Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska. Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska. Redakcja Marzenna Kłos

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska. Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska. Redakcja Marzenna Kłos"

Transkrypt

1

2 Projekt graficzny książki i okładki Małgorzata Karkowska Redaktor prowadzący Beata Kołodziejska Redakcja Marzenna Kłos Redakcja techniczna Lidia Lamparska Korekta Dorota Dąbrowska Copyright by Barbara Jakimowicz-Klein 2011 Copyright by Świat Książki Sp. z o.o., Warszawa 2011 Copyright for the e-book edition by Weltbild Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Weltbild Grupa Wydawnicza Weltbild Warszawa 2012 Weltbild Polska Sp. z o.o. ul. Hankiewicza 2, Warszawa Księgarnia internetowa: Weltbild.pl Niniejszy produkt objęty jest ochroną prawa autorskiego. Uzyskany dostęp upoważnia wyłącznie do prywatnego użytku osobę, która wykupiła prawo dostępu. Wydawca informuje, że wszelkie udostępnianie osobom trzecim, nieokreślonym adresatom lub w jakikolwiek inny sposób upowszechnianie, upublicznianie, kopiowanie oraz przetwarzanie w technikach cyfrowych lub podobnych - jest nielegalne i podlega właściwym sankcjom. ISBN Nr

3 SPIS TREÂCI Wst p 7 Chleb bez tajemnic 9 Przepisy 20 Chleby pieczone na zakwasie 20 Chleby pieczone na dro d ach 65 Chleby pieczone na proszku do pieczenia 185 Chleby pieczone w automacie 206 Spis potraw 222 Przypisy 227 Bibliografia 228

4 6

5 WST P Pieczenie chleba w domu sta o si bardzo modne. Nic dziwnego. Chleb z w asnego pieca niepowtarzalnie pachnie, wspaniale smakuje i jest zdrowy, bo nie zawiera ulepszaczy ani konserwantów. Nigdy si nie znudzi. OczywiÊcie pod warunkiem, e upiecze si go wed ug dobrego przepisu. Jest wtedy smakowity i ró norodny, s odki lub s ony. Przyprawiony na s odko lub na zio owo. W jednym bochenku mo e si znaleêç nawet kilka gatunków màki, wzbogaconych pysznymi dodatkami. Przygod z pieczeniem chleba w domu zacznij najlepiej od dro d owych wypieków. Z tym zadaniem poradzisz sobie, nawet jeêli jesteê mniej doêwiadczonym adeptem sztuki kulinarnej. Troch si y trzeba w o yç jedynie w wyrabianie ciasta, bo ono jak ka de ciasto dro d owe musi dostaç jak najwi cej powietrza. Tylko wtedy chleb pi knie wyroênie, b dzie pulchny i chrupiàcy. OczywiÊcie mo e byç pikantny lub s odki, wszystko zale y od ciebie. Prawdziwa sztuka to pieczenie chleba na zakwasie, z pe noziarnistej, ytniej màki tej najzdrowszej. Taki chleb ma nie tylko niezrównany smak, lecz tak e d ugo pozostaje Êwie y. Pieczenie pachnàcego chleba na zakwasie zabierze ci wprawdzie sporo czasu, ale jednoczeênie sprawi du o radoêci i satysfakcji. Oprócz przepisów na wspania e domowe pieczywo na dro d ach, zakwasie lub proszku do pieczenia, w ksià ce znajdziesz te wskazówki i pomys y, które u atwià ci 7

6 wypiek chleba. A jeêli masz za sobà pierwsze piekarskie doêwiadczenia, przepisy te z pewnoêcià zainspirujà ci do tworzenia w asnych kompozycji. Smaków i rodzajów chleba nie sposób wyliczyç, ale jedno jest pewne. Najlepiej smakuje w asny, domowy i Êwie y. Spróbuj! To b dzie twój wielki kulinarny przebój. Barbara Jakimowicz-Klein

7 CHLEB BEZ TAJEMNIC Domowa piekarnia nie wymaga specjalnego wyposa enia chleb mo esz upiec w zwyk ej formie keksowej, albo uformowaç w d oniach i upiec na blasze. Mo esz u yç równie tortownic, glinianych form do zapiekanek, a nawet glinianych doniczek. Warto zaopatrzyç si w wag kuchennà, koszyczki i kratki do studzenia bochenków. Niezb dna jest du a misa do wymieszania sk adników, przetak lub sito do przesiania màki. Chleb najlepiej wyrabiaj na drewnianej stolnicy. Pami taj o tym, by formy do pieczenia posmarowaç t uszczem (na przyk ad mas em, margarynà lub olejem) i obficie posypaç màkà lub otr bami. Mo esz je równie wy- o yç papierem do pieczenia. Pami taj, e wszystkie sk adniki ciasta powinny byç najwy szej jakoêci i mieç takà samà temperatur, czyli C. Màka Do pieczenia chleba stosuje si najcz Êciej màk pszennà, ytnià i orkiszowà. Spotyka si tak e wypieki z màki gryczanej, j czmiennej lub z bardziej egzotycznych rodzajów, jak szar at, proso, kukurydza, kamut czy komosa ry owa. 9

8 W handlu dost pnych jest wiele gatunków màki, ró niàcych si stopniem przemia- u i oczyszczenia. Ka dy typ oznaczony jest liczbà im wy sza, tym màka jest ciemniejsza, a wi c zawiera wi cej bia ka, witamin, sk adników mineralnych i b onnika. Od 450 do 550, a w przypadku màki orkiszowej od 650 do 700 dobra jest do wypieku bardzo jasnego pieczywa. Od 650 do 1100 najlepsza do wypieku chlebów mieszanych. Od 1400 do 1850 do wypieku ciemnego chleba màki razowe pe nego przemia u, niezb dne do wypieku chleba razowego. Warto wiedzieç, e po zmieleniu ziarna mo na otrzymaç màk razowà lub pytlowà. Màk razowà otrzymuje si po jednorazowym zmieleniu ziarna. Nieprzesiana zawiera wszystkie cz Êci sk adowe ziarna. Màka pytlowa natomiast jest oczyszczona z otràb, czyli zewn trznej os ony ziarna o ciemniejszym zabarwieniu. Stopieƒ jej oczyszczenia zale y od liczby pytli, czyli sit. Oczyszczenie to wp ywa nie tylko na wyglàd màki, ale tak e na jej sk ad chemiczny. Dawniej za chleb razowy uwa ano ytni, gdy s owo ra (raz) jest staros owiaƒskà nazwà yta. Chleb z màki ytniej jest zwarty, ci ki i zdrowszy ni z màki pszennej. Nie wyrasta tak, jak ten z màki pszennej. Dlaczego? Màka ytnia ma ma o glutenu, czyli naturalnego kleju zatrzymujàcego dwutlenek w gla wewnàtrz ciasta, dzi ki któremu ciasto puchnie i szybko roênie. Jednak eby go upiec, musisz poznaç tajniki sztuki piekarniczej. Pami taj o przesianiu màki ciasto szybciej i adniej wyroênie, a chleb b dzie bardziej pulchny! 10

9 Woda Woda wykorzystana do przygotowania ciasta chlebowego powinna byç niechlorowana i niskozmineralizowana. Mo esz te ca kiem z niej zrezygnowaç i zastàpiç jà mlekiem, maêlankà, kefirem, jogurtem naturalnym lub serwatkà. Zarówno woda, jak i inne p yny dodawane do ciasta, powinny byç ciep e, poniewa sprzyja to fermentacji dro d y. Innym sposobem na poprawienie smaku chleba jest wymieszanie wody z którymê z wymienionych p ynów. Otrzymasz wtedy wypiek o wi kszej obj toêci, bardziej wyrazistym smaku i wi kszej trwa oêci. Do chleba mo esz dodaç tak e soki owocowe lub warzywne, a nawet piwo. Wszystko zale y od twoich upodobaƒ. Dro d e lub zakwas Dro d e s u à do tego, aby uczyniç ciasto bardziej lekkim, bowiem tworzà si w nim bàbelki gazu. Dzi ki nim ciasto wyrasta, a chleb ma wspania y zapach, smak i wiele cennych sk adników. Do pieczenia chleba nadajà si zarówno dro d e Êwie e, jak i suszone. Warto pami taç, e opakowanie dro d y suszonych o wadze 7 g odpowiada 15 g dro d y Êwie ych. Âwie e dro d e najlepiej jest przechowywaç w lodówce. Suszone stosowane zgodnie z recepturà, dajà takie same efekty jak Êwie e. Dro d e wykorzystuje si najcz Êciej do wypieku pieczywa pszennego. Z màki ytniej najlepsze sà chleby na zakwasie. Zakwas to niewielka iloêç ciasta pozostawionego z poprzedniego wypieku, które sfermentowa o, czyli skwaênia o. W zakwasie znajdujà si dzikie dro d e, które dzia ajà jak dro d e szlachetne, wytwarzajàc w cieêcie gazy, dzi ki którym ono roênie. Ale oprócz dzikich dro d y, w zakwasie znajdujà si te ró ne bakterie. Wiele z nich wspó pracuje z dro d ami, wytwarzajàc w cieêcie kwas. To one w aênie nadajà chlebowi na zakwasie specyficzny smak i zapach. 11

10 Sól Aby chleb by naprawd udany, koniecznie musisz dodaç do niego sól, która poprawia nie tylko smak ciasta, ale tak e jego w aêciwoêci. Bez niej chleb by by twardy i gliniasty. Zwykle stanowi 2% iloêci màki, czyli na 1 kg przypada 20 g soli, a w praktycznym przeliczniku dwie y eczki. Mo esz stosowaç sól kamiennà, warzonà i jodowanà. Nie obawiaj si eksperymentów z ró nymi solami zio owymi. Cukier lub miód W niektórych recepturach sk adnikiem ciasta jest cukier. Do chleba nadaje si ten bardzo drobny, poniewa najlepiej rozpuszcza si w cieêcie. Cukier bia y mo esz zastàpiç miodem, sokiem owocowym lub syropem klonowym. Zawsze uwzgl dniaj stopieƒ s odkoêci poszczególnych dodatków. Oprócz walorów smakowych cukier, podobnie jak sól, ma wp yw na proces wypieku. Stanowi g ównà po ywk dla dro d y, jego zas ugà jest te powstanie chrupiàcej z ocistej skórki. T uszcz Nadaje chlebowi puszystoêç i tworzy na jego powierzchni smakowità skórk. Mas o lub margaryn musisz wczeêniej rozpuêciç. Doskona ym dodatkiem jest olej z pestek dyni lub oleje aromatyzowane: bazyliowe, paprykowe, z lubczykiem. Smakowite dodatki do domowego chleba Walory smakowe i zdrowotne chleba poprawià ró ne dodatki. Mo esz tworzyç z nich dowolne kompozycje smakowe. 12

11 Przyprawy zio owe Doskona ym dodatkiem do chleba sà naturalne przyprawy, takie jak koper w oski, any, kolendra, kminek lub czarnuszka. Przyprawy dodawane do ciasta sà zwykle zmielone, mo esz stosowaç te gotowe mieszanki przypraw. Je eli kupisz Êwie e przyprawy lub zio a nierozdrobnione, dopiero podczas siekania, mielenia lub rozgniatania ziaren rozwinie si w pe ni ich zapach i uwolnià si olejki aromatyczne. Do rozdrabniania przypraw nadajà si specjalne ma e m ynki lub porcelanowe moêdzierze. Zwykle dodaje si je w iloêci mniej wi cej 1 y ka przypraw na 1 kg màki. Jednak w praktyce nie musisz ÊciÊle trzymaç si tej zasady, mo esz zawierzyç w asnemu smakowi, fantazji i doêwiadczeniu. Oliwki Mogà byç czarne lub zielone, bez dodatków, ewentualnie faszerowane marchewkà lub paprykà. Na bochenek wystarczy 10 dag oliwek (spora garêç). Dodatek oliwek marynowanych wymaga wczeêniejszego ich osàczenia, aby nie zwi kszyç iloêci p ynu, gdy oliwki nie poch onà wody dodanej do ciasta. Suszone pomidory Nadadzà chlebowi intensywny w oski smak i pi kny kolor. Na bochenek chleba posiekaj garêç pomidorów i dodaj je do ciasta. Orzechy Twarde, jak pistacjowe, laskowe, brazylijskie, musisz posiekaç. Mi kkie, w oskie, nerkowca, mo esz pokruszyç lub dodaç do ciasta w ca oêci. Na bochenek wystarczy 10 dag. 13

12 Pestki s onecznika lub dyni Sprawià, e chleb b dzie nie tylko smaczny, lecz tak e superzdrowy. Mo esz je dodaç do ciasta i posypaç nimi wierzch chleba. Na bochenek wystarczy 10 dag. Ziarna dobrze jest wczeêniej upra yç na suchej patelni. Soja Je eli chcia byê wzbogaciç chleb w ziarna soi, to wczeêniej namocz je i ugotuj, gdy surowe ziarna soi dodane do ciasta b dà po upieczeniu twarde i niesmaczne. Suszone owoce Do niektórych chlebów mo esz dodaç na sam koniec suszone owoce, na przyk ad rodzynki. WczeÊniej namocz je w rumie lub soku pomaraƒczowym. Po osàczeniu oprósz màkà, dzi ki temu nie opadnà na dno wypieku. ZawartoÊç tych dodatków w Êredniej wielkoêci bochenku nie powinna przekraczaç 10 dag. Du e owoce, na przyk ad figi, posiekaj przed dodaniem do ciasta. Inne dodatki WÊród dodatków poprawiajàcych smak chleba mogà znaleêç si tak e otr by pszenne, mak, siemi lniane lub sezam. Najlepsze po àczenia Pieczywo jasne: mak, sezam, pestki dyni i s onecznika, czarnuszka, kminek, oliwki, cebula, suszone pomidory, orkisz, otr by, zio a. Pieczywo ciemne: suszone Êliwki, orzechy, rodzynki, pestki dyni i s onecznika, otr by, p atki owsiane, ziarna zbó, soja, kminek, miód, ziemniaki. 14

13 Warto wiedzieç przed pieczeniem chleba Niektóre przepisy zalecajà tak zwanà fermentacj wielofazowà, która polega na stopniowym dodawaniu sk adników, zagniataniu i odstawianiu ciasta do wyroêni cia. Metoda ta wymaga jednak wprawy, dlatego je eli nie masz w pieczeniu chleba doêwiadczenia, lepiej wybierz przepis prostszy, gdzie sk adniki miesza si jednoczeênie. Nawet gdy po àczy si wszystkie sk adniki od razu, po zakoƒczeniu fermentacji zagnieç ciasto b dzie pulchniejsze. Musisz je wyrabiaç tak d ugo, a zacznie odstawaç od r ki i miski, i pojawià si w nim p cherzyki powietrza. W dobrym pieczywie jest mniej wi cej 60% powietrza. Ciasto zagniataj obiema d oƒmi, od Êrodka na zewnàtrz, a nast pnie sk adaj na pó. CzynnoÊci te powtarzaj kilka razy. W trakcie wyrabiania ciasto nie b dzie si klei o do ràk, jeêli nat uêcisz d onie olejem. Ciasto powinno mieç Êrednià konsystencj. Je eli jest za rzadkie, chleb b dzie gliniasty, gdy za twarde, powstanie gruba i twarda skórka. Chleby wypiekane wy àcznie z màki pe noziarnistej lub z jej przewagà, w zwiàzku z wi kszà twardoêcià ciasta, sà mniej wyroêni te ni chleby z jasnej màki. Z powodu zawartoêci sk adników balastowych wymagajà one dodania wi kszej iloêci p ynów i Êrodków powodujàcych spulchnianie i wyrastanie. Aby ciasto chlebowe dobrze wyros o, trzeba przykryç je czystà Êciereczkà i odstawiç w ciep e (22 25 C), os oni te od przeciàgów miejsce. W ten sposób nad przykryciem utrzymuje si sta a temperatura. Przygotowanie i formowanie chleba pszennego jest atwiejsze ni ytniego. Ten pierwszy adniej wyrasta i bez problemu go uformujesz. Bochenki z màki ytniej naj atwiej upieczesz w formie. 15

14 Formy do pieczenia chleba wype niaj ciastem najwy ej do po owy lub 1/3 ich wysokoêci, zostaw miejsce na wyroêniecie ciasta w piekarniku. Przed w o eniem chleba do piekarnika natnij ciasto ostrym no em (nie naciskaj!). Zapobiegnie to p kaniu pieczywa w czasie pieczenia. Dobrze wyroêni ty chleb natnij doêç p ytko. Chleb razowy, którego nie da si naciàç, mo esz nak uç w kilku miejscach widelcem. Aby chleb mia chrupiàcà skórk, tu przed pieczeniem spryskaj piekarnik wodà spryskiwaczem do kwiatów. Nie wk adaj do piekarnika naczynia z wodà, bo chleb b dzie blady od spodu i wilgotny. Ciasto wstawiaj do rozgrzanego piekarnika bezpoêrednio po wyroêni ciu. JeÊli b dzie wyrastaç zbyt d ugo, mo e straciç kszta t. Zdarza si te, e ciasto opadnie i stanie si k aczkowate. Dlatego nie mo esz zapomnieç o wczeêniejszym rozgrzaniu piekarnika. Podczas pieczenia chleba unikaj otwierania piekarnika, zw aszcza na poczàtku, aby ciasto nie opad o. Podczas pieczenia nie przesuwaj ciasta, poniewa atwo opada i tworzy si w nim zakalec. Je eli temperatura jest za niska, chleb piecze si d ugo, wysycha i traci aromat. Gdy piecze si go w za goràcym piekarniku, na powierzchni powstaje ciemna skórka, lecz ze Êrodka nie odparowuje odpowiednia iloêç wody. Chleb jest gorzkawy i za wilgotny, szybko pleênieje. Skórka powinna mieç kolor miodowy (chleb bia y) lub kasztanowy (chleb razowy), ciemniejszy na wierzchu ni po bokach. Na chlebie z bia ej màki powinna byç b yszczàca, z p kni ciami w kszta cie rombów. JeÊli skórka za wczeênie zbràzowieje, musisz wypiek przykryç papierem do pieczenia lub folià aluminiowà. 16

15 JeÊli chcesz uzyskaç pi knà skórk, mo esz posmarowaç powierzchni chleba roztrzepanym jajkiem lub mlekiem. Chcesz mieç pewnoêç, e chleb jest wypieczony? Zastosuj sprawdzony sposób z patyczkiem: nak uj nim bochenek i wyjmij. Suchy patyczek oznacza, e chleb si upiek. Mo esz te opukaç chleb od góry i od do u: g uchy pog os oznacza, e chleb jest gotowy. W przeciwnym razie trzeba go jeszcze dopiec. Goràcy chleb posmaruj lub spryskaj wodà. Dzi ki temu prostemu zabiegowi wypiek b dzie mia b yszczàcà skórk. Chleby dro d owe powinny odpoczywaç po upieczeniu przez 4 godziny, a chleby na zakwasie przez 24 godziny. OczywiÊcie mo esz robiç ma e odst pstwa od tej regu y. Istniejà co najmniej dwie teorie dotyczàce przechowywania chleba. Wed ug pierwszej nale y go trzymaç w drewnianym pojemniku, owini ty w bia y papier i przykryty bawe nianà Êciereczkà. Druga mówi, e w jego przechowywaniu najlepiej sprawdzajà si metalowe pojemniki. Mo esz go zamroziç pokrój w kromki i prze ó folià aluminiowà. Pokrojony chleb podawaj w wiklinowym lub drewnianym koszyczku. To kwestia zachowania oryginalnego smaku pieczywa. Jedz chleb na zdrowie! Moda na domowe pieczywo wynika nie tylko z t sknoty za smakiem prawdziwego chleba, ale równie z faktu, e coraz bardziej dbamy o zdrowie. Chleb dostarcza: w glowodanów z o onych (b dàcych êród em energii), bia ka roêlinnego (b dàcego podstawowym budulcem) oraz b onnika pokarmowego (pod warunkiem, e chleb zosta upieczony z nieoczyszczonej màki). B onnik usuwa 17

16 z przewodu pokarmowego zb dne produkty przemiany materii, normalizuje flor bakteryjnà jelit. Chleb zawiera tak e wiele witamin, przede wszystkim z grupy B oraz witamin E, jak równie sk adniki mineralne: elazo, miedê, magnez, cynk i fosfor. Najzdrowszy rodzaj pieczywa to chleby pieczone na zakwasie. Ju jedna kromka nasyci, a do tego dostarczy wielu cennych sk adników. W chlebach pieczonych na zakwasie lepiej zachowujà si substancje korzystne dla zdrowia. Podczas fermentacji nast puje uwalnianie cennych pierwiastków. Zakwas jest równie naturalnym konserwantem. Nagromadzony w pieczywie kwas mlekowy ma zbawienny wp yw na przewód pokarmowy optymalizuje proces trawienia, hamuje rozwój niepo àdanych bakterii, potencjalnie chorobotwórczych, a sprzyja rozwojowi bakterii probiotycznych. W czasie fermentacji na zakwasie bakterie kwasu mlekowego eliminujà z pieczywa zwiàzki rakotwórcze, takie jak azotany, azotyny oraz toksyny pleêniowe. W ten sposób odcià ajà uk ad odpornoêciowy, a w dalszej perspektywie chronià przed nowotworami uk adu pokarmowego, zw aszcza rakiem jelita grubego. Je eli masz wysoki poziom cholesterolu, cierpisz na choroby nerek i wàtroby, wprowadê do swojego menu chleby orkiszowe. Sà one êród em kwasów t uszczowych, które pomagajà obni yç poziom z ego cholesterolu. Zdaniem lekarzy systematyczne spo ywanie produktów orkiszowych regeneruje ca y organizm, przywracajàc zdrowie. WartoÊç od ywcza pieczywa zale y od rodzaju u ytej màki oraz dodatków. Z dietetycznego punktu widzenia niezaprzeczalnym królem chleba jest razowiec pieczony z ytniej màki z pe nego przemia u. 18

17 Màka razowa zawiera wszystkie sk adniki ziarna. Dlatego pieczywo ciemne jest bardziej wartoêciowe ni jasne, pod warunkiem, e swój kolor zawdzi cza màce razowej, a nie dodatkowi substancji barwiàcych, na przyk ad karmelu. W pieczywie ciemnym i pe noziarnistym jest dwu-, trzykrotnie wi cej b onnika ni w jasnym. Wi cej w nim równie bia ek roêlinnych, witamin i minera ów. Dietetycy zach cajà do jedzenia pieczywa ciemnego z dodatkiem ca ych ziaren zbó, kukurydzy, s onecznika lub soi. Pieczywo bia e jest mniej od ywcze, ale l ej strawne, dlatego wybierz je, jeêli masz wrzody o àdka lub schorzenia wàtroby. Czy chleb tuczy? Wbrew powszechnej opinii pieczywo bez dodatku t uszczu albo zawierajàce go niewiele, wcale nie jest kaloryczne! Dietetycy przekonujà, e to dodatki do chleba dostarczajà organizmowi wi cej kalorii ni sam chleb.

18 PRZEPISY Chleby pieczone na zakwasie Zakwas nadaje wypiekom charakterystyczny smak, jest te naturalnym konserwantem pieczywa i wspomaga wyrastanie ciasta. Âwie y zakwas mo esz kupiç w niektórych sklepach ze zdrowà ywnoêcià lub zrobiç samemu. Jak zrobiç zakwas tradycyjny? Wymieszaj 10 dag màki ytniej z takà iloêcià letniej wody, aby papka mia a konsystencj g stej Êmietany. Odstaw w ciep e miejsce (25 30 C). Naczynia nigdy szczelnie nie przykrywaj. Co 12 godzin mieszaj, ka dego dnia dodawaj 2 3 y ki màki i troch wody. I tak przez kolejne 4 5 dni. Po tym czasie na powierzchni pojawià si p cherzyki powietrza. Ju trzeciego dnia powinna zaczàç si fermentacja zakwasu, co wyczujesz po kwaskowatym zapachu. Piàtego dnia otrzymasz 1/2 l g stego zakwasu, którego mo esz u yç od razu do pieczenia chleba. WczeÊniej od ó 2 3 y ki zakwasu do czystego naczynia i odstaw do lodówki. Wykorzystaj go do dalszych wypieków, skracajàc czas przygotowania o mniej wi cej 3 dni. 20

19 Nowy zaczyn Wystarczy, e do od o onego zakwasu dodasz wieczorem Êwie à màk i wod, a rano ju b dzie bàbelkujàcy zaczyn do nast pnego chleba. JeÊli planujesz upieczenie chleba z màki razowej z ziarnami, lepiej powtórz dodawanie màki i wody 2 3 razy (jak przy hodowaniu zakwasu) co 8 12 godzin. Jak zrobiç zakwas pszenny? Wymieszaj 15 dag màki pszennej razowej z 250 ml letniej wody, tak aby mieszanka mia a konsystencj ciasta naleênikowego. Przykryj Êciereczkà i odstaw na dob w ciep e miejsce. Nast pnie dodaj 10 dag màki i 100 ml letniej wody i dobrze wymieszaj. Ponownie przykryj i odstaw w ciep e miejsce. Trzeciego dnia na powierzchni zakwasu powinny byç ju widoczne liczne p cherze. Dodaj kolejne 10 dag màki i 100 ml wody. Dobrze wymieszaj i odstaw w ciep e miejsce. Czwartego dnia zakwas jest wreszcie gotowy. Mo esz to poznaç po charakterystycznym kwaênym zapachu. Z przepisu uzyskuje si 80 dag zakwasu. Mo esz go u ywaç do pieczenia ró nego rodzaju pieczywa. Od ó 2 3 y ki zakwasu do nast pnych wypieków. 21

20 Niedostępne w wersji demonstracyjnej. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki w serwisie

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå RYNEK HURTOW Y Nr 37 grudzieƒ 2010 r. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku yczy Zarzàd Praskiej Gie dy Spo ywczej W numerze: Relacja z VI Dni Produktów

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio

AMAZONKI ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY. Jak bardzo uto samiamy si z tymi s owami, jak. nr5. Ojciec Pio GAZETA nr 5 4/16/04 10:51 AM Page 1 ISSN-1732-2928 nr5 AMAZONKI kwiecieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2)

USTAWA. z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeƒstwie ywnoêci i ywienia1), 2) DZIA I Przepisy ogólne i objaênienia okreêleƒ ustawowych Art. 1. 1. Ustawa okreêla wymagania i procedury niezb dne dla zapewnienia bezpieczeƒstwa ywnoêci i ywienia zgodnie z przepisami rozporzàdzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

GOTOWANIE Z DZIEĆMI TEMAT NUMERU: SEZON NA TALERZU. MAGAZYN KULINARNY Nr 1/2015 RADZI GRZEGORZ ŁAPANOWSKI,

GOTOWANIE Z DZIEĆMI TEMAT NUMERU: SEZON NA TALERZU. MAGAZYN KULINARNY Nr 1/2015 RADZI GRZEGORZ ŁAPANOWSKI, MAGAZYN KULINARNY Nr 1/2015 TEMAT NUMERU: GLUTEN JAK KOMPONOWAĆ ZDROWE MENU BEZ TEGO SKŁADNIKA? GOTOWANIE Z DZIEĆMI RADZI GRZEGORZ ŁAPANOWSKI, SEZON NA TALERZU EKSPERT KULINARNY ZIELONY GROSZEK, TRUSKAWKI,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów 20 lipca 2004 r. OCHRONA KONSUMENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ: Dziesi ç podstawowych zasad 1 1. Konsumenci majà mo liwoêç zakupu artyku

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

www.natemat.com.pl JEM ZDROWO I SMACZNIE

www.natemat.com.pl JEM ZDROWO I SMACZNIE 2 Po co jest ta książka? W chorobie nowotworowej dieta jest jednym z podstawowych elementów leczenia, podkreślają specjaliści ds. żywienia. Zwykle o tym nie pamiętamy zarówno pacjenci, ich rodziny, a także

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków

Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2003 Miscellanea 119 Edukacja klientów w strategiach marketingowych banków Artur Kowalczyk Analizujàc procesy komunikacji marketingowej banków z klientami (a zw aszcza dzia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania

Zach canie do odpowiedniego screeningu i wykrywania ISSN-1732-2928 nr6 AMAZONKI wrzesieƒ 2004 rok gazeta bezp atna Gazeta Stowarzyszenia KLUB KOBIET PO MASTEKTOMII WARSZAWA CENTRUM ROK 2004 POÂWI CAMY WALCE Z NAWROTAMI CHOROBY JeÊli myêlisz, e jesteê pokonany,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo