZE, PRODUKTY SUCHE, SOKI L.P. WYKONAWCA: NAZWY WYKONAWCÓW L.P NAZWA ARTYKUŁU JEDN. MIARY PRZEWIDYW. WIELKOŚĆ DOSTAWY W JEDN. MIARY OKREŚL. W

Bardziej szczegółowo

Orzechy włoskie uprażyć na suchej patelni i bardzo drobno posiekać.

Orzechy włoskie uprażyć na suchej patelni i bardzo drobno posiekać. Kolejna świąteczna propozycja. Tym razem są to babeczki piernikowe z orzechami włoskimi i nadziewane marcepanem. Udekorowałam je czapeczkami Mikołaja z bitej śmietany zmieszanej z serkiem mascarpone i

Bardziej szczegółowo

Właściwości materii - powtórzenie

Właściwości materii - powtórzenie Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Czy zjawisko

Bardziej szczegółowo

Poz. 728. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

Poz. 728. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Poz. 728 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych 2) 3) 1) 2) z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016. 3) - i Nr 230, poz. 1511 oraz z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Z dobrego upieczesz najlepsze!

Z dobrego upieczesz najlepsze! Duży wybór pysznych wyrobów! 30% MIESZANKA DO WYROBU CHLEBA ORKISZOWEGO I DROBNYCH WYPIEKÓW. Z dobrego upieczesz najlepsze! Chleb foremkowy z pełnego ziarna orkiszowego 750 g x 24 szt. Zaczyn: zaczynu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy zawodu: 321[10] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 321[10]-01-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32

Spis treêci. 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz... 15. 2. Energia Barbara Bu hak-jachymczyk... 32 Spis treêci 1. Wprowadzenie Barbara Bu hak-jachymczyk, Miros aw Jarosz.... 15 1.1. Rys historyczny rozwoju norm ywienia.............. 16 1.2. Wspó czesne metody opracowywania norm............ 19 1.3. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

RODZAJE CIAST I ZASADY ICH. Ciasto drożdżowe. Ciasto francuskie i ciasto parzone

RODZAJE CIAST I ZASADY ICH. Ciasto drożdżowe. Ciasto francuskie i ciasto parzone Ciasta z blachy wstęp RODZAJE CIAST I ZASADY ICH przygotowania Ciasto drożdżowe Wypieka się z niego bułki, chleby, placki i babki. Podczas przygotowywania formę wypełnia się najwyżej do połowy wysokości,

Bardziej szczegółowo

Kasza jaglana z dynią

Kasza jaglana z dynią Kasza jaglana z dynią Składniki na 2 porcje: 1 /2 szklanki kaszy jaglanej 200 g surowej dyni 1 łyżka miodu 1 łyżeczka cukru waniliowego kaszę wypłukać i zalać jedną szklanką delikatnie osolonej wody, postawić

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

CO DZIECI JEŚĆ POWINNY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚNIADAŃ

CO DZIECI JEŚĆ POWINNY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚNIADAŃ CO DZIECI JEŚĆ POWINNY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ŚNIADAŃ Śniadanie zjedz jak król I śniadanie najważniejszy posiłek w ciągu dnia zjedzony przed wyjściem do szkoły na ciepło DLACZEGO WARTO JEŚĆ ŚNIADANIE?

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla części nr I

Formularz cenowy dla części nr I Załącznik nr 4 Formularz cenowy dla części nr I CZĘŚĆ I MIĘSO I PRZETWORY ( kod CPV 15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne) wa 1. Kości wieprzowe Kg 250 2. Korpus drobiowy Kg 200 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Moduł VI Sporządzanie ciasta na wyroby piekarskie

Moduł VI Sporządzanie ciasta na wyroby piekarskie Moduł VI Sporządzanie ciasta na wyroby piekarskie Wprowadzenie 1. Zasady opracowania schematów technologicznych produkcji ciast piekarskich 2. Jedno- i dwufazowa metoda sporządzania ciasta pszennego 3.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary

Bardziej szczegółowo

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC Szybki fermentator z płaszczem chłodzącym do zakwasów żytnich i podmłód pszennych 05/2015 Smak Od ex et, si. Rat, quatinc

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne nr 8 w Łomży Ul. Studencka Łomża

Przedszkole Publiczne nr 8 w Łomży Ul. Studencka Łomża Przedszkole Publiczne nr 8 w Łomży Ul. Studencka 13 18-400 Łomża Grupa 4-latków I i II zaplanowała tę akcję w dn. 16-18.10.2014 r. 5 latki z grupy I i II w dn. Ostatni tydzień października 6 latki rozplanowały

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do składania zamówień w Działach Sprzedaży:

Zapraszamy do składania zamówień w Działach Sprzedaży: Katalog produktów Zapraszamy do składania zamówień w Działach Sprzedaży: Piekarnia Krakowiaków tel. 22 573 92 12 przedstawiciele_krakowiakow@spc.pl Obsługiwany rejon: Warszawa lewobrzeżna i okolice Piekarnia

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Temat: Żywieniowy trójkąt piramida zdrowego żywienia dla dzieci

Temat: Żywieniowy trójkąt piramida zdrowego żywienia dla dzieci 1. Scenariusz zajęć Temat: Żywieniowy trójkąt piramida zdrowego żywienia dla dzieci Cel: Zapoznanie uczniów z Piramidą Zdrowego Żywienia dla dzieci. Przedstawienie sposobu urozmaicania diety w oparciu

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo